Vedtatt av Styret ved NTNU med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011."

Transkript

1 SIDE 404 Vedtatt av Styret ved NTNU med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I MASTER I INNLEDNING Hva er statsvitenskap? Statsvitenskap er studiet av politisk virksomhet i og mellom samfunn. Studiet omfatter så vel styringsproblematikk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, som individers og gruppers politiske atferd. Det legges vekt på utforming av, innholdet i, og konsekvensene av vedtak fattet av styringsorganene i samfunnet. Statsvitenskapen er opptatt av sammenligningen mellom ulike styringsformer og deres teoretiske begrunnelse. Studiet av konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet står sentralt. Gjennom studiet bygger statsviteren opp en yrkeskompetanse som er rettet mot alle typer arbeidsoppgaver der det er nødvendig med nasjonal og/eller internasjonal kunnskap om politiske forhold. Statsvitere har gjennom praktisk anvendelse av statsvitenskapelig kunnskap, trenet seg opp til å utføre utrednings- og forskningsarbeid både i privat og offentlig sektor. Statsvitere har i tillegg til evnen til å sette seg inn i eksisterende informasjon, en metodisk kompetanse som gjør dem i stand til å utrede nye problemstillinger. Derfor benyttes statsvitere som faglige konsulenter og rådgivere i ulike prosjekter. De har også en administrativ skolering som gjør dem i stand til å organisere og lede prosjekter. BACHELORPROGRAMMET I Læringsmål for bachelorprogrammet En bachelorkandidat fra SVT-fakultetet ved NTNU har tilegnet seg både teoretisk kunnskap og metodiske og kommunikative ferdigheter. Dette gjør kandidaten i stand til å arbeide selvstendig, kritisk og analytisk med ulike typer oppgaver. Kandidaten kan tilegne seg ny kunnskap, kritisk vurdere teorier og forskningsresultater, og er kvalifisert for oppgaver og utfordringer i et variert spekter av roller i yrkesliv og samfunnsliv forøvrig. Etter fullført bachelorprogram har kandidaten faglige og metodiske forutsetninger for å gjennomføre et masterstudium innenfor samme fagområde eller annet studium som bachelorgraden er godkjent som opptaksgrunnlag til. Etter endt bachelorstudium i statsvitenskap skal studentene Kunnskapsmål ha kunnskap om sentrale teorier og fagretninger innenfor statsvitenskapen ha kunnskap om sentrale trekk ved politiske systemer nasjonalt og internasjonalt ha kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder

2 SIDE 405 ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet Ferdighetsmål ha ferdigheter til å gjennomføre et avgrenset selvstendig forskningsarbeid ha ferdigheter å bruke ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder ha ferdigheter til å finne, kritisk vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling i en akademisk form Holdningsmål ha basisinnsikt i forskningsetiske problemstiller Generell kompetanse ha kompetanse til å planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og mindre prosjekter med bruk av samfunnsvitenskapelig forskningsmetode både selvstendig og i samarbeid med andre ha kompetanse til å formidle kunnskap og bidra med faglig funderte løsningsforslag både skriftlig og muntlig ha kompetanse til å formidle og utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis Studiets oppbygning Bachelorprogrammet i statsvitenskap (180 sp) er normert til 6 semester og består av de obligatoriske innføringsemnene EXPH0001 Filosofi og vitenskapsteori (7,5 sp) og perspektivemnet (7,5 sp) en fordypning i statsvitenskap (105 sp), som består av bestemte emner som gir kvalifikasjoner for opptak til en mastergrad. Fordypningen er satt sammen av obligatoriske og valgbare fordypningsemner. Ex.fac. inngår i fordypningen. et breddeår (60 sp) i 3. og 4. semester. I breddeåret kan studentene velge fritt valgte emner på til sammen 60 sp, eller et årsstudium i et annet fag. For studenter som vurderer å bli lærere passer det godt å ta et årsstudium i et undervisningsfag i dette breddeåret. Studenten er selv ansvarlig for å passe på at det ikke er kollisjon mellom undervisningstidspunkt og eksamenstidspunkt i de valgte emnene på et semester. Studier i utlandet Det er mulig for studentene å ta et utenlandsopphold i ett til to semester, fortrinnsvis som en del av breddeåret i tredje og/eller fjerde semester. Det er viktig at emnene som tas i utlandet er forhåndsgodkjent og passer inn i de øvrige utdanningsplanene til studentene. SVT-fakultetet har blant annet en utvekslingsavtale med Department of Sociology ved University of California, Berkeley. For mer informasjon om denne avtalen, se følgende internettside: For informasjon om andre avtaler, se Fordypningen i statsvitenskap tilsvarer 105 studiepoeng og består av: POL1000 (15 sp) inkludert ex.fac. POL1001 (15 sp) POL1002 (15 sp)

3 SIDE 406 SOS1002 (15 sp) POL2000 (7,5 sp) POL2900 (15 sp) et spesialiseringsemne i rekken POL2013-POL2017 (7,5 sp) to valgemner fra rekken: POL1003-POL2012, SOS2502, eventuelt fra rekken POL2013- POL2017, SOS2006-SOS2009 (til sammen 15 sp) Det er viktig at POL1000 tas først og at POL2900 tas som et av de siste emnene. Tabellen under viser anbefalt studieløp/utdanningsplan for en student som følger bachelorprogrammet i statsvitenskap: Semester Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) Emne(7,5 sp) Emne (7,5 sp) 6. semester (vår) POL2000 Ett spesialiserings-emne i rekken POL2900 POL semester (høst) EXPH0001 To valgemner fra rekken Perspektivemnet (Ex.phil) POL1004-POL1009, SOS semester (vår) Breddeår hvor studenten fritt velger emner på til sammen 60 sp. 3. semester (høst) 2. semester (vår) POL1001 POL semester (høst) POL1000 (inkl. ex.fac.) SOS1002 Studiet kan tas som deltidsstudium etter avtale med fakultetet. EMNEOVERSIKT LAVERE GRAD Kode Tittel Sp Undervisning Adgangsbegrensninger POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15 H Åpent POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk adferd 15 V Åpent POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon 15 V Åpent SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15 H/V Åpent POL1003 The Politics of Environment, Energy and Resource Management 7,5 V Åpent POL1004 Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn 7,5 H Åpent POL1005 Vurdering av politisk risiko 7,5 H Åpent POL1006 Japansk kultur og politisk-økonomiske system 7,5 H Åpent POL1008 Øst-Asia: Internasjonal politikk 7,5 H Åpent POL1009 Amerika i verden 7,5 H Åpent POL2000 Modeller og teorier i statsvitenskap 7,5 V Åpent POL2012* Teorier i politisk økonomi 7,5 H Åpent POL2013 Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Internasjonal politikk 7,5 V Åpent POL2014 Spesialiseringsemne i statsvitenskap: 7,5 V Åpent

4 SIDE 407 Kode Tittel Sp Undervisning Adgangsbegrensninger Komparativ politikk POL2016 Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Politisk atferd og politisk kommunikasjon 7,5 V Åpent POL2017 Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon 7,5 V Åpent POL2900 Bacheloroppgave i statsvitenskap 15 H/V Åpent SOS1006** Mediesosiologi 15 H Åpent SOS2006 Arbeid og organisasjon 7,5 H Åpent SOS2007 Barne- og familiesosiologi 7,5 H Åpent SOS2008 Sosial ulikhet og velferd 7,5 H Åpent SOS2009** Medier og samfunn 7,5 H Åpent SOS2502 Innovasjon, verdiskapning og samfunnsutvikling 7,5 H Åpent * POL2012 undervises ikke studieåret 2011/2012. ** SOS2009 har 7,5 stp overlapp med SOS1006. Fordypning i statsvitenskap kombinert med årsstudium i sosiologi Sosiologi og statsvitenskap utfyller hverandre og er en god kombinasjon. Emnet SOS1002 (15 studiepoeng) inngår både i fordypningen i statsvitenskap og i årsstudiet i sosiologi, derfor må studenter på bachelor i statsvitenskap som velger sosiologi årsstudium i breddeåret, ta andre sosiologiemner på til sammen 15 studiepoeng for å få nok studiepoeng i breddeåret. Ta kontakt med Institutt for sosiologi og statsvitenskap for nærmere informasjon. Ved opptak til master i statsvitenskap, vil uansett SOS1002 telle som en del av fordypningen i statsvitenskap. Endring i vurderingsform og i beregning av delkarakterer Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha endret vurderingsform og/eller endret beregning av delkarakterer. Ved eventuelt gjentak av eksamen må studentene rette seg etter gjeldende studieplan. Oppgaveskriving Oppgaver levert til vurdering innenfor faget statsvitenskap, både på bachelor- og masternivå, skal, i tillegg til faglig innhold, tilfredsstille spesifikke krav til vitenskapelig form. Oppgavens vitenskapelige form inngår i kriteriene for vurdering av oppgaver på alle nivåer. Kriteriene oppgis i undervisningen for hvert enkelt emne. Det er ikke tillatt å reprodusere semesteroppgaver eller andre skriftlige arbeider andre har skrevet. Det er heller ikke tillatt å reprodusere eller foreta lette omarbeidelser av semesteroppgaver som studenten selv tidligere har levert inn i andre emner. Ved fusk eller forsøk på fusk risikerer studenten annullering av vurdering, samt å bli utestengt fra NTNU og andre norske universiteter i inntil ett år. ÅRSSTUDIUM (60 STUDIEPOENG) I Årsstudiet (60 studiepoeng) i statsvitenskap består av emnene POL1000, POL1001, POL1002 og SOS1002. Semester Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) 2. semester (vår) POL1001 POL semester (høst) POL1000 SOS1002

5 SIDE 408 EMNEBESKRIVELSER POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk Introduction to Political Science: International Relations and Comparative Politics Undervisning: Høst: 15.0 SP Undervisningsspråk: Norsk Studiepoengreduksjoner: SVPOL105: 15.0 SP Obl. aktiviteter: Godkjent semesteroppgave Anbefalte forkunnskaper: Ingen Forkunnskapskrav: Ingen Læringsmål: Målet med internasjonal politikk er at studentene skal få innsikt i fagets teoritradisjoner som fokuserer på hvordan land forholder seg til hverandre gjennom krig, konflikt, handel og samarbeid. I komparativ politikk skal studenten få en oversikt over studiet av likheter og forskjeller mellom land i forhold til styreform, ideologi og historie. Faglig innhold: Internasjonal politikk og komparativ politikk utgjør to av de viktigste områdene av statsvitenskap. POL1000 gir en innføring i sentrale teorier og problemer i studiet av det internasjonale samfunn. I internasjonal politikk analyserer vi særlig hvordan land forholder seg til hverandre gjennom krig og konflikt, handel og samarbeid. Vi studerer også internasjonale organisasjoner (som EU og FN). Undervisningen i internasjonal politikk gir en oversikt over hvordan fagfeltet har utviklet seg opp gjennom historien med fremveksten av ulike skoleretninger og tilnærminger. I komparativ politikk studerer vi likheter og forskjeller mellom land i styreform, samfunnsstruktur og historie. Tyngdepunktet i undervisningen vil ligge på studiet av europeisk politikk, men omfatter også analyser av land utenfor dette området, som f.eks Nord- og Sør-Amerika, Asia og Afrika. Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger 4 timer pr. uke i hele semesteret i henhold til forelesningsplan. Øvinger 2 timer pr. uke, og veiledning av semesteroppgaven. Semesteroppgaven kan utføres som gruppearbeid av inntil 3 studenter. Det vil bli presentert en liste over temaer for semesteroppgaven. Lengde på semesteroppgaven: 4000 ord (10 sider tekst). Forelesningene holdes delvis på norsk og delvis på engelsk. Vurderingsform: 5 timers skriftlig prøve. Vurderingsform: Skriftlig Skriftlig eksamen 5 Timer POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk adferd Introduction to Political Science: Political Theory and Political Behaviour Undervisning: Vår: 15.0 SP Undervisningsspråk: Norsk Studiepoengreduksjoner: SVPOL104: 15.0 SP Obl. aktiviteter: Semesteroppgave Anbefalte forkunnskaper: Ingen Forkunnskapskrav: Ingen Læringsmål: Formålet er å gi studenten en oversikt over hovedmodellene i studiet av politisk adferd og begrepsapparatet i fagfeltet samt en grunnleggende forståelse av norsk velgerpolitikk. I teoridelen skal studenten få en oversikt over vestlig politisk tenkning.

6 SIDE 409 Faglig innhold: Dette emnet gir en grunnleggende innføring i politisk teori, herunder sentrale begrep fra klassisk så vel som nyere tenkning. Bidragene til viktigere politiske filosofer og teoretikere blir gjennomgått. I politisk adferd gis en innføring i viktige teorier og empiriske studier av politisk deltakelse, valgadferd og opinionsdanning. Studiene omfatter Norge og andre demokratier. Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger 4 timer pr. uke i hele semesteret, gruppeundervisning 2 timer pr. uke, og veiledning av semesteroppgaven. I emnet skal det leveres en semesteroppgave. Semesteroppgaven kan utføres som gruppearbeid av inntil 3 studenter. Det vil bli presentert en liste over temaer for semesteroppgaven. Lengde på semesteroppgaven: 4000 ord (10 sider tekst). Deler av undervisningen foregår på norsk og deler av undervisningen foregår på engelsk. Vurderingsform: 5 timers skriftlig prøve. Vurderingsform: Skriftlig Skriftlig eksamen 5 Timer POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon Introduction to Political Science: Public Policy and Administration Undervisning: Vår: 15.0 SP Undervisningsspråk: Norsk Studiepoengreduksjoner: SVPOL106: 15.0 SP Obl. aktiviteter: Semesteroppgave Anbefalte forkunnskaper: Ingen Forkunnskapskrav: Ingen Læringsmål: Formålet med emnet er å gi studenten en forståelse av det norske politiske styringssystemets virkemåte samt utvalgte saksfelter innenfor offentlig politikk. Faglig innhold: I emnet vil det fokuseres på institusjoner og innhold i offentlig politikk. Sentrale problemstillinger er knyttet til forholdet mellom statsmaktene, forvaltningens virkemåte, forholdet mellom stat og kommuner, velferdsstatens utvikling og aktuelle problemstillinger innenfor politisk økonomi. Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger 4 timer pr. uke i hele semesteret, gruppeundervisning 2 timer pr. uke, og veiledning av semesteroppgaven. I emnet skal det leveres en semesteroppgave. Semesteroppgaven kan utføres som gruppearbeid av inntil 3 studenter. Det vil bli presentert en liste over temaer for semesteroppgaven. Lengde på semesteroppgaven: 4000 ord (10 sider tekst). Vurderingsform: 5 timers skriftlig prøve. Vurderingsform: Skriftlig Skriftlig eksamen 5 Timer SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode Research Methods in the Social Sciences Undervisning: Både høst og vår: 15.0 SP Undervisningsspråk: Norsk Studiepoengreduksjoner: IDRSA1004: 15.0 SP, SOS3060: 15.0 SP, SOS3061: 15.0 SP, SOS3280: 7.5 SP, SOS6003: 15.0 SP, SOS3050: 7.5 SP, SVSOS107: 15.0 SP Obl. aktiviteter: Deltakelse på relevante seminarer og godkjent(e) øvingsoppgave(r).

7 SIDE 410 Anbefalte forkunnskaper: Ingen Forkunnskapskrav: Ingen Læringsmål: Formålet med emnet er å gi studentene en grunnleggende innsikt i anvendelse av ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder Faglig innhold: Dette emnet gir en innføring i den grunnleggende metodelæren for samfunnsvitenskap. De viktigste framgangsmåter for innsamling (f.eks survey, intervjuing, observasjon, offentlig tilgjengelig kilder) og analyse (f.eks tabeller, korrelasjon, regresjon og kvalitativ beskrivelse) av forskningsmateriale, blir gjennomgått. Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger 4 timer pr. uke i hele semesteret i henhold til forelesningsplan. Gruppeøvinger med veiledning og pc-lab tilsvarende 4 timer pr. uke i hele semesteret. Øvingsopplegget presenteres ved semesterstart. Vurderingsform: 5 timers skriftlig prøve Vurderingsform: Skriftlig Skriftlig eksamen 5 Timer POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning The politics of the Environment, Energy and Resource Management Undervisning: Vår: 7.5 SP Undervisningsspråk: Engelsk Studiepoengreduksjoner: SVPOL112: 7.5 SP Obl. aktiviteter: Deltakelse på veiledningsrelevante seminarer/øvinger Anbefalte forkunnskaper: Ingen. Forkunnskapskrav: Ingen. Læringsmål: Emnet skal gi en forståelse av tenkemåter, politiske prosesser og politikkutforming i skjæringsflatene mellom miljø, energi og ressursforvaltning nasjonalt så vel som internasjonalt. Faglig innhold: Gjennom forelesninger, pensum, prosjektoppgaver og prosjektrelatert litteratur belyses 1) sentrale miljøpolitiske diskurser, 2) norsk klima- og energipolitikk, 3) norsk miljøforvaltning, 4) allmenningens tragedie og ressursforvaltning, 5) internasjonale regimer og betingelser for kollektiv handling, 6) internasjonal klimapolitikk og vitenskapens rolle, og 7) europeisk og internasjonal energipolitikk. Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger 2 timer per uke i hele semesteret samt øving/seminar. I emnet skal det leveres en semesteroppgave som er et gruppearbeid med inntil 4 studenter. Lengden på semesteroppgaven: inntil 8000 ord (inntil 20 sider tekst). Vurderingsform: 3 timers skriftlig prøve og semesteroppgave. Det gis en samlet karakter der de to delene teller likt i vurderingen. Ved stryk eller gjentak av eksamen, må begge delvurderinger tas opp. Oppgave og eksamen kan skrives på engelsk eller norsk. Vurderingsform: Oppgave/Skriftlig Skriftlig eksamen 3 Timer 1/2 Oppgave 1/2 POL1004 Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn Globalization: Norway in International Society Undervisning: Høst: 7.5 SP

8 SIDE 411 Undervisningsspråk: Norsk Studiepoengreduksjoner: SVPOL108: 7.5 SP Obl. aktiviteter: Godkjent semesteroppgave Anbefalte forkunnskaper: Ingen. Forkunnskapskrav: Ingen Læringsmål: Innsikt i hovedtrekk i globaliseringen, og i hvordan Norge påvirkes økonomisk, politisk og kulturelt. Lære å skrive en faglig tekst (semesteroppgave). Faglig innhold: En innføring i globaliseringslitteratur innen samfunnsøkonomi, statsvitenskap og sosiologi. Teoretiske, begrepsmessige og empiriske problemer blir drøftet. Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger 2 timer pr. uke i hele semesteret og veiledning av semesteroppgave. Obligatorisk semesteroppgave, om lag 3000 ord (8 sider). 3 timers skriftlig eksamen. Vurderingsform: Skriftlig Skriftlig eksamen 3 Timer POL1005 Vurdering av politisk risiko Evaluating Political Risk Undervisning: Høst: 7.5 SP Undervisningsspråk: Norsk Studiepoengreduksjoner: SVPOL109: 7.5 SP Obl. aktiviteter: Godkjent semesteroppgave Anbefalte forkunnskaper: Ingen. Forkunnskapskrav: Ingen Læringsmål: Emnet søker å gi oversikt over relevante faktorer for å bedømme politisk risiko i bedrifters investeringsbeslutninger. Faglig innhold: Emnet gir en oversikt over hvilke faktorer som er relevante for å bedømme politisk risiko i bedrifters investeringsbeslutninger. De viktigste databaser og informasjonskilder som gir kunnskap om politisk risiko vil bli gjennomgått og et antall konkrete casestudier vil bli drøftet. Læringsformer og aktiviteter: Forlesninger 2 timer pr. uke i hele semesteret og veiledning av semesteroppgave. I emnet skal det leveres en semesteroppgave. Det vil bli presentert en liste over temaer for semesteroppgaven. Lengde på semesteroppgaven: 3000 ord (8 sider tekst). 3 timers skriftlig eksamen. Vurderingsform: Skriftlig Skriftlig eksamen 3 Timer POL1006 Japansk kultur og politisk-økonomisk system Japan s Culture and Political-Economical System Undervisning: Høst: 7.5 SP Undervisningsspråk: Engelsk Studiepoengreduksjoner: SVPOL110: 7.5 SP Obl. aktiviteter: Godkjent semesteroppgave

9 SIDE 412 Anbefalte forkunnskaper: Ingen. Forkunnskapskrav: Ingen. Læringsmål: Emnet skal gi studentene en innføring i japansk kultur og politisk-økonomiske system. Det blir lagt vekt på endringer som skjer i det japanske samfunn og i Asia som region. Faglig innhold: Japansk kultur: 1) mellommenneskelige relasjoner og organisasjonskultur, 2) særtrekk ved japansk kultur kontra kulturen i andre asiatiske land og Norge. Japans politiskøkonomiske system: 1) japansk økonomi og politiske institusjoner, 2) politisk omstrukturering og økonomisk liberalisering, og 3) Japans utenrikspolitiske relasjoner. Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger 2 timer pr. uke i hele semesteret og veiledning av semesteroppgave. I emnet skal det leveres en semesteroppgave. Det vil bli presentert en liste over temaer for semesteroppgaven. Lengde på semesteroppgaven: 3000 ord (8 sider tekst). Undervisningen gis på engelsk. 3 timers skriftlig eksamen. Vurderingsform: Skriftlig Skriftlig eksamen 3 Timer POL1008 Øst-Asia: Internasjonal politikk East-Asia: International Politics Undervisning: Høst: 7.5 SP Undervisningsspråk: Engelsk Studiepoengreduksjoner: POL2011: 7.5 SP Obl. aktiviteter: Godkjent semesteroppgave Anbefalte forkunnskaper: Ingen. Forkunnskapskrav: Ingen. Læringsmål: Emnet skal gi studentene en innføring i politikk og samfunn i land i Øst-Asia, særlig Kina, Japan og Korea. Faglig innhold: Kurset fokuserer hovedsakelig på østasiatisk politikk og samfunn i tiden etter den kalde krigen, fremveksten av tekno-økonomisk dynamikk i Øst-Asia, den asiatiske finanskrisen i , fremveksten av regionale multilaterale institusjoner, Øst-Asia under unipolaritet og krigen mot terrorisme, fremveksten av Kina og dets komplekse forhold til Japan og USA og de østasiatiske landenes forhold til Europa. Læringsformer og aktiviteter: Forelesning 2 timer per uke i hele semesteret og veiledning av semesteroppgave. I emnet skal det leveres en semesteroppgave. Det vil bli presentert en liste over temaer for semesteroppgaven. Lengde på semesteroppgaven: 3000 ord (8 sider tekst). 3 timers skriftlig eksamen. Undervisningen gis på engelsk. Vurderingsform: Skriftlig Skriftlig eksamen 3 Timer POL1009 Amerika i verden America in the World Undervisning: Høst: 7.5 SP Undervisningsspråk: Engelsk Studiepoengreduksjoner: POL2009 7,5 sp Obl. aktiviteter: Godkjent semesteroppgave

10 SIDE 413 Forkunnskapskrav: Ingen Læringsmål: Emnet skal gi studentene en forståelse av hvordan empiri og teori knyttes sammen til å forstå USAs forhold til og stilling i verden. Faglig innhold: Emnet drøfter USAs rolle som en stormakt i verden. Det identifiserer viktige faktorer som ligger bak USAs dominerende stilling i verdenssamfunnet og som påvirker USAs relasjoner med andre land. Emnet retter sitt fokus mot nyere og samtidig amerikansk utenrikspolitikk, men fremholder at en historisk bakgrunn og kunnskap over USAs kultur er en nødvendig forutsetning for fullt ut å kunne verdsette USAs utenrikspolitiske adferd. Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger 2 timer pr uke i hele semesteret og veiledning av semesteroppgave. Det vil bli presentert en liste over temaer for semesteroppgaven. Lengde på semesteroppgaven: 3000 ord (8 sider tekst). 3 timers skriftlig eksamen. Vurderingsform: Skriftlig Skriftlig eksamen 3 Timer POL2012 Teorier og modeller i politisk økonomi Theories and Models in Political Economy Undervisning: Høst: 7.5 SP Undervisningsspråk: Norsk Studiepoengreduksjoner: SØK2101: 7.5 SP, SØK2102: 7.5 SP Obl. aktiviteter: Godkjent semesteroppgave Anbefalte forkunnskaper: SØK1000, SØK1001 Forkunnskapskrav: Ingen Læringsmål: Formålet er å gi studentene innsikt i teorier og modeller for politiske beslutningsprosesser. Studentene skal kjenne til valgmodeller, interessegruppemodeller og byråkratimodeller. Faglig innhold: Emnet behandler økonomiske og statsvitenskapelige perspektiver på politiske beslutningsprosesser. Læringsformer og aktiviteter: 2 timer forelesning hver uke og 2 timer øving annenhver uke. I emnet skal det leveres en semesteroppgave, denne kan leveres som en gruppeoppgave med inntil 4 studenter. Semesteroppgaven må være bestått for at studenten skal få avlegge eksamen. Vurderingsform: Skriftlig Skriftlig eksamen 4 Timer POL2000 Modeller og teorier i statsvitenskap Models and Theories in Political Science Undervisning: Vår: 7.5 SP Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk Studiepoengreduksjoner: SVPOL200-7,5 sp Obl. aktiviteter: Ingen Anbefalte forkunnskaper: Se forkunnskapskrav Forkunnskapskrav: POL1000, POL1001, POL1002 og SOS1002 eller tilsvarende Læringsmål: Formålet med emnet er å gi studentene innsikt i sentral teorier og modeller i statsvitenskap.

11 SIDE 414 Faglig innhold: I dette emnet framstilles en del sentrale modeller og teorier i statsvitenskapen mer fullstendig enn det som er mulig ved POL1000-nivået. Det blir lagt vekt på å presentere teorier og modeller fra forskjellige områder i faget. Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger/gruppearbeid tilsvarende 2 timer per uke i hele semesteret eller forelesninger/ gruppearbeid tilsvarende 4 timer per uke i første halvdel av semesteret. Emnet undervises på engelsk ved behov. Vurderingsform: Hjemmeeksamen Hjemmeeksamen POL2013 Spesialiseringssemne i statsvitenskap, Internasjonal politikk Specialization in Political Science, International Relations Undervisning: Vår: 7.5 SP Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk Studiepoengreduksjoner: POL2003-7,5 SP Obl. aktiviteter: Ingen Anbefalte forkunnskaper: POL1000 Forkunnskapskrav: Ingen Læringsmål: Formålet med kurset er å gi studenten en forståelse for hva som påvirker forholdet mellom ulike aktører (først og fremst stater) innenfor internasjonal politikk, og hvordan dette legger føringer for så vel konflikt som samarbeid i det internasjonale samfunn. Faglig innhold: Dette emnet bygger på POL1000, og gir en mer inngående behandling av allmenn teori om internasjonal politikk. Det gir først en innføring i de viktigste fagtradisjonene ( skolene i studiet av internasjonal politikk. Hvem er de viktigste aktørene innenfor internasjonal politikk, og hva kjennetegner forholdet dem imellom? Teoriene vil bli belyst gjennom så vel historiske eksempler som eksempler fra samtiden. Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart Læringsformer og aktiviteter: 2 timer forelesning hele semesteret eller 4 timer forelesning i første halvdel av semesteret. Emnet undervises på norsk ved behov. Vurderingsform: Hjemmeeksamen Hjemmeeksamen POL2014 Spesialiseringsemne i statsvitenskap, Komparativ politikk Specialization in Political Science, Comparative Politics Undervisning: Vår: 7.5 SP Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk Studiepoengreduksjoner: POL2004-7,5 SP Obl. aktiviteter: Ingen Anbefalte forkunnskaper: POL1000 Forkunnskapskrav: Ingen Læringsmål: Formålet med kurset er å gi studenten - gjennom bruk av en komparativ tilnærming - en forståelse for hvilke faktorer som påvirker særlig politiske, men også økonomiske og sosiale forhold innenfor et land. Faglig innhold: Dette emnet bygger på POL1000 og gir en mer inngående behandling av sentrale begreper og teorier innenfor komparativ politikk omkring tema som sterke og

12 SIDE 415 svake stater, statefailure, etniske, religiøse og nasjonale identiteter, økonomisk utvikling og fattigdom, ulike former for demokrati og ikke-demokratier, valgsystemer, regimeendring, samt ulike former for politisk vold. Kursets tilnærming til temaene er fokusert på sammenlikning enten over tid eller på tvers av case(s) (den komparative metoden). Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart Læringsformer og aktiviteter: 2 timer forelesning hele semesteret eller 4 timer forelesning i første halvdel av semesteret. Emnet undervises på engelsk ved behov. Vurderingsform: Hjemmeeksamen Hjemmeeksamen POL2016 Spesialiseringsemne i statsvitenskap, Politisk atferd og politisk kommunikasjon Specialization in Political Science, Political Behaviour and Political Communication Undervisning: Vår: 7.5 SP Undervisningsspråk: Norsk Studiepoengreduksjoner: POL2006-7,5 SP POL2010-7,5 SP Obl. aktiviteter: Ingen Anbefalte forkunnskaper: POL1001 og SOS1002 Forkunnskapskrav: Ingen Læringsmål: Kurset gir en innføring i nyere forskning om politisk deltakelse, opinionsdanning og valgatferd med særlig vekt på politisk kommunikasjon. Kurset skal tydeliggjøre sammenhengen mellom teoretisk og empirisk forskning, og gjøre studenten i stand til selv å gjøre teoretisk informert empirisk forskning. Faglig innhold: Studenten skal introduseres for nøkkelbegrepene og de sentrale modellene i fagfeltet og øves i å vurdere det empiriske fundamentet for de teoretiske argumentene. Kurset vil ta opp de spesielle metodologiske utfordringene knyttet til å studere medialisert politisk kommunikasjon. Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart Læringsformer og aktiviteter: 2 timer forelesning hele semesteret eller 4 timer forelesning i første halvdel av semesteret. Vurderingsform: Hjemmeeksamen Hjemmeeksamen POL2017 Spesialiseringsemne i statsvitenskap, Offentlig politikk og administrasjon Specialization in Political Science, Public Policy and Administration Undervisning: Vår: 7.5 SP Undervisningsspråk: Norsk Studiepoengreduksjoner: POL2007-7,5 SP Obl. aktiviteter: Ingen Anbefalte forkunnskaper: POL1002 Forkunnskapskrav: Ingen Læringsmål: Formålet med kurset er å gi studenten en forståelse for utformingen og konsekvensene av offentlig politikk. Faglig innhold: Dette emnet bygger på POL1002 og gir en mer inngående behandling av

13 SIDE 416 sentrale begreper og teorier innenfor offentlig politikk. Kurset fokuserer på utformingen og konsekvensene av offentlig politikk på utvalgte politikkområder. Det gis en innføring i hva "policy-analyse" handler om. Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart Læringsformer og aktiviteter: 2 timer forelesning hele semesteret eller 4 timer forelesning i første halvdel av semesteret. Vurderingsform: Hjemmeeksamen Hjemmeeksamen POL2900 Bacheloroppgave i statsvitenskap Bachelor s Thesis Political Science Undervisning: Både høst og vår: 15.0 SP Undervisningsspråk: Norsk Obl. aktiviteter: Alle kurs som organiseres i forbindelse med emnet er obligatoriske Anbefalte forkunnskaper: 60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskrav: Ingen Læringsmål: Formålet med kurset er å få studenten til å kunne utføre et selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor et avgrenset temaområde innenfor statsvitenskapen. Faglig innhold: Studentene skal gjennom arbeidet med prosjektoppgaven studere i dybden et avgrenset og selvvalgt tema innenfor en av de fire disiplinene - internasjonal politikk, komparativ politikk, politisk adferd og/ eller offentlig politikk og administrasjon. Veiledningen av oppgaven vil bli gitt i tilknytning til seminaret. Studentene skal videre delta på oppfriskningskurs i bruk av SPSS samt et intervjumetodekurs for å bli kjent med ulike metodiske tilnærminger innenfor statsvitenskapen. I tillegg trenes studenten - gjennom skriving og presentasjon av oppgaven - i vitenskapelig tenkemåte, Gjennom gjennomgang av utkast av egen så vel som andres prosjektoppgaver i plenum trenes studenten også til refleksjon rundt egen og andres vitenskapelige produksjon. Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart Læringsformer og aktiviteter: Seminar/gruppeundervisning/deltakelse. Deler av kurset vil bli undervist på engelsk Vurderingsform: Oppgave Oppgave OVERGANGSORDNINGER Overgang fra bachelor i samfunnsvitenskapelige fag (BSV) til bachelorprogrammet i statsvitenskap Studenter som har begynt på bachelor i samfunnsvitenskapelige fag (BSV), men som ønsker å fullføre det nye bachelorprogrammet i statsvitenskap, finner her en oversikt over hvilke emner de mangler for å fullføre den nye graden. Følgende emner inngår i den nye fordypningen på 105 studiepoeng i bachelorprogrammet i statsvitenskap: POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk (15 sp) POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd (15 sp) POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon (15 sp)

14 SIDE 417 SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (15 sp) POL2000 Modeller og teorier i statsvitenskap (7,5 sp) POL2900 Bacheloroppgave i statsvitenskap (15 sp) et spesialiseringsemne i rekken POL2013-POL2017 (7,5 sp) to valgemner fra rekken: POL1003-POL1009, SOS2502, eventuelt fra rekken POL2013-POL2017, SOS2006-SOS2009 (til sammen 15 sp) Emner fra den gamle rekken POL2003-POL2011 kan inngå som erstatning for enten POL2900 Bacheloroppgave i statsvitenskap eller et fordypningsemne i rekken POL2013-POL2017 eller ett eller to valgemner i rekken POL1003-POL1009, POL2013-POL2017 eller SOS2502 eller et emne i rekken SOS2006-SOS2009. Du har allerede tatt Du må ta POL1000, POL1001 og SOS1002 POL1002 POL2000 og POL2900 et emne i rekken POL2013-POL2017 to valgemner i rekken POL1003-POL1009, POL2013- POL1000, POL1001, POL1002 og et valgemne i rekken POL1003-POL2012, eventuelt SOS1007 eller SOS1012 POL1000, POL1001, POL1002 og SOS1002 POL1000, POL1001, POL1002 og SOS1002 og et valgemne i rekken POL1003- POL2012, eventuelt SOS1007 eller SOS1012 POL1000, POL1001, POL1002, SOS1002 og et emne i rekken POL2003- POL2011 POL1000, POL1001, POL1002, SOS1002 et valgemne i rekken POL1003- POL2012, eventuelt SOS1007 POL2017, eventuelt SOS2502 eller SOS2006-SOS2009 SOS1002 POL2000 og POL2900 et emne i rekken POL2013-POL2017 et valgemne i rekken POL1003-POL1009, POL2013- POL2017, eventuelt SOS2502 eller SOS2006-SOS2009 POL2000 og POL2900 et emne i rekken POL2013-POL2017 to valgemner i rekken POL1003-POL1009, POL2013- POL2017, eventuelt SOS2502 eller SOS2006-SOS2009 POL2000 og POL2900 et emne i rekken POL2013-POL2017 et valgemne i rekken POL1003-POL1009, POL2013- POL2017, eventuelt SOS2502 eller SOS2006-SOS2009 enten et emne i rekken POL1003-POL1009, POL2013- POL2017, eventuelt SOS2502 eller SOS2006- SOS2009, POL2000 og POL2900 eller et emne i rekken POL2013-POL2017 to valgemner i rekken POL1003-POL2017, eventuelt SOS2502 POL2000 enten et emne i rekken POL2013-POL2017 et valgemne i rekken POL1003-POL1009, POL2013- POL2017, eventuelt SOS2502 eller SOS2006-

15 SIDE 418 Du har allerede tatt eller SOS1012 og et emne i rekken POL2003-POL2011 Du må ta SOS2009, og POL2000 eller et valgemne i rekken POL1003-POL1009, POL2013- POL2017, eventuelt SOS2502 eller SOS2006-SOS2009 POL2000 og POL2900 Ta kontakt med Institutt for sosiologi og statsvitenskap hvis du er usikker på hvilke emner du mangler for å få fordypning i statsvitenskap innenfor det nye bachelorprogrammet i statsvitenskap. Overgangsordning for studenter som ønsker å fullføre bachelor i samfunnsvitenskapelige fag (BSV) med fordypning i statsvitenskap Studenter tatt opp til bachelor i samfunnsvitenskapelige fag (BSV) høsten 2010 eller tidligere har krav på å fullføre denne utdanningen senest innen utgangen av studieåret Følgende emner inngår i fordypningen i statsvitenskap på 82,5 studiepoeng i bachelor i samfunnsvitenskapelige fag (BSV): POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk (15 sp) POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd (15 sp) POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon (15 sp) SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (15 sp) et valgemne i rekken POL1003-POL2012, eventuelt SOS1007 eller SOS2502 (7,5 sp) eller et ekstra emne i rekken POL2003-POL2011 et emne i rekken POL2003-POL2011 Bachelorprosjekt i statsvitenskap(15 sp) Fra og med studieåret 2011/2012 undervises ikke lenger prosjektoppgaveemnene POL2003- POL2011. Studenter som ønsker å fullføre en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad med fordypning i statsvitenskap og som mangler prosjektoppgaveemnet (POL2003-POL2011), må fra og med høsten 2011 ta emnet POL2900 Bacheloroppgave i statsvitenskap (15 sp) i stedet for. Du har allerede tatt Du må ta POL1000, POL1001, POL1002 og et valgemne i rekken POL1003-POL2012, eventuelt SOS1002 og POL2900 SOS1007 eller SOS1012 POL1000, POL1001, POL1002 og SOS1002 POL2900 og et emne i rekken POL1003- POL1009, POL2013-POL2017, eventuelt SOS2502 eller et emne fra rekken SOS2006- SOS2009 POL1000, POL1001, POL1002 og SOS1002 og et valgemne i rekken POL1003-POL2012, eventuelt SOS1007 eller SOS1012 POL1000, POL1001, POL1002, SOS1002 og et emne i rekken POL2003-POL2011 POL2900 Et emne i rekken POL1003-POL1009, POL2013-POL2017, SOS2502 eller SOS2006-SOS2009 Ta kontakt med Institutt for sosiologi og statsvitenskap hvis du er usikker på hvilke emner du mangler for å få fullført din fordypning i statsvitenskap innenfor den samfunnsvitenskapelige bachelorgraden.

16 SIDE 419 Se Studiehåndbok for studenter som er tatt opp høsten 2006 eller tidligere. Vær oppmerksom på at for studenter tatt opp fra og med høsten 2007 godkjennes ikke SOS1008, SOS1009, SOS1010, SOS1011 og SOS1013 som valgfritt emne i fordypningen i statsvitenskap. OVERLAPP Emne Emne Sp SVPOL104 POL sp SVPOL105 POL sp SVPOL106 POL sp SVPOL108 POL1004 7,5 sp SVPOL109 POL1005 7,5 sp SVPOL110 POL1006 7,5 sp SVPOL112 POL1003 7,5 sp SVPOL200 POL2000 7,5 sp SVPOL203* POL sp POL2003 POL2013 7,5 sp POL2004 POL2014 7,5 sp POL2006 POL2016 7,5 sp POL2007 POL2017 7,5 sp POL2010 POL2016 7,5 sp POL1008 POL2011 7,5 sp POL2009 POL1009 7,5 sp SØK2102 POL2012 7,5 sp SOS1006 SOS2009 7,5 sp SVSOS107 SOS sp SOS6003 SOS sp SOS3050 SOS1002 7,5 sp SOS3280 SOS1002 7,5 sp IDRSA1004 SOS sp IDRSA1004 SOS3050/SOS3280 7,5 sp * Studenter som tidligere har avlagt eksamen i SVPOL203 eller i et eller flere emner i rekken POL2003-POL2011 kan ikke levere samme semesteroppgave i POL2900.

17 SIDE 420 MASTER I INNLEDNING Mastergraden gir en videregående utdannelse i statsvitenskap. Studiet gir studentene en allsidig skolering i statsvitenskapelige tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder, og skal oppøve studentene til å utføre selvstendig vitenskapelig utrednings- og forskningsarbeid. Studiet søker å bygge opp en yrkeskompetanse som er rettet mot: planleggings- og utredningsarbeid innen den offentlige forvaltning og det private næringsliv forskningsarbeid arbeid i internasjonale organisasjoner arbeid i interesseorganisasjoner analyse av politikk og samfunn i bedrifter formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer undervisningsoppgaver i videregående skole, høgskoler og universitet ledelse i offentlig og privat sektor LÆRINGSMÅL FOR MASTERPROGRAMMET Etter endt masterstudium skal studentene Kunnskapsmål ha inngående kunnskap om sentrale teorier og fagretninger innenfor statsvitenskapen ha inngående kunnskap om sentrale trekk ved politiske systemer nasjonalt og internasjonalt ha inngående kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder ha inngående kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet Ferdighetsmål ha ferdigheter til å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid ha ferdigheter å bruke ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder ha ferdigheter til å finne, kritisk vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling i en akademisk form ha ferdigheter til å formulere et faglig relevant og forskbart forskningsspørsmål og problemstilling Holdningsmål ha god innsikt i forskningsetiske problemstiller Generell kompetanse ha kompetanse til å planlegge og gjennomføre større forskningsoppgaver og prosjekter med bruk av samfunnsvitenskapelig forskningsmetode både selvstendig og i samarbeid med andre

18 SIDE 421 kunne beherske statsvitenskapelige uttrykksformer og bidra med faglig funderte løsningsforslag både skriftlig og muntlig ha kompetanse til å kommunisere statsvitenskapelige problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og til allmennheten. vise en moden analytisk evne i bruk av faglig litteratur, utforming av problemstillinger, gjennomføring av prosjekter og tolkning av resultater Opptakskrav Opptak til master i statsvitenskap ved NTNU forutsetter bachelorgrad i statsvitenskap, bachelorgrad med fordypning i statsvitenskap eller tilsvarende, bachelorgrad i politisk økonomi, bachelorgrad i europastudier med fremmedspråk eller bachelorgrad i samfunnskunnskap med påbygningsområde i statsvitenskap. Ved opptak til mastergraden i statsvitenskap er det innført karaktergrense. Alle som tas opp, må minst ha en gjennomsnittskarakter på C (eller tilsvarende) i opptaksgrunnlaget. Dersom en søker har bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag fra NTNU med fordypning både i sosiologi og statsvitenskap, vil karakteren i SOS1002 telle med i opptaksgrunnlaget til master uavhengig av om emnet er tilknyttet fordypning i sosiologi eller statsvitenskap. Ved opptak til masterprogrammet i statsvitenskap studieåret 2011/2012 er det innført C- garanti. Det betyr at alle søkere som har en veid gjennomsnittskarakter på minst C eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget, er garanter å få tilbud om plass. Det er ikke krav til avlagt eksamen i ST0202 Statistikk for samfunnsvitere, men studenter anbefales å ta dette emnet før de starter på masterstudiet. STUDIETS OPPBYGNING Master i statsvitenskap er normert til 120 studiepoeng og består av en felles del som omfatter de obligatoriske emnene POL3001 og SOS3003, Eksperter i team (EiT) og enten POL3004 eller SOS3004 en spesialiseringsdel som består av to eller tre valgfrie emner hentet fra serien POL POL3516, SOS3515 og SOS3516. Spesialområdeemner i mastergraden i sosiologi godkjennes også. I tillegg kan enkelte emner i mastergraden i samfunnsøkonomi godkjennes. POL3900 Masteroppgave (45 sp) eller POL3901 Masteroppgave (30 sp). POL3901 innleveres med tidsfrist på 20 uker i siste semester av masterstudiet. Alle andre eksamener i mastergraden må være avlagt før masteroppgaven kan bli vurdert. Gjennom hele masterstudiet skal studentene følge masterseminaret for sitt kull. Seminaret gir en løpende orientering og veiledning om masterstudiene, spesielt med tanke på arbeidet med masteroppgaven. Deler av seminaret er obligatorisk. Modell av masterstudiet kan se slik ut: Semester Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) 4. semester /vår POL3900 eller POL semester/høst POL3900 eller valgfritt spesialiseringsemne i rekken POL3502- POL3516, SOS3515, SOS3516 Valgfritt spesialiseringsemne i rekken POL3502-POL3516, SOS3515, SOS semester/vår SOS3003 POL3004 eller SOS3004 EiT

19 SIDE 422 Semester Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) 1. semester/høst POL3001 Valgfritt spesialiseringsemne i rekken POL3502-POL3516, SOS3515, SOS3516 EMNEOVERSIKT Obligatoriske emner: Kode Tittel Sp Undervisninbegrensninger Adgangs- POL3001 Demokratiteori 15 H Åpent SOS3003*** Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap 15 H/V Åpent SOS3004* Kvalitative forskningsmetoder 7,5 H/V Åpent POL3004* Forskningsdesign og metode 7,5 V Studierettskrav Adgangsbegrenset EiT Eksperter i team 7,5 V POL3900** Masteroppgave i statsvitenskap 45 H/V Studierettskrav POL3901** Masteroppgave i statsvitenskap 30 H/V Studierettskrav * Her velges enten POL3004 eller SOS3004 ** Her velges enten POL3900 eller POL3901 ***Fra og med studieåret 2012/2013 undervises SOS3003 kun på vår. Emner med studierettskrav er forbeholdt studenter på masterprogrammet i statsvitenskap. POL3004 inngår også i MSc in Industrial Ecology. For å ta Eksperter i Team må studentene søke undervisningsopptak via Studweb (www.ntnu.no/eit). Valgfrie spesialområdeemner i statsvitenskap: Kode Tittel Sp Undervisninbegrensninger Adgangs- POL3502 Årsaker til krig 15 H Åpent POL3503 Internasjonal politisk økonomi 15 H Åpent POL3507 Policy-analyse 15 H Åpent POL3508 Utenrikspolitikk 15 H Åpent POL3509 Medier, opinion og politisk atferd 15 H Åpent POL3510 Østeuropeiske systemer etter H Åpent POL3511* De katolske og protestantiske kirker i verdenspolitikken 15 H Åpent POL3512 Sovjetunionen og Russland siden H Åpent POL3513 Politisk økonomi 15 H Åpent POL3515 Komparativ og internasjonal politikk i Japan og Øst-Asia 15 H Åpent POL3516 Den europeiske union 15 H Åpent SOS3515 Avansert statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap 15 H Åpent SOS3516 Kvalitativ analyse 15 H Åpent * POL3511 undervises ikke studieåret 2011/2012

20 SIDE 423 Dersom det møter 6 eller færre studenter til et emne i serien POL3502-POL3516, SOS3515 og SOS3516 de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Tverrfaglig obligatorisk fellesemne i mastergraden Eksperter i team(eit) er et emne på 7,5 studiepoeng som er felles for alle som tar mastergrad ved NTNU. Se nærmere beskrivelse av Eksperter i team i eget avsnitt i Studiehåndboken og på Eksperter i team skal tas som intensiv landsby i masterprogrammet i statsvitenskap. Endring i vurderingsform og i beregning av delkarakterer Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha endret vurderingsform og/eller endret beregning av delkarakterer. Ved eventuelt gjentak av eksamen må studentene rette seg etter gjeldende studieplan. Oppgaveskriving Oppgaver levert til vurdering innenfor faget statsvitenskap, både på bachelor- og masternivå, skal, i tillegg til faglig innhold, tilfredsstille spesifikke krav til vitenskapelig form. Oppgavens vitenskapelige form inngår i kriteriene for vurdering av oppgaver på alle nivåer. Det er ikke tillatt å reprodusere semesteroppgaver eller andre skriftlige arbeider andre har skrevet. Det er heller ikke tillatt å reprodusere eller foreta lette omarbeidelser av semesteroppgaver som en selv tidligere har levert inn. Ved fusk eller forsøk på fusk risikerer en annullering av vurdering samt utestenging fra NTNU og andre norske universiteter i inntil ett år. Opptakskrav til de enkelte emner Alle studenter som tilfredsstiller forkunnskapskravene til de enkelte emner kan avlegge eksamen i disse selv om de ikke er masterstudenter i statsvitenskap, med unntak av POL3004, POL3900 og POL3901, som er forbeholdt studentene som er tatt opp til masterstudiet. Opptak på grunnlag av eksamener fra andre fag og emner, som gir tilsvarende faglige forutsetninger, vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Søknad om slik godkjenning sendes til fakultetet. Studier i utlandet Det er mulig for studentene å ta et utenlandsopphold i ett til to semester, fortrinnsvis i forbindelse med de valgfrie spesialområdeemnene. Det er viktig at emnene som tas i utlandet er forhåndsgodkjent og passer inn i studentenes øvrige utdanningsplaner. Se for mer detaljert informasjon om dette. EMNEBESKRIVELSER POL3001 Demokratiteori Theories of Democracy Undervisning: Høst: 15.0 SP Undervisningsspråk: Engelsk Studiepoengreduksjoner: SVPOL300: 15.0 SP Obl. aktiviteter: Ingen Anbefalte forkunnskaper: Se forkunnskapskrav Forkunnskapskrav: 82,5 studiepoengs fordypning i statsvitenskap eller tilsvarende. Læringsmål: Formålet med emnet er å gi studentene innsikt i definisjoner av og forutsetninger for demokrati.

21 SIDE 424 Faglig innhold: Emnet omfatter definisjoner av og forutsetninger for demokrati, forankret i vestlig politisk teori. Videre drøftes forholdet mellom individ og stat, konstitusjoner og individuelle rettigheter. Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger/gruppearbeid i totalt 4 timer pr. uke i hele semesteret. Veiledning av semesteroppgaven. Undervisningen gis på engelsk. Det forventes at studentene deltar i de aktivitetene og presentasjonene som inngår i kurset. Vurderingsform: Det vil gis to hjemmeeksamener i emnet. Den ene rundt midten av semesteret, den andre mot slutten av semesteret. Vurderingsform: Hjemmeeksamen Hjemmeeksamen 40/100 Hjemmeeksamen 60/100 SOS3003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap Applied Social Statistics Undervisning: Både høst og vår: 15.0 SP Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk Studiepoengreduksjoner: SOS3005: 7.5 SP, SOS8003: 10.0 SP, IDR3024: 15.0 SP, SOS3010: 7.5 SP, SVSOS316: 15.0 SP Obl. aktiviteter: Ingen Anbefalte forkunnskaper: Eksamen i ST0202 eller tilsvarende kunnskaper i statistikk. Forkunnskapskrav: SOS1002 eller tilsvarende Læringsmål: Emnet har som målsetting at samfunnsvitenskapelig faglitteratur der regresjonsmodeller benyttes skal kunne leses med kritisk innsikt i sammenhengen mellom modellforutsetninger og analyseresultater. Emnet skal også gi ferdigheter til å gjennomføre enkle analyser ved hjelp av de analysemodellene det undervises i. Faglig innhold: Emnet omfatter anvendt statistisk dataanalyse med både kontinuerlige variabler og kategorivariabler. Hovedvekten legges på hvordan vanlig (OLS) regresjon kan brukes til å analysere både lineære og kurvelineære sammenhenger mellom en eller flere kontinuerlige avhengige variabler (Y) og et sett forklaringsvariabler (X). Det vil også bli gitt innføring i logistisk regresjon og andre teknikker beregnet på analyser der Y er en kategorivariabel. Det blir lagt vekt på metoder for å teste om modellforutsetningene er troverdige. Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger/seminar/øvinger tilsvarende 6 timer pr. uke. Vurderingsform: 6 timers skriftlig prøve og semesteroppgave. Det gis én samlet karakter der de to delene teller likt i vurderingen. Ved stryk eller gjentak av eksamen må begge delvurderinger tas opp. Engelsk undervisning. Vurderingsform: Oppgave/Skriftlig Oppgave 1/2 Skriftlig eksamen 6 Timer 1/2 POL3004 Forskningsdesign og metode Research Design and Methods Undervisning: Vår: 7.5 SP Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk Studiepoengreduksjoner: POL3005: 7.5 SP, POL3004(v.1): 7.5 SP

22 SIDE 425 Obl. aktiviteter: Ingen Anbefalte forkunnskaper: Se forkunnskapskrav. Forkunnskapskrav: 60 studiepoeng statsvitenskap inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne Læringsmål: Målsettingen er å hjelpe studenter inn i en forskningsprosess som skal resultere i en masteroppgave. Emnet gir studentene kunnskap om vitenskapsteori så vel som metoder og teknikker som kan brukes til å utforme et forskningsdesign. Faglig innhold: Emnet tar sikte på å vise spennvidden i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og metodologiske ståsted. Læringsformer og aktiviteter: Undervisning/øvinger i totalt 4 timer pr. uke i hele semesteret. Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til master i statsvitenskap og MSc in Industrial Ecology. Emnet undervises på engelsk ved behov. Vurderingsform: Oppgave Oppgave POL3502 Årsaker til krig Causes of War Undervisning: Høst: 15.0 SP Undervisningsspråk: Norsk Studiepoengreduksjoner: POL8502: 10.0 SP, SVPOL342: 15.0 SP Obl. aktiviteter: Fremlegg Anbefalte forkunnskaper: SOS3003. Se også forkunnskapskrav. Forkunnskapskrav: 60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne Læringsmål: Formålet med emnet er å gi studenten inngående kjennskap til teorier og empirisk forskning omkring årsaker til interne og internasjonale væpnede konflikter. Emnet tar også sikte å gi studentene praktisk erfaring i systematisk søking etter litteratur og data og i å gjøre selvstendig empirisk analyse. Data vil bli gjort tilgjengelig. Forholdene vil bli lagt til rette for at semesteroppgaven senere evt. kan danne grunnlaget for en masteroppgave. Faglig innhold: Emnet gir en oversikt over de viktigste teorier og empiriske studier om årsaker til mellomstatlige kriger så vel som interne væpnede konflikter. Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer pr. uke. Veiledning av semesteroppgaven. Vurderingsform: Semesteroppgave og muntlig eksamen. Den muntlige eksamen omfatter både semesteroppgaven og pensum. Muntlig brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Kontakt instituttet for nærmere informasjon. Vurderingsform: Oppgave Oppgave POL3503 Internasjonal politisk økonomi International Political Economy Undervisning: Høst: 15.0 SP Undervisningsspråk: Engelsk

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. SIDE 238 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. BACHELOR I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet

Detaljer

STATSVITENSKAP. Studietilbud i statsvitenskap ÅRSSTUDIUM I STATSVITENSKAP BACHELORPROGRAM I STATSVITENSKAP MASTERPROGRAM I STATSVITENSKAP

STATSVITENSKAP. Studietilbud i statsvitenskap ÅRSSTUDIUM I STATSVITENSKAP BACHELORPROGRAM I STATSVITENSKAP MASTERPROGRAM I STATSVITENSKAP STATSVITENSKAP SIDE 219 STATSVITENSKAP Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 10.02.2015. Studietilbud i statsvitenskap ÅRSSTUDIUM

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 421 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 259 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 06.02.2006. BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011. SIDE 378 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I MASTER I INNLEDNING Hva er sosiologi?

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 98 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest STATSVITENSKAP SIDE 447 STATSVITENSKAP Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09 BACHELOR I SAMFUNNSVITENSKAP MED FORDYPNING

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 305 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09. ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Årsstudiet i samfunnskunnskap

Detaljer

POL1001 Politisk teori og politisk atferd 1. semester/høst SØK1000 (inkl. Ex.fac.) Innføring i SØK1010 Matematikk og mikroøkonomi

POL1001 Politisk teori og politisk atferd 1. semester/høst SØK1000 (inkl. Ex.fac.) Innføring i SØK1010 Matematikk og mikroøkonomi SIDE 275 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2012. BACHELOR I Kort om politisk økonomi Politisk økonomi er studiet

Detaljer

SOSIOLOGI. Studietilbud i sosiologi ÅRSSTUDIUM I SOSIOLOGI BACHELORPROGRAM I SOSIOLOGI MASTERPROGRAM I SOSIOLOGI EMNER I SOSIOLOGI

SOSIOLOGI. Studietilbud i sosiologi ÅRSSTUDIUM I SOSIOLOGI BACHELORPROGRAM I SOSIOLOGI MASTERPROGRAM I SOSIOLOGI EMNER I SOSIOLOGI SIDE 206 SOSIOLOGI SOSIOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosiologi ÅRSSTUDIUM I

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

OPPTAK (jfr. 5 i Ph.d.-forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i statsvitenskap.

OPPTAK (jfr. 5 i Ph.d.-forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i statsvitenskap. PH.D.-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP - 2016/2017 Læringsmål for Ph.d.-programmet i statsvitenskap Kunnskapsmål kandidaten skal: Være i kunnskapsfronten innenfor statsvitenskap og beherske fagområdets vitenskapsteori

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 24. januar 2008.

Vedtatt av Styret ved NTNU med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 24. januar 2008. SIDE 430 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 24. januar 2008. BACHELOR I SAMFUNNSVITENSKAP MED FORDYPNING I EMNER I MASTER

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 278 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 11.2.2013. BACHELOR I Kort om politisk økonomi Politisk økonomi er studiet

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi.

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi. PH.D.-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2015/2016 Læringsmål for Ph.d.- programmet i sosiologi Kunnskap kandidaten skal være i kunnskapsfronten innenfor sosiologi og beherske fagområdets vitenskapsteori og metoder

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

MASTER I EUROPASTUDIER

MASTER I EUROPASTUDIER 96 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 MASTER I EUROPASTUDIER EMNER MASTER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER MED PROSJEKTORIENTERING Mål og innhold

Detaljer

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi.

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi. PH.D.-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2016/2017 Læringsmål for Ph.d.- programmet i sosiologi Kunnskap kandidaten skal være i kunnskapsfronten innenfor sosiologi og beherske fagområdets vitenskapsteori og metoder

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 91 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

STATSVITENSKAP. Studietilbud i statsvitenskap ÅRSSTUDIUM I STATSVITENSKAP BACHELORPROGRAM I STATSVITENSKAP MASTERPROGRAM I STATSVITENSKAP

STATSVITENSKAP. Studietilbud i statsvitenskap ÅRSSTUDIUM I STATSVITENSKAP BACHELORPROGRAM I STATSVITENSKAP MASTERPROGRAM I STATSVITENSKAP SIDE 198 STATSVITENSKAP STATSVITENSKAP Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 10.02.2015. Studietilbud i statsvitenskap ÅRSSTUDIUM

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 71 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.12.2015. Studietilbud

Detaljer

SOSIOLOGI. Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

SOSIOLOGI. Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 444 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 30.01.2014. Studietilbud i sosiologi ÅRSSTUDIUM I BACHELORPROGRAM I MASTERPROGRAM

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 262 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.03.03. BACHELORGRAD I SAMFUNNSVITENSKAP MED FORDYPNING I EMNER I MASTERGRAD I

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG SIDE 55 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 304 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? På hvilken

Detaljer

BACHELORPROGRAMMET I SOSIOLOGI

BACHELORPROGRAMMET I SOSIOLOGI SIDE 428 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 27.1.2012. Studietilbud i sosiologi ÅRSSTUDIUM I BACHELORPROGRAM I MASTERPROGRAM

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG SIDE 52 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 65 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 27.01.2015. Studietilbud

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

AFRIKASTUDIER. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER BACHELORPROGRAM I AFRIKASTUDIER EMNER I AFRIKASTUDIER

AFRIKASTUDIER. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER BACHELORPROGRAM I AFRIKASTUDIER EMNER I AFRIKASTUDIER AFRIKASTUDIER Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 30.1.2015. Studietilbud AFRIKASTUDIER SIDE 19 ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER

Detaljer

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER SIDE 15 ÅRSSTUDIER Årsstudier er et eget studieprogram på ett år (60 studiepoeng) fra ett eller flere fagområder. I noen årsenheter er alle emnene obligatoriske, mens du i andre kan velge mellom flere

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato 19.04.2017. Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i statsvitenskap er mastergrad/hovedfag

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG SIDE 488 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 25.3.2011 INNLEDNING Femårig lektorutdanning i samfunnsfag er et studium

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SIDE 331 Vedtatt av styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 1.2.12 Studietilbud i samfunns- og idrettsvitenskap: ÅRSSTUDIUM I KROPPSØVING

Detaljer

VOKSNE I LIVSLANG LÆRING

VOKSNE I LIVSLANG LÆRING SIDE 457 Vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 3. januar 2007, med endring 20. januar 2008. BACHELOREMNE I VOKSNES LÆRING MASTER I VOKSNES LÆRING INNLEDNING Forskningsenheten Voksne

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) 305 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Hvordan blir de slik, og ikke helt annerledes?

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 97 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 06.02.2006 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Vedtatt av Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SOSIALANTROPOLOGI SIDE 189 SOSIALANTROPOLOGI Vedtatt av Styret 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 11.12.2015. Studietilbud i sosialantropologi

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

84 Studiehåndboka for humanistiske fag BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK EMNER

84 Studiehåndboka for humanistiske fag BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK EMNER 84 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 EUROPASTUDIER BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK EMNER Kort om europastudier med fremmedspråk I et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked er det

Detaljer

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SIDE 144 SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP Vedtatt av styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 28.01.2015 Studietilbud

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011

42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 ARKEOLOGI BACHELOR STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om arkeologi Arkeologien studerer fortidens kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av fysiske etterlatenskaper

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

SAMFUNNSKUNNSKAP BACHELORGRAD I SAMFUNNSKUNNSKAP

SAMFUNNSKUNNSKAP BACHELORGRAD I SAMFUNNSKUNNSKAP SIDE 171 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 29.04.03. BACHELORGRAD I INNLEDNING Studiet tar sikte på å utdanne lærere i samfunnskunnskap,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Studieplan Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2013 Oppnådd grad ved fullført studium Master

Detaljer

SPANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

SPANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Spansk 297 SPANSK Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og Spansk er et verdensspråk i fremmarsj, og i dag er spansk morsmålet til nesten

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap SIDE 75 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 8.3.2005 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 276 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Hvordan blir de slik, og ikke helt annerledes?

Detaljer

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999.

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999. SIDE 166 EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999. INNLEDNING Studiet tar sikte på

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminneforvaltning 165 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap og opplevelse for

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

FONETIKK (TALEVITENSKAP)

FONETIKK (TALEVITENSKAP) Fonetikk 129 FONETIKK (TALEVITENSKAP) Hvordan får vi til å snakke? Hvorfor snakker vi som vi gjør? Hvordan klarer vi å oppfatte tale og gjenkjenne stemmer? Hvordan lages syntetisk tale? Hvordan hjelper

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

272 Studiehåndboka for humanistiske fag

272 Studiehåndboka for humanistiske fag 272 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 NORSK SOM ANDRESPRÅK Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt samfunn, og dette reflekteres på alle samfunnsnivåer. I skolen finner man et stort

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SIDE 343 Vedtatt av styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.02.13 Studietilbud i samfunns- og idrettsvitenskap: ÅRSSTUDIUM I KROPPSØVING

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SIDE 159 SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP Vedtatt av styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 28.01.2015 Studietilbud

Detaljer