Hurum Eiendomsselskap KF. Tilbygg og rehabilitering. Tofte skole PA BOK. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering Tofte skole.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurum Eiendomsselskap KF. Tilbygg og rehabilitering. Tofte skole PA BOK. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering Tofte skole."

Transkript

1 Hurum Eiendomsselskap KF Tilbygg og rehabilitering Tofte skole PA BOK Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering Tofte skole SIDE NR: 1 av 23

2 À jour pr INNHOLDSFORTEGNELSE... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. ORIENTERING GENERELT OPPDRAGSGIVER PROSJEKTMÅL PROSJEKTMÅL KRITISKE SUKSESSFAKTORER PROSJEKTETS RAMMER RAMMEBETINGELSER ORGANISASJON ORGANISASJONEN - INDRE VEDLIKEHOLD PROSJEKTORGANISASJON HMS-ORGANISASJONEN ENTREPRISEORGANISASJONEN KOMMUNIKASJON KORRESPONDANSE REFERATER TIDSPLANER MØTER Byggherremøter: Brukermøte: Byggemøter: Vernerunder Befaringer RAPPORTER KVALITETSSIKRING OG STYRING FRAMDRIFT FRAMDRIFTSPLANER ØKONOMI FAKTURERING A-nota: avdragsnota E-nota: endringsnotaer AVVIK/PROSJEKTMELDING ENDRINGER/ENDRINGSMELDING FULLMAKTER PROSJEKTSTYRING KVALITETSSTYRING HMS USIKKERHETSSTYRING STYRENDE DOKUMENTER VEDLEGG: Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 2 av 23

3 ORIENTERING 1.1 Generelt Dette dokument gir en orientering om de prosjektadministrative/forretningsmessige rutiner som vil bli fulgt gjennom prosjektets utvikling og gjennomføring. Det forutsettes at de impliserte parter (prosjekterende, prosjekt- og byggeledere, entreprenører og leverandører) gjør seg kjent med innholdet og følger de rutiner som her er lagt opp. Revisjoner i PA-boken gjøres av prosjektleder. Enkelte deler av teksten blir aktuell først i produksjonsfasen (byggefasen). 1.2 Oppdragsgiver Hurum Eiendomsselskap KF v/ Steinar Østli Andreassen E-post Tlf. : PROSJEKTMÅL 2.1 Prosjektmål Prosjektet har som mål å gjennomføre tilbygg og rehabilitering av Tofte skole. Prosjektet er planlagt ferdigstilt før 1. januar Se også «Prosjektmål» i styringsdokumentet. 2.2 Kritiske suksessfaktorer - åpent og kommuniserende - et prosjekt med gode prosjektprosesser - en attraktiv arbeidsplass gjennom alle faser ved gjennomføring av prosjektets målsetning Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 3 av 23

4 3 PROSJEKTETS RAMMER 3.1 Rammebetingelser Grunnlaget for prosjektering og bygging er: Fremdriftsplan HMS/SHA-plan Beskrivelse PA-bok BLs kontrollplan I tillegg skal det prosjekteres etter de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter, normer og relevante standarder iht. pålegg fra offentlige myndigheter. Det vises også til kap. 8.5 Styrende dokumenter. 4 ORGANISASJON 4.1 Organisasjonen (gjennomføring- orga av HEKF entreprenør og administrative oppgaver i byggeprosess) Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 4 av 23

5 4.2 Prosjektorganisasjon Byggherreorganisasjon Forvalter bygg Hurum Eiendomsselskap KF (HEKF) Prosjektsjef (PS) Totalentreprenør HMS-koordinator utførelse TE Funksjoner: PA = prosjektansvarlig PL = prosjektleder BL = byggeleder BR = bruker KP = HMS-koordinator prosjektering KU = HMS-koordinator utførelse PGL= prosjekteringsgruppeleder ARK = arkitekt LARK = landskapsarkitekt RIB = rådgiver bygg RIV = rådgiver VVS RIE = rådgiver elektro RIG = rådgiver geoteknikk RIA = rådgiver akustikk RIBr = rådgiver brann RIM = rådgiver miljø GRUNN = kartlegging av forurenset grunn FUKT = Kartlegging fukt GE = generalentreprenør (hovedentreprenør) UE = underentreprenør(er) HEKF v/ Steinar Østli Andreassen Funksjon Navn Firma/adresse Telefon Telefaks E-post Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 5 av 23

6 4.3 HMS-organisasjonen Se egen HMS-plan. 4.4 Entrepriseorganisasjonen Arbeidene skal gjennomføres som generalentreprise, der entreprenøren har ansvar for koordinering av samtlige underentreprenører. Prisformen vil være avgrenset regningsarbeid. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 6 av 23

7 5 KOMMUNIKASJON 5.1 Korrespondanse Alle brev, notater, telefakser og e-post skal merkes med følgende opplysninger: Prosjektnummer 0203 Tilbygg og rehabilitering Tofte skole All korrespondanse til de respektive, sendes til vedkommendes forretningsadresse hvis ikke annet er avtalt. Prosjektleder skal ha kopi av all korrespondanse. Av hensyn til saksgang og arkivering bør et brev fortrinnsvis kun omhandle én sak. Det skal angis hvor gjenpart er sendt. Viktig korrespondanse som sendes som telefaks eller e-post, skal også sendes som vanlig post. 5.2 Referater Møtereferater skal være merket med prosjektnummer og navn. Referater skal skrives og sendes ut (pr. e-post) senest 3 dager etter møtet. Referatet skal være merket med type møte: Oppstartsmøte Om Særmøte Sm Byggemøter Bm Brukermøte BRm Vernerunder Befaringer Referatene skal ha Møtenummer, Dato og sted, Deltagere, Øvrige mottagere av referat, Ansvarlig for oppfølging av saker, Frister og Neste møte 5.3 Tidsplaner Overordnet fremdriftsplan, som ivaretar hele prosjektgjennomføringsperioden, er utarbeidet av prosjektleder og skal vise når og hvordan de enkelte aktiviteter tilrettelegges i forhold til hverandre. Fremdriftplanen viser de kritiske aktiviteter og avhengigheter, milepæler og den til enhver tid riktig arbeidsfront. Detaljert fremdriftplan i byggefasen utarbeides av entreprenør etter samme mønster. Det skal spesielt fremgå hvor og i hvilke perioder det skal foregå arbeider som medfører særlige farer iht. HMS-plan. 5.4 Møter Møteleder er ansvarlig for innkallelse, dagsorden og referat. Det forutsettes at møtedeltakerne på de enkelte møter noterer det som blir avtalt og ikke avventer referat for behandling av sakene. Møtereferater sendes møtedeltakerne, samt øvrige som avtales avhengig av møtetype. Møtereferat anses godkjent om det ikke gjøres innsigelser mot teksten senest i påfølgende møte. Referater anses som godkjent hvis kommentarer ikke foreligger senest 7 dager etter mottak eller senest i det følgende møtet av samme art, hvis neste møte er avtalt. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 7 av 23

8 5.4.1 Byggherremøter: Referat : Skrives av PL Deltakere: : BH og PS og, evt. andre aktører etter nærmere avtale Møteleder : PL Sted : Tid : Etter behov Innkallelse : Henvises i referat fra foregående møte, eller egen innkalling. Arbeidsområde : Registrere og behandle alle forhold av betydning for prosjektets utførelse, HMS, fremdrift, økonomi, etc. Fordele arbeidsoppgaver og fremlegge resultat av forberedte saker. Meddele beslutninger. Behandle avvik Brukermøte: Referat Deltakere: Møteleder Sted Tid Innkallelse Arbeidsområde : Skrives av PL : BH, BR og PL og, evt. andre aktører etter nærmere avtale : PL : Etter avtale : Etter avtale : Henvises i referat fra foregående møte, eller egen innkalling. : Generell orientering Behandle/avklare romprogram og leveringsbeskrivelse Behandle/avklare beslutningssaker som er påkrevd Byggemøter: BH/PL skal ha anledning til å delta på disse møtene. Referat : Skrives av TE Deltakere : BL, GE, UE, PL, BH, evt. prosjekterende og evt. andre aktører etter nærmere avtale Møteleder : BL Sted : Rektors kontor, Grytnes ungdomsskole Tid : Annenhver tirsdag kl 0900 Innkallelse : Henvises i referat fra foregående møt Arbeidsområde : Behandle/avklare alle forhold som har betydning for produksjonen på byggeplass Vernerunder Entreprenør avholder vernerunder hver 14. dag, gjerne i forkant av byggemøte (i spesielle tilfeller oftere).. Prosjekt-/byggeleder deltar. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 8 av 23

9 5.4.5 Befaringer Byggeplassbefaringer Gjennomføres etter behov med aktuelle deltakere. Prosjekt-/byggeleder er ansvarlig for gjennomføring og referat. 5.5 Rapporter Forhåndsbefaringer Byggeleder gjennomfører sammen med entreprenør (og ev. de prosjekterende) befaringer i god tid før ferdigbefaring. Formåler er å påpeke feil og mangler slik at disse blir utbedret før ferdigbefaring/overtakelse. Ferdigbefaring Entreprenør innkaller og leder befaringen. Byggeleder fører referat med liste over alle registrerte feil og mangler med frist for utbedring. Rapport fra ferdigbefaringen vedlegges protokoll fra overtakelsesforretning og utgjør en del av denne. Overtakelse Gjennomføres ved avtalt dato for sluttføring av byggearbeidene iht. NS Prosedyre gjennomføres iht. NS Til hvert byggemøte skal entreprenøren rapportere i eget dokument (før møtet) om følgende: Fremdrift med oversikt over aktiviteter og arbeidsfront (kritiske aktiviteter skal fremheves). Ved avvik skal årsakssammenhengen angis. Gjennomgang av kritiske aktiviteter. Planlagt arbeid kommende periode. Bemanning faktisk og planlagt videre. Tegninger, detaljer og tekniske løsninger frister. Oversikt over status avvik og endringer, inkl. varsling om antatte fremtidige avvik og endringer. Kvalitetssikring/oppfølging kontrollplaner. HMS. Rent tørt bygg. Avfallsrapportering Prosjekt- og byggeleder skal hver måned (i spesielle tilfeller oftere etter avtale) oversende rapport på ovennevnte temaer til BH. I tillegg skal inngå økonomisk oversikt inkl. prognose på prosjektets sluttkostnad. Månedrapportering til BH som en del av OPAKs interne rutiner for PL-/BL-oppdrag. 5.6 Kvalitetssikring og styring Alle deltagere skal utarbeide kontrollplaner og holde disse à jour. Entreprenør skal utarbeide prosjektspesifikk kontrollplan. Kvalitets- og sjekklistesystem skal til enhver tid være tilgjengelig for byggherre. Sjekklister skal signeres Avviksbehandling skal dokumentere feil, utbedringsmåte og eventuell rutineendring for å hindre gjentagelse. Dokumentlogg med behandlingsstatus. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 9 av 23

10 6 FRAMDRIFT 6.1 Framdriftsplaner Produksjonsfasen Detaljerte fremdriftsplaner/produksjonsplaner utarbeides av entreprenør. Planene skal utarbeides i samråd med berørte underentreprenører, og de omforente planene er bindende for alle parter. Det understrekes at samtlige skoler skal være i full drift under arbeidene. Videre skal planen beskrive hvordan de enkelte arbeider eller arbeidsfaser tilrettelegges i forhold til hverandre og hvor og når den enkelte arbeidsgiver har oppdrag på plassen. Det skal spesielt fremgå hvor og i hvilken tidsperiode det skal foregå arbeider som medfører særlige farer iht. HMS-planen. Generelt for fremdriftsarbeidet skal samtlige entreprenører: Innrette sitt arbeid iht. gjeldende fremdriftsplaner. Omgående varsle byggherren hvis eget eller andres forhold truer med å sinke fremdriften. Med alle midler, søke å innvinne forsinkelser oppstått på grunn av egne forhold. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 10 av 23

11 7 ØKONOMI 7.1 Fakturering Fakturaer stilles til HEKF. Hurum Eiendomsselskap KF v/økonor Åsveien SÆTRE A-nota: avdragsnota Er ikke annet avtalt, kan det etter hvert som utførelsen skjer, kreves avdrag av avtalt budsjett/kontraktssum. Avdragsnotaer skal nummereres og inneholde oversikt over tidligere fakturert og rest å fakturere E-nota: endringsnotaer (tillegg/fradrag til kontrakt basert på enhetspriser i kontrakt). Nota for endringsarbeider påføres referanse fra bestilling og påføres "Endringsmelding nr.". 7.2 Avvik/prosjektmelding Dersom entreprenør avdekker feil/avvik i sitt arbeidsunderlag fra BH skal dette omgående varsles skriftlig til prosjekt-/byggeleder med angivelse av eventuelle konsekvenser (økonomi, kvalitet, tid). Prosjekt-/byggeleder skal avgi sin kommentar og returnere denne til avsender med kopi til overordnede. Prosjekt-/byggeleder loggfører prosjektmeldingene. 7.3 Endringer/endringsmelding Alle bestillinger skal skje skriftlig. Bestillinger skal kun komme fra HEKF Endringsmelding utstedes når HEKF ønsker utført en endring eller etter godkjent prosjektmelding. Endringsmeldingen skal beskrive omfanget og angi årsak. Endringsmeldingen skal utstedes ved hver endring, uansett om den har økonomiske/fremdriftsmessige konsekvenser eller ikke. Endringsmeldingen skal likeledes følge utsendelsen av eventuelle nye tegninger som ikke er inkludert i kontraktgrunnlaget. Endringsmeldingen sendes til entreprenør for pristilbud. Endringsmeldingen skal være vedlagt tegninger og beskrivelse som angir endringen. Pristilbudet skal spesifisere mengder/poster som utgår fra kontrakt og mengder/poster som inngår i endringen. Dokumentasjon for tilbudsprisen, ev. som tilbud fra underentreprenør, skal vedlegges tilbudet. Alle tilbud ifm. endringer skal være komplette inkl. alle kostnader forbundet med endringen. Entreprenørens tilbud sendes den som har utarbeidet endringsmeldingen som gir sin innstilling til byggeleder. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 11 av 23

12 Byggeleder gir sin innstilling til prosjektsjef. 7.4 Fullmakter Kfr. kontrakten. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 12 av 23

13 8 PROSJEKTSTYRING 8.1 Kvalitetsstyring Totalentreprenøren skal sammen med sine underentreprenører: Gjennomføre dokumentert egenkontroll ved hjelp av bl.a. sjekklister som sikrer at leveranser og utførelser er iht. spesifiserte krav i kontrakten. Sjekklistene skal signeres. Dokumentere at registrerte feil og mangler blir rettet, inkl. utbedringsmetode. Sikre at underentreprenørenes kvalitetsplan og sjekkliste til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig for prosjekt-/byggeleder. Systemet skal også inneholde montasje-, drifts- og vedlikeholdsinstrukser for alle leveranser. Ved overtakelse skal all dokumentasjon på kvalitet fremlegges, og være ferdigbehandlet og godkjent. Mangel på slik dokumentasjon er grunn til å nekte overtakelse. 8.2 HMS /SHA Det er en klar forutsetning for byggherren at all virksomhet på byggeplassen planlegges og utføres slik at helse, miljø og sikkerhet til de involverte blir ivaretatt på en betryggende måte og slik at prosjektet gjennomføres uten skade på person eller miljø. Dette skal oppnås ved at det skapes en aktiv holdning og et aktivt samarbeid mellom involverte parter for å forhindre at ulykker skal skje. For å sikre dette skal byggeplassen planlegges, organiseres og kontrolleres iht. intensjoner og regler i "forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser"- Byggherreforskriften. Det er utarbeidet egen HMS-plan for prosjektet som et virkemiddel for å nå disse målene. Alle involverte parter på byggeplassen plikter å overholde de regler som fremgår her, samt andre relevante lover og forskrifter. HMS-planen beskriver de overordnede krav og målsetninger som gjelder. HMS-planen skal ivareta HMS både i prosjekteringsfasen og i gjennomføringsfasen. Den skal utgjøre grunnlaget for en HMS-mappe på byggeplassen. Byggeplassens hovedbedrift (HB), i samarbeid med koordinator i utførelsesfasen (KU), skal videreutvikle og ajourføre denne til å utgjøre en komplett HMSmappe for byggeplassen. 8.3 Usikkerhetsstyring Det skal fokuseres på å identifisere, vurdere og styre usikkerhet og risiko i prosjektet. Identifisering av risiko/usikkerhet: viktig å få oversikt over prosjektets kostnads- og gjennomføringsusikkerheter samt prosjektets trusler og muligheter tidlig i prosjektet. Risikoelementer som fremkommer må kommuniseres tydelig. Styring av risiko Usikkerhet eller kritiske forhold skal behandles i alle ledd i organisasjonen. Dette skal skje ved månedsrapportering. Spesielle kritiske forhold skal rapporteres umiddelbart. Ved rapportering skal om mulig foreslås korrigerende tiltak. Prosjektsjef har ansvar for at det gjennomføres usikkerhetsvurdering som styring i prosjektet. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 13 av 23

14 Styrende dokumenter Kontrollplan: Prosjekt-/byggeleder Byggefase HMS/SHA-plan: Utarbeides av TE 9 VEDLEGG: Mal for avdragsnota Forslag til prosjektmeldingsskjema Skjema avvik Skjema illustrasjon avvik Skjema endringer Månedsrapportering HMS/Miljø Kontroll av utenlandske foretak og arbeidstakere Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 14 av 23

15 Mal for avdragsnota: F A K T U R A Faktura nr.: Faktura dato: Hurum Eiendomsselskap KF c/o Økonor Åsveien SÆTRE Prosjekt 0204 Dato: Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole Avdragsregning nr.:... Utførte arbeider og tilførte materialer pr... i hht vedlegg kr % innestående beløp kr..... kr Tidligere utbetalt: A-nota nr. 1 kr... A-nota nr. 2 kr... kr.... kr Avdragsbeløp (avrundet) kr % merverdiavgift kr Fakturabeløp inkl. mva kr..... DOK.NR.: GJELDER FRA: SIDE NR.: 15 av 20 Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 15 av 23

16 RAPPORT AVVIK RAPPORT NR. DATO: SIDE AV FRA : PROSJEKT: TIL : KOPI: KONTRAKT: AVVIK AV: AVVIKSBESKRIVELSE, KRAV SOM IKKE ER TILFREDSSTILT: FORSLAG TIL AVVIKSBEHANDLING: ÅRSAK TIL AVVIKET: AVVIK PÅVIST......DATO: GODKJENNING AV AVVIKSBEHANDLINGEN... DATO: SIGN: SIGN: ANNEN BEHANDLING NØDVENDIG: KOMMENTARER: VERIFIKASJON FOR UTFØRT AVVIKSBEHANDLING.DATO:.. SIGN: Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 16 av 23

17 Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 17 av 23

18 OVERSIKT AVVIK PROSJEKT: KONTRAKT: AVVIK RAP.NR. NAVN DATO SENDT DATO GODKJENT DATO UTFØRT REFERANSER / VEDLEGG DOK.NR.: GJELDER FRA: Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 18 av 23

19 SIDE NR.: 19 av 20 RAPPORT ENDRINGER RAPPORT NR. DATO: SIDE AV FRA : PROSJEKT: TIL : KOPI: KONTRAKT: ENDRING AV: VARSEL OM ENDRING: ENDRINGEN GJELDER...: KONTRAKTSFORUTSETNING: FORSLAG TIL LØSNING...: VARSEL MOTTATT... DATO: SIGN: KONSEKVENSER: FAGOMRÅDE / FIRMA TILLEGG I TID KOSTNADER BEMERKNINGER BYGGHERRENS KOMMENTARER: AVTALE: GODKJENT... DATO: GODKJENT BYGGHERRE DATO: SIGN: SIGN: REFERANSER / VEDLEGG Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 19 av 23

20 Månedsrapportering HMS / Miljø Fra entreprenør til byggherre Prosjekt: Periode: Entreprenør: HMS-rapportering Antall arbeidstimer (inkl. underentr.) Antall fraværs skader I perioden Akkumulert siden anleggets start H-verdi I perioden Akkumulert Kommentarer Antall vernerunder Antall SJA Navn på SJA Sikker Jobb Analyse Antall RTB-runder Er det ryddet / rengjort iht. renholdsplan? JA/NEI. Miljørapportering I perioden Akkumulert Merknader Sortert avfall Kg Kg Blandet avfall Kg Kg (restavfall) Farlig avfall Kg Kg Total avfallsmengde Kg Kg Sorteringsgrad % % Er det, i perioden, foretatt substitusjon av nye stoffer? JA/NEI. Dersom "ja" skal skjema, som viser hvordan substitusjonplikten er ivaretatt, vedlegges. Rapport Uønsket Hendelse (RUH) Her rapporteres RUH som kunne medført eller har medført skade på mennesker, materiell, miljø. I perioden Akkumulert Kommentarer Antall RUH Rapport uønsket hendelse Tilløp til uønsket hendelse Dato:.. Underskrift entreprenør. Orientering til arbeidsgivere ift. utenlandske arbeidstakere og arbeidsgivere. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 20 av 23

21 Hensikt Sikre at arbeidsgivere/utenlandske arbeidstakere på byggeplasser har korrekt dokumentasjon. Definisjoner Utenlandske arbeidstakere Gamle EU land. (Medlemmer før 2004) Nye EU-land (etter 2004) Arbeidsgivere BL/PL ID-kort SFU Arbeidstakere fra alle land unntatt Norden (Sverige Danmark, Finland og Island) Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxenburg, Nederland, Danmark, Irland, Storbritannia, Hellas, Portogal, Spania, Østerrike, Finland, Sverige. Kypros, Tjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania Kontraktpartner. Den entreprenør som byggherren har kontrakt med. Gjelder også underentreprenører OPAK AS Byggeleder/Prosjektleder ID-kort (utgitt av Oberthur Technologies tidligere NORSIK) Sentralskattekontoret for utenlandssaker Gjennomføring Arbeidsgivere velger rett vedlegg og sender vedlegget i utfylt stand til BL/PL før arbeidstakerne kommer til anleggsplassen. NB! Dokumentasjonen som kreves i vedlegget legges ikke ved. Resultat Rutinen bidrar til at forholdene for arbeidstakerne på byggeplassen blir ryddig mht. arbeids- og lønnsforhold. Referanser Forskrift 366 Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplassen Allmenngjøringsloven Forskrift 377 Byggherreforskriften Arbeidsmiljøloven 2-2 Ligningsloven 6-10 Vedlegg: Orienteringen består av: Vedlegg 1 Krav til Utenlandske arbeidstakere ansatt hos en utenlandsk arbeidsgiver Vedlegg 2 Krav til Utenlandske arbeidstakere ansatt hos en norsk arbeidsgiver Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 21 av 23

22 Vedlegg 1. Krav til utenlandske arbeidstakere ansatt hos en utenlandsk arbeidsgiver Prosjekt: Arbeidsgiver: Er evt. underleverandør til: Navn på arbeidstaker/nasjonalitet: Dato: All dokumentasjon skal leveres på norsk. Kontrollpunkter Underskrift arbeidsgiver: Foretak/firmaet må besvare om dokumentasjon kan framlegges Ja/Nei? Byggherrens kontroll av de framlagte dokumenter. Kopi av innsendt skjema RF 1199 (RF 1199 Opplysninger fra oppdragsgiver om oppdragstaker / kontrakter). Skjemaet skal vise at SFU er varslet om at det utenlandske arbeidsgiver skal utføre arbeid på den aktuelle byggeplassen. OK/ Ikke OK Kopi av Arbeidstilsynets ID-kort Ved nyansettelse kan det ta litt tid før ID-kort blir utsendt. I mellomtiden tillates arbeidstakeren adgang på byggeplassen hvis kopi av søknad om IDkort kan framlegges. Innsendt skjema RF-1198 Det må kunne framlegges kopi av innsendt skjema (RF 1198 Opplysninger om arbeidstakere). Skjemaet skal vise at SFU er varslet om at den utenlandske arbeidstakeren jobber på den aktuelle byggeplassen. Arbeids- og oppholds-tillatelse. For arbeidstakere som tilhører gamle EU-land (før 2004), kan det jobbes inntil 3 mnd uten arbeids og oppholdstillatelse. For lenger arbeidsforhold utover 3 måneder i Norge, må arbeids og oppholdstillatelse fremlegges. For arbeidstakere som tilhører nye EU-land (etter 2004), kan disse starte jobbing etter at en komplett søknad om arbeids og oppholdstillatelse er levert til de rette myndigheter. Det må da fremlegges en kvittering på at søknaden er levert. Arbeidskontrakt Det anbefales at arbeidskontraktsmaler fra Arbeidstilsynet brukes. Disse foreligger på norsk og mange andre språk. Tarifflønn: Se den tilenhver tid gjeldende Hovedavtalen Språkforståelse Arbeidstakeren må kunne gjøre seg forstått eller jobbe i et lag der en person kan norsk eller engelsk. Dato: Underskrift: Arbeidsgiver:.. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 22 av 23

23 Vedlegg 2. Utenlandske arbeidstakere ansatt hos en norsk arbeidsgiver Prosjekt: Arbeidsgiver: Er evt. underleverandør til: Navn på arbeidstaker/nasjonalitet: Dato: Underskrift arbeidsgiver: All dokumentasjon skal leveres på norsk. Kontrollpunkter Foretak/firmaet må besvare om dokumentasjon kan framlegges Ja/Nei? Byggherrens kontroll av de framlagte dokumenter. Kopi av Arbeidstilsynets ID-kort Ved nyansettelse kan det ta litt tid før ID-kort blir utsendt. I mellomtiden tillates arbeidstakeren adgang på byggeplassen hvis kopi av søknad om IDkort kan framlegges. OK/ Ikke OK Arbeids- og oppholds-tillatelse. For arbeidstakere som tilhører gamle EU-land (før 2004), kan det jobbes inntil 3 mnd uten arbeids og oppholdstillatelse. For lenger arbeidsforhold utover 3 måneder i Norge, må arbeids og oppholdstillatelse fremlegges. For arbeidstakere som tilhører nye EU-land (etter 2004), kan disse starte jobbing etter at en komplett søknad om arbeids og oppholdstillatelse er levert til de rette myndigheter. Det må da fremlegges en kvittering på at søknaden er levert. Arbeidskontrakt Det anbefales at arbeidskontraktsmaler fra Arbeidstilsynet brukes. Disse foreligger på norsk og mange andre språk. Tarifflønn: Se den tilenhver tid gjeldende Hovedavtalen Språkforståelse Arbeidstakeren må kunne gjøre seg forstått eller jobbe i et lag der en person kan norsk eller engelsk. Dato: Underskrift: Arbeidsgiver: Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 23 av 23

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN SHA PLAN ALLE ENTREPRISER SHA-planen er utarbeidet av Sweco som koordinator i prosjekteringsfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. SHA-planen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Byggherreforskriften Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Siden den nye byggherreforskriften trådte i kraft 1.1 2010, har fokuset på byggherrens rolle blitt stadig

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase 1 23.09.2011 Tidligfase, utkast Prosjektering 2 29.11.2011

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

PA - bok Prosjektadministrativ bok

PA - bok Prosjektadministrativ bok Vestvågøy kommune Eiendom KF PA - bok Prosjektadministrativ bok FYGLE SKOLE 06.10.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE Vadsø kommune Rådmannen PA - bok Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE 31.7.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser Vedlegg 07 PA-BOK Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Ajourføring og distribusjon... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Distribusjonsliste...3 2. Orientering... 4 2.1 PA-bok for byggefasen...4

Detaljer

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde Hvilke ansvar har prosjekterende vedrørende HMS? (i ny BHF av 01.01.2010) Byggherreforskriften er først og fremst en samarbeidsforskrift, ikke en

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Krav til entreprenørens byggeprosess

Krav til entreprenørens byggeprosess Vedlegg 08 Krav til entreprenørens byggeprosess Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SHA helse, sikkerhet og arbeidsmiljø... 3 2. Ytre miljø... 3 3. Rent, tørt bygg RTB...

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune -

Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune - Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 016 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...2

Detaljer