Hurum Eiendomsselskap KF. Tilbygg og rehabilitering. Tofte skole PA BOK. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering Tofte skole.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurum Eiendomsselskap KF. Tilbygg og rehabilitering. Tofte skole PA BOK. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering Tofte skole."

Transkript

1 Hurum Eiendomsselskap KF Tilbygg og rehabilitering Tofte skole PA BOK Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering Tofte skole SIDE NR: 1 av 23

2 À jour pr INNHOLDSFORTEGNELSE... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. ORIENTERING GENERELT OPPDRAGSGIVER PROSJEKTMÅL PROSJEKTMÅL KRITISKE SUKSESSFAKTORER PROSJEKTETS RAMMER RAMMEBETINGELSER ORGANISASJON ORGANISASJONEN - INDRE VEDLIKEHOLD PROSJEKTORGANISASJON HMS-ORGANISASJONEN ENTREPRISEORGANISASJONEN KOMMUNIKASJON KORRESPONDANSE REFERATER TIDSPLANER MØTER Byggherremøter: Brukermøte: Byggemøter: Vernerunder Befaringer RAPPORTER KVALITETSSIKRING OG STYRING FRAMDRIFT FRAMDRIFTSPLANER ØKONOMI FAKTURERING A-nota: avdragsnota E-nota: endringsnotaer AVVIK/PROSJEKTMELDING ENDRINGER/ENDRINGSMELDING FULLMAKTER PROSJEKTSTYRING KVALITETSSTYRING HMS USIKKERHETSSTYRING STYRENDE DOKUMENTER VEDLEGG: Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 2 av 23

3 ORIENTERING 1.1 Generelt Dette dokument gir en orientering om de prosjektadministrative/forretningsmessige rutiner som vil bli fulgt gjennom prosjektets utvikling og gjennomføring. Det forutsettes at de impliserte parter (prosjekterende, prosjekt- og byggeledere, entreprenører og leverandører) gjør seg kjent med innholdet og følger de rutiner som her er lagt opp. Revisjoner i PA-boken gjøres av prosjektleder. Enkelte deler av teksten blir aktuell først i produksjonsfasen (byggefasen). 1.2 Oppdragsgiver Hurum Eiendomsselskap KF v/ Steinar Østli Andreassen E-post Tlf. : PROSJEKTMÅL 2.1 Prosjektmål Prosjektet har som mål å gjennomføre tilbygg og rehabilitering av Tofte skole. Prosjektet er planlagt ferdigstilt før 1. januar Se også «Prosjektmål» i styringsdokumentet. 2.2 Kritiske suksessfaktorer - åpent og kommuniserende - et prosjekt med gode prosjektprosesser - en attraktiv arbeidsplass gjennom alle faser ved gjennomføring av prosjektets målsetning Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 3 av 23

4 3 PROSJEKTETS RAMMER 3.1 Rammebetingelser Grunnlaget for prosjektering og bygging er: Fremdriftsplan HMS/SHA-plan Beskrivelse PA-bok BLs kontrollplan I tillegg skal det prosjekteres etter de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter, normer og relevante standarder iht. pålegg fra offentlige myndigheter. Det vises også til kap. 8.5 Styrende dokumenter. 4 ORGANISASJON 4.1 Organisasjonen (gjennomføring- orga av HEKF entreprenør og administrative oppgaver i byggeprosess) Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 4 av 23

5 4.2 Prosjektorganisasjon Byggherreorganisasjon Forvalter bygg Hurum Eiendomsselskap KF (HEKF) Prosjektsjef (PS) Totalentreprenør HMS-koordinator utførelse TE Funksjoner: PA = prosjektansvarlig PL = prosjektleder BL = byggeleder BR = bruker KP = HMS-koordinator prosjektering KU = HMS-koordinator utførelse PGL= prosjekteringsgruppeleder ARK = arkitekt LARK = landskapsarkitekt RIB = rådgiver bygg RIV = rådgiver VVS RIE = rådgiver elektro RIG = rådgiver geoteknikk RIA = rådgiver akustikk RIBr = rådgiver brann RIM = rådgiver miljø GRUNN = kartlegging av forurenset grunn FUKT = Kartlegging fukt GE = generalentreprenør (hovedentreprenør) UE = underentreprenør(er) HEKF v/ Steinar Østli Andreassen Funksjon Navn Firma/adresse Telefon Telefaks E-post Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 5 av 23

6 4.3 HMS-organisasjonen Se egen HMS-plan. 4.4 Entrepriseorganisasjonen Arbeidene skal gjennomføres som generalentreprise, der entreprenøren har ansvar for koordinering av samtlige underentreprenører. Prisformen vil være avgrenset regningsarbeid. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 6 av 23

7 5 KOMMUNIKASJON 5.1 Korrespondanse Alle brev, notater, telefakser og e-post skal merkes med følgende opplysninger: Prosjektnummer 0203 Tilbygg og rehabilitering Tofte skole All korrespondanse til de respektive, sendes til vedkommendes forretningsadresse hvis ikke annet er avtalt. Prosjektleder skal ha kopi av all korrespondanse. Av hensyn til saksgang og arkivering bør et brev fortrinnsvis kun omhandle én sak. Det skal angis hvor gjenpart er sendt. Viktig korrespondanse som sendes som telefaks eller e-post, skal også sendes som vanlig post. 5.2 Referater Møtereferater skal være merket med prosjektnummer og navn. Referater skal skrives og sendes ut (pr. e-post) senest 3 dager etter møtet. Referatet skal være merket med type møte: Oppstartsmøte Om Særmøte Sm Byggemøter Bm Brukermøte BRm Vernerunder Befaringer Referatene skal ha Møtenummer, Dato og sted, Deltagere, Øvrige mottagere av referat, Ansvarlig for oppfølging av saker, Frister og Neste møte 5.3 Tidsplaner Overordnet fremdriftsplan, som ivaretar hele prosjektgjennomføringsperioden, er utarbeidet av prosjektleder og skal vise når og hvordan de enkelte aktiviteter tilrettelegges i forhold til hverandre. Fremdriftplanen viser de kritiske aktiviteter og avhengigheter, milepæler og den til enhver tid riktig arbeidsfront. Detaljert fremdriftplan i byggefasen utarbeides av entreprenør etter samme mønster. Det skal spesielt fremgå hvor og i hvilke perioder det skal foregå arbeider som medfører særlige farer iht. HMS-plan. 5.4 Møter Møteleder er ansvarlig for innkallelse, dagsorden og referat. Det forutsettes at møtedeltakerne på de enkelte møter noterer det som blir avtalt og ikke avventer referat for behandling av sakene. Møtereferater sendes møtedeltakerne, samt øvrige som avtales avhengig av møtetype. Møtereferat anses godkjent om det ikke gjøres innsigelser mot teksten senest i påfølgende møte. Referater anses som godkjent hvis kommentarer ikke foreligger senest 7 dager etter mottak eller senest i det følgende møtet av samme art, hvis neste møte er avtalt. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 7 av 23

8 5.4.1 Byggherremøter: Referat : Skrives av PL Deltakere: : BH og PS og, evt. andre aktører etter nærmere avtale Møteleder : PL Sted : Tid : Etter behov Innkallelse : Henvises i referat fra foregående møte, eller egen innkalling. Arbeidsområde : Registrere og behandle alle forhold av betydning for prosjektets utførelse, HMS, fremdrift, økonomi, etc. Fordele arbeidsoppgaver og fremlegge resultat av forberedte saker. Meddele beslutninger. Behandle avvik Brukermøte: Referat Deltakere: Møteleder Sted Tid Innkallelse Arbeidsområde : Skrives av PL : BH, BR og PL og, evt. andre aktører etter nærmere avtale : PL : Etter avtale : Etter avtale : Henvises i referat fra foregående møte, eller egen innkalling. : Generell orientering Behandle/avklare romprogram og leveringsbeskrivelse Behandle/avklare beslutningssaker som er påkrevd Byggemøter: BH/PL skal ha anledning til å delta på disse møtene. Referat : Skrives av TE Deltakere : BL, GE, UE, PL, BH, evt. prosjekterende og evt. andre aktører etter nærmere avtale Møteleder : BL Sted : Rektors kontor, Grytnes ungdomsskole Tid : Annenhver tirsdag kl 0900 Innkallelse : Henvises i referat fra foregående møt Arbeidsområde : Behandle/avklare alle forhold som har betydning for produksjonen på byggeplass Vernerunder Entreprenør avholder vernerunder hver 14. dag, gjerne i forkant av byggemøte (i spesielle tilfeller oftere).. Prosjekt-/byggeleder deltar. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 8 av 23

9 5.4.5 Befaringer Byggeplassbefaringer Gjennomføres etter behov med aktuelle deltakere. Prosjekt-/byggeleder er ansvarlig for gjennomføring og referat. 5.5 Rapporter Forhåndsbefaringer Byggeleder gjennomfører sammen med entreprenør (og ev. de prosjekterende) befaringer i god tid før ferdigbefaring. Formåler er å påpeke feil og mangler slik at disse blir utbedret før ferdigbefaring/overtakelse. Ferdigbefaring Entreprenør innkaller og leder befaringen. Byggeleder fører referat med liste over alle registrerte feil og mangler med frist for utbedring. Rapport fra ferdigbefaringen vedlegges protokoll fra overtakelsesforretning og utgjør en del av denne. Overtakelse Gjennomføres ved avtalt dato for sluttføring av byggearbeidene iht. NS Prosedyre gjennomføres iht. NS Til hvert byggemøte skal entreprenøren rapportere i eget dokument (før møtet) om følgende: Fremdrift med oversikt over aktiviteter og arbeidsfront (kritiske aktiviteter skal fremheves). Ved avvik skal årsakssammenhengen angis. Gjennomgang av kritiske aktiviteter. Planlagt arbeid kommende periode. Bemanning faktisk og planlagt videre. Tegninger, detaljer og tekniske løsninger frister. Oversikt over status avvik og endringer, inkl. varsling om antatte fremtidige avvik og endringer. Kvalitetssikring/oppfølging kontrollplaner. HMS. Rent tørt bygg. Avfallsrapportering Prosjekt- og byggeleder skal hver måned (i spesielle tilfeller oftere etter avtale) oversende rapport på ovennevnte temaer til BH. I tillegg skal inngå økonomisk oversikt inkl. prognose på prosjektets sluttkostnad. Månedrapportering til BH som en del av OPAKs interne rutiner for PL-/BL-oppdrag. 5.6 Kvalitetssikring og styring Alle deltagere skal utarbeide kontrollplaner og holde disse à jour. Entreprenør skal utarbeide prosjektspesifikk kontrollplan. Kvalitets- og sjekklistesystem skal til enhver tid være tilgjengelig for byggherre. Sjekklister skal signeres Avviksbehandling skal dokumentere feil, utbedringsmåte og eventuell rutineendring for å hindre gjentagelse. Dokumentlogg med behandlingsstatus. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 9 av 23

10 6 FRAMDRIFT 6.1 Framdriftsplaner Produksjonsfasen Detaljerte fremdriftsplaner/produksjonsplaner utarbeides av entreprenør. Planene skal utarbeides i samråd med berørte underentreprenører, og de omforente planene er bindende for alle parter. Det understrekes at samtlige skoler skal være i full drift under arbeidene. Videre skal planen beskrive hvordan de enkelte arbeider eller arbeidsfaser tilrettelegges i forhold til hverandre og hvor og når den enkelte arbeidsgiver har oppdrag på plassen. Det skal spesielt fremgå hvor og i hvilken tidsperiode det skal foregå arbeider som medfører særlige farer iht. HMS-planen. Generelt for fremdriftsarbeidet skal samtlige entreprenører: Innrette sitt arbeid iht. gjeldende fremdriftsplaner. Omgående varsle byggherren hvis eget eller andres forhold truer med å sinke fremdriften. Med alle midler, søke å innvinne forsinkelser oppstått på grunn av egne forhold. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 10 av 23

11 7 ØKONOMI 7.1 Fakturering Fakturaer stilles til HEKF. Hurum Eiendomsselskap KF v/økonor Åsveien SÆTRE A-nota: avdragsnota Er ikke annet avtalt, kan det etter hvert som utførelsen skjer, kreves avdrag av avtalt budsjett/kontraktssum. Avdragsnotaer skal nummereres og inneholde oversikt over tidligere fakturert og rest å fakturere E-nota: endringsnotaer (tillegg/fradrag til kontrakt basert på enhetspriser i kontrakt). Nota for endringsarbeider påføres referanse fra bestilling og påføres "Endringsmelding nr.". 7.2 Avvik/prosjektmelding Dersom entreprenør avdekker feil/avvik i sitt arbeidsunderlag fra BH skal dette omgående varsles skriftlig til prosjekt-/byggeleder med angivelse av eventuelle konsekvenser (økonomi, kvalitet, tid). Prosjekt-/byggeleder skal avgi sin kommentar og returnere denne til avsender med kopi til overordnede. Prosjekt-/byggeleder loggfører prosjektmeldingene. 7.3 Endringer/endringsmelding Alle bestillinger skal skje skriftlig. Bestillinger skal kun komme fra HEKF Endringsmelding utstedes når HEKF ønsker utført en endring eller etter godkjent prosjektmelding. Endringsmeldingen skal beskrive omfanget og angi årsak. Endringsmeldingen skal utstedes ved hver endring, uansett om den har økonomiske/fremdriftsmessige konsekvenser eller ikke. Endringsmeldingen skal likeledes følge utsendelsen av eventuelle nye tegninger som ikke er inkludert i kontraktgrunnlaget. Endringsmeldingen sendes til entreprenør for pristilbud. Endringsmeldingen skal være vedlagt tegninger og beskrivelse som angir endringen. Pristilbudet skal spesifisere mengder/poster som utgår fra kontrakt og mengder/poster som inngår i endringen. Dokumentasjon for tilbudsprisen, ev. som tilbud fra underentreprenør, skal vedlegges tilbudet. Alle tilbud ifm. endringer skal være komplette inkl. alle kostnader forbundet med endringen. Entreprenørens tilbud sendes den som har utarbeidet endringsmeldingen som gir sin innstilling til byggeleder. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 11 av 23

12 Byggeleder gir sin innstilling til prosjektsjef. 7.4 Fullmakter Kfr. kontrakten. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 12 av 23

13 8 PROSJEKTSTYRING 8.1 Kvalitetsstyring Totalentreprenøren skal sammen med sine underentreprenører: Gjennomføre dokumentert egenkontroll ved hjelp av bl.a. sjekklister som sikrer at leveranser og utførelser er iht. spesifiserte krav i kontrakten. Sjekklistene skal signeres. Dokumentere at registrerte feil og mangler blir rettet, inkl. utbedringsmetode. Sikre at underentreprenørenes kvalitetsplan og sjekkliste til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig for prosjekt-/byggeleder. Systemet skal også inneholde montasje-, drifts- og vedlikeholdsinstrukser for alle leveranser. Ved overtakelse skal all dokumentasjon på kvalitet fremlegges, og være ferdigbehandlet og godkjent. Mangel på slik dokumentasjon er grunn til å nekte overtakelse. 8.2 HMS /SHA Det er en klar forutsetning for byggherren at all virksomhet på byggeplassen planlegges og utføres slik at helse, miljø og sikkerhet til de involverte blir ivaretatt på en betryggende måte og slik at prosjektet gjennomføres uten skade på person eller miljø. Dette skal oppnås ved at det skapes en aktiv holdning og et aktivt samarbeid mellom involverte parter for å forhindre at ulykker skal skje. For å sikre dette skal byggeplassen planlegges, organiseres og kontrolleres iht. intensjoner og regler i "forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser"- Byggherreforskriften. Det er utarbeidet egen HMS-plan for prosjektet som et virkemiddel for å nå disse målene. Alle involverte parter på byggeplassen plikter å overholde de regler som fremgår her, samt andre relevante lover og forskrifter. HMS-planen beskriver de overordnede krav og målsetninger som gjelder. HMS-planen skal ivareta HMS både i prosjekteringsfasen og i gjennomføringsfasen. Den skal utgjøre grunnlaget for en HMS-mappe på byggeplassen. Byggeplassens hovedbedrift (HB), i samarbeid med koordinator i utførelsesfasen (KU), skal videreutvikle og ajourføre denne til å utgjøre en komplett HMSmappe for byggeplassen. 8.3 Usikkerhetsstyring Det skal fokuseres på å identifisere, vurdere og styre usikkerhet og risiko i prosjektet. Identifisering av risiko/usikkerhet: viktig å få oversikt over prosjektets kostnads- og gjennomføringsusikkerheter samt prosjektets trusler og muligheter tidlig i prosjektet. Risikoelementer som fremkommer må kommuniseres tydelig. Styring av risiko Usikkerhet eller kritiske forhold skal behandles i alle ledd i organisasjonen. Dette skal skje ved månedsrapportering. Spesielle kritiske forhold skal rapporteres umiddelbart. Ved rapportering skal om mulig foreslås korrigerende tiltak. Prosjektsjef har ansvar for at det gjennomføres usikkerhetsvurdering som styring i prosjektet. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 13 av 23

14 Styrende dokumenter Kontrollplan: Prosjekt-/byggeleder Byggefase HMS/SHA-plan: Utarbeides av TE 9 VEDLEGG: Mal for avdragsnota Forslag til prosjektmeldingsskjema Skjema avvik Skjema illustrasjon avvik Skjema endringer Månedsrapportering HMS/Miljø Kontroll av utenlandske foretak og arbeidstakere Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 14 av 23

15 Mal for avdragsnota: F A K T U R A Faktura nr.: Faktura dato: Hurum Eiendomsselskap KF c/o Økonor Åsveien SÆTRE Prosjekt 0204 Dato: Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole Avdragsregning nr.:... Utførte arbeider og tilførte materialer pr... i hht vedlegg kr % innestående beløp kr..... kr Tidligere utbetalt: A-nota nr. 1 kr... A-nota nr. 2 kr... kr.... kr Avdragsbeløp (avrundet) kr % merverdiavgift kr Fakturabeløp inkl. mva kr..... DOK.NR.: GJELDER FRA: SIDE NR.: 15 av 20 Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 15 av 23

16 RAPPORT AVVIK RAPPORT NR. DATO: SIDE AV FRA : PROSJEKT: TIL : KOPI: KONTRAKT: AVVIK AV: AVVIKSBESKRIVELSE, KRAV SOM IKKE ER TILFREDSSTILT: FORSLAG TIL AVVIKSBEHANDLING: ÅRSAK TIL AVVIKET: AVVIK PÅVIST......DATO: GODKJENNING AV AVVIKSBEHANDLINGEN... DATO: SIGN: SIGN: ANNEN BEHANDLING NØDVENDIG: KOMMENTARER: VERIFIKASJON FOR UTFØRT AVVIKSBEHANDLING.DATO:.. SIGN: Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 16 av 23

17 Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 17 av 23

18 OVERSIKT AVVIK PROSJEKT: KONTRAKT: AVVIK RAP.NR. NAVN DATO SENDT DATO GODKJENT DATO UTFØRT REFERANSER / VEDLEGG DOK.NR.: GJELDER FRA: Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 18 av 23

19 SIDE NR.: 19 av 20 RAPPORT ENDRINGER RAPPORT NR. DATO: SIDE AV FRA : PROSJEKT: TIL : KOPI: KONTRAKT: ENDRING AV: VARSEL OM ENDRING: ENDRINGEN GJELDER...: KONTRAKTSFORUTSETNING: FORSLAG TIL LØSNING...: VARSEL MOTTATT... DATO: SIGN: KONSEKVENSER: FAGOMRÅDE / FIRMA TILLEGG I TID KOSTNADER BEMERKNINGER BYGGHERRENS KOMMENTARER: AVTALE: GODKJENT... DATO: GODKJENT BYGGHERRE DATO: SIGN: SIGN: REFERANSER / VEDLEGG Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 19 av 23

20 Månedsrapportering HMS / Miljø Fra entreprenør til byggherre Prosjekt: Periode: Entreprenør: HMS-rapportering Antall arbeidstimer (inkl. underentr.) Antall fraværs skader I perioden Akkumulert siden anleggets start H-verdi I perioden Akkumulert Kommentarer Antall vernerunder Antall SJA Navn på SJA Sikker Jobb Analyse Antall RTB-runder Er det ryddet / rengjort iht. renholdsplan? JA/NEI. Miljørapportering I perioden Akkumulert Merknader Sortert avfall Kg Kg Blandet avfall Kg Kg (restavfall) Farlig avfall Kg Kg Total avfallsmengde Kg Kg Sorteringsgrad % % Er det, i perioden, foretatt substitusjon av nye stoffer? JA/NEI. Dersom "ja" skal skjema, som viser hvordan substitusjonplikten er ivaretatt, vedlegges. Rapport Uønsket Hendelse (RUH) Her rapporteres RUH som kunne medført eller har medført skade på mennesker, materiell, miljø. I perioden Akkumulert Kommentarer Antall RUH Rapport uønsket hendelse Tilløp til uønsket hendelse Dato:.. Underskrift entreprenør. Orientering til arbeidsgivere ift. utenlandske arbeidstakere og arbeidsgivere. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 20 av 23

21 Hensikt Sikre at arbeidsgivere/utenlandske arbeidstakere på byggeplasser har korrekt dokumentasjon. Definisjoner Utenlandske arbeidstakere Gamle EU land. (Medlemmer før 2004) Nye EU-land (etter 2004) Arbeidsgivere BL/PL ID-kort SFU Arbeidstakere fra alle land unntatt Norden (Sverige Danmark, Finland og Island) Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxenburg, Nederland, Danmark, Irland, Storbritannia, Hellas, Portogal, Spania, Østerrike, Finland, Sverige. Kypros, Tjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania Kontraktpartner. Den entreprenør som byggherren har kontrakt med. Gjelder også underentreprenører OPAK AS Byggeleder/Prosjektleder ID-kort (utgitt av Oberthur Technologies tidligere NORSIK) Sentralskattekontoret for utenlandssaker Gjennomføring Arbeidsgivere velger rett vedlegg og sender vedlegget i utfylt stand til BL/PL før arbeidstakerne kommer til anleggsplassen. NB! Dokumentasjonen som kreves i vedlegget legges ikke ved. Resultat Rutinen bidrar til at forholdene for arbeidstakerne på byggeplassen blir ryddig mht. arbeids- og lønnsforhold. Referanser Forskrift 366 Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplassen Allmenngjøringsloven Forskrift 377 Byggherreforskriften Arbeidsmiljøloven 2-2 Ligningsloven 6-10 Vedlegg: Orienteringen består av: Vedlegg 1 Krav til Utenlandske arbeidstakere ansatt hos en utenlandsk arbeidsgiver Vedlegg 2 Krav til Utenlandske arbeidstakere ansatt hos en norsk arbeidsgiver Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 21 av 23

22 Vedlegg 1. Krav til utenlandske arbeidstakere ansatt hos en utenlandsk arbeidsgiver Prosjekt: Arbeidsgiver: Er evt. underleverandør til: Navn på arbeidstaker/nasjonalitet: Dato: All dokumentasjon skal leveres på norsk. Kontrollpunkter Underskrift arbeidsgiver: Foretak/firmaet må besvare om dokumentasjon kan framlegges Ja/Nei? Byggherrens kontroll av de framlagte dokumenter. Kopi av innsendt skjema RF 1199 (RF 1199 Opplysninger fra oppdragsgiver om oppdragstaker / kontrakter). Skjemaet skal vise at SFU er varslet om at det utenlandske arbeidsgiver skal utføre arbeid på den aktuelle byggeplassen. OK/ Ikke OK Kopi av Arbeidstilsynets ID-kort Ved nyansettelse kan det ta litt tid før ID-kort blir utsendt. I mellomtiden tillates arbeidstakeren adgang på byggeplassen hvis kopi av søknad om IDkort kan framlegges. Innsendt skjema RF-1198 Det må kunne framlegges kopi av innsendt skjema (RF 1198 Opplysninger om arbeidstakere). Skjemaet skal vise at SFU er varslet om at den utenlandske arbeidstakeren jobber på den aktuelle byggeplassen. Arbeids- og oppholds-tillatelse. For arbeidstakere som tilhører gamle EU-land (før 2004), kan det jobbes inntil 3 mnd uten arbeids og oppholdstillatelse. For lenger arbeidsforhold utover 3 måneder i Norge, må arbeids og oppholdstillatelse fremlegges. For arbeidstakere som tilhører nye EU-land (etter 2004), kan disse starte jobbing etter at en komplett søknad om arbeids og oppholdstillatelse er levert til de rette myndigheter. Det må da fremlegges en kvittering på at søknaden er levert. Arbeidskontrakt Det anbefales at arbeidskontraktsmaler fra Arbeidstilsynet brukes. Disse foreligger på norsk og mange andre språk. Tarifflønn: Se den tilenhver tid gjeldende Hovedavtalen Språkforståelse Arbeidstakeren må kunne gjøre seg forstått eller jobbe i et lag der en person kan norsk eller engelsk. Dato: Underskrift: Arbeidsgiver:.. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 22 av 23

23 Vedlegg 2. Utenlandske arbeidstakere ansatt hos en norsk arbeidsgiver Prosjekt: Arbeidsgiver: Er evt. underleverandør til: Navn på arbeidstaker/nasjonalitet: Dato: Underskrift arbeidsgiver: All dokumentasjon skal leveres på norsk. Kontrollpunkter Foretak/firmaet må besvare om dokumentasjon kan framlegges Ja/Nei? Byggherrens kontroll av de framlagte dokumenter. Kopi av Arbeidstilsynets ID-kort Ved nyansettelse kan det ta litt tid før ID-kort blir utsendt. I mellomtiden tillates arbeidstakeren adgang på byggeplassen hvis kopi av søknad om IDkort kan framlegges. OK/ Ikke OK Arbeids- og oppholds-tillatelse. For arbeidstakere som tilhører gamle EU-land (før 2004), kan det jobbes inntil 3 mnd uten arbeids og oppholdstillatelse. For lenger arbeidsforhold utover 3 måneder i Norge, må arbeids og oppholdstillatelse fremlegges. For arbeidstakere som tilhører nye EU-land (etter 2004), kan disse starte jobbing etter at en komplett søknad om arbeids og oppholdstillatelse er levert til de rette myndigheter. Det må da fremlegges en kvittering på at søknaden er levert. Arbeidskontrakt Det anbefales at arbeidskontraktsmaler fra Arbeidstilsynet brukes. Disse foreligger på norsk og mange andre språk. Tarifflønn: Se den tilenhver tid gjeldende Hovedavtalen Språkforståelse Arbeidstakeren må kunne gjøre seg forstått eller jobbe i et lag der en person kan norsk eller engelsk. Dato: Underskrift: Arbeidsgiver: Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 23 av 23

Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo KF PA BOK

Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo KF PA BOK PA BOK 01 dd.mm.åååå Tekst. 00 PA- bok opprettet Rev. nr Rev. dato. Revisjon 1 ORIENTERING...3 1.0 GENERELT...3 1.1 PROSJEKT-ID...3 1.2 OPPDRAGSGIVER...3 2 PROSJEKTMÅL...4 2.0 PROSJEKTMÅL...4 2.1 KRITISKE

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

BOK 0. Prosjektadministrative rutiner

BOK 0. Prosjektadministrative rutiner BOK 0 Prosjektadministrative rutiner Fakkel for deponigass - Rommen avfallsdeponi Prosjektnummer 11302000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELL ORIENTERING... 3 1.1 BOK 0... 3 1.2 BYGGHERRENS ORGANISASJON...

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel Prosjekt nr. 1000501 Campus Ås, SLP - Gjennomføring Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel 1 Innhold 0 Generelt... 3 1 Prosjektadministrative rutiner... 3 1.1

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Dato: 20.11.10 Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: 35175 Prosjekt navn: STRØMMEN VGS INNEKLIMAPROSJEKT FASE 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 7 2.0 ORGANISASJONSPLAN...

Detaljer

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg 140171 NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS8407 For Tilbud 08.03.16 AHO Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF. Fasaderehabilitering. Tofte kontor og helsebygg PA BOK. À jour pr. 22.04.2014. Tofte kontor og helsebygg SIDE NR: 1 av 22

Hurum Eiendomsselskap KF. Fasaderehabilitering. Tofte kontor og helsebygg PA BOK. À jour pr. 22.04.2014. Tofte kontor og helsebygg SIDE NR: 1 av 22 Fasaderehabilitering Tofte kontor og helsebygg PA BOK À jour pr. 22.04.2014 Tofte kontor og helsebygg SIDE NR: 1 av 22 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ORIENTERING... 3 1.1 GENERELT...

Detaljer

E-post som kan ha konsekvenser for fremdrift og/eller kostnader skal bekreftes i brev til Statsbygg med kopi til byggeleder.

E-post som kan ha konsekvenser for fremdrift og/eller kostnader skal bekreftes i brev til Statsbygg med kopi til byggeleder. FORRETNINGSRUTINER FOR N - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres følgende overskrift: Totalprosjektnummer : Prosjektnavn :.. Pr.nr. gjennomføring :. Kontraktsnummer

Detaljer

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

PROSJEKT NR VA-ANLEGG Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg 8 PROSJEKT NR VA-ANLEGG Forretningsrutiner i byggetiden FjellVAR den 30. mars 2010, rev. feb. 13 INNHOLD 1. Orientering 2. Korrespondanse 3. Tillegg/endringsarbeider

Detaljer

Entreprenørens fremdriftsplan 6 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse

Entreprenørens fremdriftsplan 6 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 DEFINISJONER, BEGREPER... 3 2.1 SHA-begrepet... 3 2.2 HMS-begrepet... 3 3 ORIENTERING OM PROSJEKTET (kort beskrivelse)... 4 4 ORGANISASJON OG ANSVAR... 5 4.1 Organisasjonsplan i

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK eiendom FKF 7.02a PA BOK Fylke dato: 25.10.2012 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: --------- Prosjekt navn: ---------- Merknad: Malen må tilpasses det

Detaljer

Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter

Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter I Undervisningsbygg skilles det mellom fire forskjellige endringssituasjoner: 1. Regulære endringer (ønskede endringer fra byggherren) Når det oppstår

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

PROSJEKT NR , NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO

PROSJEKT NR , NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO Vår dato: Vår referanse: < 201102544 > PROSJEKT NR. 12116, NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1

Detaljer

Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo KF. Prosjekt- og utviklingsavdelingen PA BOK. Prosjektnummer: 112 800 39. Adresse: Odvar Solbergsvei 79-81

Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo KF. Prosjekt- og utviklingsavdelingen PA BOK. Prosjektnummer: 112 800 39. Adresse: Odvar Solbergsvei 79-81 Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo KF Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo KF Prosjekt- og utviklingsavdelingen PA BOK Prosjektnummer: 112 800 39 Adresse: Odvar Solbergsvei 79-81 01 10.10.2012 Nytt prosjektnummer

Detaljer

Møtereferater skal sendes ut senest 2 arbeidsdager etter at møtet er avholdt.

Møtereferater skal sendes ut senest 2 arbeidsdager etter at møtet er avholdt. Bok 0 vedlegg 02 Møteoversikt Utfyllende krav til noen av møtene som er listet opp i Bok 0. Møter skal fortrinnsvis avholdes etter en avtalt møteplan. 1.1 Møter 1.1.1 Møtetyper Følgende møtetyper er aktuelle

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 12001 Sysselmannen Utvidelse administrasjonsbygg Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Longyearbyen, Svalbard Utarbeidet: 12.02.2013 Sist oppdatert: 12.02.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING...

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Eidsvåg skole Ny skolepaviljong Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Granlien 1 Utarbeidet: 23.08.2016 Sist oppdatert: 23.06.2016 Revidert 13.05.2016 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

NYE SAMLOKALISERTE BOLIGER PEER GYNTSVEI 89

NYE SAMLOKALISERTE BOLIGER PEER GYNTSVEI 89 Peer Gyntsvei 89 Moss Kommunale Eiendomsselskap NYE SAMLOKALISERTE BOLIGER PEER GYNTSVEI 89 TOTALENTREPRISE PA-BOK Innholdsfortegnelse PA-bok 1. KORRESPONDANSE... 2 2. PRISFORESPØRSEL... 2 3. PRISTILBUD....

Detaljer

PAH- Bok for utførelse av prosjekt ved NTNU HOVEDBYGNINGEN - V INDUSRESTAURERING

PAH- Bok for utførelse av prosjekt ved NTNU HOVEDBYGNINGEN - V INDUSRESTAURERING PAH- Bok for utførelse av prosjekt ved NTNU HOVEDBYGNINGEN - V INDUSRESTAURERING 29.05.2013 Innhold 1. Generell del...1 1.1. PAH- BOK...1 1.2. Orientering om prosjektet...1 1.3. Kontraktsinndeling og entrepriser...1

Detaljer

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. ORGANISERING 1.1 I henhold til Forskrift om srhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) av 21. april 1995, være koordinator

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 405Vestliveien barnehage, ny ventilasjon Byggherre: Oppegård kommune Byggeplass: Vestliveien 2, 45 Oppegård Utarbeidet: 23. juni 205 Sist oppdatert: 23.juni 205 INNHOLDSFORTEGNELSE 0

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 11959 HiH Evenstad nybygg Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Anne Evenstadsvei 80, 2480 Koppang Utarbeidet: 11.12.2013 Sist oppdatert: INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse,

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

PROSJEKT NR MANDAL K202 TILLEGGSFUNKSJONER

PROSJEKT NR MANDAL K202 TILLEGGSFUNKSJONER Vår dato: 30.03.2017 Vår referanse: PROSJEKT NR. 1132301 MANDAL K202 TILLEGGSFUNKSJONER FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE Versjon nr.: 0 MAL GODKJENT DATO: 29.11.2005 GODKJENT AV DOKUMENTEIER: B-direktør

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK Eiendom FKF 7.02 Dato: 10.04.2016 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt: 34725 Bjertnes vgs Inneklima Saksnummer E-phorte: 2014/21476 34725 Bjernes vgs Inneklimaprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

Overordnet kvalitetsplan

Overordnet kvalitetsplan Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS Tinn kommune Mårvik - Avfallsanlegg (Toppdekke) Overordnet kvalitetsplan Utført Tekst Dato Rev. EIGIL RØE Overordnet kvalitetsplan 21.01.2016 2 EIGIL RØE Overordnet

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

PA - BOK. Prosjekt: 4029 Greverudlia barnehage. Utarbeidet Dato Utarbeidet av: Godkjent av: Tove B. Gran

PA - BOK. Prosjekt: 4029 Greverudlia barnehage. Utarbeidet Dato Utarbeidet av: Godkjent av: Tove B. Gran PA - BOK Prosjekt: 4029 Greverudlia barnehage Utarbeidet Dato Utarbeidet av: Godkjent av: 27.10.15 Tove B. Gran Ajourføring Dato Beskrivelse av endring Utarbeidet av: Godkjent av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Akerselva og Langerud sykehjem Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal fylles

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 1 ORGANISERING FREMDRIFT... 4

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 1 ORGANISERING FREMDRIFT... 4 SHA-PLAN Prosjekt: U2432 Rehabilitering av skolekjøkken ifm Liland skole Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Lilandsvegen 50, 5258 Blomsterdalen Utarbeidet: 29.8.15 Sist oppdatert:

Detaljer

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)... 3 PROSJEKTETS MÅLSETTING OG VIRKEMIDDEL...

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: 11909 Bastøy fengsel Reetablering brann Statsbygg Bastøy INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av en 2 0.2 Styrende

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

Avtale for HMS-koordinator for gjennomføringsfasen (KG) med fullmakt og ytelsesbeskrivelse: Oppgadering UVB Bunker

Avtale for HMS-koordinator for gjennomføringsfasen (KG) med fullmakt og ytelsesbeskrivelse: Oppgadering UVB Bunker Side 1 av 5 Dette er en avtale med fullmakt og ytelsesbeskrivelse mellom prosjektleder/delprosjektleder (PL) og koordinator i gjennomføringssfasen (KG) i henhold til Forskriften om sikkerhet, helse og

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Hovedentreprise bygningsmessige arbeider Vedlegg G Administrative bestemmelser 2012-02-01 Innhold 1 Entreprenørens organisering 4 1.1 Byggherrens organisasjon

Detaljer

SHA-Plan. Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage

SHA-Plan. Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage SHA-Plan Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage TEKNISK Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00, Faks: 67 98 98 03, Org.nr.: 842 566 142 (mva) postmottak@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

PHBM305-Bok for gjennomføring og oppfølging av prosjekt ved NTNU. Entreprise E340 Sentralgassanlegg Realfagbygget.

PHBM305-Bok for gjennomføring og oppfølging av prosjekt ved NTNU. Entreprise E340 Sentralgassanlegg Realfagbygget. PHBM305-Bok for gjennomføring og oppfølging av prosjekt ved NTNU Entreprise E340 Sentralgassanlegg Realfagbygget. 06.01.2016 Dokumenttype: Eiendom Side: 2 av 11 Dato: 29.02.2016 Dokumentnavn: PHBM305 Dokument

Detaljer

Tilbud nr Prosjekt Oppgradering av UVB bunker KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Forsvarsbygg Utvikling Vest

Tilbud nr Prosjekt Oppgradering av UVB bunker KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Forsvarsbygg Utvikling Vest Tilbud nr 480318 Prosjekt 2485063 Oppgradering av UVB bunker KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Forsvarsbygg Utvikling Vest 0 For tilbud 480318 22.03.2011 LLA BST Revisjon Revisjonen

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 0.6.3 PA BOK Fylke dato: 15.01.2013 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: Prosjektnavn: 33506 Lillestrøm vgs - Nybygg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING...

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12. SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK Eiendom FKF Dato: 15.11.2014 Komplettert 19.11.2014 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt: 31182 Bjørkelangen vgs Inneklima Saksnummer E-phorte: 2014/21476 31182 Bjørkelangen vgs Inneklimaprosjekt

Detaljer

SHA PLAN. for. Prosjekt: Byggherre: TIME RÅDHUS - OMBYGGING TIME KOMMUNE

SHA PLAN. for. Prosjekt: Byggherre: TIME RÅDHUS - OMBYGGING TIME KOMMUNE SHA PLAN for Prosjekt: TIME RÅDHUS - OMBYGGING Byggherre: TIME KOMMUNE Versjon nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av: 1 07.01.2013 Utkast Arild Idsøe 2 15.04.2013 Revidert Arild Idsøe

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KOORDINATOR FOR UTFØRELSESFASEN (KU)

AVTALEDOKUMENT KOORDINATOR FOR UTFØRELSESFASEN (KU) AVTALEDOKUMENT KOORDINATOR FOR UTFØRELSESFASEN (KU) Dette er en avtale med fullmakt og ytelsesbeskrivelse mellom Forsvarsbygg og koordinator i utførelsesfasen (KU) i henhold til Forskrift om sikkerhet,

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser Vedlegg 07 PA-BOK Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Ajourføring og distribusjon... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Distribusjonsliste...3 2. Orientering... 4 2.1 PA-bok for byggefasen...4

Detaljer

SHA-PLAN. x [Navn] [Navn] Endring X 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. x [Navn] [Navn] Endring X 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 SHA-PLAN Prosjekt: Ombygging ventilasjon, nordfløyen Nittedal rådhus Byggherre: Nittedal-Eiendom KF Byggeplass: Nittedal rådhus, Moveien 1, 1482 Nittedal Revisjonstabell dette dokument: Dato Versjon Skrevet

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 12232 og 12233 Ila fengsel Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Ila fengsel og forvaringsanstalt Utarbeidet: 19. juni 2012 Sist oppdatert: 19. juni 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING...

Detaljer

E Levering og montering av høydehinder

E Levering og montering av høydehinder E18-201002310 Levering og montering av høydehinder Parsell E18 Nordre Vestfold Prosjekteringsfase og byggefase Dato:21.04.10 Kvalitetsplan (inkl. Prosjektstyringsplan) Side 1 Maldato: Sept. 08 Statens

Detaljer

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan Kvalitetsdokumentasjon Kapittel:2 Mal:2-01-00 System utarbeidet: 01.05.2012 TKL revidert: 20.04.2012 Utgave nr.: 02 30.04.2012. SHA-Plan Kundenavn Bærum Kommune Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Drøbakgata 3 5 Rehabilitering av tak og fasader. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK (VEDLEGG F) Fylke dato/versjon: 15.03.2012 Filnavn: ver150.doc FEF dato: 050510 Side: 1 av 10 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr V00153: P-plass og bussoppstilling Gausdal videregående

Detaljer

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag Ny skatepark Lørenskog Anlegg Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag (dette dokumentet blir et vedlegg til avtalen) Rev nr Dato Endringer: Revidert av: 1 23.09-13

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Dato: Prosjekteringsleders

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 Markedsområde Hålogaland Ombygging drenering og oljeutskiller fra stasjon Leknes Prosjekt 2015-153 Kontraktsnummer 2015/1035 INNHOLD

Detaljer

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside 01 09.06.2015 Utgitt AS JL JL VERSJON DATO TEKST UTARB. KONTROLLERT GODKJENT ORGANISASJONSENHET DOKUMENT

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL. Fase Post Aktivitet Skal inngå 1. GENERELT

YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL. Fase Post Aktivitet Skal inngå 1. GENERELT YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL 1. GENERELT 1.1 SHA-koordinator Være ansvarlig SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften. 1.2 Kvalitetsplan Implementere en kvalitetsplan for å sikre

Detaljer

SHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Slottsberget 63-69 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 27.09.13 00 Rev 0, første utkast. JEC BH/BHR KP KU DISTRIBUSJON

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen REN såpeindustri - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av REN såpeindustri Byggherre: REN såpeindustri Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 3.parts kontroll av teknisk dokumentasjon. Delprosjekt Tunnel D&B, Follobaneprosjektet

Innholdsfortegnelse: 3.parts kontroll av teknisk dokumentasjon. Delprosjekt Tunnel D&B, Follobaneprosjektet Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 0. D0 Orientering om kapittel D Oppdragsspesifikke bestemmelser... 2 1. D1 Kontraktsbestemmelser... 2 1.1 Habiltetskrav og taushetsplikt... 2

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP

KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP GYLDIG FRA: FILNAVN: KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER VAREKJØP.DOC DOK.-EIER: HES GODKJENT: KOL VERSJON: 09 VERSJONSDATO: 09.06.2010 BILAG D KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP 9 09.06.10

Detaljer

Prosjektnr. og navn: KT1206 Vollen Kontrakt: EVALUERING AV BYGGHERRE VED ENTREPRENØROPPDRAG

Prosjektnr. og navn: KT1206 Vollen Kontrakt: EVALUERING AV BYGGHERRE VED ENTREPRENØROPPDRAG Evalueringsrapport Side 1 av 2 PROSJEKT OG UTBYGGING Prosjektnr. og navn: KT1206 Vollen Kontrakt: EVALUERING AV BYGGHERRE VED ENTREPRENØROPPDRAG Hensikten med evalueringen er å gi tilbakemelding om hvor

Detaljer

SHA PLAN SIKKERHET-HELSE-ARBEIDSMILJØ I BYGGEPROSJEKTER PROSJEKTNR: 1416 PROSJEKT: SUNNMØRE KRISESENTER BYGGHERRE: ÅLESUND KOMMUNALE EIENDOM

SHA PLAN SIKKERHET-HELSE-ARBEIDSMILJØ I BYGGEPROSJEKTER PROSJEKTNR: 1416 PROSJEKT: SUNNMØRE KRISESENTER BYGGHERRE: ÅLESUND KOMMUNALE EIENDOM SIKKERHET-HELSE-ARBEIDSMILJØ I BYGGEPROSJEKTER PROSJEKTNR: 1416 PROSJEKT: SUNNMØRE KRISESENTER BYGGHERRE: ÅLESUND KOMMUNALE EIENDOM Revisjon A 16.10.2015 INNHOLD SIDE INNHOLD... 1 1 FORMÅL... 2 2 DEFINISJONER,

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

SHA-PLAN KAI FLATHOLMEN. ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN. Side 0 PROSJEKTNR: PROSJEKT: Kaiutvidelse Flatholmen.

SHA-PLAN KAI FLATHOLMEN. ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN. Side 0 PROSJEKTNR: PROSJEKT: Kaiutvidelse Flatholmen. SHA-PLAN KAI FLATHOLMEN PROSJEKTNR: 5012.854 PROSJEKT: Kaiutvidelse Flatholmen. ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN. Side 0 BYGGHERRE: ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN REVIDERT : 15.08.2016 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN.

Detaljer

Skoklefald omsorgsboliger og dag- /og aktivitetssenter. Konkurransegrunnlag. Totalentreprise

Skoklefald omsorgsboliger og dag- /og aktivitetssenter. Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Skoklefald omsorgsboliger og dag- /og aktivitetssenter Konkurransegrunnlag Totalentreprise PROKON AS 1 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektet... 4 1.1 Prosjektets navn og nummer... 4 1.2 Prosjektets art og omfang...

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS)

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) R PA bok Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) Revisjon -, Dato : 29.08.2014 SIDE 1 AV 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG FORMÅL... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Anvendelse... 3 1.3 Terminologi...

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter 05.02.2015 Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg 1 10 KRITERIER FOR SUKSESS OPPSTARTSMØTE OG BYGGEMØTER FRAMDRIFT

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Deia Bergset Vesle Harraåsen Prosjektnummer 8221517 Kontraktsnummer 2013/1027 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt...

Detaljer

Evaluering av entreprenøroppdrag

Evaluering av entreprenøroppdrag Evaluering av entreprenøroppdrag Dette evalueringsskjemaet er utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) med innspill fra kommuner og berørte bransjeorganisasjoner.

Detaljer

SANDE KOMMUNE PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER FOR BYGGEPERIODEN PA-BOK. Rev. nr. Revisjon gjelder Sign. Dato Sign. Dato

SANDE KOMMUNE PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER FOR BYGGEPERIODEN PA-BOK. Rev. nr. Revisjon gjelder Sign. Dato Sign. Dato Kommunal eiendom Generell PA-bok SANDE KOMMUNE PROSJEKT... PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER FOR BYGGEPERIODEN PA-BOK Rev. nr. Revisjon gjelder Sign. Dato Sign. Dato Filnavn:PA-bok+Generell+rev.15.07.08 Rev.0-12.10.09

Detaljer

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4.1. Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter kalt

Detaljer

Bodø Havn-Terminalkai

Bodø Havn-Terminalkai Kystverket Bodø Havn-Terminalkai Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, ytre miljø Oppdragsnr.: 5114352 Dokumentnr.: SHA-001 Versjon: 01 2016-02-03 Oppdragsgiver: Kystverket Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer