Hurum Eiendomsselskap KF. Tilbygg og rehabilitering. Tofte skole PA BOK. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering Tofte skole.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurum Eiendomsselskap KF. Tilbygg og rehabilitering. Tofte skole PA BOK. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering Tofte skole."

Transkript

1 Hurum Eiendomsselskap KF Tilbygg og rehabilitering Tofte skole PA BOK Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering Tofte skole SIDE NR: 1 av 23

2 À jour pr INNHOLDSFORTEGNELSE... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. ORIENTERING GENERELT OPPDRAGSGIVER PROSJEKTMÅL PROSJEKTMÅL KRITISKE SUKSESSFAKTORER PROSJEKTETS RAMMER RAMMEBETINGELSER ORGANISASJON ORGANISASJONEN - INDRE VEDLIKEHOLD PROSJEKTORGANISASJON HMS-ORGANISASJONEN ENTREPRISEORGANISASJONEN KOMMUNIKASJON KORRESPONDANSE REFERATER TIDSPLANER MØTER Byggherremøter: Brukermøte: Byggemøter: Vernerunder Befaringer RAPPORTER KVALITETSSIKRING OG STYRING FRAMDRIFT FRAMDRIFTSPLANER ØKONOMI FAKTURERING A-nota: avdragsnota E-nota: endringsnotaer AVVIK/PROSJEKTMELDING ENDRINGER/ENDRINGSMELDING FULLMAKTER PROSJEKTSTYRING KVALITETSSTYRING HMS USIKKERHETSSTYRING STYRENDE DOKUMENTER VEDLEGG: Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 2 av 23

3 ORIENTERING 1.1 Generelt Dette dokument gir en orientering om de prosjektadministrative/forretningsmessige rutiner som vil bli fulgt gjennom prosjektets utvikling og gjennomføring. Det forutsettes at de impliserte parter (prosjekterende, prosjekt- og byggeledere, entreprenører og leverandører) gjør seg kjent med innholdet og følger de rutiner som her er lagt opp. Revisjoner i PA-boken gjøres av prosjektleder. Enkelte deler av teksten blir aktuell først i produksjonsfasen (byggefasen). 1.2 Oppdragsgiver Hurum Eiendomsselskap KF v/ Steinar Østli Andreassen E-post Tlf. : PROSJEKTMÅL 2.1 Prosjektmål Prosjektet har som mål å gjennomføre tilbygg og rehabilitering av Tofte skole. Prosjektet er planlagt ferdigstilt før 1. januar Se også «Prosjektmål» i styringsdokumentet. 2.2 Kritiske suksessfaktorer - åpent og kommuniserende - et prosjekt med gode prosjektprosesser - en attraktiv arbeidsplass gjennom alle faser ved gjennomføring av prosjektets målsetning Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 3 av 23

4 3 PROSJEKTETS RAMMER 3.1 Rammebetingelser Grunnlaget for prosjektering og bygging er: Fremdriftsplan HMS/SHA-plan Beskrivelse PA-bok BLs kontrollplan I tillegg skal det prosjekteres etter de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter, normer og relevante standarder iht. pålegg fra offentlige myndigheter. Det vises også til kap. 8.5 Styrende dokumenter. 4 ORGANISASJON 4.1 Organisasjonen (gjennomføring- orga av HEKF entreprenør og administrative oppgaver i byggeprosess) Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 4 av 23

5 4.2 Prosjektorganisasjon Byggherreorganisasjon Forvalter bygg Hurum Eiendomsselskap KF (HEKF) Prosjektsjef (PS) Totalentreprenør HMS-koordinator utførelse TE Funksjoner: PA = prosjektansvarlig PL = prosjektleder BL = byggeleder BR = bruker KP = HMS-koordinator prosjektering KU = HMS-koordinator utførelse PGL= prosjekteringsgruppeleder ARK = arkitekt LARK = landskapsarkitekt RIB = rådgiver bygg RIV = rådgiver VVS RIE = rådgiver elektro RIG = rådgiver geoteknikk RIA = rådgiver akustikk RIBr = rådgiver brann RIM = rådgiver miljø GRUNN = kartlegging av forurenset grunn FUKT = Kartlegging fukt GE = generalentreprenør (hovedentreprenør) UE = underentreprenør(er) HEKF v/ Steinar Østli Andreassen Funksjon Navn Firma/adresse Telefon Telefaks E-post Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 5 av 23

6 4.3 HMS-organisasjonen Se egen HMS-plan. 4.4 Entrepriseorganisasjonen Arbeidene skal gjennomføres som generalentreprise, der entreprenøren har ansvar for koordinering av samtlige underentreprenører. Prisformen vil være avgrenset regningsarbeid. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 6 av 23

7 5 KOMMUNIKASJON 5.1 Korrespondanse Alle brev, notater, telefakser og e-post skal merkes med følgende opplysninger: Prosjektnummer 0203 Tilbygg og rehabilitering Tofte skole All korrespondanse til de respektive, sendes til vedkommendes forretningsadresse hvis ikke annet er avtalt. Prosjektleder skal ha kopi av all korrespondanse. Av hensyn til saksgang og arkivering bør et brev fortrinnsvis kun omhandle én sak. Det skal angis hvor gjenpart er sendt. Viktig korrespondanse som sendes som telefaks eller e-post, skal også sendes som vanlig post. 5.2 Referater Møtereferater skal være merket med prosjektnummer og navn. Referater skal skrives og sendes ut (pr. e-post) senest 3 dager etter møtet. Referatet skal være merket med type møte: Oppstartsmøte Om Særmøte Sm Byggemøter Bm Brukermøte BRm Vernerunder Befaringer Referatene skal ha Møtenummer, Dato og sted, Deltagere, Øvrige mottagere av referat, Ansvarlig for oppfølging av saker, Frister og Neste møte 5.3 Tidsplaner Overordnet fremdriftsplan, som ivaretar hele prosjektgjennomføringsperioden, er utarbeidet av prosjektleder og skal vise når og hvordan de enkelte aktiviteter tilrettelegges i forhold til hverandre. Fremdriftplanen viser de kritiske aktiviteter og avhengigheter, milepæler og den til enhver tid riktig arbeidsfront. Detaljert fremdriftplan i byggefasen utarbeides av entreprenør etter samme mønster. Det skal spesielt fremgå hvor og i hvilke perioder det skal foregå arbeider som medfører særlige farer iht. HMS-plan. 5.4 Møter Møteleder er ansvarlig for innkallelse, dagsorden og referat. Det forutsettes at møtedeltakerne på de enkelte møter noterer det som blir avtalt og ikke avventer referat for behandling av sakene. Møtereferater sendes møtedeltakerne, samt øvrige som avtales avhengig av møtetype. Møtereferat anses godkjent om det ikke gjøres innsigelser mot teksten senest i påfølgende møte. Referater anses som godkjent hvis kommentarer ikke foreligger senest 7 dager etter mottak eller senest i det følgende møtet av samme art, hvis neste møte er avtalt. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 7 av 23

8 5.4.1 Byggherremøter: Referat : Skrives av PL Deltakere: : BH og PS og, evt. andre aktører etter nærmere avtale Møteleder : PL Sted : Tid : Etter behov Innkallelse : Henvises i referat fra foregående møte, eller egen innkalling. Arbeidsområde : Registrere og behandle alle forhold av betydning for prosjektets utførelse, HMS, fremdrift, økonomi, etc. Fordele arbeidsoppgaver og fremlegge resultat av forberedte saker. Meddele beslutninger. Behandle avvik Brukermøte: Referat Deltakere: Møteleder Sted Tid Innkallelse Arbeidsområde : Skrives av PL : BH, BR og PL og, evt. andre aktører etter nærmere avtale : PL : Etter avtale : Etter avtale : Henvises i referat fra foregående møte, eller egen innkalling. : Generell orientering Behandle/avklare romprogram og leveringsbeskrivelse Behandle/avklare beslutningssaker som er påkrevd Byggemøter: BH/PL skal ha anledning til å delta på disse møtene. Referat : Skrives av TE Deltakere : BL, GE, UE, PL, BH, evt. prosjekterende og evt. andre aktører etter nærmere avtale Møteleder : BL Sted : Rektors kontor, Grytnes ungdomsskole Tid : Annenhver tirsdag kl 0900 Innkallelse : Henvises i referat fra foregående møt Arbeidsområde : Behandle/avklare alle forhold som har betydning for produksjonen på byggeplass Vernerunder Entreprenør avholder vernerunder hver 14. dag, gjerne i forkant av byggemøte (i spesielle tilfeller oftere).. Prosjekt-/byggeleder deltar. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 8 av 23

9 5.4.5 Befaringer Byggeplassbefaringer Gjennomføres etter behov med aktuelle deltakere. Prosjekt-/byggeleder er ansvarlig for gjennomføring og referat. 5.5 Rapporter Forhåndsbefaringer Byggeleder gjennomfører sammen med entreprenør (og ev. de prosjekterende) befaringer i god tid før ferdigbefaring. Formåler er å påpeke feil og mangler slik at disse blir utbedret før ferdigbefaring/overtakelse. Ferdigbefaring Entreprenør innkaller og leder befaringen. Byggeleder fører referat med liste over alle registrerte feil og mangler med frist for utbedring. Rapport fra ferdigbefaringen vedlegges protokoll fra overtakelsesforretning og utgjør en del av denne. Overtakelse Gjennomføres ved avtalt dato for sluttføring av byggearbeidene iht. NS Prosedyre gjennomføres iht. NS Til hvert byggemøte skal entreprenøren rapportere i eget dokument (før møtet) om følgende: Fremdrift med oversikt over aktiviteter og arbeidsfront (kritiske aktiviteter skal fremheves). Ved avvik skal årsakssammenhengen angis. Gjennomgang av kritiske aktiviteter. Planlagt arbeid kommende periode. Bemanning faktisk og planlagt videre. Tegninger, detaljer og tekniske løsninger frister. Oversikt over status avvik og endringer, inkl. varsling om antatte fremtidige avvik og endringer. Kvalitetssikring/oppfølging kontrollplaner. HMS. Rent tørt bygg. Avfallsrapportering Prosjekt- og byggeleder skal hver måned (i spesielle tilfeller oftere etter avtale) oversende rapport på ovennevnte temaer til BH. I tillegg skal inngå økonomisk oversikt inkl. prognose på prosjektets sluttkostnad. Månedrapportering til BH som en del av OPAKs interne rutiner for PL-/BL-oppdrag. 5.6 Kvalitetssikring og styring Alle deltagere skal utarbeide kontrollplaner og holde disse à jour. Entreprenør skal utarbeide prosjektspesifikk kontrollplan. Kvalitets- og sjekklistesystem skal til enhver tid være tilgjengelig for byggherre. Sjekklister skal signeres Avviksbehandling skal dokumentere feil, utbedringsmåte og eventuell rutineendring for å hindre gjentagelse. Dokumentlogg med behandlingsstatus. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 9 av 23

10 6 FRAMDRIFT 6.1 Framdriftsplaner Produksjonsfasen Detaljerte fremdriftsplaner/produksjonsplaner utarbeides av entreprenør. Planene skal utarbeides i samråd med berørte underentreprenører, og de omforente planene er bindende for alle parter. Det understrekes at samtlige skoler skal være i full drift under arbeidene. Videre skal planen beskrive hvordan de enkelte arbeider eller arbeidsfaser tilrettelegges i forhold til hverandre og hvor og når den enkelte arbeidsgiver har oppdrag på plassen. Det skal spesielt fremgå hvor og i hvilken tidsperiode det skal foregå arbeider som medfører særlige farer iht. HMS-planen. Generelt for fremdriftsarbeidet skal samtlige entreprenører: Innrette sitt arbeid iht. gjeldende fremdriftsplaner. Omgående varsle byggherren hvis eget eller andres forhold truer med å sinke fremdriften. Med alle midler, søke å innvinne forsinkelser oppstått på grunn av egne forhold. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 10 av 23

11 7 ØKONOMI 7.1 Fakturering Fakturaer stilles til HEKF. Hurum Eiendomsselskap KF v/økonor Åsveien SÆTRE A-nota: avdragsnota Er ikke annet avtalt, kan det etter hvert som utførelsen skjer, kreves avdrag av avtalt budsjett/kontraktssum. Avdragsnotaer skal nummereres og inneholde oversikt over tidligere fakturert og rest å fakturere E-nota: endringsnotaer (tillegg/fradrag til kontrakt basert på enhetspriser i kontrakt). Nota for endringsarbeider påføres referanse fra bestilling og påføres "Endringsmelding nr.". 7.2 Avvik/prosjektmelding Dersom entreprenør avdekker feil/avvik i sitt arbeidsunderlag fra BH skal dette omgående varsles skriftlig til prosjekt-/byggeleder med angivelse av eventuelle konsekvenser (økonomi, kvalitet, tid). Prosjekt-/byggeleder skal avgi sin kommentar og returnere denne til avsender med kopi til overordnede. Prosjekt-/byggeleder loggfører prosjektmeldingene. 7.3 Endringer/endringsmelding Alle bestillinger skal skje skriftlig. Bestillinger skal kun komme fra HEKF Endringsmelding utstedes når HEKF ønsker utført en endring eller etter godkjent prosjektmelding. Endringsmeldingen skal beskrive omfanget og angi årsak. Endringsmeldingen skal utstedes ved hver endring, uansett om den har økonomiske/fremdriftsmessige konsekvenser eller ikke. Endringsmeldingen skal likeledes følge utsendelsen av eventuelle nye tegninger som ikke er inkludert i kontraktgrunnlaget. Endringsmeldingen sendes til entreprenør for pristilbud. Endringsmeldingen skal være vedlagt tegninger og beskrivelse som angir endringen. Pristilbudet skal spesifisere mengder/poster som utgår fra kontrakt og mengder/poster som inngår i endringen. Dokumentasjon for tilbudsprisen, ev. som tilbud fra underentreprenør, skal vedlegges tilbudet. Alle tilbud ifm. endringer skal være komplette inkl. alle kostnader forbundet med endringen. Entreprenørens tilbud sendes den som har utarbeidet endringsmeldingen som gir sin innstilling til byggeleder. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 11 av 23

12 Byggeleder gir sin innstilling til prosjektsjef. 7.4 Fullmakter Kfr. kontrakten. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 12 av 23

13 8 PROSJEKTSTYRING 8.1 Kvalitetsstyring Totalentreprenøren skal sammen med sine underentreprenører: Gjennomføre dokumentert egenkontroll ved hjelp av bl.a. sjekklister som sikrer at leveranser og utførelser er iht. spesifiserte krav i kontrakten. Sjekklistene skal signeres. Dokumentere at registrerte feil og mangler blir rettet, inkl. utbedringsmetode. Sikre at underentreprenørenes kvalitetsplan og sjekkliste til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig for prosjekt-/byggeleder. Systemet skal også inneholde montasje-, drifts- og vedlikeholdsinstrukser for alle leveranser. Ved overtakelse skal all dokumentasjon på kvalitet fremlegges, og være ferdigbehandlet og godkjent. Mangel på slik dokumentasjon er grunn til å nekte overtakelse. 8.2 HMS /SHA Det er en klar forutsetning for byggherren at all virksomhet på byggeplassen planlegges og utføres slik at helse, miljø og sikkerhet til de involverte blir ivaretatt på en betryggende måte og slik at prosjektet gjennomføres uten skade på person eller miljø. Dette skal oppnås ved at det skapes en aktiv holdning og et aktivt samarbeid mellom involverte parter for å forhindre at ulykker skal skje. For å sikre dette skal byggeplassen planlegges, organiseres og kontrolleres iht. intensjoner og regler i "forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser"- Byggherreforskriften. Det er utarbeidet egen HMS-plan for prosjektet som et virkemiddel for å nå disse målene. Alle involverte parter på byggeplassen plikter å overholde de regler som fremgår her, samt andre relevante lover og forskrifter. HMS-planen beskriver de overordnede krav og målsetninger som gjelder. HMS-planen skal ivareta HMS både i prosjekteringsfasen og i gjennomføringsfasen. Den skal utgjøre grunnlaget for en HMS-mappe på byggeplassen. Byggeplassens hovedbedrift (HB), i samarbeid med koordinator i utførelsesfasen (KU), skal videreutvikle og ajourføre denne til å utgjøre en komplett HMSmappe for byggeplassen. 8.3 Usikkerhetsstyring Det skal fokuseres på å identifisere, vurdere og styre usikkerhet og risiko i prosjektet. Identifisering av risiko/usikkerhet: viktig å få oversikt over prosjektets kostnads- og gjennomføringsusikkerheter samt prosjektets trusler og muligheter tidlig i prosjektet. Risikoelementer som fremkommer må kommuniseres tydelig. Styring av risiko Usikkerhet eller kritiske forhold skal behandles i alle ledd i organisasjonen. Dette skal skje ved månedsrapportering. Spesielle kritiske forhold skal rapporteres umiddelbart. Ved rapportering skal om mulig foreslås korrigerende tiltak. Prosjektsjef har ansvar for at det gjennomføres usikkerhetsvurdering som styring i prosjektet. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 13 av 23

14 Styrende dokumenter Kontrollplan: Prosjekt-/byggeleder Byggefase HMS/SHA-plan: Utarbeides av TE 9 VEDLEGG: Mal for avdragsnota Forslag til prosjektmeldingsskjema Skjema avvik Skjema illustrasjon avvik Skjema endringer Månedsrapportering HMS/Miljø Kontroll av utenlandske foretak og arbeidstakere Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 14 av 23

15 Mal for avdragsnota: F A K T U R A Faktura nr.: Faktura dato: Hurum Eiendomsselskap KF c/o Økonor Åsveien SÆTRE Prosjekt 0204 Dato: Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole Avdragsregning nr.:... Utførte arbeider og tilførte materialer pr... i hht vedlegg kr % innestående beløp kr..... kr Tidligere utbetalt: A-nota nr. 1 kr... A-nota nr. 2 kr... kr.... kr Avdragsbeløp (avrundet) kr % merverdiavgift kr Fakturabeløp inkl. mva kr..... DOK.NR.: GJELDER FRA: SIDE NR.: 15 av 20 Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 15 av 23

16 RAPPORT AVVIK RAPPORT NR. DATO: SIDE AV FRA : PROSJEKT: TIL : KOPI: KONTRAKT: AVVIK AV: AVVIKSBESKRIVELSE, KRAV SOM IKKE ER TILFREDSSTILT: FORSLAG TIL AVVIKSBEHANDLING: ÅRSAK TIL AVVIKET: AVVIK PÅVIST......DATO: GODKJENNING AV AVVIKSBEHANDLINGEN... DATO: SIGN: SIGN: ANNEN BEHANDLING NØDVENDIG: KOMMENTARER: VERIFIKASJON FOR UTFØRT AVVIKSBEHANDLING.DATO:.. SIGN: Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 16 av 23

17 Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 17 av 23

18 OVERSIKT AVVIK PROSJEKT: KONTRAKT: AVVIK RAP.NR. NAVN DATO SENDT DATO GODKJENT DATO UTFØRT REFERANSER / VEDLEGG DOK.NR.: GJELDER FRA: Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 18 av 23

19 SIDE NR.: 19 av 20 RAPPORT ENDRINGER RAPPORT NR. DATO: SIDE AV FRA : PROSJEKT: TIL : KOPI: KONTRAKT: ENDRING AV: VARSEL OM ENDRING: ENDRINGEN GJELDER...: KONTRAKTSFORUTSETNING: FORSLAG TIL LØSNING...: VARSEL MOTTATT... DATO: SIGN: KONSEKVENSER: FAGOMRÅDE / FIRMA TILLEGG I TID KOSTNADER BEMERKNINGER BYGGHERRENS KOMMENTARER: AVTALE: GODKJENT... DATO: GODKJENT BYGGHERRE DATO: SIGN: SIGN: REFERANSER / VEDLEGG Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 19 av 23

20 Månedsrapportering HMS / Miljø Fra entreprenør til byggherre Prosjekt: Periode: Entreprenør: HMS-rapportering Antall arbeidstimer (inkl. underentr.) Antall fraværs skader I perioden Akkumulert siden anleggets start H-verdi I perioden Akkumulert Kommentarer Antall vernerunder Antall SJA Navn på SJA Sikker Jobb Analyse Antall RTB-runder Er det ryddet / rengjort iht. renholdsplan? JA/NEI. Miljørapportering I perioden Akkumulert Merknader Sortert avfall Kg Kg Blandet avfall Kg Kg (restavfall) Farlig avfall Kg Kg Total avfallsmengde Kg Kg Sorteringsgrad % % Er det, i perioden, foretatt substitusjon av nye stoffer? JA/NEI. Dersom "ja" skal skjema, som viser hvordan substitusjonplikten er ivaretatt, vedlegges. Rapport Uønsket Hendelse (RUH) Her rapporteres RUH som kunne medført eller har medført skade på mennesker, materiell, miljø. I perioden Akkumulert Kommentarer Antall RUH Rapport uønsket hendelse Tilløp til uønsket hendelse Dato:.. Underskrift entreprenør. Orientering til arbeidsgivere ift. utenlandske arbeidstakere og arbeidsgivere. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 20 av 23

21 Hensikt Sikre at arbeidsgivere/utenlandske arbeidstakere på byggeplasser har korrekt dokumentasjon. Definisjoner Utenlandske arbeidstakere Gamle EU land. (Medlemmer før 2004) Nye EU-land (etter 2004) Arbeidsgivere BL/PL ID-kort SFU Arbeidstakere fra alle land unntatt Norden (Sverige Danmark, Finland og Island) Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxenburg, Nederland, Danmark, Irland, Storbritannia, Hellas, Portogal, Spania, Østerrike, Finland, Sverige. Kypros, Tjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania Kontraktpartner. Den entreprenør som byggherren har kontrakt med. Gjelder også underentreprenører OPAK AS Byggeleder/Prosjektleder ID-kort (utgitt av Oberthur Technologies tidligere NORSIK) Sentralskattekontoret for utenlandssaker Gjennomføring Arbeidsgivere velger rett vedlegg og sender vedlegget i utfylt stand til BL/PL før arbeidstakerne kommer til anleggsplassen. NB! Dokumentasjonen som kreves i vedlegget legges ikke ved. Resultat Rutinen bidrar til at forholdene for arbeidstakerne på byggeplassen blir ryddig mht. arbeids- og lønnsforhold. Referanser Forskrift 366 Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplassen Allmenngjøringsloven Forskrift 377 Byggherreforskriften Arbeidsmiljøloven 2-2 Ligningsloven 6-10 Vedlegg: Orienteringen består av: Vedlegg 1 Krav til Utenlandske arbeidstakere ansatt hos en utenlandsk arbeidsgiver Vedlegg 2 Krav til Utenlandske arbeidstakere ansatt hos en norsk arbeidsgiver Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 21 av 23

22 Vedlegg 1. Krav til utenlandske arbeidstakere ansatt hos en utenlandsk arbeidsgiver Prosjekt: Arbeidsgiver: Er evt. underleverandør til: Navn på arbeidstaker/nasjonalitet: Dato: All dokumentasjon skal leveres på norsk. Kontrollpunkter Underskrift arbeidsgiver: Foretak/firmaet må besvare om dokumentasjon kan framlegges Ja/Nei? Byggherrens kontroll av de framlagte dokumenter. Kopi av innsendt skjema RF 1199 (RF 1199 Opplysninger fra oppdragsgiver om oppdragstaker / kontrakter). Skjemaet skal vise at SFU er varslet om at det utenlandske arbeidsgiver skal utføre arbeid på den aktuelle byggeplassen. OK/ Ikke OK Kopi av Arbeidstilsynets ID-kort Ved nyansettelse kan det ta litt tid før ID-kort blir utsendt. I mellomtiden tillates arbeidstakeren adgang på byggeplassen hvis kopi av søknad om IDkort kan framlegges. Innsendt skjema RF-1198 Det må kunne framlegges kopi av innsendt skjema (RF 1198 Opplysninger om arbeidstakere). Skjemaet skal vise at SFU er varslet om at den utenlandske arbeidstakeren jobber på den aktuelle byggeplassen. Arbeids- og oppholds-tillatelse. For arbeidstakere som tilhører gamle EU-land (før 2004), kan det jobbes inntil 3 mnd uten arbeids og oppholdstillatelse. For lenger arbeidsforhold utover 3 måneder i Norge, må arbeids og oppholdstillatelse fremlegges. For arbeidstakere som tilhører nye EU-land (etter 2004), kan disse starte jobbing etter at en komplett søknad om arbeids og oppholdstillatelse er levert til de rette myndigheter. Det må da fremlegges en kvittering på at søknaden er levert. Arbeidskontrakt Det anbefales at arbeidskontraktsmaler fra Arbeidstilsynet brukes. Disse foreligger på norsk og mange andre språk. Tarifflønn: Se den tilenhver tid gjeldende Hovedavtalen Språkforståelse Arbeidstakeren må kunne gjøre seg forstått eller jobbe i et lag der en person kan norsk eller engelsk. Dato: Underskrift: Arbeidsgiver:.. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 22 av 23

23 Vedlegg 2. Utenlandske arbeidstakere ansatt hos en norsk arbeidsgiver Prosjekt: Arbeidsgiver: Er evt. underleverandør til: Navn på arbeidstaker/nasjonalitet: Dato: Underskrift arbeidsgiver: All dokumentasjon skal leveres på norsk. Kontrollpunkter Foretak/firmaet må besvare om dokumentasjon kan framlegges Ja/Nei? Byggherrens kontroll av de framlagte dokumenter. Kopi av Arbeidstilsynets ID-kort Ved nyansettelse kan det ta litt tid før ID-kort blir utsendt. I mellomtiden tillates arbeidstakeren adgang på byggeplassen hvis kopi av søknad om IDkort kan framlegges. OK/ Ikke OK Arbeids- og oppholds-tillatelse. For arbeidstakere som tilhører gamle EU-land (før 2004), kan det jobbes inntil 3 mnd uten arbeids og oppholdstillatelse. For lenger arbeidsforhold utover 3 måneder i Norge, må arbeids og oppholdstillatelse fremlegges. For arbeidstakere som tilhører nye EU-land (etter 2004), kan disse starte jobbing etter at en komplett søknad om arbeids og oppholdstillatelse er levert til de rette myndigheter. Det må da fremlegges en kvittering på at søknaden er levert. Arbeidskontrakt Det anbefales at arbeidskontraktsmaler fra Arbeidstilsynet brukes. Disse foreligger på norsk og mange andre språk. Tarifflønn: Se den tilenhver tid gjeldende Hovedavtalen Språkforståelse Arbeidstakeren må kunne gjøre seg forstått eller jobbe i et lag der en person kan norsk eller engelsk. Dato: Underskrift: Arbeidsgiver: Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering av Tofte skole SIDE NR: 23 av 23

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF. Fasaderehabilitering. Tofte kontor og helsebygg PA BOK. À jour pr. 22.04.2014. Tofte kontor og helsebygg SIDE NR: 1 av 22

Hurum Eiendomsselskap KF. Fasaderehabilitering. Tofte kontor og helsebygg PA BOK. À jour pr. 22.04.2014. Tofte kontor og helsebygg SIDE NR: 1 av 22 Fasaderehabilitering Tofte kontor og helsebygg PA BOK À jour pr. 22.04.2014 Tofte kontor og helsebygg SIDE NR: 1 av 22 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ORIENTERING... 3 1.1 GENERELT...

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Dato: 20.11.10 Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: 35175 Prosjekt navn: STRØMMEN VGS INNEKLIMAPROSJEKT FASE 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 7 2.0 ORGANISASJONSPLAN...

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK eiendom FKF 7.02a PA BOK Fylke dato: 25.10.2012 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: --------- Prosjekt navn: ---------- Merknad: Malen må tilpasses det

Detaljer

Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo KF. Prosjekt- og utviklingsavdelingen PA BOK. Prosjektnummer: 112 800 39. Adresse: Odvar Solbergsvei 79-81

Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo KF. Prosjekt- og utviklingsavdelingen PA BOK. Prosjektnummer: 112 800 39. Adresse: Odvar Solbergsvei 79-81 Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo KF Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo KF Prosjekt- og utviklingsavdelingen PA BOK Prosjektnummer: 112 800 39 Adresse: Odvar Solbergsvei 79-81 01 10.10.2012 Nytt prosjektnummer

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser Vedlegg 07 PA-BOK Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Ajourføring og distribusjon... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Distribusjonsliste...3 2. Orientering... 4 2.1 PA-bok for byggefasen...4

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 0.6.3 PA BOK Fylke dato: 15.01.2013 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: Prosjektnavn: 33506 Lillestrøm vgs - Nybygg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12. SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP

KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP GYLDIG FRA: FILNAVN: KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER VAREKJØP.DOC DOK.-EIER: HES GODKJENT: KOL VERSJON: 09 VERSJONSDATO: 09.06.2010 BILAG D KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP 9 09.06.10

Detaljer

Evaluering av entreprenøroppdrag

Evaluering av entreprenøroppdrag Evaluering av entreprenøroppdrag Dette evalueringsskjemaet er utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) med innspill fra kommuner og berørte bransjeorganisasjoner.

Detaljer

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS)

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) R PA bok Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) Revisjon -, Dato : 29.08.2014 SIDE 1 AV 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG FORMÅL... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Anvendelse... 3 1.3 Terminologi...

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

SANDE KOMMUNE PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER FOR BYGGEPERIODEN PA-BOK. Rev. nr. Revisjon gjelder Sign. Dato Sign. Dato

SANDE KOMMUNE PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER FOR BYGGEPERIODEN PA-BOK. Rev. nr. Revisjon gjelder Sign. Dato Sign. Dato Kommunal eiendom Generell PA-bok SANDE KOMMUNE PROSJEKT... PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER FOR BYGGEPERIODEN PA-BOK Rev. nr. Revisjon gjelder Sign. Dato Sign. Dato Filnavn:PA-bok+Generell+rev.15.07.08 Rev.0-12.10.09

Detaljer

Evaluering av entreprenøroppdrag

Evaluering av entreprenøroppdrag 1. Opplysninger om oppdraget Oppdragsgivers organisasjon 1.1 Oppdragsgiver (virksomhet) 1.2 Prosjektleder for oppdragsgiver 1.3 Oppdragsgivers kontaktperson/prosjekteier Entreprenørens organisasjon Evaluering

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

DRIFTS- OG SERVICEAVDELINGEN PROSJEKTOPPFØLGING, PROSJEKT MED EGET PROSJEKTNUMMER UMB, 24.06.11/ rev.08.06.12ksr Prosjektansvarlig/PL:

DRIFTS- OG SERVICEAVDELINGEN PROSJEKTOPPFØLGING, PROSJEKT MED EGET PROSJEKTNUMMER UMB, 24.06.11/ rev.08.06.12ksr Prosjektansvarlig/PL: DRIFTS- OG SERVICEAVDELINGEN PROSJEKTOPPFØLGING, PROSJEKT MED EGET PROSJEKTNUMMER UMB, 24.06.11/ rev.08.06.12ksr Prosjektansvarlig/PL: Fase: Aktivitet: Ansvarlig: PL BPL PK/PL R/A Kommentar: 1.0 Programmering

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Kursdagene 8. januar 2009 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Bakgrunnen for forskriften EF-direktiv 92/57/EØF om gjennomføring av minimumskrav til sikkerhet og helse på

Detaljer

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn Utvidelse av batterilab INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan... 3 1.3 Kontrollplaner...

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften FOR 2009-08-03 nr 1028 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU I EU-området i 1988 ble det registrert:

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter,

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Susanne Wien Offermann, seniorrådgiver november 2014 Ulikt regelverk nordiske borgere unntatt fra kravet om tillatelse (melding om bosetting

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 1 LÆRINGSMÅL Få en forståelse av dynamikken omkring risikostyring sett ift Byggherreforskriftens hensikt Få en forståelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D1 Krav til sikring av kvalitet E05 04.03.11 Mindre tilpasninger. Avvik til Driftssentralen GMTHN GMHHG GMKND E04 05.11.10 Mindre justeringer GMTHN GMRTV GMKND E03

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Byggherreforskriften og avtaler

Byggherreforskriften og avtaler 1 Byggherreforskriften og avtaler Forskriften setter krav til skriftlige avtaler mellom byggherren og koordinator og mellom byggherren og byggherrens representant Krav til skriftlighet Viktig for å kunne

Detaljer

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 30.09.2010 1 REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 De viktigste endringene i byggherreforskriften Hva gjelder for nettselskapene? Hvordan dokumentere oppfølging av byggherreforskriften? 30.09.2010

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder P 75064 KONKURRANSEGRUNNLAG: Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder Byggeledelse renovering bygg 7, UNN Åsgård BOKEN ER VÅR EIENDOM OG INNHOLDET ELLER DELER AV DETTE KAN IKKE BENYTTES UTEN VÅRT SKRIFTLIGE

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4672 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 23/12 BYGGHERREFORSKRIFTEN Innstilling til:

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Bygningsgruppens dag 20. oktober Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Byggherren velger gjennomføringsmodell (Entreprisemodell) 2 Generelt om

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

Koordinator og koordinering

Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området?

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? 1 Skal du rekruttere fra utlandet? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn: Vei Setermoen Skytefelt Prosjektnummer 2455346 Kontraktsnummer 450956 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage. I henhold til byggherreforskriften

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage. I henhold til byggherreforskriften SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage I henhold til byggherreforskriften Denne SHA-planen er utarbeidet som en del av tilbudsdokumentet for ombygging og tilbygg til

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse - Byggelederens rolle Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse Økonomiske rammer Kvalitative rammer Samordnet og helhetlig: Organisere Kommunisere Bemanne Form og uttrykk Modell Ressurser Teknisk

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN Rev 20.02.09 INNHOLD: 1. GENERELT...3 2. KORRESPONDANSE...3 3. FAKTURAER...4 4. ATTESTASJONSRUTINER...5 2 1. GENERELT Disse forretningsrutinene er

Detaljer

Prosjekt- og byggeleder rapport nr.17. Byggefasen. Juli og Aug. 2014. Re Omsorgsbygg. 05.09.2014

Prosjekt- og byggeleder rapport nr.17. Byggefasen. Juli og Aug. 2014. Re Omsorgsbygg. 05.09.2014 Prosjekt- og byggeleder rapport nr.17 Byggefasen Juli og Aug. 2014 Re Omsorgsbygg. 05.09.2014 1 HR Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 STATUS SISTE PERIODE... 3 2 ØKONOMISK OVERSIKT... 3 2.0

Detaljer

PROSJEKTADMINISTRASJONSBOK PA-BOK

PROSJEKTADMINISTRASJONSBOK PA-BOK Stavanger eiendom PA BOK PROSJEKTADMINISTRASJONSBOK PA-BOK Prosjektnr: xxxxx Prosjektnavn Dato: åååå-mm-dd Denne informasjon er til hjelp ved utarbeidelsen, og skal slettes før utsendelse: Dokumentet skal

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1 Fagdager 5. og 6.11.2014 1 Magne Kristensen, seniorinspektør/faginspektør sosial dumping Tlf: 915 40 868 magne.kristensen@arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no 2 Tema i dag: Litt om Lover og forskrifter

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen VA-sanering sone 6.8 Strømmen Byggherre: Skedsmo kommune Kommunalteknisk avdeling Dato Rev. nr. 13.02.13 0 Nytt dokument Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT Mellom OPPDRAGSGIVER og ENERGIENTREPRENØR Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt

Detaljer

KOLSÅSBANEPROSJEKTET 1000 DAGER UTEN SKADE MED FRAVÆR

KOLSÅSBANEPROSJEKTET 1000 DAGER UTEN SKADE MED FRAVÆR Fakta om prosjektet: Oppstart 2006/2007 ferdigstilles oktober 2014. Finansiert over statsbudsjettet med Oslopakke 3 midler. Byggherre i Oslo: Oslo Kommune Byggherre i Bærum: Akershus Fylkeskommune Sporveien

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris (forutberegnelighet knyttet til omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Post nr. Tekst Frist Ansvar

Post nr. Tekst Frist Ansvar MØTEREFERAT Oppdrag Søgne Rådhus Oppdragsnr. 8110 727 Tema Byggemøte Dato/tid 04.10.2012 / 09:00 Sted Byggeplass Møte nr. 2 4 Referent Halvor Vassbø Neste møte 18.10.2012 / 09:00 Deltakere Morten Abrahamsen

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Koordinator og koordinering

Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller

Detaljer

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering Advokat Roar R. Lillebergen Innledning Plan- og bygningsloven Krav til arbeidet som utføres Byggherreforskriften Krav til hvordan byggearbeider gjennomføres

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del II A Orientering om prosjektet... 3 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

Lean Construction Norge fagdag 18. april 2012. 10314/11041 Statsarkivet i Bergen Erfaringer med trimmet bygging

Lean Construction Norge fagdag 18. april 2012. 10314/11041 Statsarkivet i Bergen Erfaringer med trimmet bygging Lean Construction Norge fagdag 18. april 2012 10314/11041 Statsarkivet i Bergen Erfaringer med trimmet bygging Statsarkivet i Bergen Nytt magasin 2320 kvm brutto Statsarkivet i Bergen Ny konserveringsavdeling

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Kapittel: BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN BOS B0 3 TILBUDSSKJEMA Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter

Detaljer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Byggeleders rolle og utfordringer under en utbygging sett i et miljøperspektiv

Byggeleders rolle og utfordringer under en utbygging sett i et miljøperspektiv Byggeleders rolle og utfordringer under en utbygging sett i et miljøperspektiv 1 Byggeleders rolle i et miljøperspektiv: NS 8403 Byggelederstandarden av mai 2005 med Byggblankett 8403. Veiledende ytelsesbeskrivelse

Detaljer