Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste"

Transkript

1 SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 14:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf eller Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel Saksliste 63/2014 Godkjenning av møteprotokoll 64/2014 ØKONOMI- OG STRATEGI PLAN (REVIDERING) MED BUDSJETT FOR 2015

2

3 SPYDEBERG KOMMUNE Saksframlegg Godkjenning av møteprotokoll Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kirsten Langehaug FE /3007 Saksnr Utvalg Type Dato 63/2014 Formannskap PS Saken gjelder: Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: Protokoll godkjennes slik den foreligger. Vedlegg: Møteprotokoll Formannskap

4 SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 21:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette Bach Mikkelsen, John Dokken, Knut Espeland, Morten Strande Varamedlemmer: Anne Sofie Hoff Sigmund Lereim Heidi Vildskog, Hans Moesgaard og Mette Myslilwski Knut Espeland tiltrådte møtet fra sak 62/2014 Saksliste Saksnr Tittel 59/2014 Godkjenning av møteprotokoll 60/2014 Fritak fra politiske verv og suppleringsvalg kontrollutvalget 61/2014 Kommunestyre og fylkestingsvalget 2015 Fastsetting av valgdag 62/2014 ØKONOMI OG STRATEGI PLAN (REVIDERING) MED BUDSJETT FOR 2015

5 59/2014: Godkjenning av møteprotokoll Behandling: Enstemmig (6 stemmer) som foreslått av rådmannen Vedtak: Protokoll godkjennes slik den foreligger. 60/2014: Fritak fra politiske verv og suppleringsvalg kontrollutvalget Behandling: Politisk saksordfører: Morten Strande Votering: enstemmig (6 stemmer) som foreslått av valgkomiteen. Innstilling til kommunestyret: 1. Ole Harald Bråten gis fritak fra verv som medlem i kontrollutvalget ut valgperioden. 2. Som medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget velges: Medlemmer: Turid Fluge Svenneby, Sp, leder Tove Evensen, Ap Gunnar Harstad, H Andreas Myr, FrP, nestleder Britt E. Gulbrandsen, KrF Personlige varamedlemmer: Ole Kraggerud, Sp Anne Beth Thonerud, Ap Tore Wettergreen Steen, H Grethe Unnestad, FrP Trond Solberg, KrF 61/2014: Kommunestyre og fylkestingsvalget 2015 Fastsetting av valgdag Behandling: Votering: Enstemmig (6 stemmer) som foreslått av rådmannen.

6 Endelig vedtak i saken: 1. I tillegg til den ordinære valgdagen 14. september 2015, avholdes det også valg 13. september 2013 i Spydeberg kommune. 62/2014: ØKONOMI OG STRATEGI PLAN (REVIDERING) MED BUDSJETT FOR 2015 Behandling: Forslag fra formannskapet: Saken utsettes. Vedtak: Enstemmig som foreslått av formannskapet

7 SPYDEBERG KOMMUNE Saksframlegg ØKONOMI OG STRATEGI PLAN (REVIDERING) MED BUDSJETT FOR 2015 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hans Moesgaard FE /2759 Saksnr Utvalg Type Dato 23/2014 Eldreråd PS /2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne PS /2014 Komite for miljø. plan og teknikk PS /2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS /2014 Formannskap PS /2014 Formannskap PS Kommunestyre PS Saken gjelder: I sak 45/2014 fattet kommunestyret følgende vedtak: «Økonomi og strategiplan for vedtas som styrende for kommende arbeid med mål, investeringer og budsjett for 2015.» Nå fremmes forslag til revidert økonomi og strategiplan for med budsjett for 2015 til politisk behandling. Politisk saksordfører Denne saken skal behandles av KOOK, KMPT, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet, Ungdommens kommunestyre og formannskapet før den sluttbehandles av kommunestyret. Saksopplysninger Som tidligere år velger rådmannen å dele årsbudsjett og økonomi og strategiplan i to dokumenter. Årsbudsjettet forsøkes stilt opp på en oversiktlig måte. Tekstdelen av økonomi og strategiplanen er som nevnt ovenfor en revidering av det dokument som før sommeren ble vedtatt som styrende for rådmannens arbeid med disse dokumentene. Dette dokumentet er på mer overordnet nivå, samtidig som det er lagt vekt på å se utviklingstendensene i hele fireårsperioden. Økonomi og strategiplan med budsjett for 2015 fremmes med hjemmel i Kommuneloven

8 SPYDEBERG KOMMUNE og kommunestyrevedtak i sakene 071/13 punkt 22 og 45/2014. Ved fremleggelsen av forslag til økonomi og strategiplan og årsbudsjett for 2015 er forslaget til statsbudsjett kjent. Da det er mindretallsregjering i Norge er det noe usikkerhet knyttet til hvordan det endelige statsbudsjett vil se ut etter vedtak i Stortinget. I det samlede rammetilskuddet for 2015 blir det, som i tidligere år, gjort korrigeringer på grunn av endringer i oppgavefordeling, regelendringer og nye oppgaver. Som eksempler nevnes: En styrkning av helsestasjons og skolehelsetjenesten Utdanning av deltids brannpersonell Økning av makssats for foreldrebetaling og Inntektsgradert betaling for barnehageplass fra august Medfinansiering av sykehusinnleggelser avskaffes fra Kommunens frie inntekter (skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd) har økt med 4,8 % fra 2014 til Det er i økonomiplanperioden lagt inn en forventet økning i frie inntekter med 3 % hvert år. Eiendomsskatt er lagt inn med en forventet økning på 3 % hvert år for kraftverkene. For øvrige objekter med vedtak om eiendomsskatt økes dette ikke. I forslaget til økonomi og strategiplan ligger det inne forslag om store investeringer som gir kommunen stor økning i kapitalutgiftene. Det er derfor lagt inn et forslag om eiendomsskatt på hytter og boliger med to promille i 2016 og tre promille fra Konsesjonskraften er redusert fra 2015 til 2016 og deretter uendret i perioden. Når det gjelder kompensasjonstilskudd for særlig ressurskrevende tjenester er det ikke gjort endringer i statsbudsjettet hva angår regelen om opphør av refusjon ved fylte 67 år. Ikke heller i år er det noen økning i skjønnsmidler knyttet til dette, det er tvert imot en nedgang i tildeling av skjønnsmidler til vår kommune. Den kommunale egenandelen for 2015 er økt med vanlig lønns og prisvekst og i tillegg kr , til kr ,. Av utgifter ut over dette refunderer staten 80 %, noe som er en økning med 2,5 % fra inneværende år. Da staten følger kontantprinsippet mens kommunene skal benytte anordningsprinsippet blir konsekvensen av denne endringen gjeldende allerede for refusjonen for tjenester som ytes i Det har vært en del endringer i denne ordningen de siste år, noe som gjør økonomiplanleggingen vanskelig, men det er lagt inn en økning også her med 3 % hvert år Dette skal kompensere for en forventet lønnsvekst til personer som jobber innen disse tjenestene. Investeringstilskudd er tilskudd fra Husbanken for kompensasjonsberettigede investeringer som er gjort i kommunen innenfor skole og pleie og omsorg. Tilskudd til mottak av flyktninger er beregnet ut fra de personer som for tiden bor i Spydeberg kommune og som er tilskuddsberettigede (kun fem år). Det er ikke lagt inn økning i integreringstilskudd i planperioden da det ikke er fattet politisk vedtak om ytterligere mottak av flyktninger etter Pensjon/Aktuarberegning: Kommunestyret i Spydeberg vedtok ved behandlingen av regnskapet for 2013 å føre pensjon etter 8 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning «forsiktighetsprinsippet». Det betyr at vi fører

9 SPYDEBERG KOMMUNE fortløpende pensjonsutgifter i driftsregnskapet og i balanseregnskapet blir pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler justert i.h.h.t. oppgaver fra KLP/SPK. Avgifter byggesak: Spydeberg kommune har de siste årene lagt opp til en avgiftsendring på byggesak for å nå målet om at byggesak skal være basert på selvkostprinsippet. Dette har medført forslag om innføring av nye gebyrer og en økning av gebyrer (se budsjettdokumentet side 30, avgifter og gebyrer). Vurdering Det foreslås i 2015 som for inneværende år og avsette forventet lønnsøkning på en reservertpost i finanskapitlet med kr , som tilsvarer en lønnsøkning på 3,5 % på årsbasis. Lønnsoppgjøret i 2015 er et mellomoppgjør, noe som tilsier en lavere lønnsvekst enn inneværende år. Anslag for lønnsøkning er som vedtatt i ksak 071/13 punkt 3 et gjennomsnitt av prognosene fra Norges Bank og SSB. Rådmannen vil, med hjemmel i vedtak i denne saken, etter at forhandlinger er avsluttet foreta budsjettjusteringer slik at virksomhetene blir kompensert for den reelle lønnsveksten. Endringen i konsumprisindeksen forventes å bli på 2,2 %. Det er ikke gitt kompensasjon for generell prisvekst til virksomhetene ved tildeling av foreløpige rammer. Det er kun gitt kompensasjon for økte utgifter til kjøp av tjenester fra andre, for å dekke lønnsvekst som blir fakturert oss. Som oppfølging av boligsosial handlingsplan og skolebruksplan ligger det forslag om store investeringer i perioden. Disse store investeringer med derav følgende kapitalkostnader belaster budsjettet sterkt ut over i perioden. Rådmannen anbefaler derfor en styrkning av planens inntektsside ved innføring av eiendomsskatt på boliger og hytter med to promille i 2016 og 2017 samt tre promille i I vedtak i kommunestyret i sak 071/13 punkt 22 er det vedtatt at budsjett og økonomiplanen for perioden skal legges frem med en fondsavsetning på to prosent av netto driftsutgifter. Rådmannen legger frem et budsjett for 2015 med et positivt netto driftsresultat på kr , og en økonomiplan for perioden hvor netto driftsresultat er positivt med et beløp minimum tilsvarende det, som er vedtatt. Budsjettet som legges frem er stramt og inneholder ingen reserver ut over netto driftsresultat dersom behov for nye store ressurskrevende tjenester skulle oppstå. Rådmannen peker derfor på at, dersom det positive netto driftsresultatet er avsatt til fond, vil eventuelle overskridelser gi et negativt utslag på netto driftsresultat i regnskapet for I henhold til vedtak i sak 071/13 punkt 2 er kommunen i gang med en ressursgjennomgang i alle virksomheter. Kartleggingen er gjennomført og noen små tiltak er allerede gjennomført. Ved inngangen til 2015 er planleggingen av tiltak godt i gang. Etter rådmannens vurdering vil det være nødvendig med ekstern bistand også i gjennomføringsfasen. Det ligger derfor i budsjettet et beløp på k , til dette formålet. Når det gjelder tiltak som skal gjennomføres i 2015 vil dette fremkomme senere i saken når den enkelte virksomhet kommenteres. Strategiplanen/overordnet målekart er noe endret også i I forslaget som legges frem foreslår

10 SPYDEBERG KOMMUNE rådmannen, som i vedtaket før ferien, følgende fokusområder: Brukere og kommunale tjenester Medarbeidere og arbeidsmiljø Interne prosesser Samfunnsutvikling Etter rådmannens vurdering viser overordnet målekart på en god måte kommunens fokusområder med kritiske suksesskriterier og hvilke resultater som forventes oppnådd til hvilken tid. Rådmannen har oppmerksomhet på utviklingen og innsatsen i forhold til sykefravær i kommunen. Dette er samtidig et fokusområde inn i de forestående endringsprosessene som krever ekstra mye av ansatte. Ihht til foreslått målekart skal en plan for sykefraværsarbeidet foreligge innen første kvartal. Det er foreslått en del endringer i det investeringsbudsjett som ble behandlet i økonomi og strategiplanen før ferien. Disse endringene skylles flere forhold som for eksempel stort arbeidspress, økte behov for rask gjennomføring av enkelte tiltak eller at ressursgjennomgangens resultat gjør det naturlig å utsette investeringen. For detaljer rundt dette vises til budsjettdokumentet side 7 og her pekes spesielt på at investeringen på Grinitun i perioden er foreslått redusert fra 75 millioner kroner til 2,875 millioner kroner. Forslaget til årsbudsjett, økonomi og strategiplan angir hvilke forhold som er hensyntatt og hvilke prioriteringer som er vektlagt. Her gis en kortfattet beskrivelse av tiltak og konsekvenser for virksomhetene Folkevalgte: Budsjettrammen er økt med kr , til gjennomføring av neste års kommunevalg. Dette beløpet er større enn tidligere, noe som skylles at personer som står på valg ikke lenger kan være tilstede i valglokalet. Reservert post foreslås til kr , på linje med inneværende år. Møte godtgjøringen til Eldrerådet, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Råd for flyktninger og integrering foreslås også i fortsettelsen belastet samme post som annen møtegodtgjøring. Ut over møtegodtgjøring foreslås det et budsjett på kr 5 000, til hvert av rådene til utgifter som kurs, bevertning og forbruksmateriell. Dette er samme nivå som i Kirken: I sak 071/13 i punkt 7 fattet kommunestyret følgende vedtak: «Arbeidsbelastningen for ansatte i kirken i Spydeberg er langt høyere enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med (Hobøl, Skiptvet og Våler). Dersom kirken i Spydeberg får en ekstra stilling, vil dekning pr medlem bli på nivå med Hobøl (som ligger betydelig lavere enn Skiptvet og Våler). Spydeberg kommune forskutterer en halv stilling med inntil kr , til ansettelse av menighetspedagog/diakon i et år i påvente av Bispedømmets behandling for 2014/2015». Bispedømmet har innvilget en halv ny prestestilling til Spydeberg. Det har tidligere vært benyttet vikarprest i 20 % stilling. Denne muligheten forsvinner med denne økningen, og kirkevergen gjør oppmerksom på at den reelle økningen da ikke er på mer enn 30 % stilling.

11 SPYDEBERG KOMMUNE Som grunnlag for en politisk vurdering av saken vedlegger rådmannen skriftlig dokumentasjon (vedlegg 8) fra kirkevergen. I tillegg har rådmannen innhentet en oversikt over kommunale tilskudd til Kirkelig fellesråd i våre nabokommuner. Dette er deretter omregnet til pris pr innbygger. Rådmannen gjør oppmerksom på at det kan være forskjeller i forhold til hvor stor andel av befolkningen som er medlem av folkekirken i den enkelte kommune. Resultatet fremkommer av nedenstående skjema: Kommune Driftstilskudd 2014 Antall innbyggere Kr. pr innbygger Investeringer Spydeberg Askim Eidsberg Trøgstad Skiptvet Hobøl Det har vært avholdt dialogmøte med kirken. Her pekes det på utfordringer knyttet til antallet kirkebygg og kirkegårder som skal holdes i orden. Det pekes i tillegg på at Spydeberg er en av de siste menighetene som har fått midler til trosopplæring. Det er innvilget midler fra staten som tilsvarer ca. 0,4 årsverk. Får å få til en hel stilling til dette formålet har kirken fremmet ønske om kr ,. Rådmannen har med utgangspunkt i dette valgt å foreslå en videreføring av den midlertidige bevilgningen i 2014 på ,. Stab, servicetorg og kultur: I budsjettet foreslås følgende for 2015: I henhold til kommunestyrevedtak skal kommunen til enhver tid ha 10 lærlinger. Budsjettrammen er økt med kr , for å gjennomføre dette. 18 % av biblioteksjefstillingen har i 2014 vært prosjektfinansiert. Denne må inn i rammen med kr ,. Kr fra fond til ressursgjennomgangen og lederutvikling er tatt ut av budsjettrammen. Rådmannen vurderer det som viktig med noe ekstern bistand i gjennomføringsfasen. Det legges derfor inn kr , til dette. Beløpet dekkes innenfor den totale driftsrammen. Det er lagt inn midler til velkomstpakke og Spydeberg Nytt med kr ,. Midler som i 2014 har ligget i rammen med kr , og , fra fond til grunnlovsjubileet er tatt ut av budsjettet. Stillingen som kommuneoverlege er flyttet fra Familierelaterte tjenester til denne virksomheten. I forbindelse med ressursgjennomgangen og ledighet i stilling er stillingsinnsatsen på servicetorget redusert med en halv stilling. Dette gir en innsparing på kr ,. En halv rådgiverstilling er leid ut til Kvalitetslosen AS for et halvt år. Innsparingen er kr ,. Dette vil medføre at færre oppgaver kan løses i dette halvåret. Budsjett for voksenopplæring er gjennomgått og det finnes forsvarlig å redusere rammen til dette med kr ,. I forbindelse med ressursgjennomgangen foreslås en sentralisering og en styrkning av ressurser knyttet til tildeling av tjenester. Her må en prosess til med vurdering og planlegging. Det er lagt inn kr , til en ny stilling med halvårseffekt. I ressursgjennomgangen er det også pekt på nødvendigheten av en ytterligere fokusering

12 SPYDEBERG KOMMUNE Skole: på tidlig innsats i skole og barnehage. Dette vil i noen år føre til økte utgifter da innsatsen må økes på tidlig innsats mens de som ikke mottok innsatsen tidlig nok fortsatt vil ha bruk for ekstrainnsats. Dette må også nøye planlegges. Det er i budsjettrammen til denne virksomheten satt av kr , som en reserve til dette. Kompetanse blir stadig viktigere. Økt innsats med kr , ligger inne i budsjettrammen. Rammen til Indre Østfold Data IKS er økt med kr ,. Det er mottatt søknad fra Spydeberg Rock Festival (vedlegg 9) om økonomisk støtte til årets arrangement på kr ,. Hvis dette budsjettforslaget vedtas vil arrangementet bli tildelt et kommunalt tilskudd på kr ,. Det har kommet en søknad (vedlegg 10) fra Stiftelsen Spydeberg Prestegård om et økonomisk tilskudd på kr , til videreutvikling av prestegården. Hvis dette budsjettforslaget vedtas vil Stiftelsen Spydeberg Prestegård få en melding om at deres søknad er delvis imøtekommet med kr ,. Denne støtten er da på linje med det bygdemuseet får hvert år. Vedtak i representantskapene for IKS i Indre Østfold ga muligheter for noe reduksjon i forventede utgifter til disse selskapene. Det er i dette budsjettforslaget redusert med en mill. kroner, som er ført i finanskapitlet. Det er i rammen til denne virksomhet forutsatt en økning i utbetalingen til Spydeberg Frivilligsentral med kr , til dekning av lønns og prisvekst. For virksomhet skole er rammene økt med kr , til å oppfylle lovkrav i forhold til leksehjelp og kjøp av tjenester innen området spesialpedagogiske tiltak fra høsten Rammen er i tillegg redusert med kr , til reduksjon av skoleskyss samt kr , i driftsutgifter utenom lønn. Dette budsjettet gir da ingen endringer i lærertettheten i skolen i Spydeberg. Skolen har ønsket midler til nye pulter og stoler til Hovin skole. Dette er ikke prioritert i dette budsjettforslaget. Barnehage: Rammen for virksomheten er økt med netto kroner ,. Dette dreier seg om økte utgifter knyttet til kontantstøtte, økte utfordringer innen spesialpedagogiske tiltak, ny avdeling ved Blomsterenga barnehage og likeverdig behandling av private barnehager. Som en del av ressursgjennomgangen foreslås det en reduksjon av den administrative ressursen i barnehagen med en halv stilling. I tillegg er rammen redusert med kr , da det forventes reduserte vikarutgifter som følge av økt lærlingeinntak. I forslaget til statsbudsjett ligger det inne en økning i maksprisen for barnehageplass. Dette forventes å gi en økt inntekt på ca. kr ,. Det foreslås også en reduksjon i maksprisen for de familier med lavest inntekt med virkning fra høsten Nettoresultatet av dette er ukjent og rådmannen foreslår ikke å redusere rammen som økt makspris gir mulighet for. Det foretas en ny vurdering når de endelige vedtak ligger klart, og eventuelle budsjettjusteringer som følge av dette foretas i forbindelse med tertialrapportering. Familierelaterte tjenester: Knyttet til enkeltvedtaksfestede tjenester innen barnevern, tjenester til mennesker med psykiske lidelser, tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og NAV er budsjettet økt med til sammen kr ,.

13 SPYDEBERG KOMMUNE I tillegg er det lagt inn kr , til folkehelsetiltak. Disse midlene gir mulighet for å søke Fylkeskommunen om tilskudd til gjennomføring av prosjekter. Det er også lagt inn kr , til en halv stilling som frisklivskoordinator. Det er inngått avtale med legene om vakttillegg for ivaretakelse av utrykningsplikt. Dette koster kommunen kr , som er lagt inn i rammen. Midler knyttet til avlønning av kommuneoverlege er overført til rammen for stab, servicetorg og kultur. Etter ressursgjennomgangen er det avdekket effektiviseringsmuligheter knyttet til tjenester for mennesker med nedsattfunksjonsevne og psykisk helse. Rammen er derfor redusert med kr ,. Skolehelsetjenesten: Kommunestyret vedtok i sak 006/2014 punkt 2 at «rådmannen utreder muligheten for å øke tilstedeværelsen av helsepersonell i skoletiden. Utredningen bør si noe om status og kapasitet på tilbudet i dag og stipulere et anbefalt omfang av tilbudet». Rådmannen velger å gi tilbakemelding på dette vedtakspunktet og fremme forslag til endringer i denne saken. I følge Helsedirektoratets hjemmeside skal skolehelsetjenesten arbeide helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Alle grunn og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent etter privatskoleloven skal ha tilbud om skolehelsetjeneste. Tjenesten har et «friskfokus» og ser like mye etter sterke sider hos elevene som etter risikofaktorer, problemer og sykdom. Det er et hovedpoeng at denne tjenesten er gratis og befinner seg der barn og unge er som en lett tilgjengelig tjeneste uten timebestilling på skolen. Skolehelsetjenesten spiller en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov Skolehelsetjenesten (utenom helsestasjonen) i Spydeberg består av til sammen 1, 6 stilling for helsesøstre og sosionom. Helsesøstrene er en dag pr skole/ uke (til sammen 60 %) og sosialarbeidere arbeider i 90 % til sammen på skolene. I tillegg er en 10 % stilling avsatt til arbeid med barn og unge med utgangspunkt i avdeling psykisk helse, rus og flyktninger. Det har vært et bevisst valg å sikre tverrfaglighet i skolehelsetjenesten i kommunen. I opptrappingsplanen for psykisk helse fikk kommunene øremerkede midler bla til barn og unge. Disse midlene ble benyttet til å ansette personer med sosialfaglig bakgrunn i tillegg til helsesøstrene i skolehelsetjenesten. Spydeberg kommune har en ressursinnsats lik nivå når opptrappingsplanen ble avsluttet. Helsesøstrenes oppgaver er i stor grad definert i Iov, forskrift og faglige retningslinjer. Sentrale oppgaver er helseundersøkelser, vaksinering, opplysningsvirksomhet, rådgivning, veiledning og tiltak for å styrke barn og unges egen mestring og foreldrenes mestring av foreldrerollen. Alle barn og unge på skolene får tjenestene.

14 SPYDEBERG KOMMUNE Sosialarbeider i skolen har arbeidsoppgaver knytta til individuell oppfølging, samtaler, samarbeid med foreldre/ foresatte, henvisning til spesialisthelsetjenesten, samarbeid med øvrige instanser osv. I løpet av inneværende år har 77 barn mottatt et tilbud, ca. 30 familier har fått oppfølging i varierende grad og ca. 10 barn, unge er henvist videre til spesialisthelsetjenesten. Psykiske plager og lidelser er et stort helseproblem hos barn og unge i Norge i dag. Ifg folkehelseinstituttets hjemmeside regnes det med at det til enhver tid er prosent av barn og unge mellom 3 og 18 år som har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer. Omtrent åtte prosent av barn og unge har så alvorlige problemer at det tilfredsstiller kriteriene til en psykisk lidelse (Heiervang, 2007, Wichstrøm, 2012, Mykletun, Tjenesten opplever at det er store forventninger fra samarbeidspartnere om behov for oppfølging av komplekse problemstillinger, i tillegg til å skulle gi et lavterskeltilbud til barn og unge som har behov for det. Helsesøstrene opplever at det ikke er tilstrekkelig kapasitet for både de lovpålagte oppgavene og tilgjengelighet for de som ønsker å snakke med en helsesøster. Sosialarbeiderne i skolen opplever også en stor kapasitetsutfordring. I statsbudsjettet for 2014 lå det inne bevilgninger til kommunene beregnet til (ikke øremerket) styrkning av tjenester innen rus, psykisk helse, helsestasjons og skolehelsetjenesten. For Spydeberg kommune innebar det kroner ,. Det ble ikke foretatt noen økning av ressursinnsatsen på dette område i Denne statlige satsingen er i forslaget til statsbudsjett økt til kr , for Spydeberg kommune. Målsettingen med styrkingen er blant annet å gjøre skolehelsetjenesten mere tilgjengelig slik at elevene lettere kan nå tjenesten. Det vektlegges videre at helsesøster er en svært viktig aktør, men at kommunene kan ha behov for å styrke tjenestene med annen kompetanse. IS 1798 beskriver en utviklingsstrategi for helsestasjons og skolehelsetjenesten. (http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingsstrategi for helsestasjons ogskolehelsetjenesten/publikasjoner/utviklingsstrategi for helsestasjons og skolehelsetjenesten.pdf) og beskriver bla en nasjonal minstenorm for bemanning, differensiert på barne og ungdomsskole. Det er ca. 680 elever i skolen i Spydeberg, noe som skulle tilsi et behov for en økning til denne tjenesten med ca. et halvt årsverk. Rådmannen foreslår derfor å øke rammen til virksomheten med kr ,. Etter rådmannens vurdering gjennomføres denne økning mest optimalt ved en økning i helsesøsterressursen med 20 % og sosionomressursen med 30 %. Begge faggrupper gir viktige tjenester til elevene og rekrutteringsmulighetene kan bli avgjørende for den endelige stillingsfordelingen. Rammen til virksomheten foreslås økt med kr , til denne utvidelsen av tjenesteomfanget.

15 SPYDEBERG KOMMUNE Grinitun pleie og omsorg: Rådmannens budsjettforslag innebærer ingen netto endring av driftsrammen for Rådmannen finner det likevel nødvendig å kommentere noen endringer i forutsetningene. Driftsrammen for Helsehuset økes på grunn av åpning av nye sengeplasser med kr ,. Når rammen ikke er justert i forhold til dette skylles dette to forhold. For det første er virksomheten tilført ny lærlinger, noe som gir en forventet innsparingseffekt på kr ,. For det andre peker ressursgjennomgangen på effektiviseringsmuligheter innen hjemmebaserte tjenester og kjøkkendriften. Uttak av disse gevinstene vil kreve en del forberedelser i form av planlegging og gjennomføring av nye arbeidsprosesser. Dette gjør at det ikke kan forventes helårseffekt av tiltakene. Det er lagt inn en forutsetning om reduksjon av nettoutgifter til kjøkkendriften på kr ,, og for hjemmetjenesten er det lagt inn forslag om en reduksjon av nettoutgifter med halvårseffekt på kr , i Et av tiltakene som allerede er gjennomført er en nedleggelse av cateringvirksomheten. Teknisk forvaltning: Nettorammen er økt med kr , i dette budsjettforslaget. Den største del av denne økningen skyldes økte utgifter til områderegulering av Løvestad og Myra/Tebo samt kommuneplanarbeid (kr , ). Det er foretatt noen justeringer som gjør at kr , i mindre lønnsutgifter føres på trykkavløpet. En 20 % stilling er overført til eiendom og teknisk drift og det er lagt inn , til opplæring av personale i brannvesenet som forutsatt i forslaget til statsbudsjett. Det er foretatt justeringer av gebyrregulativet som forventes å gi kr , i økte inntekter. Budsjettet for virksomheten bærer preg av at antall planer under arbeid er meget høyt, og at det derfor ikke er mulig å gi plass til mer enn områderegulering av næringsområdene Løvestad/Myrer skog og detaljregulering Spydeberg sentrum vest som nye planer i Eiendom og teknisk drift: Rammen til denne virksomheten er redusert med netto kr ,. Det er lagt inn økninger knyttet til stilling overført fra teknisk forvaltning og en justering mellom VAR og andre tjenester. Som en følge av ressursgjennomgangen er det pekt på et mulig innsparingspotensial knyttet til renhold. Det er ganske mye vurderinger og planlegging som må til før dette kan gjennomføres. Rådmannen har

16 SPYDEBERG KOMMUNE derfor lagt inn innsparing for 2015 med halvårseffekt på kr ,. Hovedplan vann og avløp samt saneringsplanen var planlagt fremmet sammen med økonomi og strategiplandokumentet. Administrasjonen har fortsatt ikke fått inn alle prisene på delprosjektene som skal inn i planverket, og revidert plan vil fremmes så snart dette er klart. Rådmannen har fokus på at denne leveransen fullføres før utgangen av Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 1. Forslaget til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2015 vedtas som vist i budsjettskjema 1A drift. Fordeling på virksomhetene vedtas som vist i budsjettskjema 1B. 2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å justere rammer i 2015 budsjettet etter at endelig lønnsoppgjør for 2014 og 2015 er avsluttet. 3. Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune 2015 vedtas med bruttoinvesteringer på kr ,, hvorav kr , finansieres ved låneopptak (av dette er kr , selvfinansierende) Låneopptaket fordeles slik: * Kr , startlån opptas på gjeldende betingelser for slike lån. * Kr , kommunale investeringer (selvfinansierende) serielån. * Kr , kommunale investeringer serielån. Nedbetalt i henhold til vektet levetid. 4. Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet sidene Formannskapet kan foreta tilleggsbevilgninger inntil kr ,. 6. Ordføreren gis fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning og innenfor en kostnadsramme på kr ,. Ordførerens avgjørelse sendes formannskapet som melding. 7. For 2015 skal eiendomsskatten for verk og bruk være kr 7 av hver kr 1 000, av takstverdien (7 promille). 8. Netto driftsresultat kr , avsettes til disposisjonsfond. 9. Søknad fra Spydeberg Rock Festival imøtekommes med kr ,. 10. Søknad fra Stiftelsen Spydeberg Prestegård imøtekommes med kr ,. 11. Forslag til økonomi og strategiplan for for Spydeberg kommune vedtas. Eldreråd 23/2014 E behandling: Papirer kom altfor sent. Saken er ikke forberedt. Saken utsettes. Neste møte i Eldrerådet fremskyndes og avholdes mandag 10 nov. kl Da skal papirer være utdelt og saken forberedt slik at vi kan uttale oss.

17 SPYDEBERG KOMMUNE E vedtak: Saken utsettes til neste møte Komite for miljø. plan og teknikk 53/2014 KMPT behandling: KMPT vil komme med felles faglig uttalelse til formannskapet. KMPT vedtak: Komite for oppvekst, omsorg og kultur 19/2014 KOOK behandling: KOOK ber formannskapet ta initiativ til at kommunalt underskudd vedrørende tjenester knyttet til mottak for enslige mindreårige asylsøkere søkes dekket fra UDI. VOTERING: Enstemmig som foreslått av Jarl Meland Forslag fra Azra Sudic Suslu, V, Sigrun Egeland, KRF og Frode Melum, H: KOOK ber formannskapet vurdere om lærertettheten kan økes og om det kan bevilges midler til møbler/inventar til Hovin skole. VOTERING: Enstemmig som foreslått av Azra Sudic Suslu, Sigrun Egeland og Frode Melum. Forslag fra Jarl Meland, FRP: KOOK anbefaler formannskapet å vurdere en økt satsing på universell utforming av kommunale bygg, kirkebygg og parkeringsplasser. VOTERING: Enstemmig som foreslått av Jarl Meland Forslag fra Torstein Skjolden, SP og Kari Ørnø, AP: KOOK ber formannskapet etterspørre grunnlaget for effektiviseringsmuligheter i virksomhetene familierelaterte tjenester og Grinitun pleie og omsorg. VOTERING:Enstemmig som foreslått av Torstein Skjolden og Kari Ørnø KOOK vedtak: ENDELIGE INNSPILL TIL FORMANNSKAPET BLIR DA FØLGENDE:

18 SPYDEBERG KOMMUNE KOOK ber formannskapet ta initiativ til at kommunalt underskudd vedrørende tjenester knyttet til mottak for enslige mindreårige asylsøkere søkes dekket fra UDI. KOOK ber formannskapet vurdere om lærertettheten kan økes og om det kan bevilges midler til møbler/inventar til Hovin skole. KOOK anbefaler formannskapet å vurdere en økt satsing på universell utforming av kommunale bygg, kirkebygg og parkeringsplasser. KOOK ber formannskapet etterspørre grunnlaget for effektiviseringsmuligheter i virksomhetene familierelaterte tjenester og Grinitun pleie og omsorg. PROTOKOLLTILFØRSEL FRA JARL MELAND, FRP: Utsendelse av saksdokumenter til årets mest omfattende sak, kun få dager før behandling fraviker prinsippet om en ukes frist og resulterer i uforsvarlig saksbehandling. Formannskap 62/2014 FS behandling: Forslag fra formannskapet: Saken utsettes. FS vedtak: Enstemmig som foreslått av formannskapet Vedlegg: 1. Årsbudsjett 2015 rådmannens forslag 2. Økonomi og strategiplan rådmannens forslag 3. Protokoll fra Eldrerådets behandling av saken (Ettersendes) 4. Protokoll fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling (Ettersendes) 5. Innspill fra Komite for oppvekst, omsorg og kultur (Ettersendes) 6. Innspill fra Komite for plan, miljø og teknikk (Ettersendes) 7. Skriftlige innspill fra Spydeberg fellesråd knyttet til budsjettarbeidet Søknad om økonomisk støtte til Spydeberg Rock Festival 9. Søknad om bidrag til videreutvikling av Spydeberg prestegård

19 Budsjett 2015 Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1

20 Innhold BUDSJETT ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 3 VEKTING AV LÅN 6 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT 13 BUDSJETTRAMMER 2015, BUDSJETTSKJEMA 1B 14 BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING 15 INVESTERINGER 2015 VEDLEGG 2 B 16 ØKONOMISKE OVERSIKTER 17 NOTE 1 GRUNNLAG FOR SKATTEANSLAG OG ANSLÅTT BELØP FOR INNTEKTSUTJEVNINGEN 19 NOTE 2 ANDRE FORVENTEDE FISKALE INNTEKTER 19 NOTE NR 3 - FORVENTEDE GENERELLE STATSTILSKUDD I NOTE NR 4 - FORVENTET UTBYTTE KOMMUNALT EIDE SELSKAPER NOTE NR 5 FOND 20 BRUK AV BUNDNE FOND FONDSOVERSIKT - UBUNDNE DRIFTSFOND 21 FONDSOVERSIKT - UBUNDNE KAPITALFOND 22 INVESTERINGER KOMMENTARER TIL INVESTERINGER 26 AVGIFTER, GEBYRER, LEIER M.M. - FORSLAG TIL SATSER

21 BUDSJETT ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Budsjettprosessen Budsjettprosessen for 2015 startet første uka i august hvor administrasjonen jobbet med økonomisk oversikt for å danne et grunnlag for hvilke driftsrammer kommunen har for Utgangspunktet for den økonomiske oversikten er Økonomi- og Strategiplanen vedtatt i kommunestyret 17. juni Administrasjonens arbeid har vært som de siste årene. Det tas utgangspunkt i opprinnelig 2014-budsjett, dette justeres for budsjettjusteringer gjennom året som får konsekvenser for Videre leverer virksomhetene nøkterne, lovpålagte innspill for nye tjenester eller økt volum på de vi allerede har. Tiltak som går ut i 2015 blir tatt ut. Når dette er spilt inn legges det inn i den økonomiske oversikten. Etter dette samles ledergruppa og økonomisjef. Her legger rådmannen fram de føringene hun legger til grunn for rammene sett i forhold til de innspill virksomhetene har levert. Økonomiavdelingen har også klargjort alle lønnsberegningsskjemaene for 2015 for virksomhetene. 4. september presenterte rådmannen foreløpige føringer for budsjettet 2015 for formannskapet, med en frist for formannskapet/partiene med å komme med innspill. Det har ikke kommet noen innspill. 22. og 23. september samlet rådmannens ledergruppe samt økonomisjef og rådgiver seg for å jobbe ferdig overordnet målekart, endringer i investeringer og tildeling av foreløpige arbeidsrammer til virksomhetene. 6. oktober ble virksomhetenes budsjettforslag overlevert rådmannen. 8. oktober ble statsbudsjettet offentliggjort. De eneste endringene i forhold til vår prognose var en reduksjon i rammetilskuddet på kr Videre ble det lagt noen føringer, ikke øremerket, på styrking av opplæring av brannkonstabler, samt styrking av helsestasjonstjenesten. Disse føringene er lagt inn i virksomhetenes budsjett. Når det gjelder lønnsoppgjøret for 2015 er dette et mellomoppgjør. Det er avsatt en pott på finanskapittelet som er beregnet ut fra Norges banks prognose (oktober 2014) fra 2014 til 2015 på 3,5 % Dette gir en budsjettvirkning for 2015 på 2,3% da det kun har 2/3 årsvirkning i Beløpet som er reservert til dette er vel 3,6 mill. kroner. Virksomhetene er da allerede kompensert for lønnsveksten i kjøp av tjenester. Beløpet for 2015 er ikke lagt ut på virksomhetene, men lagt sentralt. Når lønnsoppgjøret er ferdig, justeres budsjettet fra den sentrale posten til virksomhetene slik at de får kompensert for den økte lønnsutgiften den enkelte virksomhet får. Det er for 2015 lagt inn en brutto pensjonsutgift til KLP på ca.20 mill. kroner hvor arbeidstakernes andel utgjør vel 2,2 mill. kroner. Pensjonsutgifter til Statens pensjonskasse endres ikke. Rådmannen har ikke funnet mulighet for å øke rammene med en antatt prisvekst på 2,2 % (Norges Banks anslag på økning i konsumprisindeksen fra 2014 til 2015), men som nevnt over er de kjøpte tjenestene til personer med spesielle behov gitt en økning tilsvarende forventet lønnsvekst. Driftsinntektene er justert i h.h.t konsumprisindeks der det er en forutsetning og for selvkostområdene er de beregnet etter dette prinsippet. VAR-avgiftene er beregnet etter selvkost i h.h.t forskrifter om vann- og kloakkavgifter. Fylkesmannens beregningsmodell er brukt. 3

22 Statsbudsjettet og inntektssystemet til kommunene. Statsbudsjettet ble offentliggjort 8. oktober. I inntektssystemet er det forventet en vekst i frie inntekter på 4,8 % fra 2014 til Frie inntekter består av skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning. For Spydeberg kommune er det lagt inn en vekst etter bortfall av overføringer til samhandlingsreformen på 4%. Spydeberg kommune får i 2015 et vekstilskudd på kr som er en del av rammetilskuddet. Kommunen hadde en befolkningsvekst fra til på 164 personer, som er vekst på 2,96 % Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Det er i Spydeberg kommunes budsjettforslag tatt utgangspunkt i KRD s anslag på frie inntekter til Spydeberg kommune for Det som er viktig er at vi ser på skatt og inntektsutjevning samlet da det har betydning hvordan skatteinngangen i vår kommune er i forhold til landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Pensjon/Aktuarberegning Spydeberg kommune vedtok ved behandlingen av regnskapet for 2013 å føre pensjon etter 8 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, såkalt «forsiktighetsprinsippet». Det betyr at vi fører fortløpende pensjonsutgifter i driftsregnskapet og i balanseregnskapet blir pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler justert hvert år i.h.h.t oppgaver fra KLP/SPK. Skatt Skatteinntektene for 2015 er beregnet med utgangspunkt i KS prognosemodell justert for forventet skatteinntekt inneværende år. Deretter er det lagt på 3%. Rammetilskudd Rammetilskuddet til Spydeberg kommune er i foreslått statsbudsjett kr , hvorav kr er skjønnsmidler fordelt fra Fylkesmannen. I det samlede rammetilskuddet for 2015 er det, som tidligere år, gjort korrigeringer som følge av endringer i oppgavefordeling, regelendringer og nye oppgaver. Som eksempel nevnes: En styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Utdanning av deltids brannpersonell. Økning av makssats for foreldrebetaling og inntektsgradert betaling for barnehageplass fra august Medfinansiering av sykehusinnleggelse avskaffes fra (Beløpet som er trukket ut av rammetilskuddet for 2015 er ca. 5,5 mill. kroner for vår kommune). Eiendomsskatt på verk og bruk Eiendomsskatt på verk og bruk er 7 promille. Grunnlaget er justert med en forventet økning på i underkant av 3 % fra 2014 til 2015 med henvisning til kraftverkene. De andre objektene ble taksert i 2011 med endelig behandling i Disse blir ikke endret i planperioden. 4

23 Det er i rådmannens forslag lagt inn eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer fra Med en sats på 2 promille anslås en inntekt på ca. 12 mill. kroner pr. år. Da det koster mye å taksere alle objektene regner vi med at netto inntekt for 2016 ligger på ca. 6 mill. kroner. I 2017 vil beløpet være 12 mill. kroner med sats på 2 promille. P.g.a. store investeringer derved økte kapitalutgifter foreslås det å øke promillesatsen til 3 i Kompensasjon for ressurskrevende brukere Når det gjelder kompensasjonstilskudd for særlig ressurskrevende brukere øker det betraktelig fra 2014 til Dette skyldes nye vedtak og endring i vedtak. Staten legger i budsjettet en økning i innslagspunktet for kommunene fra kr til kr Utgifter over dette vil bli refundert med 80%, dette er en økning med 2,5 %. Da staten følger kontantprinsippet vil disse satsene gjelde allerede fra inneværende år. Kompensasjonen er økt med 3 % hvert av årene i økonomiplanperioden som en konsekvens av økte lønnsøkninger. Investeringstilskudd Investeringstilskudd er tilskudd fra Husbanken for kompensasjonsberettigede investeringer som er gjort i kommunen innenfor skole og pleie- og omsorg. Tilskudd til flyktninger/integreringstilskudd Tilskudd til mottak av flyktninger er beregnet ut fra de flyktningene vi har i dag. For de som har vært her over fem år bortfaller tilskuddet til kommunene. Dette er det justert for. Kommunen har vedtak på mottak av flyktninger t.o.m Momsrefusjon Momsrefusjon er beregnet til 5,9 mill kroner og gjelder kun kompensasjon for merverdiavgift i drift. Netto kapitalutgifter Netto kapitalutgifter er for 2015 kr Dette er ca. kr høyere enn inneværende år. Utbytte fra Østfold Energi er signalisert at vil bli en god del redusert fra 2014 til Inneværende år har vi fått kr For 2015 er det budsjettert med kr Netto kapitalutgifter består av følgende: Avdragsutgifter kr Renteutgifter kr Sum renter og avdragsutgifter kr Renteinntekter bank kr Renteinntekter fakturering kr Renteinntekter formidlingslån kr Renteinntekter Follo Boligbyggelag kr Utbytte fra Østfold Energi kr Sum netto kapitalutgifter kr

24 Vekting av lån KRD og kommunerevisorforbundet anbefaler å benytte den forenklede måten og vekte lånene på. Dette gir litt høyere minsteavdrag, men tar hensyn til avskrivninger (kapitalslit) på lånefinansierte anleggsmidler. Formelen er som følger: Sum langsiktig gjeld pr * avskrivninger 2013 = Vektet avdrag Sum anleggsmidler pr Ved å ta utgangspunkt i verdien på anleggsmidler og restgjeld på lån som gjelder investeringer pr som er det siste avlagte regnskapet, får en følgende vektet avdrag: * = kr I budsjettforslaget for 2014 ble det lagt opp til å betale kr i avdrag. Det var ca. 5,5 millioner mer enn det vektingen tilsa. Kommunestyret vedtok at lånene skulle reforhandles slik at avdragene sammenfaller best mulig med KRDs og Kommunerevisorforbundets anbefalinger, som er å komme nærmest mulig vekting. Vi har inneværende år vektet lån for 3 mill. kroner som er det meste som var mulig å få til, bl.a. grunnet bundet rente på lån. Økonomisjefen anbefaler ikke å reforhandle lån ytterligere nå for å minke avdragene. Vi betaler for millioner mer enn vektingen tilsier, men dersom vi reforhandler lånene ytterligere kan vi komme i den situasjonen at vektede avdrag blir høyere enn budsjetterte avdrag. I hht regnskapsforskriften må vi da betale mellomlegget. Dersom kommunestyret ønsker ytterligere vekting ser vi selvfølgelig hva vi kan få til i Men det avhenger av hvor mye av porteføljen som har bundet rente på lån. Netto driftsresultat Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen for 2014 et positiv netto driftsresultat på kr som er 0,66 % av sum driftsinntekter før netto rammetildeling. Fylkesmannens anbefalinger er 2 % etter at moms fra investeringer nå er en del av finansieringen av investeringene. I vedtak i kommunestyret i sak 071/13 pkt 22 er det vedtatt at budsjett og økonomiplan for perioden skal legges fram med en fondsavsetning på 2 % av netto driftsutgifter. Rådmannens budsjettforslag for 2015 er foreslått med et netto driftsresultat på kr som er 2 % av sum driftsinntekter på kr 323 mill kroner, jfr. Spydeberg kommunes hovedoversikt for Økonomiplan side 18. Interne finansieringstransaksjoner Netto driftsresultat og netto mer- eller mindreforbruk er to forskjellige begreper. Netto driftsresultat er resultatet av driften i kommunen før bruk eller avsetning til fond. Ved budsjettering av virksomhetenes rammer vil det være øremerkede midler fra tidligere år som er avsatt til bundne driftsfond og som skal brukes inn i driften. Dette vil som regel alltid være tilfellet for selvfinansierende områder som VAR. Derfor er det ført et beløp for bruk av bundne fond på kr og et beløp for avsetning til bundne fond på kr Når vi tar nettoen av disse sammen med netto driftsresultat vil en få et mindreforbruk på kr som rådmannen foreslår å avsette til fond slik at bunnlinjen blir 0. Dersom en bruker av dette mindreforbruket i driften vil det påvirke netto driftsresultat negativt. 6

25 Når vi ser i økonomiplanperioden er netto driftsresultat positsivt, men dersom virksomhetene har penger som er reservert til øremerkede tiltak i driften og som står på bundne driftsfond vil dette virke inn på netto driftsresultat. Dette er veldig vanskelig å forutse nå da vi ikke vet hva slags øremerkede midlene som kan komme fra stat, organisasjoner etc. i perioden. Når det gjelder selvfinansierende områder som bl.a. VAR skal overskudd/underskudd justeres hvert år mot bundne fond. Resultatet av dette er også vanskelig å se i forkant da dette avhenger av hvor mye vann kommunen selger. Investeringer. I forbindelse med behandlingen av Økonomi- og Strategiplan for perioden i kommunestyret ble det foreløpig vedtatt at investeringsbudsjett skulle «være styrende for kommende arbeid med mål, investeringer og budsjett for 2015.» Under denne behandlingen og i perioden etter er det gjort noen endringer som følger: Grinitun er i perioden redusert fra 75 mill. kroner til 2,875 mill. kroner. Dette er en foreløpig konsekvens av ressursgjennomgangen kommunen er i. Det er behov for en revurdering av boligsosial handlingsplan for å se om kommunen er «på rett spor». Beløpet for lydisolering er lagt inn i beløpet. Bygging av seks boliger på Løvestad er endret fra 15 mill. kroner i 2015 til 10 mill. kroner i 2015 og 5 mill. kroner i Det er gjort fordi det er lite sannsynlig at det vil kunne bli ferdigstilt i Skolebruksplanen forprosjekt ble opprinnelig budsjettert med 1,5 mill. i Dette ble ved tertialrapporten redusert med 50% da man så at det var behov for å flytte noe av dette til Det er derfor foreslått å sette inn kr til dette i Videre er forslag til investeringer redusert fra 100 mill. kroner til 75 mill. kroner i 2016 og i 2017 endret fra 100 mill. kroner til 125 mill. kroner. Speakerboden på stadion er flyttet fra 2016 til 2015 da det er et behov for å få gjort noe med alt hærverket som blir gjort på den. Påkobling til vann og avløp er en del av bygging av to WC-bygg på Hallerud og Granodden og er slått sammen til ett prosjekt, hvor tilkoblingen til VAR-anlegget må skje i 2015 og byggingen i Opprusting av Hovin og Spydeberg skoler ble vedtatt i kommunestyret med til sammen 3,2 mill, kroner i økonomiplanperioden. Dette er gjort med 2 mill. kroner i 2015 og kr hvert av de neste 3 årene. Skifte av veilys med 1 mill. kroner er endret fra 2015 til Det er et stort press på personalet for å få utført alle investeringene. Derfor flyttes dette til Avfallshåndtering på kommunehuset anslått til kr er utsatt fra 2015 til Ungdomsskolen varemottak + takoverbygg er også utsatt fra 2015 til HC-parkering Spydeberg kommune kr er også utsatt fra 2015 til Brannvarsling kommunehuset utskifting er lagt inn med kr da dette må gjøres av sikkerhetsmessige hensyn. 7

26 Det er lagt inn et forprosjekt i 2016 med kr til å se på g/s- vei fra Løvestad til Knapstad. Det er foreslått å skifte ut til automatisk ringeanlegg i Spydeberg Kirke da det en har i dag ikke er HMS-godkjent. Beløpet er kr , som overføres Fellesrådet. Kirkene i Spydeberg har behov for ny gressklipper. Rådmannen har derfor foreslått å legge inn kr til dette i 2015-budsjettet. Det er gjort noen endringer i prosjektet Lundsåsen, sanering vann/avløp ved at det er lagt inn kr i 2015, 4,5 mill. kroner i 2016 og 1,6 mill. kroner i 2017.Samlet sum er det samme som tidligere. Det er lagt inn 2 mill. kroner til UV-anlegg i Tiltak vann i.h.h.t. saneringsplan vann og avløp er jfr.pkt. over derfor redusert fra kr til kr i Det er ellers ingen endringer for dette i perioden. Sum kjøp av gravemaskin i 2015 er reduser med kr (Mva) Kapitalutgiftene i perioden er justert i.h.h.t til disse endringene. Det vises ellers til investeringsoversikt på side 23. Kommunens totale lånegjeld vil pr være ca. 416 mill. kroner. Dette er 100,1 % av kommunens estimerte samlede driftsinntekter. Dette forholdstallet vil ikke være klart før det endelige budsjettet foreligger. Et sunt nøkkeltall for forholdet mellom lånegjeld og totale driftsinntekter for en kommune er maksimum 50 %. Fond Kommunens ubundne driftsfond vil slik det ser ut nå etter 2. tertialrapport 2014, forutsatt stopp i bruk av ubundne driftsfond resten av året være ca.7,5 mill. kroner pr Dette er en svært lav reserve. Det skal ikke store endringer i drift eller finans til før dette er brukt opp. Med den foreslåtte avsetningen, vil forventet saldo på ubundne driftsfond være ca 15 mill. kroner. Ubundne kapitalfond vil per være vel 18 mill. kroner. Ubundne kapitalfond kan kun disponeres til investeringer. Netto virksomhetsrammer Netto virksomhetsrammer er foreslått til kr ,- som fordeler seg i.h.h.t. budsjettskjema 1B. Den enkelte virksomhet kommenteres: Folkevalgte: Budsjettrammen er økt med kr ,- til gjennomføring av neste års kommunevalg. Dette beløpet er større enn tidligere, noe som skyldes at personer som står på valg ikke lenger kan være tilstede i valglokalet. Reservert post foreslås til kr ,- på linje med inneværende år. Møte godtgjøringen til Eldrerådet, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Råd for flyktninger og integrering foreslås også i fortsettelsen belastet samme post som annen møtegodtgjøring. Ut over møtegodtgjøring foreslås det et budsjett på kr 5 000,- til hvert av rådene til utgifter som kurs, bevertning og forbruksmateriell. Dette er samme nivå som i Kirken: Kirken har fått videreført kr som er en halv stilling til menighetspedagog/diakon. I tillegg har de fått kompensert kr til lønnsøkning. 8

27 Stab, servicetorg og kultur: I budsjettet foreslås følgende for 2015: I henhold til kommunestyrevedtak skal kommunen til enhver tid ha 10 lærlinger. Budsjettrammen er økt med kr ,- for å gjennomføre dette. 18 % av biblioteksjefstillingen har i 2014 vært prosjektfinansiert. Denne må inn i rammen med kr ,-. Kr fra fond til ressursgjennomgangen og lederutvikling er tatt ut av budsjettrammen. Rådmannen vurderer det som viktig med noe ekstern bistand i gjennomføringsfasen. Det legges derfor inn kr ,- til dette. Beløpet dekkes innenfor den totale driftsrammen. Det er lagt inn midler til velkomstpakke og Spydeberg Nytt med kr ,-. Midler som i 2014 har ligget i rammen med kr ,- og ,- fra fond til grunnlovsjubileet er tatt ut av budsjettet. Stillingen som kommuneoverlege er flyttet fra Familierelaterte tjenester til denne virksomheten. I forbindelse med ressursgjennomgangen og ledighet i stilling er stillingsinnsatsen på servicetorget redusert med en halv stilling. Dette gir en innsparing på kr ,-. En halv rådgiverstilling er leid ut til Kvalitetslosen AS for et halvt år. Innsparingen er kr ,-. Dette vil medføre at færre oppgaver kan løses i dette halvåret. Budsjett for voksenopplæring er gjennomgått og det finnes forsvarlig å redusere rammen til dette med kr ,-. I forbindelse med ressursgjennomgangen foreslås en sentralisering og en styrkning av ressurser knyttet til tildeling av tjenester. Her må en prosess til med vurdering og planlegging. Det er lagt inn kr ,- til en ny stilling med halvårseffekt. I ressursgjennomgangen er det også pekt på nødvendigheten av en ytterligere fokusering på tidlig innsats i skole og barnehage. Dette vil i noen år føre til økte utgifter da innsatsen må økes på tidlig innsats mens de som ikke mottok innsatsen tidlig nok fortsatt vil ha bruk for ekstrainnsats. Dette må også nøye planlegges. Det er i budsjettrammen til denne virksomheten satt av kr ,- som en reserve til dette. Kompetanse blir stadig viktigere. Økt innsats med kr ,- ligger inne i budsjettrammen. Rammen til Indre Østfold Data IKS er økt med kr ,-. Det er mottatt søknad fra Spydeberg Rock Festival om økonomisk støtte til årets arrangement på kr ,-. Hvis dette budsjettforslaget vedtas vil arrangementet bli tildelt et kommunalt tilskudd på kr ,-. Det har kommet en søknad (se vedlegg) fra Stiftelsen Spydeberg Prestegård om et økonomisk tilskudd på kr ,- til videreutvikling av prestegården. Hvis dette budsjettforslaget vedtas vil Stiftelsen Spydeberg Prestegård få en melding om at deres søknad er delvis imøtekommet med kr ,-. Denne støtten er da på linje med det bygdemuseet får hvert år. Vedtak i representantskapene for IKS i Indre Østfold ga muligheter for noe reduksjon i forventede utgifter til disse selskapene. Det er i dette budsjettforslaget redusert med en mill. kroner. Det er i rammen til denne virksomheten forutsatt en økning i utbetalingen til Spydeberg Frivilligsentral tilsvarende lønns- og prisveksten. Skole: 9

28 For virksomhet skole er rammene økt med kr ,- til å oppfylle lovkrav i forhold til leksehjelp og en ny elev på Mortenstua fra høsten Rammen er i tillegg redusert med kr ,- til reduksjon av skoleskyss samt kr ,- i driftsutgifter utenom lønn. Dette budsjettet gir da ingen endringer i lærertettheten i skolen i Spydeberg. Skolen har ønsket midler til nye pulter og stoler til Hovin skole. Det er ikke prioritert i dette budsjettforslaget. Barnehage: Rammen for virksomheten er økt med netto kroner ,-. Dette dreier seg om økte utgifter knyttet til kontantstøtte, økte utfordringer innen spesialpedagogiske tiltak, ny avdeling ved Blomsterenga barnehage og likeverdig behandling av private barnehager. Som en del av ressursgjennomgangen foreslås det en reduksjon av den administrative ressursen i barnehagen med en halv stilling. I tillegg er rammen redusert med kr ,- da det forventes reduserte vikarutgifter som følge av økt lærlingeinntak. I forslaget til statsbudsjett ligger det inne en økning i maksprisen for barnehageplass. Dette forventes å gi en økt inntekt på ca. kr ,-. Det foreslås også en reduksjon i maksprisen for de familier med lavest inntekt med virkning fra høsten Nettoresultatet av dette er ukjent og rådmannen foreslår ikke å redusere rammen som økt makspris gir mulighet for. Det foretas en ny vurdering når de endelige vedtak ligger klart, og eventuelle budsjettjusteringer som følge av dette foretas i forbindelse med tertialrapportering. Familierelaterte tjenester: Knyttet til enkeltvedtaksfestede tjenester innen barnevern, tjenester til mennesker med psykiske lidelser, tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og NAV er budsjettet økt med til sammen kr ,-. I tillegg er det lagt inn kr ,- til folkehelsetiltak. Disse midlene gir mulighet for å søke Fylkeskommunen om tilskudd til gjennomføring av prosjekter. Det er også knyttet til dette lagt inn kr ,- til en halv stilling som frisklivskoordinator. Det er inngått avtale med legene om vakttillegg for rød respons. Dette koster kommunen kr ,- som er lagt inn i rammen. Midler knyttet til avlønning av kommuneoverlege er overført til rammen for stab, servicetorg og kultur. Etter ressursgjennomgangen er det avdekket effektiviseringsmuligheter knyttet til bofellesskapene. Rammen er derfor redusert med kr ,-. Skolehelsetjenesten: Kommunestyret vedtok i sak 006/2014 punkt 2 at «rådmannen utreder muligheten for å øke tilstedeværelsen av helsepersonell i skoletiden. Utredningen bør si noe om status og kapasitet på tilbudet i dag og stipulere et anbefalt omfang av tilbudet». Rådmannen velger å gi tilbakemelding på dette vedtakspunktet og fremme forslag til endringer i denne saken. I følge Helsedirektoratets hjemmeside skal skolehelsetjenesten arbeide helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Alle grunn- og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent etter privatskoleloven skal ha tilbud om skolehelsetjeneste. Tjenesten har et «friskfokus» og ser like mye etter sterke sider hos elevene som etter risikofaktorer, problemer og sykdom. Det er et hovedpoeng at denne tjenesten er gratis og befinner seg der barn og unge er som en lett tilgjengelig tjeneste uten timebestilling på skolen. Skolehelsetjenesten spiller en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov Skolehelsetjenesten (utenom helsestasjonen) i Spydeberg består av til sammen 1, 6 stilling for helsesøstre og sosionom. Helsesøstrene er en dag pr. skole/ uke (til sammen 60 %) og 10

29 sosialarbeidere arbeider i 90 % til sammen på skolene. I tillegg er en 10 % stilling avsatt til arbeid med barn og unge med utgangspunkt i avdeling psykisk helse, rus og flyktninger. Grinitun pleie og omsorg: Rådmannens budsjettforslag innebærer ingen netto endring av driftsrammen for Rådmannen finner det likevel nødvendig å kommentere noen endringer i forutsetningene. Driftsrammen for Helsehuset økes på grunn av åpning av nye sengeplasser med kr ,- Når rammen ikke er justert i forhold til dette skylles dette to forhold. For det første er virksomheten tilført nye lærlinger, noe som gir en forventet innsparingseffekt på kr ,-. For det andre peker ressursgjennomgangen på effektiviseringsmuligheter innen hjemmebaserte tjenester og kjøkkendriften. Uttak av disse gevinstene vil kreve en del forberedelser i form av planlegging og gjennomføring av nye arbeidsprosesser. Dette gjør at det ikke kan forventes helårseffekt av tiltakene. Det er lagt inn en forutsetning om reduksjon av nettoutgifter til kjøkkendriften på kr ,-, og for hjemmetjenesten er det lagt inn forslag om en reduksjon av nettoutgifter med halvårseffekt på kr ,- i Et av tiltakene som allerede er gjennomført er en nedleggelse av cateringvirksomheten. Teknisk forvaltning: Nettorammen er økt med kr ,- i dette budsjettforslaget. Den største del av denne økningen skyldes økte utgifter til områderegulering av Løvestad og Myra/Tebo samt kommuneplanarbeid (kr ,-). Det er foretatt noen justeringer som gjør at kr ,- i mindre lønnsutgifter føres på trykkavløpet. En 20 % stilling er overført til eiendom og teknisk drift og det er lagt inn ,- til opplæring av personale i brannvesenet som forutsatt i forslaget til statsbudsjett. Det er foretatt justeringer av gebyrregulativet som forventes å gi kr ,- i økte inntekter. Eiendom og teknisk drift: Rammen til denne virksomheten er redusert med netto kr ,-. Det er lagt inn økninger knyttet til stilling overført fra teknisk forvaltning og en justering mellom VAR og andre tjenester. Som en følge av ressursgjennomgangen er det pekt på et mulig innsparingspotensial knyttet til renhold. Det er ganske mye vurderinger og planlegging som må til før dette kan gjennomføres. Rådmannen har derfor lagt inn innsparing for 2015 med halvårseffekt på kr ,-. Avgifter og gebyrer Det vises til side 30, vedlegg vedr. avgifter, gebyrer etc. De forskjellige avgiftene justeres etter forskjellige prinsipper som: Satsene etter gebyrforskrifter etter matrikkelloven. Oppholdsbetaling i barnehage følger maksimalpris vedtatt i statsbudsjettet. Fra er det forslag om inntektsbasert betaling. SFO satsene er foreslått til selvfinansierende Husleie i borettslagsleilighetene er satt til leiepris fra borettslaget + kr 500,- Andre husleiesatser er endret i hht konsumprisindeksen Avgifter til byggesak er fra 2015 beregnet i.h.h.t. selkostprinsippet. Avgifter til VAR vann, avløp og enovasjon er beregnet etter selkostprinsippet. Dette gjelder også Rensedistrikt Lyseren. Forutsetninger som er lagt inn ved beregning av avgifter for Rensedistrikt Lyseren er: 11

30 AVLØP: Ordinære driftsutgifter er lagt inn. Det er vanskelig å vite hva de reelle kostnadene blir, da det ikke er noe å sammenligne med. Det er i 2015 beregnet 100 m3 pr abonnent. Det er dette som er vedtatt dersom det ikke er installert vannmåler. I 2016 er det redusert til 75 m3 og fra 2017 og fremover er det beregnet 50 m3. Årsaken til reduksjonen er at en antar at det vil bli installert vannmålere i større og større grad. Det er lagt opp til innbetalinger av tilskudd i 2015, men det får ikke innvirkning på kapitalkostnadene før i De blir da redusert fra kr til kr Kapitalkostnadene vil fortsette å løpe, da det etter innbetalinger av tilskudd i 2015 fortsatt er ca.17 mill. kroner som ikke er nedbetalt. Årsaken til at ikke prisen vil stupe tilsvarende, er reduksjonen i antall m3 en antar at vil komme, samt at det forventede underskuddet i 2015 (kr ) pga av få tilkoblede abonnenter er fordelt over de neste fem årene. For 2016 utgjør dette kr VANN: Ordinære driftsutgifter er lagt inn. Det er vanskelig å vite hva de reelle kostnadene blir, da det ikke er noe å sammenligne med. Det er bl a lagt inn kr i kjøp av vann fra vannverket. Det er i 2015 beregnet 100 m3 pr abonnent. Det er dette som er vedtatt dersom det ikke er installert vannmåler. I 2016 er det redusert til 75 m3 og fra 2017 og fremover er det beregnet 50 m3. Årsaken til reduksjonen er at en antar at det vil bli installert vannmålere i større og større grad. Det er lagt inn kr 2 000,- i fastavgift pr år. Det er lagt opp til innbetalinger av tilskudd i 2015, men det får ikke innvirkning på kapitalkostnadene før i De blir da redusert fra kr til kr Kapitalkostnadene vil fortsette å løpe, da det etter innbetalinger av tilskudd i 2015 fortsatt er ca. 4 mill. kroner som ikke er nedbetalt. Årsaken til at ikke prisen vil stupe tilsvarende, er reduksjonen i antall m3 en antar at vil komme, samt at det forventede underskuddet i 2015 (kr ) pga av få tilkoblede abonnenter er fordelt over de neste fem årene. For 2016 utgjør dette kr Dersom det hadde vært innkrevd et a konto anleggsbidrag når utbygging av anlegget ble igangsatt på anslagsvis kr , noe som er svært vanlig å gjøre i slike tilfeller, ville de årlige avgiftene vært noe lavere da lånegjelden hadde vært lavere og renteutgiftene på anlegget hadde blitt betydelig lavere. 12

31 Budsjettskjema 1A drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

32 Budsjettrammer 2015, budsjettskjema 1B FORDELT PÅ VIRKSOMHETER BUDSJETT 2015 BUDSJETT 2014 REGNSKAP 2013 NETTO NETTO NETTO Folkevalgte Kirken KLP / SPK Sentrale fellestjenester Skolen Barnehagene Familierelaterte tjenester Grinitun pleie og omsorg Teknisk forvaltning Eiendom og teknisk drift Selvkost - VAR og feiing -207 SUM Avstemming mot hovedoversikt Fordelt på virksomheter Statstilskudd og renteinntekter innbakt i virksomhetsrammer Netto avsetning/bruk av fond innbakt i virksomhetsrammer Konsesjonskraft, mva komp, reservertposter og interne overfør. på finans Sum jfr. Hovedoversikt

33 Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

34 Investeringer 2015 vedlegg 2 B Budsjett Budsjett Regnskap Spydeberg Kirkelige Fellesråd DATATJENESTE Granvinveien bofellesskap OMSORG FELLESTJENESTE Bogruppe HUSØKONOM KJØKKEN TEKNIKK FELLESTJENESTER KART OG OPPMÅLING PARK OG GRØNTANLEGG INVESTERINGSPROSJEKTER MYRER SKOG - TOMTESALG KJØP/SALG FAST EIENDOM VANN AVLØP VANNRENSEANLEGG AVLØP LYSEREN Salg til Hobøl vannverk Bygninger Boliger Kommunale veier Veilys Park og grøntanlegg Biler og maskiner Utlån AKSJER OG ANDELER T O T A L T Budsjetterte investeringer 2015 avviker fra investeringsoversikten med kr ,-. Det gjelder betalte avdrag på formidlings lån 16

35 . Økonomiske oversikter Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

36 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

37 Note 1 Grunnlag for skatteanslag og anslått beløp for inntektsutjevningen Ved beregning av forventet skatteanslag for 2015 har vi lagt til grunn forventet skatteinngang i vår kommune pr i h.h.t. budsjettrapporten pr Videre er dette lagt inn i KS prognosemodell som da gir oss forventet skatteanslag og forventet netto inntektsutjevning i 2015 budsjettet. Skatteanslaget for 2015 kr Forventet netto inntektsutjevning for 2015 kr Note 2 Andre forventede fiskale inntekter Det vises her til oversikt over avgifter, gebyrer, leier m.m. 19

38 Note nr 3 - Forventede generelle statstilskudd i LÆRLINGER Fellesutgifter skole Fellesutgifter barnehage KURATIVE OG FOREBYGGENDE HELSETJENESTER RAMMETILSKUDD TILSKUDD FLYKTNINGER BOLIGTILLSKUDD T O T A L T Note nr 4 - Forventet utbytte kommunalt eide selskaper 2015 Ansvar: 821 RENTER Funksjon: 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLI AKSJEUTBYTTE Sum funksjon: 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLI Sum ansvar: 821 RENTER Note nr 5 Fond Bruk av bundne fond VANN SLAMTØMMING T O T A L T

39 SPYDEBERG KOMMUNE FONDSOVERSIKT - UBUNDNE DRIFTSFOND Konto Formål Saldo pr Vedtatt avsatt Vedtatt brukt i Forventet Foreslått Forventet Ubundne fond ubundne saldo pr avsatt/brukt i saldo pr i 2014 driftsfond Kjøpte tjenester Konkurranseutset Sentrumsplan energi-klima-miljø Vannverksfond (før selvkost 2004) Avløpsfond (for selvkost 2004) Disposisjonsfond Øremerket fond KLP Dispfond Kjøp / salg omsorgsboliger Reguleringsfond momskompensasjon Reservert Reservert kunnskapsløftet - skolene brannteknisk SUM

40 SPYDEBERG KOMMUNE FONDSOVERSIKT - UBUNDNE KAPITALFOND Konto Formål Saldo pr Vedtatt avsatt Vedtatt brukt i Forventet Foreslått Forventet kapital fond kapitalfond saldo pr avsatt/brukt i saldo pr i Kapitalfond Tomtefond Fond utbyggingsbidrag Løvestad Industriområde(nye) Fond Myrer Skog Kapitalfond Omsorgsboliger Trafikksikkerhetsmidler SUM

41 Investeringer 2015 Investeringer 2015 med finansiering Totalt 2015 Investeringer Brutto Tilskudd Salg Mva Fond Lån Ubrukte lån Sum finansiering Barnehage- leskur, solavskjerming osv Grinitun - lydisolering, flere bad og velferdsteknologisk rom. Tidl innvilget kr 750' Boligsosial handlingsplan: Bygging av 6 boliger på Løvestad (K2) "Gamle" Løvestad - lydisolering av kontorer Skolebruksplan - forprosjekt Stadion - friidrett, speakerbod Tiltak sentrumsplan Gravemaskin til teknisk (50% VAR) Kommunale veier - oppgradering stk WC anlegg, Hallerud og Granodden Ny bil - Pick-Up byttes ut hjuling til brøyting og strøing, 50% VA Ladestasjoner el-biler til sammen 8 hvorav 2 på vegg Trafikksikkerhetsplan Oppgradering Hovin og Spydeberg skole i påvante av skolebruksplan Forlengelse av Nordmyrstubben - samarbeid med Geir Moen AS IKT-investeringer

42 Grøntstrukturplan Lyd, luft og lys kommunale bygg (Tidligere innvilget 900') Oppgradering av veinett Oppmålingsutstyr Grinitun - tak Grinitun oppgradering av utstyr kjøkken Maskinkjøp - renhold (Grinitun) Egenkapitalinnskudd KLP Brannvarsling kommunehuset - utskiftning Den Norske Kirke - automatisk ringeanlegg Sp. Kirk Den Norske Kirke - gressklipper SUM IKKE selvfinansierende investeringer

43 Investeringer - selvfinansierende Totalt 2015 Netto Tilskudd Salg Mva Fond Lån Ubrukte lån Sum finansiering Startlån VAR Vannmiljøplan og avløpsplan Lundsåsen, sanering vann/avløp UV anlegg % 6-hjuling % Gravemaskin Kapasitetsutredning VA-anlegg i sentrum - levering av avløpsvann til Askim Salg til Hobøl vannverk Nytt råvannsinntak ved salg av vann til Hobøl Ombygging av renseanlegget Overføringsledning Hobøl SUM SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER TOTALT

44 Kommentarer til investeringer AVGRENSNING AV INVESTERINGER MOT VEDLIKEHOLD Prosjekt INVESTERING Ansvarlig nummer IKT KR Hans Moesgaard Nyanskaffelser pga utgått utstyr (Nye krav til kapasitet) Nye politikere distribusjon av papirer elektronisk Rest av investeringer som er igangsatt (Trådløst nett) Nytt elektronisk informasjonsutstyr EGENKAPITALINNSKUDD KLP KR Mette Mysliwski Etter regnskapsforskriften skal dette føres i investeringsregnskapet VANNMILJØ- OG AVLØPSPLAN KR Erik Flobakk Fornying og oppgradering av ledningsnett, samt investering i nye maskiner og utstyr. Dette er tiltak som ikke kommer inn under tiltak i hovedplan for vann og avløp LYD, LUFT OG LYS I KOMMUNALE BYGNIGER KR Tiltak etter gjennomgang av vernerunder. Dette vil være oppgradering av bygninger som gjør at dette faller inn under investering TILTAK I HHT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN KR Rullering av plan, samt nye tiltak i hht vedtatt plan LUNDSÅSEN, SANERING VANN OG AVLØP KR Prosjekteringsmidler for sanering VA PROSJEKTERING I HHT SKOLEBRUKSPLAN KR Oppstart av arbeid med planlegging for oppfølging etter vedtatt skolebruksplan. Erik Flobakk Erik Flobakk Erik Flobakk Erik Flobakk OPPGRADERING AV VEINETT KR Erik Flobakk Oppgradering av veinettet i takt med gjennomføring av Hovedplan vann og avløp BARNEHAGE LESKUR, LEVEGG MM KR Erik Flobakk Behov for skjerming som ikke var med i prosjektet med ny barnehage. 26

45 STADION SPEAKERBOD KR Erik Flobakk Delvis rivning og ombygging av speakerbod GRINITUN LYDISOLERING, BAD OG VELFERDSTEKNOLOGISK ROM- KR Ombygging av kontorvegger. Ombygging av beboerrom. Utbygging av velferdsteknologi. Erik Flobakk NYE BOLIGER PÅ LØVESTAD KR Erik Flobakk Nybygg. Seks tilpassede boliger med fellesarealer LØVESTAD LYDISOLERING KR Erik Flobakk Lydisolering av kontorer på dagsenteret i Nordmyrstubben TILTAK SENTRUMSPLAN KR Erik Flobakk Tiltak for økt trivsel ihht sentrumsplanen GRAVEMASKIN KR Erik Flobakk Innkjøp av gravemaskin stk WC anlegg ved Hallerud og Granodden KR Erik Flobakk Det skal bygges nye toalettanlegg på badeplassene. Toalettene ligger i investeringsplanen for 2016, men tilkoblingsavgiften til Lyseren rensedistrikt vil komme i PICK UP KR Erik Flobakk Kjøp av bil til utedrift HJULING KR Erik Flobakk Innkjøp for å lette arbeidet med lekkasjesøk, og vintervedlikehold av gangveier LADESTASJONER FOR EL-BILER kr Erik Flobakk Oppsetting og elektrisk tilkobling av ladestasjoner OPPGRADERING BARNESKOLER- KR Erik Flobakk Investeringer etter vedtatt «Skolebruksplan» FORLENGELSE AV NORDMYRSTUBBEN KR Erik Flobakk Bygging av ny vei. 27

46 GRØNTSTRUKTURPLAN KR Erik Flobakk Beplantning ihht vedtatt plan UV- ANLEGG KR Erik Flobakk Nytt vannbehandlingssystem OPPMÅLINGSUTSTYR KR Jon Gunnar Weng Innkjøp av nytt oppmålingsutstyr da eksisterende utstyr er gammelt og utrangert. Nytt utstyr vil føre til mer effektiv drift TAK PÅ GRINITUN KR Erik Flobakk Etterisolering og nytt tak OPPGRADERING AV UTSTYR PÅ KJØKKEN GRINITUN KR Runar Stemme Ny ovn og institusjonspanne til kjøkkenet på Grinitun. Det eksisterende utstyret er gammelt og utrangert KAPASITETSUTREDNING VA KR Erik Flobakk En vurdering av eksisterende VA anlegg i sentrum pga økt fortetting i sentrum MASKINKJØP RENHOLD GRINITUN KR Erik Flobakk Innkjøp av nye maskiner til renholdstjenesten i kommunen slik at arbeidet kan gjøres mer effektivt RÅVANNSINNTAK KR Erik Flobakk Ny råvannledning fra Lyseren OMBYGGING RENSEANLEGGET Erik Flobakk Nødvendig ombygging av vannrenseanlegget for vannleveranse til Hobøl UTSKIFTING AV BRANNVARSLINGSANLEGG KOMMUNEHUSET KR Erik Flobakk Krav om ny brannvarsling på kommunehuset etter ombygginger OVERFØRINGSLEDNING TIL HOBØL KR Erik Flobakk Ny vannledning fra vannrenseanlegget for levering av vann til Hobøl. 28

47 AUTOMATISK RINGEANLEGG SPYDEBERG KIRKE KR Dette er et nytt anlegg, da det i dag er manuell ringing. Det kan også betraktes som et HMS tiltak grunnet bratt og farlig trapp opp i klokketårnet GRESSKLIPPER TIL KIRKEGÅRD KR Ny gressklipper da den gamle er utrangert KOMMUNALE VEIER OPPGRADERING KR Erik Flobakk Utskifting av bærelag og ny asfalt. STARTLÅN KR Dette er i henhold til Husbankens regler investeringsmidler 29

48 Avgifter, gebyrer, leier m.m. - forslag til satser Satser for hjemmehjelp og tilbud ved Grinitun 2. Betalingssatser for Spydeberg kommunes barnehager 3. Betalingssatser for Spydeberg kommunes skolefritidsordinger 4. Takster for utleie av lokaler ved skolene 5. Elevavgift i kulturskolen 6. Utleiepriser for Fjellheim 7. Utleiepriser Vollene 8. Gravfesteavgift 9. Husleier kommunale boliger 10. Kommunale avgifter 11. Gebyrregulativ for plan-, bygge- og delesaker 12. Gebyrforskrifter etter Matrikkelloven 13. Gebyrer saksbehandling og kontroll utslippssaker 14. Gebyrer ved Hobøl, Spydeberg og Askim landbrukskontor 30

49 SATSER HJEMMEHJELP OG TILBUD VED GRINITUN 2015 Tjeneste Satser 2014 Forslag satser 2015 Hjemmehjelp G pr kr G: kr G: kr G: kr G: kr Over 5 G: kr Vedtas i Statsbudsjett Kr 900 Kr Kr Kr Timepris selvkost Kr 226 Kr 240 Korttidsopphold, pr døgn Kr 142 Vedtas i Statsbudsjett Dagopphold/ dagsenter pr dag Kr 74 Vedtas i Statsbudsjett Egenbetaling transport til dagsenter Trygghetsalarm Leie pr mnd kr 180 Montering/innstallering kr 250 Vedlikeholdsavgift kr 250 Kr 45 Kr 50 Leie pr mnd kr 220 Montering/innstallering kr 500 Middags abonnement Kr Kr inkl. dessert Dessert Kr 12 Abonnement alle måltider Kr Kr Middag Kr 61 Kr 80 inkl. dessert Lørdagsmiddag Kr 37 Kr 45 Søndag og helligdagsmiddag Kr 69 Kr 85 inkl. dessert Frokost og kveldsmat Kr 42 Kr 70 Vask og stell av tøy, for de med innvilget tjeneste Kr 45 pr. kg Kr 50 pr. kg 31

50 BETALINGSSATSER FOR BLOMSTERENGA BARNEHAGE Oppholdsbetalingen for plass i barnehagen følger den nasjonale maksimalprisen 2. Søskenmoderasjon: 2. barn 30 % reduksjon 3. barn 50 % reduksjon 3. Betalingen for kost i barnehagen reguleres årlig i takt med konsumprisindeksen 4. Gebyr ved for sen henting av barn: 150 kroner pr. påbegynt kvarter. 5. Kjøp av dagplass Dagplass koster 250 kroner pr, dag, - som inkluderer servering av et måltid og servering av frukt 32

51 BETALINGSSATSER FOR SPYDEBERG KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER % plass før og etter alle skoledager 80 % plass 4 dager før og etter skoletid 60 % plass 3 dager før og etter skoletid 100 % uten moderasjon 30 % søskenmoderasjon 50 % søskenmoderasjon Mat Kun morgentilbud kr. 420,-. Alle summene gjelder for 1 måned. Det betales for 11 måneder i året. Gebyr ved for sen henting: kr. 100,- per påbegynt kvarter. Søskenmoderasjon: Det betales full pris for et barn. For barn nr. 2 gis det 30 % reduksjon. Fra og med 3. barn gis 50 % reduksjon på oppholdsbetaling. DAGPLASSER: (kan kjøpes ved behov og når SFO har kapasitet) Halvdagsplass Heldagsplass: Prisene er pr. gang og inkl. kost. 33

52 UTLEIE AV LOKALER VED SKOLENE 2015 Hovin skole Utleiested: Priser 2014 Priser 2015 Gymnastikksal for turn o.l. med 1 garderobe Gymnastikksal for møter, fester o.l. (pr. kveld) Ukedager Lørdag og søndag Storklasserom Sløydsal Skolekjøkken Ukedager Lørdag og søndag Vanlig klasserom Grupperom Spydeberg skole Utleiested: Priser 2014 Priser 2015 Gymnastikksal for idrettstrening med garderobe Gymnastikksal for møter, fester o.l. (pr. kveld) Ukedager Lørdag og søndag Kjøkken m/ utstyr Gymnastikksal for overnatting kr. 32 pr.pers. for gjesteseng kr. 33 pr.pers. for gjesteseng. Ordinært klasserom (pr. kveld) Skolekjøkken Ukedag Lørdag og søndag Bibliotek (pr. kveld)

53 Spydeberg ungdomsskole Utleiested: Priser 2014 Priser 2015 Kantine + hall Ukedager Lørdag og søndag Allrom Ukedager Lørdag og søndag Skolekjøkken Ukedager Lørdag og søndag Kunst og håndverk Tekstilrom Sløydsal Musikkrom Vanlig klasserom m/kjøkken (realfagbase) Svømmehall m/garderobe og dusjer Badstue Takster for utleie som faller utenom det som er spesifisert ovenfor, fastsettes skjønnsmessig av virksomhetsleder. Ved utleie til kommersiell aktør økes prisene med 100%. ELEVAVGIFT I KULTURSKOLEN Elevavgiften for 2015 settes til kr 1 545,- pr semester, dvs kr 3 090,- pr år. 35

54 UTLEIEPRISER FOR FJELLHEIM 2015 Forutsetninger: Skolene i kommunen skal ha fortrinnsrett på dagtid i ukedagene (mandag til og med torsdag). Huset er tilgjengelig for bruk mellom alle dager Organisasjoner i Spydeberg som ukentlig leier lokalene til sin ordinære virksomhet, får gratis leie på Fjellheim på lik linje med de som leier skolene. Sporadiske arrangementer omfattes ikke av ordningen. Utleieobjekt Hallen idrettsformål ( inkl. garderober) Leie av hall utenbygds lag og foreninger til trening 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 100,- 200,- 300,- kr/t kr/t kr/t 100,- 200,- 300,- kr/t kr/t kr/t Leie av hall m/vrimlerom til kamper/ turneringer etc. (alle aldersgrupper innenbygds og utenbygds lag og foreninger) Max.pris pr. dag kr ,- kr/t 350,- kr/t Hallen ideelle/kulturelle formål 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 1 100, , ,- kr/dag kr/dag kr/dag 1 100, , ,- kr/dag kr/dag kr/dag Hallen kommersielle formål 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 2 500, , ,- kr/dag kr/dag kr/dag 2 500, , ,- Garderober Leie av garderober 500,- 500,- Andre rom (uten tilgang kjøkken) Leie av IT-rom ordinære leietakere Leie av IT-rom kommersielle aktører Møterom (teamrom A og B) 650, ,- 300,- 600,- kr/kveld kr/kveld kr/kveld kr/dag 650, ,- 300,- 600,- kr/kveld kr/kveld kr/kveld kr/dag Kommersielle aktører Vrimlerom 800,- 300,- 600,- kr/dag kr/kveld kr/dag 800,- 300,- 600,- kr/dag kr/kveld kr/dag Kommersielle aktører Auditorium 800,- 300,- kr/dag kr/time 800,- 300,- kr/dag kr/ time Kommersielle aktører 400,- kr/time 400,- kr/time Peisestue og kafeteria - møtebruk Ordinære leietakere 537,- kr/kveld 525,- kr/kveld Kommersielle aktører 1 073,- kr/kveld 1 050,- kr/kveld 36

55 Peisestue og kafeteria øvrige formål Ordinære leietakere 1 610,- kr/døgn 1 575,- kr/døgn Kommersielle aktører Storsalen Ordinære leietakere 2 683, ,- kr/døgn kr/døgn 2 625, ,- kr/døgn kr/døgn Kommersielle aktører 4 292,- kr/døgn 4 200,- kr/døgn Kommersielle aktører kursvirksomhet 202,- kr/time 200,- kr/time Trening for voksne 102,- kr/time 100,- kr/time Storsalkjøkken Ordinære leietakere Kommersielle aktører Leie av kjøkken i forbindelse med møterom 511,- 818,- 200,- kr/døgn kr/døgn kr 500,- 800,- 200,- kr/døgn kr/døgn kr Diverse utstyr Taleanlegg m.musikk (2 stk faste mikrofoner) Ordinære leietakere Kommersielle leietakere 800,- 1200,- kr/døgn kr/døgn Trådløs mikrofon (pr.stk) 250,- kr/døgn Lysanlegg 500,- kr/døgn Projektor/lerret 500,- Kr/døgn Utleie av bord pris pr. bord 40,- kr 40,- kr Utleie av stoler pris pr. stol 25,- kr 25,- kr Sceneelementer pris pr. element 120,- kr 120,- kr Flygel 500,- kr/døgn 500,- kr/døgn Selskapslokaler leies ut på døgnbasis. Leietakere som trenger lokaler utover ett døgn (for pynting og rydding ved fester), betaler 50 % av leiepris for døgn nr 2. Ved leie over flere sammenhengende dager, kan det avtales reduksjon av leiepris. Ved gjentagende ukentlig leie i en sammenhengende periode på mer enn 4 uker, gis 15 % rabatt på leiepris. Ved avbestilling av leieforhold senere enn 1mnd før avtalt leiedato, belastes leietaker med 50% av leiebeløpet. Ekstraarbeid for utleier når leier ikke har ryddet tilfredsstillende opp etter seg: kr 200 pr. påbegynt halvtime. Forhåndsavtalt arbeid med tilrigging, opprydding e.l.: kr 175,- pr. påbegynt halvtime. 37

56 VOLLENE Utleiested: Priser 2014 Priser 2015 Hovedhuset, helg Kr 1500 Kr 1500 Hovedhuset, hverdag Kr 500 Kr 500 Låven Kr 1500 Kr 1500 Lavvo Kr 500 Kr 500 Snekkerverksted* (Deltagruppen) Kr 8300 Kr 8300 *Dette er månedsleie Deltagruppen betaler for leie av snekkerverksted i henhold til avtale om 5 ASP-plasser. GRAVFESTEAVGIFT Gravfesteavgiften for 2015 settes til kr 157,50 38

57 HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER 2015 NR ADRESSE HUSLEIE 2014 HUSLEIE A GRINIBAKKEN B C A B C A GRANVINVEIEN B A B A B A B C VINJAVEIEN A B C D A B C A B C A B BUERVEIEN A GRANVINVEIEN B C D

58 4E B NORDMYRSTUBBEN C D E F G A MELLOMVEIEN B C D A B C D A B C D SNARVEIEN Det varierer i løpet av året hvor mange, og hvilke borettslagsleiligheter kommunen eier. Kommunen setter husleien etter borettslaget, + kr 500,-. 13 U0106 WILSESVEI H H B LEIL HYLLI I BRL HYLLI II BRL HYLLI II BRL VOLLEBEKK BRL H 105 GRINISTUBBEN H H

59 KOMMUNALE AVGIFTER 2015 VANNAVGIFT 2015 Driftsutgifter, vanndistribusjon kr Driftsutgifter vannproduksjon kr Indirekte kostnader kr Kapitalkostnader kr Brutto totalkostnader kr Tilknyttingsavgift kr ( ) - Salg til rensedistrikt Lysern kr ( ) - Andre inntekter, balansefond kr ( ) - Renter kr (40 000) Sum til fordeling kr Abonnenter i Spydeberg m 3 Hobøl m 3 x 80 % m 3 Vannmengde til fordeling m 3 Pris pr. m 3 i 2015: (kr / m 3 ) 19,70 kr/m 3 ( 2014 kr 19,70). Tilknytningsavgiften 2015: For boligbygg: 64 kr/m 2. (uendret) For andre bygg: 64 kr/m 2. (uendret) KLOAKKAVGIFT 2015 Lønn,sosiale utgifter,drift avløpsnettet kr Betaling til AHSA, avløpsrensing kr Indirekte kostnader kr Inndekking av tidligere underskudd kr - Kapitalkostnader kr Brutto totalkostnader kr Tilknyttingsavgift kr ( ) - Andre inntekter, tjenesteinntekter kr (12 000) Sum til fordeling kr Kloakkmengde til fordeling : m 3 Kloakkavgift 2015: (kr / m 3 ) 27,13 kr/m 3 ( 2014 kr 30,10) Tilknytningsavgiften 2014: For boligbygg: 99 kr/m 2. (uendret) For andre bygg: 99 kr/m 2. (uendret) 41

60 RENOVASJONSAVGIFT 2015 Lønn, varer,tjenester kr Avgift IØR kr Inndekning av tidligere års underskudd kr Brutto totalkostnader kr Andre inntekter kr - - Bruk av bundne fond kr - - Renteinntekter kr - - Salg av sekker kr (15 000) Sum til fordeling kr Avgift for fastboende 2015: kr (2014: kr ) Avgift for hytter 2014: kr (2013: kr ) PARKERINGSPLASSER TEBO 2015 Leiepriser 2014: kr 1 541,00 Budsjettert inntekt 2015: kr ,00 Leiepris for 2015 blir da: kr / 146 plasser kr 1 541,00 Priser for tømming av slam og septik Priser for tømming av slam og septik vil ikke bli kjent for kommunen før i desember og vil bli offentliggjort på kommunens hjemmesider så raskt de er kjent. For 2015 vil det ikke bli tillagt administrasjonsgebyr, da dette vil bli dekket av tidligere opparbeidet overskudd fra slam. 42

61 FEIE- OG TILSYNSAVGIFT 2015 Antall piper Spydeberg Antall piper Hobøl Sum piper Antall tilsyn Spydeberg Antall tilsyn Hobøl Sum tilsyn Sum driftsutgifter Lønn og sosiale utgifter Andre driftsutgifter Avsetning fond 0 Inndekning av tidligere underskudd fordeles over 2 år Inntekter Feieavgifter Intern overføringer bruk av fond 0 Antall piper som feies Antall enheter med tilsyn Beregning av avgifter 2015 Feieavgift: 67% av samlet årsavgift 247 kr Tilsynsavgift: 33%av samlet årsavgift 138 kr Årsavgift samlet for Beløpene er eks. mva GEBYR FOR UNØDIGE BRANNALARMER Fra 2014 innføres det gebyr for unødige brannalarmer. For 2015 fastsettes gebyret til kr 5 000,-. Det samme som for

62 Vannforsyningstjenesten - økonomiplan Grunnlag for fastsetting av vanngebyr Alle beløp i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Planlagte nyinvesteringer Planlagte reinvesteringer Sum planlagte investeringer 1) Kostnader: Driftsutgifter inkl. administrasjon Sum kapitalkostnader Brutto årskostnader: Selvkostberegningen: 2) Inntekter: Årsgebyrer Tilknytningsgebyrer Sum gebyrinntekter Andre inntekter Sum inntekter: Selvkostfond: Avsetning til fond / Bruk av fond (+/-) 3) Saldo selvkostfond etter årets endring Renteberenging selvkostfond 4) Dekningsgrad V-gebyrer % 101 % 100 % 96 % 100 % 100 % 100 % Årsgebyr - satser: Mengdevariabelt gebyr kr/m3 19,33 19,70 19,70 21,06 21,37 20,41 Fast gebyr boliger, kr/år Årsgebyr bolig 150 m3/år, kr/år Merknad: 1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter at anleggene er satt i drift. 2) Brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter", men ikke korrigert for renter på fond. 3) Positivt tall er avsetning til fond, negativt tall er bruk av selvkostfond 4) Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats, som hentes fra arkfanen "Kapitalkostnader" 44

63 45

64 Avløpsstjenesten - økonomiplan Grunnlag for fastsetting av avløpsgebyr Alle beløp i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Planlagte nyinvesteringer Planlagte reinvesteringer Sum planlagte investeringer 1) Kostnader: Driftsutgifter inkl. administrasjon Sum kapitalkostnader Brutto årskostnader: Selvkostberegningen 2) Inntekter: Årsgebyrer Tilknytningsgebyrer Sum gebyrinntekter Andre inntekter Sum inntekter: Selvkostfond: Avsetning til fond / Bruk av fond (+/-) 3) Saldo selvkostfond etter årets endring Renteberenging selvkostfond 4) Dekningsgrad A-gebyrer 109 % 117 % 101 % 101 % 101 % 101 % Årsgebyr - satser: Mengdevariabelt gebyr kr/m3 26,80 30,10 27,13 27,72 28,44 28,65 Fast gebyr boliger, kr/år Årsgebyr bolig 150 m3/år, kr/år Merknad: 1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter at anleggene er satt i drift. 2) Brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter", men ikke korrigert for renter på fond. 3) Positivt tall er avsetning til fond, negativt tall er bruk av selvkostfond 4) Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats, som hentes fra arkfanen "Kapitalkostnader" 46

65 47

66 RENSEDISTRIKT LYSEREN VANNAVGIFT 2015 Driftsutgifter, vanndistribusjon kr Driftsutgifter vannproduksjon - kjøp av vann kr Indirekte kostnader kr - Kapitalkostnader kr Brutto totalkostnader kr Fastavgift kr ( ) - Andre inntekter, balansefond kr ( ) Sum til fordeling kr m 3 x 175 abonnenter m 3 Pris pr. m 3 i 2015: (kr / m 3 ) 23,20 kr/m 3 Fastavgiften er satt til kr 2 000,- pr abonnent KLOAKKAVGIFT 2015 Driftsutgifter kr Betaling til AHSA, avløpsrensing kr Kapitalkostnader kr Brutto totalkostnader kr Andre inntekter,balansefond kr ( ) Sum til fordeling kr m 3 x 250 abonnenter m 3 Kloakkavgift 2015: (kr / m 3 ) 83,50 kr/m 3 Det er for 2015 beregnet at 50% av de påmeldte tar anlegget i bruk.

67 RENSEDISTRIKT LYSEREN Vannforsyningstjenesten - økonomiplan Grunnlag for fastsetting av vanngebyr Alle beløp i 1000 kr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Planlagte nyinvesteringer Planlagte reinvesteringer Sum planlagte investeringer 1) Kostnader: Driftsutgifter inkl. administrasjon Sum kapitalkostnader Brutto årskostnader: Selvkostberegningen: 2) Inntekter: Årsgebyrer Tilknytningsgebyrer Sum gebyrinntekter Andre inntekter Sum inntekter: Selvkostfond: Avsetning til fond / Bruk av fond (+/-) 3) Saldo selvkostfond etter årets endring Renteberenging selvkostfond 4) Dekningsgrad V-gebyrer % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % Årsgebyr - satser: Mengdevariabelt gebyr kr/m3 0,00 23,20 26,50 40,10 39,65 Fast gebyr boliger, kr/år Årsgebyr bolig 150 m3/år, kr/år Merknad: 1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter at anleggene er satt i drift. 2) Brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter", men ikke korrigert for renter på fond. 3) Positivt tall er avsetning til fond, negativt tall er bruk av selvkostfond 4) Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats, som hentes fra arkfanen "Kapitalkostnader"

68 50

69 RENSEDISTRIKT LYSEREN Avløpsstjenesten - økonomiplan Grunnlag for fastsetting av avløpsgebyr Alle beløp i 1000 kr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Planlagte nyinvesteringer Planlagte reinvesteringer Sum planlagte investeringer 1) Kostnader: Driftsutgifter inkl. administrasjon Sum kapitalkostnader Brutto årskostnader: Selvkostberegningen 2) Inntekter: Årsgebyrer Tilknytningsgebyrer Sum gebyrinntekter Andre inntekter Sum inntekter: Selvkostfond: Avsetning til fond / Bruk av fond (+/-) 3) Saldo selvkostfond etter årets endring Renteberenging selvkostfond 4) Dekningsgrad A-gebyrer 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % Årsgebyr - satser: Mengdevariabelt gebyr kr/m3 0,00 83,50 72,40 108,20 107,20 Fast gebyr boliger, kr/år Årsgebyr bolig 150 m3/år, kr/år Merknad: 1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter at anleggene er satt i drift. 2) Brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter", men ikke korrigert for renter på fond. 3) Positivt tall er avsetning til fond, negativt tall er bruk av selvkostfond 4) Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats, som hentes fra arkfanen "Kapitalkostnader" 51

70 52

71 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr 1-2. BEREGNINGSTIDSPUNKT Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, endringssøknad, melding eller rekvisisjon foreligger BETALINGSTIDSPUNKT Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor en søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes. Gebyret for ulike sakstyper forfaller forøvrig til betaling slik: A. Planforslag: Gebyr for privat reguleringsplan faktureres når planforslag er mottatt i kommunen før første gangs behandling. Beløpet skal være betalt før planen legges ut til offentlig ettersyn. Gebyr for mindre og små endringer i reguleringsplan faktureres når forslag er mottatt og skal være betalt før søknad om endring tas til behandling. B. Bygge- og anleggssaker: Gebyret faktureres når vedtak fattes. Midlertidig brukstillatelse, driftstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt. C. Opprettelse og endring av eiendom: Gebyret faktureres når vedtak fattes. D. Seksjoneringssaker: Gebyret skal være betalt før begjæringen tas til behandling. E. Utslippssaker: Gebyret faktureres når vedtak fattes. F. Kontroll av avløpsanlegg: Gebyret faktureres årlig. 1-4 TILSYN Om lag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn. 1-5 INDEKSREGULERING

72 Satsene i regulativet er per 1. januar Satsene vil bli regulert den 1. januar hvert år tilsvarende prosentvis endring i konsumprisindeksen. Grunnlaget for beregning av gebyr er konsumprisindeksen per 15. oktober året før. Ved årlig justering avrundes gebyrsatsene til nærmeste 10-krone. Nye satser kunngjøres på kommunens nettsted. 1-6 URIMELIG GEBYR Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen fastsette passende gebyr. Etter søknad om reduksjon av gebyr, kan kommunen fastsette lavere gebyr dersom gebyret anses åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 1-7 KLAGEADGANG Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging av regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser. Kommunens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til fylkesmannen for saker etter plan- og bygningsloven og til Spydeberg kommune v/klagenemnda for saker etter matrikkellova og forurensningsloven. KAP. 2 PLANFORSLAG 2-1 REGULERINGSPLAN plan- og bygningsloven (pbl) kap. 12 Dersom en reguleringsplan har ekstra høy kompleksitet kan kommunen legge til kostnader for merarbeid. Gebyret inkluderer annonsekostnader ved offentlig ettersyn og kunngjøring av vedtatt plan a. Reguleringsplan detaljregulering grunnbeløp, ny/endring Tillegg per påbegynt dekar b. Mindre og små endringer i reguleringsplan Følgende reguleringsformål er fritatt for gebyr etter punkt a, annet ledd (tillegg per påbegynt dekar): Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, LNFR (gjelder kun deler som ikke inngår i utbyggingsområde) Grønnstruktur, herunder friområder (gjelder kun deler som ikke inngår i utbyggingsområde) Areal som unntas fra byggemulighet som følge av regulering til bevaring eller vern 2-2 Behandling av planprogram eller planforespørsel a. Planprogram b. Planforespørsel KAP. 3 BYGGESAKER pbl Fjerde del: Byggesaksdel 54

73 Bygge- og anleggstiltak deles i 3 tiltaksklasser, avhengig av oppgavenes vanskelighetsgrad og konsekvens av mangler og feil. Det legges særlig vekt på de følger mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. De fleste eneboliger og mindre garasjer vil ligge i tiltaksklasse 1, som er den laveste klassen. 3-1 Forhåndskonferanse - pbl 21-1 (SAK10 6-1) For 1. forhåndskonferanse betales ikke gebyr. a. Søknad i tiltaksklasse 1 og b. Søknad i tiltaksklasse Tiltak som behandles som søknad og som kan forestås av tiltakshaver - pbl 20-2 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom (SAK10 3-1) b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket (SAK10 3-2) c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg d. Andre til tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver Tiltak som behandles som søknad pbl 20-1, ettrinns søknad Bygningstype, jf. NS For flerfunksjonsbygg fastsettes gebyr etter forholdsmessig andel av funksjonene. a. Bolig og fritidsbolig med én boenhet b. Bolig og fritidsbolig m/sekundærleilighet og tomannsbolig c. Tillegg til b per boenhet for bygning med 3 til 10 boenheter d. Tillegg til b per boenhet for bygning med 11 til ~ boenheter g. Boliggarasje, uthus og driftsbygninger som ikke omfattes av 3-2 b h. Boliggarasje og uthus som følger søknad om tillatelse til oppføring av bolig/fritidsbolig i. Næringsbygg for industri, kontor, forretning, lager Tiltaksklasse 1 og Tiltaksklasse j. Skole, undervisning, idrettsbygg, barnehage, forsamlingslokale, restaurantbygg Tiltaksklasse 1 og Tiltaksklasse k. Bygning for overnatting, hotell, pleiehjem, sykehjem Tiltaksklasse 1 og Tiltaksklasse l. Tilbygg, påbygg, underbygg, fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon pkt. 3 a, b, c, d, g For pkt. 3 e, f, i, j, k betales 50 % av gebyret i pkt. 3 e, f, i, j, k m. Innhegning, levegg/skjermvegg, forstøtningsmur n. Skilt og reklameinnretning o. Vesentlig terrenginngrep, anlegg av vei, parkeringsplass, brygge, molo Tiltaksklasse 1 og Tiltaksklasse p. Øvrige konstruksjoner, anlegg og bygningstekniske installasjoner Tiltaksklasse 1 og Tiltaksklasse Ved innsendelse av søknad om utslippstillatelse samtidig med søknad om tiltak (mindre 55

74 avløpsanlegg) faller dette gebyret bort. q. Bruksendring uten bygningsmessige endringer Bruksendring som medfører bygningsmessige endringer r. Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig Tiltak som deles opp i søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse pbl 21-2 For rammetillatelse betales 80 % av gebyret etter 3-3. For hver igangsettingstillatelse betales 40 % av gebyret etter Riving For riving betales 50 % av gebyret etter 3-2, 3-3, minst kr Endring For endring i gitt tillatelse betales 30 % av gebyret etter 3-3, minst kr FORETAKSGODKJENNING pbl 22-3 Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett SAK og 9-2. a. Foretak uten sentral godkjenning og «selvbygger» c. Foretak med sentral godkjenning FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE pbl SAK a. Midlertidig brukstillatelse, driftstillatelse b. Ferdigattest, der det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse, driftstillatelse OPPRETTELSE OG ENDRNG AV EIENDOM pbl 20-1 bokstav m Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som skal gjelde i mer enn 10 år. a. Med grenser i samsvar med vedtatt plan b. Ikke vist grenser i vedtatt plan eller i uregulert område DISPENSASJON pbl kap. 19 a. Tiltak som krever dispensasjon fra lov, forskrift eller plan AVSLAG Dersom søknaden avslås, skal det betales 50 % av fullt gebyr, med unntak av 2-1, 4, 7. 9 SEKSJONERING eierseksjonsloven kap. II Gebyr for utarbeidelse av målebrevskart og gebyr for tinglysing av seksjoneringsbegjæringen kommer i tillegg. a. For tillatelse der det ikke må holdes befaring rettsgebyret x b. For tillatelse der det må holdes befaring rettsgebyret x UTSLIPPSSAKER forurensningsforskriften

75 a. Utslippstillatelse og endring av utslippstillatelse KONTROLL AV MINDRE AVLØPSANLEGG Ved rehabilitering reduseres gebyret i bokstav a og b med 25 %. a. Bolig b. Fritidsbolig c. Oppmøte hvor anlegg ikke er tilgjengelig for prøvetaking

76 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 16, fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m 2 kr ,- areal fra m 2 kr ,- areal fra m 2 pr. påbegynt daa. kr ,- areal fra m 2 pr. påbegynt daa. kr. 780,- areal over m 2 økning pr. påbegynt daa. kr. 530,- Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyr pr. sak: 6 10 saker: 10% reduksjon saker: 15% reduksjon. 26 og flere: 20% reduksjon Oppretting av uteareal på eierseksjon Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon areal fra 0 50 m 2 kr ,- areal fra m 2 kr ,- areal fra m 2 kr ,- areal fra 2001 m 2 økning pr. påbegynt daa. kr. 770, Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra m 3 kr ,- volum fra m 3 pr. påbegynt 1000 m 3 kr ,- volum over m 3 økning pr. påbegynt 1000 m 3 kr 1.030, Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Timesats kr. 820, Innløsing av festegrunn For festegrunn som skal innløses til grunneiendom, skal det gjennomføres en oppmålingsforretning. Festegrunner som har målebrev med koordinatbestemte grensehjørner bestemt i EUREF89 eller NGO48, kan oppmålingsforretningen gjennomføres uten ny merking og måling. Gebyret for dette settes til kr ,- 58

77 Festegrunner som ikke oppfyller kravet om tidligere oppmåling, gjennomføres med full oppmålingsforretning og med gebyr etter 1.1. Det åpnes mulighet for at tomter som har målebrev eller noen grensepunkt uten godkjente koordinater, først bestemmes etter gebyrregulativets pkt.6 og så innløses til kr Overstiger denne gebyrregningen gebyret etter 1.1skal gebyr etter 1.1 brukes. Dersom det samtidig med rekvisisjon av innløsning av festetomt blir rekvirert grensejustering, arealoverføring eller tilleggstomt til tomten som rekvireres innløst, faktureres 50 prosent gebyr for dette tilleggsarealet. 2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 1.1, 1.3 og 1.4. (Tidligere midlertidig forretning) kr ,- I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering. Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1 og 2. Etter ferdig avholdt oppmålingsforretning i marka betales: 60% av totalgebyret Etter ferdig beregnet oppmålingsforretning betales 80% av totalgebyret. 3. Grensejustering 3.1. Grunneiendom Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m 2 ). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justering. Verdiendring mellom eiendommene må være mindre enn 1G. Bruttoareal ved gjensidig grensejustering areal fra m 2 kr ,- areal fra m 2 kr , Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men maksimal grense settes til 1000 m 3 og verdi på 1G. volum fra m 3 kr ,- volum fra m 3 kr ,- 4. Arealoverføring 4.1. Grunneiendom Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. 59

78 Når rekvirent leverer alle påkrevde dokumenter og klargjør for tinglysing av arealoverføringen innen fastsatt frist satt av kommunen, beregnes gebyr etter 1.1 areal fra m 2 kr ,- areal fra m 2 kr ,- arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m 2 medfører en økning av gebyret på kr , Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, -ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Når rekvirent leverer alle påkrevde dokumenter og klargjør for tinglysing av arealoverføringen innen fastsatt fristsatt av kommunen, beregnes gebyr etter 1.1 volum fra m 3 kr ,- volum fra m 3 kr ,- volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m 3 medfører en økning av gebyret på kr. 940,- 5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning, eller kartforretning og med koordinater i EUREF89 eller NGO48. For inntil 2 punkter kr ,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr. 680,- 6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter kr ,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr ,- Dersom kartlegging av grenser kombineres med innløsing av festegrunn, 1.5 skal samlet gebyr ikke overstige gebyr beregnet etter 1.1. Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Timesats er kr. 820,- 7. Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 60

79 8. Fakturering og betaling Fakturering skjer etter de satser som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad er registrert mottatt. Gebyrer etter Matrikkellova skal være forhåndsbetalt. 9. Utstedelse av Matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 175,- Matrikkelbrev over 10 sider kr. 350,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk i takt med årlig kostnadsutvikling. 9. GEBYRFORSKRIFTER FOR ARBEIDER ETTER LOV OM SEKSJONERING 9.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av eiendom a. Sak som krever befaring: fem rettsgebyr b. Sak som ikke krever befaring tre rettsgebyr 9.2 Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon Gebyr fastsettes etter reglene i kapittel Ny behandling av avslått søknad Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et registernummer fører til godkjenning eller nytt avslag skal det betales halvt gebyr dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr). ANDRE GEBYRER I FORBINDELSE MED KART OG OPPMÅLING. 10. Salg av kartdata Ved salg av digitale FKB-produkter, vises det til Geovekst sin priskalkulator. Minstebeløp kr 1.220,- 11. Opplysninger om fastmerker faktureres med kr 340,- 12. Utsetting av hjelpepunkter Utsetting av inntil 3 hjelpepunkter faktureres etter medgått tid, minimum 4 timer. Timesats kr. 820,- 13. Situasjonskart og målebrev Utskrift av situasjonskart: kr 220,- Kopi av målebrev: kr 220,- 61

80 GEBYRER VED HOBØL, SPYDEBERG OG ASKIM LANDBRUKSKONTOR GJØDSLINGSPLANLEGGING: Grunngebyr Kr 500,- Kr 500,- Pr. skifte Kr 40,- Kr 40,- Maks gebyr pr plan er kr 1 500,-. Teknisk planlegging / driftsplaner Gebyret fastsettes til kr 550,- pr time. Dette er uendret fra

81 63

82 64

83 Økonomi- og strategiplan Rådmannens forslag Spydeberg kommune 0

84 Innhold Side Rådmannens forord 2 Årlig syklus for planlegging, budsjettering og rapportering 4 Organisasjonskart Spydeberg kommune 5 Strategi for medvirkning av dialog 6 Planhierarki og målekart 8 Sammenhenger i kommunens plansystem 9 Overordnet målekart 10 Økonomi 13 Økonomiplan Investeringer Investeringer selvfinansierende 18 Interkommunale samarbeid 19 1

85 Rådmannens forord Økonomi- og strategiplanen for Spydeberg kommune legges frem med forslag til strategier, økonomisk rammeanslag, mål og investeringer for perioden Spydeberg kommune har hatt godt fokus på bærekraftig økonomi og dette har gjort oss i stand til å levere tjenester av god kvalitet, og i noen tilfeller utover de minstekrav og retningslinjer som stilles til offentlig tjenesteyting. Dette bidrar til at Spydeberg kommune er en god kommune å bo i, for et stadig økende antall innbyggere. Likevel er det flere faktorer i kommende økonomiplanperiode som utfordrer kommunen på flere områder: - Befolkningsvekst og investeringsbehov - Endring av inntekter fra skatt, ramme og lokale inntektsmuligheter - Større ressursutmåling til brukere - Samfunnsutvikling Det er lagt til grunn en befolkningsvekst på nær 2 % i planperioden, basert på undersøkelser om arealtilgjengelighet, attraktivitet og historisk framskrivning. Befolkningsframskrivingen for Spydeberg kommune innebærer en vekst som er ambisiøs for en kommunal forvaltning og tjenesteleveranse men den kan allikevel bli høyere dersom markedet opprettholder etterspørsel, og entreprenør- og byggenæringen har gode vilkår. Parallelt med vekst i befolkning er det behov for investeringer, og for Spydeberg kommune er skoleinvestering en av de største i planperioden I tillegg til dette kommer tilrettelagte boliger i tråd med boligsosial handlingsplan, samt et økende behov for utbygging av gode gang- og sykkelveiforbindelser. Økonomien i Spydeberg kommune balanserer de siste år, men netto driftsresultater for virksomhetene er stadig svakere. Spydeberg kommune gjennomfører i 2014 en ressursgjennomgang av alle virksomheter for å analysere tjenesteutmåling og organisering av tjenestene. Det vil være særlig viktig å fullføre dette arbeidet, ved å fortsette gevinstrealiseringen også utover i planperioden. Erfaringsmessig vil de mest interessante resultatene få gode effekter både for ressurser, kvalitet og arbeidsmiljø men krever noe tid til realisering. Spydeberg kommunes økonomi vil utover resultat av interne ressursgjennomganger, ha behov for annen kapital ved realisering av større investeringer som eksempelvis en barneskole. Aktiviteten øker utover forventet inntektsvekst. Det kan være ulike måter å finansiere investeringer på som eiendomsomsetning, samarbeid med andre aktører og inntekter fra lokal eiendomsskatt. Det ligger inne i økonomiplanperioden at disse forholdene må utredes videre, før større investeringer foretas. Det er et langsiktig mål å sette kommunens eiendommer og infrastruktur i god teknisk stand. Vedlikeholdsetterslepet reduserer levetiden og anvendeligheten for kommunens verdier og medfører periodisk større økonomiske løft enn det som hadde vært nødvendig. Verdibevaring bør være et strategisk grep for planperioden. Behovet for tjenester endres med befolkningsutviklingen og sosiale og økonomiske forhold. Det er høye forventninger til tjenestene, både når det gjelder kvalitet, volum og individuell tilpasning. Tidlig innsats vil i større grad prege tenkning, prioritering og tiltak for alle aldersgrupper. Spydebergsamfunnet er i rask utvikling, og kommuneproposisjonen for 2015 legger opp til endring i årene fremover. Det er avgjørende for videre økonomisk bærekraft at det skapes handlingsrom for nye investeringer og inntekter til Spydeberg kommune. Dette må skje i kombinasjon med interne omprioriteringer og endringsevne innenfor eksisterende rammer, samt at nye løsninger må skapes for god tjenesteyting. Kjerneoppgavene for Spydeberg 2

86 kommune må ha klar prioritet og fokus i kommende planperiode hvor den pågående samfunnsutviklingen vil være både spennende og krevende. Spydeberg, 30. oktober 2014 Heidi Vildskog rådmann 3

87 Årlig syklus for planlegging, budsjettering og rapportering Kostra-rapportering Regnskap Vernerunde Utforme HMS-mål Budsjettvedtak Desember Januar Kostra-rapportering Regnskap Årsmelding November Februar Beredskapsøvelse Lokal forhandlinger Budsjettkonferanse Oktober Mars Årsmelding Regnskap Tertialrapport September April Strategiarbeid Undersøkelser Budsjettsamtaler August Juli Budsjettrundskriv/ Fremdriftsplan budsjett Mai Kvalitetsrevisjon Tertialrapport Juni Strategikonferanse/ Dialogkonferanse Medarbeidersamtaler Årshjulet gir en oversikt over det systematiske arbeidet med rapportering, evaluering, planlegging og budsjettering, og oppsummerer Spydeberg kommunes styringssystem. Årshjulet er inndelt i tre ulike tema, et i hver tertialperiode. Første tertial har fokus på resultatvurdering. Her innhentes og gjennomgås erfaringer fra foregående år, og nødvendige revisjoner blir gjort. Andre tertial har fokus på dialog og strategi. Her gjennomføres målinger (bruker-, innbyggereller medarbeiderundersøkelser), dialogmøter og analyser. Resultatene av dette legger føringer for budsjettkonferansen i kommende tertial, samt videre budsjettprosesser. Tredje tertial har fokus på økonomi og plan, hvor resultatene fra foregående periode danner grunnlaget for planlegging av mål, budsjett og planprioriteringer for kommende økonomiplan. 4

88 Organisasjonskart Spydeberg kommune Heidi Vildskog Rådmann Hans Moesgaard (ass rådmann) Stab, servicetorg og kultur (SSK) Hans Moesgaard Kultur Servicetorg, Bibliotek, Økonomi, Personal og utvikling, Arkiv Teknisk forvaltning Jon Weng Skole May Kirsti Heggelund Grinitun, Pleie og omsorg Runar Stemme Familierelaterte tjenester Hilde Dybedahl Eiendom og teknisk drift Erik Flobakk Barnehage Per Jarle Hestnes Kart/oppmåling Byggesak Arealplanlegging Forurensing Brann Landbruk Spydeberg skole Hovin skole Spydeberg ungdomsskole SFO Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Brukerstyrt personlig assistent Dagsenter Sykehjem Spania Sykehjem Vaskeri Kjøkken Funksjonshemmede, psyk. helsetjenester, barnevern, PPT, Vollene, NAV og Helsetjenester Alle kommunale boliger og bygg, vann, avløp, renovasjon og vei. Blomsterenga barnehage 5

89 Strategi for medvirkning og dialog Arena 1 Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse retter seg mot enhver innbygger med bostedsadresse i kommunen og har generelle spørsmål knyttet til tilfredshet med kommunens tjenester, tilgjengelighet, infrastruktur, tilbud og politikk. Innbyggeren behøver ikke være bruker av noen spesielle tjenester, men blir allikevel bedt om å gi sin oppfatning om kommunen. Innbyggerundersøkelser gir nyttige innspill og spesielt når kommuneplanen skal rulleres. 2 Brukerundersøkelser i ulike tjenesteområder Brukerundersøkelser arrangeres via ulike faglige portaler, herunder Udir og «KS bedre kommune». Undersøkelsene er rettet direkte mot de som bruker våre tjenester, som eksempelvis barnehage, skole, eldreomsorg, byggesak osv. Virksomheter har noe ulik frekvens på undersøkelsene (grunnet krav i særlovgivning), men bør gjennomføres annen hvert år. 3 Dialog-/Strategikonferanse Strategikonferansen har som hovedformål å oppsummere statistikk, innspill, analyser og styringssignaler for videre å kunne strategisk planlegge kommunens satsning kommende 4 år. Konferansen utvikles slik at den har dialog og drøftinger med brukere, tillitsvalgte, leder og politikere. Temaer som innbygger-/brukerundersøkelser, dialogarenaer og andre samarbeidsinnspill holdes sammen med føringer i kommuneproposisjon. 4 Faste råd Spydeberg har faste råd som drøfter og gir innspill på viktige saker som berører en brukergruppes interesser. Kommunens råd er Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet, Flyktningrådet og ungdommens kommunestyre. Rådene er fastsatt i delegeringsreglementet. 5 Brukerråd Kommunene har enkelte særlover som krever brukerråd for noen tjenester. Ordningen er under evaluering, slik at lovenes krav oppfylles, men samtidig ikke overlapper andre organ for medvirkning. Evaluering fullføres innen 2014, og beslutning om brukerrådenes utbredelse tas. 6 Arbeidsgrupper i planutvikling Kommunen utvikler og rullerer en rekke planer for ulike aktiviteter og tjenester, være seg idrett, skole, næring og eldreomsorg. Når planer skal forberedes vil det i hvert tilfelle vurderes referansegrupper eller arbeidsgrupper som i varetar brukeres representasjon i tillegg til medvirkning gjennom høring og offentliggjøring ved politisk behandling. 7 Barnas representasjon i fast komite Barnas representant skal delta i komite for miljø, plan og teknikk for de saker som omhandler planlegging (regulering og utvikling). Barnas representant skal tale barnas sak i planarbeidet, men er ikke stemmeberettiget i komiteen. Rådmannen utpeker representanten og vara (som oftest en ansatt i oppvekstsektoren). 8 Dialog i tråd med særlovgivningens krav Enkelte særlover, eksempelvis opplæringsloven og helse og omsorgstjenesteloven krever dialog og medvirkning som en systematisk aktivitet i tjenesteytingen, også på individnivå. Dette har ulike frekvenser men ofte halvårlig eller oftere. I disse tilfellene organiserer virksomhetene opp denne medvirkningen og dialogen i egen prosedyre. Frekvens Gjennomføres i 2014 og hvert fjerde år Gjennomføres normalt annen hvert år innen tjenesteområdene Mai/Juni hvert år Jevnlige møter gjennom året, som politisk møtekalender Gjennomføres i tråd med krav i særlover Tilpasses den enkelte planprosess I de komitemøtene som har planer til behandling Frekvens i tråd med særlovgivningen 6

90 9 Medvirkning ansatte Ansatte i Spydeberg kommune har medvirkning på kommunens prosesser i tråd med hovedavtalens bestemmelser. Dette innebærer alt fra informasjon til drøftinger og forhandlinger. Ansatte vil i tillegg få medarbeiderundersøkelser for jevnlig å kartlegge arbeidsmiljø og tilfredshet. 10 Dialogmøter Ordningen med dialogmøter oppleves som noe ulikt hensiktsmessig. Spydeberg kommune har mange parallelle/overlappende arenaer for medvirkning og dialog, samt at det er innført strategi- og økonomiplanbehandling før sommeren hvert år. I denne prosessen, inkludert strategikonferansen, inviteres brukere sammen med kommunens politikere og administrasjon for å se innspill i en langsiktig sammenheng. Det foreslås i 2015 å utvikle strategikonferansen slik at denne oppfyller intensjonen med dialogmøtene. Medarbeiderundersøkelse annen hvert år (mars) Månedlige møter med alle HTV/HVO Foreslås endret fra og med

91 Planhierarki og målekart Nivå 1 Kommuneplan Kommuneplanmål Overordnede mål for hele kommunens samfunnsutvikling som tar opp i seg føringer fra sentrale myndigheter, regionale forhold, kommunens egne satsningsområder og spesifikke utfordringer. Målene er retningsgivende, langsiktige og justeres ved rullering av samfunnsdelen i kommuneplanen Nivå 2 Økonomi- og strategiplan Økonomi- og strategiplanmål Inneholder strategiske mål som er overgripende for hele kommunens virksomhet, og som rulleres og oppdateres årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. Inneholder overordnet målekart og prioriterte mål og delmål fra kommuneplanen. Nivå 3 Lokalt målekart Lokalt målekart Spesifikke mål for den enkelte virksomhet. Virksomhetsmål skal ha samsvar med angitte mål og retninger både i kommuneplanen og økonomiog strategiplanen. Nivå 4 Individuelle mål Individuelle mål Gjennom leder- og medarbeidersamtaler avklares mål for den enkelte som bidrar til å oppfylle de overordnede målsetningene. 8

Saksframlegg ØKONOMI- OG STRATEGI PLAN (REVIDERING) MED BUDSJETT FOR 2015

Saksframlegg ØKONOMI- OG STRATEGI PLAN (REVIDERING) MED BUDSJETT FOR 2015 SPYDEBERG KOMMUNE Saksframlegg ØKONOMI- OG STRATEGI PLAN 2015-2018 (REVIDERING) MED BUDSJETT FOR 2015 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hans Moesgaard FE - 100 14/2759 Kode Tittel SaksNummer Møtedato E Eldreråd

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Oppmøte kl 1350 for omvisning på Hovin skole Møtedato: 10.11.2014 Møtested: Møterom 238 Møtetid: 14:30 Forfall meldes til

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 064/13-067/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Møteprotokoll for Eldreråd

Møteprotokoll for Eldreråd SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Eldreråd Møtedato: 10.11.2014 Møtested: Grinitun - Stua 1. etg. Møtetid: 08:00-10:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Bjørg Martiniussen, Bjørg Thorsrud,

Detaljer

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20:25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 070/12-081/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 13.11.2012 ekstraordinært møte Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 076/12-077/12 Faste representanter: Ordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 03.06.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00-15:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 18.6.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-23:00 Til stede Forfall Administrasjonen Spydeberghalvtimen Andre Medlemmer: Anne Sofie Hoff,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 05.02.2013 Møtetid: Kl. 18:00 20:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/13-007/13 Faste representanter: Morten Strande FF Jeanette Bach

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 05.06.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 20.30 Til stede Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette Bach Mikkelsen, Knut

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært

Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 12.02.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:00-16:30 Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: Kl. 16:00 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/14-022/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 29.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:30 Til stede Forfall Administrasjonen Spydeberghalvtimen Andre Medlemmer: Andreas Kulvik,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:20 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 070/13-077/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 22.01.2013 Møtetid: Kl. 18:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 001/13-006/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00-19:00 Til stede Forfall Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut Espeland, Morten

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 29.10.2013 Møtetid: Kl. 18:00 22:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 050/13-060/13 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 30.04.2014 Møtetid: Kl. 18:00 20:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 026/14-030/14 Faste representanter: Morten Strande FF Jeanette Bach

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 08.05.2012 Møtetid: Kl. 16:00 19:55 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 021/12-028/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 19.10.2010 Møtetid: Kl. 18:00 1930 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 057/10-062/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE - 151 17/789 Budsjett for Skiptvet kommune 2018 Saksnr Utvalg Type Dato 17/031 Rådet for eldre og funksjonshemmede PS 21.11.2017

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 01.04.2014 Møtetid: Kl. 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 023/14-027/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten Strande,

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 25.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 068/13-069/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 01.06.2010 Møtetid: Kl. 16:00 20:10 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 029/10-037/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 15.09.2009 Møtetid: Kl. 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 040/09-053/09 Faste representanter: Vararepresentanter. Britt E. Gulbrandsen,

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

076/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL 077/12 ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN MED BUDSJETT Spydeberg kommune, 8. november 2012

076/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL 077/12 ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN MED BUDSJETT Spydeberg kommune, 8. november 2012 Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 13.11.2012 Ekstraordinært møte Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 19.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Arve Martinius Bekkevard,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 17:30-20:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.04.2011 Møtetid: Kl. 18:00 20:55: Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 027/11-034/11 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2011/1653-16 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 10.11.2011 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.11.2011 101/11 Kommunestyret 13.12.2011

Detaljer

BUDSJETT 2010. Prestegården

BUDSJETT 2010. Prestegården BUDSJETT 2010 Prestegården Vedtatt i kommunestyret 17.11.2009 Innhold UTSKRIFT AV K.SAK 065/09: ØKONOMI-OG STRATEGIPLAN 2010-2013 MED BUDSJETT 2010... 3 BUDSJETT 2010 - ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 14

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært. Saksliste Møtedato: 19.03.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 18.09.2014 Møtested: kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff, Birgitta

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 18:00 22:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 064/09-072/09 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-22:00 Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Arza Sudic

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Økonomi- og strategiplan 2016-2019 (revidering) med budsjett for 2016. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskap PS 12.11.

Saksframlegg. Økonomi- og strategiplan 2016-2019 (revidering) med budsjett for 2016. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskap PS 12.11. SPYDEBERG KOMMUNE Saksframlegg Økonomi- og strategiplan 2016-2019 (revidering) med budsjett for 2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Mette Mysliwski 15/1949 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskap PS

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 09.02.2010 Møtetid: Kl. 18:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/10-007/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 16:00

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 16:00 Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 25.09.2012 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 09:00 18:00 Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært møte. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært møte. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 22.10.2014 Møtested: formannskapssalen Møtetid: 17:00 Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært møte Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.02.2014 Møtetid: Kl. 18:00 21:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/14-015/14 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.12.2010 Møtetid: Kl. 20:00 22:15 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 068/10-077/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer