Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 10/ /10 Arkiv: 151 Sak: 193/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.12.2010 Arkivsak: 10/2829-9 - 30012/10 Arkiv: 151 Sak: 193/10"

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 10/ /10 Arkiv: 151 Sak: 193/10 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Behandling: Forslag fra BL v/ Arild Olsen: Investeringsbudsjett: Ta ut idrettshall/flerbrukshall Ottestad Ta ut storkjøkken Stange sykehjem 138 mill 11 mill Forslag fra Krf v/ Kjell Bjørseth: FORSLAG TIL ENDRING I DRIFTSBUDSJETTET FOR Oppvekst: HIPPT kr ,- Folkehelse Dagplasser for demente, inklusiv transport kr ,- Kutlur og fridid Støttekontakter økt bevilging kr ,- Tiltak Østgård kulturelle spaserstokken kr ,- Kulturskoleløftet egenandeler ved prosj.midler kr ,- Ikke legge ned ungdomsklubben på Tangen kr ,- Støtte til andre aktiviteter hvor beboere i Stange kommune benytter i andre kommuner; Hamar. Kirkens Sosialtjeneste; Barmsenteret, Værestedet kr ,- Sangen kr ,- TOTALT kr ,- Inndekning tas fra Rådmannens reserve.

2 FORSLAG TIL ENDRING I INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2011 Kommunalteknikk: Fjerne maskinkjøp, lån kr ,- Eiendomsavdelingen: lån storkjøkken kr ,- TOTALT kr ,- KrF foreslår å legge inn følgende tiltak i stedet for det som er kuttet: Økt investering til gravplass Ottestad kr ,- Universell utforming på kirkene i Stange kr ,- Bidra til at regionen får et kutlurhus på Hamar forslaget er sammen med Sp kr ,- til utbedring av eksisterende kjøkken på sykehjem kr ,- På denne måten reduserer vi totalt låneopptak med 5 millioner kroner. Forslaget falt. Verbalforslag fra Krf: 1. Stange KrF vil gi Stange kommunes pensjonister mulighet til å drive Østgård som lavterksel dagtilbud. Dette ligger utenfor rammen i Rådmannens budsjettforslag. Vi i Stange KrF vil ha det inn i rammen for Forslaget falt mot 3 stemmer (Sp, Frp og H) 2. Stange KrF vil ha til behandling i løpet av 2011 Kommunedelplan for Stangebyen og Tangen Sentrum Forslaget falt mot 2 stemmer (V og H)

3 FORSLAGSSTILLER: Stange Fremskrittsparti DRIFT Tall i hele tusen kroner i 2010-priser. DRIFTSKONSEKVENSER FORSLAGSTEKST: BRUTTO INNTEKTER Fjerne eiendomsskatt Utbytte fra Boligforetaket (eks salg av boligmasse og tomter) 10 mill kr, endring 8.4 (2 % avkastning) Redusere frikjøp av HTV kr Kultur og fritid, kutt på en stilling i flyktningetjenesten kr mill i nedtrekk på kulturelle aktiviteter Felles reserve, trekker 5 mill fra reservene. Bygger opp ekstra i 12, 13 og Landbrukskontor, reduksjon på 2 stillinger, 1 mill Næringssamarbeid med bla Hamar, nedleggelse av en stilling kr Varaordfører, nedlegges dvs ca Eiendomsavdelingen nedbemannes med 70 åv. Det beholdes 17 stillinger i bestiller og kontrollørroller. Besparelse ca 20 %, dvs ca 3.5 mill kr (dette er en halvårsvirkning) Kommunalteknikk 33 ÅV Bestillerenhet på 13 stillinger, kuttes med 4 stillinger. Besparelse 2 mill kr Utførerenhet på 21 stillinger, kuttes med 10 stillinger og settes ut på T anbud. Besparelse 4.5 mill D Besparelse ifm maskinpark, vedlikehold. Besparelse 1 mill 0 0 S 0 Utgifter til anbud i Utførerenhet 3 mill Netto besparelse 2.25 mill kr Økonomi og administrasjon kuttes med 2 stillinger. Besparelse 1 mill T Rådmannen foreslår 20 mill fra Stange Energi. Hvis vi sier at SE er D verd ca 500 mill kr, så vil 5 % avkastning være 25 mill. Utenpå S Rådmannens så trekker vi 10 mill Storkjøkken Stange sjukehjem, 24 mill, tas ut av Investering. Varmmat settes på anbud. Rentebesparelse ca Nei til utbygging av idrettshall i Ottestad. Rentebesparelsen for 2011 er ca ØKONOMIPLAN ENDRINGSFORSLAG. FORSLAGSSTILLER: Stange Fremskrittsparti Tall i hele tusen kroner i 2010-priser. INVESTERING Trond Vangen: Overskudd går til Fellesreserve FORSLAGSTEKST: BRUTTO UTGIFTER Storkjøkken Stange sjukehjem, 24 mill, tas ut av Investering. Varmmat settes på anbud Nei til utbygging av idrettshall i Ottestad SUM Konkuranseutsetting av sykehjem

4 Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om konkuranseutsetting av driften av sykehjem og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for konkuranseutsetting av kommunens sykehjem. Fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester og øvrige personlige tjenester og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og en prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester og så fremme forslag om en tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Næring og Bosetting Formannsskapet ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om mulighetene for: Selge Åkershagan Næringspark. Stille seg kritisk til, men ikke konsekvent avvisende til, deltagelse i nye kommunale næringsutviklingsråd og interkommunale prosjekter. Ha en evaluering og oversikt over forskjellig offentlige tiltak på området og resultater av pengeinnsatsen. Ha en bransjenøytral holdning fra kommunen. Ha en kommune som aktivt motarbeider monopolvirksomhet. Avslutte ordningen med kommunal næringssjef. Fjerne arealbegrensninger for merkantil virksomhet. Være aktiv tilbyder på salg av kommunale tomter. Velferd og trivsel Formannsskapet ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om mulighetene for:

5 Private aktører ønskes velkommen i kommunen med sine tilbud i konkurranse med det offentlige, dette gjelder også offentlig privat samarbeid (OPS) og offentlig privat partnerskap (OPP) av deltjenester innen offentlige institusjoner, eller tilgang på tjenester i nærheten av institusjonen. o Ønskede tjenestetilbud kan være: vask og renhold hjemmeservice kantinedrift kiropraktorer matutkjøring fysioterapi alternativ medisin barnehager Formannskapet vil at antall sykehjemsplasser skal økes, alternativt ved OPS eller OPP. Pleiefaktoren i sykehjemmene må stå i forhold til behovet. Formannskape vil at brukerne skal sikres rett til enerom på sykehjemmene og at ektefeller/samboere skal ha rett til å tilbringe de siste årene av livet sammen. Integrering og sysselsetting Formannskapet ber om at Integreringsplanen evalueres. Hva som har blitt gjennomført i tråd med tidsfrister i planen spesifiseres. Det som ikke er gjennomført må være grunnlag for utarbeidelse av ny fremdriftsplan. Forslaget falt mot 3 stemmer (Frp, SV og V)) Kapitalmidler Formannskapet ber om at Stange Energis verdi legges frem for kommunestyret og at denne verdien årlig skal ha en avkastning tilsvarende det kommunen ville hatt ved alternativ plassering med moderat risiko. 1. Stange kommune sier opp sin avtale med KLP før 1. november og setter hele avtalen ut på anbud. 2. Det settes av i budsjettet for 2011 til utarbeidelse av anbud og forberedelse til anbudsrunde. Dekkes inn fra fellesreserven. Forslag fra V v/ Mirjam Engelsjord:

6 Økt kvalitet i skolen Venstre vil prioritere tiltakene i Strategisk skoleplan og jobbe for økt tilpasset opplæring for den enkelte elev. Venstre vil prioritere mer til videre- og etterutdanning av lærere. Kort sagt mer til kvalitet og mindre til det som vi mener er foreldrene har et viktig ansvar; ernæring. Flere skolebygg, deriblant ungdomsskolene i Stange kommune er nedslitte og spesielt Ottestad ungdomsskole er overfylt. Venstre vil prioritere nybygg og rehabilitering av Ottestad ungdomsskole i kommende periode. I 2012 vil vi sette inn opprusting av Stange ungdomsskole inn i økonomiplanen, men her må vi vente på kostnadsrammen fra administrasjonen. Posisjonen har tatt ut rehabilitering av Romedal og Stange ungdomsskole og prioriterer flerbrukshall og ny Stenby skole i stedet. Vi ser over flere år en nedgang i elevtallet ved Tangen og Stenby barneskoler. Stenby skole har per i dag for få elever og for sårbart sosialt miljø til å gi spesielt de eldste elevene et fullverdig skoletilbud. Vi må konsentrere oss om å styrke og oppruste Tangen barneskole. Et samlet faglig skolefaglig miljø anbefaler ikke å bygge skoler der elevtallet er så lavt som det vil bli på Stenby. Stange Venstre sa som eneste parti nei til bygging av ny Stenby skole på Espa. Kunnskap i skolen forutsetter kunnskap om skolen. Åpenhet om skolens sterke og svake sider gjør det mulig for foreldre, lærere, rektorer og politikere å engasjere seg i hvordan skolen kan bli bedre. Kultur og idrett Stange Venstre reagerer sterkt på kuttene i budsjettet for kultur og fritid, som er foreslått i rådmannens forslag. Denne sektoren har ikke tatt del i veksten i Stanges kommunebudsjett de siste år, men skal tas med når det kommer til kutt. Dette kan ikke Venstre være med på. Her ønsker vi et bredt politisk samarbeid for å hindre dette kuttet. Stange Bibliotek Stange Venstre vil prioritere en utvidet bemanning ved Stange bibliotek. Gjennom det gode arbeidet som gjøres av de ansatte, fungerer biblioteket som et sentrum for kulturarrangementer i Stangebyen. Et verdifullt tilbud for innbyggerne i Stange. Stange bibliotek fungerer også godt som et ledd av integreringen av innvandrere i Stange og som et godt servicetilbud til skolene. Dette må styrkes. År % stilling Stange bibliotek Kulturskolen Venstre vil prioritere en økning i tilskuddet til kulturskolen. Vi ønsker også at arbeidsgiveransvaret for instruktører og dirigenter legges inn under kulturskolen for å gi en håndsrekning til korpsene i kommunen. År Økt bevilgning til kulturskolen Lag og foreninger Venstre vil prioritere en økning i tilskuddene til lag og foreninger. År 2011 Økt bevilgning til lag og foreninger, ekstraordinært 200

7 Frivillighetssentralene i Stange Venstre vil styrke frivillighetssentralene i Stange og grunngir dette blant annet med den store innsatsen disse sentralene gjør for de eldre i kommunen. Rådmannen fordeler disse midlene etter søknad fra sentralene. År 2011 Økt bevilling til frivillighetssentralene, ekstraordinært 200 Endringer skole og kultur, oppsummert med inndekning Tiltak Etter og videreutdanning av lærere Økt læringsutbytte, strategisk skoleplan Redusere behovet for spesialundervisning Økt administrativ ressurs skoler Kultur og idrett, se tekst lengre ned Innsparing drift nedlegging av Stenby Disposisjonsfond Ikke innføre ekstra timetall 4.trinn Frukt og grønt i ungdomsskolen, avvikle Omsorg med verdighet Eldre skal få et omsorgstilbud med verdighet og gjerne også med mer valgfrihet. Mange eldre og pleietrengende har ofte sammensatte og kompliserte sykdomsforhold. Det er viktig å legge tilrette for både korttids rehabiliterings- og avlastningsplasser. Samtidig må vi satse på gode hjemmebaserte tjenester slik at de eldre kan bo i sine hjem så lenge de ønsker og kan. Det viktigste vil til enhver tid uansett være den menneskelige ressursen som settes inn for å gi tjenester. Stange Venstre vil øremerke en av kommunens vaktmestere til å jobbe med enkle tilretteleggings- og tilpassingstiltak i hjemmene til eldre, slik at de kan bo lengre hjemme. Et samarbeid med det frivillige arbeidet som utføres i regi av frivillighetssentralen og lag og organisasjoner vil bygge opp under dette. Venstre vil styrke frivillighetssentralene i Stange og grunngir dette blant annet med den store innsatsen disse sentralene gjør for de eldre i kommunen. Rådmannen fordeler disse midlene etter søknad fra sentralene. Andre tiltak År Kommunedelplan Tangen Finansiering/inndekning tas fra bevilgningen fra Staten, erstatningsbeløpet for gamle Stenby skole Avvikle eiendomsskatten Venstre vil avvikle eiendomsskatten i Stange. Eiendomsskatten er en usosial dobbeltbeskatning, som rammer de med lav inntekt. År Nedtrapping eiendomsskatten, red inntektssiden Avvikle lønnet varaordførerstilling

8 I en presset økonomisk situasjon er det nødvendig å se på flere tiltak. Venstre ønsker å avvikle lønnet varaordførerstilling ut fra perspektivet at også det politiske miljøet må ta del i innsparingstiltak. År Avvikle lønnet varaordførerstilling Stange kommune har forpliktet seg til å jobbe for å redusere sykefraværet, som del av det å være en inkluderende arbeidslivskommune. Venstre vil øremerke en stilling til dette arbeidet, for å jobbe for arbeidsnærvær og for tilrettelegging av arbeidsforholdene for de med stor fysisk belastende jobber i kommunen. Målet er å redusere sykefraværet i Stange kommune gjennom fokus på arbeidsinnhold og enkle tilpassinger av det fysiske arbeidsmiljø. Det ligger en teoretisk innsparingsmulighet på ca 14 millioner kroner, da er sykefraværet rundt 5-6%. For å lykkes må det tilrettelegges og investeres noe i tiltak. 5,6 % er IA målet og Stange er IA kommune. År Stilling for inkluderende arbeidsliv og tilrettelegging arbeid Avvikling av eiendomsskatt , oppsummert og med inndekning driftsbudsjett År Nedtrapping eiendomsskatten, reduksjon inntektssiden Stilling for inkluderende arbeidsliv og tilrettelegging arbeid Avvikle lønnet varaordførerstilling Innsparing sykelønn Innsparing renter og avdrag, flerbrukshall, kjøkken Innsparing renter og avdrag, ekstra.ord. nedbetaling Økt utbytte Stange Energi Økt utbytte boligforetaket Kutt medlemskap Europakontor

9 Endringer investeringsbudsjettet Investeringer som tas ut av investeringsbudsjettet År Veg til Stenby skole Bygging av Stenby skole og barnehage Flerbrukshall Ottestad Kjøkkenløsning, Stange sykehjem Investeringer som tas inn i investeringsbudsjettet År Rehabilitering Tangen barneskole Fond for bygdeutvikling Tangen og Stange sør Nedbetaling av gjeld, ekstraordinært Kunstgress 4000 Hamar kulturhus, kjøp av eierandeler Reserve Forslaget falt mot 2 stemmer (V og H) Verbalforslag budsjett 2011: 1. En vaktmesterstilling omdisponeres fra nåværende oppgaver og settes til å hjelpe eldre hjemmeboende innbyggere med enkle tilpassinger av egen bolig. Enkle tilpassinger av private boliger gjør at eldre kan bo lengre hjemme. Dette er noe mange eldre selv ønsker og dermed er dette ett bidrag for å avhjelpe økte behov for omsorg, som følge av eldrebølgen. Forslaget falt mot 1 stemme (V) 2. Omdisponere avsetting til kjøp av gullklokke som belønning etter lang arbeidsinnsats i kommunen. Midlene til dette omdisponeres til opplæring av ledere i kommunen i personalhåndtering og i regleverk og praktisk oppfølging av sykefravær. Forslaget falt mot 3 stemmer (Sp, V og H) 3. Administrasjonen utreder og forbereder salg av boliger som i dag leies ut på det ordinære utleiemarkedet. Kommunen må ha boliger for mennesker med særskilte behov, men ikke være aktør på utleiemarkedet og bidra til å øke leienivået for boliger i kommunen. Kapitalen benyttes dels til å investere etter prioriteringene i boligsosial handlingsplan. Bygging av nye boliger for de med behov for tilrettelegging, unge psykisk utviklingshemmede prioriteres. Deler av kapitalen benyttes til å redusere Boligforetakets gjeld. Administrasjonen kommer tilbake med en oversikt som viser virkninger for driftsbudsjettet fra 2012.

10 Forslaget falt mot 3 stemmer (Frp, V og H) Forslag fra SP v/ Aasa Gjestvang: 1. - Eiendomsskatten fastsettes til 4 promille i Øvre grense som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt settes til 3G. - Utbytte fra Stange Energi settes til 20 millioner kroner. - Utgangspunktet for aktiviteten innenfor kommunens tjenesteområder videreføres på hovedsakelig samme nivå som i Investeringsbudsjettet -Omdisponering av 11 mill kroner Stange sykehjem storkjøkken. Vår prioritering av disse midlene er: Regionalt kulturhus Hamar: 5 mill kroner. Reserve /redusert lån: 6 mill kroner. 3. Driftsbudsjettet -Delvis omdisponering av generell reservepost fra ca 5,8 mill kroner til ca 4,55 mill kroner. Styrking oppvekst: Rød ressurs : 0,5 mill kroner. Styrking folkehelse, helse og omsorg: Et barnevern i forkant, stilling 0,5 mill kroner. Videreføre grupper for mennesker med spesielle behov kroner. Styrking Kultur og fritid: Øke kulturskolens budsjett slik at alle dirigenter og instruktører kommunens skolekorps benytter kan være ansatt i kulturskolen og ikke av det enkelte korps. Dette vil gi et likeverdig og godt tilbud til alle skolekorpsene i hele kommunen 0,2 mill kroner. Forslaget falt mot 2 stemmer (SP) Verbalforslag fra SP:

11 SP,V og Krf ber rådmannen etablere et formelt samarbeid med Hamar kommune der Stange kommune blir en positiv deltager i det regionale kulturhusprosjektet. Forslaget falt mot 4 stemmer (SP, V og H) SP ber rådmannen legge fram en egen sak for formannskap/kommunestyret i løpet av 2011, der rehabiliteringsbehov ved Stange og Romedal ungdomskoler belyses og settes inn i en realistisk økonomisk ramme. Forslaget ble enstemmig bifalt. Fellesforslag fra Ap,Sv, PP og BL v/ Bjarne Christiansen: Driftsbudsjett Kultur og Fritid Virksomhetens budsjettramme styrkes med kr ,- i 2011 og videreføres i økonomiplanperioden. Folkehelse, Helse og Omsorg. Budsjettrammen styrkes med kroner ,- for å etablere en støttetjeneste for familier i etableringsfasen etter modell Homestart. Tjenesten knyttes opp til de forebyggende, tverrfaglige tjenestene. Styrkingen videreføres i økonomiplanperioden. Planavdelingen Rådmannen bes sikre oppstart av arbeidet med kommunedelplan Tangen Sentrum i løpet av vårhalvåret 2011 og etter at det foreligger planvedtak i kommunedelplanen for Ottestad. Budsjettrammen for planavdelingen styrkes med ,- for å gi rom for en mulig forsering av planarbeidet. Finansiering drift Samlet budsjettjustering med ,- i 2011 dekkes ved reduksjon av budsjettert driftsoverskudd for 2011 på tilsvarende kroner ,-. I økonomiplanperioden ( ) innarbeides budsjettstyrkingen på åtte hundre tusen kroner ved å redusere avsetninger disposisjonsfond. Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer (SP, H, V og Frp) Investeringer Stange Kommunale Boligforetak 2011 Boligkomplekser for Rusavhengige Det forutsettes at NAV sørger for tilstrekkelig ressurser til oppfølging av beboerne i "rusboligene", ved at det er tilført boveiledere i prosjektstillinger knyttet til "opptrappingsplan for rus". En legger til grunn at prosjektet gis en treårig varighet, og at midlene i opptrappingsplanen videreføres i ramme ved planperiodens slutt i 2013.

12 Rådmannen bes avklare med sentrale myndigheter dep) evt. videreføring av midlene til opptrappingsplan. Forslaget ble enstemmig bifalt Boliger for unge med tilrettelagte tjenester Bygging av 10 boenheter for unge med behov for tilrettelagte tjenester krever nytt vedtak i kommunestyret knyttet til driftskonseptet. Rådmannen bes om å komme tilbake i egen sak der de driftsmessige konsekvensene synliggjøres. Forslaget ble enstemmig bifalt Boliger for flyktninger og vanskeligstilte. Tilsvarende forutsettes det at NAV og Flyktningetjenesten uten ytterligere ressurser følger opp flyktninger og vanskeligstilte i ny boenhet. Rådmannen bes avklare om NAV og flyktningetjenesten kan følge opp beboerne innen dagens rammer for tjenestene. Forslaget ble enstemmig bifalt Rådmannens innstilling vedtas med innarbeiding av de endringer som formannskapet har vedtatt. Vedtatt mot 5 stemmer (Sp, H, V og Frp) Vedtak: Det vises til vedlagte budsjett og økonomiplan for Rådmannen tilrår følgende vedtak: Driftsbudsjettet for Stange kommunes årsbudsjett og økonomiplan for vedtas i samsvar med hovedoversikter på side 40 til 43 i budsjettheftet. 2. Driftsbudsjettet fordeles som netto rammebevilgninger til virksomhetsområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. 3. Investeringer i budsjettet for 2011 på totalt kr , finansieres med låneopptak på kr , bruk av fond/egenkapital med kr Investeringsplanen med finansiering godkjennes. Rammen for nye låneopptak til finansiering av kommunens

13 investeringer i 2011 med den avdragstid som framgår av investeringsoversikten på side 56 til 58 i budsjetthefte, godkjennes. 4. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 20,0 mill kroner i form av startlån, som videreformidles til aktuelle lånesøkere. 5. I henhold til kommunens finansforvaltningsreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. 6. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. 7. Kultur og Fritid Virksomhetens budsjettramme styrkes med kr ,- i 2011 og videreføres i økonomiplanperioden. 8. Folkehelse, Helse og Omsorg. Budsjettrammen styrkes med kroner ,- for å etablere en støttetjeneste for familier i etableringsfasen etter modell Homestart. Tjenesten knyttes opp til de forebyggende, tverrfaglige tjenestene. Styrkingen videreføres i økonomiplanperioden. 9. Planavdelingen Rådmannen bes sikre oppstart av arbeidet med kommunedelplan Tangen Sentrum i løpet av vårhalvåret 2011 og etter at det foreligger planvedtak i kommunedelplanen for Ottestad. Budsjettrammen for planavdelingen styrkes med ,- for å gi rom for en mulig forsering av planarbeidet. 10. Finansiering drift Samlet budsjettjustering med ,- i 2011 dekkes ved reduksjon av budsjettert driftsoverskudd for 2011 på tilsvarende kroner ,-. I økonomiplanperioden ( ) innarbeides budsjettstyrkingen på åtte hundre tusen kroner ved å redusere avsetninger disposisjonsfond. Kommuneskatt 11. Det kommunale skatteøre for personlige skatteytere settes til 11,30 % i Dersom Stortinget vedtar endring i det kommunale skattøren, endres kommunens satser tilsvarende. Eiendomsskatt 12. Eiendomskatten fastsettes til 4 promille i Øvre grense som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt settes til 3G. Jfr. vedlegg side 70. Verbalforslag:

14 SP ber rådmannen legge fram en egen sak for formannskap/kommunestyret i løpet av 2011, der rehabiliteringsbehov ved Stange og Romedal ungdomskoler belyses og settes inn i en realistisk økonomisk ramme. Boligkomplekser for Rusavhengige Det forutsettes at NAV sørger for tilstrekkelig ressurser til oppfølging av beboerne i "rusboligene", ved at det er tilført boveiledere i prosjektstillinger knyttet til "opptrappingsplan for rus". En legger til grunn at prosjektet gis en treårig varighet, og at midlene i opptrappingsplanen videreføres i ramme ved planperiodens slutt i Rådmannen bes avklare med sentrale myndigheter dep) evt. videreføring av midlene til opptrappingsplan. Boliger for unge med tilrettelagte tjenester Bygging av 10 boenheter for unge med behov for tilrettelagte tjenester krever nytt vedtak i kommunestyret knyttet til driftskonseptet. Rådmannen bes om å komme tilbake i egen sak der de driftsmessige konsekvensene synliggjøres. Boliger for flyktninger og vanskeligstilte. Tilsvarende forutsettes det at NAV og Flyktningetjenesten uten ytterligere ressurser følger opp flyktninger og vanskeligstilte i ny boenhet. Rådmannen bes avklare om NAV og flyktningetjenesten kan følge opp beboerne innen dagens rammer for tjenestene. Rett utskrift: Stange kommune, den Saksprotokoll sendes:

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 K-sak: 78/05 F-sak:139/05 Vedtatt av Molde kommunestyre 15 desember 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Behandling av budsjett og økonomiplan 2006 2009 5 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012

Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 KLÆBU KOMMUNE Kommuneplan 2010 2021 Langsiktig del Vedtatt av kommunestyret 09.06.2011 Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 Foto: Johnny Nilssen, Vedtatt av kommunestyret 15.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 REVIDERT UTGAVE ETTER BYSTYREBEHANDLING 13.12.2012 SAKSPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 13.12.2012 Sak: 58/12 Arkivsak: 12/574 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2013 OG

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

Budsjett og handlingsplan 2015 2018 Inkludert kommunestyrets vedtak av 10.12.2014

Budsjett og handlingsplan 2015 2018 Inkludert kommunestyrets vedtak av 10.12.2014 Ski kommune Budsjett og handlingsplan 2015 2018 Inkludert kommunestyrets vedtak av 10.12.2014 Forsiden: Ski rådhus Foto: Mohanad Awad Foto og bildetekst i dokumentet er alle bidrag i Ski kommunes fotokonkurranse

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 94/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Behandling: Representanten

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Saksprotokoll. Følgende forslag fremmes som alternativ til pkt 6 i Venstres forslag:

Saksprotokoll. Følgende forslag fremmes som alternativ til pkt 6 i Venstres forslag: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: PS 110/14 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-9 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-22 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015 14/1142 28 145 Handlingsplan for perioden 20152018 Årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 86/14 i møte 09.12.2014 Innhold I INNLEDNING... 5 Mål og resultatstyringsprosessen i Hemne kommune...

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.11.2013 Sak: 59/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Behandling: Representanten

Detaljer

Økonomiplan. Kommunestyrets vedtak 21.6.2011

Økonomiplan. Kommunestyrets vedtak 21.6.2011 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 21.6.2011 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.06.2011 Sak: 42/11 Arkivkode: 151 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/831-8 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 15. januar 2009 Innhold RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 OPPFØLGING AV POLITISKE PRIORITERINGER... 3 PLANFORUTSETNINGER... 8 KOMMUNENS

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING

GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Plan-og økonomiutvalget 02.12.09 097/09 Kommunestyret 17.12.09 108/09 Avgjøres av: Kommunestyret Sektor: Plan- og utviklingsavdelingen

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2010 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 2010-2013

KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2010 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 2010-2013 KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 21 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 21-213 Årsbudsjettet er første år i Økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Rådmannens forslag framlagt til

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 09.12.2010 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 (Andakt kl. 18.15) SAKLISTE: 55/10 BUDSJETT 2011 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018

Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018 Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018 1 Innledning Dette budsjettforslaget viser at det er mulig å skape bedre tjenester for innbyggerne i Trondheim. Høyre, Venstre

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013 Fredrikstad FrP forslag til: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Side 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2013-2016 og

Detaljer