Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 10/ /10 Arkiv: 151 Sak: 193/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.12.2010 Arkivsak: 10/2829-9 - 30012/10 Arkiv: 151 Sak: 193/10"

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 10/ /10 Arkiv: 151 Sak: 193/10 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Behandling: Forslag fra BL v/ Arild Olsen: Investeringsbudsjett: Ta ut idrettshall/flerbrukshall Ottestad Ta ut storkjøkken Stange sykehjem 138 mill 11 mill Forslag fra Krf v/ Kjell Bjørseth: FORSLAG TIL ENDRING I DRIFTSBUDSJETTET FOR Oppvekst: HIPPT kr ,- Folkehelse Dagplasser for demente, inklusiv transport kr ,- Kutlur og fridid Støttekontakter økt bevilging kr ,- Tiltak Østgård kulturelle spaserstokken kr ,- Kulturskoleløftet egenandeler ved prosj.midler kr ,- Ikke legge ned ungdomsklubben på Tangen kr ,- Støtte til andre aktiviteter hvor beboere i Stange kommune benytter i andre kommuner; Hamar. Kirkens Sosialtjeneste; Barmsenteret, Værestedet kr ,- Sangen kr ,- TOTALT kr ,- Inndekning tas fra Rådmannens reserve.

2 FORSLAG TIL ENDRING I INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2011 Kommunalteknikk: Fjerne maskinkjøp, lån kr ,- Eiendomsavdelingen: lån storkjøkken kr ,- TOTALT kr ,- KrF foreslår å legge inn følgende tiltak i stedet for det som er kuttet: Økt investering til gravplass Ottestad kr ,- Universell utforming på kirkene i Stange kr ,- Bidra til at regionen får et kutlurhus på Hamar forslaget er sammen med Sp kr ,- til utbedring av eksisterende kjøkken på sykehjem kr ,- På denne måten reduserer vi totalt låneopptak med 5 millioner kroner. Forslaget falt. Verbalforslag fra Krf: 1. Stange KrF vil gi Stange kommunes pensjonister mulighet til å drive Østgård som lavterksel dagtilbud. Dette ligger utenfor rammen i Rådmannens budsjettforslag. Vi i Stange KrF vil ha det inn i rammen for Forslaget falt mot 3 stemmer (Sp, Frp og H) 2. Stange KrF vil ha til behandling i løpet av 2011 Kommunedelplan for Stangebyen og Tangen Sentrum Forslaget falt mot 2 stemmer (V og H)

3 FORSLAGSSTILLER: Stange Fremskrittsparti DRIFT Tall i hele tusen kroner i 2010-priser. DRIFTSKONSEKVENSER FORSLAGSTEKST: BRUTTO INNTEKTER Fjerne eiendomsskatt Utbytte fra Boligforetaket (eks salg av boligmasse og tomter) 10 mill kr, endring 8.4 (2 % avkastning) Redusere frikjøp av HTV kr Kultur og fritid, kutt på en stilling i flyktningetjenesten kr mill i nedtrekk på kulturelle aktiviteter Felles reserve, trekker 5 mill fra reservene. Bygger opp ekstra i 12, 13 og Landbrukskontor, reduksjon på 2 stillinger, 1 mill Næringssamarbeid med bla Hamar, nedleggelse av en stilling kr Varaordfører, nedlegges dvs ca Eiendomsavdelingen nedbemannes med 70 åv. Det beholdes 17 stillinger i bestiller og kontrollørroller. Besparelse ca 20 %, dvs ca 3.5 mill kr (dette er en halvårsvirkning) Kommunalteknikk 33 ÅV Bestillerenhet på 13 stillinger, kuttes med 4 stillinger. Besparelse 2 mill kr Utførerenhet på 21 stillinger, kuttes med 10 stillinger og settes ut på T anbud. Besparelse 4.5 mill D Besparelse ifm maskinpark, vedlikehold. Besparelse 1 mill 0 0 S 0 Utgifter til anbud i Utførerenhet 3 mill Netto besparelse 2.25 mill kr Økonomi og administrasjon kuttes med 2 stillinger. Besparelse 1 mill T Rådmannen foreslår 20 mill fra Stange Energi. Hvis vi sier at SE er D verd ca 500 mill kr, så vil 5 % avkastning være 25 mill. Utenpå S Rådmannens så trekker vi 10 mill Storkjøkken Stange sjukehjem, 24 mill, tas ut av Investering. Varmmat settes på anbud. Rentebesparelse ca Nei til utbygging av idrettshall i Ottestad. Rentebesparelsen for 2011 er ca ØKONOMIPLAN ENDRINGSFORSLAG. FORSLAGSSTILLER: Stange Fremskrittsparti Tall i hele tusen kroner i 2010-priser. INVESTERING Trond Vangen: Overskudd går til Fellesreserve FORSLAGSTEKST: BRUTTO UTGIFTER Storkjøkken Stange sjukehjem, 24 mill, tas ut av Investering. Varmmat settes på anbud Nei til utbygging av idrettshall i Ottestad SUM Konkuranseutsetting av sykehjem

4 Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om konkuranseutsetting av driften av sykehjem og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for konkuranseutsetting av kommunens sykehjem. Fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester og øvrige personlige tjenester og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og en prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester og så fremme forslag om en tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Næring og Bosetting Formannsskapet ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om mulighetene for: Selge Åkershagan Næringspark. Stille seg kritisk til, men ikke konsekvent avvisende til, deltagelse i nye kommunale næringsutviklingsråd og interkommunale prosjekter. Ha en evaluering og oversikt over forskjellig offentlige tiltak på området og resultater av pengeinnsatsen. Ha en bransjenøytral holdning fra kommunen. Ha en kommune som aktivt motarbeider monopolvirksomhet. Avslutte ordningen med kommunal næringssjef. Fjerne arealbegrensninger for merkantil virksomhet. Være aktiv tilbyder på salg av kommunale tomter. Velferd og trivsel Formannsskapet ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om mulighetene for:

5 Private aktører ønskes velkommen i kommunen med sine tilbud i konkurranse med det offentlige, dette gjelder også offentlig privat samarbeid (OPS) og offentlig privat partnerskap (OPP) av deltjenester innen offentlige institusjoner, eller tilgang på tjenester i nærheten av institusjonen. o Ønskede tjenestetilbud kan være: vask og renhold hjemmeservice kantinedrift kiropraktorer matutkjøring fysioterapi alternativ medisin barnehager Formannskapet vil at antall sykehjemsplasser skal økes, alternativt ved OPS eller OPP. Pleiefaktoren i sykehjemmene må stå i forhold til behovet. Formannskape vil at brukerne skal sikres rett til enerom på sykehjemmene og at ektefeller/samboere skal ha rett til å tilbringe de siste årene av livet sammen. Integrering og sysselsetting Formannskapet ber om at Integreringsplanen evalueres. Hva som har blitt gjennomført i tråd med tidsfrister i planen spesifiseres. Det som ikke er gjennomført må være grunnlag for utarbeidelse av ny fremdriftsplan. Forslaget falt mot 3 stemmer (Frp, SV og V)) Kapitalmidler Formannskapet ber om at Stange Energis verdi legges frem for kommunestyret og at denne verdien årlig skal ha en avkastning tilsvarende det kommunen ville hatt ved alternativ plassering med moderat risiko. 1. Stange kommune sier opp sin avtale med KLP før 1. november og setter hele avtalen ut på anbud. 2. Det settes av i budsjettet for 2011 til utarbeidelse av anbud og forberedelse til anbudsrunde. Dekkes inn fra fellesreserven. Forslag fra V v/ Mirjam Engelsjord:

6 Økt kvalitet i skolen Venstre vil prioritere tiltakene i Strategisk skoleplan og jobbe for økt tilpasset opplæring for den enkelte elev. Venstre vil prioritere mer til videre- og etterutdanning av lærere. Kort sagt mer til kvalitet og mindre til det som vi mener er foreldrene har et viktig ansvar; ernæring. Flere skolebygg, deriblant ungdomsskolene i Stange kommune er nedslitte og spesielt Ottestad ungdomsskole er overfylt. Venstre vil prioritere nybygg og rehabilitering av Ottestad ungdomsskole i kommende periode. I 2012 vil vi sette inn opprusting av Stange ungdomsskole inn i økonomiplanen, men her må vi vente på kostnadsrammen fra administrasjonen. Posisjonen har tatt ut rehabilitering av Romedal og Stange ungdomsskole og prioriterer flerbrukshall og ny Stenby skole i stedet. Vi ser over flere år en nedgang i elevtallet ved Tangen og Stenby barneskoler. Stenby skole har per i dag for få elever og for sårbart sosialt miljø til å gi spesielt de eldste elevene et fullverdig skoletilbud. Vi må konsentrere oss om å styrke og oppruste Tangen barneskole. Et samlet faglig skolefaglig miljø anbefaler ikke å bygge skoler der elevtallet er så lavt som det vil bli på Stenby. Stange Venstre sa som eneste parti nei til bygging av ny Stenby skole på Espa. Kunnskap i skolen forutsetter kunnskap om skolen. Åpenhet om skolens sterke og svake sider gjør det mulig for foreldre, lærere, rektorer og politikere å engasjere seg i hvordan skolen kan bli bedre. Kultur og idrett Stange Venstre reagerer sterkt på kuttene i budsjettet for kultur og fritid, som er foreslått i rådmannens forslag. Denne sektoren har ikke tatt del i veksten i Stanges kommunebudsjett de siste år, men skal tas med når det kommer til kutt. Dette kan ikke Venstre være med på. Her ønsker vi et bredt politisk samarbeid for å hindre dette kuttet. Stange Bibliotek Stange Venstre vil prioritere en utvidet bemanning ved Stange bibliotek. Gjennom det gode arbeidet som gjøres av de ansatte, fungerer biblioteket som et sentrum for kulturarrangementer i Stangebyen. Et verdifullt tilbud for innbyggerne i Stange. Stange bibliotek fungerer også godt som et ledd av integreringen av innvandrere i Stange og som et godt servicetilbud til skolene. Dette må styrkes. År % stilling Stange bibliotek Kulturskolen Venstre vil prioritere en økning i tilskuddet til kulturskolen. Vi ønsker også at arbeidsgiveransvaret for instruktører og dirigenter legges inn under kulturskolen for å gi en håndsrekning til korpsene i kommunen. År Økt bevilgning til kulturskolen Lag og foreninger Venstre vil prioritere en økning i tilskuddene til lag og foreninger. År 2011 Økt bevilgning til lag og foreninger, ekstraordinært 200

7 Frivillighetssentralene i Stange Venstre vil styrke frivillighetssentralene i Stange og grunngir dette blant annet med den store innsatsen disse sentralene gjør for de eldre i kommunen. Rådmannen fordeler disse midlene etter søknad fra sentralene. År 2011 Økt bevilling til frivillighetssentralene, ekstraordinært 200 Endringer skole og kultur, oppsummert med inndekning Tiltak Etter og videreutdanning av lærere Økt læringsutbytte, strategisk skoleplan Redusere behovet for spesialundervisning Økt administrativ ressurs skoler Kultur og idrett, se tekst lengre ned Innsparing drift nedlegging av Stenby Disposisjonsfond Ikke innføre ekstra timetall 4.trinn Frukt og grønt i ungdomsskolen, avvikle Omsorg med verdighet Eldre skal få et omsorgstilbud med verdighet og gjerne også med mer valgfrihet. Mange eldre og pleietrengende har ofte sammensatte og kompliserte sykdomsforhold. Det er viktig å legge tilrette for både korttids rehabiliterings- og avlastningsplasser. Samtidig må vi satse på gode hjemmebaserte tjenester slik at de eldre kan bo i sine hjem så lenge de ønsker og kan. Det viktigste vil til enhver tid uansett være den menneskelige ressursen som settes inn for å gi tjenester. Stange Venstre vil øremerke en av kommunens vaktmestere til å jobbe med enkle tilretteleggings- og tilpassingstiltak i hjemmene til eldre, slik at de kan bo lengre hjemme. Et samarbeid med det frivillige arbeidet som utføres i regi av frivillighetssentralen og lag og organisasjoner vil bygge opp under dette. Venstre vil styrke frivillighetssentralene i Stange og grunngir dette blant annet med den store innsatsen disse sentralene gjør for de eldre i kommunen. Rådmannen fordeler disse midlene etter søknad fra sentralene. Andre tiltak År Kommunedelplan Tangen Finansiering/inndekning tas fra bevilgningen fra Staten, erstatningsbeløpet for gamle Stenby skole Avvikle eiendomsskatten Venstre vil avvikle eiendomsskatten i Stange. Eiendomsskatten er en usosial dobbeltbeskatning, som rammer de med lav inntekt. År Nedtrapping eiendomsskatten, red inntektssiden Avvikle lønnet varaordførerstilling

8 I en presset økonomisk situasjon er det nødvendig å se på flere tiltak. Venstre ønsker å avvikle lønnet varaordførerstilling ut fra perspektivet at også det politiske miljøet må ta del i innsparingstiltak. År Avvikle lønnet varaordførerstilling Stange kommune har forpliktet seg til å jobbe for å redusere sykefraværet, som del av det å være en inkluderende arbeidslivskommune. Venstre vil øremerke en stilling til dette arbeidet, for å jobbe for arbeidsnærvær og for tilrettelegging av arbeidsforholdene for de med stor fysisk belastende jobber i kommunen. Målet er å redusere sykefraværet i Stange kommune gjennom fokus på arbeidsinnhold og enkle tilpassinger av det fysiske arbeidsmiljø. Det ligger en teoretisk innsparingsmulighet på ca 14 millioner kroner, da er sykefraværet rundt 5-6%. For å lykkes må det tilrettelegges og investeres noe i tiltak. 5,6 % er IA målet og Stange er IA kommune. År Stilling for inkluderende arbeidsliv og tilrettelegging arbeid Avvikling av eiendomsskatt , oppsummert og med inndekning driftsbudsjett År Nedtrapping eiendomsskatten, reduksjon inntektssiden Stilling for inkluderende arbeidsliv og tilrettelegging arbeid Avvikle lønnet varaordførerstilling Innsparing sykelønn Innsparing renter og avdrag, flerbrukshall, kjøkken Innsparing renter og avdrag, ekstra.ord. nedbetaling Økt utbytte Stange Energi Økt utbytte boligforetaket Kutt medlemskap Europakontor

9 Endringer investeringsbudsjettet Investeringer som tas ut av investeringsbudsjettet År Veg til Stenby skole Bygging av Stenby skole og barnehage Flerbrukshall Ottestad Kjøkkenløsning, Stange sykehjem Investeringer som tas inn i investeringsbudsjettet År Rehabilitering Tangen barneskole Fond for bygdeutvikling Tangen og Stange sør Nedbetaling av gjeld, ekstraordinært Kunstgress 4000 Hamar kulturhus, kjøp av eierandeler Reserve Forslaget falt mot 2 stemmer (V og H) Verbalforslag budsjett 2011: 1. En vaktmesterstilling omdisponeres fra nåværende oppgaver og settes til å hjelpe eldre hjemmeboende innbyggere med enkle tilpassinger av egen bolig. Enkle tilpassinger av private boliger gjør at eldre kan bo lengre hjemme. Dette er noe mange eldre selv ønsker og dermed er dette ett bidrag for å avhjelpe økte behov for omsorg, som følge av eldrebølgen. Forslaget falt mot 1 stemme (V) 2. Omdisponere avsetting til kjøp av gullklokke som belønning etter lang arbeidsinnsats i kommunen. Midlene til dette omdisponeres til opplæring av ledere i kommunen i personalhåndtering og i regleverk og praktisk oppfølging av sykefravær. Forslaget falt mot 3 stemmer (Sp, V og H) 3. Administrasjonen utreder og forbereder salg av boliger som i dag leies ut på det ordinære utleiemarkedet. Kommunen må ha boliger for mennesker med særskilte behov, men ikke være aktør på utleiemarkedet og bidra til å øke leienivået for boliger i kommunen. Kapitalen benyttes dels til å investere etter prioriteringene i boligsosial handlingsplan. Bygging av nye boliger for de med behov for tilrettelegging, unge psykisk utviklingshemmede prioriteres. Deler av kapitalen benyttes til å redusere Boligforetakets gjeld. Administrasjonen kommer tilbake med en oversikt som viser virkninger for driftsbudsjettet fra 2012.

10 Forslaget falt mot 3 stemmer (Frp, V og H) Forslag fra SP v/ Aasa Gjestvang: 1. - Eiendomsskatten fastsettes til 4 promille i Øvre grense som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt settes til 3G. - Utbytte fra Stange Energi settes til 20 millioner kroner. - Utgangspunktet for aktiviteten innenfor kommunens tjenesteområder videreføres på hovedsakelig samme nivå som i Investeringsbudsjettet -Omdisponering av 11 mill kroner Stange sykehjem storkjøkken. Vår prioritering av disse midlene er: Regionalt kulturhus Hamar: 5 mill kroner. Reserve /redusert lån: 6 mill kroner. 3. Driftsbudsjettet -Delvis omdisponering av generell reservepost fra ca 5,8 mill kroner til ca 4,55 mill kroner. Styrking oppvekst: Rød ressurs : 0,5 mill kroner. Styrking folkehelse, helse og omsorg: Et barnevern i forkant, stilling 0,5 mill kroner. Videreføre grupper for mennesker med spesielle behov kroner. Styrking Kultur og fritid: Øke kulturskolens budsjett slik at alle dirigenter og instruktører kommunens skolekorps benytter kan være ansatt i kulturskolen og ikke av det enkelte korps. Dette vil gi et likeverdig og godt tilbud til alle skolekorpsene i hele kommunen 0,2 mill kroner. Forslaget falt mot 2 stemmer (SP) Verbalforslag fra SP:

11 SP,V og Krf ber rådmannen etablere et formelt samarbeid med Hamar kommune der Stange kommune blir en positiv deltager i det regionale kulturhusprosjektet. Forslaget falt mot 4 stemmer (SP, V og H) SP ber rådmannen legge fram en egen sak for formannskap/kommunestyret i løpet av 2011, der rehabiliteringsbehov ved Stange og Romedal ungdomskoler belyses og settes inn i en realistisk økonomisk ramme. Forslaget ble enstemmig bifalt. Fellesforslag fra Ap,Sv, PP og BL v/ Bjarne Christiansen: Driftsbudsjett Kultur og Fritid Virksomhetens budsjettramme styrkes med kr ,- i 2011 og videreføres i økonomiplanperioden. Folkehelse, Helse og Omsorg. Budsjettrammen styrkes med kroner ,- for å etablere en støttetjeneste for familier i etableringsfasen etter modell Homestart. Tjenesten knyttes opp til de forebyggende, tverrfaglige tjenestene. Styrkingen videreføres i økonomiplanperioden. Planavdelingen Rådmannen bes sikre oppstart av arbeidet med kommunedelplan Tangen Sentrum i løpet av vårhalvåret 2011 og etter at det foreligger planvedtak i kommunedelplanen for Ottestad. Budsjettrammen for planavdelingen styrkes med ,- for å gi rom for en mulig forsering av planarbeidet. Finansiering drift Samlet budsjettjustering med ,- i 2011 dekkes ved reduksjon av budsjettert driftsoverskudd for 2011 på tilsvarende kroner ,-. I økonomiplanperioden ( ) innarbeides budsjettstyrkingen på åtte hundre tusen kroner ved å redusere avsetninger disposisjonsfond. Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer (SP, H, V og Frp) Investeringer Stange Kommunale Boligforetak 2011 Boligkomplekser for Rusavhengige Det forutsettes at NAV sørger for tilstrekkelig ressurser til oppfølging av beboerne i "rusboligene", ved at det er tilført boveiledere i prosjektstillinger knyttet til "opptrappingsplan for rus". En legger til grunn at prosjektet gis en treårig varighet, og at midlene i opptrappingsplanen videreføres i ramme ved planperiodens slutt i 2013.

12 Rådmannen bes avklare med sentrale myndigheter dep) evt. videreføring av midlene til opptrappingsplan. Forslaget ble enstemmig bifalt Boliger for unge med tilrettelagte tjenester Bygging av 10 boenheter for unge med behov for tilrettelagte tjenester krever nytt vedtak i kommunestyret knyttet til driftskonseptet. Rådmannen bes om å komme tilbake i egen sak der de driftsmessige konsekvensene synliggjøres. Forslaget ble enstemmig bifalt Boliger for flyktninger og vanskeligstilte. Tilsvarende forutsettes det at NAV og Flyktningetjenesten uten ytterligere ressurser følger opp flyktninger og vanskeligstilte i ny boenhet. Rådmannen bes avklare om NAV og flyktningetjenesten kan følge opp beboerne innen dagens rammer for tjenestene. Forslaget ble enstemmig bifalt Rådmannens innstilling vedtas med innarbeiding av de endringer som formannskapet har vedtatt. Vedtatt mot 5 stemmer (Sp, H, V og Frp) Vedtak: Det vises til vedlagte budsjett og økonomiplan for Rådmannen tilrår følgende vedtak: Driftsbudsjettet for Stange kommunes årsbudsjett og økonomiplan for vedtas i samsvar med hovedoversikter på side 40 til 43 i budsjettheftet. 2. Driftsbudsjettet fordeles som netto rammebevilgninger til virksomhetsområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. 3. Investeringer i budsjettet for 2011 på totalt kr , finansieres med låneopptak på kr , bruk av fond/egenkapital med kr Investeringsplanen med finansiering godkjennes. Rammen for nye låneopptak til finansiering av kommunens

13 investeringer i 2011 med den avdragstid som framgår av investeringsoversikten på side 56 til 58 i budsjetthefte, godkjennes. 4. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 20,0 mill kroner i form av startlån, som videreformidles til aktuelle lånesøkere. 5. I henhold til kommunens finansforvaltningsreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. 6. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. 7. Kultur og Fritid Virksomhetens budsjettramme styrkes med kr ,- i 2011 og videreføres i økonomiplanperioden. 8. Folkehelse, Helse og Omsorg. Budsjettrammen styrkes med kroner ,- for å etablere en støttetjeneste for familier i etableringsfasen etter modell Homestart. Tjenesten knyttes opp til de forebyggende, tverrfaglige tjenestene. Styrkingen videreføres i økonomiplanperioden. 9. Planavdelingen Rådmannen bes sikre oppstart av arbeidet med kommunedelplan Tangen Sentrum i løpet av vårhalvåret 2011 og etter at det foreligger planvedtak i kommunedelplanen for Ottestad. Budsjettrammen for planavdelingen styrkes med ,- for å gi rom for en mulig forsering av planarbeidet. 10. Finansiering drift Samlet budsjettjustering med ,- i 2011 dekkes ved reduksjon av budsjettert driftsoverskudd for 2011 på tilsvarende kroner ,-. I økonomiplanperioden ( ) innarbeides budsjettstyrkingen på åtte hundre tusen kroner ved å redusere avsetninger disposisjonsfond. Kommuneskatt 11. Det kommunale skatteøre for personlige skatteytere settes til 11,30 % i Dersom Stortinget vedtar endring i det kommunale skattøren, endres kommunens satser tilsvarende. Eiendomsskatt 12. Eiendomskatten fastsettes til 4 promille i Øvre grense som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt settes til 3G. Jfr. vedlegg side 70. Verbalforslag:

14 SP ber rådmannen legge fram en egen sak for formannskap/kommunestyret i løpet av 2011, der rehabiliteringsbehov ved Stange og Romedal ungdomskoler belyses og settes inn i en realistisk økonomisk ramme. Boligkomplekser for Rusavhengige Det forutsettes at NAV sørger for tilstrekkelig ressurser til oppfølging av beboerne i "rusboligene", ved at det er tilført boveiledere i prosjektstillinger knyttet til "opptrappingsplan for rus". En legger til grunn at prosjektet gis en treårig varighet, og at midlene i opptrappingsplanen videreføres i ramme ved planperiodens slutt i Rådmannen bes avklare med sentrale myndigheter dep) evt. videreføring av midlene til opptrappingsplan. Boliger for unge med tilrettelagte tjenester Bygging av 10 boenheter for unge med behov for tilrettelagte tjenester krever nytt vedtak i kommunestyret knyttet til driftskonseptet. Rådmannen bes om å komme tilbake i egen sak der de driftsmessige konsekvensene synliggjøres. Boliger for flyktninger og vanskeligstilte. Tilsvarende forutsettes det at NAV og Flyktningetjenesten uten ytterligere ressurser følger opp flyktninger og vanskeligstilte i ny boenhet. Rådmannen bes avklare om NAV og flyktningetjenesten kan følge opp beboerne innen dagens rammer for tjenestene. Rett utskrift: Stange kommune, den Saksprotokoll sendes:

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2010 Arkivsak: 10/2829-12 - 31057/10 Arkiv: 151 Sak: 108/10

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2010 Arkivsak: 10/2829-12 - 31057/10 Arkiv: 151 Sak: 108/10 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2010 Arkivsak: 10/2829-12 - 31057/10 Arkiv: 151 Sak: 108/10 BUDSJETT 2011 - ØKONOMIPLAN 2011-2014 Behandling: Forslag fra BL v/ representant Olsen: Investeringsbudsjett:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Posten dugnadsbaserte fellestiltak opprettholdes. Driftsutvalget kan omdisponere et eventuelt mindreforbruk.

Posten dugnadsbaserte fellestiltak opprettholdes. Driftsutvalget kan omdisponere et eventuelt mindreforbruk. Formannskapets innstilling til kommunestyret &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2016 slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B. Posten dugnadsbaserte

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Saksprotokoll - Formannskapet sak 101/15. Linda Eide (AP) presenterte fellesforslag fra AP, SV, Rødt og KrF:

Saksprotokoll - Formannskapet sak 101/15. Linda Eide (AP) presenterte fellesforslag fra AP, SV, Rødt og KrF: Saksprotokoll - Formannskapet - 01.12.2015 - sak 101/15 Behandling: Linda Eide (AP) presenterte fellesforslag fra AP, SV, Rødt og KrF: Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag vedtas med

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017. Kommunestyret behandlet saksnr. 103/16 den 16.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE.

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2016 Sak: 104/16 Resultat: Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017. ØKONOMIPLAN 2017-2020. ALSTAHAUG KOMMUNE.

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf: Budsjett 2014. Budsjett 2013

Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf: Budsjett 2014. Budsjett 2013 Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf:. I. Kapitalbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 20. oktober: - 2012 2013 2014 2015 Endring rådmannens

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 27.11.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 27.11.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 27.11.2013 034/13 Godkjenning av møteprotokoll 30.10.2013 og 19.11.2013 035/13 Meldinger 036/13 Kommunal barnehagedrift 037/13 Økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland

Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland 28.11.2013 Innhold Drift endring på rådmannens saldering... 2 Investeringer endring på rådmannens saldering... 3 Veipakke

Detaljer

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2013 Sak: 81/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1042 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtak: 1.Forslag til

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP:

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Behandling i Formannskapet - 21.11.2016 Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Effektiviseringskrav Kommunestyret ber om at det i 2017 legges inn et generelt effektiviseringskrav

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.12.2014 Sak: 141/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1490-12 Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Behandling: Repr. Willy Pedersen,

Detaljer

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune.

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2009 Utvalgsak: 38/09 Arkivsak: 09/1855-16 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland

Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland Disse partiene har fokusert på å bedre kommunenes økonomi og soliditet. Totalt er økonomiplanen gjort opp med ett overskudd

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 24.11.2010 034/10 Godkjenning av møteprotokoll 20.10.2010 035/10 Delegasjonssaker 036/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven 037/10 Årsbudsjett 2011

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden.

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden. Behandling i Kommunestyre - 21.06.2017: Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Økonomidokument 2018 tas til orientering. Med utgangspunkt i kommunens langsiktige økonomistrategier

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune Handlings- og økonomiplan for Sola kommune 2018-2021 Innledning Et ansvarlig og stramt budsjett Redusert skatteinngang gir behov for omstilling Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Sak: 133/15 Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Behandling: I møtet

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet. MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-19:30 Til stede på møtet Møteleder Inger Marit Skallerud Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Marit Rønneberg

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 207, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 207 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 2/6 den 5.2.206. Behandling: Ole Kristian Klåpbakken, Sp, satte fram

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer