Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 085/2014 Formannskapet i Radøy PS Kommunestyret i Radøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 085/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 Kommunestyret i Radøy"

Transkript

1 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 085/2014 Formannskapet i Radøy PS Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/ /12496 Budsjett 2015 og økonomiplan Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Budsjett 2015 og økonomiplan vert vedteke i samsvar med framlagt budsjettdokument frå rådmannen. Saksopplysingar: Rådmannen legg med dette fram budsjett 2015 og økonomiplan for politisk avgjerd. Alle aktuelle skatte- og gebyrsatsar går fram av dokumentet, det same gjeld storleik på låneopptak i Etter vedtak i formannskapet, må dokumentet liggja ut til offentleg høyring i minst 14 dagar før handsaming i kommunestyret. Formannskapet i Radøy - 085/2014 FS - handsaming: Budsjettframlegg frå Radøy SP Radøy SP vil ut frå ei totalvurdering av gjeldande partiprogram 2015 verken leggja ned tenester eller auka eigedomsskatten. For økonomiplanperioden etter 2016, støttar SP på noverande tidspunkt rådmannen sitt framlegg til budsjett, men understrekar at endeleg avgjerd om korleis ein då stiller seg til vekting av velferdstilbod og eigedomsskatt vert å ta i budsjettdrøftingar Me stiller oss altså heilt fritt til korleis me i ny kommunestyreperiode tilnærmar oss dette. No er det budsjett 2015 som gjeld. SP legg opp til eit budsjett med mindreforbruk inklusive same bruk av fond som rådmannen, men meiner at budsjettet skal haldast. Pga målkonfliktane mellom velferdstilbod og eigedomsskatt, vert rellt nedtrekk kr ,- SP reduserer budsjettet slik: (Budsjettskjema 1B s 4) Nedtrekk Drift og forvalting innan plan/teknisk kr ,- = 2% Nedtrekk Oppvekst kr ,-= 0,5% Nedtrekk Helse-omsorg kr ,-= 0,5% Forklaring: Nedtrekk er alltid vanskeleg, men me meiner at med kommunalsjeforganisering som no er i full drift, så må den organiseringa visa at det er styringsvinstar å ta ut. Rettleiarkorpset viser

2 også til at kritisk sukesskriterium er at kommunalsjef oppvekst må vera tettare på styringa. Det er alltid slik at «store tals lov» gjeld, og Radøy brukar i overkant av 100 mill kroner innan kvart av dei to største kommunalsjefområda. Der er det også flest tilsette som arbeider innan same koompetanseområde, så nedtrekk på 0,5% innan dei to områda er mogleg utan bortfall av tenester gjennom streng styring. Alternativ til denne tilnærminga vil i så fall vera at Radøy går vekk frå kommunalsjefmodell, og gjenninnfører ordninga med ass. rådmann. Men, dette gjev dårlegare systematisk styring, så SP forsvarar organisasjonsmodellen for ein såpass stor kommune som Radøy. Me ser t.d også at Lindås no ser at dette er modellen dei vil ta ut gevinstar på. Men, det må driftast strengt. Innan Drift og forvaltning adresserer me nedtrekket til området plan, drift og byggesak på rådhuset. Me har innhenta tal frå Sveio kommune, som rådmannen brukar KOSTRAsamanlikning for. Dei driv denne tenesta med langt mindre ressursar enn Radøy, og har fleire plansaker og fleire byggesaker. Me ber rådmannen redusera bemanninga på dette området med eitt årsverk, om nødvendig med hjelp av forvaltningsrevisjon. SP ber om forvaltningsrevisjon på heile området teknisk, og meiner at teknisk sektor skal klara å ha strengare innkjøpsstyring på sektoren, med kr ,- Andre tiltak: SP er glad for redusert sjukefråvær, men meiner framleis det er for høgt, og lurar på om effekten med 24 eigenmeldingsadar fungerer etter hensikta. SP ber om forvaltningsrevisjon på sjukemeldingspraksis frå legane og effekten av eigenmeldingsordninga. SP ber rådmannen innføra to årlege barnehageopptak, då det betrar tilbodet for innbyggjarane, og også sikrar god driftsmessig utnytting av barnehagen. SP ber Regionrådet snarast redusera kostnadsbruk på helseutvalet no når helsehuset er ferdigutgreidd, og i staden innfører interkommunal næringssjef. Radøy avsluttar deltaking i interkommunalt byggetilsyn som finansierer deltaking i næringssjef. Investeringar: - SP fjernar investeringar i kommunale bustader på kr ,-. Grunngjevinga er at kommunen nett har selt unna bustader, og i ein vanskeleg økonomisk situasjon er me også uroa for om me har rom for dei auka driftskostnadene som vil følgja med dette. - SP utset investeringar i Helsehuset med kr ,- inntil vidare. - SP utset nytt golv i Radøyhallen inntil vidare, men går for el-tavle og klortilsetjing. - SP ber om at investeringa til kyrkja kan reduserast og at soknet i staden tek opp høgare lån, slik det vart uttalt i møtet i kyrkja i haust. Sum tiltak: Plan- forvaltning Nedbemanning plan/teknisk Oppvekst Nedtrekk effektivisering Helse- og omsorg Nedtrekk effektivisering Innkjøpsstyring teknisk Strengare styring Sum drift Investering Kommunale bustader Utsett Helsehuset Reduksjon Radøyhallen Utsett - golv Radøy Høgre sitt budsjettframlegg Budsjettet skal vedtas basert på tidligere prinsipper, på eningsnivå, ikke på sektornivå (skjema 1 B). Radøy Høgre er sterkt mot et sektorstyrt budsjett, med kun overordnede tall

3 som legges frem. Dette fører til manglende oversikt og innsikt for politikerne, og vanskeliggjør ei politisk styring av kommunen. Ei styring etter disse prinsipper taler mot Høgre sine prinsipper om en demokratisk styrt kommune. I realiteten innebærer dette budsjettet et regimeskifte med overgang til en 100 % administrativt styrt kommune. Radøy Høgre går mot. Økonomiplanen i budsjettet legger opp til økt eiendomsskatt fra Dette blir å skubbe problemene fremfor seg, overføre disse til neste kommunestyre. Det er ikke i tråd med Høgre sin politikk å overlate problemene til andre. Radøy Høgre går mot. Tekstforslag: Radøy kommune legger opp egne KPI er som målparameter for rådmannens drift. Kundetilfredshet Måle servicegraden på den enkelte enhet Måltall påantall saker behandlet Tilbakemeldinger fra innbyggere Medarbeidertrivsel Sykefravær HMS Måltall på opplæring innen HMS Trivselsundersøkelser blant ansatte NUFF registrering Budsjettoppnåelse Budsjettdisiplin Gjennomføringsgrad av planlagte investeringer Behandling av politiske saker Egen actionplan med saker som skal tilbake til politikere Budsjettet Eiendomsskatt nei Interkommunale samarbeidstiltak. Høgre merker seg spesielt at IKT Nordhordland øker sine rammer med 20 % og dette i et år hvor Radøy kommune ved administrasjonen foreslår økt eiendomsskatt. Vi merker oss også at lisenskostnader som det tidligere har blitt argumentert for har vært inne i posten til IKT Nordhordland, nå er tatt ut av denne budsjettposten. D.v.s. den reelle økningen faktisk langt overstiger 20%. Radøy Høgre har registrert seg at administrasjonen i flere vendinger har påpekt at de følger situasjonen tett. Radøy Høgre foreslår at man etterhvert faktisk gjør grep, i staden for å følge situasjonen tett. Driftsbudsjettet: Nedtrekk: Nedtrekk IKT Nh Nedtrekk stab Biosfære prosjekt Teknisk ,- Fond Sum 4,55 mill.

4 Disponeringer Eiendomsskatt ,- Helsehuset (tiltak for ,- raskere respons) Helsestasjon ,- Oppvekst ,- Velferdssenteret ,- Skuleskyss (utvide ,- definisjonen av "farlig skulevei") Investeringer: -Radøy Høgre legg opp til ei meir effektiv organisering av investeringsbudsjettet. I vårt forslag legg vi til grunn at ordfører og rådmann ikke ser motforestillinger til denne formen for organisering. Det kan se ut for at Radøy kommune har praktisert en ordning hvor hvert enkelt investeringspost har blitt satt ut på eget anbud. I følge kommunen har det vært store ressurser til administrativ oppfølging av dette, samt medført innleie av konsulenter. -Radøy Høgre legger til grunn at ei omlegging av praksisen her kan medføre besparelse på minst en stilling administrativt (se driftsbudsjett) -Sammenslåing av poster i inneværende budsjettår vil potensielt kunne utløse et større anbud som trigger til større interesse. Ser man investeringene i et større perspektiv, over hele økonomiplan-perioden, vil man potensielt kunne oppnå et anbud i størrelsesorden 25 mill. Endringer (ut) av investeringsbudsjettet: Kjøp av boliger IKT Investering ,- Ombygging av oms. Til institusjonsplasser Ombygging Grønålen ,- Sum: 7,8 mill. Økning: Idrett, bane Bø og Bane Manger ,- Parkeringsforhold/rundkjøringen ved Manger skule Velferdssenteret, oppgradering Trafikksikring 1,8 mill. Endring i økonomiplan-perioden. Frp sitt budsjettframlegg Frp kjem med følgjande forslag til endringar i budsjettet for 2015: - Ikkje auke eigendomsskatt - Sosialutbetalingane må sjåast på og gjera tiltak med - Ut av interkomunalt byggjetilsyn innsparing kr Norskundervisning framandspråkelige elevar - overta den sjølv innsparing kr Investeringar

5 Ikkje kjøpe nye boliger innsparing Garderober heimeteneste utsett innsparing kr Radøyhallen nytt golv kan vente eit år innsparing kr Buffer kan gå i null. Radøy Arbeiderparti sitt framlegg til budsjett Radøy Ap vil gå inn for budsjettet til rådmannen med desse kommentarar og endringar: Drift: Eigedomsskatt AP meiner tenestene i kommunen har svært stramme rammer. Det vil vere for krevjande for kommunen å kunne yte naudsynte og gode nok tenester til innbyggjarane ved å kutte 3 millionar. Vi trur det også vil leggje stort press på dei tilsette i kommunen og er bekymra for at eit så stort kutt kan påverke sjukefråveret. Ved å auke eigedomsskatten, vil vi som heilskap sjå på husstandens utgifter på renovasjon, avløp/vatn og eigedomsskatt: For husstandar over 90 m2 som er knytta til kommunalt kan det verta om lag slik: + eigedomsskatten: ,- + Renovasjonsauke : + 100,- - reduksjon avløp/vatn sum: - 500, Total auke for husstanden vert + 600,- per år. AP meiner derfor det er riktig og forsvarleg å auke eigedomsskatten. Vi støtter rådmannen sitt framlegg om auke av eigedomsskatten til bustadar og ubygde grunnstykke frå 3 til 4 promille. Redusere brutto driftsutgifter med 0,3 % flatt, som utgjør ca. kr ,- Av desse vil vi; Styrke næringsutvikling i Radøy med kr ,- Styrke netto driftsresultat med ca. kr ,- (det resterande) Rådmannen sitt framlegg om kr i driftsresultat er svært lågt, og vi må ha ein større buffer. Vi får då netto driftsresultat på kr ,-. Tilleggspkt: Vi ber rådmannen om å sjå på korleis vi på sikt kan redusere driftsutgiftene, slik at ein unngår ytterlegare auke i eigedomsskatt og helst kan sette ned satsen utan å svekke økonomien. Vi vil at rådmannen går ei runde med IKT og legevakta om budsjetta. Meiner at dei må kunne redusere noko. Er dei blitt utfordra på å kutte? I så fall må dei utfordrast til å kutte. Investering: Redusere kyrkja med frå ,- til ,-, der utg.pkt. er på årleg investering og ,- på Manger kyrkje. Radøy Venstre sitt framlegg til budsjett for 2015 Drift Reduksjon andsynes rådmannen sitt budsjettframlegg:

6 Innføre tilsettingsstopp. Stillingsutlysningar skal godkjennast av formannskapet. Innsparing: Innføre innkjøpsstopp på inventar og utstyr. Innsparing: Teknisk forvaltning. Reinhald. Innsparing: Rådmannsstab. Innsparing BRB. Innsparing: Interkommunalt byggetilsyn. Innsparing: IKT Nordhordland. Innsparing: Bruk av fondsmidlar meirforbruk/mindreforbruk Totalt: Ikkje auke eiendomsskatten. 3 millionar. Opprette prosjektstilling: Nærings- og samfunnsutviklar. Verknad ¾ år 2/3 kostnad Næringsutviklingsprosjekt Idrettsanlegg Kulturmidlar: Skule: Totalt: Investering Endringar andsynes rådmannen sitt framlegg: Innsparing: Mindre investeringar. Reduksjon. Innsparing: Investering kyrkjer. Reduksjon Kommunale bustader. Reduksjon Ombygging oms til institusjonsplassar. Reduksjon Totalt: Auka utgifter: Velferdssenteret. Nye sjukeheimsplassar Nærmiljøtiltak på Bø Turstiar/friluftstiltak Oppgradering uteområde Manger skule Oppgradering uteområde Radøy ungdomsskule Idrettsanlegg Oppgradering av gymsal på Manger skule Tekstframlegg: I rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2015 var det berre overordna tal for kvar sektor. Dette inneber ei maktforskyving til rådmannen og ei svekka politisk budsjettstyring som er uheldig. Rådmannen bes i all økonomirapportering til formannskap og kommunestyre om å nytte eit detaljnivå som minst er på same nivå som det tidlegare budsjettskjema 1B for drift. Vidare bes rådmannen i sitt budsjettframlegg for 2016 om minst å nytte same detaljnivå som det tidlegare budsjettskjema 1B for drift. Rådmannen vert bedd om å styrkje plankompetansen i kommunen gjennom vidareutdanning av ein person som kan avlaste kommuneplanleggjaren i arbeidet med kommunale og private planar. Det vert sett igang ein prosess for å vurdere eit eventuelt sal av BKK-aksjane som Radøy kommune eig. Det vert teke ein full gjennomgang av behov for investeringar knytt til Velferdssenteret, og ei vurdering av desse i samanheng. Saka må inkludere behov for heimetenesta og nye sjukeheimsplassar, samt ei permanent dagsenterløysing og eventuelle andre tiltak.

7 KrF sitt budsjettframlegg Nedtrekk på : Oppvekst kr Helse/omsorg kr Forvaltning/plan kr Total kr Som SP fylle opp resten med bruk av fond. Det vart røysta over kvar av partia sine budsjettframlegg: SP sitt framlegg: 2 røyster Frp sitt framlegg: 1 røyst Høgre sitt framlegg: 1 røyst Ap sitt framlegg: 1 røyst KrF sitt framlegg: 1 røyst Venstre sitt framlegg: 1 røyst Det vart vidare røysta over rådmannen sitt framlegg om å auka eigedomsskatt på hytter og hus frå 3 til 4 promille. Formannskapet sa med seks mot ei røyst nei til å auka eigedomsskatten. Ann Christin Hoen (Ap) utgjorde mindretalet. Formannskapet røysta deretter over følgjande fellesframlegg til driftsbudsjett: Rådmannen sitt framlegg til skjema 1a skal reduserast med tre millionar kroner (eigedomsskatt). På skjema 1b skal det gjerast nedtrekk i drifta på 1,6 mill. kroner, tilsvarande 0,6 prosent. Framlegget vart vedteke med 6 mot 1 røyst (Ann Christin Hoen, Ap). Felles framlegg til investeringsbudsjett 2015: Rådmannen si framlagde ramme for investering vert godkjend, men ein kjem tilbake med endringsforslag i skjema 2b. Framlegget vart vedteke med 6 mot ei røyst (Silje Namtvedt, Sp). Formannskapet vedtok følgjande felles framlegg til økonomiplan for : Eigedomsskatten vert ikkje auka i perioden. I økonomiplan-perioden legg ein til grunn at utbyte frå BKK vert slik i åra som kjem: 2015: : : : Formannskapet vedtok samrøystes framlegget. FS - vedtak: Eigedomsskatten vert ikkje auka. Rådmannen sitt framlegg til skjema 1a skal reduserast med tre millionar kroner (eigedomsskatt). På skjema 1b skal det gjerast nedtrekk i drifta på 1,6 mill. kroner, tilsvarande 0,6 prosent. Rådmannen si framlagde ramme for investering vert godkjend, men ein kjem tilbake med

8 endringsforslag i skjema 2b. Eigedomsskatten vert ikkje auka i økonomiplan-perioden. Det vert lagt til grunn at utbyte frå BKK vert slik i åra som kjem: 2015: : : : Vedlegg: Budsjettdokument_2015_radmann

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18. LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2015 Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.12 2014 Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving Innhold 1 Organisering av budsjettarbeidet... 4 2 Overordna kommentarar

Detaljer

PS 71/11 - ÅRSBUDSJETT 2012, ØKONOMIPLAN 2012-2015

PS 71/11 - ÅRSBUDSJETT 2012, ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll i Kommunestyret - 01.12.2011 PS 71/11 - ÅRSBUDSJETT 2012, ØKONOMIPLAN 2012-2015 Vedtak: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2012-2015 med desse endringane i høve til rådmannen

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: Kl. 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 15.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 [Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 2013 Innhald Samandrag... ii Tilrådingar... iv 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 05.05.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 037/2015 Tilskot politiske parti 2015 038/2015 Økonomiplan 2016-2019

Detaljer

BUDSJETT- OG HANDLINGSPROGRAM 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2017, REVIDERT BUDSJETT 12-2013

BUDSJETT- OG HANDLINGSPROGRAM 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2017, REVIDERT BUDSJETT 12-2013 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Formannskapet 29.10.2013 086/13 Administrasjonsutvalet 12.11.2013 017/13 Helse- og sosialutvalet 12.11.2013 055/13 Kultur- og oppvekstutvalet 12.11.2013 048/13 Plan-

Detaljer

Kvam herad. 1.tertialrapport 2002. Samandrag: Arkiv: 102.2 Objekt: Arkivsaknr 2001000302. Avgjerd av: Saksh.: Kjell Helvik

Kvam herad. 1.tertialrapport 2002. Samandrag: Arkiv: 102.2 Objekt: Arkivsaknr 2001000302. Avgjerd av: Saksh.: Kjell Helvik Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 17.04.01 055/01 KJHE Kvam heradsstyre 17.04.01 036/01 KJHE Kvam formannskap 12.06.01 086/01 KJHE Kvam

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 21:30 Møtet var styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 28.11.2006 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 28.11.2006 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 28.11.2006 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 29.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhusn - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms

Detaljer