Investerer i byvekst og mennesker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investerer i byvekst og mennesker"

Transkript

1 Investerer i byvekst og mennesker Byen vokste i Det ble ferdigstilt 296 nye boliger og det ble om lag 800 nye drammensere. Nytt sykehus planlegges nå på Brakerøya. Kommunene fra Lier til Kongsberg har utarbeidet felles forslag til transportpakke for å sikre raskere reiser og bedre miljø når regionen får mange flere arbeidsplasser og innbyggere. Drammen kommune investerte i fjor 675 millioner kroner i byvekst. Tjenestetilbudet til innbyggerne er utvidet og forbedret på viktige områder. Brukerundersøkelser viser at elevene trives bedre på skolen og brukere av helse-, sosial- og omsorgstjenester er godt tilfreds med tjenestene. Fra oktober innførte Drammen kommune gratis barnehage til barn fra familier med lav inntekt. Forslag til kommuneplanens arealdel, forslag til boligmelding og planprogram eller reguleringsplaner for et større antall byutviklings- og boligprosjekter er lagt ut til høring. Brukerne av helse- og omsorgs-tjenester i Drammen får rask tilgang til sykehjem, hjemmesykepleie og praktisk bistand. Brukerne er godt tilfreds med tjenestene. Flere mennesker benytter seg av ulike kulturtilbud, og det er de nye tilbudene som vekker størst interesse. Antall studenter i Drammen har økt med cirka 500 personer i Drammen kommune samarbeider med turistforeningen om å legge til rette for bynært friluftsliv for alle. Anti-mobbearbeidet gir resultater. Det er flere som ikke blir mobbet i det hele tatt og færre som opplever mobbing. Trivselen er høy i drammensskolen. Læringsresultatene varierer over og under landsgjennomsnittet. Jentene scorer jevnt over høyere enn guttene. Det er grunn til særlig oppmerksomhet rundt elever som er på de laveste mestringsnivåene. Regnskapet for 2014 er avsluttet med et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjoner på 79 millioner kroner. Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er på 121,8 millioner kroner. 3

2 Gratis barnehage til barn fra familier med lav inntekt For at flere barn fra familier med lav inntekt skal få delta i hele opplæringsløpet, fra barnehage til videregående opplæring, innførte Drammen kommune som første bykommune fra oktober 2014 gratis barnehage til alle barn fra familier med lav inntekt. Alle barn har fått barnehageplass. Andelen barn i barnehage er 88,9 prosent, en økning på ett prosentpoeng fra Det er færre barn som trenger særskilt norskopplæring ved skolestart, og det tyder på at flere barn har gode nok språkferdigheter til å følge vanlig undervisning. Utviklingsbasen Norges Beste Barnehage har gitt opplæring til cirka 830 ansatte i kommunale og private barnehager. Opplæringen omfatter blant annet kvalitetsarbeid, voksenrollen, fagkurs i leke- og læringsmiljø, kartlegging og lederopplæring. Styrking av helsestasjoner, skolehelsetjeneste og forebyggende barnevernarbeid Helsestasjonene og skolehelsetjenesten ble i budsjettet for 2014 tilført midler til opprettelse av totalt 3,8 nye stillinger. Samtlige stillinger er besatt ved utgangen av året. I tillegg har kommunen mottatt øremerkede midler til opprettelse av én stilling tilknyttet skolehelsetjenesten i videregående skole. Det forebyggende barnevernsarbeidet er styrket ved økt samarbeid mellom barneverntjenesten, helsestasjon, barnehage og skole. For å unngå belastende flyttinger for barn i krise, er det fra høsten 2014 opprettet tiltak i regi av Drammen kommune som gir hjelp i eller nær familien. Dette reduserer behovet for plassering utenfor hjemmet. Planlegger for byvekst med kvalitet Ved årsskiftet hadde Drammen passert innbyggere, og som et sentralt område og knutepunkt i Osloregionen vil byen fortsette å vokse i årene som kommer. Dette ligger til grunn for kommunens planarbeid. Utkast til kommuneplanens arealdel er utarbeidet og sendt på høring høsten Det samme gjelder planprogram for store bolig- og byutviklingsprosjekter, så som nytt sykehus på Brakerøya, Svelvikveien, Travbanen-Berskaug, Marienlyst, Gulskogen senter og Kreftingsgate 33. Reguleringsplaner for byutvikling på Sundland og jernbane på Holmen er sendt ut på høring. I tillegg pågår det planarbeid for Fjordbyen, nytt løp i Strømsåstunnelen, Drammen stasjon/vestfoldbanen, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, Gulskogen Nord, Gulskogen vest, Glassverket, Rosenkrantzgata med flere. Forventet vekst i folketallet krever en helhetlig boligpolitikk for byen, med mål, strategier og virkemidler. Det er utarbeidet forlag til boligmelding som også ble sendt på høring høsten

3 For å møte et fremtidig økt transportbehov har kommunene fra Lier til Kongsberg og fylkeskommunen blitt enige om forslag til en Buskerudbypakke 2. Denne viser nødvendige investeringer i vei, gang og sykkelvei samt investering og drift av kollektivtrafikken. Forslaget er grunnlag for videre forhandlinger med staten. Utviklingen av Fjell fortsetter Drammen kommune mottok 7 millioner kroner til prosjektet Fjell 2020 over statsbudsjettet i Pengene er fordelt likt på områdeutvikling og tjenesteutvikling. Innen områdeutvikling er det opparbeidet ny nærmiljøpark og det konkretiseres løsninger for utbygging av hallkapasitet på Fjell samt utvidelse og oppgradering av Fjell skole. Når det gjelder tjenesteutvikling har det i 2014 vært fokus på samordning av kultur- og fritidsaktiviteter på Fjell, bygging av nytt kjøkken og vaskeri på Fjell bo- og servicesenter, etablering av idrettskoordinatorstilling, gjennomføring av BlÅkkfestivalen, sommerskole, høstferieaktiviteter og leksehjelp ved Galterud skole. Tettere på den enkelte bruker Brukerne av helse- og omsorgstjenester i Drammen får rask tilgang til sykehjem, hjemmesykepleie og praktisk bistand. Brukerne er godt tilfreds med tjenestene. Tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser er økt. Ni nye omsorgsboliger med heldøgnstjenester ble tatt i bruk i våren I tillegg ble Schwartzgate 20 kjøpt og bygges om til seks boliger for den samme målgruppen. Aktivitetstilbud på kveld er etablert og kan benyttes av 230 brukere. Et nytt tilbud om hjemmerehabilitering, for personer med et brått eller gradvis funksjonsfall, ble etablert i august I alt har 16 brukere har fått tilbud om hjemmerehabilitering siden oppstart. Målet er at brukeren raskt skal kunne klare seg selv. 145 medarbeidere har deltatt på opplæring innen hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Av 17 tjenestesteder er det tre hvor det er etablert trådløst nettverk som er viktig for kommunikasjonsløsninger og velferdsteknologi. Satsingen på velferdsteknologi omfatter 10 tiltak. Nye tilbud trekker flere til kulturaktiviteter Interkultur legger til rette for kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet. Det har i 2014 vært økt antall konserter og større publikumsoppslutning. Aktivitetssenteret Neon på Fjell har utvidet tilbudet i 2014 og har hatt 82 prosent flere besøkende enn året før. Biblioteket som litteraturhus hadde flere arrangementer enn tidligere og stor vekst i antall besøkende på arrangementene. Kulturskolen fikk flere elever. 5

4 Drammen Scener, Kunstnersenteret og andre kulturinstitusjoner hadde økning i besøkstallet i 2014, mens Drammen kino og Brageteatret registrerte en nedgang. Ordinært utlån ved biblioteket ble også redusert i Satser på innbyggerservice For å gi bedre service til innbyggerne er det innført tre nye selvbetjeningsløsninger: Eiendomsarkiv SvarUT som pilot (nasjonalt fellessystem for utgående post) Bestilling av situasjonskart til bruk i byggesaker Min kommunale side gir innbyggerne mulighet til å registrere henvendelser til kommunen hele døgnet og se historikk og status på sine saker. Det nasjonale fellessystemet SvarUT er tatt i bruk for å sende utgående post, digitalt eller som brevpost. Elektronisk servicetorg for næringslivet er etablert som portal på kommunens nettside. Digital kommunikasjon er nå hovedregelen i kommunens arbeid. Bystyret vedtok i 2014 «Digitaliseringsstrategi for Drammen kommune» for å oppnå flere og bedre tjenester, en åpen og tilgjengelig kommune, bedre ressursbruk og bedre beslutninger. Det er satset på kommunens facebookside, som en stadig viktigere kommunikasjonskanal med innbyggerne. For å bedre publikumsfasilitetene i rådhuset ble en ombygging planlagt i Arbeidet ferdigstilles sommeren Drammen kommune er blant landets ledende offentlige virksomheter i bruk av e-handel. Omsetningen over e-handel har mer enn fordoblet seg fra 2013 til 2014, fra 230 til 470 millioner kroner. Drammen vokser som studiested Drammen kommune har inngått en samarbeidsavtale med Høgskolen i Buskerud og Vestfold for å utvikle Drammen som studiested, og for å legge til rette for kompetanseutvikling, innovasjon og forskning. Antall studenter i Drammen har økt med cirka 500 personer i 2014, og antall heltids studietilbud har økt med ett - barnehagelærerutdanning. Aktivt arbeid for en ny kommune Drammen kommune har gått inn i prosessen rundt kommunereformen. Bystyret har fulgt opp regjeringens arbeid ved å fatte intensjonsvedtak sammen med Svelvik kommune, med åpenhet for en ny kommune som gir bedre løsninger for innbyggere og næringsliv. Det er startet et utredningsarbeid om en ny kommune, sammen med kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier og Svelvik. 6

5 Bynært friluftsliv og større aktivitet Drammen kommune samarbeider med turistforeningen om å legge til rette for bynært friluftsliv for alle. Kommunen har satt opp skilt ulike steder i byen som viser til utfartsmål i marka, og flere kommer. Det skiltes også til turløypene fra boligområdene rundt byen. Turistforeningen har satt opp om lag 150 skilt i marka, pluss en rekke informasjonstavler ved diverse utfartssteder. Turveier og løypenett er rustet opp med blant annet ny skiløype på Nordbykollen. Medlemstallene i idrettslagene økte med cirka 900 i fjor. Idretten fikk tilgang til Drammenshallen i helgene og det er god kapasitet på idrettshallene i helgene. I samarbeid med idretten og Sparebanken Øst ble treningsapparater utplassert i elveparken. For å muliggjøre spill for Strømsgodset i Champions League ble Marienlyst stadion utvidet med ny tribune i Klokkesvingen for å sikre en total kapasitet på sitteplasser. Bruken av sentrumsområdene økte med over 6 prosent i fjor. Elveparken ble kåret til årets grønne park i Flere har gått og syklet i Bilbruken har økt mindre i Drammen enn i landet som helhet. Investerer i skolebygg og kompetanse Drammen kommune investerte 206,5 millioner kroner i skolebygg i Nye Frydenhaug skole ble ferdigstilt, Åskollen skole ble bygget om med et stort nybygg, Konnerud skole ble rehabilitert og Kjøsterud skole ble bygd om for å gi plass til mottaksklasser og bedre arbeidsplasser for ansatte. Det har aldri tidligere vært så mange som har fått etter- og videreutdanning i drammensskolen. I regi av utviklingsbasen Norges Beste Skole har 360 lærere og 110 pedagogiske medarbeidere fått økt kompetanse ved blant annet deltakelse i nettverk og opplæring for pedagogiske medarbeidere. Anti-mobbearbeidet gir resultater. Det er flere som ikke blir mobbet i det hele tatt og færre som opplever mobbing. Trivselen er høy i drammensskolen. Læringsresultatene varierer over og under landsgjennomsnittet. Jentene scorer jevnt over høyere enn guttene. Det er grunn til særlig oppmerksomhet rundt elever som er på de laveste mestringsnivåene. Flere styrer sitt eget liv I alt 54 husstander ble i 2014 boligeiere gjennom prosjektet leie til eie. 114 husstander fikk startlån i fjor, og det ble utbetalt 115 millioner kroner til formålet. Prosjektet Ditt valg Bolig først, som gir deltakerne både bolig og tjenester, hadde 26 deltakere ved årets slutt. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad gikk ned med 20,8 millioner kroner fra 2013 til Utgiftsnivået er nå tilbake på et sammenlignbart nivå i 2011 og 7

6 2012. I 2014 har NAV stilt vilkår om aktivitet til 82 prosent av de som hadde sosialhjelp som sin hovedinntektskilde. Jobbsjansen, som er et kvalifiseringstiltak for innvandrerkvinner, bidro til at 10 deltakere gikk ut i jobb i Levekårsteamet bisto 64 familier med til sammen 118 barn med veiledning og oppfølging overfor andre hjelpetilbud, slik at barnas rettigheter oppfylles og foreldre i større grad kan klare seg selv. Det er bosatt 126 flyktninger i av disse er enslige mindreårige flyktninger. Utskiftning av ledningsnett og bedre renseeffekt Det er skiftet ut til sammen 8,2 km vann- og avløpsledninger i Dette utgjør 1,3 prosent av det totale ledningsnettet, og er den høyeste utskiftingen som er registrert i Drammen kommune. I alt er det gjennomført investeringer for 148,3 millioner kroner. Renseeffekten ved Solumstrand renseanlegg tilfredsstiller i 2014 nasjonale krav. Muusøya renseanlegg hadde en renseeffekt for fosfor på 94 prosent. Det nasjonale kravet er 95 prosent og det gjenstår å ytterligere optimalisere anlegget på Muusøya. Det går fremdeles mye avløpsvann i overløp ved regnvær og arbeidet med å separere overvann fra avløpsvann er videreført som viktigste tiltak for å tilfredsstille myndighetenes krav. Det er levert drikkevann og slokkevann uten større avvik. Til tross for befolkningsveksten ble det i 2014 kjøpt mindre vann fra Glitrevannverket enn hvert av de tre foregående årene. Ekstraordinære inntekter og lavere kostnader gir overskudd tross skattesvikt Skatteinngangen i 2014 ble 2,9 millioner kroner lavere enn forutsatt i revidert budsjett. I forhold til opprinnelig budsjett ble skatteanslaget for 2014 nedjustert med om lag 50 millioner kroner i løpet av året. Inntekstutjevningen har kompensert om lag 15 millioner kroner av skattesvikten. Utbytte og eieruttak fra kommunens bedrifter er inntektsført med netto 172,9 millioner kroner. Av dette kommer 116,2 millioner kroner i form av utbytte fra aksjeselskaper, herav 93 millioner kroner fra Energiselskapet Buskerud AS, 21,3 millioner kroner fra Lindum AS og 1,9 millioner kroner fra Drammen Kino AS. I forhold til opprinnelig budsjett er inntektene fra utbytte 65,2 millioner kroner høyere enn forutsatt. Regnskapet for 2014 er avsluttet med et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjoner på 79 millioner kroner. Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er på 121,8 millioner kroner, og er 117,3 millioner kroner bedre enn forutsatt i justert budsjett. Resultatforbedringen skyldes, i tillegg til ekstraordinære inntekter, i hovedsak mindreforbruk i programområdene, lavere finansutgifter og lavere pensjonskostnader enn forutsatt i budsjettet. I samsvar med bystyrets vedtak er det foretatt netto avsetning til disposisjonsfond med 53,3 millioner kroner i Disposisjonsfondet utgjør etter dette 228,4 millioner kroner. I tillegg er driftsoverskuddet fra 2014 ikke disponert. Rådmannen vil foreslå at overskuddet for

7 overføres til disposisjonsfondet, slik at samlet reserve etter dette utgjør 307,4 millioner kroner. Kostra-analyse 2014 I tilknytning til Årsmelding 2014 er det i eget vedlegg utarbeidet en Kostra-analyse for Drammen kommune basert på de foreløpige Kostra-tallene for 2014 som ble publisert av SSB 16. mars i år. Indikatorene for de enkelte tjenesteområdene er nærmere kommentert i vedlegget. 9

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Formannskapet 8. april 2014 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester ytes til barn

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

Trådløse sykehjem. Les også: Sammendrag av Drammen kommunes årsmelding 2014. Les hele årsmeldingen på www.drammen.kommune.no

Trådløse sykehjem. Les også: Sammendrag av Drammen kommunes årsmelding 2014. Les hele årsmeldingen på www.drammen.kommune.no Trådløse sykehjem Jeg debuterte som nettbruker da jeg var 87, humrer Per. Jeg har alltid ipaden med meg når jeg kommer hit for å spise. Jeg slår den på etter at jeg har spist, mens jeg koser meg med kaffe.

Detaljer

Trådløse sykehjem. Les også: Sammendrag av Drammen kommunes årsmelding 2014. Les hele årsmeldingen på www.drammen.kommune.no

Trådløse sykehjem. Les også: Sammendrag av Drammen kommunes årsmelding 2014. Les hele årsmeldingen på www.drammen.kommune.no Trådløse sykehjem Jeg debuterte som nettbruker da jeg var 87, humrer Per. Jeg har alltid ipaden med meg når jeg kommer hit for å spise. Jeg slår den på etter at jeg har spist, mens jeg koser meg med kaffe.

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag 04.11.2014 Drammen kommune Økonomiplan 2015-2018 Leserveiledning Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2015-2018 er bygget opp i seks

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Glimt fra 2014 Organisasjonskart 1 En handlekraftig samfunnsutvikler 2 Sammen for en levende by 3 Økonomisk resultat 4 Oppvekst og levekår 5 Bymiljø og utbygging 6 Kultur

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Skoler Eldreomsorgen Barnehager Futurebuilt Strømsø Fjell 2020 prosjektet Rådmannens forslag 01.11.2011 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/12070-6

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Budsjett Trondheim 2014 1 innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt. og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE

ÅRSRAPPORT 2013. Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt. og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE ÅRSRAPPORT 2013 Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE Rådmannens forord Malvik kommune er i stadig vekst. Som en konsekvens av dette

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE Tilstandsrapport 1. tertial 2014 Innhold Økonomisk resultat... 3 Frie inntekter og finansielle poster... 3 Økonomisk resultat per kommuneområde... 4 Medarbeiderresultater... 5 Måltavle... 5 Omstilling

Detaljer

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg mot 2016 Kommuneplan for Mål oppnådd i Mål: Full barnehagedekning: Resultat: Alle som ønsket det fikk tilbud om plass ved hovedopptaket Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere: Mål: 3 prosent.

Detaljer

Ringerike kommune Årsrapport 2013

Ringerike kommune Årsrapport 2013 2013 Januar Februar Mars April Byggesaksavdelingen arrangerer bransjeseminar. Godt regnskapsresultat for 2012. Kulturnettverk Ringerike arrangeres for første gang. Ringeriksregionen kommer på 21. plass

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

15 Tertialrapport nr. 1 1

15 Tertialrapport nr. 1 1 15 Tertialrapport nr. 1 1 Innhold 1 Innledning...3 2 Rådmannens kommentarer...3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 8 3 Samfunn...9 3.1 Styringsindikatorer...

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 Dokumentet inneholder følgende deler: Del 1: Kommunestyrets vedtak Budsjettskjemaer er oppdatert med

Detaljer

... ... ... ... ... Forside: AdO Arena Foto: Francisco Munoz/ADO arena Grafisk design: Eva Tuft Design Trykk: Bodoni

... ... ... ... ... Forside: AdO Arena Foto: Francisco Munoz/ADO arena Grafisk design: Eva Tuft Design Trykk: Bodoni BERGEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 ............... Forside: AdO Arena Foto: Francisco Munoz/ADO arena Grafisk design: Eva Tuft Design Trykk: Bodoni Innhold 4 Byrådets forord 10 Kommentarer til regnskapet 20

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Ringerike kommune. Vekst og modernisering. Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015. Formannskapets høringsforslag

Ringerike kommune. Vekst og modernisering. Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015. Formannskapets høringsforslag Ringerike kommune Vekst og modernisering Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015 Formannskapets høringsforslag Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015 Leseveiledning til handlingsprogrammet Dette dokumentet

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

2 ÅRSMELDING 2014 MALVIK KOMMUNE

2 ÅRSMELDING 2014 MALVIK KOMMUNE RÅDMANNENS FORORD 2014 har vært et år med år med stor aktivitet i hele organisasjonen, og som foregående år har dette vært utfordrende både tjenestemessig og økonomisk. Nye bygg som sykehjem, omsorgsboliger

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 MODUM KOMMUNE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 MODUM KOMMUNE ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 MODUM KOMMUNE INNHOLD 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 1 2 ÅRSBERETNING... 7 3 NØKKELTALL FOR MODUM... 30 4 SENTRALADMINISTRASJON... 32 5 UNDERVISNINGSSEKTOR... 37 6 HELSE- OG SOSIALSEKTOR...

Detaljer

2. tertialrapport 2012

2. tertialrapport 2012 2. tertialrapport 2012 Rådmannens forslag 9. oktober 2012 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 2.TERTIALRAPPORT 2012 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2012... 6 Del 2 Status drifts-

Detaljer