Valnesfjordhallen. Fauske kommunes nye flerbrukshall og motor i nærmiljøutvikling, kultur og folkehelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download " Valnesfjordhallen. Fauske kommunes nye flerbrukshall og motor i nærmiljøutvikling, kultur og folkehelse"

Transkript

1 <logo> Valnesfjordhallen Fauske kommunes nye flerbrukshall og motor i nærmiljøutvikling, kultur og folkehelse Foreløpig prospekt utkast V2-1 (30. november 2009) 1

2 Innholdsfortegnelse Innledning.. 3 Andelslaget. 3 Fauske og Valnesfjord - samfunnsperspektivet. 4 Kulturanlegg i Valnesfjord nåsituasjon. 6 Behovsanalyse flerbrukshall 7 Tomt. 11 Romprogram. 13 Prosjektering. 13 Finansiering av investeringen/etableringen.. 13 Driftbeskrivelse. 13 Kontakt med Fauske idrettsråd. 13 Anbefalinger til Fauske kommune 13 2

3 Innledning Andelslaget Valnesfjord flerbrukshall ble stiftet 1. desember 2004 med den hensikt å realisere oppføring av en flerbrukshall for idretts- og kulturformål i Valnesfjord i Fauske kommune. Dette prospektet er utarbeidet av Styret i andelslaget og godkjent av representantskapet. Ved siden av aktivt påvirkningsarbeid er utarbeidelse og av prospektet styrets hovedoppgave. Styret og representantskapet er bevisst at dokumentet må være gjenstand for løpende oppdatering etter hvert som innspill mottas fra brukere og myndigheter. Hensikten med dette prospektet er å: Dokumentere et grunnlag for en politisk tilslutning til å initiere offentlig/kommunal planlegging av en flerbrukshall i Valnesfjord. Øke og opprettholde et lokalt engasjement for en flerbrukshall i Valnesfjord. Prospektet skal ferdigstilles i en prosess som involverer styret, andelseierne og befolkningen i Valnesfjord. Følgende må utredes i følgende rekkefølge 1 : Behovsanalyse. Analysen beskriver hva som skal være hallbruken, hvilke aktiviteter som bør være dimensjonerende, tekniske kapasiteter og tilrettelegging. Tomtestudien. Studien beskriver alternativer for hallens beliggenhet, herunder konsekvenser for bruk, oppverkssenteret, parkering, adkomst osv. Byggeprosjekt. Grov skisse av hallen som grunnlag for et detaljprosjekt utviklet av relevante faginstanser. Inkluderer også en dugnadsbeskrivelse. Driftsbeskrivelse. Beskriver drift av ferdig hall, herunder dugnadsinnsats. Punktene overfor kalles engasjementspunkter fordi de fordrer åpne prosesser/møter om hallsaken gjennom vinteren Styret har tatt utgangspunkt i Kulturdepartementets veileder for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av flerbrukshaller, utgitt i januar Vi sjeler også til et prospekt som det forrige styret la til grunn. Styret er bevisst at veien til vedtatt og planlagt hall er lang og fordrer mye kompetanse og innsats. Andelslaget Lagets øverste instans er representantskapet, som tiltres av andelseierne. Leder i representantskapet er Sylvia Bredal. Styret rapporterer til og arbeider på oppdrag fra representantskapet, og ledes av Øyvind Gundersen. Det eksisterende Styret er nylig etablert og er inne i en oppkjøringsfase mht hallutredningene... 1 KDs veileder angir en prosess med flere steg, som alle må tas innen realisering. Rekkefølgen som angis ovenfor er å betrakte som en innledning og nødvendige for å åpne et samarbeid med kommunen m fl. 3

4 Fauske og Valnesfjord - Samfunnsperspektivet Generelt Fauske kommune har nærmere innbyggere fordelt på et areal på over km 2. Bosettingsmønsteret er et lite bysentrum og små bygdesamfunn. Bysenteret Fauske er et velutviklet, nyopprustet og modernisert handels- og servicesenter for Indre Salten. Utenfor Salten er Fauskenavnet uløselig knyttet til den unike marmoren som er benyttet til utsmykning av monumentalbygg over hele verden. Byvåpenet symboliserer et viktig kommunikasjonsknutepunkt for vegtransport og jernbane. Øst i Fauske finner man bygda Sulitjelma. Det tidligere gruvesamfunnet satser tungt innen friluftsliv og fritidsaktiviteter. Her kan man bli med på gruvetur i Nord-Norges eneste besøksgruve, som også er tilrettelagt for funksjonshemmede. Valnesfjord ligger mellom fylkeshovedstaden Bodø og Fauske bysentrum. Valnesfjord er en langstrakt skolekrets som strekker seg fra Røvika i øst til kommunegrensen mot Bodø i vest, samt fra Skjerstadfjorden/Valnesfjorden i sør til Østerkløft/Fridalen i nord. Området har ca innbyggere. Valnesfjord har sterke vintersportstradisjoner og er dessuten kjent som en friluftslivsarena for Fauskes og Bodøs befolkninger. En helt unik kvalitet i denne sammenhengen er tilretteleggingen for funksjonshemmedes friluftsliv. Lokalt næringsliv Stedet er preget av offentlig virksomhet fordi et av landets to helsesportssentra ligger nord i bygda, ca 14 km fra senteret Strømsnes. VHSS, som har 124 ansatte, er i vekst og utvikling og arbeider med å etablere seg som kompetansesenter for nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge med funksjonsnedsettelser. Senteret investerer for tiden for ca 90 MNOK. Fauske kommune omtaler VHSS som en av pilarene i kommunens arbeidsmarked. Ca 8 km fra Stømsnes sentrum (3 km etter 2011) ligger Røvika ungdomssenter. Senteret drives av BUFetat (det statlige barnevernet) og huser vel 60 ansatte. Røvika ungdomssenter skal etter planen utvides med en ekstra avdeling i de nærmeste årene. Forsvarets operative hovedkvarter har nylig blitt etablert på Reitan, ca 16 km fra Strømsnes. Fauske kommune er sterkt engasjert i saken og har presentert Valnesfjord som et meget godt boalternativ overfor regionens nye forsvarsansatte. Skole/barnehage Skolestrukturen i Valnesfjord består av et lite oppvekstsenter på Kosmo med skole for klasse, samt barnehage, og Valnesfjord oppvekstsenter med barnehage og klasse Valnesfjord har i tillegg en privat barnehage. Kollektivmuligheter Det er riktig å omtale Valnesfjord som ei pendlerbygd fordi så vidt mange av bygdas innbyggere dagpendler til Fauske, Sørfold, Rognan, Reitan, Tverlandet og Bodø. Kommunikasjonene i retning Bodø og Fauske bysentrum er i positiv utvikling. For ca 9 år siden etablerte NSB-suksessen Saltenpendelen, som tar valnesfjerdingene til Mørkved på 23 min, og Bodø jernbanestasjon på 29 min. Reisetiden med tog til Fauske sentrum er 7 min mens Rognan nås på 30 min. Bussruter som ivaretar dagpendlere og skoleelever er også etablert. For tiden foregår en større opprustning 4

5 av veistrekningen Bodø-Fauske. Denne vil i betydelig grad redusere reisetiden mellom byene og ytterligere aktualisere Valnesfjord som boområde. Fauskes vekstmuligheter i Valnesfjord Fauskes politikere presenterer ofte Valnesfjord som en spesiell mulighet for kommunen. Bygdas beliggenhet gjør den attraktiv for folk som ønsker landlige bokvaliteter men er avhengig av byenes arbeidsmarked. Bodø har opplevd en eventyrlig vekst de siste tiårene, og Valnesfjord er en unik mulighet for Fauske kommune til å dra fordeler av fylkeshovedstaden størrelse og arbeidsmarked. Valnesfjords mulighet er begrenset først og fremst av følgende forhold: Reisetiden mellom hjem (Valnesfjord) og arbeidsplasser/studiesteder (Bodø/Tverlandet/Reitan/VHSS/Fauske/Sørfold/Rognan etc). Boligsituasjonen, det er ikke nok hus til alle som vil bo i Valnesfjord Manglende, investeringer i offentlig/kommunal infrastruktur i Valnesfjord Reisetiden. I Fauskes og Valnesfjords tilfelle utvikles nå kommunikasjonene og reisetiden særdeles positivt, jfr ovenstående. Dette innebærer at Valnesfjord i større og større grad kommer innenfor folks maksimumskrav om reisetid/distanse. Boligsituasjonen. Fauske kommune regulerte i 200x xxx nye tomter i Furnes Nord ved Strømsnes. Denne storstilte reguleringen tydet på ønske om vekst. I tillegg er det gjennomført en vellykket og satsing på seniorboliger/rekkehus på Strømsnes. Et privat initiativ i Hagneshaugen har resultert i 6 nye boliger siden 2007, mens 13 tomter står fortsatt usolgt. På Kosmo jobber grunneiere med et veldig interessant initiativ for folk som ønsker store tomter (20 25 tomter). Også i Strømsnesområdet er det et par boligutviklingsprosjekter på trappene. Utbudet av brukte boliger er veldig begrenset. Hus i rimelig nærhet av Strømsnes selges normalt raskt og greit, noe som bekrefter interessen for å flytte til bygda. Det er i øyeblikket vanskelig å etablere seg i Valnesfjord uten å bygge selv. Infrastruktur. Folks vilje til å investere i bolig påvirkes av det offentliges og de nære bedriftenes satsing, investeringsvilje og utvikling. I Valnesfjords tilfelle utvikler de store bedriftene i området seg positivt, mens kommunens satsing de siste årene har vært begrenset. Riktignok ble bygda tilført et helsesenter i 200x. Skolen fikk også et ansiktsløft i 1999, men disse arbeidene var å betrakte som delvis lovpålagte nødvendigheter. Konklusjon samfunnsperspektiv Konklusjon er at Valnesfjord er har en attraktiv plassering mellom og stadig nærmere flere av tyngdepunktene i Saltens arbeidsmarked. Valnesfjord et landig alternativ til byene i Salten, samtidig som de store bedriftene er innenfor rekkevidde for vanlig dagpendling. Kulturlivet er meget sterkt og variert, og Valnesfjord er en arena for variert, helårs friluftsliv fra fjære til fjell. Således har Valnesfjord flere fortrinn i folkehelsesammenheng. Den særdeles gode plassen i bygda og private initiativ gjør at flere selvbyggermuligheter tilbys, herunder spesielt store tomter. Boligsituasjonen og den offentlige infrastrukturen er forhold som Fauske kommune i samarbeid med lokalmiljøet kan ta tak i for å framskynde en positiv utvikling. Fauske kommune bør snarest mulig utvikle en egen Valnesfjord strategi for å ta fordel av dette lokalsamfunnets muligheter og egenskaper. 5

6 Nå-situasjonen kulturanlegg i Valnesfjord Kulturanleggene reflekterer det forrige bosettingsmønsteret i Valnesfjord; smått og spredt. Bygda har flere små samfunnshus med begrenset kapasitet: Samfunnshuset, kombinert som oppvekstsenterets gymsal på ca 350 kvm (grunnflate). Dette er Valnesfjords storstue. UL Framsyns samfunnshus Fellesheimen (ingen idrettskapasitet) Utsikten samfunnshus (ingen idrettskapasitet) Jordbru samfunnshus (ingen idrettskapasitet) Båtforeningens hus (ingen idrettskapasitet, begrenset annen kapasitet) Skytterlaget hus Alle husene er, tross iherdig dugnad, preget av forfall og/eller manglende modernitet. Den mest påfallende fellesnevneren er at alle er altfor små og reflekterer ikke den veksten Valnesfjord har opplevd etter at VHSS ble etablert. Samfunnshuset/ gymsalen ved VOS er nylig rapportert utilfredsstillende en nylig HMS tilstandsrapport. Salen, tilstøtende garderober og betydelige deler av skolen må opprustes. Rett ved oppvekstsenteret ligger et lite klubbhus eid og drevet av Valnesfjord IL, samt en enkel grusbane som er drevet av idrettslaget og kommunen i samarbeid. I Valnesfjord finnes det flere nedlagte hoppbakker, spesielt i bygdas øvre deler. Tre lysløyper er i bruk, den ene finansiert av spillemidler og egenkapital fra VHSS. De andre eies av VIL og drives i samarbeid med Fauske kommune, finansiert ved spillemidler og dugnadsinnsats. Valnesfjord har en god skytebane. Sporten har tradisjonelt stått sterkt i bygda. Ungdomsklubben i Valnesfjord er for tiden stengt fordi den mangler lokaler. VHSS har både idrettshall og svømmehall, som i et begrenset antall timer/uke stilles til disposisjon for lokalbefolkningen. VHSS moderne kapasiteter er påtenkt klientene ved senteret, og ligger dessuten 14 km fra Strømsnes. Strengt talt ville det vært en fordel for Fauske kommune om VHSSs kapasiteter var fullbooket av primærbrukerne. Konklusjonen er at Valnesfjord har mange, små og utdaterte kulturanlegg, som ikke tilfredsstiller dagens behov. Etter at Valnesfjord fikk tilført nærmere 100 nye arbeidsplasser ved åpningen av VHSS, har anleggssituasjonen for idrett/kultur ikke fulgt etter i tilstrekkelig grad. Situasjonen er bedre for små kulturarrangementer enn for idretten og større begivenheter, så som Kulturdagan. Fauske kommune har pr i dag helt begrensede driftskostnader knyttet til kulturanlegg i Valnesfjord. Mulige brukere av ny flerbrukshall i Valnesfjord Beskrives senere med type lag, alder, antall medlemmer, mengde aktivitet, store arrangementer, medlem av KIV eller ikke etc etc. Valnesfjord oppvekstsenter Kosmo oppvekstsenter?? Røvika ungdomssenter 6

7 Kulturdagan i Valnesfjord Valnesfjord Idrettslag Valnesfjord hornmusikk Valnesfjord skolekorps Hobby og husflidslauget Spiskammerskoret Valnesfjord skytterlag Fotballklubb, damer Valnesfjord båtforening Lag og foreninger i Fauske utenom Valnesfjord Behovsanalyse Med behovsanalyse menes her en systematisert oppstilling av de aktivitetene andelslaget vurderer gjennomført i den nye flerbrukshallen, og de behovene som følger derav. Andelslaget legger følgende til grunn: Hallen skal være en flerbrukskapasitet som ivaretar flest mulig, relevante samfunnsbehov som kan løses i et slikt bygg. Hallen må utvikles som en del av Valnesfjord oppvekstsenter. En hall uten samarbeid med det offentlige ansees som urealistisk av Styret. Valnesfjord oppvekstsenter har infrastrukturutfordringer som kan løses i samme grep som oppføring av en ny hall. Hallen må etableres for å utfylle tilsvarende kapasiteter i Fauske. Den må nødvendigvis bli Fauske kommunes nye flerbrukshall. Analysen nedenfor tar utgangspunkt i dagens kulturaktiviteter med tidsrom/omfang tilpasset mulighetene knyttet til en skikkelig hall. I tillegg beskrives en del utviklingstrekk som kan forventes fordi en ny flerbrukshall gir nye muligheter. 7

8 Dagens kulturaktiviteter Brukergruppe Aktivitet Tidsrom/omfang Utledede behov Merknader Oppvekstsenteret Kulturdagan i Valnesfjord (KIV) Valnesfjord IL Gymnastikk Fellesmøter Sosiale arrangementer Jazzkveld tilsv konserter Dansefest Folkekafe Salgsaktiviteter Kurs- og opplæring Avslutningsarrangement Man-fre dagtid 7t VIL Cup Fotballturnering Lør og søn Damefotballaget Rom/flate med god plass til gym for 25 pax. Rom/flate med plass til 400 (elever, ansatte og foresatte) i sosialt arrangement. En kveld En kveld Lørdag og søndag Lørdag og søndag Tor-fre-lør-søn Plass til flere store arrangementer (opptil 400 pax) med tilhørende rigging for lyd, lys, bilde/storskjerm, bord/stoler, scene, løpende kafedrift med mer. Søndag Idrettsskole 4x uke? Generell hallkapasitet. Bør kunne ha to-tre Fotball 5x uke? samtidige treninger med forskjellige grupper. Innebandy 3x uke? Ballspill, kondisjonstrening, sirkeltrening, Ski, sykkel mm innetrening 1x uke turn/gymnastikk, racketspill, idrettsskole. Fotball for de minste. Kafedrift, område for hvile med mer. Fotballtrening Turnering Ukentlig Årlig Hele bygda 17. mai 1 dag + riggetid Stor gulvflate med bord/stoler/scene/kafe Korpsene Valnesfjord skytterlag Barnefamilier, lag og foreninger Lag og foreninger Ungdommer Øving Seminarer Konserter Korpsbasar Korpsstevne Skytetrening Skytestevner Juletrefest Barnearrangementer Jubileer, årsfester, folkefester, dansegallaer LAN Elevkvelder 1 ukentlig 2 årlige 2-4 årlige Årlig Av og til Ukentlig 2-3 år? Ett-tre / år Varierer fra år til år 2/år 2/år??? Rom/flate, stor størrelse Lagerplass (div utstyr) Scene, fleksibel løsning Tribune, fleksibel løsning Forberedt lyd, lys og bildevisning. Innendørs skytebane, småkalibrede våpen Stor gulvflate med bord/stoler/scene/kafe Stor gulvflate med bord/stoler/scene/kafe/dansegulv Internett, bord, stoler, scene, kafe, musikk, storskjerm. Stor gulvflate med bord/stoler/scene/kafe/dansegulv Lovpålagt virksomhet. Tilrettelegging for mange forskjellige idrettsgrener i undervisningen. Mange forskjellige aktiviteter. Pr 2009 fem dagers varighet men har utviklingspotensiale. Lider i dag under trange kår. Flere tenkelige aktiviteter er umulig pga plassmangel. Storbruker med daglig aktivitet mellom på hverdager, samt betydelig helgeaktivitet. Idrettens behov antas å bli dimensjonerende for hallstørrelse. Dagens samfunnshus er stort nok til øving men ikke til de øvrige arrangementene. Mulighet i underetasje, gitt bygging i skrått terreng. Ungdomsklubb ikke vurdert. 8

9 Nye muligheter som følge av etableringen av en flerbrukshall Brukergruppe Aktivitet Tidsrom/omfang Utledede behov Merknader Fauskes lag og foreninger Hobby- og husflidslauget Avlaster Fauskehallen og andre anlegg Utstilling Annet Ofte Ofte stengt pga messer, dansegallaer, danseshow etc Årlig Utstillings-/salgsflate, kafe, scene Inviterer tilsv foreninger/laug. Seniorer/eldre Trim Ukentlig Dag, kveld, helg? VIL og andre Fauskeklubber VIL sammen med andre Fauskeklubber VIL VIL Nye innendørsidretter Fellestrening, idrett Felles, innendørs turneringer Innendørs ballspill turneringer Innendørs barnesykkelritt (fun-ritt) Handball, badminton, volleyball, gymnastikk/turn etc Avgjøres senere/ lokale initiativ Avgjøres senere Større miljøer og bedre utnyttelse av dugnadskraft og infrastruktur. Mindre avstand mvf år Fotball, innebandy Årlig Avgjøres senere/ lokale initiativ Stor gulvflate med mange hindre/utfordringer. Kafedrift. Merket gulvflate VIL Folkehelsetrim for voksne Ukentlig Stor flate for sirkeltrening ol Sykling er i sterk vekst og dette vil være en ny aktivitet i kjent VIL stil. Trening og turneringer. Valnesfjord har periodevis hatt andre aktiviteter enn de som tilbys nå. Lag og foreninger Salgsmesser Avgjøres senere/ lokale initiativ VOS og VIL Barnas idrettsdag Årlig VOS/kommmunen Kommunen Skolekjøkken Bibliotek Helsesøsters kontor Ungdomsklubb Alle kommunale behov for etablissementer og infrastruktur bør gjennomgås på nytt når utbedringen av VOS eller en ny hall skal utredes. VOS-området er en sikker og god lokalisering av et oppvekstsenter. Ved å samle kapasiteter kan adkomst, parkering, brøyting etc holdes på et samlet sett lavere nivå. 9

10 Andre behov (utforming av flerbrukshaller dekkes av flere lover, offentlige krav samt NS-dokumenter). Arrangement mm Utledede behov Merknader Konserter, teater, Gym og idrett Alle større arr Alle større arr Alle større arr Fleksibel scene (løse moduler). Sceneteppeløsning (tak- og veggfeste). Forberedt scenelysoppheng (takfestet). Forberedt for oppheng av utstyr / skinner i tak. Forberedt for høyttalere (takoppheng og strøm). Forberedt for bildevisning (storskjerm/lerret). Regulerbar/fleksibel belysning Stor strømkapasitet og mange uttak høyt og lavt. Kabler strøm/lyd/signal i skjultanlegg. Garderober m/dusjer To lærer-/dommergarderober m/dusj Anvisertavle og sekretariat løsning Inngangsparti med vindfang, serviceareal, vestibyle, vrimleareal og tilskuertoaletter Billettkiosk, kjøkken m/hvitevarer, informasjon, stevneledelse, speaker-/høyttaleranlegg, kontorposisjon. Tribuner. I tillegg bør store deler av hovedgulvet kunne møbleres med stoler og/eller bord. Scenemoduler fordrer lagerplass. Sceneteppeløsning kan konstrueres for avdeling av hallen for samtidige formål. Opptil 400 publikum inkludert bruk av tribune og bruk av gulvflaten for stolrekker. Anvisertavle kan kombineres med PC-styrt informasjonstavle (flatskjerm). Badstuer må vurderes. Garderobeløsning må også vurderes. Slike areal må være i tilknytning til stevnefunksjonene nevnt nedenfor. Kombinasjon av alle slike formål i et rom forenkler dugnad og drift. Mobil/ sammendragbare tribuner er beskrevet i KDs veilleder. Samtidige arr Hallen må kunne deles av, f eks i tre mindre deler Nedsenkbart teppe med takfeste. Driftsmessige behov. Materiellrom med lagerplass til scenemoduler, stoler, bord, salgsdisker, gymutstyr, skap/reoler. Hygienerom/tørkerom/ventilasjon/tekniske rom God framkommelighet/god tilrettelegging for eldre og funksjonshemmede (rullator, rullestol, blinde etc etc). Hittegodsskap, informasjonstavler Antall kvm må utredes nærmere. Vanlige offentlige krav og tilrettelegging for driftspersonalet. Arrangementene må være tilgjengelig også for VHSSs klienter. NS og offentlige krav må gjennomgås sammen med berørte interesseorganisasjoner. 10

11 Drikkevannsdispensere Folkehelseprofil/-tiltak, unngå brus. 11

12 Konklusjon: For å tilrettelegge fullt ut for mange idretter, inkludert de som drives Valnesfjord i dag, må hallen være 23mx44x7 m (innebandy/handball som dimensjonerende). Samme gulvflate/takhøyde ansees å være tilstrekkelig for bygdas største kulturarrangementer. Flerbruksaspektet nødvendiggjør tilrettelegging for lyd/lys/bilde/scene med tilhørende sterkstrøm og kabling. Pga VOS og idretten er garderober m/dusj nødvendig. Kapasiteten bør være for to lag/skoleklasser med en garderobe til hvert kjønn. Tribunene bør kunne romme 150 pax. Et kombinert arrangørrom med billettkiosk, kjøkken, informasjon og stevneledelse antas å redusere behovet for flere mindre rom og samtidig forenkle dugnaden drastisk. Kafedrift er en fellesnevner ved alle arrangementer unntatt vanlig kveldsøving, men dedikert gulvflate for formålet er ikke nødvendig. Løsning for skytebanen bør avgjøres ifm tomtespørsmålet fordi delvis skrå tomt kan gi andre muligheter/løsninger enn flat tomt. Tomt Valg av tomt er essensielt for den politiske vurderingen av Valnesfjord Flerbrukshall. Tomtevalget får lett konsekvenser for byggekostnader, flerbruksaspektet, driftskostnader, partnerskap, mulighet til å samlokalisere andre tjenester/funksjoner etc. Styret har innledningsvis vurdert følgende tomtealternativer: Alternativ A. Plassering på dagens samfunnshustomt, med utvidelse i nordlig og vestlig retning (se figur). Grensesnittet kan tilpasses slik at dagens garderobe/dusjanlegg utnyttes, jfr behovet for å restaurere disse. Alternativ B. Plassering på annen tomt i tilknytning til VOS, f eks på flatere mark ved fotballbanen. Alternativ C. Tomt i Strømsnesområdet uavhengig av VOS Det forrige styrets løsning var å bygge ny hall inntil dagens samfunnshus. Dette var basert på den forutsetning at (tunnel-)masse var tilgjengelig for en meget omfangsrik utfylling vest og nord for samfunnshuset. Styret har ikke vurdert denne løsningen videre da forutsetningen oppfattes av oss å være enten tapt eller for kostbar. Fauske kommune inviteres til å bekrefte/avkrefte forutsetningen. Basert på Styrets foreløpige drøftinger i tabellen nedenfor anbefales det å utrede etablering av hall inntil dagens oppvekstsenter (Alternativ A). Hovedbegrunnelsene er: De praktiske, driftsmessige fordeler samlokalisering av undervisning og hall har for VOS. De praktiske, driftsmessige fordeler samlokalisering av skolens areal og hall har for kulturaktivitetene. Sanering av dagens samfunnshus og etableringen av hallen bør sees under ett. Ved etablering av ny hall blir samfunnshuset en overflødighet, som ikke bør trekke drifts- og vedlikeholdsmidler. Reduserte kostnader ved tomteerverv og utvikling. Styret har fått ubekreftet informasjon om at eierforhold vedr samfunnshuset kan være komplekse, og de må derfor avklares. 12

13 Tabell for vurdering av tomteløsninger: Faktorer Kostnader Adkomst og parkering Konsekvenser for samfunnshuset Konsekvenser for VOS Type tomt Konsekvenser for sambruk Langsiktig utviklingspotensiale Andre faktorer Alternativ A. Dagens samfunnshustomt Kommunal tomt gir lavere kostnader og enklere ervervsprosess. Fellesbruk med VOS reduserer behovet/kostnader. Samfunnshuset saneres. Veldig enkelt tilgjengelig for undervisning og skolens øvrige bruk. Delvis skråtomt medfører kostnader, men gir samtidig muligheter i underetasje. Hall og VOS kan benyttes som en kapasitet for Kulturdagan, VIL Cup etc. Alternativ B. Annen tomt ved VOS Kommunal tomt gir lavere kostnader og enklere ervervsprosess. Fellesbruk med VOS reduserer behovet/kostnader. Samfunnshuset restaureres eller saneres. Enkelt tilgjengelig for undervisning og skolens øvrige bruk. Flatere tomt antas å gi lavere kostnader. Hall og VOS kan benyttes som en kapasitet for Kulturdagan, VIL Cup etc. Alternativ C. Uavhengig av VOS Store tomter er mangelvare og normalt kostbare. Egen løsning må tilrettelegges. Samfunnshuset restaureres eller saneres. Avstand mellom VOS/hall ulempe for lærere, elever og driftspersonale. Flatere tomt antas å gi lavere kostnader. Nærhet til fotballbanen opphører Merknader Faktiske forhold vedr eiendom ved VOS må utredes. Samfunnshuset ansees overflødig hvis ny hall. Grunnforhold med mer må utredes nærmere. Denne tabellen gir et inntrykk av problemstillingenes natur, men må bearbeides ytterligere. 13

14 Romprogram Styret har ikke rukket å videreutvikle skisser for hallens romprogram/løsninger. Før dette iverksettes må en avgjørelse mht behov/størrelse fattes. Behovsanalysen sammen med KDs veileder gir likevel et noenlunde inntrykk av hva som behøves og hvilke utfordringer kommunen og Styret står overfor. Prosjektering Andelslagets styre finner det ikke hensiktsmessig å forsøke å beskrive/utrede for mye mht selve byggeprosjektet før et kommunalt prinsippvedtak er fattet mht til kommunal vilje til å investere i en ny flerbrukshall. Viljen bør bekreftes ved et vedtak om å støtte reelle utredninger, prinsipielt, praktisk og økonomisk. Det er også viktig å få klarlagt samfunnshusets framtidsstatus, jfr den nylige rapporten om forholdene ved VOS. Finansiering av investering/etableringen Styret legger til grunn at et eventuelt byggeprosjekt skal støttes av andelseierne og Valnesfjordsamfunnet i form av en omfattende dugnadsinnsats. Det forrige styret gjorde en fortegnelse av dugnadsviljen ved en eventuell halloppføring, og fikk brukbar respons. Dugnadsinnsats forutsettes formalisert med andelseierne, andre lag og foreninger samt enkeltpersoner ved bekreftede lister. Styret foreslår videre at en eventuell byggeprosess vurderes gjennomført i samarbeid med lokale (lærlinge-)bedrifter og NAV, slik at positive tilleggseffekter kan tilføres Fauske/Salten når byggherrerollen først tilhører kommunen. Hallen bør ellers finansieres ved spillemidler, sponsorer, DA-midler og kommunale bevilgninger. Sponsormarkedet for Valnesfjord er veldig begrenset. Driftsbeskrivelse Selskapsform må utredes og avgjøres. Styret mener kommunen bør vurdere selskapsform i lys av hvordan andre kulturbygg i Fauske eies/drives, og ønskelige synergier mellom VOS og hall. Styret skal senere beskrive drift av ferdig hall, herunder dugnadsinnsats. Styret vil invitere inn andelslagene til drøftelser om dugnad for drift i januar Generiske oppstillinger for kommunale haller antyder 1.38 MNOK pr år (2004) hvorav ca 1 MNOK er lønn inkl renhold. Kostnadene kan reduseres betraktelig gjennom inngåelser av driftsavtaler mellom eier og brukere. Likeledes må inntektsgrunnlaget utredes, men det forventes ikke høy pågang av brukere utover oppvekstsenteret og kulturen/idretten i Valnesfjord. Kontakt med Idrettsrådet Styret kommer til å kontakte idrettsrådet for å få presentert et videreutviklet prospekt tidlig i Anbefaling til Fauske kommune Andelslaget anbefaler følgende vedtak: 14

15 Fauske kommune støtter ideen med å etablere en flerbrukshall i Valnesfjord. Fauske kommunes administrasjon skal iverksette utredning av en eventuell flerbrukshall i Fauske. Utredningen skal foregå i nært samarbeid med alle relevante myndigheter og faginstanser samt andelslaget. Utredningen skal fokusere på en hall som utfyller Fauske kommunes øvrige hallkapasiteter. Den reduserte reisetiden mellom bysenteret og Strømsnes og realiseringen av hallen skal komme flest mulig av kommunens kulturaktiviteter til fordel. 15

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 05.06.2013 kl. 18.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Formannskapets forslag 27/06 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. INNHOLD SIDE Innholdsfortegnelse 1 Forord 2 Innledning

Detaljer

Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg på Utleir

Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg på Utleir Bydelen vår kan bli Trondheims stolthet det eneste vi mangler er den sosiale infrastrukturen som gjør det mulig helhetlig planlegging kreves for å komplettere bydelen vår Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

1 sammendrag 3 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

1 sammendrag 3 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012 1 sammendrag Fredrikstad kommunes skolebruksplan for 2010 2020 fremhever følgende tiltak for utvidelse av Lunde skole med hensyn til økning i elevtallet og behov for idrettsfasiliteter: Skoleanlegget har

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Birkenes kommune 2009-2012 Vedtatt kommunestyret 11.des 2008 sak 59 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...2 1.1 HVORFOR SKAL VI LAGE EN PLAN FOR IDRETT OG FYSISK

Detaljer

Gymsal / idrettshall på Harestua, notat til kommunedelplan kultur

Gymsal / idrettshall på Harestua, notat til kommunedelplan kultur Gymsal / idrettshall på Harestua, notat til kommunedelplan kultur Hjemmel: Vedtak i kommunestyret 2008 og avklaring om prosess med adhoc utvalget for Kommunedelplan kultur. Notat om gymsal/idrettshall

Detaljer

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering Flesberg Vurdering og anbefaling av konsept for skole, flerbrukshall svømmehall på Stevningsmogen og Forstudie 2013 Stevningsmogen Møteplass for læring,, bevegelse og opplevelser 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på www.gausdal.kommune.no)

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på www.gausdal.kommune.no) Ark.: B12 Lnr.: 3726/13 Arkivsaksnr.: 12/129-34 Saksbehandler: Nordtømme/Johansen/Homb Saksordfører: Roar Steinslien; Ap NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Delrapport 1 Delrapport 2 Delrapport

Detaljer

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Idrettsenheten / Trondheim eiendom Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Til: Kopi: Fra: Kommunaldirektør for kultur og næring Morten Wolden Kommunaldirektør for

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: TORSDAG 20.03.2014 kl. 13:00 Rådmann og økonomisjef: Gjennomgang av årsregnskap for 2013, inkludert investeringer, redegjørelse

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

Bol i gsosi al. "Alle trenger en bolig" ~.,t' ~".,''' (i T ß) lt r"iw";~ 1'1 J.,ro... j :\X~ li'",~.;.lßjuh ~ÂUtll i;

Bol i gsosi al. Alle trenger en bolig ~.,t' ~.,''' (i T ß) lt riw;~ 1'1 J.,ro... j :\X~ li',~.;.lßjuh ~ÂUtll i; Bol i gsosi al handl i ngspl an, Fauske kommune Ilmlnmmm!m I Sulitjelma Boligfond o A/L Indre Saten IBBBL Boligbyggelag "'Sjollstil Giîrd" "Alle trenger en bolig" l~~~ ~.,t' ~".,''' (i T ß) lt r"iw";~

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole

Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole Verdal kommune Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole Bilder øverst: Friidrettsskole 2013 ved Verdal videregående skole. Foto: Erling

Detaljer

Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen. Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014 - 1 -

Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen. Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014 - 1 - Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014-1 - 2 Innhold! 1.!BAKGRUNN!OG!GJENNOMFØRING!...!4! 1.1! Mandat(...(4!

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

Trønderhallen EN MULIGHETSSTUDIE. Flerbrukshall på Røstad. for realisering av hallprosjektet. Notat fra nettverksgruppe: Frida Tove Meland

Trønderhallen EN MULIGHETSSTUDIE. Flerbrukshall på Røstad. for realisering av hallprosjektet. Notat fra nettverksgruppe: Frida Tove Meland Trønderhallen Flerbrukshall på Røstad EN MULIGHETSSTUDIE for realisering av hallprosjektet Notat fra nettverksgruppe: Vidar Venås Kristian Eldnes Steinar Nebb Britt-Inger Volden Frida Tove Meland Kjetil

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg av Jorid Vaagland, Torhild Andersen og Trude Hella Eide I HUS MED KULTUREN Evaluering

Detaljer

OPPVEKSTUTVIKLING I GÁIVUOTNA / KÅFJORD KOMMUNE. Del 1: Endring av skolestruktur

OPPVEKSTUTVIKLING I GÁIVUOTNA / KÅFJORD KOMMUNE. Del 1: Endring av skolestruktur OPPVEKSTUTVIKLING I GÁIVUOTNA / KÅFJORD KOMMUNE Del 1: Endring av skolestruktur Sentralt for utredningen er kommunestyrevedtak 11/11 som sier: Vedtak: 1. Alternativ 1 velges. 2. Vi må holde oss innenfor

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Fridalen Skole Høringssvar til Skolebruksplan 2007 2016 for Bergen Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Forord Foreldre Arbeids Utvalget

Detaljer