Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - Vår ref: RJ Deres ref Saksbehandler RJ Dato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - Vår ref: RJ Deres ref Saksbehandler RJ Dato 24.3.2015"

Transkript

1 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Vår ref: RJ Deres ref Saksbehandler RJ Dato Vurdering av Hildresåsen tomteområde Grunn for igangsetting av vurdering Denne vurderingen er gjort etter henvendelse fra politikere i FRP og SP. Det understrekes at ingen grunneiere er informert om denne kartleggingen av aktuelle boligområder. De vil først bli kontaktet om det vurderes interessant å gå videre med dette området. Beliggenhet Hildresåsen er et område med beliggenhet mellom Svalia og Barlia. Nytt boligområde er tenkt oppå åsen, og i fremkant av åsen med utsikt mot øst sør og vest. Området har kvaliteter med tanke på det som etterspørres i dag for boligtomter, blant annet god utsikt, flotte lys og solforhold, og ligger slik vi tror på faste masser. Disse kvalitetene er tilnærmet helt nødvendig for de fleste når de skal ta «det store steget» å investere i ny bolig. Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr Postmottak Administrasjonsbygget Administrasjonsbygget Bank: Overhalla Telefaks Skatt: E-post: Org.nr

2 Side 2 av 5 Når tomtefelt skal vurderes er det svært mange momenter som må sonderes før man kan konkludere. Vi konsentrerer oss i denne omgang kun om de mest sentrale. For å danne seg et bilde på relativt grovt grunnlag, så er følgende faktorer viktige: - Attraktivitet - Grunneiere/tomtekjøp - Kostnader med utbygging - Regulering/LNFR/sektorinteresser - Størrelse og utvidelsesmuligheter - Geologiske forhold første vurdering/grunnforhold - Flom og skred - Kapasitet vann og avløp - Kapasitet elektrisitet - Adkomst - Trafikale forhold - Miljø - Kapasitet skoler og barnehager - Universell utforming - Type boliger. Attraktivitet Området har prima lys og solforhold, og har de kvalitetene som etterspørres for en boligtomt. Grunneiere / tomtekjøp Området har fem grunneiere som berøres om man ser på hele åsen som ett boligområde. I første omgang vil det trolig være aktuelt å se på et mindre område på Hildresåsen, noe som vil berøre tre grunneiere i utgangspunktet (avhengig av hvor vi legger adkomsten til området). Kostnader med utbygging: Det er veldig vanskelig å beregne nøyaktige kostnader når man ikke har prosjektert og planlagt i detalj. Det man imidlertid kan gjøre er å ta utgangspunkt i erfaringspriser som finnes å bruke de som et utgangspunkt for sondering i en første vurderingsfase. Det er også lagt til grunn momenter med adkomst for vei vann og avløp. Kostnadsvurderingene som er lagt til grunn i denne vurderingen er: - Grunnkjøp (basert på snitt av tidligere grunnkjøp) - Reguleringskostnader. - Geotekniske kostnader. (Undersøkelser mm) - Arkeologi kostnader (Enkel undersøkelse) - Vei, vann og avløp. - Grov opparbeidelse av 50 stk tomter. - Anleggsbidrag strøm. - Post for uforutsette kostnader Sum anslåtte kostnader er beregnet til eks mva. Det er tatt utgangspunkt i at man gjør klart for 50 tomter, eller flere. Muligens er dette et litt stort antall i første delområde, men dette antallet gjør at man får en akseptabel kostnad pr tomt. Med anslagsvis pr tomt i kostnader bør nok salgsprisen legges på ca pr tomt.

3 Side 3 av 5 Med tomter med slike kvaliteter som dette feltet vil få, kan man trolig forsvare slike priser pr tomt. Ved grunnkjøp er det tatt utgangspunkt i 45 daa, der 35 daa er beregnet til tomter. Resterende 10 daa er beregnet til vei mm. Å beregne mer nøyaktige kostnader på nåværende tidspunkt er en umulig oppgave da man ikke har alle de nødvendige detaljene som må til. Neste fase som vil imidlertid være å utarbeide et mer spesifikk forprosjekt, dette vil gi oss mer detaljer og grunnlag for en nøyaktigere kostnadsberegning. Regulering / LNFR / Sektorinteresser Boligområdet vil ikke være i tråd med kommunens overordna arealplan og planstrategi, og vil derfor medføre at det blir en reguleringsprosess der det vil være mange høringsparter før de nødvendige avklaringene er gitt. Av utfordringer innenfor regulering pr nåværende tidspunkt er det ingen kjente forhold som tilsier vanskeligheter. Arkeologi er ett av momentene som vurderes, men det er ikke noe som tilsier at dette skal være en stor utfordring. Deler av åsen har registrerte områder i artsdatabanken, og miljøkvalitetene er ikke avklart med fagmyndighetene pr. i dag. Når det gjelder vurderingene knyttet til LNFR området har vi heller ikke avdekket noen momenter som gjør at dette umuliggjøres. Imidlertid er ingenting avklart før alle høringer er fullført, men i utgangspunktet ser det lovende ut. Størrelse og utvidelsesmuligheter Hildresåsen har en utforming og beliggenhet som gjør at den kan bygges både etappevis og i et større omfang med en gang. Slik sett gir den oss alle muligheter til å tenke noenlunde fritt på dette punktet. Geologiske forhold / grunnforhold (førstevurdering) I Overhalla er det som kjent stedvis noe krevende grunnforhold. For Hildresåsen ser det imidlertid lovende ut før de geologiske undersøkelsene er igangsatt. Det som skal vurderes er sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Løsmassekartet viser oss at stordelen av Hildresåsen ligger på faste masser. Det som kan bli utfordringen er fremføring av veier og teknisk anlegg da disse må gå over registrerte marine områder. Faregradskartet for kvikkleire viser at det ligger et område med risikoklasse middels i utkanten av det som kan bli aktuelt som adkomst (nord nordvest). Uansett så er det slik at vi i denne omgang ikke er i stand til å vurdere mer enn det som er kjent for oss, og slik det ser ut så ser det ok og lovende ut pr nå. Flom skred Hildresåsen ligger på kote moh, og slik sett ligger det trygt i forhold til flom. Når det gjelder skred virker det også rimelig trygt.

4 Side 4 av 5 Kapasitet vann og avløp Dette området har ikke vann og avløpsnett i dag. Det vil si at det må bygges ut. Koplingspunkt er vurdert for vann og avløp. Vi kan konkludere med at vi har kapasitet på nettet. Kapasitet elektrisitet Dette området er ikke utbygd med tanke på boliger i dag, det vil si at det må bygges ut. Dette er et vanskelig punkt å vurdere da det er netteier som må gjøre de nødvendige vurderingene knyttet til dette. Likevel kan vi nok anta at med nye trafostasjon/er og nett infrastruktur, så vil dette bli ok. NTE er kontaktet i saken men kan ikke gi noe mer vurdering før de mottar mer detaljer rundt planene. Adkomst boligområde Boligområde ligger «høyt og luftig» på kote 125 moh med gode lys, utsikt og solforhold. Dette gir oss imidlertid litt utfordring med adkomst til området. Det vil være flere muligheter for adkomst fra kommunal vei både via gården nord øst for området, og direkte fra veien opp til Svalia. Dette er muligheter man må se nærmere på i den neste fasen om det besluttes politisk å gå videre med sonderinger for dette området. Et viktig moment er imidlertid at det vil være en fordel at vi utnytter dagens vei og oppgraderer denne så den takler den økte trafikkmengden. Ved å bruke adkomst fra vei opp til Svalia, så vil dette gi mindre vedlikeholdsutgifter kontra å etablere et felt et annet sted der alt må etableres på nytt. Trafikale forhold / trafikksikkerhet Ved å etablere adkomsten fra en etablert vei må vi oppgradere denne til å håndtere den nye trafikkmengden fra biler og myke trafikanter som vil komme. Trafikksikkerhet må vi selvfølgelig prioritere i disse oppgraderingene. At vi får på plass gode trafikkløsninger i et nytt tomteområde er også en selvfølge. Miljøvurderinger Miljøvurderingene vi har gjort har ikke indikert noe negativt på dette punktet. Det som imidlertid blir viktig videre er å implementere miljø i de evt videre kartleggingene. Dette vil blant annet si punkter knyttet til klima og miljøplan og for eksempel punktene og mfl. Når det gjelder aspektet miljø har også området kvaliteter som muliggjør bergvarmeanlegg i dimensjoner som kan dekke enkeltboliger eller flere boliger og til og med hele felt. Området ligger også så solrikt til at man kan utnytte solenenergi som solfanger og solcelleteknologi. Skoler og barnehager En kartlegging som dette må inneholde momenter knyttet til skoler og barnehager mht. kapasitet. Det bygges nå ny barneskoledel på OBUS og vi har en nyoppusset ungdomsskole. Antall klasserom på ungdomsskoledelen er beregnet etter 2 klasser på hvert trinn, som har vært fornuftig ut fra de årskullene vi har hatt de siste årene. Imidlertid ser vi nå at vi enkelte år fra det året årskull 2010 kommer opp på ungdomstrinnet, vil kunne overskride 60 elever på hvert trinn, og da kan det bli organisatoriske utfordringer, spesielt hvis elevtallet stiger ytterligere

5 Side 5 av 5 pga. nybygging og tilflytting. Mht. u-trinnet, så har det ikke noen betydning hvor økningen skjer, så lenge vi har u-trinn bare på Ranemsletta. Den nye barneskoledelen har større fleksibilitet, men mange kull samtidig med ca 35 elever i hvert kull, vil også her kunne gi organisatoriske utfordringer. Med fortsatt økning i antall barn i Ranem krets, kan det bli 35 eller flere i årskull født 2008 til 2013 (status nå Ranem krets: 2008 = 35, 2009 = 34, 2010 = 38, 2011 = 32, 2012 = 28, 2013 = 29 og 2014 = 17) Feltets beliggenhet vil kvalifisere for skoleskyssordning for elever på 1. trinn. Vi har i dag tre nærliggende barnehager: Barlia (Moamarka), Ranemsletta og Gammelstua barnehage. I tillegg vil Skage barnehage ha beliggenhet nært hovedvei for de som pendler den veien, der det i alle fall de første årene etter 2017 vil være kapasitet. I et helhetlig perspektiv, der vi prøver å få til samarbeid mellom barnehagene og skolene i samme skolekrets, jobbes det mot å ha tilstrekkelig kapasitet i Ranem krets for de som bor i denne kretsen. Hvordan vi skal klare dette i årene som kommer, vil bli behandlet i en egen politisk sak i løpet av 2015, og da må eventuell etablering av et nytt boligfelt tas med i vurderingen m h t kapasitetsbehov. Universell utforming Nye byggefelt skal i dag planlegges så det oppfyller krav i plan og bygningslov knyttet til universell utforming. Dette er det vanskelig å si noe eksakt om i dag men universell utforming vil være et sentralt og svært viktig moment i de videre sonderingene som skal gjøres. Type boliger: Området er av en slik karakter at vi kan tenke alle mulige boligenheter. Det vil være naturlig da å tenke på eneboliger i kombinasjon med rekkehus og flermannsboliger. På samme vis vil det være naturlig å tenke forskjellige størrelser og forskjellige kostnader på tomtene. Med en slik tenkemetodikk vil vi kunne nå bredere på aktuelle målgrupper og gjøre området mye mer aktuelt for flere «nybyggere». Vedlegg: 1. Kart over området. 2. Områdeutsnitt. 3. kvikkleirekart. 4. løsmassekart.

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2007/3577-25 Saksbehandlere: Trond Stenvik / Dagfinn Johansen Saksframlegg Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2.

I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2. Årsrapport 2011 Året 2011 I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2. Året har sine skiftende årstider og prosjekter har sine

Detaljer

Rapport ang. Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune. Vang Skole og nærmiljøet rundt. FAU Vang Skole v/lasse Pettersen

Rapport ang. Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune. Vang Skole og nærmiljøet rundt. FAU Vang Skole v/lasse Pettersen FAU Vang Skole v/lasse Pettersen Februar 2008 Rapport ang Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune Vang Skole og nærmiljøet rundt 08 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2.

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 17.03.2015

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på www.gausdal.kommune.no)

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på www.gausdal.kommune.no) Ark.: B12 Lnr.: 3726/13 Arkivsaksnr.: 12/129-34 Saksbehandler: Nordtømme/Johansen/Homb Saksordfører: Roar Steinslien; Ap NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Delrapport 1 Delrapport 2 Delrapport

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Kråkstad nord. Ski kommune Dato: 09.05.2014. Side 1

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Kråkstad nord. Ski kommune Dato: 09.05.2014. Side 1 Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av Kråkstad nord Ski kommune Dato: 09.05.2014 Side 1 1 Innledning Ski kommune er i vekst. Det gjennomføres jevnlig en vurdering av behovet for barnehageplasser,

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt 20.03.14. For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt 09.12.

Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt 20.03.14. For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt 09.12. PLANBESKRIVELSE FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 3.03.4 Navn på plan/tiltak: 4-047 Detaljplan for Hegreneset Tiltakshavere: Planleggere: Hegra Eiendomsforvaltning AS Hegre Østre, 7520 Hegra almli.terje@ntebb.no

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART SAKSFRAMLEGG Utvalg: Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART Forslag til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2010 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2010 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører. PS 3/12 Boligområde Lampeland Øst - prinsippsak Jon Olav Berget PS 4/12 Søknad om godkjenning av eget hjem og

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører. PS 3/12 Boligområde Lampeland Øst - prinsippsak Jon Olav Berget PS 4/12 Søknad om godkjenning av eget hjem og FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 08.03.2012 kl. 10:30 NB! Merk møtetidspunkt. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/12 Boligområde Lampeland Øst - prinsippsak

Detaljer

: POLITISK KOMITE - SKOLESTRUKTUREN I GRAN KOMMUNE REOPPNEVNING MANDAG OG RAMMEBETINGELSER

: POLITISK KOMITE - SKOLESTRUKTUREN I GRAN KOMMUNE REOPPNEVNING MANDAG OG RAMMEBETINGELSER Notat Til Fra Kopi Sak : Rådmannen : Arne Hansen : POLITISK KOMITE - SKOLESTRUKTUREN I GRAN KOMMUNE REOPPNEVNING MANDAG OG RAMMEBETINGELSER Saksnr./Arkivkode Sted Dato 08/00318-002 / 036 A2 Jaren 23.01.2008

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet. Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser

Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet. Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser Innledning Ved planlegging av en fremtidig skolestruktur er det nødvendig

Detaljer

Tjenestestruktur i Sør-Aurdal kommune

Tjenestestruktur i Sør-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Tjenestestruktur i Sør-Aurdal kommune Formål: - Vurdere muligheter for strukturendringer innenfor skolesektoren og miljøarbeidertjenesten Område: Tjenestestruktur Kommune:

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Verdal, 8. april 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 8. april 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.04.2015 Tid:

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING Spørreundersøkelse i kommunestyret Kommunestyret vedtok 26.9.2013 sak 78/13 opplegg for evaluering av den politiske organiseringen. Som et ledd i denne evalueringen

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 04/6435 /42261/06-PLNID Henning Westerås 07.09.2006. Telefon: 77 79 01 12

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 04/6435 /42261/06-PLNID Henning Westerås 07.09.2006. Telefon: 77 79 01 12 Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 04/6435 /42261/06-PLNID Henning Westerås 07.09.2006 Q52 Telefon: 77 79 01 12 Saken skal behandles i følgende utvalg: KST Saken har vært

Detaljer