Høring - forenklinger av plan- og bygningsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - forenklinger av plan- og bygningsloven"

Transkript

1 Saknr. 15/ Saksbehandler: Elise Bringslid Magne Kvam Høring - forenklinger av plan- og bygningsloven Innstilling til vedtak: Fylkesrådet har følgende merknader til forslaget til endringer i plan- og bygningsloven: (punktene i vedtaket refererer til kapittelinndelingen i «Høringsnotat forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven», datert ) Kapittel 1 (lovforslag: pbl. 12-8) Fylkesrådet støtter intensjonen bak forslaget om en mer formalisert oppstartfase. Når det gjelder planforslagene som skal drøftes politisk, bør det likevel ikke være et mål at en beslutning omkring planinitiativet skal tas før det er blitt presentert i oppstartmøtet. Kapittel 2 (lovforslag pbl ) Fylkesrådet går imot forslaget om at kommunens frist for å legge et planforslag ut til offentlig ettersyn, skal reduseres til seks uker når det ikke avvises i oppstartfasen. Dette anses å gå ut over kvaliteten på saksforberedelsene. Kapittel 3 (lovforslag pbl ) Fylkesrådet er enig i at reglene i forbindelse med mindre endringer i reguleringsplan kan forenkles. Fylkesrådet vil likevel peke på at det er viktig å sikre at lovens regler for endring av plan må være tydelige og forutsigbare. Kapittel 4 (lovforslag pbl og 19-2) Fylkesrådet går imot forslaget om at kommunene skal vurdere om viktige regionale interesser blir berørt i en dispensasjonssak, og ut fra det avgjør om regionale myndigheter skal forelegges saken for uttalelse. Vurderingen av om en viktig regional interesse berøres, må ligge hos det regionale folkevalgte nivå og sektormyndighetene. Ordet «viktig» må derfor tas ut av forslaget. Fylkesrådet går imot foreslått omformulering av lovteksten i 19-2, som tar ut beskrivelsen av begrensningen i adgang til å gi dispensasjon, til fordel for å beskrive hva som kan gi dispensasjon.

2 Foreslått formulering «Det kan gis dispensasjon hvis kommunen finner at andre viktige samfunnshensyn veier tyngre» er for generell, og kan undergrave plansystemet. Fylkesrådet går imot forslaget om å fjerne kravene om at det ved dispensasjon skal legges særlig vekt på konsekvensene for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, og at statlige og regionale mål skal tillegges vekt. Kapittel 5 (lovforslag pbl og 33-1) Fylkesrådet støtter ikke forslaget om utvidet gebyrgrunnlag ved behandling av områderegulering. Det er viktig at områderegulering er kommunens plan, selv om utarbeidelse kan overlates til private. Det er derfor problematisk å ta gebyr for utarbeidelse av denne plantypen Kapittel 6 (lovforslag pbl. 7-2) Fylkesrådet mener godkjenningsordningen for regional planstrategi bør utvikles til en arena for avklaring omkring gjensidige forventninger og forpliktelser mellom regional og statlig nivå. Kapittel 7 (lovforslag pbl. 8-1) Fylkesrådet er positiv til forslaget om at kravet om årlig rullering av handlingsprogram for regional plan, erstattes av et krav om hvert år å vurdere behovet for rullering. Dette er ressursbesparende og gir fleksibilitet. Kapittel 8 (lovforslag pbl. 34-2) Fylkesrådet støtter ikke forslaget om å lovfeste at byggeforbudet langs sjøen ( pbl. 1-) ikke skal gjelde for reguleringsplaner uten byggegrense, som er utarbeidet etter eldre lovverk enn plan- og bygningsloven av Kapittel 9 ( lovforslag pbl. 12-3) Fylkesrådet støtter forslaget om etablering av en frivillig sentral godkjenning for virksomheter som på vegne av andre utarbeider private planforslag Kapittel 10 (lovforslag 1-5, 13-1 og 21-7) Fylkesrådet mener at byggesaker som ikke krever dispensasjon bør behandles etter den planen som var gjeldende da søknaden ble stemplet som komplett inn til kommunen. Det må være helt unntaksvis at en byggesak kan danne grunnlag for bygge- og deleforbud. Dersom en byggesak krever dispensasjon, kan kommunen med bakgrunn i grunnlaget for dispensasjonssøknaden, vurdere å legge ned bygge- og deleforbud. Vedlegg: - Høringsnotat Forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven mv. - Brev av fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hamar, Per-Gunnar Sveen 2

3 fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent. 3

4 Saksutredning Høring - forenklinger av plan- og bygningsloven Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven på høring, med frist for uttalelse 15. november Hovedhensikten med endringsforslagene er effektivisering av planprosessene i alle ledd av planbehandlingen og å gi økt forutsigbarhet for alle involverte parter og aktører, samtidig som kvaliteten på planene ikke skal bli dårligere. Noen av forslagene berører også byggesaksdelen i loven. Hedmark fylkeskommune uttalte seg til endringer i byggesaksdelen Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget 2. halvår Dette høringsnotatet danner sammen med høringssvarene grunnlaget for proposisjonen. Saksopplysninger fakta Saken følger høringsnotatets inndeling i kapitler fra I hvert kapittel er forslagene til framtidig lovtekst gjengitt i rammer. Dagens tekst som foreslås fjernet er tatt ut, og ny tekst som foreslås tilføyet er skrevet i kursiv. Kapittel 1: Lovforslag ( 12-8) 12-8 første ledd skal lyde: Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Når forslagstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet først legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. Det skal skrives referat fra møtet. Nytt 2. ledd skal lyde: Finner kommunen at planinitiativet ikke bør føre frem, må beslutningen om dette tas så tidlig som mulig i oppstartfasen, og senest etter avholdt oppstartmøte. Forslaget innebærer en mer formalisert og avklarende oppstartsprosess ved behandling av private planinitiativ. Planmyndigheten skal kunne prøve hensiktsmessigheten av planinitiativet og eventuelt kunne stoppe initiativet på et langt tidligere tidspunkt enn i dag. Hensikten er å redusere bruk av tid og ressurser for både initiativhaver, kommunen, naboer, berørte offentlige organer mfl. Kapittel 2: Lovforslag ( 12-11) skal lyde: Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen seks uker eller annen frist som er avtalt med forslagsstiller, sende forslaget på høring og legge det ut til offentlig ettersyn og behandling etter reglene i 12-9 og Kommunen kan fremme alternative forslag til regulering av arealet. Fristen utvides i slike tilfeller til 12 uker hvis ikke annen frist er avtalt. 4

5 Dette forslaget skal sees i sammenheng med forslaget i kapittel 1 hvor departementet foreslår at kommunen skal få hjemmel til å avskjære et planforslag allerede i forbindelse med oppstart av planarbeidet. Dersom et planforslag ikke stoppes i forbindelse med planoppstart, vil forslagshaver ha rett til å få sendt sitt planforslag på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, innen seks uker etter at kommunen har mottatt ferdig utarbeidet planforslag. Når kommunen velger å fremme alternativt forslag, utvides fristen til 12 uker. Kapittel 3: Lovforslag ( 12-14) andre ledd skal lyde: Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig og heller ikke går ut over hovedrammene for planen. Nytt fjerde ledd i skal lyde: Plan som i det vesentlige er i strid med overordnet plan kan kommunestyret eller den som er delegert myndighet, oppheve seks uker etter at registrerte eiere og festere av eiendommer som direkte berøres er gitt anledning til å uttale seg. En «mindre endring» av reguleringsplan kan i henhold til dagens lov delegeres til administrasjonen i kommunen, og behandles med begrenset høring (jf. pbl tredje ledd). Det er i dag strenge rammer for hva som kan anses å være en mindre endring, og det kan ikke foreligge innvendinger til endringen. Forslaget innebærer at begrepet «mindre endring» nå fjernes fra loven. Det foreslås at vedtaksmyndighet også for større endringer skal kunne delegeres, eksempelvis for innføring av nye planformål. Kriteriene for å kunne delegere vedtaksmyndighet for endring i reguleringsplan skal være at endringen blir vurdert å ligge innenfor planens hovedramme, og i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen. Vurderingen av om kriteriene er oppfylt skal gjøres skjønnsmessig i kommunen, uavhengig av om det foreligger protest fra nabo. Ved oppheving av «plan som i det vesentlige er i strid med overordnet plan», innebærer forslaget at bare eiere og festere av eiendommer som direkte berøres, skal varsles. Hensikten er at forslaget skal bidra til at kommunene i større grad enn i dag holder sitt planverk oppdatert og mer løpende opphever utdaterte planer. Kapittel 4: Lovforslag ( 19-1 og 19-2) Søknad om dispensasjon skal lyde: Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Statlige og regionale myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg om nasjonale og viktige regionale interesser før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i Dispensasjonsvedtaket, første og andre ledd skal lyde: Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan gis der tiltaket eller avviket det søkes om i liten grad vil medføre at aktuelle hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir tilsidesatt. Det kan gis 5

6 dispensasjon hvis kommunen finner at andre viktige samfunnshensyn veier tyngre. Det må i tilfelle gå fram av vedtaket om dispensasjon hvilke hensyn det er lagt avgjørende vekt på. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Tredje og fjerde ledd oppheves. Nåværende femte ledd blir nytt tredje ledd. Foreslått endring i 19-1 innebærer en avgrensning av hva regionale og statlige myndigheter skal få mulighet til å uttale seg om før det kan gis dispensasjon. Det skal gis mulighet til å uttale seg om nasjonale og viktige regionale interesser er i mye større grad foreslått omarbeidet enn I henhold til dagens lov kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering. Lovteksten foreslås omformulert slik at begrensningen i adgangen til å gi dispensasjon nedtones, og at det er adgangen til å gi dispensasjon som beskrives i teksten. Det foreslås tilføyet til at dispensasjon kan gis hvis kommunen finner at andre viktige samfunnshensyn veier tyngre enn hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra. Forslaget fjerner kravet om at fordelene må være større enn ulempene etter en samlet vurdering. Videre fjernes kravet om at det ved dispensasjon skal legges særlig vekt på konsekvensene for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Forslaget fjerner også kravet om at statlige og regionale mål skal tillegges særlig vekt og at kommunen ikke bør gi dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Hensikten med forslaget er å redusere ressursbruk og øke kommunalt handlingsrom. Kapittel 5: Lovforslag ( 12-2 og 33-1) 33-1 første ledd første punktum skal lyde: Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Kommunen kan kreve gebyr for behandling av en reguleringsplan frem til og med høring og offentlig ettersyn samt merknadsbehandling når private har utarbeidet forslaget, jf andre ledd og Kapittel 6: Lovforslag: ( 7-2) 7-2 andre ledd oppheves. Forslaget innebærer opphevelse av dagens krav til sentral godkjenning av den regionale planstrategien (pbl. 7-2 andre ledd). Kapittel 7: Lovforslag. ( 8-1) 8-1 fjerde ledd skal lyde: Handlingsprogrammet skal vedtas av regional planmyndighet. Behovet for rullering skal vurderes 6

7 årlig. Forslaget innebærer at kravet om årlig rullering av handlingsprogrammet oppheves. Kapittel 8: Lovforslag ( 34-2) 34-2 fjerde ledd skal lyde: Gjeldende fylkesplan, kommuneplan, herunder arealdel av kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan gjelder inntil de blir endret, opphevet, erstattet eller satt til side av ny plan etter denne lov. Dette gjelder også planer i 100-metersbeltet langs sjøen selv om de ikke har byggegrense, fj. 1-8 tredje ledd. I henhold til pbl. 1-8 andre ledd er det forbud mot å bygge nærmere sjøen enn 100 meter. Forbudet gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan. Departementet mener at byggeforbudet ikke skal gjelde for områder med reguleringsplaner uten byggegrenser, når reguleringsplan er utarbeidet før 2008 loven trådte i kraft. Departementet mener at det i områder som omfattes av slike gamle planer skal være adgang til å bygge i strandsonen, uavhengig av forbudet i pbl 1-8. Hensikten med forslaget er en lovfesting av departementets syn, gjennom at det spesifikt tilføyes i pbl Rettsoppfatningen omkring dette spørsmålet er ulik mellom Sivilombudsmannen og departementet, slik det framgår i Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2014 / Kapittel 9: Lovforslag ( 12-3) 12-3 andre ledd nytt andre punktum skal lyde: Dette gjelder ikke dersom kommunen har stoppet planinitiativet, jf andre ledd fjerde ledd skal lyde: Reguleringen skal utarbeides av fagkyndige. Nødvendig kyndighet skal erklæres samtidig med innsending av planforslaget. Kommunen kan kreve kyndighet dokumentert 12-3 nytt femte ledd skal lyde: Foretak som skal utarbeide planforslag kan søke sentral godkjenning som planforetak når det kan dokumenteres at det innehar nødvendige kvalifikasjoner til å lage planforslag som tilfredsstiller gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov. Bestemmelsene i kapittel 22 om sentral godkjenning gjelder tilsvarende så langt de passer. Hensikten med forslaget er at foretak og andre virksomheter som utarbeider planforslag i større grad skal dokumentere sine faglige kvalifikasjoner. Forslaget innebærer etablering av frivillig sentral godkjenning for virksomheter som på vegne av andre utarbeider private planforslag. Kapittel 10: Lovforslag ( 1-5, 13-1 og 21-7) 1-5 første ledd skal lyde. Virkningen av vedtatt plan etter denne lov for videre planlegging, forvaltning og vedtak om virksomhet, utbygging og vern framgår av bestemmelsene for de enkelte plantypene, jf. 6-3, 8-2, 8-5, 111-3, 11-6 og 12-4, med de begrensninger som fremgår av 21-7 andre ledd nytt andre ledd skal lyde: 7

8 For søknad om tillatelse til tiltak som ikke er avgjort før midlertidig forbud mot tiltak etter første ledd blir vedtatt, får forbudet bare virkning dersom søkeren er blitt varslet om at kommunen vil vedta slikt forbud innen utløpet av 12-ukersfristen etter 21-7, og forbudet deretter er vedtatt senest innen 8 uker. Denne bestemmelsen gjelder ikke for statlige bygge- og deleforbud etter Nåværende andre og tredje ledd blir nytt tredje og fjerde ledd første ledd skal lyde. Søknad om tillatelse til tiltak etter 20-1 og 20-2 som ikke medfører dispensasjon fra plan, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger, med mindre annet følger av andre, tredje eller fjerde ledd. Ved overskridelse av fristen skal kommunen tilbakebetale byggesaksgebyr etter nærmere bestemmelser i forskrift, jf tredje ledd nytt andre ledd skal lyde: Ved overskridelse av fristen skal plangrunnlaget som gjaldt ved utløp av fristen legges til grunn for avgjørelsen, med mindre tiltakshaver innen utgangen av fristen har mottatt forhåndsvarsel om midlertidig forbud mot tiltak og forbudet deretter er vedtatt senest innen 8 uker, jf andre ledd. Denne bestemmelsen gjelder ikke for statlige og regionale planbestemmelser etter pbl. 6-3 og 8-5, samt statlig arealplan etter 6-4. Nåværende andre til femte ledd blir nytt tredje ledd. Forslaget innebærer at kommunen ikke skal kunne legge annet plangrunnlag til grunn for behandling av søknad enn det som gjaldt ved fristens utløp. Forslaget gir begrensninger i kommunens adgang til å vedta midlertidig forbud mot tiltak etter at fristen er utløpt. Dette skal ikke gjelde statlig bygge- og deleforbud etter pbl. 13-4). Kapittel 11: Lovforslag ( 15-2, 15-3, 16-2, 33-2, 32-8 og 29-4) 15-2, 15-3, 16-2, 33-2, 32-8 og 29-4 Forslag om retting av feil i lovhenvisninger i pbl. Vurderinger Fylkesrådet er positiv til intensjonen om mer effektive planprosesser, samtidig som kvaliteten på planarbeidet ikke må bli redusert. Endringer i loven må gi økt tydelighet og forutsigbarhet i forhold til erfaring med loven slik vi kjenner den i praksis i dag. Lovendringer må styrke og sikre allmennhetens behov og interesser på nasjonalt, regionalt og lokalt plan. Fylkesrådet har bemerkninger der endringene påvirker fylkeskommunens ansvarsområde og delegerte ansvar når det gjelder interkommunale samordningsoppgaver og oppgave som planmyndighet. Det regionale folkevalgte nivå sin samordnende rolle skal styrkes, ikke minst i at det skal legges økt vekt på bruk av regionalt planforum. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i rundskriv H-2/14, framhevet at regionalt planforum skal bidra til tidlig avklaring av uenighet, raskere avgjørelser, bedre samordning av interesser og redusert konfliktnivå. Det anbefales at planforum brukes flere ganger i løpet av planprosessen. 8

9 Kapittel 1: Forslag om en mer formalisert og avklarende oppstartsprosess ved behandling av private planinitiativ Fylkesrådet støtter intensjonen bak forslaget om en mer formalisert oppstartfase. Tidlige avklaringer i planspørsmål vil medføre redusert bruk av tid og ressurser i planarbeid. Det stilles imidlertid spørsmål ved formuleringen i forslaget til 2. ledd, om at beslutningen må «..tas så tidlig som mulig, og senest etter avholdt oppstartsmøte». For de sakene som ikke skal delegeres til administrasjonen, men som skal drøftes politisk, bør det ikke være et mål at beslutningen tas før planinitiativet er presentert på oppstartmøtet. Planinitiativet presenteres for kommunen i oppstartmøtet, og det er krav om referat. Det anbefales at oppstartmøtet refereres etter en mal som gir forutsigbarhet både med hensyn til nødvendig dokumentasjon og lik behandling. Kapittel 2: Forslag om at alle private planforslag i utgangspunktet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn I henhold til gjeldende lov skal kommunen innen tolv uker etter å ha mottatt et planforslag, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Forslaget innebærer at et mottatt planforslag skal være sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn innen seks uker. Når kommunen velger å fremme alternativt forslag, utvides fristen til 12 uker. Etter fylkesdirektørens vurdering vil forslaget gå ut over kvaliteten på saksforberedelsene. En eventuell seksukersfrist bør ikke under noen omstendighet gjelde for planer som ikke er i tråd med gjeldende overordnet plan. Kapittel 3: Forslag om enklere regler for endring av plan og oppheving av plan Forslaget innebærer at kommunestyret i mye større grad skal kunne delegere planendringer til planutvalget /administrasjonen, og behandle dem med begrenset høring. Fylkesrådet er enig i at reglene i forbindelse med mindre endringer i reguleringsplan kan forenkles. Fylkesrådet vil likevel peke på at det er viktig å sikre at lovens regler for endring av plan må være tydelige og forutsigbare, og er enig i vurderingen om at dagens ordning med vektlegging av fagmyndighetenes uttalelser til planendring, tillegges vekt. kapittel 4: Forslag til forenklinger i dispensasjonsbestemmelsene Foreslått endring i 19-1 innebærer en avgrensning av hva regionale og statlige myndigheter skal ha mulighet til å uttale seg om før det kan gis dispensasjon, og det skal kun gis mulighet til å uttale seg om nasjonale og viktige regionale interesser. Forslaget medfører at kommunens vurdering av om en regional interesse er viktig, skal ligge til grunn for om kommunen velger å forelegge saken for berørte sektormyndigheter og fylkeskommunen. Fylkesrådet går imot dette forslaget. Vurderingen av om en viktig regional interesse berøres må ligge hos det regionale folkevalgte nivå og sektormyndighetene. Ordet «viktig» må tas ut av forslaget til lovtekst er i mye større grad foreslått omarbeidet enn I henhold til dagens lov kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering. Lovteksten foreslås nå omformulert, slik at lovens beskrivelse av begrensningen i adgangen til å gi dispensasjon tas ut, og at det er adgangen til å gi dispensasjon som beskrives i teksten. Dette kan forstås slik at å få dispensasjon er en rett tiltakshaver i utgangspunktet har, og at kommunen må argumentere for hvorfor dispensasjon ikke kan gis. Dette vil være motsatt av dagens praksis, hvor 9

10 tiltakshaver må argumentere for at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir «vesentlig tilsidesatt» Det foreslås tilføyet til at dispensasjon kan gis hvis kommunen finner at andre viktige samfunnshensyn veier tyngre enn hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra. Formuleringen er etter fylkesrådets vurdering for generell, og vil virke til å undergrave plansystemet. Fylkesrådet går videre imot forslaget om å fjerne kravet om at det ved dispensasjon skal legges særlig vekt på konsekvensene for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, og at statlige og regionale mål skal tillegges vekt. kapittel 5: Forslag om utvidet gebyrgrunnlag Områdereguleringsplan brukes ved behov for mer detaljerte områdevise avklaringer enn det som er gitt i kommuneplanen. Områderegulering skal sikre gode helhetsløsninger. Regulering av større områder, områder med kompliserte problemstillinger og kjente interessekonflikter må fortsatt være underlagt kommunene å ha fullt ansvar for i områdereguleringer. Endringen bør ikke svekke kommunenes og fylkeskommunenes handlingsrom når det gjelder å ivareta samfunnsbehov og allmenhetens interesser foran private interesser. Det er derfor viktig at det er kommunens plan, selv om det kan overlates til andre å utarbeide forslag til slik plan. Ut fra dette er det problematisk å ta gebyr for områderegulering. Fylkesrådet støtter ikke forslaget. kapittel 6: Forslag om å oppheve ordningen med sentral godkjenning av regionale planstrategier Forslaget innebærer opphevelse av dagens krav til sentral godkjenning av den regionale planstrategien (pbl. 7-2 andre ledd). Fylkesrådet mener at ordningen med sentral godkjenning av regional planstrategi bør utvikles til en arena for avklaring omkring gjensidige forventninger og forpliktelser mellom regionalt folkevalgt nivå og statlig nivå. Samordnet areal- og transportplanlegging og inngåelse av bymiljøavtaler er et godt eksempel på tema i en slik dialog, de distriktpolitiske virkemidlene et annet tema. kapittel 7: Forslag om forenklinger ved rullering av handlingsprogram for regional plan Forslaget innebærer at kravet om årlig rullering av handlingsprogrammet oppheves. Fylkesrådet er positiv til forslaget, og mener at det er ressursbesparende og gir fleksibilitet med hensyn til behovet for rullering av handlingsplaner. Kapittel 8: Forslag om overgangsbestemmelse for planer i strandsonen uten byggegrense Forslaget innebærer en lovfesting av at byggeforbudet langs sjøen i pbl. 1-8 annet ledd ikke skal gjelde for områder med eldre reguleringsplaner uten egen byggegrense mot sjø. Departementet mener at dette gir en fornuftig løsning i praksis, slik det framgår av departementets uttalelse i forbindelse med Sivilombudsmannens sak 2014/2809. Fylkesrådet støtter ikke forslaget. Forslaget vurderes heller ikke å gi en fornuftig løsning i praksis, men vil medføre en praksis i strid med intensjonen bak plan- og bygningslovens forbud mot bygging i strandsonen, som er å unngå privatisering for å ivareta og fremme allmenn bruk av strandsonen til friluftsliv og rekreasjon. Plan- og bygningsloven av innebærer en innstramning i forhold til tidligere lov med hensyn til bygging i strandsonen. Kravet til byggegrense i plan gjelder generelt. Loven tar ikke forbehold om at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen kun gjelder for planer etter 2008-loven. Forbudet gjelder også for områder med 10

11 eldre reguleringsplaner uten byggegrenser, slik det framgår av forarbeidene til loven av Om pbl. 1-8 tredje ledd heter det i spesialmerknaden til bestemmelsen i Ot.prp.nr 32 ( ) s.175: «Tredje ledd slår fast at den generelle forbudsregelen kan fravikes gjennom planer etter loven. Dette er dels en videreføring, dels en viss innstramming av dagens unntaksregel i 17-2 andre ledd. Bestemmelsen klargjør at det i kommuneplanens arealdel må være fastsatt en byggegrense i områder hvor det skal tillates utbygging dersom byggeforbudet i 1-8 skal falle bort. I reguleringsplaner vil en slik byggegrense normalt inngå. I planer som bare angir arealbruk til byggeformål, vil byggeforbudet i 100-metersbeltet fortsatt gjelde inntil annen byggegrense er fastsatt. Dette vil også gjelde for områder som er angitt for spredt bebyggelse etter nr. 1 og 2.» Kapittel 9: Forslag om en frivillig sentral godkjenningsordning for virksomheter som utarbeider planforslag Forslaget innebærer etablering av frivillig sentral godkjenning for virksomheter som på vegne av andre utarbeider private planforslag. Fylkesrådet er positiv til forslaget. Dette vil medvirke til en økning av kvaliteten på planforslag som forelegges kommunen, og bidra til en raskere og bedre planprosess. Fylkesrådet forutsetter at det ikke etableres krav og omkostninger som er så kostnadsdrivende at små men kompetente planleggingsbedrifter ikke har anledning til å delta. Nærhet til lokalmiljø er en kvalitet som er viktig i plansammenheng, og det må legges til rette for at mindre planfaglige miljøer rundt omkring i landet skal kunne velges til oppdrag. Kapittel 10: Forslag om å styrke tiltakshavers rettssikkerhet ved overskridelser av behandlingsfrister i byggesaker Forslaget innebærer at kommunen ikke skal kunne legge annet plangrunnlag til grunn for behandling av søknad enn det som gjaldt ved fristens utløp. Forslaget gir begrensninger i kommunens adgang til å vedta midlertidig forbud mot tiltak etter at fristen er utløpt. Dette skal ikke gjelde statlig bygge- og deleforbud etter pbl. 13-4). Fylkesrådet mener byggesaker skal behandles etter den planen som gjaldt da søknaden ble stemplet komplett inn i kommunen. Kapittel 11: Forslag om retting av feil lovhenvisninger i plan- og bygningsloven Fylkesrådet har ingen merknader til dette punktet. Konklusjon Fylkesrådet har følgende merknader til forslaget til endringer i plan- og bygningsloven: (punktene i vedtaket refererer til kapittelinndelingen i «Høringsnotat forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven», datert ) Kapittel 1 (lovforslag: pbl. 12-8) Fylkesrådet støtter intensjonen bak forslaget om en mer formalisert oppstartfase. Når det gjelder planforslagene som skal drøftes politisk, bør det likevel ikke være et mål at en beslutning omkring planinitiativet skal tas før det er blitt presentert i oppstartmøtet. Kapittel 2 (lovforslag pbl ) 11

12 Fylkesrådet går imot forslaget om at kommunens frist for å legge et planforslag ut til offentlig ettersyn, skal reduseres til seks uker når det ikke avvises i oppstartfasen. Dette anses å gå ut over kvaliteten på saksforberedelsene. Kapittel 3 (lovforslag pbl ) Fylkesrådet er enig i at reglene i forbindelse med mindre endringer i reguleringsplan kan forenkles. Fylkesrådet vil likevel peke på at det er viktig å sikre at lovens regler for endring av plan må være tydelige og forutsigbare. Kapittel 4 (lovforslag pbl og 19-2) Fylkesrådet går imot forslaget om at kommunene skal vurdere om viktige regionale interesser blir berørt i en dispensasjonssak, og ut fra det avgjør om regionale myndigheter skal forelegges saken for uttalelse. Vurderingen av om en viktig regional interesse berøres, må ligge hos det regionale folkevalgte nivå og sektormyndighetene. Ordet «viktig» må derfor tas ut av forslaget. Fylkesrådet går imot foreslått omformulering av lovteksten i 19-2, som tar ut beskrivelsen av begrensningen i adgang til å gi dispensasjon, til fordel for å beskrive hva som kan gi dispensasjon. Foreslått formulering «Det kan gis dispensasjon hvis kommunen finner at andre viktige samfunnshensyn veier tyngre» er for generell, og kan undergrave plansystemet. Fylkesrådet går imot forslaget om å fjerne kravene om at det ved dispensasjon skal legges særlig vekt på konsekvensene for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, og at statlige og regionale mål skal tillegges vekt. Kapittel 5 (lovforslag pbl og 33-1) Fylkesrådet støtter ikke forslaget om utvidet gebyrgrunnlag ved behandling av områderegulering. Det er viktig at områderegulering er kommunens plan, selv om utarbeidelse kan overlates til private. Det er derfor problematisk å ta gebyr for utarbeidelse av denne plantypen Kapittel 6 (lovforslag pbl. 7-2) Fylkesrådet mener godkjenningsordningen for regional planstrategi bør utvikles til en arena for avklaring omkring gjensidige forventninger og forpliktelser mellom regional og statlig nivå. Kapittel 7 (lovforslag pbl. 8-1) Fylkesrådet er positiv til forslaget om at kravet om årlig rullering av handlingsprogram for regional plan, erstattes av et krav om hvert år å vurdere behovet for rullering. Dette er ressursbesparende og gir fleksibilitet. Kapittel 8 (lovforslag pbl. 34-2) Fylkesrådet støtter ikke forslaget om å lovfeste at byggeforbudet langs sjøen ( pbl. 1-) ikke skal gjelde for reguleringsplaner uten byggegrense, som er utarbeidet etter eldre lovverk enn plan- og bygningsloven av Kapittel 9 ( lovforslag pbl. 12-3) Fylkesrådet støtter forslaget om etablering av en frivillig sentral godkjenning for virksomheter som på vegne av andre utarbeider private planforslag Kapittel 10 (lovforslag 1-5, 13-1 og 21-7) 12

13 Fylkesrådet mener at byggesaker som ikke krever dispensasjon bør behandles etter den planen som var gjeldende da søknaden ble stemplet som komplett inn til kommunen. Det må være helt unntaksvis at en byggesak kan danne grunnlag for bygge- og deleforbud. Dersom en byggesak krever dispensasjon, kan kommunen med bakgrunn i grunnlaget for dispensasjonssøknaden, vurdere å legge ned bygge- og deleforbud. 13

Revisjon av Plan- og bygningsloven Kva for konsekvensar i dagleg forvaltning kan endringa få for min kommune

Revisjon av Plan- og bygningsloven Kva for konsekvensar i dagleg forvaltning kan endringa få for min kommune Revisjon av Plan- og bygningsloven Kva for konsekvensar i dagleg forvaltning kan endringa få for min kommune 1. FORSLAG OM EN MER FORMALISERT OG AVKLARENDE OPPSTARTPROSESS VED BEHANDLING AV PRIVATE PLANINITIATIV

Detaljer

Om forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven, jf. Prop. 149 L ( )

Om forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven, jf. Prop. 149 L ( ) Kommunal- og moderniseringsdepartementet Om forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven, jf. Prop. 149 L (2015-2016) Fagdirektør Magnar Danielsen Plan- og bygningslovkonferansen, Fylkesmannen i Hedmark

Detaljer

Suksess, plunder eller heft - for hvem? Om foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Arr. NKF

Suksess, plunder eller heft - for hvem? Om foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Arr. NKF Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tromsøkonferansen 2017 Suksess, plunder eller heft - for hvem? Om foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Arr. NKF Fagdirektør Magnar Danielsen Tromsø, 31.

Detaljer

Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Arr. Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune

Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Arr. Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet Plan- og bygningslovkonferansen 2016 Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Arr. Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune Fagdirektør Magnar Danielsen

Detaljer

Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L ( ) utvalgte tema

Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L ( ) utvalgte tema Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L (2015-2016) utvalgte tema 10. november 2016 Øyvind Heimlund-Lahn, seniorrådgiver Tage A. T. Eriksen, rådgiver 1 2 Forslag som skal effektivisere

Detaljer

Forslag til endringer i plan-og bygningsloven

Forslag til endringer i plan-og bygningsloven Forslag til endringer i plan-og bygningsloven Departementets forslag Prop. 149 L (2015-2016) Stortingets behandling Innst. 181 L (2016-2017) 31. mars 2017 Forum for plan- og bygningsrett Vårkonferanse

Detaljer

Forslag til lovendringer i plandelen av pbl.

Forslag til lovendringer i plandelen av pbl. Forslag til lovendringer i plandelen av pbl. Fagdirektør Magnar Danielsen Landskonferansen i PBL. Bergen 9-11. sept. 2015 Bakgrunn Mer effektive og forutsigbare planprosesser Enklere saksbehandling (bl.a.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - ENDRINGER I PLANDELEN AV PLAN OG BYGNINGSLOVEN

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - ENDRINGER I PLANDELEN AV PLAN OG BYGNINGSLOVEN Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO WØS-15/13308-2 94108/15 26.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 12.11.2015

Detaljer

Hva er foreslått av endringer fra den nåværende regjeringen?

Hva er foreslått av endringer fra den nåværende regjeringen? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Plandelen av plan- og bygningsloven Hva er foreslått av endringer fra den nåværende regjeringen? Fagdirektør Magnar Danielsen Planavdelingens nettverkskonferanse,

Detaljer

De 10 viktigste endringene i plan- og bygningsloven 1. juli 2017 Arr. Norsk kommunalteknisk forening (NKF)

De 10 viktigste endringene i plan- og bygningsloven 1. juli 2017 Arr. Norsk kommunalteknisk forening (NKF) Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fagkonferanse plan, byggesak og infrastruktur De 10 viktigste endringene i plan- og bygningsloven 1. juli 2017 Arr. Norsk kommunalteknisk forening (NKF) Fagdirektør

Detaljer

Endringer i plan-og bygningsloven

Endringer i plan-og bygningsloven Departementets forslag Prop. 149 L (2015-2016) Stortingets behandling Innst. 181 L (2016-2017) Langesund 8. november 2017 Fredrik Holth Plan- og bygningsloven 1 Professor Eivind Smith skriver: Proposisjoner

Detaljer

Forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven

Forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven Forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven Fagdirektør Magnar Danielsen Nettverkskonferanse 8-9. des. 2015, Oslo Tema Høringsforslag plandelen av loven Synspunkter fra høringsinstansene

Detaljer

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 114/ Formannskapet 075/

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 114/ Formannskapet 075/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: FA - L00, TI - &13 15/8530/2 Ivar Vestervik Regulering Utvalg Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 114/15 04.11.2015 Formannskapet 075/15 11.11.2015 Forslag til endringer

Detaljer

Hvordan skal endringene i loven gjøre det raskere og rimeligere å bygge? Arr. Bolig- og byplanforeningen i Bergen

Hvordan skal endringene i loven gjøre det raskere og rimeligere å bygge? Arr. Bolig- og byplanforeningen i Bergen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Temamøte endringer i plan- og bygningsloven Hvordan skal endringene i loven gjøre det raskere og rimeligere å bygge? Arr. Bolig- og byplanforeningen i Bergen Fagdirektør

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget Hovedstyret

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget Hovedstyret Saksframlegg Dokumentnr.: 15/01086-2 Saksbehandler: Henning Berby Dato: 25.09.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 21.10.2015 Hovedstyret 02.11.2015 HØRING - FORENKLINGER I PLANDELEN AV

Detaljer

Endringer i pbl. Praktiske konsekvenser for kommunen? Mette Mohåg, 10. november 2015

Endringer i pbl. Praktiske konsekvenser for kommunen? Mette Mohåg, 10. november 2015 Endringer i pbl. Praktiske konsekvenser for kommunen? Mette Mohåg, 10. november 2015 Forenklinger Høringsnotat 5. august 2015 Høringsfrist 15. november 2015 Mål: Effektivisere planprosessene i alle ledd

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 094/15 Teknikk-, miljø- og planutvalget /15 Kommunestyret /15 Formannskapet

Saksnummer Utvalg Møtedato 094/15 Teknikk-, miljø- og planutvalget /15 Kommunestyret /15 Formannskapet Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 02.09.2015 Vår ref: 15/2220-2 - 15/23111 Arkivkode: Saksbeh.: Blikset, Daniel Saksnummer Utvalg Møtedato 094/15 Teknikk-, miljø- og planutvalget 22.09.2015

Detaljer

Høring - Forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven

Høring - Forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Også sendt elektronisk Deres ref.: 15/296 Dato: 13. november 2015 Vår ref.: 209401 Høring - Forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven UTVIKLINGSAVDELINGEN Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår dato: 01.12.2015 Vår referanse: 2008/564-108 Vår saksbehandler: Deres dato: 06.08.2015 Deres referanse: 15/296

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging - Hva er nytt og hvorfor? Maylinn Stomperud, Planavdelingen Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark 2015, Elverum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv.

Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv. Journalpost:15/42775 Saksnummer Utvalg/komite Dato 268/2015 Fylkesrådet 06.10.2015 141/2015 Fylkestinget 19.10.2015 Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv. Sammendrag

Detaljer

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven Regelverket om konsekvensutredninger

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven Regelverket om konsekvensutredninger Forslag til endringer i plan- og bygningsloven Regelverket om konsekvensutredninger Bø hotell 14. desember 2015 Ina Rognerud Hva skal jeg si litt om? Forslag til endringer i pbl Bakgrunn (KU) Hvorfor nye

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møtested Schweigaardsgt 4 - Ekstraordinært møte Møterom 211 Møtedato

Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møtested Schweigaardsgt 4 - Ekstraordinært møte Møterom 211 Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg 16.11.2015 Møtested Schweigaardsgt 4 - Ekstraordinært møte Møterom 211 Møtedato 16.11.2015 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 220/15 Høring

Detaljer

Endringer i plan- og bygningsloven Arr. Hordaland fylkeskommune

Endringer i plan- og bygningsloven Arr. Hordaland fylkeskommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årssamling 2017 i regionalt planforum Hordaland Endringer i plan- og bygningsloven Arr. Hordaland fylkeskommune Fagdirektør Magnar Danielsen Bergen, 12. september

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

Statens vegvesen. Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv. - høringsuttalelse

Statens vegvesen. Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv. - høringsuttalelse Statens vegvesen Kommunal - og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Tord Viggo Thorshov

Detaljer

Plan- og bygningslovens oppbygning Rettslig rammeverk for anvendelse av TEK10 SAK 10 Hva er endret i år og hva skal endres? FBA 8.

Plan- og bygningslovens oppbygning Rettslig rammeverk for anvendelse av TEK10 SAK 10 Hva er endret i år og hva skal endres? FBA 8. Plan- og bygningslovens oppbygning Rettslig rammeverk for anvendelse av TEK10 SAK 10 Hva er endret i år og hva skal endres? FBA 8. februar 2017 Advokat Anders Evjenth, 90186418 Endringer i plansystemet

Detaljer

Endringer i plan- og bygningsloven. Linda Boldvik

Endringer i plan- og bygningsloven. Linda Boldvik Endringer i plan- og bygningsloven Linda Boldvik Oversikt over endringer i planog bygningsloven: Plandel: Mulighet til å stoppe planinitiativ tidligere Oppstartsmøte «mindre endring av reguleringsplan»

Detaljer

Høring forslag til endringer i plandelen av plan og bygningsloven

Høring forslag til endringer i plandelen av plan og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 15/296 15/5863 - ÅST 11.11.2015 Høring forslag til endringer i plandelen av plan og bygningsloven Vi viser

Detaljer

-Endrede rutiner for regional planstrategi og regionale handlingsplaner -Endret oppstartsfase for reguleringsplan

-Endrede rutiner for regional planstrategi og regionale handlingsplaner -Endret oppstartsfase for reguleringsplan Saksutredning: ENDRINGER I PLANDELEN AV PLAN OG BYGNINGSLOVEN Trykte vedlegg: Høringsbrev 06.08.2015 - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven Høringsnotat 05.08.2015 forenklinger i

Detaljer

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt.

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt. Arkivsaknr: 2017/387 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Ny søknad om ny plassering av flytebrygge på Nordfugløy Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven

Forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven Forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven Fagdirektør Magnar Danielsen Kommunal Geomatikkonferanse 1. des. 2015, Fornebu Tema Høringsforslag plandelen av loven Synspunkter fra høringsinstansene

Detaljer

Strandsone - lovgivning og utredning. Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging

Strandsone - lovgivning og utredning. Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging Strandsone - lovgivning og utredning Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging Strandsone 1-8.Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag

Detaljer

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter planog bygningsloven

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter planog bygningsloven Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref 17/3207-22 Dato 8. desember 2017 Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter planog bygningsloven Det er i dag ved kongelig

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

UTTALELSE TIL HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Regionalenheten Arkivsak-dok. 201502405-152 Saksbehandler Kristin Loe Kjelstad Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 17.11.2015 UTTALELSE TIL HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Detaljer

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statssekretær Per-Willy Trudvang Amundsen Plan- og byggesakskonferansen 2015 Enklere hverdag for folk flest Regjeringens ønsker å: Forenkle, fornye og

Detaljer

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015.

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015. Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MV.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MV. Side 1 av 13 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 80/15 Teknisk utvalg 04.11.2015 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: L00 &13 Arkivsaksnr: 15/1026 SAMLET SAKSFREMSTILLING

Detaljer

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel Planlegging i strandsonen Spesialrådgiver Tom Hoel Aktuelle lovbestemmelser Plan- og bygningsloven: 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen, åttende ledd 11-7

Detaljer

15/296 15/

15/296 15/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/296 15/2805-10.12.2015 Forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv. - Høring Samferdselsdepartementet

Detaljer

Planlegging Endring av planer, med særlig fokus på prosesser. Fredrik Holth Dosent NMBU

Planlegging Endring av planer, med særlig fokus på prosesser. Fredrik Holth Dosent NMBU Planlegging Endring av planer, med særlig fokus på prosesser Fredrik Holth Dosent NMBU 1 Juss som virkemiddel i arealforvaltningen Rettslige mål: Plan- og bygningsloven formål: 1-1: «Loven skal fremme

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2015/4946-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel Rådmannens

Detaljer

Høringsuttalelse - forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven

Høringsuttalelse - forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap Institutt for landskapsplanlegging Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. Deres ref. Dato 13.11.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Forslag til endringer i kart- og planforskriften

Forslag til endringer i kart- og planforskriften Høringsnotat Forslag til endringer i kart- og planforskriften Forslag om nye bestemmelser til oppstartfasen i planbehandlingen (planinitiativ, referat fra oppstartmøte mv.) Høringsfrist: 6. juni 2017 Saksnr.

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Intern korrespondanse Saksnr.: 201500990/277 Emnekode: ESARK-03 Til: Interne mottakere Kopi til: Fra: Ulf Sæterdal Dato: 01.10.2015

Detaljer

Endringer i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger

Endringer i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger Endringer i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger Endringer i plan- og bygningsloven Stortinget har vedtatt endringer i plan- og bygningsloven i kraft fra 01. juli 2017 Rundskriv

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Intern korrespondanse Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Saksnr.: 201301526/325 Emnekode: ESARK-03 Kopi til:

Detaljer

Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Byrådssak 1594/13 Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) MOBR ESARK-03-201301526-345 Hva saken gjelder: Miljøverndepartementet har

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven.

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven. LØTEN KOMMUNE, Postboks 113, 2341 LØTEN. Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven. Søknaden gjelder: Gnr. Bnr. Fnr. Kort beskrivelse

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny struktur

Ny plan- og bygningslov ny struktur Ny plandel i plan- og bygningsloven Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser) Innledende del - Oppgaver

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl. Spesialrådgiver Tom Hoel

Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl. Spesialrådgiver Tom Hoel Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl Spesialrådgiver Tom Hoel Danske planlov Planlægning til butiksformål 5 l. Planlægningen skal 1) fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore

Detaljer

Endringer i plan- og bygningsloven

Endringer i plan- og bygningsloven Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv) trer i kraft 01.07.2017 v/ advokat/partner Katrine Lillejord Problemstillingen «Muligheter og begrensninger for utvikler/utbygger»

Detaljer

Planlegging på tre nivåer. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Planlegging på tre nivåer. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Planlegging på tre nivåer Etter pbl. 3-1 skal planer: sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver,

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Boligforsyning Hvor skal vi bygge i årene som kommer?

Boligforsyning Hvor skal vi bygge i årene som kommer? Boligforsyning Hvor skal vi bygge i årene som kommer? Ekspedisjonssjef Jarle Jensen Boligprodusentenes Fagdager 2015 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging PBL 6-1 "For å fremme en

Detaljer

Dispensasjon i henhold til. og strandsonen

Dispensasjon i henhold til. og strandsonen Dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven kap. 19 og strandsonen Dispensasjon Fylkesmannen har behandlet 40 saker vedr. dispensasjon hittil i år. 26 stadfestet 2 opphevet 12 omgjort Planlovutvalget

Detaljer

H-2/15 14/3391 11.02.2015. Rundskriv H-2/15 Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven (plandelen)

H-2/15 14/3391 11.02.2015. Rundskriv H-2/15 Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven (plandelen) Rundskriv H-2/15 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Til: Departementene Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato H-2/15 14/3391 11.02.2015 Rundskriv H-2/15 Ikrafttredelse av endringer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN

NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN AREALFORMÅL OG PLANBESTEMMELSER Ebba Friis Eriksen, teamleder/rådgiver, Akershus fylkeskommune og styremedlem i NKFs Forum for fysisk planlegging dato valgfri tekst 1 Ny plan-

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret. Delegeringsreglement - endringer tilpasset ny plan- og bygningslov

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret. Delegeringsreglement - endringer tilpasset ny plan- og bygningslov STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 044 Arkivsaksnr: 2008/5466-5 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Delegeringsreglement - endringer tilpasset

Detaljer

Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen

Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen Avdeling for regional utvikling Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen Hvordan bør samarbeidet legges opp? Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune Først en rolleavklaring Vannforvaltningsforskriften (VFF)

Detaljer

Revisjon av Plan- og bygningsloven

Revisjon av Plan- og bygningsloven Revisjon av Plan- og bygningsloven Fra Kluge: Anders Evjenth 12.03.08 Bakgrunn Det foreligger forslag til endring av både plandelen og bygningsdelen av plan- og bygningsloven dvs en helt ny lov To utvalg

Detaljer

Tilleggsnotat til forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune

Tilleggsnotat til forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune Dato: 20. desember 2013 Til: Fra: Kontrollutvalget i Tjøme kommune Deloitte AS Sak: Tilleggsnotat til forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune Innledning I kontrollutvalgsmøte 8.oktober

Detaljer

Behandling av sak: Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Høringsuttalelse fra Oslo kommune

Behandling av sak: Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Høringsuttalelse fra Oslo kommune OSLO KOMMUNE BYRÅDET Byrådsavdeling for byutvikling Behandling av sak: Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Høringsuttalelse fra Oslo kommune Byrådet behandlet den 05.12.2013 vedlagte

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Plan og planlegging Sandøy kommune. Plan- og analyseavdelinga

Plan og planlegging Sandøy kommune. Plan- og analyseavdelinga Plan og planlegging Sandøy kommune Plan- og analyseavdelinga 26.05 2016 Johnny Loen Planlegging som metode Planlegging = politikkutforming = samfunnsutvikling Plan- og bygningslova er todelt; en plandel

Detaljer

Fylkesmannens rolle i planprosessen. Det er «konge» å være planmyndighet»

Fylkesmannens rolle i planprosessen. Det er «konge» å være planmyndighet» Fylkesmannens rolle i planprosessen Det er «konge» å være planmyndighet» Ansvar og bistand i planleggingen Ansvaret for planlegging etter loven ligger til kommunestyrene, regionale planmyndigheter og

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Søgne kommune Arkiv: 29/2 Saksmappe: 2015/1234-34020/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 10.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Informasjon om behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven

Informasjon om behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven Informasjon om behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven Foto: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Forord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune har gått sammen for å lage

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Forslag til endringer i plandelen av plan og bygningsloven - høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Forslag til endringer i plandelen av plan og bygningsloven - høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Telefon www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: - Saksbehandler: Direktetelefon: Dato: Forslag til endringer i plandelen av plan og bygningsloven - høringsuttalelse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 OMRÅDEREGULERING OG DETALJREGULERING. ORIENTERINGSSAK.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 OMRÅDEREGULERING OG DETALJREGULERING. ORIENTERINGSSAK. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200905069 : E: L40 &13 : Oddbjørn Fosså : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 09.12.2009

Detaljer

Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet.

Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet. Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/2585-5 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Innledning kap. 19 Dispensasjon

Innledning kap. 19 Dispensasjon Innledning kap. 19 Dispensasjon Dispensasjon innebærer at en tiltakshaver etter søknad gis unntak fra planer og bestemmelser. Bestemmelsene om dispensasjon i kapittel 19 erstatter 7 i pbl.85 og vilkårene

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Plansystemet etter plan- og bygningsloven Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Lovens formål Fremme bærekraftig utvikling Bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201528773/22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser. Avd.direktør Elin Saltrøe

Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser. Avd.direktør Elin Saltrøe Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser Avd.direktør Elin Saltrøe Ikrafttreden plandelen Loven trer i kraft 1. juli 2009-34-1 Hva må gjøres før loven trer i kraft? Hva skjer med det faste utvalg

Detaljer

Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova

Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova Departementene Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Rundskriv Nr. H-6/17 Vår ref 17/3119 Dato 30. juni 2017 Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova Dette rundskrivet gir

Detaljer

Endringer i plan- og bygningsloven. Stortingsvedtak v/ advokat/partner Katrine Lillejord

Endringer i plan- og bygningsloven. Stortingsvedtak v/ advokat/partner Katrine Lillejord Endringer i plan- og bygningsloven Stortingsvedtak 23.02.2017 v/ advokat/partner Katrine Lillejord Problemstillingen «Mer forutsigbar planprosess, men mindre medvirkning»; vil advokatene få mindre å gjøre?»

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Møtedato 046/17 Utval for plan og byggesak PS

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Møtedato 046/17 Utval for plan og byggesak PS Saksframlegg Saksnr Utval Type Møtedato 046/17 Utval for plan og byggesak PS 02.05.2017 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Sunniva Skålnes Samdal FE - 060 14/1345 Høyring: Forslag til endringer i kart- og

Detaljer

Tilbakeblikk til planlovutvalget

Tilbakeblikk til planlovutvalget Frode Jørgensen 1 Tilbakeblikk til planlovutvalget Byggenæringens behov Rask og forutsigbar planlegging Operative planer og enklere gjennomføring Nærmere integrering av plan- og byggesak Større fleksibilitet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Asbjørn Lillenes Nessvegen 46 7632 ÅSENFJORD Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2015/2147 Dato: 13.07.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

Dispensasjoner etter PBL og. dispensasjon vs reguleringsendring

Dispensasjoner etter PBL og. dispensasjon vs reguleringsendring Dispensasjoner etter PBL og dispensasjon vs reguleringsendring Dispensasjonsbehandling etter PBL 2008 Kap. 19 erstatter 7 Vilkårene for dispensasjon klargjøres Adgangen til å dispensere strammes noe inn

Detaljer

Disposisjon: Fylkesmannen i Busekrud. Dispensasjoner Endringer av vedtatt plan

Disposisjon: Fylkesmannen i Busekrud. Dispensasjoner Endringer av vedtatt plan Dispensasjoner Endringer av vedtatt plan Bente Nyegaard Fjell Disposisjon: Saksbehandlingsreglene rundt dispensasjonsvedtak Vurderingene som må gjøres for at man skal kunne gi eller avslå en søknad Kort

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange 25.04.2017 0000 Telefon: 90 12 87 11 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet MINDRE ENDRING

Detaljer

Diverse planspørsmål. Fagsjef Rune Fredriksen

Diverse planspørsmål. Fagsjef Rune Fredriksen Diverse planspørsmål Fagsjef Rune Fredriksen Fylkesmannens kompetanse Vi kan: Stadfeste eller oppheve planen Gjøre mindre endringer ved enighet med kommunen Vi kan ikke: Endre arealbruken utover det som

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Regionalenheten Arkivsak-dok. 201202125-62 Saksbehandler Kristin Loe Kjelstad Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 17.12.2013 UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forslag til VEDTAK Fylkesutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 41/17 Det faste utvalg for plansaker PS /17 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 41/17 Det faste utvalg for plansaker PS /17 Bystyret PS Saksframlegg Endringer i kart- og planforskriften - Høringsuttalelse Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frøydis Kristiansen FA - L10, HIST - 12/586 14/2200 Saksnr Utvalg Type Dato 41/17 Det faste utvalg for

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV.

HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV. HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV. HØRINGSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 PLANAVDELINGEN 5. AUGUST 2015 15/296 Alminnelig høring Notat om forenklinger i plandelen av plan- og

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/930-2 Arkivnr.: GNR 59/24 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer