Kommunestyret. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret. Møteinnkalling"

Transkript

1 Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 57/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 58/08 Interpellasjoner og spørsmål PS 59/08 Videreføring av bompengeinnkrevingen på Hvaler PS 60/08 Salg av Sollihøgda - Videre undersøkelse - Østfold kommunerevisjon PS 61/08 Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester PS 62/08 Tilbud om pleie og omsorgstjenester utenfor landets grenser. PS 63/08 Regionrådet for Nedre Glomma - styrking av sekretariatet PS 64/08 Fiberoptisk kabel til Hvaler PS 65/08 Søknad om fritak som meddommer i Fredrikstad tingrett,medlem i Forliksrådet og som medlem i Kontrollutvalget PS 66/08 Klage over vedtak om destruering av forlist båt ved Ed brygge i Hvaler kommune PS 67/08 Reguleringsplan for Bukta gjestehavn, Papper, planvedtak etter offentlig ettersyn PS 68/08 Reguleringsplan for Nordengåsen, Vesterøy: politisk behandling etter offentlig ettersyn. PS 69/08 Salg av kommunal eiendom, Damenga Gnr. 49 Bnr PS 70/08 Midler til kartlegging av viktige marine naturtyper PS 71/08 Forskrift om bruk og orden i havner mm PS 72/08 Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 64

2 PS 57/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 2 av 64

3 PS 58/08 Interpellasjoner og spørsmål Interpellasjon fra Venstre v/pål E. Bugge datert Interpellasjon fra FrP v/wiggo Sørlien datert Interpellasjon fra FrP v/wiggo Sørlien datert Interpellasjon fra AP v/anne May S. Olsen datert Møteinnkalling side 3 av 64

4 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2008/ Videreføring av bompengeinnkrevningen på Hvaler Q33 Torleif Gjellebæk Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Videreføring av bompengeinnkrevingen på Hvaler Sammendrag Kommunestyret vedtok i møte , sak 28/08, at administrasjonen skulle gjennomføre en utredning om videreføring av bompengeinnkrevingen på Stokken. Etter dette har rådmannen vært i kontakt med Statens vegvesen for å få vurdert om det er grunnlag for å arbeide videre med et slikt forslag. Statens vegvesen fraråder dette, særlig med bakgrunn i den knappe tiden som er før nåværende bompengeinnkreving på Stokken opphører, og ny innkreving på riksveg 108 over Vesterelven (Glomma) i Fredrikstad starter. Saksopplysninger Etter forslag i en interpellasjon fra Paul Henriksen i Hvaler Arbeiderparti, vedtok kommunestyret i møte , sak 28/08, følgende: Administrasjonen i Hvaler kommune bes gjennomføre en utredning med tanke på å legge til rette for videreføring av bommen fram til ny bomstasjon blir etablert i Fredrikstad i Mulig total automatisering av innkrevingen skal inngå i utredningen. Midlene tatt inn i ny bomperiode, øremerkes trafikksikkerhetstiltak langs RV 108 og prioriteres i tråd med Trafikksikkerhetsplan for Hvaler kommune. Det vesentligste arbeidet med å fremme et bompengeprosjekt (eller bompengepakke) består i å utarbeide grunnlaget for og en proposisjon til Stortinget. Reglene om denne saksbehandlingen er gitt i flere former, og følger dels også av etablert praksis. Statens Vegvesen, Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet er planmyndighet og ansvarlig saksbehandlende organer i slike saker. Kommunene og fylkeskommunene er viktige samarbeidspartnere, og statlige vegmyndigheter kan eksempelvis ikke fremme et bompengeprosjekt i en proposisjon til Stortinget uten at aktuell kommune og fylkeskommune har uttalt seg. Særlig kommunene og i noen tilfeller fylkeskommunene er ofte svært aktive pådrivere for å få statlige vegmyndigheter til å arbeide for bompengefinansiering av viktige investeringer i veier og trafikksikkerhet lokalt. På nevnte bakgrunn tok rådmannen kontakt ved epost, datert , til Statens vegvesen, for å få vurdert mulighetene for en forlengelse av bompengeinnkrevingen på Stokken, slik kommunestyret vedtok. I denne sammenheng var det blant annet aktuelt å vurdere om en forlengelse kunne skje innenfor rammen av stortingsproposisjon nr 8 ( ), eller om det ville bli nødvendig med en ny proposisjon. Stortingsproposisjon nr 8 ( ) representerer den tillatelsen som ble gitt til inneværende forlengelse av bompengeinnkrevingen til finansiering av trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 472, Brattebakke Utgårdskilen. Statens vegvesen Region Øst gjorde en intern vurdering av kommunens henvendelse om en ny forlengelse av bompengeperioden, hvor man blant annet konsulterte Vegdirektoratet. I en telefonisk Møteinnkalling side 4 av 64

5 tilbakemelding til rådmannen ga Region Øst uttrykk for at Statens vegvesen ikke ønsket å arbeide videre med en sak om eventuell ytterligere forlengelse av bompengeinnkrevingen på Hvaler. Årsakene til dette var: Ytterligere forlengelse av bompengeperioden kunne ikke skje innenfor rammen av stortingsproposisjon nr 8 ( ). Det ville således bli nødvendig med omfattende ny saksbehandling, med endelig vedtak i Stortinget, dersom en ytterligere forlengelse skulle kunne gjennomføres. Bompengeinnkrevingen til prosjektet over vesterelven i Fredrikstad er planlagt startet i Nåværende forlengede bompengeinnkreving på Hvaler, i henhold til st.prp. nr. 8 ( ), skal avsluttes Forutsatt at en ytterligere forlengelse av bompengeperioden på Hvaler skulle skje i perioden mellom disse prosjektene, så ville en slik ytterligere forlengelse bli av kort varighet, antakelig vesentlig kortere enn 24 måneder. For å få utnyttet en slik periode maksimalt ville det vært riktig å få prosjektet inn i statsbudsjettet for 2009, hvilket i praksis er svært vanskelig fordi arbeidet med dette statsbudsjettet allerede har kommet svært langt. Behandlingen av nye bompengeprosjekter krever i prinsippet at det foreligger godkjente reguleringsplaner som viser hva bompengeinntektene skal brukes til. For en eventuell ytterligere forlengelse av bompengeinnkrevingen på Hvaler foreligger det ikke et slikt tilstrekkelig plangrunnlag. Kommunens nylig vedtatte trafikksikkerhetsplan er ikke tilfredsstillende i så måte. Vedlegg Det forelegger ingen kopierte vedlegg til saken. Innkomne merknader Statens vegvesen Region Øst har telefonisk gitt kommentarer til saken. Kommentarene er omtalt i avsnittet over om saksopplysninger. Hjemmelsgrunnlag Kommunestyrets vedtak i møte , sak 28/08. Vurdering Rådmannen mener, med bakgrunn i tilbakemeldingene fra Statens vegvesen Region Øst, at Hvaler kommune ikke bør bruke mer ressurser for å forlenge bompengeinnkrevingen på Stokken ytterligere. Det synes ikke å være tilstrekkelig tid og ressurser til å få løst saken på den måten som kommunestyret ønsket ved sitt vedtak i sak 28/08, behandlet i møte Rådmannen vil imidlertid uttrykke bekymring for den situasjonen som Hvaler nå går inn i når det gjelder mulighetene for finansiering av investeringer i veier og trafikksikkerhet. Herunder også gjennomføring av vesentlige deler av den nylig vedtatte trafikksikkerhetsplanen. Situasjonen er på den ene siden preget av at det i overskuelig fremtid ikke vil være muligheter for offentlige bevilgninger av særlig betydning. Dette gjelder fra så vel kommunen som fylkeskommunen og staten. På den annen side er situasjonen at bilistene fra Hvaler i mange år fremover vil bidra tungt til finansiering av veier, trafikksikkerhet og kollektivtrafikk i nedre Glomma, særlig innen grensene til Fredrikstad kommune. Først i form av det bompengeprosjektet som er vedtatt for RV 108 ny Kråkerøyforbindelse over vesterelven, og senere i form av den bompengepakken som er under forberedelse. Nedre Glomma utgjør et opplagt felles bolig- og arbeidsmarked. Det er ikke mulig for bilister fra Hvaler å kjøre ut av kommunen (unntatt Kråkerøy), uten å passere fremtidig bompengeinnkreving i Fredrikstad. Med bompengeprosjektet på Kråkerøy vil bilistene fra Hvaler være i samme situasjon som bilistene fra Kråkerøy. Dersom bompengeprosjektet på Kråkerøy blir avløst av en bompengepakke for Fredrikstaddistriktet, kan bilistene fra Hvaler komme i en helt særlig stilling i forhold til andre deler av Nedre Glomma. Situasjonen tilsier etter rådmannens mening at Hvaler kommune burde vært mer engasjert, særlig i arbeidet med en fremtidig bompengepakke for Fredrikstad-distriktet. I denne sammenheng er det vesentlig å være klar over forskjellene mellom et bompengeprosjekt og en bompengepakke. I en bompengepakke gis det blant annet mulighet til å se friere på forholdet mellom den som betaler og den som får nytte av betalingen. Dette betyr også at det fysiske stedet for bompengeinnkrevingen ikke nødvendigvis bør være plassert på eller ved det formålet som finansieres av inntektene. Eksempelvis kan inntekter fra en bompengepakke benyttes til finansiering av tiltak innen kollektivtrafikken. Møteinnkalling side 5 av 64

6 Dersom Hvaler kommune ikke blir en mer integrert del av en fremtidig bompengepakke i Fredrikstaddistriktet, vil situasjonen bli preget av at bilistene fra Hvaler rammes hardt av bompenger som utelukkende brukes til finansiering av veier, trafikksikkerhet og kollektivtrafikk i andre kommuner, særlig Fredrikstad. Hvis Hvaler kommune skal bli integrert i en bompengepakke i Fredrikstad-distriktet vil dette antakelig kreve et betydelig og samordnet politisk arbeid fra alle partier. Rådmannen anbefaler at dette blir prioritert. Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: Hvaler kommunestyre tar til etterretning at kommunestyrets vedtak i sak 28/08, behandlet i møte , om en ytterligere forlengelse av bompengeinnkrevingen på Hvaler, ikke lar seg gjennomføre. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Formannskapet : Paul Henriksen fremsatte på vegne av AP og SV forslag om følgende tillegg til rådmannens innstilling: I forhold til arbeidet med fremtidig bompengepakke rundt Fredrikstad bes administrativ og politisk ledelse å arbeide for inkludering av trafikksikkerhetstiltak langs RV 108 fram til Skjærhalden. Dette forslaget om tilleggsinnstilling ble vedtatt med 5 (AP,SV og H) mot 2 (FRP) stemmer. Votering: Enstemmig innstilling i samsvar med rådmannens forslag. AP og SV tilleggsinnstilling ble vedtatt med 5(AP, SV og H) mot 2 (FRP) stemmer. Innstilling fra Formannskapet : Hvaler kommunestyre tar til etterretning at kommunestyrets vedtak i sak 28/08, behandlet i møte , om en ytterligere forlengelse av bompengeinnkrevingen på Hvaler, ikke lar seg gjennomføre. I forhold til arbeidet med fremtidig bompengepakke rundt Fredrikstad bes administrativ og politisk ledelse å arbeide for inkludering av trafikksikkerhetstiltak langs RV 108 fram til Skjærhalden. Møteinnkalling side 6 av 64

7 Saksnr 2007/ Rapport - salg Sollihøgda Arkivkode 216 Saksbehandler Helene Øvrelid Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /08 Kommunestyret /08 Salg av Sollihøgda - Videre undersøkelse - Østfold kommunerevisjon Sammendrag Revisjonen har foretatt en videre undersøkelse om kommunens gjennomføring av salget av Sollihøgda. Revisjonsrapporten ble lagt fram for UMT og kommunestyre etter innstilling fra kontrollutvalget. I UMT framkom uttalelser om at rapportens konklusjoner var uklare og uttalelser om at budgivingen i forbindelse med salget ikke ble gjennomført korrekt. Revisjonen ble derfor bedt om å se på saken på nytt. Revisjonens videre undersøkelse har ikke avdekket nye fakta som påviser brudd på regelverket ved salget av Sollihøgda. Saksopplysninger Revisjonen har på bakgrunn av varsling om mulig misligheter gjennomgått saksprosessen i forbindelse med salget av kommunens eiendom Sollihøgda (rapport datert ). Med bakgrunn i innhentet informasjon, fant revisjonen ingen grunn til å anta at det hadde skjedd uregelmessigheter i forbindelse med salget av Sollihøgda. Revisjonen anbefalte likevel Hvaler kommune å utarbeide skriftlige rutiner for salg av eiendom. Revisjonsrapporten om salget av Sollihøgda ble oversendt UMT og kommunestyret på bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak av UMT mente konklusjonen i rapporten var uklare, og anmodet kommunestyret om å se på saken på nytt. I UMT kom det uttalelser om at budgivingen i forbindelse med salget ikke ble gjennomført korrekt. Østfold kommune revisjonen har nå foretatt en videre undersøkelse av kommunens salg av Sollihøgda. Revisjonen har hatt samtaler med fire navngitte personer i tillegg til nye samtaler med meglerforetaket Næringsforum AS. Etter samtaler med et eiendomsutviklingsselskap som var budgiver, og samtaler med annen budgiver, kom det fram at disse interessentene mente at informasjonen i forbindelse med den lukkede budrunden ikke var tilstrekkelig. En av politikerne som mente at salget ikke ble riktig gjennomført, har videreformidlet kontakt med en privat person. Denne personen var interessert i en tomt på Hvaler. Til revisjonen sier han at han via en bekjent fikk beskjed fra kommunen om at Sollihøgda ikke ville bli solgt. Kommunens representant sier han umulig kan ha sagt noe slik, når det forelå politisk vedtak om salg av Sollihøgda. Revisjonen har ikke tatt stilling til disse påstandene. Resultatet av revisjonens samtale viser at det er uenighet mellom daglig leder i eiendomsutviklingsselskapet og megler, om det ble gitt tilstrekkelig informasjon ved salget av Sollihøgda. Møteinnkalling side 7 av 64

8 Undersøkelsene viser at det reises tvil om best mulig pris ble oppnådd. Revisjonen anser dette som spekulasjoner som det i ettertid er vanskelig å bevise. Bruk av lukket budrunde som fremgangsmøte skal i utgangspunktet ikke føre til begrensninger i budgivingen. Revisjonen påpeker i rapporten at det i denne sammenheng også viktig å ta i betraktning at budgiver som var beredt til å by mer for eiendommen, hadde forbehold til dispensasjon i reguleringsplan. En aksept av et høyere bud med slike forbehold ville trolig krevd ny politisk behandling. Revisjonen konkluderer med at: 1. Revisjonens videre utvikling har ikke avdekket nye fakta som påviser brudd på regelverket ved salg av sollihøgda. 2. Det kan stilles spørsmål ved om det ble gitt god nok informasjon om lukket budrunde ved avslutning av salget. Selv om det ikke er et direkte brudd på regleverket, burde megler fulgt bransjens egne anbefalte retningslinjer og sendt ut skriftlig invitasjon og informasjon om reglene for lukket budrunde. 3. Valg av lukket budrunde har i ettertid medført at det reises tvil om salget ble gjennomført på korrekt måte. Det bør innarbeides som prinsipp i kommunens rutiner at avhending av eiendom skal skje gjennom åpen budrunde iht. ESAs retningslinjer. Det skal også sikre at salget skjer til markedspris. Vedlegg Vedlagt: Revisjonsrapport: Salg av Sollihøgda Videre undersøkelse ( ). Østfold kommunerevisjon IKS Ikke vedlagt: Salg av Sollihøgda Østfold kommunerevisjon IKS Hjemmelsgrunnlag Kommuneloven 77 KS vedtak sak 79/ Rådmannens forslag til vedtak Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rapporten tas til orientering. Votering: Enstemmig. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Rapporten tas til orientering. Møteinnkalling side 8 av 64

9 Saksnr 2007/ Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenester Arkivkode 143 Saksbehandler Lars H Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet /08 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester Sammendrag Arbeidet med kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester er ferdig og klar til og legges ut på høring. Planen skal være et styringsverktøy for drift og utvikling av pleie- og omsorgstjenester. I forbindelse med planarbeidet er det foretatt en evaluering av nå situasjonen og en analyse av de fremtidige utfordringer basert på demografiske framskrivninger. Stortingsmelding nr 25 ( ) med tittelen Mestring, muligheter og mening har gitt viktige føringer for planarbeidet. Kommunedelsplan omfatter virksomhetene; hjemmebaserte tjenester, sykehjemmet Dypedalåsen og Tiltak for funksjonshemmede. Det har vært bred deltagelse fra fagfolk, ansatte og brukere/pårørende i planprosessen. Planen viser at behovet for ressurser er meget stor og at Hvaler kommune står over for store økonomiske utfordringer innen pleie- og omsorgstjenestene. Saksopplysninger Planens mål og innhold. Arbeidet med høringsutkast til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester er ferdig og klar til og legges ut på høring. Planens hovedmål er å stadfeste overordnede målsetninger for utvikling av pleieog omsorgstjenestene fram mot I forbindelse med planen er det foretatt en helhetlig vurdering av institusjonstilbudet og andre omsorgstjenester i kommunen. Pleie og omsorgsplanen skal gi føringer for driftsplanleggingen i virksomhetene. Presiseringer, dokumentasjon og avveiinger i pleie og omsorgsplanen skal benyttes i kommunens økonomiarbeid. Kommunen har i henhold til blant annet kommunehelsetjenesteloven et ansvar for å holde oversikt over behovet for pleie- og omsorgstjenester i kommunen. I forbindelse med arbeidet med planen er det foretatt en evaluering av situasjonen i pleie og omsorgstjenesten, hvordan den påvirkes og forslag til tiltak for å gjøre noe med situasjonen. Kommunedelsplan for pleie og omsorgstjenester omfatter følgende virksomheter: Virksomhet for hjemmetjenester. Virksomhet for sykehjemmet Dypedalåsen. Virksomhet for Tiltak for funksjonshemmede. Avdeling for psykiatri er i arbeidsperioden organisert i NAV Hvaler og vil ikke bli behandlet i denne kommunedelsplan. Møteinnkalling side 9 av 64

10 Kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester har en kort og en lang versjon. Kortversjonen av planen gir et innblikk i hvilke utfordringer Hvaler kommune har foran seg mens selve hovedplanen er ment å gi en mer utfyllende dokumentasjon og forklaring. Mandat og rammer for planarbeidet. Det er lagt stor vekt på nasjonale føringer og retningslinjer i tillegg til vedtatte mål og rammer i Hvaler kommune. Stortingsmelding nr 25 ( ) mestring, muligheter og mening om fremtidas omsorgsutfordringer ble lagt frem av regjeringen høsten 2006 og behandlet av stortinget 26. Mars Hovedfokuset i meldingen er framtidens omsorgsutfordringer og regjeringenes strategi for å møte utfordringene. Stortingsmeldingen har vært et viktig dokument i arbeidet med kommunedelsplanen. Situasjonsanalyse. For å kunne planlegge for fremtiden er det viktig å ha kunnskap om hvordan situasjonen er i de ulike pleie- og omsorgstjenestene i dag. Det er i hver av virksomhetene blitt foretatt en evaluering av brukerbehov, bemanningssituasjon og den økonomiske og bygningsmessige situasjon. Prognoser. Planen beskriver det fremtidige behov innen pleie- og omsorgstjenestene. Befolkningsprognosen som benyttes i planen er utarbeidet av Østfold analyse og er den samme prognose som benyttes i kommuneplan frem mot Et spesielt trekk med Hvaler kommune er at eldre øker mer en gjennomsnittet i landet for øvrig og i tillegg til at feriegjester har krav på pleie- og omsorgstjenester. Fremskrivninger av brukerbehov skal indikere hvordan tjenestene må dimensjoneres for å ha et godt tilrettelagt omsorgstilbud i fremtiden. Ressursbehov. For å opprettholde dekningsgrad og kvalitet på dagens nivå innenfor hjemmebaserte tjenester må driftsbudsjettet økes med kr 1,3 millioner kroner fra Behovet øker hvert år og i 2020 vil det være behov for 5,1 million kroner mer i årlige driftsmidler sammenlignet med budsjett Behovet for flere sykehjemsplasser i kommunen er meget stor. Det vil være behov for 16 til 19 nye sykehjemsplasser. Drift av 16 nye sykehjemsplasser vil kreve årlige driftsutgifter på 10,2 millioner kroner i tillegg til budsjett Med utgangspunkt i at antall unge mennesker med psykisk utviklingshemming øker i kommunen vil det være behov for økte driftsbudsjettet til Tiltak for funksjonshemmede med 1,6 million kroner senest i budsjett for Behovet i 2020 viser et behov for 8,5 million kroner i økning i forhold til budsjett Overordnede mål. Basert på stortingsmelding 25, kommuneplan og ulike planer og vedtak knyttet til de enkelte virksomheter er mål for kommunens pleie- og omsorgstjenester utarbeidet. Situasjonsanalyser og prognoser for de kommende årene vil være et diskusjonsgrunnlag for de prioriteringer som skal foretas inne kommunen og pleie og omsorgstjenester. Kvalitet i pleie og omsorgstjenester. Planen bygger på vedtatte kvalitetsmål vedtatt av kommunestyret i Hvaler. Planprosessen. For at planen skulle få en bred medvirkning av fagpersoner og interessegrupper er det gjennomført flere arbeidsgrupper, allmøter og drøftingsmøter jfr vedtak i sak KS 36/07. Kommunen har i tillegg mottatt skriftelige henvendelser i prosessen. Det har vært stor medvirkning fra virksomhetsledere og andre ressurspersoner i seksjonen. Vedlegg Kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester Høringsutkast. Kortversjon av Kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester Høringsutkast. Innkomne merknader Innspill vedrørende drift og utvikling av sykehjem fra pårørende, datert Vesterøy Møteinnkalling side 10 av 64

11 Hjemmelsgrunnlag Lov om helsetjenester 1-4 Plan og bygningsloven 20-1 om kommuneplanlegging Plan og bygningsloven 20-2 om organisering av planarbeidet Vurdering Arbeidet med kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester er svært viktig for å synliggjøre de fremtidige utfordringer innen pleie- og omsorgstjenestene. Kommunedelsplan skal være et styringsverktøy for drift, utvikling og prioriteringer i Hvaler kommune. Planen viser at kommunen står over for store økonomiske utfordringer de nærmeste årene på grunn av økt behov for pleie- og omsorgstjeneter. I arbeidet med kommunedelsplan er det lagt opp til en prosess som skulle skape en felles virkelighetsforståelse og stor grad av enighet om mål og strategier. Det skal ut i fra planen foretas viktige prioriteringer for kommunens fremtidige pleie- og omsorgstjenester som det er viktig at både politikere og administrasjon har et eierforhold til. Et resultat av planen vil være at den vil styrke forståelse og samarbeid mellom ulike interessegrupper og faggrupper på tvers av virksomheter. Saksgang. Det er i følge reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret kommunestyret som vedtar kommunens overordnede planer og rapporter og som fatter vedtak i denne sak. Konklusjoner Høringsutkastet for kommunedelsplan pleie- og omsorgstjenester legges ut til høring. Rådmannens forslag til vedtak Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne avgir slik innstilling til Kommunestyret: Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester legges ut til alminnelig ettersyn med følgende merknader: Eldrerådet avgir slik innstilling til Kommunestyret: Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester legges ut til alminnelig ettersyn med følgende merknader: Formannskapet avgir slik innstilling til Kommunestyret: Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester legges ut til alminnelig ettersyn med følgende merknader: UKPT avgir slik innstilling til Kommunestyret: Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester legges ut til alminnelig ettersyn med følgende merknader: Kommunestyret fatter slikt vedtak: Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester legges ut til alminnelig ettersyn med følgende merknader: Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Eldrerådet : Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester legges ut til alminnelig ettersyn med følgende merknader: Møteinnkalling side 11 av 64

12 Planen må sendes til relevante frivillige organisasjoner for høring. Votering: Enstemmig Vedtak i Eldrerådet : Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester legges ut til alminnelig ettersyn med følgende merknader: Planen må sendes til relevante frivillige organisasjoner for høring. Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne avgir slik innstilling til kommunestyret: Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester legges ut til alminnelig ettersyn. Votering: Enstemmig Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne avgir slik innstilling til kommunestyret: Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester legges ut til alminnelig ettersyn. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT gir slik innstilling til kommunestyret: Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester legges ut til alminnelig ettersyn. Votering: Enstemmig (Rolf Baltzersen hadde forlagg møte). Innstilling fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester legges ut til alminnelig ettersyn. Behandling i Formannskapet : Enstemmig i samsvar med forslaget. Formannskapet hadde ingen særskilte merknader. Votering: Enstemmig Vedtak i Formannskapet : Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester legges ut til alminnelig ettersyn. Møteinnkalling side 12 av 64

13 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2008/ Tilbud om pleie og omsorgstjenester utenfor landets grenser. Lars H Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet /08 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Tilbud om pleie og omsorgstjenester utenfor landets grenser. Sammendrag Kommunestyre vedtok i desember 2007 at pleie- og omsorgstjenester i utlandet skulle innarbeides i budsjett Rådmannens kommenterer vedtaket i notat 07. Januar 2008 og opplyser om at saken vil ha behov for en utredning. Administrasjonen har gjennomført samtaler med andre kommuner og firma om deres erfaringer, hvilke tilbud som er tilgjengelig og kostnader. Erfaringer fra andre kommuner tilsier at kvaliteten på pleie- og omsorgstjenester øker ved tilbud om pleie- og omsorgstjenester i utlandet. Brukere som har vært på opphold opplever at livskvaliteten økes og har stor glede av oppholdet. Tilbudet vil være i samsvar med kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester , men det vil ikke være mulig å finansiere et tilbud i utlandet innenfor helse og sosialseksjonens økonomiske rammer. Saksopplysninger Bakgrunn. Fra deler av det politiske miljø i Hvaler kommune har det i flere år vært et ønske om pleie og omsorgstjenester utenfor landets grenser. Fremskrittspartiet i Hvaler har i flere år arrangert helsereiser til Kroatia for eldre og funksjonshemmede i Hvaler. Detter er et tilbud hvor Hvaler kommune ikke har hatt noe ansvar. I kommunestyrets møte 12. Desember 2007 (sak 78/07) fremmet Fremskrittspartiet følgende forslag og som fikk flertall for videre behandling; Rådmannen bes om å innarbeide i budsjett for 2009 et tilbud om pleie og omsorg utenfor landets grenser. Tilbudet skal være frivillig og av god kvalitet. Et slikt tilbud vil redusere kommunens utgifter innen seksjon Helse og sosial. Rådmannen gir i sitt oppfølgingsnotat til kommunestyre, dater , følgende kommentarer til forslaget: Oppdraget krever utredning og spesifikt vedtak som grunnlag for eventuell innarbeiding i budsjettet. En slik utredning må blant annet avklare: Hva et slikt tilbud om pleie og omsorg skal bestå av? Hvem skal få et slikt tilbud? Hvor skal tilbudet gis? Kommunens formelle ansvar for de brukerne som får et slikt tilbud? Sammenhengen mellom dette tilbudet og kommunens øvrige planer for drift av eldreomsorg? Økonomiske konsekvenser av et slikt tilbud? Vedtaket i kommunestyret 12. Desember og rådmannens oppfølgingsnotat er førende for utredningen av denne sak. Arbeidsgruppe. Møteinnkalling side 13 av 64

14 Så langt i prosessen er saksutredningen utført av seksjonssjefen for helse og sosial. Det vil i et eventuelt videre arbeid nedsettes en arbeidsgruppe som skal bestå av seksjonssjef for helse og sosial, virksomhetsleder for sykehjem og virksomhetsleder for hjemmetjenester. Pleie og omsorg. Hvaler kommune har ingen erfaring med å tilby omsorgstjenester utenfor landets grenser. Kommunen har heller ingen erfaring med hvilke tjenester det er hensiktsmessig og aktuelt å tilby. Det er derfor innhentet erfaringer fra flere kommuner og hvilke tjenester som er mest aktuelle. De fleste kommuner som har erfaring og tilbyr tjenester i utlandet tilbyr sykehjemsplasser i hovedsak som korttidsopphold. De mest aktuelle brukergrupper er mottaker av slike tilbud: Personer som er i behov av korttidsopphold, avlastning og rehabilitering i egen kommune. Avlastning for pårørende som har store omsorgsoppgaver (for eksempel ektefeller, samboer, foreldre). Tilbud til omsorgstrengende personer som har behov for avveksling i hverdagen og rehabilitering enten de bor i egen bolig, omsorgsbolig eller institusjon. Opptreningsopphold etter sykdomstilfeller som hjerneslag, proteseoperasjoner mv. Opphold for kronisk syke, for eksempel muskel skjelett lidelser. Ferieopphold for funksjonshemmede. Samarbeidspartner. Det er flere kommuner og private firma som tilbyr tjenester i utlandet. Kommunen har valgt å ha samtaler med to aktører i denne del av prosessen. Valg av samtalepartnere er foretatt med bakgrunn i tidligere kontakt/samarbeid. Hvaler Kommunen har satt som vilkår for et eventuelt samarbeid at omsorgstilbudet ikke medfører for lang reise og at tilbudet drives etter norske lover og forskrifter for drift av sykehjem. Sun Adriatic/Sabra Tours. Firma Sun Adriatic har i flere år arrangert helsereiser for innbyggere av Hvaler kommune. Tilbakemeldingen fra de som har deltatt på slike turer har vært meget positive. Det falt seg naturlig når Sun Adriatic kontaktet kommunen for å gi tilbud om pleie og omsorgstjenester i Kroatia at det ble opprettet kontakt. Representanter for firma har ved to anledninger orientert om sine tilbud. Kommunen har i møte 12. Juni 08 presentert sine krav og behov for dokumentasjon for Sun Adriatics drift av sykehjemsplasser i Kroatia. Finca el Romeral. Finca el Romeral er et Sykehjem i Alfaz del Pi som drives av en stiftelse. Alfaz del Pi er en kommune som ligger mellom Altea og Benidorm på spanske Costa Blanca kysten. Stiftelsen eies av Sagene Menighet i Oslo (42%) og Østfoldkommunene Askim, Rygge, Spydeberg og Skiptvet (til sammen 52%). Sykehjemmet har 14 sykehjemsplasser i enerom og er bygget opp rundt en gammel hovedbygning på en appelsinplantasje hvor den gamle stilen er beholdt. Sykehjemmet oppfyller Husbankens krav til standard og oppfyller norsk lovgivning i forhold til drift. Sykehjemmet har innredet hybler for ansatte og arbeidsforholdene er sikret like godt som i Norge. Ved behov kan dokumentasjon for godkjent drift for sykehjem etter norsk standard fremlegges. Kostnader. Det anbefales at det legges opp til at brukerne skal betale for oppholdet som om de var på institusjon i Norge. Avlastning er gratis, korttidsopphold koster kr pr døgn og institusjonsbetaling utregnes etter inntekt. For brukere som allerede bor i institusjon kan kommunen inngå avtale med institusjonsbeboeren om å låne plassen til andre brukere under oppholdet i utlandet. Finca el Romeral har ledig kapasitet på sitt sykehjem og Hvaler kommune har fått tilbud om leie av plasser for kr pr døgn. Til sammenligning koster en sykehjemsplass i Hvaler (Jfr. KOSTRA 2007) kr pr. døgn. I tillegg kommer det for brukeren reisekostnader på kr og egen reiseforsikring Det er i samtaler med representanter for eierne av sykehjemmet antydet muligheter for at Hvaler kommune kan kjøpe seg inn som eiere. Døgnprisen vil i så fall bli noe redusert i forhold til vanlig leie. Sun Adriatic/Sabra Tours har ikke kommet med konkret tilbud, men orientert Hvaler kommune om at de har tilbud om sykehjemsplasser i Krotaia. Det er sendt skriftlig forespørsel om pris og dokumentasjon til firma etter møte 12. Juni 08. Møteinnkalling side 14 av 64

15 Lov om offentlig anskaffelser. Kjøp eller leie av sykehjemsplasser i syden reguleres av Lov om offentlig anskaffelser. Vedlegg Innkomne merknader Ingen Hjemmelsgrunnlag Lov om helsetjenester i kommunene. Lov om offentlig anskaffelser Vurdering Et tiltak som sykehjemsplasser i syden vil øke kvaliteten og mangfoldet i det kommunale tjenestetilbudet. Kommuner som har erfaring med sykehjemsdrift i utlandet erfarer at det er få begrensninger for hvilke brukere som kan sendes. De må kunne sitte i fly, men rullestolavhengighet er ikke noe problem i forhold til flytransport. Erfaringen fra de brukere som har vært i Spania på opphold er at dette øker livskvaliteten betydelig og brukerne opplever at de får større funksjonsevne og har stor glede av oppholdet. Flere brukere ønsker å få et slikt tilbud flere ganger. For Hvaler kommune som mangler sykehjemsplasser til dagens behov kan et slikt tiltak, på sikt, være med på å dekke opp noe av behovet. Det ligger an til at det vil bli konkurranse om arbeidskraften i pleie- og omsorgstjenesten i tiden fremover. Dette tiltaket kan ha en rekrutteringsfremmende element. Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen kan få arbeide på sykehjemmet samtidig som de er følgetjeneste for brukerne. De beholder sin kommunale ansettelses- og arbeidsvilkår. Slik at hospitering kan også gi effekter på tjenestetilbudet her hjemme ved at den ansatte tar med seg ideer og opplegg tilbake til sykehjemmet i Hvaler. Hvaler kommune har ingen erfaring med å tilby helsetjenester i syden. Kommunen vil være tjent med selv å høste erfaringer. Kommunen kan gjennom et tidsavgrenset tidsrom innhente erfaringer. Tilbudet kan gjennomføres ved at Hvaler kommune f. eks. leier plasser på sykehjemmet Finca el Romeral og eller gjennom firma Sun Adriatic. Eierne av sykehjemmene må fremlegge dokumentasjon for at driften er i tråd med norske krav før tjenester kjøpes. Som nevnt tidligere vil pleie- og omsorgstjenester i utlandet øke kvaliteten på Hvaler kommunes tjenester. Tjenester i utlandet vil være i samsvar med kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester Rådmannen mener likevel at tilbudet ikke kan prioriteres da kommunen står overfor store økonomiske utfordringer. Innen seksjon heles og sosial vil det være behov for flere sykehjemsplasser på Dypedalåsen, behov for stor ressursøkning i virksomhet Tiltak for funksjonshemmede og ikke minst behov for økte ressurser i hjemmetjenesten. Dette er tiltak som først må løses før pleie- og omsorgstjenester i utlandet kan prioriteres. Konklusjoner Et tiltak som sykehjemsplasser i syden vil øke kvaliteten og mangfoldet i det kommunale tjenestetilbudet. Erfaringen fra de brukere som har vært i Spania på opphold er at dette øker livskvaliteten betydelig og brukerne opplever at de får større funksjonsevne og har stor glede av oppholdet. Flere brukere ønsker å få et slikt tilbud flere ganger. Hvaler kommune ville kunne øke sitt tilbud til innbyggerne ved å tilby pleie- og omsorgstjenester i syden. På grunn av kommunens anstrengte økonomi anbefales det at et slikt tilbud ikke etableres. Rådmannens forslag til vedtak Et tilbud om pleie- og omsorgstjenester i utlandet vil øke kvalitet og mangfold til kommunens innbyggere, men rådmannen ser ingen muligheter for at tilbudet kan innarbeides i budsjett 2009 Rådmannen anbefaler kommunestyret med bakgrunn i dette om ikke å tilby pleie- og omsorgstjenester i Møteinnkalling side 15 av 64

16 utlandet. Rådmannen finner ikke tiltaket økonomisk forsvarlig innenfor kommunens økonomiske rammer. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Eldrerådet : Eldrerådet tar rådmannens forslag til vedtak til orientering. Eldrerådet ber kommunestyret prioritere tilbud om pleie og omsorgstjenester utenfor landets grenser når det er økonomisk forsvarlig. Votering: Enstemmig Vedtak i Eldrerådet : Eldrerådet tar rådmannens forslag til vedtak til orientering. Eldrerådet ber kommunestyret prioritere tilbud om pleie og omsorgstjenester utenfor landets grenser når det er økonomisk forsvarlig. Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar rådmannens forslag til orientering uten ytterligere kommentarer. Votering: Enstemmig Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar rådmannens forslag til orientering uten ytterligere kommentarer. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Enstemmig i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. UKPT vedtok med 4 (2FRP og 2 H) mot 2 (Rolf Baltzerseb (AP) hadde forlatt møte) følgende tillegg: UKPT ber rådmannen å ta saken opp til ny vurdering i forbindelse med budsjettbehandlingen for Votering: Rådmannens forslag enstemmig. Tilleggsforslaget 4 mot 2 stemmer. Innstilling fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Et tilbud om pleie- og omsorgstjenester i utlandet vil øke kvalitet og mangfold til kommunens innbyggere, men rådmannen ser ingen muligheter for at tilbudet kan innarbeides i budsjett 2009 Rådmannen anbefaler kommunestyret med bakgrunn i dette om ikke å tilby pleie- og omsorgstjenester i utlandet. Rådmannen finner ikke tiltaket økonomisk forsvarlig innenfor kommunens økonomiske rammer. UKPT ber rådmannen å ta saken opp til ny vurdering i forbindelse med budsjettbehandlingen for Møteinnkalling side 16 av 64

17 Behandling i Formannskapet : Enstemmig i samsvar med forslaget. Formannskapet vedtok med 4 (2 FRP og 2 H) mot 3 (2 AP og 1 SV) følgende tillegg: Formannskapet ber rådmannen å ta saken opp til ny vurdering i forbindelse med budsjettbehandlingen for Votering: Vedtak i Formannskapet : Enstemmig i samsvar med forslaget.. Formannskapet ber rådmannen å ta saken opp til ny vurdering i forbindelse med budsjettbehandlingen for Møteinnkalling side 17 av 64

18 Saksnr 2005/ Regionråd for Nedre Glomma Arkivkode 026 Saksbehandler Torleif Gjellebæk Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Regionrådet for Nedre Glomma - styrking av sekretariatet Sammendrag Regionrådet Nedre Glomma ble etablert i 2004 av kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. Opprettelsen ble behandlet av kommunestyret i Hvaler i møte , sak 8/04. I møte vedtok regionrådet at man ønsker å styrke sekretariatet for regionrådet. Dette forslaget skal nå behandles i alle de tre medlemskommunene før det iverksettes, hvis kommunestyrene gir sin tilslutning. Denne saksfremstillingen er skrevet i Sarpsborg kommune og er felles for behandlingen i de tre kommunene. Saksopplysninger Regionrådet for Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler ble etablert i 2004 i hovedsak som en videreføring av samarbeidet om felles næringsplan. Regionrådet er senere blitt en forutsetning når fylkeskommunen forholder seg til regioner framfor enkeltkommuner når det gjelder for eksempel utviklingsavtaler og viktige prosesser for fylkesplanlegging. Etableringen av Osloregionen skapte også et behov for en regional samordning for representasjon i samarbeidsalliansen. Ifølge regionrådets vedtekter skal regionrådet tilrettelegge for samarbeid om regional utvikling mellom kommunene, og mellom regionen og fylkeskommunen, regionale statsetater og Osloregionen. De mest sentrale regionale utviklingsoppgavene er: storbyutvikling næringsutvikling markedsføring og profilering Dessuten kan regionrådet være styringsorgan for utvikling av samarbeidstiltak som er eller blir etablert mellom kommunene i regionen. Rådmennene har etter vedtektene ansvaret for å stille til disposisjon de ressurser som trengs for å betjene regionrådets sekretærfunksjoner og gjennomføre regionrådets handlingsprogram. Regionrådets sekretariats- og rådgiverfunksjon er som følge av dette ivaretatt av næringsansvarlige i kommunene som en deloppgave. Det er nå ønskelig å formalisere og styrke sekretariats- og rådgiverfunksjonen ytterligere. En profesjonalisering av den rene sekretariatsfunksjonen som innebærer møteinnkallinger, referater og oppfølging av saker, vil sikre at dokumenter kommer i rett tid og i gjenkjennelig form, og at formelle krav til for eksempel saksbehandling og offentlighet ivaretas. Dette ivaretas best dersom oppgaven legges til sekretariatet for politiske organer i en av kommunene og følger samme prosedyrer som sekretariatsfunksjonen for øvrige utvalg. Møteinnkalling side 18 av 64

19 En styrking av rådgivingsfunksjonen for regionrådet vil gi bedre muligheter for å ta initiativ til å få relevante saker til regionrådets behandling og følge opp initiativ fra regionrådet. Dessuten kan eksempelvis følgende oppgaver ivaretas bedre: utarbeide handlingsplan og budsjett for regionrådet være pådriver for utvikling av det regionale samarbeidet være kontaktperson for kommunene mot regionrådets virksomhet forberede saker til og forestå utredninger og saksforberedelse for regionrådet (i samarbeid med fagpersoner i kommunene) informere om regionrådets arbeid og vedlikeholde internettside koordinere regionale utviklingsprosjekter med forankring i regionrådet (Prosjektene vil som regel bemannes med utgangspunkt i etablerte nettverksgrupper innen ulike fagområder) organisere møteplasser mellom regionrådets organer og kommunestyrer/formannskap representere regionen i Osloregionens samordningsgruppe Både i Østfold fylke og i de øvrige regionene som deltar i Osloregionen satses det stadig mer på regionalt samarbeid, særlig i utviklingsoppgaver knyttet til verdiskaping og næringsutvikling. En samordnet opptreden fra kommunene i Nedre Glomma vil ha sterkere påvirkningskraft både overfor fylkeskommunen og sentrale myndigheter, enn om kommunene opptrer enkeltvis. En mer samordnet planlegging vil være et nødvendig tiltak for å få til en god byutvikling i regionen som helhet. Samlet sett er Nedre Glomma en verdifull bidragsyter til Osloregionens internasjonale styrke, men dette bidraget må synliggjøres tydeligere. Omfanget av sekretariats- og rådgiveroppgavene avhenger av ambisjonene for regionrådet. Regionrådet har for 2008 vedtatt en ambisiøs handlingsplan som retningsgivende (jf vedlegg). Det foreslås å starte en videre utvikling av sekretariats- og rådgiverrollen ved at oppgavene legges til en av kommunene. Det er hensiktsmessig at disse oppgavene ivaretas av den kommunen som har lederrollen i regionrådet. Lederen velges blant ordførerne for 2 år av gangen, og for tida er ordfører i Sarpsborg leder av regionrådet. I tillegg må hver av de andre kommunene oppnevne en kontaktperson for sekretariatet for å sikre smidig saksgang og god koordinering. Det er nødvendig at det gis en utgiftsdekning for de meroppgaver denne rollen medfører. Sarpsborg kommune har sagt seg villig til å påta seg oppgaven for innenfor en årlig ramme på kr For 2008 betyr dette kr ,- for hver av kommunene Fredrikstad og Sarpsborg. Det forventes ikke at Hvaler kommune bidrar til denne utgiftsdekningen. I tillegg er det behov for ytterligere klarering av saksgang og innstillingsmyndighet til regionrådet enn det som framgår av vedtektene. For å sikre administrativ forankring av innstillingene til regionrådet, innføres det et rådmannsmøte. Sekretariatet legger fram saksutredningene med forslag til vedtak for rådmannsmøtet før sakene fremmes for regionrådet. De foreslåtte tiltakene er skritt på veien for å utvikle regionrådsfunksjonen, og erfaringene vil bli tatt opp til drøfting etter en tid. Regionrådet behandlet sak om sekretariatsfunksjonen i sak juni 2008, og fattet følgende vedtak: 1. Sekretariatsfunksjonen legges til en av kommunene og ivaretas av det politiske sekretariatet samt en saksbehandler med ansvar for rådgiverfunksjonen. 2. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av den kommunen som har lederen for regionrådet. 3. Fredrikstad og Sarpsborg kommune anbefales å bevilge kr ,- til dekning av kostnader for sekretariatsfunksjonen for Møteinnkalling side 19 av 64

20 4. Fredrikstad og Sarpsborg kommune anbefales å innarbeide kr ,- til dekning av sekretariatsfunksjonen for Rådmennene i fellesskap har innstillingsrett til regionrådet. 6. De kommunene som ikke har sekretariatsfunksjonen oppnevner en kontaktperson for sekretariatet Vedlegg Vedtekter for Regionrådet Nedre Glomma Regionrådets handlingsprogram 2008 ambisjoner, strategi og prosess Innkomne merknader Ikke aktuelt i saken Hjemmelsgrunnlag Kommunestyrets vedtak i sak 8/04, behandlet i møte , om deltakelse i regionrådet Nedre Glomma Vurdering Rådmannen finner det ikke nødvendig med kommentarer utover det som fremkommer i foranstående felles saksfremstilling utarbeidet i Sarpsborg kommune. Vurderingene og konklusjonene i saksfremstillingen støttes av rådmannen i Hvaler kommune. Rådmannens forslag til vedtak 1. Sekretariatsfunksjonen legges til en av kommunene og ivaretas av det politiske sekretariatet samt en saksbehandler med ansvar for rådgiverfunksjonen. 2. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av den kommunen som har lederen for regionrådet. 3. Fredrikstad og Sarpsborg kommmune anbefales å bevilge kr ,- til dekning av kostnader for sekretariatsfunksjonen for Fredrikstad og Sarpsborg kommune anbefales å innarbeide kr ,- til dekning av sekretariatsfunksjonen for Rådmennene i fellesskap har innstillingsrett til regionrådet. 6. De kommunene som ikke har sekretariatsfunksjonen oppnevner en kontaktperson for sekretariatet Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Formannskapet : Enstemmig i samsvar med forslaget. Votering: Enstemmig. Innstilling fra Formannskapet : 1. Sekretariatsfunksjonen legges til en av kommunene og ivaretas av det politiske sekretariatet samt en saksbehandler med ansvar for rådgiverfunksjonen. 2. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av den kommunen som har lederen for regionrådet. 3. Fredrikstad og Sarpsborg kommmune anbefales å bevilge kr ,- til dekning av kostnader for sekretariatsfunksjonen for Fredrikstad og Sarpsborg kommune anbefales å innarbeide kr ,- til dekning av sekretariatsfunksjonen for Rådmennene i fellesskap har innstillingsrett til regionrådet. 6. De kommunene som ikke har sekretariatsfunksjonen oppnevner en kontaktperson for sekretariatet Møteinnkalling side 20 av 64

21 Møteinnkalling side 21 av 64

22 Saksnr 2007/499 - Bredbånd - Spørsmål om videreføring av prosjekt uten medfinansiering fra HØYKOM Arkivkode 056 Saksbehandler Torleif Gjellebæk Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Fiberoptisk kabel til Hvaler Sammendrag Saken dreier seg om å legge grunnlaget for videre arbeid med fiberoptisk kabelforbindelse mellom Fredrikstad og Hvaler. Fra har kommunene Fredrikstad og Hvaler hatt felles økonomikontor og IT-drift, og senere også et betydelig samarbeid på flere andre områder som krever økende båndbredde. Ved beslutningen om felles økonomikontor og IT-drift, ble det for å komme raskt i gang, forutsatt at man skulle basere samarbeidet på trådløst datasamband mellom Høyfjell i Fredrikstad og rådhuset på Skjærhalden. Samtidig ble det lagt til grunn at denne trådløse forbindelsen i løpet av antatt fem år måtte erstattes med fiberoptisk kabel, av hensyn til behovet for øket kapasitet (båndbredde). Derfor har det også i kommunens budsjetter blitt bevilget midler til etablering av fiberoptisk kabel. Etableringen av fiberoptisk kabel gjennom Hvaler er i tillegg svært viktig av hensyn til andre samfunnsmessige behov, både i offentlig og privat sektor. Herunder i forhold til utviklingen av næringsvirksomhet. Saksopplysninger Kommunens behov og ansvar for god datakommunikasjon Kommunene Fredrikstad og Hvaler etablerte fra felles drift og utvikling av de to kommunenes IT-systemer. Samarbeidet er organisert som vertskapskommunemodell, hvor Fredrikstad kommune er vertskapskommune. Dette samarbeidet forutsatte at det straks ble etablert en tilfredsstillende dataforbindelse mellom IT-avdelingen i Hancobygget i Fredrikstad, hvor serverne er plassert, og rådhuset på Skjærhalden. Teknologien er basert på såkalte tynne klienter som gir kostnadseffektiv drift og rimelige investeringer. Denne teknologien krever imidlertid stor kapasitet (båndbredde) i dataforbindelsen mellom driftssentralen/serverne i Hancobygget og PC`ene på den enkelte arbeidsplass i Hvaler kommune. Hvaler kommune besluttet å starte samarbeidet basert på trådløs dataforbindelse mellom Hancobygget og Skjærhalden, via høye master på Høyfjell, Skjelsbutoppen, og en ny mast ved rådhuset på Skjærhalden. Når beslutningen om å bygge denne trådløse forbindelse ble tatt (formannskapet ), var det samtidig klart at denne i løpet av noen år (anslått 5 år) måtte erstattes av en fiberoptisk kabel. Begrunnelsen var det stadig økende behovet for mer kapasitet (båndbredde). Derfor har Hvaler kommune i noen år avsatt midler i budsjettene for å kunne finansiere denne fiberoptiske forbindelsen. Følgende har blitt bevilget/avsatt: Budsjett mill kr Finansiert ved lån som er tatt opp Budsjett mill kr Finansiert ved lån som ikke er tatt opp Økonomiplan mill kr Finansiert ved lån Etter etableringen av felles økonomikontor og IT-drift har kommunene Fredrikstad og Hvaler som kjent inngått samarbeid på flere andre områder. Dette utvidede samarbeidet bidrar til å fremskynde behovet for øket båndbredde. Administrasjonen vurderer nå samarbeid med Fredrikstad om sentralbord, arkiv Møteinnkalling side 22 av 64

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: 3. etg., Kornmagasinet Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 15:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 03.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 17.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Anne May Sandvik Olsen medlem A Mona Vauger

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: 21.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling medlem A

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.04.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Roy Hansen Medlem A/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.05.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 17.11.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 24.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve Møteprotokoll Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 15:00 16.20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1 13.10.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester Hvaler kommune

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester Hvaler kommune Versjon 03. 07.01.2013 Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune 1 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 4 1. Innledning... 4 1.2 Sammendrag...

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 03.02.2011 Tidspunkt: 17:00 19.35 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon (i sak 47/10) Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Ingerid Bjercke utvalgsleder

Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon (i sak 47/10) Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Ingerid Bjercke utvalgsleder Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.04.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.01.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Eldres råd. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30

Eldres råd. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Eldres råd Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 20.01.2014 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Framlagte saker er godkjent

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Ekstraordinært møte Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.06.2017 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING ORIENTERINGER. Orientering om status i sektor helse og omsorg SAKLISTE

MØTEINNKALLING ORIENTERINGER. Orientering om status i sektor helse og omsorg SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtested: Sandvig Møtedato: 21.08.2017 Tid: 09:00-11:30 Eventuelt forfall meldes til Hilde Larsen

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent:

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtested: Dato: 04.10.2007 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf. 64 99 20

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17: Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 01.02.2011 Tidspunkt: 17:00 18.30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Bjørn Wilberg Leder Uavhengig Kari B. Jørgensen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Wiggo Sørlien

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Fylkeshuset, Drammen (møterom Biskopsrud) Møtedato: 26.11.2012 Tid: 08.30 Vararepresentantene vil få beskjed dersom de skal

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 01.02.2011 Tidspunkt: 15:00 16.55 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen

Detaljer

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Camilla Claussen Arkiv H12 Arkivsaksnr. 16/2597

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Camilla Claussen Arkiv H12 Arkivsaksnr. 16/2597 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Camilla Claussen Arkiv H12 Arkivsaksnr. 16/2597 Saksnr. Utvalg Møtedato / Helse- og omsorgsutvalget 24.05.2017 / Kommunestyret FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 MØTEINNKALLING Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til ruth.haaheim.sjothun@ahk.no

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/1489-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Vestby Arena NB!! Merk møtested og tid. Møtedato: 29.01.2013 Tid:

Detaljer

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 10.09.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedato: 02.02.2010 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale ORIENTERINGSSAK:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 20.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Komite for helse har behandlet saken i møte sak 5/17

Komite for helse har behandlet saken i møte sak 5/17 Hadsel kommune S aksutskrift Arkivsak - dok. 17/01415-4 Arkivkode 000 Saksbehandler Torill Brastad Saksgang Møtedato Saknr 1 Komite for helse 13.06.2017 5/17 2 Formannskapet 15.06.2017 93/17 3 Råd for

Detaljer

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksutskrift Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/00956-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 29/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker MØTEINNKALLING Komite for helse og rehabilitering Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/04031 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 11/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 11/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 11/12 Organ: Formannskapet 2011-15 Møtedato: 16.10.2012 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentant Leder Medlemmer Medlemmer Medlemmer Ordfører Rune Kjølstad Tom

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen Møteinnkalling 6/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 08. november 2004 kl.

Detaljer