10 år. LEVE nytt Nr. 1 Juni Jubileumstale i Oslo Rådhus fredag 4. juni for LEVE som organisasjon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10 år. LEVE nytt Nr. 1 Juni 2010. Jubileumstale i Oslo Rådhus fredag 4. juni 2010. for LEVE som organisasjon."

Transkript

1 10 år LEVE nytt Nr. 1 Juni 2010 Jubileumstale i Oslo Rådhus fredag 4. juni 2010 Ordfører, gode kollegaer, gode venner, mine damer og herrer. La meg først få lov på vegne av LEVE å takke Oslo Kommune ved ordføreren for dine fine og ikke minst inspirerende ord til det arbeidet som LEVE har utført iløpet av 10 år. Vi takker også for invitasjonen hit til byens storstue både med bespisning og omvisning, noe mange har takket ja til. Og dette til tross for vet jeg at storstuen vanligvis ikke åpnes for så unge jubilanter som LEVE. Men først et et lite bakteppe for etableringen av jubilanten. I 1999 opphørte Handlingsplanen mot selvmord etter en seks års prosjektperiode og videre et oppfølgingsprosjekt som ble etablert igjen fra Bakrunnen for etableringen av dette massive løftet fra myndighetens side var de svært høye selvmordstallene fra slutten av 80 årene og tidlig på 1990 tallet. Enkelte år var det faktisk over 700 selvmord pr.år. I de siste årene har antallet blitt redusert og ligger litt i overkant av 500 selvmord pr.år. Under evalueringen av denne Handlingsplanen på slutten av 90-årene var det bred faglig enighet om at man ikke hadde hatt nok fokus på tiltak og programmer for etterlatte. Man visste at etterlatte var en risikoutsatt gruppe høyere enn normalbefolkningen for suicidialitet og selvmord. Noe som vi dessverre som organisasjon har opplevet ved flere anledninger, senest for 3 uker siden hvor vi mistet en av våre sentrale tillittsmenn her i Oslo i selvmord. LEVE ble så etablert og startet sitt arbeid i desember 1999 med praktisk talt blanke ark etter et initiativ fra sentrale personer i fagmiljøene i Bergen og Oslo. Iløpet av disse 10 årene har jeg lyst til å trekke frem og vektlegge 2 satsnings- og arbeidsområder som har vært viktige og helt sentrale for LEVE som organisasjon. Organisasjonsbyggingen Organisasjonsbygging er som jeg pleier å si alt det som mange forbinder med det daglige, litt kjedelige arbeidet, men som faktisk er selve grunnmuren i etablering og drift av en frivillig organisasjon. Det innebærer valg av styrende organer, avholde styremøter med klare vedtak og protokoller, arrangere landsmøter i.h.t. våre vedtekter, rapportering og evaluering innen gitte tidsfrister til bevilgende myndigheter og andre finansieringskilder, og ikke minst arbeide for å videreføre disse prinsippene om drift og ansvarlighet av en organisasjon ut i distriktene til våre fylkeslag. Dette er noe våre politiske partier er spesielt gode til. Iløpet av disse årene er LEVE blitt representert i alle landets fylker og vi kan med rette kalle oss en landsforening. Men det er som med alle frivillige orgnisasjoner det er krevende å holde en organisasjon i drift og man må være forberedt på at det vil bli bølgedaler underveis. Og slik har det også vært for LEVE. Og det som er spesielt for oss er at mange av våre tillittskvinner og -menn selv er etterlatte og har tatt på seg store løft og belastninger, hvor man kanskje ikke var kommet langt nok i bearbeingen av eget tap og sorg og må derfor på relativ kort varsel tre ut av sine verv. Og når man da i tillegg arbeider uten gode økonomiske rammebetingerlser vil vi oppleve store variasjoner i driften av våre fylkeslag. Men når det først er sagt, så må jeg bruke denne anledningen til å takke hundrevis av våre tillitsvalgte som har lagt ned imponerende innsats for organisasjonen og kanskje mer enn vi kunne forvente. Det andre feltet er økonomi og finansiering. Kanskje litt kjedelig det også, men desto viktigere. Økonomi Mye kan og blir gjort uten spesielle økonomiske midler, men på et eller annet tidspunkt i en organisasjons liv, må det til en bedret og mer forutsigbar økonomi for å løfte organisasjonen videre fra et semiprofesjonelt nivå og kunne øke graden av profesjonalitet i hele organisasjonen. De faste og forutsigbare tilskudd fra det offentlige er relativt små til tross for at området fra mange hold er karakterisert som et stort nasjonalt helseproblem et utsagn vi som organisasjon klart kan slutte oss til. Når vi så vet at det fra år til annet er dobbelt så mange selvmord i Norge som antallet dødsofre i trafikken og når man også vet at de som definerer seg som etterlatte etter ett selvmord kan være fra 10 til 20 personer så snakker vi om flere tusen etterlatte hvert år som lever med en traumatisk og ikke minst en langvarig sorg å bearbeide Dette betyr igjen at gruppen av etterlatte teller tusenvis av mennesker i Norge. De sentrale myndigheter har stilt opp med midler gjennom Helsedirektoratet til LEVEs sentrale arbeid og til en del av våre prosjekter. Men dette er midler som er lite forusigbare og som gjør planleggingen av mer langsiktig karakter vanskelig. Det som imidlertid også er en stor utfordring er arbeidet ute i fylkene, hvor vi ofte opplever å falle mellom flere stoler. Fylkesmannens og fylkeskommunens midler til frivillige organisasjoner er svært begrenset og når vi søker om tilskudd fra kommunene i et fylke blir vi ofte avvist fordi vi er et fylkeslag av en landsomfattende organisasjon og derfor ikke er stønadsberettiget. I de nye helseregionene skulle man vel tro at vi ville være tilskuddsberettigede, men her møter vi også stengte dører i den forstand at fordi vi bare er et fylkesorgan og ikke et regionledd. Nå har LEVE riktignok utviklet et godt samarbeid med de relativt nye regionale sentrene for vold,traumer og selvmordsforebygging de såkalte RVTsene, men dette er tross alt mest på tilbudssiden (brosje/informassjonsmatriell, kurs, samlinger etc.) og i hovedsak om forebygging, og det gir ikke noe utslag av økonomiske midler til driften av organisasjonen. For noen uker siden hadde vi et møte med vår Helsestatsråd Strøm-Erichsen om mer langsiktig og forutsigbar finansiering av LEVE og hvor det ble gitt en bred orientering om selvmord som et stort nasjonalt helseproblem. Et positivt møte som vi ennå ikke har fått noe konkret svar fra eller på, men hvor vi håper at det vil komme et sentralt politisk løft når det gjelder økonomi og finansiering. For øvrig er vårt fylkeslag i Oslo i den heldige situasjonen at Oslo både er et fylke og en kommune og hvor kommunen i flere år har vært positive og rause med tilskuddene til LEVE OSLO. Det takker vi for. Vi har i løpet av disse 10 årene vært med på å sette dette alvorlige helseproblemet på dagsorden, og bidratt til at det er noe mindre stigma og større åpenhet rundt selvmord. Etterlatte rundt om i Norge har fått støtte og hjelp i en vanskelig livssituasjon og har fattet håp om bedre livskvalitet.

2 2 LEVE nytt Nr 1 Juni 2010 Ti år etter etableringen av LEVE: Hvordan kan etterlatte bidra til å forebygge selvmord? Av Lars Mehlum, professor dr. med og leder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging LEVE har rundet 10-årsmerket og det gir grunn til både å feire og glede seg over alt som er oppnådd gjennom disse årene og til tanker om fremtiden. I mitt foredrag under jubileet pekte jeg på noen utfordringer som LEVE står overfor og som det sannsynligvis vil være nyttig for organisasjonen å drøfte i tiden etter jubileet når strategier for videre organisasjonsutvikling skal utformes. LEVE har mer enn 1000 medlemmer. Det er ikke et lite tall og alle som er med i organisasjonen bidrar på ulikt vis til at LEVE kan ha et positivt bidrag i samfunnet. Samtidig kan det være tankevekkende å sammenlikne LEVEs medlemstall med tallene for slike organisasjoner som Kreftforeningen ( medlemmer) og Nasjonalforeningen (45 000). Disse foreningene har også svært mange faste givere som bidrar med store deler av organisasjonenes budsjetter, som er på hundrevis av millioner per år. Ca får kreft per år i Norge og om lag får hjerteinfarkt, så dette er viktige folkesykdommer. Men hvert år dør om lag 500 personer i Norge ved selvmord, det skjer årlig nærmere 5000 innleggelser i somatisk sykehus pga selvmordsforsøk, ca 50% av alle akuttinnleggelser i psykiatrisk avdeling skjer med bakgrunn i suicidalitet, tusenvis av ungdommer utfører årlig selvskadehandlinger uten å komme i kontakt med noe hjelpeapparat. Og titusenvis av mennesker etterlates eller berøres ved suicidal atferd i vårt land. Suicidal atferd er altså et problem og en trussel mot folks liv, helse og velferd som ikke står tilbake i omfang for de tidligere nevnte somatiske folkesykdommene. Ut fra dette burde LEVE avgjort hatt flere medlemmer, større budsjetter og mer slagkraft enn i dag. Frivillig innsats er meget viktig i det forebyggende arbeidet! I LEVEs formålsparagraf heter det at organisasjonen skal Iverksette forebyggende tiltak for slik å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. Videre skal LEVE synliggjøre og tilrettelegge for økt bruk av etterlatte som ressurs i sorgstøtte og i det selvmordsforebyggende arbeidet gjennom foreningens egne aktiviteter og tilbud. Enhver som ønsker å støtte LEVE sitt arbeid eller engasjere seg i både forebyggende arbeide og arbeidet for etterlatte ved selvmord, kan være medlem av foreningen. Jeg tror at i de neste 10 år vil det være en viktig utfordring for LEVE å satse sterkere på det selvmordsforebyggende arbeidet i tillegg til støttetiltak for etterlatte. Mange etterlatte som har fått god hjelp og som er kommet et godt stykke i sin sorgprosess begynner å orientere seg på nytt i livet og ser etter nye måter å leve livet sitt slik det nå er blitt etter det smertefulle tapet. Denne nyorienteringen og ønsket om å komme videre i livet er helt nødvendig og sterkt ønskelig. For mange vil sorgstøttearbeid og arbeid opp mot etterlatte ikke på sikt være noe de ønsker å bli værende i de trenger å gå videre. Men for noen av dem vil muligheter til å få delta i frivillig innsats for å hindre at selvmord skal ramme andre være en meningsfull alternativ mulighet. Jeg tror mange vil ønske å bidra på en slik måte innenfor rammen av et større og bredere orientert LEVE. Hvilke uløste oppgaver i selvmordsforebygging kan LEVE bidra til å løse? I mitt foredrag under jubileet trakk jeg fram noen eksempler og forslag til arenaer der frivillig innsats er viktig. Det gjelder tiltak overfor eldre mennesker som opplever ensomhet og sosial isolasjon med økt psykisk sykelighet og selvmordsfare som mulig konsekvens. Her trenger vi ny, kreativ, bred og engasjert innsats. Det gjelder de mange unge menneskene som selvskader. Det gjelder minoriteter som opplever et sterkt stigma ved å være suicidal eller mottaker av psykiske helseverntjenester som et hinder for å få hjelp. Det gjelder de mange suicidale som lider under mangelen på kontinuitet i hjelpeapparatet. Og det gjelder de mange uløste spørsmålene vi står overfor i utvikling og effektvurdering av behandlingstiltak og intervensjoner. Her trenger mer faglig utviklingsarbeid og forskning og en viktig frivillig oppgave er det å skaffe til veie økonomiske midler til slikt arbeid, i tråd med hva organisasjoner som Kreftforeningen og Nasjonalforeningen har gjort i mange år. Visjon 2050 Jeg ser for meg ved LEVES 50 års jubileum i 2050 at forekomsten av selvmord er blitt kraftig redusert i Norge. Dette er blitt mulig blant annet fordi at det er blitt selvsagt at selvmordstruede skal ha like høy kvalitet på behandling og støtte som andre med alvorlige lidelser og tilstander. Dette er også blitt mulig fordi kunnskapene i befolkningen om førstehjelp ved selvmordsfare er blitt like mye allemannseie som kunnskaper om førstehjelp ved hjertestans eller pustebesvær. I 2050 ser jeg også for meg at holdningene til selvmord i befolkningen har endret seg i positiv retning i form av å være mer preget av engasjement, empati og kunnskap. Alle som berøres av selvmordsproblematikken får derfor god støtte av profesjonelle og frivillige hjelpere. I 2050 har LEVE rundet medlemmer og er blitt en «tung» organisasjon som blir regnet med og som arbeider på bred front for alle som blir berørt av selvmordsproblemene. Men er ikke dette overoptimistisk da, vil noen spørre. Da vil jeg svare med å henvise til noen ord av Desmond Tutu og hevde at optimisme ikke er det rette ordet her. Men håp! I m not optimistic, no. I m quite different. I m hopeful. I am a prisoner of hope. Desmond Tutu, 2010

3 LEVE nytt Nr 1 Juni LEVE-priser FINN BORGERSEN Tema: LEVE 10 ÅR Et felles måt for LEVEs sentralstyre er at LEVE skal være en sunn, frisk og omsorgsfull organisasjon som gjør en forskjell for mennesker som har opplevd at noen de er glad i har tatt sitt eget liv. Der har Finn spilt en avgjørende rolle og latt andre spille sine avgjørende roller. Finn har vært krystallklar på at organisasjonen må tilretteleggers slik at verv og roller kan byttes ut, men LEVE ville ikke vært den samme uten Finn Borgersen. I 10 år har han ringt, snakket, reist, møtt, grublet, bekymret seg, tenkt, vurdert, grått, ledd, vært sint og vært glad. Finn har sådd og høstet. Som styreleder i LEVE har Finn gjort en stor forskjell. LARS MEHLUM Tema: TI ÅR ETTER ETABLERINGEN AV LEVE: HVORDAN KAN ETTERLATTE BIDRA TIL Å FOREBYGGE SELVMORD? Lars Mehlum, professor dr. med og leder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, og er medstifter av Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Mehlum har tidligere arbeidet i en årrekke i klinisk psykiatri, og har stått sentralt i utviklingen av den nasjonale strategien for selvmordsforebygging i Norge siden starten i Mehlum er involvert som rådgiver i nasjonale strategier for selvmordsforebygging i en rekke land. Redaktør for Suicidologi samt medredaktør av Suicide & Life-Threatening Behaviour og Archives of Suicide Research. Publisert en rekke forskningsarbeider, fagbøker og artikler. Mottatt flere priser. KARI DYREGROV Tema: ETTER SELVMORDET OG VEIEN VIDERE Kari Dyregrov er sosiolog, dr. philos og arbeider som forsker ved Folkehelseinstituttet i Oslo i teamet for selvmordsforskning, og ved Sorgsenteret, Senter for Krisepsykologi, Bergen. Hun har gjennomført en rekke forskningsprosjekt på voksne og barn/unge og selvmord, krise og sorg. Dyregrov tok initiativet til, og var med på å bygge opp Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, og satt 5 år i Sentralstyret. I 2007 fikk hun den internasjonale Farberowprisen for sitt arbeid med sorg og etterlatte ved selvmord, og avsluttet samme år sitt postdoktorarbeid med boken «Sosial nettverksstøtte ved brå død». På Folkehelseinstituttet deltar hun i et stort prosjekt for å forstå årsakssammenhenger rundt selvmord og er med å utarbeide veilederen fra Helsedirektoratet «Tiltak for etterlatte ved selvmord», som er beregnet på kommunene. Herifra arbeider hun også med prosjektet Omsorg for etterlatte ved brå død i samiske områder. Dyregrov foreleser innen- og utenlands, har publisert bøker og en rekke artikler og bokkapitler om selvmord, brå død og kriser. Hennes siste bok «Etter selvmordet veien videre» kom ut i 2010.

4 4 LEVE nytt Nr 1 Juni 2010 Jubileums - konferansen 2010 Gamle Logen gir en verdig ramme til en flott jubileumskonferanse. Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvåg åpner jubileumskonferansen og understreker viktigheten av Leves arbeid i årene som har vært. Helsedirektoratet inviterte til videre samarbeid i årene som kommer. Stein Husebø, senterleder ved Verdighetssenteret snakker på en varm måte om hva vi kan lære av barn. Datteren Solveigs historie grep oss alle. Olav Gunnar Ballo får oss til å le og gråte med sitt sterke foredrag om sin Kaja. Under festmiddagen meldt han seg inn i LEVE og donerte royalty fra Ariel foto av datteren på kr 30000,- til LEVE. Gry Lunde får et bidrag til klatreutstyr og stående applaus for sitt engasjement og allsidige jobbing i LEVE. Eline Medbøe som leder Minneteppeprosjektet forteller levende om det flotte prosjektet som tar form av etterlatte landet rundt. Styreleder Finn Borgersen oppsummerer 10 år i LEVE på en fin måte til glede for nye og gamle medlemmer og fagfolk.

5 LEVE nytt Nr 1 Juni Manuela Ramin-Osmundsen, tidligere barne-og likestillingsminister, forteller om hvordan hun kom ut av krisen og hvordan hun valgte å leve istedenfor å overleve. Per Isdal fra Alternativ til vold holder et gripende foredrag om sammenhengen mellom vold og selvmord. Lars Weiseth fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress gir en god faglig oversikt over ulike reaksjoner ved brå og voldsom død. Rikke Rindahl Bendiksen loset oss støtt og informativt gjennom hele konferansen. Wenche Medbøe fra Det Norske Teater forteller et indisk eventyr om en trost som klarte det umulige fordi kjærligheten var så sterk. Michael de Vibe fra Kunnskapssenteret engasjerer forsamlingen med sitt foredrag om å være tilstede i eget liv.

6 6 LEVE nytt Nr 1 Juni 2010 Det er staselige gjester i Rådhuset den 4. juni En beveget Finn Borgersen hilser ordfører og forsamlingen og vi minnes Herman van Eggelen. Vår mann Jarle Mortensen fikk Ordfører Fabian Stang til å invitere LEVE til mottakelse i Rådhuset. Ordfører Fabian Stang ønsker LEVE velkommen og berømmer oss for det nødvendige og omfattende arbeid etterlatte gjør i hele landet.

7 LEVE nytt Nr 1 Juni LEVE er nasjonal arrangør av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september og denne internasjonale dagen markeres i september og oktober rundt om i hele landet. Sammen med representanter fra fagmiljøet, går etterlatte ved selvmord sammen for å spre informasjon og kunnskap om selvmordsforebygging og etterlattes situasjon, og det vil bli en rekke større, lokale arrangementer. Nærmere informasjon om disse, se fylkeslagenes sider under Året motto for Verdensdagen er «Mange mennesker, mange steder: La oss sammen jobbe for å forhindre selvmord verden over» og banneret kan lastes ned via IASPs nettsider (the International Association for Suicide Prevention): I tråd med dette globale perspektive på selvmord, arrangerer LEVE en nasjonal markering i Oslo. Fagkonferansen «Selvmordsforebygging i et flerkulturelt Norge» 10. september har en rekke aktuelle og spennende foredragsholdere. Markeringen arrangeres med støtte fra Helsedirektoratet og Fritt Ord. P R O G R A M O V E R S I K T: 8:00 Registrering 8:30 Konferansestart 8:35 Sara Azmeh Rasmussen 9:15 Marianne Opaas Kriser og traumer i et flyktningeperspektiv 10:15 Heidi Hjelmeland Selvmordsforebygging i et flerkulturelt Norge 11:15 Judith Van der Weele 12:00 Lunsj Alliansebygging med etniske minoriteter vanlige utfordringer for norske utdannete hjelpere 13:00 Inger Lise Lien Skam og ære 14:00 Unni Wikan Selvmord i krysskulturelt perspektiv 15:00 Anne Silviken og Gro Berntsen Selvmordsproblematikk og forebygging i samiske samfunn Konferansen finner sted på Thon Hotell Bristol fredag 10. september kl 8:30 16:00. Påmelding kan gjøres på e-post: (merk e-posten: Verdensdagen) eller på telefon til Gry Lunde ved LEVEs sekretariat: / Pris: 500,- for fagpersoner 100,- for medlemmer i LEVE og studenter. Prisen inkluderer lunsj. Sara Azmeh Rasmussen Norsk-syrisk med muslimsk bakgrunn, skribent og samfunnsdebattant. Sara er transperson. På kvinnedagen i fjor, brant hun et slør for å protestere mot det hun mener er diskriminerende koder i det religiøse plagget. Marianne Opaas Marianne Opaas er psykolog ved NKVTS (Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress). Heidi Hjelmeland Heidi Hjelmeland er professor ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU, med en bistilling ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Judith Van der Weele Judith Van der Weele er psykologspesialist og spesialrådgiver ved RVTS-Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Inger Lise Lien Inger Lise Lien er sosialantropolog og forsker ved NKVTS. Unni Wikan Unni Wikan er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og har skrevet flere bøker, sist Om Ære (2008) hvor hun utforsker ulike sider ved det muslimske æresbegrepet. Anne Silviken Anne Silviken jobber som psykolog ved PUT-Karasjok, Samisk Nasjonalt Kompetansesenter psykisk helsevern (Helse- Finnmark) og som forsker ved Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø. Gro Berntsen Gro Berntsen er spesialkonsulent ved RVTS-Nord (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), fagteam selvmordsforebygging. Generalsekretærens spalte Det er med stolthet og glede jeg mottar hilsener fra fornøyde medlemmer som deltok på LEVEs 10 års jubileumskonferanse 3. og 4.juni på Gamle Logen i Oslo. Det var en staselig ramme rundt arrangementet og jubileet startet med styreleder Finn Borgersen på God Morgen Norge TV2, hvor han presenterte LEVE på en fin måte. Konferansen ble åpnet av Bjørn Guldvåg, assisterende direktør i Helsedirektoratet. Han berømmet LEVE for sitt arbeid og ønsket videre samarbeid velkommen. Konferansen var i all hovedsak lagt opp til at dag 1 var viet etterlatte og LEVEs historie. Vår alles Finn dro linjene fra 1999 og fram til i dag på en utmerket måte. Stein Husebø rørte alles hjerter med sitt engasjerte foredrag om det å dø og om hans solstråle Solveig. Lars Mehlum delte sin kunnskap og hadde noen spenstige visjoner for LEVEs framtid. Se innlegg. Michael de Vibe fra Kunnskapssenteret tok oss med på en spennen de reise i Foto: Frode Hansen, VG. øyeblikkets tilstedeværelse og metoder for å være tilstede i eget liv. Kari Dyregrov har et godt grep om feltet og delte sitt kunnskapsgrunnlag med oss. Hun fikk en LEVE Pris for sitt utrettelige engasjement for etterlatte. Olav Gunnar Ballo avrundet dagen med et gripende «vitnesbyrd» som ble meget godt mottatt av oss alle. Fredag morgen startet med et friskt og morsom eventyr fra India framført av Wenche Medbøe på en fantastisk levende måte. Eventyret handlet om kjærlighet og at ingen er for små til å nå sine mål. Deretter delte Lars Weiseth sine erfaringer og forskning om kriseforståelse og traume reaksjoner ved brå og uventet død. Per Isdals sterke foredag om vold og selvmord gjorde inntrykk. Hans fokusering på to tabuer som går sammen og sammenhengen mellom vold og selvmord er et viktig bidrag i et terapeutisk og forebyggende perspektiv. Eline Medbøe viste oss Minneteppe-prosjektet gjennom bilder og ord og vi forstår alle hvor viktig dette arbeidet er. Ta godt imot henne når hun reiser rundt i landet! Manuela Ramin-Osmundsens foredrag avslutningsvis var en ærlig og flott beskrivelse av hennes oppvekst, avgang og valget om å leve istedenfor å overleve. Om å lede seg selv mot alle odds kan være til hjelp for noen og enhver. Jeg fikk gleden av å dele ut LEVE prisen til vår Finn Borgersen for sitt engasjement for LEVE i 10 år. Talen finner dere på våre hjemmesider. Ordfører Fabian Stang tok oss imot i Rådhuset med taffelmusikk og tapas og noen edle tråper. Det var et fantastisk syn å se LEVEs medlemmer festpyntet og med hevet hode bli kastet glans over av ordføreren. Festmiddagen tror jeg vi alle kommer til å huske lenge. Nils Petter Hauge sjarmerte oss gjennom kvelden og fikk pris for å ha vært med i LEVE fra tidenes morgen, lokalt og nasjonalt. Helge Stormoe ble takket for at han som eneste har vært fylkesleder i 10 år og Terese Grøm for sentral innsats i LEVE. Et annet høydepunkt var da Olav Gunnar Ballo ga LEVE en sjekk på kr ,- som tilsvarer hans mottatte royalty på anvendelse for bilder tatt av Kaja. VG var der og dekket konferansen. LEVE har en stor rolle å spille for etterlatte. Og vi gir en stemme og skal være aktive i arbeidet for å sikre gode helsetjenester til etterlatte. Vår erfaringsbaserte kompetanse er viktig for det nødvendige forebyggende arbeid vi har å gjøre. Vi kalte konfernasen «Å LEVE LIVET». Det er nok av utfordringer å ta tak i framover. Vi gjør det sammen. God sommer til dere alle! Hilsen Lillian Erichsen Påmeldingsfrist: 1. september.

8 Retur: LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord Storgata 38, 0182 Oslo LEVE nytt Nr 1 Juni 2010 Leserens side Lærerikt FriskOpp-kurs VIVAT og LEVE har tidligere sammen arrangert «Førstehjelp ved selvmordsfare», et kurs mange i LEVE gjennomførte. Nå er oppfølgerkurset i gang, en unik og gratis mulighet for LEVEs medlemmer. Jeg oppfordrer alle som tidligere har tatt førstehjelpskurset, til å melde seg på, sier Berit Myreng, som deltok på FriskOpp i Tromsø 27. mai. LEVE og undervisningsprogrammet VIVAT inviterer i år til FriskOpp, et vedlikeholdskurs for tidligere deltakere på kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare». Vivatkurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» er integrert i den nasjonale strategien for kompetansebygging i selvmordsforebygging. Deltakerne lærer her å tyde Redaksjonelt ansvarlig: Lillian Erichsen LEVE Storgata 38, 0182 Oslo Merk konvolutten med «LEVEnytt». Layout: Prinfo Unique Trykk: printxpress Dette er et kurs alle bør få med seg, av de som tidligere har VIVATs førstehjelpskurs, sier Berit Myreng om FriskOppkurset. Myreng deltok på kurset i Tromsø 27. mai. faresignaler, og gripe inn i tilfeller med akutt selvmordsfare. Berit Myreng var en av de som tok dette førstehjelpskurset gjennom LEVE, og var derfor kvalifisert til å delta på FriskOpp-kurset. Myreng er etterlatt og tar videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid. Forventningene jeg hadde på forhånd var å få en liten oppdatering av det vi gikk gjennom ved førstehjelpskurset. Det er jo alltid ting som en glemmer underveis. For eksempel så vi samme film som ble vist den gang, og jeg oppdaget flere ting i filmen nå, enn første gangen jeg så den. Slikt er virkelig lærerikt, sier Berit Myreng, og understreker videre verdien av diskusjoner og problemstillinger som presenteres underveis og blir løst i plenum. Det viktigste jeg fikk ut av dette kurset var diskusjoner med resten av gruppa. Lytte og høre hvordan de forskjellige opplevde dette i hverdagen. Det at jeg fikk muligheten til å dele mine erfaringer og tanker om hvordan det oppleves å være etterlatt, gjorde noe positivt med meg. De var lydhøre og tok meg godt imot, sier Berit Myreng. Nyttig kurs Vivat og faglig leder, Ann-Jorid Møller, er veldig fornøyd med for andre gang å være i en prosjektperiode sammen med LEVE. Erfaringer fra LEVE sine medlemmer bringer en viktig dimensjon inn i kursene våre, sier Ann-Jorid Møller. Hun påpeker også at FriskOpp vedlikeholdskurs er nyttig enten du deltok på Førstehjelpskurset for flere år tilbake, eller om du forholdsvis nylig var kursdeltaker på 2 dagers kurset. Lærestoffet har gjerne fått modne litt, og du har kanskje fått prøvd ut intervensjonsmodellen eller deler av den. Kurset gir deg dermed viktig vedlikehold av den kompetansen du har tilegnet deg i førstehjelp til mennesker i selvmordsfare, sier Møller. Påmelding Invitasjon og påmeldingsskjema har tidligere i år blitt sendt til LEVEs fylkeslag, men for å være sikre på at alle mottar invitasjonen, sendes den i tillegg ut per post. Noen fylkesmedlemmer har allerede mottatt brevet, mens andre fylker vil få det tilsendt tidlig i august. Invitasjon og påmeldingsskjema ligger også tilgjengelig på LEVEs hjemmesider, Følgende datoer arrangeres FriskOpp-kurs i løpet av høsten 2010: Lillesand, 16. september. Påmeldingsfrist 1. september. Bergen, 4. oktober. Påmeldingsfrist 17. september. Oslo, 16. oktober. Påmeldingsfrist 17. september. Ny dato for kurs i Trondheim vil lanseres senere. LEVE dekker kursavgift, reiseutgifter og eventuell overnatting for sine medlemmer. Har du noen kommentarer til nyhets brevet eller vil du bidra med egne innlegg: E-post: Tlf.: (merk nytt tlf. nr.) Fylkeskontakter Finnmark Fylkeslag Helge Stormo Per Larsensgt. 20,9950 Vardø Tlf: / Troms Fylkeslag Merethe Eidstø Kristiansen Stakkeveien 74 / 201, 9018 Tromsø Tlf Nordland Fylkeslag Hilde Fredheim Markvn. 14, 8310 Kabelvåg Tlf / (jobb) Kontakt-telefon: / Nord Trøndelag Fylkeslag Einar Johan Jakobsen Vennesborgvn. 17, 7670 Inderøy Tlf Kontakt-telefon: Sør Trøndelag Fylkeslag Laila Berg Nesset, Væretrøa 59 Kontakt-telefon: Ranheim Tlf Møre og Romsdal Fylkeslag Magny Landre Langhauan 3, 6320 Isfjorden Tlf Sogn og Fjordane Fylkeslag Sigurd Sande Skarstein, 6969 Straumsnes Tlf Hordaland Fylkeslag Linda S. Amundsen Peer Gyntsvei Fyllingsdalen Tlf: Kontakt-telefon: Rogaland Fylkeslag Sissel Kjersti Bjørke Mjølsnes, 4160 Finnøy Tlf Kontakt-telefon: Mitt dikt Usalige som spør, og dåre du som svarer! Der finnes ikke ord, som dødens dyp forklarer. Der er slett ingen natt og ingen mørkets port. Vi vet kun der er fred for den som har gått bort Arnulf Øverland Aust-Agder Fylkeslag Erling Steen Sjøverstø, 4900 Tvedestrand Tlf Vest-Agder Fylkeslag Mona Krahl Johansen Tjønnelia 4, 4640 Søgne Tlf Telemark Fylkeslag Janet Ververda Spirea, Praksis for psykisk helse Skiensgt. 18, 3912 Porsgrunn Tlf Vestfold Fylkeslag Bjørn Brekke Skiringssalveien 64, 3213 Sandefjord Tlf Buskerud Fylkeslag Hanne Haverstad Knudsen Spinnerigata 8, 3320 Vestfossen Tlf / Oslo Fylkeslag Valborg Sandvold Bertelsen Stasjonsveien 38 C, 0772 OSLO Tlf / (jobb) / Akershus Fylkeslag Hilde Hjelle Jørnstuv 2, 2050 Jessheim Tlf Kontakt-telefon: Hedmark Fylkeslag Aud Aabakken Østgårdsvn 2, 2380 Brummundal Tlf Kontakt-telefon: Oppland Fylke Inger Horn Holden Øverbyvegen 337, 2830 Raufoss Tlf / Kontakt-telefon: Østfold fylkeslag Lisbeth Olsen Bekkevoldveien 16, 1791 Tistedal Tlf Nye sentralstyremedlemmer i LEVE Bente Birkeland, fagperson. Jobber ved RVTS, Sykehuset Innlandet Anne Kari Eide, fageperson. Vernepleier, jobber i Bergen kommune. Henning Herrestad, fagperson. Jobber som koordinator i Fransiskushjelpen og er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for selvmordsforskningog forebygging. May Cristin Eidstø Kristiansen, etterlatt. 22 år, opprinnelig fra Finnmark. Jobber i barnehage i Oslo Tom Aile S. Bientie, etterlatt. Student, tidligere ungdomsrepresentant i sentralstyret.

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

Leve Videre. Den nasjonale markeringen Verdensdagen for selvmordsforebygging 2012

Leve Videre. Den nasjonale markeringen Verdensdagen for selvmordsforebygging 2012 Leve Videre Den nasjonale markeringen Verdensdagen for selvmordsforebygging 2012 Leve Videre LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (www.leve.no) er nasjonal koordinator for Verdensdagen for

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Årsrapport LEVE Akershus 2012

Årsrapport LEVE Akershus 2012 Årsrapport LEVE Akershus 2012 LEVE Akershus fylkesstyre 2012 LEVE Akershus fylkesstyre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Leder Marianne Lund Ahrn Etterlatt Nestleder Erland Vestli Etterlatt Styremedlem

Detaljer

Barn som pårørende ved selvmordsatferd

Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pa rørende ved selvmordsatferd Det har vært lite fokus på hvordan vi skal fange opp og hjelpe barna når foreldre forsøker å ta livet sitt eller begår selvmord.

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE

FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med Extra-midler for gjennomføring av VIVAT kurs for ansatte på krisesentrene Forebygging, prosjektnummer 2010/1/0523

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI FRA SELVMORDSRISIKOVURDERING TIL BEHANDLING AV KRONISK SUICIDALITET TRE-DAGERS KURS 16. 18. OKTOBER 2017 CLARION COLLECTION HOTEL GABELSHUS I OSLO Foreleserne på

Detaljer

Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team.

Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team. Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team. Helsepersonelloven 10A Når bør man informere barn? Å ta barnas perspektiv Snakke med foreldre Når foreldre dør Hva hjelper? Logo

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Og så: En utfordring

Og så: En utfordring Først av alt Og så: En utfordring Ti år etter etableringen av LEVE: Hvordan kan etterlatte bidra til å forebygge selvmord? Lars Mehlum Professor dr med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging

Detaljer

Strategisk handlingsplan

Strategisk handlingsplan Strategisk handlingsplan 2009 2011 Perioden 2009 2011 Strategisk handlingsplan LEVE er en livssynsnøytral, frivillig organisasjon, og har siden stiftelsen i 1999 arbeidet for å sikre etterlatte ved selvmord

Detaljer

LEVEnytt Sogn og Fjordane nr 1-2008

LEVEnytt Sogn og Fjordane nr 1-2008 LEVEnytt Sogn og Fjordane nr 1-2008 Innlegg, kommentarer spørsmål, dikt, erfaringer og annet kan sendes til: LEVE Sogn og Fjordane Fylkeslag, v/ Eva Pleym Lund, Refvik 6710 Raudeberg. Tlf 95708318, e-post:

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304 Saksframlegg PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304 Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner den framlagte planen. Saksfremlegg - arkivsak 07/33304 1 Bakgrunn I

Detaljer

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle Forord til 3. utgave Utfordringene som omtales i boken da den ble revidert i 2000 (se nedenfor), gjelder fortsatt. En omfattende revisjon av boken har vært nødvendig ut fra mange forhold. Nye helselover

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

«Hør på meg og snakk til meg!»

«Hør på meg og snakk til meg!» Forord (hensikt med rapporten) «Hør på meg og snakk til meg!» Når barn og unge blir pårørende Rapporten beskriver hvorfor vi gikk i gang med prosjektet og hvordan vi har gjennomført det. Dette prosjektet

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Sluttrapport. Skolebarn og sorg. Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen

Sluttrapport. Skolebarn og sorg. Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen Sluttrapport Skolebarn og sorg Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen Prosjektnummer: 2011/1/0465 Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektleder:

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

HØSTPROGRAM 2015 OSLO

HØSTPROGRAM 2015 OSLO HØSTPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID I løpet av vårhalvåret 2015 har om lag 100 pårørende deltatt på våre kurs og samtalegrupper. Pårørendeskolen har hatt gleden av å komme i kontakt med engasjerte

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Selvmordsrisikovurdering Bare en prosedyre, eller også en intervensjon?

Selvmordsrisikovurdering Bare en prosedyre, eller også en intervensjon? Selvmordsrisikovurdering Bare en prosedyre, eller også en intervensjon? Siv Hilde Berg Psykolog og stipendiat i Risikostyring og samfunnssikkerhet siv.hilde.berg@sus.no Fredrik Walby, Kristine Rørtveit

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Trondheim 10. mai 2012 ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Sluttrapport til Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering

Sluttrapport til Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport til Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektidentifikasjon: 4253 Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2009/1/0505 Prosjektnavn: Vivats Friskopp-kurs til tillitsmenn Søkerorganisasjon:

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt

Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt Planlagte forberedende samtaler En planlagt forberedende samtale innebærer at pasient og/eller pårørende

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi_2008_2012.doc Side 1 av 6 Innledning Rådet for psykisk helses visjon er et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Detaljer

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Prosjektnummer: 2011/1/0561 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn Prosjekttema: Besteforeldre opplever en dobbel sorg:

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

En himmelblå opplevelse - høstens medlemssamling på Vega

En himmelblå opplevelse - høstens medlemssamling på Vega En himmelblå opplevelse - høstens medlemssamling på Vega Helga 23-25 september i år avholdt LMSO sin medlemssamling på verdensarvøya Vega. Hele 22 stykk var påmeldt til samlinga. Dette ble ei svært innholdsrik

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Sluttrapport. Forebygging, prosjektnr. 2015/FB Vekst, Mot og Hard jobbing. Fagkonferanse for tillitsvalgte og ressurspersoner

Sluttrapport. Forebygging, prosjektnr. 2015/FB Vekst, Mot og Hard jobbing. Fagkonferanse for tillitsvalgte og ressurspersoner Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2015/FB14062 Vekst, Mot og Hard jobbing Fagkonferanse for tillitsvalgte og ressurspersoner Voksne med medfødt hjertefeil 1 Forord Fagkonferansen «Vekst, Mot og Hard

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i nord Samling 1 2.-3. september 2014 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Velkommen ved fylkesmannen i Troms Rådgiver Anette Moltu Thyrhaug Tirsdag 2. Brukermedvirkning

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Selvmord; risikofaktorer og vurderinger i akuttsituasjoner

Selvmord; risikofaktorer og vurderinger i akuttsituasjoner Selvmord; risikofaktorer og vurderinger i akuttsituasjoner Fredrik A. Walby Forsker; Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, UiO Sjefpsykolog; Voksenpsykiatrisk avd. Vinderen, Diakonhjemmet

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

PORSGRUNNSKONFERANSEN 2014. for psykisk helse, kultur og forskning

PORSGRUNNSKONFERANSEN 2014. for psykisk helse, kultur og forskning Friheten er som luften. Først når en ikke har den, merker en hva den betyr. Mennesket er født fritt PORSGRUNNSKONFERANSEN 2014 for psykisk helse, kultur og forskning MÅLET MED PORSGRUNNSKONFERANSEN Distriktspsykiatrisk

Detaljer

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging 1 Sluttrapport Sammen om MS Prosjektnummer: 2009/1/0426 Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser!

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser! Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år premiedryss og spesialpriser! Konkurranseregler: Alle som går i 1. 7. klasse kan delta. Gå sammen to eller fl ere, gjerne hele klassen sammen. Lag et vitenskapelig

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Evaluering etter Utøya-samling

Evaluering etter Utøya-samling Evaluering etter Utøya-samling Sørmarka, 30.9. 2.10.2016 Nils Petter Reinholdt, spesialrådgiver Evalueringen etter samlingen på Sørmarka 30.9.-2.10.2016 viser stor overvekt av fornøyde deltagere. Det som

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 1 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem

Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem Planlagte forhåndssamtaler En planlagt forhåndssamtale på sykehjem innebærer at

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Hvorfor arbeidet er igangsatt Nasjonale retningslinjer for forebygging

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

LEVE Verdensdagen 10. september 2012

LEVE Verdensdagen 10. september 2012 LEVE Verdensdagen 10. september 2012 Tanker om Nord-Trøndelag Ass. fylkeslege Tor-Finn Granlund Organisering av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag av psykiatrien i Nord-Trøndelag Voksenpsykiatrien Barne- og

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF NAF - Norges Automobil-Forbund 02.11.2010 1 Undersøkelse om salting NAF har over 500.000 medlemmer Ca.

Detaljer

Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning

Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning Velkommen til seminar om Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning Arrangører: Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS) og Árran Julevsáme guovdasj

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Jakten på nye kontaktpersoner er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Hvordan bistå UNGE ETTERLATTE. etter selvmord. Traumet og sorgen ved selvmord påvirker unge i lang tid

Hvordan bistå UNGE ETTERLATTE. etter selvmord. Traumet og sorgen ved selvmord påvirker unge i lang tid Hvordan bistå UNGE ETTERLATTE etter selvmord Traumet og sorgen ved selvmord påvirker unge i lang tid De unge sliter med psykososiale, eksistensielle og relasjonelle vansker De unge trenger og ønsker støtte

Detaljer