Å RSMØTE og 24. JANUAR Kl og MØTEBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å RSMØTE 2014. 23. og 24. JANUAR 2014. Kl. 16.30-20 og 10.00-16.30 MØTEBOK"

Transkript

1 Å RSMØTE og 24. JANUAR 2014 Kl og MØTEBOK

2 Å M 01/14 Konstituering Ordstyrere: Forslag: Julia Kristoffersen (leder)(ja), Astrid Hårstad, Gunn-Vivan Eide, Erlend Horn, Idun Bortne, Julie Andersland, Sindre Horn (ja, lørdag), Referenter: Forslag: Siri K. Hamre (leder), Mikael, Tallak Rundholt, Torstein Skårnes, Marit Thunes, Njaal Neckelmann Tellekorps: Forslag: Gyri Skre, Hans-Carl Tveit, Anton Engen, Øydis Lebiko Signatur på protokoll: Forslag: Erling Birkeland, 2

3 Å M 01/14 Konstituering FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR BERGEN VENSTRES ÅRSMØTE Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall når annet ikke er bestemt i Venstres vedtekter. 2. Stemmeberettigede årsmøtedeltakere melder seg på talelisten ved tydelig å vise nummerskilt. 3. Forslag må leveres skriftlig med forslagsstillers navn. 4. Stemmeberettigede er alle medlemmer i Bergen Venstre som har betalt kontingent for 2013 eller Møteleder kan innføre taletid og organisere debatten etter behov. 6. Forretningsorden vedtas ved konstitueringen av møtet. Endringer i forretningsorden kan dog senere vedtas med 2/3 flertall. 7. Ved personvalg skal alternative forslag til den framlagte innstillingen settes opp mot en bestemt person i denne innstillingen. Den er valgt som oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer. Blank stemmeseddel regnes som avgitt stemme. Avstemningen skal være skriftlig dersom minst en delegat krever det. 8. Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas omvalg. Er det flere enn to kandidater faller kandidaten med færrest stemmer ut i hver valgomgang, inntil en av kandidatene oppnår flere enn halvparten av stemmene. Dersom to kandidater oppnår det samme antall færreste stemmer i samme valgomgang, foretas loddtrekning om hvilken kandidat som faller ut. 9. Alle valg på årsmøtet gjelder fra årsmøtets avslutning. 10. Ved behandling av årsmøtets saker er det kun delegater som har forslag- og stemmerett. Årsmøtet kan innvilge talerett til ikke-delegater. 3

4 Å M 01/14 Konstituering SAKSLISTE ÅM 01/14 ÅM 02/14 ÅM 03/14 ÅM 04/14 Åpning og konstituering: Valg av dirigenter, referenter, tellekorps og protokollunderskrivere Godkjenning av forretnings- og møteorden for årsmøtet Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av program for årsmøtet Generell politisk debatt Innledning og debatt Årsmelding Styrets innstilling til årsmelding for lokallaget. Inneholder også årsmeldinger for bydelslagene og sideorganisasjonene, samt bystyregruppen. Regnskap Styrets innstilling til regnskapet for Styrets medlemmer har ikke stemmerett i ÅM 03/14 og 04/14. ÅM 05/14 Kontingent 2015 Styrets innstilling til kontingent. ÅM 06/14 Budsjett 2014 Styrets innstilling til budsjett for ÅM 07/14 ÅM 08/14 Vedtektsendringer Innkomne forslag til vedtektsendringer. Politiske uttalelser Innkomne forslag til politiske uttalelser. ÅM 09/14 Strategiplan Strategiutvalgets forslag til strategiplan. ÅM 10/14 Handlingsplan 2014 Styrets forslag til handlingsplan ÅM 11/14 ÅM 12/14 Valg Valg av nytt styre 2014 valgkomiteens innstilling Valg av nytt IO-utvalg 2014 valgkomiteens innstilling Valg av delegasjon: fylkesårsmøtet februar valgkomiteens innstilling Valg av redaksjonsnemd 2015 styrets innstilling Valg av valgkomité 2015 styrets innstilling Valg av nominasjonskomite for kommunevalget i 2015 styrets innstilling Andre innkomne saker (ingen innen fristen) 4

5 Å M 01/14 Konstituering PROGRAM Fredag 24. januar 16:30 Registrering 17:10 Leder ønsker velkommen 17:20 Konstituering 17:30 Årsmelding 17:45 Regnskap :00 Vedtektsendringer 18:40 Pause 18:55 Strategiplan 19:30 Prioriteringsdebatt politiske uttalelser 20:00 Slutt Frist for å melde endringer til politiske uttalelser settes til kl Lørdag 25. januar 10:00 Registrering 10:15 Leder ønsker velkommen 10:20 Orienteringer om politiske uttalelser v/red.nemnd 10:30 Kontingent :50 Handlingsplan 11:30 Budsjett :00 Generell politisk debatt - 12:40 Pause 13:10 Fortsettelse generell politisk debatt 13:50 Politiske uttalelser 14:20 Forretningsorden for programmøtet 14:50 Politiske uttalelser 15:30 Valg 16:25 Orienteringer SLUTT 5

6 Årsmelding 2013 Å M 03/14 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra til Denne årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2013 og Valgkampplan 2013 som la grunnlaget og føringene før arbeidsåret som har gått. Innhold 1. INNLEDNING GENERELL EGENEVALUERING STORTINGSVALGET KOMMUNEVALGET ÅRSMØTET TILLITSVALGTE HOVEDSTYRET INFORMASJONS- OG OPPLÆRINGSUTVALGET MEDLEMSAKTIVITET BYDELSLAGENE GJENNOMFØRTE TILTAK I HANDLINGSPLANEN IKKE-GJENNOMFØRTE TILTAK I HANDLINGSPLANEN MEDLEMSTALL ØKONOMI REPRESENTASJON VEDLEGG

7 Årsmelding GENERELL EGENEVALUERING Årsmøtet vedtok en meget detaljert handlingsplan og valgkampplan, og nær sagt alt styrearbeid i 2013 har gått med til å etterleve årsmøtets vilje. Styret ser det som en fordel at valgkampplanen var detaljert, da dette gir allment aksepterte føringer i hele organisasjonen på hva som forventes av den enkelte. Handlingsplanen var etter styrets mening derimot for detaljert, og har ikke gitt nødvendig rom for kreativitet, engasjement og muligheter til å prege eget arbeid. Handlingsplanen ble i all hovedsak vedtatt etter innstilling fra styret, så styret må ta selvkritikk på dette. Handlingsplanen for 2013 inneholdt mange detaljer, men få målsetninger. Vi har med andre ord gjort mye arbeid uten å ha hatt særlig klare mål på hvorfor. Dette var en stor svakhet ved handlingsplanen, og styret foreslår å endre på dette i handlingsplanen for For 2014 foreslår vi derfor tre klare mål, og ber om at operasjonalisering av disse målene overlates til styret. Vi foreslår derfor bare noen få tiltak under disse målene. Styret opplever at Bergen Venstre har en veldig byråkratisk organisering. Kombinert med at vi er en frivillig organisasjon, gjør dette oss meget avhengige av at alle utfører sin rolle i «byråkratiet». Vi har nå vært gjennom to år med ny styrestruktur inndelt i et hovedstyre og et driftsstyre, og begge styrene har vært tunge å drive og samle til vedtak. Styret ved lokallagsleder har derfor spilt inn et sett med vedtektsendringer for årsmøtet, der vi både går bort fra driftsstyremodellen, og samtidig reduserer hovedstyret i omfang. Både arbeidsåret og valgkampen har vist oss at bydelslagene er helt essensielle ledd i vår valgkamporganisasjon, men ikke til det generelle organisasjonsarbeidet i Bergen Venstre. I forslagene til vedtektsendringer foreslår vi at bydelslagene ikke lenger gis stemmerett i hovedstyret. Dette har flere hensikter: for det første for å spisse bydelslagsstyrene som lokale organisasjoner uten ansvar og arbeid som omfatter organisasjonen utenfor egen bydel; dernest for å spare hovedstyret for den situasjonen vi flere ganger i løpet av året har opplevd i at bydelslagsmedlemmer ikke møter til hovedstyremøtet og dermed gjør hovedstyret vedtaksudyktig; videre for å gjøre årsmøtet til det eneste organet som utpeker Bergen Venstres representanter i hovedstyret, og dermed gi årsmøtet full sanksjonsmyndighet over styret (med unntak av sideorganisasjonenes representanter); og til slutt for å gjøre styrevervet viktigere og mer interessant for de som velges av årsmøtet. Styret savner kampvoteringer om styreplassene. Det skal legges til at ett bydelslagsårsmøte (Fana og Ytrebygda) alt har vedtatt at det ikke ønsker stemmerett (og med det representasjonsplikt) i hovedstyret. 3. STORTINGSVALGET 2013 Styrets arbeid har naturligvis vært preget av at 2013 var et valgår, og styret er godt tilfreds med valgkampen og valgresultatet i Bergen. Venstre fikk 6,8 % av stemmene i Bergen, der vi fikk 7,3 % av stemmene på selve valgtinget, mot 6,1 % blant forhåndsstemmene. Forhåndsstemmene fordeles ikke lengre på valgkretser, så vi har dessverre ikke statistikk på fremgang eller tilbakegang i løpet av valgkampen i de enkelte kretsene, men det er vår oppfatning at Venstre generelt fikk et løft i de kretsene vi drev valgkamp i. I tillegg kan fremgang i kretser der vi drev lite valgkamp (Åsane) muligens tilskrives bybaneutbyggingen og en kinoreklame som spilte på tog og bybane. 7

8 Årsmelding 2013 Valgkamputvalget til Hordaland Venstre har p.t. ennå ikke levert en valgkampevaluering, og Bergen Venstre har ikke blitt bedt om å levere en egen valgkampevaluering for Bergen til valgkamputvalget. Dette arbeidet har derfor ikke blitt initiert fra styrets side. Vi finner derfor behov for å bruke litt plass i årsmeldingen på et kortfattet valgkampsammendrag. Lokallagsleder i Bergen Venstre satt i valgkamputvalget for Hordaland Venstre, og tok ansvar for valgkampledelse av Bergen og styret tok på seg ansvaret for valgboden på Torgalmenningen. Driftsstyret lyste ut en egen kompensert stilling som valgbodsjef. Det var kun én søker til stillingen (Julia Kristoffersen), som det øvrige driftsstyret valgte å engasjere til jobben. Etter at valgkampen var kommet i gang ble det også klart at Bergen Venstre trengte en kampanjeansvarlig (for rushtidsaksjoner m.v.). Styremedlem og fungerende leder for Bergenhus Venstre, Siw Bergesen, påtok seg dette ansvaret ulønnet. Styret er meget godt fornøyd med jobben som valgbodsjefen gjorde, men det er likevel styrets oppfatning at det var en feiltakelse av Bergen Venstre å påta seg ansvaret for valgboden. En valgbodsjef som var engasjert av Bergen Venstre, men som også skulle svare til valgkampsjefen til Hordaland Venstre, skapte uklare kommandolinjer. I tillegg medførte valgbodansvaret kostnader som burde lagt under Hordaland Venstre sitt valgkampbudsjett. Valgkampsjefen endte også opp med å bruke mye av sin tid på Bergen, som hun ikke var forespeilet ved ansettelse. Ved senere valg er det vår anbefaling at Hordaland Venstre selv engasjerer både valgbodsjef og kampanjeansvarlig for sentrale kampanjer. Dette vil skape klarere rolleinndeling og kommandolinjer. Valgbodsjef og kampanjeansvarlig disponerte varesykkel som bystyregruppen kjøpte inn. Sykkelen ble lite brukt, da denne krevde noe tilvenning. Den var likevel et godt alternativ til standsbord (som Bergen Venstre etter denne valgkampen nå eier tre sett av). Sykkelen står nå utstilt på BOA-sykler på Fjøsanger. BOA har tatt på seg ansvar for oppbevaring og vedlikehold mellom valgkampene. Av bydelslagene var det kun Årstad som hadde en organisert valgkamp på egen hånd, drevet av flere personer, mens ledelsen i Bergenhus Venstre var engasjert i den generelle valgkampen, og Arna, Laksevåg og Åsane ble drevet av enkeltpersoner. Fana og Ytrebygda hadde flere aktive, men innsatsen ble koordinert fra valgkampledelsen på Venstrekontoret. Fyllingsdalen hadde et par aktive, men liten koordinering. Valgkamplederen for Bergen disponerte elbil som vennlig ble stilt til veie av Liv Skår Ludvigsen (som senere meldte seg inn i Venstre) i valgkampen, og drev mest logistikk, med vekt på utdeling av materiell i postkasser og ved dørbesøk i Fyllingsdalen og Fana og Ytrebygda. Valgkamplederen brukte også statistikk til å peke ut områder for postkasser og dørbesøk, og samtlige bydeler utenom Arna hadde boligområder som ble besøkt ved dørbesøk. Medlemmer som gikk dørbesøk var Siw Bergesen, Erling Birkeland, Tone Bjørndal, Idun Bortne, Gunn-Vivian Eide, Mathias Fischer, Alf Helge Greaker, Erlend Horn, Astrid Knutsen Hårstad, Kevin Johnsen, Alette Lie, Stian Skår Ludvigsen, Harald Queseth, Tallak Rundholt, Tor Harald Rødseth, Anders Skoglund og Åsta Årøen. Enda flere var aktive ved postkasseutdeling. Årsmøtet 2013 vedtok en detaljert valgkampplan for Bergen Venstre. Med unntak av organisering av bydelslagenes valgkamp, ble denne i all hovedsak fulgt. 8

9 Årsmelding 2013 Oppsummert er de viktigste erfaringene fra valgkampen: - Valgbodsjef og kampanjeleder er nøkkelstillinger i tillegg til tradisjonell valgkampledelse. Disse bør sortere direkte under fylkets valgkampsjef - Bydelslagenes innsats er avgjørende for god dekning av hele byen og for avlasting av den sentrale valgkampledelsen - Tidlig forberedelse og vurdering av scenarier, enkle administrative systemer, og god skolering er viktige element i valgkampen - Men med god kontakt med/informasjon til medlemmene, var det mange som turte å gjøre en vesentlig innsats uten særlig skolering. Vi må stole på at folk kan levere ut en brosjyre uten å kjenne dens innhold inn og ut! - God kontakt med medlemmene og god logistikk er helt vesentlig - At førstekandidaten flyttet til Bergen under valgkampen var en helt uvurderlig suksessfaktor 4. KOMMUNEVALGET 2015 Bergen Venstre er i gang med valgkampforberedelsene for Styret nedsatte i juni et valgkamputvalg for 2015, og dette hadde sitt første møte lørdagen samme uke som stortingsvalget. Styret har også nedsatt en programkomité som har igangsatt sitt arbeid. 5. ÅRSMØTET Årsmøtet i Bergen Venstre ble avviklet fredag og lørdag januar 2013 i auditoriet i fylkesbygget. Det var 31 stemmeberettigede medlemmer ved møtestart. Vedtatte politiske uttalelser: Grønn og rettferdig eiendomsskatt Grønt investeringsfond Permanent god byluft Fra leie til eie 6. TILLITSVALGTE Som følge av vedtektsendringer på årsmøtet i 2012 har styret i Bergen Venstre vært inndelt i et hovedstyre og et driftsstyre. Driftsstyret består av ledertrio, kasserer, IOU-leder og representanter fra bystyregruppen og fra BUV. Driftsstyret leder Bergen Venstres arbeid mellom hovedstyremøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som blir fattet av årsmøtet og hovedstyremøtet. Styret har bestått av: Leder: Stian Skår Ludvigsen 1. nestleder: Per-Arne Larsen 2. nestleder: Siri Kristoffersen Hamre IO-ansvarlig: Jo Lerheim Kasserer: Julia Kristoffersen 9

10 Årsmelding 2013 Styremedlem: Erling Birkeland Styremedlem: Siw Bergesen Varamedlemmer: 1.vara: Bjørn-Anders Hind (flyttet like etter årsmøtet) 2.vara: Tone Bjørndal (midlertidig flyttet høsten 2013) 3.vara: Marit Thunes 4.vara: Anton Engen Informasjons og opplæringsutvalget: Leder: Jo Lerheim Medlem: Tore Fredriksen Medlem: Sunniva Eide (flyttet like etter årsmøtet Alf Helge Greaker satt inn som settemedlem) Internrevisorer: Grete Line Simonsen Grete Kvilvang Valgkomité 2014 Harald Queseth (leder) Anne Veim (nestleder) Erlend Horn Alf Helge Greaker Tone Bjørndal 1 representant BUV Varamedlemmer: Grete Kvilvang Grete Line Simonsen Driftsstyret har møttes jevnlig mellom styremøtene for å koordinere styrearbeidet og forberede styremøtene. Styret har ikke hatt egen sekretær i 2013, men har i budsjettet satt av midler til frikjøp. Bergen Venstre vil også takke fylkessekretær Gro Gjelsvik for sin innsats for lokallagene. 7. HOVEDSTYRET Det har vært avholdt 8 hovedstyremøter, og behandlet 102 saker. Driftsstyret har møttes jevnlig mellom hovedstyremøtene. Datoplan for styremøtene ble utarbeidet tidlig i arbeidshalvåret, og annonsert til hele styret per epost, samt publisert på Bergen Venstres nettsider. Styremøtene har primært funnet sted på Venstrekontoret. 2. nestleder har hatt ansvar for ekstern informasjon: Det har blitt sendt ut regelmessig informasjon per e-post til medlemmene. I tillegg har sosiale medier blitt brukt for å spre vedtatt politikk og invitasjoner til arrangementer. Nettsidene har vært noe mindre brukt. Det har blitt avholdt regelmessige kontaktmøter (KM-møter) senere forkomitémøter med bystyregruppen og styrets leder. Styrets leder har også vært tilstede på bystyregruppens gruppemøter. Bystyregruppen har vært representert på alle styremøter til Bergen Venstre, men har av arbeidshensyn latt seg representere i driftsstyremøtene med gruppesekretær. Samarbeidet med bystyregruppen har vært svært godt. Se for øvrig egen årsmelding fra bystyregruppen. 10

11 Årsmelding INFORMASJONS- OG OPPLÆRINGSUTVALGET IO har perioden 2013 hatt tre medlemmer: Leder Jo Lerheim og IO-medlem Tore Fredriksen valgt av årsmøtet og Njaal Neckelman som har representert BLS. Alf Helge Greaker har vært styreoppnevnt settemedlem. IO har avholdt to interne møter og arrangert et kurs i Venstreskolen 1. I tillegg har Alf Helge Greaker på egenhånd arrangert to kurs i Venstreskolen 1. Årets første 9 mnd bar preg av at det var valgkampår. IO leder byttet jobb sommeren 2013, noe som gjorde at han var mye i Oslo resten av året, og med unntak av Alf Helges kurs har det ikke vært aktivitet i IO etter dette. Se for øvrig punkt 11 gjennomførte tiltak i handlingsplanen og punkt 12 ikke-gjennomførte tiltak i handlingsplanen. 9. MEDLEMSAKTIVITET Se punkt 11 gjennomførte tiltak i handlingsplanen og punkt 12 ikke-gjennomførte tiltak i handlingsplanen. 10. BYDELSLAGENE Ledere og kontaktpersoner i arbeidsåret har vært: Arna Venstre: Kjell André Johannessen Bergenhus Venstre: Astrid K. Hårstad Årstad Venstre: Anders Skoglund Fana og Ytrebygda Venstre: Malene Myrjord (til sommeren 2013) Fyllingsdalen Venstre: Tor Harald Rødseth (fra sommer 2013 til november), Thorstein Skårnes (etter bydelslagsopprettelse november 2013) Åsane Venstre: Per-Arne Larsen Laksevåg Venstre: Trond W. Tveiten Bydelslagene i Bergenhus, Arna, Åsane og Laksevåg har ikke avholdt årsmøter innen fristen. Laksevåg har fått utsettelse til 22. januar. Se for øvrig egne årsmeldinger for bydelslagene. 11. GJENNOMFØRTE TILTAK I HANDLINGSPLANEN Styret ønsker å kommentere følgende gjennomførte tiltak i handlingsplanen: - Holde medl. Informert gjennom e-post, Facebook og Bergen Venstres hjemmesider: Styret begynte å ta i bruk et eget verktøy for medlemsbrev i valget. Disse har jevnlig gått ut med diverse info. Mer spesifikk info sendes i egne eposter. - Alle styremedlemmer skal ha gjennomgått Venstreskolen trinn 1 eller 2 i løpet av arbeidsåret: Styremedlemmer med Venstreskolen trinn 1 er Stian S Ludvigsen, Siri K Hamre, Per-Arne Larsen, Thorstein Skårnes, Jo Lerheim, Astrid K. Hårstad, Marit Thunes (vara). Styremedlemmer med trinn 2 er Stian S Ludvigsen, Siri K Hamre, Thorstein Skårnes. - Arrangere politiske møter én gang i måneden: Vi forsøkte i vår å la arrangering av medlemsmøter gå på rundgang blant bydelslagene, men dette fungerte ikke. Det ble bare innkalt til ett møte (arrangert 11

12 Årsmelding 2013 av Bergenhus): møte med valgkampsjefen. På høsten startet vi derfor opp med sentralt arrangerte medlemsmøter på Litteraturhuset den første onsdag i måneden. To av styremedlemmene (Astrid og Julia) har påtatt seg ekstra ansvar for gjennomføring av dette. Følgende møter har vært holdt: Veien videre etter valget; statsbudsjettet; og klima. I tillegg har det vært holdt tre medlemsmøter om bybanen: ett i Åsane (Åsane Venstre), ett på Klosteret (Bergenhus Venstre), og ett i rådhuset (bystyregruppen). I tillegg til de politiske møtene inviterer fylkessekretæren alle medlemmer på vafler på kontoret hver fredag. - IO skal bistå praktisk ved avvikling av Venstreskolen trinn 1: Sunniva Eide trakk seg tidlig fra IO da hun flyttet til Oslo for å studere. Fordi vi ikke hadde varaer til IO, kunne IO ikke suppleres uten å holde ekstraordinært årsmøte. Styret valgte derfor å anbefale IO å knytte til seg en ekstra ressursperson uten stemmerett. Dette ble Alf Helge Greaker, som har stått for gjennomføringen av 3 venstreskolemøter. - IO skal samarbeide med fylket om å tilby medlemmene Venstreskolen trinn 2: Dette har ikke blitt gjort av IO, men av hovedstyret. Det har vært holdt ett V2-kurs. Dette ble arrangert november i Gamle Rådhus i samarbeid med Hordaland Venstre. Kursleder var Rebekka Borsch (Buskerud). Totalt deltok 9 medlemmer på kurset. 6 av disse var fra Bergen. - Styret skal videreføre ordningen med regelmessige kontaktmøter mellom bystyregruppen og styrerepresentanter: Deltakelse i kontaktmøtene har vært prioritert fra styreleder. Kontaktmøtene har i løpet av året endret status til å bli komitéformøter, med deltakelse fra BV og BUV. - Styret skal arbeide med å få til en sms-løsning for medlemskontakt: Gratis løsning ble opprettet, men styret har ikke sett behov for å ta verktøyet i bruk. 12. IKKE-GJENNOMFØRTE TILTAK I HANDLINGSPLANEN Styret ønsker å kommentere følgende ikke-gjennomførte tiltak i handlingsplanen: - Styret skal behandle minst én politisk uttalelse per møte: dette har det sjeldent vært tid til på styremøtene, men vi har i tillegg fått inn særs få forslag til uttalelser. - Hvert styremedlem bør forberede minst ett forslag til politisk uttalelse og tilhørende leserinnlegg: Dette har ikke blitt fulgt opp. - Samtlige referater skal legges ut elektronisk. Styret har opprettholdt bruken av Dropbox til dokumentbehandling, men det har skortet på offentlig publisering av referatene. Styret har hatt få medlemmer med nok publiseringserfaring på hjemmesidene til at vi effektivt kan benytte hjemmesidene til medlemskommunikasjon. Med styremøter kun annenhver måned har referatene også fort blitt gamle før de er godkjente. - Medlemsaktivitet arrangeres i samarbeid med IO-utvalg: IO-utvalget har i arbeidsåret fungert dårlig, og medlemsaktivitet har i all hovedsak vært arrangert utenom IO-utvalget. - IO skal samarbeide med kasserer for å søke om ekstern møtefinansiering i legater og fond: Dette har ikke blitt gjort. Kasserer har dog vært flink til å få inn VO-midler. - Ressursgrupper: Disse har ikke vært aktivert. 12

13 Årsmelding Alle nye medlemmer må ved innmeldelse bli kontaktet av leder, for å bli ønsket velkommen og inviteres til aktuelle aktiviteter. Med lite medlemsaktivitet på våren var det lite å kontakte medlemmene om. Leder var bedre til å kontakte nye medlemmer i sommer/i forkant og etterkant av valget, men han kan stadig bli bedre til å ta seg en telefon til nye medlemmer. Den økte medlemsaktiviteten (onsdagsmøtene) gjør det lettere å ha noe å kontakte nye medlemmer om. - Nye medlemmer skal tilbys Venstreskolen trinn 1 innen tre måneder etter innmelding: De fleste nye medlemmer har fått tilbud om V1, men hvorvidt tre-månedersfristen er opprettholdt har vi ikke kontroll på. - Universitet- og høgskolelag, og seniorlag: Det har vært undersøkt interessen for opprettelse av et UoH-lag, men vi er ikke kommet i havn. Styret har ikke prioritert arbeidet med seniorlag. Vi foreslår ikke å opprettholde disse punktene i neste års handlingsplan. - Mediearbeid og sosiale medier: Bergen Venstre oppleves nok utad som rimelig gode på medier og sosiale medier, men dette er nærmest utelukkende takket være bystyregruppens innsats. Lokallagsstyret har vært heller fraværende i media, og er også lite til stede på Facebook og Twitter. 13. MEDLEMSTALL Per har bare 333 medlemmer betalt kontingent. Ytterligere 9 har betalt kontingent men flyttet, meldt seg ut eller gått bort i løpet av året. I alt hadde vi 510 medlemmer i medlemsregisteret ved årsslutt. Dette gir en betalingsprosent på bare 65 %, ned fra 80 % i Tidligere år: betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer Innføringen av nytt medlemsregister sentralt har skapt problemer for oss i Bergen Venstre. I sommer var det flere medlemmer som falt ut av registeret og ble ført på andre kommuner/fylker, og siste sentrale purring gikk i år sent ut. Da vi senhøstes kunne ta tak i egne purringer, var det et problem med medlemsregisteret at medlemmer som hadde redusert kontingentsats (studenter, trygdede, husstandsmedlemmer) stod oppført som om de ikke hadde betalt. Dette ser nå ut til å være rettet i, men vi ser nå at det kan se ut som om det finnes medlemmer som over hodet ikke har mottatt kontingentkrav i I tillegg er det flere medlemmer som har meldt tilbake at de har hatt problemer med å registrere KID-nummeret i betalingene. Styret ser med alvor på det store fallet i betalinger, og vi trenger å begynne purringene på egenhånd tidligere i Vi har i snitt 174 kroner i medlemskontingent til Bergen Venstre. Fallet på 58 betalende medlemmer utgjør bare for lokallaget i tapte inntekter. I tillegg kommer tap til fylkeslag og VHO. 13

14 Årsmelding ØKONOMI Det vises til regnskapet for Bergen Venstre 2013 og beretning fra internrevisorene. På årsmøtene i 2012 og 2013 ble det vedtatt å holde tilbake Bergen Venstres andel av sekretariatstilskuddet til Hordaland Venstre med den begrunnelse at vi vil ha en gjennomgang av hele ordningen med at lokallagene betaler dette inn til fylkeslaget. Styret har nå inngått ny kontrakt om sekretariatstilskudd med fylkesstyret, og tilskuddene er nå utbetalt. 15. REPRESENTASJON Bergen Venstre har i arbeidsåret hatt mange av sine medlemmer engasjert i ulike fora i Venstres organisasjoner: 15 A. Stortinget Åsta Årøen (1. vara), Mathias Fischer (2. vara) 15 B. Venstres Hovedorganisasjon (VHO) Landsmøtet 2013: På Venstre sitt landsmøte på Quality Expo Hotel på Fornebu april deltok disse medlemmene av Bergen Venstre: For fylkesårsmøtet: Stian Skår Ludvigsen, Tallak Rundholt, Alf Helge Greaker, Kevin Johnsen, Jørgen Aas, Siw Bergesen, Mathias Fischer, Geir Kjell Andersland, Idun Bortne og Harald Hove For sentralstyret: Åsta Årøen For Norges Unge Venstre: Hanne Kvilhaugsvik, Eirik Brautaset, Sunniva Eide og Njaal Neckelmann. Sentralstyret: Åsta Årøen (leder av Norges Venstrekvinnelag) Internasjonalt utvalg: Harald Hove (medlem) Landskonferansen: oktober, Hotel Bristol i Oslo: Geir Kjell Andersland, Jørgen Lom, Camilla Strand, Jane Christiansen, Alf Helge Greaker, Astrid Knudsen Hårstad, Tallak Rundholt, Stian Skår Ludvigsen, Idun Bortne, Hans-Carl Tveit, Sindre Horn, Anders Skoglund og Stian Ekornaas 15 C. Hordaland Venstre Fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet ble holdt februar på Park Hotel Vossevangen. Fra fylkesstyret møtte Bjørnar Hamre, Kevin Johnsen og Siw Bergesen. Fra årsmøtet i Bergen Venstre møtte Geir Kjell Andersland, Julie Andersland, Erling Birkeland, Tone Bjørndal, Idun K. Bortne, Sunniva Eide (kun lørdag), Ulvhild Eide, Anton Engen, Mathias Fischer, Alf Helge Greaker, Trond Gullaksen, Siri K. Hamre, Bjørn-Anders Hind, Erlend Horn, Sindre Horn, Harald Hove, Astrid K. Hårstad, Kjell-André Johannessen (kun søndag), Hanne Kvilhaugsvik (kun lørdag), Stian Skår Ludvigsen, Malene N. Myrjord, Harald Queseth, Tallak Rundholt, Grete Line Simonsen, Anders Skoglund, Hans-Carl Tveit, Trond W. Tveiten, Jørgen Aas, Arild Horn, Grete Kvilvang og Gyri Skre. Fra HUV møtte Andreas Handal Dørum, Marcus Pettersen Irgens og Anders Rykke. Fra BUV møtte Øydis Lebiko. Fra Venstrekvinnelaget møtte Åsta Årøen. Fylkesstyret: Erlend Horn, Bjørnar Hamre, Kevin Johnsen (for HUV), Siw Bergesen (for HVKL), Anne Sjos Veim (vara). Valgkomiteen for Hordaland Venstre: Per- Arne Larsen (med personlig vara Stian Skår Ludvigsen), Anders Rykke (for HUV) og Siw Bergesen (for HVKL). Valgkamputvalget til Hordaland Venstre: Åsta Årøen og Mathias Fischer (toppkandidater) og Stian Skår Ludvigsen (som representant for styret i Bergen Venstre). 15 D. Bystyret med tilhørende organ 14

15 Årsmelding 2013 Bergen bystyre: Julie Andersland (permisjon ), Erlend Horn, Åsta Årøen, Idun Bortne, Anders Skoglund, Hans-Carl Tveit (vara, medlem ), Per-Arne Larsen (vara), Hanne Kvilhaugsvik (vara), Trond W. Tveiten (vara), Mathias Fischer (vara til ), Kjell Andre Johannessen (vara), Tom-Arne Furnes (vara), Julia Kristoffersen (vara), ledig plass (vara) Forretningsutvalget: Julie Andersland (permisjon ), Erlend Horn ( ) Komite for miljø og byutvikling: Julie Andersland (nestleder, permisjon ), Erlend Horn (nestleder ), Per-Arne Larsen (vara), Ulvhild Eide (vara) Komité for helse og sosial: Erlend Horn (KMBY mellom og 31.12), Åsta Årøen (medlem ), Mathias Fischer (vara til 22.10), Sindre Horn (vara), Grete Line Simonsen (vara), Stian Skår Ludvigsen (vara etter 22.10) Komité for kultur, idrett og næring: Åsta Årøen (KMHS mellom og 31.12), Hans-Carl Tveit (vara, medlem ), Tom-Arne Furnes (vara), Elisabeth Vannebo (vara) Komite for oppvekst: Idun Bortne, Hanne Kvilhaugsvik (vara), Tarik Hedi (vara), Gyri Skre (vara) Komité for finans: Anders Skoglund, Trond W. Tveiten (vara), Kjell Andre Johannesen (vara), Julia Kristoffersen (vara), Bjørn Erik Holmesland (vara) Komite for fullmakter og politisk styringssystem: Julie Andersland (permisjon ), Erlend Horn ( ) Valgstyret: Julie Andersland (nestleder, permisjon ), Erlend Horn (vara, medlem ), Anders Skoglund (vara ) Kontrollutvalget: Geir Kjell Andersland, Siri K. Hamre (vara) 15 E. Fylkestinget med tilhørende organ Fylkestinget: Alf Helge Greaker, Bjørnar Hamre, Grete Line Simonsen (vara) Fylkesutvalet: Alf Helge Greaker (vara), Bjørnar Hamre (vara) Fylkesvalstyret: Alf Helge Greaker (vara), Bjørnar Hamre (vara) Administrasjonsutvalet: Alf Helge Greaker Hordaland fagskulestyre: Bjørnar Hamre (vara, permisjon til 31.10), Grete Line Simonsen (vara til 31.10) Klagenemda: Grete Kvilvang (leder), Gro Gjelsvik (vara) Kultur- og ressursutvalet: Grete Line Simonsen (vara) Opplærings- og helseutvalet: Bjørnar Hamre (permisjon til 31.10), Grete Line Simonsen (til 31.10, deretter vara) Regionpakke Bergen (styringsgruppe): Alf Helge Greaker (vara) Samferdselsutvalet: Alf Helge Greaker (nestleder) Vestlandsrådet: Alf Helge Greaker (vara) 15 F. Aksjeselselskap, kommunale foretak og annen forretningsdrift AL Vikafjellsvegen: Harald Hove Askøy Bompengeselskap AS: Alf Helge Greaker Beredt AS: Bjørnar Hamre (vara) Bergen Bompengeselskap AS: Alf Helge Greaker Bergen Kino AS: Anne Kjos Veim (vara, medlem til ) Bergen og Omland Havnevesen (Rådet): Erlend Horn Bergen Kommunale Pensjonskasse: Julie Andersland (vara) 15

16 Årsmelding 2013 Bergen Vann KF: Margareth Hjartåker, Silje Amundsen (vara) BIR AS (Bedriftsforsamling): Anton Engen, Grete Line Simonsen (vara) Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS: Kjell Andre Johannessen (styreleder), Trond W. Tveiten (vara) Senter for arbeidslivsforberedelse (ALF AS): Stian Skår Ludvigsen, Siw Bergesen (vara) Spekter Pluss AS: Frode Røynesdal (nestleder), Tore Fredriksen (vara) 15 G. Kulturinstitusjoner og museum Bergen Sjøfarstmuseum: Harald Hove Bymuseet i Bergen: Tallak Rundholt (vara) Carte Blanche: Grete Line Simonsen Hordaland Kunstsenter: Sara Henriksen (vara) 15 H. Råd, utvalg, nemder, forsamlinger Bergen Forliksråd: Grete Kvilvang, Anders Skoglund (vara) Bergen og Omland Friluftsråd (årsmøtet): Anders Skoglund, Sara Henriksen (vara) Fairtrade-byen Bergen (Styringsgruppen): Mathias Fischer Heimevernsnemda i Bergen Sentrum distrikt: Anders Skoglund Kommunalt råd for funksjonshemmede: Tom-Arne Furnes (vara) Kommunenes Sentralforbund (fylkesmøtet): Hans-Carl Tveit (vara), Alf Helge Greaker (vara), Bjørnar Hamre (vara, permisjon til 31.10) Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter: Tarik Hedi, Julia Kristoffersen (vara), Idun Bortne (vara) NRK lokalt programråd: Harald Hove, Grete Line Simonsen (vara) Nærøyfjorden landskapsvernområde: Alf Helge Greaker (vara) Overskattetakstkommisjonen: Anders Skoglund, Gyri Skre (vara) Skatteklagenemda: Bjørnar Hamre (permisjon til 31.10), Siri K. Hamre (til 31.10) Sparebanken Hardanger (forstanderskapet): Alf Helge Greaker 15 I. Samarbeidsutvalg Fjellsdalen skole: Anton Engen, Åshild Nylund (vara) Granebo naturbarnehage: Svein Jørund Hjellbrekke, Anders Skoglund (vara) Haugland skule: Kristine Drake, Kjell Andre Johannessen (vara) Kronstad skole: Erlend Horn, Trond W. Tveiten (vara) Minde barnehage: Siri K. Hamre Minde skole: Lars Jacob Hove (vara) Nygård skole: Idun Bortne, Anne Kjos Veim (vara) Paradis skole: Anton Engen, Grete Kvilvang (vara) Sletten Barnehage: Giske Clausen, Frode Røynesdal (vara) Smørås skole: Margaret Espedal, Jon Simonnæs (vara) Ulsetskogen skole: Margareth Hjartåker 16

17 Årsmelding J. Stiftelser Bergen bys stiftelse til økonomisk vanskeligstilte: Hans-Carl Tveit Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (Bergen Region) : Julie Andersland Stiftelsen Amalie Skrams Hus: Sara Henriksen Stiftelsen Bergens Skog- og Træplantingsselskap: Trond W. Tveiten, Hanne Kvilhaugsvik (vara) Stiftelsen Klosteret 17: Elisabeth Vannebo Stiftelsen The International Edvard Grieg Society: Hans-Carl Tveit, Idun Bortne (vara) Styret har ikke oversikt over medlemmer av Bergen Venstre i verv utover de som er valgt internt i partiet eller av byrådet, bystyret, fylkesutvalet eller fylkestinget. Bergen, Stian Skår Ludvigsen (s.) Leder Per-Arne Larsen (s.) 1. nestleder Siri K. Hamre (s.) 2. nestleder Julia Kristoffersen (s.) Kasserer Jo Lerheim (s.) IO-ansvarlig Erling Birkeland (s.) styremedlem Siw Bergesen (s.) styremedlem Anders Skoglund (s.) Årstad Venstre Thorstein Skårnes (s.) Fyllingsdalen Venstre Njaal Neckelman (s.) Bergen liberale studentlag Øydis Lebiko (s.) Bergen Unge Venstre * * Bydelslag som ikke har holdt årsmøter innen fristen, samt Fana og Ytrebygda Venstre som har sagt fra seg stemmerett i hovedstyret, står ikke som underskrivere av årsmeldingen. VEDLEGG Årsmelding fra bydelslagene Årsmelding fra IO Årsmelding fra bystyregruppen Årsmelding fra Bergen Unge Venstre 17

18 Å M 04/14 Regnskap Vedlagt regnskap, to sider. 18

19 REGNSKAP BERGEN VENSTRE REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2013 REGNSKAP 2012 INNTEKTER: NOTE NOTE Offentlige tilskudd , , ,20 Andel kontorutg. fra bystyregruppen , , ,00 Partiskatt , , ,30 Medlemskontigent , , ,00 Studiearbeid (VO) , , ,00 Valgkampbidrag 150, ,00 481,00 Valgkampbidrag Bedrifter 0,00 0,00 0,00 Diverse inntekter 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter 4 988, , ,00 Sum , , ,50 UTGIFTER: Husleie/felleskostnader , , ,00 Renhold 3 652, , ,00 Inventar/utstyr 250, , ,00 Rekvisita/kopiering/print 9 608, , ,50 Porto 547, , ,00 Telefon 6 013, , ,50 Bredbånd 6 540, , ,00 Valgkamp , , ,00 Møteutgifter/arrangement , , ,89 Politisk arbeid/kursutg , , ,50 IO 0, ,00 Medlemsfest 5 166, , ,00 Sekreteriattilskudd , , ,00 Tjenestekjøp/frikjøp 1 988, , ,00 Tilskudd leder 4 314, , ,00 Tilskudd til BUV , , ,00 Tilskudd BLS 0, ,00 Drift bydelslag 1 335, ,00 Kjøp av regnsk.tjenester 0,00 0,00 0,00 Gaver 1 497, ,00 Gebyrer 100,00 300,00 68,50 Diverse kostnader 2 400, , ,50 Øresavrunding -2,38 0,00 Tap på krav 0,00 0,00 0,00 19

20 Sum utgifter , , ,39 Resultat , , ,11 Disponering av resultat Avsetning valgkampfond , ,00 481,00 Avsetning valgkampbidrag 150, , ,11 Resultat besluttet avsatt til valgkamp Til/fra annen egenkapital ,83 200,00 0,00 Sum disponert resultat , , ,11 BALANSE pr BALANSE pr Eiendeler Kasse 0,00 816,00 Bank bruks 2 506, ,07 Bank høy , ,55 Bank skatt 1,59 908,11 Bank valgkampfond , ,00 Debitor 8 350, ,00 Sum Eiendeler , ,73 Gjeld og egenkapital Egenkapital , ,62 Årets resultat , ,11 Valgkampfond , ,00 Sum EGENKAPITAL , ,73 Kreditor 9 308, ,00 Skyldig AGA 0,00 0,00 Skyldig skattetrekk 0,00 1,00 Påløpte kostnader , ,00 Sum GJELD , ,00 Sum gjeld og egenkapital , ,73 20

21 Å M 05/14 Kontingent 2015 GJELDENDE SATSER 2014 Normal BERGEN VENSTRE HORDALAND VENSTRE VHO TOTAL Pensjonister og trygdede BERGEN VENSTRE HORDALAND VENSTRE 80.- VHO TOTAL Studenter BERGEN VENSTRE 25.- HORDALAND VENSTRE 80.- VHO 50.- TOTAL STYRETS FORSLAG TIL NYE SATSER 2015 (Delt innstilling, styreleders dobbeltstemme avgjorde) Studenter BERGEN VENSTRE 75.- HORDALAND VENSTRE 80.- VHO 50.- TOTAL Andre satser som

22 Å M 06/14 Budsjett 2014 Vedlagt styrets forslag til budsjett, én side. 22

23 Budsjett BERGEN VENSTRE INNTEKTER: BUDSJETT 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2013 Note Offentlige tilskudd , , ,00 Andel kontorutg. fra bystyregruppen , , ,00 Partiskatt , , ,00 Medlemskontigent , , ,00 Studiearbeid (VO) , , ,00 Valgkampbidrag 0,00 150, ,00 Valgkampbidrag Bedrifter 0,00 0,00 0,00 Diverse inntekter 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter 5 000, , ,00 Sum , , ,00 UTGIFTER: Husleie/felleskostnader , , ,00 Renhold 4 000, , ,00 Inventar/utstyr 1 000,00 250, ,00 Rekvisita/kopiering/print 9 000, , ,00 Porto 2 000,00 547, ,00 Telefon 6 000, , ,00 Bredbånd 7 000, , ,00 Valgkamp , , ,00 Møteutgifter , , ,00 Kursvirksomhet og reise , , ,00 IO 2 000,00 0, ,00 Sosiale arrangementer , , ,00 Sekreteriattilskudd , , ,00 Tjenestekjøp/frikjøp , , ,00 Tilskudd leder 4 000, , ,00 Tilskudd til BUV , , ,00 Tilskudd BLS 2 000,00 0, ,00 Drift bydelslag 0, , ,00 Gaver 1 000, , ,00 Gebyrer 200,00 100,00 300,00 Diverse kostnader 3 000, , ,00 Øresavrunding 0,00-2,38 0,00 Tap på krav 0,00 0,00 0,00 Sum , , ,00 Resultat , , ,00 Disponering av resultat Avsetning valgkampfond , , ,00 Avsetning valgkampbidrag 0,00 150, ,00 Til/fra egenkapital 1 651, ,83 200,00 Sum disponert resultat , , ,00 23

24 Å M 07/14 Vedtektsendringer STYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER (Enstemmig innstilt fra styret etter forslag fra Stian Skår Ludvigsen) Felles begrunnelse: De foreslåtte vedtektsendringene har som formål å redusere byråkratiet internt i lokallaget. Både hovedstyret og driftsstyret har blitt for stort, og det har i flere tilfeller vært vanskelig å få nok møtedeltakere til å være vedtaksdyktige. I tillegg virker det som om folk vegrer seg til å stille til bydelslagsstyrene fordi dette også medfører styrearbeid i hovedstyret. Det foreslås derfor å kutte stemmeretten bydelslagsstyrene har i hovedstyret, samt redusere antallet medlemmer av driftsstyret tilbake til et arbeidsutvalg. Hovedstyret er i seg selv stort nok til at det bør kunne følge opp bydelslagsstyrene uten at bydelslagene selv er representert i hovedstyret. Endringsforslag: 1: side 3, linje 98: stryke «én representant fra hvert av bydelslagene,» Ny setning: «Hovedstyret består av de årsmøtevalgte styremedlemmene med tillegg av et medlem valgt av Bergen Unge Venstre, en valgt av Bergen Liberale Studentlag og eventuelt et medlem valgt av Venstrekvinnelaget i kommunen. 2: side 4, linje 148: stryke «, kasserer og IO-ansvarlig». Ny setning: «Driftsstyret består av ledertrio. En representant for Venstres bystyregruppe og en representant for Bergen Unge Venstre tiltrer driftsstyret uten stemmerett» 3: side 4, linje 140 (forutsetter at forslag 2 vedtas): erstatte «lederen eller 1/3» med «ett» Ny setning: «Driftsstyret møtes minst én gang mellom hvert ordinære hovedstyremøte og ellers så ofte som ett av driftsstyremedlemmene krever det.» 4: side 4, linje 141 og 142 (forutsetter at forslag 2 vedtas): erstatte «halvparten» med «to» og stryke «,deriblant lederen eller en av nestlederne,» Ny setning: «Driftsstyret er beslutningsdyktig når minst to av driftsstyremedlemmene er til stede.» 5: hele vedtektssettet (forutsetter at forslag 2 vedtas): erstatte «driftsstyret» med «arbeidsutvalget». 6: side 8, linje 344 og 345: stryke hele 3f («Bydelslaget er representert i styret i Bergen Venstre ved lederen eller den representanten bydelslaget velger») og som konsekvens endre bokstav på 3g. 7: side 8, linje 354 til 356: stryke hele 3i («Bydelen er representert i styret i Bergen Venstre ved lederen. Nestlederen er varamedlem for lederen i styret. Dersom ingen av disse kan møte i et styremøte, utpekes et annet styremedlem fra bydelen som settemedlem.») 24

25 Å M 08/14 Politiske uttalelser Frist for innsendelse av politiske uttalelser var søndag 19. januar. Frist for å melde endringer til innkomne forslag er foreslått til fredag 24. januar kl. 20:00 (forbehold om at årsmøtet vedtar endringer i dette under ÅM 01/14). Innkomne politiske uttalelser deles ut på møtet/publiseres som eget vedlegg. 25

26 Å M 09/14 Strategiplan Styret har ikke mottatt forslag til strategiplan fra strategiutvalget ved innstillende møte. Forslaget til strategiplan deles derfor ut på møtet/publiseres som eget vedlegg, uten styreinnstilling. 26

27 Å M 10/14 Handlingsplan 2014 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR 2014 Vedtektene legger rammene og føringene for styrearbeidet, mens handlingsplanen gir hovedlinjene og de viktigste arbeidsområdene for styrearbeidet for inneværende år. Målsettingene i handlingsplanen bør evalueres i årsmeldingen Generelt for arbeidsåret er et mellomvalgsår. Styret skal frem mot kommune- og fylkestingsvalget i 2015 bruke tid og ressurser på å bygge opp Bergen Venstre som en sterk og robust organisasjon. Det skal også lages et valgprogram og velges kandidater til valget. Bergen Venstre har følgende mål for 2014: Flere aktive medlemmer Være en arena for å skape god og gjennomtenkt politikk Synliggjøre Bergen Venstre i resten av organisasjonen Mål: Flere aktive medlemmer Formål: Bergen Venstre ønsker en aktiv medlemsmasse, og å heve kompetansen blant medlemmene. Dette vil rekruttere til verv i styre og utvalg, og gi flere frivillige til valgkampen. Flere aktive medlemmer vil også være motiverende for å jobbe med Venstre. Tiltak: Kontakt: Alle nye medlemmer skal kontaktes kort tid etter innmeldelse, for å bli ønsket velkommen og å inviteres til aktuelle aktiviteter Medlemmene skal få informasjon om medlemsmøter og andre arrangementer i god tid, hovedsakelig via Bergen Venstres hjemmesider og nyhetsbrev, men også via andre kanaler. 27

28 Medlemsmøter: Arrangere medlemsmøter med aktuelle politiske temaer. Ta sikte på første onsdag i måneden ca 9 ganger i året. Skolering: Arrangere venstre-skolen trinn 1 jevnlig gjennom året Fordi: Venstreskolen trinn 1 er et lavterskeltilbud for å introdusere og aktivisere nye medlemmer Samarbeide med fylkeslaget om å tilby venstreskolen trinn 2 for medlemmene Fordi: Det er en fordel om alle som har eller ønsker verv i styret eller i utvalg har gjennomført Venstre-skolen trinn 2 Arrangere skrivekurs, der man kan lære å skrive gode leserinnlegg og uttalelser. Arrangere et introduksjonskurs for fylkesårsmøte Sosialt: Arrangere sosiale sammenkomster for medlemmene Mål: Være en arena for å skape god og gjennomtenkt politikk Hovedstyret bør være et politisk verksted der det diskuteres politiske ideer og aktuelle saker. Det bør på styremøtene skapes rom for å diskutere politikk, uavhengig av om det på forhånd foreligger en politisk uttalelse. Tiltak: Åpne for diskusjon rundt aktuelle tema, pågående debatter i programkomité eller bystyregruppe og uferdige politiske ideer på hvert hovedstyremøte La styret være et politisk verksted fremfor et avstemmingsorgan for ferdig formulert politikk Oppfordre medlemmer til å fremme politiske uttalser til hovedstyret. Medlemmer som kommer med forslag til politiske uttalelser inviteres til styremøtet for å legge frem sin uttalelse. Arrangere medlemsmøter med aktuelle politiske temaer, som nevnt under mål: flere aktive medlemmer Mål: Synliggjøre Bergen Venstre i resten av organisasjonen Fordi: Som et av landets største lokallag bør Bergen Venstre være godt synlig i resten av organisasjonen. Tiltak: Prioritere å sende medlemmer av Bergen Venstre til regionale og nasjonale arrangementer Delta mer aktivt i den regionale og nasjonale debatten 28

29 Å M 11/14 Valg VALGKOMITEENS INNSTILLINGER Styre Leder Stian Skår Ludvigsen, gjenvalg 1. nestleder Per-Arne Larsen, ikke på valg 2. nestleder Julia Kristoffersen, ny i dette verv Kasserer Siri K. Hamre, ny i dette verv Styremedlem Siw Bergesen, ikke på valg Styremedlem Jo Lerheim, ny i dette verv 1. varamedl. Marit Thunes, gjenvalg 2. varamedl. Anton Engen, gjenvalg 3. varamedl. Ingrid Fjeldstad, ny 4. varamedl. Jørgen Aas, ny 5. varamedl. Sindre Horn, ny Informasjons- og opplæringsutvalg (IO-utvalget) Astrid K. Haarstad, møter også i styret, ny Tore Fredriksen, gjenvalg Alf-Helge Greaker, ny Revisorer Grete Kvilvang og Grete Line Simonsen, ikke på valg 29

30 Delegater fra Bergen Venstre til fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre 24. og 25. februar 2014 Bergen har 35 delegater. Disse er ført opp i alfabetisk rekkefølge. Det foreslås at styret gis fullmakt til å supplere fra varalisten og eventuelt supplere varalisten. 1. Julie Andersland 2. Geir Kjell Andersland 3. Erling Birkeland 4. Tone Bjørndal 5. Idun Bortne 6. Mikael Christensen 7. Gunn-Vivian Eide 8. Anton Engen 9. Ingrid Fjeldstad 10. Alf-Helge Greaker 11. Siri Hamre 12. Sindre Horn 13. Harald Hove 14. Astri Hårstad 15. Kjell André Johannessen 16. Julia Kristoffersen 17. Hanne Kvilhaugsvik 18. Per Arne Larsen 19. Øydis Lebiko 20. Jo Lerheim 21. Stian Skår Ludvigsen 22. Malene Myrjord 23. Njaal H Neckelmann 24. Tallak Rundholt 25. Grete Line Simonsen 26. Anders Skoglund 27. Gyri Skre 28. Thorstein Skårnes 29. Torstein Stråtveit 30. Marit Thunes 31. Hans Carl Tveit 32. Trond Watne Tveiten 33. Johanna Ronneng Winther 34. Jørgen Aas 35. Åsta Årøen varaplasser: Harald Queseth 37. Grete Kvilvang 38. Ulvhild Eide 39. Tore Fredriksen 40. Trond Gullaksen 41. Lars Henrik Michelsen 42. Trude Sletteland 43. August Braarud Mestad 44. Andrea Meyer Jørgensen 45. Peter Helland Hansen 46. Sebastian Skaug 47. Liv Sæbøe Fausa 48. Margaret Hjartaker 49. Arild Horn 50. Margaret Espedal 51. Tom Furnes Innstilte personer som har vært med i valgkomiteen har ikke deltatt i drøfting av egen person. For valgkomiteen 3. januar 2014 Harald Queseth, leder 30

31 STYRETS INNSTILLINGER Redaksjonsnemnd for årsmøtet 2015 Per-Arne Larsen (leder) Idun Bortne 1 repr. fra BUV Valgkomité Harald Queseth (leder) Erlend Horn (nestleder) Tallak Rundholt Torstein Stråtveit Åsta Årøen 1 repr. fra BUV 1. varamedl. Grete Line Simonsen 2. varamedl. Grete Kvilvang Mandat for nominasjonskomiteen (eget vedtak) Nominasjonskomitéen (NK) 2014 skal legge frem endelig forslag til valgliste for Bergen Venstre til bystyrevalget NK skal jobbe i henhold til gjeldende vedtekter. Det skal avholdes nominasjonsmøte 7. november. NK legger fram sin innstilling senest én måned før nominasjonsmøtet. NK konstituerer seg selv, og ledes av styreleder i Bergen Venstre (uten stemmerett) inntil NK er konstituert med egen leder. NK sitt arbeid regnes som avsluttet når endelig innstilling foreligger. Nominasjonskomité (alfabetisk rekkefølge på medlemmene) Erling Birkeland Anton Engen Alf Helge Greaker Hanne Kvilhaugsvik Grete Line Simonsen Marit Thunes 1. varamedl. Astrid Knutsen Hårstad 2. varamedl. Stian Ekornaas 3. varamedl. Bjørnar Hamre 31

32 Å M 12/14 Åndre innkomne saker Styret har ikke mottatt forslag til andre saker innen fristen. 32

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll

Detaljer

ÅRSMØTE OSLO VENSTRE 7. - 8. FEBRUAR 2015

ÅRSMØTE OSLO VENSTRE 7. - 8. FEBRUAR 2015 ÅRSMØTE OSLO VENSTRE 7. - 8. FEBRUAR 2015 1 KJÆRE ÅRSMØTEDELTAKER Velkommen til årsmøtet i Oslo Venstre. Vi har kalt inn til årsmøte, og du som mottar disse sakspapirene er valgt som delegat eller varadelegat

Detaljer

Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre

Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 8. og 9. februar 2014 Innhald: ÅM-1. Opning ÅM-2. Godkjenning av innkalling og sakliste ÅM-3. Godkjenning av program, namneopprop

Detaljer

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014 Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014 Møtebok endelig versjon (pr. 7. feb 2014) Inneholder: Møtebok Innkalling Program ÅM-sak 1 Årsmelding 2013 ÅM-sak 2 Regnskap 2013

Detaljer

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014 Telemark Venstre Protokoll ÅRSMØTE 2014 Inneholder: Innkalling (1 side) Program (1 side) Årsmelding 2013 (24 sider) Regnskap 2013 og Budsjett 2014 (2 sider) Årsmøtereferat (9 sider) Totalt 37 sider (inkl.

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND 15.-16. MARS 2014 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord.

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord. Til alle medlemslag og fylkeslag!!! Frilynt Norge (Frilynt), stiftet i 1965, er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største og raskest voksende

Detaljer

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Clarion Hotel Tyholmen Arendal, Mandag 11. mars. 2013 Innkalling til Årsmøte i Utdanningsforbundet Arendal Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Saksliste: 1. Konstituering 2.

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

GRØNN UNGDOM LANDSMØTE

GRØNN UNGDOM LANDSMØTE GRØNN UNGDOM LANDSMØTE INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Side Side 1 Side 1 Side Side Side 0 Side 1 Side Side Side Side Side Side Side 0 Side Side 1 Side 1 How to #GULM Saksliste Forretningsorden Dagsorden

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE

INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE Dato: Onsdag 26. Januar 2011 Tid: Kl. 17.30 21.30 Sted: Rolvsøy Rådhus, Råkollveien 103 Styret i Fredrikstad Venstre ønsker velkommen til årsmøte onsdag 26.

Detaljer

INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 3 SAK 3: FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 4: DAGSORDEN... 8 SAK 5: ÅRSMELDING FOR GRØNN UNGDOM 2013-2014...

INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 3 SAK 3: FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 4: DAGSORDEN... 8 SAK 5: ÅRSMELDING FOR GRØNN UNGDOM 2013-2014... 1 INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 3 SAK 3: FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 4: DAGSORDEN... 8 SAK 5: ÅRSMELDING FOR GRØNN UNGDOM 2013-2014... 9 Arbeidsutvalget... 10 Landsmøtet... 22 Landsstyret... 23 Internasjonalt

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2015. Trondheim 6. 7. februar. Scandic Solsiden, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2015. Trondheim 6. 7. februar. Scandic Solsiden, Trondheim Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2015 Trondheim 6. 7. februar Scandic Solsiden, Trondheim 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre 2015 Deltakerlista vil bli sendt ut med andre utsending

Detaljer