Å RSMØTE og 24. JANUAR Kl og MØTEBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å RSMØTE 2014. 23. og 24. JANUAR 2014. Kl. 16.30-20 og 10.00-16.30 MØTEBOK"

Transkript

1 Å RSMØTE og 24. JANUAR 2014 Kl og MØTEBOK

2 Å M 01/14 Konstituering Ordstyrere: Forslag: Julia Kristoffersen (leder)(ja), Astrid Hårstad, Gunn-Vivan Eide, Erlend Horn, Idun Bortne, Julie Andersland, Sindre Horn (ja, lørdag), Referenter: Forslag: Siri K. Hamre (leder), Mikael, Tallak Rundholt, Torstein Skårnes, Marit Thunes, Njaal Neckelmann Tellekorps: Forslag: Gyri Skre, Hans-Carl Tveit, Anton Engen, Øydis Lebiko Signatur på protokoll: Forslag: Erling Birkeland, 2

3 Å M 01/14 Konstituering FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR BERGEN VENSTRES ÅRSMØTE Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall når annet ikke er bestemt i Venstres vedtekter. 2. Stemmeberettigede årsmøtedeltakere melder seg på talelisten ved tydelig å vise nummerskilt. 3. Forslag må leveres skriftlig med forslagsstillers navn. 4. Stemmeberettigede er alle medlemmer i Bergen Venstre som har betalt kontingent for 2013 eller Møteleder kan innføre taletid og organisere debatten etter behov. 6. Forretningsorden vedtas ved konstitueringen av møtet. Endringer i forretningsorden kan dog senere vedtas med 2/3 flertall. 7. Ved personvalg skal alternative forslag til den framlagte innstillingen settes opp mot en bestemt person i denne innstillingen. Den er valgt som oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer. Blank stemmeseddel regnes som avgitt stemme. Avstemningen skal være skriftlig dersom minst en delegat krever det. 8. Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas omvalg. Er det flere enn to kandidater faller kandidaten med færrest stemmer ut i hver valgomgang, inntil en av kandidatene oppnår flere enn halvparten av stemmene. Dersom to kandidater oppnår det samme antall færreste stemmer i samme valgomgang, foretas loddtrekning om hvilken kandidat som faller ut. 9. Alle valg på årsmøtet gjelder fra årsmøtets avslutning. 10. Ved behandling av årsmøtets saker er det kun delegater som har forslag- og stemmerett. Årsmøtet kan innvilge talerett til ikke-delegater. 3

4 Å M 01/14 Konstituering SAKSLISTE ÅM 01/14 ÅM 02/14 ÅM 03/14 ÅM 04/14 Åpning og konstituering: Valg av dirigenter, referenter, tellekorps og protokollunderskrivere Godkjenning av forretnings- og møteorden for årsmøtet Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av program for årsmøtet Generell politisk debatt Innledning og debatt Årsmelding Styrets innstilling til årsmelding for lokallaget. Inneholder også årsmeldinger for bydelslagene og sideorganisasjonene, samt bystyregruppen. Regnskap Styrets innstilling til regnskapet for Styrets medlemmer har ikke stemmerett i ÅM 03/14 og 04/14. ÅM 05/14 Kontingent 2015 Styrets innstilling til kontingent. ÅM 06/14 Budsjett 2014 Styrets innstilling til budsjett for ÅM 07/14 ÅM 08/14 Vedtektsendringer Innkomne forslag til vedtektsendringer. Politiske uttalelser Innkomne forslag til politiske uttalelser. ÅM 09/14 Strategiplan Strategiutvalgets forslag til strategiplan. ÅM 10/14 Handlingsplan 2014 Styrets forslag til handlingsplan ÅM 11/14 ÅM 12/14 Valg Valg av nytt styre 2014 valgkomiteens innstilling Valg av nytt IO-utvalg 2014 valgkomiteens innstilling Valg av delegasjon: fylkesårsmøtet februar valgkomiteens innstilling Valg av redaksjonsnemd 2015 styrets innstilling Valg av valgkomité 2015 styrets innstilling Valg av nominasjonskomite for kommunevalget i 2015 styrets innstilling Andre innkomne saker (ingen innen fristen) 4

5 Å M 01/14 Konstituering PROGRAM Fredag 24. januar 16:30 Registrering 17:10 Leder ønsker velkommen 17:20 Konstituering 17:30 Årsmelding 17:45 Regnskap :00 Vedtektsendringer 18:40 Pause 18:55 Strategiplan 19:30 Prioriteringsdebatt politiske uttalelser 20:00 Slutt Frist for å melde endringer til politiske uttalelser settes til kl Lørdag 25. januar 10:00 Registrering 10:15 Leder ønsker velkommen 10:20 Orienteringer om politiske uttalelser v/red.nemnd 10:30 Kontingent :50 Handlingsplan 11:30 Budsjett :00 Generell politisk debatt - 12:40 Pause 13:10 Fortsettelse generell politisk debatt 13:50 Politiske uttalelser 14:20 Forretningsorden for programmøtet 14:50 Politiske uttalelser 15:30 Valg 16:25 Orienteringer SLUTT 5

6 Årsmelding 2013 Å M 03/14 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra til Denne årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2013 og Valgkampplan 2013 som la grunnlaget og føringene før arbeidsåret som har gått. Innhold 1. INNLEDNING GENERELL EGENEVALUERING STORTINGSVALGET KOMMUNEVALGET ÅRSMØTET TILLITSVALGTE HOVEDSTYRET INFORMASJONS- OG OPPLÆRINGSUTVALGET MEDLEMSAKTIVITET BYDELSLAGENE GJENNOMFØRTE TILTAK I HANDLINGSPLANEN IKKE-GJENNOMFØRTE TILTAK I HANDLINGSPLANEN MEDLEMSTALL ØKONOMI REPRESENTASJON VEDLEGG

7 Årsmelding GENERELL EGENEVALUERING Årsmøtet vedtok en meget detaljert handlingsplan og valgkampplan, og nær sagt alt styrearbeid i 2013 har gått med til å etterleve årsmøtets vilje. Styret ser det som en fordel at valgkampplanen var detaljert, da dette gir allment aksepterte føringer i hele organisasjonen på hva som forventes av den enkelte. Handlingsplanen var etter styrets mening derimot for detaljert, og har ikke gitt nødvendig rom for kreativitet, engasjement og muligheter til å prege eget arbeid. Handlingsplanen ble i all hovedsak vedtatt etter innstilling fra styret, så styret må ta selvkritikk på dette. Handlingsplanen for 2013 inneholdt mange detaljer, men få målsetninger. Vi har med andre ord gjort mye arbeid uten å ha hatt særlig klare mål på hvorfor. Dette var en stor svakhet ved handlingsplanen, og styret foreslår å endre på dette i handlingsplanen for For 2014 foreslår vi derfor tre klare mål, og ber om at operasjonalisering av disse målene overlates til styret. Vi foreslår derfor bare noen få tiltak under disse målene. Styret opplever at Bergen Venstre har en veldig byråkratisk organisering. Kombinert med at vi er en frivillig organisasjon, gjør dette oss meget avhengige av at alle utfører sin rolle i «byråkratiet». Vi har nå vært gjennom to år med ny styrestruktur inndelt i et hovedstyre og et driftsstyre, og begge styrene har vært tunge å drive og samle til vedtak. Styret ved lokallagsleder har derfor spilt inn et sett med vedtektsendringer for årsmøtet, der vi både går bort fra driftsstyremodellen, og samtidig reduserer hovedstyret i omfang. Både arbeidsåret og valgkampen har vist oss at bydelslagene er helt essensielle ledd i vår valgkamporganisasjon, men ikke til det generelle organisasjonsarbeidet i Bergen Venstre. I forslagene til vedtektsendringer foreslår vi at bydelslagene ikke lenger gis stemmerett i hovedstyret. Dette har flere hensikter: for det første for å spisse bydelslagsstyrene som lokale organisasjoner uten ansvar og arbeid som omfatter organisasjonen utenfor egen bydel; dernest for å spare hovedstyret for den situasjonen vi flere ganger i løpet av året har opplevd i at bydelslagsmedlemmer ikke møter til hovedstyremøtet og dermed gjør hovedstyret vedtaksudyktig; videre for å gjøre årsmøtet til det eneste organet som utpeker Bergen Venstres representanter i hovedstyret, og dermed gi årsmøtet full sanksjonsmyndighet over styret (med unntak av sideorganisasjonenes representanter); og til slutt for å gjøre styrevervet viktigere og mer interessant for de som velges av årsmøtet. Styret savner kampvoteringer om styreplassene. Det skal legges til at ett bydelslagsårsmøte (Fana og Ytrebygda) alt har vedtatt at det ikke ønsker stemmerett (og med det representasjonsplikt) i hovedstyret. 3. STORTINGSVALGET 2013 Styrets arbeid har naturligvis vært preget av at 2013 var et valgår, og styret er godt tilfreds med valgkampen og valgresultatet i Bergen. Venstre fikk 6,8 % av stemmene i Bergen, der vi fikk 7,3 % av stemmene på selve valgtinget, mot 6,1 % blant forhåndsstemmene. Forhåndsstemmene fordeles ikke lengre på valgkretser, så vi har dessverre ikke statistikk på fremgang eller tilbakegang i løpet av valgkampen i de enkelte kretsene, men det er vår oppfatning at Venstre generelt fikk et løft i de kretsene vi drev valgkamp i. I tillegg kan fremgang i kretser der vi drev lite valgkamp (Åsane) muligens tilskrives bybaneutbyggingen og en kinoreklame som spilte på tog og bybane. 7

8 Årsmelding 2013 Valgkamputvalget til Hordaland Venstre har p.t. ennå ikke levert en valgkampevaluering, og Bergen Venstre har ikke blitt bedt om å levere en egen valgkampevaluering for Bergen til valgkamputvalget. Dette arbeidet har derfor ikke blitt initiert fra styrets side. Vi finner derfor behov for å bruke litt plass i årsmeldingen på et kortfattet valgkampsammendrag. Lokallagsleder i Bergen Venstre satt i valgkamputvalget for Hordaland Venstre, og tok ansvar for valgkampledelse av Bergen og styret tok på seg ansvaret for valgboden på Torgalmenningen. Driftsstyret lyste ut en egen kompensert stilling som valgbodsjef. Det var kun én søker til stillingen (Julia Kristoffersen), som det øvrige driftsstyret valgte å engasjere til jobben. Etter at valgkampen var kommet i gang ble det også klart at Bergen Venstre trengte en kampanjeansvarlig (for rushtidsaksjoner m.v.). Styremedlem og fungerende leder for Bergenhus Venstre, Siw Bergesen, påtok seg dette ansvaret ulønnet. Styret er meget godt fornøyd med jobben som valgbodsjefen gjorde, men det er likevel styrets oppfatning at det var en feiltakelse av Bergen Venstre å påta seg ansvaret for valgboden. En valgbodsjef som var engasjert av Bergen Venstre, men som også skulle svare til valgkampsjefen til Hordaland Venstre, skapte uklare kommandolinjer. I tillegg medførte valgbodansvaret kostnader som burde lagt under Hordaland Venstre sitt valgkampbudsjett. Valgkampsjefen endte også opp med å bruke mye av sin tid på Bergen, som hun ikke var forespeilet ved ansettelse. Ved senere valg er det vår anbefaling at Hordaland Venstre selv engasjerer både valgbodsjef og kampanjeansvarlig for sentrale kampanjer. Dette vil skape klarere rolleinndeling og kommandolinjer. Valgbodsjef og kampanjeansvarlig disponerte varesykkel som bystyregruppen kjøpte inn. Sykkelen ble lite brukt, da denne krevde noe tilvenning. Den var likevel et godt alternativ til standsbord (som Bergen Venstre etter denne valgkampen nå eier tre sett av). Sykkelen står nå utstilt på BOA-sykler på Fjøsanger. BOA har tatt på seg ansvar for oppbevaring og vedlikehold mellom valgkampene. Av bydelslagene var det kun Årstad som hadde en organisert valgkamp på egen hånd, drevet av flere personer, mens ledelsen i Bergenhus Venstre var engasjert i den generelle valgkampen, og Arna, Laksevåg og Åsane ble drevet av enkeltpersoner. Fana og Ytrebygda hadde flere aktive, men innsatsen ble koordinert fra valgkampledelsen på Venstrekontoret. Fyllingsdalen hadde et par aktive, men liten koordinering. Valgkamplederen for Bergen disponerte elbil som vennlig ble stilt til veie av Liv Skår Ludvigsen (som senere meldte seg inn i Venstre) i valgkampen, og drev mest logistikk, med vekt på utdeling av materiell i postkasser og ved dørbesøk i Fyllingsdalen og Fana og Ytrebygda. Valgkamplederen brukte også statistikk til å peke ut områder for postkasser og dørbesøk, og samtlige bydeler utenom Arna hadde boligområder som ble besøkt ved dørbesøk. Medlemmer som gikk dørbesøk var Siw Bergesen, Erling Birkeland, Tone Bjørndal, Idun Bortne, Gunn-Vivian Eide, Mathias Fischer, Alf Helge Greaker, Erlend Horn, Astrid Knutsen Hårstad, Kevin Johnsen, Alette Lie, Stian Skår Ludvigsen, Harald Queseth, Tallak Rundholt, Tor Harald Rødseth, Anders Skoglund og Åsta Årøen. Enda flere var aktive ved postkasseutdeling. Årsmøtet 2013 vedtok en detaljert valgkampplan for Bergen Venstre. Med unntak av organisering av bydelslagenes valgkamp, ble denne i all hovedsak fulgt. 8

9 Årsmelding 2013 Oppsummert er de viktigste erfaringene fra valgkampen: - Valgbodsjef og kampanjeleder er nøkkelstillinger i tillegg til tradisjonell valgkampledelse. Disse bør sortere direkte under fylkets valgkampsjef - Bydelslagenes innsats er avgjørende for god dekning av hele byen og for avlasting av den sentrale valgkampledelsen - Tidlig forberedelse og vurdering av scenarier, enkle administrative systemer, og god skolering er viktige element i valgkampen - Men med god kontakt med/informasjon til medlemmene, var det mange som turte å gjøre en vesentlig innsats uten særlig skolering. Vi må stole på at folk kan levere ut en brosjyre uten å kjenne dens innhold inn og ut! - God kontakt med medlemmene og god logistikk er helt vesentlig - At førstekandidaten flyttet til Bergen under valgkampen var en helt uvurderlig suksessfaktor 4. KOMMUNEVALGET 2015 Bergen Venstre er i gang med valgkampforberedelsene for Styret nedsatte i juni et valgkamputvalg for 2015, og dette hadde sitt første møte lørdagen samme uke som stortingsvalget. Styret har også nedsatt en programkomité som har igangsatt sitt arbeid. 5. ÅRSMØTET Årsmøtet i Bergen Venstre ble avviklet fredag og lørdag januar 2013 i auditoriet i fylkesbygget. Det var 31 stemmeberettigede medlemmer ved møtestart. Vedtatte politiske uttalelser: Grønn og rettferdig eiendomsskatt Grønt investeringsfond Permanent god byluft Fra leie til eie 6. TILLITSVALGTE Som følge av vedtektsendringer på årsmøtet i 2012 har styret i Bergen Venstre vært inndelt i et hovedstyre og et driftsstyre. Driftsstyret består av ledertrio, kasserer, IOU-leder og representanter fra bystyregruppen og fra BUV. Driftsstyret leder Bergen Venstres arbeid mellom hovedstyremøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som blir fattet av årsmøtet og hovedstyremøtet. Styret har bestått av: Leder: Stian Skår Ludvigsen 1. nestleder: Per-Arne Larsen 2. nestleder: Siri Kristoffersen Hamre IO-ansvarlig: Jo Lerheim Kasserer: Julia Kristoffersen 9

10 Årsmelding 2013 Styremedlem: Erling Birkeland Styremedlem: Siw Bergesen Varamedlemmer: 1.vara: Bjørn-Anders Hind (flyttet like etter årsmøtet) 2.vara: Tone Bjørndal (midlertidig flyttet høsten 2013) 3.vara: Marit Thunes 4.vara: Anton Engen Informasjons og opplæringsutvalget: Leder: Jo Lerheim Medlem: Tore Fredriksen Medlem: Sunniva Eide (flyttet like etter årsmøtet Alf Helge Greaker satt inn som settemedlem) Internrevisorer: Grete Line Simonsen Grete Kvilvang Valgkomité 2014 Harald Queseth (leder) Anne Veim (nestleder) Erlend Horn Alf Helge Greaker Tone Bjørndal 1 representant BUV Varamedlemmer: Grete Kvilvang Grete Line Simonsen Driftsstyret har møttes jevnlig mellom styremøtene for å koordinere styrearbeidet og forberede styremøtene. Styret har ikke hatt egen sekretær i 2013, men har i budsjettet satt av midler til frikjøp. Bergen Venstre vil også takke fylkessekretær Gro Gjelsvik for sin innsats for lokallagene. 7. HOVEDSTYRET Det har vært avholdt 8 hovedstyremøter, og behandlet 102 saker. Driftsstyret har møttes jevnlig mellom hovedstyremøtene. Datoplan for styremøtene ble utarbeidet tidlig i arbeidshalvåret, og annonsert til hele styret per epost, samt publisert på Bergen Venstres nettsider. Styremøtene har primært funnet sted på Venstrekontoret. 2. nestleder har hatt ansvar for ekstern informasjon: Det har blitt sendt ut regelmessig informasjon per e-post til medlemmene. I tillegg har sosiale medier blitt brukt for å spre vedtatt politikk og invitasjoner til arrangementer. Nettsidene har vært noe mindre brukt. Det har blitt avholdt regelmessige kontaktmøter (KM-møter) senere forkomitémøter med bystyregruppen og styrets leder. Styrets leder har også vært tilstede på bystyregruppens gruppemøter. Bystyregruppen har vært representert på alle styremøter til Bergen Venstre, men har av arbeidshensyn latt seg representere i driftsstyremøtene med gruppesekretær. Samarbeidet med bystyregruppen har vært svært godt. Se for øvrig egen årsmelding fra bystyregruppen. 10

11 Årsmelding INFORMASJONS- OG OPPLÆRINGSUTVALGET IO har perioden 2013 hatt tre medlemmer: Leder Jo Lerheim og IO-medlem Tore Fredriksen valgt av årsmøtet og Njaal Neckelman som har representert BLS. Alf Helge Greaker har vært styreoppnevnt settemedlem. IO har avholdt to interne møter og arrangert et kurs i Venstreskolen 1. I tillegg har Alf Helge Greaker på egenhånd arrangert to kurs i Venstreskolen 1. Årets første 9 mnd bar preg av at det var valgkampår. IO leder byttet jobb sommeren 2013, noe som gjorde at han var mye i Oslo resten av året, og med unntak av Alf Helges kurs har det ikke vært aktivitet i IO etter dette. Se for øvrig punkt 11 gjennomførte tiltak i handlingsplanen og punkt 12 ikke-gjennomførte tiltak i handlingsplanen. 9. MEDLEMSAKTIVITET Se punkt 11 gjennomførte tiltak i handlingsplanen og punkt 12 ikke-gjennomførte tiltak i handlingsplanen. 10. BYDELSLAGENE Ledere og kontaktpersoner i arbeidsåret har vært: Arna Venstre: Kjell André Johannessen Bergenhus Venstre: Astrid K. Hårstad Årstad Venstre: Anders Skoglund Fana og Ytrebygda Venstre: Malene Myrjord (til sommeren 2013) Fyllingsdalen Venstre: Tor Harald Rødseth (fra sommer 2013 til november), Thorstein Skårnes (etter bydelslagsopprettelse november 2013) Åsane Venstre: Per-Arne Larsen Laksevåg Venstre: Trond W. Tveiten Bydelslagene i Bergenhus, Arna, Åsane og Laksevåg har ikke avholdt årsmøter innen fristen. Laksevåg har fått utsettelse til 22. januar. Se for øvrig egne årsmeldinger for bydelslagene. 11. GJENNOMFØRTE TILTAK I HANDLINGSPLANEN Styret ønsker å kommentere følgende gjennomførte tiltak i handlingsplanen: - Holde medl. Informert gjennom e-post, Facebook og Bergen Venstres hjemmesider: Styret begynte å ta i bruk et eget verktøy for medlemsbrev i valget. Disse har jevnlig gått ut med diverse info. Mer spesifikk info sendes i egne eposter. - Alle styremedlemmer skal ha gjennomgått Venstreskolen trinn 1 eller 2 i løpet av arbeidsåret: Styremedlemmer med Venstreskolen trinn 1 er Stian S Ludvigsen, Siri K Hamre, Per-Arne Larsen, Thorstein Skårnes, Jo Lerheim, Astrid K. Hårstad, Marit Thunes (vara). Styremedlemmer med trinn 2 er Stian S Ludvigsen, Siri K Hamre, Thorstein Skårnes. - Arrangere politiske møter én gang i måneden: Vi forsøkte i vår å la arrangering av medlemsmøter gå på rundgang blant bydelslagene, men dette fungerte ikke. Det ble bare innkalt til ett møte (arrangert 11

12 Årsmelding 2013 av Bergenhus): møte med valgkampsjefen. På høsten startet vi derfor opp med sentralt arrangerte medlemsmøter på Litteraturhuset den første onsdag i måneden. To av styremedlemmene (Astrid og Julia) har påtatt seg ekstra ansvar for gjennomføring av dette. Følgende møter har vært holdt: Veien videre etter valget; statsbudsjettet; og klima. I tillegg har det vært holdt tre medlemsmøter om bybanen: ett i Åsane (Åsane Venstre), ett på Klosteret (Bergenhus Venstre), og ett i rådhuset (bystyregruppen). I tillegg til de politiske møtene inviterer fylkessekretæren alle medlemmer på vafler på kontoret hver fredag. - IO skal bistå praktisk ved avvikling av Venstreskolen trinn 1: Sunniva Eide trakk seg tidlig fra IO da hun flyttet til Oslo for å studere. Fordi vi ikke hadde varaer til IO, kunne IO ikke suppleres uten å holde ekstraordinært årsmøte. Styret valgte derfor å anbefale IO å knytte til seg en ekstra ressursperson uten stemmerett. Dette ble Alf Helge Greaker, som har stått for gjennomføringen av 3 venstreskolemøter. - IO skal samarbeide med fylket om å tilby medlemmene Venstreskolen trinn 2: Dette har ikke blitt gjort av IO, men av hovedstyret. Det har vært holdt ett V2-kurs. Dette ble arrangert november i Gamle Rådhus i samarbeid med Hordaland Venstre. Kursleder var Rebekka Borsch (Buskerud). Totalt deltok 9 medlemmer på kurset. 6 av disse var fra Bergen. - Styret skal videreføre ordningen med regelmessige kontaktmøter mellom bystyregruppen og styrerepresentanter: Deltakelse i kontaktmøtene har vært prioritert fra styreleder. Kontaktmøtene har i løpet av året endret status til å bli komitéformøter, med deltakelse fra BV og BUV. - Styret skal arbeide med å få til en sms-løsning for medlemskontakt: Gratis løsning ble opprettet, men styret har ikke sett behov for å ta verktøyet i bruk. 12. IKKE-GJENNOMFØRTE TILTAK I HANDLINGSPLANEN Styret ønsker å kommentere følgende ikke-gjennomførte tiltak i handlingsplanen: - Styret skal behandle minst én politisk uttalelse per møte: dette har det sjeldent vært tid til på styremøtene, men vi har i tillegg fått inn særs få forslag til uttalelser. - Hvert styremedlem bør forberede minst ett forslag til politisk uttalelse og tilhørende leserinnlegg: Dette har ikke blitt fulgt opp. - Samtlige referater skal legges ut elektronisk. Styret har opprettholdt bruken av Dropbox til dokumentbehandling, men det har skortet på offentlig publisering av referatene. Styret har hatt få medlemmer med nok publiseringserfaring på hjemmesidene til at vi effektivt kan benytte hjemmesidene til medlemskommunikasjon. Med styremøter kun annenhver måned har referatene også fort blitt gamle før de er godkjente. - Medlemsaktivitet arrangeres i samarbeid med IO-utvalg: IO-utvalget har i arbeidsåret fungert dårlig, og medlemsaktivitet har i all hovedsak vært arrangert utenom IO-utvalget. - IO skal samarbeide med kasserer for å søke om ekstern møtefinansiering i legater og fond: Dette har ikke blitt gjort. Kasserer har dog vært flink til å få inn VO-midler. - Ressursgrupper: Disse har ikke vært aktivert. 12

13 Årsmelding Alle nye medlemmer må ved innmeldelse bli kontaktet av leder, for å bli ønsket velkommen og inviteres til aktuelle aktiviteter. Med lite medlemsaktivitet på våren var det lite å kontakte medlemmene om. Leder var bedre til å kontakte nye medlemmer i sommer/i forkant og etterkant av valget, men han kan stadig bli bedre til å ta seg en telefon til nye medlemmer. Den økte medlemsaktiviteten (onsdagsmøtene) gjør det lettere å ha noe å kontakte nye medlemmer om. - Nye medlemmer skal tilbys Venstreskolen trinn 1 innen tre måneder etter innmelding: De fleste nye medlemmer har fått tilbud om V1, men hvorvidt tre-månedersfristen er opprettholdt har vi ikke kontroll på. - Universitet- og høgskolelag, og seniorlag: Det har vært undersøkt interessen for opprettelse av et UoH-lag, men vi er ikke kommet i havn. Styret har ikke prioritert arbeidet med seniorlag. Vi foreslår ikke å opprettholde disse punktene i neste års handlingsplan. - Mediearbeid og sosiale medier: Bergen Venstre oppleves nok utad som rimelig gode på medier og sosiale medier, men dette er nærmest utelukkende takket være bystyregruppens innsats. Lokallagsstyret har vært heller fraværende i media, og er også lite til stede på Facebook og Twitter. 13. MEDLEMSTALL Per har bare 333 medlemmer betalt kontingent. Ytterligere 9 har betalt kontingent men flyttet, meldt seg ut eller gått bort i løpet av året. I alt hadde vi 510 medlemmer i medlemsregisteret ved årsslutt. Dette gir en betalingsprosent på bare 65 %, ned fra 80 % i Tidligere år: betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer betalende medlemmer Innføringen av nytt medlemsregister sentralt har skapt problemer for oss i Bergen Venstre. I sommer var det flere medlemmer som falt ut av registeret og ble ført på andre kommuner/fylker, og siste sentrale purring gikk i år sent ut. Da vi senhøstes kunne ta tak i egne purringer, var det et problem med medlemsregisteret at medlemmer som hadde redusert kontingentsats (studenter, trygdede, husstandsmedlemmer) stod oppført som om de ikke hadde betalt. Dette ser nå ut til å være rettet i, men vi ser nå at det kan se ut som om det finnes medlemmer som over hodet ikke har mottatt kontingentkrav i I tillegg er det flere medlemmer som har meldt tilbake at de har hatt problemer med å registrere KID-nummeret i betalingene. Styret ser med alvor på det store fallet i betalinger, og vi trenger å begynne purringene på egenhånd tidligere i Vi har i snitt 174 kroner i medlemskontingent til Bergen Venstre. Fallet på 58 betalende medlemmer utgjør bare for lokallaget i tapte inntekter. I tillegg kommer tap til fylkeslag og VHO. 13

14 Årsmelding ØKONOMI Det vises til regnskapet for Bergen Venstre 2013 og beretning fra internrevisorene. På årsmøtene i 2012 og 2013 ble det vedtatt å holde tilbake Bergen Venstres andel av sekretariatstilskuddet til Hordaland Venstre med den begrunnelse at vi vil ha en gjennomgang av hele ordningen med at lokallagene betaler dette inn til fylkeslaget. Styret har nå inngått ny kontrakt om sekretariatstilskudd med fylkesstyret, og tilskuddene er nå utbetalt. 15. REPRESENTASJON Bergen Venstre har i arbeidsåret hatt mange av sine medlemmer engasjert i ulike fora i Venstres organisasjoner: 15 A. Stortinget Åsta Årøen (1. vara), Mathias Fischer (2. vara) 15 B. Venstres Hovedorganisasjon (VHO) Landsmøtet 2013: På Venstre sitt landsmøte på Quality Expo Hotel på Fornebu april deltok disse medlemmene av Bergen Venstre: For fylkesårsmøtet: Stian Skår Ludvigsen, Tallak Rundholt, Alf Helge Greaker, Kevin Johnsen, Jørgen Aas, Siw Bergesen, Mathias Fischer, Geir Kjell Andersland, Idun Bortne og Harald Hove For sentralstyret: Åsta Årøen For Norges Unge Venstre: Hanne Kvilhaugsvik, Eirik Brautaset, Sunniva Eide og Njaal Neckelmann. Sentralstyret: Åsta Årøen (leder av Norges Venstrekvinnelag) Internasjonalt utvalg: Harald Hove (medlem) Landskonferansen: oktober, Hotel Bristol i Oslo: Geir Kjell Andersland, Jørgen Lom, Camilla Strand, Jane Christiansen, Alf Helge Greaker, Astrid Knudsen Hårstad, Tallak Rundholt, Stian Skår Ludvigsen, Idun Bortne, Hans-Carl Tveit, Sindre Horn, Anders Skoglund og Stian Ekornaas 15 C. Hordaland Venstre Fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet ble holdt februar på Park Hotel Vossevangen. Fra fylkesstyret møtte Bjørnar Hamre, Kevin Johnsen og Siw Bergesen. Fra årsmøtet i Bergen Venstre møtte Geir Kjell Andersland, Julie Andersland, Erling Birkeland, Tone Bjørndal, Idun K. Bortne, Sunniva Eide (kun lørdag), Ulvhild Eide, Anton Engen, Mathias Fischer, Alf Helge Greaker, Trond Gullaksen, Siri K. Hamre, Bjørn-Anders Hind, Erlend Horn, Sindre Horn, Harald Hove, Astrid K. Hårstad, Kjell-André Johannessen (kun søndag), Hanne Kvilhaugsvik (kun lørdag), Stian Skår Ludvigsen, Malene N. Myrjord, Harald Queseth, Tallak Rundholt, Grete Line Simonsen, Anders Skoglund, Hans-Carl Tveit, Trond W. Tveiten, Jørgen Aas, Arild Horn, Grete Kvilvang og Gyri Skre. Fra HUV møtte Andreas Handal Dørum, Marcus Pettersen Irgens og Anders Rykke. Fra BUV møtte Øydis Lebiko. Fra Venstrekvinnelaget møtte Åsta Årøen. Fylkesstyret: Erlend Horn, Bjørnar Hamre, Kevin Johnsen (for HUV), Siw Bergesen (for HVKL), Anne Sjos Veim (vara). Valgkomiteen for Hordaland Venstre: Per- Arne Larsen (med personlig vara Stian Skår Ludvigsen), Anders Rykke (for HUV) og Siw Bergesen (for HVKL). Valgkamputvalget til Hordaland Venstre: Åsta Årøen og Mathias Fischer (toppkandidater) og Stian Skår Ludvigsen (som representant for styret i Bergen Venstre). 15 D. Bystyret med tilhørende organ 14

15 Årsmelding 2013 Bergen bystyre: Julie Andersland (permisjon ), Erlend Horn, Åsta Årøen, Idun Bortne, Anders Skoglund, Hans-Carl Tveit (vara, medlem ), Per-Arne Larsen (vara), Hanne Kvilhaugsvik (vara), Trond W. Tveiten (vara), Mathias Fischer (vara til ), Kjell Andre Johannessen (vara), Tom-Arne Furnes (vara), Julia Kristoffersen (vara), ledig plass (vara) Forretningsutvalget: Julie Andersland (permisjon ), Erlend Horn ( ) Komite for miljø og byutvikling: Julie Andersland (nestleder, permisjon ), Erlend Horn (nestleder ), Per-Arne Larsen (vara), Ulvhild Eide (vara) Komité for helse og sosial: Erlend Horn (KMBY mellom og 31.12), Åsta Årøen (medlem ), Mathias Fischer (vara til 22.10), Sindre Horn (vara), Grete Line Simonsen (vara), Stian Skår Ludvigsen (vara etter 22.10) Komité for kultur, idrett og næring: Åsta Årøen (KMHS mellom og 31.12), Hans-Carl Tveit (vara, medlem ), Tom-Arne Furnes (vara), Elisabeth Vannebo (vara) Komite for oppvekst: Idun Bortne, Hanne Kvilhaugsvik (vara), Tarik Hedi (vara), Gyri Skre (vara) Komité for finans: Anders Skoglund, Trond W. Tveiten (vara), Kjell Andre Johannesen (vara), Julia Kristoffersen (vara), Bjørn Erik Holmesland (vara) Komite for fullmakter og politisk styringssystem: Julie Andersland (permisjon ), Erlend Horn ( ) Valgstyret: Julie Andersland (nestleder, permisjon ), Erlend Horn (vara, medlem ), Anders Skoglund (vara ) Kontrollutvalget: Geir Kjell Andersland, Siri K. Hamre (vara) 15 E. Fylkestinget med tilhørende organ Fylkestinget: Alf Helge Greaker, Bjørnar Hamre, Grete Line Simonsen (vara) Fylkesutvalet: Alf Helge Greaker (vara), Bjørnar Hamre (vara) Fylkesvalstyret: Alf Helge Greaker (vara), Bjørnar Hamre (vara) Administrasjonsutvalet: Alf Helge Greaker Hordaland fagskulestyre: Bjørnar Hamre (vara, permisjon til 31.10), Grete Line Simonsen (vara til 31.10) Klagenemda: Grete Kvilvang (leder), Gro Gjelsvik (vara) Kultur- og ressursutvalet: Grete Line Simonsen (vara) Opplærings- og helseutvalet: Bjørnar Hamre (permisjon til 31.10), Grete Line Simonsen (til 31.10, deretter vara) Regionpakke Bergen (styringsgruppe): Alf Helge Greaker (vara) Samferdselsutvalet: Alf Helge Greaker (nestleder) Vestlandsrådet: Alf Helge Greaker (vara) 15 F. Aksjeselselskap, kommunale foretak og annen forretningsdrift AL Vikafjellsvegen: Harald Hove Askøy Bompengeselskap AS: Alf Helge Greaker Beredt AS: Bjørnar Hamre (vara) Bergen Bompengeselskap AS: Alf Helge Greaker Bergen Kino AS: Anne Kjos Veim (vara, medlem til ) Bergen og Omland Havnevesen (Rådet): Erlend Horn Bergen Kommunale Pensjonskasse: Julie Andersland (vara) 15

16 Årsmelding 2013 Bergen Vann KF: Margareth Hjartåker, Silje Amundsen (vara) BIR AS (Bedriftsforsamling): Anton Engen, Grete Line Simonsen (vara) Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS: Kjell Andre Johannessen (styreleder), Trond W. Tveiten (vara) Senter for arbeidslivsforberedelse (ALF AS): Stian Skår Ludvigsen, Siw Bergesen (vara) Spekter Pluss AS: Frode Røynesdal (nestleder), Tore Fredriksen (vara) 15 G. Kulturinstitusjoner og museum Bergen Sjøfarstmuseum: Harald Hove Bymuseet i Bergen: Tallak Rundholt (vara) Carte Blanche: Grete Line Simonsen Hordaland Kunstsenter: Sara Henriksen (vara) 15 H. Råd, utvalg, nemder, forsamlinger Bergen Forliksråd: Grete Kvilvang, Anders Skoglund (vara) Bergen og Omland Friluftsråd (årsmøtet): Anders Skoglund, Sara Henriksen (vara) Fairtrade-byen Bergen (Styringsgruppen): Mathias Fischer Heimevernsnemda i Bergen Sentrum distrikt: Anders Skoglund Kommunalt råd for funksjonshemmede: Tom-Arne Furnes (vara) Kommunenes Sentralforbund (fylkesmøtet): Hans-Carl Tveit (vara), Alf Helge Greaker (vara), Bjørnar Hamre (vara, permisjon til 31.10) Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter: Tarik Hedi, Julia Kristoffersen (vara), Idun Bortne (vara) NRK lokalt programråd: Harald Hove, Grete Line Simonsen (vara) Nærøyfjorden landskapsvernområde: Alf Helge Greaker (vara) Overskattetakstkommisjonen: Anders Skoglund, Gyri Skre (vara) Skatteklagenemda: Bjørnar Hamre (permisjon til 31.10), Siri K. Hamre (til 31.10) Sparebanken Hardanger (forstanderskapet): Alf Helge Greaker 15 I. Samarbeidsutvalg Fjellsdalen skole: Anton Engen, Åshild Nylund (vara) Granebo naturbarnehage: Svein Jørund Hjellbrekke, Anders Skoglund (vara) Haugland skule: Kristine Drake, Kjell Andre Johannessen (vara) Kronstad skole: Erlend Horn, Trond W. Tveiten (vara) Minde barnehage: Siri K. Hamre Minde skole: Lars Jacob Hove (vara) Nygård skole: Idun Bortne, Anne Kjos Veim (vara) Paradis skole: Anton Engen, Grete Kvilvang (vara) Sletten Barnehage: Giske Clausen, Frode Røynesdal (vara) Smørås skole: Margaret Espedal, Jon Simonnæs (vara) Ulsetskogen skole: Margareth Hjartåker 16

17 Årsmelding J. Stiftelser Bergen bys stiftelse til økonomisk vanskeligstilte: Hans-Carl Tveit Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (Bergen Region) : Julie Andersland Stiftelsen Amalie Skrams Hus: Sara Henriksen Stiftelsen Bergens Skog- og Træplantingsselskap: Trond W. Tveiten, Hanne Kvilhaugsvik (vara) Stiftelsen Klosteret 17: Elisabeth Vannebo Stiftelsen The International Edvard Grieg Society: Hans-Carl Tveit, Idun Bortne (vara) Styret har ikke oversikt over medlemmer av Bergen Venstre i verv utover de som er valgt internt i partiet eller av byrådet, bystyret, fylkesutvalet eller fylkestinget. Bergen, Stian Skår Ludvigsen (s.) Leder Per-Arne Larsen (s.) 1. nestleder Siri K. Hamre (s.) 2. nestleder Julia Kristoffersen (s.) Kasserer Jo Lerheim (s.) IO-ansvarlig Erling Birkeland (s.) styremedlem Siw Bergesen (s.) styremedlem Anders Skoglund (s.) Årstad Venstre Thorstein Skårnes (s.) Fyllingsdalen Venstre Njaal Neckelman (s.) Bergen liberale studentlag Øydis Lebiko (s.) Bergen Unge Venstre * * Bydelslag som ikke har holdt årsmøter innen fristen, samt Fana og Ytrebygda Venstre som har sagt fra seg stemmerett i hovedstyret, står ikke som underskrivere av årsmeldingen. VEDLEGG Årsmelding fra bydelslagene Årsmelding fra IO Årsmelding fra bystyregruppen Årsmelding fra Bergen Unge Venstre 17

18 Å M 04/14 Regnskap Vedlagt regnskap, to sider. 18

19 REGNSKAP BERGEN VENSTRE REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2013 REGNSKAP 2012 INNTEKTER: NOTE NOTE Offentlige tilskudd , , ,20 Andel kontorutg. fra bystyregruppen , , ,00 Partiskatt , , ,30 Medlemskontigent , , ,00 Studiearbeid (VO) , , ,00 Valgkampbidrag 150, ,00 481,00 Valgkampbidrag Bedrifter 0,00 0,00 0,00 Diverse inntekter 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter 4 988, , ,00 Sum , , ,50 UTGIFTER: Husleie/felleskostnader , , ,00 Renhold 3 652, , ,00 Inventar/utstyr 250, , ,00 Rekvisita/kopiering/print 9 608, , ,50 Porto 547, , ,00 Telefon 6 013, , ,50 Bredbånd 6 540, , ,00 Valgkamp , , ,00 Møteutgifter/arrangement , , ,89 Politisk arbeid/kursutg , , ,50 IO 0, ,00 Medlemsfest 5 166, , ,00 Sekreteriattilskudd , , ,00 Tjenestekjøp/frikjøp 1 988, , ,00 Tilskudd leder 4 314, , ,00 Tilskudd til BUV , , ,00 Tilskudd BLS 0, ,00 Drift bydelslag 1 335, ,00 Kjøp av regnsk.tjenester 0,00 0,00 0,00 Gaver 1 497, ,00 Gebyrer 100,00 300,00 68,50 Diverse kostnader 2 400, , ,50 Øresavrunding -2,38 0,00 Tap på krav 0,00 0,00 0,00 19

20 Sum utgifter , , ,39 Resultat , , ,11 Disponering av resultat Avsetning valgkampfond , ,00 481,00 Avsetning valgkampbidrag 150, , ,11 Resultat besluttet avsatt til valgkamp Til/fra annen egenkapital ,83 200,00 0,00 Sum disponert resultat , , ,11 BALANSE pr BALANSE pr Eiendeler Kasse 0,00 816,00 Bank bruks 2 506, ,07 Bank høy , ,55 Bank skatt 1,59 908,11 Bank valgkampfond , ,00 Debitor 8 350, ,00 Sum Eiendeler , ,73 Gjeld og egenkapital Egenkapital , ,62 Årets resultat , ,11 Valgkampfond , ,00 Sum EGENKAPITAL , ,73 Kreditor 9 308, ,00 Skyldig AGA 0,00 0,00 Skyldig skattetrekk 0,00 1,00 Påløpte kostnader , ,00 Sum GJELD , ,00 Sum gjeld og egenkapital , ,73 20

21 Å M 05/14 Kontingent 2015 GJELDENDE SATSER 2014 Normal BERGEN VENSTRE HORDALAND VENSTRE VHO TOTAL Pensjonister og trygdede BERGEN VENSTRE HORDALAND VENSTRE 80.- VHO TOTAL Studenter BERGEN VENSTRE 25.- HORDALAND VENSTRE 80.- VHO 50.- TOTAL STYRETS FORSLAG TIL NYE SATSER 2015 (Delt innstilling, styreleders dobbeltstemme avgjorde) Studenter BERGEN VENSTRE 75.- HORDALAND VENSTRE 80.- VHO 50.- TOTAL Andre satser som

22 Å M 06/14 Budsjett 2014 Vedlagt styrets forslag til budsjett, én side. 22

23 Budsjett BERGEN VENSTRE INNTEKTER: BUDSJETT 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2013 Note Offentlige tilskudd , , ,00 Andel kontorutg. fra bystyregruppen , , ,00 Partiskatt , , ,00 Medlemskontigent , , ,00 Studiearbeid (VO) , , ,00 Valgkampbidrag 0,00 150, ,00 Valgkampbidrag Bedrifter 0,00 0,00 0,00 Diverse inntekter 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter 5 000, , ,00 Sum , , ,00 UTGIFTER: Husleie/felleskostnader , , ,00 Renhold 4 000, , ,00 Inventar/utstyr 1 000,00 250, ,00 Rekvisita/kopiering/print 9 000, , ,00 Porto 2 000,00 547, ,00 Telefon 6 000, , ,00 Bredbånd 7 000, , ,00 Valgkamp , , ,00 Møteutgifter , , ,00 Kursvirksomhet og reise , , ,00 IO 2 000,00 0, ,00 Sosiale arrangementer , , ,00 Sekreteriattilskudd , , ,00 Tjenestekjøp/frikjøp , , ,00 Tilskudd leder 4 000, , ,00 Tilskudd til BUV , , ,00 Tilskudd BLS 2 000,00 0, ,00 Drift bydelslag 0, , ,00 Gaver 1 000, , ,00 Gebyrer 200,00 100,00 300,00 Diverse kostnader 3 000, , ,00 Øresavrunding 0,00-2,38 0,00 Tap på krav 0,00 0,00 0,00 Sum , , ,00 Resultat , , ,00 Disponering av resultat Avsetning valgkampfond , , ,00 Avsetning valgkampbidrag 0,00 150, ,00 Til/fra egenkapital 1 651, ,83 200,00 Sum disponert resultat , , ,00 23

24 Å M 07/14 Vedtektsendringer STYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER (Enstemmig innstilt fra styret etter forslag fra Stian Skår Ludvigsen) Felles begrunnelse: De foreslåtte vedtektsendringene har som formål å redusere byråkratiet internt i lokallaget. Både hovedstyret og driftsstyret har blitt for stort, og det har i flere tilfeller vært vanskelig å få nok møtedeltakere til å være vedtaksdyktige. I tillegg virker det som om folk vegrer seg til å stille til bydelslagsstyrene fordi dette også medfører styrearbeid i hovedstyret. Det foreslås derfor å kutte stemmeretten bydelslagsstyrene har i hovedstyret, samt redusere antallet medlemmer av driftsstyret tilbake til et arbeidsutvalg. Hovedstyret er i seg selv stort nok til at det bør kunne følge opp bydelslagsstyrene uten at bydelslagene selv er representert i hovedstyret. Endringsforslag: 1: side 3, linje 98: stryke «én representant fra hvert av bydelslagene,» Ny setning: «Hovedstyret består av de årsmøtevalgte styremedlemmene med tillegg av et medlem valgt av Bergen Unge Venstre, en valgt av Bergen Liberale Studentlag og eventuelt et medlem valgt av Venstrekvinnelaget i kommunen. 2: side 4, linje 148: stryke «, kasserer og IO-ansvarlig». Ny setning: «Driftsstyret består av ledertrio. En representant for Venstres bystyregruppe og en representant for Bergen Unge Venstre tiltrer driftsstyret uten stemmerett» 3: side 4, linje 140 (forutsetter at forslag 2 vedtas): erstatte «lederen eller 1/3» med «ett» Ny setning: «Driftsstyret møtes minst én gang mellom hvert ordinære hovedstyremøte og ellers så ofte som ett av driftsstyremedlemmene krever det.» 4: side 4, linje 141 og 142 (forutsetter at forslag 2 vedtas): erstatte «halvparten» med «to» og stryke «,deriblant lederen eller en av nestlederne,» Ny setning: «Driftsstyret er beslutningsdyktig når minst to av driftsstyremedlemmene er til stede.» 5: hele vedtektssettet (forutsetter at forslag 2 vedtas): erstatte «driftsstyret» med «arbeidsutvalget». 6: side 8, linje 344 og 345: stryke hele 3f («Bydelslaget er representert i styret i Bergen Venstre ved lederen eller den representanten bydelslaget velger») og som konsekvens endre bokstav på 3g. 7: side 8, linje 354 til 356: stryke hele 3i («Bydelen er representert i styret i Bergen Venstre ved lederen. Nestlederen er varamedlem for lederen i styret. Dersom ingen av disse kan møte i et styremøte, utpekes et annet styremedlem fra bydelen som settemedlem.») 24

25 Å M 08/14 Politiske uttalelser Frist for innsendelse av politiske uttalelser var søndag 19. januar. Frist for å melde endringer til innkomne forslag er foreslått til fredag 24. januar kl. 20:00 (forbehold om at årsmøtet vedtar endringer i dette under ÅM 01/14). Innkomne politiske uttalelser deles ut på møtet/publiseres som eget vedlegg. 25

26 Å M 09/14 Strategiplan Styret har ikke mottatt forslag til strategiplan fra strategiutvalget ved innstillende møte. Forslaget til strategiplan deles derfor ut på møtet/publiseres som eget vedlegg, uten styreinnstilling. 26

27 Å M 10/14 Handlingsplan 2014 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR 2014 Vedtektene legger rammene og føringene for styrearbeidet, mens handlingsplanen gir hovedlinjene og de viktigste arbeidsområdene for styrearbeidet for inneværende år. Målsettingene i handlingsplanen bør evalueres i årsmeldingen Generelt for arbeidsåret er et mellomvalgsår. Styret skal frem mot kommune- og fylkestingsvalget i 2015 bruke tid og ressurser på å bygge opp Bergen Venstre som en sterk og robust organisasjon. Det skal også lages et valgprogram og velges kandidater til valget. Bergen Venstre har følgende mål for 2014: Flere aktive medlemmer Være en arena for å skape god og gjennomtenkt politikk Synliggjøre Bergen Venstre i resten av organisasjonen Mål: Flere aktive medlemmer Formål: Bergen Venstre ønsker en aktiv medlemsmasse, og å heve kompetansen blant medlemmene. Dette vil rekruttere til verv i styre og utvalg, og gi flere frivillige til valgkampen. Flere aktive medlemmer vil også være motiverende for å jobbe med Venstre. Tiltak: Kontakt: Alle nye medlemmer skal kontaktes kort tid etter innmeldelse, for å bli ønsket velkommen og å inviteres til aktuelle aktiviteter Medlemmene skal få informasjon om medlemsmøter og andre arrangementer i god tid, hovedsakelig via Bergen Venstres hjemmesider og nyhetsbrev, men også via andre kanaler. 27

28 Medlemsmøter: Arrangere medlemsmøter med aktuelle politiske temaer. Ta sikte på første onsdag i måneden ca 9 ganger i året. Skolering: Arrangere venstre-skolen trinn 1 jevnlig gjennom året Fordi: Venstreskolen trinn 1 er et lavterskeltilbud for å introdusere og aktivisere nye medlemmer Samarbeide med fylkeslaget om å tilby venstreskolen trinn 2 for medlemmene Fordi: Det er en fordel om alle som har eller ønsker verv i styret eller i utvalg har gjennomført Venstre-skolen trinn 2 Arrangere skrivekurs, der man kan lære å skrive gode leserinnlegg og uttalelser. Arrangere et introduksjonskurs for fylkesårsmøte Sosialt: Arrangere sosiale sammenkomster for medlemmene Mål: Være en arena for å skape god og gjennomtenkt politikk Hovedstyret bør være et politisk verksted der det diskuteres politiske ideer og aktuelle saker. Det bør på styremøtene skapes rom for å diskutere politikk, uavhengig av om det på forhånd foreligger en politisk uttalelse. Tiltak: Åpne for diskusjon rundt aktuelle tema, pågående debatter i programkomité eller bystyregruppe og uferdige politiske ideer på hvert hovedstyremøte La styret være et politisk verksted fremfor et avstemmingsorgan for ferdig formulert politikk Oppfordre medlemmer til å fremme politiske uttalser til hovedstyret. Medlemmer som kommer med forslag til politiske uttalelser inviteres til styremøtet for å legge frem sin uttalelse. Arrangere medlemsmøter med aktuelle politiske temaer, som nevnt under mål: flere aktive medlemmer Mål: Synliggjøre Bergen Venstre i resten av organisasjonen Fordi: Som et av landets største lokallag bør Bergen Venstre være godt synlig i resten av organisasjonen. Tiltak: Prioritere å sende medlemmer av Bergen Venstre til regionale og nasjonale arrangementer Delta mer aktivt i den regionale og nasjonale debatten 28

29 Å M 11/14 Valg VALGKOMITEENS INNSTILLINGER Styre Leder Stian Skår Ludvigsen, gjenvalg 1. nestleder Per-Arne Larsen, ikke på valg 2. nestleder Julia Kristoffersen, ny i dette verv Kasserer Siri K. Hamre, ny i dette verv Styremedlem Siw Bergesen, ikke på valg Styremedlem Jo Lerheim, ny i dette verv 1. varamedl. Marit Thunes, gjenvalg 2. varamedl. Anton Engen, gjenvalg 3. varamedl. Ingrid Fjeldstad, ny 4. varamedl. Jørgen Aas, ny 5. varamedl. Sindre Horn, ny Informasjons- og opplæringsutvalg (IO-utvalget) Astrid K. Haarstad, møter også i styret, ny Tore Fredriksen, gjenvalg Alf-Helge Greaker, ny Revisorer Grete Kvilvang og Grete Line Simonsen, ikke på valg 29

30 Delegater fra Bergen Venstre til fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre 24. og 25. februar 2014 Bergen har 35 delegater. Disse er ført opp i alfabetisk rekkefølge. Det foreslås at styret gis fullmakt til å supplere fra varalisten og eventuelt supplere varalisten. 1. Julie Andersland 2. Geir Kjell Andersland 3. Erling Birkeland 4. Tone Bjørndal 5. Idun Bortne 6. Mikael Christensen 7. Gunn-Vivian Eide 8. Anton Engen 9. Ingrid Fjeldstad 10. Alf-Helge Greaker 11. Siri Hamre 12. Sindre Horn 13. Harald Hove 14. Astri Hårstad 15. Kjell André Johannessen 16. Julia Kristoffersen 17. Hanne Kvilhaugsvik 18. Per Arne Larsen 19. Øydis Lebiko 20. Jo Lerheim 21. Stian Skår Ludvigsen 22. Malene Myrjord 23. Njaal H Neckelmann 24. Tallak Rundholt 25. Grete Line Simonsen 26. Anders Skoglund 27. Gyri Skre 28. Thorstein Skårnes 29. Torstein Stråtveit 30. Marit Thunes 31. Hans Carl Tveit 32. Trond Watne Tveiten 33. Johanna Ronneng Winther 34. Jørgen Aas 35. Åsta Årøen varaplasser: Harald Queseth 37. Grete Kvilvang 38. Ulvhild Eide 39. Tore Fredriksen 40. Trond Gullaksen 41. Lars Henrik Michelsen 42. Trude Sletteland 43. August Braarud Mestad 44. Andrea Meyer Jørgensen 45. Peter Helland Hansen 46. Sebastian Skaug 47. Liv Sæbøe Fausa 48. Margaret Hjartaker 49. Arild Horn 50. Margaret Espedal 51. Tom Furnes Innstilte personer som har vært med i valgkomiteen har ikke deltatt i drøfting av egen person. For valgkomiteen 3. januar 2014 Harald Queseth, leder 30

31 STYRETS INNSTILLINGER Redaksjonsnemnd for årsmøtet 2015 Per-Arne Larsen (leder) Idun Bortne 1 repr. fra BUV Valgkomité Harald Queseth (leder) Erlend Horn (nestleder) Tallak Rundholt Torstein Stråtveit Åsta Årøen 1 repr. fra BUV 1. varamedl. Grete Line Simonsen 2. varamedl. Grete Kvilvang Mandat for nominasjonskomiteen (eget vedtak) Nominasjonskomitéen (NK) 2014 skal legge frem endelig forslag til valgliste for Bergen Venstre til bystyrevalget NK skal jobbe i henhold til gjeldende vedtekter. Det skal avholdes nominasjonsmøte 7. november. NK legger fram sin innstilling senest én måned før nominasjonsmøtet. NK konstituerer seg selv, og ledes av styreleder i Bergen Venstre (uten stemmerett) inntil NK er konstituert med egen leder. NK sitt arbeid regnes som avsluttet når endelig innstilling foreligger. Nominasjonskomité (alfabetisk rekkefølge på medlemmene) Erling Birkeland Anton Engen Alf Helge Greaker Hanne Kvilhaugsvik Grete Line Simonsen Marit Thunes 1. varamedl. Astrid Knutsen Hårstad 2. varamedl. Stian Ekornaas 3. varamedl. Bjørnar Hamre 31

32 Å M 12/14 Åndre innkomne saker Styret har ikke mottatt forslag til andre saker innen fristen. 32

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 BERGEN VENSTRE

ÅRSMELDING 2011 BERGEN VENSTRE ÅM 03/12 ÅRSMELDING Styrets innstilling: Årsmeldingen for 2011 godkjennes. ÅRSMELDING 2011 BERGEN VENSTRE Denne årsmeldingen løper fra 22.01.11 til 05.01.12. INNLEDNING Denne årsmeldingen må sees i sammenheng

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

Venstres bystyregruppe i Bergen Årsmelding for 2013

Venstres bystyregruppe i Bergen Årsmelding for 2013 Venstres bystyregruppe i Bergen Årsmelding for 2013 Forsidebilde: Wikimedia Commons Sammensetning og representasjon Venstres bystyregruppe har i 2013 hatt følgende sammensetning: Julie Andersland Leder

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Årsmøte 2015 ARSMØTE 2015 24. JANUAR 2015. Kl. 10.00-15.00 MØTEBOK

Årsmøte 2015 ARSMØTE 2015 24. JANUAR 2015. Kl. 10.00-15.00 MØTEBOK Årsmøte 2015 ARSMØTE 2015 24. JANUAR 2015 Kl. 10.00-15.00 MØTEBOK AM 01/15 Konstituering Ordstyrere: Forslag: Åsta Årøen, Erlend Horn Referenter: Forslag: Jo Lerheim, Peder Hauge Tellekorps: Forslag: Velges

Detaljer

Vedtekter for Akershus Venstre 2014

Vedtekter for Akershus Venstre 2014 Vedtekter for Akershus Venstre 2014 1. FORMÅL Akershus Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2. ORGANISASJON I. Organer

Detaljer

Styrets innstilling til årsmelding for lokallaget. Inneholder også årsmeldinger for bydelslagene og sideorganisasjonene, samt bystyregruppen.

Styrets innstilling til årsmelding for lokallaget. Inneholder også årsmeldinger for bydelslagene og sideorganisasjonene, samt bystyregruppen. ÅRSMØTE I BERGEN VENSTRE 21-22. januar 2011 kl. 16.30-20 og 11-17 Rådhuskantinen Saksliste: ÅM 01/11 ÅM 02/11 ÅM 03/11 ÅM 04/11 ÅM 05/11 ÅM 06/11 ÅM 07/11 ÅM 08/11 Åpning og Konstituering: Valg av dirigenter,

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte.. og revidert siste gang på ordinært årsmøte. februar. februar 0 INNHOLD: INNHOLD:... FORMÅL... MEDLEMSKAP... LAGETS OPPBYGGING OG ORGANER...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 BERGEN VENSTRE

ÅRSMELDING 2012 BERGEN VENSTRE ÅRSMELDING 2012 BERGEN VENSTRE Denne årsmeldingen løper fra 21.01.2012 til 10.01.13. INNLEDNING Denne årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2012 som la grunnlaget og føringene før arbeidsåret

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006. Revidert 3. februar 2007.

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 15.12.1950 og revidert siste gang på ordinært årsmøte 28. Februar 1. mars 2014 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 LAGETS

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013 RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter.

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2009 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2017

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2017 RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2017 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. I tillegg viser hovedstyret til

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006. Revidert 3. februar 2007.

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Å RSMØTE 2016 16. JANUAR 2016. Kl. 10.00-15.15 MØTEBOK

Å RSMØTE 2016 16. JANUAR 2016. Kl. 10.00-15.15 MØTEBOK Å RSMØTE 2016 16. JANUAR 2016 Kl. 10.00-15.15 MØTEBOK Innhold i møteboken ÅM 01 Konstituering - møteledelse m.v... 3 - forretningsorden... 4 - saksliste... 5 - program... 6 ÅM 02 er generell politisk debatt,

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013.

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. 1. FORMÅL Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn til

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006, revidert 3. februar 2007. 1. FORMÅL Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med

Detaljer

Innen fristen har Bergen Venstre mottatt følgende forslag til vedtektsendringer:

Innen fristen har Bergen Venstre mottatt følgende forslag til vedtektsendringer: Årsmøte Bergen Venstre 2012 ÅM 08/12 VEDLEKTSENDRINGER Innen fristen 30.12.11 har Bergen Venstre mottatt følgende forslag til vedtektsendringer: Forslagsstiller: Forslag: Begrunnelse: Styret Bergen Venstre

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede under opprop:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter for Liberalistene

Vedtekter for Liberalistene Vedtekter for Liberalistene Vedtatt 7. april 2014 Bilde: John Olsen/Openclipart.org Liberalistene.org Innhold 1.1 Navn... 3 1.2 Ideologisk fundament... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Medlemskap... 3 1.5 Støttemedlemskap...

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

LM-10 VEDTEKTSENDRINGER

LM-10 VEDTEKTSENDRINGER VEDTEKTSENDRINGER LM-10 F1 Navn: Kevin Johnsen Fylkeslag: Hordaland Unge Venstre Linjenummer: s. 3. 140 Type forslag: Endringsforslag Forslaget (I hermetegn): Endre «12. Valg av seks representanter til

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Aust-Agder Høyres lover. [Skriv her]

Aust-Agder Høyres lover. [Skriv her] [Skriv her] AUST-AGDER HØYRES LOVER Sist endret: 09.02.13 på Aust-Agder Høyres Fylkesårsmøte 1 Formål Aust-Agder Høyre, som er fylkesorganisasjon i Aust-Agder valgdistrikt, vil føre en konservativ fremskrittspolitikk,

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Bergen Venstres organisasjonsstruktur

Bergen Venstres organisasjonsstruktur Årsmøte Bergen Venstre 2012 ÅM 07/12 ORGANISASJONSDEBATT Styrets innstilling: Notatet om Bergen Venstres organisasjonsstruktur tas til orientering. Bergen Venstres organisasjonsstruktur I handlingsplanen

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

grunnlaget for en sterk organisasjon.

grunnlaget for en sterk organisasjon. Vedtekter for Demokratene 1 Navn og formål 1.1 Disse vedtektene gjelder for Demokratene, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting av lokal-, bydels- eller fylkeslag, skal navnet Demokratene,

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 022-200803939-1 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE 1 - Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge som vet best hvordan det

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015.

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015. VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015. 1. FORMÅL Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn

Detaljer