& muskel. skjelett. Kompetansesenteret som ble Nasjonalt ryggnettverk side Biomedisin fram i lyset på nakke/ryggseminar side 30-32

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "& muskel. skjelett. Kompetansesenteret som ble Nasjonalt ryggnettverk side 10-12. Biomedisin fram i lyset på nakke/ryggseminar side 30-32"

Transkript

1 & muskel skjelett Nummer 3/ årgang Utgiver: Faggruppen for manuell terapi Kompetansesenteret som ble Nasjonalt ryggnettverk side Biomedisin fram i lyset på nakke/ryggseminar side 30-32

2 FORSKNING 2 muskel&skjelett nr 2, august 2003

3 & muskel skjelett Innhold Tunge fakta Når de e skrives er slu rapporten fra Henvisningsprosjektet ennå ikke ferdig. Men det som likevel er klart, er følgende: Manuellterapeuter og kiropraktorer sykmelder svært sjelden. Frykten for «le e sykmeldinger» er ubegrunnet. Ni av ti pasienter i forsøksfylkene ønsker at forsøket skal bli permanent. Pasientene mener de sparer både tid og penger, og at de kommer raskere til behandling. Veksten i det legemeldte sykefraværet som skyldes L-diagnoser i forsøksfylkene er omtrent som ellers i landet, men veksten i det totale sykefraværet er signifikant lavere. Manuellterapeuter og kiropraktorer er mest oppdatert på de kunnskapsbaserte retningslinjene for behandling av aku e ryggplager. Disse faktaene taler tungt for at Henvisningsprosjektet bør bli landsdekkende og permanent. Samfunnet kan umulig ha råd til å la de behandlergruppene som er mest oppdatert på rygg, ikke ha tilgang på sentrale tiltak som henvisnings- og sykmeldingsre er. Pasientene har se de e. Forhåpentligvis ser politikerne det samme når de skal ta stilling til Henvisningsprosjektets skjebne i løpet av Tromsøleger fant «ny» form for isjias. Anti-TNFa heler nerverotsskade. MRI og palpering avslører båndskader i nakken etter skade i trafi kken. Trening og gode råd hjelper mot subakutte ryggplager, ifølge Kjersti Storheims doktoravhandling. Kognitive tiltak og trening like bra som operasjon for kroniske ryggsmerter. Undervisningspakke uten sykefraværseffekt. Evaluering av Nasjonalt ryggnettverk. Professor foreslår permanent muskel- og skjelettnettverk. Kiropraktorer og manuellterapeuter best oppdatert på ryggretningslinjer. Aage Indahls bok: Lettlest og lettvint. Kunnskap og synsing om Henvisningsprosjektet. En refl ekterende nakkekasuistikk. Av Rune Kleiven. Agenda IFOMT-kongress i Cape Town. Opplev Sør-Afrika! Fra leserne. Nakke-Rygg: En biomedisinsk tilnærming. Tverrfaglig seminar februar NB. Tekniske problemer førte til at annonsen på side 2 i forrige nummer ikke ble riktig gjengitt. Samme annonse trykkes derfor på nytt i dette nummeret, forhåpentligvis i korrekt gjengivelse! Redaksjonen. Muskel&Skjelett Utgiver Faggruppen for manuell terapi i NFF, Boks 2704 St.Hanshaugen 0131 Oslo Ansvarlig redaktør Espen Mathisen Nabbetorpvn Gml. Fredrikstad e-post: manuellterapi.com, tlf.: Redaksjonskomite Tove Røysted Aker e-post: tlf.: (p) (a) Geir Hellerud e-post: tlf.: (p) (a) Elisabet Juvet e-post: tlf.: (p) Annonser Hedevig Paus, tlf.: (a) Abonnement Tidsskriftet sendes ut tre ganger i året til medlemmer av Faggruppen for manuell terapi. Andre kan tegne årsabonnement for 150 kroner. Trykk Hestholms trykkeri ISSN Opplag 500 eksemplarer Neste nummer Kommer ut 15. mars Frist for innlegg: 15. februar. Redaksjonen dette nummer avsluttet 31. oktober. Internett Les flere saker om muskel og skjelett på

4 FORSKNING Tromsø-leger fant «ny» form for isjias Kilder Meknas K, Christensen A, Johansen O: The internal obturator muscle may cause sciatic pain. Pain, volume 104, utgave 1-2, juli 2003, side Dagens Medisin, 25. september 2003 Pasienter med isjiassmerter som ikke har nytte av tradisjonell ryggbehandling, kan vise seg å ha «isjias i hoften». Ortopedene Khaled Meknas, Anders Christensen og Oddmund Johansen fra Universitetssykehuset i Nord-Norge beskriver i en artikkel i tidsskri et Pain en «ny» form for isjias. Vi mistenkte at pasientene led av det omdiskuterte piriformissyndromet, hvor det har vært hevdet at piriformismuskelen irriterer isjiasnerven. Til vår overraskelse fant vi imidlertid en svært stram annen muskel, obturatorius internus, som klemte på isjiasnerven, forteller ortoped Oddmund Johansen, professorstipendiat og overlege ved ortopedisk avdeling på UNN til Dagens Medisin. Trolig er den «nye» formen for isjias en irritasjon av isjiasnerven i kombinasjon med senebetennelse i obturatorius internus. Antakelig er også flere andre muskler involvert. Randomisert kontrollert forsøk I alt tolv pasienter i alderen 25 til 79 år deltok i den randomiserte studien, der halvparten ble operert og de resterende ikke fikk noen endring av det konservative behandlingsopplegget de allerede var inne i. I kontrollgruppen fant man ingen signifikant reduksjon i smerte på noe tidspunkt i oppfølgingsperioden. Det var heller ingen reduksjon i bruken av smertestillende medisiner. Hos dem som ble operert, var det en signifikant smertelindring e er seks og tolv uker og en ikke signifikant smertereduksjon e er seks måneder. Bruken av smertestillende midler var redusert gjennom hele oppfølgingsperioden hos de opererte. E er seks måneder brukte ingen av dem lenger morfinpreparater, mens tre hadde gjort det preoperativt. Fysioterapi istedenfor kirurgi UNN-overlege Johansen er likevel ikke overbevist om at operasjon er det eneste riktige. Vi jobber for å finne frem til fysikalsk trening med tilnærmet effekt som kirurgi. E ersom de som ble operert, viste signifikant smertereduksjon e er seks og tolv uker, men ikke e er et halvt år, kan det bety at arrvev e er operasjon bidrar til at smerteforverring igjen på lang sikt. De e er et stort inngrep og ikke noe vi anbefaler uten videre, sier Johansen til Dagens Medisin. Anti-TNFa heler nerverotskade Kilde Karppinen J m.fl.: Tumor Necrosis Factora Monoclonal Antibody, Infliximab, Used to Manage Severe Sciatica. Spine, Volume 28, No 8, pp Ny finsk studie viser at anti-tnfa gir god effekt ved nerverotskade. TNFa produserers i aktiverte makrofager og T-celler ved inflammasjon, og av mastceller og Schwannske celler ved nerveskade. Anti-TNF har tidligere vært brukt ved inflammatoriske sykdommer som RA, psoriasis og Crohns sykdom. Første gang ved nerverotsaffeksjon Denne finske studien er trolig den første som demonstrerer bruk av anti-alfa-tumor nekrose faktor (anti-tnfa) på mennesker med nerverotsaffeksjon. Studien er en åpen, prospektiv studie, hvor historiske data brukes til kontroll. De finske forskerne prøvde ut en enkeltdose av anti-tnf ved aku e nerverotskader. 10 pasienter med sykdomsvarighet 2-12 uker, unilateral nerverotsmerte distalt for kneet, og Lasegue < 60 grader ble inkludert i studien. Pasientene fikk anti- TNFa (Remicade) over to timer, dosering tre mg/ kg. Kontrollgruppen besto av 62 pasienter som fikk saltvann injisert ved nerveroten ved ischias. God effekt En time e er infusjonen var leggsmerter redusert med 50 prosent. E er to uker var 60 prosent av pasientene symptomfrie (P=0,006), og e er en måned var alle pasientene i intervensjonsgruppen tilbake i jobb. Ingen av pasientene fikk alvorlige bivirkninger, og ingen fikk senere kirurgi. I kontrollgruppen var 38 prosent fortsa sykmeldte e er en måned og 15 prosent fikk kirurgisk behandling. 4 muskel&skjelett nr 2, august 2003

5 Nakkeslengskade FORSKNING MRI og palpering avslører båndskader Påkjørsel i trafikken kan skade ligamenter og membraner i øvre nakkregion. Skadene kan påvises både ved hjelp av MRI og kliniske manuelle teknikker. Av Espen Mathisen De e var budskapet da radiolog Jostein Kråkenes og manuellterapeut Bertel Rune Kaale presenterte sine nakkeslengstudier på konferansen «Vondt i nakken e er skade i trafikken» i Oslo i oktober. En del av resultatene er publisert, men blant annet de delene som dreier seg om manuelle undersøkelsesteknikker, er ennå ikke offentliggjort. Det var derfor kny et spenning og forventning til foredragene deres på konferansen. Kråkenes og Kaale har siden 1995 arbeidet med hypotesen om at påkjørsler i trafikken kan forårsake båndskader i craniocervical-overgangen. Fire korte og kra ige leddbånd forbinder hodeskallen med øverste del av cervikalen (C1 og C2): Lig. Alare, Lig. transversum, tectorial membranen og Post. atlanto-occipital membranen. Disse er i utgangspunktet råsterke, de bærer 25 kilo hver. Men de er ikke elastiske, og kan bli skadet under kra ige påvirkninger som for eksempel en bilkollisjon. Ved hjelp av ulike palperingsteknikker mener Rune Bertel Kaale det er mulig å diagnostisere skader i ligamentene og membranene i cranio -cervicalovergangen. Foto: Espen Mathisen Ny MRI-protokoll 92 pasienter med nakkeslengskade i kategori 2 (ifølge Quebec Classification of Whiplash- Associated Disorders) deltok i studiene til Kråkenes/Kaale. Skadene var oppstå i perioden og hadde vart i to-ni år. Diagnosen nakkesleng var fastsa av primærlegen. Ordinær røngtenundersøkelse ga ingen positive funn og ingen pasienter hadde nevrologiske utfall. Kontrollgruppen besto av 30 friske personer fra samme kommuner som nakkesleng-pasientene. En ny MRI-protokoll ble utarbeidet og testet. Jostein Kråkenes konkluderte med at en med rimelig grad av sikkerhet kan bruke den nye protokollen til å påvise skader i de undersøkte ligamentene og skille nakkesleng-pasientene fra kontrollgruppen. Særlig gjelder de e skader i alare ligamentet. palperingsfunn og radiologiske funn var moderat for alle fire kategorier, med kappaverdier varierende fra Det betyr at det er godt samsvar mellom to totalt ulike diagnostiseringsmetoder som begge har til hensikt å måle funksjon og kartlegge strukturer i craniocervikal-overgangen. Bruken av kliniske undersøkelsesteknikker kan brukes til å skille ut pasienter som bør undersøkes med MRI. Kaales studier omfa er også en undersøkelse av om hodets stilling i kollisjonsøyeblikket har betydning. Resultatene viser at pasienter som rapporterer om rotert hodestilling, har større sjanse for en grad 3-skade enn de som har hodet i nøytral stilling. Rune Bertel Kaale (bildet) kommer sammen med Jostein Kråkenes på årsseminaret. Manuell metode Bertel Rune Kaale har ved hjelp av ulike palperingsteknikker undersøkt de fire aktuelle båndene på det samme materialet. Teknikkene er ikke «nye», men gamle metoder brukt på en spesiell pasientgruppe og vurdert i et forskningsmessig lys. Hensikten med disse undersøkelsene var å se om manuellterapeutens teknikker er brukbare som et diagnostisk verktøy. Kaale fortalte at graden av enighet mellom Li eratur Krakenes J, Kaale BR, Moen G, et al. MRI assessment of the alar ligaments in the late stage of whiplash injury a study of structural abnormalities and observer agreement. J Neuroradiol 2002;44: NB. Jostein Kråkenes og Bertel Rune Kaale er foredragsholdere på konferansen «Nakke-Rygg: En biomedisinsk tilnærming» i Oslo, februar Se side muskel&skjelett nr 2, august

6 FORSKNING Subaku e ryggsmerter Trening og gode råd hjelper Storheim K: Patients sick listed for sub-acute low back pain; characteristics, prognostic factors and effect of exercise and cognitive intervention, doktoravhandling, Norges Idrettshøyskole, muskel&skjelett nr 2, august 2003 Trening for motiverte pasienter og gode råd hjelper. Dette viser en studie av behandlingstiltak for pasienter sykmeldt med subakutte korsryggsmerter. Av Espen Mathisen Fysioterapeut Kjersti Storheim forsvarte i august sin doktoravhandling «Patients sick listed for subacute low back pain; characteristics, prognostic factors and effect of exercise and cognitive intervention». Avhandlingen bygger på en randomisert kontrollert studie som undersøker effekten av trening og kognitive tiltak hos pasienter som har ha korsryggsmerter i 8-12 uker. Det fins få studier som handler om pasienter i subaku fase (6-12 uker). Inga Lill Lindström har publisert en studie fra Volvo-fabrikken i Gøteborg (Lindstrom I, Ohlund C, Eek C), Aage Indahl en fra Fredrikstad som Eli Molde Hagen har reprodusert. Det er også gjort en studie i Canada (Loisel P, Abenhaim P, Durand P). Ut fra disse studiene utkrystalliserer det seg to hypoteser. Den ene er at smerte og sykmelding forårsakes av fysiske problemer, den andre at det er kognitive problemer som ligger bak, sier Storheim. De e er bakgrunnen for de behandlingstiltakene hun valgte i studien sin. Intervensjonene Den nye studien inkluderer 93 personer som var i ferd med å gå over på sykmelding II, det vil si at de hadde vært sykmeldt i å e uker. Alle hadde uspesifikke korsryggsmerter. Pasienter med kjent patologi ble ekskludert. 34 ble fordelt til en kognitiv gruppe. Fysikalsk medisiner og en fysioterapeut forsøkte å avdramatisere situasjonen og gi forståelige forklaringer på smertene. Fysioterapeuten gjennomførte dessuten en funksjonsundersøkelse og instruerte pasientene i lø eteknikk og i kontraksjon av den tversgående bukmuskulaturen. Et viktig poeng var at pasienten skulle ta ansvaret for egen tilfriskning. Det innebar blant annet at pasientene ble oppfordret til å gjenoppta alle daglige aktiviteter, inkludert trening hvis de ønsket det. Deltakerne mø e opp hos fysikalsk medisiner/ fysioterapeut inntil en time to ganger i løpet av dager. Utover de e kunne de ta kontakt med behandlerne over telefon eller avtale «ekstratime». 1/3 av deltakerne i gruppen beny et seg av denne muligheten. 30 av de sykmeldte korsryggpasientene ble randomsiert til en treningsgruppe. De fikk et strukturert treningstilbud bygd på programmet «Gymnastikk i tiden». Programmet var tilpasset ryggpasienter og ledet av fysioterapeut. Treningen var dosert og skulle gi effekt både når det gjaldt styrke, utholdenhet og bevegelighet. Alle de viktigste muskelgruppene skulle trenes opp, og det var også lagt inn ergonomiske øvelser, forteller Storheim. Treningen foregikk to-tre ganger i uka over 15 uker. Kontrollgruppen besto av 29 personer og fikk vanlig oppfølgning hos allmenlege. Resultater Ved intervensjonsperiodens slu (15 uker) hadde deltakerne både i trenings- og kognitivgruppen signifikant redusert «fear avoidance» i forhold til fysisk aktivitet og arbeid, det vil si at de i betydelig mindre grad var redd for at fysisk aktivitet og arbeid var farlig for ryggen. De deltakerne som hadde gjennomført hele opplegget i treningsgruppen hadde mindre smerter enn kontrollgruppen (målt med VAS). Disse var også mest fornøyd med behandlingen. Deltakerne i den kognitive gruppen hadde bedre funksjon (ADL, målt med Roland-Morris spørreskjema) enn kontrollgruppen. De hadde også størst bedring i mental helse (målt med SF- 36 og HSCL-25) og forbedring i livskvalitet og smertemestring. Når det gjaldt sykefravær, var det imidlertid ingen signifikante forskjeller mellom de tre gruppene, sier Storheim. Hun sier at denne studien dermed føyer seg inn i rekken av andre studier som viser at terapeutiske tiltak har begrenset virkning når det gjelder sykefravær. Her er det nok andre faktorer som spiller en større rolle. Storheim forteller at det er viktig å merke seg at nesten 30 prosent droppet ut fra treningsgruppen. Det var i hovedsak menn som droppet ut, noe som tyder på at den valgte treningsmetoden ikke appellerer til alle. Storheim tolker de e som at denne type trening passer for de som er motiverte for det. Ellers ikke. Materialet viser for øvrig at 1/3 av de som deltok i den kognitive gruppen også gikk til fysioterapeut/ kiropraktor. Vi kan derfor ikke se bort fra at resultatene fra den kognitive gruppen er influert av disse kointervensjonene. Men uanse ser det ut som at å gi gode råd har noe for seg. Det er viktig å ikke frata pasientene ansvaret for egen helse og å se e i gang prosesser hos dem. Ved e års-oppfølgingen viser materialet at forskjellene mellom gruppene viskes ut, unnta når det gjelder «fear avoidance» som holder seg mindre hos trenings- og kognitivgruppen enn hos kontrollgruppen.

7 Subaku e ryggsmerter FORSKNING mot subakutte ryggplager Trening og gode råd gir bedring med hensyn til smerte og funksjon. Men når det gjelder sykemelding hjelper de terapeutiske tiltakene lite, sier Kjersti Storheim. Foto: Espen Mathisen Li eratur Storheim K, Brox JI, Holm I, Koller AK, Bø K.:Intensive group training versus cognitive intervention in sub-acute low back pain: short term results of a single blind randomized controlled trial. Journal of Rehabilitation Medicine 2003 May ; 35(3): Storheim K, Holm I, Gunderson R, Brox JI, Bø K.: The effect of comprehensive group training on cross-sectional area, density, and strength of paraspinal muscles in patients sick-listed for sub-acute low back pain. Journal of Spinal Disorders & Technique 2003 Jun; 16(3): Hagen EM, Eriksen HR, and Ursin H (2000a): Does early intervention with a light mobilization program reduce long-term sick leave for low back pain? Spine 2000 Aug 1;25(15): : Indahl A, Velund L, and Reikeraas O (1995) Good prognosis for low back pain when le untampered. A randomized clinical trial [see comments]. Spine 20: Indahl A, Haldorsen EH, Holm S, Reikeras O, and Ursin H (1998): Five-year follow-up study of a controlled clinical trial using light mobilization and an informative approach to low back pain. Spine 23: Lindstrom I, Ohlund C, Eek C, Wallin L, Peterson LE, Fordyce WE, and Nachemson AL (1992a): The effect of graded activity on patients with subacute low back pain: a randomized prospective clinical study with an operantconditioning behavioral approach. Phys Ther 72: Loisel P, Abenhaim L, Durand P, Esdaile JM, Suissa S, Gosselin L, Simard R, Turco e J, and Lemaire J (1997): A population-based, randomized clinical trial on back pain management. Spine 22: muskel&skjelett nr 2, august

8 FORSKNING Avstivningsoperasjon Rygger opereres for ofte Brox JI m.fl. Randomized Clinical Trial of Lumbar Instrumented Fusion and Cognitive Intervention and Exercises in Patients with Chronic Low Back Pain and Disc Degeneration Spine 28(17): ; Apr 2003 Kognitive tiltak og trening er like bra som ryggoperasjon, viser ny studie. Det bør utføres færre slike operasjoner i fremtiden, sier Jens Ivar Brox. Seksjonsoverlege Jens Ivar Brox ved Rikshospitalet i Oslo har ledet arbeidet med en studie som ble publisert i tidsskri et SPINE tidligere i høst. Målet var å sammenligne effekten av avstivningsoperasjon og kombinasjonen kognitiv intervensjon og trening på pasienter med kroniske korsryggsmerter og disk-degenerasjon. Tidligere er det gjennomført bare en studie på effekten av avstivningsoperasjoner. The Swedish Lumbar Spine Study fant da at ryggoperasjon var bedre enn fysioterapi og oppfølgning av fastlege. Pasienter og metode 64 pasienter i alderen år med korsryggsmerter som hadde vart mer enn et år og der det var funnet skive degenerasjon i L4-L5 og/eller L5-S1, ble fordelt på to grupper. Den ene fikk ryggoperasjon og postoperativ fysioterapi. Den andre fikk kognitiv intervensjon og øvelser. Den kognitive intervensjonen gikk ut på å gi pasienten en forståelse av at vanlig fysisk aktivitet ikke skader skiven og en anbefaling om å bruke ryggen og bøye den. De e ble understreket med tre daglige treningssesjoner i tre uker. Utfallsmål ble målt med hjelp av Oswestry funksjonsindeks. Resultater Et år e er ble 97 prosent av pasientene, inkludert seks pasienter som verken hadde delta i behandling eller ski et gruppe, undersøkt. Oswestry-indeksen var signifikant redusert fra 41 til 26 i operasjonsgruppen. For kognitiv/treningsgruppen var det en reduksjon fra 42 til 30. Når det gjaldt forbedringer med hensyn til smerte, bruk av smertestillende medikamenter, følelsesmessige belastninger, selvoppfa et livskvalitet og retur til arbeidsliv var det ingen forskjeller. De som fikk ikke-kirurgisk behandling var mindre redde for å bruke ryggen sin og hadde bedre bevegelighet, mens pasientene i operajonsgruppen fikk redusert smertene i beina mest. Ifølge en uavhengig observatør var «suksessraten» 70 prosent i operasjons- og 76 prosent i kognitiv-/treningsgruppen. Færre operasjoner Til NRK Puls sier Brox at det er ingen forskjell i effekt på gruppene. Men ved en operasjon vil det alltid være fare for komplikasjoner, og når denne studien nå viser at man ikke oppnår vesentlig effekt, mener Brox det bør bli utført færre slike operasjoner i fremtiden. Seksjonsoverlege Jens Ivar Brox mener det opereres for mye på kroniske korsryggpasienter. Foto: Stockbyte 8 muskel&skjelett nr 2, august 2003

9 FORSKNING Klinisk masterstudium i manuell terapi Styret ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen anbefaler at videreutdanningen i manuell terapi omgjøres til et klinisk masterstudium. Institutt for samfunnsmedisin foreslo å opprette en klinisk mastergrad i manuell terapi for fysioterapeuter. Videreutdanningen som er i Bergen i dag, er en prøveordning som avsluttes høsten Styret ved det medisinske fakultetet anbefalte forslaget i møte 15. oktober. Nå arbeider Universitetet i Bergen med ressursgrunnlaget før studiet settes i gang på permanent grunnlag. I praksis betyr det å finne penger til en grunnbevilgning og forskottering av oppstart av studiet, idet midler som følger avlagte studiepoeng kommer i ettertid. Universitetsstyret har siste ordet i saken. Hvis alt går etter planen, settes det nye studiet i gang i En god kombinasjon for kroniske ryggpasienter Ny finsk undersøkelse viser at kombinasjonen manipulasjon og stabiliseringsøvelser er mer effektivt enn legekonsultasjoner alene for pasienter med kroniske korsryggsmerter. Studien, som ble ledet av legen Leena Niemistö, er publisert i oktoberutgaven av Spine. 204 pasienter med kroniske korsryggsmerter fikk henholdsvis manipulasjonsbehandling/stabiliteringsøvelser og konsultasjoner hos lege. Samtlige ble undersøkt på forhånd. De fikk også en informasjonsbrosjyre, samt råd om hvordan de skulle forholde seg. Rådene var basert på de kliniske undersøkelsene av den enkelte. Ved 5 og 12 månders kontrollen hadde manipulasjon/treningsgruppen en signifikant bedring sammenlignet med konsultasjonsgruppen med hensyn til smerter og selvvurdert funksjon. Undervisningspakke uten sykefraværseffekt Kompetansehevende tiltak overfor primærlegen innen muskel- og skjelettlidelser reduserer ikke sykefraværet. Primærlegene benytter seg lite av annenlinjetjenestens kompetanse for langtidssykmeldte med muskel- og skjelettlidelser Det viser en undersøkelse av Håkon Lie publisert i Tidsskri for Den norske lægeforening. Lie ønsket å se om tiltak overfor allmennlegene kunne redusere sykefraværet ved disse tilstandene. 24 primærleger i Ringeriks-Hallingdals-regionen fikk en egen undervisningspakke innen muskelog skjele lidelser og en ytelse på 300/600 kroner fra folketrygden for å bruke en halv time ekstra til en undersøkelse av pasienter som hadde vært sykmeldt mer enn 16 dager for de e. 41 leger i regionen som ikke ønsket å være med, fungerte som kontrollgruppe. Sykmeldingens varighet og overgang til mer varige trygdeytelser ble registrert. Resultater 753 pasienter ble sykmeldt av legene i intervensjonsgruppen og 964 pasienter av legene i kontrollgruppen. Det var ingen forskjell mellom pasientgruppene når det gjaldt alder, kjønn, yrkesfordeling og diagnoser, heller ikke i sykmeldingslengde eller overgang til mer varige trygdeytelser. Blant pasienter behandlet av leger i intervensjonsgruppen gikk 66 over på rehabiliteringspenger eller uføretrygd i løpet av oppfølgingsåret. Av disse hadde 55 prosent ikke vært henvist til den offentlige spesialisthelsetjenesten i regionen. Ut fra de e mener Håkon Lie at økt kompetanse og incentiver til grundigere undersøkelse av pasientene ikke fører til at allmennleger sykmelder pasienter med muskel- og skjele lidelser kortere. For et flertall av disse pasientene mener allmennlegene at utredning hos spesialist ikke er nødvendig. Sykefravær dårlig mål I en kommentar til studien skriver Erik L. Werner at sykemelding som effektmål i forskning er en svært komplisert størrelse. Sykefraværet påvirkes av svært mange forhold, og bare en liten andel av dem er medisinske. Tolkingen av egne symptomer, forhold på arbeidsplassen og kulturelle forhold er noen stikkord. Sånn se blir sykefravær nærmest umulig å bruke som effektmål på behandlingseffekt. Når muskel- og skjele lidelser i stor grad er lite objektive, og når sykdomsforløpet er mer utsa for subjektive vurderinger enn de fleste andre medisinske tilstander, blir troen på ren medisinsk kompetanseheving som middel til lavere sykefravær enda mindre. Håkon Lie: Reduseres sykefraværet ved kompetansehevende tiltak overfor primærlegen? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: Erik L. Wener: Sykefravær som effektmål i forskning. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: muskel&skjelett nr 2, august

10 AKTUELT Evaluering av Nasjonalt ryggne verk Professor foreslår permanent muskel- og skjelettnettverk Professor Ole Berg Ole Berg, som har evaluert Nasjonalt ryggnettverk på oppdrag fra Sosialhelsedepartementet, foreslår å gjøre nettverket til en permanent institusjon. Av Espen Mathisen Bergs evaluering konkluderer med at Nasjonalt ryggne verk bør bygges ut som et kunnskapstiltak, basert på basal- og anvendt forskning, undervisning, opplæring og formidling. Han mener også at det er naturlig at ne verket bygges ut til et muskelog skjele ne verk. Ole Berg er professor i helseadministrasjon og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han sier at sammenlignet med for eksempel kre -, hjerte- og karsykdommer og psykiatri, har behandling av muskel- og skjele lidelser få lite oppmerksomhet. Samtidig er muskel- og skjele lidelser e av de største problemområdene samfunnsøkonomisk se. Den begrunnelse som ble gi for å etablere Ryggne verket, gjelder fortsa. Ne verket trenges. Det er en organisasjon som det bør bygges videre på, hvis ryggomsorgen skal bygges mer ut og samles bedre. Vil ha enhetlig ledelse Berg foreslår at det «nye» ne verket bør ha en egen enhetlig ledelse, og i spissen for det må der si e en direktør eller en daglig leder. Jo mer ryggne verket, eventuelt et muskelskjele -ne verket, bygges ut, jo mer vil en egen, enhetsuavhengig ledelse, bli nødvendig. Den kan være plassert i en klinikk, men bør ikke være integrert i en av ne verksenhetene. Ryggne verket består i dag av to enheter, en forskningsenhet ved Haukeland i Bergen og en formidlingsenhet ved Ullevål i Oslo. Faste rammer Ole Berg understreker at ne verket må gis fastere rammer. Slik det er i dag er det en alt for skjør konstruksjon. Mye verdifull tid og innsats går med til personlige kontakter og lobbyvirksomhet for å skaffe midler fra år til år. Slik kan det ikke fortse e, sier professoren. Han ser for seg ne verket som et permanent tiltak på de offentlige budsje ene. Klinikken viktig Ole Berg vil at det nye muskel- og skjele ne verket har te tilknytning til klinikken. Det må satses på forskning og kunnskapsutvikling. Men dersom kunnskapen ikke kommer ut i klinikken, blir ne verket et hode uten kropp. Ole Berg fikk oppdraget med å evaluere Nasjonalt ryggne verk av Sosial- og helsedepartementet i Evalueringen ligger nå til behandling i Sosial- og helsedirektoratet. Heller store penger enn store ord Henrik Sinding- Larsen Evaluereren Ole Berg er en vennlig, akademisk og diplomatisk mann. Men mellom linjene, og ikke sjelden midt på, kan man lese en ganske kra ig kritikk. Kritikken rammer både det ryggfaglige miljøet og departementet. Og selv om de to enhetene i Nasjonalt ryggne verk får rikelig med ros for hva de med beskjedne midler har få til av enkel iltak, er det klart at ryggne verket til nå ikke har bli den nasjonalt samordnende instansen som intensjonen var da det hele ble oppre et. Det sier Henrik Sinding-Larsen, styreleder i Ryggforeningen. Sinding-Larsen mener årsaken til de e er sammensa. Det som går igjen flere steder i evalueringsrapporten, er ulike former for problemer med strategisk ledelse og styring, ikke minst fra departementets side. Sinding-Larsen mener rapportens klareste kritikk kan leses ut av forslagene til nye tiltak. De ligner i stor grad på de tiltakene Ryggforeningen mente Nasjonalt ryggne verk burde satset på før det startet: En kra ig styrking av ryggmedisinen som fag ved både sykehus og medisinske fakulteter. Dessuten en mer samlet og offensiv nasjonal ledelse av ryggsatsningen. Alt de e koster flerfoldige ganger mer enn det departementet hi il har brukt på Nasjonalt ryggne verk. Nå er tiden moden for å gå fra store ord til store penger. Kvalitet koster. Men kvalitet er også på lang sikt billigst. 10 muskel&skjelett nr 3, november 2003

11 Evaluering av Nasjonalt ryggne verk AKTUELT Stortingsvedtak smuldret bort Kompetansesenter ble ryggnettverk I 1995 ba Stortinget regjeringen om å utrede et kompetansesenter innen rygglidelser. Fire år etter ble Nasjonalt ryggnettverk åpnet med tre enheter. To av enhetene styrte seg selv. Den tredje ble etterhvert lagt ned. Av Espen Mathisen Stortinget vedtok e er press fra blant annet pasienthold i 1995 at det skulle bygges et kompetansesenter innen rygglidelser. Ingenting skjedde, og sosialkomiteen gjentok i 1997 at det skulle utarbeides en «plan for et behandlings- og kompetansesenter for rygglidelser ved et av landets regionssykehus». Saken kom så langt at Sosial- og helsedepartementet i 1998 inngikk avtale med Oslo kommune om oppre ing av et sekretariat for nasjonalt ryggne verk. Avtalen var med Oslo kommune fordi ryggne verkssekretariatet skulle ligge på det den gang Oslo-eide Ullevål sykehus. Effektfull og billig Tross flere Stortingsvedtak ble det aldri e kompetansesenter for rygglidelser. Evalueringsog rådgivningsgruppen for ryggprosjekter (ERG) ved Universitetet i Bergen, der Aage Indahl var prosjektkoordinator og Holger Ursin prosjektleder, tok direkte kontakt med Sosial- og helsedepartementet og lanserte seg selv som alternativ til det påtenkte nasjonale kompetansesenteret. I et brev til departementet 7. april 1998 skrev Ursin «at tiden ikke er moden for et nasjonalt kompetansesenter». I brevet heter det at behandlingstiltakene beskrevet i konsensusrapporten «Vondt i ryggen» er svært sammensa e og kostbare. «Derimot har vi en langt bedre effekt på sykmeldinger ved den korte og raske behandlingen som gis av Indahl, og som er e erprøvet av Eli Molde Hagen. Disse forsøkene er gjort i kontrollerte kliniske studier, og begge resultatene er overraskende og i strid med det som man har forventet fra konsensus.» Ursins brev slo godt an. Året e er ble det inngå en avtale mellom departementet og ERG om etablering av en forskningsenhet. Forskningsenheten var dermed ikke noen ny enhet, men en fortse else av det arbeidet som Ursin, Indahl med flere allerede var i gang med. Osloenhetens overordnete rolle ble opphevet. Isteden ble den gjort om til en formidlingsenhet som skal «sikre god samhandling mellom ryggbehandlere i og utenfor sykehus og spre vitenskapelig informasjon om rygglidelser til befolkningen». Nasjonalt ryggne verk ble offisielt åpnet 19. oktober 1999 med blant annet helseminister Dagfinn Høybråten til stede. Gruppen som kom og forsvant For å koordinere arbeidet mellom de to enhetene oppre et departementet en Rådgivningsgruppe. Den skulle utarbeide strategiplaner, budsje og årsplaner og bidra til samarbeid med relevante instanser. Fylkeslege Peter Øgar ble sa på som leder av Rådgivningsgruppen uten å vite om det. Utnevnelsen må e Øgar, ifølge evalueringsrapporten, lese om i media. Øgar ble ikke si ende lenge som leder av gruppen på grunn av andre oppdrag. Departementet sa e da inn Arne-Briger Knapskog. Han hadde vært fylkeslege i Telemark, men må e trekke seg fra stillingen som følge av en tilsynssak. Muskel&Skjele har snakket med flere som forteller at arbeidet i Rådgivningsgruppen e er Øgars tid ikke fungerte. Rådgivningsgruppen ble da også formelt nedlagt ved utløpet av Da hadde den forbrukt om lag kroner, blant annet på en studietur til Nederland. Ole Berg konkluderer nøkternt at departementet nok ikke ønsket en spesielt sterk styring av ryggne verket gjennom Rådgivningsgruppen. Produktiv Både forsknings- og formidlingsenheten får positiv omtale for utført arbeide. Om forskningsenheten heter det at at produktiviteten har vært «høy» og kvaliteten likeså. Når det gjelder formidlingsenheten får den særlig skryt for utarbeidelsen av retningslinjene for behandling av aku e korsryggsmerter, som anses for å være ny ige for klinikerne. Når det gjelder overordnet ledelse og organisasjon får ne verket et heller dårlig skussmål. Bergens- og Osloenheten har vært ulike på mange måter. Men en ting var de iallfall enige om, og det var at de skulle styre seg selv. Nasjonalt ryggnettverk Opprettet i 1999 Besto ved opprettelsen av en formidlingsenhet i Oslo ledet av Even Lærum, en forskningsenhet i Bergen ledet av Holger Ursin og en Rådgivningsgruppe. På oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet har professor Ole Berg evaluert Nasjonalt ryggnettverk. Evalueringsrapporten forelå i sommer. muskel&skjelett nr 3, november

12 AKTUELT Evaluering av Nasjonalt ryggne verk Kiropraktorer og manuellterapeuter oppdatert på ryggretningslinjer Kiropraktorer og manuellterapeuter er de behandlergruppene som er best kjent med retningslinjene for behandling av vond rygg. Leger og fysioterapeuter kommer dårligst ut i undersøkelse. Da Nasjonalt ryggne verk i 2002 ga ut retningslinjer for behandling av aku e korsryggsmerter, var det første gang slike retningslinjer ble utgi her til lands. I forbindelse med evalueringen av Nasjonalt ryggne verk har Olaf Gjerløw Aasland fra Legeforeningens forskningsinstitu og Universitetet i Oslo gjennomført en spørreskjemaundersøkelse for å kartlegge Ryggne verkets gjennomslagskra (penetrasjon) i viktige saker. To av ti allmenleger har lest Aaslands undersøkelse viser at 83 prosent av allmenlegene, 66 prosent av spesiallegene (ikke radiologene), 89 prosent av radiologene og fysioterapeutene, 92 prosent av manuellterapeutene og 96 prosent av kiropraktorene har hørt om retningslinjene. De som hadde hørt om retningslinjene fikk oppfølgingsspørsmål om hva de hadde lest av disse. Bare 40 prosent allmenlegene hadde lest hele eller deler av retningslinjene. Det betyr at bare to av ti allmennleger har lest i retningslinjene. Tilsvarende hadde 53 prosent av spesiallegene, ingen av radiologene, 26 prosent av fysioterapeutene, 60 prosent av manuellterapeutene og 74 prosent av kiropraktorene lest hele eller deler av retningslinjene. Det betyr at Ryggne erkets gjennomslagskra når det gjelder en så viktig faglig sak som de e, har vært nokså høy blant kiropraktorer og manuellterapeuter, men at den er moderat i de to største behandlergruppene, lege- og fysioterapeutgruppen, sier professor Ole Berg som er hovedansvarlig for evalueringen. Samme mønster Også når det gjelder generell kunnskap om Ryggne verkets virksomhet og eksistens, ser man det samme mønsteret: 54 prosent av legene, 64 prosent av fysioterapeutene og 95 prosent av kiropraktorene har hørt om Ryggne verket (tall for manuellterapeuter ikke nevnt). Av dem som har hørt om Ryggne verket har 28 prosent gå inn på ne verkets hjemmeside. Andelene er 16 prosent for legene, 28 for fysioterapeutene, 50 for de manuelle terapeuter og 36 for kiropraktorene. Min vurdering er at Ryggne verket ennå ikke har få en solid plass i det kliniske miljø, bortse fra blant de mest rene ryggbehandlere, manuellterapeuter og kiropraktorer. Blant dem som kjenner li til ne verket, er renomméet ennå middels, sier Ole Berg. Retningslinjer i manuell terapi I forbindelse med Henvisningsprosjektet er det utviklet sju nye retningslinjer innen manuell terapi. Et år før Henvisningsprosjektet (HVP) startet opp sa e Faggruppen for manuell terapi i gang det såkalte «Fagutviklingsprosjektet». De e prosjektet skulle tilpasse det faglige innholdet i manuell terapi til de nye arbeidsoppgavene i HVP. Fagutviklingsprosjektet har blant annet utviklet retningslinjer som skal kunne anvendes av manuell terapeuter som er primærkontakter. Retningslinjene er foreløpig bare en første versjon. Arbeidet med redigering fortse er, og Faggruppen for manuell terapi ønsker innspill for y erligere forbedring av disse. En ny versjon vil foreligge første halvår Du finner retningslinjene på h p://www.manuellterapi.com. 12 muskel&skjelett nr 3, november 2003

13 AKTUELT Lettlest og lettvint Aage Indahl: Når ryggen krangler Valdisholm forlag, Rakkestad, 2003 Antall sider: 95 Pris: 198 kroner ISBN Med denne lille boken har overlege, dr. med. Aage Indahl til hensikt å henvende seg til alle som sliter med vondt i ryggen, og han inviterer oss til en studietur inn i ryggens verden. Indahl fremstiller det kompliserte temaet ryggplager på en morsom og le tilgjengelig måte. Som alltid, har Ane Reppe laget meget elegante illustrasjoner, og boken er spekket av gode metaforer og tar opp en rekke av de spørsmål personer med ryggplager gjerne stiller. Mekanismer bak plager og mulig lindring berøres, og helsevesentets tilbud presenteres delvis, hele tiden med pasientens eget ansvar i fokus. I de e siste ligger både bokens styrke og svakhet. I sin gode iver e er å møte det brede publikum, generaliserer Indahl så mye at det ikke blir helt troverdig. Forfa eren har både et ønske om og en utmerket evne til å popularisere. Men de e går på bekostning av det å ta andre på alvor. Det er både unødvendig og uheldig å fremstille grupper av helsearbeidere i et la erlig lys. De aller fleste personer som opplever rygglidelser, vil bli bra igjen av seg selv, og ved å anvende informasjonen i Indahls bok, om smertens o est godartede og selvbegrensende karakter, vil de kanskje bli fortere bra. Men det er grupper av pasienter som ikke kan hjelpes så le vint. Å gi disse pasientene det budskap som boken bringer, er i beste fall utilstrekkelig. Disse menneskene kan også komme til å tenke at om de ikke blir bra ved egen hjelp, slik det her skisseres, da må det vel være deres egen feil? Til disse pasientene presenterer Indahl intet råd. Spesialister i ryggbehandling, for eksempel leger, fysioterapeuter og kiropraktorer, har en stor utfordring med det å finne frem til slike undergrupper, og tilby tilpassede intervensjoner. I boken refereres det o e til manglende dokumentasjon på ulike behandlingsformer. Imidlertid har det i løpet av de siste årene kommet god dokumentasjon på at enkelte behandlingsformer har effekt. For eksempel har ryggskole vist seg å være effektiv behandling når det gjelder å forhindre nye tilfeller av rygglidelser, og tverrfaglig behandling ved ryggpoliklinikker bidrar til flere friskmeldte ved langvarige rygglidelser. Det synes som om Indahl har til hensikt å presentere sine egne retningslinjer. De e gjelder også hans eget treningsprogram. Det budskap som boken målbærer, er formidlet greit og likefrem. Men kompleksiteten innen feltet synliggjøres ikke. Således blir fremstillingen for le vint, selv om boken er le lest. Anne Elisabeth Ljunggren og Jan Sture Skouen Rettssak i mars Forhandlingsseksjonen i Norsk Fysioterapeutforbund opplyser at saken mot Oslo kommune etter inndragningen av driftstilskudd for for fire manuellterapeuter kommer opp for retten i mars neste år. Saken startet med at kommunen i 2001 inndro 3,2 driftstilskudd fordelt på fire manuellterapeuter. NFF har hele tiden bestridt at kommunen kan si opp besatte hjemler. Saken har vært ført for kommunens klagenemnd uten suksess. Dermed blir det rettssak. Manuellterapeutenes sakfører er advokat Bjørn Braathen. Vurderer autorisasjon Etter vedtak i Stortingets sosialkomite har Sosial- og helsedepartementet satt ned en arbeidsgruppe som vurderer autorisasjon for osteopater, naprapater og manuellterapeuter. Ifølge arbeidsgruppens mandat skal gruppen vurdere og drøfte likheter og forskjeller melom de tre behandlingsformene på den ene siden og kiropraktikk og fysioterapi på den andre siden. Gruppene er i denne forbindelse pålagt å gi beskrivelser av eget fag. Beskrivelsene kan du finne på Kyrre Myhrvold død En av de mest markante talspersonene for de norske kiropraktorene, Kyrre Myhrvold, er død. Kyrre Myhrvold var en høvding i det norske og internasjonale kiropraktormiljøet. Vi har mistet en fantastisk kollega, sier Øystein Ogre, leder av Norsk Kiropraktorforening til kiropraktikk.no. Myhrvold ble 57 år gammel og var aktiv til det siste. Det siste han rakk i offentligheten, var å skrive en Dagbladkronikk om ryggdebatten i kjølvannet av Aage Indahls bok «Når ryggen krangler». Kronikken stod på trykk samme dag som han døde 26. oktober. muskel&skjelett nr 3, november

14 AKTUELT Henvisningsprosjektet Kunnskap og synsing Av Geir Hellerud Den norske legeforening har fra første stund advart mot Henvisningsprosjektet, HVP. Hvilke argumenter bruker legene? Og er det hold i deres argumenter? Geir Hellerud har gjennomgått aviser og tidsskrifter og presenterer og kommenterer legenes motstand mot prøveordningen. «Slapp forskning om dårlig rygg». Slik karakteriserer dr. med og direktør i HELTEF Pål Gulbrandsen SINTEFs evaluering av Henvisningsprosjektet i et innlegg i Dagens Medisin 4. september Gulbrandsen viser til A enposten 13. januar 2003 som skrev at prøveordningen der manuellterapeuter og kiropraktorer får sykmelde pasienter, fører til lavere sykefravær. SINTEF-rapporten som avisen viser til, er ikke i nærheten av å kunne dokumentere de e, ifølge Gulbrandsen. Videre hevder han at hans skepsis til SINTEF-rapporten ikke skyldes profesjonskamp, og legger fram følgende tankerekke om rammene for rapporten og resultatene den viser: «Det er fare for følgende kjente rekkefølge av begivenheter: En svakt underbygget rapport, bestilt av myndighetene, refereres i en avis som gir solid bakgrunn for egne meninger. Et tilsynelatende resultat blir til kunnskap. Kunnskapen fører til politisk endring, i de e tilfellet at prøveordningen iverkse es nasjonalt og permanent. Faren er desto større fordi kunnskapen, i de e tilfellet, er i tråd med hva politikerne ønsker.» Dette er argumentene La oss gå tilbake og se på hva slags «kunnskap» som er framført av legene e er at Henvisningsprosjektet ble vedta på Stortinget: Om politiske vedtak. Daværende president i Den norske legeforening, Hans Pe er Aarseth, kommenterer Stortingets vedtak om prøveordningen i Tidsskri for Den norske lægeforening 1999; 119:2580. Han skriver at det ikke finnes dokumentasjon for at pasienter som kommer direkte til kiropraktor eller manuellterapeut, kommer raskere i arbeid. Aarseth kritiserer at i Stortingets behandling ble politikernes egne antagelser og personlige opplevelser lagt til til grunn for å innføre ordningen. De e er ikke så bra, fordi «politiske vedtak bør være veloverveid og helhetsorientert, og så langt råd er være basert på dokumentert kunnskap.» Om sykemeldingspraksis. Professor i trygdemedisin, Dag Brusgaard hevder i A enposten 9. juni 1999 at sykefraværet vil øke med «snille» kiropraktorer. Professoren mener vedtaket om å se e i gang prøveprosjektet er hårreisende dersom myndighetene ønsker å senke sykefraværet. Legenes erfaring med kiropraktorene, er at de er raske med å foreslå sykmelding. Om kunnskap i å skille ut pasienter med alvorlig sykdom. Hans Kristian Bakke, som da var leder av Allmennpraktiserende legers forening, u rykker i A enposten 9.juni 1999 bekymring for pasientenes sikkerhet: «Det er viktig med en helhetlig vurdering av pasienten. Smerter i kroppen kan i enkelte tilfeller skyldes kre svulst eller andre alvorlige sykdommer. Hvis den allmennpraktiserende legens vurdering ikke lenger er nødvendig, kan det svekke pasientens sikkerhet.» I Dagsavisen av 24. oktober 2000 er legeforeningen ved president Hans Pe er Aarseth også redd for at behandlerne i prøveordningen ikke klarer å stille riktig diagnose. Om behandling. Spesialist i rygg- og nakkelidelser Håkon Lie sier i A enposten 15. januar 2003 at ikke alle pasienter med rygg- og nakkelidelser skal ha manipulasjonsbehandling, det er mange som blir verre av det, det har Lie selv se flere eksempler på. Om rutiner for tilbakemelding. 3. april 2002 u aler Hans Kristian Bakke, som nå er president i Den norske legeforening, til A enposten at han ikke er imponert over tilbakemeldingene kiropraktorene ga om pasienter de sykmeldte da han fremdeles arbeidet som allmennlege i Bergen. Legesynsing De e er noe av «kunnskapen» legene framførte om kiropraktorenes og manuellteraputenes kompetanse som primærkontakter for pasienter med muskel- skjele lidelser. For å sitere Hans Pe er Aarseth i Den norske legeforening fra Tidsskri for Den norske lægeforening 1999; 119:2580: «I deba en i Stortinget ble også andre antagelser og personlige opplevelser lagt til grunn for å innføre ordningen». Og hva er så legenes innlegg i deba en om prøveordningen? Kun antagelser og personlige opplevelser. Så langt har SINTEFs evaluering av prøveordningen tilbakevist påstandene om behandlernes manglende kompetanse. Kiropraktorer og manuellterapeuter sykmelder langt mindre enn legene. Pasientene kommer 14 muskel&skjelett nr 3, november 2003

15 Henvisningsprosjektet AKTUELT raskere i behandling. Manipulasjonsbehandling er bare e av mange tiltak for pasienter med nakkeog rygglidelser. Det er i denne sammenheng naturlig å nevne evalueringen av Nasjonalt Ryggne verk, ledet av professor Ole Berg. Den viser at Ryggne verkets gjennomslagskra er størst hos manuellterapeuter og kiropraktorer. Mens de aller fleste kiropraktorer og manuellterapeuter er oppdaterte på retningslinjene for behandling av aku e ryggsmerter, er bare to av 10 leger det. Hans Pe er Aarseth hevder i A enposten 7. juni 1999 at prøveordningen fullstendig endrer forutsetningene for fastlegeordningen. Hele forutsetningen for fastlegeordningen er jo at en lege skal ha full oversikt over behandling, medikamentbruk og sykmeldinger til sine pasienter. Han legger til at legeforeningen prinsipielt ikke er i mot at pasienter kan gå direkte til kiropraktor eller manuellterapeut. Det er først og fremst forslaget om re til sykmelding han reagerer på. Aarseth motsier seg sjøl. Først argumenterer han for full oversikt over behandling, medikamentforbruk og sykmelding, så er oversikt over behandling likevel ikke så viktig. Det dreier seg egentlig om re en til å sykmelde. Det er kjernen i legenes motstand mot prøveprosjektet, ikke pulverisering av fastlegeordningen. Ny type kritikk Det er gledelig å registrere at legenes kritikk av prøveordningen ikke lenger går på behandlernes kompetanse. Nå re es kritikken mot SINTEF, Rikstrygdeverket og evalueringen. Først ute var Håkon Lie Lie i A enposten 15. januar «Det er grove metodologiske feil i rapporten som SINTEF Unimed har laget, og konklusjonene trekkes på feil grunnlag. Derfor vil legeforeningens eget forskningsinstitu gå gjennom rapporten». «Så vidt jeg vet, er det dessverre Rikstrygdeverket (politisk overstyrt?) som har godta det ubrukelige designet for denne undersøkelsen. SINTEF har antagelig bare gjort det de ble bedt om», skriver Pål Gulbrandsen i tidligere nevnte innlegg i Dagens Medisin. At legeforeningen var invitert til å si e i referansegruppen som gjorde forberedelsene til evalueringen, men unnlot å møte det sier Lie og Gulbrandsen ingen ting om. Legeforeningen har ha mulighet til å påvirke design og gjennomføring av evalueringen før den ble påbegynt. Det er påfallende at kritikken av SINTEF-evalueringen kommer først nå når det foreligger resultater som legene ikke liker. For å bruke Gulbrandsens tankerekke: Det er fare for følgende kjente rekkefølge av begiveheter: En kjede av personlige antagelser og egenopplevelser, framført av medisinere med faglig og fagpolitisk tyngde, refereres i aviser som gir solid bakgrunn for egne meninger. Udokumenterte påstander blir til kunnskap. Kunnskapen fører ikke til politisk endring, i de e tilfellet til at prøveordningen ikke iverkse es nasjonalt og permanent. Faren er desto større fordi «kunnskapen», i de e tilfellet, er en del av en profesjonskamp som i første rekke ikke handler om å ivareta pasientene og samfunnsøkonomiske interesser på beste måte, men å verne om egen makt re en til å sykmelde. Legeforeningens argument om at politiske vedtak bør være veloverveide og helhetsorientert, og så langt råd er være basert på dokumentert kunnskap, applauderes med forventning om at det gjelder for alle som deltar i deba en. Mindre sykepengeutbetalinger i prøvefylkene Ni av ti pasienter vil ha permanent Henvisningsprosjekt Sykepengeutbetalingene i prøvefylkene i Henvisningsprosjektet viser en mindre vekst enn i resten av landet i perioden Prosentdifferansen er 2,4 prosentpoeng. Også det totalte sykefraværet vokser mindre i forsøksfylkene enn for landet totalt. Forskjellen er på 1,4 prosentpoeng men det er ikke nok til at man kan kalle det en signifikant forskjell. Utviklingen i legemeldt sykefravær knyttet til muskel- og skjelettsykdommer viser en tilnærmet identisk utvikling i forsøksfylkene relatert til landsgjennomsnittet. 90 prosent av kiropraktor-/manuellterapeutpasientene sier de ønsker at forsøksordningen i Henvisningsprosjektet skal bli permanent. Cirka 60 prosent av de spurte sier ordningen medfører at de trenger færre konsultasjoner for å få riktig behandling. Cirka 80 prosent mener ordningen har positiv betydning for dem med hensyn til tid og egenandeler. Pasientene bruker blant annet mindre tid til reising og til fravær på jobben. Omlag sju av ti er helt uenig i påstanden om at HVPforsøket har gjort systemet mindre effektivt. muskel&skjelett nr 3, november

16 FAG Nakkekasuistikk En refl ekterende nakkekasuistikk Av Rune Kleiven Artikkelen er et redigert sammendrag av en oppgave levert ved Videreutdanningen i manuell terapi, Universtitetet i Bergen i En 45 år gammel kvinne har i fire-fem år periodevis vært plaget med nakken, forverring de to siste årene. Plagene beskrives som smerte og stivhetsfølelse som øker i stressende perioder. Tidvis har hun stikking og prikking i alle fingrene på begge hender, verst i erde og femte finger på høyre hånd. De e er verst om morgenen før hun står opp og når hun bærer handleposer. Hun føler seg o e tung og sliten i begge armene som også kan dovne bort. Hun har ha to-tre korte sykemeldingsperioder de siste årene. For to uker siden våknet hun med stivhet og økt smerte på høyre side av nakken og skulderbuen. Hun har diffust avgrenset smerte bilateralt i nakken fra cervico-thorakale overgang og opp til midtre cervikalcolumna. Smerten er konstant, men øker utover dagen og med økt aktivitet. Den sprer seg da suboccipitalt og interscapulært. Smerten i c-th overgang (refereres til videre som sm.1) forverres ved ekstensjon. Hun føler seg stiv i nakken, særlig om morgenen og har til tider søvnproblemer pga. nakkeverk. VAS (visual analogue scale)-måling: 2/10 som best og 6/10 som verst. Smerten som oppsto for to uker siden på høyre side av nedre cervikal columna går ned til superiøre kant av scapula og over høyre skulderbue til acromioclavikularleddet. Smerten er skarpere og sterkere enn sm.1 og er kun tilstede ved sidebøy eller rotasjon til høyre (refereres til videre som sm.2). Gir henne problemer med å rygge bilen. Smerten er uforandret siden oppstart. VAS-måling: 0/10 som best og 8/10 som verst. Pasienten jobber som sekretær i IT-firma, full stilling. De e innebærer mye si ing, pc og telefon arbeid. Hun har få hjelp til ergonomiske tilpasninger, si er godt og arbeidsmiljøet er bra. Jobben er imidlertid til tider stressende med stort press. Ikke sykmeldt siden i or, men er veldig sliten nå. Kvinnen føler seg overvektig og lite aktiv på fritiden. Går av og til tur. Røyker eller drikker ikke. Er gi, to barn (25 og 22 år). Blir generelt fort sliten. Har problemer med hus/hagearbeid og bilkjøring. Tidligere behandling hos lege, fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør og homeøpat har ikke hjulpet særlig. Medisiner:10 dagers kur med Brexidol uten effekt. Rtg. C-col: Degenerative forandringer med osteochondrose, særlig C5/6 og C6/7. Tolkning av anamnesen Ut i fra sykehistorien er det registrert tre ulike symptomområder: 1. Sm.1; smerte sentralt/bilateralt i nakken fra cervico-thorakale (c-th) overgang til midtre cervical columna, diffust avgrenset. 2. Sm.2; høyre side nedre cervical ned til superiøre kant av scapula og over høyre skulderbue til acromioclavicular leddet. 3. Parestesier diffust bilateralt i o.eks. og nummenhet i alle fingre. Sm.1 i c-th overgangen er beskrevet som en diffus verking. En verkende smerte sentralt i/rundt c-th overgangen er trolig av nociseptiv karakter og ikke fra nevrogene strukturer som o e gir en mer brennende, strålende, stikkende smertetype (Hansson 98, Lærum et al 01). En perifer nevrogen affeksjon fra cervical columna gir symptomer som enten følger perifere nervers utbredelsesområde eller spinalnervens segmentelle innervasjonsområde (dermatom). Pasientens smerte i c-th overgang følger ingen av delene. En sentral affeksjon av sentralnervesystemet som er mer sannsynlig i forhold til de bilaterale symptomene gir myelopatiske symptomer av mer alvorlig karakter, o e med gangvansker (Butler & Gifford 97). En konstant verk er trolig ikke mekanisk betinget, da ville den vært intermi erende av natur, påvirket av bevegelser og stillingsendringer. Den kan være inflammatorisk betinget, noe som passer med at pasienten o e er morgenstiv, men siden plagene har vart i årevis må det i så fall være snakk om en repetitiv inflammasjonsprosess av kronisk art. Det er imidlertid ingen tegn til revmatiske plager eller generelle leddplager hos pasienten, verken i sykehistorien eller gjennom blodprøver. Hun har også prøvd NSAIDS uten effekt. Det er mest sannsynlig at smerten er av kjemisk/ ischemisk karakter. De e kan skyldes et endret kjemisk miljø i det aktuelle vevet (Butler & Gifford 97). Verkingen blir alltid verre i løpet av dagen, og særlig plagsom e er mye aktivitet og stressende perioder. Da sprer plagene seg til skulderbuen og oppover i nakken. De e kan være et resultat av redusert terskel for stimuli i det affiserte vevet, men man vet og at kronisk smerte er forskjellig fra aku smerte. Kroniske smertetilstander kjennetegnes blant annet ved at samsvaret mellom nociseptoraktivering og smerteopplevelse er dårligere. En må ta i betraktning aspekter ved sentrale sensitiviseringsmekanismer som sekundær hyperalgesi og allodyni, samt det psykologiske aspektet ved kronifiseringen. Vedvarende smerter kan e erlate hukommelsesspor slik at samme type smerte le fremkalles på ny (Brodal 01). Affektive mekanismer som følelser og kognisjon må ikke undervurderes. Det samme gjelder autonome responser fra den nærliggende sympatiske grensestreng i thorakal columna (French 89, Jones 97). Pasienten beskriver en intermi erende prikking og stikking diffust i begge hender, mest 4. og 5. finger høyre hånd som forverres ved bæring av handleposer og om morgenen. Hun føler seg 16 muskel&skjelett nr 3, november 2003

skjelett Muskel Skjelett Tiåret i Norge åpnet side 4 Henvisningprosjektet i Stortinget side 5-6

skjelett Muskel Skjelett Tiåret i Norge åpnet side 4 Henvisningprosjektet i Stortinget side 5-6 muskel skjelett k Nummer 4/2004 19. årgang Utgiver: Faggruppen for manuell terapi Muskel Skjelett Tiåret i Norge åpnet side 4 Henvisningprosjektet i Stortinget side 5-6 Gode og dårlige nyheter Dr.philos.

Detaljer

skjelett Kombinert behandling ved nakkeplager har god effekt Side 10 Hodepine, svimmelhet og nakkesmerter Kasiustikk, side 12-22

skjelett Kombinert behandling ved nakkeplager har god effekt Side 10 Hodepine, svimmelhet og nakkesmerter Kasiustikk, side 12-22 muskel skjelett Nummer 4/2005 20. årgang Utgiver: Faggruppen for manuellterapi Kombinert behandling ved nakkeplager har god effekt Side 10 Hodepine, svimmelhet og nakkesmerter Kasiustikk, side 12-22 muskel

Detaljer

skjelett Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5

skjelett Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5 muskel skjelett Nummer 2/2005 20. årgang Utgiver: Faggruppen for manuellterapi Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5 Direktoratets autorisasjonsutredning

Detaljer

skjelett Sykmeldingstall synliggjør behov for endring av manuellterapipraksis Side 10-12 Fysioterapeuten hvor tok han veien?

skjelett Sykmeldingstall synliggjør behov for endring av manuellterapipraksis Side 10-12 Fysioterapeuten hvor tok han veien? muskel skjelett Nummer 3/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Sykmeldingstall synliggjør behov for endring av manuellterapipraksis Side 10-12 Fysioterapeuten hvor tok han veien? Side

Detaljer

k muskel skjelett Klassifisering bedre enn retningslinjer ved behandling av akutte ryggsmerter Side 22-23 Fra IFOMT-konferansen i Sør-Afrika Side 20

k muskel skjelett Klassifisering bedre enn retningslinjer ved behandling av akutte ryggsmerter Side 22-23 Fra IFOMT-konferansen i Sør-Afrika Side 20 k muskel skjelett Nummer 2/2004 19. årgang Utgiver: Faggruppen for manuell terapi Fra IFOMT-konferansen i Sør-Afrika Side 20 Klassifisering bedre enn retningslinjer ved behandling av akutte ryggsmerter

Detaljer

skjelett 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering Se side 14-15 Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte?

skjelett 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering Se side 14-15 Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte? muskel skjelett Nummer 1/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte? Side 10 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering

Detaljer

skjelett Nakkesmerter Se side 15-18 Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007

skjelett Nakkesmerter Se side 15-18 Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 muskel skjelett Nummer 4/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 Nakkesmerter med vekt på nakkesleng og cervicobrachialgi utredning

Detaljer

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R Korsryggsmerter - med og uten nerverotaffeksjon Even Lærum (Hovedredaktør) Jens Ivar Brox (Medredaktør) Kjersti Storheim (Medredaktør) Ansgar

Detaljer

fysio terapeuten UFF er etablert, side 6 Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18

fysio terapeuten UFF er etablert, side 6 Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18 www.fysioterapeuten.no nr. 13 november 2002 årgang 69 fysio terapeuten Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 UFF er etablert, side 6 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18 Økt velvære...

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Akutte korsryggsmerter Tverrfaglige kliniske retningslinjer

Akutte korsryggsmerter Tverrfaglige kliniske retningslinjer Akutte korsryggsmerter Tverrfaglige kliniske retningslinjer Utarbeidet av Nasjonalt ryggnettverk Formidlingsenheten Oslo, 2002 Deltakere i arbeidsgruppen: Even Lærum (leder) Reidar Dullerud Gitle Kirkesola

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Nordisk kongress Prekurs med O`Sullivan og Jones Har manuell terapi en plass i idrettsmedisinen? Referat: kollegabasert, Vetre hotell og Kvitfjell

Detaljer

skjelett Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8

skjelett Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8 muskel skjelett Nummer 2/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8 Vi vil takke manuellterapeutene

Detaljer

muskel Helsenett reduserer prisene Uenige om retningslinjer for rygg Tverrfaglig seminar 7.-9. mars 2008, se midten

muskel Helsenett reduserer prisene Uenige om retningslinjer for rygg Tverrfaglig seminar 7.-9. mars 2008, se midten ifferences between asymptomatic subjects, h aura subjects and those with C1/2-related headache. Based on the previous findings of obinson (2004), in order to detect a 101 rotation with the cervical spine

Detaljer

muskel skjelett Forskrift om autorisasjon fremmet Tverrfaglig seminar i Oslo 4.-6. april 2014 Helseminister Bent Høie har saken

muskel skjelett Forskrift om autorisasjon fremmet Tverrfaglig seminar i Oslo 4.-6. april 2014 Helseminister Bent Høie har saken muskel skjelett Nummer 4/2013 28. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Autorisasjon vil utvikle faget Side 8 Møter, kurs og seminarer se side 3 Manuellterapi av cervicalcolumna Side 16 Tverrfaglig

Detaljer

fysio terapeuten Akupunktur uoversiktlig gråsone, side 11 Nettportal for fag og forskning, side 28 Fortsatt OMI-skepsis, side 8

fysio terapeuten Akupunktur uoversiktlig gråsone, side 11 Nettportal for fag og forskning, side 28 Fortsatt OMI-skepsis, side 8 www.fysioterapeuten.no mars 2004 årgang 71 fysio terapeuten Akupunktur uoversiktlig gråsone, side 11 3 Nettportal for fag og forskning, side 28 Fortsatt OMI-skepsis, side 8 Har du verktøy til å lage profesjonelle

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi MT-utdanning i utlandet Hjernerystelse Cochrane update Referat: Norsk forening for ryggforskning ISSN - NR. 0805-7230 NR. 3-2002 Lederen har ordet...

Detaljer

Testing av motoriske ferdigheter hos barn

Testing av motoriske ferdigheter hos barn 8.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Testing av motoriske ferdigheter hos barn Kronisk syk, frisk nok for Birken Primærkontakt et potent verktøy Slankere og mer handlekraftig En myldreplass for forskere

Detaljer

Klassifisering av ryggsmerter. 7.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no. Skulderproblemer på juniornivå. Både jubel og kritikk. Viktigste krav innfridd

Klassifisering av ryggsmerter. 7.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no. Skulderproblemer på juniornivå. Både jubel og kritikk. Viktigste krav innfridd 7.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no Klassifisering av ryggsmerter Viktigste krav innfridd Både jubel og kritikk Skulderproblemer på juniornivå Nulltoleranse for overgrep Bilferie med hotell LESERTILBUD

Detaljer

Møter, kurs og seminarer se side 3

Møter, kurs og seminarer se side 3 muskel skjelett Nummer 2/2012 27. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer se side 3 Os odontoideum Side 16 Medikamenter minst effektive behandling Side 23 Muskel&Skjelett

Detaljer

God terapi. Side 10 En hest å holde i. 6.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. Et akseptabelt lønnsoppgjør. 150 dager i sjefsstolen

God terapi. Side 10 En hest å holde i. 6.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. Et akseptabelt lønnsoppgjør. 150 dager i sjefsstolen 6.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no Side 10 En hest å holde i God terapi Placebo like bra som fysioterapi? 150 dager i sjefsstolen Et akseptabelt lønnsoppgjør Vi trenger flere generalister innhold De

Detaljer

Matteløp og glosestafett

Matteløp og glosestafett 2.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no Side 40 Matteløp og glosestafett Spillet om tilskuddet Temadag om Parkinson Omstridte Vojta Enkelt er godt nok innhold Dette er ikke romantikk, men blodig alvor.

Detaljer

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4 Tema: Sykefravær 2 - Ramazzini nr. 4. 2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter

Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter Metode for evidensbasert optimal dosering Espen Glomsrød Masteroppgave i helsefag Studieretning fysioterapivitenskap Seksjon for fysioterapivitenskap

Detaljer

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 1 2006 11. årgang. 850 000 gjør ingenting

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 1 2006 11. årgang. 850 000 gjør ingenting Nakkeslengen Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 1 2006 11. årgang 850 000 gjør ingenting Utvalgt samarbeidspartner for LFN Utvalgt samarbeidspartner for LFN Vi har lang og bred erfaring

Detaljer

fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5

fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5 www.fysioterapeuten.no nr. 9 september 2003 årgang 70 fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5 REISER med egen

Detaljer

Nakkeslengassosierte nakkeskader

Nakkeslengassosierte nakkeskader IS-1356 Rapport Nakkeslengassosierte nakkeskader INNHOLD Sammendrag 3 1 Innledning. 5 1.1 Oppdragsbrev... 5 2 Fremgangsmåte.. 5 2.1 Arbeidsgruppe... 5 2.2 Arbeidsmåte.. 6 3 Definisjon og det naturlige

Detaljer

10 ÅR MED SMERTE, FORTVILELSE OG ILLUSJONER...

10 ÅR MED SMERTE, FORTVILELSE OG ILLUSJONER... FORORD... 6 1. 10 ÅR MED SMERTE, FORTVILELSE OG ILLUSJONER... 10 1.1. DEN FØRSTE KONTAKTEN MED NEVROLOGISK AVDELING... 12 1.2. FORESPØRSEL OM Å HJELPE EN PSYKOLOG... 13 1.3. HØSTEN 1989 FORVERRING AV PROBLEMENE...

Detaljer

Treningsutstyr for rehabilitering

Treningsutstyr for rehabilitering Treningsutstyr for rehabilitering Norsk Fitness Handel Tlf: 22 96 10 50 post@norskfitness.no www.norskfitness.no Fysioterapeuten på nett! Føler du behov for å oppdatere deg på nyheter innen fysioterapi

Detaljer