Årsrapport KoKom. Juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport KoKom. Juni 2013"

Transkript

1 2012 Årsrapport KoKom Juni 2013

2 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i Ved senteret drives nasjonale prosjekt innen videreutvikling av medisinsk nødmeldetjeneste og internasjonale prosjekt som gjelder utvikling av og tilgang til nødmeldetjenesten generelt. KoKom er unike i nasjonal og internasjonal sammenheng. Vi håndterer området kommunikasjon innenfor prehospital akuttmedisin fra en så vel helsefaglig, teknisk og organisatorisk vinkling. Vår uavhengighet i forhold til operativ tjeneste gir oss spillerom som er nyttig for tjenesten og befolkningen. Denne posisjonen gjør at våre tjenester er tiltakende etterspurt, ikke minst internasjonalt. Retningsangivende for senteret er å virke for medisinsk nødmeldetjeneste og helsetjenestens kommunikasjonsberedskap nasjonalt, og bidra til å optimalisere denne som en del av helsetjenesten. Videre er KoKom et kompetansesenter for kommunikasjon i den akuttmedisinske kjeden. Samspillet mellom helsefaglige, tekniske og organisatoriske forhold i de ulike delene av tjenesten er en sentral del av vår kjernevirksomhet. Som nasjonalt senter har KoKom en nettverkbyggende rolle, er faglig engasjert i personellopplæring og i utviklingen av beslutningsstøtteverktøyene som blir brukt i medisinsk nødmeldetjeneste. Virksomheten er i stor grad prosjektrettet; senteret har ikke forvaltningsoppgaver. Også i 2012 har vi gjennomført prosjekter vi mener er nyttige for tjenesten. Disse omtales kapittel 3. Vi holder til i fjerde etasje i Møllendalsbakken 9, like i nærheten av Haukeland universitetssykehus. Kart er tilgjengelig fra våre hjemmesider. I tilknytning til kontorlokalene finnes også KoKoms LV-/AMK-simulator. Kontaktadresser: Post-/besøksadresse Møllendalsbakken Bergen Fakturaadresse Nettadresse E-post Helse Bergen HF Regnskapsseksjonen 5021 Bergen Telefon

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSATTE FORANKRING PROSJEKTER I Lokasjonsbaserte tjenester i nødnett Funksjonelle krav til oppdragshåndteringssystem LV/AMK-simulator ecall nasjonalprosjekt Faglig utvikling ved LV basert på kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger Gevinstrealisering i nødnett - helse Innføring av nasjonalt legevaktnummer- kvalitetssikring av grunnlagsmateriale SMS til nødmeldetjenesten Evaluering av nødnett- brukerperspektiv Videreutvikling av driftsdatabase for medisinsk nødmeldetjeneste Arbeidsprosesser og bruk av støtteverktøy i AMK PROSJEKTER DER KOKOM HAR BIDRATT Konsekvensutredning for innføring av Nødnett i Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus Virtuell AMK ACRIMAS OVERSIKT PUBLIKASJONER Sammendrag fra publikasjonene Publikasjoner der KoKom har medvirket ANDRE OPPGAVER Informasjonsarbeid Høringer Konferanser og seminar med KoKom som arrangør eller delarrangør Kompetanseutvikling Presentasjoner holdt av KoKoms ansatte Deltakelse på konferanser/seminar Deltakelse i komitéer, styrer og annet Studiereiser ØKONOMI VEDLEGG

4 1. ANSATTE KoKoms ansatte og prosjektengasjerte har kompetanse innen en rekke fagområder: Helsefag (lege; spesialist i samfunnsmedisin, sykepleiere), informasjonskompetanse (journalist, cand. mag.), teknisk kompetanse (ingeniører), samt økonomisk/administrativ kompetanse. I alt hadde senteret 6,6 årsverk mesteparten av I tråd med KoKoms mandat er senteret aktør innen følgende arbeidsområder: Nasjonal kompetanseoppbygging og rådgiving til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Utvikling av forslag til enhetlige brukerprosedyrer. Utvikling av forslag til krav til kommunikasjonstekniske løsninger. Virksomhetsregistrering. Utrede og foreslå modeller for organisering og drift av medisinsk nødmeldetjeneste. Ansatte ved KoKom 31. desember 2012 Egil Bovim, direktør. Kristine Dreyer, rådgiver. Åge Jensen, rådgiver. Hope Øyvind, IKT-rådgiver. Brett Kadis, rådgiver (midlertidig stilling). Anne Buset Vassbotn, spesialkonsulent, informasjon (60 %). Bente Marie Klepsvik Laksy, spesialkonsulent, administrasjon. Tor Brekke Helland er ansatt i en 100 % midlertidig rådgiverstilling for Helsedirektoratet. I 20 % av denne tiden, er han disponibel for KoKom. Har fast kontorplass i Møllendalsbakken 9, i tillegg til å ha tilgang på kontorlokaler ved Helsedirektoratet i Oslo. Prosjektengasjerte Bjarte Almenning, rådgiver (20 %)*. * Bjarte Almenning, takket av fra sitt flerårige prosjektvirke ved KoKom 8. august Ved KoKom har han blant annet deltatt i prosjektene Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger og Gevinstrealisering i Nødnett. For å planlegge driften og samkjøre staben, blir det arrangert internseminar ved behov. Kontormøte holdes den første mandagen i måneden. 4

5 2. FORANKRING Siden KoKom ble opprettet, har Helsedirektoratet stått som KoKoms formelle overordnede styringsorgan, mens driftsmidler de første årene ble viderefordelt fra Hordaland fylkeskommune, siden fra Helse-Vest RHF. I løpet av kalenderåret 2012 pågikk en prosess der det ble drøftet hvorvidt driften av senteret skal omorganiseres i forhold til overordnet styringsorgan og hvordan senteret blir ledet. De skisserte endringsforslagene fikk ingen praktiske konsekvenser for driften av KoKom i Referansegruppen for KoKom skal gi råd til KoKom om faglig profil og prioriteringer. Målsetningen med referansegruppen er å sikre forankring og lik tilgang til de høyspesialiserte tjenestene. 1 KoKoms referansegruppe består ved årsskiftet 2012/13 av: Alf Henrik Andreassen leder Nina Hesselberg Leif Muruvik Vonen Brit Nordbø Steinar Bjørås Helse Vest RHF Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF I 2012 ble det ikke gjennomført møter i referansegruppen. Fra KoKoms studietur: (f.v) Sanne Bjørk, vaktleder VCK; Kirsten Mo Haga, AMK-leder Sør-Trøndelag; Øyvind Hope, Bente Laksy. På huk framme: Åge Jensen. 1 Rundskriv I-19/2003 Om høyspesialiserte tjenester landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra 5

6 3.1 PROSJEKTER I 2012 Virksomheten ved KoKom var i 2012 konsentrert rundt arbeid med senterets prosjekt-portefølje, i tillegg kom øvrig deltakelse i ulike fora nasjonalt og internasjonalt. KoKom ble også kontaktet ved utredningsarbeid i spørsmål som andre instanser er formell avsender av. To prosjekter det ble lagt spesielt mye arbeid i var Sluttevaluering av SAMLOK og Innføring av nasjonalt legevaktnummerkvalitetssikring av grunnlagsmateriale. I Sluttevaluering av SAMLOK, var bakgrunnen for prosjektet, gjennomføringen av SAMLOKpilotprosjektet i Drammen, med samlokalisering av nødmeldesentralene for brann, politi og helse plassert i samme etasje i ett felles bygg. I prosjektet der Helsedirektoratet ved KoKom, hadde prosjektlederansvaret, deltok også Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Det overordna målet med evalueringen var å bidra til en kvalitetsheving i nødmeldetjenesten i Norge. Prosjektet: Innføring av nasjonalt legevaktnummer- kvalitetssikring av grunnlagsmateriale, hadde sin bakgrunn i at Helsedirektoratet har fått i oppgave av Helse- og omsorgsdepartementet å innføre nasjonalt legevaktnummer KoKoms rolle i dette var å kvalitetssikre datamaterialet for hvilke legevaktnumre som gjelder i kommunene til hvilken tid på døgnet. Et prosjekt som fremdeles er av internasjonal interesse er forprosjektet for innføring av ecall, et planlagt europeisk nød anrop-system som skal sikre rask bistand ved trafikkulykker. Også i 2012 har KoKom på deltatt i treffvirksomhet og på nettverksmøter i AMK-sentralene. *** Lokasjonsbaserte tjenester i nødnett Utgangspunktet for dette prosjektet er et ønske om å gjøre tilgjengelig informasjon som i dag kan leveres til app er i smart telefoner til Tetra-radiobrukere, som ikke kan benytte båndbredden som er tilgjengelig i kommersielle nett tjenesten, dersom en benytter løsningen som prosjektet har til hensikt å utvikle. Ettersom Tetra-radioer blir lokalisert av nettverket ut fra hver enkelt radios posisjon, kan denne benyttes til å definere hvem som skal få en melding. Prosjekt-idéen kan illustreres med følgende eksempel: En RSS-feed fra Statens vegvesen sender ut aktuelle veimeldinger om lokale trafikkforhold. Alle med tilgang til Internett kan ta imot denne. For Tetraradioer vil det først bli mulig å få denne 6 Brukeren av hver enkelt Tetra-radio trenger bare veimeldinger for områder personellet kan nå innenfor en vakt. Samtidig spares brukere, andre steder for unødig meldingstrafikk. Meldingene som sendes fra veitrafikksentralen tas imot på en sentral server, som omsetter dem til

7 ascii-tekst 1. Etter en automatisk sjekk på posisjon fra meldingen og posisjon for TETRA radioer, sendes en SDS 2 melding til brukeren. Avhengig av radio-konfigurasjon kan dette legges i bakgrunnsfoldere slik at det ikke på noen måte forstyrrer brukeren før han ønsker å se på informasjonen. KoKoms arbeid i dette har vært å bidra ved Tetra-veimeldinger, samt utvikle skisser til programstruktur og oppbygning. (Viser også til figur 1). For å gjøre applikasjonen tilgjengelig for nett som benytter Dimetra har utviklingen av applikasjonen blitt stanset inntil Motorola er klar til å levere posisjoneringsinformasjon fra den nye plattformen. Formål: Å gi radiobrukere i tilgang til applikasjoner som er relevante for brukerens posisjon i gitte geografiske områder. Oppsummert demonstrer prosjektet lokasjonsbaserte tjenester i Tetra-nett. Status: Prosjektet evalueres internt. I 2011 ble arbeidet av kapasitetshensyn satt på vent, men prosjektet ble videreført. Prosjektperiode: Kontaktperson: Tor Helland 1) ASCII (American Standard Code for Information Interchange) er et tegnsett, det vil si en standard for utveksling av tekst mellom datamaskiner. ASCII benytter 7 bit til koder, noe som tillater koding av 128 mulige verdier. 95 av disse er tilordnet store og små bokstaver i det engelske alfabetet (A-Z), tallene 0-9 og en del andre vanlig forekommende tegn. De øvrige er diverse spesialkoder for regulering av flyt, linjeskift og annet. Kilde: Wikipedia, den frie encyklopedi 2) Safety data sheet: Melding som er kryptert. 3) Dimetra SR 8.0 tilbyr netverksoperatører en enklere og mer kostnadseffektiv platform som kan levere TETRA oppdrag til nødetat brukere Funksjonelle krav til oppdragshåndteringssystem Medisinsk nødmeldetjeneste benytter i dag AMIS som oppdragshåndteringssystem. Systemet har utviklet seg over tid og ulike moduler og integrasjoner har blitt lagt til. Leverandører og brukere i tjenesten har ved flere anledninger etterspurt hvilke krav helsetjenesten har til oppdragshåndteringssystem. Å svare entydig på dette spørsmålet har imidlertid ikke vært mulig, ettersom en samordnet nasjonal mal for dette ikke har vært tilgjengelig. Et mål med dette prosjektet var å gjennomføre en kravinnsamling med en tilsvarende prosess som den som ble gjort ved innsamling av brukerkrav til nødnett i Det har vært et ønske at spesifikasjonen bør kunne være funksjonell og modulær, slik at leverandører kan tilpasse egne produkter for å oppfylle spesifisert funksjonalitet, og kundene kan velge etter eget ambisjonsnivå. Formål: Å samle helsetjenestens funksjonelle krav til et oppdragshåndteringssystem og å gjøre disse tilgjengelig. Etablere en referanseplattform for produkter som utvikles eller tilbys til bruk som oppdragshåndteringssystem og Elektronisk pasient journal (EPJ) i nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste og legevakt. Oppdragsgiver: Prosjektet blir utført ved KoKom i samarbeid med en prosjektgruppe fra tjenesten. Oppdragsgiver er Helsedirektoratet. Prosjektperiode: Videreføres. 7

8 Status: Prosjektet ble i 2011 utsatt av kapasitetshensyn, men ble tatt opp igjen i Prosjektet videreføres også i Kontaktperson: Tor Helland Figur 2. Oversikt som viser ønsket utvikling for endringsprosesser for prosjektet Funksjonelle krav til oppdragshåndteringssystem. Ill. TH LV/AMK-simulator Også i 2012 ble KoKoms LV-/AMKsimulator benyttet i et vidt spekter bruksområder. Simulatoren får positiv omtale internt i helsetjenesten, og har vært mye brukt. I simulatoren har det vært testet praktisk rettet virksomhet, samt tekniske og til dels også organisatoriske forhold i tjenesten. Nye produkter til bruk i helseradionettet testes ut, og simulatoren benyttes til å verifisere endringer i kommunikasjonsprotokollene mellom nettelementer i helseradionettet. I simulatoren testes også programvare fra leverandører, uten risiko for forstyrrelse av håndtering av reelle hendelser før implementering i operative sentraler. Flere grupper besøkende er blitt vist praktiske demonstrasjoner av virksomheten ved nødmeldesentralene. Den offisielle prosjektperioden for simulatoren er avsluttet, men simulatoren benyttes fortsatt som beskrevet tidligere. Kontaktperson: Øyvind Hope ecall nasjonalprosjekt 8

9 ecall er et prosjekt, drevet av EUkommisjonen, der de finansielle, politiske, etiske, helsefaglige og tekniske implikasjonene er betydelige. 9

10 Opprinnelig var forutsetningen at systemet skulle være innført innen Prosjektet blir vesentlig forsinket, og et eventuelt direktiv antas å tre i kraft fra ECall-tema, som det gjenstår å avklare, kan opplistes som følger: Effekten av tiltaket, personvern, spin-off, innringers rettigheter, internasjonal roaming, hvem skal motta ecall, samt nødmeldetjenestens forhold til tredjepartsløsninger. Aktiviteter: Også i 2012 har mye av aktiviteten bestått i arbeid med standardisering. KoKom har særlig vært involvert i CEN-gruppen, som standardiserer innhold, tjenestenivå etc. i ecall. I ecall-prosjektet i Europa er det stor interesse omkring 3. parts-løsninger, dvs. at samtalen rutes til tjenesteleverandøren heller enn til nødmeldesentralen. Flere bilprodusenter har allerede innført systemer for alarmering ved hendelse, også i kjøretøy som leveres til Norge. Det antas at det nå er i overkant av 5000 kjøretøy i Norge som har slikt utstyr. Systemene har endel til felles med ecall, men møter ikke standardene. En sentral problemstilling er hvordan kommersielle sentraler som mottar oppkall fra kjøretøyene kan videreformidle nødmeldinger til AMK, og om AMK i så fall kan koble disse ut i den påfølgende håndteringen av meldingen. Den 26. november 2012 vedtok kommisjonen en Delegerende forordning (EU) Nr. 305/2013 som supplerer europa-parlamentets og rådets direktiv 2010/40/EU med hensyn til bestemmelser for et felles EU-system for et harmonisert ecall-system. Oppdragsgiver: Styringsgruppen for ecall-prosjektet er ledet av Samferdselsdepartementet, mens prosjektledelse for det nasjonale ecallprosjektet er lagt til KoKom. For øvrig deltar Justis- og politi, og Helse- og omsorgsdepartementet. Datatilsynet møter som observatør. Prosjektgruppen består av representanter fra Veidirektoratet, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet og Post- og teletilsynet. I tillegg er det etablert en arbeidsgruppe med operativt personell fram nødmeldesentralene til de tre etatene. Prosjektperiode: Videreføres Kontaktperson: Egil Bovim Dette er ecall ecall er et planlagt europeisk nødanropssystem som skal sikre rask bistand ved trafikkulykker. Målet med ecall er å redusere personskader og spare menneskeliv. Tjenesten er tenkt å virke slik at en databoks («svart boks», der det blant annet er installert en egen mobiltelefon) i bilen automatisk ringer et nødnummer ved ulykker, og oppgir bilens posisjon. For å sikre personvern har datatilsynet stilt krav om at systemet bare skal aktiveres når det har skjedd hendelser som tilsier at det er sannsynlig at det foreligger personskade. Et spørsmål som er oppe til diskusjon er også om systemet skal være aktivt til enhver tid, eller om en skal kunne koble det ut manuelt via en av-og på-knapp. ecall i Norge Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har fått i mandat fra Samferdsels-, Justis- og politi- og Helse- og omsorgsdepartementet å delta i arbeidet med planlegging av ecall. Forprosjektet for innføring av ecall i Norge blir ledet av Egil Bovim Faglig utvikling ved LV basert på kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger 10

11 Bakgrunn: KoKom utarbeidet i 2011 Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger og Moduler for opplæring ved LV-sentraler. Kompetanseplanen gir overordnede føringer og rammer for rekruttering, opplæring, fagutvikling og kvalitetssikring av personell. Det er i planen anbefalt en kontinuerlig kompetanseutvikling i sentralene. Dette prosjektet er et ledd i dette arbeidet med å få på plass en praktisk plan for videre fagutvikling av personell i LV-sentralene. Prosjektet ble utført i samarbeid med Bardu interkommunale legevakt og legevaktene i Hardanger, Voss og Odda sykehusområde (LV-s på Voss, i Odda og Kvam). Også Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Nklm, deltok i prosjektet. Prosjektrapport: Plan for faglig utvikling av legevaktsentraler, ferdigstilt i desember 2012 oversendt oppdragsgiver i januar Prosjektperiode: April til desember 2012 Kontaktperson: Kristine Dreyer Gevinstrealisering i nødnett - helse Dette prosjektet har gått igjen i KoKoms prosjektportefølje over flere år. Innenfor nødnettprosjektet er gevinstrealisering identifisert som et eget underprosjekt. Hensikten er å identifisere hvilke gevinster etatene kan påregne ved innføring av felles digitalt radiosystem, og å sikre at nødvendige aktiviteter for å oppnå disse gevinstene blir iverksatt. Aktivitet: I løpet av året ble prosjektet overført til et større prosjekt som ble ledet at Helsedirektoratet. Se 4.2.1: Publikasjoner der KoKom har medvirket, Rakkestadprosjektet. Kontaktperson: Kristine Dreyer Innføring av nasjonalt legevaktnummer- kvalitetssikring av grunnlagsmateriale Bakgrunn: Dette prosjektet har sitt utspring i at Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppgave å innføre nasjonalt legevaktnummer Prosjektmål: Målet med prosjektet var å kartlegge status for kommunenes legevaktsentraler i forbindelse med innføring av nytt nasjonalt legevaktnummer. I prosjektet kartla KoKom hvilke telefonnummer som er i bruk og hvilke organisasjoner som betjener telefonen. KoKom bidrog med å kvalitetssikre datamaterialet, da den totale datamengden var så vidt stor at det var vanskelig å få oversikt. Det som hastet mest var å få ut informasjon omkring legevaktnumrene i kommunene, hvilke som gjaldt til hvilken tid på døgnet. For å ekstrahere denne informasjonen valgte vi å dele prosjektet i to delprosjekter. I delprosjekt 1 gjennomgikk vi telefonnumrene i datamateriell fra datainnsamlingen til NKLM fra Alle kommuner er pålagt å ha et døgnbemannet telefonnummer, og KoKoms oppgave var å ringe opp numrene og verifisere svar til ulike tider av døgnet så langt det lot seg gjøre. Henvendelse til legevaktnummer, med forespørsel til den som besvarer telefonen om hvorvidt dette nummeret er betjent 24 timer i døgnet, alle dager i året. Foreta stikkprøver til oppgitte telefonnumre til ulike tider på døgnet. Delprosjekt 1 ble estimert til 2 månedsverk. 11

12 I delprosjekt 2 ble svarstedene til kommunenes døgnbemannede legevaktnummer kartlagt. I denne del av prosjektet ble driftsdatabasen til KoKom tatt i bruk for å forenkle dataregistreringen. Også denne kartleggingsoppgaven var ressurskrevende, og ble estimert til 3 månedsverk. Oppdragsgiver: Helsedirektoratet. Prosjektledelse/kontaktperson: Øyvind Hope SMS til nødmeldetjenesten Prosjektet går ut på å finne ut av hvordan en i fremtiden skal kunne organisere SMSmeldinger fra publikum til nødmeldetjenesten og hvordan en skal legge til rette for at AMK-sentralene i Norge skal kunne motta og håndtere nødmeldinger og annen relevant informasjon via SMS. Ett av spørsmålene en må se nærmere på er hvor mange sentraler som skal kunne ta imot SMS-er. Prosjektets anbefaling er at meldingen skal gå til den AMK-sentralen som håndterer det aktuelle området. Datatilsynet har kommet med nyttige innspill i forhold til hvordan tjenesten kan etableres innenfor gjeldende regelverk. Det videre arbeidet er å identifisere og implementere tekniske løsninger for tjenesten. Status: I 2012 utarbeidet Brett Kadis og Øyvind Hope et skriv der spesifikasjonsanbefalinger ble listet opp. KoKom korresponderte også med Datatilsynet, der det ble avklart at Datatilsynet vurderte at regelverket ikke er til hinder for at det legges til rette for kommunikasjon av SMS mellom bruker og AMK. Datatilsynet la i saken følgende forutsetninger til grunn i vurderingen: «- Kommunikasjonen foregår mellom bruker og profesjonell part, og ikke mellom to profesjonelle parter Kommunikasjonsformen er ikke den primære kommunikasjonsformen. - Kommunikasjonsformen fremstår som nødvendig i situasjonen for å sikre liv og helse. - Annen sikret kommunikasjonsform kan ikke gjøres tilstrekkelig tilgjengelig for brukeren. - Kommunikasjonen er initiert av brukeren. Når det legges til rette for kommunikasjon av SMS må den databehandlingsansvarlige sørge for tilfredsstillende konfidensialitetssikring i den utstrekning det er mulig. Dette innebærer at det må etableres sikret kommunikasjon mot teleleverandørene, og at løsning for mottak og forsendelse av SMS ivaretar kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Videre må den behandlingsansvarlige selv vurdere, og håndtere, risiko med hensyn til tilgjengelighet dersom meldinger til eller fra brukeren ikke kommer frem, jf. forskriftens 2-12.»* Kontaktperson: Egil Bovim *Kilde: Brev fra Datatilsynet til KoKom, datert 13. februar Bruk av SMS i nødkommunikasjon - Datatilsynets merknader til prosjektet SMS til AMK.

13 3.2.9 Evaluering av nødnettbrukerperspektiv Mandat: Å avklare erfaringene ved bruk av nødnettet, sett fra et brukerperspektiv. Aktivitet: I løpet av året ble det gjennomgått en del dokumenter, der bruken av Nødnett ble omtalt. Formålet med gjennomgangen var med tanke på senere rapportskriving. En samling for brukerrepresentanter ble arrangert i august, se 6.1: Konferanser og seminar med KoKom som arrangør eller delarrangør. Oppdragsgiver: Helsedirektoratet. Prosjektperiode: Kontaktperson: Bente Marie Klepsvik Laksy Videreutvikling av driftsdatabase for medisinsk nødmeldetjeneste Dette prosjektet er formelt avsluttet, men videreføringen av databasen pågår kontinuerlig som en del av KoKoms daglige drift. Formålet med databasen er å sikre kontinuitet og lagring av data i medisinsk nødmeldetjeneste som samles inn over tid. Kontaktperson: Øyvind Hope Arbeidsprosesser og bruk av støtteverktøy i AMK Bakgrunn: Kvaliteten i mottak av meldinger om medisinsk nød sikres gjennom god faglig kompetanse, gode organisatoriske forhold og ensartede beslutningsverktøy. AMK-sentralene har styrende dokumenter der organisasjon, ressurser og retningslinjer for virksomheten er beskrevet. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp fastlegger terminologi og kriterier for hastegrad og respons og gir retningslinjer for instruksjon og medisinsk rådgivning. Sentralene har og elektronisk og papirbaserte lokale prosedyrer som f.eks. elektronisk kommuneskjema og operativ beslutningsstøtte. Mandat: -Kartlegge arbeidsprosessen i AMK ved mottak av medisinske nødmeldinger. -Kartlegge bruk av beslutningsstøtteverktøy i AMK (både elektronisk og prosedyrer på papir). -Kartlegge samarbeidsrutiner med kommunehelsetjenesten i forbindelse med henvendelser til AMK Prosjektmål: Å få oversikt over arbeidsprosesser i AMK ved mottak og håndtering av medisinske nødmeldinger. Å bidra til å utvikle optimale prosesser i AMK ved tidskritiske, akuttmedisinske hendelser. Å bedre arbeidsprosesser og bruk av støtteverktøyer i AMK-sentralene. Kontaktperson: Åge Jensen *** 3.2 PROSJEKTER DER KOKOM HAR BIDRATT Konsekvensutredning for innføring av Nødnett i Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus Bakgrunn: KoKom var prosjektleder for en konsekvensutredning for innføring av Nødnett i Helse Bergen. Det ble opprettet en arbeidsgruppe med deltakere fra ulike avdelinger i Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale sykehus. Klinikkdirektør Hanne Klausen ledet styringsgruppen. Resultat: En rapport ble oversendt styringsgruppen i oktober Rapporten drøftet konsekvensene ved innføring av Nødnett i Helse Bergen, for 13

14 bygge-, test- og driftsfase. Videre så en på de organisatoriske endringene som dette kan medføre. I rapporten ble det også skissert en plan for hvordan hovedprosjektet kan gjennomføres. (Se 4.2: Publikasjoner der KoKom har medvirket). Kontaktperson: Åge Jensen Virtuell AMK Bakgrunn: Virtuell AMK-prosjektet er et regionalt utredningsprosjekt som kom til i kjølvannet av terrorhendelsene 22. juli I oppfølgingen etter anslaget påla Helsedirektoratet den medisinske nødmeldetjenesten og beredskaps- og nødetater i hele landet å gjennomgå sine rutiner og systemer for å avdekke områder for forbedring, et pålegg dette prosjektet tar sikte på å følge opp. Mål: Målet med utredningsprosjektet er å skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for Helse Vest for å kunne iverksette nødvendige tiltak for å kunne etablere og drive en virtuell AMK-sentral. Slike tiltak kan være iverksettelse av et eller flere anskaffelsesprosjekt, et eller flere utviklingsprosjekt (herunder organisasjonsutvikling), og et eller flere innføringsprosjekt. AMK-sentralene som er aktuelle i prosjektet er AMK Stavanger, AMK Haugesund, AMK Bergen og AMK Førde. Organisering: Prosjektet ble vedtatt startet i direktørmøtet i Helse Vest 6. februar 2012, og har direktørmøtet som styringsgruppe. RAMK og RAKOS har en førende rolle i prosjektet. KoKom og helseforetakene i Helse Vest, inkludert Helse Vest RHF og Helse Vest IKT, bidrar i utredningen av faglige, IKTløsningsmessige juridiske og organisatoriske problemstillinger. Prosjektleder: Oddmund Aase, seniorrådgiver, Helse Vest IKT Kontaktperson: Kristine Dreyer ACRIMAS Aftermath Crisis Management System-ofsystems Demonstration. Public Safety Communication Europe (PSCE) er partner og finansierer dette prosjektet. Hovedformålet med prosjektet var å se på hvilke kommunikasjonstiltak som trengs i de senere fasene av en krise. Prosjektet gikk over 18. mnd., og ble ledet av Fraunhofer Stiftung i Tyskland. Resultat: Acrimas fase I hadde sitt siste møte 19. april 2012 i Brüssel, og har levert en rapport. Fra oppsummeringen av prosjektet: The disaster response system in the EU must be prepared to deal with any disaster that may emerge. Especially in the context of climate change and the expected increase of extreme events, the need for improved cooperation in the EU becomes evident. The Aftermath Crisis Management System-of-systems (ACRIMAS) project (Phase I) has identified 26 improvement needs. The fourth UNU- EHS Policy Brief summarizes the state of the art and identifies improvement needs in European crisis management by means of highlighted examples. Mer informasjon om prosjektet finnes på: Kontaktperson: Egil Bovim 14

15 Participants of the 1st project workshop of ACRIMAS on Key missions and tasks of crisis management in Europe, Bonn, Germany, 30 June 2011, Hotel Bristol. (Photo: Acrimas) 4. OVERSIKT PUBLIKASJONER Tittel Type dokument Dato Forfatter(e) Nødnummer i Europa, status august 2012 (foreløpig rapport)* Rapport ISBN: Bergen, 28. august Egil Bovim Anne Buset Vassbotn Kvalitetssjekk av opprinnelsesmarkering Rapport ISBN: Bergen, 01. september Tor Helland, Øyvind Hope Bente Laksy Nødnummer i Europa, status desember 2012 *(sluttrapport) Rapport ISBN: Bergen, 28. august Egil Bovim Anne Buset Vassbotn Plan for faglig utvikling av legevaktsentraler Rapport ISBN: Bergen, desember 2012 FORFATTERE/PROSJEKTGRUPPE: (alfabetisk) Arne O. Aksnes, Hardanger og Voss legevaktdistrikt Hege Hammer Bech, Interkommunal legevakt Bardu Reidar Berge, Hardanger og Voss legevaktdistrikt Linda Bjørnsund, Interkommunal legevakt Bardu Marit Hammersland Dagestad, Hardanger og Voss legevaktdistrikt 15

16 Kristine Dreyer, KoKom (prosjektleder) Elisabeth Holm-Hansen, Nklm Åge Jensen, KoKom Sluttevaluering av SAMLOK Rapport ISBN: Bergen, 18. desember Egil Bovim, (leder) Nils Petter Bryde, DSB Magne Rustad, POD Marianne Storrøsten, DNK Innføring av nasjonalt legevaktnummerkvalitetssikring av grunnlagsmateriale Rapport: ISBN: Bergen, desember 2012 Øyvind Hope 4.1 Sammendrag fra publikasjonene a. Kvalitetssjekk av opprinnelsesmarkering Vi har i dette prosjektet opprettet telefonabonnement hos et utvalg av norske teletilbydere. Teletilbyderne ble testet for å kontrollere hvilke informasjon som ble levert NRDB. Vi vurderte kvaliteten på informasjon mot spesifikasjonen som leveres av NRDB (NRDB ECPS 2012). Av totalt tolv teletilbydere som ble testet var det seks som leverte i henhold til kravene i spesifikasjonen til NRDB. Fire teletilbydere leverte ingen informasjon. Alle teletilbydere som hadde mangler ble fulgt opp i brevs form. Teletilbydere med feil og mangler har vært endringsvillige og KoKom har hatt en god dialog med dem. b. Nødnummer i Europa, status desember land i Europa har innført 112 som eneste nødnummer. Noen flere land forbereder slik endring, men i flertallet av landene ønsker man å fortsette med direktenumre til nødetatene. Et flertall av de landene som har innført 112 som eneste nødnummer fortsetter å la ansvaret for ressursdisponering / utalarmering av ressurser ligge i den enkelte nødetat. c. Plan for faglig utvikling av legevaktsentraler Mottak og håndtering av henvendelser til LVsentraler er en medisinskfaglig oppgave som krever helsefaglig utdanning og et spesifisert opplæring- og fagutviklingsprogram. Variasjoner på organisering ved legevakter og LV-sentraler i Norge tilsier at det også varierer på kvalitet og omfang av opplæring og fagutvikling som tilbys for helsepersonell. Målet med denne planen, som bygger på Kompetanseplanen fra 2011 er å bidra til å styrke kompetansen og gi mulighet for et ensartet opplærings- og fagutviklingstilbud ved LV-sentralene I Norge. Leger må i likhet med sykepleiere få opplæring og mulighet for faglig utvikling ved LV-sentralen og legevakten. Prosjektet er utført i samarbeid med Interkommunal legevakt i Bardu, Hardanger og Voss legevaktdistrikt og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm). d. Sluttevaluering av SAMLOK Sammendrag og tilrådinger: SAMLOK er navnet på prosjekt for samlokalisering av de tre nødetatenes nødmeldesentraler i Drammen (branns 110-sentral, politiets operasjonssentral /112 og helses AMKsentral/113). Denne rapporten er en sluttevaluering av SAMLOK for å dokumentere resultater av denne. 16

17 Helsedirektoratet har hatt ansvar for evalueringen og gjennomføringen er ledet av Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) etter avtale med Helsedirektoratet. Representanter for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for nødkommunikasjon, Politidirektoratet har bistått i evalueringen. Prosjektet har i stor grad basert seg på intervjuer med ansatte ved sentralene i SAMLOK, og ansatte i nødetatene (politi, helse og brann og redning) som arbeider i SAMLOKs geografiske nedslagsfelt. Innledningsvis ønsket vi å gjennomføre en sammenligning mellom sentraler i Drammen, Østfold og Sør-Trøndelag. Dette måtte oppgis da registreringen av virksomhetsdata ved ulike sentraler er så vidt ulik at det ikke er mulig å foreta sammenligninger innenfor evalueringsprosjektets rammer. De ansatte ved sentralene og i nødetatene i regionen mener gjennomgående at SAMLOK har medført en bedring i tjenesten. Dette gjenspeiles i at det er enklere og mer strømlinjeformet samarbeid ved håndtering av hendelser som krever innsats fra flere etater. En manifestasjon av dette er at trippelvarsling og tverrvarsling mellom sentralene fungerer bedre enn før. Ansatte i sentralene opplyser at de har fått bedre forståelse for andre etaters problemstillinger, rammevilkår og arbeidsmetoder. Utveksling av erfaringer har medført endringer i den enkelte etats nødmeldesentral. Politiets operasjonssentral og 110-sentralen har nå etablert stillinger for fagutviklere, noe AMK-sentralen har hatt i flere år. 110-sentralen og helses AMK-sentral har tidligere hatt en flat struktur, men har nå, i likhet med hva politiet har hatt i lengre tid, en koordinator/operasjonsleder på hvert skift. I tråd med intensjonen har SAMLOK fortsatt tre selvstendige sentraler som ligger i samme bygning, og ikke noen sammenslåing av sentralene. Det er en utfordring at de tre sentralene har ulike geografiske dekningsområder, og at Nødnett fortsatt bare er bygget ut i det området som dekkes av Søndre Buskerud politidistrikt. 17 Mens sentralene tidligere lå i nær geografisk tilknytning til hhv. sykehus og brannstasjon, er de nå samlet i egen etasje på toppen av politihuset. Dette har medført noe redusert direkte kontakt med personell utenfor sentralen. Dette oppleves på noen områder som en svekkelse, men det understrekes også at det har medført behov for at kommunikasjonen mellom sentralene og tjenestene i Drammen har blitt mer profesjonalisert, og dokumenteres nå i større grad enn tidligere. Det er ikke rapportert om tilfeller med problemer i forbindelse med taushetsplikt eller lignende i forbindelse med SAMLOK, men det påpekes at samlokaliseringen har ført til bedre forståelse for andre etaters rammeverk også på dette området. I forbindelse med SAMLOK er det etablert gode tekniske løsninger, som for av hver av nødetatene sannsynlig ikke kunne blitt gjennomført av økonomiske årsaker. Eksempler på det er kjøleløsninger, nødstrøm og redundant strømføring fra trafokiosk til teknisk rom. SAMLOK representerer allikevel tre sentraler for nødetatene som er lokalisert på samme sted, men som har sine egne, separate tekniske løsninger. - Kapittel 7 i rapporten inneholder konklusjoner: SAMLOK har gjennomgående ført til en «profesjonalisering» av tjenesten, der det har blitt nødvendig å legge mer vekt på dokumentasjon og formelle kontaktformer. - SAMLOK har medført større gjensidig forståelse mellom de tre sentralene; at de lærer av hverandres erfaringer og implementerer dem (fagutvikling, organisering av team på sentralene, uniformering). Dette kan ses som en «profesjonalisering» av tjenesten. - Det ligger utfordringer i at sentralene har ulike geografiske nedslagsfelt. - Utrulling av Nødnett som har medført at 110- og 113-sentralene må forholde seg til to radiosystemer er ikke optimalt. - Ting som har skjedd parallelt i tid med implementering av SAMLOK (Nødnett, Utøya, generelle endringer i nødmeldetjenesten) medfører at det kan være vanskelig å skille effektene av SAMLOK per se fra øvrige faktorer.

18 - På grunn av ulike organisasjonsformer før SAMLOK har det ikke vært mulig å fastslå i hvilken grad SAMLOK har ført til endringer i kostnadsnivå i forhold til tidligere. - Det ligger betydelige, ikke utløste, gevinstpotensialer i f.eks. samkjøring av tekniske løsninger. - Det har ikke vært mulig å konkludere i forhold til økonomisk vinning eller tap ved implementering av SAMLOK. Dette fordi det ikke finnes sammenlignbare data fra sentralene før SAMLOK. - Det har ikke vært mulig å påvise noen endring i tjenestekvaliteten til befolkningen. Det betyr ikke at en slik endring ikke finnes. Utover dette gis en del tilrådinger for fremtidige samlokaliseringsprosjekter. e. Innføring av nasjonalt legevaktnummer- kvalitetssikring av grunnlagsmateriale Målet med prosjektet var å kartlegge status for kommunenes legevaktsentraler i forbindelse med innføring av nytt nasjonalt legevaktnummer. KoKom har kartlagt hvilke telefonnummer som er i bruk og hvilke organisasjoner som betjener telefonen. Resultatet av KoKoms kartlegging vil bli benyttet i dialog mellom Helsedirektoratet og kommunene for å sikre at hver kommune tilfredsstiller gjeldene forskrift av 18.mars 2005 nr. 252 om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. 4.2 Publikasjoner der KoKom har medvirket Prosjektrapport: «Rakkestadprosjektet Sluttrapport» Utgitt av Helsedirektoratet, desember Bakgrunn: Nødnett helse ønsket å utforske og prøve ut hvordan det nye Nødnettet kan brukes til å videreutvikle samhandling i større deler av den kommunale helsetjenesten. Rakkestad kommune var motivert til å prøve dette ut. Kommunen har relativt stor arealmessig utstrekning, tettbefolket 18 kommunesentrum og en befolkning og struktur på sine kommunale tjenester som i stor grad samsvarer med en gjennomsnittkommune i Norge. Rakkestadprosjektet ble utført som en pilot for Rakkestad kommune med Sykehuset Østfold og Helsedirektoratet som sentrale samarbeidspartnere. Rakkestadprosjektet er forankret i Helsedirektoratet, avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste. Prosjektrapport er utarbeidet av Helsedirektoratet med bistand fra Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom). Erfart lærdom: (Fra oppsummeringen i rapporten): Kjennskap og bruk av nødnettradio i daglig bruk er av stor betydning, spesielt kjennskap til bruk av talegrupper. Det er nødvendig å utarbeide prosedyrer på nivå 3 som regulerer hvilke talegrupper som skal brukes ved aktivering av kommunale helseressurser. Øvelse av scenarioer vil gjøre det lettere å kunne kommunisere ved hjelp av Nødnett på tvers av kommune og Helseforetak. Det bør vurderes å utarbeide prosedyrer som regulerer utalarmering av enheter i kommunen og lokalt brannvesen (akutthjelper med defibrillator og grunnleggende førstehjelp i vente på ambulanse sammen med hjemmesykepleien). Vakthavende leger som varsles direkte fra AMK gir raskere respons på akutturer. Det har vært stor interesse for hvordan Legevakt og AMK har mulighet til å formidle direkte kommunikasjon med annet helsepersonell som kan bidra med å avklare pasientens situasjon. Deltaker fra KoKom: Kristine Dreyer Definisjonskatalog: «Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede. 2. utgave» Utgitt av Helsedirektoratet, Bakgrunn: Dokumentet er et resultat av et arbeid som ble gjennomført i perioden juni 2011 mai Arbeidet er finansiert av

19 Helsedirektoratet gjennom prosjektet Semicolon (www.semicolon.no), samt gjennom prosjektdeltagernes egeninnsats. Definisjonskatalogen er en videreutvikling av Definisjonskatalog for AMK/LV-sentraler, KITH-rapport R3/99, ISBN: og erstatter denne. Deltaker fra KoKom: Kristine Dreyer Rapport: «Konsekvensutredning innføring av Nødnett ved Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus» Utgitt ved Helse Bergen, desember Bakgrunn: I 2006 besluttet Stortinget en utbyggingsplan i to trinn av et digitalt Nødnett, felles for alle nødetatene. I dette forprosjektet var målet å utrede konsekvensene ved innføring av Nødnett, for bygge, -test og driftsfase i Helse Bergen. Rapporten beskriver oppgaver og utfordringer som Helse Bergen får i forbindelse med innføring av Nødnett. I prosjektet deltok en bredt sammensatt styringsgruppe og en prosjektgruppe med representanter fra Helse Bergen HF, Akuttmottak Voss, Psykiatrisk divisjon, FoU og Ambulansetjenesten m.fl. Prosjektet ble ledet av Åge Jensen fra KoKom. Forfattere: Åge Jensen, Thomas Knarvik og Siw Overøie Tvedt. Prosjekteier: Klinikkdirektør Hanne Klausen, Kirurgisk serviceklinikk (KSK). 5. ANDRE OPPGAVER 5.1 Informasjonsarbeid En oppdatering av KoKoms helseregionkart med AMK-områder ble gitt ut i ny utgave, datert pr Denne gang ble kartet utarbeidet i samarbeid med Luftambulansetjenesten ANS, og inneholdt i tillegg til helseregioner med AMK-områder også sirkler for 30 minutters flytid fra luftambulansebasene. Kartet ble trykket opp i plakatversjon og sendt ut til alle KoKoms kontakter i forbindelse med utsendingen KoKoms årskalender. 5.2 Høringer Høringsuttalelse Revidering fastlegeforskrift. Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede. Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet Høringssvar Forslag til avtale om tilknytning til helsenettet. Mottaker: Norsk Helsenett SF Innspill til møte i CEPT Mottaker: Post- og teletilsynet Høringsuttalelsene følger med som vedlegg under

20 6. SEMINAR, KOMPETANSEUTVIKLING, PRESENTASJONER Glimt fra Nasjonal konferanse om medisinsk nødmeldetjeneste, Sola 6.1 Konferanser og seminar med KoKom som arrangør eller delarrangør Besøk fra alarmsentralen Ambu-alarm i Västgötaland februar 2012, Møllendalbakken 9. Arrangør: KoKom Antall deltakere: 6 Forum for personell med teknisk systemansvar i AMK- og medisinsk nødmeldetjeneste mars 2012, på Qualitiy Hotel Edvard Grieg, Bergen. Arrangør: KoKom Antall deltakere: 83 Sundhetsfaglig leder, Mette Ørtoft, DK og dr. Peter Fox fra NHS Pathways, UK holdt innlegg om hvordan medisinsk nødmeldeteneste blir organisert i sine respektive hjemland. Evalueringskonferanse for nødnett brukerperspektiv 25. oktober, på Ski Arrangør: KoKom Antall deltakere: 25 Simulatorseminar 31. oktober november 2012 Arrangør: KoKom i samarbeid med Haraldsplass Diakonale Høyskole. Antall deltakere: 23 studenter fra videreutdanningen i legevaktsykepleie ved Haraldsplass Diakonale Høgskole Nasjonal konferanse om medisinsk nødmeldetjeneste november 2012 på Sola Strand Hotel, Stavanger. Konferanse arrangert i samarbeid med Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (Rakos), Helsedirektoratet og Regionalt AMKforum. Antall deltakere: 119 Moderator Erik Zakariassen (til høyre) fra arrangementkomitèen takket for innleggene med en førstehjelpspute fra KoKom. Til venstre: Bjørn Morten Øen. 6.2 Kompetanseutvikling Nettbasert fellesundervisning En gang i måneden arrangerer Rakos i samarbeid med AMK-sentralene i Helse- Vest felles-undervisning, der hensikten er å dele erfaringer og samtidig dele på oppgaver, som for eksempel å utvikle undervisningsopplegg og prosedyrer. Samlingene foregår pr. forhåndsendte presentasjoner, i kombinasjon med telefonkonferanse. AMK-sentralene alternerer på oppgaven med å framskaffe foredragsholdere. Representanter fra KoKom deltar i undervisningen når vi kan. 20

21 Glimt fra IKT-forum i Bergen 2012 Over: Åge Jensen (KoKom), Ellen M. Dahlberg (AMK Tromsø) og Olav Eielsen (AMK Stavanger). Under: Forum for personell med teknisk systemansvar i AMK- og medisinsk nødmeldetjeneste samlet i alt 83 deltakere og utstillere. Her fra like før åpningen. 21

22 6.3 Presentasjoner holdt av KoKoms ansatte Dato Arrangement/sted Presentasjonens tittel Foredragsholder/Deltaker 12. jan. Intergraph/ Møllendalsbakken 9 Simulatordemonstrasjon ØH, ÅJ 30. jan. Adept Concept AS/ Møllendalsbakken 9 Simulatordemonstrasjon ØH, ÅJ 2. mars ITS-rådet/Oslo ecall EB 9. mars Mot lysere tider/tromsø 16. mars april 14. juni 15. juni 11. sept. 19. sept. 7. sept. IMEDI24/ Møllendalsbakken 9 Skandinavisk nettverksmøte Norsk forening for automatisering /Oslo Volvo on Call/Møllendalsbakken 9 Videreutdanning i legevaktsykepleie / KoKom Fagseminar Helse Nord/Harstad Legevaktkonferansen 2012/Trondheim 4. okt. CCR Summit / Kerkerade Norsk medisinsk nødmeldetjeneste i dag og i fremtiden Simulatordemonstrasjon Hva gjøres i Norge? KoKom Medisinsk nødmeldetjeneste Fremtidig teknologi, pleie og omsorg Status ecall /Simulatordemonstrasjon Kompetanse for mottak og håndtering av medisinske nødmeldinger Presentasjon av prosjekt Plan for faglig utvikling ved LVsentraler Nytt fra KoKom Consequences of proposed changes in emergency Dispatch systems EB ØH, ÅJ EB/KD EB EB ØH, ÅJ/ KD, ABV KD KD EB EB 4. okt. Nasjonal Helseberedskapskonferanse / Ålesund Når det blir stille TH 31. okt. Simulatortrening for studenter ved Haraldsplass Diakonale Høgskole Simulatordemonstrasjon ØH, ÅJ 8. nov. Konferanse for medisinsk nødmeldeteteneste / Sola Presentasjon av KoKoms prosjekter EB 10. des. Kontollromskonferanse/ København Synergies between ecall and Reach 112 EB 22

23 Samarbeidsmøte Som et ledd i ecall-prosjektet møtte KoKom 15. juni, representanter fra Volvo, Viking redningstjeneste, AMK-Bergen, Samferdselsdepartementet og Datatilsynet i Møllendalbakken i Bergen. Hovedtema var Volvo on Call, ecall og hvordan kan en organisere mottak av nødmeldinger fra kjøretøy mest mulig sikkert og effektivt for alle involverte parter, samtidig som personvernhensyn blir ivaretatt. Møtedeltakere: Øyvind Hope, Kristine Dreyer, KoKom; Leif Ivarsson, Volvo Sverige; Marita Sæther, Volvo Norge, Pia Strand, Samferdselsdepartementet; Isabelle Sollie, Viking; Shamini Murugesh, AMK Bergen; Egil Bovim, Brett Kadis, KoKom; Cari Johansson, Volvo Sverige; Åge Jensen, KoKom, Ellen Evensen, Viking; Atle Årnes, Datatilsynet og Mangus Røsvik, Viking. Fra Volvo, Sverige: Leif Ivarsson og Cari Johansson. 23

24 6.5 Deltakelse på konferanser/seminar Dato Konferanse/seminar Sted Deltaker(e) jan. Helse SørØst konferanse for nødmeldetjenesten Stavern EB København/Århus jan. Studiereise 17. jan. Norwegian Manchester Triage Group Oslo KD 4. feb. Samred Bergen EB 8. feb. EU Caris og ECall Amsterdam EB feb. Broadband for Critical Communications Barcelona EB BL, KD, ÅJ, EB og ABV, ØH (1 dag) mars Temadager Helse Midt Trondheim KD mars Mot lysere tider Tromsø KD, EB mars IKT Forum Sandsli KD, ÅJ, BL og ØH mars Skandinavisk akuttmedisin Gardermoen ABV mars Samling for legevaktledere Solstrand, Os KD mars Intergraph brukerkonferanse Danmark ØH april Bapco Manchester Central EB, ÅJ april EENA Riga, Latvia BL, ABV og EB april Nettverksmøte Helse Nord Helgelandskysten KD mai Amis brukerforum Trondheim ØH (1dag) 07.mai Redningskonferansen Oslo EB mai Tetra World Congress Dubai EB, KD 22. mai Omsorgsteknologikonferansen Bergen ØH 30. mai Locus brukerforum Sandefjord ØH mai PSCE konferanse Helsinki EB 1. juni Temadag med FOU Oseana ABV, BL, ØH 5. juni PT-forum Lillesand TH juni Akuttmedisin og samhandlingsreform Oslo EB er det mulig å forene? 7. juni Nasjonal AMK-samling Gardermoen EB, KD, ÅJ juni Final Workshop Reach 112 Santiago de Compostela EB 3. sept. Flight Following RAMK/LAMK Gardermoen KD 6.-8.sept. Legevaktkonferansen Trondheim EB sept. Fagdager Helse Nord Harstad KD sept. ecall days Berlin EB okt. Nasjonal helse-beredskapskonferanse Ålesund ÅJ, TH, ABV okt. CCR summit Kerkrade, Holland EB okt. Skandinavisk Tetra-forum Oslo ØH, BK, ÅJ okt. PSRG konferanse Roma EB, ÅJ nov. Konferanse for medisinsk EB, KD, ÅJ, TH Sola nødmeldeteneste og ABV nov. HeERo International conference Zagreb EB nov. Akuttseminar med Askøy legevakt Solstrand BL nov. PSCE konferanse Roma EB des. Kontrollromkonferanse København EB, ÅJ 24

25 6.6 Deltakelse i komitéer, styrer og annet Nasjonale fora Samordningsrådet for nødrelaterte problemstillinger. Kontaktperson: Egil Bovim. Nettverksmøte Helse Vest RHF, arrangert av Rakos januar, mai og september KD og EB Nettverksmøte Helse Nord RHF april, EB Forum for regionale AMK-sentraler, 3 møter; 29. januar-01. februar, Trondheim, KD, EB juni, Gardermoen, KD, EB september, Stavanger, KD, EB KoKom er sekretariat. Kontaktperson: Egil Bovim. Nasjonalt senter for legevaktmedisin (Nklm). KoKom er representert i referansegruppen. Gruppen hadde ett møte i Kontaktperson: Kristine Dreyer. Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (Nakos), referansegruppen. Kontaktperson: Egil Bovim. Telefonråd Kontaktperson: Kristine Dreyer. Workshop om medisinsk indeks og nytt brukergrensesnitt i AMIS. Kontaktperson: Kristine Dreyer. Nasjonal rådgivende gruppe for Helsedirektoratet for spørsmål knyttet til medisinsk nødmeldetjeneste. Opprettelsen av gruppen vart vedtatt i ledermøte i Helsedirektoratet i juni 2012, og har bakgrunn i oppfølging av tiltak etter 22. juli Målet med etableringen er at gruppen skal kunne gi faglige råd i spørsmål som direktoratet legger fram for gruppen, og bidra til å belyse faglige enkeltelement og prosesser knyttet til områder direktoratet ser behov for å få belyst. Medlemmene i arbeidsgruppen er: De fire regionale helseforetakene, fylkesmannen (èn repr.), Nakos, Nklm, Senter for distriktsmedisin og Senter for samhandling og telemedisin. Fra KoKom møter: Egil Bovim. 25

26 Internasjonalt EU-kommisjonen har etablert et betydelig antall grupper som arbeider med utviklingen av ecall. KoKom deltar i arbeidsgruppe for CEN-standardisering, implementeringsplattform, og møter for nødmeldesentraler. Kontaktperson: Egil Bovim. Det europeiske telekommunikasjons-standardiseringsinstituttet (The European Telecommunications Standards Institute, ETSI) har etablert en gruppe for nødkommunikasjon. Kontaktperson: Egil Bovim EMTEL: Emergency Telecommunications (EMTEL). Standardisergsorgan under ETSI. 28. juni, Belgia september, Sophia Antopolis 4. desember, Brüssel Kontaktperson: Egil Bovim WG4 Acrimas, Rammeverksprosjekt januar, Haag 31. januar, Bonn 30. mai, Roma juni, Brüssel Kontaktperson: Egil Bovim I TETRA and Critical Communications Assosiation, deltar KoKom i Operator/User Association (OUA). OUA er et organ som samler brukere av TETRA, eller representanter for disse, som har en felles interesse i bruk av TETRA-teknologi og de applikasjonene som følger med. I 2012 deltok KoKom på fem møter: februar; Berlin april; Utrecht 12. juni; Oslo september; Cambridge desember; Stockholm Kontaktperson: Åge Jensen EENA: European the European Emergency Number Association. Brüssel-basert organisasjon, etablert i Har som mål å fungere som en diskusjonsplattform for nødmeldetjenesten, offentlige myndigheter, beslutningstakere, organisasjoner og leverandører i henhold til innbyggernes behov. EENA-medlemmene inkluderer rundt 800 representanter fra nødmeldetjenesten fra 43 europeiske land.* * Kilde: EENAs hjemmeside. KoKom deltar på arbeidsmøter, men har ingen formell rolle i dette forumet. Kontaktperson: Egil Bovim 26

Årsrapport KoKom 26.04.2012

Årsrapport KoKom 26.04.2012 2011 Årsrapport KoKom 26.04.2012 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Ved senteret drives nasjonale prosjekt

Detaljer

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde.

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde. Helse- og omsorgsdepartementet v/ avdelingsdirektør Cathrine Dammen Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4274-2014/23052 Bergen 16.01.2015 HØRINGSUTTALE TIL AKUTTUTVALGET SIN DELRAPPORT

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

Årsrapport KoKom. Mai 2014

Årsrapport KoKom. Mai 2014 2013 Årsrapport KoKom Mai 2014 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Ved senteret drives nasjonale prosjekt

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

IKT i den akuttmedisinske kjede

IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akutt medisinske kjede Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007. Kartleggingsprosjekt Helsedirektoratets målsetning for prosjektet: danne grunnlag for

Detaljer

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/267 2014/19302 Bergen 1.09.14 Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. NSH Konferanse om prehospitale tjenester 28. 29. november 2016 Håkon Gammelsæter, Mye historie: Bakgrunn:

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Håkon Gammelsæter, Ambulanseforum 27. september 2016 Mye historie: Bakgrunn: Regjeringens konklusjon

Detaljer

Årsrapport KoKom. 14. april 2015

Årsrapport KoKom. 14. april 2015 2014 Årsrapport KoKom 14. april 2015 FORSIDEILLUSTRASJON: ORDSKY AV KOKOMS HÅNDBOK, ABV 2 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som hovedoppgave å optimalisere

Detaljer

Videreføring av kvalitet Mulige forbedringer i medisinsk nødmeldetjeneste Økt samarbeid og bedret samhandling mellom nødetatene

Videreføring av kvalitet Mulige forbedringer i medisinsk nødmeldetjeneste Økt samarbeid og bedret samhandling mellom nødetatene Videreføring av kvalitet Mulige forbedringer i medisinsk nødmeldetjeneste Økt samarbeid og bedret samhandling mellom nødetatene - et innspill til videre dialog- Lena Bredde Overlege Ambulanse- og nødmeldetj

Detaljer

Årsrapport KoKom. Mai 2014

Årsrapport KoKom. Mai 2014 2013 Årsrapport KoKom Mai 2014 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Ved senteret drives nasjonale prosjekt

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Fagsymposium, 21.11.2011

Fagsymposium, 21.11.2011 Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede Fagsymposium, 21.11.2011 Jostein Ven, Prosjektleder KITH www.kith.no Bakgrunn Definisjonskatalog fra 1999 Myndighetene får ikke sammenlignbare data, jf.

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE?

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? Ø-hjelp i Rakkestad kommune Hva er Rakkestad prosjektet? FAKTA: Tanker om gjennomføring fra 2008 Det har vært gjennomført

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Skandinavisk Akuttmedisin, 21. mars 2017 Håkon Gammelsæter, Mye historie: Bakgrunn: Regjeringens

Detaljer

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18.

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117 Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Nov 2015 16 110 Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER

RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER BAKGRUNN FOR RAKKESTADPROSJEKTET Ønske om å involvere kommunens helse- og omsorgstjenester i nødnett med fokus på hensiktsmessige og effektive samarbeidsformer og

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Nødnett i Helsetjenesten

Nødnett i Helsetjenesten Nødnett i Helsetjenesten Molde, 15. mai 2013 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Nødnett i helsetjenesten Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - organisering og roller

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

SAMLOK - PROSJEKTET. Samlokalisering av nødmeldesentralene. Per Henriksborg Drammen 27.09.10

SAMLOK - PROSJEKTET. Samlokalisering av nødmeldesentralene. Per Henriksborg Drammen 27.09.10 SAMLOK - PROSJEKTET Samlokalisering av nødmeldesentralene Per Henriksborg Drammen 27.09.10 PROGRAM Kl. 1200 1300 Orientering SAMLOK-prosjektet Kl. 1310 1330 Orientering om 112/politiets operasjonssentral

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Helse Bergen Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF 21. jan. 2016 Overordna mål St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005) og St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Detaljer

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen.

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen. Innlegg på Dialogkonferanse om ett nødnummer og felles nødmeldesentraler 8.12. 2008 Om St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning. Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte

Detaljer

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN)

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN) Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN) Jesper Rådberg, JD Tverretatlig enighet Basert på dokumenterte behov Grunnlag for endring Det skal IKKE innføres ETT FELLES nødnummer. 113 består! Det

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

Helseradio og varsling

Helseradio og varsling 29 Helseradio og varsling ved rød respons sett fra AMK AV JESPER BLINKENBERG (Nklm), ÅGE JENSEN (KoKom) OG KENNETH PRESS (Nklm) Varsling ved akuttmedisinske hendelser og bruk av helseradio er ofte tema

Detaljer

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital AMK Sør-Trøndelag Tetra in Hospital Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital av Torger Øvergård Prosjektleder nødnett - St Olavs Hospital HF Teknisk systemansvarlig Medisinsk nødmeldetjeneste St Olavs Hospital

Detaljer

Varsling fra AMK til andre nødetater.

Varsling fra AMK til andre nødetater. RAPPORT Bergen 22. august 2014 ISBN: 978-82-8210-028-1 Varsling fra AMK til andre nødetater. 1 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Tittel: KOKOM RAPPORT Varsling fra

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid Saksbeh: Steinar Bjørås Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/31 Forslag til vedtak: 1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett -prosjektet

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

Oppfølging av Akuttmedisinforskriften

Oppfølging av Akuttmedisinforskriften Oppfølging av Kommunikasjonsteknisk utstyr KoKom IKT-forum 2015 Bergen, 18. november 2015 Steinar Olsen, avdelingsdirektør Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Bakgrunn for endringene Innføring av nødnett

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én journal for hele helsetjenesten Sist oppdatert 21.mars 2017 2 Om Helseplattformen o o o o «Helseplattformen» er programmet som skal anskaffe og innføre ny pasientjournal for hele Midt-Norge For første

Detaljer

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten Justis- og beredskapsdepartementet Program for forbedring av nødmeldingstjenesten Jesper Rådberg Nødnettdagene 2016 Kort tilbakeblikk Pilot 112 Drammen KVU Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Nasjonalt nødmeldingsprosjekt

Detaljer

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Merete Ellefsen Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Formål- Virkeområde Akuttforskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske

Detaljer

22. juli 2011: Er Norge bedre rustet i dag? Helsedirektør Bjørn Guldvog

22. juli 2011: Er Norge bedre rustet i dag? Helsedirektør Bjørn Guldvog 22. juli 2011: Er Norge bedre rustet i dag? Helsedirektør Bjørn Guldvog 22. juli 2011: Helsetjenesten leverte bra; mye å lære Et godt og testet beredskapssystem Helsepersonell med stor faglig tynge og

Detaljer

PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten

PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten AMK-Bodø Sven Bruun - Seniorrådgiver Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste PFN teknologiutredningen Anbefalingene fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt (NNP) skal

Detaljer

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten)

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten) Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag Kalfarveien 31, 5018 Bergen Tlf +47 55586500 Fax +47 55586130 post@legevaktmedisin.no www.legevaktmedisin.no Det kongelige justis- og politidepartement

Detaljer

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Viktig for fagutvikling Definere beste praksis (standardiserte behandlingsforløp)

Detaljer

Bergen, mars 2007. Årsrapport KoKom 2006

Bergen, mars 2007. Årsrapport KoKom 2006 Bergen, mars 2007 INNLEDNING Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Mandatet er i korthet å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Avtalens virkeområde... 3 4. Lovgrunnlag... 3 5. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold

Detaljer

Nasjonal IKT prosjekt Ny teknologi AMK. Kravspesifisering/beskrivelse Medisinsk beslutningsstøtte

Nasjonal IKT prosjekt Ny teknologi AMK. Kravspesifisering/beskrivelse Medisinsk beslutningsstøtte Nasjonal IKT prosjekt Ny teknologi AMK Kravspesifisering/beskrivelse Medisinsk beslutningsstøtte Overordnet om prosjektet Prosjektet skal anskaffe ny teknologi til landets AMK sentraler med formål om å

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 30-2015 ADs orientering Forslag til vedtak: Styret tar ADs gjennomgang

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

RAPPORT: Bergen, mars 2011. Årsrapport KoKom 2010

RAPPORT: Bergen, mars 2011. Årsrapport KoKom 2010 RAPPORT: Bergen, mars 2011 Årsrapport KoKom 2010 Bakgrunn for senteret KoKom ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997, og skal: - Monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste. - Bidra

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016 Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet HDO Brukerforum 2016 AMK-Innlandet hvor i helsetjenesten? Helse SØRØST: 5 AMK sentraler Innlandet: 53 ambulanser (+ reserveambulanser) 1 Helseekspresser + 2 Helsebusser

Detaljer

FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN

FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN Justisdepartementet Postboks 8002 Dep 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 27.10.2009 Tnr-2009-086 Deres dato Deres referanse 10.07.2009 200904409RBA- Vår saksbehandler Kjell Johnsen/Knut Viddal-Ervik FORSLAG

Detaljer

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Visjon legevakt 2015 Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Jesper Blinkenberg Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Spesialist i allmennmedisin, fastlege og legevaktlege Askøy Medredaktør

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Bergen, februar 2008. Årsrapport KoKom 2007

Bergen, februar 2008. Årsrapport KoKom 2007 Bergen, februar 2008 INNLEDNING Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Mandatet er i korthet monitorering og

Detaljer

Hvordan implementere Plivo? Sveinung Rotnes Sykepleier Akuttmedisinsk Avdeling

Hvordan implementere Plivo? Sveinung Rotnes Sykepleier Akuttmedisinsk Avdeling Hvordan implementere Plivo? Sveinung Rotnes Sykepleier Akuttmedisinsk Avdeling Hva er Plivo? En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene

Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene Overordnet kvalitetssikring av det akuttmedisinske tilbud i kommunene: Hvilke planer foreligger?

Detaljer

Nasjonalt legevaktnummer JAN MAGNE LINNSUND PHAH HELSEDIR

Nasjonalt legevaktnummer JAN MAGNE LINNSUND PHAH HELSEDIR Nasjonalt legevaktnummer JAN MAGNE LINNSUND PHAH HELSEDIR Nasjonalt hausten 2013.?? Svar fra statsråd Støre til H/O-komiteen primo mai 2013 Komiteen viser til at statsråden i sitt brev til komiteen viser

Detaljer

Sande kommune Administrasjonsavdelingen

Sande kommune Administrasjonsavdelingen Sande kommune Administrasjonsavdelingen Dato: 29.10.2009 Vår ref.: 09/2-85 Arkiv: Saksbeh: Ragna Kopstad Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO (2.0c 4. cq i-bps HØRINGUTTALELSE - FORSLAG

Detaljer

Arbeidsgruppens arbeid så langt. Kristin Lossius Avd. dir. Helse- og omsorgsdepartementet

Arbeidsgruppens arbeid så langt. Kristin Lossius Avd. dir. Helse- og omsorgsdepartementet Arbeidsgruppens arbeid så langt Kristin Lossius Avd. dir. Helse- og omsorgsdepartementet Arbeidsgruppas sammensetning Seniorrådgiver Finn Mørch Andersen, JD, leder Lensmann Arne Gloppen, JD Avd. dir Mette

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd. Nklm Nklm Etablert av Helsedepartementet, oppstart i 2005 Bevilgning via Statsbudsjettet Ansvar for legevakt

Detaljer

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning Innhold Kort om TETRA Organisering av TETRA-prosjektet Status for det sentrale

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

IKT i de prehospitale tjenester

IKT i de prehospitale tjenester Utvikling og muligheter ved bruk av IKT i de prehospitale tjenester Viseadm. direktør Steinar Marthinsen 10. januar 2011 Innhold Overordnet om dagens situasjonen Økt IKT-samhandling innen prehospitale

Detaljer

Nasjonal IKT Ny teknologi AMK

Nasjonal IKT Ny teknologi AMK Nasjonal IKT Ny teknologi AMK Ambulanseforum 2015 Oddmund Aase, prosjektleder Hva er Nasjonal IKT HF? Etablert som en felles strategigruppe for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, på ini>a>v fra

Detaljer

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken Den akuttmedisinske kjeden 1. Partene Partene er Vestre Viken og NN kommune. Vestre Viken er heretter benevnt Vestre Viken og NN kommune er benevnt som kommunen.

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 SAK NR 45-2017 Operasjonalisering av eierskap til helses nødnettutstyr Forslag til

Detaljer

Prehospital sektor status og veien videre

Prehospital sektor status og veien videre Prehospital sektor status og veien videre Ekspedisjonssjef Cathrine Meland Spesialisthelsetjenesteavdelingen 28.November 2016 Prehospitale tjenester - status og veien videre NOU 2015: 17 Først og fremst

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

SAMLOK Fremtidens organisering?

SAMLOK Fremtidens organisering? SAMLOK Fremtidens organisering? Lise-Mette Lindland Avdelingssjef AMK Vestre Viken Nasjonal konferanse om Prehospitale tjenester 28.11.2016 Kort historikk Intensjonsavtale underskrevet i 2005 Offisiell

Detaljer

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler?

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler? Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler? Brannvesenkonferansen 2015 25.03.2015 Innhold Presentasjon av anbefalingene fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt gitt 16.12.14

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument Trine Haugen Jan Norum 23.6.2013 0.2 Midlertidig dokument Trine Haugen Jan Norum 26.6.2013 1.0 Endelig dokument

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Tom Eirik Midthaug Arne Stokke Trond Brenden Prosjekt, innføring Opplæring Go-live Dekning Forbedringer, utfordringer Samhandling Erfaringer SAMPOL

Detaljer

Etter alle utredningene hvor ble det av samhandlingen?

Etter alle utredningene hvor ble det av samhandlingen? Etter alle utredningene hvor ble det av samhandlingen? Jan Erik Nilsen Daglig leder/ overlege Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Oslo universitetssykehus HF Om akuttmedisin - rapporter

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak Saksnummer: 2004/00026 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forskrift om krav

Detaljer

Locus Public Safety. AMK, legevakt, akuttmottak, ambulansetjeneste og responssenter. IKT-forum. 27. september 2017

Locus Public Safety. AMK, legevakt, akuttmottak, ambulansetjeneste og responssenter. IKT-forum. 27. september 2017 Locus Public Safety AMK, legevakt, akuttmottak, ambulansetjeneste og responssenter IKT-forum 27. september 2017 Locus Public Safety AS Hanne Torp Nilsen Jannicke Knutsen Locus Public Safety AS 30 ansatte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Helse og omsorgsdepartementet. Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST

Helse og omsorgsdepartementet. Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST Helse og omsorgsdepartementet Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST Viser til utsendt høringsbrev og takker for muligheten til å avgi høringssvar i denne saken. Norsk Folkehjelp

Detaljer