L0RDAG 25. FEBRUA LG 2{1,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L0RDAG 25. FEBRUA LG 2{1,"

Transkript

1 L0RDAG 25. FEBRUA LG 2{1, HvertA! mlster68barn ihordaland enforejder avkreft. Hei, jeg vii gjerne kj"pe dltt gull. EN AV NORDENS ST0RSTE GULLHANDLERE KOMMER TIL BERGEN Thon Hotel Bristol, Torgallmenningen 11, Bergen Lor 25/2 kill n 26/2 kl Man 27/2 ki l O GuliAdam kj ~ per o9<~ ",Iv m"" godkjente stemple< Penge' oeltes Inn pi konto. husk kolltollu',." "", og gyld ig Ieg,\imasjon Motta e n stra bon" ' p.l 1 00,_ V1td Irem";.ning IJV a nnon",n og 19 av gull for over ,- Ve lkommen!

2

3 I ar vij3s5 barn fra Hordaiand oppieve at en av foreidrene far kreft. 68 av disse vii miste mamma eller pappa p;i grunn av sykdommen. Vi har m0tt barna sam har \'Cert gjennorn den t01fe prosessen det er a vcere par0rende. - Rasmus j0rgensen Brekke (14) ble en maidag i 2010 en av de rundt 355 barna som hvert :Ir opplever at en av foreldrene blir ram met av kreft. SANDSLI - Du har blin mer ""rdifull for 111('1\. mamma_ K",fien har gjorl noe mod lankene mine,.ier Rasmus (1 4) og...de' mamma Hilde B""te" v:anm bli' k. - JeS hu,k.r soot d. Rasmu kr", ned h,.. ",m va, viktip' for ham i livn. J<g "odde h.n,om til.i.kr~ ",.tighe<. Men han >i<"". fri,k. f"",ld",., fo, «II<, Hlld. "8 bllr bl, ok 10ynen<_ Fortalt" alt W... nn... i7t1amm.a fortalt~ at de ltadde fun ~ "oen ",,,de "die, I bry<'''' hennes, og.t hun, ku ll. o~,..n" om to dager. lx' '-Or«.Jolk fordl m.mm.,-" jo <gent llg hel. f,i,. R.,m... )}u"e om /<g h.dde vi.., d<t I nge, men /<g fort.lt< ham om.r<fien samme ""' som its fih besl<j<d fro li.ul.:<land. Hilde 'oar. Idri i lvil om hun.imll< (ortel l, ",nnen om... rto".i'l<n I h~y... b'yst. ~n.ykepl<i<' I,<d m.mmo g... ~..,nt<r~'..!11 m<g' Inform«03" In""I,., l).arn<l dill I h, <" <n,," "es. De, h.. j<~ fiorl. Rasmu. h... liiid 1111 voe del han viii. ).~ 'yn..,. d.,.r my< l><>j«i 1'1,. h," m.mm. ",.,. De...,m J<~ Itk< "<1.'" d<l "or", _Jan.." fn a')<j ohl bll "'dd. Rasmus vill< 08>:1.. I.,,,,ron "ulle forlell. a, m.mma.n had de I,,, h.ft 'il... d. m.wene,.d S.r.n...'n... ""Ie. - LoY at du bllrfrlsk \glen En fer<k under""keloe '"ber '" "adig Here rom under 18 ~, blll" ~,..,rende til kref,,} "" foreldre. Pl landsb.tsls,11 nmdl 700 bam mi"., ' in m. mm. ell.r I"PI" pi gntnn.v k",1i i.k I)eI vii si 68 rom i,-arl fylke. Del et met,-a n IIg 1 mist< en f.. enn en mor. Il< kref,form<n. 110m on." fer.. 'il ded.. lunl!'kr<h. "rm' kref,. bry><k.-.n og hj<m".-.f,_ - M.mm. Iorul.. meg m. d on ga n ~.. de' I.r ~od<,-"'n",do,., hun., ,<,1<1'<. 0<",,, hot F! aldrl.,,, 'klkk<lig redd far.. hun.hl do. Men ".i 'ii., foreldremo,e."'i<n si«rumus; - Mamm du mi 10'''' m.g.. du bli, f,isk iiden..i< ~ ".' J<g 'kull< gjo>... mitt [,.,,,..., Hlld. HAR FREItITmEN FORAN SEG: - Du. Or bini me' 'e"mull '.r me g, "'Om"'O, K,.Hen.Or ~jo.-t no. mod ta nhne "';" 0,. ;., RO. my. 11 ' 1 " Med parykk var det akkurat som mamma ble en annen. Derfor var feg glad for at hun valgte bare a ha et skjerf poll hodet. RASMUS ", ).;,,<,.. Hl ld. hu pl.'" b.-y,, k",n, h.. hun '''',,' gjennam ~n ap<r:asjon. c< 1 1<glfil><h.ndlln~ os "'1Iing. P1. 'u".n ce l le~if'kuren ble Hi ld. "ikk.li~ dirli~, - D. m''''«jog'' R.. mu, tr ~ s<g I;" I,kk. Han.111. h.l".;oro rom",e'.u'...,iv om kampl S<" ";11< h' ham m.,j s<~ "'..I<g h.dde d1rllg o>,n.'ttlghe, foc.. i'1l' Ik ke tla"e,.;<'" ~n arden,lig mamm. Doe, ble og>:! en del kj<f ' ins p.l Rasmu. fordi jo~ v.. s;\,lil<". Hilde '0. kon'." m.d K.-. f,fo' ' <nlng<n fo' I fl hj<lp. Hun ~U,1'e.. R mu. tunne tonuk'. h.i",,,,,,,, pi "'Ol<n om h'" tr~ng'e """n li." a kt~ ",ed. Snakke med betsesaster -.leg,nakket m.d hen"" om a/tjeg rbite "!! tcnktc. )cg!<unne l;ioiom lpo< meg. A snak ~", m.,j hel""",,- 1<' er ei ridjeg,;lgi (il.""... i min, i,u, o)on,.,«". rlng<n. Na,m", m."«os>:l.. d., <' lu" 1 1..'< oj nann.1i ""'" ",ullt...,iv a,n ~n.. far~ldr~n~ r'r k",n. -.I<S fornatt.... kwon do Irenins 03" "i h.dde yj", ru';n«hjemm. D. ".. d... k~u ", ' >om om.ykdomme" i'~' 'ok.. m~ pl.",

4 tjni*hluui lind. hi llan d~ bo.no EU' MIIahl_ eli,d.h.. VElKO '-ln EN:.... no.n rllg Ann oll.. Elh.lm monor do. or.,ktlfl b"'n 1.10r.og nlkom m.n, og mod do"o bildo ved inngang.d. ' On.,d ikk o.. ii, - er 9 redde Annelise Elholm fortel' ler at barn pruver;! skjule r"ldsene sine, ror ;i,kline $ykc forcldre. fork "... at del ih e.ii'id or.tnn. 'I<r!;Ihol",. ""m. bl l, o~ s:, opplo,d...,,ii 1,porre 0'" 0" de lure, pi 0'" kreft. Ble en armen m ed "",rykk llild~ 101 ~ "","~n henn.. fa,,.,'" tned ~ j besl~tn t n~ OIll hun "ull. h. p" yk. Med p.orykk,'or de',kkn,"..,m m.mm. bl. "n. nnen. [)el" fol",.., je!!lad fo," hun v'~!e bo,. h. N "i<,fp.;l hod..,"iv om. 1, hi re! '.r oone. Hilde hu,'., ""' R.,m....t h<n ne u«n hi<. If.n 'l'u<' O!: ~ i~ k Inn p.;i m,"nw,ii', men. kq'n ri~n h.n. kom oon o~ '0. m,! p) hode!. Heldigvi. vo'"e h.lw iii Hilde n' 19Je-n og hun., n.l.,ki"", frloli:. Hun P' p.;i en ubl"nku, for ho ld<.,.fl<el"n. un"". fo,' ki.re, R m... E, du redd fo,., momm. en din.~. I f.... f< igjen? I<"~ h., Ingen ~a ~.n 'l. "en J<~ «n~<, IH " s.l my" p.;i de<....,r m.... En lin!.,.i, k.". m.mm., «Iv om du hot U" k,.f,. hot du b<hold, humore'. Klld o: D.'.' F... k.,...,"1 5,..,od K,of"",i.te'.' ""'" hoi" k"".gt.n... llet bo,n 011""11< ; Nor\/< ><1m hor. elle, >om har hott " ethyke... W,. R""U"e"" er nylog ""to';..,. i Jo",n.l ot Clinic.' Ei>KI.miolo9., HAUKElAND I"I<'n erfame kreftsykepleieren ha, ha".n".., foe born ",m pi mrende pa '.. u!<eland.ykehu>.id.n 200,. '.g hor.nd~et med fi... born 110m fonell<r.. de ih e Ii, 110" lo,dl d.n. n""" I!" ng< n d< f.l, Inlorm»jon Om sykdommen e, nl, 10",ld",n.,ror M..,,'e, <>t,n 'k ~er med h,'e"nd", eller I... "fon... ie, hun. S<1v om m.ng< lore ldre vii.k) ne born.,.. d i i ~ke fo"ell< nn heten. e, i ~~. Elholm i "'il om.. bj,n h., "''' ti l.i f.l "It< "m 1"",1 d", n~' re flsykdo",. 8>,., bli' ''l'u''''' nil, de (j, vue me, om >ykdomm.n <>t hvo "'0' <I.., for P' il!i<nnom p.;i.y. kehu"",. Elhol", er on ov ti born... "',,, 1Ig< pj k",lta, ".llngen. Ocr b<,y' " hu n o~ de. nd... h., ans,'a ' fo' 1 ~ nn. u' 0'" innl>.g'" p.o>i"n", h>" b>m, hvo,,,",n de ivore", <>t hvo st.!' oppf01~in! de h., b<. hov 10'. Etter.. loven ble end,., i 2010 h" hel.. perwnell pli~',il. N.,." p"ienlen.. bj,n. -}{an do ay kreft Elholm u, lmo' 8A p.;i.,,.mule '''''' ~ ~refi.hlelingen d... TV med [1~y<""lon "!I Nin,endo IIlI. [cgnesa ~erog mu,;kkanlegg, Kommet bru'" mj'<'v bo,n. ung<lomme" O!I f. mlll<, "''''. 11 komm< II" bon. HOm me' u no... <>~ 'il for<ld", O!: fomllle,.,n.. "'. for' I>."" hun, o~ 10"",""" SiI, en p.o.;"n, 'ommer inn. 'PO' vi om de h., born, h'''' gam I< dh r og h,'. d. he'er, p.,ienlen f., o~ inlonnujon o m "de 'ilbwl Om I.mllle "'mtal<. 0<, 'hi d. f.l l lope',,' de 're fers'. u,,,n,, de e' innl>.g'. Pi f.mlli... m.. l.n to, b>rn, forel dr<. bome.n".. rli, os overlegen >om beh.ndler mo, el.., for m.d, Under... I<n 'PO' vi borno h,. de,,~, om,... ft. Mans" "...' " ma n k. n de a> dc<. O. ~'n vi limn har fantaster Nrllg Inlbrmasjo" kan I;"'" ~I at bjm 13, l>elt [eil O)f>I>falningav h'" foreldreneg.l'gjennom. Ii""n har ril "II med r.nla<i", om h.. ",m <kjer med mol" "Iter far pa 'y"r7\ hu",,', ~ len "wlie id<>n,'ed Hogs' ol<n i astfold. Io"ell<, en.ykepleior u m.n ill' I, ga mmel s u" 110m h.d<k vold",mm" f.n,.,l.,. Om ",llebeh ' " d lln~n mo",n fil<k. v",.1 un ng.l,1 1 ~e h<nd.he, ha, bjm<an,,.,i ~ "ed ""'lcl< ~. ple n p.;i H, ukel.nd >yk<h...,n,,.. fo' 1.. de b>m..,," ~n,k<' de!. m.d""s ned i ",l"romme'. O<r fi, d. ".,re med inn i'; mul.,o,.n. og de ~.n Ii. <itte i "'n,rollrom m.. men' mo e ell., fae fl' b< h.ndl;n~, 10,U".,,:1 hohn. A '''''T'' W Bilm som p.\n.r<mde Gu''''n h.dde Ik\;. 11,. n""n fol" kl.,in! p.;i h,... ",... beh.ndling "'. o! fo,"i'. 0' hon 'rodd< mo re n bl< u,,.tt fo, <t.""ienee he'i' on.n.gr<p., a ~barnllpbl<lul J&lbom>Om "~ IIe1 -~- '2OO9, --."'..._,...,1><'... _<>I_ om.~ i.oybe>iernmei56l om bar neansvorii.r.l.,be""'... oman", _ 0IlP'0IiII... iw ""'... _-= bom:w_..,..,... <yke rw.il.." -omoriig I")'IdsI<..,.."OI...'M' lin- ~bar"""""", IofAIr<mmeOl _ ~.0IlP'--""" bom>om~"""". s..m.a.s<e... ~ ~""""f«cbom oomp;i... ""...

5 18 IN'HE I I «Jeg orket Ikke se pappa den slste uken. for da var han Ikke helt seg selv.» JU l ll ~I) «Hei, jeg heter Julie og er elleve are Jeg er her fordi pappa d0de av kreft.» Julies pappa d0de II. desember for (0 ar siden. r a Treffpunkt m0ter hun andre barn som er parorende. Slik kan voksn e hjelpa - narnoen. r syk Fonelbarna bvasomsl<je!:d< """"'".t "" 01 IDOl"... bekyn1te!, 0I11vb <!elk"" for vit. hvo<ior, _'_011«. Go """"""*'", <mil porsjonei. siikat bame1lw1~ InIW I'n_. ViB:1ftIlI _elbam_ 1ooIlam1..., men si at 1u<1", 0..- "" de l<an 10< at """"mil eliet "._... fa"'" """"'" Slik kan voksn e hjelpa - narnoen. rded ViB:lo1I1IJn<nmed_. La _ '.av>kie<imedden --,...,' _ ""'.. den _ Dl... ' --- Men _""",b.,."et UlnoenIW - RMbetedbamel '" bvo 1OO1ska1 ",.. s.i_<oj.anplo~. B.om..."."...,.."' Y<lksI", _ ~~ STRANDGATEN Ni bam sitter ",ndt e1 boed Kreftforeningen,itt TrelfpunKt. Aile er her foed; n<>en i den,. n",nnes.e famille har kreft eller hilr hatt kreft, Flere hilr mist en fo", lder. Vlnlmerle - De. ""0.coiden I"ppa dooe. De.,.. r den II. desember. fo<1el r'v J ~Iie Bjerl:<Ii (II). ~ }liarn. girl,. bord men rg". -;n. Uer d. om vin rfe';'n. Bri11 Ingunn s-".ig ~r '<d,,. r.,,. Trdr punk' I H<,!!,n. Hun 'I"" h"a d~,hi I vln.<rferien. Itt<. 1< ok.1 rei.. bort. - S:lnn er del rulr n<>en er 'yl:< eller dode. d. blir <Ie, ",' 08 'il,'. n,kelig i d,. pi ferie.,ier hun. M. nge nikker. og Britt Ingunn forsik.-..,. o.m Om" d< $O m "'al.",,.., h,l<mm<.'kte" kommer d l ii gj<ire no< tj<~1 de~. H,'ert Tr<rrpunt' b<i!ynner med en samtol. Der,n.tter de om et tern. >om Britt 'ngunn h.r forber.d, eu.r >om et bam. ell.,. ~n fo... lo.,. h,r ",,..,1;\11. E,,.rp;l hnner d< p;\ n(>< g"'l., dag or de! forskj<i IIg< 1«" med Oda Orm<n Vln,ievoll (22) O!l N.,h. lie Linde J<nsen (23). ",m jobber fri,;lli8 i Kreftfor<ninl!<n. - K1ar1e Ikke:/l v:/lle Mens de.nd... ~ker fortel1er Julie om tt. de""nb<r D.gen d.> p.pp. dode. - J<S or~e' i, t... ham den.is 'e uken. for d. "or han i'ke h.l,.. g ",,1v.J<S hu.k«,.. Idig BOd' "' J<g oj pj TV d. mamma og b", d,.on. mln< kom hj<m og sa.. d~ InJtte sn. tte med meg, fo "ell,,, el l.ydri'w'n. - J<S tl.rte liksom ikk. i srin. d.... d... det. Men jes m.l". pi en m.l.. I". Ii" >om. pi okulderen, II.",,..,b,,,een min. r.,,,,'ler hun. Juli. v:or ""r< ~ r~ 1r d. fa",n ~tk de fo,,'" symplo,nen< pi pl"eepil< lt."inom. En treft 'ype som rammet slimhinn.n. h. no, - Snakker de re oft. om p.p". hj. mm " Hac< h.i,.n,.' 0," h.r beh"" 1M de!, Inen det er I ~I:<- "'nn ". 11<.. tter.., i Sluen fori.n.u. om ham. - H," er d«>om gjor", du lir behov for 1,na,ke om det. dol - PJ Itordag,,r jeg pi d ;,ko«' og d., h0"~ J<g "n~n,you ",I '" me up'. SOln ble,pll' I b<g,... ""I.. n. D.,n.,tel m.mm. og,ies om ".p". p.l h,,'den. - Man", luuke sykeplelere "lie koker. Melding..-nd, Sli".. "ndee.ssen (10) star 0'... for! fo"elle om papp><n "n. - J<8 vii b"., i " de' er "",dis fin'.. h.n bl< (ri.k!!ien ier hun. 0«<r '0 1r, iden n.l. men S'in. 'nah~r for".., mt:d helse",,' '~r h,., 'orsdag. Jog I<nl:<-r fort,." pi d<l, men J<g er "te s.i redd lor" h.n.1:01 bli 'yt I<'W'r. Del for". S.ine 'enk'e d. m.mm. fort.lt< at p.p". h.dd. heft '"".'en~ om han der. Til and... ",m opple,.,." <n "" for ~Idr<n< fir I:... n. hoc hun dorlor ;;;;;: m.., m.. ~omme r oeg og.. ~ r hun pi riding, folgende rid, - Tenk "' de t.n bti h<1t fri"' for de. er s.i m.n!" Rinke, y'epleieee. Le~en. er rerdig, Britt Ingunn og Ma rl.no~ R"" hac I. ~' boll.,. O!l k.kao. Mar"'on.,. ogsj med som I<der. O!l jobb<r som ddgl. "~r I Kre~lor<n l ngen. P",.. n!.ir om fo'''''ii. - Bronn er ;0 best, - Sei det or Mo lde. og A.Ie,und <r en 'hm. slir no<n f.... Xlokt<n n",nner seg ' 930 og d<l or,n." p1 tid< 1 gil hj<m. Kret1Ior<t111>aeflSD1I1teplas> 10< bam "" UI, meiiom oeboli IaI&O som hal- """""' -,- Del..,_ Ira KteI\ """""""""'" cii<t 1Ot'ddre oom tw- "'''''-tw- tw-t ""'" eiier.. dod.. I<reft r 8",1'<"... "'" trt"llpunkt an... _li<'ltu"_'1ill<ggtu K;,,,., ~,. 'Hor.~.o Deterlov ii vrere glad Barn og ungdol11l11er skal ikke ha d,jrlig sam\'illighd for at d ~ fortsetter liv~t og er glade. sdv o m mamma ellcr pappa har kreft. [)e, sier Wde bamea nsv. ri~...,., kr<:fiavdelingen ~ li.ukebnd. An neh.., Elholm og Tone Gjel'vlk Sellevold. Sellevold <T r" <!giver i J(refiforenlngen og koor-dirldtor for Trelfpunt', - J<g oppfordrer,pe'i.l, ung dommer ' ii i fort,.ne live!. De.k. 1 gl u' med, onner, '.;0... ~ I.d~ og ~o,. "g, <1<1.,.. n" is " I "lsi. og de! ok.1 de 1: 1:<0 II>. diril~ '~~,,, er..,nv1"igh<l for. fort<lier El holm. Selle\uld bekrener dene. og for kl.rer.. b.orn of'e hor l.ti.re for i "e~, '. mel 10m glede og "'Ill enn De, or mons<" barn SOm kom m~" p;\ Tn-lIpun". $Om lu"" p~ om de hor Iov I v"ee l "'d n1,. '1<.nd r~.r o1l<l..-g,.i<r hun. A h. de' tjek' er v1k'ig p.l Tretr pun~. Derfor er Ie~ og.~' i vi'.. er. >om don dro m. og m. ling en "or del 'v a,.,.. ns<"mente,. 1><,.,. nn, I na d<1 I;J<t, mod.nd r~ so,n hor Oppl<vd de! sa m 'ne, men for m.nge", ~ dlsse.~' i v1l<l<n. en mi l< i unrytke"8 pi, mener Sell<,uld. Hun und."'r<~<r at det og".,..it,lg fo" ""m J 'n.~'~ om de' SOm.,,und, og,,n,kdlg.

6 ,n, n il: I _,.1 11 Dettelurer barna PO: Nettmote Ko" ",."",../pappa d.7 Kan ,oflon? R'~'U'""'h'.' t.. Kroftl",ooln\le" Smltt.,,roftl H gj«<oilool iftonj,... r. p~ '!>O"m~1 p,\ SA,rIO mond... monom, Ionon 12000g «Etter at jeg mistet pappa, er det lett a bli redd for mamma» David Stendal (8) mistet pappaen sin i kreft for fire maneder siden. - 1M. jeg beg"n"", 1 grlne fordl jeg fa r I~t ""ndt "lie,- bllt lin lei meg. da begyn"",.leg A Icnke 1M P"Pp" o~ sj ~rlo'o' J<~ ~nd o mo'. T~nk.. du 'ny. pll P"PI"-? p,.~idl~.. D.vid se, pt mamma Inl"ild Stendal 110m <itt.. "ed 'iden av h.m i IIOf.en hj<mm. i A.. n. Han tenk... eldig mye p.i henne 0~,1. J>, du h., "'"" "dd;g '~dd 10'.. no..".l ski<,n«l,ne8 H.n 'P"~ _ei, d.t b.. med des. m. mm.l. os.h" du,-cn dt noe "edl., fo"eller hun. Syk I balvallnet h- Oe! er snan to M side" famllien Stendal bie en av mndl NO 00.1' nef.mil""e""" t...,n'" oppl<"'>"ef., en.. foreldrene blir rammet "" 'r.n. D;ov;d h""er det ",Idig god,. - Vi h.dd U~r.t,omm" hj<m r", hy"~n d -1 ~H.-1,< dc<. M<n "'E<n~".. h.n.,"0.1.", h.d d<,."'''.yt 1<.. lor. ''''rem. Han h. dd< k~fi I Iy~la.".,<n, o~ bl. i nnla$t p,\.ykehus. - D. l»pp.a YO, p,\.ykehu ton... j og... 1, ~unn.,kj. D;ov;d h.dd. dot [",I, nir p;lpp;l DAG N DIlPAPPAOOD : - Hln hadcle... dlg yo""".-n!ling..., Men jog hlls~. r bht dl de~.,. ~Je<Id., Mlm",., torul1e at han va, d... hadd<,-cndt. "'",Iutl<n." syk. domm<n h.dd< I.mlile-n <n 'Y'" hu'..,n~ I "uen, sj P"pp,a ' U"""..,'" hj<,nme, fo''''"'' Intoild, Beh.ndling<n ble-.",iu".t i.ugust oktobe, 2011 d<>de l"pl"en. De' 'at n<st<n li n g<>d' I II 'y,domm<n ut"" hus<t,, 1«(};t. vid. H.n "opv<' O! se' opp p.i m.mm. Teak... pjt pappa N;\, Jeglcnker p.\. pappa. klare, jeg ikk.1 I<nk. pi no< ann<t. Det blir sann... dum(. IIvi, noen f", <""mpel.tulleterge.-. meg poi ol<olen, da kan jeg bli ''''ldig lei mes, Det.kjedde litt i da~, fo"ellerd.ivid.. S. du If.. til noen d.? Noen ",,,ne, '''''' m. mm. In!!,i ld. -p cia. til X,istin, X,i"in.. I.,... n ti l David, Hun og,kole-n har IDe" en ' jemp<jobb. 'y." m.mm. t.~, l l d. De fclto' godt m~d p.i ham. Pi Tretfpunkt 155 bam I Ifordaland oppie_ ),""" 1, at en a" roreldrene 11, krdl. Trrtt'pWlkl er Kreftr""''''n' II"tlS tn0i'-"piass ror di"",. "II del va' her,1 m"ue David for forsle 8. n~, H' n tom bon, o~ ville me" n. fonelle no<. sa han, - 1<8 er g. m'" ny her, 1<S.. her fordi jeg har h. tt.n f.,..,m <!<Id v t,eh, fo,ki. "e h.n, 08 fo".. tt<o - H. n hadd.,.. ldis vondt noen gange'. Men jog hu,'" bu, da del.... kjedd., Mamma fo"all< " ha. "0' d0d om mo'!l'.' "li d<t ble- :donn. De( bl< sj le-tt I grln "erpt.li'so,n. - De,fo< ble du "eldis Sl. d da mamma fo,talte om T.. trpun't. iue "n(1 S.1nn at du,unne "elf..nd.. >om h. dde opple-.d litt d<t "mm< SOm d.~,~, tnt,'ild..10, de' "emm«d<t. m.n D.,'ld S,udd... ~ tanoke my< til fgrote gang. - ~.n vi.,..-.,na"" os Ie, sinn. ting, )eg har I.ltt m.ng. g<>d~,'enner her., iet h. n m«l~'.mil. Den siste leden Hjemme lager D.ivid og """nene.ibum om papi"' fie! '" Ida (1])....., (18) og Hd<n~ (JO). -"'~ hll v<' del.. leng<,ii de nytt.", iet D.. 1d. Sammen hot d. ~'" funnn frem bildet fra h." it,.iden d. m.mm. o~ pappa gi~<t ><g. Ingvild h.nte, album... og V"'id vise ' <I" frem. H«.. J<>... ". file-' <' d<t Id.?, st,." h.n. D:tvId Ie, 011 l:><-!ynn~' II fo"el l. om den <i"e f.. ;'n f. mi l;'n va, pl.... h.ndlln!!<n "at.v,lutt<t. ot p,a p p,a da<l. en ut ".rp.i. VI fi'~el med tarn. VI ~t, m... fi,k, humm.. os en pi!l! ''''.,ie, D.vid, Han 10"", n.d i 'j< IIe-.. n og he.'.. \>ild~, Ir"" /erlen I ~o' h_. Han bru,t< no.,in~, 1,,<,.. f (~, d, i", In!!, i ld. D.avid for"""., i fo' '''IIe, - Vi fikk en jlif(i8 h. i os". Den '''' d sto'i iet h.n os vi"" med h.nd.ne. FRISK IGJE~ ' S"n... nd'... n (101.In...,.. on lek: PA1,.ff.unk, or d. t "II"' ntyo I.k. HOT or Ell 181, k,oft, mon or lr1.k Igl tI18). Simon 1101 og M.rloIDI, ~.thollo Lindo J on.u lui or frl'"l1g ", o,boid or "llliguor pi 9ul. l... l1e R: 0 ' my< ta"., "II"'.i l,.u.unkt. HOT or Bondi. 1131, AI. k.. nd.. og Sinton (101.

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Helseportrettet. Monica Øien (44), forfatter og tidligere. i TV2, er i dag helsegründer med god teft for for retninger.

Helseportrettet. Monica Øien (44), forfatter og tidligere. i TV2, er i dag helsegründer med god teft for for retninger. Helseportrettet LUKSUSFRUE MED BEN I NESA: Monica Øien insisterer på å stå på egne ben økonomisk. Jeg har alltid måttet klare meg selv og det akter jeg å fortsette med, sier den tidligere programlederen

Detaljer

Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet

Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet Helsedirektoratet informerer om: tf08?ooosb Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet f/e.i-no--xi Oslo. 15. desember 1986 : i? Helsedirektoratet AfE«-loO--2.Y Redaksjonell

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Foreldre i konflikt - Forhandlingsbasert sakkyndighetsarbeid etter barneloven

Foreldre i konflikt - Forhandlingsbasert sakkyndighetsarbeid etter barneloven 03. 12.200600.01 Foreldre i konflikt - Forhandlingsbasert sakkyndighetsarbeid etter barneloven BarnefordeUng skal na fors"kes I"st gjennom rettslige forhandlinger. De rettsoppnevnte sakkyndige har en sentral

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

. r; o 1-1 F., ii N H -; P. 0 "c5 9 I-A i-t 9- ---:: Pi :. 1-4 kc.-; 0 i----; ----:; rt 0 I.D ti. c"- P t - : - ::

. r; o 1-1 F., ii N H -; P. 0 c5 9 I-A i-t 9- ---:: Pi :. 1-4 kc.-; 0 i----; ----:; rt 0 I.D ti. c- P t - : - :: 5 H2 en rc c.:, po :7:-.;,to- i- H. ct ct C-, 0 P.' 0 ph.. j C', Ci 0., 1,-.1 Oci Li,`"' :',' 1: 1 F.J r% '.:)re 9 L i- S (,, (.:' cf C.'!' l'i,. 0 :- (.. C. a, r-;. Pi Lt N,o id «. N (. (,) ct -? p G,

Detaljer

SNO. for at varetektsfanger ble beordret ut. MAGEKRYPERE

SNO. for at varetektsfanger ble beordret ut. MAGEKRYPERE EKSPLOSJONSULYKKEN ved FLORØ krevde 10 varetektsfangers liv. Mot langenes protest ble de beordret til ammunisjonstransport De som protesterte ble truet m~d represalier. Straks før transportskipet skulle

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

SNO. mot familien Hamsun En ny am~ liten. u. s. l' E. ndresens Bank går til aksjon

SNO. mot familien Hamsun En ny am~ liten. u. s. l' E. ndresens Bank går til aksjon Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 ndresens Bank går til aksjon mot familien Hamsun En ny am~ liten Sier opp et lån som ble opptatt for å etterkomme Plyndringsdirektoratets krav - og banken vil

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer

Barnevern mest for foreldrene

Barnevern mest for foreldrene nr. 12 Torsdag 19. april 2012 www. kommunal-rapport.no Årets fagblad 2011 Uavhengig av partier og organisasjoner A-post Abonnement Vi måler kommunene Denne avisa gir deg alt om Kommunebarometeret 2012.

Detaljer

irs ~:~l t 11iIlgS cl il t~ li. to 1 al (~t Un{iSeI- seg li~kc tor å ribbe faderløse barn SNO ! r l r i '. '~.HIH~.

irs ~:~l t 11iIlgS cl il t~ li. to 1 al (~t Un{iSeI- seg li~kc tor å ribbe faderløse barn SNO ! r l r i '. '~.HIH~. Nr.8 lh~l'l Sl:o:....,..~ '~;J."" {n Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, ~> u 2014 Ti d et Av direktør Mandag 28. >~~~ar 1950 nye ar. o Arne Bergsvik. '---0. ----1 1 4,clrg ~. (~ '.1 '--1._,_.. -- -z-..

Detaljer

Kog ni tiv tre ning ved ano rek si

Kog ni tiv tre ning ved ano rek si Fra prak sis Kog ni tiv tre ning ved ano rek si Gjen nom kog ni tiv tre ning opp munt res pa si en ten til å inn ta en me ta kog ni tiv hold ning til sin egen kog ni ti ve stil. In ter ven sjo nen fo ku

Detaljer

Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie

Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie Nr 68 2/2003 23. ilrgang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HI STORIELAG Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie Sannidal Travkj0rerforening ble stiftet 15. september i 1878.

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Bru kers med virk ning i psy ko te ra pi be hov for kompe tanse utvik ling

Bru kers med virk ning i psy ko te ra pi be hov for kompe tanse utvik ling Fag ar tik kel Bir git Val la Virk som het Barn og Fa mi lie, Stan ge kom mu ne Bru kers med virk ning i psy ko te ra pi be hov for kompe tanse utvik ling Bør bru kerne være fø ren de i ut for min gen

Detaljer

ARVEN. Pra anleggstiden. Kragerl:Jbanen MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. Nr. 1. 1984

ARVEN. Pra anleggstiden. Kragerl:Jbanen MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. Nr. 1. 1984 ARVEN Nr. 1. 1984 4. i! rga ng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. Pra anleggstiden ved Kragerl:Jbanen Dette bijdet er tatt under anleggstiden ved Kragem-banen i midten av 20-Arene. Vi

Detaljer

So ren s kri ve r Har bek bes tyr t e SNO. ~ kapitulasjonen tilsatte han Jonas Lie som inspektør. I t politimessige anliggender av politisk karakter -

So ren s kri ve r Har bek bes tyr t e SNO. ~ kapitulasjonen tilsatte han Jonas Lie som inspektør. I t politimessige anliggender av politisk karakter - Herr Jørgen Sivertsen Skogn st. Nr.13 MandagS. aprill950. I 4. årg. ~. So ren s kri ve r Har bek bes tyr t e Justisdepartementet sommeren 1940 ~ kapitulasjonen tilsatte han Jonas Lie som inspektør I t

Detaljer