L0RDAG 25. FEBRUA LG 2{1,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L0RDAG 25. FEBRUA LG 2{1,"

Transkript

1 L0RDAG 25. FEBRUA LG 2{1, HvertA! mlster68barn ihordaland enforejder avkreft. Hei, jeg vii gjerne kj"pe dltt gull. EN AV NORDENS ST0RSTE GULLHANDLERE KOMMER TIL BERGEN Thon Hotel Bristol, Torgallmenningen 11, Bergen Lor 25/2 kill n 26/2 kl Man 27/2 ki l O GuliAdam kj ~ per o9<~ ",Iv m"" godkjente stemple< Penge' oeltes Inn pi konto. husk kolltollu',." "", og gyld ig Ieg,\imasjon Motta e n stra bon" ' p.l 1 00,_ V1td Irem";.ning IJV a nnon",n og 19 av gull for over ,- Ve lkommen!

2

3 I ar vij3s5 barn fra Hordaiand oppieve at en av foreidrene far kreft. 68 av disse vii miste mamma eller pappa p;i grunn av sykdommen. Vi har m0tt barna sam har \'Cert gjennorn den t01fe prosessen det er a vcere par0rende. - Rasmus j0rgensen Brekke (14) ble en maidag i 2010 en av de rundt 355 barna som hvert :Ir opplever at en av foreldrene blir ram met av kreft. SANDSLI - Du har blin mer ""rdifull for 111('1\. mamma_ K",fien har gjorl noe mod lankene mine,.ier Rasmus (1 4) og...de' mamma Hilde B""te" v:anm bli' k. - JeS hu,k.r soot d. Rasmu kr", ned h,.. ",m va, viktip' for ham i livn. J<g "odde h.n,om til.i.kr~ ",.tighe<. Men han >i<"". fri,k. f"",ld",., fo, «II<, Hlld. "8 bllr bl, ok 10ynen<_ Fortalt" alt W... nn... i7t1amm.a fortalt~ at de ltadde fun ~ "oen ",,,de "die, I bry<'''' hennes, og.t hun, ku ll. o~,..n" om to dager. lx' '-Or«.Jolk fordl m.mm.,-" jo <gent llg hel. f,i,. R.,m... )}u"e om /<g h.dde vi.., d<t I nge, men /<g fort.lt< ham om.r<fien samme ""' som its fih besl<j<d fro li.ul.:<land. Hilde 'oar. Idri i lvil om hun.imll< (ortel l, ",nnen om... rto".i'l<n I h~y... b'yst. ~n.ykepl<i<' I,<d m.mmo g... ~..,nt<r~'..!11 m<g' Inform«03" In""I,., l).arn<l dill I h, <" <n,," "es. De, h.. j<~ fiorl. Rasmu. h... liiid 1111 voe del han viii. ).~ 'yn..,. d.,.r my< l><>j«i 1'1,. h," m.mm. ",.,. De...,m J<~ Itk< "<1.'" d<l "or", _Jan.." fn a')<j ohl bll "'dd. Rasmus vill< 08>:1.. I.,,,,ron "ulle forlell. a, m.mma.n had de I,,, h.ft 'il... d. m.wene,.d S.r.n...'n... ""Ie. - LoY at du bllrfrlsk \glen En fer<k under""keloe '"ber '" "adig Here rom under 18 ~, blll" ~,..,rende til kref,,} "" foreldre. Pl landsb.tsls,11 nmdl 700 bam mi"., ' in m. mm. ell.r I"PI" pi gntnn.v k",1i i.k I)eI vii si 68 rom i,-arl fylke. Del et met,-a n IIg 1 mist< en f.. enn en mor. Il< kref,form<n. 110m on." fer.. 'il ded.. lunl!'kr<h. "rm' kref,. bry><k.-.n og hj<m".-.f,_ - M.mm. Iorul.. meg m. d on ga n ~.. de' I.r ~od<,-"'n",do,., hun., ,<,1<1'<. 0<",,, hot F! aldrl.,,, 'klkk<lig redd far.. hun.hl do. Men ".i 'ii., foreldremo,e."'i<n si«rumus; - Mamm du mi 10'''' m.g.. du bli, f,isk iiden..i< ~ ".' J<g 'kull< gjo>... mitt [,.,,,..., Hlld. HAR FREItITmEN FORAN SEG: - Du. Or bini me' 'e"mull '.r me g, "'Om"'O, K,.Hen.Or ~jo.-t no. mod ta nhne "';" 0,. ;., RO. my. 11 ' 1 " Med parykk var det akkurat som mamma ble en annen. Derfor var feg glad for at hun valgte bare a ha et skjerf poll hodet. RASMUS ", ).;,,<,.. Hl ld. hu pl.'" b.-y,, k",n, h.. hun '''',,' gjennam ~n ap<r:asjon. c< 1 1<glfil><h.ndlln~ os "'1Iing. P1. 'u".n ce l le~if'kuren ble Hi ld. "ikk.li~ dirli~, - D. m''''«jog'' R.. mu, tr ~ s<g I;" I,kk. Han.111. h.l".;oro rom",e'.u'...,iv om kampl S<" ";11< h' ham m.,j s<~ "'..I<g h.dde d1rllg o>,n.'ttlghe, foc.. i'1l' Ik ke tla"e,.;<'" ~n arden,lig mamm. Doe, ble og>:! en del kj<f ' ins p.l Rasmu. fordi jo~ v.. s;\,lil<". Hilde '0. kon'." m.d K.-. f,fo' ' <nlng<n fo' I fl hj<lp. Hun ~U,1'e.. R mu. tunne tonuk'. h.i",,,,,,,, pi "'Ol<n om h'" tr~ng'e """n li." a kt~ ",ed. Snakke med betsesaster -.leg,nakket m.d hen"" om a/tjeg rbite "!! tcnktc. )cg!<unne l;ioiom lpo< meg. A snak ~", m.,j hel""",,- 1<' er ei ridjeg,;lgi (il.""... i min, i,u, o)on,.,«". rlng<n. Na,m", m."«os>:l.. d., <' lu" 1 1..'< oj nann.1i ""'" ",ullt...,iv a,n ~n.. far~ldr~n~ r'r k",n. -.I<S fornatt.... kwon do Irenins 03" "i h.dde yj", ru';n«hjemm. D. ".. d... k~u ", ' >om om.ykdomme" i'~' 'ok.. m~ pl.",

4 tjni*hluui lind. hi llan d~ bo.no EU' MIIahl_ eli,d.h.. VElKO '-ln EN:.... no.n rllg Ann oll.. Elh.lm monor do. or.,ktlfl b"'n 1.10r.og nlkom m.n, og mod do"o bildo ved inngang.d. ' On.,d ikk o.. ii, - er 9 redde Annelise Elholm fortel' ler at barn pruver;! skjule r"ldsene sine, ror ;i,kline $ykc forcldre. fork "... at del ih e.ii'id or.tnn. 'I<r!;Ihol",. ""m. bl l, o~ s:, opplo,d...,,ii 1,porre 0'" 0" de lure, pi 0'" kreft. Ble en armen m ed "",rykk llild~ 101 ~ "","~n henn.. fa,,.,'" tned ~ j besl~tn t n~ OIll hun "ull. h. p" yk. Med p.orykk,'or de',kkn,"..,m m.mm. bl. "n. nnen. [)el" fol",.., je!!lad fo," hun v'~!e bo,. h. N "i<,fp.;l hod..,"iv om. 1, hi re! '.r oone. Hilde hu,'., ""' R.,m....t h<n ne u«n hi<. If.n 'l'u<' O!: ~ i~ k Inn p.;i m,"nw,ii', men. kq'n ri~n h.n. kom oon o~ '0. m,! p) hode!. Heldigvi. vo'"e h.lw iii Hilde n' 19Je-n og hun., n.l.,ki"", frloli:. Hun P' p.;i en ubl"nku, for ho ld<.,.fl<el"n. un"". fo,' ki.re, R m... E, du redd fo,., momm. en din.~. I f.... f< igjen? I<"~ h., Ingen ~a ~.n 'l. "en J<~ «n~<, IH " s.l my" p.;i de<....,r m.... En lin!.,.i, k.". m.mm., «Iv om du hot U" k,.f,. hot du b<hold, humore'. Klld o: D.'.' F... k.,...,"1 5,..,od K,of"",i.te'.' ""'" hoi" k"".gt.n... llet bo,n 011""11< ; Nor\/< ><1m hor. elle, >om har hott " ethyke... W,. R""U"e"" er nylog ""to';..,. i Jo",n.l ot Clinic.' Ei>KI.miolo9., HAUKElAND I"I<'n erfame kreftsykepleieren ha, ha".n".., foe born ",m pi mrende pa '.. u!<eland.ykehu>.id.n 200,. '.g hor.nd~et med fi... born 110m fonell<r.. de ih e Ii, 110" lo,dl d.n. n""" I!" ng< n d< f.l, Inlorm»jon Om sykdommen e, nl, 10",ld",n.,ror M..,,'e, <>t,n 'k ~er med h,'e"nd", eller I... "fon... ie, hun. S<1v om m.ng< lore ldre vii.k) ne born.,.. d i i ~ke fo"ell< nn heten. e, i ~~. Elholm i "'il om.. bj,n h., "''' ti l.i f.l "It< "m 1"",1 d", n~' re flsykdo",. 8>,., bli' ''l'u''''' nil, de (j, vue me, om >ykdomm.n <>t hvo "'0' <I.., for P' il!i<nnom p.;i.y. kehu"",. Elhol", er on ov ti born... "',,, 1Ig< pj k",lta, ".llngen. Ocr b<,y' " hu n o~ de. nd... h., ans,'a ' fo' 1 ~ nn. u' 0'" innl>.g'" p.o>i"n", h>" b>m, hvo,,,",n de ivore", <>t hvo st.!' oppf01~in! de h., b<. hov 10'. Etter.. loven ble end,., i 2010 h" hel.. perwnell pli~',il. N.,." p"ienlen.. bj,n. -}{an do ay kreft Elholm u, lmo' 8A p.;i.,,.mule '''''' ~ ~refi.hlelingen d... TV med [1~y<""lon "!I Nin,endo IIlI. [cgnesa ~erog mu,;kkanlegg, Kommet bru'" mj'<'v bo,n. ung<lomme" O!I f. mlll<, "''''. 11 komm< II" bon. HOm me' u no... <>~ 'il for<ld", O!: fomllle,.,n.. "'. for' I>."" hun, o~ 10"",""" SiI, en p.o.;"n, 'ommer inn. 'PO' vi om de h., born, h'''' gam I< dh r og h,'. d. he'er, p.,ienlen f., o~ inlonnujon o m "de 'ilbwl Om I.mllle "'mtal<. 0<, 'hi d. f.l l lope',,' de 're fers'. u,,,n,, de e' innl>.g'. Pi f.mlli... m.. l.n to, b>rn, forel dr<. bome.n".. rli, os overlegen >om beh.ndler mo, el.., for m.d, Under... I<n 'PO' vi borno h,. de,,~, om,... ft. Mans" "...' " ma n k. n de a> dc<. O. ~'n vi limn har fantaster Nrllg Inlbrmasjo" kan I;"'" ~I at bjm 13, l>elt [eil O)f>I>falningav h'" foreldreneg.l'gjennom. Ii""n har ril "II med r.nla<i", om h.. ",m <kjer med mol" "Iter far pa 'y"r7\ hu",,', ~ len "wlie id<>n,'ed Hogs' ol<n i astfold. Io"ell<, en.ykepleior u m.n ill' I, ga mmel s u" 110m h.d<k vold",mm" f.n,.,l.,. Om ",llebeh ' " d lln~n mo",n fil<k. v",.1 un ng.l,1 1 ~e h<nd.he, ha, bjm<an,,.,i ~ "ed ""'lcl< ~. ple n p.;i H, ukel.nd >yk<h...,n,,.. fo' 1.. de b>m..,," ~n,k<' de!. m.d""s ned i ",l"romme'. O<r fi, d. ".,re med inn i'; mul.,o,.n. og de ~.n Ii. <itte i "'n,rollrom m.. men' mo e ell., fae fl' b< h.ndl;n~, 10,U".,,:1 hohn. A '''''T'' W Bilm som p.\n.r<mde Gu''''n h.dde Ik\;. 11,. n""n fol" kl.,in! p.;i h,... ",... beh.ndling "'. o! fo,"i'. 0' hon 'rodd< mo re n bl< u,,.tt fo, <t.""ienee he'i' on.n.gr<p., a ~barnllpbl<lul J&lbom>Om "~ IIe1 -~- '2OO9, --."'..._,...,1><'... _<>I_ om.~ i.oybe>iernmei56l om bar neansvorii.r.l.,be""'... oman", _ 0IlP'0IiII... iw ""'... _-= bom:w_..,..,... <yke rw.il.." -omoriig I")'IdsI<..,.."OI...'M' lin- ~bar"""""", IofAIr<mmeOl _ ~.0IlP'--""" bom>om~"""". s..m.a.s<e... ~ ~""""f«cbom oomp;i... ""...

5 18 IN'HE I I «Jeg orket Ikke se pappa den slste uken. for da var han Ikke helt seg selv.» JU l ll ~I) «Hei, jeg heter Julie og er elleve are Jeg er her fordi pappa d0de av kreft.» Julies pappa d0de II. desember for (0 ar siden. r a Treffpunkt m0ter hun andre barn som er parorende. Slik kan voksn e hjelpa - narnoen. r syk Fonelbarna bvasomsl<je!:d< """"'".t "" 01 IDOl"... bekyn1te!, 0I11vb <!elk"" for vit. hvo<ior, _'_011«. Go """"""*'", <mil porsjonei. siikat bame1lw1~ InIW I'n_. ViB:1ftIlI _elbam_ 1ooIlam1..., men si at 1u<1", 0..- "" de l<an 10< at """"mil eliet "._... fa"'" """"'" Slik kan voksn e hjelpa - narnoen. rded ViB:lo1I1IJn<nmed_. La _ '.av>kie<imedden --,...,' _ ""'.. den _ Dl... ' --- Men _""",b.,."et UlnoenIW - RMbetedbamel '" bvo 1OO1ska1 ",.. s.i_<oj.anplo~. B.om..."."...,.."' Y<lksI", _ ~~ STRANDGATEN Ni bam sitter ",ndt e1 boed Kreftforeningen,itt TrelfpunKt. Aile er her foed; n<>en i den,. n",nnes.e famille har kreft eller hilr hatt kreft, Flere hilr mist en fo", lder. Vlnlmerle - De. ""0.coiden I"ppa dooe. De.,.. r den II. desember. fo<1el r'v J ~Iie Bjerl:<Ii (II). ~ }liarn. girl,. bord men rg". -;n. Uer d. om vin rfe';'n. Bri11 Ingunn s-".ig ~r '<d,,. r.,,. Trdr punk' I H<,!!,n. Hun 'I"" h"a d~,hi I vln.<rferien. Itt<. 1< ok.1 rei.. bort. - S:lnn er del rulr n<>en er 'yl:< eller dode. d. blir <Ie, ",' 08 'il,'. n,kelig i d,. pi ferie.,ier hun. M. nge nikker. og Britt Ingunn forsik.-..,. o.m Om" d< $O m "'al.",,.., h,l<mm<.'kte" kommer d l ii gj<ire no< tj<~1 de~. H,'ert Tr<rrpunt' b<i!ynner med en samtol. Der,n.tter de om et tern. >om Britt 'ngunn h.r forber.d, eu.r >om et bam. ell.,. ~n fo... lo.,. h,r ",,..,1;\11. E,,.rp;l hnner d< p;\ n(>< g"'l., dag or de! forskj<i IIg< 1«" med Oda Orm<n Vln,ievoll (22) O!l N.,h. lie Linde J<nsen (23). ",m jobber fri,;lli8 i Kreftfor<ninl!<n. - K1ar1e Ikke:/l v:/lle Mens de.nd... ~ker fortel1er Julie om tt. de""nb<r D.gen d.> p.pp. dode. - J<S or~e' i, t... ham den.is 'e uken. for d. "or han i'ke h.l,.. g ",,1v.J<S hu.k«,.. Idig BOd' "' J<g oj pj TV d. mamma og b", d,.on. mln< kom hj<m og sa.. d~ InJtte sn. tte med meg, fo "ell,,, el l.ydri'w'n. - J<S tl.rte liksom ikk. i srin. d.... d... det. Men jes m.l". pi en m.l.. I". Ii" >om. pi okulderen, II.",,..,b,,,een min. r.,,,,'ler hun. Juli. v:or ""r< ~ r~ 1r d. fa",n ~tk de fo,,'" symplo,nen< pi pl"eepil< lt."inom. En treft 'ype som rammet slimhinn.n. h. no, - Snakker de re oft. om p.p". hj. mm " Hac< h.i,.n,.' 0," h.r beh"" 1M de!, Inen det er I ~I:<- "'nn ". 11<.. tter.., i Sluen fori.n.u. om ham. - H," er d«>om gjor", du lir behov for 1,na,ke om det. dol - PJ Itordag,,r jeg pi d ;,ko«' og d., h0"~ J<g "n~n,you ",I '" me up'. SOln ble,pll' I b<g,... ""I.. n. D.,n.,tel m.mm. og,ies om ".p". p.l h,,'den. - Man", luuke sykeplelere "lie koker. Melding..-nd, Sli".. "ndee.ssen (10) star 0'... for! fo"elle om papp><n "n. - J<8 vii b"., i " de' er "",dis fin'.. h.n bl< (ri.k!!ien ier hun. 0«<r '0 1r, iden n.l. men S'in. 'nah~r for".., mt:d helse",,' '~r h,., 'orsdag. Jog I<nl:<-r fort,." pi d<l, men J<g er "te s.i redd lor" h.n.1:01 bli 'yt I<'W'r. Del for". S.ine 'enk'e d. m.mm. fort.lt< at p.p". h.dd. heft '"".'en~ om han der. Til and... ",m opple,.,." <n "" for ~Idr<n< fir I:... n. hoc hun dorlor ;;;;;: m.., m.. ~omme r oeg og.. ~ r hun pi riding, folgende rid, - Tenk "' de t.n bti h<1t fri"' for de. er s.i m.n!" Rinke, y'epleieee. Le~en. er rerdig, Britt Ingunn og Ma rl.no~ R"" hac I. ~' boll.,. O!l k.kao. Mar"'on.,. ogsj med som I<der. O!l jobb<r som ddgl. "~r I Kre~lor<n l ngen. P",.. n!.ir om fo'''''ii. - Bronn er ;0 best, - Sei det or Mo lde. og A.Ie,und <r en 'hm. slir no<n f.... Xlokt<n n",nner seg ' 930 og d<l or,n." p1 tid< 1 gil hj<m. Kret1Ior<t111>aeflSD1I1teplas> 10< bam "" UI, meiiom oeboli IaI&O som hal- """""' -,- Del..,_ Ira KteI\ """""""""'" cii<t 1Ot'ddre oom tw- "'''''-tw- tw-t ""'" eiier.. dod.. I<reft r 8",1'<"... "'" trt"llpunkt an... _li<'ltu"_'1ill<ggtu K;,,,., ~,. 'Hor.~.o Deterlov ii vrere glad Barn og ungdol11l11er skal ikke ha d,jrlig sam\'illighd for at d ~ fortsetter liv~t og er glade. sdv o m mamma ellcr pappa har kreft. [)e, sier Wde bamea nsv. ri~...,., kr<:fiavdelingen ~ li.ukebnd. An neh.., Elholm og Tone Gjel'vlk Sellevold. Sellevold <T r" <!giver i J(refiforenlngen og koor-dirldtor for Trelfpunt', - J<g oppfordrer,pe'i.l, ung dommer ' ii i fort,.ne live!. De.k. 1 gl u' med, onner, '.;0... ~ I.d~ og ~o,. "g, <1<1.,.. n" is " I "lsi. og de! ok.1 de 1: 1:<0 II>. diril~ '~~,,, er..,nv1"igh<l for. fort<lier El holm. Selle\uld bekrener dene. og for kl.rer.. b.orn of'e hor l.ti.re for i "e~, '. mel 10m glede og "'Ill enn De, or mons<" barn SOm kom m~" p;\ Tn-lIpun". $Om lu"" p~ om de hor Iov I v"ee l "'d n1,. '1<.nd r~.r o1l<l..-g,.i<r hun. A h. de' tjek' er v1k'ig p.l Tretr pun~. Derfor er Ie~ og.~' i vi'.. er. >om don dro m. og m. ling en "or del 'v a,.,.. ns<"mente,. 1><,.,. nn, I na d<1 I;J<t, mod.nd r~ so,n hor Oppl<vd de! sa m 'ne, men for m.nge", ~ dlsse.~' i v1l<l<n. en mi l< i unrytke"8 pi, mener Sell<,uld. Hun und."'r<~<r at det og".,..it,lg fo" ""m J 'n.~'~ om de' SOm.,,und, og,,n,kdlg.

6 ,n, n il: I _,.1 11 Dettelurer barna PO: Nettmote Ko" ",."",../pappa d.7 Kan ,oflon? R'~'U'""'h'.' t.. Kroftl",ooln\le" Smltt.,,roftl H gj«<oilool iftonj,... r. p~ '!>O"m~1 p,\ SA,rIO mond... monom, Ionon 12000g «Etter at jeg mistet pappa, er det lett a bli redd for mamma» David Stendal (8) mistet pappaen sin i kreft for fire maneder siden. - 1M. jeg beg"n"", 1 grlne fordl jeg fa r I~t ""ndt "lie,- bllt lin lei meg. da begyn"",.leg A Icnke 1M P"Pp" o~ sj ~rlo'o' J<~ ~nd o mo'. T~nk.. du 'ny. pll P"PI"-? p,.~idl~.. D.vid se, pt mamma Inl"ild Stendal 110m <itt.. "ed 'iden av h.m i IIOf.en hj<mm. i A.. n. Han tenk... eldig mye p.i henne 0~,1. J>, du h., "'"" "dd;g '~dd 10'.. no..".l ski<,n«l,ne8 H.n 'P"~ _ei, d.t b.. med des. m. mm.l. os.h" du,-cn dt noe "edl., fo"eller hun. Syk I balvallnet h- Oe! er snan to M side" famllien Stendal bie en av mndl NO 00.1' nef.mil""e""" t...,n'" oppl<"'>"ef., en.. foreldrene blir rammet "" 'r.n. D;ov;d h""er det ",Idig god,. - Vi h.dd U~r.t,omm" hj<m r", hy"~n d -1 ~H.-1,< dc<. M<n "'E<n~".. h.n.,"0.1.", h.d d<,."'''.yt 1<.. lor. ''''rem. Han h. dd< k~fi I Iy~la.".,<n, o~ bl. i nnla$t p,\.ykehus. - D. l»pp.a YO, p,\.ykehu ton... j og... 1, ~unn.,kj. D;ov;d h.dd. dot [",I, nir p;lpp;l DAG N DIlPAPPAOOD : - Hln hadcle... dlg yo""".-n!ling..., Men jog hlls~. r bht dl de~.,. ~Je<Id., Mlm",., torul1e at han va, d... hadd<,-cndt. "'",Iutl<n." syk. domm<n h.dd< I.mlile-n <n 'Y'" hu'..,n~ I "uen, sj P"pp,a ' U"""..,'" hj<,nme, fo''''"'' Intoild, Beh.ndling<n ble-.",iu".t i.ugust oktobe, 2011 d<>de l"pl"en. De' 'at n<st<n li n g<>d' I II 'y,domm<n ut"" hus<t,, 1«(};t. vid. H.n "opv<' O! se' opp p.i m.mm. Teak... pjt pappa N;\, Jeglcnker p.\. pappa. klare, jeg ikk.1 I<nk. pi no< ann<t. Det blir sann... dum(. IIvi, noen f", <""mpel.tulleterge.-. meg poi ol<olen, da kan jeg bli ''''ldig lei mes, Det.kjedde litt i da~, fo"ellerd.ivid.. S. du If.. til noen d.? Noen ",,,ne, '''''' m. mm. In!!,i ld. -p cia. til X,istin, X,i"in.. I.,... n ti l David, Hun og,kole-n har IDe" en ' jemp<jobb. 'y." m.mm. t.~, l l d. De fclto' godt m~d p.i ham. Pi Tretfpunkt 155 bam I Ifordaland oppie_ ),""" 1, at en a" roreldrene 11, krdl. Trrtt'pWlkl er Kreftr""''''n' II"tlS tn0i'-"piass ror di"",. "II del va' her,1 m"ue David for forsle 8. n~, H' n tom bon, o~ ville me" n. fonelle no<. sa han, - 1<8 er g. m'" ny her, 1<S.. her fordi jeg har h. tt.n f.,..,m <!<Id v t,eh, fo,ki. "e h.n, 08 fo".. tt<o - H. n hadd.,.. ldis vondt noen gange'. Men jog hu,'" bu, da del.... kjedd., Mamma fo"all< " ha. "0' d0d om mo'!l'.' "li d<t ble- :donn. De( bl< sj le-tt I grln "erpt.li'so,n. - De,fo< ble du "eldis Sl. d da mamma fo,talte om T.. trpun't. iue "n(1 S.1nn at du,unne "elf..nd.. >om h. dde opple-.d litt d<t "mm< SOm d.~,~, tnt,'ild..10, de' "emm«d<t. m.n D.,'ld S,udd... ~ tanoke my< til fgrote gang. - ~.n vi.,..-.,na"" os Ie, sinn. ting, )eg har I.ltt m.ng. g<>d~,'enner her., iet h. n m«l~'.mil. Den siste leden Hjemme lager D.ivid og """nene.ibum om papi"' fie! '" Ida (1])....., (18) og Hd<n~ (JO). -"'~ hll v<' del.. leng<,ii de nytt.", iet D.. 1d. Sammen hot d. ~'" funnn frem bildet fra h." it,.iden d. m.mm. o~ pappa gi~<t ><g. Ingvild h.nte, album... og V"'id vise ' <I" frem. H«.. J<>... ". file-' <' d<t Id.?, st,." h.n. D:tvId Ie, 011 l:><-!ynn~' II fo"el l. om den <i"e f.. ;'n f. mi l;'n va, pl.... h.ndlln!!<n "at.v,lutt<t. ot p,a p p,a da<l. en ut ".rp.i. VI fi'~el med tarn. VI ~t, m... fi,k, humm.. os en pi!l! ''''.,ie, D.vid, Han 10"", n.d i 'j< IIe-.. n og he.'.. \>ild~, Ir"" /erlen I ~o' h_. Han bru,t< no.,in~, 1,,<,.. f (~, d, i", In!!, i ld. D.avid for"""., i fo' '''IIe, - Vi fikk en jlif(i8 h. i os". Den '''' d sto'i iet h.n os vi"" med h.nd.ne. FRISK IGJE~ ' S"n... nd'... n (101.In...,.. on lek: PA1,.ff.unk, or d. t "II"' ntyo I.k. HOT or Ell 181, k,oft, mon or lr1.k Igl tI18). Simon 1101 og M.rloIDI, ~.thollo Lindo J on.u lui or frl'"l1g ", o,boid or "llliguor pi 9ul. l... l1e R: 0 ' my< ta"., "II"'.i l,.u.unkt. HOT or Bondi. 1131, AI. k.. nd.. og Sinton (101.

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

SANGHEFTE FOR LOPPEKASSA

SANGHEFTE FOR LOPPEKASSA SANGHEFTE FOR LOPPEKASSA RO, RO TIL FISKESKJÆR Ro, ro til fiskeskjær Mange fisker får vi der. En til far og en til mor, En til søster og en til bror. Og to til den som fisken dro Og det var vesle RO, RO,

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin EKSAMEN I: KLASSE TOM033 TEKNISK VARMELÆRE I Ord. (06HETK 06HMMT 06HMAM 06HMPR) DATO ; Onsdag 28. november 2007 ANTALL OPPGAVER:

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Nå tennes tusen julelys

Nå tennes tusen julelys Konsert Nå tennes tusen julelys Nå tennes tusen julelys De stråler rundt vår jord Og himlens stjerner blinker ned Til liten og til stor Og over land og by i kveld Går julens glade bud Om ham som fødtes

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE God mor'n god mor'n her er vi igjen. Vi kommer s å glade til barnehagen henn. Vi synger, vi leker vi har det s å flott. Vi vil ikke bytte med kongens eget slott.

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Î ø ø ø. øø j. ø Î Î øø ø J ø ø J

Î ø ø ø. øø j. ø Î Î øø ø J ø ø J Nohef #### 4 & 7 & # ### -L- L-L -L-ú L t leve e d -L -L -L L rgen Stueland/ohn. ker Sko ger -na sagt d mer enn gr sko ger -na sagt d mer enn gr 1. { & # ### 1 sagt d alt fin - sagt d alt fin - nes nes

Detaljer

Møte med et «løvetannbarn»

Møte med et «løvetannbarn» 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom H. Hjor BAR NE HJEM: Le ben s- bornbarn i le ke rom met på Kinderheim Godt haab i Bæ rum. Foto: Nor ges Hjem me front mu se um Møte med et «løvetannbarn» 29 33 Vi

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Kinematikk i to og tre dimensjoner 29.01.2014

Kinematikk i to og tre dimensjoner 29.01.2014 Knemkk o og re dmensoner 29.1.214 FYS-MEK 111 29.1.214 1 hp://pngo.up.de/ ccess numer:7182 En len l der en sørre lsel som hr død er. Mssen l lselen er sørre enn mssen l len. Hlke følgende usgn er korrek?

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord 5tk Posthoks Bergvesenet (1.1 I N-7-1.11 Trondheim 1tertttsesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkis nr Rapport lokalisennit Orade 5689 Rapportarkivet Kommer fra..arkiv 11kstern rapport nr Oversendt

Detaljer

> J. J j L> L> J J L> L>

> J. J j L> L> J J L> L> A > > Ç > 1.Tenor A bb & > > Ç > bb > 1. & > > Ç1. > > > > > > > > > > > > > allegro molto vivace e marcato > 1. Fram, Nord - m nd, ram un - der j L> L> 1.Tenor B > Fram, Nord - m nd, ram un - der j L>

Detaljer

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q.

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q. TENOR 1 Andante (q.=52) Jubileumskantate or Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. Tekst: Roness/Gjerdsjø Musikk: Geir Døhlie Gjerdsjø TENOR 2 BASS 1 (Evt solo)

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

LEITZ ICON SMART ETIKETTSKRIVER LIKE DIGITAL SOM RESTEN AV DIN VERDEN

LEITZ ICON SMART ETIKETTSKRIVER LIKE DIGITAL SOM RESTEN AV DIN VERDEN LIZ ICON MAR IKKRIVR LIK DIGIAL OM RN AV DIN VRDN Utskrift fra nettbrett, smarttelefon, PC & Mac WiFi KRIVR IKR PÅ ALL PRÅK & YMBOLR IKBRDD OPPIL 88 mm L A Alf Bjerckes vei 22 A N 0581 Oslo KUR IL ØRRL

Detaljer

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets ////

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets //// lektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 3 Trøndelag Fotbalikrets //// / Unngår NN.DNNG Trøndelag Fotbalikrets innførte fra sesongen elektroniske kamprapporter i enkelte klasser. Dette videreføres

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

d2x/dt2 dx/dt x F _ 1/m D F m K x m t-plan: x m s-plan: x m Transferfunksjon: m K m D m Standard form for en 2.orden transferfunksjon: 2

d2x/dt2 dx/dt x F _ 1/m D F m K x m t-plan: x m s-plan: x m Transferfunksjon: m K m D m Standard form for en 2.orden transferfunksjon: 2 Mknik. jær, fjærkrf v pr, pkr En [kg] r f il fjær/pr- og lir påvirk n r krf. Mn vil opp okrfn: [ N ] [ kg ] [ ] jær vil opp okrfn: kg f [ N] [ ] [ ] pr vil opp okrfn: kg [ N] ] [ ] v[ rfln for : f or å

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

! "#!$ %&!! '#! 687 ()# $!! *)&#$"$ + *#%,

! #!$ %&!! '#! 687 ()# $!! *)&#$$ + *#%, 1$# 2#*0 "#!+ /0 $$ 0678679 6 6! "#!$ %!! '#! 687 0 2345 ()# $!! *)#$"$ + *#%, heieik S=@

Detaljer

helgen er bedre med meny

helgen er bedre med meny hlgn bd md mny 25-44% 14 od.pis,26,/s Lsposjon ilbd c 125 g, nll/min/ fyl, f fisdisn (102,76-1,20/g) 1-is god ilbd h! 17% 59 od.pis 72,/p Kyllingfil 550 g, Pio (108,91/g) MENY Kndis 16 Tosdg 16. pil -

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse Brt- 16001 EKS 01008 CI front rør 610 233,00 EKS 01010 CI midtre potte 610 405,00 EKS 01011 CI bakre rør 610 261,00 EKS 01016 CI bakre potte 610 780,00 EKS 01019 CI front potte 610 655,00 EKS 01022 CI

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

C 3342. Erik Hillestad, tekst Karoline Krüger, musikk Øyvind Kristiansen, arrangør. Rammet av Kjærlighet, Jakobmesse IV PARTITUR

C 3342. Erik Hillestad, tekst Karoline Krüger, musikk Øyvind Kristiansen, arrangør. Rammet av Kjærlighet, Jakobmesse IV PARTITUR C 3342 Erik Hillestad, tekst Karoline Krüger, musikk Øyvind Kristiansen, arrangør Rammet av Kærlighet, akomesse IV PARTITR CANTANDO MSIKKFORLAG AS WWWMSIKKFORLAGETNO Score 3 min Tårnmusikk 4 4 INTRO piano

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 111- Bevegelseslære 2. Mandag 22. august 2011 kl. 10.00-12.

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 111- Bevegelseslære 2. Mandag 22. august 2011 kl. 10.00-12. BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 1/11 Us indiiduell skiflig eksmen i 1BA 111- Beegelseslæe Mndg. ugus 11 kl. 1.-1. Hjelpemidle: klkulo og elle i fysikk Eksmensoppgen eså 3 side inklude fosiden Sensufis: 1. sepeme

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer

"firklover" plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000)

firklover plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000) planje 1 N i overitperpet SNDNES RÅDHUS GENERELT Rådhut er plart ntralt i tadvyen Derfor är løningen bart på maimal øppenhet för tadinbyggerne Utiden av bygningen, de dobble glafaader, om vender ut mot

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer