L0RDAG 25. FEBRUA LG 2{1,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L0RDAG 25. FEBRUA LG 2{1,"

Transkript

1 L0RDAG 25. FEBRUA LG 2{1, HvertA! mlster68barn ihordaland enforejder avkreft. Hei, jeg vii gjerne kj"pe dltt gull. EN AV NORDENS ST0RSTE GULLHANDLERE KOMMER TIL BERGEN Thon Hotel Bristol, Torgallmenningen 11, Bergen Lor 25/2 kill n 26/2 kl Man 27/2 ki l O GuliAdam kj ~ per o9<~ ",Iv m"" godkjente stemple< Penge' oeltes Inn pi konto. husk kolltollu',." "", og gyld ig Ieg,\imasjon Motta e n stra bon" ' p.l 1 00,_ V1td Irem";.ning IJV a nnon",n og 19 av gull for over ,- Ve lkommen!

2

3 I ar vij3s5 barn fra Hordaiand oppieve at en av foreidrene far kreft. 68 av disse vii miste mamma eller pappa p;i grunn av sykdommen. Vi har m0tt barna sam har \'Cert gjennorn den t01fe prosessen det er a vcere par0rende. - Rasmus j0rgensen Brekke (14) ble en maidag i 2010 en av de rundt 355 barna som hvert :Ir opplever at en av foreldrene blir ram met av kreft. SANDSLI - Du har blin mer ""rdifull for 111('1\. mamma_ K",fien har gjorl noe mod lankene mine,.ier Rasmus (1 4) og...de' mamma Hilde B""te" v:anm bli' k. - JeS hu,k.r soot d. Rasmu kr", ned h,.. ",m va, viktip' for ham i livn. J<g "odde h.n,om til.i.kr~ ",.tighe<. Men han >i<"". fri,k. f"",ld",., fo, «II<, Hlld. "8 bllr bl, ok 10ynen<_ Fortalt" alt W... nn... i7t1amm.a fortalt~ at de ltadde fun ~ "oen ",,,de "die, I bry<'''' hennes, og.t hun, ku ll. o~,..n" om to dager. lx' '-Or«.Jolk fordl m.mm.,-" jo <gent llg hel. f,i,. R.,m... )}u"e om /<g h.dde vi.., d<t I nge, men /<g fort.lt< ham om.r<fien samme ""' som its fih besl<j<d fro li.ul.:<land. Hilde 'oar. Idri i lvil om hun.imll< (ortel l, ",nnen om... rto".i'l<n I h~y... b'yst. ~n.ykepl<i<' I,<d m.mmo g... ~..,nt<r~'..!11 m<g' Inform«03" In""I,., l).arn<l dill I h, <" <n,," "es. De, h.. j<~ fiorl. Rasmu. h... liiid 1111 voe del han viii. ).~ 'yn..,. d.,.r my< l><>j«i 1'1,. h," m.mm. ",.,. De...,m J<~ Itk< "<1.'" d<l "or", _Jan.." fn a')<j ohl bll "'dd. Rasmus vill< 08>:1.. I.,,,,ron "ulle forlell. a, m.mma.n had de I,,, h.ft 'il... d. m.wene,.d S.r.n...'n... ""Ie. - LoY at du bllrfrlsk \glen En fer<k under""keloe '"ber '" "adig Here rom under 18 ~, blll" ~,..,rende til kref,,} "" foreldre. Pl landsb.tsls,11 nmdl 700 bam mi"., ' in m. mm. ell.r I"PI" pi gntnn.v k",1i i.k I)eI vii si 68 rom i,-arl fylke. Del et met,-a n IIg 1 mist< en f.. enn en mor. Il< kref,form<n. 110m on." fer.. 'il ded.. lunl!'kr<h. "rm' kref,. bry><k.-.n og hj<m".-.f,_ - M.mm. Iorul.. meg m. d on ga n ~.. de' I.r ~od<,-"'n",do,., hun., ,<,1<1'<. 0<",,, hot F! aldrl.,,, 'klkk<lig redd far.. hun.hl do. Men ".i 'ii., foreldremo,e."'i<n si«rumus; - Mamm du mi 10'''' m.g.. du bli, f,isk iiden..i< ~ ".' J<g 'kull< gjo>... mitt [,.,,,..., Hlld. HAR FREItITmEN FORAN SEG: - Du. Or bini me' 'e"mull '.r me g, "'Om"'O, K,.Hen.Or ~jo.-t no. mod ta nhne "';" 0,. ;., RO. my. 11 ' 1 " Med parykk var det akkurat som mamma ble en annen. Derfor var feg glad for at hun valgte bare a ha et skjerf poll hodet. RASMUS ", ).;,,<,.. Hl ld. hu pl.'" b.-y,, k",n, h.. hun '''',,' gjennam ~n ap<r:asjon. c< 1 1<glfil><h.ndlln~ os "'1Iing. P1. 'u".n ce l le~if'kuren ble Hi ld. "ikk.li~ dirli~, - D. m''''«jog'' R.. mu, tr ~ s<g I;" I,kk. Han.111. h.l".;oro rom",e'.u'...,iv om kampl S<" ";11< h' ham m.,j s<~ "'..I<g h.dde d1rllg o>,n.'ttlghe, foc.. i'1l' Ik ke tla"e,.;<'" ~n arden,lig mamm. Doe, ble og>:! en del kj<f ' ins p.l Rasmu. fordi jo~ v.. s;\,lil<". Hilde '0. kon'." m.d K.-. f,fo' ' <nlng<n fo' I fl hj<lp. Hun ~U,1'e.. R mu. tunne tonuk'. h.i",,,,,,,, pi "'Ol<n om h'" tr~ng'e """n li." a kt~ ",ed. Snakke med betsesaster -.leg,nakket m.d hen"" om a/tjeg rbite "!! tcnktc. )cg!<unne l;ioiom lpo< meg. A snak ~", m.,j hel""",,- 1<' er ei ridjeg,;lgi (il.""... i min, i,u, o)on,.,«". rlng<n. Na,m", m."«os>:l.. d., <' lu" 1 1..'< oj nann.1i ""'" ",ullt...,iv a,n ~n.. far~ldr~n~ r'r k",n. -.I<S fornatt.... kwon do Irenins 03" "i h.dde yj", ru';n«hjemm. D. ".. d... k~u ", ' >om om.ykdomme" i'~' 'ok.. m~ pl.",

4 tjni*hluui lind. hi llan d~ bo.no EU' MIIahl_ eli,d.h.. VElKO '-ln EN:.... no.n rllg Ann oll.. Elh.lm monor do. or.,ktlfl b"'n 1.10r.og nlkom m.n, og mod do"o bildo ved inngang.d. ' On.,d ikk o.. ii, - er 9 redde Annelise Elholm fortel' ler at barn pruver;! skjule r"ldsene sine, ror ;i,kline $ykc forcldre. fork "... at del ih e.ii'id or.tnn. 'I<r!;Ihol",. ""m. bl l, o~ s:, opplo,d...,,ii 1,porre 0'" 0" de lure, pi 0'" kreft. Ble en armen m ed "",rykk llild~ 101 ~ "","~n henn.. fa,,.,'" tned ~ j besl~tn t n~ OIll hun "ull. h. p" yk. Med p.orykk,'or de',kkn,"..,m m.mm. bl. "n. nnen. [)el" fol",.., je!!lad fo," hun v'~!e bo,. h. N "i<,fp.;l hod..,"iv om. 1, hi re! '.r oone. Hilde hu,'., ""' R.,m....t h<n ne u«n hi<. If.n 'l'u<' O!: ~ i~ k Inn p.;i m,"nw,ii', men. kq'n ri~n h.n. kom oon o~ '0. m,! p) hode!. Heldigvi. vo'"e h.lw iii Hilde n' 19Je-n og hun., n.l.,ki"", frloli:. Hun P' p.;i en ubl"nku, for ho ld<.,.fl<el"n. un"". fo,' ki.re, R m... E, du redd fo,., momm. en din.~. I f.... f< igjen? I<"~ h., Ingen ~a ~.n 'l. "en J<~ «n~<, IH " s.l my" p.;i de<....,r m.... En lin!.,.i, k.". m.mm., «Iv om du hot U" k,.f,. hot du b<hold, humore'. Klld o: D.'.' F... k.,...,"1 5,..,od K,of"",i.te'.' ""'" hoi" k"".gt.n... llet bo,n 011""11< ; Nor\/< ><1m hor. elle, >om har hott " ethyke... W,. R""U"e"" er nylog ""to';..,. i Jo",n.l ot Clinic.' Ei>KI.miolo9., HAUKElAND I"I<'n erfame kreftsykepleieren ha, ha".n".., foe born ",m pi mrende pa '.. u!<eland.ykehu>.id.n 200,. '.g hor.nd~et med fi... born 110m fonell<r.. de ih e Ii, 110" lo,dl d.n. n""" I!" ng< n d< f.l, Inlorm»jon Om sykdommen e, nl, 10",ld",n.,ror M..,,'e, <>t,n 'k ~er med h,'e"nd", eller I... "fon... ie, hun. S<1v om m.ng< lore ldre vii.k) ne born.,.. d i i ~ke fo"ell< nn heten. e, i ~~. Elholm i "'il om.. bj,n h., "''' ti l.i f.l "It< "m 1"",1 d", n~' re flsykdo",. 8>,., bli' ''l'u''''' nil, de (j, vue me, om >ykdomm.n <>t hvo "'0' <I.., for P' il!i<nnom p.;i.y. kehu"",. Elhol", er on ov ti born... "',,, 1Ig< pj k",lta, ".llngen. Ocr b<,y' " hu n o~ de. nd... h., ans,'a ' fo' 1 ~ nn. u' 0'" innl>.g'" p.o>i"n", h>" b>m, hvo,,,",n de ivore", <>t hvo st.!' oppf01~in! de h., b<. hov 10'. Etter.. loven ble end,., i 2010 h" hel.. perwnell pli~',il. N.,." p"ienlen.. bj,n. -}{an do ay kreft Elholm u, lmo' 8A p.;i.,,.mule '''''' ~ ~refi.hlelingen d... TV med [1~y<""lon "!I Nin,endo IIlI. [cgnesa ~erog mu,;kkanlegg, Kommet bru'" mj'<'v bo,n. ung<lomme" O!I f. mlll<, "''''. 11 komm< II" bon. HOm me' u no... <>~ 'il for<ld", O!: fomllle,.,n.. "'. for' I>."" hun, o~ 10"",""" SiI, en p.o.;"n, 'ommer inn. 'PO' vi om de h., born, h'''' gam I< dh r og h,'. d. he'er, p.,ienlen f., o~ inlonnujon o m "de 'ilbwl Om I.mllle "'mtal<. 0<, 'hi d. f.l l lope',,' de 're fers'. u,,,n,, de e' innl>.g'. Pi f.mlli... m.. l.n to, b>rn, forel dr<. bome.n".. rli, os overlegen >om beh.ndler mo, el.., for m.d, Under... I<n 'PO' vi borno h,. de,,~, om,... ft. Mans" "...' " ma n k. n de a> dc<. O. ~'n vi limn har fantaster Nrllg Inlbrmasjo" kan I;"'" ~I at bjm 13, l>elt [eil O)f>I>falningav h'" foreldreneg.l'gjennom. Ii""n har ril "II med r.nla<i", om h.. ",m <kjer med mol" "Iter far pa 'y"r7\ hu",,', ~ len "wlie id<>n,'ed Hogs' ol<n i astfold. Io"ell<, en.ykepleior u m.n ill' I, ga mmel s u" 110m h.d<k vold",mm" f.n,.,l.,. Om ",llebeh ' " d lln~n mo",n fil<k. v",.1 un ng.l,1 1 ~e h<nd.he, ha, bjm<an,,.,i ~ "ed ""'lcl< ~. ple n p.;i H, ukel.nd >yk<h...,n,,.. fo' 1.. de b>m..,," ~n,k<' de!. m.d""s ned i ",l"romme'. O<r fi, d. ".,re med inn i'; mul.,o,.n. og de ~.n Ii. <itte i "'n,rollrom m.. men' mo e ell., fae fl' b< h.ndl;n~, 10,U".,,:1 hohn. A '''''T'' W Bilm som p.\n.r<mde Gu''''n h.dde Ik\;. 11,. n""n fol" kl.,in! p.;i h,... ",... beh.ndling "'. o! fo,"i'. 0' hon 'rodd< mo re n bl< u,,.tt fo, <t.""ienee he'i' on.n.gr<p., a ~barnllpbl<lul J&lbom>Om "~ IIe1 -~- '2OO9, --."'..._,...,1><'... _<>I_ om.~ i.oybe>iernmei56l om bar neansvorii.r.l.,be""'... oman", _ 0IlP'0IiII... iw ""'... _-= bom:w_..,..,... <yke rw.il.." -omoriig I")'IdsI<..,.."OI...'M' lin- ~bar"""""", IofAIr<mmeOl _ ~.0IlP'--""" bom>om~"""". s..m.a.s<e... ~ ~""""f«cbom oomp;i... ""...

5 18 IN'HE I I «Jeg orket Ikke se pappa den slste uken. for da var han Ikke helt seg selv.» JU l ll ~I) «Hei, jeg heter Julie og er elleve are Jeg er her fordi pappa d0de av kreft.» Julies pappa d0de II. desember for (0 ar siden. r a Treffpunkt m0ter hun andre barn som er parorende. Slik kan voksn e hjelpa - narnoen. r syk Fonelbarna bvasomsl<je!:d< """"'".t "" 01 IDOl"... bekyn1te!, 0I11vb <!elk"" for vit. hvo<ior, _'_011«. Go """"""*'", <mil porsjonei. siikat bame1lw1~ InIW I'n_. ViB:1ftIlI _elbam_ 1ooIlam1..., men si at 1u<1", 0..- "" de l<an 10< at """"mil eliet "._... fa"'" """"'" Slik kan voksn e hjelpa - narnoen. rded ViB:lo1I1IJn<nmed_. La _ '.av>kie<imedden --,...,' _ ""'.. den _ Dl... ' --- Men _""",b.,."et UlnoenIW - RMbetedbamel '" bvo 1OO1ska1 ",.. s.i_<oj.anplo~. B.om..."."...,.."' Y<lksI", _ ~~ STRANDGATEN Ni bam sitter ",ndt e1 boed Kreftforeningen,itt TrelfpunKt. Aile er her foed; n<>en i den,. n",nnes.e famille har kreft eller hilr hatt kreft, Flere hilr mist en fo", lder. Vlnlmerle - De. ""0.coiden I"ppa dooe. De.,.. r den II. desember. fo<1el r'v J ~Iie Bjerl:<Ii (II). ~ }liarn. girl,. bord men rg". -;n. Uer d. om vin rfe';'n. Bri11 Ingunn s-".ig ~r '<d,,. r.,,. Trdr punk' I H<,!!,n. Hun 'I"" h"a d~,hi I vln.<rferien. Itt<. 1< ok.1 rei.. bort. - S:lnn er del rulr n<>en er 'yl:< eller dode. d. blir <Ie, ",' 08 'il,'. n,kelig i d,. pi ferie.,ier hun. M. nge nikker. og Britt Ingunn forsik.-..,. o.m Om" d< $O m "'al.",,.., h,l<mm<.'kte" kommer d l ii gj<ire no< tj<~1 de~. H,'ert Tr<rrpunt' b<i!ynner med en samtol. Der,n.tter de om et tern. >om Britt 'ngunn h.r forber.d, eu.r >om et bam. ell.,. ~n fo... lo.,. h,r ",,..,1;\11. E,,.rp;l hnner d< p;\ n(>< g"'l., dag or de! forskj<i IIg< 1«" med Oda Orm<n Vln,ievoll (22) O!l N.,h. lie Linde J<nsen (23). ",m jobber fri,;lli8 i Kreftfor<ninl!<n. - K1ar1e Ikke:/l v:/lle Mens de.nd... ~ker fortel1er Julie om tt. de""nb<r D.gen d.> p.pp. dode. - J<S or~e' i, t... ham den.is 'e uken. for d. "or han i'ke h.l,.. g ",,1v.J<S hu.k«,.. Idig BOd' "' J<g oj pj TV d. mamma og b", d,.on. mln< kom hj<m og sa.. d~ InJtte sn. tte med meg, fo "ell,,, el l.ydri'w'n. - J<S tl.rte liksom ikk. i srin. d.... d... det. Men jes m.l". pi en m.l.. I". Ii" >om. pi okulderen, II.",,..,b,,,een min. r.,,,,'ler hun. Juli. v:or ""r< ~ r~ 1r d. fa",n ~tk de fo,,'" symplo,nen< pi pl"eepil< lt."inom. En treft 'ype som rammet slimhinn.n. h. no, - Snakker de re oft. om p.p". hj. mm " Hac< h.i,.n,.' 0," h.r beh"" 1M de!, Inen det er I ~I:<- "'nn ". 11<.. tter.., i Sluen fori.n.u. om ham. - H," er d«>om gjor", du lir behov for 1,na,ke om det. dol - PJ Itordag,,r jeg pi d ;,ko«' og d., h0"~ J<g "n~n,you ",I '" me up'. SOln ble,pll' I b<g,... ""I.. n. D.,n.,tel m.mm. og,ies om ".p". p.l h,,'den. - Man", luuke sykeplelere "lie koker. Melding..-nd, Sli".. "ndee.ssen (10) star 0'... for! fo"elle om papp><n "n. - J<8 vii b"., i " de' er "",dis fin'.. h.n bl< (ri.k!!ien ier hun. 0«<r '0 1r, iden n.l. men S'in. 'nah~r for".., mt:d helse",,' '~r h,., 'orsdag. Jog I<nl:<-r fort,." pi d<l, men J<g er "te s.i redd lor" h.n.1:01 bli 'yt I<'W'r. Del for". S.ine 'enk'e d. m.mm. fort.lt< at p.p". h.dd. heft '"".'en~ om han der. Til and... ",m opple,.,." <n "" for ~Idr<n< fir I:... n. hoc hun dorlor ;;;;;: m.., m.. ~omme r oeg og.. ~ r hun pi riding, folgende rid, - Tenk "' de t.n bti h<1t fri"' for de. er s.i m.n!" Rinke, y'epleieee. Le~en. er rerdig, Britt Ingunn og Ma rl.no~ R"" hac I. ~' boll.,. O!l k.kao. Mar"'on.,. ogsj med som I<der. O!l jobb<r som ddgl. "~r I Kre~lor<n l ngen. P",.. n!.ir om fo'''''ii. - Bronn er ;0 best, - Sei det or Mo lde. og A.Ie,und <r en 'hm. slir no<n f.... Xlokt<n n",nner seg ' 930 og d<l or,n." p1 tid< 1 gil hj<m. Kret1Ior<t111>aeflSD1I1teplas> 10< bam "" UI, meiiom oeboli IaI&O som hal- """""' -,- Del..,_ Ira KteI\ """""""""'" cii<t 1Ot'ddre oom tw- "'''''-tw- tw-t ""'" eiier.. dod.. I<reft r 8",1'<"... "'" trt"llpunkt an... _li<'ltu"_'1ill<ggtu K;,,,., ~,. 'Hor.~.o Deterlov ii vrere glad Barn og ungdol11l11er skal ikke ha d,jrlig sam\'illighd for at d ~ fortsetter liv~t og er glade. sdv o m mamma ellcr pappa har kreft. [)e, sier Wde bamea nsv. ri~...,., kr<:fiavdelingen ~ li.ukebnd. An neh.., Elholm og Tone Gjel'vlk Sellevold. Sellevold <T r" <!giver i J(refiforenlngen og koor-dirldtor for Trelfpunt', - J<g oppfordrer,pe'i.l, ung dommer ' ii i fort,.ne live!. De.k. 1 gl u' med, onner, '.;0... ~ I.d~ og ~o,. "g, <1<1.,.. n" is " I "lsi. og de! ok.1 de 1: 1:<0 II>. diril~ '~~,,, er..,nv1"igh<l for. fort<lier El holm. Selle\uld bekrener dene. og for kl.rer.. b.orn of'e hor l.ti.re for i "e~, '. mel 10m glede og "'Ill enn De, or mons<" barn SOm kom m~" p;\ Tn-lIpun". $Om lu"" p~ om de hor Iov I v"ee l "'d n1,. '1<.nd r~.r o1l<l..-g,.i<r hun. A h. de' tjek' er v1k'ig p.l Tretr pun~. Derfor er Ie~ og.~' i vi'.. er. >om don dro m. og m. ling en "or del 'v a,.,.. ns<"mente,. 1><,.,. nn, I na d<1 I;J<t, mod.nd r~ so,n hor Oppl<vd de! sa m 'ne, men for m.nge", ~ dlsse.~' i v1l<l<n. en mi l< i unrytke"8 pi, mener Sell<,uld. Hun und."'r<~<r at det og".,..it,lg fo" ""m J 'n.~'~ om de' SOm.,,und, og,,n,kdlg.

6 ,n, n il: I _,.1 11 Dettelurer barna PO: Nettmote Ko" ",."",../pappa d.7 Kan ,oflon? R'~'U'""'h'.' t.. Kroftl",ooln\le" Smltt.,,roftl H gj«<oilool iftonj,... r. p~ '!>O"m~1 p,\ SA,rIO mond... monom, Ionon 12000g «Etter at jeg mistet pappa, er det lett a bli redd for mamma» David Stendal (8) mistet pappaen sin i kreft for fire maneder siden. - 1M. jeg beg"n"", 1 grlne fordl jeg fa r I~t ""ndt "lie,- bllt lin lei meg. da begyn"",.leg A Icnke 1M P"Pp" o~ sj ~rlo'o' J<~ ~nd o mo'. T~nk.. du 'ny. pll P"PI"-? p,.~idl~.. D.vid se, pt mamma Inl"ild Stendal 110m <itt.. "ed 'iden av h.m i IIOf.en hj<mm. i A.. n. Han tenk... eldig mye p.i henne 0~,1. J>, du h., "'"" "dd;g '~dd 10'.. no..".l ski<,n«l,ne8 H.n 'P"~ _ei, d.t b.. med des. m. mm.l. os.h" du,-cn dt noe "edl., fo"eller hun. Syk I balvallnet h- Oe! er snan to M side" famllien Stendal bie en av mndl NO 00.1' nef.mil""e""" t...,n'" oppl<"'>"ef., en.. foreldrene blir rammet "" 'r.n. D;ov;d h""er det ",Idig god,. - Vi h.dd U~r.t,omm" hj<m r", hy"~n d -1 ~H.-1,< dc<. M<n "'E<n~".. h.n.,"0.1.", h.d d<,."'''.yt 1<.. lor. ''''rem. Han h. dd< k~fi I Iy~la.".,<n, o~ bl. i nnla$t p,\.ykehus. - D. l»pp.a YO, p,\.ykehu ton... j og... 1, ~unn.,kj. D;ov;d h.dd. dot [",I, nir p;lpp;l DAG N DIlPAPPAOOD : - Hln hadcle... dlg yo""".-n!ling..., Men jog hlls~. r bht dl de~.,. ~Je<Id., Mlm",., torul1e at han va, d... hadd<,-cndt. "'",Iutl<n." syk. domm<n h.dd< I.mlile-n <n 'Y'" hu'..,n~ I "uen, sj P"pp,a ' U"""..,'" hj<,nme, fo''''"'' Intoild, Beh.ndling<n ble-.",iu".t i.ugust oktobe, 2011 d<>de l"pl"en. De' 'at n<st<n li n g<>d' I II 'y,domm<n ut"" hus<t,, 1«(};t. vid. H.n "opv<' O! se' opp p.i m.mm. Teak... pjt pappa N;\, Jeglcnker p.\. pappa. klare, jeg ikk.1 I<nk. pi no< ann<t. Det blir sann... dum(. IIvi, noen f", <""mpel.tulleterge.-. meg poi ol<olen, da kan jeg bli ''''ldig lei mes, Det.kjedde litt i da~, fo"ellerd.ivid.. S. du If.. til noen d.? Noen ",,,ne, '''''' m. mm. In!!,i ld. -p cia. til X,istin, X,i"in.. I.,... n ti l David, Hun og,kole-n har IDe" en ' jemp<jobb. 'y." m.mm. t.~, l l d. De fclto' godt m~d p.i ham. Pi Tretfpunkt 155 bam I Ifordaland oppie_ ),""" 1, at en a" roreldrene 11, krdl. Trrtt'pWlkl er Kreftr""''''n' II"tlS tn0i'-"piass ror di"",. "II del va' her,1 m"ue David for forsle 8. n~, H' n tom bon, o~ ville me" n. fonelle no<. sa han, - 1<8 er g. m'" ny her, 1<S.. her fordi jeg har h. tt.n f.,..,m <!<Id v t,eh, fo,ki. "e h.n, 08 fo".. tt<o - H. n hadd.,.. ldis vondt noen gange'. Men jog hu,'" bu, da del.... kjedd., Mamma fo"all< " ha. "0' d0d om mo'!l'.' "li d<t ble- :donn. De( bl< sj le-tt I grln "erpt.li'so,n. - De,fo< ble du "eldis Sl. d da mamma fo,talte om T.. trpun't. iue "n(1 S.1nn at du,unne "elf..nd.. >om h. dde opple-.d litt d<t "mm< SOm d.~,~, tnt,'ild..10, de' "emm«d<t. m.n D.,'ld S,udd... ~ tanoke my< til fgrote gang. - ~.n vi.,..-.,na"" os Ie, sinn. ting, )eg har I.ltt m.ng. g<>d~,'enner her., iet h. n m«l~'.mil. Den siste leden Hjemme lager D.ivid og """nene.ibum om papi"' fie! '" Ida (1])....., (18) og Hd<n~ (JO). -"'~ hll v<' del.. leng<,ii de nytt.", iet D.. 1d. Sammen hot d. ~'" funnn frem bildet fra h." it,.iden d. m.mm. o~ pappa gi~<t ><g. Ingvild h.nte, album... og V"'id vise ' <I" frem. H«.. J<>... ". file-' <' d<t Id.?, st,." h.n. D:tvId Ie, 011 l:><-!ynn~' II fo"el l. om den <i"e f.. ;'n f. mi l;'n va, pl.... h.ndlln!!<n "at.v,lutt<t. ot p,a p p,a da<l. en ut ".rp.i. VI fi'~el med tarn. VI ~t, m... fi,k, humm.. os en pi!l! ''''.,ie, D.vid, Han 10"", n.d i 'j< IIe-.. n og he.'.. \>ild~, Ir"" /erlen I ~o' h_. Han bru,t< no.,in~, 1,,<,.. f (~, d, i", In!!, i ld. D.avid for"""., i fo' '''IIe, - Vi fikk en jlif(i8 h. i os". Den '''' d sto'i iet h.n os vi"" med h.nd.ne. FRISK IGJE~ ' S"n... nd'... n (101.In...,.. on lek: PA1,.ff.unk, or d. t "II"' ntyo I.k. HOT or Ell 181, k,oft, mon or lr1.k Igl tI18). Simon 1101 og M.rloIDI, ~.thollo Lindo J on.u lui or frl'"l1g ", o,boid or "llliguor pi 9ul. l... l1e R: 0 ' my< ta"., "II"'.i l,.u.unkt. HOT or Bondi. 1131, AI. k.. nd.. og Sinton (101.

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann UNIVEITETET I GDE Gid E K E N O G V E : FG: FY6 Fikk/Kjei LÆE: Fikk : e Henik Hogd Kjei : Gehe Lehnn Kle: Do: 7.5. Ekenid, f-il: 9.. Ekenogen beå følgende nll ide: 6 inkl. foide og edlegg nll oge: 5 nll

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006 YS 5 yikk Oinæ kn vå 6. En flu n ut lyfkvn unt 35. khz fo å lokli itt bytt. Vi tnk o t n flu n ut lybøl n nvnt fkvnn it n fly n htiht på 6. / bk t inkt o fly htihtn 5. /. lun o inktt fly i tnin. yhtihtn

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

PERIODEPLAN VEKE 43 PERIODEPLAN VEKE 44 MÅNDAG 24 TYSDAG 25 ONSDAG 26 TORSDAG 27 FREDAG 28 MÅNDAG 31 TYSDAG 1 ONSDAG 2 TORSDAG 3 FREDAG 4

PERIODEPLAN VEKE 43 PERIODEPLAN VEKE 44 MÅNDAG 24 TYSDAG 25 ONSDAG 26 TORSDAG 27 FREDAG 28 MÅNDAG 31 TYSDAG 1 ONSDAG 2 TORSDAG 3 FREDAG 4 IOD V 43 IOD V 44 ÅD 24 YD 25 OD 26 OD 27 D 28 ÅD 31 YD 1 OD 2 OD 3 D 4 orgonling 1 O O U U O O U U 2 O I O Y BID O O O Y BID O 3 U U 2: & H U Y BID U U 2: & H U Y BID 4 I U 2: & H YJI 2: Y I U 2: & H

Detaljer

FAG: FYS113 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann

FAG: FYS113 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann UNVETETET AGDE Gid E K A E N O G A V E : FAG: FY Fikk/Kjei ÆE: Fikk : e Henik Hogd Kjei : Gehe ehnn Kle: Do: 7.5. Ekenid, -il: 9.. Ekenoppgen beå ølgende Anll ide: 6 inkl. oide og edlegg Anll oppge: 5

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

SANGHEFTE FOR LOPPEKASSA

SANGHEFTE FOR LOPPEKASSA SANGHEFTE FOR LOPPEKASSA RO, RO TIL FISKESKJÆR Ro, ro til fiskeskjær Mange fisker får vi der. En til far og en til mor, En til søster og en til bror. Og to til den som fisken dro Og det var vesle RO, RO,

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

FAG: FYS117 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann

FAG: FYS117 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann UNIVEITETET I AGDE Gid E K A E N O G A V E : FAG: FY7 Fikk/Kjei LÆE: Fikk : e Henik Hogd Kjei : Gehe Lehnn Kle: Do: 7.. Ekenid, f-il: 9.. Ekenoppgen beå følgende Anll ide: 6 inkl. foide og edlegg Anll

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE God mor'n god mor'n her er vi igjen. Vi kommer s å glade til barnehagen henn. Vi synger, vi leker vi har det s å flott. Vi vil ikke bytte med kongens eget slott.

Detaljer

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser.

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser. Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB)

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB) C542 Trod H Kvero idag er Herres time ire satser or bladet kor (SATBSAB) Ihold: 1 Salme 9 2 2 Ha vekket hugere (tekst: Eyvid Skeie) 6 Sorgsalme (tekst : Edvard Hoem) 8 4 Natthimmele (tekst: Erik Gusta

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin EKSAMEN I: KLASSE TOM033 TEKNISK VARMELÆRE I Ord. (06HETK 06HMMT 06HMAM 06HMPR) DATO ; Onsdag 28. november 2007 ANTALL OPPGAVER:

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

FAG: FYS Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad

FAG: FYS Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad UNIVEITETET I GDE Gid E K M E N O G V E : FG: FY Fikk LÆE: Fikk : e Henik Hogd Kle: Do:.5.6 Ekenid, f-il: 9. 4. Ekenoppgen beå følgende nll ide: 6 inkl. foide nll oppge: 4 nll edlegg: Tille hjelpeidle

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer