Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen."

Transkript

1 Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: Styrets medlemmer Vår dato: Vår ref: 2015/ Deres dato: Deres ref: Innkalling til styremøte 4. februar møte 1 Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Møtetid: onsdag 4. februar kl til kl Møtestad: møterom A 825 (styrerommet), Kronstad Kl.: : Styremøte Kl.: : Lunsj Kl.: Styremøtet held fram Dersom du ikkje kan møte ber vi om at du gir melding til styresekretariatet v/ståle Berglund på / , eller e-post: Høgskulen ber så mange som mogleg av våre besøkande om å bruke kollektiv transport. Om du planlegg å kome i bil ber vi om at dokker tar kontakt dagen før slik at vi kan bestille parkering i høgskolens parkeringshus. Med hilsen Ole Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør

2 STYREMØTE: MØTE: 1/2015 SAKSLISTE: Sak 1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 2/15 Møtebok frå møte 9/14 Sak 3/15 Referatsaker og orienteringssaker Sak 4/15 Sak-S per januar 2015 Sak 5/15 Godkjenning av årsregnskapet for 2014 (ref. 2014/1385) Sak 6/15 Sak 7/15 Årsplan 2015 delbehandling. Budsjett 2015 med strategiske tildelingar Sak 8/15 Søknad om opprykk til dosent i norsk (Ref. 2014/4673) Sak 9/15 Sak 10/15 Sak 11/15 Sak 12/15 Sak 13/15 Søknad om opprykk til professor i digital tekstkultur og digital didaktikk (Ref. 2014/5451) Søknad om opprykk til professor i datafag ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag (Ref 2015/210) Søknad om opprykk til professor i entrepenørskap og prosjektledelse ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag (Ref 2015/210) Tilsetting utan utlysing i 20 % stilling som professor ii innan elkraft ved Høgskolen i Bergen, avdeling for ingeniør- og økonomifag, institutt for elektrofag i periode på fire år frå tilsetting. Ref (2013/3716) Oppnemning av sakkunnig utval for stilling som professor i engelsk ved Avdeling for lærarutdanning (Saksnr. 2014/3853)

3 Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2014 Møtetid: Onsdag 17. desember kl Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M. Benjaminsen, Sissel Brenna, Marianne Rødseth Espelid, Asle Holthe, Henning Norheim, Beate Lode, Kristian Helland, Mona Strømme, Atle Tidemann (frå kl 10.00), Sissel Østberg. Ingen Høgskoledirektør Audun Rivedal, prorektor Bjørg Kristin Selvik, viserektor Eva Haukeland, dekanar AHS og AL, prodekan AIØ, stabsdirektørar, saksbehandlarar, tilhøyrarar. Ståle Berglund. Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut og publisert på nett Møteboka er ført av administrasjonen.

4 Sak 93/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Rektor gjorde greie for sakslista og dagsorden. Sak 93/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 94/14 Møtebok frå møte 8/2014 (14/1794) Sak 95/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker (14/1794) Sak 96/14 Budsjettfordeling 2015 foreløpig fordeling av hovedrammer (jnr. 2014/5388) Sak 97/14 Ny hovedinstruks fra KD om økonomiforvaltningen ved statlige universitet og høgskoler (jnr. 2014/3263) Sak 98/14 Sak-s per desember 2014 (jnr. 14/4299) Sak 99/14 Endringer i valgreglementet og tidsplan for valgene (jnr. 14/3677) Sak 87/14 Nominasjonskomité (jnr. 14/3677) Sak 100/14 Revidert møteplan 2015 (jnr.14 /1794) Sak 101/14 Direkte overføring av styremøtene (jnr.14 /1794) Sak 102/14 Orienteringssak - Oppstart «Prosjekt desentralisert utdanning i undervannsteknologi, Campus Krisitiansund» - notat til styret (ikke journalpost p.t.) Sak 103/14 Etablering av referansegruppe for 4. ph.d.-program (jnr.13/378) Sak 104/14 Etablering av nye spesialiseringer innen akkreditert mastergradsstudium i klinisk sykepleie: anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie (ABIO) (jnr. 14/4976) Sak 105/14 Styrets tilsettingsutvalg (jnr. 2014/4625) Sak 106/14 Oppnevning av innstillingsutvalg for tilsetting av høgskoledirektør i åremålsstilling (jnr. 14/ 3928) Sak 107/14 Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere (jnr. 14/5169) Sak 108/14 Utlysing av stilling bibliotekdirektør ( jnr.14/5248) Sak 109/14 U.OFF Sak 110/14 U.OFF Sak 111/14 U.OFF Forlenget tilsetting uten utlysning som professor ii i modellbasert programvareutvikling ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for data- og realfag (jnr. 10/2662) Tilsetjing i stilling som professor ii i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi. (jnr. 2014/5363) Tilsetjing utan utlysing som professor i energiteknologi ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag (jnr. 2010/5845) Styret godkjende innkallinga til møtet.

5 Sak 94/14 Møtebok frå møte 8/14 Møtebok frå møte 8/14 blei samrøystes godkjend med dei merknadane som blei gitt i møtet. Sak 95/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker (14/1794) Rektor orienterte om: - Møte med Helse Bergen - Tildeling av midler til samarbeid med Kina - Tildeling av midler fra Hordaland fylkeskommune i tilknytning til bygg og klima - AIØ tildelt midler fra NFR til Global Subsea Hub - Presentasjon av førebuingane til arbeidet med strategisk plan Faglig understruktur ved HiB Styret hadde eit ordskifte om strategi og fagleg understruktur. Direktøren orienterte om følgjande saker: - Anskaffelsesområdet. - Regnskapsstatus per oktober Oppsummering av status for prosjekt Kronstad. Utsendte referatsaker og orienteringssaker: Referat frå møte i utdanningsutvalet Referat frå møte i LMU Brev frå KD: Strukturmeldingen og styrets funksjonsperiode Brev frå KD: Oppfølging av Meld. St. 13 ( ) Utdanning for velferd Forsøk med opptak til enkelte helse- og sosialfagsutdanninger og barnehagelærerutdanning med grunnlag i relevant fagbrev : Resolusjonar frå Studentparlamentet: - La studentstemmen telle - Det var bedre før - Boss-spann i klasserom

6 - Grupperom til studenter, ikke lærere : Notat frå Studentparlamentet: Om honorar og AU Brev frå KD: Avlysing av høring: Forslag til endringer i universitetsog høgskoleloven og egenbetalingsforskriften Fullmaktsaker: : Oppnevning av sakkyndig utvalg for vurdering av søkere til stilling som professor i sykepleiefag ved Avdeling for helse- og sosialfag (jnr. 14/4174) Orienteringssaker lagt ut i møtet: - Protokoll frå forhandling Referat frå møte på verksemdsnivå 12. desember 2014 Sak 96/14 Budsjettfordeling 2015 foreløpig fordeling av hovedrammer (2014/5388) Dokumenter i saka: 1. Prop 1 S ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2015 fra KD (teknisk dokumentasjon) 3. Styresak 106/2008 Justering av intern budsjettmodell 4. Styresak 77/2010 Strategisk plan Styresak 91/2013 Budsjettforslag 2015 forslag utenfor rammen 6. Styresak 114/2013 Intern budsjettfordeling 2014 foreløpig tildeling 7. Styresak 05/2014 Endelig budsjettfordeling Styresak 84/2014 Budsjettanalyse Budsjettfordeling 2015 teknisk dokumentasjon (vedlegg 1) Innstilling til vedtak 1. Styret viser til premissene i fordelingen og godkjenner foreløpig budsjettfordeling for Endelig budsjettfordeling, herunder fordeling av den strategiske avsetningen, vil bli vedtatt av styret på første møte i Styret ber om at fordelingsmodellen evalueres høsten 2015, og viser her bl.a. til innføring av nytt, nasjonalt finansieringssystem fra 2016 samt ny strategisk plan for høgskolen.

7 På bakgrunn av innspel i debatten blei det foreslått endring av punkt 3 etter forslag frå Asle Holthe, om at evalueringa av budsjettmodellen blir starta allereie våren Vedtak: 1. Styret viser til premissene i fordelingen og godkjenner foreløpig budsjettfordeling for Endelig budsjettfordeling, herunder fordeling av den strategiske avsetningen, vil bli vedtatt av styret på første møte i Styret ber om at evaluering av budsjettmodellen startes våren 2015, og viser her bl.a. til innføring av nytt, nasjonalt finansieringssystem fra 2016 samt ny strategisk plan for høgskolen. Samrøystes Sak 97/14 Ny Hovedinstruks fra KD om økonomiforvaltningen ved statlige universitet og høgskoler (ref.2014/3263) Dokumenter i saka: 1. Brev frå Kunnskapsdepartementet 10. juli 2014 (vedlegg 1) 2. Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltning ved statlige universitet og høgskoler (vedlegg 2) 3. Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 3) 4. Reglement for økonomistyring i staten (R) og Bestemmelser om økonomistyring i staten (B), fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013 (virkning fra 1. januar 2014) 5. Lov av 1. april 2005 nr.15 om universiteter og høgskoler (UHL) 6. Sak 77/2000 Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Bergen 7. Sak 90/2002 Endrede hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Bergen 8. Sak 11/2005 Reviderte hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Bergen 9. Delegasjonsreglementet av 24. juni 2013

8 Innstilling til vedtak: 1. Styret tar departementets hovedinstruks om økonomiforvaltning til etterretning. 2. Styret vedtar forslaget til reviderte Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Bergen. Vedtak: 1. Styret tar departementets hovedinstruks om økonomiforvaltning til etterretning. 2. Styret vedtar forslaget til reviderte Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Bergen. Samrøystes Sak 98/14 SAK-S per desember 2014 Dokument i saka: - Brev frå KD av 26. mai 2014 Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren - Brev til avdelingene vedrørende SAKS, av 11. august Mandat og struktur for sentral arbeidsgruppe, brev av 11.august Svarbrev fra avdelingene (per ultimo august 2014 se tidligere sak) - Brev til KD foreløpig innspill av 4. september til dialogmøte 25. september Notat 1. - Brev til aktuelle høgskoler av 7. oktober 2014 om styrets vedtak av 17. september. - Brev fra KD av 8. oktober 2014, oppsummering av dialogmøtene med sektoren - Innspill fra AIØ (gitt i tidligere sak) - Innspill fra AHS (gitt i tidligere sak) - Innspill fra AL (gitt i tidligere sak) - Notat 2 til KD fra HiB, med vedlegg - Saksfremlegg til styret sak 61/14 med vedlegg (se tidligere behandlinger)

9 - Saksfremlegg til styret sak 76/14 med vedlegg (se tidligere behandlinger) - Brev fra KD angående forlenget funksjonstid for styret (se referatsaker) - Brev fra KD oppsummering av innspill og invitasjon til møte 18. des. (vedlegg 1) - Brev til HiT og HBV fra KD: - Innspill om sammenslåing (vedlegg 2) Styret fekk utdelt siste utspel frå HiB i saka og i møtet blei det gitt munnelg oppdatering om dei siste vedtaka ved HiSF. Rektor orienterte styret om den møteverksemda som har vore og som er planlagd. Innstilling til vedtak: Utformes etter styrets drøftinger av saken. Med bakgrunn i debatten i styret utforma styret følgjande Vedtak: 1. Styret opprettholder vedtaket fra 22. oktober For den videre behandling ønsker styret å avvente tilbakemeldingen fra møtet med Kunnskapsdepartementet Samrøystes

10 Sak99/14 Endringer i valgreglementet og tidsplan for valgene (14/3677) Dokument i saka: - Lov om universiteter og høgskoler - Likestillingsloven - Styresak 7/2011 Valgstyre og nominasjonskomité - medlemmer og mandat - Gjeldende Valgreglement for Høgskolen i Bergen, sist revidert (vedlegg 1) - Styresak 77/2014 Valg ved Høgskolen i Bergen 2015 Valgreglement og valgstyre - Styresak 58/2014 Val av rektor, prorektor, styremedlemmer og Avdelingsråd - Styresak 44/2014 Styring og leiing HiB Valgstyrets anbefalinger om endringer i valgreglementet og tidsplan for valg 2015 (vedlegg 2) - Valgstyrets forslag til nytt valgreglement 2015 (vedlegg 3) - Referat fra møte i valgstyret (vedlegg 4) - Referat fra møte i valgstyret med tidsplan for valg og forslag til revidert valgreglement (vedlegg 5) - Innspill fra organisasjonene (vedlegg 6 tidligere referatsak til styret) Innstilling til vedtak: 1. Styret vedtar å beholde dagens ordning med valg av rektor og prorektor i par. 2. Valgstyrets forslag til endring i vekting av stemmer godkjennes. 3. Regelen om valg i valgforsamling fjernes fra valgreglementet. 4. Styret slutter seg til valgstyrets tidsplan for valgene. Styret drøfta saka. På bakgrunn av drøftingane blei det foreslått frå Sissel Brenna følgande alternative forslag til nytt første punkt:

11 1. Styret vedtar å følge valgstyrets flertall og ønsker at rektor og prorektor velges i individuelle valg. Forslaget blei satt opp mot direktøren si innstilling og forslaget falt mot sju stemmer. Brennas forslag blei støtta av: Brenna, Holthe, Norheim og Espelid. Vedtak: 1. Styret vedtar å beholde dagens ordning med valg av rektor og prorektor i par. Vedtatt mot 4 stemmer. Styret voterte samla over dei resterande punkta: 2. Valgstyrets forslag til endring i vekting av stemmer godkjennes. 3. Regelen om valg i valgforsamling fjernes fra valgreglementet. 4. Styret ber valgstyret om å justere tidsplanen i samsvar med punkt Styret ber om det sittende valgstyre evaluere dagens ordning umiddelbart etter at valget er gjennomført Samrøystes Sak 87/14 Oppnemning av nominasjonskomite Lov om universiteter og høgskoler Likestillingsloven Styresak 7/2011 Valgstyre og nominasjonskomité - medlemmer og mandat (vedlegg1) Styresak 44/2014 Styring og leiing HiB Valgreglement for Høgskolen i Bergen Styresak 98/14 Endringer i valgreglementet og tidsplan for valgene Forslag til vedtak: Gruppe: Navn: Vitenskapelige AL Førstelektor Åsta Birkeland Vara: Førsteamanuensis Johan Lie Førstelektor Bente Brathetland

12 Vitenskapelige AIØ Professor Yngve Lamo Vara: Professor Talal Rahman Professor Ragnar Gjengedal Vitenskapelige AHS Høgskolelektor Terje Årsvoll Olsen Vara: Førsteamanuensis Silje Mæland Førsteamanuensis Birgitte Graverholt Teknisk administrative Kari Elin Røyrane, Biblioteket Vara: Merete Andersen, AHS Rune Jacobsen, Drift Studenter: Marius Eideim og Britt Marie Andersson Varaer: Fredrick Bødtker Andreas Olsbø Hege Mari Lassemo Støfring Terje Årsvoll Olsen oppnevnes som leder og Kari Elin Røyrane oppnevnes som nestleder. Høgskoledirektøren tilordner nødvendige administrative resurser etter behov. Styret drøftet saka. Det blei peikt på at det foreslåtte utvalet ikkje hadde representasjon frå Møllendalsvein. Ved å bytte om på kandidatane frå AL, Åsta Birkeland og Bente Brathetland,vil ein få til ein slik representasjon. Dette blei støtta av styrerepresentantane og styret fatta følgjande Vedtak: Styret oppnevner følgende representanter og varaer til nominasjonskomiteen: Vitenskapelige AL Førstelektor Bente Brathetland Vara: Førsteamanuensis Johan Lie Førstelektor Åsta Birkeland Vitenskapelige AIØ Professor Yngve Lamo

13 Vara: Professor Talal Rahman Førsteamanuensis Ragnar Gjengedal Vitenskapelige AHS Høgskolelektor Terje Årsvoll Olsen Vara: Førsteamanuensis Silje Mæland Førsteamanuensis Birgitte Graverholt Teknisk administrative Kari Elin Røyrane, Biblioteket Vara: Merete Andersen, AHS Rune Jacobsen, Drift Studenter: Marius Eideim og Britt Marie Andersson Varaer: Fredrick Bødtker Andreas Olsbø Hege Mari Lassemo Støfring Terje Årsvoll Olsen oppnevnes som leder og Kari Elin Røyrane oppnevnes som nestleder. Høgskoledirektøren tilordner nødvendige administrative resurser etter behov. Samrøystes

14 Sak 100/14 Revidert møteplan 2015 (ref.14 /1794)) Dokument i saka: Innstilling til vedtak: Styret viser til saksførelegget og vedtar revidert møteplan for Styret diskuterte saka og kom til at Styreseminaret justeres til august. Vedtak: 1. Styret viser til saksførelegget og vedtar revidert møteplan for 2015 med endring i forhold til at dato for styreseminaret settes til august. Samrøystes Sak101/14 Direkte overføring av styremøtene Dokument i saka: Ingen Innstilling til vedtak: Ingen saken ble lagt frem til drøfting. Styret drøfta saka og kom fram til at saka utsettast til etter at det nye styret kjem saman hausten 2015.

15 Sak 102/14 Orienteringssak - Oppstart «Prosjekt desentralisert utdanning i undervannsteknologi, Campus Krisitiansund» Dokument i saka: Notat frå Høgskoledirektøren delt ut i møte Notat frå AIØ v/institutt for maskin- og marinfag Innstilling til vedtak: Til orientering Styret fekk ein gjennomgang av saka frå høgskoledirektøren og rektor. Styret tok saka til orientering. Sak 103/14 Etablering av referansegruppe for det fjerde doktorgradsområdet (jnr: 13/378) Dokument i saka: 1. Styresak 118/2013 Utvikling av det fjerde doktorgradsområdet (Ref. 13/378) 2. FoU 13/2014 Status for utvikling av doktorgradsstudium (Ref. 2014/403) 3. FoU 12/2010 Utvikling av doktorgradsområder (Ref. 2010/483) 4. Styresak 49/2010 Utvikling av doktorgradsområde. Mandat for arbeidsgrupper og etablering av referansegrupper for doktorgradsområde (Ref. 09/3688) 5. Forslag til referansegruppe for det 4 doktorgradsområdet (vedlegg 1) 6. Innspill til representant til referansegruppen fra tillitsvalgte på virksomhetsnivå (vedlegg 2) 7. Innspill til studentrepresentant fra studentparlamentet (vedlegg 3) 8. CV eksterne medlemmer Innstilling til vedtak: Styret viser til premissene i saken og godkjenner foreslåtte sammensetning av referansegruppe for utvikling av det fjerde doktorgradsstudiet med arbeidstittel Innovasjonspraksis i profesjons- og samfunnsperspektiv.

16 Styret gir høgskoledirektør i samråd med rektor fullmakt til å godkjenne resterende forslag til kandidat til referansegruppen som vil bli foreslått fra leder for arbeidsgruppen for det fjerde doktorgradsstudiet. Vedtak: Styret viser til premissene i saken og godkjenner foreslåtte sammensetning av referansegruppe for utvikling av det fjerde doktorgradsstudiet med arbeidstittel Innovasjonspraksis i et profesjons- og samfunnsperspektiv. Styret gir høgskoledirektør i samråd med rektor fullmakt til å godkjenne resterende forslag til kandidat til referansegruppen som vil bli foreslått fra leder for arbeidsgruppen for det fjerde doktorgradsstudiet. Samrøystes Sak 104/14 Etablering av nye spesialiseringer innen akkreditert mastergradsstudium i klinisk sykepleie: anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie (ABIO) (j.nr 2014/4976) Dokument i saka: 1. Følgeskriv fra Avdeling for helse- og sosialfag datert Søknad fra Avdeling for helse- og sosialfag etter NOKUTs søkermal med vedlegg 3. Studieplan 4. Behovsanalyse, finansiering, praksisavtaler mm 5. Brev fra NOKUT datert : Vedtak om akkreditering mastergradsstudium i klinisk sykepleie (120 studiepoeng)

17 Innstilling til vedtak: Styret godkjenner at det etableres fire nye spesialiseringer innen mastergrad i klinisk sykepleie: anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie(abio) med første opptak høsten Vedtak: Styret godkjenner at det etableres fire nye spesialiseringer innen mastergrad i klinisk sykepleie: anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie (ABIO) med første opptak høsten Samrøystes Sak 105/14 Styrets tilsettingsutvalg (saksnr. 2014/4625) Dokument i saka: 1. Universitets- og høgskoleloven 2. Tjenestemannsloven 3. Personalreglement for Høgskolen i Bergen 4. Delegasjonsreglement for Høgskolen i Bergen 5. Sak 44/2014: Styring og ledelse ved HiB Innstilling til vedtak: Ingen saka blei lagt fram for drøfting i styret utan forslag til vedtak. Styret drøfta saka og kom med innspel til vidare handsaming.

18 Sak 106/14 Oppnevning av innstillingsutvalg for tilsetting av høgskoledirektør i åremålsstilling (ref 14/ 3928) Dokument i saka: 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Tjenestemannsloven 3. Utlysningstekst for åremålsstilling som høgskoledirektør Innstilling til vedtak: Styret fastsetter følgende innstillingsutvalg for innstilling av kandidater til åremålsstilling som høgskoledirektør ved HiB: - Ole-Gunnar Søgnen (leder) - Atle Tidemann (ekstern styrerepresentant) - Henning Norheim (teknisk/administrativ representant i styret) - Marianne Rødseth Espelid (studentrepresentant i styret) - En person oppnevnt av organisasjonene Personaldirektøren skal være sekretær for innstillingsutvalget. Et samlet utvalg skal delta i intervju og legge fram innstilling. Høgskoledirektøren deltok ikkje i handsaminga av saka. Styret drøfta saka og blei samde om å stryke nest siste avsnitt og fatta følgjande Vedtak: Styret fastsetter følgende innstillingsutvalg for innstilling av kandidater til åremålsstilling som høgskoledirektør ved HiB: - Ole-Gunnar Søgnen (leder) - Atle Tidemann (ekstern styrerepresentant) - Henning Norheim (teknisk/administrativ representant i styret) - Marianne Rødseth Espelid (studentrepresentant i styret) - En person oppnevnt av organisasjonene Et samlet utvalg skal delta i intervju og legge fram innstilling. Samrøystes

19 Sak 107/14 Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere (saksnr. 2014/5169) Dokument i saka: 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 10/2007: Utlysing av åremålstillinger som instituttledere og programansvarlige 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Forslag til utlysningstekst (vedlegg 1) 5. Forslag til stillingsomtale for instituttledere og programansvarlige (vedlegg 2) Innstilling til vedtak: 1. Styret godkjenner stillingsomtale og foreløpig utlysningstekst for stillinger som instituttleder/programansvarlig/senterleder. Høgskoledirektør, i samråd med rektor, får fullmakt til å godkjenne endelig utlysningstekst. 2. Innstillingsutvalget får følgende sammensetning: - høgskoledirektør, leder utvalget (høgskoledirektør kan delegere ledervervet til dekan) - en representant for undervisnings- og forskerstillinger ved den aktuelleavdeling, oppnevnt av dekan ved avdelingen - en ekstern representant med førstekompetanse innen ett av - avdelingens fagområder, foreslått av dekan og godkjent av høgskoledirektør, i samråd med rektor en student ved den aktuelle avdelingen, oppnevnt av det aktuelle Studentrådet

20 Styret drøfta saka og på bakgrunn av innspela i debatten fatta styret følgjande Vedtak: 1. Styret godkjenner stillingsomtale og foreløpig utlysningstekst for stillinger som instituttleder/programansvarlig/senterleder. Høgskoledirektør, i samråd med rektor, får fullmakt til å godkjenne endelig utlysningstekst. 2. Innstillingsutvalget får følgende sammensetning: - Dekanen ved gjeldende avdeling leder utvalg. Høgskoledirektør kan inngå for dekanen. En representant for undervisnings- og forskerstillinger ved den aktuelle avdeling, oppnevnt av dekan ved avdelingen - prorektor eller viserektor - en student ved den aktuelle avdelingen, oppnevnt av det aktuelle studentråd Samrøystes Sak 108/14 Utlysing av stilling bibliotekdirektør (saksnr. 2014/5248) Dokument i saka: 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 3. Styresak 71/2010 Organisering av biblioteket 4. Styresak 115/2013 Organisasjonsprosjektet 5. Forslag til utlysningstekst for stillingen som bibliotekdirektør (Vedlegg 1) Innstilling til vedtak: 1. Høgskolestyret slutter seg til forslaget om utlysning av stilling som Bibliotekdirektør 2. Høgskoledirektør får fullmakt til å fastsette endelig utlysningstekst etter drøfting i styret og i samråd med rektor

21 Vedtak: 1. Høgskolestyret slutter seg til forslaget om utlysning av stilling som Bibliotekdirektør 2. Høgskoledirektør får fullmakt til å fastsette endelig utlysningstekst etter drøfting i styret og i samråd med rektor. Samrøystes Sak 109/14 Forlenget tilsetting uten utlysning som professor II i modellbasert programvareutvikling ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for data- og realfag (ref 10/2662)) Dokument i saka: 1. Anmodning fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag (vedlegg 1) 2. Styresak 140/2011: Tilsetting uten utlysning som professor II i modellbasert programvareutvikling Innstilling til vedtak: Gabriele Taentzer tilsettes som professor II (st.kode 1030) i modellbasert programvareutvikling i 20 % stilling ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for data- og realfag i perioden , jf. forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6.

22 Vedtak: Gabriele Taentzer tilsettes som professor II (st.kode 1030) i modellbasert programvareutvikling i 20 % stilling ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for data- og realfag i perioden , jf. forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6. Samrøystes Sak 110/14 Tilsetjing i stilling som professor II i fysioterapi ved Bøgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi. Dokument i saka: 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillingar ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillingar ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitskaplege stillingar 4. Anmodning om tilsetting frå Avdeling for helse- og sosialfag (vedlegg 1) Innstilling til vedtak: Jan Magnus Bjordal får tilbod om midlertidig tilsetjing som professor II (20 % stilling) i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag i perioden , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Vedtak: Jan Magnus Bjordal får tilbod om midlertidig tilsetjing som professor II (20 % stilling) i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag i perioden , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Samrøystes

23 Sak 111/14 Tilsetjing utan utlysing som professor i energiteknologi ved Avdeling for ingeniør- og Økonomifag (Ref. 2010/5845) Dokument i saka: 1. Lov om universiteter og høgskoler 2. Lov om statens tenestemenn 3. Forskrift til Lov om statens tenestemenn 4. Styresak 31/2008 Tilsetjing i vitskaplege stillingar 5. Fullmaktsak, Oppnemning av sakkyndig utval, datert Anmodning får Avdeling for ingeniør- og økonomifag om tilsetjing utan utlysing (vedlegg 1) 7. Notat frå Richard Grant (vedlegg 2) 8. Sakkyndig vurdering, mottatt (vedlegg 3) 9. Stillingsomtale (vedlegg 4)) Innstilling til vedtak: Richard J. Grant vert tilsett utan utlysing i stilling som professor innan energiteknologi (st.kode 1013) ved Høgskolen i Bergen, p.t. Avdeling for ingeniør og økonomifag, Institutt for maskin- og marinfag, jf. Forskrift til tenestemannslova 2, pkt. 5 og Universitets- og høgskolelova 6-3, pkt. 4. Vedtak: Richard J. Grant vert tilsett utan utlysing i stilling som professor innan energiteknologi (st.kode 1013) ved Høgskolen i Bergen, p.t. Avdeling for ingeniør og økonomifag, Institutt for maskin- og marinfag, jf. Forskrift til tenestemannslova 2, pkt. 5 og Universitets- og høgskolelova 6-3, pkt. 4. Samrøystes

24 Eventuelt: - Neste møte er Spørsmål frå representanten Mona Strømme om arbeidet med sivilingeniørutdanninga ved HiB Rektor ga ei kort orientering om dette arbeidet. Rektor takka for møtet og ønskte alle ei god jul og eit godt nytt år! Møtet blei heva Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskolediretør

25 SAK 3/15 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker (jr.nr: 15/) Orientering ved rektor og ved høgskoledirektør - Forslag om ny finansieringsmodell - Status for arbeidet med understruktur Utsendte referatsaker og orienteringssaker: Brev frå NOKUT Negativt vedtak - Søknad om akkreditering av ph.d.-studium i kunnskapsbasert praksis i helsefag -HiB Brev frå NOKUT Nasjonale deleksamener i lærer-, sykepleie- og revisjonsutdanninger Brev frå KD Bruk av agenter ved betaling til Cristin Brev frå KD Informasjon om innføring av Digital postkasse Brev frå KD Statsbudsjettet for 2015 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen Brev frå RR Revisjon av anskaffelser U off rr.l Brev frå KD Nye høyskolestyrer fra 1. august nominering av eksterne styremedlemmer Brev til RR Vedr. Riksrevisjonskommentarer til revisjon av anskaffelsesområdet ved Høgskolen i Bergen Klagenemndas for offentlege anskaffelser - avgjørelse Fullmaktsaker: Orienteringssaker lagt ut i møtet: - Referat frå møte på verksemdsnivå

26 Høgskolen i Bergen Postboks BERGEN Drammensveien 288 Postboks 578, 1327 Lysaker Tlf: Faks: Saksbehandler: Ingvild Andersen Helseth Vår ref: 13/ Vår dato: Dir. tlf: Deres ref: Deres dato: Negativt vedtak - søknad om akkreditering av ph.d.-studium i kunnskapsbasert praksis i helsefag - Høgskolen i Bergen Vi viser til søknad innsendt til fristen 1. november 2013 om akkreditering av ph.d.-studium i kunnskapsbasert praksis i helsefag ved Høgskolen i Bergen. De sakkyndige avga sin uttalelse i vurdering datert 21. august 2014, med tilleggsvurdering av 1. november NOKUTs styre har vurdert vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013, og har etter dette truffet følgende vedtak: Søknad om akkreditering av ph.d.-studium i kunnskapsbasert praksis i helsefag ved Høgskolen i Bergen avslås. Begrunnelse for vedtaket Følgende krav i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 (studietilsynsforskriften) er ikke oppfylt: Rekruttering av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium Studiet skal ha et dekkende navn Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det skal formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert studium, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Se vedlagte tilsynsrapport for utdypende begrunnelse.

27 Hjemmel for vedtaket Etter universitets- og høgskoleloven 1 skal NOKUT ved akkreditering av studier i høyere utdanning vurdere om utdanningen fyller et gitt sett med kriterier. Kunnskapsdepartementet har i forskrift 2 gitt NOKUT hjemmel til å fastsette slike kriterier i egen forskrift og til å gi retningslinjer for utforming og behandling av søknader om akkreditering av studier og institusjoner. NOKUT har fastsatt kriteriene i studietilsynsforskriften 3. Det er informert om våre kriterier og retningslinjer for søknader og søknadsbehandlingen gjennom søkerkurs og i «Veiledning til studietilsynsforskriften, med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier» i gjeldende syklus. Klagefrist Vi gjør oppmerksom på at avslag av en søknad er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2. Avgjørelsen om avslag kan påklages etter reglene i forvaltningslovens 28. Vi gjør oppmerksom på at de sakkyndiges faglige vurdering ikke kan påklages 4. Ifølge forvaltningslovens 29 er klagefristen tre uker, regnet fra det tidspunktet vedtaket kom fram til institusjonen. En eventuell klage sendes til NOKUT, jamfør forvaltningslovens 32. Dersom vi opprettholder vedtaket, videresender vi klagen til Klagenemda for vedtak fattet av NOKUT. Med hilsen Øystein Lund avdelingsdirektør Trine Johansen Meza ass. avdelingsdirektør Vedlegg: Kopi uten vedlegg: NOKUTs tilsynsrapport Sakkyndige Lånekassen Kunnskapsdepartementet 1 Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-1 første ledd 2 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 1. februar 2010 nr. 96, 3-1 sjette ledd 3 Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, 1-9 (c).

28 Mottakere i henhold til vedlagt liste, Sendes kun som e-post Drammensveien 288 Postboks 578, 1327 Lysaker Tlf: Faks: Saksbehandler: Kyrre Matias Goksøyr Vår ref: Vår dato: /560-9 Dir. tlf: Deres ref: Deres dato: Nasjonale deleksamener i lærer-, sykepleie- og revisjonsutdanninger NOKUT fikk tidligere i høst i oppdrag fra KD om å gjennomføre et pilotprosjekt med nasjonale deleksamener i høyere utdanning. Bakgrunnen for oppdraget er at eksamenene kan bidra til å gi samfunnet nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå i utvalgte fag. Prosjektet skal dessuten gi det enkelte fagmiljø mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og utvikle studiekvaliteten på grunnlag av dette. De utvalgte utdanningene KD har presisert at studenter som studerer grunnskolelærerutdanning, både GLU 1 7 og GLU 5 10, som har matematikk, skal inngå i prosjektet. NOKUT har vært i dialog med Nasjonalt profesjonsråd for sykepleierutdanning, og på bakgrunn av dialogen har vi valgt ut bachelorgradsstudiet i sykepleie, anatomi og fysiologi. NOKUT har også valgt ut bachelorgradsstudiet i revisjonsfag / bachelorgradsstudiet i regnskap og revisjon, etter møte med representanter for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Prosessen videre NOKUT mener det er viktig at fagmiljøene blir inkludert i prosjektet, og ønsker et tett samarbeid både med eksperter på testutvikling og de utvalgte fagmiljøene. NOKUT vurderer det også som en fordel om prosjektet inngår som en del av kvalitetsarbeidet sektoren allerede gjør. Vi vil starte dialogen med de ulike faglige rådene for utdanningene som er valgt ut og komme tilbake til institusjonene med mer informasjon på nyåret. Prosjektplanen, slik den nå ser ut, er vedlagt. Denne vil justeres etter mer inngående dialog med rådene, fagmiljøene og testeksperter, men setter rammene for prosjektet Nasjonale deleksamener.

29 Hvis dere har spørsmål kan dere kontakte prosjektleder for Nasjonale deleksamener, seniorrådgiver Kjersti Tokstad, Med hilsen Øystein Lund avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby ass. avdelingsdirektør Vedlegg: Prosjektplan

30 Hovedmottakere: Diakonhjemmet Høgskole Handelshøyskolen BI Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen Betanien Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Høyskolen Diakonova Lovisenberg diakonale høgskole NLA Høgskolen Samisk høgskole Universitetet i Agder Universitetet i Nordland Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kopimottakere: Fagpersoner ved institusjonene Den norske Revisorforening Norsk studentorganisasjon Norges sykepleierforbund NSF Student Pedagogstudentene Utdanningsforbundet

31 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/ Bruk av agenter ved betaling til Cristin Vi viser til at Cristin forhandler konsortieavtaler på vegne av institusjoner, og at flere institusjoner bruker en agent til å formidle oppgjøret til Cristin. En av institusjonene har betalt et større beløp til en agent, Swets Information Services AS, og denne gikk konkurs før beløpet ble videreformidlet til Cristin. Vi er kjent med at det foretas en gjennomgang av grunnlaget for at Cristin forhandler konsortieavtaler på vegne av institusjonene. Departementet forutsetter at det i oppgjøret mellom Cristin og institusjonene ikke benyttes agenter til å forestå rene betalingsformidlinger. Videre er vi kjent med at aktuelle agenter tilbyr også andre tjenester, herunder særskilte tidskriftsavtaler mv. Institusjonene må fortsatt vurdere konkret om de ønsker å benytte agentene til slike tjenester. Med hilsen Lars Vasbotten (e.f.) avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Erling H. Dietrichson seniorrådgiver Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Erling H. Dietrichson 0032 Oslo Org no

32 Adresseliste Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Høgskolen i Bergen Postboks BERGEN Høgskolen i Buskerud og Postboks KONGSBERG Vestfold Høgskolen i Gjøvik Postboks GJØVIK Høgskolen i Harstad Havnegt HARSTAD Høgskolen i Hedmark Postboks ELVERUM Høgskolen i Lillehammer Postboks LILLEHAMMER Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks MOLDE Høgskolen i Narvik Postboks NARVIK Høgskolen i Nesna 8700 NESNA Høgskolen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4, St. Olavs plass 0130 OSLO Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks SOGNDAL Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskoleadministrasjonen 7004 TRONDHEIM Høgskolen i Telemark Postboks PORSGRUNN Høgskolen i Volda Postboks VOLDA Høgskolen i Østfold 1757 HALDEN Høgskolen i Ålesund Serviceboks ÅLESUND Høgskolen Stord/Haugesund Klingenbergveien STORD Kunst- og designhøgskolen i Strømgaten BERGEN Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St Olavsplass 0130 OSLO Norges Handelshøyskole Helleveien BERGEN Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806 OSLO Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks ÅS Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua 0302 OSLO Norges teknisknaturvitenskapelige universitet 7491 TRONDHEIM Samisk høgskole Hánnoluohkká KAUTOKEINO Universitetet i Agder Serviceboks KRISTIANSAND S Universitetet i Bergen Postboks BERGEN Universitetet i Nordland Postboks BODØ Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO Universitetet i Stavanger 4036 STAVANGER Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Cristin 9019 TROMSØ Side 2

33 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/ Informasjon om innføring av Digital postkasse Vi viser til vårt brev av 5. november 2014 om digitaliseringsrundskrivet 2014 og digital kommunikasjon som hovedregel. Vi viser også til omtale av Digital postkasse i tildelingsbrevet for Alle statlige forvaltningsorganer som sender post på papir skal ta i bruk Digital postkasse til innbyggere innen første kvartal Innen 1. juli 2015 skal disse forvaltningsorganene lage en plan for å ta Digital postkasse til innbyggere i bruk. Planen skal lages i samråd med Difi, og inneholde kostnader, gevinster og omtale av arbeidet med gevinstrealisering. For å gjøre en slik innføring så effektiv som mulig for institusjonene, planlegger UNINETT i samråd med departementet å opprette et prosjekt for å komme frem til et felles forslag til innføringsplan som skal kunne tilpasses den enkelte virksomhet. Et slikt prosjekt vil starte med en kartleggingsfase i begynnelsen av Når prosjektet er etablert vil Bernt Skjemstad fra UNINETT være prosjektleder, og spørsmål og informasjon i forbindelse med innføringen av digital postkasse kan rettes til han på e-postadresse Med hilsen Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Gustav Birkeland Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland 0032 Oslo Org no

34 seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Kopi til: UNINETT AS Side 2

35 Adresseliste Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Høgskolen i Bergen Postboks BERGEN Høgskolen i Buskerud og Postboks KONGSBERG Vestfold Høgskolen i Gjøvik Postboks GJØVIK Høgskolen i Harstad Havnegt HARSTAD Høgskolen i Hedmark Postboks ELVERUM Høgskolen i Lillehammer Postboks LILLEHAMMER Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks MOLDE Høgskolen i Narvik Postboks NARVIK Høgskolen i Nesna 8700 NESNA Høgskolen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4, St. Olavs plass 0130 OSLO Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks SOGNDAL Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskoleadministrasjonen 7004 TRONDHEIM Høgskolen i Telemark Postboks PORSGRUNN Høgskolen i Volda Postboks VOLDA Høgskolen i Østfold 1757 HALDEN Høgskolen i Ålesund Serviceboks ÅLESUND Høgskolen Stord/Haugesund Klingenbergveien STORD Kunst- og designhøgskolen i Strømgaten BERGEN Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St Olavsplass 0130 OSLO Norges Handelshøyskole Helleveien BERGEN Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806 OSLO Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks ÅS Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua 0302 OSLO Norges teknisknaturvitenskapelige universitet 7491 TRONDHEIM Samisk høgskole Hánnoluohkká KAUTOKEINO Universitetet i Agder Serviceboks KRISTIANSAND S Universitetet i Bergen Postboks BERGEN Universitetet i Nordland Postboks BODØ Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO Universitetet i Stavanger 4036 STAVANGER Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Senter for internasjonalisering av utdanning 9019 TROMSØ Postboks BERGEN Side 3

36 Adresseliste Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks LYSAKER Side 4

37 Høgskolen i Bergen Postboks Bergen Deres ref Vår ref Dato 14/ Statsbudsjettet for 2015 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen Tildelingsbrevet for 2015 består av følgende deler: 1. Innledning Regjeringens prioriteringer Mål og budsjett for Andre forutsetninger og krav Rapportering og resultatoppfølging Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Kirkegt. 18 Telefon Org no Universitets- og høyskoleavdelingen Telefon Telefaks Saksbehandler Immanuel Olaussen

38 Tildelingsbrev 2015 Høgskolen i Bergen 1. INNLEDNING På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015 sender Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til institusjonen. Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til institusjonen og skal distribueres til alle medlemmer av institusjonens styre. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger vil bli formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av året. 2. REGJERINGENS PRIORITERINGER 2.1 En ny universitets- og høyskolesektor Regjeringen har gjennom regjeringsplattformen uttrykt høye forventninger til universitetsog høyskolesektorens rolle for å løse de store globale og samfunnsmessige utfordringene, og for å bidra til næringslivets konkurransekraft. Også arbeids- og næringslivet gir jevnlig uttrykk for høye forventninger til institusjonenes bidrag til nasjonal og regional kompetanseutvikling, vekst og verdiskapning. Studentene etterspør studietilbud av høy kvalitet og god relevans. Institusjonenes viktige samfunnsrolle krever et utstrakt og gjensidig forpliktende samspill med andre aktører. Ulike evalueringer og indikatorer tyder på at utdanningskvaliteten og forventet læringsutbytte samlet sett kan styrkes betydelig i mange studier. En illustrasjon er resultatene fra studiebarometeret sammenholdt med karakterstatistikken i DBH. Ifølge studiebarometeret arbeider studenter i gjennomsnitt 28 timer i uken med studier, med til dels store variasjoner mellom ulike studier. Samtidig er to tredjedeler av karakterene som innrapporteres C eller bedre. Gitt den beskrivelsen av forventet læringsutbytte for karakteren C, indikerer dette at institusjonene kan ha vesentlig høyere faglige ambisjoner på studentenes vegne. For den enkelte student og for samfunnet innebærer studier en betydelig investering i form av tid og økonomiske ressurser. Institusjonene har et betydelig ansvar for å forvalte disse investeringene ved å sikre at forventet læringsutbytte holder høyt internasjonalt nivå. Rapporten om karaktersetting fra Senter for økonomisk forskning (SØF) tyder på at det er uakseptabel stor variasjon i praksis for karaktersettingen på tvers av institusjonene. Departementet forventer at institusjonene foretar en kritisk vurdering av faglig ambisjonsnivå i studietilbud der studieinnsatsen tilsynelatende er lav. Regjeringen har klare forventninger til institusjonenes systematiske arbeid med utdanningskvaliteten. Fra nasjonalt hold vil departementet fortsette å utvikle nasjonale statistikker og bidra til kunnskapsgrunnlaget. NOKUT er i ferd med å utvikle en ny tilsynsmodell som skal bidra til mer informasjon om tilstanden i sektoren og understøtte institusjonenes eget kvalitetsarbeid. Regjeringen har også besluttet å innføre forsøk med nasjonale deleksamener i enkelte profesjonsfag for å bidra til informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner. Side 2

39 Tildelingsbrev 2015 Høgskolen i Bergen Regjeringen har som ambisjon å løfte kvaliteten på høyere utdanning og forskning. Det er utarbeidet syv punkter som skal være førende for arbeidet med å nå målene som er satt for universitets- og høyskolesektoren. Regjeringen har satt i gang flere prosesser som vil medføre store endringer og som samlet skal bidra til å forme en sektor som står bedre rustet til å møte de store forventningene. Stortingsmelding om struktur i universitets- og høyskolesektoren Regjeringen har varslet at den vil legge fram en stortingsmelding om struktur i universitets- og høyskolesektoren våren Utgangspunktet for arbeidet med stortingsmeldingen om framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren, er at sektoren er for fragmentert med for mange små og sårbare miljøer. Målet med arbeidet er studietilbud av høy kvalitet forankret i solide fagmiljøer. Færre institusjoner er ett av flere virkemidler for å lykkes med dette. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Sammen med Prop. 1 S ( ) har regjeringen lagt fram en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, Meld. St. 7 ( ) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Langtidsplanen skal bidra til å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fremragende miljøer for forskning og høyere utdanning. Verdensledende fagmiljøer Regjeringen vil prioritere å utvikle flere verdensledende fagmiljøer innenfor høyere utdanning og forskning. Dette gjenspeiles tydelig i prioriteringene i langtidsplanen og i statsbudsjettet for Departementet vil vurdere ytterligere tiltak i samråd med institusjonene. Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Regjeringen har lansert en strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU. Kunnskapsdepartementet har ansvaret for oppfølgingen av denne overfor universitets- og høyskolesektoren med mål om å øke norsk deltagelse i og tildeling fra EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 betydelig. Norge skal delta fullt ut i EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020 og i EUs program for utdanning, ungdom og idrett, Erasmus +. EUs programmer er viktige drivere for kvalitet i forskning og høyere utdanning. EU-samarbeidet byr på store muligheter for institusjonene og fagmiljøene og er viktig for å delta i forskningsfronten, i internasjonalt utdanningssamarbeid, og for å få tilgang til internasjonal kunnskapsutvikling. Lærerløftet Med Lærerløftet vil regjeringen utvikle en skole der elevene lærer mer. En god lærerutdanning er sentral i denne satsingen. Regjeringen har besluttet å starte utviklingen av en femårig lærerutdanning på masternivå. Side 3

40 Tildelingsbrev 2015 Høgskolen i Bergen Som ledd i dette arbeidet har departementet iverksatt et prosjekt for å gi rammer til ny femårig grunnskolelærerutdanning. Dette arbeidet vil munne ut i en ny forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning. Regjeringen har satt kvalitet som øverste prioritet i dette arbeidet. Prosjektet vil pågå i hele Et forhold som vil legge føringer for tilbudsstrukturen, er minstekravene til førstestillingskompetanse for å kunne tilby masterutdanning. Regjeringen skriver i Lærerløftet at de nasjonalt prioriterte fagene skal være lærerutdanningsfagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk og engelsk. Regjeringen vil kreve at alle lærerutdanningsinstitusjoner må tilby masterutdanning i minimum to av de prioriterte fagene, før de kan tilby grunnskolemaster i øvrige fag. Rekruttering og karrieremuligheter Kunnskapsdepartementet tar sikte på å modernisere regelverk om karriere og stillingsstruktur i universitets- og høyskolesektoren for å gi institusjonene større fleksibilitet og dermed bedre muligheter for å rekruttere og beholde attraktive ansatte. Ny forskrift om innstegsstillinger er sendt på høring. Departementet arbeider med endringer som vil gi institusjonene større innflytelse over kompetansekrav og bedømminger ved opprykk, bedre vilkår for å ansette doktorander direkte etter stipendiatansettelsen, samt gi større muligheter for fast ansettelse av personer med ekstern finansiering uten at det svekker rekrutteringen til ordinære undervisnings- og forskerstillinger. Det er fortsatt for høy andel midlertidige ansettelser i sektoren. Enkelte institusjoner har gjort en god jobb for å nå målet om reduksjon i andel midlertidig ansatte. Men situasjonen er ikke tilfredsstillende ved andre institusjoner. Finansiering Kunnskapsdepartementet har nedsatt en ekspertgruppe for å gjennomgå innretningen på finansieringen av universiteter og høyskoler. Gruppen er faglig uavhengig og skal levere sin rapport i begynnelsen av januar Departementet vil ta med seg innspillene fra ekspertgruppen i arbeidet med stortingsmeldingen om struktur. Tidlig i 2015 vil det bli holdt et høringsmøte for institusjonene. Departementet tar sikte på å legge frem det konkrete forslaget til nytt finansieringssystem i budsjettproposisjonen for Prioriteringer i statsbudsjettet for 2015 Nedenfor følger en omtale av de viktigste nye satsingene for universitets- og høyskolesektoren over programkategori i statsbudsjettet for For en mer utfyllende omtale av de nye satsingene, samt en oversikt over tiltak som videreføres fra foregående budsjettår, viser vi til Innst. 12 S ( ) og Prop. 1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet. Se også Orientering om statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler, jf. nettadresse på slutten av brevet. Side 4

Møtetid: Onsdag 17. desember kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 17. desember kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2014 Møtetid: Onsdag 17. desember kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

Møtetid: Onsdag 22. oktober kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 22. oktober kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2014 Møtetid: Onsdag 22. oktober kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014 STYRET Vår ref. 2014/568 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014 Møtetid: Torsdag 05. januar kl. 09.00-11.50 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A525. Tilstade: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna, Kristian Helland,,

Detaljer

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-28.04.2015 Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2014 Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3186 Dato 23. juni 2017 Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Vi viser til at Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 Møtetid: Torsdag 14. november kl. 09.00-13.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna,

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Møtebok frå styremøte 09/2015

Møtebok frå styremøte 09/2015 Møtebok frå styremøte 09/2015 Møtetid: Onsdag 04. november, kl. 09.00 Møtestad: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Til stades: Forfall Sekretær Referent Andre Ole-Gunnar Søgnen, Aina M. Berg, Sissel Johansson

Detaljer

Møtetid: Onsdag 4. februar kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 4. februar kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 15/ MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2015 Møtetid: Onsdag 4. februar kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 73/16 Styrets godtgjørelse - innspill til Kunnskapsdepartementet Saksnr: 16/03127-3 Saksansvarlig: Sonja Meyer, Underdirektør Møtedag:

Detaljer

Møtetid: Onsdag 17. september kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 17. september kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2014 Møtetid: Onsdag 17. september kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/ Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtene Jeg takker for gode

Detaljer

Ifølge liste 13/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland

Ifølge liste 13/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/3882-23.08.13 Delårsregnskap for 2. tertial 2013 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om økonomirapporteringen for 2013. Det er i hovedsak ikke gjort

Detaljer

Delårsrapportering 2. tertial universiteter og høyskoler

Delårsrapportering 2. tertial universiteter og høyskoler Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/3549-30.08.2016 Delårsrapportering 2. tertial 2016 - universiteter og høyskoler Vi viser til departementets brev av 18. desember 2015 om årsregnskap for 2015 og delårsrapportering

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Møtebok frå styremøte 02/2016

Møtebok frå styremøte 02/2016 Møtebok frå styremøte 02/2016 Møtetid: Torsdag 4. februar, 09.00 til 15.30 Møtestad: Plenumsalen, Quality Hotel Edvard Grieg Til stades: Forfall Sekretær Referent Andre Ole-Gunnar Søgnen, Aina M. Berg,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. Dato: kl. 9:00 Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. Dato: kl. 9:00 Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 19.10.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Ole-Gunnar Søgnen (rektor), Sonja Irene Dyrkorn (sekretær),

Detaljer

Delårsregnskap for 2. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017.

Delårsregnskap for 2. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/2203 Dato 23. august 2017 Delårsregnskap for 2. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Kunnskapsministeren 14/

Kunnskapsministeren 14/ Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012 STYRET MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012 Vår ref. 2012/67 Møtetid: Torsdag 13. desember kl. 09.00-16.30 Møtestad: Tilstade: Fråfall: Dessutan møtte: Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112, rom A 526

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 153/16 01.12.2016 Dato: 11.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/12126 Universitetsstyret for perioden 1.8.2017-31.7.2021 valg og oppnevning Henvisning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. - Unntatt offentlighet. Dato: kl. 9:00 Sted:

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. - Unntatt offentlighet. Dato: kl. 9:00 Sted: MØTEPROTOKOLL - Unntatt offentlighet Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 27.04.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Kunnskapsministeren 14/

Kunnskapsministeren 14/ Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2592-22.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

Ifølge liste 15/1353-13.03.2015. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 15/1353-13.03.2015. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1353-13.03.2015 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper statsrådens beretning til Riksrevisjonen for 2014 Vi viser til Riksrevisjonens

Detaljer

MØTEBOK FRÅ EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 4/2011

MØTEBOK FRÅ EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 4/2011 STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 4/2011 Møtetid Onsdag 6. april 2011 kl. 1300 1545 Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Nygårdsgaten 112, sentraladministrasjonen

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Vår ref. MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Møtetid: Torsdag 13. mars kl. 09.00-15.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Daniel Benjaminsen (vara for Pernille Marie Våge),

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017.

Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/2203-26.04.2017 Delårsregnskap for 1. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017. Institusjonene

Detaljer

058/16 16/ Innkalling og saksliste til styremøte 05/16. Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen

058/16 16/ Innkalling og saksliste til styremøte 05/16. Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen MØTEPROTOKOLL - Unntatt offentlighet Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 12.05.2016 kl. 11.30 Sted: F 223, Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2012 STYRET Vår ref. 2012/67 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2012 Møtetid Onsdag 15. februar. kl. 12.15-17.00. Arbeidsmiljødag Styret deltok 8.00-11.40. Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Forlengelse av styreperioden

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Forlengelse av styreperioden Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 13.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Forlengelse av styreperioden HS-V-35/14 Saksbehandler/-sted: SPO / LED Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Statssekretær Bjørn Haugstad Akademikernes frokostseminar, 7. mai 2015 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Syv punkter

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2013 Møtetid: Torsdag 17. desember kl. 09.00-15.22 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A825. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna,

Detaljer

Møtetid: Torsdag 12. mars kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Torsdag 12. mars kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 15/ MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 3/2015 Møtetid: Torsdag 12. mars kl. 09.00 Møtestad: Til stades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Direktørar, dekanar, saksbehandlarar og andre tilhøyrarar. Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen

Direktørar, dekanar, saksbehandlarar og andre tilhøyrarar. Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 14.09.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Møteleder:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Deres ref 16/

Deres ref 16/ Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 OSLO CERES Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Vår ref Dato Deres ref 16/7406 21.12.2016 Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for CERES 1.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201005960-/INW 03.03.2011 Regler for avlonning av rektorer Det er for tiden stor oppmerksomhet

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 12.10.15

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 12.10.15 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 12.10.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-36/15 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 82/17 24.08.2017 Dato: 08.08.2017 08.08.2017 Arkivsaksnr: 2016/121262016/12126 Universitetsstyret 1.8.2017-31.7.2021 - konstituering

Detaljer

Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for Norgesuniversitetet

Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for Norgesuniversitetet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9037 TROMSØ Norgesuniversitetet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9037 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 16/7406-21.12.2016 Statsbudsjettet

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Rolf Petter Søvik seniorrådgiver

Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Rolf Petter Søvik seniorrådgiver Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5882-15.01.2016 Høring - Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring NOU 2015:14 Det vises til Finansdepartementets brev av 1. desember 2015 der ovennevnte utredning

Detaljer

Møtetid: Torsdag 30. april kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Torsdag 30. april kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/ MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2015 Møtetid: Torsdag 30. april kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad. Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013 Møtetid: Torsdag 11. september kl. 09.00-14.10. Møtestad: Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112, rom A536. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Henning Norheim, Beate Gausland, Yngve Lamo, Eirik Korsnes, Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Sjur Storaas

Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Henning Norheim, Beate Gausland, Yngve Lamo, Eirik Korsnes, Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Sjur Storaas HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 2/2008 Møtetid styreseminar Tysdag 26. februar 2008 kl. 1600-1815 Møtetid Onsdag 27. februar 2008 kl. 0900-1330 Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2012 STYRET MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2012 Vår ref. 2012/67 Møtetid: Onsdag 7. november kl. 09.00-13.30 Møtestad: Tilstade: Fråfall: Dessutan møtte: Radisson Blu Aarhus, Danmark Ole-Gunnar Søgnen, Ragnar Gjengedal

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Driftsdirektør Steinar Harberg, studentparlamentets leiar Gustav Mikael Dahl. Det var ingen merknader til innkallinga.

Driftsdirektør Steinar Harberg, studentparlamentets leiar Gustav Mikael Dahl. Det var ingen merknader til innkallinga. STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 2/2009 Møtetid styreseminar Tysdag 24. februar 2009 kl. 1400 1930 Møtetid styremøte Onsdag 25. februar 2009 kl. 1000-1615 Møtestad Til stades Styret Dessutan møtte Til

Detaljer

Møtetid: Torsdag 12. juni kl Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526

Møtetid: Torsdag 12. juni kl Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526 Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2014 Møtetid: Torsdag 12. juni kl. 09.00-15.35 Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526 Tilstade: Ole-Gunnar Søgnen, Inge Alver (for Kristian Helland ),

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

1. Utbetalin avbasis elsertilbeboerei mottakakuttinnkvarterin - Omfang:4-5personer - Ønsketkompetanse:Fordelmednoeøkonomierfaring.

1. Utbetalin avbasis elsertilbeboerei mottakakuttinnkvarterin - Omfang:4-5personer - Ønsketkompetanse:Fordelmednoeøkonomierfaring. DETKONGELIGE JUSTIS-OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Seadresseliste Deres ref. Vårref. Dato 15/5074- AKDJ 04.12.2015 Innhentingav personell fra andre etatertil Utlendingsclirektoratet(UDI) Deøkteasylankomstene

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

C:(Q STYRESAK#36/13. PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG DIREKTØR STYREMØTET DEN 26.11.13. Vedrørende: Forslag til vedtak:

C:(Q STYRESAK#36/13. PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG DIREKTØR STYREMØTET DEN 26.11.13. Vedrørende: Forslag til vedtak: DIREKTØR PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG STYREMØTET DEN 26.11.13 STYRESAK#36/13 k Vedrørende: C:(Q Bergen, den 18.11.13 Utkast til lokal lønnspolitikk ved KH1B Tidligere dokumenter:

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning AVDELING FOR LÆRARUTDANNING Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning Møtestad: Campus Kronstad, møterom A720. Møtetid: Tysdag 28.10.2014, kl. 12.15 15.00 Saksliste Sak 08 14/15

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kinnaklova/ Kvamshesten, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 03/16

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 03/16 MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 03/16 Høgskolestyret 2016 Høgskolen i Bergen Dato: 10.03.2016 kl. 9.00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 11/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 11/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 11/2006 INNKALLING Møtedato: 20.12.06 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15 Møtetidspunkt: Kl. 0900-1530 Saksliste: 073/2006: Oppnevning av utvalg - eksterne kandidater

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

2.4 Prosjekt Lærarutdanning

2.4 Prosjekt Lærarutdanning 2.4 Prosjekt Lærarutdanning : Lærarutdanninga står i ei særstilling med tanke på oppstart av femårige integrerte masterutdanningar allereie frå hausten 2017, ei stor endring som kjem i tillegg til arbeidet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Universitetet for miljø- og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Deres ref Vår ref Dato 13/285-19.06.13 Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Vi viser til tildelingsbrevet

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler Fagskoler som mottar tilskudd fra KD Deres ref Vår ref Dato 13/5982-23.12.13 Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler 1. Innledning På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Erasmus+ 2014-2020 Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Ambisjoner-regjeringsplattform Regjeringen vil føre en proaktiv Europapolitikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112

Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 1/2009 Møtetid Onsdag 28. januar 2009 kl. 1100-1515 Arbeidsmiljødag Styret deltok kl. 0815-1050 Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Avdeling for ingeniørutdanning

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer