Beretning fra landsstyret for perioden juni 2012 juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beretning fra landsstyret for perioden juni 2012 juni 2013"

Transkript

1 Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden juni 2012 juni 2013 Innledning Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2012 juni Siste representantskapsmøte ble holdt på Landsstyret har i siste periode bestått av: Leder Styremedlem Sør- og Vestlandet Varamedlem Styremedlem / nestleder Østlandet Varamedlem Styremedlem Midt-Norge Varamedlem Styremedlem Nord-Norge Varamedlem Jonny Nauste Kjetil Andersen Bjørn Bergundhaugen Geir Krogh Bente Markhus Mari -Ann Lilleby Alf-Erling Isaksen Asbjørn Sjølie Representantskapet består av medlemmene av landsstyret og lederne av lokallagene. Lokallagslederne er pr. i dag følgende: Akershus og Østfold Elisabeth Bråten Engen Lørenskog Hedmark/Oppland Bjørn Flatha Åsnes Buskerud Håvard Revå Kongsberg Vestfold Frank Gran Tønsberg Telemark Agder Jan Krogstad Arendal Rogaland og Haugaland Edvin Gard Finnøy Hordaland Tore Salvesen Bergen Vest Sogn og Fjordane Nils Erik Eggen Florø Sunnmøre Hans Erik Pettersen Vestnes Nordmøre og Romsdal Alf Sollid Tingvoll Sør-Trøndelag Edgar Sumstad Rissa Midt Norge Snorre Haugdahl Steinkjer Hålogaland Asbjørn Sjølie Vest-Lofoten Finnmark Alf-Erling Isaksen Nesseby Adresse: Brugata 19, Oslo Telefon: Post: Pb. 9096, Grønland Epost: 0133 Oslo Web:

2 Egen organisasjon Sekretariatet Norges Politilederlags sekretariat er lokalisert i YS-Huset, Brugt. 19, Oslo. Sekretariatet ledes av lagets leder Jonny Nauste, som har permisjon fra stillingen som namsfogd i Asker og Bærum. Generalsekretær Svein Stuberg er ansatt på deltid. Han fratrer pr. 30.juni Geir Krogh er ansatt som forbundssekretær fra , i frikjøpsordningen fra Politidirektoratet, foreløpig ut Revisor Otto Stærk har fungert som lagets revisor i perioden. Æresmedlem Otto Stærk ble innvotert som æresmedlem på Representantskapsmøtet Aktiviteter Arbeid relatert til terroraksjonen 22.juli Norges Politilederlag har vært sterkt opptatt av å bidra i de utredninger, analyser og aktiviteter for øvrig som har fulgt i kjølvannet av denne terroraksjonen. Gjørv-kommisjonen la den 13.august 2012 frem en godt gjennomarbeidet rapport. Kommisjonens mandat, som var besluttet av i Kongen i statsråd var å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli Regjeringen har fulgt opp arbeidet gjennom Stortingsmelding nr 21 ( ) som kom 20. mars Norges politilederlag har rost regjeringen fordi de bevilget penger sammen med tiltakene i stortingsmelding og vist at regjeringen fulgte opp endringspunktene i 22. juli kommisjonsrapporten og anføringene i Stortingets særskilte 22. julikomité. Justis- og beredskapsminister Grete Faremo har videre igangsatt en egen politianalyse som skal levere sin rapport i juni Politidirektør Humlegård har opprettet et eget endringsprogram med støtte fra regjeringen, for å arbeide med forbedringspunktene fra 22. juli kommisjonens rapport. Norges Politilederlag ønsker å bidra til å bedre kulturen, holdningene og lederskapet i etaten gjennom aktiv deltagelse i det endingsarbeidet som pågår. Politianalyse Jeg ønsker et godt faglig grunnlag for fremtidens organisering av politi- og lensmannsetaten, sa Justis- og beredskapsminister Grete Faremo i forbindelse med oppnevningen 8.november 2012 av arbeidsgruppen som skal analysere utfordringene i norsk politi. Side 2 av 10

3 Politianalysen skal leveres i en NOU i juni Den skal danne grunnlaget for en langsiktig plan for utvikling av politiet som skal presenteres i forslaget til statsbudsjett for Etter ett år som justis- og beredskapsminister har jeg en klar visjon for hvilken retning justissektoren må gå i. Målet er økt trygghet, bedre forebygging og mer tilgjengelige tjenester i justissektoren. Politianalysen er første skritt på veien, sier Faremo. Analysegruppen har vært ledet av Arne Røksund, departementsråd i Fiskeri- og kystdepartementet. Både han og gruppemedlem Frede Hermansen har bakgrunn fra arbeidet med Forsvarets langtidsplan. Politidirektør Odd Reidar Humlegård og PST-sjef Benedicte Bjørnland har også deltatt i gruppen. Analysegruppen skal blant annet vurdere politiets ressursbruk, prioriteringer, kompetanse, ledelse og organisering. Den skal herunder vurdere om sentrale administrative ressurser kan omdisponeres for å gi mer politikraft ute i distriktene. Den skal også vurdere hvilke endringer som bør gjøres for at politiets oppgaver kan løses bedre og mer effektivt. Norges Politilederlag har hatt god dialog med arbeidsgruppen som helhet og med enkeltmedlemmer. Enkeltmedlemmer av arbeidsgruppen har deltatt på møter og samlinger i organisasjonens regi, både sentralt og lokalt. Endringsprogram Som et ledd i oppfølgingen av Gjørv-kommisjonens anbefalinger ga Justisdepartementet Politidirektoratet i 2012 i oppdrag å etablere et bredt anlagt endringsprogram for politiet. Visjonen skulle være: Et handlekraftig politi på rett sted til rett tid for et tryggere samfunn. Politiets egne evalueringer og tilrådningene i innstillingen fra Den særskilte komité Innst. 207 S. ( ) skulle også følges opp i endringsprogrammet. Sentralt i programmet står betydningen av klare mål og resultater, holdninger og kultur, endringsledelse og helhetlig beredskapstenkning. Arbeidet med ledelse, kultur og holdninger knyttet til risikoerkjennelse og gjennomføringsevne er et grunnleggende og langsiktig endringsarbeid. Evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av hendelser på alle nivå i organisasjonen krever et systematisk arbeid. Endringsprogrammet skal styre og koordinere prioriterte innsatsområder og prosjekter med sikte på videreutvikling og reelle forbedringer i politiet i tråd med Gjørv-kommisjonens anbefalinger. Endringsprogrammet omfatter tiltak rettet mot ledelse, kultur og holdninger og tiltak rettet mot erkjennelse av risiko og sårbarhet. Det er besluttet fem overordnede innsatsområder for endringsprogrammet: Styring, ledelse og kultur Kommunikasjon og samhandling Teknologi Kapasitet, bemanning og ressurser Kompetanse, øving, trening og læring Side 3 av 10

4 Nestleder Bjørn E. Bergundhaugen har representert Norges Politilederlag i programstyret for Endringsprogrammet. Det er så langt gjennomført fire møter i programstyret. Merverdiprogrammet Merverdiprogrammet er for tiden det mest omfattende utviklingsprogrammet som gjennomføres i Politi- og lensmannsetaten. Det ledes av Johan Skutle. Programmet startet med et nytt straffesakssystem, men handler nå om et overordnet målbilde om ett politi. Det vil si at politiet i større skal grad fungere og fremstå som ett politi, men med lokal fleksibilitet. Det handler om en digital plattform for brukerkontakt, flere oppgaver skal utføres og ferdigstilles av de operative mannskapene og politiet skal styrke sin evne til å drive kunnskapsstyrt kriminalitetsbekjempelse. Merverdiprogrammet vil føre til at organisasjonen også må utvikle seg, bl.a. med et større behov for tilstedeværelse av ulike profesjoner større deler av døgnet. En av målsettingene er at straffen skal serveres mens den er varm. Utfordringer mange ledere vil stå ovenfor er hvordan man best mulig kan nyttiggjøre seg den teknologiske utviklingen. Sentrale begreper er ledelse, målstyring, og endring av organisasjonskultur. Norges Politilederlag skal vare aktivt med i programmet og bidra med et lederperspektiv. Vårt medlem, Nina Karstensen Bjørlo er Norges Politilederlags representant i referansegruppen. Samtidig inviterer vi representanter fra Merverdiprogrammet på våre samlinger og til å bidra i fagbladet og på hjemmesidene. Ledersamling juni 2012 Over 70 ledere fra politi- og lensmannsetaten i hele landet var samlet på Scandic Oslo Airport hotell på Gardermoen juni Temaet var lederskap og beredskap, både sett i sammenheng og som enkeltstående begreper. Sekretariatet og lokallaget i Akershus og Østfold hadde funne frem til gode foredragsholdere og laget en god ramme rundt samlingen. Se omtale av foredragene og paneldebatten på politilederen.no (http://www.politilederen.no/nyheter/697-lederskap-og-beredskap-pa-npl-lederseminar- 2012) Lokale medlemsmøter og seminarer Det har vært avholdt årsmøter og medlemsmøter i de fleste lokallag. Mange har benyttet årsmøtet til å arrangere et lokalt fagseminar for ledere og også invitert med seg flere som ikke er medlemmer i Norges Politilederlag. Vi vil honorere dette og har også etter søknad støttet økonomisk opp om disse fagseminarene. Hovedorganisasjonen YS Vi har også i denne perioden hatt stor glede og nytte av å være et YS-forbund. Sekretariatet har hatt kontakt med sekretariatet i YS-Stat i enkeltsaker og fått god hjelp. YS fikk i perioden ny leder Jorunn Berland fra Finansforbundet. Hun etterfulgte Tore Side 4 av 10

5 Eugen Kvalheim, som har gått over til stilling som viseadministrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Laget deltar med leder eller generalsekretær på YS-Stat s sektorstyremøter, Forbundsledermøter og Representantskapsmøte i YS. Medlemmer av Norges Politilederlag har deltatt på bl.a. YS-Stat konferansen og YS-Stats lederseminar. To medlemmer har deltatt i Studium for topptillitsvalgte. Aktiviteter i hovedorganisasjonens regi YS-Stats kurs i omstilling YS-stat gjennomførte omstillingskurs august 2012 på Reenskaug hotel i Drøbak. 9 av YS forbundene i sektor Stat var representert på kurset. Fra Norges Politilederlag var landsstyremedlemmene Bente Markhus, Alf-Erling Isaksen og Kjetil Andersen med. (Les omtale her: fagligpolitilederer/lonnogarbeid/740-ys-stats-kurs-omstilling) YS-Stat - plankonferanse 2012 YS Stats plankonferanse ble i år lagt til Paris september Der ble det bl.a. lagt inn besøk hos Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Landsstyremedlem Kjetil Andersen representerte Norges Politilederlag på denne flotte og lærerike konferansen. (Les omtale her: YS-konferansen Oslo YS-konferansen ble avholdt på Hotel Bristol i Oslo 9. og 10. oktober Leder Jonny Nauste deltok på vegne av Norges Politilederlag YS-Stats ledersamling 2013 For andre år på rad arrangerte YS-Stat en ledersamling april Norges Politilederlag tok i sin tid initiativ til denne samlingen og har bidratt vesentlig til planleggingen bl.a. ved å finne frem til relevante foredragsholdere. Norges politilederlag deltok med seks deltagere sammen med ca 25 ledere fra de andre forbundene i YS Stat. Temaet for årets samling var inkluderende lederskap. (Les omtale av ledersamlingen her: YS-Statkonferansen 2013 Den årlige YS stat konferansen ble avholdt januar 2013 på Soria Moria Hotell i Oslo. Administrasjonssjefene Ellen H. Wullum fra Namsfogden i Oslo og Ruth-Eva Føll Løkken fra Vestoppland politidistrikt var med som deltakere sammen med leder for NPL Jonny Nauste. Side 5 av 10

6 (Les omtale her: fagligpolitilederer/lonnogarbeid/827-ys-stat-konferansen-2013) YS stats studium for topptillitsvalgte Lokallagsleder Tore Salvesen og landsstyremedlem og lokallagsleder Alf-Erling Isaksen har gjennomført YS-stats studium for topptillitsvalgte. Studiet gir 30 studiepoeng. Samarbeid med andre organisasjoner Også i denne perioden har det vært landsstyrets klare målsetting å videreutvikle et godt og konstruktivt samarbeid med de andre organisasjonene i politi- og lensmannsetaten. Vi har hatt felles interesse i noen saker og i andre saker har vi stått hver for oss. Leder, Jonny Nauste, deltok på Politiets Fellesforbunds landsmøte på Rica Seilet Hotell, Molde den november Informasjon fagbladet/hjemmesiden Kommunikasjon med medlemmene og omgivelsene er viktig for Norges Politilederlag. Vi har i hovedsak følgende kanaler for intern og eksternkommunikasjon utover møter og telefonsamtaler: - Fagbladet Lensmannsbladet Politilederen - Internettsidene - Ukentlig info-mail til medlemmene Lensmannsbladet - Politilederen Svein Stuberg har vært redaktør for fagbladet i alle de årene han har vært generalsekretær. Lensmannsbladet - Politilederen utgis med seks nummer i år og blir sendt alle medlemmer, både aktive og pensjonerte. Bladet blir distribuert også til alle tjenestesteder og minst en avisredaksjon i hvert politidistrikt. Videre distribueres bladet til alle domstoler, sentrale forvaltningsenheter og Justiskomiteens medlemmer. Opplaget er 1300 eksemplarer. Også i denne perioden er fagbladet nærmest selvfinansierende, med gode annonseinntekter. Vi har tilstrebet å ha en gjesteskribent i hver utgivelse. I denne perioden har dette vært følgende: - Ys-Stat leder, Pål N. Arnesen - Avdelingsdirektør Knut R. Mikkelsen - Ys leder Tore Eugen Kvalheim - Riksadvokat Tor-Aksel Busch - Seksjonssjef Kjetil Mjøsund I tilegg har vi også satset på et portrettintervju av en relevant leder i Politi- og lensmannsetaten hver utgave. Vi har fortsatt samarbeidet med frilansjournalisten Lene Bovim, som bl.a. har vært kommunikasjonsrådgiver i Buskerud og har god kjenneskap til etaten. I denne perioden har hun portrettert følgende ledere: Side 6 av 10

7 - Politidirektør Øystein Mæland - Politimester Sissel Hammer - Professor Tor-Geir Myhrer - FOE-leder Ingmar Farstad - PST-leder Marie Benedicte Bjørnland Politilederen.no Internettsidene har etter nyutviklingen i 2008/09 blitt den klart viktigste kommunikasjonskanal med gjennomsnittelig 1500 unike brukere hver måned. Svein Stuberg er ansvarlig redaktør, mens Geir Krogh har hatt ansvarer for den daglige driften av sidene. Vi har spesielt vært opptatt av å få til en god balanse mellom fagbladet og hjemmesidene i perioden. Artikler av stor nyhetsverdi legges ført på hjemmesiden og trykkes også i fagbladet. Øvrige artikler trykkes som hovedregel ført i fagbladet, og legger deretter ut på hjemmesiden. Det har vært et mål å ha gjennomsnittelig 2 3 nye publikasjoner på hjemmesidene hver uke. I løpet av perioden er sidene lagt over på en nyere og mer moderne og sikrere plattform, samtidig som det er startet er utviklingsarbeid. Vi samarbeider fortsatt med Håkon Krogh om teknisk utvikling og programmering. Så langt er det ryddet opp i menyer og artikler i tillegg til at høyremenyen har fått nytt innhold med en hva skjer spalte og to spalter med såkalte Widgets fra Twitter (nyheter og meninger). Hensikten er å teste ut dette konseptet og erstatte nyhetsfeeden vi har hatt tidligere. De øvrige utviklingsplanene går ut på å lage en ny brukerportal for medlemmene og ny layout og funksjonalitet for lokallagssidene. Leder, Jonny Nauste har hatt ansvaret for å sende ut en ukentlig info-mail, med tidsaktuelle tema og hendelser og sekretariatets program for uken. Mailen har i utgangspunktet gått til lokallagslederne, som har videresendt den til medlemmene. I forbindelse med utvikling av hjemmesidene har vi som en prøveordning lagt en redigert utgave av info-mailen under spalten hva skjer. Vi opplever at vi samlet sett har gode kommunikasjonskanaler og vil arbeide videre med å fylle det med godt og aktuelt inn hold, samtidig som vi kontinuerlig vil utvikle format og layout. Høringsuttalelser Blant høringsuttalelser som er avgitt kan nevnes: Endringer i passloven Forskrift om bachelor utdanningen ved PHS Innføring av gebyr på notarialforretninger Endring av forskrift om tvungen etterregistrering av hagler Møter sentralt med justisminister politidirektør - politikere Lederen har hatt særmøter med stortingsrepresentanter som sitter i Justiskomiteen. Laget deltok på Stortinget om høring av budsjettet for politi- og lensmannsetaten. Side 7 av 10

8 Vi deltar sammen med de andre personell organisasjonene på kvartalsmøte med politis ledelse i Justisdepartementet og i IDF-møtene i Politidirektoratet. Foruten fast møte en gang per måned med politidirektøren, er det er kontakter fra sak til sak. Laget deltar som observatør i HAMU. Lønns- og arbeidsvilkår Lokale lønnsforhandlinger 2012 Potten som det ble forhandlet om var 1,0 % av lønnsmassen pluss 0,1 % i resirkulerte midler. Til sammen 1,1 %. Det ble ikke lagt til noe lokalt, etter den informasjonen som jeg har fått. Våre forhandlingsutvalg har gjort en god jobb for våre medlemmer. Politidistrikt og Særorgan som har gode lønnspolitiskhandlingsplaner gjør jobben lettere for arbeidsgiver og personellorganisasjonene. Jobben som lokallagene og forhandlingsutvalgene har gjort i forkant av forhandlingsmøtene, prosess om prioriteringer, historikken i lønnsutvikling og taktiske tilnærming, har gitt resultater. Norges Politilederlag medlemmer i stor grad bør være fornøyde. 78 % av våre medlemmer har fått opptil 4 lønnstrinn og i snitt 1,8 lønnstrinn. Dersom vi legger til det generelle tillegget på 2,7 % kan det for enkelte dreie seg om en akseptabel lønnsutvikling i år. Mellomoppgjøret 2013 Resultatet av mellomoppgjøret i Staten 2013 ble en ramme på 3,5 prosent, noe som vi oppfatter som greit ut fra resultatet i frontfagene. Norges Politilederlag deltok i forhandlingene sammen med sektorstyret i YS-STAT, ledet av forhandlingsleder Pål N Arnesen. Det ble ikke satt av midler til justeringsforhandlinger eller lokale forhandlinger. Arbeidsgiver kan imidlertid sette av egne midler til lokale lønnsforhandlinger dersom det grunnlag for det, med virkning fra Tilleggene i årets lønnsoppgjør gis i form av et generelt tillegg, et stigende kronebeløp i lønnstrinnene fra 4200 til Fra lønnstrinn 52 og oppover gis et prosenttillegg på 1,07 %, alt med virkning fra Dette gir følgende tillegg: Kr på lønnstrinn 19 til 26 Kr på lønnstrinn 27 til 33 Kr på lønnstrinn 34 til 40 Kr på lønnstrinn 41 til 51 1,07 prosent på lønnstrinn 52 til 101 Side 8 av 10

9 Personalpolitikk forhandlinger Arbeidstidbestemmelser for politi- og lensmannsetaten Før jul ble ny avtale om arbeidstidbestemmelse for ansatte i politi- og lensmannsetaten inngått mellom Politidirektoratet og personellorganisasjonene. Avtalen har en varighet fra til Formålet med avtalen er beskrevet i 1, nr 1; å regulere arbeidstiden og derigjennom sikre fleksibilitet, tilgjengelighet, tilfredsstillende beredskap og en effektiv polititjeneste...å sette vilkår for overtidstjeneste og tjeneste på ubekvem arbeidstid i politi- og lensmannsetaten og politiets sikkerhetstjeneste. Formålet må sees i sammenheng med at partene har avtalt unntak fra arbeidsmiljøloven. ATB- avtalen er derfor nødvendig for at politiet skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag, sørge for borgernes sikkerhet og nødvendig beredskap. Vi hadde som mål blant annet at alle politioverbetjenter og politiførstebetjenter skulle også inngå i avtalen, og det fikk vi til. Norges Politilederlag er glad for at vi sent på kvelden den 18.desember 2012 fikk til en avtale. Partene stod i perioder lang fra hverandre, men hadde respekt for hverandres ståsted. Vi hadde friske diskusjoner både i forhandlingene og i møter som personellorganisasjonene hadde seg i mellom. Avtalen gjelder fra 1. april Lederavtalen Den 31. januar inngikk Norges Politilederlag og de andre personellorganisasjonene en ny særavtale med Politidirektoratet om uregulert arbeidstid for enkelte ledere i politi- og lensmannsetaten (lederavtalen). Avtalens formål er; å sikre nødvendig fleksibilitet og kapasitet innenfor lederstillingenes arbeids- og ansvarsområde. Denne gangen ble virkeområdet utvidet til å gjelde også namsfogder og politioverbetjenter som driftsenhetsledere. Dette var viktig og riktig. Kompensasjonen ble økt til B-60, dvs kr ,- per år. Avtalens intensjon er i tråd med Norges politilederlags politikk at ledere på dette nivået bør ha en fleksibel ordning. Det må være tilgjengelig og jobbe når det er naturlig at de jobber. Dersom en skal ha betalt overtid skal dette være pålagt / beordret av politimesteren. Partene fikk blant annet ikke med administrasjonssjefene og avdelingsdirektører i særorgan på avtalen. Her må det eventuelt fremforhandles lokale avtaler. Råd og referansegrupper Videre har NPL vært representert i bl.a. følgende råd- referansegrupper m m: Styringsråd for nytt straffesakssystem Styringsgruppe Endringsprogrammet Side 9 av 10

10 Referansegruppe for førstelinjeprosjektet Driftsenhetsstruktur Sentralt har vi vært i forhandlinger om regionalisering av driftsenhetsstrukturen for: Midtre Hålogaland politidistrikt Nord-Trøndelag politidistrikt Telemark politidistrikt Medlemsutvikling Vi har i dag 258 yrkesaktive medlemmer og 361 pensjonist - medlemmer. Det er en økning på åtte yrkesaktive medlemmer siden sist Representantskapsmøte. Og det er et stykke igjen til det kortsiktige målet medlemmer. Det er landsstyrets klare oppfatning at det er behov for en ren lederorganisasjon i politiog lensmannsetaten. I det siste året har vi fått innmelding av flere politimestere og vi ser positivt på mulighetene for å få medlemmer fra de store byene. Vi ser imidlertid at det tar tid med medlemsvervingen noe som sannsynligvis har sammenheng med at potensielle medlemmer må/skal melde seg ut av en annen organisasjon. Oslo Jonny Nauste leder Side 10 av 10

Beretning fra landsstyret. for perioden. juni 2013 juni 2014

Beretning fra landsstyret. for perioden. juni 2013 juni 2014 Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden juni 2013 juni 2014 Vedlegg sak 7 Representantskapet 2014 22. mai 2014 Innhold Innledning...3 Egen organisasjon...3 Sekretariatet...3 Revisor...4 Æresmedlem...4

Detaljer

Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i YS-huset, Oslo 12.juni 2008.

Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i YS-huset, Oslo 12.juni 2008. Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden juni 2008 juni 2009 Innledning Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i

Detaljer

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116 AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4 Ledersamling fra s. 5 Redaktørskifte s 19 Politianalysen s 22 STIFTET 1893 Besøksadresse: Brugata 19, Oslo Postboks

Detaljer

Lensmannsbladet POLITILEDEREN. NR. 3 Juni 2009 ÅRGANG 112. Det nye Landsstyret ønsker alle en god sommer.

Lensmannsbladet POLITILEDEREN. NR. 3 Juni 2009 ÅRGANG 112. Det nye Landsstyret ønsker alle en god sommer. Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR. 3 Juni 2009 ÅRGANG 112 Det nye Landsstyret ønsker alle en god sommer. AV INNHOLDET Vellykket lederseminar s. 6 Hva er nok? s. 12 Strafferettslig vern for vekterne? s.

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År!

God Jul og Godt Nytt År! Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.6 2012 ÅRGANG 115 God Jul og Godt Nytt År! AV INNHOLDET Tiden er nå s. 4 Gjest: Tor-Aksel Busch s. 20 Et politi på ville veger? s 22 Ressursbruken s 28 STIFTET 1893 Postboks

Detaljer

POLITILEDEREN. Hvor går veien for nærpolitiet? NR. 4 2013 ÅRGANG 116

POLITILEDEREN. Hvor går veien for nærpolitiet? NR. 4 2013 ÅRGANG 116 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR. 4 2013 ÅRGANG 116 Hvor går veien for nærpolitiet? AV INNHOLDET Ny Fafo-rapport s. 6 Arendalsuka 2013 s. 12 Fra nærpoliti til hva? s. 16 Politikultur kan ikke vedtas s.

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

POLITILEDEREN NR.3 2014 ÅRGANG 117 AV INNHOLDET:

POLITILEDEREN NR.3 2014 ÅRGANG 117 AV INNHOLDET: POLITILEDEREN NR.3 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Humlegård: Det haster med å komme igang! AV INNHOLDET: Borgernes behov er viktigst s 8 Flere kvinner i Norges politilederlag s 13 Nytt politihus i Østfold

Detaljer

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16.

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16. Årsmelding 2012 Innhold Forord 3 Handlingsprogram 2012 4 Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5 Fokusområde ressurser 9 Fokusområde ledelse 16 Øvrige saker 18 Administrasjon og løpende oppgaver

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

POLITILEDEREN. Følger med i tiden. PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland: Side 32 NR. 2 2013 ÅRGANG 116 AV INNHOLDET. Ny YS-leder s.

POLITILEDEREN. Følger med i tiden. PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland: Side 32 NR. 2 2013 ÅRGANG 116 AV INNHOLDET. Ny YS-leder s. Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR. 2 2013 ÅRGANG 116 PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland: Følger med i tiden Side 32 AV INNHOLDET Ny YS-leder s. 6 Ny lokallagsleder s. 13 Gjest: Kjetil Mjøsund s. 22 Tema:

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR.

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR. POLITILEDEREN NR. 5 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096 Grønland,

Detaljer

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117 Vi vil bidra til fremtidens politi! Portrettet: Kristin Kvigne Nærpolitiet REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN Vårens vakreste eventyr? Ved årets lønnsoppgjør

Detaljer

POLITILEDEREN. God Jul og Godt nytt år! NR.6 2013 ÅRGANG 116

POLITILEDEREN. God Jul og Godt nytt år! NR.6 2013 ÅRGANG 116 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.6 2013 ÅRGANG 116 Rektor ved Politihøgskolen, Håkon Skulstad, er en moderne leder God Jul og Godt nytt år! Forvalter av fremtidens politi s 4 Rapport om avhørsmetodikk

Detaljer

Saksdokumenter til landsmøtet i Bodø, 24. 27. november 2014

Saksdokumenter til landsmøtet i Bodø, 24. 27. november 2014 Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt. Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt. Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE POLITILEDEREN NR. 3 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt Stiftet 1893 Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks

Detaljer

Årsmelding 2014. Et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap

Årsmelding 2014. Et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap Årsmelding 2014 Et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap Det største fagforenigsfelleskapet i politi- og lensmannsetaten med over 15 000 medlemmer Aktiv påvirker på flere nivå Økonomisk støtte

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2010 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 44. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 48

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2010 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 44. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 48 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2011 26 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 30 7. Innkomne forslag

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 14 4. Enkeltsaker og medieklipp 17 5. Satsingsområder for 2015 23 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

ÅRSBERETNING 2004 OSLO POLITIFORENING

ÅRSBERETNING 2004 OSLO POLITIFORENING ii Årsmøte Mandag 7. mars 2005 kl 15.00 Parolesalen Politihuset Dagsorden 1. Åpning 2. Konstitusjon 3. Beretning 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Budsjett 7. Valg Se årsberetning med vedlegg Innhold

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden»

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» POLITILEDEREN NR. 1 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» Tema: Organisering av den sivile rettspleie Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096

Detaljer

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen Referat fra representantskapsmøte 22.5.2014 kl 10-14 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning

Detaljer

Forord. Politiets Fellesforbund har i denne landsmøteperioden hatt eit sterkt fokus på lønns- og arbeidsvilkår.

Forord. Politiets Fellesforbund har i denne landsmøteperioden hatt eit sterkt fokus på lønns- og arbeidsvilkår. Årsmelding 2008 Innhold 1 Forord 2 Handlingsprogram 2007/2008 3 Lønn, risikotillegg og ATB 6 Risiko 10 Kriminalpolitikk 13 Ressurser 15 Omstilling 17 Internasjonalt arbeid 18 Intern utvikling og administrasjon

Detaljer

PROTOKOLL. Representantskapsmøte 305.2013 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

PROTOKOLL. Representantskapsmøte 305.2013 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen PROTOKOLL Representantskapsmøte 305.2013 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen SAKLISTE Nr Sak Merknad/saksordfrer i Åpning av representantskapsmøtet Jonny Nauste 2 Navneopprop Jonny Nauste 3 Godkjenning

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Medlemmene er tatt på alvor

Medlemmene er tatt på alvor 2008 Leder Medlemmene er tatt på alvor - Et helt nødvendig skritt Det er ingen fare for at 2008 skal forbigås som et tåkelagt år i fagforeningssammenheng. Trykket etter landsmøtevedtaket på Hamar i november

Detaljer

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå?

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå? POLITILEDEREN NR. 6 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch Midlertidig generell bevæpning hva nå? God jul og godt nyttår PORTRETTET innhold PORTRETTET Riksadvokat Tor-Aksel

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer