REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 17. april Thon Hotel Bristol. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 17. april 2013 10-16.30 Thon Hotel Bristol. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem"

Transkript

1 REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 17. april Thon Hotel Bristol Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet Komitémedlem Stein Opjordsmoen Ilner Leder medisin Komitémedlem Ellen Beccer Brandvold Pasientorganisasjon Komitémedlem Anne Mari Torgersen Psykologi Komitémedlem Christine Ask Ottesen Jus personvern Vara Geir Olav Hjortland Leder medisin Vara Frank Oterholt Sykepleie Vara Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Ingun Sletnes Jus personvern Komitémedlem Grete Dyb Nestleder medisin Komitémedlem Tomm Bernklev Nestleder medisin Vara Fra sekreteriatet: Hege Holde Andersson, Jakob Elster, Ida Persson Nye søknader Dokumentnummer: 2013/ /561 Hofteprotese med fremre mini-invasiv tilgang Prosjektsøknad Prosjektleder: Kristian Bjørgul Sykehuset Østfold Prosjektomtale (Redigert av REK) Innsetting av hofteprotese er en veletablert behandlingsform for sykdom i hofteleddet. Forskning har vist at komplikasjoner kan være knyttet til den kirurgiske operasjonsteknikken. Av den grunn er det utviklet nye operasjonsteknikker som kan bevare muskulatur uskadet under inngrepet, noe som vil kunne medføre raskere rehabilitering og lavere komplikasjonsfrekvens. Det er utført over 500 operasjoner ved sykehuset i Østfold med en direkte fremre tilgang til hofteleddet via Smith-Petersens intervall med pasienten i ryggleie på et strekkbord. Data fra disse operasjonene og det postoperative forløpet er samlet inn i et sykehusbasert proteseregister. Den foreliggende studien er en retrospektiv undersøkelse av prospektivt innsamlede data ved aktuell avdeling. Studien vil kunne beskrive forløp og komplikasjoner ved ny operasjonsmetode og danne

2 grunnlag for framtidige sammenlignende studier. Data vil hentes fra register for hofte- og kneproteser ved SØM. Alle pasienter har samtykket i at data blir samlet i Proteseregisteret og at disse data kan brukes i framtidig forskning. Formålet med denne studien er å undersøke hvordan det har gått med pasienter som har blitt operert med den nye operasjonsmetoden. Det skal benyttes data som er samlet inn i sykehusets proteseregister. Komiteen mener studien fremstår som en kvalitetssikring av eget arbeid. For å gjennomføre prosjekter av denne typen trenges det ingen særskilt godkjenning fra REK. Det er institusjonens ansvar å sørge for på vanlig måte at tiltaket følger gjeldende reguleringer for behandling av helseopplysninger. Ettersom prosjektet forutsettes gjennomført i samsvar med gjeldende reguleringer vil det ikke være noe til hinder for at resultatene kan publiseres. Prosjektet faller utenfor komiteens mandat, jf. helseforskningsloven 2. Prosjektet kan gjennomføres uten godkjenning av REK. Klageadgang Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst B. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst B, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Komiteens avgjørelse var enstemmig. Dokumentnummer: 2013/ /562 Elektrofysiologi ved alvorlig ervervet hjerneskade Prosjektsøknad Prosjektleder: Marianne Løvstad Sunnaas sykehus HF Prosjektomtale (Redigert av REK) Studien omfatter pasienter som etter oppvåkning fra koma ikke gjenvinner full bevissthet. Disse pasientene klassifiseres som å være enten i en vegetativ tilstand, uten sikre tegn til bevissthet (VT) eller en minimalt bevisst tilstand (MBT), som karakteriseres av delvis bevart bevissthet. Det er antydet at MBT kan bestå av to undergrupper; såkalt MBT lavere og øvre sjikt. Litteraturen anslår betydelig grad av feildiagnostikk, og da oftest i retning av at man ikke oppdager tegn til bevissthet. Hensikten med studien er å undersøke om elektrofysiologiske metoder gir kunnskap om bevissthet som kan supplere strukturerte atferdsobservasjoner. I tillegg vil man undersøke egenskapene til en nylig publisert skala for vurdering av smertereaksjoner hos ikkekommuniserende pasienter med alvorlig ervervet hjerneskade. Det skal gjennomføres undersøkelse av atferdsmessige tegn til bevissthet ved kartleggingsmetoden Coma Recovery Scale- Revised (CRS-R). Elektrofysiologiske mål undersøkes ved registrering av EEG under oppgavebetingelser som stiller graderte krav til mental aktivitet. Pasientene eksponeres for auditive stimuli levert gjennom ørepropper under EEGregistrering. Atferdsmessig respons på ubehagelig stimulering avlevert under CRS-R administrasjon skåres i eget skjema: the Nociceptive Coma Scale Revised (NCS-R). Prosjektet skal inkludere totalt 30 pasienter med bevissthetsforstyrrelse etter alvorlig ervervet hjerneskade i stabil fase (minst 4 måneder etter skade/ sykdomsdebut) og 20 friske kontroller. Data fra 18 pasienter og 10 friske kontroller foreligger allerede fra pilotstudien. Pasientene skal rekrutteres fra samarbeidende avdelinger ved fem sykehus. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikt for å få tilgang til journal for å rekruttere pasientene. Pasientene har ikke samtykkekompetanse, og det vil innhentes samtykke fra nærmeste pårørende. Skulle deltagende pasienter gjenvinne samtykkekompetanse, vil samtykke innhentes fra pasienten selv. Prosjektet utgjør en videreføring av en tidligere pilotstudie. Prosjektet er en delstudie som inngår i et PhD prosjekt med siktemål å undersøke diagnostisk og prognostisk nytteverdi av elektrofysiologiske metoder hos pasienter med redusert bevissthet etter alvorlig ervervet hjerneskade.

3 Prosjektets formål er nyttig og deltagelse innebærer ingen vesentlige ulemper for deltagerne. Komiteen har derfor ingen forskningsetiske innvendinger til at studien gjennomføres. Komiteen finner det etisk uproblematisk å gi dispensasjon fra taushetsplikt for at man kan identifisere potensielle deltagere blant pasientene ved de samarbeidende sykehusene. For 18 pasienter og 10 kontrollpersoner, ønsker man å bruke opplysninger som allerede er innsamlet i pilotprosjektet Utredning av pasienter med redusert bevissthetsnivå etter ervervet hjerneskade (vår ref. 2010/1516). Det foreliggende samtykke for disse deltakerne dekker bare bruk av opplysningene i det spesifikke forskningsprosjektet de deltok i. For at opplysningene skal kunne brukes også i det nye prosjektet, uten at nytt samtykke innhentes, må REK gi tillatelse til det, jf. helseforskningsloven 15. I og med at det nye forskningsprosjektet er en videreføring av pilotprosjektet som det foreligger samtykke til, og bruken av opplysningene ikke innebærer noen ulemper for deltagerne, mener komiteen at det er uproblematisk å gi slik tillatelse i dette prosjektet. Informasjonsskriv og samtykkerklæring Det skal innhentes samtykke fra pårørende, noe som er påkrevd i og med at det her dreier seg om forskning på mennesker. Informasjons- og samtykkeskrivet som skal gis til pårørende er lagt ved søknaden, men man har ikke lagt ved informasjonsskrivet som skal gis til deltakere som gjenvinner samtykkekompetanse. Komiteen ber om at dette skrivet sendes inn til orientering. Informasjonsskrivet til pasientene må beskrive hvilke undersøkelser som er gjort av dem og spørre om de ønsker å fortsatt være deltagere i prosjektet. Ut fra dette setter komiteen følgende vilkår for prosjektet: - Et informasjonsskriv til deltakere som gjenvinner samtykkekompetanse utarbeides i tråd med det ovennevnte og sendes komiteen til orientering. Komiteen godkjenner prosjektet med hjemmel i helseforskningsloven 9 og 33 under forutsetning av at ovennevnte vilkår oppfylles. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Komiteen gir tillatelse til ny bruk av allerede innsamlete helseopplysninger fra deltagere i prosjektet Utredning av pasienter med redusert bevissthetsnivå etter ervervet hjerneskade (2010/1516) som beskrevet i søknaden, jf. helseforskningsloven 15. Komiteen gir tillatelse til at opplysninger som er innsamlet i helsetjenesten kan gis fra helsepersonell til bruk i forskning uten hinder av taushetsplikt, som beskrevet i søknaden, jf. helseforskningsloven 35. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder "Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren". Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Klageadgang Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst B. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst B, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Komiteens avgjørelse var enstemmig. 2013/563 Ryggmargsskade og intensitetstrening

4 Dokumentnummer: 2013/563-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Arnt Erik Tjønna Klinikk for fysikalsk medisin & rehabilitering Prosjektomtale (Redigert av REK) Hovedmål med studien er å undersøke om høy intensitet armergometertrening i 4 x 4 minutters intervaller på % av peak hjerte frekvens har større effekt enn moderat intensitetstrening for å øke peak oksygenopptak hos pasienter med ryggmargsskade (RMS).Sekundært vil en se etter en reduksjon av kardiovaskulære risikofaktorer. Komplikasjoner knyttet til respirasjon og nyrefunksjon, har i et historisk perspektiv vært hovedårsak til mortalitet ved RMS. Med økt overlevelse sees en økt prevalens av hjertekarsykdom som nå er ledende årsak til mortalitet blant RMS. Ved RMS har man 3-5 ganger økt risiko for å utvikle diabetes II og 60 % økt forekomst for hjerteinfarkt sammenlignet med funksjonsfriske personer. Utvalget skal rekrutteres fra pasienter behandlet ved Avdeling for ryggmargsskader ved Klinikk for Fysikalsk Rehabilitering ved St. Olavs Hospital, og det skal inkluderes 26 pasienter i studien. Disse randomiseres i to grupper, Gruppe A (høy intensitet) og Gruppe B (moderatintensitet). Treningen forgår over 3 dager i uka i 8 uker. Deltagerne skal første dag fylle ut spørreskjema (LTPAQ-SCI)for å kartlegge fysisk aktivitet før oppstart. Komiteen har ingen innvendinger til studien som sådan, men har noen merknader til informasjonsskriv og spørreskjema. Når det gjelder spørreskjemaet mener komiteen prosjektleder bør vurdere om dette spørreskjemaet er hensiktsmessig å benytte i studien. Skjemaet inneholder for eksempel spørsmål som omhandler å drive idrett, hagearbeid og gå tur med hunden. Komiteen mener disse spørsmålene ikke vil være aktuelle for de fleste pasienter med RMS ett år etter skaden. Dersom man ønsker å benytte spørreskjema må dette oversettes til norsk og sendes komiteen til orientering. Informasjonsskrivet og samtykkeerklæringen har mange faguttrykk og oppleves som vanskelig tilgjengelig. Informasjonsskrivet må gås gjennom med tanke på gjøre språket enklere. I tillegg må kontaktinformasjonen bli bedre slik at prosjektdeltagerne lett kan komme i kontakt med prosjektleder. Komiteen anbefaler at REKs mal benyttes. Malen kan lastes ned fra REK saksportal, se Det gjøres oppmerksom på at malen er veiledende for hvilket innhold et informasjonsskriv bør ha, og må tilpasses det enkelte forskningsprosjekt. Komiteens beslutning Vedtak i saken utsettes. Komiteens leder tar stilling til godkjenning av prosjektet etter mottatt svar. Komiteens avgjørelse var enstemmig. Dokumentnummer: 2013/ /564 NORDCAN, kart over kreftdødelighet Prosjektsøknad Prosjektleder: Tom Børge Johannesen Kreftregisteret Prosjektomtale (Redigert av REK) Prosjektet Nordic Cancer Mortality Maps har som mål å vise trender i mortalitet i de nordiske land ved å grafisk fremstille fargede kart med utviklingen av alle kreftformer for hvert kjønn gjennom perioden

5 En ønsker å fremstille dette som en animasjon som viser trender i hver 5-årsperiode gjennom hele perioden og en vil også selektere stillbilder. En ønsker å gjøre resultatene tilgjengelig for alle på nettet. Dette prosjektet vil være en oppdatering av kartene med animasjoner over forekomst og mortalitet som kan finnes på nettsiden: Data (alder, kjønn, kommune for død, underliggende dødsårsak) for alle personer som døde av kreft i perioden skal innhentes fra Dødsårsaksregisteret. Kartene vil ikke gi detaljerte data for hver kommune, men vil glattes med en metode som tar hensyn til befolkningstetthet og forskjellig radius fra hver kommune. Prosjektleder skriver i søknaden at grunnen til at man søker REK er at en ønsker informasjon om mortalitet på kommunenivå for å få fremstilt forskjeller grafisk utover i landet. En vil dermed i bakgrunnsmaterialet for kartene kunne få enkelte variabler som gjør at materialet ikke vil være tilstrekkelig avidentifisert. Komiteen forstår at man har behov for tilgang på potensielt personidentifiserbare data for å gjennomføre prosjektet. Det er imidlertid ikke klart for komiteen om prosjektet faller inn under komiteens myndighetsområde, slik at komiteen eventuelt kan gi den nødvendige dispensasjonen. Her er det tre muligheter: 1) Prosjektet er å regne som medisinsk eller helsefaglig forskning, det vil si som virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom. Komiteen har da hjemmel i helseforskningsloven 35 til å gi dispensasjon fra taushetsplikt for at prosjektleder kan få tilgang på opplysningene. 2) Prosjektet er å regne som et forskningsprosjekt, men ikke som et medisinsk eller helsefaglig forskningsprosjekt. Komiteen har da hjemmel i helsepersonnelloven 29 til å gi dispensasjon fra taushetsplikt for at prosjektleder kan få tilgang på opplysningene. 3) Prosjektet er ikke å regne som forskning. Komiteen har da ingen hjemmel til å gi dispensasjon fra taushetsplikt og skal ikke behandle søknaden. Komiteen er i tvil om hvorvidt prosjektet kan regnes som forskning, i og med at det ikke dreier seg om å fremskaffe nye data, men kun om å illustrere data som allerede finnes i Dødsårsaksregisteret, og i og med at det ikke foreligger noen problemstilling som skal forskes på. Den vedlagte protokollen er svært kort og gir ikke nok informasjon til å avgjøre om dette er å regne som et forskningsprosjekt, og i så fall av hvilken type. Komiteen ber prosjektleder gi sin tilbakemelding om prosjektet er å anse som et forskningsprosjekt og i så fall om det er å regne som et medisinsk eller helsefaglig forskningsprosjekt. Hvis prosjektleder mener prosjektet er å regne som et forskningsprosjekt, ber komiteen om å få en begrunnelse for det og om å få tilsendt en mer grundig forskningsprotokoll. Komiteens beslutning Komiteens vedtak utsettes i påvente av tilbakemelding fra prosjektleder. Dokumentnummer: 2013/ /565 Hjertefunksjon under terapeutisk nedkjøling Prosjektsøknad Prosjektleder: Andreas Espinoza Akuttklinikken Oslo Universitetssykehus Prosjektomtale (Redigert av REK) Nedkjøling av pasienter til grader C brukes i forbindelse med hjertestans og hjertekirurgi for å skåne hjernen. Nedkjøling gjør imidlertid at hjertets funksjon endres. I dyrestudier har man sett at hjertet trekker seg langsommere sammen under nedkjøling, og tåler dårligere økning i hjertefrekvens. Dette kan oppdages med hjerte-ultralyd. I denne studien vil forskerne se på hjertefunksjon bedømt med ultralyd hos pasienter som likevel kjøles under hjertekirurgi. Utvalget består av 20 pasienter som skal til hjerteoperasjon, nærmere bestemt reparasjon av aortaklaff og/eller oppstigende del av hovedpulsåren. Hjertet paces til sammenlignbar hjertefrekvens med pacemaker, noe som er rutine ved hjerteoperasjon. Målinger gjøres med ultralyd ved

6 normal og nedkjølt temperatur, samt etter operasjon for å se på 1) effekt av nedkjøling på hjertefunksjon hos pasienter, 2) effekt av økt hjertefrekvens ved nedkjøling, 3) reversibilitet av funksjonsendringer etter oppvarming. På hvert måletidspunkt gjøres målinger på spontan hjertefrekvens og på pacet hjertefrekvens. Målingene vil ta ca minutter, slik at operasjonstiden blir noe forlenget for pasienter som deltar. Komiteen anser prosjektets formål som nyttig. Intervensjonene som skal gjøres festing av pacemakertråder på hjertet, nedkjøling og bruk av ultralydsonde i spiserøret gjøres rutinemessig ved denne typen operasjoner, slik at de ikke medfører noen ekstra belastning for forskningsdeltagerne. Den viktigste forskningsetiske utfordringen ved prosjektet er knyttet til den forlengede operasjonstiden som er en følge av deltagelse. Forskningsdeltagerne får selv ingen nytte av studien, og det er da spesielt viktig å sikre at en eventuell risiko ved deltagelse er akseptabel. Prosjektleder skriver at målingene utføres mens pasienten likevel kjøles ned/varmes opp slik at total tid i tillegg til vanlig operasjonstid antas å være mindre enn minutter. Prosjektleder skriver videre at ekstra tid på hjertelungemaskin er ikke i seg selv vist å medføre noen økt risiko for pasientene. For å kunne bedømme om risiko for deltagerne er akseptabel, ber komiteen prosjektleder redegjøre nærmere for kunnskapsgrunnlaget vedrørende mulig økt risiko ved forlenget operasjonstid. Det står i søknadsskjemaet at opplysningene fra prosjektet skal oppbevares avidentifisert etter prosjektslutt for mulig bruk i oppfølgingsstudier. I protokollen står det imidlertid at opplysningene blir anonymisert når resultatene blir publisert. Komiteen minner om at hovedregelen er at opplysninger skal anonymiseres eller slettes etter prosjektslutt og om at hvis man ønsker å oppbevare data avidentifisert etter prosjektslutt for fremtidig forskning, må man søke Datatilsynet om opprettelse av et helseregister. Komiteen ber om tilbakemelding om man planlegger å oppbevare avidentifiserte opplysninger etter prosjektslutt eller ikke og eventuelt om en begrunnelse for hvorfor man ønsker å oppbevare avidentifiserte opplysninger. Informasjonsskriv og samtykkerklæring Informasjonsskrivet er grundig, men er til tider preget av et teknisk språk som gjør informasjonen unødvendig vanskelig å forstå for lekpersoner. Komiteen ber prosjektleder gjennomgå informasjonsskrivet med tanke på å gjøre det mer tilgjengelig. I tillegg bør det være oppført kontaktinformasjon for deltagere som ønsker å trekke seg eller ønsker nærmere opplysninger. Komiteen ber prosjektleder sende inn et revidert informasjonsskriv i tråd med komiteens merknader. Komiteens beslutning Komiteens vedtak utsettes i påvente av tilbakemelding fra prosjektleder. Komiteens leder tar stilling til prosjektet etter mottatt svar. 2013/566 Fysisk funksjon og fysisk aktivitet for eldre mennesker: Tverrsnitts- og longitudinelle data analyser av Generasjonon 100 kohorten av åringer Dokumentnummer: 2013/566-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Thorlene Egerton Institutt for nevromedisin Prosjektomtale (Opprinnelig) The Generation 100 study is a population based intervention study which collects comprehensive data on the health status of the cohort. In particular, participants undertake a detailed examination of their physical functioning and physical activity through both self-report and objective methods. This rich data set creates opportunities to answer several novel research questions about the physical functioning and physical activity behaviours of older people through cross-sectional and longitudinal study designs. Søknaden ble tatt ut før møtet da søknaden var skrevet på engelsk. Prosjektleder skal sende ny norsk til neste frist. søknad på

7 Dokumentnummer: 2013/ /568 Kardiovaskulær risikoprofil og trening i Generasjon 100 Prosjektsøknad Prosjektleder: Øivind Rognmo Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk Tidligere godkjent forskningsbiobank (opptil 3): Generasjon 100 Prosjektomtale (Redigert av REK) Denne studien er et underprosjekt av prosjektet Generasjon100 som tidligere er REK-godkjent. Prosjektet ønsker også å undersøke betydningen av treningsintensiteten på helseproblemer i den eldre befolkning. I denne aktuelle studien skal kardiovaskulær risikoprofil i den eldre befolkningen studeres, som en tverrsnittstudie, basert på baselinedata fra Generasjon 100. I tillegg skal det studeres i hvilken grad kondisjonen og risikofaktorer endrer seg i løpet av ett år med trening med henholdsvis høy versus moderat intensitet hos eldre. Følgende problemstillinger ønskes undersøkt: 1) sammenhengen mellom VO2max og utbredelsen av ugunstige konvensjonelle kardiovaskulære risikofaktorer. 2) I hvilken grad kondisjon endrer seg i løpet av ett år med trening med henholdsvis høy versus moderat intensitet hos eldre. 3) Kartlegge om klassiske risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom endrer seg ulikt etter ulik type intensitet på treningen. 4) Studere sammenhengen mellom kondisjon og risikofaktorer i trent og utrent tilstand. For å evaluere effekten av trening, vil 99 menn og kvinner (70-75 år gamle) bli rekruttert fra Generasjon 100 og inngå i denne studien. De vil bli randomisert til en av følgende tre grupper: A) Ett år med høyintensitet-trening, B) Ett år med moderatintensitets-trening, eller C) kontrollgruppe. Komiteen har ingen innvendinger til studien som sådan. Komiteen har imidlertid innvendinger til informasjonsskrivet. Studien er et delprosjekt under prosjektet Genreasjon100. Deltagerne i Generasjon 100 har samtykket til å bli forespurt om deltagelse i underprosjekter. Informasjonsskrivet som er lagt ved den innsende søknaden er det opprinnelige Generasjon100 skrivet. Det må utarbeides et egent informasjonsskriv til denne studien. Her må det tydelig fremkomme hva deltagelse i studien innebærer for deltagerne og hvorfor de forespørres om deltagelse. Komiteen anbefaler at REKs mal benyttes. Malen kan lastes ned fra REK saksportal, se Det gjøres oppmerksom på at malen er veiledende for hvilket innhold et informasjonsskriv bør ha, og må tilpasses det enkelte forskningsprosjekt. Komiteens beslutning Vedtak i saken utsettes. Komiteens leder tar stilling til godkjenning av prosjektet etter mottatt svar. Komiteens avgjørelse var enstemmig. 2013/569 Forskrivning av benzodiazepiner og zopiklon til bilførere drept i trafikkulykker Dokumentnummer: 2013/569-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Hallvard Gjerde Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforkning

8 Prosjektomtale (Redigert av REK) I perioden mottok Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet blodprøver fra totalt 373 førere drept i trafikkulykker for analyse av alkohol, psykoaktive legemidler og illegale rusmidler. Disse prøvene ble tatt som del av politiets etterforskning av ulykkene. I 15 % av blodprøvene ble det påvist benzodiazepiner eller zopiklon i konsentrasjoner høyere enn forbudsgrensene som ble innført 1. februar Disse stoffene er enten beroligende eller sovemidler, og har stort misbrukspotensial. Disse stoffene kan være forskrevet av lege, men er også tilgjengelig på det illegale markedet, og forskerne antar at enkelte av de drepte førerne har fått disse legemidlene på ulovlig måte, men vet ikke hvor omfattende dette er. Forskerne ønsker å undersøke om bilførere som har omkommet i trafikkulykker har fått forskrevet de aktuelle legemidlene, og hvilken mengde de har fått siste 12 mnd før ulykken. Utvalget består av 373 personer, som er antall drepte bilførere som Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning har mottatt prøver fra for analyse av alkohol, narkotika og legemidler i den aktuelle tidsperioden. Data fra en lokal forskningsdatabase ved Folkehelseinstituttet (aldersgruppe; kjønn; eneulykke eller kollisjonsulykke; blodkonsentrasjon av alkohol, narkotika, benzodiazepiner, zopiklon og andre trafikkfarlige legemidler) skal kobles med data fra Reseptregisteret (informasjon om psykoaktive legemidler utlevert via resept siste 12 mnd før den fatale trafikkulykken.) Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikt. For at prosjektet kan gjennomføres, må komiteen gi tillatelse til at helseopplysninger som er innsamlet i helsetjenesten kan brukes til forskning uten hinder av taushetsplikt. I henhold til helseforskningsloven 35, kan dette bare gis hvis forskningen er av vesentlig interesse for samfunnet og hensynet til deltakernes velferd og integritet er ivaretatt. På grunnlag av den vedlagte protokollen, som er svært kort, er det vanskelig å se den vitenskapelige nytten av prosjektet. Komiteen antar imidlertid at prosjektet kan gi funn som er interessante for politi og rettsvesen, en antagelse som støttes av at Riksadvokaten har uttalt at han er meget positiv til prosjektet. Komiteen legger derfor til grunn at kravet om samfunnsnytte er tilfredsstilt. Koblingen som skal gjøres i prosjektet kan fremskaffe informasjon om at enkelte av forskningsdeltagere har fått legemidlene som de hadde tatt før ulykken på ulovlig måte. Dette er svært sensitive opplysninger, som kan påvirke både avdødes ettermæle, pårørende og andre hvis de blir kjent. Prosjektleder skriver imidlertid at det ikke vil være mulig å identifisere deltakerne i studien. Komiteen legger til grunn at dette er tilfelle, og understreker at man må være spesielt varsom når resultatene skal publiseres slik at det ikke blir noen mulighet for å identifisere enkeltpersoner ved hjelp av de publiserte resultatene. Komiteen anser at hvis de nødvendige tiltak treffes for å unngå mulighet for bakveisidentifisering av deltakerne, er hensynet til forskningsdeltakerne og deres pårørende tilstrekkelig godt ivaretatt. Komiteen anser dermed at betingelsene for å gi dispensasjon fra taushetsplikt er tilfredsstilt. Komiteen minner for øvrig om at opplysninger fra forskningsprosjektet ikke kan utleveres i forsikringsøyemed eller gis til påtalemyndighet eller domstol, jf. helseforskningsloven 32. Prosjektleder har mottatt dispensasjon fra taushetsplikt fra Rådet for taushetsplikt og forskning ved Justisdepartementet. Prosjektleder har også søkt Datatilsynet om godkjenning av kobling med Reseptregisteret. Komiteens godkjenning er gitt under forutsetning av at prosjektleder får den nødvendige godkjenning fra Datatilsynet. Komiteen godkjenner prosjektet med hjemmel i helseforskningsloven 9 og 33. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Komiteen gir tillatelse til at opplysninger som er innsamlet i helsetjenesten kan gis til bruk i forskning uten hinder av taushetsplikt, som beskrevet i søknaden, jf. helseforskningsloven 35. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren. Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter

9 prosjektslutt. Klageadgang Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst B. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst B, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Komiteens avgjørelse var enstemmig. 2013/570 Europeisk register for behandling av Helicobacter pylori infeksjon Dokumentnummer: 2013/570-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Frode Lerang Hospital Universitario de la Princesa Prosjektomtale (Redigert av REK) En prospektiv registerstudie er initiert av den Europeiske Helicobacter Study Group som ledes av prof. Javier Gisbert ved universitetssykehuset i Madrid. Studien er klassifisert som en klinisk epidemiologisk studie som innebærer registrering av rutinebehandling av Helicobacter pylori infeksjon i 30 land i Europa. Dataene skal danne grunnlag for deskriptive analyser om ulike aspekter ved Helicobacter pylori diagnostikk og behandling. Kartlegging av antibiotika resistensmønster i ulike land og konsekvenser for valg av antibiotika vil stå sentralt. 10 sentere i Norge vil delta i prosjektet, hver av disse med en ansvarlig lokal koordinator. Det planlegges å inkludere alle pasienter ved disse sentrene som er Helicobacter pylori positive og som får behandling. Syv variabler som er viktig ved diagnostikk og behandling skal hentes fra pasientenes journal og oversendes avidentifisert til forskerne. Prosjektet skal løpe fra april 2013 til juni Etter prosjektslutt skal datamaterialet anonymiseres. Komiteen er i tvil om prosjektet er å regne som et forskningsprosjekt som er fremleggingspliktig for REK eller om det kun dreier seg om opprettelsen av et europeisk register, noe som faller utenfor helseforskningslovens virkeområde. I henhold til helseforskningsloven 3 andre ledd kommer ikke helseforskningslovens bestemmelser til anvendelse for bruk av helseopplysninger når den forskningsansvarlige er etablert i en annen stat i EØSområdet. Dersom prosjektet er å regne som opprettelse av et register faller det utenfor helseforskningsloven og REK sitt kompetanseområde. Overføring av helseopplysninger reguleres av personopplysningsloven og ev. helseregisterloven. Vurderinger og godkjenninger av denne art tilhører Datatilsynets kompetanseområde. Dette innebærer at en ren utlevering av helseopplysninger til forskere i utlandet forutsetter tillatelse fra Datatilsynet. Ut fra den innsendte søknad og protokoll kan ikke komiteen se at prosjektet inneholder noen problemstillinger eller hypoteser som skal testes ut, og dette gir grunn til å tro at det ikke dreier seg om et forskningsprosjekt. Slik komiteen leser prosjektet søkes det kun her om å hente ut syv variabler fra pasientens journal som så skal registreres i et felles europeisk register i Madrid. Dette registeret vil man senere kunne benytte til forskning, blant annet til egne lokale og nasjonale subanalyser. Til støtte for antagelsen om at det her kun dreier seg om utførsel av opplysninger til et europeisk register og ikke om et forskningsprosjekt, viser komiteen til at primærformålet med prosjektet i den vedlagte protokollen omtales som To obtain a database registering systematically over a year a large and representative sample of routine clinical practice of European gastroenterologists in order to produce descriptive studies of the management of H. pylori infection. For at komiteen skal kunne avgjøre om prosjektet faller inn under helseforskningslovens virkeområde eller ikke, ber komiteen derfor om tilbakemelding fra prosjektleder om hvorvidt han anser det som et forskningsprosjekt, som etablering av et register, eller som et annet type prosjekt. Hvis prosjektleder anser dette som et forskningsprosjekt, ber komiteen ham om å gi en nærmere beskrivelse av de forskningsspørsmål som skal undersøkes og hvilke metoder som skal benyttes. Komiteen gjør for øvrig oppmerksom på at prosjektet i så fall må ha en forskningsansvarlig institusjon basert i Norge.

10 Komiteens beslutning Vedtak i saken utsettes. Komiteen tar stilling til prosjektet etter mottatt svar. Komiteens avgjørelse var enstemmig. 2013/572 Tailored Implementation for Chronic Disorders - Depression in the Elderly Dokumentnummer: 2013/572-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Signe Agnes Flottorp Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Sykehuset Innlandet HF Prosjektomtale (Redigert av REK) Hensikten med prosjektet er å undersøke effekten av å skreddersy innføring av anbefalinger for behandling av eldre med depresjon i primærhelsetjenesten. Det er en del av et EU-finansiert prosjekt med fem samarbeidende land, der ulike kroniske sykdomsgrupper studeres. Det er utviklet en pakke av intervensjoner med støtte til administrasjon, helsepersonell og pasienter. 70 kommuner vil delta, og vil bli delt slik at noen vil få intervensjonspakken (som varer i 6 måneder) mens andre skal fungere som en kontroll. Fastlegenes praksis i forhold til anbefalingene vil deretter kartlegges, og 6 pasienter pr. fastlege gis en mulighet til å besvare et spørreskjema. Det skal finnes frem til pasientene ved hjelp av en programvare som kan trekke ut egnede pasienter etter forhåndsdefinerte kriterier. Pasienten vil derfor være kjent for fastlegen, men ikke for prosjektmedarbeideren. Komiteen har vært i tvil om prosjektet faller innunder komiteens mandat. Etter en helhetlig vurdering har komiteen kommet til at prosjektet faller innunder helseforskningsloven. Informasjonsskriv og samtykkeerklæring Det er utformet informasjonsskriv og samtykkeerklæring til fastlegene som forespørres om deltagelse. Komiteen har ingen merknader til dette. Når det gjelder informasjonsskrivet til pasientene som skal delta må det her tydelig fremkomme at det er pasienten selv som bestemmer om han/ hun vil delta og det må komme frem at man når som helst kan trekke seg fra studien. Komiteen anbefaler at REKs mal benyttes. Malen kan lastes ned fra REKs saksportal, se: Det gjøres oppmerksom på at malen er veiledende for hvilket innhold et informasjonsskriv bør ha, og må tilpasses det enkelte forskningsprosjekt. Dispensasjon fra taushetsplikten Seks av pasientene til fastlegene som deltar i studien blir forespurt om å svare på et spørreskjema. Dette vil være pasienter > 65 år som er identifisert med depresjon. For å finne frem til disse pasientene vil man bruke en programvare som kan trekke ut egnede pasienter etter forhåndsdefinerte kriterier. For å gjøre dette uttrekket må det gis dispensasjon fra taushetsplikten. Komiteen finner å kunne innvilge dispensasjon fra taushetsplikten slik at man kan identifisere pasienter som kan inkluderes i studien. Ut fra dette setter komiteen følgende vilkår for prosjektet: 1) Informasjonsskrivet til pasientene revideres i tråd med komiteens merknader, og sendes komiteen til orientering. Komiteen godkjenner prosjektet i henhold til helseforskningsloven 9 og under av at ovennevnte vilkår oppfylles. forutsetning Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden.

11 Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Komiteen gir tillatelse til at opplysninger som er innsamlet i helsetjenesten kan gis fra helsepersonell til bruk i forskning uten hinder av taushetsplikt, og til at disse opplysningene brukes i forskning uten pasientens samtykke. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder "Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren". Klageadgang Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst B. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst B, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Komiteens avgjørelse var enstemmig. 2013/574 Undersøkelse av bloddannende stamceller hos pasienter med ITP som skal behandles med eller er under behandling med Nplate eller Revolade Dokumentnummer: 2013/574-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Ingunn Dybedal Oslo Universitetssykehus Tidligere godkjent forskningsbiobank (opptil 3): Biobank for myeloproliferative sykdommer Prosjektomtale (Redigert av REK) Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan to godkjente medikamenter romiplostim (Nplate) og eltrombopag (Revolade) påvirker bloddannende stam- og progenitorceller hos pasienter med immunologisk trombocytopenisk purpura (ITP) og om deres benmargs-/stamceller kan mobiliseres fra hvilke til delingsfase av en eller begge av disse og deres respektive virkningsmekanismer. Det skal ikke prøves ut ny medisin, men man vil undersøke hvordan Nplate og Revolade virker på benmargscellene. De som inkluderes er kun pasienter med verifisert diagnose ITP og som behandles med et av de nevnte medikamentene. I tillegg til standard behandling innebærer deltagelse i studien at det tas ekstra benmarg når dette skal tas uansett, før og ofte etter behandling, samt ekstra benmargsprøve en måned etter behandlingsstart, og evt. etter behandling. Det biologiske materialet skal oppbevare i den tidligere godkjente generelle forskningsbiobanken Biobank for myeloproliferative sykdommer, 2011/1469. Komiteen har ingen innvendinger til studien som sådan, men ber om tilbakemelding på noen punkter før vedtak kan fattes. Forskningsbiobank Det opplyses om at det humant biologiske materialet skal oppbevares i den generelle forskningsbiobanken Biobank for myeloproliferative sykdommer. Dersom man ønske å inkludere materiale i denne generelle forskningsbiobanken må deltagerne samtykke til dette. Det er utarbeidet et eget informasjonsskriv i tilknytning til den generelle biobanken, dersom man ønsker at materialet skal inngå i biobanken må deltagerne forelegges dette informasjonsskrivet. Det gjøres forøvrig oppmerksom på at det må være mulig å delta i studien uten å samtykke til oppbevaring i den generelle forskningsbiobanken. Det opplyses i protokollen om at det skal gjøres analyser av DNA mutasjoner. Komiteen legger til grunn om at det ikke dreier seg om tester som kan ventes å gi resultater med prediktiv verdi. Komiteen ber om tilbakemelding fra prosjektleder hvis dette ikke stemmer.

12 Informasjonsskriv og samtykkeerklæring I informasjonsskrivet er det ikke oppgitt god nok kontaktinformasjon. Det må oppgis et direkte telefonnummer eller mobilnummer til prosjektleder slik at deltagerne lett kan komme i kontakt med prosjektgruppen. Komiteens beslutning Vedtak i saken utsettes. Komiteens leder tar stilling til godkjenning av prosjektet etter mottatt svar. Komiteens avgjørelse var enstemmig. 2013/579 Bruk av spillteknologi (serious games) og utvidet virkelighet (augmented reality) teknologi for å undersøke korrelasjon mellom ytelse og kognitive skår ved mild kognitiv svikt Dokumentnummer: 2013/579-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Konstantinos Boletsis Prosjektomtale (Redigert av REK) Bakgrunnen for prosjektet er at eldre med lett organisk kognitiv svikt (minimal cognitive impairment) har økt risiko for å utvikle demens. Formålet med prosjektet er å undersøke korrelasjon mellom kognitive skår fra nevropsykometriske skala (MOCA-test) og spillresultater fra ferdigutviklet spillprogram hos eldre med lett kognitiv svikt. Ved å utvikle et dataspill som kan tilpasse seg det kognitive skåret til spilleren/brukeren, vil man kunne besvare prosjektets hovedspørsmål: I hvilken grad er spillresultater i spill ved kognitiv svikt korrelert med kognitiv skår fra nevropsykometriske skala (MoCa-Test)? Ved å undersøke korrelasjon mellom ytelse på spillprogrammer og kognitive skår ved lett kognitiv svikt er det potensielt mulig i senere prosjekt eller andre REK-søknader å utvikle kognitive varslingssystemer basert på spillteknologi. Man skal rekruttere 15 forskningsdeltagere med lett organisk kognitiv svikt fra hukommelsesklinikken ved Sykehuset innlandet. 7 av disse skal delta i en pilotstudie, der formålet er brukertesting av et spesialutviklet dataspill. To forskere observerer deltagerne mens de spiller og deltagerne skal intervjues i etterkant av spillsesjonen i et semistrukturert intervju. 8 deltagere skal så inkluderes i et kontrollert eksperiment, der deltagerne kan spille spillet så mye de vil hjemme. Formålet er å studere sammenhengen mellom spillresultater, og skår på kognitive tester som også gjøres. Prosjektet er samtykkebasert og intervensjonen forventes ikke å innebære vesentlige ulemper eller risiko for deltagerne. Komiteen har dermed ingen forskningsetiske innvendinger til at studien gjennomføres. Informasjonsskriv og samtykkeerklæring De vedlagte informasjonsskrivene er ikke tilfredsstillende. Språket er til dels teknisk og vanskelig tilgjengelig for deltakerne. Ett eksempel er første setning i informasjonsskrivet: Formålet med denne studien er å undersøke funksjonaliteten av et seriøst spill og dets nye interaksjonsmetode. Komiteen anbefaler at man følger malen for informasjonsskriv som kan finnes på REKs hjemmesider og ber om at man forklarer bedre hva prosjektet innebærer, uten å bruke et unødvendig teknisk språk. Komiteen ber om at reviderte informasjonsskriv sendes komiteen for godkjenning. Komiteens beslutning Komiteen utsetter endelig beslutning i saken i påvente av at prosjektleder sender inn reviderte informasjonsskriv. Komiteens leder tar stilling til prosjektet når prosjektleders tilbakemelding foreligger. Dokumentnummer: 2013/ /582 Trygg hjemme med kols Prosjektsøknad

13 Prosjektleder: Liv Wergeland Sørbye Diakonhjemmet sykehus Prosjektomtale (Redigert av REK) Akutt forverring av kols er blant de hyppigste årsakene til innleggelse ved norske sykehus. Pasienter med alvorlig kols står for de største økonomiske kostnadene ved kols behandling. Pasientgruppen har økt infeksjonsfare ved innleggelse i sykehus og økt mortalitet. Flere av pasientene med kols har ikke behov for høyspesialisert oppfølgning i sykehus, men er for syke til å klare seg selv i hjemmet. Hos disse pasientene kan behandling i hjemmet være et godt alternativ til at pasienten forblir innlagt i sykehus. Målet med prosjektet er å utvikle og teste ut en modell for ambulant oppfølging av pasienter med kols i hjemmet. Det skal inkluderes 60 deltagere i studien, dette er pasienter fra Diakonhjemmet over 18 år med alvorlig eller svært alvorlig kols (FEV1 <50 %) uten kognitiv svikt som utskrives til eget hjem. Komiteen har ingen forskningsetiske innvendinger til at prosjektet gjennomføres. Komiteen mener prosjektopplegget er forsvarlig og at deltagerne følges opp på en god måte. I søknaden er prosjektets sluttdato oppgitt til Etter e-post fra prosjektleder er dette endret til Komiteen godkjenner prosjektet i henhold til helseforskningsloven 9 og 33. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder "Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren". Klageadgang Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst B. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst B, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Komiteens avgjørelse var enstemmig. Dokumentnummer: 2013/ /583 AMH and ovarian cancer risk Prosjektsøknad Prosjektleder: Elisabete Weiderpass Vainio Kreftregisteret, National Cancer Institute Tidligere godkjent forskningsbiobank (opptil 3): Janus Serumbank Prosjektomtale (Redigert av REK) Formålet med prosjektet er å se på forholdet mellom Anti-Muellerian hormon-nivåer og eggstokkreft. Eggstokkreft er den mest fatale gynekologiske kreftformen. Flere reproduktive faktorer er forbundet med risikoen for denne type kreft; paritet, alder ved menarche, alder ved menopause og antall eggløsningssykluser. Anti-Muellerian hormon (AMH) er et proteinbasert hormon som finnes i granulære celler.

14 AMH nivåene øker med puberteten og reduseres frem til overgangsalderen. Forholdet mellom AMH og reproduktive risikofaktorer for eggstokkreft samt eksperimentelle data som indikerer at AMH kan hindre eggstokkreftvekst tyder på at økt AMH nivå kan være assosiert med redusert risiko for eggstokkreft. Forskerne vil gjennomføre en studie basert i Janus-kohorten med hovedmål å evaluere forhold mellom AMH nivåer og risiko for eggstokkreft. Sekundære mål er å se på sammenhengen av FSH og inhibin-b nivåer i forhold til risiko for eggstokkreft, deretter forholdet av AMH, FSH og inhibin-b i serøse vs. ikke-serøse svulster og rolle av alder, paritet, BMI, og p-pille bruk i assosiasjonen. Utvalget består av 400 kvinner som har avgitt blodprøver til Janusbanken, hvorav 200 kvinner med eggstokkreft og en kontrollgruppe bestående av 200 kvinner som ikke har utviklet eggstokkreft. Informasjon om kreftdiagnose skal hentes fra Kreftregisteret og data skal også innhentes fra helseundersøkelsene som deltagerne har vært med på (fylkesundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland, 40-åringsundersøkelseni Oslo, Osloundersøkelsen). Videre skal data om antall barn hentes fra Folkeregisteret. Komiteen anser prosjektets formål som nyttig og har ingen forskningsetiske innvendinger til at prosjektet gjennomføres. Janusbanken består av materiale som er innsamlet fra 1972 til Janusbanken er samtykkebasert og selv om måten samtykke er innhentet og dokumentert på i tidligere perioder ikke tilsvarer kravene i dagens lovverk, anser komiteen at det foreliggende samtykket er dekkende for det som skal gjøres i prosjektet, inkludert bruk av opplysninger fra Kreftregisteret og helseundersøkelsene. Prosjektleder søker om dispensasjon fra taushetsplikt for å kunne innhente informasjon om antall barn fra Folkeregisteret. Komiteen anser imidlertid at denne informasjonen kan innhentes og kobles med de øvrige helseopplysningene som skal brukes i prosjektet uten at det er behov for at komiteen gir dispensasjon fra taushetsplikt. Komiteens myndighet til å gi dispensasjon fra taushetsplikt i henhold til helseforskningsloven 35 gjelder bare for opplysninger innsamlet i helsetjenesten, og dekker derfor ikke informasjonen som skal innhentes fra Folkeregisteret, som ikke er å regne som helseopplysninger. Det er opp til Skattedirektoratet å avgjøre om opplysninger fra Folkeregisteret skal gis til forskning, jf. folkeregisterloven 14. Komiteen anser imidlertid at ved å godkjenne prosjektet gir den det nødvendige behandlingsgrunnlag for at øvrige opplysningene i prosjektet kobles med opplysninger fra Folkeregisteret om antall barn. Komiteen godkjenner prosjektet med hjemmel i helseforskningsloven 9 og 33. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder "Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren". Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Klageadgang Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst B. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst B, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Komiteens avgjørelse var enstemmig. 2013/585 Hjertefunksjon hos kvinner som har gjennomgått alvorlig svangerskapsforgiftning (preeklampsi) Dokumentnummer: 2013/585-1 Prosjektsøknad

15 Prosjektleder: Lasse Grønningsæter Oslo Universitetssykehus Ny spesifikk forskningsbiobank: Ansvarshavende: Navn på Biobanken: Lasse Grønningsæter Biobank for pasienter med gjennomgått preeklampsi Prosjektomtale (Redigert av REK) Svangerskapsforgiftning (preeklampsi) forekommer så hyppig som i 5 % - 8 % av graviditeter. Komplikasjoner forekommer både hos mor og foster. Studier har pekt mot at pasientgruppen ikke tolererer et nytt svangerskap uten mulige komplikasjoner og risiko for kardiovaskulær sykelighet og dødelighet, men det er usikkert hvilken hjertemessig følgetilstand disse pasientene kan få. Formålet med denne studien er å undersøke hjertet til kvinner som har gjennomgått alvorlig svangerskapsforgiftning med ultralyd i hvile og under fysisk anstrengelse ved ergometersykkeltesting. Man vil også gjøre tonometri (noninvasiv blodtrykksmåling) og måle maksimalt oksygenopptak som uttrykk for fysisk kapasitet. I tillegg til de nevnte undersøkelser vil man ta blodprøve for å evaluere en blodprøveprofil av pasientene. Med disse målingene ønsker man å kunne si noe om kapasitet og funksjon samt risiko for framtidig kardiovaskulær sykdom. Det skal inkluderes 105deltagere i studien. 70 som har gjennomgått eklampsi, 35 med debut før og 35 etter 34 ukers gestasjonsalder, 35 kontroller (aldersmatchede friske). Forskningsbiobank Det søkes om opprettelse av ny spesifikk forskningsbiobank Biobank for pasienter med gjennomgått preeklampsi som vil bestå av blod. Ansvarshavende er Lasse Grønningsæter. Materialet vil bli behandlet avidentifisert. Deltakerne gir samtykke til innhenting, oppbevaring og bruk av det biologiske materiale. Biobanken planlegges å vare til Komiteen har ingen forskningsetiske innvendinger til at prosjektet gjennomføres. Komiteen mener hovedveiler og, ikke stipendiat, skal være prosjektleder og ansvarshavende for biobanken. I informasjonsskrivet er det ikke oppgitt god nok kontaktinformasjon. Det må oppgis et direkte telefonnummer eller mobilnummer til prosjektleder slik at deltagerne lett kan komme i kontakt med prosjektgruppen. Ut fra dette setter komiteen følgende vilkår for prosjektet: 1) Hovedveileder skal være prosjektleder og ansvarshavende for biobank. 2) Kontaktinformasjonen i informasjonsskrivet må endres. Komiteen godkjenner prosjektet i henhold til helseforskningsloven 9 og 33 under forutsetning av at ovennevnte vilkår oppfylles. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Komiteen godkjenner også oppførelsen av en spesifikk forskningsbiobank som beskrevet i søknaden. Biobankregisteret blir underrettet ved kopi av dette brev. Hvis forskningsbiobanken opphører, nedlegges eller overtas av andre, skal det søkes REK om tillatelse, jf. helseforskningsloven 30. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Komiteen gir tillatelse til at opplysninger som er innsamlet i helsetjenesten kan gis fra helsepersonell til bruk i forskning uten hinder av taushetsplikt, og til at disse opplysningene brukes i forskning uten pasientens samtykke, jf helseforskningsloven 35.

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet Komitémedlem Ingun Sletnes

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Helene Braanen Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 27. november 2013 0900-1630 REK møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 27. november 2013 0900-1630 REK møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 27. november 2013 0900-1630 REK møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Grete Dyb

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 25. mars 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 25. mars 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 25. mars 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Grete Dyb Leder medisin

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Ola Skjeldal Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Grete Dyb Nestleder medisin Komitémedlem Forfall: Navn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 02. april 2014 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn Wisløff

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 28. oktober 2010 Adm. bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 28. oktober 2010 Adm. bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 28. oktober 2010 Adm. bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Kristian Hagestad Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 09. mai 2012 10:00-16:30 Møterom, Gullhaug torg 4a, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 09. mai 2012 10:00-16:30 Møterom, Gullhaug torg 4a, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 09. mai 2012 10:00-16:30 Møterom, Gullhaug torg 4a, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 19. september 2014 09:00 ISM, Møterom 1.etg. Navn Stilling Medlem/Vara Siri Granum Carson Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK midt. 19. september 2014 09:00 ISM, Møterom 1.etg. Navn Stilling Medlem/Vara Siri Granum Carson Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK midt 19. september 2014 09:00 ISM, Møterom 1.etg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Siri Granum Carson Etikk Komitémedlem Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 14. februar 2013 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 14. februar 2013 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 14. februar 2013 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Arvid Heiberg Leder medisin Komitémedlem Berit

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 11. juni 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 11. juni 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 11. juni 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Helge Bryne Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Henning Østenstad

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 14. februar 2013 0900-1600 O.J.Dahls hus. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 14. februar 2013 0900-1600 O.J.Dahls hus. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 14. februar 2013 0900-1600 O.J.Dahls hus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. desember 2011 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. april 2014 0900-1600 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 12. april 2012 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 12. april 2012 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 12. april 2012 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith Ulseth Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 18. august 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 18. august 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 18. august 2011 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Arvid Heiberg Leder medisin Komitémedlem Christian

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 17. mars 2011 Lucy Smiths hus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK midt. 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK midt 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Oddmar Berg Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Knut Engedal Leder medisin Komitémedlem Erik

Detaljer