SOGNDAL KOMMUNE SERVICE OG SAKSHANDSAMING FOR BYGGESAKER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOGNDAL KOMMUNE SERVICE OG SAKSHANDSAMING FOR BYGGESAKER"

Transkript

1 SOGNDAL KOMMUNE SERVICE OG SAKSHANDSAMING FOR BYGGESAKER RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON

2 2

3 FORORD Vedlagt følgjer rapport etter forvaltningsrevisjon i Sogndal kommune der tema har vore saksområdet byggesakshandsaming. Peter Fjågesund, 1. amanuensis ved Institutt for kultur- og humanistiske fag ved Høgskolen i Telemark skriv i ein aviskritikk følgjande: I det moderne demokratiet ligger ikke makten først og fremst hos enkeltpersoner, men i systemet, det vil si byråkratiet, i nettverket av administrative strukturer. Og her ligger også demokratiets største fare, nemlig ansiktsløsheten. Det er eit paradoks at vi i strevet etter å få samfunnet meir effektivt og straumlineforma gjer samfunnet meir og meir komplisert. Ikkje minst slær dette ut i omfanget av reglar og prosedyrar. Då er det ikkje alltid like lett for korkje lekmann eller lærd å vite kven som veit kva og kvifor. Saka som ligg til grunn for dette prosjektet kan sjåast som eit døme på dette. Rapporten er skriven av rådgjevar Sven Erik Vestby ved Sogn og Fjordane revisjon IKS. Leikanger mars 2006 Marianne Vara Dagleg leiar SF revisjon IKS 3

4 INNHALD FORORD SAMANDRAG INNLEIING OPPDRAGET METODE OG GJENNOMFØRING REVISJONSKRITERIUM Grunnleggjande Atterhald SAKSKOMPLEKSET Introduksjon til problemstillinga Ramme for saka Utdjuping av saka Saka som meldingssak Problemstilling Innsamla opplysningar Saka som søknadssak Problemstilling Fylkesmannen si handsaming av saka Oppgåva frå kontrollutvalet Rolleavklaring Frå sakshandsaminga Informasjonsarbeidet RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR REVISJONEN SINE VURDERINGAR Saka som meldingssak Saka som dispensasjonssak Samvurdering KONKLUSJON OG TILRÅDINGAR REFERANSAR Generelle referansar Styrande dokument frå Sogndal kommune Nye dokument vedkomande saka Avisartiklar...50 VEDLEGG 1: TIDSKART FOR SAKA

5 0 SAMANDRAG Oppdraget for dette prosjektet har vore å sjå nærare på rammer, roller og samspel mellom ulike nivå i kommuneadministrasjonen i Sogndal. Det har og vore fokusert på i kva grad overordna styrande dokument i kommunen vert lagt til grunn for avgjerder som vert tekne. Vidare har det vore sett på om samspelet mellom politikarar og administrasjonen er slik det er føresett og i samsvar med god forvaltningsskikk. I tillegg har det vore fokusert på om informasjonsarbeidet er godt nok. Alle desse utfordringane er belyst gjennom vurdering av ei konkret byggesak der problemstillinga har vore at ein garasje vart påbyrja oppsett i grenseområdet til den nye sentrumsparken i Sogndal. Denne parken er no under realisering. I prosjektarbeidet er det vurdert tenleg å dele sakshistoria til byggetiltaket i to. Den første delen gjeld korleis saka vart starta, korleis partane har agert i høve kvarandre, og bakgrunnen for at garasjebygget vart plassert om lag 3,5 meter feil i ein retning og med det kom inn på det arealet som i reguleringsplanen er avsett til park. Den andre delen av saka tek føre seg korleis denne feilen er prøvd retta opp gjennom søknad om dispensasjon frå reguleringsplan, sakshandsaming og klage. Saka starta ved at tiltakshavar vurderte eit tiltak som skulle vore handsama som søknad om dispensasjon frå reguleringsplan, kunne leggjast fram som meldingssak. Juridisk kjem dette fram som at saka vart vurdert i høve til feil paragraf i plan- og bygningslova. Dette vart ikkje oppdaga og avklart i kommunen. Innsamla data viser at kommunen hadde tillit til at tiltakshavar hadde nok informasjon og kunnskap til å sjå kvar garasjen skulle plasserast og dermed forstå kva som var korrekt handsaming av saka. Denne kunnskapen hadde ikkje tiltakshavar. For tiltak som vert registret som meldingssak, er tiltakshavar eineansvarleg for vurdering av saka og gjennomføring. Dette i motsetnad til ei byggesak der fagfolk vert kopla inn. Ved meldingssaker er kommunen si oppgåve å gje informasjon på førespurnad. Slik informasjon vart i og for seg etterspurt, men ulike samantreff hindra tilstrekkeleg kommunikasjon. I ettertid er det likevel rom til å peike på fleire varselpunkt som kan hende burde sikra at kommunen sikra seg at informasjonen til tiltakshavar vart betre enn den vart. Sogndal sentrum er eit pressområde med interessekonfliktar i sjølv små areal. Garasjen skulle setjast opp i grenseland mot sentrumsparken og tidlegare identifisert som i mogeleg konflikt med etableringa av sentrumsparken. Den framlagde situasjonsplanen er feil i høve den vedtekne reguleringsplanen. Kommunen har som kjøpar av areal til parken frå tiltakshavar nabointeresser til tiltaket. Tiltakshavar gav uttrykk for at han var usikker på om garasjen kunne plasserast slik han hadde tenkt. Då det vart avklara at garasjen var feil plassert, hadde tiltakshavar alt investert mange pengar i tiltaket. Kommunen godtok at det vart omsøkt dispensasjon før plata eventuelt vart fjerna. Saka vart vurdert og avslegen, klage framført, handsama og oversendt fylkesmannen der søknaden var endeleg avslegen. 5

6 Av di kommunen står som kjøpar av areal til park frå tiltakshavar, vart det i tillegg sett rom for og prøvd å finne ei løysing gjennom makesskifte av areal slik at garasjen kunne endrast minst mogeleg samstundes som det samla arealet til sentrumspark ikkje vart redusert. Det vart ikkje oppnådd semje om dette av di det ikkje vart funne nokon løysing som begge partar kunne godta. I den prosessen der makebyte vart prøvd, var rådmannen og leiar i forvaltningsutvalet sentrale aktørar. Likeins var ordførar inne i prosessen. I rapporten er det greidd ut bakgrunnen for dei einskilde sine roller i dette arbeidet og deira handsaming av saka. Det er ikkje grunn til å peike på at nokon av desse deltakarane har gått ut over dei fullmaktene eller rollene som dei er gjeve. Situasjonen medførte at ikkje minst rådmannen og utvalsleiar hadde meir omfattande/andre roller enn dei vanlegvis står fram i. I og med at saka på denne tida hadde ein tydeleg profil som konfliktsak, der media også var aktivt tilstades, kan det peikast på at det kunne vore lagt meir vekt på å klargjere mandat og roller til den einskilde. At behovet for rolleavklaring ikkje vart forstått og prioritert av deltakarane der og då, kan likevel ikkje forståast som dårleg forvaltningsskikk. Trass dette er det ei utfordring i at media må vere ein særs viktig kanal når det gjeld formidling av innhald i og konsekvensar av kommunale aktivitetar til folk flest. Kommunen har ei utfordring innanfor informasjon og kommunikasjon. Det er eit samstemt uttrykk i kommunen at media har ein meir nærgåande profil overfor Sogndal enn for andre kommunar i regionen. Det bør truleg nyttast som spire til å arbeide med nettopp dette, framfor at det skal medføre ein meir forsiktig informasjonsprofil. Sogndal er inne i eit omfattande arbeid med å få til eit moderne styringssystem for kommuneadministrasjonen. Dette vert bygd opp rundt ein styringsmodell med ei klar todeling av administrasjonen; eit leiarnivå og eit nivå i nær kontakt med publikum. Det er innebygd i denne modellen at politikarane si oppgåve meir vert å fokusere på dei langsiktige og overordna mål og strategiar for kommunen enn på detaljsaker frå publikum. Og ikkje minst - igjennom oppbygging av ein føremålstenleg struktur i det iverksetjande (kortsiktige) politiske arbeidet sjå til at kommunen kan arbeide effektivt og målretta mot dei vedtekne måla. Denne effektiviseringsprosessen har nokre konsekvensar som fort kan oversjåast konsekvensar som kan forståast som å vere medverkande årsak til at den aktuelle saka har fått det utfallet ho har. Tradisjonelt har kommunepolitikarane (i små kommunar) vorte oppfatta og brukt som talerøyr for den einskilde veljar eller veljargrupper inn mot kommuneadministrasjonen. Ei slik rolle medfører at vedtak ikkje uvanleg er i strid med kvarandre. Motstridande vedtak vil naudsynleg gjere det vanskeleg for administrasjonen å få ein målretta og strukturert utvikling i og av kommunen, og hente inn effektiviseringsgevinstar. Den nye styringsmodellen kan godt oppfattast som eit grep for å gjere kommunen sin profil og gjerning meir føreseieleg, og det både på kort og lengre sikt. Men motstridande vedtak kan også forståast som ein naudveg for å avdempe konsekvensar av ulike vedtak der dei kan oppfattast som å slå særleg hardt ut for einskilde eller mindre grupper av publikum. Ikkje minst kan slikt vise att i at kommunale utval, til dømes eit forvaltningsutval, kan vere meir romslege i å gje dispensasjonar frå ulikt regelverk i kommunen. Den aktuelle saka kan godt sjåast på som eit slikt døme når administrasjonen ikkje oppfører seg som venta, appellerer publikum til politikarane om å vise forståing og medkjensle. 6

7 Sett i eit slikt lys kan den aktuelle saka oppsummerast som følgjer. Eit tiltak som ikkje burde vore gått gjennom administrasjonen utan nærare vurdering, vart overlate til tiltakshavar aleine. Konflikten vart synleg for alle gjennom det fysiske inngrepet i marka. I staden for å starte med ei stadfesting av kva konkrete interesser som er i området, dvs gjere ei analyse av situasjonen, vart saka vidareført direkte i handling som byggesak/søknad om dispensasjon. Utan eintydige opplysningar om interessene, vart det rom for fri meiningsytring og påstandar. Det gjorde saka meir og meir uklår, og viste at dette er ein god oppskrift for konflikt. Til slutt var det ingen som hadde akseptert autoritet til å peike på kva som var rett sakshandsaming og kvifor. I ein slik situasjon er det lett at den som har talarstolen er den som aleine rår over informasjonsstraumen. Trass dette er det ingen ting som tyder på at sjølve sakshandsaminga har vore på tvers av nedfelte rutinar. Undervegs vart det prøvd ei utradisjonell tilnærming. Det løyste ikkje saka, ikkje minst på grunn av fråvær av korrekte fakta. Det mest påfallande resultatet av dette tiltaket vart kan hende endå meir rom for spekulasjonar. Samstundes hadde saka vorte langt frå vanleg, og det er ikkje å vente at det er full forståing for korleis ein slik prosess skal gjennomførast på ein effektiv og mest mogeleg føremålstenleg måte. At saka på dette tidspunkt var ei særs offentleg sak, gjorde ikkje dette lettare. At dei politiske prosessane i forvaltningsutval og formannskap vart som dei vart, har med oppgåver i og utfordringar med politisk arbeid å gjere. I den vinklinga av saka forvaltningsrevisjonen skal ha, har vedtaka ingen verknad for saka ut over at dei stadfestar eller gjev nye rammer for å forstå utviklinga av ei sak. Og sjølvsagt kan fungere som pådrivarar for prosessen, til dømes om saka vert avgjort eller må gå gjennom nye rundar. Revisjonen tilrår at kommunen ser nærare på om byggesaksrutinane kan betrast, og om det kan utviklast ein betre informasjonsstrategi. Det vert også tilrådd å prioritere arbeidet med å få heile det kommunale systemet tilpassa det nye styringssystemet. 7

8 8

9 1 INNLEIING Plan og bygningslova skil mellom tiltak som er søknadspliktige og tiltak som er meldingspliktige. Medan tiltak som er søknadspliktige skal vurderast av kommunale styringsmakter, er meldingspliktige tiltak aleine ei sak mellom den som vil gjennomføre tiltaket, ofte nemnt som tiltakshavaren, og regelverket. Eit av føremåla med ei todeling av tiltak på denne måten, er å avbyråkratisere kontakten mellom styresmaktene og publikum. Målet er å finne ein balanse mellom fridom for den einskilde til å styre på med sitt, og storsamfunnet sitt behov for å syte for at utviklinga av samfunnet vert halde innanfor fornuftige rammer. Eller som dette prinsippet kjem til uttrykk i føremålsparagrafen ( 2) i plan og bygningslova: Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gagn for den enkelte og samfunnet. Men fridom til å styre med små byggverk omfattar ikkje fritak frå ansvar. Poengteringa av dette for byggesaker kan i forskrifts form ha ei form som følgjer 1 : Byggherren har imidlertid ansvaret for at byggearbeidet utføres lovlig. Han må derfor selv sørge for å skaffe seg de nødvendige opplysninger. Bygningsmyndighetene vil kunne hjelpe til med dette. Dersom saker er tilstrekkelig belyst, vil det gjøre behandlingen enklere både for byggherre, naboer og bygningsmyndighetene. Utan at det kan leggjast fram tal som syner det, er det grunn til å tru at tiltakshavar til vanleg gjennomfører dei tiltaka dei gjev melding om utan at det oppstår korkje tvil om kva det gjeld eller konfliktar kring resultatet. Tiltaka får med andre ord karakteren akseptabelt på skalaen som kan setjast opp for det noko kompliserte omgrepet størst mulig gagn for den enkelte og samfunnet. Men nokre gonger vert det konfliktar. Slike konfliktar kan verkeleg få fram at omgrepet gagn kan ha mange sider. Og at skalaen for interesser for den einskilde og samfunnet kan vere særs komplisert. Saka som ligg til grunn for denne rapporten, gjeld enkelt sagt oppføring av ein garasje på ein eigedom i Sogndal sentrum. Den har vorte ei slik konfliktsak. 2 OPPDRAGET Kontrollutvalet i Sogndal kommune vedtok i møte den å tinge eit prosjekt i forvaltningsrevisjon med byggesakshandsaminga i kommunen som tema. Prosjektet kan seiast å ha utspring i K-sak 0027/05 der kommunestyret ber kontrollutvalet om å gjennomføre eit slikt prosjekt. Korkje kommunestyret eller kontrollutvalet sine vedtak seier konkret kva som skal vere temaet. Men til saksutgreiinga for K-saka låg det føre følgjande punkt: 1 Rundskriv nr H-20/95 frå Miljøverndepartementet 9

10 Forvaltningsutvalssak 0052/05 (Garasjesaka Svedal) har fått mykje omtale med omtalar og skuldingar som ikkje representerer god forvaltningspraksis. Med utgangspunkt i den konkrete saka bør kommunestyret vurdere sentrale spørsmål i saka: - har administrasjonen sitt arbeid og handsaming av saka teke tilstrekkeleg omsyn til føringane/rammene i kommuneplan, reguleringsplan og økonomiplan for etablering av sentrumsparken? - Har administrasjonen ein god praksis i høve til dei formelle krava til sakshandsaming og fullmakter? - Har rollene til og arbeidsdelinga mellom fast utval for plansaker/leiar for planutvalet og administrasjonen vore i samsvar med god forvaltningsskikk? - Dei konkrete spørsmåla som går fram av brevet frå AP-representantane Astrid Hove og Jarle Aarvoll dat Utvalet bør og drøfte om kommunen sin servicegrad, kommunen sitt informasjonsarbeid på saksområdet, bør styrkast, jf. endring av plan og bygningslova der større del av ansvaret i byggesaker vart flytta til tiltakshavar. I eit møte med leiar i kontrollutvalet Leif Longvanes den vart oppdraget drøfta. Som rettleiande ramme for arbeidet vart følgjande punkt trekt fram: informasjon og rettleiing frå kommunen si side kvalitet på dokumentasjon gjeve frå kommunen korleis har denne saka vorte handtert i høve formelle rutinar kva rolle kan, skal og bør ulike aktørar frå det kommunale systemet ha i slike saker? Revisjonen meiner denne tilnærminga i naudsynt grad skulle dekke dei problemstillingane som skrivet frå kommunestyrerepresentantane Hove og Aarvoll trekkjer fram, jf siste strekpunkt over. Ser ein alle desse utfordringane under eitt, er dette ei særs vid oppgåve. Den femnar det kommunale systemet og dei einskilde sine roller heilt frå kontakten mellom publikum og kommunen på einskildsaksnivå via rolla og funksjon til rådmannen, og til samspelet mellom det administrative og det politiske systemet under sterk fokus frå m.a. media. Skjematisk sett vert forvaltningsrevisjon vanlegvis nytta for å gje innsyn i den kommunale forvaltninga si oppfølging av kommunestyret sine vedtak. Slik fokuserer granskingane på sett og vis interne kommunale tilhøve, her i tydinga at det kan setjast rimeleg generelle rammer for innhald i og presentasjon av ei sak. Den aktuelle saka kan oppfattast som avvikande frå dette mønsteret. Her er både administrasjon og politisk nivå involvert frå kommunal side. I tillegg er så ein kjernedel av spørsmålet korleis publikum møter kommunen som serviceorgan. Denne siste sida av saka vert eksemplifisert ved saka til ein innbyggjar aleine. Det gjer det lett å få mykje merksemd retta mot nettopp denne personen/tiltakshavaren. Akkurat det fenomenet viser godt fram gjennom den merksemda saka har fått i media. Forvaltningsrevisjonen si oppgåve er i kortversjon å skaffe fram så gode opplysningar om eit tema at kontrollutvalet kan ta stilling til om administrasjonen si handtering av ei sak er akseptabel eller ikkje akseptabel. Som ein direkte konsekvens av dette følgjer det at dersom det skal dømmast i ei sak, er det ei politisk oppgåve. I det ligg det også at revisjonen må tilstreve å gje ei opplysande, men objektiv skildring av saka. Det vil ofte kunne omfatte 10

11 opplysningar om korleis saka har utvikla seg og kvifor. Men også opplysningar om eventuelt andre alternativ som kunne eller burde ha vore vurdert. Denne aktuelle saka har som kjerne at fundamentet for ein garasje er feil plassert i terrenget. Det treng ein ikkje nokon forvaltningsrevisjon for å få slått fast. Oppgåva for revisjonen er å rette fokus på samspelet mellom administrasjonen og tiltakshavaren om saka. Har det vore tilfredsstillande? Saka er uheldig for alle partar. Kunne ein unngått ho dersom ho hadde vorte handtert annleis? I denne saka er det ikkje til å unngå at tiltakshavar kjem i fokus. Saka hans vert dømet som skal synleggjere kommunen sine rutinar og handlingsmåtar. Ingen gjer alt rett. I denne rapporten er det viktig at ein har i minne at det er dette som skal vere i fokus, ikkje om tiltakshavar handlar galt eller rett. Det er med andre ord ikkje sjølve feilplasseringa som er tema, men kvifor saka utvikla seg som ho gjorde. Oppsummert er målet for dette arbeidet å få greidd ut ei sak så grundig og nøyaktig at kontrollutvalet kan ta stilling til om kommuneadministrasjonen har handtert saka på ein tilfredsstillande måte. Av dette følgjer det at skildringa av saka i dette dokumentet ikkje er å sjå som noko sant svar eller fasit for kva som er gjort og korleis det burde vere. Forvaltningsrevisjonen si oppgåve er å klargjere saka i lys av nokre utvalde referansar, avdekke mogelege feil og uheldige rutinar/prosedyrar og kome med mogeleg forslag til tiltak som kan redusere faren for nye feil. Referansegrunnlaget som er nytta, er sett saman av lover og føresegner, kommunale dokument, andre dokument det er referert til og andre synspunkt som er nærare utgreidde i teksten. 3 METODE OG GJENNOMFØRING Norges kommunerevisorforbund (NKRF) sin standard for forvaltningsrevisjon organisert som prosjekt (RSK 001) er nytta som ramme for revisjonsarbeidet. Overordna informasjon om organisering, oppbygging og vilkår for sakshandsaming etter plan og bygningslova i Sogndal kommune er henta inn frå delegasjonsreglementet og saksdokument som kan vere relevant for temaet. Vi viser særskild til saksdokumenta som var grunnlag for fylkesmannen si handsaming av avslag på søknad om dispensasjon frå vedteken reguleringsplan. Forvaltningsrevisjon er eit verktøy som vert nytta for å samle inn informasjon om administrasjonen sitt arbeid i lys av kommunestyret sine vedtak og dei formelle rammene som gjeld for kommunen. Dette medfører at revisjonsarbeidet i hovudsak konsentrerer seg om administrasjonen aleine. I dette prosjektet har rammene for innsamlinga av opplysningar vore vesentleg breiare. Følgjande personar (funksjonar) har vorte intervjua: Frå kommunen sin administrasjon: Rådmann, tenesteleiar, sakshandsamarar frå tenesteeininga plan og næring. Frå politisk nivå: Ordførar, leiar i forvaltningsutvalet Frå publikum: Tiltakshavar(ar) Intervjua er skrivne ut som tekst og godkjente/stadfesta av intervjuobjekta. For å få korrigert eventuelle faktafeil, er bruken av dei ulike sitata lagt fram for kjeldene for kontroll. Opplysningane frå intervjua som er nytta i rapporten, er anonymisert så langt det har vore (praktisk) mogeleg. 11

12 I og med at personar utanfrå kommunen sin administrasjon er intervjua, kan det medføre ekstra krav til omtanke i bruken av opplysningane. Utsegner frå intervjua som er nytta i rapporten er, i den grad det er mogeleg, ikkje identifisert til personnivå. I det ligg det m.a. at det ikkje er referert til namngjevne personar i rapporten. Rapportutkastet er lagt fram for rådmannen for merknader. Attendemeldinga frå rådmannen følgjer som vedlegg 2. I tillegg er innspela kommenterte, sjå kapittel 6. Saka er samansett av mange einskildhendingar som det vert referert til i teksten. For å gjere det noko lettare å følge med i utviklinga, har vi sett opp ei liste med aktuelle datoar og hendingar, sjå vedlegg REVISJONSKRITERIUM Revisjonskriterium skal danne grunnlag for eit referansebilete som det granska temaet kan sjåast i høve til. I dette ligg det ikkje naudsynleg at slike kriterium gjev det sanne biletet av kva innhald til dømes ei teneste skal ha, og korleis denne skal leverast til tenestebrukarane. Revisjonen si oppgåve er å rette merksemd mot eit særskilt tema, og skildre dette nøytralt ( objektivt ). Kriteria for revisjonen representerer då grunnlaget som data frå granskinga vert vurdert imot. Om funna er rette eller gale, skal avgjerast politisk. 4.1 GRUNNLEGGJANDE Som det går fram av kontrollutvalet/kommunestyret si tinging av dette prosjektet, er det etterspurt ei særs brei vurdering av kommunal aktivitet i Sogndal kommune. Det er naturleg å hente inn informasjon frå administrativt nivå, politisk nivå og frå publikum. Dette i motsetnad til meir ordinære prosjekt i forvaltningsrevisjon der det i første hand er administrasjonen aleine som vert vurdert. Som vi kjem attende til, har nokre juridiske sider av denne saka vorte vurdert av fylkesmannen. Ut i frå at sakshandsaming nesten alltid omfattar skjønnsvurderingar, vert saka også sett på i lys av dei etiske retningslinene som er vedtekne for kommunen. Grunnleggjande nasjonalt regelverk for sakshandsaming finn vi i plan og bygningslova frå 14.juni 1985 med seinare endringar. Særskilt aktuell forskrift for saka er forskrift om saksbehandling i byggesaker SAK, gjeve av KRD den 24. juni Vi viser også til NOU 2005:12: Mer effektiv bygningslovgivning II. Frå Sogndal kommune er det to sentrale styrande dokument som er viktige; gjeldande kommuneplan og dei tre siste utgåvene av økonomiplanen. Særskilt for saka er reguleringsplanen for parkkvartalet vedteke i kommunestyret den 17. juni Når ein skal handsame ei sak, vil ein som oftast oppleve at det er to typar vurderingar som må til. Gjeldande prosedyrar inkludert regelverk vil vanlegvis hjelpe ein langt på veg. I tillegg vil saka gjerne trenge ei sjølvstendig skjønsvurdering. Moderne forvaltning legg vekt på at slike skjønsvurderingar vert gjort i lys av gode etiske prinsipp. Sogndal kommune har utarbeidd 12

13 eigne etiske retningsliner for kommunen, vedteke i K-sak 95/0048. Det er naturleg å kople også desse inn i vurderingane der det kan vere aktuelt. Gjeldande rutinar for Sogndal kommune er i tillegg søkt utdjupa gjennom intervju. 4.2 ATTERHALD I grunngjevinga for oppdraget vert det lagt til grunn at kommunen si handtering av denne saka har fått mykje omtale med omtalar og skuldingar som ikkje representerer god forvaltningspraksis. Denne omtalen har i stor grad kome publikum til kjennskap i og gjennom lokalavisa. Mediafokus medfører m.a. at det vert stort press på tiltakshavar. Det er truleg ikkje til å unngå at saka kan verte vinkla slik at temaet kven som har rett og galt i saka (skuld) kjem opp. I sakslaupet har det vore gjort forsøk på å sjå to saker under eitt. Den eine delen av dette sakskomplekset, kommunen sitt kjøp av grunn til sentrumsparken frå tiltakshavar, er ikkje avgjort. Ein konsekvens av dette er at dei opplysningane som revisjonen legg fram, kan verte nytta som moment eller argument i den saka, til dømes dersom ervervet får ei rettsleg oppfølging. Dette momentet er ikkje innarbeidd i saka. 5. SAKSKOMPLEKSET 5.1 INTRODUKSJON TIL PROBLEMSTILLINGA Oppdraget revisjonen har fått frå kontrollutvalet i Sogndal er noko spesielt. Som det går fram av oppdragsteksten er oppgåva å vurdere administrasjonen og nokre einskildpolitikarar sin måte å møte publikum på ved å ta utgangspunkt i ei konkret sak. Det er gjerne slik at kvaliteten på rutinar og prosedyrar gjerne vert sett under press når ei sak avviker frå det normale. Det gjer også den aktuelle saka. Det overordna målet for ein forvaltningsrevisjon er å skaffe fram tilstrekkeleg opplysningar til at kontrollutval og kommunestyre har eit tilstrekkeleg faktagrunnlag for å kunne ta avgjerd i ei sak eller om eit tema. Oppgåva for revisjonen her er å sjå nærare på korleis Sogndal kommune handsamar byggesaker, korleis informasjon vert utveksla mellom kommunen og tiltakshavarar, korleis samarbeid mellom ulike nivå i administrasjonen og mellom administrasjon og politikarar fungerer, og korleis informasjon vert formidla til publikum. Alt dette med ei spesiell sak som døme. Revisjonen skal ikkje ta stilling til om saka er feil handsama, men sjå om den er handsama i strid med gjeldande retningsliner. Det er mogeleg at oppdraget kunne vore løyst med noko mindre detaljeringsgrad dersom saka som kommunen sitt arbeid skal vurderast i høve til ikkje hadde vore så konkret retta mot ein tiltakshavar, og så aktuell, fokusert og uavklara. Men av omsyn til alle partar som har interesser i denne saka, og då ikkje minst nettopp tiltakshavar, er det vurdert som føremålstenleg å klarlegge saka og saksutviklinga så godt som råd. Kort oppsummert gjeld den aktuelle byggesaka eit mindre tiltak (bygging av ein garasje). Slike skal etter plan og bygningslova handsamast som ei meldingssak dersom dei er utan konfliktar, og som eit søknadspliktig tiltak dersom det er konfliktar. Med konflikt forstår ein her at tiltaket på ein eller annan måte kjem på tvers av lovverk eller andre sine interesser. I så måte er det aktuelle eit godt døme. Dersom den aktuelle garasjen vert bygt meir enn 0,5 m frå 13

14 (eigedoms)grensa, er det ei meldingssak. Då får tiltakshavar ansvar for å sjå til at tiltaket vert gjennomført korrekt. Dersom garasjen er påtenkt ei plassering nærare grensa enn 0,5 m, krev det ein søknad om dispensasjon frå reguleringsplanen. Då skal søknaden handsamast i eit politisk utval. Dessutan er det eit krav om at ein førehandsgodkjend person tek ansvar for å sikre at tiltaket vert gjennomført som forventa. Konflikten i den aktuelle saka oppsto då det vart oppdaga at det som alle trudde var ei meldingssak, viste seg å vere eit søknadspliktig tiltak. Dette fordi det aktuelle byggverket kom for nært grensa. 5.2 RAMME FOR SAKA Sjølve saka gjeld oppføring av garasje på eigedomen Steinarheim. Det er med denne som døme eller kjernepunkt at kontrollutvalet i Sogndal kommune ynskjer ei vurdering av innhald i, omfanget av og kvaliteten på kommunen sitt møte med tenestebrukarane i saker om byggetiltak. Geografisk er konfliktområdet avgrensa til eit område av Sogndal nemnt som Parkkvartalet, jf. reguleringskart vedteke i kommunestyret I vestre del av området er det lagt inn eit parkområde, F1, med hovudakse nord/syd, men med opning ut til trafikkområde G4 i sørvestleg retning (mot Fossetunet). Den aktuelle parkaksen er opplyst å ha ein bredde som varierer mellom 20 og 30 m. Felles grense mellom parkområdet (F1) og trafikkområdet (G4) er målt på kart til å vere om lag 20 m lang. Av det følgjer det at opninga i sør av parkområdet mot G4 (konfliktområdet) er ein av dei smalaste partia i aksen. Breidda av aksen er sett som ein av minimumsfaktorane for føremålstenleg funksjon av parken. Dette kjem m.a. fram i diskusjonen om kva tilleggsfunksjonar utover funksjonen som park som kan leggjast inn i området, her konkret i høve til innplassering av til dømes eit nytt offentleg toalett i parken (kjelde: Planutvalet sakene 97/0108 og 98/005): Parkdraget er så smalt at ein bør unngå å snevre det inn med bygningar ( ) Dersom ein skal oppnå målet i kommunedelplan sentrum om å opne for eit parkdrag frå Gravensteinsgata til Fossetunet, må opninga ut mot Fossetunet minst vere så brei som det reguleringsframlegget viser. Nord for det aktuelle inngangsområdet ligg eigedomen Padlasmia, i reguleringskartet nemnt som SB3. Einebustaden på denne eigedomen ligg inneklemt mellom ulike bygg og anlegg med meir karakter av sentrum. Sør for same inngangsparti ligg eigedomen/huset Steinarheim. Huset som no står der, var nytt i Det kom i staden for gamle Steinarheim som vart rive. Eigar av Steinarheim er også eigar av arealet F1 som skal nyttast til denne delen av sentrumsparken. Det er opplyst (kjelde intervju) at eigedomen har vore bandlagt frå I reguleringsføresegnene for området er det kravd ( 7) to parkeringsplassar på eige grunn for eigedomane Padlasmia og Steinarheim. Felles for eigedomane er at opparbeiding av parkeringsplass/garasje vil måtte skje i grenseområdet mot inngangspartiet F1/G4 til parkdraget. I merknadsskriv dagsett til forslaget til reguleringsplan peikar til dømes eigar 14

15 av eigedomen Padlasmia på at det han ser som ei tilfredsstillande løysing for tilkomst til garasje/parkeringsplass for eigen del. Skulle eit slikt krav vorte etterkome, ville det måtte gå på kostnad av breidda på opninga frå gateområdet inn til parkområdet 2. For eigedomen Steinarheim vart det i samband med søknad om byggeløyve for nyoppføring av hus også omsøkt bygging av garasje. Eit vilkår for byggeløyve for hus på det omsøkte tidspunktet var at oppføring av garasje vart utsett til reguleringsplanen for området var fastsett. Dette må ein forstå som ei påpeiking av at plasseringa av garasjen kunne kome i konflikt med dei føremåla kommunen såg føre seg at parkaksen skulle ha. Det må også forståast som ei påpeiking av at tilgjengeleg areal kunne kome til å verte ein minimumsfaktor for plassering og/eller utforming av garasjen. Dette viser at opninga frå Fossetunet inn mot parkområdet både er sårbart i høve dei funksjonane det er tenkt å ha, og at det er interesser på begge sider som med relevante grunngjevingar har bruk for meirareal. I forarbeida/planutkastet til reguleringsplanen er det utarbeidd nokre illustrasjonar som viser aktuelle scenario for korleis området kan kome til å sjå ut når det er ferdig opparbeidd. Det kan spesielt visast til illustrasjon 3 (side 18) i utkastet. Der er Steinarheim vist som nytt hus og det er teikna inn ein ny dobbeltgarasje. Tunet mellom hus og garasje kan seiast å ha ein bredde tilnærma lik breidda på dobbeltgarasjen. Denne illustrasjonen vert av tiltakshavar nemnt som sentralt for dei forventningane dei har hatt til korleis dei kan bygge opp eige tun med garasje. Oppsummert kan grunnlaget for saka seiast å vere interessekonfliktar mellom det som frå planfagleg hald vert oppfatta som ein minimumsfaktor for forventa attraktivitet av sentrumsparken, her opninga inn til parken frå Fossetunet, og det arealet som trengst for eit føremålstenleg tun og ein dobbeltgarasje for eigedomen Steinarheim. Lina der desse to interessene møtest, er føremålsgrensa mellom park og eigedom slik den er teikna inn i reguleringsplanen for området. 5.3 UTDJUPING AV SAKA Innleiingsvis kan det vere ryddig sette opp nokre punkt det ikkje er strid om. Arealbruken for området vart fastsett i ei reguleringssak vedteken av kommunestyret i Det er same eigar til den delen av den planlagde parken som inngår i denne saka og eigedomen Steinarheim. Det er same eigar av Steinarheim i dag som i I det ligg det m.a. at eigar er kjent med den prosessen kring reguleringa av området. Kommunen si innløysing av parkarealet er føresett gjennomført i 2005/2006. Grensa (dvs den noverande føremålsgrensa) mellom parkområdet og (rest)eigedomen Steinarheim har ikkje vore sett ut i marka. Det har sidan huset nye Steinarheim vart bygd vore kjent for alle partar at det var ein føresetnad at det skulle byggjast ein garasje på eigedomen. 2 Sjå også sak 22/05 i Forvaltningsutvalet 15

16 Det er ikkje strid om at plata til garasje slik han ligg i dag kjem i konflikt med grensa mellom resteigedomen til tiltakshavar og arealet avsett til sentrumspark i reguleringsplanen. Sidan saka har utvikla seg over tid, er det mogeleg å peike på at den har minst to klart skilde fasar eller periodar som det er mogeleg å fastsetje på dato. Først som meldingssak etter 86a i plan og bygningslova (mindre tiltak på bebygd eigedom) i perioden frå søknad vart motteken i kommunen den til då tiltakshavar fekk melding om at den støypte garasjeplata var feil plassert, og som sak/søknad om dispensasjon frå vedteken reguleringsplan etter 7 i same lov, frå søknadstidspunktet til fylkesmannen si endelege avgjerd av klage dagsett Det ligg ulike hendingsutviklingar og ulike føresetnader for det som har skjedd i dei to tidsperiodane. Det er difor føremålstenleg å sjå dei to fasane kvar for seg. Sett i lys av dei problemstillingane som kontrollutvalet har skissert som ynskjeleg å trekke fram i saka, vert det ved tilnærminga til saka som meldingssak trekt fram følgjande poeng: Er saka korrekt handsama etter lovverk og kommunale retningsliner? Har tiltakshavar fått den informasjonen/den hjelpa som var naudsynt for å sjå rammene for at tiltaket skulle kunne handsamast som ei meldingssak? Har tiltakshavar fått relevant og nok støtte/informasjon frå kommunen som bygningsstyresmakt? Er saka handsama på ein måte som er i samsvar med kommunen sine rammer for service i kontakten med publikum? Som dispensasjonssak kan følgjande poeng trekkjast fram: Er saka korrekt handsama etter lovverk og kommunale retningsliner? Saka involverte på dette nivået ei lang rekke personar/posisjonar. Har sakshandsaminga vore i samsvar med kommunen sine rammer og retningsliner for denne type saker? I dei komande to bolkane, vert opplysningar som er samla inn for å klargjere saka og hendingar presentert. Korleis revisjonen vurderer saka, kjem i neste kapittel. 5.4 SAKA SOM MELDINGSSAK PROBLEMSTILLING I ettertid kan ein lett sjå at kjernen i konflikten er at eit tiltak som vart rekna som og i alle høve handsama som ei meldingssak, viste seg å ikkje vere det. Den fysiske årsaka til at tiltaket ikkje er og heller ikkje kunne vore ei meldingssak, er at det mellom huset Steinarheim og føremålsgrensa minus 0,5 m, ikkje er plass til både ein dobbeltgarasje og eit tun med same breidde (6m + 6m). Likevel er det dette ein har prøvd å få til. 16

17 Det gjev grunnlag for å stille spørsmål om denne konflikten var uunngåeleg? Her forstått som at det innanfor dei rutinar som gjeld for sakshandsaming på den eine sida, og det som kan nemnast som kommunen sitt frie skjønn knytt til at ei kvar sak har sine særeigne rammer og føresetnader, ikkje fanst rom for å oppdage dette? Og med det alt innleiingsvis sjå at saka var ei dispensasjonssak og ikkje meldingssak som den vart handsama som? Motspørsmålet vert då om dette skulle ha vorte oppdaga med ein gong, og i det minste før det vart gjort fysiske inngrep i marka. Og om så, kvifor vart ikkje det oppdaga? INNSAMLA OPPLYSNINGAR Det sentrale lovverket i byggesaker er plan og bygningslova. Det er etter lova kommunen som er bygningsstyresmakt. Lovverket er supplert med mykje tilleggsinformasjon som set rammer for praktisk bruk. Sakshandsamingsforskrifta (SAK) er eit sentralt hjelpemiddel for kommunane. Det er tenesteeininga plan og næring som skal handsame og/eller førebu byggesaker i Sogndal kommune. Der gjev dei ramma for bygningssaker som å vere tredelt (kjelde intervju): Vi møter her publikum gjennom tre typar saker: - meldingspliktige tiltak - søknadspliktige tiltak og - tiltak som korkje treng søknad eller melding Kvifor lovverket er inndelt slik at sakene kan grupperast slik, vert godt oppsummert hjå ein av informantane i kommunen (kjelde intervju): Så ei klassifisering av ei sak som kurant, er i hovudsak for å få opp farten på sakshandsaminga. Dette er til fordel for søkjar. Og uavhengig av kva resultatet kan vera for søkjar. Meldingspliktige saker høyrer til dei kurante sakene. At denne saka vart klassifisert som meldingssak, kan såleis peikast på som eit gode for tiltakshavar det tar berre tre veker å klargjere tiltaket for iverksetjing: To veker for naboar om å kome med motseiingar/merknader til kommunen, og ei veke for kommunen å ferdigstille sitt arbeid. Det kan seiast om plan og bygningslova at den har vore endra fleire gonger dei siste åra. Oppdelinga mellom meldingspliktige tiltak og søknadspliktige tiltak vart vedteke så seint som i Før dette var det ein periode der tiltakshavarar i liten grad var tiltrudd ansvar for sjølv små tiltak. Oppsetjing av ein garasje på ein eigedom som alt er bebygd, er på generell basis eit tiltak som kan handterast som ei meldingssak etter 86a i plan og bygningslova. Med andre ord skal det vanlegvis vere ei kurant sak og sakshandsaminga skal ikkje vere lenger enn tre veker. Områder av kommunen der det er sterke interesser, vert vanlegvis regulerte. Dette vert gjort med heimel i kap VII i plan og bygningslova. I 23 heiter det mellom anna (punkt 1): 17

18 Det skal utarbeides reguleringsplan for de områder i kommunen hvor det er bestemt i arealdelen av kommuneplanen at utbygging m.v. bare kan skje etter slik plan og for områder hvor det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider. ( ). Reguleringsplaner skal ellers utarbeides i den utstrekning det er nødvendig for å trygge gjennomføringen av oversiktsplanleggingen etter loven. Reguleringsplaner skal ikke gis større omfang enn at de kan gjennomføres innen rimelig tid. For regulerte område er det i tillegg til generelle nasjonale krav vanlegvis også utarbeidd eigne reguleringsføresegner. Dei kan innehalde særskilde krav. For det gjeldande området er det fastsett reguleringsføresegner (føresegner til reguleringsplankart for parkkvartalet ) med krav som er relevante for denne saka. Det generelle vilkåra for krav til garasje/uthus er for eigedomane innanfor det regulerte området gjeve som følgjer ( 7): Uthus og garasjar kan førast opp til nabogrense. Når det gjeld krav til oppføring av uthus/bustadhus på eigedomen Steinarheim mot grensa til parken, er dette særskilt nemnt: Uthus kan førast opp i ein etasje, og kan plasserast inntil 0,5 m frå grense mot park. Bustadhus kan førast opp inntil 4 m frå eksisterande bygg og inntil 2m frå nabogrense. Det kan peikast på at reguleringsføresegnene her kan oppfattast å vere uklare. I høve til eigedomar generelt vert det skilt mellom garasje og uthus. I særtilhøvet grensa mot parken er det berre vist til særlege krav for oppføring av uthus. Det er ikkje gjort eit slikt skilje i våre vurderingar. Tek vi desse to utsegnene som identiske, er kravet for at denne saka skulle kunne vorte handsama som ei meldingssak at garasjen vert plassert minimum 0,5 meter frå føremålsgrensa. Reguleringsføresegnene kan også sjåast som å gje klare forventingar til kor stor ein garasje skal vere: Bustadhus i område SB2 og 3 skal ha 2 parkeringsplassar på eigen grunn. Det kan sjølvsagt stillast spørsmål om at dette skal forståast som at desse parkeringsplassane skal vere innebygd (garasje). Og vidare om dette er eit minimumskrav eller eit maksimumskrav. I alle høve verkar det ikkje urimeleg ut frå vanleg standard for i dag at det på denne eigedomen vert ført opp ein dobbeltgarasje. At det ikkje skulle vere urimeleg å forvente at det er tenkt på ein dobbeltgarasje, viser også tidlegare refererte utkast til reguleringsplan (illustrasjon 3). Ei klassifisering av ei sak som meldingssak, inneber også ei klargjering av ansvar. Ansvaret vert aleine tiltakshavaren sitt (jf rundskriv nr H-20/95 frå Miljøverndepartementet): Byggherren har imidlertid ansvaret for at byggearbeidet utføres lovlig. Han må derfor selv sørge for å skaffe seg de nødvendige opplysninger. Bygningsmyndighetene vil kunne hjelpe til med dette. 18

19 Av dette ser vi at kommunen si rolle i slike kurante saker i første hand er å informere. Kva informasjon treng så den einskilde tiltakshavar? Det må innlysande vere stor variasjon i dette i og med at alle som eig ein eigedom i alle høve i teorien kan gjere tiltak som er meldingspliktige. Strategien informasjonen kan gjevast på, er sikkert varierande. Til dømes at alle får alt, eller at det berre vert gjeve informasjon når slik vert etterspurt. Men det finst også sperrer for informasjon. I så små samfunn som dei fleste kommunane i fylket er, kan personleg kjennskap verte ei slik sperre for kommunikasjonen mellom byggestyresmakt og tiltakshavar. Kjennskap til folk kan gje grunnlag for å tru at eller ha tillit til at partar er betre informert enn dei verkeleg er. Det er for så vidt innlysande at publikum har tiltru til kommunen som byggestyresmakt; det er då ei av dei tenestene kommunen skal yte. Men det har også verknad den andre vegen - kommunen kan til dømes ha tiltru til at tiltakshavarar kjenner godt nok til rettar og plikter knytt til det å stå ansvarleg for ei meldingssak. Ein måte å definere tillit på, finn vi i Jacobsen og Thorsvik (2005): Tillit til en person er en forventning om at personen vil handle i samsvar med normer som vanligvis er akseptert i den sosiale gruppen som vedkommende er medlem i. Dette meiner Jacobsen og Thorsvik kan gje som resultat at dersom ein har tillit til at nokon vil handle på ein fastsett måte, treng ein ikkje informere nærare om saka. Tillit (tru) får slik rolle som ei erstatning for fullstendig informasjon. Det er teikn som tyder på at dette kan ha vore tilfelle i denne saka. I fylkesmannen si klagehandsaming av saka, jf skriv dagsett , vert det peikt på at kommunen gav informasjon til tiltakshavaren om kva som er minstekravet til avstand mellom garasjen og føremålsgrensa mot parkområdet: Fylkesmannen vil også vise til at kommunen uttrykkeleg har opplyst til klagaren allereie når meldinga vart akseptert, at søkjaren hadde eit ansvar for å plassere bygningen minst 0,5 meter frå føremålsgrensa til parkområdet. Men dette var også all særinformasjon som vart gjeve. Omgrepet føremålsgrensa viser her til ei innteikna grenseline på eit reguleringsplankart. Når det vert spesielt vist til denne grensa i attendemeldinga frå kommunen, må det kunne påreknast at plasseringa av garasjen kunne verte sett opp ikkje langt frå grensa, og kanskje heilt inntil. Denne grensa er, i samsvar med vanleg praksis, ikkje sett ut i marka. Den er heller ikkje teikna inn på anna kartverk for området enn reguleringskartet. Likevel gjev kommunen uttrykk for at det burde vere handterleg for tiltakshavar å fastslå kvar denne grensa er. Ein sentral grunn til dette, er at tiltakshavar var part i reguleringsplanarbeidet frå 1990-talet (kjelde intervju): I dette tilfellet har vi også ein søkjar som både er kompetent og kjenner til alle sider i og utviklinga av saka. Dette i motsetnad til dersom vi hadde hatt ein ny eigar som ikkje kjente til det tidlegare planarbeidet i området. På spørsmål om folk flest får den informasjonen som er naudsynt når dei held på med byggesaker, meiner kommunen at det skal dei få (kjelde intervju): For vår del er god service i denne type saker dei heilt tradisjonelle tinga. At sakene kjem fram til sakshandsamar, at dei vert avgjorde utan ugrunna opphald, at det vert teke 19

20 kontakt med søkjar dersom vi har behov for det, og at søkjar kan kontakte oss dersom det er behov for det. Det er rutinane for forvaltningssaker. Eg trur vi er gode lyttarar her. Det er som oftast ikkje så vanskeleg å oppdage kven som er etter måten ukjent med systemet. Då prøver vi å hjelpe med informasjon og naudsynt materiale. Dersom det vert ønska at vi tek ei synfaring for å sjå på saka, så gjer vi som oftast det. Men det trur eg ikkje var tilfelle i denne saka. Her var alle partar svært godt kjent med føresetnadane for saka. Dette tyder på at kommunen har tillit til at innmåling av eit tiltak i marka er innanfor det som ein tiltakshavar skal kunne klare. Og at dei i kommunen som oftast er i stand til å vurdere dette i kvart einskild tilfelle. Denne tiltrua til at det tiltakshavar i dette høvet hadde kontroll over krav og vilkår for tiltaket, og kunne få plass til den planlagde garasjen ikkje nærmare den ikkje definerte grensa enn 0,5m, må ha vore rimeleg eintydig. Kvifor kravet i reguleringsføresegnene vart referert fordi kommunen er klar over at det kan vere lite rom på staden (kjelde intervju): Vår påpeiking av dette (0,5 m avstand, vår merknad), er knytt direkte opp mot handsaminga av reguleringsplanen i Eg meinar å hugse at på eit eller anna nivå vart handsaminga av planen utsett av di garasjeplasseringa var omstridd. Søkjaren var i dette tilfellet veldig klar over problemstillinga med garasjen. Alt den gongen i 1997 vart også garasjen omhyggeleg plassert og innteikna i planen. Men ramma for oppgåva tykkjest ikkje å vere like klår for tiltakshavar som det kommunen forventar. På spørsmål til tiltakshavar om han var klar over ansvaret som ligg bak et løyve om å få gjennomføre eit tiltak etter 86a i plan og bygningslova, peikar svaret på at han lurar på om tilgjengelege opplysningar om saka er gode nok for at garasjen kan plasserast rett (kjelde intervju): Då svarar eg at eg spør deg om det er noko særskilt eg bør vite? Me ringde og spurte om det var noko særskilt me burde vere klår over. Det er dette som er litt av hovudpoenget! Me har ringt og spurd, og då fekk me som svar at dette ville me kunne klare sjølve. ( ) Ingen har gjort oss merksame på ting me måtte vere særskild merksame på. Var det rimeleg at kommunen hadde kome og stukke ut garasjen då me bad om hjelp? Dei skal kjøpe hagen hjå oss til sentrumspark og burde ha interesser i dette sjølve? Kvifor kom dei ikkje med ein gong og sa at dette skulle dei hjelpe oss med? Tiltakshavar kjente sjølvsagt til at garasjen kunne kome i konflikt med tiltaksgrensa mot parkområdet. Han tok difor kontakt med kommunen og peikte på sin tvil på sin måte. Frå sakshandsamar i kommunen (kjelde e-post dagsett ) får tiltakshavar som svar at dei grunna ferieavvikling vanskeleg kunne stille opp på kort varsel. Det ville difor vere ein fordel om tiltakshavar kunne gjere dette arbeidet sjølv. Dersom det vart for vanskeleg, vart det opplyst at han kunne ta ny kontakt. Då skulle det verte mogeleg å finne plass til arbeidet på ein eller annan måte. 20

21 Det vidare arbeidet med garasjen kan tolkast i lys av at tiltakshavar har forventningar til at kommunen gjennom sine aktivitetar har teke grep som sikrar mot feil. I skriv til kommunen ved forvaltningsutvalet dagsett , skildrar han saksutviklinga slik: Me gjer som me vert bedne om. Nyttar kartet me fekk frå Kommunen og prøver å plassere garasjen så nøyaktig som me kan. Me kontrollmålar, og finn at me er godt innanfor det me har søkt om. (Har kortare avstand mellom hus/garasje, fordi me ser at ein strek på kartet tilsvarar 0,5 m, så det er lite som skal til for å gjere feil.) Trur faktisk at me er på reguleringsgrensa. Og kvifor skulle ikkje han ha tillit til at kommunen sikrar sine interesser gjennom måten dei handterer ei sak på? Oversendinga av skjema for meldingspliktige tiltak med situasjonsplan til kommunen skal gje rom for nettopp det. Og då er vel attendemeldinga frå kommunen på denne i skriv dagsett om at tiltaket kan gjennomførast, lett å tolke som at kommunen har gjennomført ei eller anna form for vurdering av risiko for og konsekvensar av eventuelle feil? I den aktuelle saka vart det med tilvising til reguleringsforskriftene peikt på at avstanden til tiltaksgrensa skulle vere minimum 0,5 meter, jf skriv frå kommunen dagsett Ut over dette vart det ikkje poengtert særskilde moment tiltakshavar burde vere merksam på. Konklusjonen er som det går fram av skrivet: Tiltaket kan igangsetjast. Men det er mange andre poeng i denne saka som kunne tilsagt at kommunen vart klar over at dette var ei sak av noko spesiell karakter, og at ein kan hende burde ha vore ekstra observant i dette høvet. Til dømes er sentrum av Sogndal eit klart pressområde (kjelde intervju): Ser vi utviklinga over ein periode på 20 år, er det heilt klart at byggesakssituasjonen i Sogndal sentrum er ekstremt spissa. Her betyr det noko å ha tilgang på ein meter ekstra eller ikkje. I meir ekstensive område som ikkje kan sjåast på som sentrumsområde, betyr ikkje dette så mykje. Eit anna poeng er at kommunen vel gjerne burde definere seg som nabo til tiltaket. Den aktuelle føremålsgrensa representerer ålmenta sine interesser. Kommunen er førebels ikkje eigar av grunnen, men grunneigar er gjennom reguleringsføresegnene gjeve klare rammer for korleis arealet skal disponerast. Og overtakinga av grunnen er nært føreståande. Dersom ikkje kommunen representerer nabointeresser i ein slik situasjon, vil vel knapt nokon gjere det. Tiltakshavar står framleis som eigar av heile eigedomen. Men at han skal representere både eigne og ålmenta sine interesser samstundes, er kan hende for mykje forventa. At etableringa av sentrumsparken står i økonomiplanen som eitt av dei ti på topp - prosjekta som kommunen skulle satse på i 2005, understrekar enno sterkare at kommunen burde definere seg å ha nabointeresser. Dette peikar på eit tilhøve som kom sterkt fram seinare i saka, og som er medverkande årsak til misforståingar og uro: Ferdigstilling av parken vil måtte omfatte to prosessar; kjøp av bandlagt areal til parken (der den aktuelle tiltakshavaren er grunneigar) og oppgåva å ta stilling til ein søknad om dispensasjon frå vedteken reguleringsplan for området. Sistnemnde sak var ei oppgåve for forvaltningsutvalet. Kjøp av grunn er ei sak for formannskapet. Saka står med andre ord på sakskartet på fleire nivå i kommunen. Men dette kjem vi attende til seinare. 21

22 Kvifor er det så viktig at interessene som sentrumsparken heilt konkret vart ivaretekne i dette tilhøvet? Som peikt på tidlegare er ein av suksessparameterane for tiltaket sentrumspark/- parkakse at parken faktisk vert nytta. Frå planfagleg hald er det peikt på at breidda av porten inn til sentrumsparken kan vere ein minimumsfaktor for kor attraktiv/brukarvennleg parken vil verte. Den melde garasjen er på situasjonsplanen som ligg ved meldinga dagsett plassert akkurat i grensa for opninga inn til parken frå Fossetunet 3. Som det går fram av sitatet på førre sida, var det også frå tiltakshavar si side meininga å utnytte plassen fram til føremålsgrensa best mogeleg: Trur faktisk at me er på reguleringsgrensa. Eit siste, men ikkje mindre viktig poeng er at føremålsgrensa ikkje innteikna på økonomisk kartverk eller sett ut i marka. Det finst heller ikkje noko fastpunkt som er enkelt å nytte i arbeidet med å måle grensa inn. Det er då ikkje gjennomført noko kartforretning etter delingslova 4 for den delen av eigedomen til tiltakshavar som kommunen skal overta. Grunnen til dette er sjølvsagt at kommunen ikkje har kjøpt eigedomen enno. Men i og med at kjøp av grunnen var planlagt gjennomført for 2005 eller i næraste framtid etterpå, burde det kan hende vere naturleg å tenke på dette. Det er kommunen som har mynde i kartforretningar. Det skulle tilseie at det kunne vere naturleg å vente særleg omtanke frå kommunen i denne saka. Sett i lys av dette lovverket, er ikkje grensa mellom dei to føremåla eintydig klar før ho, med alle partar til stades, er sett ut i marka. I og med at det kan vere interessekonfliktar om sjølv små areal i Sogndal sentrum, er det i det minste eit teoretisk rom for at det ved konkretiseringa av føremålsgrensa til eigedomsgrense vil kunne oppstå konflikt om detaljar i grenseføringa. Kort oppsummert kan det såleis peikast på fleire grunnar til at kommunen burde ha vore meir merksam på detaljar i denne saka enn det dei faktisk var i den aktuelle perioden. Ikkje minst må nemnast her at saka gjeld tiltak på ein eigedom der kommunen har sterke og dagsaktuelle interesser, og at ei føremålsgrense frå reguleringsplanen som nettopp stadfestar dei viktigaste av desse interessene til kommunen, ikkje ligg føre som anna enn ei line på eit reguleringskart. Årsaka til at saka trass dette fekk det utfallet den gjorde, kan sjåast som eit resultat av ei stille tillitserklæring frå to partar som begge reknar med at motparten ser kvarandre sine interesser i saka og i varetek desse på beste måte. Dvs at kommunen får det arealet til sentrumspark som er bandlagt gjennom reguleringsplanen frå 1998, og at tiltakshavar (som framleis er grunneigar for det som skal verte denne delen av sentrumsparken) får plass til dei funksjonane dei vil ha og som dei meiner det gjennom reguleringsplanen er sett av plass til. Det gjev eit utgangspunkt for å trekke fram dei reelle funksjonane tiltakshavar ynskte å få ut av sin del av eigedomen: - dobbelt garasje plassert slik at den hindrar innsyn frå gateområdet, og - breitt nok tun mellom bustadhus og garasje slik at ein lett kan kome fram til uthuset med ein større bil/lastebil. Dette meinte han òg det var plass til (kjelde intervju): Det som var spesielt for oss då Sogndal kommune laga denne reguleringsplanen, var at eigedomen vår og planane kring bruken av den fekk svært stor merksemd. Halve plan- 3 Denne grensa er i tillegg ikkje identisk med føremålsgrensa slik den er teikna inn på reguleringskartet. 4 LOV nr 70: Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven). 22

TERRA og Vik kommune

TERRA og Vik kommune VEDLEGG: Hovudrapport TERRA og Vik kommune Kva hende og kvifor hende det? Ei kartlegging 12.06.2008 Sogn og Fjordane Revisjon www.sf-revisjon.no Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Metode og kjelder... 4 3 Premiss

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015

Forvaltningsrevisjon. Internkontroll Tysvær kommune 2014/2015 Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015 2 Tysvær kommune, Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Hovudbodskap Føremålet for denne revisjonen har vore å undersøke om kommunen sine

Detaljer

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 [Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 2013 Innhald Samandrag... ii Tilrådingar... iv 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Audit & Advisory September 2010 Samandrag Revisjonen har gjennomført ein forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet stà?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK I ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet Forord Forvaltningsrevisjon er ei lovbestemt oppgåve for Odda kommune etter kommunelova av 25. september

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn

Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn Difi rapport 2010:10 ISSN 1890-6583 Innhald 1. Samandrag... 4 1 Bakgrunn og føremål

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Nivåforskyving 2004. Else Ragni Yttredal. Ei undervegsevaluering av omleggingane i landbruksforvaltninga i Møre og Romsdal. Arbeidsrapport nr.

Nivåforskyving 2004. Else Ragni Yttredal. Ei undervegsevaluering av omleggingane i landbruksforvaltninga i Møre og Romsdal. Arbeidsrapport nr. Arbeidsrapport nr. 178 Else Ragni Yttredal Nivåforskyving 2004 Ei undervegsevaluering av omleggingane i landbruksforvaltninga i Møre og Romsdal VOLDA 2005 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

St.meld. nr. 40 (2001-2002)

St.meld. nr. 40 (2001-2002) St.meld. nr. 40 (2001-2002) Tilråding frå Barne- og familiedepartementet av 5. juli 2002, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 40 2 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forord I sak 10/11, handsama i Skodje kontrollutval den 14.6.11, og PS 34/11 handsama i Skodje kommunestyre den

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 5 1.1 Føremål og problemstillingar... 5 1.2 Avgrensing...

Detaljer

Internkontroll. Nissedal kommune 2014 :: 730 007

Internkontroll. Nissedal kommune 2014 :: 730 007 Internkontroll Nissedal kommune 2014 :: 730 007 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Avgrensing...2 1.4

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Eigarmelding 2012. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2012. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2012 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 107 Føreord Dette er femte gongen Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram ei melding om eigarskapen sin i selskap. Eigarmeldinga

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 200804221-10 KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Her skal det leggjast inn eit bilete i den endelege versjonen Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2008 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon Rapport Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon 211 Føreord Kontrollutvala i Leikanger, Luster og Sogndal kommune har tinga forvaltningsrevisjon retta mot den interkommunale barnevernstenesta

Detaljer

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Melding HO-2/2002 DESEMBER 2002 Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Innleiing Kapittel 1 Kva gjeld for driftsbygningar? Kapittel 2 Plan- og bygningslova Kapittel 3 Saksbehandling Kapittel 4 Teknisk

Detaljer