ÅRSBERETNING STYRET Styret, valgkomite og revisor har i 2010 bestått av:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2010. STYRET Styret, valgkomite og revisor har i 2010 bestått av:"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2010 OM FORENINGEN Foreningen ble stiftet 6. april 1844, og er en av landets eldste. Foreningen eies av medlemmene. I tillegg eier foreningen samtlige aksjer i Handelsstandens Hus. MEDLEMMER Foreningen har pr dato 125 medlemsbedrifter, ved inngangen av forrige forenigsår var medlemstallet bedrifter har pr dato meldt seg inn i foreningen, 10 er i avgang. Avgangsbedrifter representerer i største grad nedleggelse av butikker og medlemsbedrifter som ikke har gjort opp utestående. Det er en positiv utvikling når det gjelder innmeldinger til foreningen. Medlemmene representerer de fleste bransjer i Hammerfest. Medlemsliste ligger oppdatert på SOSIALE MEDIER All medlemsinformasjon sendes ut via mail og linkes direkte til hjemmesiden vår. Hammerfest Næringsforening har sitt eget nettsted Vedlagte illustrasjon viser at vi har en pen økning på besøk på nettstedet. I tillegg har vi etablert oss på Facebook, men sliter der med å få opp antall likere. Her savnes det et større engasjement fra medlemsbedriftene. I tillegg har vi laget en konto på twitter som gir oss en fin anledning til å markedsføre Hammerfest. STYRET Styret, valgkomite og revisor har i 2010 bestått av: Styret Valgkomite Revisor 2009 Funksjon Navn Funksjon Navn Firma Styreleder Espen Hansen Leder Gudrun Rollefsen Finnmarks Revisjonen AS Styremedlem Ketil Holmgren Medlem Stein Tore Bergheim Styremedlem Therese Bang Larsen Medlem Hans Morten Olafsson Styremedlem Eili Solberg Styremedlem Linda Hassfjord Vara medlem Bjørn Tore Næss Vara medlem Tommy Niska Styret har i 2010 avholdt 5 styremøter og behandlet 27 saker. Styreleder og direktør har avholdt arbeidsmøter i tillegg til styremøtene. Det ble i tillegg avholdt strategisamling den 13 januar. VERV Hammerfest Næringsforening er representert, med direktør, som Styreleder i Hammerfest Turist Styremedlem i HONU Styremedlem i Hammerfest Parkering Nestleder i NHO i Finnmark

2 AKTIVITETER Frokostmøter Frokostmøtene er et samarbeid mellom Hammerfest Næringsforening og Hammerfest Næringshage. Dnb er med som økonomisk samarbeidspartner, Husbanken sponser lokaler og NO 19 var i 2010 med som gavesponsor. Besøket på frokostmøtene er varierende, men i gjennomsnitt har mellom 15 til 20 personer besøkt møtene. Temaer og foredragsholdere for 2010: Tema Foreleser Er Hammerfest klar for framtidas fiskerinæring Gunnar Bragi Gudmundson Hvis du var redaktør? Eirik Palm Dagens tjenestetilbud, utfordringer og strategier videre Ketil Holmgren Næringssjefen i Hammerfest har ordet, med blikket på kommunens næringsliv Trond Rismo Hva styrer tilbudene til Hammerfest videregående skole. Svein Tore Jakobsen Hva skjer med norsk økonomi og hvor skal renten fremover Kent Morten Øvre Dansefestival Barents = Døgnvill, Hva må til og hvilket engasjement kreves? Kristin Storsve Petrobølgen II, Er vi, kommune og næringsliv, forberedt på neste bølge? Jan Egil Sørensen Øvrige møter Dato Aktivitet Tema Sosialt I samarbeid med 14.apr Medlemsmøte Årsmøte Hammerfest Handels og Næringsforening 22.apr Informasjonsmøte Informasjon og oppdateringer om R94 Statens Vegvesen 05.mai Temamøte Konjunkturbarometer Kan mineraler og metaller få større betydning for utvikling av Nord Norge enn olje og gass? 15.mai Medlemsmøte Lansering ny profil Hammerfest Næringsforening x Sparebank1 Nord-Norge 18.mai Infomøte Skattefunn Forskningsrådet 06.jun Infomøte Informasjon og oppdateringer om R94 Statens Vegvesen 14.jun Mini Workshop Hvilke etter- og videreutdannings kurs ønsker næringslivet/industrien i Hammerfest? Energi Campus og NTNU Hammerfest Energi 06.okt Brukerseminar Næringsliv i Barents regionen, muligheter og utfordringer! Barents sekretariatet 11.okt Seminar Pensjonsseminar Sparebank1 Nord-Norge 19.okt Temamøte Ny flyplass, Polarsirkelen Lufthavnutvikling ved Henrik Johansen 27.okt Temamøte Kick off bransjeforum handel, Sentrum og sentrumsutvikling Odd S Midtskog x Hammerfest Kommune Omdømme prosjekter Hammerfest Næringsforening har sammen med Hammerfest Kommune og andre samarbeidspartnere gjennomført ulike tiltak som er med på å underbygge vår kommunes omdømme, et godt omdømme vil ha stor verdi både for kommunen og næringslivet. Godt omdømme vil føre til bedre rekruttering. Følgende prosjekter er gjennomført: Ny i byen 100 deltagere Hammerfest Næringsforening, Byens lag og foreninger Karrierevorspiel 40 deltagere Hammerfest Næringsforening Arbeidslivsdagen 140 deltagere Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontoret, rådgiverne ved Breilia og Fjordtun Skole, Hammerfest Næringsforening

3 Elektroniske gavekort Foreningen har i en årrekke hatt gavekort som et tilbud. Det har vært god omsetning på kortene, men gavekortene har vært arbeidskrevende å handtere, både for forening og butikkene som har vært utsalgssteder og brukersteder. Etter en nøye vurdering innførte vi i 2010 elektroniske gavekort. Veien mot løsningen var lang og arbeidskrevende, men den 9. desember 2010 ble første kort solgt. Alt går nå elektronisk og arbeidsmengden både for forening, utsalgssteder og brukersteder har gått ned. Forutsetning for å være brukersted er at en er medlem av Hammerfest Næringsforening. Vi har nå, i samarbeid med vår leverandør Wavepass, etablert 50 brukersteder, 5 utsalgssteder er etablert. Det er i tillegg etablert et eget nettsted som gir en oversikt over brukersteder, utsalgssteder, saldosjekk etc. Det ble i desember solgt 871 gavekort med en omsetning på kr ,00 dette gir et snitt pr kort på kr 552,00. Dette er verdifull omsetning som blir i Hammerfest. Næringslivsprisen I samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge, Finnmark Dagblad og Hammerfest Kommune ble det i 2009 etablert en samarbeidsavtale for utdeling av en fast årlig næringslivspris. Det ble også etablert statutter for utdeling av prisen. Prisen skal utdeles årlig 15. februar, samme dag som man gjennomfører en næringslivsdagen. Prisen utdeles første gang i 2011 for året 2010 Deltagelse på konferanser/messer Økonomien i foreningen tillater ikke deltagelse i større grad på konferanser etc. Ofte er tilstedeværelse avhengige av at direktør deltar i kraft av de verv hun har påtatt seg på vegne av foreningen. NHO Årskonferanse (styreverv) Finnmarkskonferansen (møteleder) Barentshavkonferansen (leder av entusiastgruppen) ONS (koordineringsoppgaver) Samferdselskonferanse (i regi av Nettverk Nord, Næringsforeningsnettverk) HAMMERFEST KOMMUNE Utviklingsavtale Foreningen har et godt samarbeid med Hammerfest kommune og næringsavdelingen. Samarbeidet ble i 2009 formalisert gjennom etablering av en utviklingsavtale. Avtalen innebærer økonomiske tilskudd gjennom en fem års periode på til sammen kr. Hammerfest Næringsforening og Hammerfest Kommune skal gjennom avtaleperioden gjennomføre faste møter mellom ledelsen i foreningen og politisk/administrativ ledelse i Hammerfest Kommune for konkretisering, oppfølging og evaluering av samarbeidsavtalen innen følgende hovedområder, nettverk, arena, markedsarbeid og næringspolitiske rammebetingelser. INFRASTRUKTUR Opprustning R94 Vi deltar i prosjektmøter ved behov, samt mottar all informasjon når det gjelder prosjektmøter og byggemøter. Vi har i tillegg, i samarbeid med Statens Vegvesen, gjennomført informasjonsmøter for de som er berørte av byggeprosjektet. Dette har vært en god arena, der det er blitt gitt informasjon samt at forslag til løsninger for å forbedre tilgjengelighet er blitt tatt opp og i hovedsak løst. Ny Flyplass Hammerfest Næringsforening deltar i planstyrets møter og har status som observatør. Det vil si at vi har møte og forslagrett, men ikke stemmerett. Det etablert en arbeidsgruppe som består av: Einar Næss-Hammerfest Næringsinvest Nils Roger Simensen - Pro Barents Marit Hansen - Aibel Gruppen møtes ved behov og gjerne i forkant av planstyremøtene.

4 ØKONOMI I HAMMERFEST NÆRINGSFORENING OG HANDLSSTANDENS HUS Hammerfest Næringsforening eier samtlige aksjer i Handelsstandens Hus. Fra 2010 ble ansettelsesforholdet til direktør, av praktiske årsaker, overført til huset. Året 2010 har vært brukt til opprydding, renovering og å skaffe leietakere til huset Hus Forening Total Resultatrapport Regnskap Regnskap Regnskap Beløp Beløp Beløp Driftsinntekter Varekostnad Bruttofortjeneste Lønnskostnad Andre driftskostnader Driftsresultat Finansposter Års resultat Foreningen har et overskudd og huset viser et underskudd. Samlet for hus og forening har vi et underskudd på kr Flere forhold påvirker dette. Iverksettelse av ny profil Manglende utleie av 2 etasje Renovering av 2 etasje Større kostnader til regnskap enn forventet Større kostnader til strøm enn forventet Vår viktigste inntektskilde på huset er leieinntekter. Samtlige leieavtaler er nå gjennomgått og resignert, husleien er i tillegg justert. Første etasje er utleid til butikk. Andre etasje er renovert og består av fire kontorer. Tredje etasje benyttes som møtelokaler å leies ut til selskaper, møtevirksomhet og lignende. Fjerde etasje leies ut til kontorer. Hele huset genererer nå faste leieinntekter på rundt kr , festsalen hadde i 2010 inntekter på kr ,00, potensialet er større men det vil kreve ytterligere renovering. Fra året 2011 vil alt av aktivitet i foreningen overføres til Handelsstandens Hus. Hammerfest Espen Hansen sign Ketil Holmgren sign Linda Hassfjord Therese Bang Larsen Eili Solberg sign sign sign

5 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad prosjekt Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (106) Resultat (93 615) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT (93 615) ÅRSRESULTAT (93 615) OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital (93 615) SUM OVERFØRINGER (93 615)

6 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Datautstyr, inventar Finansielle anleggsmidler Aksjer og overkurs aksjer Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Fordringer på konsernselskap Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Gavekort, annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Hammerfest, 12.april 2011 Espen Hansen Eili Solberg Linda Hassfjord styret ledere styremedlem styremedlem sign sign sign Therese Bang Larsen Ketil Holmgren Guri T. Bjørkli styremedlem styremedlem direktør sign sign sign

7 Noter 2010 Note 1 - Lønnskostnad Selskapet har ingen ansatte i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder 0 Daglig leder er ansatt i Handelsstandens Hus AS fra Styremedlemmer Revisjonshonorar, som består avbestår av: Revisjon Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Datautstyr, inventar Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Note 3 - Overføringer annen egenkapital Aksjekapital / Annen Sum selskapskapital egenkapital egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Anvendt til årsresultat Andre transaksjoner: Pr

8 Note 4 - Aksjer og overkurs aksjer Handelsstandens Hus AS aksjer a kr 1.000,- inkl. overkurs kr ,-. Ligningsverdien på aksjene er kr 6.273,71 pr. aksje. Hammerfest Turist AS - 20 aksjer a kr 1.000,-. Aksjene var utgiftsført tidligere år men er i 2009 medtatt balansen. Ligningsverdien på aksjene er kr 0,- pr. aksje. Note 5 - Kundefordringer Kundefordringer er bokført til pålydende. Note 6 - Fordringer på konsernselskap Fordring på Handelsstandens Hus AS. Note 7 - Gavekort, annen kortsiktig gjeld Skyldig lønn Gavekort tom Gavekort Skyldig feriepenger Bymaleriet Sum gavekort, annen kortsiktig gjeld

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011

ÅRSRAPPORT. Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011 2010 ÅRSRAPPORT Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Interimsstyre... 2 Formål... 2 Medlemmer... 2 Stiftelsesmøte... 3 Ekstraordinært årsmøte... 3 Organisering...

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årsmelding 2012. Pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen på tvers av bransje og konkurranse!

Årsmelding 2012. Pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen på tvers av bransje og konkurranse! Årsmelding 2012 Pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen på tvers av bransje og konkurranse! Bodø Næringsforum ble stiftet 18. juni 1986, som en selvstendig interesseorganisasjon og samarbeidsorgan

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid Årsrapport 2009 Storgata 1-5 Utvikling gjennom samarbeid Kirkegaten 14 Atrium 2 Storgata 8 LillestrømBanken Eiendom AS Torvet 5, Lillestrøm Tlf. 63 80 42 00 Faks: 63 80 42 01 www.lbeiendom.no Utvikling

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter 2014 09 Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhuss, møterom: Skarnsundet. Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 08:30. NB! Mrk.

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhuss, møterom: Skarnsundet. Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 08:30. NB! Mrk. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 08:30 NB! Mrk. tidspunkt Inderøy Rådhuss, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 årsrapport 14 Innhold Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 Foto: Oscar Egeberg, Helene Næss, Marianne B. Hansen, Sven O. Nylænder

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2009 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom

Detaljer

Styrets årsberetning 2011

Styrets årsberetning 2011 Styrets årsberetning 2011 2011 var et merkeår i Forskningsparkens historie. Vårt siste store bygg, Hus 5, ble ferdigfinansiert og igangsatt. Vi etablerte et nytt investeringsfond med vår egen og ekstern

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Fondsstyret Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Møterom

Detaljer

Årsmelding 2003 2003

Årsmelding 2003 2003 Årsmelding 2003 2003 FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I NARVIK DELIKATESSEN NARVIK AS PRORESPONS AS OG FAGBOKHANDELEN AS Paintballanlegget SSiN har bygget er popul¾rt. INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag ÅRSBERETNING FOR 2010 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer