Stange kommune årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stange kommune årsrapport 2010 2"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Stange kommune årsrapport

3 INNHOLDSFORTEGNELSE BARNEHAGER I STANGE VIRKSOMHETEN I ENDRING... 5 STANGE KOMMUNES MÅL OG STYRINGSSYSTEM... 7 RÅDMANNENS KOMMENTAR SATSNINGSOMRÅDER REGIONAL UTVIKLING...13 MILJØ, ENERGI OG KLIMAARBEIDET I STANGE KOMMUNE...15 SATSNINGSOMRÅDET FOR SKOLER...18 SATSNINGSOMRÅDER FOR BARNEHAGER...21 SATSNINGSOMRÅDER FOR FOLKEHELSE...26 SATSNINGSOMRÅDER FOR ORGANISERING OG KVALITET...29 PERSONAL - LIKESTILLING UNIVERSELL UTFORMING DISKRIMINERING KOMMUNEREGNSKAPET DRIFTSREGNSKAPET...41 REGNSKAPSOVERSIKT - VIRKSOMHETER OG STABER...43 INVESTERINGSREGNSKAPET...45 BALANSEREGNSKAP...46 HOVEDSTØRRELSER - AVVIK...47 DRIFTSUTGIFTER...49 ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER REGNSKAP VIRKSOMHETER OG STABER.61 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN...62 ØKONOMI OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN...63 EIENDOMSAVDELINGEN...65 PLANAVDELINGEN...67 BARNEHAGER...69 ARSTAD BARNESKOLE...71 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN BREIDABLIKK BARNESKOLE...73 Stange kommune årsrapport

4 SENTRALE AKTIVITETER, UTVIKLING OG ENDRINGER HOBERG BARNESKOLE...75 SOLVIN BARNESKOLE...77 STANGE BARNESKOLE...79 SENTRALE AKTIVITETER, UTVIKLING OG ENDRINGER STENBY BARNESKOLE...81 TANGEN BARNESKOLE...83 SENTRALE AKTIVITETER, UTVIKLING OG ENDRINGER VALLSET BARNESKOLE...84 ÅSBYGDA BARNESKOLE...86 SENTRALE AKTIVITETER, UTVIKLING OG ENDRINGER OTTESTAD UNGDOMSSKOLE...88 ROMEDAL UNGDOMSSKOLE...90 STANGE UNGDOMSSKOLE...92 ÅKERSHAGAN OPPLÆRINGS- OG AKTIVITETS-SENTER (ÅOA)...94 BARN OG FAMILIE...96 HELSE OG REHABILITERING TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE LILLE KJONERUD BOFELLESSKAP NAV STANGE PLO-DISTRIKT OTTESTAD PLO-DISTRIKT ROMEDAL PLO-DISTRIKT STANGE OTTESTAD SYKEHJEM STANGE SYKEHJEM KULTUR OG FRITID SERVICE, INFORMASJON OG FORVALTNING HEDMARKEN LANDBRUKSKONTOR (HLK) KOMMUNALTEKNIKK Vedlegg: KOSTRA-TALL Bildene på forsiden viser; Barn som koser seg med is, høst i Stange Vestbygd og Sole i vintersol. Stange kommune årsrapport

5 BARNEHAGER I STANGE VIRKSOMHETEN I ENDRING I historisk perspektiv har vi hatt barnehagetilbud i Stange kun en kort periode. I 1969 ble det imidlertid nedsatt et daginstitusjonsutvalg som avga innstilling til kommunestyret Utvalget anslo ut fra gjennomført spørreundersøkelse at det var behov for 450 plasser. Året etter fattet Kommunestyret vedtak om bygging av tre daghjem, med plass til 159 barn, to i Bekkelaget og ett i Stangebyen. I 1971 var det samtidig opprettet to fylkeskommunale heldagsbarnehager i Stange. En på Åkershagan for 17 barn, og en på Sanderud for 29 barn. Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak ble Hoberg barnehage bygd som den første kommunale barnehage i Stange. Barnehagen åpnet i januar 1978 og hadde plass til 36 barn daglig i alderen 3 6 år. På 70-tallet ble det i tillegg opprettet en rekke private barnehageparker. Dette var utendørs leketilbud til barn med mulighet for å spise innendørs. De fleste av disse ble opprettet av velforeninger, men noen var også foreldreeide. Dette gjaldt Bjørklund barnepark på Ilseng, Nordvang barnepark på Espa, Ottestad barnepark, Tangen barnepark, Talholen (Romedal) barnepark, Nordbek barnepark i Åsbygda, Vallset barnepark og Struperud Vels barnepark. De to siste på begynnelsen av 1980-tallet. I 1977 ble i tillegg Østgård åpnet som den første korttidsbarnehagen i Stange, med Stange bys vel som eier. Kommunen tok over Østgård korttidsbarnehage i 1981 På 1980-tallet hadde vi storhetstiden for opprettelse av korttidsbarnehager. Stange kommune overtok noen av barneparkene, (Ottestad, Nordbek, Espa og Talholen) og endret drift til korttidsbarnehager. I samme tidsperiode ble Steinerbarnehagen Veslemøy opprettet i bolighus under Alm gård som korttidsbarnehage, videre ble Småbua korttidsbarnehage etablert. Første private heldagsbarnehage som ble etablert, var Barnas Rett barnehage som i 1983 åpnet i et bolighus i Bekkelaget. Samme året kom den første privat bygde barnehagen i Stange; Tangen menighets barnehage som ble etablert som en halvdagsbarnehage. Barnehagen ble imidlertid drevet som korttidsbarnehage fram til 1987 da de første 7 søknadene kom med ønske om halvdagsplasser. Samtidig som det var fokus på korttidsbarnehager ble Enerhaugen barnehage åpnet som den andre kommunale barnehagen i Stange i Dette var den første kommunale barnehagen i Stange som hadde tilbud til barn under 3 år, og barnehagen skulle dekke behov for heldagsplasser for hele Stange kommune med unntak av Bekkelaget. Fra 1986 ble administrasjon av barnehager overført fra sosialkontoret til skolekontoret. Dette som en dreining fra barnehager som et sosialpoltisk tiltak, til barnehager som en pedagogisk institusjon. Bemanningsmessig har det vært få endringer i barnehagene. På 70- og 80-tallet var det ansatt en førskolelærer, en assistent og en praktikant pr avdeling. Fra 1989 ble praktikantene erstattet med assistenter. I 1985 vedtok Fylkeskommunen at de ikke ønsket å fortsette drift av barnehager, og Stange kommune overtok Åkershagan og Sanderud barnehager. I andre halvdel av 80-tallet ble det litt mer fart på utbyggingen av heldagsbarnehager. I kommunal regi ble Holmlund barnehage åpnet i 1988 og Åkershagan barnehage ble flyttet hit og utvidet med en avdeling. Samtidig ble det opprettet flere private barnehager. Steinerbarnehagen Bamse Brakar som ble opprettet i 1983 flyttet inn i nybygde lokaler i 1989, Nerby barnehage ble åpnet i 1987, og to år senere ble ny heldagsavdeling ved Tangen menighets barnehage åpnet. Utbyggingen på slutten av 80-tallet sto imidlertid ikke i forhold til det økte behovet. I 1989 var det 386 søkere til 170 ledige plasser, og til 92 ledige heldagsplasser var det hele 263 søkere! I juni 1989 gikk foreldre og barn fra Vallset for første og eneste gang i protesttog til Stange Rådhus, der de krevde heldagsbarnehage i Vallset. En av parolene var: Vallset har Stange kommune årsrapport

6 jordbær og behov for barnehageplasser. Dekningsprosenten på heldagsplasser var 12 %. På 80-tallet startet framveksten av private barnehager, men de ble fremdeles ikke helt tatt på alvor. I barnehageplan fra 1987 står det: De privateide barnehagene som ikke mottar økonomisk støtte fra kommunen. er ikke regnet med i søylediagrammene som er vist senere i denne planen. I 1989 åpnet Utsikten barnehage i lokaler på Åkershagan. Året etter åpnet Grimerud barnehage, med Ungdom i oppdrag som eiere. I 1989 flyttet dessuten Barnas Rett til lokaler i ØSTO-bygget ved Åkershagan. På begynnelsen av 90-tallet kom heldagsbarnehage i Vallset. Vallset arbeiderlag sto for bygging av ny 2-avdelings barnehage som åpnet i 1992, og overtatt av Stange kommune samme år. Fra 1992 kom flere familiebarnehager i drift, med en topp på slutten av 90-tallet da det var oppe i totalt 7 private familiebarnehager. Utbyggingen hadde medført at i 1995 var dekningsprosenten på 65 %, og 767 barn hadde tilbud om barnehageplass. 332 barn hadde plass i private barnehager/ familiebarnehager og 388 i kommunale barnehager. Imidlertid var det hele 280 barn med korttidstilbud. Så i 1997 kom 6-årsreformen. Ett årskull skulle ut av barnehagene og over i skolen, og det var et skrikende behov for heldagsplasser og tilsvarende mindre ønske/behov for korttidsplasser. Dette medførte vedtak om flytting av Nordvang korttidsbarnehage til Stenby skole og drift av heldagsbarnehage, ombygging på Østgård for tilrettelegging for heldagsbarnehage, utbygging av Åsbygda barnehage og utvidelse med 1 ny avdeling i Vallset. På slutten av 90-tallet/begynnelsen av 2000 ble det i tillegg opprettet flere private barnehager. Dette var: Steinerbarnehagen Maria Gullsko, Åpen barnehage Vollbo, Bamsebo barnehage, Kausvol gardsbarnehage og Solvang barnehage. Både Bamsebo og Solvang hadde startet som familiebarnehager. I 2000 hadde 687 barn barnehageplass og dekningsprosenten var nå på 63 %, dvs. dekningsprosenten var ikke økt, men et stort antall plasser var endret fra korttidsplasser til heldagsplasser. Selv om det var utarbeidet flere planer opp gjennom årene for hvordan Stange kommune skulle få full barnehagedekning (1987, 1991, 1997) var det først ved barnehagereformen som ble vedtatt i 2003 som satte virkelig fart på utbyggingen. Barnehageplan for Stange fra 2004 la opp til en storstilt utbygging som startet med fullt trøkk i Dette året åpnet Romedal barnhage (erstattet Talholen korttidsbarnehage), Nordstad barnehage (erstattet Sanderud barnehage) og nye Holmlund barnehage. Samme år flyttet Utsikten og Barnas Rett barnehager fra kummerlige lokaler på Åkershagan til helt nybygde barnehager. Denne utbyggingen har fortsatt etter Bamsebo barnehage åpnet i nye lokaler på tomta til gamle Bjørklund skole/barnepark i 2005, Navneberget barnehage (erstatning for Østgård) åpnet i 2008, utvidelse ved Åsbygda barnehage (2009), utvidelse ved Vallset barnehage (2010), rehabilitering og utvidelse ved Hoberg barnehage (2010/2011). Ny Bekkelaget barnehage på Åkershagan i 2009 og det er dessuten foretatt utvidelser ved Solvang barnehage og Kausvol gardsbarnehage. Pr. i dag er det 2 planlagte tiltak som gjenstår: Rehabilitering og utvidelse ved Enerhaugen barnehage (2011) og ny Stenby barnehage (2012). Samtidig som utbyggingen av ordinære barnehager er blitt gjennomført, er antall familiebarnehager blitt redusert fra 7 på det meste (1996) til 3 som er i drift pr Dette er Huse familiebarnehage (opprettet 2000), Bekkeblomsten familiebarnehage (2008) og Bjørklund familiebarnehage (2010). Som det framgår av oversikten er mange av nybyggene erstatning for eksisterende bygg. Nybygg har imidlertid medført utvidelse av kapasitet og/eller endret tilbud. All utbyggingen medfører at det pr er 978 barn med barnehageplass. Dette utgjør en økning på 280 fra En stor del av denne økningen er 1 og 2 åringer som i forhold til antall barn har økt fra 108 (2003) til 313 (2009). I tillegg må det nevnes at den store kapasitetsøkningen også har dekket opp en stor økning i utvidelse av plasser. Dette vises ved at antall barn med tilbud 41 timer og mer har økt fra 273 (2003) til 660 (2009) og antall barn med tilbud under 32 timer i uke er redusert fra 372 (2003) til 152 (2009). Virksomhet for barnehager omfatter pr : 9 kommunale barnehager, 10 private barnehager, 3 private familiebarnehager og 1 åpen barnehage. Virksomheten er blitt en stor arbeidsplass som totalt omfatter 230 årsverk (2009). En stor økning siden 2003 da antall årsverk var 149. Stange kommune årsrapport

7 Stange kom m unes visjon: STANGE KOMMUNES MÅL OG STYRINGSSYSTEM Vekstkom m unen der jord og him m el m øtes Stange kommunes verdigrunnlag 1 Stange kommunes tre overordnede verdier er: Åpenhet Trygghet Mangfold Møt utfordringene med engasjement Åpenhet: Kommuneorganisasjonen skal kjennetegnes av åpne prosesser, innsyn, drøftinger og dialog. Vi skal legge vekt på åpenhet, respekt og gode relasjoner i forhold til brukere, innbyggere og hverandre. Trygghet: Kommuneorganisasjonen skal være preget av trygghet gjennom åpenhet, deltakelse og respekt for ulike innspill, synspunkter og ståsted. Troverdighet og stabilitet skal prege tjenestetilbudet Mangfold: Organisasjonen skal preges av mangfold i forhold til forskjellighet. Det er viktig at den enkelte blir sett, hørt og verdsatt. 1 Verdigrunnlaget ble vedtatt i Administrasjonsutvalget den og skal være retningsgivende for alle aktiviteter i kommunen. Stange kommune årsrapport

8 Stange kommune har to hovedmål, ett for kommunen som samfunn og ett for organisasjonen Stange kommune. Stange kommunes hovedmål for kommunen som samfunn Alle kommunens innbyggere skal føle trygghet og tilhørighet og ha mulighet for utvikling i arbeid og fritid. Hovedmål for organisasjonen Stange kommune Stange kommune skal: Legge til rette for utvikling av et sunt og allsidig lokalsamfunn som skaper vilkår for god folkehelse, for trivsel, tilhørighet, vekst og verdiskaping i alle livets faser Utvikle tjenestetilbud med tydelig brukerorientering Utvikle kommuneorganisasjonen til å være en attraktiv arbeidsplass Sikre en sunn og langsiktig forvaltning av de økonomiske ressursene Stange kommune setter i sin visjon og sitt hovedmål fokus på innbyggernes ve og vel og på en kommune som skal tilrettelegge for vekst og åpenhet, omsorg og respekt. Dette er momenter det er tatt hensyn til i prioriteringer og virksomhetsvise målsettinger. Styringssystem: Stange kommune har valgt metoden Balansert Målstyring (BMS) for å sikre at målene settes i forhold til flere perspektiver. Det er innført en del verktøy som skal støtte arbeidet for å nå målene som settes. Grad av måloppnåelse sjekkes ut gjennom undersøkelser og andre målinger for å vurdere måloppnåelsen. Kommunens hovedmål legger bl.a. vekt på at brukerne skal stå i sentrum i kommunens tjenester, og at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass. Dette er i tråd med valgte perspektiver i BMS. De valgte perspektivene er: Brukerperspektivet (hvordan brukerne opplever tjenestene de mottar) Medarbeiderperspektivet (hvordan medarbeiderne opplever arbeidsmiljøet og hvordan de ser på kommunen som arbeidsgiver) Økonomiperspektivet (god økonomistyring og objektive kvalitets og effektivitetsmål) Interne prosesser (hvordan vi jobber og driver forbedringsarbeid internt) Kommunen har ett strategisk mål for hvert av disse perspektivene. Med bakgrunn i de strategiske målene har rådmannen pekt ut noen sentrale områder som er valgt som fokusområder. Stange kommune årsrapport

9 Kommunen er organisert i en to-nivåmodell, med rådmann og 3 kommunalsjefer som styrer 28 virksomheter og 4 staber. I stabsfunksjonene finner man personalavdelingen, økonomi- og administrasjonsavdelingen, eiendomsavdelingen og planavdelingen. (Det er gjort endringer i organiseringen gjeldende fra ). Ellers har kommunen følgende virksomheter: Barnehager Arstad skole Breidablikk skole Hoberg skole Solvin skole Stange skole Stenby skole Tangen skole Vallset skole Åsbygda skole Ottestad ungdomsskole Romedal ungdomsskole Stange ungdomsskole Åkershagan opplærings og aktivitetssenter Barn og familie Helse- og rehabilitering Tjenester for funksjonshemmede Lille Kjonerud NAV Kommune PLO-distrikt Ottestad PLO-distrikt Romedal PLO-distrikt Stange Ottestad sykehjem Stange sykehjem Kultur og fritid Service/informasjon/forvaltning Interkommunalt landbrukskontor Kommunal teknikk Kommunens boligmasse er overført til Stange kommunale boligforetak som ble opprettet i Stange kommune årsrapport

10 RÅDMANNENS KOMMENTAR Årsrapporten skal sammen med kommuneregnskapet være en beretning om ressursbruken og tjenestetilbudet for Selve kommuneregnskapet gir lite informasjon om aktivitet og måloppnåelse, og vi håper årsrapporten kan bidra til å gi en god oversikt over vår aktivitet og vårt virke, samtidig som vi ønsker å gi en oversikt over hvordan måloppnåelse har vært. Årsrapporten er todelt. Den første delen inneholder rådmannens generelle kommentarer, og gir et overblikk over status og resultat for 2010, samt en presentasjon av virksomhetene og deres måloppnåelse. I det andre heftet er det kommuneregnskapet som er presentert. Rammebetingelser Kommunens frie inntektsgrunnlag består, som for alle andre kommuner, av skatteinntekter og rammetilskudd. Stange kommune har en skatteinngang som siste året viser en vekst som er høyere enn landet. I tillegg har kommunen eiendomsskatt. Kommunens aktivitet er lagt på et slikt nivå at en nedjustering av kommunens frie inntekter vil få store konsekvenser for den kommunale driften. Eiendomsskatten ble økt med 2 promille fra I tillegg ble utbyttet fra Stange Energi økt med 10 mill kroner, og kutt i rammene til virksomheter og staber med 7,7 mill kroner. Viktige hendelser i året som gikk Året 2010 ble, som tidligere år, preget av en meget høy aktivitet for Stange kommune. Dette gjelder både kommunens egne aktiviteter, og aktiviteter fra andre tiltakshavere fra offentlig og privat sektor. Til tross for reduksjon i driftsaktivitet og kostnadsnivå, må kommunens aktivitet også i 2011 betegnes som høyt både i drifts- og investeringsbudsjettet. Rådmannen ser ikke rom for ytterligere økning av aktivitetsnivå utover vedtatte planer. Evt. ny aktivitet må derfor komme på bekostning av allerede eksisterende aktivitet. Rådmannen ønsker å trekke fram følgende aktiviteter fra 2010 som har bidratt til å styrke det kommunale tjenestetilbudet: Istandsetting av Tingvoldtorget Utbygging av tomtefelt i Navneberget Tilbygg ved Hoberg barnehage og Enerhaugen barnehage Utbedring av veier Omlegging av ledningsnett Regnskapet for 2010 ble avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 17,4 mill kroner, og med et netto driftsresultat på 39,9 mill. kroner (før avsetninger og bruk av fondsmidler). Netto driftsresultat utgjør 3,50 % av driftsinntektene, mot - 0,64 % i Den positive utviklingen i netto driftsresultat forklares ved at driftsinntektene har økt mer enn driftsutgiftene. Denne utviklingen er gunstig, og gjør kommunen mindre sårbar i forhold til uforutsette endringer. Fylkesmannens anbefaling er at netto driftsresultat skal utgjøre + 3,0 % av driftsinntektene, dette for at kommunen skal ha midler til å møte uforutsette behov, samt at man bør ha noe egenkapital til bruk til finansiering av investeringer. I økonomisk handlingsregel nr. 1 er det vedtatt at dette målet skal nås i inneværende økonomiplanperiode. Etter en lang og god drøfting i de politiske fora, vedtok Stange kommunestyre å innføre økonomiske handlingsregler som er styrende for hvordan man fremover vil bygge en trygg og solid kommuneøkonomi. Måloppnåelse i forhold til handlingsreglene presenteres på side 52. Det regnskapsmessige mindreforbruket skyldes i hovedsak en positiv utvikling innen følgende områder: Tekst Mill. kr Felles reserver, ubrukte midler lønn, pensjoner 7,1 Felles 0,9 Kontrollutvalg og revisjon 0,3 Skatt og rammetilskudd 8,0 Finans -0,2 Momskompensasjon investeringer -2,6 Resultat virksomheter og staber 3,9 Regnskapsmessig mindreforbruk 17,4 Stange kommune årsrapport

11 Kommunen har et bedre resultat i 2010 enn i Årsaken til dette er først og fremst at inntektene er økt forholdsvis mer enn utgiftene. Det meste av det regnskapsmessige mindreforbruket (overskuddet) kan forklares med økt skatteinngang, og at man har unngått å benytte alt som var avsatt på Felles reserver. Totalt sett viser resultatet for virksomheter og staber et mindreforbruk på 3,9 mill kroner. Avvikene varierer forholdsvis mye mellom de ulike enhetene. Dette forklares nærmere på side 54 og 55. Regnskapsresultatet for 2010 gjør at kommunen kan få en økonomisk handlefrihet som vil gjøre oss bedre i stand til å takle uforutsette hendelser, samt at vi vil kunne avsette noe egne midler å legge i investeringsprosjekter. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i, vil Rådmannen tilrå at mindreforbruket fra 2010 avsettes i hht. økonomisk handlingsregel 5. Dvs. med 2/3 til styring av egenkapital eller nedbetaling av gjeld, og 1/3 til evt. nye tiltak av ikke varig karakter. Utfordringer Regnskapsresultatet for 2010 er godt. Likevel gir den økonomiske utviklingen i 2011 grunn til bekymring. Veksten i kommunens frie inntekter er lavere enn behovet for midler for å utføre de lovpålagte oppgavene. Dersom ikke våre frie inntekter følger landsgjennomsnittet, må vi regne med at vår tjenesteproduksjon vil kunne få en dårligere utvikling. I tillegg har vi en betydelig lånemasse som binder store andeler av våre driftsmidler i finansutgifter (renter og avdrag). Dette gjør kommunen sårbar i forhold til renteoppganger. at veksten og kompleksiteten i de kommunale oppgavene vil fortsette i samme takt som vi har sett de siste årene. Kommunens høye gjeldsnivå gjør at vi er svært sårbare overfor en renteøkning. Blir renteøkningen for stor er det ikke til å unngå at det vil få konsekvenser for kommunens driftsnivå. Fra 2011 skal 40 % momskompensasjon delvis inntektsføres i investeringsregnskapet. Dette har til nå vært inntektsført i driftsregnskapet og vil således gi en utfordring i saldering av driftsbudsjettet fra Videre er det nødvendig med en reservepost som kan benyttes til å dekke uforutsette hendelser og oppgaver. Befolkning Ved utgangen av 2010 hadde vi innbyggere (beregnet tall fra SSB). Dette er 50 personer flere enn ved utgangen av Befolkningsøkningen skyldes netto innflytting til kommunen. Befolkningsutviklingen representere nå en utfordring i den forstand at Stange kommune de senere årene ligger betydelig under landsgjennomsnittet. I 2010 var Stanges befolkningsvekst på 0,26 % mot et gjennomsnittelig vekst på landsbasis på 1,28 %. Fremtidens utfordring vil bestå i å opprettholde et godt tjenestetilbud innenfor de rammer Staten til enhver tid legger opp til. Rammetilskuddet ble vesentlig lavere enn forutsatt i budsjett. Dette er kompensert gjennom økt skatteinngang. Samlet sett er inntektene på skatt og rammetilskudd (de frie inntektene) blitt 7,7 mill høyere enn forventet. Fra statlig hold ble det gjennomført en vesentlig endring av fordeling av de frie inntektene i kommunal sektor ved behandling av budsjettet for For Stange kommune sin del innebar dette en vesentlig nedgang i frie inntekter i forhold til det man hadde lagt til grunn i tidligere økonomiplan. Det forventes ikke vesentlige endringer i de frie inntektene i 2011, og det antas Stange kommune årsrapport

12 Balansert målstyring (BMS) Stange kommune benytter BMS som styringssystem for måling, oppfølging og kvalitetsutvikling i virksomhetene. I kommunens BMS er det lagt opp til å sette mål og måle resultater i forhold til følgende fire perspektiver: Brukerperspektivet (brukerens opplevelse av tjenesten / kvaliteten) Medarbeiderperspektivet (ansattes opplevelse av arbeidsplassen) Økonomiperspektivet (effektivitet, fagkvalitet ) Interne prosesser Forskjelligheten i tjenestene gjør at brukerundersøkelsene er noe forskjellig. Dette gjør at resultatene ikke er helt sammenlignbare da de baserer seg på litt forskjellige spørsmål. Enkelte tjenester har en noe lav oppslutning om undersøkelsen (lav svarprosent). Dette gir større feilmarginer som kan slå forskjellig ut i forhold til resultatet. Dette gjelder spesielt en del skoler der resultatet som presenteres her delvis er basert på tilbakemeldinger fra foresatte. Etterfølgende tabeller viser kommunens satsningsområder. I hvert av perspektivene er det satt opp noen fokusområder som skal følges opp med målinger. I årsrapportene fra virksomhetene presenteres resultatene med kommentarer, samt beskrivelse av forbedringsarbeidet som har vært gjennomført i de forskjellige perspektivene. I årsrapporten er det lagt vekt på å presentere resultatene fra de tre første perspektivene. I bruker- og medarbeiderperspektivet baseres resultatene i hovedsak på bruker- og medarbeiderundersøkelser. Alle resultater fra undersøkelser omregnes til en skala fra 1 til 100. Brukernes opplevelse av tjenesten vil være forskjellige avhengig av tjenestens karakter. Også definisjonen av effektiv tjeneste vil variere med tjenesten. Hva som defineres som viktige parametere på effektiv tjeneste vil framkomme i resultatene fra virksomhetene. Feilkilder: Når en sammenligner virksomhetene må en være oppmerksom på at resultatene ikke er helt sammenlignbare. Særlig følgende punkter utgjør feilkilder i forhold til en slik sammenligning: Forskjellige tjenester har forskjellig innhold som i utgangspunktet gir en føring på hvordan brukere opplever tjenesten. F.eks er det naturlig at brukere av helsestasjoner og sykehjem er mer fornøyd enn bruker av et sosialkontor. Stange kommune årsrapport

13 SATSNINGSOMRÅDER REGIONAL UTVIKLING 1. Kommunedelplaner og reguleringsplaner for E6 og Dovrebanene gjennom Stange 2. Reguleringsplan for Sykehus på Sanderud 3. Kommunedelplan for Ottestad Forankring Tiltak Resultat Kommentar Nasjonal transportplan Delta i samarbeidsmøter med tiltakshaverne, I rute Reguleringsplan E og og behandle planene som Kolomoen Åkersvika, Statsbudsjettet for planmyndighet. K.delplan Dovrebanen Sørli 2009 Hamar og reg.plan D.banen Espa Sørli Strategisk plan for Sykehus Innlandet Kommunestyrevedtak jan Delta i samarbeidsmøter med tiltakshaver, og behandle planene som planmyndighet Planlegge og gjennomføre planprosesser med berørte parter/interessenter i området, og utarbeide planforslag for politisk behandling. I rute Avsluttende arbeid pågår. Avventer avklaring på innsigelse fra fylkesmannen Hamar gjenstår. Utlagt til off. høring frist utsatt 6 mnd for arkeologisk undersøkelse. 4. Kommunedelplan for Stangebyen Egendefinert behov for revisjon av eldre reguleringsplan for sentrum (fra 1989) Det er flere og til dels store utbyggingsplaner i Stangebyen som kan medføre delvis strukturendringer i sentrum. Planavdelingen mener det er ønskelig å gå gjennom rammebetingelsene for en videre utvikling av Stangebyen gjennom en kommunedelplan som revisjon og kvalitetssikring av gjeldende planer. Det er ikke vedtatt oppstart, mandat eller budsjett for slikt arbeid. Ikke vedtatt oppstart, mandat og budsjett. Fremmes som egen sak også som del av samlet prioritering av planoppgaver i Kommunal planstrategi (KPS). Stange kommune årsrapport

14 5. Kommunedelplan for Tangen sentrum Egendefinert behov for revisjon av eldre reguleringsplan for sentrum (fra 1975), samt vedtak om ny linjeføring for Dovrebanen utenom sentrum. Planbehovet er også påpekt av FM og FK gjennom uttalelser til planarbeidet for E6 og Dovrebanen Rammebetingelsene for videre utvikling av Tangen sentrum må endres som følge av at jernbanen legges utenom sentrum selv om tidspunktet for en omlegging kan ligge langt fram i tid. Planarbeidet vil bl.a. basere seg på utearbeidet stedsanalyse for Tangen og sentrale beslutninger for ny trase for Dovrebanen. Planavdelingen har ikke kapasitet til å kjøre mange og store planprosesser samtidig (Ottestad og Stangebyen), og vil tilrå at planarbeidet for Tangen avventes til planarbeidet for Ottestad er avviklet. Det er ikke vedtatt oppstart, mandat eller budsjett for slikt arbeid Se pkt 4 Kommunestyret har bevilget kr til arbeidet i forbindelse med budsjett Reguleringsplaner for oppfølging av trafikksikkerhetsplan 7. Div. reguleringsplaner for bolig- og næringsområder i kommunen Kommunestyrevedtak av september 2007 Plan og bygningslovens bestemmelser om behandling av innkomne planforslag. Utarbeide reguleringsplan for prioriterte trafikksikkerhetsprosjekter. (Gamlevegen, Ilseng/Åsvangvegen, Romedal/Sandvikavegen) I rute I rute Planer og finansiering for Romedal sentrum avklart i 2010 anlegg gjennomføres i Plan for Sandv.vn. påbegynt. Behandles fortløpende Stange kommune årsrapport

15 MILJØ, ENERGI OG KLIMAARBEIDET I STANGE KOMMUNE Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentar 1. Ansette prosjektleder Kommunestyrevedtak Oppfølging Kommunedelplan energi og klima Ikke gjennomført Bør gjennomføres for å sikre nødvendige ressurser til klima- energiarbeidet i kommunen. Energi 2. Informasjonskampanje Kommunedelplan Tiltak E Utfasing av oljefyringsanlegg og kampanje for rentbrennende ovner 4. Regnmaker inn i skolen 5. Forprosjekt energieffektivisering/energiomlegging i kommunal bygg og (inkl. kirke) Gruppe 2 Kommunedelplan Tiltak E 1-2 Gruppe 2 Kommunedelplan E 1-3 Gruppe 3 Kommunedelplan E 2-1 Gruppe 3 Gjennomføre generell informasjonskampanje rettet mot husholdninger/næringsliv. Vurdere innføring av årlig miljøpris som stimuli. Tilby en time gratis energiveiledning Kartlegge private oljekjeler. Gjennomføre en kampanje med mål om å fase ut varmeanlegg basert på fossile brensler til anlegg basert på nye fornybar energi, samt utskifting av gamle ovner til rent brennende ovner/pelletskaminer. Vurdere og stimulere til bruk av offentlige støttemuligheter fra Enova evt. andre. Alle skoler skal bli kjent med regnmakerkonseptet Gjennomføre et forprosjekt med søknad om forprosjektstøtte fra Enovas kommuneprogram Ikke gjennomført Ikke gjennomført Ikke gjennomført Er gjennomført og tiltak skal iverksettes etter egen plan. I etterkant av planvedtak er Energiråd Innlandet etablert og har den faglige tyngde på info. Tunge oppgaver - både info og ikke minst kampanjer med langvarig oppfølging forutsetter gjennomføring av pkt 1. Det er mottatt ,- i støtte fra Enova til forprosjektet Stange kommune årsrapport

16 6. Oppstart av investeringsprogram for energieffektivisering og energiomlegging for kirkebygg, kommunale bygg og anlegg 7. Miljøsertifisere egne virksomheter Kommunedelplan E 2-2 Gruppe 3 Kommunedelplan E 3-2 Gruppe 3 8. Lokalt energiforum Kommunedelplan E 3-5 Gruppe 2 9. Kartlegge potensial for kommundelplan bondevarmeprosjekter E-4-1 Gruppe 2 Utslipp 10. Utnytte biogass til Kommunedelplan energiformål U-1-1 Gruppe 2 Med basis i forprosjekt (tiltak 2-1) gjennomføre investeringsprogram. Forhold til eventuelle fjernvarmeanlegg og lokale energisentraler / bondevarmeprosjekter må inkluderes i forprosjektet. Gjennomføre Miljøfyrtårnsertifisering av noen kommunale virksomheter som en del av infasningsprogrammet Investeringsprogram vil bli igangsatt i løpet av 2011 og med følgende tiltak: Bergvarmepumpe ved Romedal U- skole Opprusting av teknisk rom ved Stange u-skole Varmeanlegg ved Tangen Kirke Fem barnehager miljøsertifisert i kommunen år Etablere et lokalt energiforum. Ikke gjennomført Kartlegging av muligheter for bondevarmekonsepter i kommunal bygningsmasse gjennomføres i forprosjekt tiltak 2-1. Eventuelle andre mulige bygningsobjekt samt interesse fra skogbrukere kartlegges i dette tiltaket. Stange kommune skal være en aktiv part vedrørende prosjekter som kan realisere utnyttelse av biogass til energiformål. Se punkt 5. Ikke gjennomført Kost. ca Det tas sikte på videreføring i CO 2 opptak i skog Kommunedelplan U-2-1 Gruppe 2 Kartlegge potesialet for CO 2 opptak i skogen. Dette vil bli kartlagt i forbindelse med ny skogtaksering. Oppstart Avsluttes i 2011 Stange kommune årsrapport

17 12. Revisjon avfallsplan Kommunedelplan U Holdning/ motivasjonskampanje vedr bruk av bil i jobb og fritid. Gruppe 2 Kommunedelplan U-4-1 Gruppe 2 Det er utarbeidet egen avfallsplan for regionen. Det er lagt opp til at avfallsplanen skal revideres i Stange kommune skal gjennom denne revisjonen ivareta sine klimamål. Gjennomføre en holdningskampanje vedr bruk av bil i jobb og fritid. Prosessen ble igangsatt høsten Klima - og miljø er en hovedsak i denne sammenheng. Ikke gjennomført 14. Fase inn energi- og klimavurderinger i alle areal - og byggeprosesser. 15. Kartlegge barrierer for økt bruk av sykkel /gang/kollektivtransport Kommunedelplan U-4-2 Gruppe 3 Kommunedelplan U 5-4 Fokusere på energi- og klimagassutslipp i alle planprosesser i kommunen. Kartlegge barrierer for økt bruk av sykkel /gang/kollektivtransport med tanke på å utarbeide egen handlingsplan for overgang fra privat bil til mer miljløvennlige alternativ TEK 10 brukes i byggesaksbehandlingen og tema vurderes løpende i plansaker Mye gjennomført i forbindelse med trafikksikkerhetsplan av Tiltak gjennomføres løpende i henhold til denne plan. Stange kommune årsrapport

18 SATSNINGSOMRÅDET FOR SKOLER Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentar 1. Oppfølging av strategisk skoleplan: Økt læringsutbytte Gjennomført etter plan - Læringsutbytte Opplæringsloven Kunnskapsløftet-06 St.meld.31 ( ) St.meld 23 ( ) St meld. 44 ( ) Strategisk skoleplan ( ) NOU 2009, 18 rett til læring Ny forskrift for elevvurdering følges Tilpasset opplæring Utdanningsvalg Gjennomført. Etterutd. alle skoler Ikke i fokus i 2010 Fortsatt veiledning fra HIPPT. ØLU (økt løringsutbytte) i drift i Fortsatt behov for oppfølging. Ses i sammenheng med overgang videregående skole. Praktisk tilrettelagte lærings- og mestringsarenaer. I gang Alle u-skoler med i arbeidslivsfag + andre små prosjekter Naturskolen (20 % stilling)* Nettverk i gang Nettverk md repr. fra alle b.skoler ledet av miljøvernsjefen. Ungt entrepenørskap* Igangsatt Følges opp jevnlig. Spesialundervisning Økt ressurs til HIPPT (1 stilling) Ikke gjennomført Men kjøper veiledningstjenester fra HIPPT til Kompetanse for kvalitet ( ) Ressurs til ressurstildelingsutvalget(inkl økning på ) I fokus på alle rådmannens rektormøter. Ressurstildelingsutv. er nedlagt - ny modell for tildeling etablert. Minoritetsspråklige elever. Oppsatte tiltak etter internrevisjon følges. Gjennomført Har også hatt tilsyn fra Fylkesmannen sept Plan for oppfølging utarbeidet. Stange kommune årsrapport

19 Kompetanseheving/utvikling Videreutdanning lærere-varig system for kompetanseheving jfr nasjonal satsing Videreføres. 6 lærere har fått videreutd. i Inntil 6 nye i 2011 St.meld. nr. 11 ( ) Læreren Rollen og utdanningen Etterutdanning lærere-implementering ØLU Etter-og videreutdanning andre ansatte i skole og SFO Gjennomført Gjennomført Skole hovedsakelig ØLU, SFO planl.dag Lederutdanning Ledelse Økt ledelsesressurs Økt merkantil ressurs Støtte gitt: Ikke gjennomført Ikke gjennomført En lærer En rektor(rektorskolen) Tidlig innsats Prosedyre for overganger følges barnehage skole, barneskoleungdomsskole, ungdomsskole- vgs. Overgang bhg-b.skole gjennomført etter plan. Videre oppfølging av overgang: b.skole u-skole u-skole Vidr.g. skole IKT strategi for Stange kommune IKT Videreutvikle bruken av læringsplattformen it`s learning Kompetanseheving-internt på skolene I gang. I gang Systematisk kvalitetsutvikling Utvikle kvalitetsforbedringsprosesser EQS er innført som et gjennomgående kvalitetssystem. Fortsette arbeidet med EQS. Stange kommune årsrapport

20 - Læringsmiljø -inkludering, mestring og medvirkning Opplæringsloven Kunnskapsløftet St.meld.31 Bedre læringsmiljø I gang Fokus på god ledelse på alle nivåer men spesiell fokus på klasseledelse. Forskrift for ordensreglement innført. Folkehelseplan Fysisk læringsmiljø: Rehabilitering av ungdomsskolene Stenby (* Egen sak Egen sak Fokusområde gen. Bedre uteområder ved skolene. Psykososialt læringsmiljø Elevene skal inkluderes og medvirke i sin egen og skolens læringsprosess. Følges opp gjennom respons/dialogen. Alle skolene har sin plan mot mobbing. Opplæring av elevråd. (BUK) Ivaretatt: Av kultur og fritid og den enkelte skole. Fokus på barn og unges psykiske helse Ivaretatt Alle u-skoler arbeidet med eget program. Zippys venner sosialt komp. program gjennomføres på trinns elever. Revidering av ruspolitisk Handlingsplan. Fysisk aktivitet i skole og SFO Ivaretatt Kurs for ansatte lagt inn i drift. * Politisk vedta Stange kommune årsrapport

21 SATSNINGSOMRÅDER FOR BARNEHAGER Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentar 1. Sikre at alle barn 0 5 år, der foreldrene ønsker det, skal tilbys barnehageplass. Statsbudsjett 2009 Barnehageplan for Stange kommune Igangsatt/forsinket 2. Sikre likeverdig og høy kvalitet på alle barnehager. 3. Styrke barnehagen som læringsarena. Lov om barnehager 1 Rammeplan for barnehagen St. meld. Nr. 41 Kvalitet i barnehagen Kompetanse i barnehagesektoren Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren St. meld. Nr. 41 Kvalitet i barnehagen 4. Økt inntak av lærlinger Kommmunestyrevedtak av , sak 77/06 Behov for lærlingeplasser i Stange kommune Ferdigstille revidert utbyggingsprogram Ferdigstille utbygging Vallset og Hoberg barnehager. Prosjektere utbygging (rehabilitering) Enerhaugen og Stenby barnehager. Foreta videre utbygging i henhold til revidert barnehageplan ny Nedre Tømte barnehage. Ferdigstille Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Stange. herunder foreta prioriteringer m.h.t. kompetanseutvikling Starte opp prosjekt Dokumentasjon og vurdering Øke andelen med barnefaglig kompetanse oppstart av internskolering Foreta prioriteringer i Kvalitetsutviklingsplan Starte prosjekt Dokumentasjon og vurdering Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Gjennomføre tiltak i den enkelte barnehage i henhold til Fra Elle Melle til ABC. Oppfølging av revidert Prosedyre for overgang barnehage skole. Fysisk aktivitet Øke inntak av nye lærlinger fra 10 til 15 i 2010 og Fra høsten 2011 vil det da bli totalt 30 lærlinger. (Ekstra kostnad fordi KS-midler faller bort fra 2011.) Stange kommune årsrapport 2010 Gjennomført/igangsatt Igangsatt/gjennomført Ikke gjennomført Vallset og Hoberg ferdigstilt. Prosjektering Enerhaugen/Stenby gjennomført/igangsatt. Utbyggingsprogram utsatt Strategiplan for barnehagene Stadi bære vedtatt. Prosjekt Dok. og vurdering og internskolering er igangsatt. Prosjekt Dok. Og vurdering og arbeid med oppfølging av strategiplan er igangsatt. Gjennomført tiltak overgang barnehage-skole. Antall lærlinger er ikke økt i 2010 da dette ikke har vært mulig innenfor avsatte budsjettrammer. 21

22 SATSNINGSOMRÅDER FOR HELSE OG SOSIAL Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentar 1. Samhandlings-reformen Stortingsmelding 47, Helse- og sosialplan OK OK Kommunal forankring lage egen sak til Kommunestyret Igangsette planlegging av samarbeid med aktuelle aktører. Utrede betydning for kommunens arbeid internt og interkommunalt, inkludert bl.a lærings- og mestringssentra. Ansatt rådgiver fra Prosjekt igangsatt med sykehuset innlandet og nærkommuner 2. Forebyggende tjenester Helse- og sosialplan Samhandlingsreformen Kommuneplan, samfunnspolitisk del, Gjennomføre utvidelse av dagplasser for demente. Inkludert transport. Bygge opp dagsenter, lavterskel tilbud. Møteplasser OK Under planlegging Ferdig utredet I samarbeid med eldrerådet og frivillige Ferdigstille og implementere boligsosial handlingsplan Innby tilbydere til oppbygging av Grønn omsorg Ikke gjennomført I rute Er med i søknad om prosjekt, Inn på tunet. Interkommunalt prosjekt. Ikke økonomisk dekning Skolehelsetjeneste og jordmortjeneste jfr Folkehelseplanen. Ikke gjennomført Stange kommune årsrapport

23 3. Tiltak for å sikre nødvendig helsehjelp Kommuneplan, samfunns-politisk del. Helse- og sosialplan Lov om sosiale tjenester Lov om helsetjenester i kommunen Revidert nasjonalbudsjett Koordinering av tjenester Videreutvikle saksbehandlingskompetanse / vedtakskompetanse Gjennomføre fastsatt norm for legetjenester i sykehjem, sak 0024/08 Utrede og kostnadsberegne etablering/bygging av nytt avlastningssenter med tilbud til alle med behov, uavhengig av alder Vurdere heldøgnstjenester i institusjon/omsorgsboliger. Utredningen forutsetter at det gis økonomisk dekning i budsjettet. Arbeide videre med prosjekt bygging av leiligheter for funksjonshemmede jfr. kommunestyresak 118/08 Investeringer legges gjennom boligforetaket. Nytt hovedkjøkken, ny politisk behandling Utarbeide prosedyrer for å yte helsehjelp til pasienter uten eget samtykke Barnevern: o Statlig forventning om styrkning o Bosetting av enslige mindreårige flyktninger, kommunestyresak 01/09 Utarbeide demensplan som delplan til helse- og sosialplan Rullere kreftplan Anskaffet Webbasert individuell plan. Under utredning Ikke gjennomført Planlegges, Ikke gjennomført Ikke gjennomført Utredes Gjennomført Ikke gjennomført Bosatt en mindreårig Fagplaner rulleres i helse/sosialplan Rehab.planen utredet, skal inn i rullering helse/sosialplan Ferdig til sommer 2011 Ikke prioritert i budsjettet Avsatt midler i budsjett 2012 Søkt statlige midler i 2010 Gjennomgang av planhierarkiet i 2012 Stange kommune årsrapport

24 4. Systematisk arbeid for å samordne tjenestene Kommuneplan, samfunnspolitisk del Helsetilsynets tilsynsrapporter Sikre helhet og sammenheng i beslektede prosjekter o Sammen for barn/unge o Helhetlige og koordinerte tjenester o Sysselsetting, prosjekt i samarbeid NAV, kultur, helse med mer. Gjennomført Ferdig utredet, ikke vedtatt. Ikke videreført Tas i rullering H/S plan Videreføre prosjekt: Samspill 30, Elin-K Videreføre arbeid med overordnet kvalitetsarbeid overføre systemet fra dialogen og responsen i skole til helse og sosial. Videreføres Fortsatt aktuelt, ikke igangsatt Prosjekt med Hamar, Stange, fastlegene og sykehuset innlandet. 5. Fokus på området rus/psykiatri NAV-reform kommunestyrevedtak 5/07. Videreføre arbeidet med å evaluere organisering av rus/psykiatri og psykisk helse. Igangsette arbeid med ny kommunal plan for rusarbeid. Samordne rapportering til Gerica. Kvalifiseringsordning: Tilskuddsmidler fra Staten, 3,5 midlertidige stillinger. Videreført i rammen. Gjennomført Igangsatt Gjennomført Igangsatt Ny evalutering av organisering høst Psykisk helse Deltakelse og likestilling Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Stange kommune Jfr. Tilsynsrapport fra Helsetilsynet Evaluere opptrappingsplanen for psykisk helse Videreføre arbeidet med handlingsplanen for psykisk helse. Sikre samarbeid rundt utsatte barn og unge. (Videreføre felles arenaer for psykisk helse, flyktningtjenesten, helsesøstre og barnevern, skole). Ikke igangsatt Gjennomført Gjennomført Ingen reduksjoner i aktiviteten Oppstart familiehjelpa og RUSK. Se folkehelseplanen. Stange kommune årsrapport

25 7. Kompetanseutvikling Pasientrettighetsloven 4A Helse- og sosialplan Samhandlingsreformen Sikre kompetanse i bruk av hjemmel for å gi helsehjelp til personer uten eget samtykke Sikre samarbeid med høyskolene Videreføre partnerskapsavtalene med videregående skoler Undervisningssykehjem, nå utviklingssenter for sykehjem Videreføre fagstilling ved Ottestad sykehjem Videreføre arbeidet med kompetanseplaner. Helsefagarbeiderutdanning på egen arbeidsplass Veiledning, inkludert for avdelingsledere Arbeide for å oppnå måltall 30 lærlinger i Øke med 5 nye utover dagens nivå i 2010 og Vedr. økonomi vises til satsingsområder barnehager. OK OK OK Videreført OK OK OK Måltall 20 for helsefag nå 18 lærlinger Disponerer lønnsmidler fra kommuneoverlege stillingen. Stange kommune årsrapport

26 SATSNINGSOMRÅDER FOR FOLKEHELSE Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentar 1. Sosial boligbygging verdig bolig for alle Rådmannen Utarbeide strategiplan for sosial boligbygging Gjennomført Utredning boligsosial boligbygging gjennomført 2. Fysisk aktivitet for flere Kultur og fritid Flere gratistilbud til barn og ungdom innen fysisk aktivitet og idrettsskole 3. Fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO Virksomhetslederne Barnehagene, skolene og SFO generelt skal jobbe for økt fysisk aktivitet og spesielt få til daglige FYSAK-økter (eller tilsvarende) som er tilrettelagt for mangfold og vektlegger mestring, sosial inklusjon og behovet for selvbestemmelse og innflytelse og ikke prestasjon. Vurdere kompetansebehov i alle virksomheter (eks. Røris for 6-9-åringer. Kurs: for 7 personer på Lillehammer eller Oslo) 4. Medvirkning Virksomhetslederne Opplæring av elevråd i barneskoler og ungdomsskoler og kontaktlærere I rute Gjennomført Gjennomført Gjennomført. Videreført i drift, prosjekt i Stangehallen i samarbeid med skolene. Det bygges nærmiljøanlegg, bl.a ballbinge Ilseng, hinderløype ved Stange barneskole Med mer omfattende antall enn målet. Gj.ført for alle elevrådene, 150 deltakere i 3 dager Stange kommune årsrapport

27 5. Bedre psykisk helse blant barn og unge Rådmannen Kultur og fritid Virksomhetsledere barnehage, skole, kultur og fritid, barn og familie Felles diakonigruppe for menighetene i den Norske kirke i Stange og Barn og familie Stange ungdomskafe (Meierikjelleren) åpent 2. hver fredag perioden Drømmeuka /gratis aktivitetstilbud i høstferieuka. Hovedmål mestring og sosial inkludering I sammenheng med strategisk skoleplan: systematisk satsning på sosialpedagogiske metoder Innføre forebyggende program om psykisk helse i alle skoler (programmene er gratis, kompetanseoppbygging) Vurdering/evaluering av om stangeskolen bidrar til økt eller redusert sosial ulikhet Styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten Forebyggende samlivsarbeid: Glattkjøringskurs for nygifte og kurset Godt samliv til førstegangsforeldre o uttrekkspremie til deltakerne o kurs/kursholdere pr kurs Ikke gjennomført i Stange Ikke gjennomført Igangsatt ikke gjennomført Gjennomført i ungdomsskolene Forprosjekt gjennomført Ikke gjennomført Gjennomført i menigheten ikke i kommunal regi. Ungdomshuset i Ottestad er åpent. Vurderes i barneskolene Prosjekt vedr. barn/unge i Romedal ungdomsskolekrets (RUSK) Ikke prioritert videreført fra Staten. 6. Ressurskobling samarbeid Rådmannen Pers/org Virksomhetslederne Øke kompetansen om taushetsplikt, samtykke og brukermedviskning Utvikle systemtiske arenaer for samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor Kontinuerlig arbeid. Gjennomført Klient og resultatstyrt praksis Virksomhet for kultur har faste møter 7. Øke andelen som gjennomfører videregående opplæring Rådmannen Virksomhetslederne i barnehage, skoler og barn og familie Se Strategisk skoleplan Tiltak i gang. Rapporteres på området oppvekst. Stange kommune årsrapport

28 8. Folkehelsearbeid som prosess og tjenesteutviklingsområde Rådmannen Revidere kommunens saksbehandlingsrutiner for å sikre ivaretakelse av folkehelseplanens satsningsområder, helse i plan, universell utforming, miljørettet helsevern, samfunnssikkerhet, medvirkningsbestemmelsene ift. barn og unge, Ikke gjennomført. Folkehelseplanen skal evalueres i Anses ivaretatt i 20 % koordineringsstilling Stange kommune årsrapport

29 SATSNINGSOMRÅDER FOR ORGANISERING OG KVALITET Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentar 1. Etablere standardisert metode og organisering av løpende kvalitetsforbedringsar beid i virksomhetene Internkontrollforskriften Krav om internkontroll og vurdering skole- og helselovgivningen mm. Innføre kvalitetssirkelen som metode for kvalitetsforbedringsarbeidet. Utsatt Utsatt 2. Optimal organisering av Stange kommune Kommunens målsetting om at kvalitetssystemer brukes, arbeidsprosesser vurderes og kompetanse deles Løpende vurdering Etablere en hensiktsmessig organisering for å fange opp og forbedre overordnede prosesser og prosesser som går på tvers av virksomheter og forvaltningsnivåer. Opplæring i kvalitetsarbeid og kvalitetssirkelen Øke bruke av EQS i hele kommunen (kommunens elektroniske kvalitetsstyringssystem) Utrede ny organisering av pleie og omsorgstjenestene for økt kvalitet i saksbehandling, økt rettsikkerhet, bedre styringsdata og bedre koordinering. Herunder løfte kvaliteten på bruk av saksbehandlingssystemet (Gerica) og vurdering av innføring av nye systemer for ressursoptimalisering Utrede andre organisasjonsendringer/- tilpasninger jfr. evaluering av administrativ organisering Utsatt OK Under arbeid OK Prosjektet er utsatt grunnet omprioritering av ressurser Det har vært fokus på EQS gjennom hele året. Der er registrert stor økning i bruken av EQS Utredningen om omorganisering er i gang. Arbeidet med å løfte kvaliteten i Gerica gjøres gjennom temauker og nylig gjennomført internrevisjon. Det ses på flere løsninger for ressursoptimalisering. Omorganisering av overordnet skole- og helsefaglige enheter, og justeringer mellom Planavdeling, Personal og tidligere SIF er gjennomført. Stange kommune årsrapport

30 3. Effektiv samhandling Samhandlingsreformen (st.meld. nr. 47) Samspill 2.0 (Regjeringens IKT strategi for helse og omsorg) 4. Service og informasjon til innbyggerne -enorge ekommune IKT-strategi Stange kommune Informasjonsstrategi i Stange kommune 2003 Ny stilling som koordinator / planlegging av samhandlingsreformen for å bygge opp ny struktur som forutsatt i stortingsmeldingen. Gjennomføre prosjekt 30 (Elin-K) for etablering av elektronisk informasjonsflyt mellom sykehus, fastleger og kommunen. Tilrettelegge flere interaktive tjenester rettet mot befolkningen på Internett tilknyttet Min side Se på muligheter for økt deltakelse gjennom tilbakemeldinger og dialog ved bruk av digitale løsninger. OK Under arbeid Ikke igangsatt Ikke igangsatt Koordinator er ansatt og arbeidet er i gang Prosjektet er i gang, men framdriften er senere enn forutsatt, hovedsakelig grunnet eksterne forhold Forutsetter nylige gjennomførte endringer i HIKT og informasjonstjenesten i Stange kommune. 5. Vedlikehold og forvaltning av kommunens bygg Statlige føringer Økonomiplanen Vedtak i kontrollutvalget Miljø-, energi- og klimaplan Styrke stillingsressurs til informasjonsarbeid. (Bl.a. Internett, tjenester på nett, profileringsarbeid) Utarbeide en strategisk forvaltnings-/ vedlikeholdsplan med klare ansvarsforhold, prioriteringer, kostnadsberegninger, rapporteringsopplegg både internt i administrasjonene og mellom administrasjon og politisk nivå, optimalisering av arealutnyttelse, m.v. Herunder også energiøkonomisering (SD-anlegg m/toppanlegg, mv) Under arbeid Ikke igangsatt Deler av stilling som generalist på servicekontoret er omgjort til informasjon og Web arb. Tiltaket er i liten grad gjennomført i det statens tiltakspakke ble prioritert. Arbeidet er tidkrevende og det anses som nødvendig å styrke kapasiteten, slik det er foreslått i miljø, energi og klimaplan. Planen har blitt fulgt opp med forprosjekt og videre anbud på prioriterte nytiltak. Se også punkt om miljø, energi og klimaarbeid Stange kommune årsrapport

31 6. Ett helhetlig arkiv Arkivloven Pålegg etter tilsyn fra statsarkivet Utarbeide en arkivplan som binder sammen alle delarkiv og avklarer ansvarsforhold og saksflyten internt i kommunen, også når det gjelder delarkiv og saksbehandling i forskjellige fagsystemer. Ikke igangsatt Dette må ses i sammenheng med utvikling av digitale løsninger. Det er bestilt et prosjekt hos HIKT som vil bli prioritert i Etablering av fjerninterkommunalt arkiv fra Profesjonelt eierskap Kommuneloven Videreutvikle kommunens Aksjeloven eierskapsstrategi for håndtering av kommunale AS og foretak. 8. Beredskap Beredskapslovgivningen Gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyser for kriser i alle virksomheter OK Igangsatt Igangsatt I samarbeid med nabokommuner ROS - analysene er til en viss grad av hengig av en overordnet analyse som starter i mars Det er likevel påbegynt ROS - analyser på enkelte tema som brannvern og stoffregister enkelte steder. Stange kommune årsrapport

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

Årsbudsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2

Årsbudsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2 Årsbudsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2 åpenhet trygghet mangfold 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 11 Personal og organisasjon 3 12 Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

STADI BÆRE STRATEGISK PLAN FOR BARNEHAGENE I STANGE KOMMUNE. 2010-2015. Versjon 0.5 KOMMUNESTYRET 01.09.10

STADI BÆRE STRATEGISK PLAN FOR BARNEHAGENE I STANGE KOMMUNE. 2010-2015. Versjon 0.5 KOMMUNESTYRET 01.09.10 STADI BÆRE STRATEGISK PLAN FOR BARNEHAGENE I STANGE KOMMUNE 2010-2015. Versjon 0.5 KOMMUNESTYRET 01.09.10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning s. 4 2.0 Barnehagens samfunnsmandat s. 4 3.0 Sentrale styringsdokumenter

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2009

RAPPORT 1. TERTIAL 2009 RAPPORT 1. TERTIAL 2009 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 3 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2009... 3 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 4

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 REVIDERT UTGAVE ETTER BYSTYREBEHANDLING 13.12.2012 SAKSPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 13.12.2012 Sak: 58/12 Arkivsak: 12/574 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2013 OG

Detaljer

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 OVERORDNET MÅLKART FOR 2012... 6 UTVIKLINGSTREKK OG STRATEGISKE GREP... 8 GENERELL DEL... 8 SAMFUNN... 13 BRUKERE... 14 MEDARBEIDERE...

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT Østre Toten kommune Utgave pr. 14 april 2014 1 Innhold Innhold Innhold... 2 Rådmannens innledning... 4 Politiske organer:... 6 Administrativ organisering... 7 Samfunnsutvikling - fokusområder...

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Rådmannens forslag den 01.12.2010 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2011... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Grunnlagsdokument

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Grunnlagsdokument HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013 Grunnlagsdokument Formannskapets møte 24. oktober 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak... 3 Forord... 4 1. Utfordringer og mål for økonomiplan

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 4 Utviklingstrender

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE Foto: Malin Roalstad Kommunestyrets vedtak Dato: 11.12.2014 Endringer fra kommunestyret er innarbeidet på side 14,18,20,21,27,36,46,60 og 61 med

Detaljer

HP 2006-2009. KOMMUNEPLANENS 4 årlig handlingsprogram. Vedtatt 14.12.05 (K-sak 88/05)

HP 2006-2009. KOMMUNEPLANENS 4 årlig handlingsprogram. Vedtatt 14.12.05 (K-sak 88/05) HP 2006-2009 KOMMUNEPLANENS 4 årlig handlingsprogram Vedtatt 14.12.05 (K-sak 88/05) PLANDOKUMENTET Bakgrunn Plan- og bygningsloven (PBL) har bestemmelser ( 20) som stiller krav til kommunene om å utføre

Detaljer

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul...

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul... KOMMUNEPLANMELDING 2014 Innholdsfortegnelse 1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5 2.1. Holemodellen... 5 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5 2.1.2 Årshjul... 5 2.1.3 Planhierarki... 6

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Handlings- og økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Dokksfløydammen, skjeggklokke og Dokkadelta. Forslag til

Detaljer