Stange kommune årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stange kommune årsrapport 2010 2"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Stange kommune årsrapport

3 INNHOLDSFORTEGNELSE BARNEHAGER I STANGE VIRKSOMHETEN I ENDRING... 5 STANGE KOMMUNES MÅL OG STYRINGSSYSTEM... 7 RÅDMANNENS KOMMENTAR SATSNINGSOMRÅDER REGIONAL UTVIKLING...13 MILJØ, ENERGI OG KLIMAARBEIDET I STANGE KOMMUNE...15 SATSNINGSOMRÅDET FOR SKOLER...18 SATSNINGSOMRÅDER FOR BARNEHAGER...21 SATSNINGSOMRÅDER FOR FOLKEHELSE...26 SATSNINGSOMRÅDER FOR ORGANISERING OG KVALITET...29 PERSONAL - LIKESTILLING UNIVERSELL UTFORMING DISKRIMINERING KOMMUNEREGNSKAPET DRIFTSREGNSKAPET...41 REGNSKAPSOVERSIKT - VIRKSOMHETER OG STABER...43 INVESTERINGSREGNSKAPET...45 BALANSEREGNSKAP...46 HOVEDSTØRRELSER - AVVIK...47 DRIFTSUTGIFTER...49 ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER REGNSKAP VIRKSOMHETER OG STABER.61 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN...62 ØKONOMI OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN...63 EIENDOMSAVDELINGEN...65 PLANAVDELINGEN...67 BARNEHAGER...69 ARSTAD BARNESKOLE...71 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN BREIDABLIKK BARNESKOLE...73 Stange kommune årsrapport

4 SENTRALE AKTIVITETER, UTVIKLING OG ENDRINGER HOBERG BARNESKOLE...75 SOLVIN BARNESKOLE...77 STANGE BARNESKOLE...79 SENTRALE AKTIVITETER, UTVIKLING OG ENDRINGER STENBY BARNESKOLE...81 TANGEN BARNESKOLE...83 SENTRALE AKTIVITETER, UTVIKLING OG ENDRINGER VALLSET BARNESKOLE...84 ÅSBYGDA BARNESKOLE...86 SENTRALE AKTIVITETER, UTVIKLING OG ENDRINGER OTTESTAD UNGDOMSSKOLE...88 ROMEDAL UNGDOMSSKOLE...90 STANGE UNGDOMSSKOLE...92 ÅKERSHAGAN OPPLÆRINGS- OG AKTIVITETS-SENTER (ÅOA)...94 BARN OG FAMILIE...96 HELSE OG REHABILITERING TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE LILLE KJONERUD BOFELLESSKAP NAV STANGE PLO-DISTRIKT OTTESTAD PLO-DISTRIKT ROMEDAL PLO-DISTRIKT STANGE OTTESTAD SYKEHJEM STANGE SYKEHJEM KULTUR OG FRITID SERVICE, INFORMASJON OG FORVALTNING HEDMARKEN LANDBRUKSKONTOR (HLK) KOMMUNALTEKNIKK Vedlegg: KOSTRA-TALL Bildene på forsiden viser; Barn som koser seg med is, høst i Stange Vestbygd og Sole i vintersol. Stange kommune årsrapport

5 BARNEHAGER I STANGE VIRKSOMHETEN I ENDRING I historisk perspektiv har vi hatt barnehagetilbud i Stange kun en kort periode. I 1969 ble det imidlertid nedsatt et daginstitusjonsutvalg som avga innstilling til kommunestyret Utvalget anslo ut fra gjennomført spørreundersøkelse at det var behov for 450 plasser. Året etter fattet Kommunestyret vedtak om bygging av tre daghjem, med plass til 159 barn, to i Bekkelaget og ett i Stangebyen. I 1971 var det samtidig opprettet to fylkeskommunale heldagsbarnehager i Stange. En på Åkershagan for 17 barn, og en på Sanderud for 29 barn. Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak ble Hoberg barnehage bygd som den første kommunale barnehage i Stange. Barnehagen åpnet i januar 1978 og hadde plass til 36 barn daglig i alderen 3 6 år. På 70-tallet ble det i tillegg opprettet en rekke private barnehageparker. Dette var utendørs leketilbud til barn med mulighet for å spise innendørs. De fleste av disse ble opprettet av velforeninger, men noen var også foreldreeide. Dette gjaldt Bjørklund barnepark på Ilseng, Nordvang barnepark på Espa, Ottestad barnepark, Tangen barnepark, Talholen (Romedal) barnepark, Nordbek barnepark i Åsbygda, Vallset barnepark og Struperud Vels barnepark. De to siste på begynnelsen av 1980-tallet. I 1977 ble i tillegg Østgård åpnet som den første korttidsbarnehagen i Stange, med Stange bys vel som eier. Kommunen tok over Østgård korttidsbarnehage i 1981 På 1980-tallet hadde vi storhetstiden for opprettelse av korttidsbarnehager. Stange kommune overtok noen av barneparkene, (Ottestad, Nordbek, Espa og Talholen) og endret drift til korttidsbarnehager. I samme tidsperiode ble Steinerbarnehagen Veslemøy opprettet i bolighus under Alm gård som korttidsbarnehage, videre ble Småbua korttidsbarnehage etablert. Første private heldagsbarnehage som ble etablert, var Barnas Rett barnehage som i 1983 åpnet i et bolighus i Bekkelaget. Samme året kom den første privat bygde barnehagen i Stange; Tangen menighets barnehage som ble etablert som en halvdagsbarnehage. Barnehagen ble imidlertid drevet som korttidsbarnehage fram til 1987 da de første 7 søknadene kom med ønske om halvdagsplasser. Samtidig som det var fokus på korttidsbarnehager ble Enerhaugen barnehage åpnet som den andre kommunale barnehagen i Stange i Dette var den første kommunale barnehagen i Stange som hadde tilbud til barn under 3 år, og barnehagen skulle dekke behov for heldagsplasser for hele Stange kommune med unntak av Bekkelaget. Fra 1986 ble administrasjon av barnehager overført fra sosialkontoret til skolekontoret. Dette som en dreining fra barnehager som et sosialpoltisk tiltak, til barnehager som en pedagogisk institusjon. Bemanningsmessig har det vært få endringer i barnehagene. På 70- og 80-tallet var det ansatt en førskolelærer, en assistent og en praktikant pr avdeling. Fra 1989 ble praktikantene erstattet med assistenter. I 1985 vedtok Fylkeskommunen at de ikke ønsket å fortsette drift av barnehager, og Stange kommune overtok Åkershagan og Sanderud barnehager. I andre halvdel av 80-tallet ble det litt mer fart på utbyggingen av heldagsbarnehager. I kommunal regi ble Holmlund barnehage åpnet i 1988 og Åkershagan barnehage ble flyttet hit og utvidet med en avdeling. Samtidig ble det opprettet flere private barnehager. Steinerbarnehagen Bamse Brakar som ble opprettet i 1983 flyttet inn i nybygde lokaler i 1989, Nerby barnehage ble åpnet i 1987, og to år senere ble ny heldagsavdeling ved Tangen menighets barnehage åpnet. Utbyggingen på slutten av 80-tallet sto imidlertid ikke i forhold til det økte behovet. I 1989 var det 386 søkere til 170 ledige plasser, og til 92 ledige heldagsplasser var det hele 263 søkere! I juni 1989 gikk foreldre og barn fra Vallset for første og eneste gang i protesttog til Stange Rådhus, der de krevde heldagsbarnehage i Vallset. En av parolene var: Vallset har Stange kommune årsrapport

6 jordbær og behov for barnehageplasser. Dekningsprosenten på heldagsplasser var 12 %. På 80-tallet startet framveksten av private barnehager, men de ble fremdeles ikke helt tatt på alvor. I barnehageplan fra 1987 står det: De privateide barnehagene som ikke mottar økonomisk støtte fra kommunen. er ikke regnet med i søylediagrammene som er vist senere i denne planen. I 1989 åpnet Utsikten barnehage i lokaler på Åkershagan. Året etter åpnet Grimerud barnehage, med Ungdom i oppdrag som eiere. I 1989 flyttet dessuten Barnas Rett til lokaler i ØSTO-bygget ved Åkershagan. På begynnelsen av 90-tallet kom heldagsbarnehage i Vallset. Vallset arbeiderlag sto for bygging av ny 2-avdelings barnehage som åpnet i 1992, og overtatt av Stange kommune samme år. Fra 1992 kom flere familiebarnehager i drift, med en topp på slutten av 90-tallet da det var oppe i totalt 7 private familiebarnehager. Utbyggingen hadde medført at i 1995 var dekningsprosenten på 65 %, og 767 barn hadde tilbud om barnehageplass. 332 barn hadde plass i private barnehager/ familiebarnehager og 388 i kommunale barnehager. Imidlertid var det hele 280 barn med korttidstilbud. Så i 1997 kom 6-årsreformen. Ett årskull skulle ut av barnehagene og over i skolen, og det var et skrikende behov for heldagsplasser og tilsvarende mindre ønske/behov for korttidsplasser. Dette medførte vedtak om flytting av Nordvang korttidsbarnehage til Stenby skole og drift av heldagsbarnehage, ombygging på Østgård for tilrettelegging for heldagsbarnehage, utbygging av Åsbygda barnehage og utvidelse med 1 ny avdeling i Vallset. På slutten av 90-tallet/begynnelsen av 2000 ble det i tillegg opprettet flere private barnehager. Dette var: Steinerbarnehagen Maria Gullsko, Åpen barnehage Vollbo, Bamsebo barnehage, Kausvol gardsbarnehage og Solvang barnehage. Både Bamsebo og Solvang hadde startet som familiebarnehager. I 2000 hadde 687 barn barnehageplass og dekningsprosenten var nå på 63 %, dvs. dekningsprosenten var ikke økt, men et stort antall plasser var endret fra korttidsplasser til heldagsplasser. Selv om det var utarbeidet flere planer opp gjennom årene for hvordan Stange kommune skulle få full barnehagedekning (1987, 1991, 1997) var det først ved barnehagereformen som ble vedtatt i 2003 som satte virkelig fart på utbyggingen. Barnehageplan for Stange fra 2004 la opp til en storstilt utbygging som startet med fullt trøkk i Dette året åpnet Romedal barnhage (erstattet Talholen korttidsbarnehage), Nordstad barnehage (erstattet Sanderud barnehage) og nye Holmlund barnehage. Samme år flyttet Utsikten og Barnas Rett barnehager fra kummerlige lokaler på Åkershagan til helt nybygde barnehager. Denne utbyggingen har fortsatt etter Bamsebo barnehage åpnet i nye lokaler på tomta til gamle Bjørklund skole/barnepark i 2005, Navneberget barnehage (erstatning for Østgård) åpnet i 2008, utvidelse ved Åsbygda barnehage (2009), utvidelse ved Vallset barnehage (2010), rehabilitering og utvidelse ved Hoberg barnehage (2010/2011). Ny Bekkelaget barnehage på Åkershagan i 2009 og det er dessuten foretatt utvidelser ved Solvang barnehage og Kausvol gardsbarnehage. Pr. i dag er det 2 planlagte tiltak som gjenstår: Rehabilitering og utvidelse ved Enerhaugen barnehage (2011) og ny Stenby barnehage (2012). Samtidig som utbyggingen av ordinære barnehager er blitt gjennomført, er antall familiebarnehager blitt redusert fra 7 på det meste (1996) til 3 som er i drift pr Dette er Huse familiebarnehage (opprettet 2000), Bekkeblomsten familiebarnehage (2008) og Bjørklund familiebarnehage (2010). Som det framgår av oversikten er mange av nybyggene erstatning for eksisterende bygg. Nybygg har imidlertid medført utvidelse av kapasitet og/eller endret tilbud. All utbyggingen medfører at det pr er 978 barn med barnehageplass. Dette utgjør en økning på 280 fra En stor del av denne økningen er 1 og 2 åringer som i forhold til antall barn har økt fra 108 (2003) til 313 (2009). I tillegg må det nevnes at den store kapasitetsøkningen også har dekket opp en stor økning i utvidelse av plasser. Dette vises ved at antall barn med tilbud 41 timer og mer har økt fra 273 (2003) til 660 (2009) og antall barn med tilbud under 32 timer i uke er redusert fra 372 (2003) til 152 (2009). Virksomhet for barnehager omfatter pr : 9 kommunale barnehager, 10 private barnehager, 3 private familiebarnehager og 1 åpen barnehage. Virksomheten er blitt en stor arbeidsplass som totalt omfatter 230 årsverk (2009). En stor økning siden 2003 da antall årsverk var 149. Stange kommune årsrapport

7 Stange kom m unes visjon: STANGE KOMMUNES MÅL OG STYRINGSSYSTEM Vekstkom m unen der jord og him m el m øtes Stange kommunes verdigrunnlag 1 Stange kommunes tre overordnede verdier er: Åpenhet Trygghet Mangfold Møt utfordringene med engasjement Åpenhet: Kommuneorganisasjonen skal kjennetegnes av åpne prosesser, innsyn, drøftinger og dialog. Vi skal legge vekt på åpenhet, respekt og gode relasjoner i forhold til brukere, innbyggere og hverandre. Trygghet: Kommuneorganisasjonen skal være preget av trygghet gjennom åpenhet, deltakelse og respekt for ulike innspill, synspunkter og ståsted. Troverdighet og stabilitet skal prege tjenestetilbudet Mangfold: Organisasjonen skal preges av mangfold i forhold til forskjellighet. Det er viktig at den enkelte blir sett, hørt og verdsatt. 1 Verdigrunnlaget ble vedtatt i Administrasjonsutvalget den og skal være retningsgivende for alle aktiviteter i kommunen. Stange kommune årsrapport

8 Stange kommune har to hovedmål, ett for kommunen som samfunn og ett for organisasjonen Stange kommune. Stange kommunes hovedmål for kommunen som samfunn Alle kommunens innbyggere skal føle trygghet og tilhørighet og ha mulighet for utvikling i arbeid og fritid. Hovedmål for organisasjonen Stange kommune Stange kommune skal: Legge til rette for utvikling av et sunt og allsidig lokalsamfunn som skaper vilkår for god folkehelse, for trivsel, tilhørighet, vekst og verdiskaping i alle livets faser Utvikle tjenestetilbud med tydelig brukerorientering Utvikle kommuneorganisasjonen til å være en attraktiv arbeidsplass Sikre en sunn og langsiktig forvaltning av de økonomiske ressursene Stange kommune setter i sin visjon og sitt hovedmål fokus på innbyggernes ve og vel og på en kommune som skal tilrettelegge for vekst og åpenhet, omsorg og respekt. Dette er momenter det er tatt hensyn til i prioriteringer og virksomhetsvise målsettinger. Styringssystem: Stange kommune har valgt metoden Balansert Målstyring (BMS) for å sikre at målene settes i forhold til flere perspektiver. Det er innført en del verktøy som skal støtte arbeidet for å nå målene som settes. Grad av måloppnåelse sjekkes ut gjennom undersøkelser og andre målinger for å vurdere måloppnåelsen. Kommunens hovedmål legger bl.a. vekt på at brukerne skal stå i sentrum i kommunens tjenester, og at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass. Dette er i tråd med valgte perspektiver i BMS. De valgte perspektivene er: Brukerperspektivet (hvordan brukerne opplever tjenestene de mottar) Medarbeiderperspektivet (hvordan medarbeiderne opplever arbeidsmiljøet og hvordan de ser på kommunen som arbeidsgiver) Økonomiperspektivet (god økonomistyring og objektive kvalitets og effektivitetsmål) Interne prosesser (hvordan vi jobber og driver forbedringsarbeid internt) Kommunen har ett strategisk mål for hvert av disse perspektivene. Med bakgrunn i de strategiske målene har rådmannen pekt ut noen sentrale områder som er valgt som fokusområder. Stange kommune årsrapport

9 Kommunen er organisert i en to-nivåmodell, med rådmann og 3 kommunalsjefer som styrer 28 virksomheter og 4 staber. I stabsfunksjonene finner man personalavdelingen, økonomi- og administrasjonsavdelingen, eiendomsavdelingen og planavdelingen. (Det er gjort endringer i organiseringen gjeldende fra ). Ellers har kommunen følgende virksomheter: Barnehager Arstad skole Breidablikk skole Hoberg skole Solvin skole Stange skole Stenby skole Tangen skole Vallset skole Åsbygda skole Ottestad ungdomsskole Romedal ungdomsskole Stange ungdomsskole Åkershagan opplærings og aktivitetssenter Barn og familie Helse- og rehabilitering Tjenester for funksjonshemmede Lille Kjonerud NAV Kommune PLO-distrikt Ottestad PLO-distrikt Romedal PLO-distrikt Stange Ottestad sykehjem Stange sykehjem Kultur og fritid Service/informasjon/forvaltning Interkommunalt landbrukskontor Kommunal teknikk Kommunens boligmasse er overført til Stange kommunale boligforetak som ble opprettet i Stange kommune årsrapport

10 RÅDMANNENS KOMMENTAR Årsrapporten skal sammen med kommuneregnskapet være en beretning om ressursbruken og tjenestetilbudet for Selve kommuneregnskapet gir lite informasjon om aktivitet og måloppnåelse, og vi håper årsrapporten kan bidra til å gi en god oversikt over vår aktivitet og vårt virke, samtidig som vi ønsker å gi en oversikt over hvordan måloppnåelse har vært. Årsrapporten er todelt. Den første delen inneholder rådmannens generelle kommentarer, og gir et overblikk over status og resultat for 2010, samt en presentasjon av virksomhetene og deres måloppnåelse. I det andre heftet er det kommuneregnskapet som er presentert. Rammebetingelser Kommunens frie inntektsgrunnlag består, som for alle andre kommuner, av skatteinntekter og rammetilskudd. Stange kommune har en skatteinngang som siste året viser en vekst som er høyere enn landet. I tillegg har kommunen eiendomsskatt. Kommunens aktivitet er lagt på et slikt nivå at en nedjustering av kommunens frie inntekter vil få store konsekvenser for den kommunale driften. Eiendomsskatten ble økt med 2 promille fra I tillegg ble utbyttet fra Stange Energi økt med 10 mill kroner, og kutt i rammene til virksomheter og staber med 7,7 mill kroner. Viktige hendelser i året som gikk Året 2010 ble, som tidligere år, preget av en meget høy aktivitet for Stange kommune. Dette gjelder både kommunens egne aktiviteter, og aktiviteter fra andre tiltakshavere fra offentlig og privat sektor. Til tross for reduksjon i driftsaktivitet og kostnadsnivå, må kommunens aktivitet også i 2011 betegnes som høyt både i drifts- og investeringsbudsjettet. Rådmannen ser ikke rom for ytterligere økning av aktivitetsnivå utover vedtatte planer. Evt. ny aktivitet må derfor komme på bekostning av allerede eksisterende aktivitet. Rådmannen ønsker å trekke fram følgende aktiviteter fra 2010 som har bidratt til å styrke det kommunale tjenestetilbudet: Istandsetting av Tingvoldtorget Utbygging av tomtefelt i Navneberget Tilbygg ved Hoberg barnehage og Enerhaugen barnehage Utbedring av veier Omlegging av ledningsnett Regnskapet for 2010 ble avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 17,4 mill kroner, og med et netto driftsresultat på 39,9 mill. kroner (før avsetninger og bruk av fondsmidler). Netto driftsresultat utgjør 3,50 % av driftsinntektene, mot - 0,64 % i Den positive utviklingen i netto driftsresultat forklares ved at driftsinntektene har økt mer enn driftsutgiftene. Denne utviklingen er gunstig, og gjør kommunen mindre sårbar i forhold til uforutsette endringer. Fylkesmannens anbefaling er at netto driftsresultat skal utgjøre + 3,0 % av driftsinntektene, dette for at kommunen skal ha midler til å møte uforutsette behov, samt at man bør ha noe egenkapital til bruk til finansiering av investeringer. I økonomisk handlingsregel nr. 1 er det vedtatt at dette målet skal nås i inneværende økonomiplanperiode. Etter en lang og god drøfting i de politiske fora, vedtok Stange kommunestyre å innføre økonomiske handlingsregler som er styrende for hvordan man fremover vil bygge en trygg og solid kommuneøkonomi. Måloppnåelse i forhold til handlingsreglene presenteres på side 52. Det regnskapsmessige mindreforbruket skyldes i hovedsak en positiv utvikling innen følgende områder: Tekst Mill. kr Felles reserver, ubrukte midler lønn, pensjoner 7,1 Felles 0,9 Kontrollutvalg og revisjon 0,3 Skatt og rammetilskudd 8,0 Finans -0,2 Momskompensasjon investeringer -2,6 Resultat virksomheter og staber 3,9 Regnskapsmessig mindreforbruk 17,4 Stange kommune årsrapport

11 Kommunen har et bedre resultat i 2010 enn i Årsaken til dette er først og fremst at inntektene er økt forholdsvis mer enn utgiftene. Det meste av det regnskapsmessige mindreforbruket (overskuddet) kan forklares med økt skatteinngang, og at man har unngått å benytte alt som var avsatt på Felles reserver. Totalt sett viser resultatet for virksomheter og staber et mindreforbruk på 3,9 mill kroner. Avvikene varierer forholdsvis mye mellom de ulike enhetene. Dette forklares nærmere på side 54 og 55. Regnskapsresultatet for 2010 gjør at kommunen kan få en økonomisk handlefrihet som vil gjøre oss bedre i stand til å takle uforutsette hendelser, samt at vi vil kunne avsette noe egne midler å legge i investeringsprosjekter. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i, vil Rådmannen tilrå at mindreforbruket fra 2010 avsettes i hht. økonomisk handlingsregel 5. Dvs. med 2/3 til styring av egenkapital eller nedbetaling av gjeld, og 1/3 til evt. nye tiltak av ikke varig karakter. Utfordringer Regnskapsresultatet for 2010 er godt. Likevel gir den økonomiske utviklingen i 2011 grunn til bekymring. Veksten i kommunens frie inntekter er lavere enn behovet for midler for å utføre de lovpålagte oppgavene. Dersom ikke våre frie inntekter følger landsgjennomsnittet, må vi regne med at vår tjenesteproduksjon vil kunne få en dårligere utvikling. I tillegg har vi en betydelig lånemasse som binder store andeler av våre driftsmidler i finansutgifter (renter og avdrag). Dette gjør kommunen sårbar i forhold til renteoppganger. at veksten og kompleksiteten i de kommunale oppgavene vil fortsette i samme takt som vi har sett de siste årene. Kommunens høye gjeldsnivå gjør at vi er svært sårbare overfor en renteøkning. Blir renteøkningen for stor er det ikke til å unngå at det vil få konsekvenser for kommunens driftsnivå. Fra 2011 skal 40 % momskompensasjon delvis inntektsføres i investeringsregnskapet. Dette har til nå vært inntektsført i driftsregnskapet og vil således gi en utfordring i saldering av driftsbudsjettet fra Videre er det nødvendig med en reservepost som kan benyttes til å dekke uforutsette hendelser og oppgaver. Befolkning Ved utgangen av 2010 hadde vi innbyggere (beregnet tall fra SSB). Dette er 50 personer flere enn ved utgangen av Befolkningsøkningen skyldes netto innflytting til kommunen. Befolkningsutviklingen representere nå en utfordring i den forstand at Stange kommune de senere årene ligger betydelig under landsgjennomsnittet. I 2010 var Stanges befolkningsvekst på 0,26 % mot et gjennomsnittelig vekst på landsbasis på 1,28 %. Fremtidens utfordring vil bestå i å opprettholde et godt tjenestetilbud innenfor de rammer Staten til enhver tid legger opp til. Rammetilskuddet ble vesentlig lavere enn forutsatt i budsjett. Dette er kompensert gjennom økt skatteinngang. Samlet sett er inntektene på skatt og rammetilskudd (de frie inntektene) blitt 7,7 mill høyere enn forventet. Fra statlig hold ble det gjennomført en vesentlig endring av fordeling av de frie inntektene i kommunal sektor ved behandling av budsjettet for For Stange kommune sin del innebar dette en vesentlig nedgang i frie inntekter i forhold til det man hadde lagt til grunn i tidligere økonomiplan. Det forventes ikke vesentlige endringer i de frie inntektene i 2011, og det antas Stange kommune årsrapport

12 Balansert målstyring (BMS) Stange kommune benytter BMS som styringssystem for måling, oppfølging og kvalitetsutvikling i virksomhetene. I kommunens BMS er det lagt opp til å sette mål og måle resultater i forhold til følgende fire perspektiver: Brukerperspektivet (brukerens opplevelse av tjenesten / kvaliteten) Medarbeiderperspektivet (ansattes opplevelse av arbeidsplassen) Økonomiperspektivet (effektivitet, fagkvalitet ) Interne prosesser Forskjelligheten i tjenestene gjør at brukerundersøkelsene er noe forskjellig. Dette gjør at resultatene ikke er helt sammenlignbare da de baserer seg på litt forskjellige spørsmål. Enkelte tjenester har en noe lav oppslutning om undersøkelsen (lav svarprosent). Dette gir større feilmarginer som kan slå forskjellig ut i forhold til resultatet. Dette gjelder spesielt en del skoler der resultatet som presenteres her delvis er basert på tilbakemeldinger fra foresatte. Etterfølgende tabeller viser kommunens satsningsområder. I hvert av perspektivene er det satt opp noen fokusområder som skal følges opp med målinger. I årsrapportene fra virksomhetene presenteres resultatene med kommentarer, samt beskrivelse av forbedringsarbeidet som har vært gjennomført i de forskjellige perspektivene. I årsrapporten er det lagt vekt på å presentere resultatene fra de tre første perspektivene. I bruker- og medarbeiderperspektivet baseres resultatene i hovedsak på bruker- og medarbeiderundersøkelser. Alle resultater fra undersøkelser omregnes til en skala fra 1 til 100. Brukernes opplevelse av tjenesten vil være forskjellige avhengig av tjenestens karakter. Også definisjonen av effektiv tjeneste vil variere med tjenesten. Hva som defineres som viktige parametere på effektiv tjeneste vil framkomme i resultatene fra virksomhetene. Feilkilder: Når en sammenligner virksomhetene må en være oppmerksom på at resultatene ikke er helt sammenlignbare. Særlig følgende punkter utgjør feilkilder i forhold til en slik sammenligning: Forskjellige tjenester har forskjellig innhold som i utgangspunktet gir en føring på hvordan brukere opplever tjenesten. F.eks er det naturlig at brukere av helsestasjoner og sykehjem er mer fornøyd enn bruker av et sosialkontor. Stange kommune årsrapport

13 SATSNINGSOMRÅDER REGIONAL UTVIKLING 1. Kommunedelplaner og reguleringsplaner for E6 og Dovrebanene gjennom Stange 2. Reguleringsplan for Sykehus på Sanderud 3. Kommunedelplan for Ottestad Forankring Tiltak Resultat Kommentar Nasjonal transportplan Delta i samarbeidsmøter med tiltakshaverne, I rute Reguleringsplan E og og behandle planene som Kolomoen Åkersvika, Statsbudsjettet for planmyndighet. K.delplan Dovrebanen Sørli 2009 Hamar og reg.plan D.banen Espa Sørli Strategisk plan for Sykehus Innlandet Kommunestyrevedtak jan Delta i samarbeidsmøter med tiltakshaver, og behandle planene som planmyndighet Planlegge og gjennomføre planprosesser med berørte parter/interessenter i området, og utarbeide planforslag for politisk behandling. I rute Avsluttende arbeid pågår. Avventer avklaring på innsigelse fra fylkesmannen Hamar gjenstår. Utlagt til off. høring frist utsatt 6 mnd for arkeologisk undersøkelse. 4. Kommunedelplan for Stangebyen Egendefinert behov for revisjon av eldre reguleringsplan for sentrum (fra 1989) Det er flere og til dels store utbyggingsplaner i Stangebyen som kan medføre delvis strukturendringer i sentrum. Planavdelingen mener det er ønskelig å gå gjennom rammebetingelsene for en videre utvikling av Stangebyen gjennom en kommunedelplan som revisjon og kvalitetssikring av gjeldende planer. Det er ikke vedtatt oppstart, mandat eller budsjett for slikt arbeid. Ikke vedtatt oppstart, mandat og budsjett. Fremmes som egen sak også som del av samlet prioritering av planoppgaver i Kommunal planstrategi (KPS). Stange kommune årsrapport

14 5. Kommunedelplan for Tangen sentrum Egendefinert behov for revisjon av eldre reguleringsplan for sentrum (fra 1975), samt vedtak om ny linjeføring for Dovrebanen utenom sentrum. Planbehovet er også påpekt av FM og FK gjennom uttalelser til planarbeidet for E6 og Dovrebanen Rammebetingelsene for videre utvikling av Tangen sentrum må endres som følge av at jernbanen legges utenom sentrum selv om tidspunktet for en omlegging kan ligge langt fram i tid. Planarbeidet vil bl.a. basere seg på utearbeidet stedsanalyse for Tangen og sentrale beslutninger for ny trase for Dovrebanen. Planavdelingen har ikke kapasitet til å kjøre mange og store planprosesser samtidig (Ottestad og Stangebyen), og vil tilrå at planarbeidet for Tangen avventes til planarbeidet for Ottestad er avviklet. Det er ikke vedtatt oppstart, mandat eller budsjett for slikt arbeid Se pkt 4 Kommunestyret har bevilget kr til arbeidet i forbindelse med budsjett Reguleringsplaner for oppfølging av trafikksikkerhetsplan 7. Div. reguleringsplaner for bolig- og næringsområder i kommunen Kommunestyrevedtak av september 2007 Plan og bygningslovens bestemmelser om behandling av innkomne planforslag. Utarbeide reguleringsplan for prioriterte trafikksikkerhetsprosjekter. (Gamlevegen, Ilseng/Åsvangvegen, Romedal/Sandvikavegen) I rute I rute Planer og finansiering for Romedal sentrum avklart i 2010 anlegg gjennomføres i Plan for Sandv.vn. påbegynt. Behandles fortløpende Stange kommune årsrapport

15 MILJØ, ENERGI OG KLIMAARBEIDET I STANGE KOMMUNE Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentar 1. Ansette prosjektleder Kommunestyrevedtak Oppfølging Kommunedelplan energi og klima Ikke gjennomført Bør gjennomføres for å sikre nødvendige ressurser til klima- energiarbeidet i kommunen. Energi 2. Informasjonskampanje Kommunedelplan Tiltak E Utfasing av oljefyringsanlegg og kampanje for rentbrennende ovner 4. Regnmaker inn i skolen 5. Forprosjekt energieffektivisering/energiomlegging i kommunal bygg og (inkl. kirke) Gruppe 2 Kommunedelplan Tiltak E 1-2 Gruppe 2 Kommunedelplan E 1-3 Gruppe 3 Kommunedelplan E 2-1 Gruppe 3 Gjennomføre generell informasjonskampanje rettet mot husholdninger/næringsliv. Vurdere innføring av årlig miljøpris som stimuli. Tilby en time gratis energiveiledning Kartlegge private oljekjeler. Gjennomføre en kampanje med mål om å fase ut varmeanlegg basert på fossile brensler til anlegg basert på nye fornybar energi, samt utskifting av gamle ovner til rent brennende ovner/pelletskaminer. Vurdere og stimulere til bruk av offentlige støttemuligheter fra Enova evt. andre. Alle skoler skal bli kjent med regnmakerkonseptet Gjennomføre et forprosjekt med søknad om forprosjektstøtte fra Enovas kommuneprogram Ikke gjennomført Ikke gjennomført Ikke gjennomført Er gjennomført og tiltak skal iverksettes etter egen plan. I etterkant av planvedtak er Energiråd Innlandet etablert og har den faglige tyngde på info. Tunge oppgaver - både info og ikke minst kampanjer med langvarig oppfølging forutsetter gjennomføring av pkt 1. Det er mottatt ,- i støtte fra Enova til forprosjektet Stange kommune årsrapport

16 6. Oppstart av investeringsprogram for energieffektivisering og energiomlegging for kirkebygg, kommunale bygg og anlegg 7. Miljøsertifisere egne virksomheter Kommunedelplan E 2-2 Gruppe 3 Kommunedelplan E 3-2 Gruppe 3 8. Lokalt energiforum Kommunedelplan E 3-5 Gruppe 2 9. Kartlegge potensial for kommundelplan bondevarmeprosjekter E-4-1 Gruppe 2 Utslipp 10. Utnytte biogass til Kommunedelplan energiformål U-1-1 Gruppe 2 Med basis i forprosjekt (tiltak 2-1) gjennomføre investeringsprogram. Forhold til eventuelle fjernvarmeanlegg og lokale energisentraler / bondevarmeprosjekter må inkluderes i forprosjektet. Gjennomføre Miljøfyrtårnsertifisering av noen kommunale virksomheter som en del av infasningsprogrammet Investeringsprogram vil bli igangsatt i løpet av 2011 og med følgende tiltak: Bergvarmepumpe ved Romedal U- skole Opprusting av teknisk rom ved Stange u-skole Varmeanlegg ved Tangen Kirke Fem barnehager miljøsertifisert i kommunen år Etablere et lokalt energiforum. Ikke gjennomført Kartlegging av muligheter for bondevarmekonsepter i kommunal bygningsmasse gjennomføres i forprosjekt tiltak 2-1. Eventuelle andre mulige bygningsobjekt samt interesse fra skogbrukere kartlegges i dette tiltaket. Stange kommune skal være en aktiv part vedrørende prosjekter som kan realisere utnyttelse av biogass til energiformål. Se punkt 5. Ikke gjennomført Kost. ca Det tas sikte på videreføring i CO 2 opptak i skog Kommunedelplan U-2-1 Gruppe 2 Kartlegge potesialet for CO 2 opptak i skogen. Dette vil bli kartlagt i forbindelse med ny skogtaksering. Oppstart Avsluttes i 2011 Stange kommune årsrapport

17 12. Revisjon avfallsplan Kommunedelplan U Holdning/ motivasjonskampanje vedr bruk av bil i jobb og fritid. Gruppe 2 Kommunedelplan U-4-1 Gruppe 2 Det er utarbeidet egen avfallsplan for regionen. Det er lagt opp til at avfallsplanen skal revideres i Stange kommune skal gjennom denne revisjonen ivareta sine klimamål. Gjennomføre en holdningskampanje vedr bruk av bil i jobb og fritid. Prosessen ble igangsatt høsten Klima - og miljø er en hovedsak i denne sammenheng. Ikke gjennomført 14. Fase inn energi- og klimavurderinger i alle areal - og byggeprosesser. 15. Kartlegge barrierer for økt bruk av sykkel /gang/kollektivtransport Kommunedelplan U-4-2 Gruppe 3 Kommunedelplan U 5-4 Fokusere på energi- og klimagassutslipp i alle planprosesser i kommunen. Kartlegge barrierer for økt bruk av sykkel /gang/kollektivtransport med tanke på å utarbeide egen handlingsplan for overgang fra privat bil til mer miljløvennlige alternativ TEK 10 brukes i byggesaksbehandlingen og tema vurderes løpende i plansaker Mye gjennomført i forbindelse med trafikksikkerhetsplan av Tiltak gjennomføres løpende i henhold til denne plan. Stange kommune årsrapport

18 SATSNINGSOMRÅDET FOR SKOLER Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentar 1. Oppfølging av strategisk skoleplan: Økt læringsutbytte Gjennomført etter plan - Læringsutbytte Opplæringsloven Kunnskapsløftet-06 St.meld.31 ( ) St.meld 23 ( ) St meld. 44 ( ) Strategisk skoleplan ( ) NOU 2009, 18 rett til læring Ny forskrift for elevvurdering følges Tilpasset opplæring Utdanningsvalg Gjennomført. Etterutd. alle skoler Ikke i fokus i 2010 Fortsatt veiledning fra HIPPT. ØLU (økt løringsutbytte) i drift i Fortsatt behov for oppfølging. Ses i sammenheng med overgang videregående skole. Praktisk tilrettelagte lærings- og mestringsarenaer. I gang Alle u-skoler med i arbeidslivsfag + andre små prosjekter Naturskolen (20 % stilling)* Nettverk i gang Nettverk md repr. fra alle b.skoler ledet av miljøvernsjefen. Ungt entrepenørskap* Igangsatt Følges opp jevnlig. Spesialundervisning Økt ressurs til HIPPT (1 stilling) Ikke gjennomført Men kjøper veiledningstjenester fra HIPPT til Kompetanse for kvalitet ( ) Ressurs til ressurstildelingsutvalget(inkl økning på ) I fokus på alle rådmannens rektormøter. Ressurstildelingsutv. er nedlagt - ny modell for tildeling etablert. Minoritetsspråklige elever. Oppsatte tiltak etter internrevisjon følges. Gjennomført Har også hatt tilsyn fra Fylkesmannen sept Plan for oppfølging utarbeidet. Stange kommune årsrapport

19 Kompetanseheving/utvikling Videreutdanning lærere-varig system for kompetanseheving jfr nasjonal satsing Videreføres. 6 lærere har fått videreutd. i Inntil 6 nye i 2011 St.meld. nr. 11 ( ) Læreren Rollen og utdanningen Etterutdanning lærere-implementering ØLU Etter-og videreutdanning andre ansatte i skole og SFO Gjennomført Gjennomført Skole hovedsakelig ØLU, SFO planl.dag Lederutdanning Ledelse Økt ledelsesressurs Økt merkantil ressurs Støtte gitt: Ikke gjennomført Ikke gjennomført En lærer En rektor(rektorskolen) Tidlig innsats Prosedyre for overganger følges barnehage skole, barneskoleungdomsskole, ungdomsskole- vgs. Overgang bhg-b.skole gjennomført etter plan. Videre oppfølging av overgang: b.skole u-skole u-skole Vidr.g. skole IKT strategi for Stange kommune IKT Videreutvikle bruken av læringsplattformen it`s learning Kompetanseheving-internt på skolene I gang. I gang Systematisk kvalitetsutvikling Utvikle kvalitetsforbedringsprosesser EQS er innført som et gjennomgående kvalitetssystem. Fortsette arbeidet med EQS. Stange kommune årsrapport

20 - Læringsmiljø -inkludering, mestring og medvirkning Opplæringsloven Kunnskapsløftet St.meld.31 Bedre læringsmiljø I gang Fokus på god ledelse på alle nivåer men spesiell fokus på klasseledelse. Forskrift for ordensreglement innført. Folkehelseplan Fysisk læringsmiljø: Rehabilitering av ungdomsskolene Stenby (* Egen sak Egen sak Fokusområde gen. Bedre uteområder ved skolene. Psykososialt læringsmiljø Elevene skal inkluderes og medvirke i sin egen og skolens læringsprosess. Følges opp gjennom respons/dialogen. Alle skolene har sin plan mot mobbing. Opplæring av elevråd. (BUK) Ivaretatt: Av kultur og fritid og den enkelte skole. Fokus på barn og unges psykiske helse Ivaretatt Alle u-skoler arbeidet med eget program. Zippys venner sosialt komp. program gjennomføres på trinns elever. Revidering av ruspolitisk Handlingsplan. Fysisk aktivitet i skole og SFO Ivaretatt Kurs for ansatte lagt inn i drift. * Politisk vedta Stange kommune årsrapport

21 SATSNINGSOMRÅDER FOR BARNEHAGER Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentar 1. Sikre at alle barn 0 5 år, der foreldrene ønsker det, skal tilbys barnehageplass. Statsbudsjett 2009 Barnehageplan for Stange kommune Igangsatt/forsinket 2. Sikre likeverdig og høy kvalitet på alle barnehager. 3. Styrke barnehagen som læringsarena. Lov om barnehager 1 Rammeplan for barnehagen St. meld. Nr. 41 Kvalitet i barnehagen Kompetanse i barnehagesektoren Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren St. meld. Nr. 41 Kvalitet i barnehagen 4. Økt inntak av lærlinger Kommmunestyrevedtak av , sak 77/06 Behov for lærlingeplasser i Stange kommune Ferdigstille revidert utbyggingsprogram Ferdigstille utbygging Vallset og Hoberg barnehager. Prosjektere utbygging (rehabilitering) Enerhaugen og Stenby barnehager. Foreta videre utbygging i henhold til revidert barnehageplan ny Nedre Tømte barnehage. Ferdigstille Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Stange. herunder foreta prioriteringer m.h.t. kompetanseutvikling Starte opp prosjekt Dokumentasjon og vurdering Øke andelen med barnefaglig kompetanse oppstart av internskolering Foreta prioriteringer i Kvalitetsutviklingsplan Starte prosjekt Dokumentasjon og vurdering Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Gjennomføre tiltak i den enkelte barnehage i henhold til Fra Elle Melle til ABC. Oppfølging av revidert Prosedyre for overgang barnehage skole. Fysisk aktivitet Øke inntak av nye lærlinger fra 10 til 15 i 2010 og Fra høsten 2011 vil det da bli totalt 30 lærlinger. (Ekstra kostnad fordi KS-midler faller bort fra 2011.) Stange kommune årsrapport 2010 Gjennomført/igangsatt Igangsatt/gjennomført Ikke gjennomført Vallset og Hoberg ferdigstilt. Prosjektering Enerhaugen/Stenby gjennomført/igangsatt. Utbyggingsprogram utsatt Strategiplan for barnehagene Stadi bære vedtatt. Prosjekt Dok. og vurdering og internskolering er igangsatt. Prosjekt Dok. Og vurdering og arbeid med oppfølging av strategiplan er igangsatt. Gjennomført tiltak overgang barnehage-skole. Antall lærlinger er ikke økt i 2010 da dette ikke har vært mulig innenfor avsatte budsjettrammer. 21

22 SATSNINGSOMRÅDER FOR HELSE OG SOSIAL Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentar 1. Samhandlings-reformen Stortingsmelding 47, Helse- og sosialplan OK OK Kommunal forankring lage egen sak til Kommunestyret Igangsette planlegging av samarbeid med aktuelle aktører. Utrede betydning for kommunens arbeid internt og interkommunalt, inkludert bl.a lærings- og mestringssentra. Ansatt rådgiver fra Prosjekt igangsatt med sykehuset innlandet og nærkommuner 2. Forebyggende tjenester Helse- og sosialplan Samhandlingsreformen Kommuneplan, samfunnspolitisk del, Gjennomføre utvidelse av dagplasser for demente. Inkludert transport. Bygge opp dagsenter, lavterskel tilbud. Møteplasser OK Under planlegging Ferdig utredet I samarbeid med eldrerådet og frivillige Ferdigstille og implementere boligsosial handlingsplan Innby tilbydere til oppbygging av Grønn omsorg Ikke gjennomført I rute Er med i søknad om prosjekt, Inn på tunet. Interkommunalt prosjekt. Ikke økonomisk dekning Skolehelsetjeneste og jordmortjeneste jfr Folkehelseplanen. Ikke gjennomført Stange kommune årsrapport

23 3. Tiltak for å sikre nødvendig helsehjelp Kommuneplan, samfunns-politisk del. Helse- og sosialplan Lov om sosiale tjenester Lov om helsetjenester i kommunen Revidert nasjonalbudsjett Koordinering av tjenester Videreutvikle saksbehandlingskompetanse / vedtakskompetanse Gjennomføre fastsatt norm for legetjenester i sykehjem, sak 0024/08 Utrede og kostnadsberegne etablering/bygging av nytt avlastningssenter med tilbud til alle med behov, uavhengig av alder Vurdere heldøgnstjenester i institusjon/omsorgsboliger. Utredningen forutsetter at det gis økonomisk dekning i budsjettet. Arbeide videre med prosjekt bygging av leiligheter for funksjonshemmede jfr. kommunestyresak 118/08 Investeringer legges gjennom boligforetaket. Nytt hovedkjøkken, ny politisk behandling Utarbeide prosedyrer for å yte helsehjelp til pasienter uten eget samtykke Barnevern: o Statlig forventning om styrkning o Bosetting av enslige mindreårige flyktninger, kommunestyresak 01/09 Utarbeide demensplan som delplan til helse- og sosialplan Rullere kreftplan Anskaffet Webbasert individuell plan. Under utredning Ikke gjennomført Planlegges, Ikke gjennomført Ikke gjennomført Utredes Gjennomført Ikke gjennomført Bosatt en mindreårig Fagplaner rulleres i helse/sosialplan Rehab.planen utredet, skal inn i rullering helse/sosialplan Ferdig til sommer 2011 Ikke prioritert i budsjettet Avsatt midler i budsjett 2012 Søkt statlige midler i 2010 Gjennomgang av planhierarkiet i 2012 Stange kommune årsrapport

24 4. Systematisk arbeid for å samordne tjenestene Kommuneplan, samfunnspolitisk del Helsetilsynets tilsynsrapporter Sikre helhet og sammenheng i beslektede prosjekter o Sammen for barn/unge o Helhetlige og koordinerte tjenester o Sysselsetting, prosjekt i samarbeid NAV, kultur, helse med mer. Gjennomført Ferdig utredet, ikke vedtatt. Ikke videreført Tas i rullering H/S plan Videreføre prosjekt: Samspill 30, Elin-K Videreføre arbeid med overordnet kvalitetsarbeid overføre systemet fra dialogen og responsen i skole til helse og sosial. Videreføres Fortsatt aktuelt, ikke igangsatt Prosjekt med Hamar, Stange, fastlegene og sykehuset innlandet. 5. Fokus på området rus/psykiatri NAV-reform kommunestyrevedtak 5/07. Videreføre arbeidet med å evaluere organisering av rus/psykiatri og psykisk helse. Igangsette arbeid med ny kommunal plan for rusarbeid. Samordne rapportering til Gerica. Kvalifiseringsordning: Tilskuddsmidler fra Staten, 3,5 midlertidige stillinger. Videreført i rammen. Gjennomført Igangsatt Gjennomført Igangsatt Ny evalutering av organisering høst Psykisk helse Deltakelse og likestilling Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Stange kommune Jfr. Tilsynsrapport fra Helsetilsynet Evaluere opptrappingsplanen for psykisk helse Videreføre arbeidet med handlingsplanen for psykisk helse. Sikre samarbeid rundt utsatte barn og unge. (Videreføre felles arenaer for psykisk helse, flyktningtjenesten, helsesøstre og barnevern, skole). Ikke igangsatt Gjennomført Gjennomført Ingen reduksjoner i aktiviteten Oppstart familiehjelpa og RUSK. Se folkehelseplanen. Stange kommune årsrapport

25 7. Kompetanseutvikling Pasientrettighetsloven 4A Helse- og sosialplan Samhandlingsreformen Sikre kompetanse i bruk av hjemmel for å gi helsehjelp til personer uten eget samtykke Sikre samarbeid med høyskolene Videreføre partnerskapsavtalene med videregående skoler Undervisningssykehjem, nå utviklingssenter for sykehjem Videreføre fagstilling ved Ottestad sykehjem Videreføre arbeidet med kompetanseplaner. Helsefagarbeiderutdanning på egen arbeidsplass Veiledning, inkludert for avdelingsledere Arbeide for å oppnå måltall 30 lærlinger i Øke med 5 nye utover dagens nivå i 2010 og Vedr. økonomi vises til satsingsområder barnehager. OK OK OK Videreført OK OK OK Måltall 20 for helsefag nå 18 lærlinger Disponerer lønnsmidler fra kommuneoverlege stillingen. Stange kommune årsrapport

26 SATSNINGSOMRÅDER FOR FOLKEHELSE Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentar 1. Sosial boligbygging verdig bolig for alle Rådmannen Utarbeide strategiplan for sosial boligbygging Gjennomført Utredning boligsosial boligbygging gjennomført 2. Fysisk aktivitet for flere Kultur og fritid Flere gratistilbud til barn og ungdom innen fysisk aktivitet og idrettsskole 3. Fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO Virksomhetslederne Barnehagene, skolene og SFO generelt skal jobbe for økt fysisk aktivitet og spesielt få til daglige FYSAK-økter (eller tilsvarende) som er tilrettelagt for mangfold og vektlegger mestring, sosial inklusjon og behovet for selvbestemmelse og innflytelse og ikke prestasjon. Vurdere kompetansebehov i alle virksomheter (eks. Røris for 6-9-åringer. Kurs: for 7 personer på Lillehammer eller Oslo) 4. Medvirkning Virksomhetslederne Opplæring av elevråd i barneskoler og ungdomsskoler og kontaktlærere I rute Gjennomført Gjennomført Gjennomført. Videreført i drift, prosjekt i Stangehallen i samarbeid med skolene. Det bygges nærmiljøanlegg, bl.a ballbinge Ilseng, hinderløype ved Stange barneskole Med mer omfattende antall enn målet. Gj.ført for alle elevrådene, 150 deltakere i 3 dager Stange kommune årsrapport

27 5. Bedre psykisk helse blant barn og unge Rådmannen Kultur og fritid Virksomhetsledere barnehage, skole, kultur og fritid, barn og familie Felles diakonigruppe for menighetene i den Norske kirke i Stange og Barn og familie Stange ungdomskafe (Meierikjelleren) åpent 2. hver fredag perioden Drømmeuka /gratis aktivitetstilbud i høstferieuka. Hovedmål mestring og sosial inkludering I sammenheng med strategisk skoleplan: systematisk satsning på sosialpedagogiske metoder Innføre forebyggende program om psykisk helse i alle skoler (programmene er gratis, kompetanseoppbygging) Vurdering/evaluering av om stangeskolen bidrar til økt eller redusert sosial ulikhet Styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten Forebyggende samlivsarbeid: Glattkjøringskurs for nygifte og kurset Godt samliv til førstegangsforeldre o uttrekkspremie til deltakerne o kurs/kursholdere pr kurs Ikke gjennomført i Stange Ikke gjennomført Igangsatt ikke gjennomført Gjennomført i ungdomsskolene Forprosjekt gjennomført Ikke gjennomført Gjennomført i menigheten ikke i kommunal regi. Ungdomshuset i Ottestad er åpent. Vurderes i barneskolene Prosjekt vedr. barn/unge i Romedal ungdomsskolekrets (RUSK) Ikke prioritert videreført fra Staten. 6. Ressurskobling samarbeid Rådmannen Pers/org Virksomhetslederne Øke kompetansen om taushetsplikt, samtykke og brukermedviskning Utvikle systemtiske arenaer for samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor Kontinuerlig arbeid. Gjennomført Klient og resultatstyrt praksis Virksomhet for kultur har faste møter 7. Øke andelen som gjennomfører videregående opplæring Rådmannen Virksomhetslederne i barnehage, skoler og barn og familie Se Strategisk skoleplan Tiltak i gang. Rapporteres på området oppvekst. Stange kommune årsrapport

28 8. Folkehelsearbeid som prosess og tjenesteutviklingsområde Rådmannen Revidere kommunens saksbehandlingsrutiner for å sikre ivaretakelse av folkehelseplanens satsningsområder, helse i plan, universell utforming, miljørettet helsevern, samfunnssikkerhet, medvirkningsbestemmelsene ift. barn og unge, Ikke gjennomført. Folkehelseplanen skal evalueres i Anses ivaretatt i 20 % koordineringsstilling Stange kommune årsrapport

29 SATSNINGSOMRÅDER FOR ORGANISERING OG KVALITET Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentar 1. Etablere standardisert metode og organisering av løpende kvalitetsforbedringsar beid i virksomhetene Internkontrollforskriften Krav om internkontroll og vurdering skole- og helselovgivningen mm. Innføre kvalitetssirkelen som metode for kvalitetsforbedringsarbeidet. Utsatt Utsatt 2. Optimal organisering av Stange kommune Kommunens målsetting om at kvalitetssystemer brukes, arbeidsprosesser vurderes og kompetanse deles Løpende vurdering Etablere en hensiktsmessig organisering for å fange opp og forbedre overordnede prosesser og prosesser som går på tvers av virksomheter og forvaltningsnivåer. Opplæring i kvalitetsarbeid og kvalitetssirkelen Øke bruke av EQS i hele kommunen (kommunens elektroniske kvalitetsstyringssystem) Utrede ny organisering av pleie og omsorgstjenestene for økt kvalitet i saksbehandling, økt rettsikkerhet, bedre styringsdata og bedre koordinering. Herunder løfte kvaliteten på bruk av saksbehandlingssystemet (Gerica) og vurdering av innføring av nye systemer for ressursoptimalisering Utrede andre organisasjonsendringer/- tilpasninger jfr. evaluering av administrativ organisering Utsatt OK Under arbeid OK Prosjektet er utsatt grunnet omprioritering av ressurser Det har vært fokus på EQS gjennom hele året. Der er registrert stor økning i bruken av EQS Utredningen om omorganisering er i gang. Arbeidet med å løfte kvaliteten i Gerica gjøres gjennom temauker og nylig gjennomført internrevisjon. Det ses på flere løsninger for ressursoptimalisering. Omorganisering av overordnet skole- og helsefaglige enheter, og justeringer mellom Planavdeling, Personal og tidligere SIF er gjennomført. Stange kommune årsrapport

30 3. Effektiv samhandling Samhandlingsreformen (st.meld. nr. 47) Samspill 2.0 (Regjeringens IKT strategi for helse og omsorg) 4. Service og informasjon til innbyggerne -enorge ekommune IKT-strategi Stange kommune Informasjonsstrategi i Stange kommune 2003 Ny stilling som koordinator / planlegging av samhandlingsreformen for å bygge opp ny struktur som forutsatt i stortingsmeldingen. Gjennomføre prosjekt 30 (Elin-K) for etablering av elektronisk informasjonsflyt mellom sykehus, fastleger og kommunen. Tilrettelegge flere interaktive tjenester rettet mot befolkningen på Internett tilknyttet Min side Se på muligheter for økt deltakelse gjennom tilbakemeldinger og dialog ved bruk av digitale løsninger. OK Under arbeid Ikke igangsatt Ikke igangsatt Koordinator er ansatt og arbeidet er i gang Prosjektet er i gang, men framdriften er senere enn forutsatt, hovedsakelig grunnet eksterne forhold Forutsetter nylige gjennomførte endringer i HIKT og informasjonstjenesten i Stange kommune. 5. Vedlikehold og forvaltning av kommunens bygg Statlige føringer Økonomiplanen Vedtak i kontrollutvalget Miljø-, energi- og klimaplan Styrke stillingsressurs til informasjonsarbeid. (Bl.a. Internett, tjenester på nett, profileringsarbeid) Utarbeide en strategisk forvaltnings-/ vedlikeholdsplan med klare ansvarsforhold, prioriteringer, kostnadsberegninger, rapporteringsopplegg både internt i administrasjonene og mellom administrasjon og politisk nivå, optimalisering av arealutnyttelse, m.v. Herunder også energiøkonomisering (SD-anlegg m/toppanlegg, mv) Under arbeid Ikke igangsatt Deler av stilling som generalist på servicekontoret er omgjort til informasjon og Web arb. Tiltaket er i liten grad gjennomført i det statens tiltakspakke ble prioritert. Arbeidet er tidkrevende og det anses som nødvendig å styrke kapasiteten, slik det er foreslått i miljø, energi og klimaplan. Planen har blitt fulgt opp med forprosjekt og videre anbud på prioriterte nytiltak. Se også punkt om miljø, energi og klimaarbeid Stange kommune årsrapport

31 6. Ett helhetlig arkiv Arkivloven Pålegg etter tilsyn fra statsarkivet Utarbeide en arkivplan som binder sammen alle delarkiv og avklarer ansvarsforhold og saksflyten internt i kommunen, også når det gjelder delarkiv og saksbehandling i forskjellige fagsystemer. Ikke igangsatt Dette må ses i sammenheng med utvikling av digitale løsninger. Det er bestilt et prosjekt hos HIKT som vil bli prioritert i Etablering av fjerninterkommunalt arkiv fra Profesjonelt eierskap Kommuneloven Videreutvikle kommunens Aksjeloven eierskapsstrategi for håndtering av kommunale AS og foretak. 8. Beredskap Beredskapslovgivningen Gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyser for kriser i alle virksomheter OK Igangsatt Igangsatt I samarbeid med nabokommuner ROS - analysene er til en viss grad av hengig av en overordnet analyse som starter i mars Det er likevel påbegynt ROS - analyser på enkelte tema som brannvern og stoffregister enkelte steder. Stange kommune årsrapport

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Hva skal jeg snakken om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel verktøyet vårt i revisjonsarbeidet

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 Kompetanseplan for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Lindesnes kommune 2011 2014. Barnehagene fremmer trivsel,

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Strategiseminar 22. mai 2014

Strategiseminar 22. mai 2014 Strategiseminar 22. mai 2014 Evaluering Ta et fugleperspektiv Status evaluering Årsrapporten Måloppnåelse Kostra-rapporteringen SWOT (styrker, svakheter, muligheter og trusler) SWOT i kommunestyret/utvalg/samarbeidsutvalg

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune o Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette utviklingsmål for skolene

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Planstrategi for Nesna kommune

Planstrategi for Nesna kommune Planstrategi for Nesna kommune 2016 2019 1 av 8 Planstrategi for Nesna kommune 2016 2019 1. Innledning 2. Definisjoner - Kommuneplan - Kommunedelplan - Handlingsdel - Planhierarkiet 3. Utviklingstrekk

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

Forslag til planstrategi for Nannestad kommune

Forslag til planstrategi for Nannestad kommune Nannestad kommune Plan og strategi Arkivsak: 2015/3508-3 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kai Krog Halse Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget 17.08.2016 Forvaltnings- og økonomiutvalget

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR PORSGRUNN KOMMUNE

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/06652-1 Saksbehandler Marius Lid Saksgang Møtedato Formannskapet 16.06.16 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019 FOR PORSGRUNN KOMMUNE Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

Foto: Stangeavisa. Årsrapport 2008

Foto: Stangeavisa. Årsrapport 2008 Foto: Stangeavisa Årsrapport 2008 Stange kommune årsrapport 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLEANLEGG I STANGE OG ROMEDAL GJENNOM 150 ÅR... 5 VISJON... 6 HOVEDMÅL... 6 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 8 OVERORDNEDE

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Folkemengde Stange kommune

Folkemengde Stange kommune Vedlegg 1: Utfordringsbildet 5.1. De store linjene det strukturelle utfordringsbilde Tall fra SSB viser at for Stange har befolkningsveksten vært svak positiv i perioden 199-1999, og positiv for perioden

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppa har bestått av 19 personer fra frivillig sektor og offentlig sektor på regionalt/kommunalt

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012 Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Hvem er jeg? Min erfaring: 4 år som lærer i barneskolen 9 år som lærer i ungdomsskolen 7 år som rektor på en mindre

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer