Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg"

Transkript

1 Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale Per Gunnar Stordal (s) -1-

2 Kontrollutvalget Sarpsborgs møte Sakliste PS 15/8 Godkjenning protokoll fra møtet PS 15/9 Uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF 8 PS 15/10 Orientering om skatteregnskapet for Sarpsborg kommune 29 PS 15/11 Uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg kommune 47 PS 15/12 Prosjektplan: IKT 180 PS 15/13 Inspiria AS - oppfølging av tidligere gjennomført eierskapskontroll 185 PS 15/14 Henvendelse til kontrollutvalget angående kommunal informasjonsformidling 238 PS 15/15 Referater og meldinger 241 PS 15/16 Eventuelt

3 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/178 Dokumentnr.: 5 Løpenr.: 47355/2015 Klassering: Saksbehandler: Anne-Karin F. Pettersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Sarpsborg /8 Godkjenning protokoll fra møtet Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Protokoll fra møtet , godkjennes Fredrikstad, Vedlegg Protokoll fra møtet Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Ingen Vurdering Protokoll fra møtet , godkjennes -3-

4 Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: , Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:10 Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl Fra til saksnr.: 15/1-15/7 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer Per Gunnar Stordal, H, leder x Inger-Christin Torp, AP, nestleder x Oddbjørg Strømme, AP x Erik Due, PP x Atle Larsen, FRP x Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra sekretariatet: Anne-Karin F Pettersen og Bjørn Gulbrandsen Møtende fra revisjonen: Laila Nagelhus, Anders Svarholt og Jolanta Betker Møtende fra administrasjonen: rådmann Unni Skår meldte forfall Ordfører Sindre Marthinsen-Evje: (til presentasjon og opplæring i forkant av selve møtet) Innkalling og dagsorden: Kontrollutvalget i Sarpsborg har åpne møter. Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte (jf. Kl. 31a) Dørene var åpne under gjennomgang av dagsorden/debatt om lukking. For åpne dører ble det vedtatt at sakene skulle behandles for åpne dører.... Per Gunnar Stordal (leder) Inger-Christin Torp (nestleder) Oddbjørg Strømme Erik Due. Atle Larsen -4-

5 Kontrollutvalget Sarpsborgs møte Sakliste PS 15/1 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014 PS 15/2 PS 15/3 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer Rapport - Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS PS 15/4 Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 PS 15/5 Møteplan 1. halvår 2015 PS 15/6 PS 15/7 Referater og meldinger Eventuelt PS 15/1 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014 Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014, tas til orientering Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Vedtak ble som innstillingen Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014, tas til orientering PS 15/2 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til etterretning Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Vedtak ble som innstillngen Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til etterretning PS 15/3 Rapport - Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget tar rapport Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS til orientering 2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Rapport Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS, tas til orientering -5-

6 Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Vedtak ble som innstillingen Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1. Kontrollutvalget tar rapport Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS til orientering 2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Rapport Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS, tas til orientering PS 15/4 Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2014, tas til orientering 2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 tas til orientering Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Vedtak ble som innstillingen Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2014, tas til orientering 2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 tas til orientering PS 15/5 Møteplan 1. halvår 2015 Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet 1. halvår 2015: 21. april (regnskapsmøte) 9. juni Møtestart kl Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Vedtak ble som innstillingen Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet 1. halvår 2015: 21. april (regnskapsmøte) 9. juni Møtestart kl

7 PS 15/6 Referater og meldinger Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Referater og meldinger tas til orientering Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Vedtak ble som innstillingen Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/ innstilling : 1. Referater og meldinger tas til orientering PS 15/7 Eventuelt Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Ingen saker -7-

8 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/174 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 27524/2015 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Sarpsborg /9 Uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF som vist i vedlegg 1 til saken. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes bystyret med kopi til formannskapet Fredrikstad, Vedlegg: 1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF 2. Revisjonsberetning for 2014 Sarpsborg Frivilligsentral KF, datert Sarpsborg Frivilligsentral KF - Regnskap Sarpsborg Frivilligsentral KF - Årsrapport 2014 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger I Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale foretak, fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet med hjemmel i kommunelovens 46 nr.4, heter det i 5 at årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av bystyret. I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004, 6 - skal kontrollutvalget påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Forskriftens 7 sier videre at når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal kontrollutvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas i bystyret. Uttalelsen avgis til bystyret, kopi av uttalelsen skal sendes formannskapet. -8-

9 Vurdering Revisor har den 12. mars 2015 avlagt revisjonsberetning for årsregnskap 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF. Revisjonsberetningen inneholder en presisering. Revisors presisering er inntatt i kontrollutvalgets uttalelse. Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 8 påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2014/15. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF som vist i vedlegg 1 til saken. Kontrollutvalgets uttalelse sendes bystyret med kopi til formannskapet. -9-

10 Østfold kontrollutvalgssekretariat Bystyret i Sarpsborg Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2015/ /2015-BJGU Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget uttalelse til årsregnskapet til bystyret, før det endelig vedtas i bystyremøte. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse er sendt formannskapet. Kontrollutvalget har i møte 21. april 2015 behandlet årsregnskapet 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF, og avgir følgende uttalelse til bystyret: Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF. Sammen med årsregnskapet forelå årsrapporten og revisjonsberetningen. Avleggelsen av årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetningen er avlagt rettidig og i samsvar med lov og forskrifter. Foretaket har avlagt et årsregnskap for 2014 som viser et netto positivt driftsresultat på kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-. Revisor har avlagt revisjonsberetningen med følgende presisering: «Det vises til note 5, der det er opplyst om pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse for daglig leder. Balanse skal gjenspeile foretakets verdier, og pensjonsmidler samt pensjonsforpliktelser bør vises på foretakets balansekonti. Dette forholdet har ingen betydning for revisjonens konklusjon om regnskapet». Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2014/15. Kontrollutvalget har ingen bemerkning til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF, og slutter seg til revisors beretning av 12. mars Sarpsborg, Per Gunnar Stordal Leder av kontrollutvalget Kopi: Formannskapet Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) Besøksadresse: Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad Postadresse: Postboks 69, 1601 Fredrikstad Webadresse: Telefon: Telefaks: Tlf. saksbeh.: Orgnr

11 -11-

12 -12-

13 -13-

14 -14-

15 -15-

16 -16-

17 -17-

18 -18-

19 -19-

20 -20-

21 -21-

22 -22-

23 -23-

24 -24-

25 -25-

26 -26-

27 -27-

28 -28-

29 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/174 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 27973/2015 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Sarpsborg /10 Orientering om skatteregnskapet for Sarpsborg kommune Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kemners redegjørelse for skatteregnskapet 2014, tas til orientering Fredrikstad, Vedlegg: 1 Årsrapport for Kemneren i Sarpsborg kommune 2 Kontrollrapport fra skatteetaten Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Skatteetaten har fra 1. juli 2004 i sin helhet oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen. Riksrevisjonen er tildelt ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Det er Stortinget som foretar desisjon av Skatteetatens samlede regnskap. I likhet med tidligere år har kemner lagt frem en årsrapport for hele kemnerkontorets område. I rapporten vises utviklingstrekk og nøkkeltall med utfyllende kommentarer. Vurdering I henhold til tidligere brev fra Skattedirektoratet, skal ikke bystyret/kontrollutvalget behandle skatteregnskapet særskilt. Det stilles heller ikke krav til formell behandling av kontrollrapporten fra Skattefogden. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget kun tar kemnerens redegjørelse for skatteregnskapet for 2014, til orientering. -29-

30 -30-

31 -31-

32 -32-

33 -33-

34 -34-

35 -35-

36 -36-

37 -37-

38 - 38 -

39 -39-

40 -40-

41 -41-

42 -42-

43 -43-

44 -44-

45 -45-

46 -46-

47 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/173 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 27466/2015 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Sarpsborg /11 Uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg kommune Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til Sarpsborg kommune sitt årsregnskap for 2014 som vist i vedlegg 1 til saken. 2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes bystyret med kopi til formannskapet. Fredrikstad, Vedlegg 1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg kommune 2. Revisjonsberetning for 2014 Sarpsborg kommune, datert 14. april Årsregnskapet for Sarpsborg kommune for Kommunens årsrapport Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger I følge kommunelovens 48 skal kommunen for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet , skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. I årsberetning fra kommunen skal det blant annet skal gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme foretakets stilling og resultat. Gjeldende tidsfrister for regnskapsavleggelsen, årsrapport og revisjonsberetning er: kommunens årsregnskap skal være avlagt innen 15. februar etter regnskapsåret -47-

48 kommunens årsrapport utarbeides innen 31. mars revisors beretning skal avgis innen 15. april I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004, 6 - skal kontrollutvalget påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Forskriftens 7 sier videre at når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal kontrollutvalget avgi uttalelse til årsregnskapet før det vedtas i bystyret. Uttalelsen avgis til bystyret og kopi av uttalelsen skal sendes formannskapet. Vurdering Årsregnskapet, årsrapport og revisjonsberetning er avlagt innen gjeldende tidsfrister. Kommunens driftsregnskap 2014 er avlagt med et negativt netto driftsresultat på kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. kr ,-. Revisjonsberetningen er avlagt 14. april 2015, med et forbehold. Anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) på nivået til netto driftsresultat for kommunene er nå redusert fra 3 % til 1,75 2 % for konsernet over tid. Dette skyldes i hovedsak at momskompensasjon fra investeringer ikke lenger skal føres i driften og dermed påvirke indikatoren. I 2014 ble Sarpsborg kommunes netto driftsresultat 1,5 %. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse vises i vedlegg 1 til saken. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget dermed å avgi uttalelse til årsregnskapet 2014 for Moss kommune som vist i vedlegg 1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes til bystyret med kopi til formannskapet. -48-

49 Østfold kontrollutvalgssekretariat Bystyret i Sarpsborg Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2015/ /2015-BJGU Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg kommune. I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget uttalelse til årsregnskapet til bystyret, før det endelig vedtas i bystyremøte. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse er sendt formannskapet. Kontrollutvalget har i møte 21. april 2015 behandlet årsregnskapet 2014 for Sarpsborg kommune. Til kontrollutvalgets behandling forelå årsregnskapet, rådmannens årsrapport og revisjonsberetningen. Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til bystyret: Avleggelsen av årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetningen er avlagt rettidig og i samsvar med lov og forskrifter. Kommunens driftsregnskap 2014 er avlagt med et negativt netto driftsresultat på kr ,- og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-. Investeringsregnskapet samlet sett viser sum finansieringsbehov på kr ,- Investeringsregnskapet er finansiert og avsluttet i balanse. Kontrollutvalget merker seg følgende: - kommunens netto driftsresultat utgjør - 1,5 % av driftsinntektene i Fylkesmannen har tidligere anbefalt nivå på minimum + 2 % for å opprettholde kommunens formue. Kommunestyrets vedtatte ambisjon er minimum + 0,5 %. - Kommunens resultat forklares med svikt i skatt og rammetilskudd på kr. -31 mill., lavere statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester enn budsjettert kr. -14 mill. og økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager kr. 34 mill. kr. Kommuneområdene viser med unntak av oppvekst et samlet mindreforbruk på kr. 11,4 mill. - Kommunens netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er ved utgangen av året 82,9 %, som er en økning fra 75,2 %, i Bystyret vedtok i 2013 et mål om at dette tallet ikke skal overstige 74 %. Revisor har avlagt revisjonsberetning datert 14. april 2015 med et forbehold. Følgende forbehold er påpekt: o Årsbudsjettet er en bindende plan for anvendelsen av kommunens midler i budsjettåret jfr. kommuneloven 46 nr.1. Økonomiske oversikter for drifts- og investeringsregnskapet viser vesentlige avvik i forhold til vedtatt budsjett på Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) Besøksadresse: Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad Postadresse: Postboks 69, 1601 Fredrikstad Webadresse: Telefon: Telefaks: Tlf. saksbeh.: Orgnr

50 Saksnummer 2015/ /2015 overføringsinntekter og -utgifter. Det er også brukt kr av ubundne investeringsfond utover budsjettert beløp og investeringsregnskapet burde ha vært gjort opp med tilsvarende udekket beløp. Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2014/15 Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg kommune og slutter seg til revisors beretning av 14. april Sarpsborg, Per Gunnar Stordal (s) Leder av kontrollutvalget Kopi: Formannskapet -50-

51 -51-

52 -52-

53 -53-

54 -54-

55 -55-

56 -56-2

57 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 7 Regnskapsskjema 2B Investering... 8 Hovedoversikt Balanseregnskapet Økonomisk oversikt driftsregnskapet Økonomisk oversikt investeringsregnskapet Note 1 Endring i arbeidskapital Note 2 Pensjonsforpliktelser Note 3 - Kommunens garantiforpliktelser Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak m.m Note 5 Aksjer og andeler Note 6.1 Avsetninger og bruk av avsetninger Note 6.2 Avsetning til og bruk av fond Note 7 Kapitalkonto Note 8 (KRS) Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Note 9 (KRS) Politisk og administrativ organisering m.m Note 10 (KRS) Vesentlige poster Note 11 (KRS) Spesifikasjon av vesentlige transaksjoner Note 12 (KRS) Anleggsmidler Note 13 (KRS) Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Note 14 (KRS) Del 1 - Gjeldsforpliktelser - Investeringslån Note 14 (KRS) Del 2 Gjeldsforpliktelser Formidlingslån Note 14 (KRS) Del 3 Gjeldsforpliktelser Rentebytteavtaler Note 14 (KRS) Del 4 Beregning av minste tillatte avdrag Note 15 Rentesikring Note 16 (KRS) Vesentlige forpliktelser Note 17 (KRS) Beregning av gebyrfinansierte selvkosttjenester Note 18 (KRS) Årsverk, ytelser til ledende personer og godtgjørelse til revisor Note 19 (KRS) Forhold ved regnskapsårets slutt Note 20 (KRS) Eksterne gjeldsforpliktelser

58 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Konsesjonskraftsinntekter Andre generelle statstilskudd Andre direkte eller indirekte skatter Ressurskrevende tjenester Mva komp investeringer Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutg., provisjoner, andre finansutg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger/bruk Overført til investeringsregnskap Til fordeling drift Sum fordelt til drift Regnskapsmessig mindreforbruk

59 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Sum fordelt til drift Rådmann 100 Rådmann Sum rådmannen Kommuneområde samfunn, økonomi og kultur 200 Kommunesjef samfunn, økonomi og kultur Enhet økonomi Enhet kemner Enhet plan og samfunnsutvikling Enhet kultur Byjubileet Enhet eiendom og næring Sum kommuneområde samf., økonomi og kultur Kommuneområde helse og sosial 300 Kommunesjef helse og sosial Enhet bolig og omsorg Enhet helse Enhet forebyggende tjenester Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse Enhet helsehuset Sarpsborg Enhet omsorgstjenester Kruseløkka og Tingvoll Enhet omsorgstjenester Tingvoll Enhet omsorgstjenester Borgen Enhet omsorgstjenester Valaskjold Enhet omsorgstjenester Haugvoll Enhet omsorgstjenester sentrum Enhet omsorgstjenester Tune Enhet kjøkken og kantine Enhet boveiledning Baterød og Tune Enhet boveiledning sentrum Enhet boveiledning Skjeberg Enhet NAV Sum kommuneområde helse og sosial Kommuneområde HR 400 Kommunesjef HR Enhet arbeidsgiver Enhet kommunikasjon og service Sum kommuneområde HR

60 Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Kommuneområde oppvekst 500 Kommunesjef oppvekst Enhet utvikling oppvekst Enhet PPT Enhet spesialpedagogiske tiltak Enhet barnevern Enhet Norsksenteret Enhet Alvimhaugen barneskole Enhet Borgen barneskole Enhet Grålum barneskole Enhet Hafslund og Navestad barneskoler Enhet Hafslundsøy barneskole Enhet Hannestad barneskole Enhet Hornnes og Ullerøy barneskoler Enhet Jelsnes barneskole Enhet Kurland barneskole Enhet Lande barneskole Enhet Sandesundsveien barneskole Enhet Tindlund barneskole Enhet Sandbakken barne- og ungdomsskole Enhet Varteig barne- og ungdomsskole Enhet Grålum ungdomsskole Enhet Hafslund ungdomsskole Enhet Kruseløkka ungdomsskole Enhet Tindlund ungdomsskole Enhet barnehager Sarpsborg Enhet barnehager Skjeberg Enhet barnehager Tune Enhet barnehager Varteig og Hafslund Sum kommuneområde oppvekst Kommuneområde teknisk 600 Kommunesjef teknisk Enhet byggprosjekt Enhet byggservice Enhet kommunal teknikk Enhet byggesak, landbruk og kart Sum kommuneområde teknisk Annet 900 Renter og avdrag Reserverte bevilgninger og annet Tap på fordringer Avskrivninger Sum regnskapstekniske ansvar Sum fordelt til drift Regnskapsmessig mindreforbruk

61 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Note Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuttering Avdrag på lån Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Kompensasjon for merverdiavgift Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

62 Regnskapsskjema 2B Investering Investeringsutgift 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 (inkl. budsjettendringer i 2014 og rebevilgning fra 2013) Kommuneområde SØK Kultur Sparta Amfi - kjøleanlegg Verdensteateret Rehabilitering av basseng Sarpsborghallen Oppgradere kunstisbanen Sarpsborg scene, utbedringer Sarpsborg stadion tribune/garderobebygg Nytt kunstgress Sarpsborg stadion Sarpsborg bibliotek- ventilasjon Ny friidrettsanlegg Kalnes Sandbakken idrettsarena Skateanlegg Diverse investeringer kultur - opprusting bygg og anlegg Tilpasninger idrettsbygg Kulturhus/bibliotek Ny trase lysløype Salg av Løypemaskin Jubileumsgave Sparebankstiftelsen Kirken - Diverse (inkl tidl inv Ingedal kirke) Kirkegårdskapasitet, utredning Brannsikring el-anlegg Opparbeiding av gravlund Hafslund Restaurering av grønne arealer og kulturminner Maskiner og utstyr Plan og samfunnsutvikling - Kommunedelplan ny bru over Sarpsfossen Planmidler tverrforbindelse fv Planmidler Vingulmorkveien Vannmiljø Eiendom og næring - Salg av kommunal eiendom Overtagelse av eiendommer fra Borregaard Kjøp av eiendom BNE Kjøp av sykehuset Opparbeidelse næring- og boligfelt Kløvningsten Opparbeidelse tomter Brusemyrveien Regulering boligfelt Pipelund/Delås Regulering boligfelt Maugesten Regulering Bjørnstadmyra/Tunesenter Arkivdepot for IKA Østfold ved Skjeberg administrasjonsbygg Opparbeidelse og ferdigstillelse Guslund Regulering og utbygging næringsfelt Kampenes/Holteskogen Ravneberget nybygg Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom Kjøp av tomt Rudskogen Overtakelse av Ungdomshallen

63 Investeringsutgift 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 (inkl. budsjettendringer i 2014 og rebevilgning fra 2013) Kommuneområde helse og sosial - Kompetansesenter rus og psykisk helse - Villa Tindlund psykiatriboliger Omsorgstjenester - Avdelingskjøkken PDA(håndholdte terminaler) Korttidshjelpemidler Nye moduler Gerica Korttidshjelpemidler,samhandlingreform Velferdsteknologi Valaskjold sykehjem - og omsorgsboliger Nødstrøm sykehjem Rehabilitering og oppgradering av Sarpsborg sykehus Inventar og utstyr Haugvoll - nytt sykehjem Forebyggende tjenester - Hannestad servicesenter Bolig og omsorg - BH- Midlertidig modulbaserte boliger BH- Overgangsboliger Boligsosial handlingsplan Bodalsjordet (12 leiligheter) BH- Diverse planleggings- og reguleringsarbeid Boveiledning - 12 boliger i bofellesskap Kløvningsten Aktivitets. for psy. Utviklingshemmede boliger i bofellesskap Værn Kommuneområde HR - Kommunikasjon og service - Kommunedelplan kommunikasjon Videreutbygging av IKT kommunikasjon Fornyelse og oppgradering IKT utstyr Elektroniske tjenester og publikumsservice IKT som effektiviseringsverktøy Arbeidsgiver - Videreutvikling av elektroniske personalsystemer Kommuneområde Oppvekst - Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne - Rehabilitering av uteområder Sandbakken skole - utvidelse Fysisk tilrettelegging Ventilasjon Kruseløkka skole formingsbygg Ny sentrumsskole, Sannesundveien Kapasitetstiltak - skole Handlingsprogram IKT skoler og barnehager Barnehage - Forprosjekt nye barnehager Midlertidige barnehager Tindlund Barnehagebuss Sandbakken barnehage-midlertidig Nye Tindlund barnehage Rehabilitering av barnehager Nybygg Vestvold barnehage Ny permanent barnehage-sandbakken Lekeapparater barnehager Ny barnehage sentrum Ny Hafslundsøy barnehage Ny barnehage Skjeberg

64 Midlertidig barnehage Hafslundsøy Oppgradering barnehager (Enheter oppvekst) IKT-satsing barnehager (Enheter oppvekst) Barnevern - Oppgradering av familiesenter Kommuneområde Teknisk Park - Kulås, vannskulptur- forprosjekt Kulås Amfi Brygge og turvei Glengshølen Opprusting parker - plasser års stien/innfartsårer Vann - Kommunedelplan VVA,vann Forprosjekter vann Uforutsette prosjekter vann Nybygg Torsbekkdalen Vannledningsnett - Ryesvei Vannforsyning til Nøs, innenfor tomtegrense Vannforsyning til Nøs, utenfor tomtegrense Vannledning Øvre Lande/Bakkeli Vannledningsnett stasjonsbyen(hasliveien) Torsbekk- Brevik Torsbekk - Brevik BT2. separering Tjueklo-Ravneberget rehab.vannledning Sindingsvei vannledning Vannledning Jelsnes- Furuholmen Vannledning Baterød- Hasle Ny Gangbru, vannledning i brua Hafslundsøy- Opsund Vannledning Guslund- Høk Vannledningsnett HP Tekniske installasjoner vann - Baterød vannverk Forprosjekt trykkøkning Ullerøy Oppgradering trykkforsterkere vann inkl. Møllergata Oppgradering høydebasseng Trykkforsterker Gaupefaret, ombygging av ventilkammer Grålum Isesjø vannverk Avløp - Kommunedelplan VVA, andel avløp Forprosjekt avløpsplan Uforutsette prosjekter avløp Nybygg Torsbekkdalen Tiltak avløp HP Avløpsnett - Avløpsanlegg Kalnes/Grålum(utenfor tomtegrense) Ledningsnett Stasjonsbyen Hasliveien Avløpsledning til Nøs, innenfor tomtegrense Separering Øvre Lande/Bakkeli Utløpsledning Sannesund Torsbekk- Brevik Torsbekk - Brevik BT2. separering Ny ledning Tarris -Huken Ryesvei Sindingsvei separering Bryggeriet- Hasle Hasle- Kampenes Ny Gangbru avløpsledning i brua Hafslundsøy- Opsund Avløpsledning Sørbybakken Grålum- Brevikbekken Baneveien - Nordbergveien

65 Tekniske installasjoner avløp - Forprosjekt stasjonsbyen avløp KP Oppgradering avløpspumpestasjoner Oppgradering av Alvim renseanlegg Oppgradering avløpspumpestasjoner inkl. gamle Alvim RA KP 18 Torsbekkdalen Avløp spredt bebyggelse - Solberg /Brandstorp trykk avløpsledning Trykkavløp Øyestad - Høk inkl. pumpestasjon Trykkavløp Rønneld Spredt bebyggelse HP Avfallsbehandling - Nedgravde containere for avfall i sentrum Gatedalen miljø, gassbrønner Nybygg Torsbekkdalen,andel renovasjon Innsamling av hageavfall (beholdere) Samferdsel - Etablering av drosjeholdeplass Sarpsborg nye torg Sarpsborg torg Forbedringstiltak Ellipser Sarpsborg torg Trafikksikkerhetstiltak Oppgradering av veilys private veier Bussholdeplass-univer. utform.(belønningsord.) Utvidelse av kommunal vei Bergheimskogen Støytiltak Rehabilitering av p-plasser/p-automater Bru over Glomma,gang og sykkelvei Boligsoneparkering plasser og automater Forskjønnelse ved innfartsårer Forskjønnelse Torsbekkdalen Gang sykkelvei Bussterminalen- Sandesund (Storgata) Oppgradering av kommunale veier Universell utforming av bysentrum Universell utforming av bussholdeplasser Gatelys tiltak og dataprogram Veidel av hovedplan vann og avløp Gang og sykkelvei rute 3 sentrum Gang og sykkelveier inkl. gatelys (Sykkelbyen nedre Glomma) Gang og sykkelvei rute 3 Hafslundsøy Trafikksikkerhetstiltak 2014 (trygge skoleveier/fartsbegrensende Gågate redusert konsept Gågate inkl. vann og avløp Brannvesenet - Redningsverktøy Nytt øvingsområde brannvesen Verksted og transport - Biler og teknisk utstyr PDA i biler Feievesenet biler Biler maskiner og annet teknisk utsyr Biler og maskiner, vann og avløp Biler og maskiner renovasjon Biler og beredskap brann Biler og maskiner vei/grønt Salg av biler og maskiner Byggesak-landbruk og kart - Utstyr kart og oppmåling

66 Byggservice - Rehabilitering - heis, ventilasjon m.m Miljøtiltak - oljetanker Oppgradering av administrasjonsbygg Utskifting /tilpasning av utelys kommunale bygg Brannoppgradering Heiser Universell utforming kom. bygg Rehabilitering og sikring av bygg ENØK Styrings og varslingsanlegg (Kruseløkka, Hafslund og Ventilasjon og styringsanlegg bygg Øreavrundning -10 Sum investeringsutgift

67 Hovedoversikt Balanseregnskapet Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Eiendeler Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro og bankinnskudd Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak Drift 1) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak Investering 1) Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum egenkapital og gjeld Memoriakonti 0 Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene ) AK = Arbeidskapital

68 Økonomisk oversikt driftsregnskapet Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

69 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond 0 0 Sum finansiering Udekket/udisponert

70 Note 1 Endring i arbeidskapital Note Anskaffelse av midler Anvendelse av midler Anskaffelse minus anvendelse Endring ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater Endring betalingsmidler Sum endring omløpsmidler Sum endring kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital Differanse endring i arbeidskapital

71 Note 2 Pensjonsforpliktelser Sarpsborg kommune har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. For lærere i grunnskolen har kommunen tilsvarende ordning i Statens pensjonskasse (SPK). Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden. KLP SPK PENSJONSKOSTNAD Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse = Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene = Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) Sum amortisert premieavvik Avregning for tidligere år + Administrasjonskostnad = Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnad og sum amortisert premieavvik utgjør samlet pensjonskostnad. Premieavvik Sarpsborg kommune har valgt 7 års amortiseringstid (10 års amortiseringstid i 2013) KLP SPK PREMIEAVVIK Innbet. Premie/tilskudd (ekskl. adm.) Netto pensjonskostnad = Årets premieavvik

72 Sats for arbeidsgiveravgift (14,1 %) AGA av premieavviket AGA av innbet. premie/tilskudd (inkl. adm) (arbeidsgivers andel) Hvis innbetalt premie/tilskudd overstiger netto pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsføres og balanseføres mot kortsiktig fordring. Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere beløp enn den faktiske innbetalte premie/tilskudd, nemlig pensjonskostnaden. Hvis innbetalt premie/tilskudd er lavere enn netto pensjonskostnad, skal premieavviket utgiftsføres og balanseføres mot kortsiktig gjeld. Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et høyere beløp enn den faktiske innbetalte premie/tilskudd. KLP SPK AKKUMULERT OG AMORTISERT PREMIEAVVIK Akkumulert premieavvik Årets premieavvik - Sum amortisert premieavvik = Akkumulert premieavvik AGA av amortisert premieavvik Balanseførte størrelser KLP SPK BALANSEFØRT PENSJONSFORPLIKTELSE Estimat Estimat Estimat Estimat Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler = Netto forpliktelse (før AGA) AGA av (balanseført) netto forpliktelse

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 09.05.2011 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 4147 1166 eller

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 7 Regnskapsskjema 2B Investering... 8 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 21.04.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:30 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 15/8 15/16 Frammøteliste: Medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 26.04.2016, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:50 Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl Fra til saksnr.: 16/13 16/21 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 28.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 18.11.2014, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 17:50 Møtested: Per Gynt helsehus, møterom 1. etg Fra til saksnr.: 14/41 14/50 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møtested: Helsehuset Fredrikstad, Jens Wilhelmsens vei 1, Tidspunkt: 20.06.2014 kl. 09:00 (antatt varighet ca. 2,5 timer) Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 15.09.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:50 Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl Fra til saksnr.: 15/23-15/33 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmanns kontor Tidspunkt: 12.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 10.12.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 Møtested: rådhuset, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/34-14/46 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 13.09.2016, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:45 Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl Fra til saksnr.: 16/30-16/39 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møtedato: 24.05.2016, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl. 19:00 Møtested: Rådhuset, møterom Østfold 2. etg Fra til saksnr.: 16/11 16/18 Frammøteliste Medlemmer Møtt

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 03.02.2015, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:10 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 15/1-15/2 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 16.02.2016, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:30 Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl Fra til saksnr.: 16/1 16/12 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde

Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde Møtedato: 15.02.2016, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:45 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 16/1 16/8 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 22.04.2015, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 17.35 Møtested: Kirkegata 14, 2. etg, møterom "Kirkegata 14 b" Fra til saksnr.: 15/14-15/26 Frammøteliste Medlemmer

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 29.04.2015 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 21.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer