Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg"

Transkript

1 Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale Per Gunnar Stordal (s) -1-

2 Kontrollutvalget Sarpsborgs møte Sakliste PS 15/8 Godkjenning protokoll fra møtet PS 15/9 Uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF 8 PS 15/10 Orientering om skatteregnskapet for Sarpsborg kommune 29 PS 15/11 Uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg kommune 47 PS 15/12 Prosjektplan: IKT 180 PS 15/13 Inspiria AS - oppfølging av tidligere gjennomført eierskapskontroll 185 PS 15/14 Henvendelse til kontrollutvalget angående kommunal informasjonsformidling 238 PS 15/15 Referater og meldinger 241 PS 15/16 Eventuelt

3 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/178 Dokumentnr.: 5 Løpenr.: 47355/2015 Klassering: Saksbehandler: Anne-Karin F. Pettersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Sarpsborg /8 Godkjenning protokoll fra møtet Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Protokoll fra møtet , godkjennes Fredrikstad, Vedlegg Protokoll fra møtet Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Ingen Vurdering Protokoll fra møtet , godkjennes -3-

4 Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: , Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:10 Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl Fra til saksnr.: 15/1-15/7 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer Per Gunnar Stordal, H, leder x Inger-Christin Torp, AP, nestleder x Oddbjørg Strømme, AP x Erik Due, PP x Atle Larsen, FRP x Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra sekretariatet: Anne-Karin F Pettersen og Bjørn Gulbrandsen Møtende fra revisjonen: Laila Nagelhus, Anders Svarholt og Jolanta Betker Møtende fra administrasjonen: rådmann Unni Skår meldte forfall Ordfører Sindre Marthinsen-Evje: (til presentasjon og opplæring i forkant av selve møtet) Innkalling og dagsorden: Kontrollutvalget i Sarpsborg har åpne møter. Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte (jf. Kl. 31a) Dørene var åpne under gjennomgang av dagsorden/debatt om lukking. For åpne dører ble det vedtatt at sakene skulle behandles for åpne dører.... Per Gunnar Stordal (leder) Inger-Christin Torp (nestleder) Oddbjørg Strømme Erik Due. Atle Larsen -4-

5 Kontrollutvalget Sarpsborgs møte Sakliste PS 15/1 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014 PS 15/2 PS 15/3 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer Rapport - Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS PS 15/4 Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 PS 15/5 Møteplan 1. halvår 2015 PS 15/6 PS 15/7 Referater og meldinger Eventuelt PS 15/1 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014 Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014, tas til orientering Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Vedtak ble som innstillingen Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014, tas til orientering PS 15/2 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til etterretning Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Vedtak ble som innstillngen Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til etterretning PS 15/3 Rapport - Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget tar rapport Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS til orientering 2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Rapport Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS, tas til orientering -5-

6 Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Vedtak ble som innstillingen Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1. Kontrollutvalget tar rapport Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS til orientering 2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Rapport Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS, tas til orientering PS 15/4 Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2014, tas til orientering 2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 tas til orientering Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Vedtak ble som innstillingen Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2014, tas til orientering 2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 tas til orientering PS 15/5 Møteplan 1. halvår 2015 Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet 1. halvår 2015: 21. april (regnskapsmøte) 9. juni Møtestart kl Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Vedtak ble som innstillingen Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet 1. halvår 2015: 21. april (regnskapsmøte) 9. juni Møtestart kl

7 PS 15/6 Referater og meldinger Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Referater og meldinger tas til orientering Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Vedtak ble som innstillingen Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/ innstilling : 1. Referater og meldinger tas til orientering PS 15/7 Eventuelt Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Ingen saker -7-

8 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/174 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 27524/2015 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Sarpsborg /9 Uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF som vist i vedlegg 1 til saken. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes bystyret med kopi til formannskapet Fredrikstad, Vedlegg: 1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF 2. Revisjonsberetning for 2014 Sarpsborg Frivilligsentral KF, datert Sarpsborg Frivilligsentral KF - Regnskap Sarpsborg Frivilligsentral KF - Årsrapport 2014 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger I Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale foretak, fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet med hjemmel i kommunelovens 46 nr.4, heter det i 5 at årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av bystyret. I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004, 6 - skal kontrollutvalget påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Forskriftens 7 sier videre at når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal kontrollutvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas i bystyret. Uttalelsen avgis til bystyret, kopi av uttalelsen skal sendes formannskapet. -8-

9 Vurdering Revisor har den 12. mars 2015 avlagt revisjonsberetning for årsregnskap 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF. Revisjonsberetningen inneholder en presisering. Revisors presisering er inntatt i kontrollutvalgets uttalelse. Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 8 påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2014/15. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF som vist i vedlegg 1 til saken. Kontrollutvalgets uttalelse sendes bystyret med kopi til formannskapet. -9-

10 Østfold kontrollutvalgssekretariat Bystyret i Sarpsborg Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2015/ /2015-BJGU Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget uttalelse til årsregnskapet til bystyret, før det endelig vedtas i bystyremøte. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse er sendt formannskapet. Kontrollutvalget har i møte 21. april 2015 behandlet årsregnskapet 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF, og avgir følgende uttalelse til bystyret: Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF. Sammen med årsregnskapet forelå årsrapporten og revisjonsberetningen. Avleggelsen av årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetningen er avlagt rettidig og i samsvar med lov og forskrifter. Foretaket har avlagt et årsregnskap for 2014 som viser et netto positivt driftsresultat på kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-. Revisor har avlagt revisjonsberetningen med følgende presisering: «Det vises til note 5, der det er opplyst om pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse for daglig leder. Balanse skal gjenspeile foretakets verdier, og pensjonsmidler samt pensjonsforpliktelser bør vises på foretakets balansekonti. Dette forholdet har ingen betydning for revisjonens konklusjon om regnskapet». Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2014/15. Kontrollutvalget har ingen bemerkning til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg Frivilligsentral KF, og slutter seg til revisors beretning av 12. mars Sarpsborg, Per Gunnar Stordal Leder av kontrollutvalget Kopi: Formannskapet Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) Besøksadresse: Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad Postadresse: Postboks 69, 1601 Fredrikstad Webadresse: Telefon: Telefaks: Tlf. saksbeh.: Orgnr

11 -11-

12 -12-

13 -13-

14 -14-

15 -15-

16 -16-

17 -17-

18 -18-

19 -19-

20 -20-

21 -21-

22 -22-

23 -23-

24 -24-

25 -25-

26 -26-

27 -27-

28 -28-

29 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/174 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 27973/2015 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Sarpsborg /10 Orientering om skatteregnskapet for Sarpsborg kommune Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kemners redegjørelse for skatteregnskapet 2014, tas til orientering Fredrikstad, Vedlegg: 1 Årsrapport for Kemneren i Sarpsborg kommune 2 Kontrollrapport fra skatteetaten Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Skatteetaten har fra 1. juli 2004 i sin helhet oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen. Riksrevisjonen er tildelt ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Det er Stortinget som foretar desisjon av Skatteetatens samlede regnskap. I likhet med tidligere år har kemner lagt frem en årsrapport for hele kemnerkontorets område. I rapporten vises utviklingstrekk og nøkkeltall med utfyllende kommentarer. Vurdering I henhold til tidligere brev fra Skattedirektoratet, skal ikke bystyret/kontrollutvalget behandle skatteregnskapet særskilt. Det stilles heller ikke krav til formell behandling av kontrollrapporten fra Skattefogden. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget kun tar kemnerens redegjørelse for skatteregnskapet for 2014, til orientering. -29-

30 -30-

31 -31-

32 -32-

33 -33-

34 -34-

35 -35-

36 -36-

37 -37-

38 - 38 -

39 -39-

40 -40-

41 -41-

42 -42-

43 -43-

44 -44-

45 -45-

46 -46-

47 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/173 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 27466/2015 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Sarpsborg /11 Uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg kommune Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til Sarpsborg kommune sitt årsregnskap for 2014 som vist i vedlegg 1 til saken. 2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes bystyret med kopi til formannskapet. Fredrikstad, Vedlegg 1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg kommune 2. Revisjonsberetning for 2014 Sarpsborg kommune, datert 14. april Årsregnskapet for Sarpsborg kommune for Kommunens årsrapport Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger I følge kommunelovens 48 skal kommunen for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet , skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. I årsberetning fra kommunen skal det blant annet skal gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme foretakets stilling og resultat. Gjeldende tidsfrister for regnskapsavleggelsen, årsrapport og revisjonsberetning er: kommunens årsregnskap skal være avlagt innen 15. februar etter regnskapsåret -47-

48 kommunens årsrapport utarbeides innen 31. mars revisors beretning skal avgis innen 15. april I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004, 6 - skal kontrollutvalget påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Forskriftens 7 sier videre at når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal kontrollutvalget avgi uttalelse til årsregnskapet før det vedtas i bystyret. Uttalelsen avgis til bystyret og kopi av uttalelsen skal sendes formannskapet. Vurdering Årsregnskapet, årsrapport og revisjonsberetning er avlagt innen gjeldende tidsfrister. Kommunens driftsregnskap 2014 er avlagt med et negativt netto driftsresultat på kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. kr ,-. Revisjonsberetningen er avlagt 14. april 2015, med et forbehold. Anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) på nivået til netto driftsresultat for kommunene er nå redusert fra 3 % til 1,75 2 % for konsernet over tid. Dette skyldes i hovedsak at momskompensasjon fra investeringer ikke lenger skal føres i driften og dermed påvirke indikatoren. I 2014 ble Sarpsborg kommunes netto driftsresultat 1,5 %. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse vises i vedlegg 1 til saken. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget dermed å avgi uttalelse til årsregnskapet 2014 for Moss kommune som vist i vedlegg 1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes til bystyret med kopi til formannskapet. -48-

49 Østfold kontrollutvalgssekretariat Bystyret i Sarpsborg Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2015/ /2015-BJGU Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg kommune. I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget uttalelse til årsregnskapet til bystyret, før det endelig vedtas i bystyremøte. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse er sendt formannskapet. Kontrollutvalget har i møte 21. april 2015 behandlet årsregnskapet 2014 for Sarpsborg kommune. Til kontrollutvalgets behandling forelå årsregnskapet, rådmannens årsrapport og revisjonsberetningen. Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til bystyret: Avleggelsen av årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetningen er avlagt rettidig og i samsvar med lov og forskrifter. Kommunens driftsregnskap 2014 er avlagt med et negativt netto driftsresultat på kr ,- og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-. Investeringsregnskapet samlet sett viser sum finansieringsbehov på kr ,- Investeringsregnskapet er finansiert og avsluttet i balanse. Kontrollutvalget merker seg følgende: - kommunens netto driftsresultat utgjør - 1,5 % av driftsinntektene i Fylkesmannen har tidligere anbefalt nivå på minimum + 2 % for å opprettholde kommunens formue. Kommunestyrets vedtatte ambisjon er minimum + 0,5 %. - Kommunens resultat forklares med svikt i skatt og rammetilskudd på kr. -31 mill., lavere statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester enn budsjettert kr. -14 mill. og økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager kr. 34 mill. kr. Kommuneområdene viser med unntak av oppvekst et samlet mindreforbruk på kr. 11,4 mill. - Kommunens netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er ved utgangen av året 82,9 %, som er en økning fra 75,2 %, i Bystyret vedtok i 2013 et mål om at dette tallet ikke skal overstige 74 %. Revisor har avlagt revisjonsberetning datert 14. april 2015 med et forbehold. Følgende forbehold er påpekt: o Årsbudsjettet er en bindende plan for anvendelsen av kommunens midler i budsjettåret jfr. kommuneloven 46 nr.1. Økonomiske oversikter for drifts- og investeringsregnskapet viser vesentlige avvik i forhold til vedtatt budsjett på Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) Besøksadresse: Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad Postadresse: Postboks 69, 1601 Fredrikstad Webadresse: Telefon: Telefaks: Tlf. saksbeh.: Orgnr

50 Saksnummer 2015/ /2015 overføringsinntekter og -utgifter. Det er også brukt kr av ubundne investeringsfond utover budsjettert beløp og investeringsregnskapet burde ha vært gjort opp med tilsvarende udekket beløp. Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2014/15 Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2014 for Sarpsborg kommune og slutter seg til revisors beretning av 14. april Sarpsborg, Per Gunnar Stordal (s) Leder av kontrollutvalget Kopi: Formannskapet -50-

51 -51-

52 -52-

53 -53-

54 -54-

55 -55-

56 -56-2

57 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 7 Regnskapsskjema 2B Investering... 8 Hovedoversikt Balanseregnskapet Økonomisk oversikt driftsregnskapet Økonomisk oversikt investeringsregnskapet Note 1 Endring i arbeidskapital Note 2 Pensjonsforpliktelser Note 3 - Kommunens garantiforpliktelser Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak m.m Note 5 Aksjer og andeler Note 6.1 Avsetninger og bruk av avsetninger Note 6.2 Avsetning til og bruk av fond Note 7 Kapitalkonto Note 8 (KRS) Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Note 9 (KRS) Politisk og administrativ organisering m.m Note 10 (KRS) Vesentlige poster Note 11 (KRS) Spesifikasjon av vesentlige transaksjoner Note 12 (KRS) Anleggsmidler Note 13 (KRS) Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Note 14 (KRS) Del 1 - Gjeldsforpliktelser - Investeringslån Note 14 (KRS) Del 2 Gjeldsforpliktelser Formidlingslån Note 14 (KRS) Del 3 Gjeldsforpliktelser Rentebytteavtaler Note 14 (KRS) Del 4 Beregning av minste tillatte avdrag Note 15 Rentesikring Note 16 (KRS) Vesentlige forpliktelser Note 17 (KRS) Beregning av gebyrfinansierte selvkosttjenester Note 18 (KRS) Årsverk, ytelser til ledende personer og godtgjørelse til revisor Note 19 (KRS) Forhold ved regnskapsårets slutt Note 20 (KRS) Eksterne gjeldsforpliktelser

58 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Konsesjonskraftsinntekter Andre generelle statstilskudd Andre direkte eller indirekte skatter Ressurskrevende tjenester Mva komp investeringer Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutg., provisjoner, andre finansutg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger/bruk Overført til investeringsregnskap Til fordeling drift Sum fordelt til drift Regnskapsmessig mindreforbruk

59 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Sum fordelt til drift Rådmann 100 Rådmann Sum rådmannen Kommuneområde samfunn, økonomi og kultur 200 Kommunesjef samfunn, økonomi og kultur Enhet økonomi Enhet kemner Enhet plan og samfunnsutvikling Enhet kultur Byjubileet Enhet eiendom og næring Sum kommuneområde samf., økonomi og kultur Kommuneområde helse og sosial 300 Kommunesjef helse og sosial Enhet bolig og omsorg Enhet helse Enhet forebyggende tjenester Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse Enhet helsehuset Sarpsborg Enhet omsorgstjenester Kruseløkka og Tingvoll Enhet omsorgstjenester Tingvoll Enhet omsorgstjenester Borgen Enhet omsorgstjenester Valaskjold Enhet omsorgstjenester Haugvoll Enhet omsorgstjenester sentrum Enhet omsorgstjenester Tune Enhet kjøkken og kantine Enhet boveiledning Baterød og Tune Enhet boveiledning sentrum Enhet boveiledning Skjeberg Enhet NAV Sum kommuneområde helse og sosial Kommuneområde HR 400 Kommunesjef HR Enhet arbeidsgiver Enhet kommunikasjon og service Sum kommuneområde HR

60 Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Kommuneområde oppvekst 500 Kommunesjef oppvekst Enhet utvikling oppvekst Enhet PPT Enhet spesialpedagogiske tiltak Enhet barnevern Enhet Norsksenteret Enhet Alvimhaugen barneskole Enhet Borgen barneskole Enhet Grålum barneskole Enhet Hafslund og Navestad barneskoler Enhet Hafslundsøy barneskole Enhet Hannestad barneskole Enhet Hornnes og Ullerøy barneskoler Enhet Jelsnes barneskole Enhet Kurland barneskole Enhet Lande barneskole Enhet Sandesundsveien barneskole Enhet Tindlund barneskole Enhet Sandbakken barne- og ungdomsskole Enhet Varteig barne- og ungdomsskole Enhet Grålum ungdomsskole Enhet Hafslund ungdomsskole Enhet Kruseløkka ungdomsskole Enhet Tindlund ungdomsskole Enhet barnehager Sarpsborg Enhet barnehager Skjeberg Enhet barnehager Tune Enhet barnehager Varteig og Hafslund Sum kommuneområde oppvekst Kommuneområde teknisk 600 Kommunesjef teknisk Enhet byggprosjekt Enhet byggservice Enhet kommunal teknikk Enhet byggesak, landbruk og kart Sum kommuneområde teknisk Annet 900 Renter og avdrag Reserverte bevilgninger og annet Tap på fordringer Avskrivninger Sum regnskapstekniske ansvar Sum fordelt til drift Regnskapsmessig mindreforbruk

61 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Note Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuttering Avdrag på lån Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Kompensasjon for merverdiavgift Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

62 Regnskapsskjema 2B Investering Investeringsutgift 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 (inkl. budsjettendringer i 2014 og rebevilgning fra 2013) Kommuneområde SØK Kultur Sparta Amfi - kjøleanlegg Verdensteateret Rehabilitering av basseng Sarpsborghallen Oppgradere kunstisbanen Sarpsborg scene, utbedringer Sarpsborg stadion tribune/garderobebygg Nytt kunstgress Sarpsborg stadion Sarpsborg bibliotek- ventilasjon Ny friidrettsanlegg Kalnes Sandbakken idrettsarena Skateanlegg Diverse investeringer kultur - opprusting bygg og anlegg Tilpasninger idrettsbygg Kulturhus/bibliotek Ny trase lysløype Salg av Løypemaskin Jubileumsgave Sparebankstiftelsen Kirken - Diverse (inkl tidl inv Ingedal kirke) Kirkegårdskapasitet, utredning Brannsikring el-anlegg Opparbeiding av gravlund Hafslund Restaurering av grønne arealer og kulturminner Maskiner og utstyr Plan og samfunnsutvikling - Kommunedelplan ny bru over Sarpsfossen Planmidler tverrforbindelse fv Planmidler Vingulmorkveien Vannmiljø Eiendom og næring - Salg av kommunal eiendom Overtagelse av eiendommer fra Borregaard Kjøp av eiendom BNE Kjøp av sykehuset Opparbeidelse næring- og boligfelt Kløvningsten Opparbeidelse tomter Brusemyrveien Regulering boligfelt Pipelund/Delås Regulering boligfelt Maugesten Regulering Bjørnstadmyra/Tunesenter Arkivdepot for IKA Østfold ved Skjeberg administrasjonsbygg Opparbeidelse og ferdigstillelse Guslund Regulering og utbygging næringsfelt Kampenes/Holteskogen Ravneberget nybygg Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom Kjøp av tomt Rudskogen Overtakelse av Ungdomshallen

63 Investeringsutgift 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 (inkl. budsjettendringer i 2014 og rebevilgning fra 2013) Kommuneområde helse og sosial - Kompetansesenter rus og psykisk helse - Villa Tindlund psykiatriboliger Omsorgstjenester - Avdelingskjøkken PDA(håndholdte terminaler) Korttidshjelpemidler Nye moduler Gerica Korttidshjelpemidler,samhandlingreform Velferdsteknologi Valaskjold sykehjem - og omsorgsboliger Nødstrøm sykehjem Rehabilitering og oppgradering av Sarpsborg sykehus Inventar og utstyr Haugvoll - nytt sykehjem Forebyggende tjenester - Hannestad servicesenter Bolig og omsorg - BH- Midlertidig modulbaserte boliger BH- Overgangsboliger Boligsosial handlingsplan Bodalsjordet (12 leiligheter) BH- Diverse planleggings- og reguleringsarbeid Boveiledning - 12 boliger i bofellesskap Kløvningsten Aktivitets. for psy. Utviklingshemmede boliger i bofellesskap Værn Kommuneområde HR - Kommunikasjon og service - Kommunedelplan kommunikasjon Videreutbygging av IKT kommunikasjon Fornyelse og oppgradering IKT utstyr Elektroniske tjenester og publikumsservice IKT som effektiviseringsverktøy Arbeidsgiver - Videreutvikling av elektroniske personalsystemer Kommuneområde Oppvekst - Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne - Rehabilitering av uteområder Sandbakken skole - utvidelse Fysisk tilrettelegging Ventilasjon Kruseløkka skole formingsbygg Ny sentrumsskole, Sannesundveien Kapasitetstiltak - skole Handlingsprogram IKT skoler og barnehager Barnehage - Forprosjekt nye barnehager Midlertidige barnehager Tindlund Barnehagebuss Sandbakken barnehage-midlertidig Nye Tindlund barnehage Rehabilitering av barnehager Nybygg Vestvold barnehage Ny permanent barnehage-sandbakken Lekeapparater barnehager Ny barnehage sentrum Ny Hafslundsøy barnehage Ny barnehage Skjeberg

64 Midlertidig barnehage Hafslundsøy Oppgradering barnehager (Enheter oppvekst) IKT-satsing barnehager (Enheter oppvekst) Barnevern - Oppgradering av familiesenter Kommuneområde Teknisk Park - Kulås, vannskulptur- forprosjekt Kulås Amfi Brygge og turvei Glengshølen Opprusting parker - plasser års stien/innfartsårer Vann - Kommunedelplan VVA,vann Forprosjekter vann Uforutsette prosjekter vann Nybygg Torsbekkdalen Vannledningsnett - Ryesvei Vannforsyning til Nøs, innenfor tomtegrense Vannforsyning til Nøs, utenfor tomtegrense Vannledning Øvre Lande/Bakkeli Vannledningsnett stasjonsbyen(hasliveien) Torsbekk- Brevik Torsbekk - Brevik BT2. separering Tjueklo-Ravneberget rehab.vannledning Sindingsvei vannledning Vannledning Jelsnes- Furuholmen Vannledning Baterød- Hasle Ny Gangbru, vannledning i brua Hafslundsøy- Opsund Vannledning Guslund- Høk Vannledningsnett HP Tekniske installasjoner vann - Baterød vannverk Forprosjekt trykkøkning Ullerøy Oppgradering trykkforsterkere vann inkl. Møllergata Oppgradering høydebasseng Trykkforsterker Gaupefaret, ombygging av ventilkammer Grålum Isesjø vannverk Avløp - Kommunedelplan VVA, andel avløp Forprosjekt avløpsplan Uforutsette prosjekter avløp Nybygg Torsbekkdalen Tiltak avløp HP Avløpsnett - Avløpsanlegg Kalnes/Grålum(utenfor tomtegrense) Ledningsnett Stasjonsbyen Hasliveien Avløpsledning til Nøs, innenfor tomtegrense Separering Øvre Lande/Bakkeli Utløpsledning Sannesund Torsbekk- Brevik Torsbekk - Brevik BT2. separering Ny ledning Tarris -Huken Ryesvei Sindingsvei separering Bryggeriet- Hasle Hasle- Kampenes Ny Gangbru avløpsledning i brua Hafslundsøy- Opsund Avløpsledning Sørbybakken Grålum- Brevikbekken Baneveien - Nordbergveien

65 Tekniske installasjoner avløp - Forprosjekt stasjonsbyen avløp KP Oppgradering avløpspumpestasjoner Oppgradering av Alvim renseanlegg Oppgradering avløpspumpestasjoner inkl. gamle Alvim RA KP 18 Torsbekkdalen Avløp spredt bebyggelse - Solberg /Brandstorp trykk avløpsledning Trykkavløp Øyestad - Høk inkl. pumpestasjon Trykkavløp Rønneld Spredt bebyggelse HP Avfallsbehandling - Nedgravde containere for avfall i sentrum Gatedalen miljø, gassbrønner Nybygg Torsbekkdalen,andel renovasjon Innsamling av hageavfall (beholdere) Samferdsel - Etablering av drosjeholdeplass Sarpsborg nye torg Sarpsborg torg Forbedringstiltak Ellipser Sarpsborg torg Trafikksikkerhetstiltak Oppgradering av veilys private veier Bussholdeplass-univer. utform.(belønningsord.) Utvidelse av kommunal vei Bergheimskogen Støytiltak Rehabilitering av p-plasser/p-automater Bru over Glomma,gang og sykkelvei Boligsoneparkering plasser og automater Forskjønnelse ved innfartsårer Forskjønnelse Torsbekkdalen Gang sykkelvei Bussterminalen- Sandesund (Storgata) Oppgradering av kommunale veier Universell utforming av bysentrum Universell utforming av bussholdeplasser Gatelys tiltak og dataprogram Veidel av hovedplan vann og avløp Gang og sykkelvei rute 3 sentrum Gang og sykkelveier inkl. gatelys (Sykkelbyen nedre Glomma) Gang og sykkelvei rute 3 Hafslundsøy Trafikksikkerhetstiltak 2014 (trygge skoleveier/fartsbegrensende Gågate redusert konsept Gågate inkl. vann og avløp Brannvesenet - Redningsverktøy Nytt øvingsområde brannvesen Verksted og transport - Biler og teknisk utstyr PDA i biler Feievesenet biler Biler maskiner og annet teknisk utsyr Biler og maskiner, vann og avløp Biler og maskiner renovasjon Biler og beredskap brann Biler og maskiner vei/grønt Salg av biler og maskiner Byggesak-landbruk og kart - Utstyr kart og oppmåling

66 Byggservice - Rehabilitering - heis, ventilasjon m.m Miljøtiltak - oljetanker Oppgradering av administrasjonsbygg Utskifting /tilpasning av utelys kommunale bygg Brannoppgradering Heiser Universell utforming kom. bygg Rehabilitering og sikring av bygg ENØK Styrings og varslingsanlegg (Kruseløkka, Hafslund og Ventilasjon og styringsanlegg bygg Øreavrundning -10 Sum investeringsutgift

67 Hovedoversikt Balanseregnskapet Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Eiendeler Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro og bankinnskudd Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak Drift 1) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak Investering 1) Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum egenkapital og gjeld Memoriakonti 0 Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene ) AK = Arbeidskapital

68 Økonomisk oversikt driftsregnskapet Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

69 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond 0 0 Sum finansiering Udekket/udisponert

70 Note 1 Endring i arbeidskapital Note Anskaffelse av midler Anvendelse av midler Anskaffelse minus anvendelse Endring ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater Endring betalingsmidler Sum endring omløpsmidler Sum endring kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital Differanse endring i arbeidskapital

71 Note 2 Pensjonsforpliktelser Sarpsborg kommune har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. For lærere i grunnskolen har kommunen tilsvarende ordning i Statens pensjonskasse (SPK). Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden. KLP SPK PENSJONSKOSTNAD Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse = Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene = Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) Sum amortisert premieavvik Avregning for tidligere år + Administrasjonskostnad = Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnad og sum amortisert premieavvik utgjør samlet pensjonskostnad. Premieavvik Sarpsborg kommune har valgt 7 års amortiseringstid (10 års amortiseringstid i 2013) KLP SPK PREMIEAVVIK Innbet. Premie/tilskudd (ekskl. adm.) Netto pensjonskostnad = Årets premieavvik

72 Sats for arbeidsgiveravgift (14,1 %) AGA av premieavviket AGA av innbet. premie/tilskudd (inkl. adm) (arbeidsgivers andel) Hvis innbetalt premie/tilskudd overstiger netto pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsføres og balanseføres mot kortsiktig fordring. Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere beløp enn den faktiske innbetalte premie/tilskudd, nemlig pensjonskostnaden. Hvis innbetalt premie/tilskudd er lavere enn netto pensjonskostnad, skal premieavviket utgiftsføres og balanseføres mot kortsiktig gjeld. Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et høyere beløp enn den faktiske innbetalte premie/tilskudd. KLP SPK AKKUMULERT OG AMORTISERT PREMIEAVVIK Akkumulert premieavvik Årets premieavvik - Sum amortisert premieavvik = Akkumulert premieavvik AGA av amortisert premieavvik Balanseførte størrelser KLP SPK BALANSEFØRT PENSJONSFORPLIKTELSE Estimat Estimat Estimat Estimat Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler = Netto forpliktelse (før AGA) AGA av (balanseført) netto forpliktelse

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Årsregnskap 2014 Bodø kommune

Årsregnskap 2014 Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.02.2015 14357/2015 2015/1255 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/51 Formannskapet 22.04.2015 15/37 Bystyret 07.05.2015 Årsregnskap 2014 Bodø kommune

Detaljer

Foto: Harald Valderhaug. Tilbake til innhold ÅRSREGNSKAP. Regnskap og noter

Foto: Harald Valderhaug. Tilbake til innhold ÅRSREGNSKAP. Regnskap og noter Foto: Harald Valderhaug Tilbake til innhold ÅRSREGNSKAP 2014 Regnskap og noter ØKONOMISK OVERSIKT Drift Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 14 234 420

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013 KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP Avlagt av rådmannen 27.2.2014 Revidert av Telemark kommunerevisjon IKS Uttalelse fra Kontrollutvalget 22.4.2014 Til behandling i kommunestyret 8. mai 2014 Side 1. Underskriftsblad

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Årsregnskap 2014. Vardø kommune

Årsregnskap 2014. Vardø kommune Årsregnskap 2014 Vardø kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2014 Reg. budsjett 2014 Avvik Driftsinntekter Brukerbetalinger -9 919 597-9 134 784-784 813 Andre salgs- og leieinntekter -17 503 358-16

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP Farsund kommune 31.12. Innhold: Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 15/67 Møtedato/tid: 7.5.215, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall:

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling Fosnes kommune ÅRSREGNSKAP 2008 Økonomiske oversikter med noter Rådmannens innstilling FOTO: KNUT DYPVIK ÅRSREGNSKAP 2008 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e: Økonomiske oversikter og noter Økonomiske

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg Møtested: Rådhuset, møterom Sarpsborg 11 Tidspunkt: 29.04.2014 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166, eller

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak NAMSOS KOMMUNE Kommunestyrets vedtak ÅRSREGNSKAP 2013- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18734/2014 2014/1911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Formannskapet 23.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Jessheim friidrettsstadion

ÅRSREGNSKAP 2011. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Jessheim friidrettsstadion ÅRSREGNSKAP Jessheim friidrettsstadion Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 3 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer