Deanu gielda - Tana kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deanu gielda - Tana kommune"

Transkript

1 Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller på e-post til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 27. oktober 2016 Frank M. Ingilæ Leder 1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 14/2016 PS 15/2016 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste PS 16/2016 Godkjenning av protokoll fra PS 17/2016 PS 18/2016 PS 19/2016 PS 20/2016 PS 21/2016 PS 22/2016 Elektronisk avkryssing i manntallet ved stortingsvalget 2017 Endringer og fastsetting av stemmekretser ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017 Todagersvalg ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017 Fastsetting av åpningstider på valgtinget for stortingsvalget og sametingsvalget 2017 Godtgjørelse for stemmestyrene ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017 Oppnevning av sekretær for valgstyret og opptellingsvalgstyret for stortingsvalget og sametingsvalget / / / / / /1062 PS 23/2016 Referatsaker/Orienteringer VAS /357 RS 8/2016 RS 9/2016 Stortingsvalget og sametingsvalget fastsetting av valgdag Endringer i valgloven - brev til kommuner og fylkeskommuner om ikrafttredelse av vedtak 2016/ /3060 RS 10/2016 Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen 2016/1062 PS 14/2016 Godkjenning av innkalling PS 15/2016 Godkjenning av saksliste PS 16/2016 Godkjenning av protokoll fra

3 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret 17/ Elektronisk avkryssing i manntallet ved stortingsvalget 2017 Rådmannens forslag til vedtak Valgstyret vedtar at kommunen innføres elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen som en permanent ordning fra og med stortingsvalget Saksopplysninger Stortinget vedtok i juni 2016 flere endringer i valgloven som vil få innvirkning for gjennomføringen av stortingsvalget Blant endringene ble det tilføyd en ny bestemmelse i 9-5 a om elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen innføres som et permanent, frivillig tilbud til alle kommuner. Alle kommuner som ønsker det, kan benytte seg av ordningen under stortingsvalget Hensikten med å innføre elektronisk avkryssing i manntallet er at dette vil effektivisere valgavviklingen på valgdagen både for velgere og valgfunksjonærer. Dette gjelder både i valglokalet, under opptellingen og ved valgoppgjøret. I tillegg vil elektronisk avkryssing redusere antall feilavkrysninger i manntallet, da valgfunksjonærer gjerne benytter strekkoden på valgkortet for å slå opp velgeren i manntallet. Bruk av elektronisk avkryssing i manntallet vil videre føre til en mer ensartet valghandling for velgeren, uavhengig hvor i kommunene man stemmer. Dette er fordi man vil fjerne bruken av konvolutter for velgere som avgir sin stemme i en annen krets enn vedkommende er manntallsført i. Dette vil også i større grad sikre prinsippet om hemmelig valg. 3

4 Det er ved innføring av elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen en forutsetning at dette innføres i samtlige av kommunenes kretser. Det er fortsatt slik at velgeren tilhører (manntallsført) en bestemt krets. Velgeren kan imidlertid stemme hvor som helst i kommunen. Dersom en velger på valgdagen stemme i en annen krets enn den vedkommende er manntalls ført i, vil stemmeseddelen telles opp i den kretsen hvor velgeren faktisk møtte opp av avga sin stemme. Dette har bakgrunn i at det ikke er mulig å spore stemmeseddelen som er lagt rett i en urne sammen med andre stemmesedler Når det gjelder sametingsvalget og en eventuell lik ordning med elektronisk avkryssing i manntallet, så er det jf. forskrift om valg til sametinget ikke forskriftsfestet at det er mulig med elektronisk avkryssing i manntallet for sametingsvalget. Ett kort e-postsvar fra sametinget sier at elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen diskuteres i forbindelse med endring av valgforskriften. Til orientering så har det ved de siste valgene vært elektronisk avkryssing i manntallet i forbindelse med mottak av forhåndsstemmer i egen kommune. Dette har fungert veldig bra. Valgdirektoratet anbefaler kablet løsning i alle valglokaler, da dette er den sikreste måten å sørge for stabil nettilgang. IT-avdelingen melder at de vil sørge for en kablet nettløsning i kretsene Sirma, Tana bru, Austertana og Boftsa. I Båteng-kretsen er det også mulig å bruke kablet nettløsning. Det er videre viktig å sørge for gode back-up løsninger i tilfelle tilgangen er ustabil eller faller helt ut. Mulige back-up løsninger vil kunne være trådløst nett, eller kjøpt rutere med 4G-nettilgang. Det er ikke anledning å benytte papirmanntall som back-up. IT vil sørge for god back-up i samtlige kretser. Ved en innføring av elektronisk avkryssing i manntallet vil det måtte benyttes PC-er i alle valglokaler. Ved rekruttering av medlemmer til stemmestyrene vil det være nødvendig med personer med kompetanse i bruk av PC. Vurdering 4

5 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret 18/ Endringer og fastsetting av stemmekretser ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017 Rådmannens forslag til vedtak I medhold av valglovens 9-3 og delegert myndighet vedtar valgstyret at Tana kommune deles inn fem stemmekretser ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017: Krets 01 Sirma Krets 02 Polmak/Båteng Krets 03 Tana Bru Krets 04 Austertana Krets 05 Boftsa Krets 06 - Polmak/Alleknjarg nedlegges fra og med valget i Manntallsførte i kretsen overføres til krets 03 - Tana bru. Sentral matrikkelmyndighet orienteres om endringen i stemmekretsinndelingen. Saksopplysninger Valgloven 9-3 (1) sier at Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. (.).Valgstyret er gitt delegert myndighet til å avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Valgstyret skal i denne saken fastsette hvor mange stemmekretser kommunen skal ha ved stortingsvalget og sametingsvalget Ved tidligere valg har kommunen hatt seks stemmekretser: Sirma, Polmak/Båteng, Tana bru, Austertana, Boftsa og Polmak/Alleknjarg. 5

6 Når valgstyret skal avgjøre hvilke stemmekretser kommunen skal ha, må det sees i sammenheng med bl.a evalueringer fra tidligere valg, samt egen sak til valgstyret/kommunestyret om kommunen skal ha permanent elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. Rådmannen har innstilt på at kommunen innfører elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen (se egen sak). Dersom kommunen vedtar å innføre elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen, er det en forutsetning at dette innføres i samtlige av kommunenes kretser. Valgstyret må derfor ta hensyn til at det det finnes lokaler i stemmekretsene som har stabil og god nok nettilgang (kablet løsning) og at en har på plass en gode back-oppløsninger til nettilgangen. Valgdirektoratet anbefaler kablet løsning i alle valglokaler. IT-avdelingen melder at det er kablet nettløsning i kretsene Sirma, Tana bru, Austertana og Boftsa. I Båteng-kretsen er det også mulig å bruke kablet nettløsning. I Polmak/Alleknjarg er det ikke noe form for kablet nettløsning. Varanger Kraft har gitt tilbud om fiber til Polmak grendehus på ,- i etablering og 1 måned VLAN til 5990,-. Ved forrige stortings- og sametingsvalget i 2013 var tilbakemelding/evaluering fra leder i kretsen om det er nødvendig med valgting i Polmak/Alleknjarg. Kretsen hadde i 2013 under 100 manntallsførte. Evaluering internt i administrasjonen var at valgstyret burde ta en diskusjon om det er nødvendig å ha seks stemmekretser i kommunen. Ved valget i 2015 hadde administrasjonen slik vurdering når valgstyret skulle bestemme hvor mange stemmekretser kommunen skulle ha: Det har de siste årene vært en nedgang i antall stemmeberettigede i Tana (manntallsførte), og ser en spesielt på de minste kretsene Sirma, Polmak/Båteng og Polmak/Allkenjarg er det så vidt over 100 manntallsførte i hver av kretsene. I hver av kretsene mottas det omtrent 60 valgtingstemmer. Ved stortingsvalget i 2013 hadde Polmak/Alleknjarg mindre enn 100 manntallsførte i kretsen, og kretsen mottok 62 valgtingsstemmer. Legger en til grunn tilbakemeldinger fra lederne i stemmestyrene i disse kretsene, og da spesielt i Polmak/Alleknjarg som stiller spørsmål om det er nødvendig med valgting i kretsen, bør valgstyret vurdere om en nå skal nedlegge noen kretser. Rådmannen mener at det ikke er noe i veien for at de som manntallsført i Polmak/Alleknjarg kan overføres til Tana bru krets. Dersom valgstyret ønsker å legge ned noen kretser vil det da være nødvendig å lage sak til kommunestyret for å gjøre kretsendringer. Rådmannen mener likevel at en ved valget i 2015 opprettholder seks stemmekretser, og at man til stortingsvalget/sametingsvalget i 2017 lager egen sak om kretsjusteringer/- nedleggelser. Avstanden til nærmeste valglokale for manntallsført i Polmak/Alleknjarg vil for de som bor lengst unna være på omtrent 20 km. For de som bor i Alleknjarg vil avstanden være omkring 15 km. Ser en på avstanden for velgere som er manntallsført i andre stemmekretser så vil velgere i Polmak/Alleknjrag ha kortere vei til valglokale enn andre selv etter at de overføres til Tana bru krets. Velgere som bor i Vestertana/Sjursjok har ca 33 km til nærmeste valglokale, de i Torhop ca 21 km, de som er manntallsført i Tana bru krets og som har den lengste vei til valglokalet i Tana bru så er den på ca 28 km, og de som bor i Petterlund ca 22 km. Velgere med lang avstand til stemmelokaler kommer i hovedsak med bil, men eldre velgere som ikke kjører selv har behov for å dele transport med andre. 6

7 Stemmekretsene i Tana kommune har i hovedsak lagt fast over lang tid. Sist det ble gjort endring i stemmekretsinndelingen var ved valget i Da var det kun en grensejustering ved at Gardak/Holmesund/Lismajok-området ble overført til Tana bru krets etter av valglokalet i kretsen ble flyttet fra gamle Polmak skole til Båteng. Denne endringen førte ikke til en nedgang i avgitte stemmer i de berørte kretsene totalt. Navnet på stemmekretsen i Tana bru foreslås ikke endret, men at den fortsatt navngis ut i fra geografisk plassering. Vurdering Rådmannen innstiller til valgstyret på at kommunen inndeles i fem stemmekretser fra og med valget i Når en foreslår en nedlegges av stemmekretsen i Polmak/Alleknjarg og slå den sammen med Tana bru krets er det flere argumenter for det. Det vises ført og fremst til sak om stemmekretser ved forrige valg der rådmannen innstilte på å opprettholde alle kretser, men at en ved neste valg ville lage sak om nedlegges og overføre manntallsførte til Tana bru krets. Med bakgrunn i en positiv utvikling med hensyn til innføring av elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen ved kommende valg, tilbakemelding/evaluering og vurderinger i fra forrige valg foreslås det at stemmekretsen Polmak/Alleknjarg nedlegges. Det er ikke ønskelig med store endringer i stemmekretsinndelingen over kort tid, da mange velgere har en sterk tilhørighet til stemmelokalet. Kretsen Polmak/Alleknjarg er den minste kretsen og hadde ved forrige stortingsvalg under 100 manntallsførte. Kretsen måtte ved valget i 2013 telle opp stemmene sammen med Polmak/Båteng kretsen pga. av for få manntallsførte til å telle opp i egen krets. Det har de siste valgene blitt mottatt omkring 60 valgtingsstemmer i kretsen. En nedleggelse kan føre til protester fra velgere kretsen som kan sees i sammenheng med at mindre lokalsamfunn blir tappet for samlende funksjoner, og mer enn at nedleggingen medfører at velgerne ikke har gode muligheter til avgi sin stemme. I dag er muligheten for å avgi stemme til stortings- og sametingsvalget stor. Tidligstemmegivningen starter 1. juli, mens ordinær forhåndsstemming foregår fra 10. august og fram til siste fredag før valgdagen. Stemmemottak for forhåndsstemming forgår alltid på Tana rådhus. Flere benytter anledning til å forhåndsstemme, og flere fra kretsen Polmak/Alleknjarg er innom Tana bru i løpet av denne perioden, og kan således avgi sin stemme til valget. I tillegg kan velgerne avgi valgtingsstemme i hvilket som helst stemmelokale i kommunen. I Tana bru kretsen er det todagersvalg (søndag og mandag) med gode åpningstider. For å gi velgerne i kretsen en mulighet til å stemme til valget, er det muligheter for at det gjennomføres forhåndsstemmegivning i kretsen en dag siste uke før valget. Avstanden til nærmeste valglokale for velgerne i Polmak/Alleknjarg vil ved en nedlegges være omtrent km. Sett i forhold til andre kretser så vil flere velgere i kretsen ha kortere vei til nærmeste valglokale selv etter at velgerne er overført til Tana bru krets. Det er fra valget 2017 mulig for kommunene å bestemme og innføre elektronisk avkrysning i manntallet på valgdagene. Det er et fremskritt og vil føre til en bedre og mer lik valgavvikling. Et krav om innføring av elektronisk avkryssing i manntallet er at alle stemmekretser har denne ordningen. I Polmak/Allknjarg har som den eneste kretsen ikke kablet nettilgang. Det er svært viktig med god og stabil nettilgang på valgdagene, og ved ustabil nettilgang vil det da være nødvendig med utstrakt bruk av stemmegivning i beredskapskonvolutter. 7

8 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret 19/ Kommunestyret Todagersvalg ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017 Rådmannens forslag til vedtak I medhold av valglovens 9-2 (2) vedtar kommunestyret å holde stortingsvalg og sametingsvalg også søndag 10. september i samtlige stemmekretser: Krets 01 - Sirma Krets 02 - Polmak/Båteng Krets 03 - Tana bru Krets 04 - Austertana Krets 05 - Boftsa Saksopplysninger I statsråd 22. april i år er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget fastsatt til mandag 11. september Fastsetting av valgdag reguleres etter 9-2 i valgloven, samt Forskrift om valg til sametinget 47. Hvert enkelt kommunestyre kan selv vedta at det på ett eller flere stemmekretser i kommunen skal holdes valg også dagens før den offisielle valgdagen. Stortinget vedtok 13. juni 2016 flere endringer i valgloven som vil få innvirkning for gjennomføringen av stortingsvalget Endringene trådte i kraft 1. juli

9 Når det gjelder todagersvalg er det nå ikke lenger mulig å vedta et slikt forslag med mindretall i kommunestyret, jf. valgloven 9-2 (2). Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. Det er valgstyret, som etter delegert myndighet, fastsetter hvor mange stemmekretser kommunen skal ha. Fra og med valget i 2009 har Tana kommune hatt todagersvalg i samtlige stemmekretser. Det har de siste årene vært en viss nedgang i antall stemmeberettigede i Tana (manntallsførte) ved stortingsvalget, mens sametingsvalget har hatt en liten økning. Tar en utgangspunkt i avgitte ordinære valgtingsstemmer for de tre minste kretsene for stortingsvalget, sametingsvalget og kommunestyre- og fylkestingsvalget viser den følgende: Ved stortingsvalget og sametingsvalget i 2009 Åpningstider på søndag i alle kretser 12:00 20:00 Stortingsvalget: I de tre minste kretsene ble det i snitt mottatt 43 stemmer på søndag, mens det på mandag ble mottatt 38 (dette var før kretsgrensejustering av Polmak/Båteng Tana bru) Sametingsvalget: 33 søndag, 29 mandag Ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2011 Åpningstider på søndag i alle kretser 15:00 18:00, unntatt i Tana bru 12:00 20:00 I de tre minste kretsene ble det i snitt mottatt 26 stemmer på søndag, mens det på mandag ble mottatt 36. Ved stortingsvalget og sametingsvalget i 2013 Åpningstider på søndag i alle kretser 15:00 18:00, unntatt i Tana bru 12:00 20:00 Stortingsvalget: I de tre minste kretsene ble det i snitt mottatt 27 stemmer på søndag, mens det på mandag ble mottatt 36. Sametingsvalget: 23 søndag, 37 mandag Ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2015 Åpningstider på søndag i alle kretser 15:00 18:00, unntatt i Tana bru 15:00 20:00 I de tre minste kretsene ble det i snitt mottatt 24 stemmer på søndag, mens det på mandag ble mottatt 37. Kommunen vil legge til rette for av det ved valget i 2017 skal gjennomføres elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. Det betyr at velger kan stemme i hvilken som helst stemmekrets på samme måte som om velger skulle stemme i den kretsen en er manntallsført i. Bruk av særskilte konvolutter for velger som stemmer i en annen krets enn den en er mannstallført forsvinner. Ordningen ved stemmegivningen vil da ikke avviker i forhold til om velger skulle avgi sin stemme i egen krets. Vurdering Kommunestyret skal i denne saken bestemme om kommunen fortsatt skal ha todagersvalg i samtlige stemmekretser eller om det kun skal være søndagsåpne valglokale i noen av kretsene. Rådmannen foreslår at det holdes søndagsåpent i samtlige stemmekretser. 9

10 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret 20/ Kommunestyret Fastsetting av åpningstider på valgtinget for stortingsvalget og sametingsvalget 2017 Rådmannens forslag til vedtak I medhold av valglovens 9-3 (2) vedtar valgstyret følgende åpningstider for stortingsvalget og sametingsvalget 2017: Stemmekrets Åpningstid Søndag 10. sept. Åpningstid Mandag 11. sept. 01 Sirma kl. 17:00 20:00 kl. 10:00 18:00 02 Polmak/Båteng kl. 17:00 20:00 kl. 10:00 18:00 03 Tana Bru kl. 17:00 20:00 kl. 10:00 20:00 04 Austertana kl. 17:00 20:00 kl. 10:00 20:00 05 Boftsa kl. 17:00 20:00 kl. 10:00 20:00 Saksopplysninger Fastsetting av tid og sted for stemmegivningen reguleres etter 9-3 i valgloven. Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivning. Stemmegivingen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige grunner foreligger. Kommunestyre kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta å holde valglokalene åpne lengre enn det det valgstyret har vedtatt. Slikt vedtak må treffes senest 10

11 samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21. Saken sendes som referatsak til kommunestyret. Ved valget i 2015 hadde alle kretser i kommunen søndagsåpne valglokaler med åpningstid 15: 18, unntatt Tana bru krets som hadde På den offisielle valgdagen (mandag) hadde Tana bru krets åpnet 09 18, mens resten av kretsene hadde åpent 10:00 18:00. Ved forrige valg opplevde en at det ved Tana bru krets kom noen få velgere for å avgi stemme etter at valglokalet var stengt (kl. 18:00). Åpningstidene for valget er godt annonser i media og på kommunens hjemmeside. I tillegg mottar alle velgere valgkort der åpningstidene tydelig kommer fram. I Tana har det ved tidligere valg vært vanlig å stenge valglokalene kl. 18:00 på den offisielle valgdagen (mandag). Loven sier at stemmegivningen mandag ikke kan foregå senere enn kl. 21. Media har hatt en tendens til å annonsere i sine sendinger på TV at valglokalene i landet stenger kl. 21. Men en slik annonsering fra media kan det føre til misforståelser blant velgerne som da kommer til stengte valglokaler. Ser en på åpningstidene for nabokommuner ved valget i 2015 hadde Sør-Varanger, Vadsø og Båtsfjord søndagsåpent kl Nesseby hadde søndagsåpent kl Gamvik, Berlevåg og Vardø hadde ikke søndagsåpent. På mandagen stengte flere kommuner senere enn det som har vært praksis i Tana kommune. Vardø stengte kl. 21, mens Sør-Varanger, Båtsfjord, Berlevåg og Vadsø stengt de fleste kretsene kl. 20. Nesseby stengte kl. 18, mens i Gamvik stengte den største valgkretsen kl. 19. Vurdering Valgstyret skal i denne saken ta stilling til hvilke åpningstidene kommunen skal ha på valgdagene. Rådmannen vurderer det slik at en kan endre åpningstiden på søndag til kl. 17:00 20:00 i samtlige stemmekretser. Tidligere har valglokalene åpnet k. 15:00, men denne kan med fordel endres til kl. 17:00. På mandag vurderes det slik at de to minste kretsene stenger kl. 18:00, mens de tre største kretsene stenger kl. 20:00. Alternativt er å opprettholde samme åpningstider på mandag som ved tidligere valg da en stengte alle valglokaler kl. 18:00. Når en foreslår at valglokalene i de tre største kretsen skal holde åpent til kl. 20:00 vil det bety at valgresultatene vil blir tilsvarende forsinket. Alle stemmene i kommunen telles opp manuelt. Det er lange avstander fra stemmelokaler til endelig opptellingssted på rådhuset. En kan da regne med at endelig opptelling for de største kretsene ikke vil starte før nærmere kl. 21:00. Rådmannen mener at det er viktigere å gi velgerne mulighetene til å stemme, enn at valgresultatene blir noe forsinket i forhold til tidligere valg. 11

12 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret 21/ Godtgjørelse for stemmestyrene ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017 Rådmannens forslag til vedtak Godtgjørelse til stemmestyrene ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017: Leder godtgjøres med kr. pr. påbegynte time Øvrige medlemmene godtgjøres med kr. pr. påbegynte time (godtgjørelsen gjelder også i forbindelse med opplæring av stemmestyrene) Kjøregodtgjørelse betales etter statens satser Saksopplysninger Det er opp til kommunen på fritt grunnlag å bestemme godtgjørelsen for stemmestyrene. I hvert valglokale i kommunen skal et eget stemmestyre lede gjennomføringen av valget på valgdagen(e). Stemmestyrene skal bestå av minst tre medlemmer. Ved sist valg i 2015 var det fire faste medlemmer og to varamedlemmer i alle stemmekretsene med unntak av Tana bru krets som hadde fem faste medlemmer og tre varamedlemmer. Ved de siste valgene har godtgjørelsen vært slik: Leder av stemmestyret Medlem av stemmestyret Valget 2007 kr. 170,- pr. påbegynte time kr. 150,- pr. påbegynte time Valget 2009 kr. 170,- pr. påbegynte time kr. 150,- pr. påbegynte time Valget 2011 kr. 180,- pr. påbegynte time kr. 160,- pr. påbegynte time Valget 2013 kr. 200,- pr. påbegynte time kr. 180,- pr. påbegynte time Valget 2015 kr. 200,- pr. påbegynte time kr. 180,- pr. påbegynte time 12

13 Godtgjørelsen har ikke vært endret de to siste valgene. Saken legges fram uten innstilling på godtgjørelse. Vurdering Stemmestyrene gjør en svært viktig jobb på valgdagene og en god godtgjørelse for arbeidet de utfører er nødvendig. Ved innføring av elektronisk avkryssing i manntallet i samtlige kretser er det nødvendig med større datakunnskaper blant medlemmene i stemmestyrene. 13

14 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret 22/ Oppnevning av sekretær for valgstyret og opptellingsvalgstyret for stortingsvalget og sametingsvalget 2017 Leder av valgstyret sitt forslag til vedtak 1. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne sekretær for valgstyret for stortings- og sametingsvalget, samt sekretær for opptellingsvalgstyret for sametingsvalget i Østre valgkrets. 2. Valgstyrets leder gis sammen med valgstyrets sekretær delegert vedtaksmyndighet i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Saksopplysninger Valgstyret har delegert myndighet til å oppnevne valgsekretær, etter forslag fra valgstyrets leder. Ved de siste valgene har Frode Gundersen fungert som valgstyrets sekretær med Aslaug Iversen som valgmedarbeider. Rådmannen stiller til rådighet nødvendig antall medhjelpere for valgstyret til praktisk valgarbeid ved behov. Jf. reglement for delegert myndighet er valgstyret også samevalgstyre for sametingsvalget og opptellingsvalgstyre for Østre valgkrets (sametingsvalget), med mindre annet er bestemt av kommunestyret selv. Det betyr at vedkommende som oppnevnes som valgstyrets sekretær også fungerer som sekretær for samevalgtyret og er opptellingsansvarlig for Østre valgkrets. 14

15 Vurdering 15

16 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret 23/ Referatsaker/Orienteringer VAS Rådmannens forslag til vedtak Saken tas til orientering. Saksopplysninger Det vil bli gitt orientering om: - endringer i valgloven - om sametingsvalget / høring om endring i forskrift Det kan i møte bli gitt andre orienteringer. Vurdering 16

17 Stortinget Sametinget Departementene Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene De registrerte politiske partiene Deres ref Vår ref Dato 16/ Stortingsvalget og sametingsvalget fastsetting av valgdag - Valgloven 9-2 (1) lyder: Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag. I statsråd 22. april 2016 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2017 fastsatt til mandag 11. september Hvert enkelt kommunestyre kan i medhold av valgloven 9-2 (2) bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 10. september Med hilsen Siri Dolven (e.f.) avdelingsdirektør Marie Svendsen Mjøsund seniorrådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Kopi: Valgdirektoratet Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler Postboks 8112 Dep Akersg Marie Svendsen NO-0032 Oslo Org no. Mjøsund

18 Fylkesvalgstyrene Valgstyrene Deres ref Vår ref Dato 16/ Orientering om endringer i valgloven Stortinget vedtok 13. juni 2016 flere endringer i valgloven som vil få innvirkning for gjennomføringen av stortingsvalget Endringene trer i kraft 1. juli Departementet gjør valgstyrene i kommunene og fylkesvalgstyrene oppmerksom på at følgende endringer er vedtatt: Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen innføres nå som et permanent, frivillig tilbud til alle kommuner. Alle kommuner som ønsker det, kan benytte seg av ordningen under stortingsvalget Oppfølgingen av dette vil skje av Valgdirektoratet, som er ansvarlige for opplæringen i EVA. Det vil bli forskriftsfestet en beredskapsprosedyre lik den som allerede benyttes under forhåndsstemmegivningen. Endret frist for godkjenning av forhåndsstemmer Fristen for å godkjenne forhåndsstemmer flyttes fra valgdagen kl. 21 til tirsdag etter valgdagen kl. 17. Fristen for å søke seg innført i manntallet flyttes tilsvarende. Fristendringen skal sikre at flest mulig forhåndsstemmer avgitt innenfor lovens frister teller med i valgoppgjøret. Todagersvalg Kommunestyret kan selv vedta at det kan holdes valg på søndag før valgdagen. Det er ikke lenger mulig å vedta et slikt forslag med mindretall i kommunestyret. Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler Postboks 8112 Dep Akersg Sissel Lian NO-0032 Oslo Org no

19 I tillegg er det gjort en presisering av valglovens regler for fritak for kandidater ved fylkestings- og kommunestyrevalg, som understreker at kandidatene ikke kan kreve seg fritatt etter at de har blitt valgt. Med hilsen Siri Dolven (e.f.) avdelingsdirektør Sissel Lian rådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Side 2

20 Valgstyrene Deresref.: Vår ref.: 2016/126 Dato: Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen Valgdirektoratetvisertil brevfra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av angåend endringeri valgloven.blant endringeneble dettilføyd enny bestemmelsei 9-5 a om elektroniskavkryssingi manntalletpåvalgdagen.med dettebrevetønskerdirektoratetå gi valgstyrenei kommunenenoe utfyllendeinformasjonom hvaenovergangtil elektronisk avkryssingvil innebære. Elektroniskavkryssingi manntalletharblitt gjennomførtsomet forsøkveddetre siste valgene.evalueringeneharvist at kommunenesomhardeltatti forsøketharværtsvært fornøyde,og ønskerikke å gåtilbaketil rutinenmedpapirmanntall.hensiktenmedå innføre elektroniskavkryssingi manntalletsomenpermanentfrivillig ordning,er at dettevil effektiviserevalgavviklingenpåvalgdagenbådefor velgereog valgfunksjonærer.dettegjelder bådei valglokalet,underopptellingenog vedvalgoppgjøret.i tillegg vil elektroniskavkryssing redusereantalletfeilavkrysningeri manntallet,davalgfunksjonærengjernebenytterstrekkoden påvalgkortetfor å slåoppvelgereni manntallet.bruk av elektroniskavkryssingi manntallet vil videreføretil enmerensartetvalghandlingfor velgeren,uavhengigav hvor i kommunen manstemmer.dettefordi manvil fjernebrukenav konvolutterfor velgeresomstemmeri en annenkretsennvedkommend er manntallsført.dettevil ogsåi størregradsikreprinsippetom hemmelige valg. Dersomkommunenvelgerå benyttesegav denneordningen,er detenkeltehensynsommåtas i planleggingenav valggjennomføringen.valgdirektoratetønskerå skisseredisse,slik at kommuneni bestmulig gradkanforberedesegtil nesteårsvalg. Utstyr/nettilgang Dersomkommunenønskerå innføreelektroniskavkrysningi manntalletpåvalgdagen,er det Postadresse Postboks2080 NO-3101Tønsberg Kontoradresse Rambergveien9 3115Tønsberg Telefon Org no Saksbehandler Lise Merkesdal Tlf

21 en forutsetning at dette innføres i samtlige av kommunens kretser. Kommunen må forsikre seg om at det er stabil nettilgang i alle valglokalene på valgdagen. Direktoratet vurderer at det kan være hensiktsmessig å undersøke dette i forkant av valgdagen. Valgdirektoratet vil anbefale en kablet nettløsning, da dette er den sikreste måten å sørge for stabil nettilgang. Videre er det viktig å sørge for gode back-up løsninger på nettilgangen, i tilfelle tilgangen er ustabil. Mulige back-up løsninger vil kunne være trådløst nett, eller kjøpte rutere med 4Gnettilgang. Det kan være fordelaktig å få bistand fra eventuelle IT-ansvarlige i kommunen til dette arbeidet. Merk at det ikke er anledning til å benytte papirmanntall som en back-up løsning. Dersom kommunen velger å benytte seg av elektronisk avkryssing i manntallet, er dette det eneste manntallet som skal benyttes for avkryssinger. Ved en innføring av elektronisk avkrysning i manntallet, vil kommunen måtte benytte PC-er i alle valglokalene. Kommunen må derfor sørge for at det finnes tilstrekkelig antall PC-er til å håndtere velgermassen i valglokalene. Dersom kommunen må kjøpe inn nye PC er til dette formålet, er det viktig at det settes av midler i valgbudsjettet til dette. Betydning for rutiner Fremmede stemmer Elektronisk avkryssing i manntallet vil bety en rutineendring for kommunene. For kommuner med flere kretser, vil man ikke lenger motta fremmede stemmer. Dette skyldes at et elektronisk manntall vil gi tilgang til manntallet for hele kommunen. Velgeren kan da gå til hvilken som helst valglokale i kommunen, avgi stemmen rett i urnen og bli krysset av i manntallet. Denne rutineendringen innebærer dermed at kommunen ikke trenger å behandle fremmede stemmer etter at valglokalene er stengt. Kommunene må imidlertid forholde seg til en ny stemmetype, kalt beredskapsstemmer. Beredskap Dersom kommunen opplever å miste tilgang til nettet i løpet av valgdagen, og ikke greier å få koblet til back-up løsningen, må kommunen benytte en beredskapsrutine. Ved en eventuell beredskapssituasjon, må stemmegivninger avlegges i konvolutt. Det vil foreligge spesifikke oransje beredskapskonvolutter som skal benyttes i dette tilfellet. Beredskapsstemmene må behandles sentralt i kommunen etter at valglokalene er stengt. Det er ikke anledning for kommunen å benytte beredskapsrutinen i stedet for elektronisk avkryssing. Dersom kommunen velger å benytte elektronisk manntall, skal dette være tilgjengelig i alle kommunens valglokaler. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med en forskrift for en beredskapsprosedyre. Denne vil være mye tilsvarende den som allerede benyttes under 2

22 forhåndsstemmeperioden. Kretsvise resultater Det er fortsatt slik at velgeren tilhører en bestemt krets. Velgeren kan imidlertid stemme hvor som helst i kommunen. Når velgeren slipper stemmeseddelen rett i urnen, vil det ikke være mulig å spore denne tilbake til vedkommende. Stemmeseddelen må derfor telles opp i den kretsen hvor velgeren faktisk møtte opp og avga sin stemme. Dette innebærer at kretsvise resultater og oppmøteprosent kan bli noe annerledes fra tidligere år. Det er viktig å merke at resultater og oppmøteprosent ikke blir feil, men de vil gjelde for faktisk oppmøte og resultat i den aktuelle kretsen. Videre så vil det ikke bli noe forskjell i resultater og oppmøteprosent totalt for hele kommunen. Mer informasjon om elektronisk avkryssing i manntallet vil komme på Valgmedarbeiderportalen. Det vil også bli gitt innføring i bruken av elektronisk avkryssing under opplæringen for valgmedarbeiderne våren Ved eventuelle spørsmål, kan dette rettes til Med hilsen Elin Olderlund avdelingsleder Lise Merkesdal rådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Kopi: fylkesvalgstyrene 3

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3624. Valgstyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3624. Valgstyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3624 Sign: Dato: Utvalg: Valgstyret 17.10.2016 REFERATLISTA - VALGSTYRET 17. OKTOBER 2016 1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset Frosta kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Valgstyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 01.11.2016 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 80 88 00, fax 74 80 88 09 eller

Detaljer

Innkalling for Valgstyret. Saksliste

Innkalling for Valgstyret. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Valgstyret Møtedato: 26.10.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 19:00-19:30 Saksnr Tittel Saksliste 005/16 Stortings- og sametingsvalget 2017. Tidspunkt

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Valstyret Innkalling til møte i Valstyret Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 06.02.2017 Kl.14:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møteinnkalling 8/16 16/3265 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET TIDPSUNKT FOR STEMMEGIVNING

Møteinnkalling 8/16 16/3265 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET TIDPSUNKT FOR STEMMEGIVNING FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 15.11.2016 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.11.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Valgstyret Møtested: Dato: Formannskapssalen, Halden rådhus Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Valgstyret Møtested: Dato: Formannskapssalen, Halden rådhus Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Dato: Formannskapssalen, Halden rådhus 07.03.2017 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Valstyre. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Valstyre. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Valstyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 29.09.2016 Møtetid: 16.30 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

INNFØRING AV ELEKTRONISK AVKRYSSING I MANNTALL PÅ VALGDAGEN OG EVT. ENDRING AV ANTALL VALGKRETSER

INNFØRING AV ELEKTRONISK AVKRYSSING I MANNTALL PÅ VALGDAGEN OG EVT. ENDRING AV ANTALL VALGKRETSER Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.02.2017 2016/378-6 / 010 Anne-Grete Glemming 37 17 02 40 anne.grete.glemming@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Valgstyre 14.02.2017 INNFØRING AV ELEKTRONISK AVKRYSSING

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Elektronisk manntall på valgdagene. Lovhjemmel: Valgloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Elektronisk manntall på valgdagene. Lovhjemmel: Valgloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/986 Lnr.: 18490/16 Ark.: 011 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad Elektronisk manntall på valgdagene Lovhjemmel: Valgloven Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommune innfører bruk

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen, Tana rådhus Dato: 09.09.2013 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

INNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.09:00. Utval:

INNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.09:00. Utval: INNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 28.11.2016 Tid: kl.09:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til post@fusa.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Møterom, Tana Videregående skole Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2

Saksframlegg. Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2 Saksframlegg Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG OG VALGKRETSER, SAMT INNFØRING AV ELEKTRONISK

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Valstyret Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 08.11.2016 Tid: 14:00 Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste. Valgstyret

Møteinnkalling. Saksliste. Valgstyret Møteinnkalling Valgstyret 07.02.2017 Melhus rådhus, formannskapssalen e. formannskapets møte Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 13:45 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Økonomi og serviceavdelingen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/4697-2 2016/3140 Frode Gundersen,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Råhus Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 16/ Dato: STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET VALGDAG

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 16/ Dato: STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET VALGDAG Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 16/5211-1 Dato: 13.07.2016 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - VALGDAG Vedlegg: Brev fra Valgdirektoratet datert 01.09.2016 Sammendrag:

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Innkalling til møte i Skaun valgstyre kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Skaun valgstyre kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Skaun valgstyre 06.10.2016 kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/16: ENDRINGER I VALGLOVEN - KONSEKVENSER FOR STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 12:00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet)- 00:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 12:00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet)- 00:00 side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2017 Tid: 12:00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet)- 00:00 Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte. Eventuelt

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 16.03.2017 kl. 08:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Otterøyrådet - Namsos kommune

Otterøyrådet - Namsos kommune Møteinnkalling Utvalg: Otterøyrådet - Namsos kommune Møtested: Otterøy skole ("Nye heimen") Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 18:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Namsos, 23. januar 2017

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 10:30

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 10:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 30.11.2016 Tidspunkt: 10:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 14:10 14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 16.03.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 15:45 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Vestby kommune Valgstyret

Vestby kommune Valgstyret Vestby kommune Valgstyret Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2013 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg:

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namsos valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 17.01.2017 Tidspunkt: 12:00 umiddelbart etter formannskap De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 22.04.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 26.03.2015.

Detaljer

Rundskriv. Sametingsvalget Rundskriv om endringer i valgbestemmelsene i sameloven og forskrift om valg til Sametinget

Rundskriv. Sametingsvalget Rundskriv om endringer i valgbestemmelsene i sameloven og forskrift om valg til Sametinget DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Rundskriv Sametinget Kommunene v/ valgstyrene og samevalgstyrene Fylkeskommunene v/ fylkesvalgstyrene Fylkesmennene De politiske partier Nr. Vår ref Dato

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRET Møtested: : 22.05.2017 Tid: 14:00-16:00 Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Formannskapssalen Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt Svein Inge Johansen, telefon

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Valgstyret. Møteinnkalling. Dato: Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00

Valgstyret. Møteinnkalling. Dato: Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Valgstyret Dato: 02.05.2017 Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 75 75 11. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Møterom Tana Videregående skole Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 18:15 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Bindal valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Bindal rådhus, Terråk Dato: 15.01.2018 Tidspunkt: Umiddelbart etter formannskapets møte Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: Ca Kl. 10.45 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 23.05.2013 Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00

Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.05.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre 13.12.2012 Arkivsaksnr: 2012/2031 Klassering: 011 Saksbehandler: Tor-Odd Elnan STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 Rådmannens forslag til

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Valgstyret MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Valgstyret MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 14/993 ORIENTERING OM KOMMUNESTYREVALGET GJENNOMFØRING M.M.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 14/993 ORIENTERING OM KOMMUNESTYREVALGET GJENNOMFØRING M.M. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 21.01.2015 Tid: 13:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 07.03.2013 kl 1330 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00014 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Innkalling for Valstyret

Innkalling for Valstyret Radøy kommune Innkalling for Valstyret Møtedato: Møtestad: Møtetid: 16.03.2017 Kommunestyresalen 09.00 Saksliste: Saksnr Tittel 001/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 002/2017 Meldingar og referatsaker

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 0032 OSLO Sendes kun som elektronisk post DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/108-3

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 11.03.2015 Tid: 19:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750,

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/ /010 10/ TRA Grethe Johannessen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/ /010 10/ TRA Grethe Johannessen Servicekontor Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1406-14/010 10/2635-2 TRA Grethe Johannessen 04.02.2011 Høringssvar - forskrift om

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 26.04.2017 Tid: 09:00 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter.

Detaljer

Vestby kommune Valgstyret

Vestby kommune Valgstyret Vestby kommune Valgstyret Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2014 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret/ Samevalgstyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret/ Samevalgstyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret/ Samevalgstyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.03.2017 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Dato: Tid: 14:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Dato: Tid: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen 14.08.2017 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling

Detaljer

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET FASTSETTING AV TID OG STEDER FOR MOTTAK AV FORHÅNDSSTEMMER

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET FASTSETTING AV TID OG STEDER FOR MOTTAK AV FORHÅNDSSTEMMER Valgstyret MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 07.03.2013 Klokkeslett: Umiddelbart etter formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31. Dokumentene

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: kl. 16:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: kl. 16:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: 07.04.2011 kl. 16:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/11 PS 2/11 PS 3/11 PS 4/11 Valg 2011 - frist for fritak fra listeforslag Valg 2011 -

Detaljer

Varamedlemmer som møtte Faste medlemmer som ikke møtte:

Varamedlemmer som møtte Faste medlemmer som ikke møtte: Porsanger kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.06.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Aina Borch LEDER AP/SV/SP/TLP Helge Ragnvald Olaussen

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen valgstyre Møtested: Eidebakken, møterommet, Lyngseidet Dato: 31.05.2017 Tidspunkt: Umiddelbart etter at formannskapsmøtet er avsluttet Medlemmene innkalles

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg:

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namsos valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 12:00 umiddelbart etter formannskap De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2 Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget 2017 Modul 2 I tilfelle av evakuering: VARSLE REDDE liv hvis mulig. Ikke sett deg selv i fare! SLUKKE brannen, hvis ikke mulig forlat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 19.02.2015 kl. 16:00 Valgstyret for 2011 2015: Thomas Fosen, leder m/vara Tom Roger Svendsrud Wenche Låg Breivik m/vara Guro

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.02.2011 Tid: Kl 14.00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 13.9.217 9: Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 eller til

Detaljer

MØTEINNKALLING ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret (formannskapet) har møte i Ås kulturhus, Lille sal 29.08.2012 kl. 18.30 NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Valgstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 11:00

Valgstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 16.03.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Blåsalen Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, telefon 7559

Detaljer

Møteinnkalling for Valgstyre. Saksliste

Møteinnkalling for Valgstyre. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Valgstyre Møtedato: 15.06.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 08:30 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/362 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN PÅ VALGTING

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/362 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN PÅ VALGTING MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 16.04.2009 Klokkeslett: Umiddelbart etter formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: 27.04.2017 Tid: 09:00 Forfall meldes på elektronisk skjema: https://www.rissa.kommune.no/politikk/ Servicetorget

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 09:00 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Arnstein Trøite Anne Kari Skotnes Nils-Even Fuglem Sissel

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Møterom Sirma oppvekstsenter Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 15:40 15:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften Kommunene ved valgstyret Fylkeskommunene ved fylkesvalgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 13/511-1 15. 03. 2013 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen STORTINGSVALGET UTLEGGING AV MANNTALL

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen STORTINGSVALGET UTLEGGING AV MANNTALL Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen 16.04.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/13 Sak 2/13 Sak 3/13 Sak 4/13 Sak 5/13 Sak 6/13 STORTINGSVALGET

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 07.05.2013 kl. 15:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 PS 2/13 PS 3/13 PS 4/13 Valgstyre 2011-2015, leder og nestleder Valg 2013

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 30. mai 2013 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3, 8-6, 9-10 og 10-10 gjort følgende

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: 16.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Valgstyret Møterom Skeikampen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Valgstyret Møterom Skeikampen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Valgstyret Møterom Skeikampen 18.04.2017 09:00 Det innkalles med dette til møte i valgstyret. Møtestart rett etter at møtet i formannskapet er ferdig.

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2016/841-15 Arkiv: 011 Saksbeh: Øyvind Bjørndal Dato: 16.01.2017 Stortingsvalget 2017 - fastsetting av stemmekretser Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Kommunalt

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: 14.05.2013 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet (utvidet formannskap). Den som har gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 - MØTEINNKALLING Valgstyre Møtedato: 26.05.2016 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - aulaen Møtedato: Tid: SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - aulaen Møtedato: Tid: SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel EIDSBERG KOMMUNE Valgstyret MØTEINNKALLING 12.06.2013/TOA Møtested: Ungdomsskolen - aulaen Møtedato: 13.06.2013 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Side 4/13 13/1111 SAME- OG STORTINGSVALGET

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 29.09.2016 Tidspunkt: 13:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer