Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune"

Transkript

1 Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Rapport kommunale byggeprosjekt Sørum kommune, rapport pr

2 Side 2 av 29 Vedtatte ferdigstillelsesdatoer, ØP : FERDIGSTILLELSE VEDTATT FORSLAG VEDTATT ØP ØP ØP Fjellbovegen barnehage Hjemmetjenesten, garderober m.m Rehabiliteringsenheten, adm. lokaler Friggvegen boliger Fjuk oppvekstsenter (barnehagepl. + omb.) Melvold/Frogner 1-10 inkl kultursal Blaker bo- og omsorgssenter Oppgradering Frogner kirkegård Blaker barnehage, rehabilitering og utvidelse Utgår Rådhuset, rehabilitering Forsterket bolig Boliger rusomsorg Vesterskaun skole Oppgradering Blaker kirkegård Oppgradering Sørum kirkegård Sykehjemsplasser/omsorgsboliger på Frogner Nytt rådhus/tilbygg Allaktivitetshus Sørumsand ikke fastsatt Voksenopplæringen, nye lokaler ikke fastsatt Bingsfoss u-skole, påbygg ikke fastsatt Sørumsand skole, utvidelse (4 paralleller) ikke fastsatt Sørumsand, ny barnehage (evt. utv. Sennerud) ikke fastsatt

3 Side 3 av 29 KOMMUNALE BYGGEPROSJEKT HOVEDFASE PLANLEGGINGSFASE BYGGEFASE Planavklaringer Lokalisering og regulering Delfase byggeprosjekt: Behovsutredning Programmering Mulighetsstudie Forprosjekt Detaljprosjekt Bygging Overtagelse Pågående prosjekt pågående fase Rådhuset utomhus Mindre reg. endring Pågår Fjellbovegen barnehage Hjemmetjenesten, garderober Rehabiliteringsenheten, administrasjonslokaler Friggvegen boliger Fjuk oppvekstsenter Frogner-Melvold 1-10 m kultursal Blaker bo- og omsorgssenter Frogner kirkegård Regulering igangsatt - passiv Blaker barnehage passiv Rådhuset rehabilitering Ikke igangsatt Forsterket bolig Ikke lokalisert, behov delvis avklart. Passiv Boliger rusomsorg Ikke igangsatt. Vesterskaun 1-10 Regulering pågår Blaker kirkegård Regulering igangsatt - passiv Sørum kirkegård passivt Gjelder strakstiltak Sørum og Frogner Sykehjem/omsorgsboliger på Frogner Nytt rådhus/tilbygg Ikke igangsatt Ikke igangsatt pågår Gjelder strakstiltak Sørum kirkegård

4 Side 4 av 29 KOMMUNALE BYGGEPROSJEKT HOVEDFASE PLANLEGGINGSFASE BYGGEFASE Planavklaringer Lokalisering og regulering Delfase byggeprosjekt: Behovsutredning Programmering Mulighetsstudie Forprosjekt Detaljprosjekt Bygging Overtagelse Pågående prosjekt pågående fase Aktivitetshus, S.sand Ikke igangsatt Sørumsand skole, påbygg Politisk sak nov Bingsfoss ungdomsskole Ikke igangsatt Frogner barnehage Ikke igangsatt Nordli barnehage Idrettsparken barnehage og Sørumsand helsestasjon Klar for regnskapsavslutning Klar for regnskapsavslutning Grønn farge Viser status og prosjekt der rådmannen har ansvaret Orange farge: Viser status og prosjekt der SKE KF har overtatt ansvaret

5 Side 5 av 29 Fjellbovegen barnehage Vedtak grunnlag for prosjektet PLABY møte : Kontrakt er underskrevet med entreprenør. Det arbeides nå med omprosjektering. Det er 0 i reserver. Innsending av igangsettingssøknad (IG) av grave- og fundamenteringsarbeider skjer med det første. Planlagt oppstart: Sist i september. PLABYs beslutning: Tas til orientering. PLABYmøte Det ble orientert om prosessen med evaluering av mottatte tilbud. PLABY møte : Om tildelingskriterium tid: SKE KF anbefaler at tid ikke settes som tildelingskriterium i konkurransen, men det foreslås å sette teknisk ferdigstillelse som absolutt krav, med dagmulkt i tilfelle forsinkelse. Perioden for avsluttende arbeider / rengjøring / møblering blir da fra 2.7. til (se vedlegg) PLABYS konklusjon: Anbefaling tiltredes Utkvittering av pkt fra møtet , pkt 5.1 vedr. kunstnerisk utsmykning: Rammen er bevilget, prosjektet skal forholde seg til vedtatt ramme. SKE KF, virksomhetsleder og tidligere prosjekteier anbefaler at punktet utgår, og at det ikke settes av midler til kunstnerisk utsmykning PLABYS konklusjon: Anbefaling tiltredes PLABY møte : LCC rapport til behandling: SKE KFs anbefaling er i samsvar med anbefalingene fra prosjekteringsgruppen. PLABYs behandling PLABYs konklusjoner: Passivhus-standard anbefales. Konklusjon: Tiltredes. 2. Oppvarming: En væske/vann-varmepumpe i form av bergvarmepumpe med energibrønner anbefales, når det velges passivhus-standard. Konklusjon: Tiltredes. 3. Fasader: Sandwichelement anbefales. Konklusjon: Tiltredes.

6 Side 6 av Gulvbelegg: Miljøvennlig vinyl anbefales. Konklusjon: Tiltredes. 5. Sedumtak anbefales på langfløyen hovedtaket. Konklusjon: Tiltredes. 6. Sedumtak anbefales på tverrfløyen - det lavere taket Konklusjon: Tiltredes. PLABY : Anbefalingene om passivhus følges, hvis ikke tallene forandres i videre prosjektering. PLABY : Anbefalingene i LCC beregningen godkjennes som grunnlag for videre arbeid. Sak 16/14, kommunestyret : Rammebevilgning - Fjellbovegen barnehage Fjellbovegen barnehage med åpen barnehage realiseres innenfor en ramme på kr (inkludert tomt). Økt bevilgning på kr finansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF med MVA-refusjon og låneopptak. Lånebehovet eks. mva. utgjør kr Bevilgningen til årlig husleie fastsettes foreløpig til kr og til virksomhetens drift av bygget til kr , fra og med åpningtidspunkt. Barnehagen bemannes i takt med behovet for barnehageplasser. Det totale driftsbudsjettet vurderes nærmere i økonomiplan og fastsettes i årsbudsjett Valg som må foretas innenfor rammen i det videre arbeidet, herunder fastsettelse av eventuell passivhusstandard, tas av PLABY Sak 118/13, kommunestyret : Bevilgning til planleggingsfasen av byggeprosjekt Fjellbovegen barnehage med åpen barnehage økes med kr til kr ,-, Bevilgningen finansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF med MVA-refusjon og låneopptak. Sak 6/13, kommunestyret : Fjellbovegen barnehage, prinsippavklaringer Følgende prinsipper legges til grunn for videre arbeid med Fjellbovegen barnehage: Barnehagen planlegges for opptil 120 barn. Det innpasses Åpen barnehage Åpen barnehage lokaliseres slik i bygget at lokalene kan benyttes til aktiviteter utenom barnehagens åpningstid for nærmiljøet. Sak 53/13, kommunestyret : Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2021) Fjellbovegen barnehage ferdigstilles Sak 85/11, kommunestyret : Årsbudsjett 2012-Sørum kommune Bevilgningen til forprosjekt for ny barnehage på Vardefjellet økes med som lånefinansieres over budsjettet til Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Sak 63/10, kommunestyret : Kjøp av barnehagetomt på Vardefjellet 1. Sørum kommune kjøper avsatt tomt til barnehageformål på Vardefjellet eiet av firmaet Øie Bolig AS for 5 mill. 2. Kjøpet lånefinansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF.

7 Vedtatt ferdig stillelse Prosjekt mandat Side 7 av Et fremtidig samarbeid med Skedsmo kommune og andre nabokommuner bør vurderes nærmere. Sak 39/10, kommunestyret : Handlingsprogram med økonomiplan for SKE KF: Investeringsbudsjettet økes med kr , som lånefinansieres: Forprosjekt Vesterskaun skole, utvidelse Forprosjekt ny barnehage på Heksebergåsen Forprosjekt kirkegårdene i Sørum et generasjonsløft Behandlet i rådmannens ledergruppe Ingen prinsipielle spørsmål, og lagt fram for styret i SKE, alle innstillingsutvalg og KST Prosjektnr og sak-arkivprosjektnummer Prosjekteier PLABY Prosjekt SKE KF V/Torgeir Alvestad ansvarlig Prosjektleder SKE KF v/ Innleid prosjektleder / byggeleder Fase byggefase Delfase Forprosjekt ferdig, anbudskonkurranse forberedes Økonomi Rammen Total ramme: (inkludert tomt). Forbruk ,- Forbruk ,- Forbruk ,- Forbruk 2013 SKE: ,- rådmannen: ,- Forbruk 2014 SKE ,- Forbruk 2014 rådmannen ,- OK i fht planleggingsfasen. Byggefasen: Forprosjektert viser noe høyere kostnader enn bevilget ramme, men prosjektet tilpasses bevilget ramme. Framdrift Framdrift i henhold til prosjektplan Status OK i fht ferdigstillelse til barnehageåret OK, forprosjekt ferdig, totalentreprisen er lyst ut med tilbudsfrist 17. juni Ja, krever stram framdrift Medvirkning og kommunikasjon Avholdte åpne møter/viktige møter (siden siste rapport) Åpne/viktige møter kommende måned Andre begivenheter 2 møter med velforeningene februar og mars 2014 om bruk og drift av lokalene til åpen barnehage som også skal ha grendehusfunksjon. Politiske saker/styresaker Saker som skal fremmes kommende måneder Ingen planlagte

8 Side 8 av 29 Fjuk oppvekstsenter Vedtak grunnlag for prosjektet PLABY møte : Prosjekter Fjuk a. Felles fremdriftsplan for I. Blaker Bo- og omsorgssenter II. Fjuk oppvekstsenter III. Fjuk vegprosjekt Felles fremdriftsplan viser at Blaker Bo- og omsorgssenter er foreslått ferdigstilt årsskiftet 2016/2017. Rehabilitering av Fjuk bofellesskap utføres etter at nybygget er ferdig. Fjuk oppvekstsenter er foreslått ferdigstilt månedsskiftet mai/juni Vedtak: Felles fremdriftsplan tas til orientering, men PLABY ber PL å lete etter muligheter for en tidligere ferdigstillelsesdato av Fjuk oppvekstsenter. Hvilke konsekvenser har det å holde fremdriftsplanen? Hvilke fordeler har det å utsette ferdigstillelsesdatoen? Det skal være et møte mellom eierkommunene av Skåningsrud skole og ressurssenter 16. oktober. Eierforhold og forvaltningsansvar er tema som må avklares. PLABY møte : Prosjekter Fjuk a. Felles fremdriftsplan b. Detaljprosjekt - Det er ønskelig fra PA at PL avtaler tid med arkitekt med den hensikt å sette ressurs- og tidsplan for detaljprosjektet. Detaljprosjektet starter når KST fatter vedtak. Vedtak: Forarbeid detaljprosjekt igangsettes i påvente av vedtak finansiering detaljprosjekt/bygging i KST. PLABY møte : Økonomi: OK p.t. Etterskrift: Bevilgningen omfatter ikke detaljprosjekt.

9 Side 9 av 29 Framdrift: Foreløpig framdriftsplan viser at det er utfordringer mht. vedtatt dato SKE legger fram notat om hvordan en kan nærme seg vedtatt ferdigstillelsesdato. PLABYs beslutning: Avventer notatet fra SKE KF. PLABY er fornøyd med strukturen på økonomirapporten så langt. Det er et mål at det skal kunne tas ut rapporter direkte fra VISMA. PLABY møte : Oppfølging av kommunestyrets vedtak for Skåningsrud. 1. Oppstartsmøte: De tre eierkommunene inviteres til et oppstartsmøte der bakgrunnen for prosjektet og mulige tiltak innendørs og utendørs for Skåningsrud presenteres. Det gjøres ikke ytterligere beregninger av tiltakene før dette møtet. Det bes om formell tilbakemelding fra eierkommunene. 2. Møtet holdes på Skåningsrud, i kombinasjon med befaring på stedet. 3. Dersom kommunene er positive til samarbeid om tiltakene vil Sørum gå videre med å utarbeide forslag til mulige tiltak med kostnadsoverslag. Dette sendes så eierkommunene formelt. Eierkommunenes tilbakemeldinger er grunnlag for hvorvidt det gjennomføres tiltak på/for Skåningsrud. PLABY møte : PLABY besluttet følgende: Endring av prosjektansvar: I samsvar md anbefalingen flyttes prosjektansvaret fra rådmannen til SKE KF for Fjuk oppvekstsenter og Blaker bo- og omsorgssenter fra i dag. Kommunestyret , sak 56/14: Behovsutredning datert versjon 2 legges til grunn for det videre arbeidet med Fjuk oppvekstsenter. Forholdet til Skåningsrud skole og ressurssenter: Alle tiltak som berører Skåningsrud skole og ressurssenter må avklares med eierne av skolen før de iverksettes. Dette skal uansett ikke stoppe arbeidet med Fjuk oppvekstsenter. PLABY møte : Konklusjon fra PLABY: Behovsutredningen for oppvekstsenter er tilfredsstillende. Konklusjon fra PLABY vedr. Skåningsrud: Når det gjelder forholdet til Skåningsrud legges alt. 2 i behovsutredningen til grunn. Dette innebærer at prosjektet utreder hvilke rom som oppvekstsenteret vil ha ledig kapasitet på, og der Skåningsrud kan få dekket enkelte av sine behov. F.eks.: Spesialrom (mat og helse, sløyd og kunst og håndverk, kontor til helsesøster osv.) Det skal synliggjøres om antall elevplasser på Skåningsrud kan økes dersom Skåningsrud får frigitt areal pga at enkelte behov dekkes i oppvekstsenteret. Det fremmes politisk sak i mai/juni på behovsutredning og forholdet til Skåningsrud. PLABY møte : PLABY besluttet at sykehjemsprosjektet går videre ut fra det ferdige forprosjektet, og at oppvekstsenteret kolbes sammen med skolen som fremlagt. PLABY møte : PLABY besluttet at det skulle arrangeres et åpent møte slik at man kan få gitt en grundig orientering av prosjektene Fjuk Oppvekstsenter og Ny Institusjon Blaker.

10 Side 10 av 29 Kommunestyret , sak 80/13: Det bevilges kr til planleggingsfasen av byggeprosjekt Fjuk oppvekstsenter. Bevilgningen finansieres via låneopptak og merverdirefusjon. Kommunestyret , sak 78/13: Følgende prinsipper og rammer legges til grunn for byggeprosjektet Fjuk oppvekstsenter: Innenfor konseptet «møte mellom generasjoner» kan nytt sykehjem og oppvekstsenter på Fjuk gi muligheter for felles bruk av lokaliteter og drift, og til å utvikle løsninger og tjenester på tvers av tjenesteområder. Skåningsrud skole- og ressurssenter er en del av prosjektet i den grad bygging av oppvekstsenteret vil berøre felleslokaler eller får konsekvenser for øvrige deler av Skåningsrud. Muligheter for fellesløsninger bygningsmessig og driftsmessig mellom sykehjem, oppvekstsenter og Skåningsrud vurderes som en del av prosjektet. Det skal vurderes å gjøre barnehage, SFO, Fjuk skole og Skåningsrud skole- og ressurssenter om til en virksomhet. Med bakgrunn i klarlagte behov og bygningsmessige tiltak legger rådmannen fram realistisk fremdriftsplan for oppvekstsenteret senest desember Begrunnelsene for punktene fremgår av saksfremlegget. Kommunestyret , sak 60/13: 1. Fjuk skole bygges om til oppvekstsenter som skal inneholde 70 barnehageplasser. Oppvekstsenteret skal stå klart til oppstart barnehageåret Blaker barnehage rehabiliteres og utvides til 70 barnehageplasser. Byggearbeidet starter så snart Fjuk oppvekstsenter står klart, slik at oppvekstsenteret kan benyttes som midlertidige plasser under byggingen. Nye Blaker barnehage skal stå klar til oppstart av barnehageåret Rehabilitering og bruk av eksisterende kommunale bygg, sammen med nødvendige nybygg, skal vurderes i begge prosjektene. 3. Begge prosjektene skal bygges på eiendommer som allerede er i kommunalt eie. 4. Det skal fremmes en egen sak som legger grunnlaget for oppvekstsenteret, hvor også samarbeid med lag og foreninger er godt innarbeidet i en helhetlig planlegging med tanke for bruk av alle Blakers innbyggere. 5. Når de kommunale barnehagene på Blaker og Fjuk står ferdig, ønsker Sørum kommune å samarbeide med Nes kommune for å se på løsninger som kan dekke framtidige behov for barnehageplasser på Rånåsfoss utover de plassene som blir etablert på Blaker og Fjuk. 6. Kommunestyret går ikke inn for Hoppensprett AS sin søknad, da behovet for barnehageplasser i området vil bli dekket gjennom de barnehagene kommunen selv etablerer. Vedtatt Ferdigstillelse Prosjekt mandat Prosjekt nummer Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fase Delfase Behandlet i rådmanns ledergruppe , med prinsipielle spørsmål som krever politisk avklaring: Behandlet i styret i SKE, relevante innstillingsutvalg og KST Fjuk oppvekstsenter - skole Fjuk oppvekstsenter barnehage Fjuk oppvekstsenter (SKE) og sak-arkivprosjektnummer PLABY SKE KF v/torgeir Alvestad SKE KF v/odd Arne Valberg Planleggingsfase Reguleringsplanlegging, programmering og prosjektering

11 Side 11 av 29 Økonomi Rammen Kr ,- Forbruk 2013 SKE , rådmannen: ,- Forbruk 2014 SKE ,- Forbruk 2014 rådmannen ,- (prosjekt 19203) nei Framdrift Framdrift i henhold til prosjektplan Vedtatt ferdigstillelsesdato er fortsatt utfordrende. Ny felles fremdriftsplan for prosjektene på Fjuk klar medio september Status Reguleringsplan på høring til Arbeid med forprosjektet pågår. Skal leveres Fremdriftsplan må revideres. Medvirkning og kommunikasjon Avholdte åpne møter/viktige møter (siden siste rapport) Møte med fylkesmannen 26.8:fylkesmannen varsler at de ikke vil fremme innsigelse til planen. Møte kommende måned Informasjon til FAU høsten Møte med lag og organisasjoner Politiske saker/styresaker Saker som skal Reguleringplan til 2. gangs behandlingkst fremmes kommende Politisk sak forprosjekt og finansiering oppvekstsenter: Forventet i KST måneder Politisk sak forprosjekt og finansiering ny adkomstveg: Forventet i KST OK.

12 Side 12 av 29 Blaker bo- og omsorgssenter/blaker aldersheim Vedtak grunnlag for prosjektet KST , sak 113/14: Blaker bo- og omsorgssenter realiseres innenfor en øvre ramme på kr ,-. Økt bevilgning på kr finansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF med MVA-refusjon, tilskudd og låneopptak. Lånebehovet antas å ville utgjøre kr Bevilgningen til årlig husleie fastsettes til kr og til virksomhetens drift av bygg og uteareal til kr fra og med åpningstidspunktet. Det totale driftsbudsjettet vurderes nærmere i økonomiplan og fastsettes i årsbudsjett KST , sak 112/14: Forslaget til reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Blaker bo- og omsorgssenter og Fjuk oppvekstsenter, datert vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven Forslaget til reguleringsplan overlapper del av gjeldende plan for Pro Fjukomsorgsboliger, planident 132, og reguleringsplan for Fjuk og Skåningsrud skoler, planident 106, som oppheves med hjemmel i plan- og bygningsloven der den overlappes av planforslaget. PLABY møte : Prosjekter Fjuk b. Felles fremdriftsplan for I. Blaker Bo- og omsorgssenter II. Fjuk oppvekstsenter III. Fjuk vegprosjekt Felles fremdriftsplan viser at Blaker Bo- og omsorgssenter er foreslått ferdigstilt årsskiftet 2016/2017. Rehabilitering av Fjuk bofellesskap utføres etter at nybygget er ferdig. Fjuk oppvekstsenter er foreslått ferdigstilt månedsskiftet mai/juni 2016.

13 Side 13 av 29 Vedtak: Felles fremdriftsplan tas til orientering, men PLABY ber PL å lete etter muligheter for en tidligere ferdigstillelsesdato av Fjuk oppvekstsenter. Hvilke konsekvenser har det å holde fremdriftsplanen? Hvilke fordeler har det å utsette ferdigstillelsesdatoen? Det skal være et møte mellom eierkommunene av Skåningsrud skole og ressurssenter 16. oktober. Eierforhold og forvaltningsansvar er tema som må avklares. PLABY møte : a. Notat fra virksomhetsleder - Faglig begrunnelse for valgt løsning i sengeposter på Blaker Bo- og omsorgssenter. b. Forprosjekt - Forprosjekt ble gjennomgått på møtet Vedtak: Forprosjekt godkjennes og fremmes til politisk behandling. c. Detaljprosjekt - Det er ønskelig fra PA at PL avtaler tid med arkitekt med den hensikt å sette ressurs- og tidsplan for detaljprosjektet. Detaljprosjektet starter når KST fatter vedtak. Vedtak: Forarbeid detaljprosjekt igangsettes i påvente av vedtak finansiering detaljprosjekt/bygging i KST. PLABY møte : a. Gjennomgang av løsninger - Gjennomgang av tegninger og reduksjon av arealer. - Det ble stilt spørsmålstegn ved den valgte løsningen på sengepostene. Lager og trallerom ligger mellom kjøkken og oppholdsrom samtidig som det hindrer sikt fra den ene enden av korridoren til den andre. - Det ble stilt spørsmål om hvilke entrepriseform som er valgt for prosjektet. Entrepriseform: Hovedentreprise. Vedtak: - Virksomhetsleder for Blaker Bo- og omsorgssenter kontaktes med den hensikt å få en faglig vurdering av valgt løsning på sengepostene. Notat legges frem i neste PLABY-møte. - PLABY ønsker en gjennomgang av entrepriseformer i neste PLABY-møte. b. Budsjett - Budsjettet for løsning ble presentert - Det ble stilt spørsmålstegn ved avsetning til usikkerhet. Dagens marked er under et betydelig press og prisene varierer mye fra prosjekt til prosjekt. Det må vurderes om avsetningen til usikkerhet skal økes. Vedtak: - Budsjettet tas til orientering. PLABY møte : Økonomi: Endelig rapport foreligger etter KST P.t. er det merforbruk pga. at kostnader til regulering og kjøp av tomt er belastet her. PLABYs beslutning: Tas til orientering. KST , sak 97/14: Kostnader til tomtekjøp og reguleringsplan for Blaker bo- og omsorgssenter, Fjuk oppvekstsenter og ny adkomstveg fordeles på følgende måte: Tomtekostnadene ved kjøp av Slorbak fordeles slik:

14 Side 14 av 29 Tomtekostnad, kr : 1. Bo- og omsorgssenter, prosjekt 29006: kr Fjuk oppvekstsenter, prosjekt 24001: kr Vegprosjektet, prosjekt 24004: kr Kostnader til reguleringsplanleggingen fordeles slik: Reguleringskostnad kr : 1. Bo- og omsorgssenter, prosjekt 29006: kr Fjuk oppvekstsenter, prosjekt 24001: kr Vegprosjektet, prosjekt 24004: kr Det bevilges kr til tomtekjøp og reguleringsplanlegging for ny adkomstveg. Bevilgningen mellomfinansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF ved mvakompensasjon og låneopptak. Hele investeringskostnaden på vegprosjektet på Slorbak finansieres av Sørum kommunalteknikk KF etter at anlegget er overtatt. Kr i planleggingsmidler overføres fra prosjekt 29006, Blaker bo- og omsorgssenter til eget prosjekt: Strategi for det framtidige mattilbudet i Sørum kommune. Bevilgningen mellomfinansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF ved mvakompensasjon og låneopptak inntil ny sak om investeringen er utredet og endelig finansiering er klar. Planleggingskostnaden belastes investeringen i kjøkkenet på Sørum sykehjem. Dette fremmes som egen sak når utredningen er gjennomført. PLABYmøte : PLABY besluttet følgende: Endring av prosjektansvar: I samsvar md anbefalingen flyttes prosjektansvaret fra rådmannen til SKE KF for Fjuk oppvekstsenter og Blaker bo- og omsorgssenter fra i dag. PLABYmøte : Presentasjon av revidert forprosjekt (4 somatiske avdelinger over 2 plan): PLABY besluttet at areal og løsninger måtte bearbeides ut fra at avdelingene plasseres lik forprosjekt 1 (4 avdelinger på samme plan), slik at det blir mest optimalt for sykehjemsdriften. PLABY møte : Med bakgrunn i skisseløsninger og vurderinger av å plassere det nye sykehjemmet ulike steder på området, gjennomført folkemøte 4.3 og befaring konkluderte PLABY med følgende: PLABY besluttet at man skal gå videre med et eksisterende forprosjekt og se på arealreduksjoner. PLABYmøte : - Forprosjektet gjennomgås en gang til når det gjelder arealer, med målsetting å redusere antall m 2. - Det er ønskelig med et folkemøte slik at man kan få gitt en grundig orientering av prosjektene Fjuk Oppvekstsenter og Ny Institusjon Blaker. Beslutning om prosessen videre blir tatt etter folkemøtet. MU , sak 32/14: Forslag til reguleringsplan for Blaker bo- og omsorgssenter og Fjuk oppvekstsenter, datert , med tilhørende bestemmelser, godkjennes utlagt til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven

15 Side 15 av 29 Forslag til reguleringsplan overlapper del av gjeldende plan for Pro Fjukomsorgsboliger, planident 132, og reguleringsplan for Fjuk og Skåningsrud skoler, planident 106. Når planforslaget vedtas vil ovennevnte planer oppheves der de overlappes av planforslaget, med hjemmel i plan- og bygningsloven Til 2. gangs behandling må det gjøre rede for hvordan matjord/dyrket mark kan brukes videre, eventuelt komme som en del av reguleringsbestemmelsene. Vedtatt ferdigstillelse Prosjekt mandat Ny institusjon i Blaker Kommunestyremøte sak 13/12, punkt 1 til 7: 1. «Nytt sykehjem i Blaker bygges i forbindelse med dagens demenssenter på Fjuk. Rådmannen får i oppdrag å sikre tilstrekkelig areal for utbygging av sykehjemmet. Areal kommunen selv eier kan nyttes. 2 a) Ny institusjon på Fjuk i Blaker skal ha 37 sykehjemsplasser inkl. en flerbruksenhet på 5 plasser. b) Lokalisering av flere omsorgsboliger, samt dagaktivitetstilbud for hjemmeboende eldre skal vurderes i den videre prosessen. 3 Reguleringsarbeid iverksettes. 4 Det iverksettes et forprosjekt, ledet av rådmannens representant, der følgende avklares: Økonomi (anleggsbudsjett + driftskostnader) Plantegninger og romprogram Områdestabilitetsundersøkelse, arkeologiske undersøkelser, radonundersøkelser, tilgang på brannvann og lignende Arealutnyttelse av tomta 5 Kostnadene til forprosjektet økes med kr , fra kr til kr Kostnadene forskutteres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF ved låneopptak. 6 Det skal i løpet av 2012 legges frem egen sak om fremtidig bruk av dagens Blaker aldersheim. 7 Parallelt med forprosjektet for nytt sykehjem på Fjuk i Blaker startes et prosjekt for å sikre en forbedring av dagens kollektivtilbud fra/til Fjuk. Dette tilbudet skal være på plass før nytt sykehjem tas i bruk. Planoppstart: Ny institusjon Blaker, sykehjem på Fjuk Miljø- og utviklingsutvalget, møte sak 59/12 «Det gis tilslutning til at det startes arbeid med detaljregulering av område for institusjon på Fjuk med hjemmel i Plan- og bygningslovens Ny samlet adkomstveg til skolene og institusjon tas med videre i vurderingen. Planarbeidet må tilpasses den utredningen som skal gjennomføres i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 85/12 «Framtidig barnehage- og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv. Følgende planer oppheves når ny plan vedtas: PRO-Fjuk, omsorgsboliger gnr 112 bnr 19, planident 132. Fjuk og Skåningsrud skoler, planident 106.» Tidligere vedtak: Utvidet mulighetsstudie Blaker aldersheim, KST , sak 02/11, og Mulighetsstudie Blaker aldersheim KST 22.10, sak 22/ Fastsatt i rådmannens ledergruppe Innehold ingen prinsipielle spørsmål som krevde ytterligere politisk behandling. Referatsak i alle relevante innstillingsutvalg og i kommunestyret Prosjektnr og sak-arkivprosjektnummer 13-5.

16 Prosjekteier Prosjekt ansvarlig Prosjektleder Fase Delfase Side 16 av 29 PLABY SKE KF v/torgeir Alvestad SKE KF v/odd Arne Valberg Planleggingsfase Reguleringsplan og forprosjekt. Økonomi Rammen Forbruk ,- Forbruk ,- Forbruk ,- Forbruk tom ,- Forbruk 2013 SKE: kr ,- Rådmannen kr 0,- Forbruk 2014 SKE ,- Forbruk 2014 rådmannen Kr er belastet foretakets prosjektnummer Framdrift Framdrift i henhold til Se neste punkt. prosjektplan Status Forprosjekt: Forprosjektet ferdig og godkjent i PLABY Fremmes for KST Reguleringsplanen har vært på høring. 2. gangs behandling til KST Reguleringsplanen må vedtas før forprosjekt kan behandles politisk og formell prosess på bygging kan starte Det planlegges for at detaljprosjektene på oppvekstsenter, sykehjem og ny veg skal ferdigstilles medio februar, med tanke på felles entreprise. Mat/kjøkken: Rapport 1 er ferdigstilt: Strategisk tilnærming på kommunalt nivå før løsning for sykehjemmet velges. Utreding del 2 løftes ut i eget prosjekt. Fremtidig bruk av dagens Blaker aldersheim: Kommunestyret har vedtatt at sak på dette skulle fremmes i løpet av Det pågår innledende vurderinger rundt framtidig bruk. Passiv. OK i fht vedtatt ferdigstillelsesdato. Medvirkning og kommunikasjon Avholdte åpne møter/viktige møter (siden siste rapport) Åpne/viktige møter Mulighetsstudie på mat/kjøkken for virksomhetene i Sørum: kommende måned orientering for PLABY i juni, og for Eldrerådet og SOU i august. Politiske saker/styresaker Saker som skal fremmes kommende måneder 22. oktober: Reguleringsplan til 2. gangs behandling og ferdig forprosjekt med finansiering OK

17 Side 17 av 29 Frogner-Melvold 1-10 skole med kultursal Vedtak grunnlag for prosjektet PLABY møte : Status 1. Fremdrift Fremdriften er stram. Egen sak for byggetrinn 1 og 2 i KST 17. desember. Skal innstillingsutvalgene flytte møte i desember eller skal de ha et ekstraordinært møte? Vedtak: Ordfører vurderer om innstillingsutvalgene skal ha et ekstraordinært møte eller om eksisterende møte i desember skal flyttes. 2. Økonomi Økonomi legges frem 7. oktober jfr. tidligere vedtak i PLABY. 3. Risiko Geoteknisk rådgiver vurderer om tiltakene på idrettsanlegget er i tiltaksklasse 3/4. Hvis tiltaket er i tiltaksklasse 4 vil det medføre større tiltak på eksisterende anlegg. Dette er viktig med tanke på områdestabilitet. Det er fare for forurensning i grunn i det området som er fylt opp mellom skolene og på idrettsanlegget. Oppfyllingen på idrettsanlegget er ikke utført av kommunen. Ansvarsforholdene må avklares. Hvis massene skulle vise seg å være forurenset vil dette kunne påvirke fremdrift og økonomi. Kommunen vil gjennom husleie være en viktig bidragsyter til Frogner Idrettslag sin finansiering av ny idrettshall. Anskaffelsen er etter kommunen sin oppfatning omfattet av lov om offentlige anskaffelser. Det betyr at idrettslaget og kommunen er avhengig av å komme til en enighet om hvordan anskaffelsen skal gjennomføres hvis

18 Side 18 av 29 opsjonen med Betonmast ikke løses ut. Det er dialog med SKT vedrørende vann- og avløp. Overordnet plan er under utarbeidelse. Det startes et prosjekt parallelt for å planlegge det overordnede vannog avløpsnettet som skolen skal tilknyttes. Vedtak: Kommunen utreder geotekniske forhold for både skole og idrettsanlegg. Vedtak: Ansvarsforhold til de oppfylte områdene må avklares. Vedtak: SKE innhenter en juridisk vurdering på om idrettshallen er en offentlig anskaffelse. Rådmannen sjekker og eventuelt formaliserer avtale med FIL. Vedtak: Det startes et prosjekt innenfor Ny 1-10 skole på Frogner. Det innhentes en VA-teknisk konsulent for å planlegge/prosjektere det overordnede VA-nettet. 4. Andre forhold Det må utformes en tilleggsavtale/endringsavtale med Betonmast som ivaretar oppdeling i byggetrinn. Vurdering av alternative utfall for vedtak i KST: - Målsum byggetrinn 1 og 2 vedtas. Utredning byggetrinn 3 og 4 fortsetter med klare signaler om ramme/vegen videre. - Målsum vedtas ikke: Forprosjekt sendes tilbake til samspillsgruppering, behov revideres og forprosjektet reduseres. Forprosjekt godkjennes, men målsum forkastes. Det gjøres nødvendig arbeid for å forbedre konkurransegrunnlag for totalentreprise og oppdrag sendes ut på anbud. Vedtak: Alternativene må klargjøres og gå klart frem av saken som sendes KST 17. desember. Budsjettsum må være delt opp og synliggjøre kostnad for kultur, kulturskole og skole. Brukerkoordinator bes koordinere brukergruppene for å synliggjøre sannsynlig bruk av kultur og kulturskolearealer i forhold til de ulike brukergruppene. PLABY møte : Status - Løsning på de 3 nybyggene låses i nær fremtid - Forprosjekt med målsum for byggetrinn 1 mottas rundt 20. november. - Skrivefrist for kommunal sak foreslås til 2. desember. - Sak om målsum og finansiering av byggetrinn 1 fremmes KST 17. desember. Det foreslås ekstra møte med informasjon og vedtak i innstillingsutvalg og styrer 9. desember. ØA har møte 10. desember. Vedtak: PLABY er orientert og kan akseptere denne løsningen. PLABY møte : Økonomi: Bevilgning OK i fht planleggingsfasen. Etterskrift: Bevilgningen omfatter ikke detaljprosjekt. Framdrift: Svært stram fremdrift. Workshop med entreprenørgruppen, PL, BKR og PA hos rådmannen og SKE. PLABYs beslutning: Bygget må prosjekteres ut fra nøkternhet i alle ledd. Redusere kostnader ut fra foreløpige kalkyler men opprettholde funksjonalitet. PLABY møte : a. Presentasjon av arbeidet på ny 1-10 skole på Frogner. Gjennomgang av arkitektens og samspillsgrupperingens arbeid så langt. b. Gjennomgang av notat vedrørende fremdrift. Her ble det presentert 3 alternativer. Vedtak: Alternativ 3 velges.

19 Side 19 av 29 Alternativ 3: Det har vært et klart premiss at første byggetrinn skal ferdigstilles til skolestart Denne delen av prosjektet er en forholdsvis enkel del av prosjektet som bygges til dels uavhengig av øvrig bygningsmasse. Funksjoner og løsninger for skolelokaler er standardiserte og er i all hovedsak avklart. Det kan legges frem et forprosjekt for denne delen med et bedre kostnadsestimat / målpris fremmes kommunestyret i november. For den resterende delen av prosjektet lages det skisser på kulturdelen og 2006-bygget med en budsjettsum. Det foreslås at dette bearbeides videre. c. Økonomi. Det ble presentert et foreløpig kostnadsoverslag. Det var en klar føring fra rådmann og PLABY at prosjektet må gjennomgås med den hensikt å redusere kostnader. Konklusjon: Prinsippene fra mulighetsstudiet er fremdeles førende. Prioriteringer er som følger: - Fremdrift - Pris - Funksjonalitet Tilbygg/ombyggingen av 2006-bygget påvirker fremdriften av byggetrinn 2. Det åpnes for at det kan fremmes forslag som er fordelaktige for fremdrift og økonomi for hele prosjektet. Eksempelvis kan det vurderes å bygge flere etasjer på nye bygg i byggetrinn 1 fremfor tilbygg/ombygging av eksisterende bygg i byggetrinn 2. Rådmannen påpeker at prosjektet må lete etter løsninger med tanke på å møte politikerne sin forventning om riktig pris i forhold til hva som leveres. Måleparameter: - Brutto/netto faktor - Pris per kvadratmeter KST , sak 96/14: Følgende prinsipper for Frogner-Melvold 1 til 10 skole med kultursal vedtas: 1. Sørum kommune overlater bygging av idrettshall til Frogner idrettslag i samsvar med idrettslagets eget ønske. 2. Det skal legges til rette for utstrakt samarbeid med lag og organisasjoner på drift. 3. Ledelse av fellesfunksjoner («huskoordinator») knyttet til kultur/bibliotek/skole/kantine/kiosk legges til virksomheten Nærmiljø og håndteres i budsjett Det fremforhandles avtaler mellom Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Frogner idrettslag. 5. Leieavtalen mellom Sørum kommune og Frogner idrettslag om kroppsøvingslokaler reforhandles med utgangspunkt i at avtalen skal ha 40 års varighet. Avtalen ferdigstilles i løpet av 2015 og legges frem for styret i Sørum kommunale eiendomsselskap KF, innstillingsutvalgene og kommunestyret. PLABY møte : To saker for beslutning: 1. Prosjektansvarlig fra SKE innstiller til PLABY at firmaet tegn_3 ikke blir tiltransportert entreprenør Betonmast. Forutsetningen for tiltransport var at dette ville gi en synergieffekt for prosjekteringen. Denne synergien vurderes av SKE som liten. Tegn_3s rolle som ansvarlig prosjekterende avsluttes etter mulighetsstudiet og tilbys en annen rolle som byggherres rådgiver. 2. Det er behov for tilbakemelding fra PLABY på om den nye delen av skolen skal

20 Side 20 av 29 bygges med passivhusstandard eller følge TEK10. Optimalt utredes LCC beregninger for begge alternativene før valget tas. Skal det gjøres i dette prosjektet, vil det medgå tid utover tidsrammen. Den anbefales derfor at PLABY beslutter direkte om det skal prosjekteres med eller uten passivhusstandard. Fra Betonmast har vi frist ut uke 26 med å gi tilbakemelding. Konklusjoner fra PLABY: 1. PLABY beslutter at tegn_3 ikke tiltransporteres entreprenør Betonmast. Tegn_3s prosjekteringsoppdrag avsluttes etter mulighetsstudiet. SKE står fritt til å tilby tegn_3 en rolle som byggherres rådgiver. 2. PLABY er positive til å velge passivhusstandard, men kommer med endelig konklusjon tirsdag Etterskrift: Passivhusstandard er valgt. Sak 75/14, kommunestyret : Alternativ 2 i mulighetsstudiet for Frogner-Melvold med kultursal av legges til grunn for det videre prosjekteringsarbeidet. Idrettshall er med videre som opsjon. Biblioteket flyttes, slik det fremgår av mulighetsstudiet. Sammen med Frogner idrettslag arbeides det parallelt med finansieringsmodell for mulig ny idrettshall, og driftsmodell for innhold, bygg- og uteområder. Når forprosjektet er ferdigstilt og endelig kostnad fremkommer, tas det endelig stilling til om idrettshall og bibliotek bygges som en del av konseptet PLABY møte : PLABY understreker at tid har høyest prioritet og at alternativer som ikke oppfyller kravet til ferdigstillelsesdato er lite aktuelle Alternativ 3 med nedgravd idrettshall virker å være teknisk komplisert med risiko for forsinkelser og høyere kostnader Alternativ 2 gjør at skole og idrettsanlegg kan bygges uavhengig av hverandre, men må planlegges og forberedes for fremtidig sammenkobling hvis det ikke bygges samtidig PLABY vil gjennomføre åpent møte på Frogner 14 mai før valg av alternativ. Sak 39/14, kommunestyret : Saken ble satt på sakskartet i møtet, og var lagt fram uten saksframlegg eller innstilling. Vedtak: 1. Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Kommunestyret vedtar prinsipielt at gjennomføringsansvaret til alle byggeprosjektene overføres til Sørum kommunale eiendomsselskap KF etter at behovsutredningen er ferdigstilt. 3. For Frogner/Melvold overføres ansvaret nå. 4. For de pågående prosjektene overføres gjennomføringsansvaret etter vurdering av PLABY. 5. For fremtidige prosjekter gjelder den prinsipielle endringen. PLABY møte Forlag til leveranse i mulighetsstudiet ble presentert, med beskrivelse av hvilke alternativ som blir utredet. Leveransen godkjent. PLABY møte Med bakgrunn i utsendt notat med de aktuelle vedtakene ble det foretatt en gjennomgang

21 Side 21 av 29 for å sjekke om vedtakene er svart ut. Utkvittering av vedtak: PLABY sluttet seg til at vedtakene er kvittert ut så langt i prosessen. Bibliotek er med i planleggingen av byggeprosjektet. Dersom biblioteket ikke skal flyttes, må det vurderes alternativ løsning. Dagens bibliotek er ikke tilfredsstillende når det gjelder krav til tilgang til bibliotek. Dersom vedtaket i mai blir at bibliotek ikke skal flyttes, kan det legges som en føring på prosjekteringen videre. Fasedeling: Med bakgrunn i utsendt notat der rådmannens oppfattelse er at fasedeling» relaterer seg til en mulighet for å dele opp prosjektet dersom det å bygge alt samtidig var til hinder for å klare ferdigstillelse PLABY sluttet seg til denne oppfattelsen. Det må Ikke være flere faser enn nødvendig. Det er som tidligere fastsatt en forutsetning at ny idrettshall ikke forsinker skoleprosjektet Dette kan legge føringer for det valget idrettslaget må ta for plassering av idrettshall. Plassering mellom Frogner og Melvold skoler krever at idrettshallen bygges samtidig som skolen. Plassering av idrettshall ned mot Frogner idrettslag sitt eksisterende anlegg gjør at dette kan henge sammen, men bygges på ulike tidspunkt Gamle skolen: Den gamle skolen passer ikke inn i behovene som er beskrevet. PLABY besluttet at Gamleskolen kan disponeres til andre formål kommunen har behov for dekke. Bruk av bygget avgjøres senere. PLABY, møte PLABY besluttet at Tegn_3 arbeider videre med 2 underalternativ av 1 av 5 konsept. (samling av skole/kultur/idrett mot barneskolen, gir torgløsning, idrett integrert/tett på) PLABY, møte : Den stramme framdriften gjør at ordinær kommunestyrebehandling av mulighetsstudie ikke er mulig. PLABY besluttet at dette løses slik: Det arrangeres et stormøte på kvelden 14.5 med kommunestyret, KU, OU, Frogner idrettslag, alle relevante ellers. Resultatet fra konseptarbeidet vises fram og diskuteres. PLABY har påfølgende møte og fatter beslutning vedr. mulighetsstudie. Oppsummerende sak i KST PLABY, møte : PLABY gir tilslutning til valg av gjennomføringsmodell.(samspillsmodell). Orientering om at arbeid med driftsmodell er igangsatt, og samarbeid med Frogner IL. PLABY, møte : PLABY gir tilslutning til behovsutredningen som grunnlag for det videre prosjekteringsarbeidet Sak 3/14, kommunestyret : Frogner-Melvold 1 til 10 skole med kultursal: Ferdig behovsutredning og videre framdrift Behovsutredning med funksjonsbeskrivelser for Frogner-Melvold med kultursal datert legges til grunn for prosjekteringsarbeidet. Estimert arealbehov, sambruksmuligheter og løsninger presentert i behovsutredningen bearbeides i det videre arbeidet. Alle løsninger skal være arealeffektive og fleksible med fokus på sam-/flerbruk. Det skal legges til rette for høy grad av bruk av bygget utover skolens åpningstid. Kultursalen dimensjoneres for 250 sitteplasser.

22 Side 22 av 29 Areal for ungdomsaktiviteter ivaretas i prosjektet. Lager for lag og organisasjoner: Utover scenelager inngår lager for musikkorpsene og kulturskolen i prosjektet. Dedikerte øvingslokaler for kulturskolens ansatte faller utenfor prosjektet. Dette ivaretas i øvrige lokaler. Det er et mål at kommunens og idrettslagets tomter skal utvikles til et helhetlig og funksjonelt skole-, kultur- og idrettsområde. Det primære behovet for kommunen er likevel lokalisering av skolen med kultursal. Trinnvis utbygging av funksjonene, og slik at skolen kommer først, skal legges til grunn. Økonomi: Bevilgning til planleggingsfasen av byggeprosjekt Frogner-Melvold 1 10 med kultursal økes med kr til kr Bevilgningen finansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF med MVA-refusjon og låneopptak. Målsummen for prosjektet skal godkjennes av kommunestyret. Sak 79/13, kommunestyret : Følgende prinsipper legges til grunn for prosjektet Frogner-Melvold 1 til 10-skole med kultursal: Skolen planlegges og bygges med 4 klasserom pr trinn. Klasserommene må bygges store nok til at man tar høyde for naturlige svingninger i elevmassen. Tidligere vedtak om at antallet elever i Sørumskolene ikke skal overstige elever fastholdes. Det utredes å flytte folkebiblioteket inn i skolen, men på vilkår av at det understøtter folkebiblioteksfunksjonen og bygger opp under sentrumsutviklingen på Frogner. Skolen skal primært samles i ett bygg; Skolen kan fordeles på flere bygg dersom dette understøtter de overordnede føringene om én skole med felles ledelse og felles kultur og løsningene er funksjonelle i skolehverdagen. Sak 52/13, kommunestyret : Økonomiplan : Frogner- Melvold 1-10 inkl. kultursal skal ferdigstilles til eller så snart som mulig. Sak 47/13, kommunestyret : Kultursal på Frogner 1. Kultursal legges inn som en del av byggeprosjektet Frogner Melvold 1-10 skole. 2. Kultursalen finansieres innenfor skoleprosjektets rammer. 3. Kultursal på Frogner skal dekke skolens behov for lokaler til større samlinger og gi et tilbud til lokale lag- og foreninger. 4. Kultursalen skal inneholde forsamlingssal med tilhørende lager-, øvings- og publikumslokaler. Sak 52/12, kommunestyret : Frogner Melvold 1-10 skole, med felles ledelse. Vurdere utvidelse av Vesterskaun skole til Vesterskaun 1-10 skole: 1. «Det innføres felles ledelse ved Frogner og Melvold skoler slik at skolene i løpet av planperioden , går over til å bli en 1-10 skole. 2. Forprosjektet for Vesterskaun skole vurderer utbygging til 1-10 skole. 3. Forprosjektet utreder muligheten for kultursal som en del av byggeprosjektet Frogner Melvold 1-10 skole. 4. Sakens tittel endres fra Frogner Melvold 1-10 skole, med felles ledelse. Utvidelse av Vesterskaun skole til Vesterskaun 1-10 skole til Frogner Melvold 1-10 skole, med felles ledelse. Vurdere utvidelse av Vesterskaun skole til Vesterskaun 1-10 skole.»

23 Side 23 av 29 Sak 51/12, kommunestyret : Skolestruktur Sørum Retningslinjer og prinsipper for utbygging av skoler 1. «Skolene i Sørum må ha en størrelse som fremmer et helhetlig læringsløp, godt læringsmiljø, gode læringsresultater og økonomisk effektiv drift. 2. Barneskolene kan ha en størrelse som sikrer rom for 4 paralleller på hvert trinn. Ungdomsskolene og eventuelle 1-10 skoler kan være større, med arealer tilpasset elevgrupper på 800 til 900 elever. 3. Skolene må ha en utforming som fremmer trivsel og læring. 4. De må plasseres der elevene bor og i tilknytning til friområder / turområder. 5. Adkomst til skolene må kunne skje via gang- og sykkelvei og det bør være en busstrase i nærheten. Støy fra trafikk, industri eller lignende må være minimal. 6. Skoleanleggene i Sørum bør lokaliseres sentralt med tanke på å styrke nærmiljøene for barn og unge og sambruk med andre offentlige virksomheter som kultur- og idrettsanlegg, barnehage, helsetjeneste og lignende. Framtidig barnehage- og skolestruktur i Sørum i tidsperspektivet Frogner/Melvold 1-10 skole Frogner og Melvold bygges sammen til en 1-10 skole med felles ledelse. Kultursal i tilknytning til skolen vurderes i forbindelse med forprosjektet. 2. Vesterskaun 1-10 skole Vesterskaun skole bygges som en 1-10 skole. Skolen vurderes flyttet nærmere Frogner og ses i sammenheng med Frogner/Melvold slik at en på sikt får to jevnbyrdige skoler som sammen har kapasitet for å ta veksten i begge skolekretsene frem mot Sørumsand skole og Bingsfoss ungdomsskole Sørumsand barneskole og Bingsfoss ungdomsskole vurderes sett i sammenheng når elevgrunnlaget er så høyt at det tilsier endringer i skolestruktur på skolene på Sørumsand. Aktivitetshus på Sørumsand vurderes i forbindelse med forprosjektet. 4. Voksenopplæringen i Sørum flyttes ut av Bingsfoss ungdomsskole og over i egne lokaler i samme periode. 5. Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengere tidsperspektiv sendes på høring og fremmes som egen sak høsten Skolene i Sørum skal ikke overstige et elevantall på elever.» Sak 92/11, kommunestyret, (Sak som omhandlet videre strategier for Melvold mm):saken utsettes. Sak 106/11, økonomiutvalget, : «Økonomi- og administrasjonsutvalget avventer gjennomgang av skolestrukturen i Sørum for at denne gjennomgangen skal kunne inngå i beslutningsgrunnlaget for vedtak om eventuell 1-10-skole og organisering av skolene ved Vesterskaun og Frogner.» Sak 64/11, kommunestyret : (Sak som omhandlet videre strategier for Melvold mm): «Saken utsettes, men prosessen i forprosjektene går videre». Sak 45/09, kommunestyret : «Ny ungdomsskole på Frogner bygges på eksisterende tomt.» Sak 33/09, kommunestyret : Utbygging/fornying av ungdomsskolen i Frogner: Saken utsettes.

24 Side 24 av 29 Økonomiplan : Utviklingen i elevtallet indikerer at en renovert/utbygd skole bør stå ferdig til skoleåret Skolen må da kunne fange opp årskull på over 90 elever. Bevilget i 2008: Kr til forprosjekt. Vedtatt ferdigstillelse Prosjekt mandat Prosjekt nummer Prosjekteier Prosjekt ansvarlig Prosjektleder Fase Delfase Sak Kommunestyret : Prosjekt: Ny ungdomsskole på Frogner. Sørum kommunestyre er tilfreds med den bygningsmessige satsningen på skolene i Sørum på nær 250 millioner kroner. Alle skolene, unntatt Melvold, i Sørum har nå en meget god bygningsmessig standard, og det vedlikeholdsarbeidet som utføres av eiendomsforetaket gir klar beskjed om at kommunen er i rute på dette etterslepet. Kommunestyret vil gi honnør til det systematiske arbeidet som utføres. Nå er det ungdomsskolen i Frogner som står for tur. Oppvekstutvalget bør skissere et prosjekt for oppstart av den fysiske ungdomsskolesatsningen i Frogner Behandlet i rådmanns ledergruppe styret i SKE, alle innstillingsutvalg og KST hos SKE og hos rådmannen. Sak-arkivprosjektnummer PLABY SKE KF V/Torgeir Alvestad SKE - Innleid prosjektleder fra STEMA Planleggingsfase Mulighetsstudie snart avsluttet Økonomi Rammen ,- Forbruk ,- Forbruk ,- Forbruk ,- Forbruk ,- Forbruk ,- Forbruk 2013 SKE: ,- Rådmannen: Forbruk 2014: SKE 1 000,- Forbruk 2014 rådmannen ,- OK Framdrift Framdrift i henhold til prosjektplan Status OK i fht fremdriftsplan. Parallelle aktiviteter: Utarbeidelse av konsept-mulighetsstudie. Mulighetsstudiet levert Fortløpende presentasjoner/bearbeidelse. Hyppige møter med brukergruppen og PLABY. Delbeslutninger tas undervegs av PLABY. Konkurranse om totalentreprise med samspillsmodell med utvidet frist Ferdigstillelse krever svært stramt prosjektstyring, og at prosjektet prioriteres blant byggeprosjektene, og at nødvendige politiske avklaringer gjøres fortløpende.

25 Side 25 av 29 Medvirkning og kommunikasjon Avholdte åpne Brukermøter hver 2. uke Bredt sammensatt brukergruppe. møter/viktige møter Hyppige møter med Frogner idrettslag om status, koordinere prosesser. Møte med ansatte Frogner og Melvold skoler og SFO: (siden siste rapport) FAU og KFU: , 14.5, og Åpne /viktige møter kommende måned Andre begivenheter Politiske saker/styresaker Saker som skal fremmes kommende måneder OU, statusorientering: Brukermøter, møter med Frogner IL og PLABY møtene fortsetter. Åpent møte 14.5 der resultatet fra mulighetsstudien presenteres. PLABYmøte 16.5: Beslutning på mulighetsstudien Valg av entreprenørgruppering: medio mai. For å sikre forankring undervegs, og fange opp endringer/forslag undervegs informeres brukergruppen (inkl. FAU), ansatte og PLABY fortløpende. Informasjon på internett tidlig i mai. Informasjon til kommunestyret KST 26.11, med alle relevante innstilling utvalg i forkant: Sak på forprosjekt og målsum (formulere det slik du mener er best) Finansieringssak på idrettshall (alt. kommer denne ) KST Spillemiddelsak, men søknad fra Frogner IL vedr. ny hall.

26 Strakstiltak Sørum kirkegård Side 26 av 29 Vedtak grunnlag for prosjektet Sak 17/14, kommunestyret : Strakstiltak på Sørum kirkegård, ny vurdering av kostnadskalkyle Det bevilges kr til tiltak for utvidelse av gravplassen på Sørum kirkegård. Bevilgningen finansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF med MVArefusjon og låneopptak. Som forutsatt i økonomiplan dekkes kapitalkostnadene til kirkegårdene ved egen overføring til Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Sørum kommunale eiendomsselskap KF har fortsatt prosjektledelse og byggherreansvaret for prosjektet. Det forutsettes at arbeidet settes ut på anbud. Saken oversendes kontrollutvalget for nærmere ettersyn. Bakgrunnen er 40 % reduksjon i kalkyle og flere observasjoner av høye overslag i kalkylen. Vedtatt ferdigstillelse Prosjektmandat Prosjektnummer Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fase Delfase Sak 66/13, kommunestyret : Kirkegårdsprosjektet - klargjøring av mandat, status og videre framdrift Siste del av vedtaket: Strakstiltak: Det gis tilslutning til å videreføre arbeidet med strakstiltak på Frogner og Sørum kirkegårder, jamfør vedlegg 2. Tiltak på Sørum kirkegård legges fram som egen sak med kostnadsoverslag, senest ved budsjettbehandlingen for Ikke utarbeidet for strakstiltakene utover politiske vedtak Rådmannen ved Økonomisjefen SKE v/torgeir Alvestad SKE v/innleid prosjektleder fra STEMA Byggefase Detaljprosjekt skal igangsettes Økonomi Rammen ,- (Gjenstående budsjett ,-) Forbruk 2013 SKE: ,- Forbruk 2014 SKE ,- Forbruk 2014 rådmannen 0,-

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Uteområde Sennerud barnehage Riving Friggvegen 13 Fornyelse av Sørum sykehjem Byggeprosjekter i Sørum kommune pr. august 2011 Rapportering

Detaljer

RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET

RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET Bingsfoss ungdomsskole Bingsfosshallen Skisse Sørvald bo- og behandlingssenter Byggeprosjekter i Sørum kommune

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Prosjektrapportering Investeringer

Prosjektrapportering Investeringer Prosjektrapportering Investeringer 2016-20 Mjåvann VGS og idrettsanlegg Status: Mulighetsstudie og anbudsinnbydelse ferdig Utkast til reguleringsarbeid i sluttfasen. Anbudsbefaring gjennomført - 6 interessenter

Detaljer

I samsvar med Handlingsplan for eldreomsorg skal Bergen kommune bygge nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord. Saken gjelder engasjering av byggeleder.

I samsvar med Handlingsplan for eldreomsorg skal Bergen kommune bygge nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord. Saken gjelder engasjering av byggeleder. Dato: 4. desember 2006 Fullmaktsak 35 /06 Nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord-engasjering av byggeleder OJS BBE-1633-200412084-54 Hva saken gjelder: I samsvar med Handlingsplan for eldreomsorg skal Bergen

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Åpent informasjonsmøte Sølvsalen på Krona

Åpent informasjonsmøte Sølvsalen på Krona Åpent informasjonsmøte 21.11.2016 Sølvsalen på Krona VELKOMMEN Historikk Kommunestyre vedtak 6. januar 2016 Utredning av plasseringsalternativer for Vestsiden ungdomsskole, mars-mai 2016 Utredning av plasseringsalternativer

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27.08.2014 Utvalg for teknikk og miljø 28.08.2014 Kommunestyret

Detaljer

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Innholdsfortegnelse 1. Prosjektgjennomføring og organisering 2. Innledning/Mandat/Kommentar planskisse a) Situasjonsplan

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 17/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 17/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 17/09 Sakstittel: MULIGHETSSTUDIE - BLAKER ALDERSHEIM Arkivsaknr: 09/3661 Saksbehandler: PRO//BGJ Bård Gjestvang K-kode: 614 Saksnummer Utvalg

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 25.05.2011. Møtetidspunkt: 18.00 19.55 Følgende representanter

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 24.11.2009 Møtetidspunkt: Kl. 18.00 19.40 Følgende

Detaljer

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Utdanningsområdet Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Nøkkeltall barnehage 2014 145 000 Netto driftsutgifter pr innbygger 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 115 000 110 000 20.01.15

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 Sak 8/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/09 Arkivsaknr: 09/4599 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 EIE/BYF/LAB

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - ENDELIG GODKJENNING AV ERVERV, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 22. september 2014 Saksbehandler

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Sak 4/09 Saksfremlegg Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Innstilling: Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013

Detaljer

BIM i Sørum kommune. Bruk av BIM i Sørum kommune i dag. Prosjekt om en helhetlig digitalisering av byggeprosesser i Sørum

BIM i Sørum kommune. Bruk av BIM i Sørum kommune i dag. Prosjekt om en helhetlig digitalisering av byggeprosesser i Sørum BIM i Sørum kommune Bruk av BIM i Sørum kommune i dag Prosjekt om en helhetlig digitalisering av byggeprosesser i Sørum B u n n t 12 0e. k 1s 2t. 2 0 1 4 Jürgen Spindler Sørum Kommunale Eiendomsselskap

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3661-10 Sakstittel: UTVIDET MULIGHETSSTUDIE - BLAKER ALDERSHEIM K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3661-10 Sakstittel: UTVIDET MULIGHETSSTUDIE - BLAKER ALDERSHEIM K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Saksfremlegg Arkivsak: 09/3661-10 Sakstittel: UTVIDET MULIGHETSSTUDIE - BLAKER ALDERSHEIM K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: 1. Alternativet om rehabilitering av den nyeste delen av

Detaljer

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole.

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Side 2 Sak 28/13 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013 BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Statusrapport pr. 03.10.13 for planlegging av barnehage på

Detaljer

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 14.03.2016 SAK 14/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Saksfremlegg Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: 1. Prosjektet realiseres som planlagt, og prosjektrammen

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03. Arkivsak-dok. 18-15 Saksbehandler: Torbjørn Sterri Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.2015 ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER Bakgrunn for saken: I styresak 09 15 ble

Detaljer

Sak 57/13. Sak 58/13

Sak 57/13. Sak 58/13 Side 2 Sak 57/13 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 17.10.2013 Bjørn Hammer oppfordret kommunestyrets medlemmer til å bidra som sjåfører under TVaksjonen søndag 20.10. Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 19.10.2016 / Kommunestyret 27.10.2016 OS SKOLE - UTBYGGING Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr Kommunale byggeprosjekter

Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr Kommunale byggeprosjekter Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr. 30.09.2015 Kommunale byggeprosjekter Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr. 30.09.2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201504975-19 Emnekode: EUTBY-1632 Saksbeh: HMTH Til: Byråd for finans, eiendom og eierskap Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Eldrerådet Rådhuset 24.05.2011 Møtetidspunkt: Kl 1600 1800. Følgende representanter møtte:

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.

I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 Status byggeprosjekter desember 2014: Saken gjelder: I denne saken legges frem status på byggeprosjekter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 17.11.2010 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Velkommen til grendemøte

Velkommen til grendemøte Velkommen til grendemøte Tema: Strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune Presentasjon av utredning - utarbeidet av firmaet Norconsult Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 18.06.2008 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 21.11.2007 Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 05-2017 Havnestyret 10.02.2017 Sakstittel: VIDEREFØRING AV PROSJEKT NY CRUISE OG FLERBRUKSKAI Saksdokumenter: 1. Rapport

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08 Sak 36/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 36/08 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 25/08 TILDELING AV KULTURMIDLER TIL SANG OG MUSIKKFORMÅL Arkivsaknr: 08/2137 Saksbehandler:

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

: 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE. NY BEHANDLING

: 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE. NY BEHANDLING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.06.2008 88/08 SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter. Bakgrunn og muligheter Hva finner vi?

Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter. Bakgrunn og muligheter Hva finner vi? Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter Bakgrunn og muligheter Hva finner vi? - Prosjekter de siste årene Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt (2011) Tromstun skole (Tromsø kommune, 2012)

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425914 Arkivsaksnr: 2013/4387-7 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425914 - Ole Richters gate 45 finansiering

Detaljer

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem John Maaland Olga Nybø

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem John Maaland Olga Nybø Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 04.10.2010 Møtested: Møterom Rygg Til stede: Medlemmer: Forfall: Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem John Maaland Olga Nybø

Detaljer

Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/

Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/ Prosjektrapport bygg pr 31.08.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 21.09.2016 Utvalg for levekår 20.09.2016 Utvalg for teknikk og miljø 22.09.2016 Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015:

STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015: Arkivsak-dok. 15-15 Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015: Saken gjelder: I denne saken legges frem status

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE

VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE Arkiv: D10 Arkivsaksnr.: 14/310 Saksbehandler: Stein Halvorsen Utskrift sendes til: Vedlegg: Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8 Forvaltningsrevisjon av gjennomføring av investeringer, Ringebu kommune - UTKAST - Oslo, 22. september 2016 Side 1 av 8 Ringebu kommune 22.9 ØS 2 av 8 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

DEL 2. Oppdragsbeskrivelse/ orientering. OK19-VARMESENTRAL Prosjektnr: Desember Del 2 Oppdragsbeskrivelse/orientering Side 1 av 6

DEL 2. Oppdragsbeskrivelse/ orientering. OK19-VARMESENTRAL Prosjektnr: Desember Del 2 Oppdragsbeskrivelse/orientering Side 1 av 6 DEL 2 Oppdragsbeskrivelse/ orientering OK19-VARMESENTRAL Prosjektnr: 3844002 Desember 2015 Del 2 Oppdragsbeskrivelse/orientering Side 1 av 6 DEL 2 1. Organisasjon... 3 1.1 Kommunalstyret for miljø og utbygging...

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II A. Generell del LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgivningsoppdrag

Konkurransegrunnlag del II A. Generell del LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgivningsoppdrag Konkurransegrunnlag del II A Generell del LADE SKOLE Ny skole og idrettshall Rådgivningsoppdrag Trondheim kommune Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 LADE SKOLE... 3 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

Sak 48/13 Helhetlig løsning for Frøystad legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2014.

Sak 48/13 Helhetlig løsning for Frøystad legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2014. Arkivsaksnr.: 11/2022-31 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad UTSATT FREMDRIFTSPLAN- ETTERBRUK FRØYSTAD Hjemmel: Rådmannens innstilling: Sak 48/13 Helhetlig løsning for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

FRAMDRIFT UTBYGGINGSPROSJEKTER

FRAMDRIFT UTBYGGINGSPROSJEKTER FRAMDRIFT UTBYGGINGSPROSJEKTER Dialogseminar 22. mai 2013 Framdrift utbyggingsprosjekt Dialogseminar 22. mai 2013 Alf Birger Haugnes 1 INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER Lov om offentlige anskaffelser forskrift

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II A. Oppdragsbeskrivelse LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgiver miljøsanering/riving

Konkurransegrunnlag Del II A. Oppdragsbeskrivelse LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgiver miljøsanering/riving Konkurransegrunnlag Del II A Oppdragsbeskrivelse LADE SKOLE Ny skole og idrettshall Rådgiver miljøsanering/riving Trondheim kommune Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 LADE SKOLE...

Detaljer

Oppgradering Rådhusparken - Solparken

Oppgradering Rådhusparken - Solparken Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.04.2017 13027/2017 2017/5381 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Oppgradering Rådhusparken - Solparken Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen FOLKEMØTE FOLLAFOSS 14. OKTOBER 2010 BAKGRUNN FOR VEDTAK OM VURDERING AV FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR I VERRAN. INFORMASJON OG FAKTAGRUNNLAG DIALOG Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen 1. Hel renovering av bestående

Detaljer

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for Bakgrunn Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret vedtok i budsjettsaka k-sak 119/2014 den 16. desember: «Kommunestyret tar ikke reell

Detaljer