Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune"

Transkript

1 Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Rapport kommunale byggeprosjekt Sørum kommune, rapport pr

2 Side 2 av 29 Vedtatte ferdigstillelsesdatoer, ØP : FERDIGSTILLELSE VEDTATT FORSLAG VEDTATT ØP ØP ØP Fjellbovegen barnehage Hjemmetjenesten, garderober m.m Rehabiliteringsenheten, adm. lokaler Friggvegen boliger Fjuk oppvekstsenter (barnehagepl. + omb.) Melvold/Frogner 1-10 inkl kultursal Blaker bo- og omsorgssenter Oppgradering Frogner kirkegård Blaker barnehage, rehabilitering og utvidelse Utgår Rådhuset, rehabilitering Forsterket bolig Boliger rusomsorg Vesterskaun skole Oppgradering Blaker kirkegård Oppgradering Sørum kirkegård Sykehjemsplasser/omsorgsboliger på Frogner Nytt rådhus/tilbygg Allaktivitetshus Sørumsand ikke fastsatt Voksenopplæringen, nye lokaler ikke fastsatt Bingsfoss u-skole, påbygg ikke fastsatt Sørumsand skole, utvidelse (4 paralleller) ikke fastsatt Sørumsand, ny barnehage (evt. utv. Sennerud) ikke fastsatt

3 Side 3 av 29 KOMMUNALE BYGGEPROSJEKT HOVEDFASE PLANLEGGINGSFASE BYGGEFASE Planavklaringer Lokalisering og regulering Delfase byggeprosjekt: Behovsutredning Programmering Mulighetsstudie Forprosjekt Detaljprosjekt Bygging Overtagelse Pågående prosjekt pågående fase Rådhuset utomhus Mindre reg. endring Pågår Fjellbovegen barnehage Hjemmetjenesten, garderober Rehabiliteringsenheten, administrasjonslokaler Friggvegen boliger Fjuk oppvekstsenter Frogner-Melvold 1-10 m kultursal Blaker bo- og omsorgssenter Frogner kirkegård Regulering igangsatt - passiv Blaker barnehage passiv Rådhuset rehabilitering Ikke igangsatt Forsterket bolig Ikke lokalisert, behov delvis avklart. Passiv Boliger rusomsorg Ikke igangsatt. Vesterskaun 1-10 Regulering pågår Blaker kirkegård Regulering igangsatt - passiv Sørum kirkegård passivt Gjelder strakstiltak Sørum og Frogner Sykehjem/omsorgsboliger på Frogner Nytt rådhus/tilbygg Ikke igangsatt Ikke igangsatt pågår Gjelder strakstiltak Sørum kirkegård

4 Side 4 av 29 KOMMUNALE BYGGEPROSJEKT HOVEDFASE PLANLEGGINGSFASE BYGGEFASE Planavklaringer Lokalisering og regulering Delfase byggeprosjekt: Behovsutredning Programmering Mulighetsstudie Forprosjekt Detaljprosjekt Bygging Overtagelse Pågående prosjekt pågående fase Aktivitetshus, S.sand Ikke igangsatt Sørumsand skole, påbygg Politisk sak nov Bingsfoss ungdomsskole Ikke igangsatt Frogner barnehage Ikke igangsatt Nordli barnehage Idrettsparken barnehage og Sørumsand helsestasjon Klar for regnskapsavslutning Klar for regnskapsavslutning Grønn farge Viser status og prosjekt der rådmannen har ansvaret Orange farge: Viser status og prosjekt der SKE KF har overtatt ansvaret

5 Side 5 av 29 Fjellbovegen barnehage Vedtak grunnlag for prosjektet PLABY møte : Kontrakt er underskrevet med entreprenør. Det arbeides nå med omprosjektering. Det er 0 i reserver. Innsending av igangsettingssøknad (IG) av grave- og fundamenteringsarbeider skjer med det første. Planlagt oppstart: Sist i september. PLABYs beslutning: Tas til orientering. PLABYmøte Det ble orientert om prosessen med evaluering av mottatte tilbud. PLABY møte : Om tildelingskriterium tid: SKE KF anbefaler at tid ikke settes som tildelingskriterium i konkurransen, men det foreslås å sette teknisk ferdigstillelse som absolutt krav, med dagmulkt i tilfelle forsinkelse. Perioden for avsluttende arbeider / rengjøring / møblering blir da fra 2.7. til (se vedlegg) PLABYS konklusjon: Anbefaling tiltredes Utkvittering av pkt fra møtet , pkt 5.1 vedr. kunstnerisk utsmykning: Rammen er bevilget, prosjektet skal forholde seg til vedtatt ramme. SKE KF, virksomhetsleder og tidligere prosjekteier anbefaler at punktet utgår, og at det ikke settes av midler til kunstnerisk utsmykning PLABYS konklusjon: Anbefaling tiltredes PLABY møte : LCC rapport til behandling: SKE KFs anbefaling er i samsvar med anbefalingene fra prosjekteringsgruppen. PLABYs behandling PLABYs konklusjoner: Passivhus-standard anbefales. Konklusjon: Tiltredes. 2. Oppvarming: En væske/vann-varmepumpe i form av bergvarmepumpe med energibrønner anbefales, når det velges passivhus-standard. Konklusjon: Tiltredes. 3. Fasader: Sandwichelement anbefales. Konklusjon: Tiltredes.

6 Side 6 av Gulvbelegg: Miljøvennlig vinyl anbefales. Konklusjon: Tiltredes. 5. Sedumtak anbefales på langfløyen hovedtaket. Konklusjon: Tiltredes. 6. Sedumtak anbefales på tverrfløyen - det lavere taket Konklusjon: Tiltredes. PLABY : Anbefalingene om passivhus følges, hvis ikke tallene forandres i videre prosjektering. PLABY : Anbefalingene i LCC beregningen godkjennes som grunnlag for videre arbeid. Sak 16/14, kommunestyret : Rammebevilgning - Fjellbovegen barnehage Fjellbovegen barnehage med åpen barnehage realiseres innenfor en ramme på kr (inkludert tomt). Økt bevilgning på kr finansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF med MVA-refusjon og låneopptak. Lånebehovet eks. mva. utgjør kr Bevilgningen til årlig husleie fastsettes foreløpig til kr og til virksomhetens drift av bygget til kr , fra og med åpningtidspunkt. Barnehagen bemannes i takt med behovet for barnehageplasser. Det totale driftsbudsjettet vurderes nærmere i økonomiplan og fastsettes i årsbudsjett Valg som må foretas innenfor rammen i det videre arbeidet, herunder fastsettelse av eventuell passivhusstandard, tas av PLABY Sak 118/13, kommunestyret : Bevilgning til planleggingsfasen av byggeprosjekt Fjellbovegen barnehage med åpen barnehage økes med kr til kr ,-, Bevilgningen finansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF med MVA-refusjon og låneopptak. Sak 6/13, kommunestyret : Fjellbovegen barnehage, prinsippavklaringer Følgende prinsipper legges til grunn for videre arbeid med Fjellbovegen barnehage: Barnehagen planlegges for opptil 120 barn. Det innpasses Åpen barnehage Åpen barnehage lokaliseres slik i bygget at lokalene kan benyttes til aktiviteter utenom barnehagens åpningstid for nærmiljøet. Sak 53/13, kommunestyret : Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2021) Fjellbovegen barnehage ferdigstilles Sak 85/11, kommunestyret : Årsbudsjett 2012-Sørum kommune Bevilgningen til forprosjekt for ny barnehage på Vardefjellet økes med som lånefinansieres over budsjettet til Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Sak 63/10, kommunestyret : Kjøp av barnehagetomt på Vardefjellet 1. Sørum kommune kjøper avsatt tomt til barnehageformål på Vardefjellet eiet av firmaet Øie Bolig AS for 5 mill. 2. Kjøpet lånefinansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF.

7 Vedtatt ferdig stillelse Prosjekt mandat Side 7 av Et fremtidig samarbeid med Skedsmo kommune og andre nabokommuner bør vurderes nærmere. Sak 39/10, kommunestyret : Handlingsprogram med økonomiplan for SKE KF: Investeringsbudsjettet økes med kr , som lånefinansieres: Forprosjekt Vesterskaun skole, utvidelse Forprosjekt ny barnehage på Heksebergåsen Forprosjekt kirkegårdene i Sørum et generasjonsløft Behandlet i rådmannens ledergruppe Ingen prinsipielle spørsmål, og lagt fram for styret i SKE, alle innstillingsutvalg og KST Prosjektnr og sak-arkivprosjektnummer Prosjekteier PLABY Prosjekt SKE KF V/Torgeir Alvestad ansvarlig Prosjektleder SKE KF v/ Innleid prosjektleder / byggeleder Fase byggefase Delfase Forprosjekt ferdig, anbudskonkurranse forberedes Økonomi Rammen Total ramme: (inkludert tomt). Forbruk ,- Forbruk ,- Forbruk ,- Forbruk 2013 SKE: ,- rådmannen: ,- Forbruk 2014 SKE ,- Forbruk 2014 rådmannen ,- OK i fht planleggingsfasen. Byggefasen: Forprosjektert viser noe høyere kostnader enn bevilget ramme, men prosjektet tilpasses bevilget ramme. Framdrift Framdrift i henhold til prosjektplan Status OK i fht ferdigstillelse til barnehageåret OK, forprosjekt ferdig, totalentreprisen er lyst ut med tilbudsfrist 17. juni Ja, krever stram framdrift Medvirkning og kommunikasjon Avholdte åpne møter/viktige møter (siden siste rapport) Åpne/viktige møter kommende måned Andre begivenheter 2 møter med velforeningene februar og mars 2014 om bruk og drift av lokalene til åpen barnehage som også skal ha grendehusfunksjon. Politiske saker/styresaker Saker som skal fremmes kommende måneder Ingen planlagte

8 Side 8 av 29 Fjuk oppvekstsenter Vedtak grunnlag for prosjektet PLABY møte : Prosjekter Fjuk a. Felles fremdriftsplan for I. Blaker Bo- og omsorgssenter II. Fjuk oppvekstsenter III. Fjuk vegprosjekt Felles fremdriftsplan viser at Blaker Bo- og omsorgssenter er foreslått ferdigstilt årsskiftet 2016/2017. Rehabilitering av Fjuk bofellesskap utføres etter at nybygget er ferdig. Fjuk oppvekstsenter er foreslått ferdigstilt månedsskiftet mai/juni Vedtak: Felles fremdriftsplan tas til orientering, men PLABY ber PL å lete etter muligheter for en tidligere ferdigstillelsesdato av Fjuk oppvekstsenter. Hvilke konsekvenser har det å holde fremdriftsplanen? Hvilke fordeler har det å utsette ferdigstillelsesdatoen? Det skal være et møte mellom eierkommunene av Skåningsrud skole og ressurssenter 16. oktober. Eierforhold og forvaltningsansvar er tema som må avklares. PLABY møte : Prosjekter Fjuk a. Felles fremdriftsplan b. Detaljprosjekt - Det er ønskelig fra PA at PL avtaler tid med arkitekt med den hensikt å sette ressurs- og tidsplan for detaljprosjektet. Detaljprosjektet starter når KST fatter vedtak. Vedtak: Forarbeid detaljprosjekt igangsettes i påvente av vedtak finansiering detaljprosjekt/bygging i KST. PLABY møte : Økonomi: OK p.t. Etterskrift: Bevilgningen omfatter ikke detaljprosjekt.

9 Side 9 av 29 Framdrift: Foreløpig framdriftsplan viser at det er utfordringer mht. vedtatt dato SKE legger fram notat om hvordan en kan nærme seg vedtatt ferdigstillelsesdato. PLABYs beslutning: Avventer notatet fra SKE KF. PLABY er fornøyd med strukturen på økonomirapporten så langt. Det er et mål at det skal kunne tas ut rapporter direkte fra VISMA. PLABY møte : Oppfølging av kommunestyrets vedtak for Skåningsrud. 1. Oppstartsmøte: De tre eierkommunene inviteres til et oppstartsmøte der bakgrunnen for prosjektet og mulige tiltak innendørs og utendørs for Skåningsrud presenteres. Det gjøres ikke ytterligere beregninger av tiltakene før dette møtet. Det bes om formell tilbakemelding fra eierkommunene. 2. Møtet holdes på Skåningsrud, i kombinasjon med befaring på stedet. 3. Dersom kommunene er positive til samarbeid om tiltakene vil Sørum gå videre med å utarbeide forslag til mulige tiltak med kostnadsoverslag. Dette sendes så eierkommunene formelt. Eierkommunenes tilbakemeldinger er grunnlag for hvorvidt det gjennomføres tiltak på/for Skåningsrud. PLABY møte : PLABY besluttet følgende: Endring av prosjektansvar: I samsvar md anbefalingen flyttes prosjektansvaret fra rådmannen til SKE KF for Fjuk oppvekstsenter og Blaker bo- og omsorgssenter fra i dag. Kommunestyret , sak 56/14: Behovsutredning datert versjon 2 legges til grunn for det videre arbeidet med Fjuk oppvekstsenter. Forholdet til Skåningsrud skole og ressurssenter: Alle tiltak som berører Skåningsrud skole og ressurssenter må avklares med eierne av skolen før de iverksettes. Dette skal uansett ikke stoppe arbeidet med Fjuk oppvekstsenter. PLABY møte : Konklusjon fra PLABY: Behovsutredningen for oppvekstsenter er tilfredsstillende. Konklusjon fra PLABY vedr. Skåningsrud: Når det gjelder forholdet til Skåningsrud legges alt. 2 i behovsutredningen til grunn. Dette innebærer at prosjektet utreder hvilke rom som oppvekstsenteret vil ha ledig kapasitet på, og der Skåningsrud kan få dekket enkelte av sine behov. F.eks.: Spesialrom (mat og helse, sløyd og kunst og håndverk, kontor til helsesøster osv.) Det skal synliggjøres om antall elevplasser på Skåningsrud kan økes dersom Skåningsrud får frigitt areal pga at enkelte behov dekkes i oppvekstsenteret. Det fremmes politisk sak i mai/juni på behovsutredning og forholdet til Skåningsrud. PLABY møte : PLABY besluttet at sykehjemsprosjektet går videre ut fra det ferdige forprosjektet, og at oppvekstsenteret kolbes sammen med skolen som fremlagt. PLABY møte : PLABY besluttet at det skulle arrangeres et åpent møte slik at man kan få gitt en grundig orientering av prosjektene Fjuk Oppvekstsenter og Ny Institusjon Blaker.

10 Side 10 av 29 Kommunestyret , sak 80/13: Det bevilges kr til planleggingsfasen av byggeprosjekt Fjuk oppvekstsenter. Bevilgningen finansieres via låneopptak og merverdirefusjon. Kommunestyret , sak 78/13: Følgende prinsipper og rammer legges til grunn for byggeprosjektet Fjuk oppvekstsenter: Innenfor konseptet «møte mellom generasjoner» kan nytt sykehjem og oppvekstsenter på Fjuk gi muligheter for felles bruk av lokaliteter og drift, og til å utvikle løsninger og tjenester på tvers av tjenesteområder. Skåningsrud skole- og ressurssenter er en del av prosjektet i den grad bygging av oppvekstsenteret vil berøre felleslokaler eller får konsekvenser for øvrige deler av Skåningsrud. Muligheter for fellesløsninger bygningsmessig og driftsmessig mellom sykehjem, oppvekstsenter og Skåningsrud vurderes som en del av prosjektet. Det skal vurderes å gjøre barnehage, SFO, Fjuk skole og Skåningsrud skole- og ressurssenter om til en virksomhet. Med bakgrunn i klarlagte behov og bygningsmessige tiltak legger rådmannen fram realistisk fremdriftsplan for oppvekstsenteret senest desember Begrunnelsene for punktene fremgår av saksfremlegget. Kommunestyret , sak 60/13: 1. Fjuk skole bygges om til oppvekstsenter som skal inneholde 70 barnehageplasser. Oppvekstsenteret skal stå klart til oppstart barnehageåret Blaker barnehage rehabiliteres og utvides til 70 barnehageplasser. Byggearbeidet starter så snart Fjuk oppvekstsenter står klart, slik at oppvekstsenteret kan benyttes som midlertidige plasser under byggingen. Nye Blaker barnehage skal stå klar til oppstart av barnehageåret Rehabilitering og bruk av eksisterende kommunale bygg, sammen med nødvendige nybygg, skal vurderes i begge prosjektene. 3. Begge prosjektene skal bygges på eiendommer som allerede er i kommunalt eie. 4. Det skal fremmes en egen sak som legger grunnlaget for oppvekstsenteret, hvor også samarbeid med lag og foreninger er godt innarbeidet i en helhetlig planlegging med tanke for bruk av alle Blakers innbyggere. 5. Når de kommunale barnehagene på Blaker og Fjuk står ferdig, ønsker Sørum kommune å samarbeide med Nes kommune for å se på løsninger som kan dekke framtidige behov for barnehageplasser på Rånåsfoss utover de plassene som blir etablert på Blaker og Fjuk. 6. Kommunestyret går ikke inn for Hoppensprett AS sin søknad, da behovet for barnehageplasser i området vil bli dekket gjennom de barnehagene kommunen selv etablerer. Vedtatt Ferdigstillelse Prosjekt mandat Prosjekt nummer Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fase Delfase Behandlet i rådmanns ledergruppe , med prinsipielle spørsmål som krever politisk avklaring: Behandlet i styret i SKE, relevante innstillingsutvalg og KST Fjuk oppvekstsenter - skole Fjuk oppvekstsenter barnehage Fjuk oppvekstsenter (SKE) og sak-arkivprosjektnummer PLABY SKE KF v/torgeir Alvestad SKE KF v/odd Arne Valberg Planleggingsfase Reguleringsplanlegging, programmering og prosjektering

11 Side 11 av 29 Økonomi Rammen Kr ,- Forbruk 2013 SKE , rådmannen: ,- Forbruk 2014 SKE ,- Forbruk 2014 rådmannen ,- (prosjekt 19203) nei Framdrift Framdrift i henhold til prosjektplan Vedtatt ferdigstillelsesdato er fortsatt utfordrende. Ny felles fremdriftsplan for prosjektene på Fjuk klar medio september Status Reguleringsplan på høring til Arbeid med forprosjektet pågår. Skal leveres Fremdriftsplan må revideres. Medvirkning og kommunikasjon Avholdte åpne møter/viktige møter (siden siste rapport) Møte med fylkesmannen 26.8:fylkesmannen varsler at de ikke vil fremme innsigelse til planen. Møte kommende måned Informasjon til FAU høsten Møte med lag og organisasjoner Politiske saker/styresaker Saker som skal Reguleringplan til 2. gangs behandlingkst fremmes kommende Politisk sak forprosjekt og finansiering oppvekstsenter: Forventet i KST måneder Politisk sak forprosjekt og finansiering ny adkomstveg: Forventet i KST OK.

12 Side 12 av 29 Blaker bo- og omsorgssenter/blaker aldersheim Vedtak grunnlag for prosjektet KST , sak 113/14: Blaker bo- og omsorgssenter realiseres innenfor en øvre ramme på kr ,-. Økt bevilgning på kr finansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF med MVA-refusjon, tilskudd og låneopptak. Lånebehovet antas å ville utgjøre kr Bevilgningen til årlig husleie fastsettes til kr og til virksomhetens drift av bygg og uteareal til kr fra og med åpningstidspunktet. Det totale driftsbudsjettet vurderes nærmere i økonomiplan og fastsettes i årsbudsjett KST , sak 112/14: Forslaget til reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Blaker bo- og omsorgssenter og Fjuk oppvekstsenter, datert vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven Forslaget til reguleringsplan overlapper del av gjeldende plan for Pro Fjukomsorgsboliger, planident 132, og reguleringsplan for Fjuk og Skåningsrud skoler, planident 106, som oppheves med hjemmel i plan- og bygningsloven der den overlappes av planforslaget. PLABY møte : Prosjekter Fjuk b. Felles fremdriftsplan for I. Blaker Bo- og omsorgssenter II. Fjuk oppvekstsenter III. Fjuk vegprosjekt Felles fremdriftsplan viser at Blaker Bo- og omsorgssenter er foreslått ferdigstilt årsskiftet 2016/2017. Rehabilitering av Fjuk bofellesskap utføres etter at nybygget er ferdig. Fjuk oppvekstsenter er foreslått ferdigstilt månedsskiftet mai/juni 2016.

13 Side 13 av 29 Vedtak: Felles fremdriftsplan tas til orientering, men PLABY ber PL å lete etter muligheter for en tidligere ferdigstillelsesdato av Fjuk oppvekstsenter. Hvilke konsekvenser har det å holde fremdriftsplanen? Hvilke fordeler har det å utsette ferdigstillelsesdatoen? Det skal være et møte mellom eierkommunene av Skåningsrud skole og ressurssenter 16. oktober. Eierforhold og forvaltningsansvar er tema som må avklares. PLABY møte : a. Notat fra virksomhetsleder - Faglig begrunnelse for valgt løsning i sengeposter på Blaker Bo- og omsorgssenter. b. Forprosjekt - Forprosjekt ble gjennomgått på møtet Vedtak: Forprosjekt godkjennes og fremmes til politisk behandling. c. Detaljprosjekt - Det er ønskelig fra PA at PL avtaler tid med arkitekt med den hensikt å sette ressurs- og tidsplan for detaljprosjektet. Detaljprosjektet starter når KST fatter vedtak. Vedtak: Forarbeid detaljprosjekt igangsettes i påvente av vedtak finansiering detaljprosjekt/bygging i KST. PLABY møte : a. Gjennomgang av løsninger - Gjennomgang av tegninger og reduksjon av arealer. - Det ble stilt spørsmålstegn ved den valgte løsningen på sengepostene. Lager og trallerom ligger mellom kjøkken og oppholdsrom samtidig som det hindrer sikt fra den ene enden av korridoren til den andre. - Det ble stilt spørsmål om hvilke entrepriseform som er valgt for prosjektet. Entrepriseform: Hovedentreprise. Vedtak: - Virksomhetsleder for Blaker Bo- og omsorgssenter kontaktes med den hensikt å få en faglig vurdering av valgt løsning på sengepostene. Notat legges frem i neste PLABY-møte. - PLABY ønsker en gjennomgang av entrepriseformer i neste PLABY-møte. b. Budsjett - Budsjettet for løsning ble presentert - Det ble stilt spørsmålstegn ved avsetning til usikkerhet. Dagens marked er under et betydelig press og prisene varierer mye fra prosjekt til prosjekt. Det må vurderes om avsetningen til usikkerhet skal økes. Vedtak: - Budsjettet tas til orientering. PLABY møte : Økonomi: Endelig rapport foreligger etter KST P.t. er det merforbruk pga. at kostnader til regulering og kjøp av tomt er belastet her. PLABYs beslutning: Tas til orientering. KST , sak 97/14: Kostnader til tomtekjøp og reguleringsplan for Blaker bo- og omsorgssenter, Fjuk oppvekstsenter og ny adkomstveg fordeles på følgende måte: Tomtekostnadene ved kjøp av Slorbak fordeles slik:

14 Side 14 av 29 Tomtekostnad, kr : 1. Bo- og omsorgssenter, prosjekt 29006: kr Fjuk oppvekstsenter, prosjekt 24001: kr Vegprosjektet, prosjekt 24004: kr Kostnader til reguleringsplanleggingen fordeles slik: Reguleringskostnad kr : 1. Bo- og omsorgssenter, prosjekt 29006: kr Fjuk oppvekstsenter, prosjekt 24001: kr Vegprosjektet, prosjekt 24004: kr Det bevilges kr til tomtekjøp og reguleringsplanlegging for ny adkomstveg. Bevilgningen mellomfinansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF ved mvakompensasjon og låneopptak. Hele investeringskostnaden på vegprosjektet på Slorbak finansieres av Sørum kommunalteknikk KF etter at anlegget er overtatt. Kr i planleggingsmidler overføres fra prosjekt 29006, Blaker bo- og omsorgssenter til eget prosjekt: Strategi for det framtidige mattilbudet i Sørum kommune. Bevilgningen mellomfinansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF ved mvakompensasjon og låneopptak inntil ny sak om investeringen er utredet og endelig finansiering er klar. Planleggingskostnaden belastes investeringen i kjøkkenet på Sørum sykehjem. Dette fremmes som egen sak når utredningen er gjennomført. PLABYmøte : PLABY besluttet følgende: Endring av prosjektansvar: I samsvar md anbefalingen flyttes prosjektansvaret fra rådmannen til SKE KF for Fjuk oppvekstsenter og Blaker bo- og omsorgssenter fra i dag. PLABYmøte : Presentasjon av revidert forprosjekt (4 somatiske avdelinger over 2 plan): PLABY besluttet at areal og løsninger måtte bearbeides ut fra at avdelingene plasseres lik forprosjekt 1 (4 avdelinger på samme plan), slik at det blir mest optimalt for sykehjemsdriften. PLABY møte : Med bakgrunn i skisseløsninger og vurderinger av å plassere det nye sykehjemmet ulike steder på området, gjennomført folkemøte 4.3 og befaring konkluderte PLABY med følgende: PLABY besluttet at man skal gå videre med et eksisterende forprosjekt og se på arealreduksjoner. PLABYmøte : - Forprosjektet gjennomgås en gang til når det gjelder arealer, med målsetting å redusere antall m 2. - Det er ønskelig med et folkemøte slik at man kan få gitt en grundig orientering av prosjektene Fjuk Oppvekstsenter og Ny Institusjon Blaker. Beslutning om prosessen videre blir tatt etter folkemøtet. MU , sak 32/14: Forslag til reguleringsplan for Blaker bo- og omsorgssenter og Fjuk oppvekstsenter, datert , med tilhørende bestemmelser, godkjennes utlagt til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven

15 Side 15 av 29 Forslag til reguleringsplan overlapper del av gjeldende plan for Pro Fjukomsorgsboliger, planident 132, og reguleringsplan for Fjuk og Skåningsrud skoler, planident 106. Når planforslaget vedtas vil ovennevnte planer oppheves der de overlappes av planforslaget, med hjemmel i plan- og bygningsloven Til 2. gangs behandling må det gjøre rede for hvordan matjord/dyrket mark kan brukes videre, eventuelt komme som en del av reguleringsbestemmelsene. Vedtatt ferdigstillelse Prosjekt mandat Ny institusjon i Blaker Kommunestyremøte sak 13/12, punkt 1 til 7: 1. «Nytt sykehjem i Blaker bygges i forbindelse med dagens demenssenter på Fjuk. Rådmannen får i oppdrag å sikre tilstrekkelig areal for utbygging av sykehjemmet. Areal kommunen selv eier kan nyttes. 2 a) Ny institusjon på Fjuk i Blaker skal ha 37 sykehjemsplasser inkl. en flerbruksenhet på 5 plasser. b) Lokalisering av flere omsorgsboliger, samt dagaktivitetstilbud for hjemmeboende eldre skal vurderes i den videre prosessen. 3 Reguleringsarbeid iverksettes. 4 Det iverksettes et forprosjekt, ledet av rådmannens representant, der følgende avklares: Økonomi (anleggsbudsjett + driftskostnader) Plantegninger og romprogram Områdestabilitetsundersøkelse, arkeologiske undersøkelser, radonundersøkelser, tilgang på brannvann og lignende Arealutnyttelse av tomta 5 Kostnadene til forprosjektet økes med kr , fra kr til kr Kostnadene forskutteres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF ved låneopptak. 6 Det skal i løpet av 2012 legges frem egen sak om fremtidig bruk av dagens Blaker aldersheim. 7 Parallelt med forprosjektet for nytt sykehjem på Fjuk i Blaker startes et prosjekt for å sikre en forbedring av dagens kollektivtilbud fra/til Fjuk. Dette tilbudet skal være på plass før nytt sykehjem tas i bruk. Planoppstart: Ny institusjon Blaker, sykehjem på Fjuk Miljø- og utviklingsutvalget, møte sak 59/12 «Det gis tilslutning til at det startes arbeid med detaljregulering av område for institusjon på Fjuk med hjemmel i Plan- og bygningslovens Ny samlet adkomstveg til skolene og institusjon tas med videre i vurderingen. Planarbeidet må tilpasses den utredningen som skal gjennomføres i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 85/12 «Framtidig barnehage- og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv. Følgende planer oppheves når ny plan vedtas: PRO-Fjuk, omsorgsboliger gnr 112 bnr 19, planident 132. Fjuk og Skåningsrud skoler, planident 106.» Tidligere vedtak: Utvidet mulighetsstudie Blaker aldersheim, KST , sak 02/11, og Mulighetsstudie Blaker aldersheim KST 22.10, sak 22/ Fastsatt i rådmannens ledergruppe Innehold ingen prinsipielle spørsmål som krevde ytterligere politisk behandling. Referatsak i alle relevante innstillingsutvalg og i kommunestyret Prosjektnr og sak-arkivprosjektnummer 13-5.

16 Prosjekteier Prosjekt ansvarlig Prosjektleder Fase Delfase Side 16 av 29 PLABY SKE KF v/torgeir Alvestad SKE KF v/odd Arne Valberg Planleggingsfase Reguleringsplan og forprosjekt. Økonomi Rammen Forbruk ,- Forbruk ,- Forbruk ,- Forbruk tom ,- Forbruk 2013 SKE: kr ,- Rådmannen kr 0,- Forbruk 2014 SKE ,- Forbruk 2014 rådmannen Kr er belastet foretakets prosjektnummer Framdrift Framdrift i henhold til Se neste punkt. prosjektplan Status Forprosjekt: Forprosjektet ferdig og godkjent i PLABY Fremmes for KST Reguleringsplanen har vært på høring. 2. gangs behandling til KST Reguleringsplanen må vedtas før forprosjekt kan behandles politisk og formell prosess på bygging kan starte Det planlegges for at detaljprosjektene på oppvekstsenter, sykehjem og ny veg skal ferdigstilles medio februar, med tanke på felles entreprise. Mat/kjøkken: Rapport 1 er ferdigstilt: Strategisk tilnærming på kommunalt nivå før løsning for sykehjemmet velges. Utreding del 2 løftes ut i eget prosjekt. Fremtidig bruk av dagens Blaker aldersheim: Kommunestyret har vedtatt at sak på dette skulle fremmes i løpet av Det pågår innledende vurderinger rundt framtidig bruk. Passiv. OK i fht vedtatt ferdigstillelsesdato. Medvirkning og kommunikasjon Avholdte åpne møter/viktige møter (siden siste rapport) Åpne/viktige møter Mulighetsstudie på mat/kjøkken for virksomhetene i Sørum: kommende måned orientering for PLABY i juni, og for Eldrerådet og SOU i august. Politiske saker/styresaker Saker som skal fremmes kommende måneder 22. oktober: Reguleringsplan til 2. gangs behandling og ferdig forprosjekt med finansiering OK

17 Side 17 av 29 Frogner-Melvold 1-10 skole med kultursal Vedtak grunnlag for prosjektet PLABY møte : Status 1. Fremdrift Fremdriften er stram. Egen sak for byggetrinn 1 og 2 i KST 17. desember. Skal innstillingsutvalgene flytte møte i desember eller skal de ha et ekstraordinært møte? Vedtak: Ordfører vurderer om innstillingsutvalgene skal ha et ekstraordinært møte eller om eksisterende møte i desember skal flyttes. 2. Økonomi Økonomi legges frem 7. oktober jfr. tidligere vedtak i PLABY. 3. Risiko Geoteknisk rådgiver vurderer om tiltakene på idrettsanlegget er i tiltaksklasse 3/4. Hvis tiltaket er i tiltaksklasse 4 vil det medføre større tiltak på eksisterende anlegg. Dette er viktig med tanke på områdestabilitet. Det er fare for forurensning i grunn i det området som er fylt opp mellom skolene og på idrettsanlegget. Oppfyllingen på idrettsanlegget er ikke utført av kommunen. Ansvarsforholdene må avklares. Hvis massene skulle vise seg å være forurenset vil dette kunne påvirke fremdrift og økonomi. Kommunen vil gjennom husleie være en viktig bidragsyter til Frogner Idrettslag sin finansiering av ny idrettshall. Anskaffelsen er etter kommunen sin oppfatning omfattet av lov om offentlige anskaffelser. Det betyr at idrettslaget og kommunen er avhengig av å komme til en enighet om hvordan anskaffelsen skal gjennomføres hvis

18 Side 18 av 29 opsjonen med Betonmast ikke løses ut. Det er dialog med SKT vedrørende vann- og avløp. Overordnet plan er under utarbeidelse. Det startes et prosjekt parallelt for å planlegge det overordnede vannog avløpsnettet som skolen skal tilknyttes. Vedtak: Kommunen utreder geotekniske forhold for både skole og idrettsanlegg. Vedtak: Ansvarsforhold til de oppfylte områdene må avklares. Vedtak: SKE innhenter en juridisk vurdering på om idrettshallen er en offentlig anskaffelse. Rådmannen sjekker og eventuelt formaliserer avtale med FIL. Vedtak: Det startes et prosjekt innenfor Ny 1-10 skole på Frogner. Det innhentes en VA-teknisk konsulent for å planlegge/prosjektere det overordnede VA-nettet. 4. Andre forhold Det må utformes en tilleggsavtale/endringsavtale med Betonmast som ivaretar oppdeling i byggetrinn. Vurdering av alternative utfall for vedtak i KST: - Målsum byggetrinn 1 og 2 vedtas. Utredning byggetrinn 3 og 4 fortsetter med klare signaler om ramme/vegen videre. - Målsum vedtas ikke: Forprosjekt sendes tilbake til samspillsgruppering, behov revideres og forprosjektet reduseres. Forprosjekt godkjennes, men målsum forkastes. Det gjøres nødvendig arbeid for å forbedre konkurransegrunnlag for totalentreprise og oppdrag sendes ut på anbud. Vedtak: Alternativene må klargjøres og gå klart frem av saken som sendes KST 17. desember. Budsjettsum må være delt opp og synliggjøre kostnad for kultur, kulturskole og skole. Brukerkoordinator bes koordinere brukergruppene for å synliggjøre sannsynlig bruk av kultur og kulturskolearealer i forhold til de ulike brukergruppene. PLABY møte : Status - Løsning på de 3 nybyggene låses i nær fremtid - Forprosjekt med målsum for byggetrinn 1 mottas rundt 20. november. - Skrivefrist for kommunal sak foreslås til 2. desember. - Sak om målsum og finansiering av byggetrinn 1 fremmes KST 17. desember. Det foreslås ekstra møte med informasjon og vedtak i innstillingsutvalg og styrer 9. desember. ØA har møte 10. desember. Vedtak: PLABY er orientert og kan akseptere denne løsningen. PLABY møte : Økonomi: Bevilgning OK i fht planleggingsfasen. Etterskrift: Bevilgningen omfatter ikke detaljprosjekt. Framdrift: Svært stram fremdrift. Workshop med entreprenørgruppen, PL, BKR og PA hos rådmannen og SKE. PLABYs beslutning: Bygget må prosjekteres ut fra nøkternhet i alle ledd. Redusere kostnader ut fra foreløpige kalkyler men opprettholde funksjonalitet. PLABY møte : a. Presentasjon av arbeidet på ny 1-10 skole på Frogner. Gjennomgang av arkitektens og samspillsgrupperingens arbeid så langt. b. Gjennomgang av notat vedrørende fremdrift. Her ble det presentert 3 alternativer. Vedtak: Alternativ 3 velges.

19 Side 19 av 29 Alternativ 3: Det har vært et klart premiss at første byggetrinn skal ferdigstilles til skolestart Denne delen av prosjektet er en forholdsvis enkel del av prosjektet som bygges til dels uavhengig av øvrig bygningsmasse. Funksjoner og løsninger for skolelokaler er standardiserte og er i all hovedsak avklart. Det kan legges frem et forprosjekt for denne delen med et bedre kostnadsestimat / målpris fremmes kommunestyret i november. For den resterende delen av prosjektet lages det skisser på kulturdelen og 2006-bygget med en budsjettsum. Det foreslås at dette bearbeides videre. c. Økonomi. Det ble presentert et foreløpig kostnadsoverslag. Det var en klar føring fra rådmann og PLABY at prosjektet må gjennomgås med den hensikt å redusere kostnader. Konklusjon: Prinsippene fra mulighetsstudiet er fremdeles førende. Prioriteringer er som følger: - Fremdrift - Pris - Funksjonalitet Tilbygg/ombyggingen av 2006-bygget påvirker fremdriften av byggetrinn 2. Det åpnes for at det kan fremmes forslag som er fordelaktige for fremdrift og økonomi for hele prosjektet. Eksempelvis kan det vurderes å bygge flere etasjer på nye bygg i byggetrinn 1 fremfor tilbygg/ombygging av eksisterende bygg i byggetrinn 2. Rådmannen påpeker at prosjektet må lete etter løsninger med tanke på å møte politikerne sin forventning om riktig pris i forhold til hva som leveres. Måleparameter: - Brutto/netto faktor - Pris per kvadratmeter KST , sak 96/14: Følgende prinsipper for Frogner-Melvold 1 til 10 skole med kultursal vedtas: 1. Sørum kommune overlater bygging av idrettshall til Frogner idrettslag i samsvar med idrettslagets eget ønske. 2. Det skal legges til rette for utstrakt samarbeid med lag og organisasjoner på drift. 3. Ledelse av fellesfunksjoner («huskoordinator») knyttet til kultur/bibliotek/skole/kantine/kiosk legges til virksomheten Nærmiljø og håndteres i budsjett Det fremforhandles avtaler mellom Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Frogner idrettslag. 5. Leieavtalen mellom Sørum kommune og Frogner idrettslag om kroppsøvingslokaler reforhandles med utgangspunkt i at avtalen skal ha 40 års varighet. Avtalen ferdigstilles i løpet av 2015 og legges frem for styret i Sørum kommunale eiendomsselskap KF, innstillingsutvalgene og kommunestyret. PLABY møte : To saker for beslutning: 1. Prosjektansvarlig fra SKE innstiller til PLABY at firmaet tegn_3 ikke blir tiltransportert entreprenør Betonmast. Forutsetningen for tiltransport var at dette ville gi en synergieffekt for prosjekteringen. Denne synergien vurderes av SKE som liten. Tegn_3s rolle som ansvarlig prosjekterende avsluttes etter mulighetsstudiet og tilbys en annen rolle som byggherres rådgiver. 2. Det er behov for tilbakemelding fra PLABY på om den nye delen av skolen skal

20 Side 20 av 29 bygges med passivhusstandard eller følge TEK10. Optimalt utredes LCC beregninger for begge alternativene før valget tas. Skal det gjøres i dette prosjektet, vil det medgå tid utover tidsrammen. Den anbefales derfor at PLABY beslutter direkte om det skal prosjekteres med eller uten passivhusstandard. Fra Betonmast har vi frist ut uke 26 med å gi tilbakemelding. Konklusjoner fra PLABY: 1. PLABY beslutter at tegn_3 ikke tiltransporteres entreprenør Betonmast. Tegn_3s prosjekteringsoppdrag avsluttes etter mulighetsstudiet. SKE står fritt til å tilby tegn_3 en rolle som byggherres rådgiver. 2. PLABY er positive til å velge passivhusstandard, men kommer med endelig konklusjon tirsdag Etterskrift: Passivhusstandard er valgt. Sak 75/14, kommunestyret : Alternativ 2 i mulighetsstudiet for Frogner-Melvold med kultursal av legges til grunn for det videre prosjekteringsarbeidet. Idrettshall er med videre som opsjon. Biblioteket flyttes, slik det fremgår av mulighetsstudiet. Sammen med Frogner idrettslag arbeides det parallelt med finansieringsmodell for mulig ny idrettshall, og driftsmodell for innhold, bygg- og uteområder. Når forprosjektet er ferdigstilt og endelig kostnad fremkommer, tas det endelig stilling til om idrettshall og bibliotek bygges som en del av konseptet PLABY møte : PLABY understreker at tid har høyest prioritet og at alternativer som ikke oppfyller kravet til ferdigstillelsesdato er lite aktuelle Alternativ 3 med nedgravd idrettshall virker å være teknisk komplisert med risiko for forsinkelser og høyere kostnader Alternativ 2 gjør at skole og idrettsanlegg kan bygges uavhengig av hverandre, men må planlegges og forberedes for fremtidig sammenkobling hvis det ikke bygges samtidig PLABY vil gjennomføre åpent møte på Frogner 14 mai før valg av alternativ. Sak 39/14, kommunestyret : Saken ble satt på sakskartet i møtet, og var lagt fram uten saksframlegg eller innstilling. Vedtak: 1. Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Kommunestyret vedtar prinsipielt at gjennomføringsansvaret til alle byggeprosjektene overføres til Sørum kommunale eiendomsselskap KF etter at behovsutredningen er ferdigstilt. 3. For Frogner/Melvold overføres ansvaret nå. 4. For de pågående prosjektene overføres gjennomføringsansvaret etter vurdering av PLABY. 5. For fremtidige prosjekter gjelder den prinsipielle endringen. PLABY møte Forlag til leveranse i mulighetsstudiet ble presentert, med beskrivelse av hvilke alternativ som blir utredet. Leveransen godkjent. PLABY møte Med bakgrunn i utsendt notat med de aktuelle vedtakene ble det foretatt en gjennomgang

21 Side 21 av 29 for å sjekke om vedtakene er svart ut. Utkvittering av vedtak: PLABY sluttet seg til at vedtakene er kvittert ut så langt i prosessen. Bibliotek er med i planleggingen av byggeprosjektet. Dersom biblioteket ikke skal flyttes, må det vurderes alternativ løsning. Dagens bibliotek er ikke tilfredsstillende når det gjelder krav til tilgang til bibliotek. Dersom vedtaket i mai blir at bibliotek ikke skal flyttes, kan det legges som en føring på prosjekteringen videre. Fasedeling: Med bakgrunn i utsendt notat der rådmannens oppfattelse er at fasedeling» relaterer seg til en mulighet for å dele opp prosjektet dersom det å bygge alt samtidig var til hinder for å klare ferdigstillelse PLABY sluttet seg til denne oppfattelsen. Det må Ikke være flere faser enn nødvendig. Det er som tidligere fastsatt en forutsetning at ny idrettshall ikke forsinker skoleprosjektet Dette kan legge føringer for det valget idrettslaget må ta for plassering av idrettshall. Plassering mellom Frogner og Melvold skoler krever at idrettshallen bygges samtidig som skolen. Plassering av idrettshall ned mot Frogner idrettslag sitt eksisterende anlegg gjør at dette kan henge sammen, men bygges på ulike tidspunkt Gamle skolen: Den gamle skolen passer ikke inn i behovene som er beskrevet. PLABY besluttet at Gamleskolen kan disponeres til andre formål kommunen har behov for dekke. Bruk av bygget avgjøres senere. PLABY, møte PLABY besluttet at Tegn_3 arbeider videre med 2 underalternativ av 1 av 5 konsept. (samling av skole/kultur/idrett mot barneskolen, gir torgløsning, idrett integrert/tett på) PLABY, møte : Den stramme framdriften gjør at ordinær kommunestyrebehandling av mulighetsstudie ikke er mulig. PLABY besluttet at dette løses slik: Det arrangeres et stormøte på kvelden 14.5 med kommunestyret, KU, OU, Frogner idrettslag, alle relevante ellers. Resultatet fra konseptarbeidet vises fram og diskuteres. PLABY har påfølgende møte og fatter beslutning vedr. mulighetsstudie. Oppsummerende sak i KST PLABY, møte : PLABY gir tilslutning til valg av gjennomføringsmodell.(samspillsmodell). Orientering om at arbeid med driftsmodell er igangsatt, og samarbeid med Frogner IL. PLABY, møte : PLABY gir tilslutning til behovsutredningen som grunnlag for det videre prosjekteringsarbeidet Sak 3/14, kommunestyret : Frogner-Melvold 1 til 10 skole med kultursal: Ferdig behovsutredning og videre framdrift Behovsutredning med funksjonsbeskrivelser for Frogner-Melvold med kultursal datert legges til grunn for prosjekteringsarbeidet. Estimert arealbehov, sambruksmuligheter og løsninger presentert i behovsutredningen bearbeides i det videre arbeidet. Alle løsninger skal være arealeffektive og fleksible med fokus på sam-/flerbruk. Det skal legges til rette for høy grad av bruk av bygget utover skolens åpningstid. Kultursalen dimensjoneres for 250 sitteplasser.

22 Side 22 av 29 Areal for ungdomsaktiviteter ivaretas i prosjektet. Lager for lag og organisasjoner: Utover scenelager inngår lager for musikkorpsene og kulturskolen i prosjektet. Dedikerte øvingslokaler for kulturskolens ansatte faller utenfor prosjektet. Dette ivaretas i øvrige lokaler. Det er et mål at kommunens og idrettslagets tomter skal utvikles til et helhetlig og funksjonelt skole-, kultur- og idrettsområde. Det primære behovet for kommunen er likevel lokalisering av skolen med kultursal. Trinnvis utbygging av funksjonene, og slik at skolen kommer først, skal legges til grunn. Økonomi: Bevilgning til planleggingsfasen av byggeprosjekt Frogner-Melvold 1 10 med kultursal økes med kr til kr Bevilgningen finansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF med MVA-refusjon og låneopptak. Målsummen for prosjektet skal godkjennes av kommunestyret. Sak 79/13, kommunestyret : Følgende prinsipper legges til grunn for prosjektet Frogner-Melvold 1 til 10-skole med kultursal: Skolen planlegges og bygges med 4 klasserom pr trinn. Klasserommene må bygges store nok til at man tar høyde for naturlige svingninger i elevmassen. Tidligere vedtak om at antallet elever i Sørumskolene ikke skal overstige elever fastholdes. Det utredes å flytte folkebiblioteket inn i skolen, men på vilkår av at det understøtter folkebiblioteksfunksjonen og bygger opp under sentrumsutviklingen på Frogner. Skolen skal primært samles i ett bygg; Skolen kan fordeles på flere bygg dersom dette understøtter de overordnede føringene om én skole med felles ledelse og felles kultur og løsningene er funksjonelle i skolehverdagen. Sak 52/13, kommunestyret : Økonomiplan : Frogner- Melvold 1-10 inkl. kultursal skal ferdigstilles til eller så snart som mulig. Sak 47/13, kommunestyret : Kultursal på Frogner 1. Kultursal legges inn som en del av byggeprosjektet Frogner Melvold 1-10 skole. 2. Kultursalen finansieres innenfor skoleprosjektets rammer. 3. Kultursal på Frogner skal dekke skolens behov for lokaler til større samlinger og gi et tilbud til lokale lag- og foreninger. 4. Kultursalen skal inneholde forsamlingssal med tilhørende lager-, øvings- og publikumslokaler. Sak 52/12, kommunestyret : Frogner Melvold 1-10 skole, med felles ledelse. Vurdere utvidelse av Vesterskaun skole til Vesterskaun 1-10 skole: 1. «Det innføres felles ledelse ved Frogner og Melvold skoler slik at skolene i løpet av planperioden , går over til å bli en 1-10 skole. 2. Forprosjektet for Vesterskaun skole vurderer utbygging til 1-10 skole. 3. Forprosjektet utreder muligheten for kultursal som en del av byggeprosjektet Frogner Melvold 1-10 skole. 4. Sakens tittel endres fra Frogner Melvold 1-10 skole, med felles ledelse. Utvidelse av Vesterskaun skole til Vesterskaun 1-10 skole til Frogner Melvold 1-10 skole, med felles ledelse. Vurdere utvidelse av Vesterskaun skole til Vesterskaun 1-10 skole.»

23 Side 23 av 29 Sak 51/12, kommunestyret : Skolestruktur Sørum Retningslinjer og prinsipper for utbygging av skoler 1. «Skolene i Sørum må ha en størrelse som fremmer et helhetlig læringsløp, godt læringsmiljø, gode læringsresultater og økonomisk effektiv drift. 2. Barneskolene kan ha en størrelse som sikrer rom for 4 paralleller på hvert trinn. Ungdomsskolene og eventuelle 1-10 skoler kan være større, med arealer tilpasset elevgrupper på 800 til 900 elever. 3. Skolene må ha en utforming som fremmer trivsel og læring. 4. De må plasseres der elevene bor og i tilknytning til friområder / turområder. 5. Adkomst til skolene må kunne skje via gang- og sykkelvei og det bør være en busstrase i nærheten. Støy fra trafikk, industri eller lignende må være minimal. 6. Skoleanleggene i Sørum bør lokaliseres sentralt med tanke på å styrke nærmiljøene for barn og unge og sambruk med andre offentlige virksomheter som kultur- og idrettsanlegg, barnehage, helsetjeneste og lignende. Framtidig barnehage- og skolestruktur i Sørum i tidsperspektivet Frogner/Melvold 1-10 skole Frogner og Melvold bygges sammen til en 1-10 skole med felles ledelse. Kultursal i tilknytning til skolen vurderes i forbindelse med forprosjektet. 2. Vesterskaun 1-10 skole Vesterskaun skole bygges som en 1-10 skole. Skolen vurderes flyttet nærmere Frogner og ses i sammenheng med Frogner/Melvold slik at en på sikt får to jevnbyrdige skoler som sammen har kapasitet for å ta veksten i begge skolekretsene frem mot Sørumsand skole og Bingsfoss ungdomsskole Sørumsand barneskole og Bingsfoss ungdomsskole vurderes sett i sammenheng når elevgrunnlaget er så høyt at det tilsier endringer i skolestruktur på skolene på Sørumsand. Aktivitetshus på Sørumsand vurderes i forbindelse med forprosjektet. 4. Voksenopplæringen i Sørum flyttes ut av Bingsfoss ungdomsskole og over i egne lokaler i samme periode. 5. Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengere tidsperspektiv sendes på høring og fremmes som egen sak høsten Skolene i Sørum skal ikke overstige et elevantall på elever.» Sak 92/11, kommunestyret, (Sak som omhandlet videre strategier for Melvold mm):saken utsettes. Sak 106/11, økonomiutvalget, : «Økonomi- og administrasjonsutvalget avventer gjennomgang av skolestrukturen i Sørum for at denne gjennomgangen skal kunne inngå i beslutningsgrunnlaget for vedtak om eventuell 1-10-skole og organisering av skolene ved Vesterskaun og Frogner.» Sak 64/11, kommunestyret : (Sak som omhandlet videre strategier for Melvold mm): «Saken utsettes, men prosessen i forprosjektene går videre». Sak 45/09, kommunestyret : «Ny ungdomsskole på Frogner bygges på eksisterende tomt.» Sak 33/09, kommunestyret : Utbygging/fornying av ungdomsskolen i Frogner: Saken utsettes.

24 Side 24 av 29 Økonomiplan : Utviklingen i elevtallet indikerer at en renovert/utbygd skole bør stå ferdig til skoleåret Skolen må da kunne fange opp årskull på over 90 elever. Bevilget i 2008: Kr til forprosjekt. Vedtatt ferdigstillelse Prosjekt mandat Prosjekt nummer Prosjekteier Prosjekt ansvarlig Prosjektleder Fase Delfase Sak Kommunestyret : Prosjekt: Ny ungdomsskole på Frogner. Sørum kommunestyre er tilfreds med den bygningsmessige satsningen på skolene i Sørum på nær 250 millioner kroner. Alle skolene, unntatt Melvold, i Sørum har nå en meget god bygningsmessig standard, og det vedlikeholdsarbeidet som utføres av eiendomsforetaket gir klar beskjed om at kommunen er i rute på dette etterslepet. Kommunestyret vil gi honnør til det systematiske arbeidet som utføres. Nå er det ungdomsskolen i Frogner som står for tur. Oppvekstutvalget bør skissere et prosjekt for oppstart av den fysiske ungdomsskolesatsningen i Frogner Behandlet i rådmanns ledergruppe styret i SKE, alle innstillingsutvalg og KST hos SKE og hos rådmannen. Sak-arkivprosjektnummer PLABY SKE KF V/Torgeir Alvestad SKE - Innleid prosjektleder fra STEMA Planleggingsfase Mulighetsstudie snart avsluttet Økonomi Rammen ,- Forbruk ,- Forbruk ,- Forbruk ,- Forbruk ,- Forbruk ,- Forbruk 2013 SKE: ,- Rådmannen: Forbruk 2014: SKE 1 000,- Forbruk 2014 rådmannen ,- OK Framdrift Framdrift i henhold til prosjektplan Status OK i fht fremdriftsplan. Parallelle aktiviteter: Utarbeidelse av konsept-mulighetsstudie. Mulighetsstudiet levert Fortløpende presentasjoner/bearbeidelse. Hyppige møter med brukergruppen og PLABY. Delbeslutninger tas undervegs av PLABY. Konkurranse om totalentreprise med samspillsmodell med utvidet frist Ferdigstillelse krever svært stramt prosjektstyring, og at prosjektet prioriteres blant byggeprosjektene, og at nødvendige politiske avklaringer gjøres fortløpende.

25 Side 25 av 29 Medvirkning og kommunikasjon Avholdte åpne Brukermøter hver 2. uke Bredt sammensatt brukergruppe. møter/viktige møter Hyppige møter med Frogner idrettslag om status, koordinere prosesser. Møte med ansatte Frogner og Melvold skoler og SFO: (siden siste rapport) FAU og KFU: , 14.5, og Åpne /viktige møter kommende måned Andre begivenheter Politiske saker/styresaker Saker som skal fremmes kommende måneder OU, statusorientering: Brukermøter, møter med Frogner IL og PLABY møtene fortsetter. Åpent møte 14.5 der resultatet fra mulighetsstudien presenteres. PLABYmøte 16.5: Beslutning på mulighetsstudien Valg av entreprenørgruppering: medio mai. For å sikre forankring undervegs, og fange opp endringer/forslag undervegs informeres brukergruppen (inkl. FAU), ansatte og PLABY fortløpende. Informasjon på internett tidlig i mai. Informasjon til kommunestyret KST 26.11, med alle relevante innstilling utvalg i forkant: Sak på forprosjekt og målsum (formulere det slik du mener er best) Finansieringssak på idrettshall (alt. kommer denne ) KST Spillemiddelsak, men søknad fra Frogner IL vedr. ny hall.

26 Strakstiltak Sørum kirkegård Side 26 av 29 Vedtak grunnlag for prosjektet Sak 17/14, kommunestyret : Strakstiltak på Sørum kirkegård, ny vurdering av kostnadskalkyle Det bevilges kr til tiltak for utvidelse av gravplassen på Sørum kirkegård. Bevilgningen finansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF med MVArefusjon og låneopptak. Som forutsatt i økonomiplan dekkes kapitalkostnadene til kirkegårdene ved egen overføring til Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Sørum kommunale eiendomsselskap KF har fortsatt prosjektledelse og byggherreansvaret for prosjektet. Det forutsettes at arbeidet settes ut på anbud. Saken oversendes kontrollutvalget for nærmere ettersyn. Bakgrunnen er 40 % reduksjon i kalkyle og flere observasjoner av høye overslag i kalkylen. Vedtatt ferdigstillelse Prosjektmandat Prosjektnummer Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fase Delfase Sak 66/13, kommunestyret : Kirkegårdsprosjektet - klargjøring av mandat, status og videre framdrift Siste del av vedtaket: Strakstiltak: Det gis tilslutning til å videreføre arbeidet med strakstiltak på Frogner og Sørum kirkegårder, jamfør vedlegg 2. Tiltak på Sørum kirkegård legges fram som egen sak med kostnadsoverslag, senest ved budsjettbehandlingen for Ikke utarbeidet for strakstiltakene utover politiske vedtak Rådmannen ved Økonomisjefen SKE v/torgeir Alvestad SKE v/innleid prosjektleder fra STEMA Byggefase Detaljprosjekt skal igangsettes Økonomi Rammen ,- (Gjenstående budsjett ,-) Forbruk 2013 SKE: ,- Forbruk 2014 SKE ,- Forbruk 2014 rådmannen 0,-

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: TORSDAG 20.03.2014 kl. 13:00 Rådmann og økonomisjef: Gjennomgang av årsregnskap for 2013, inkludert investeringer, redegjørelse

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE RÆLINGEN KOMMUNE FEBRUAR 2014 Utført av Ingar F. Leiksett NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON

Detaljer

UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE

UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE NITTEDAL KOMMUNE MARS 2007 Utført av Morten Kallevig INNHOLD SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...I PROSJEKTETS BAKGRUNN

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07 Sak 5/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/07 Sakstittel: Arkivsaknr: 06/4818 Saksbehandler: K-kode: 423 NYTT SENIORTILTAK: 90 % JOBB MED 100 % LØNN SAMT VIRKSOMHETENE DEKKER

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 05.06.2013 kl. 18.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021)

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021) Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021) Kommunestyrets vedtak av 19.6.2013 1 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 4 Rådmannens forord og vurdering... 6 Sørum kommunes handlingsprogram...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Riving av skolebygg i Ahlefeldtgate - saksforberedelse

Riving av skolebygg i Ahlefeldtgate - saksforberedelse Riving av skolebygg i Ahlefeldtgate - saksforberedelse - Larvik kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 709013 2012 Innhold SAMMENDRAG... III 1. INNLEDNING... 1 1.1. Bakgrunn for prosjektet... 1 1.1

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2015 Side 1

Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2015 Side 1 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag av 31.10.2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Rådmannens generelle vurdering... 2 Budsjetteringsprinsipper... 6 Organiseringen av budsjettarbeidet... 6 Kommunestyrets

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS 3 Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 108/14-127/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 17:05 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt For

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 12.03.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt Restaurering av basseng og garderober Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 9/2014 Kommunestyret holder møte den 16.12.2014 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer, AP

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer