MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Medlem Vigdis Vestby Medlem Medlem Janne Lunaas Medlem Johnny Hagen Medlem Gerd Marie Gjermundshaug Medlem Olov Grøtting Medlem Leif Langodden Medlem Mona Murud Medlem Johan Ragnar Eggen Medlem Kristian Hansæl Medlem Per Hvamstad Medlem Arne Dagfinn Øynes Nestleder Ola Eggset Forfall Medlem Stein Hoset Medlem Live Stokstad Medlem Inge Rune Wahlstrøm Sekretær Erling Straalberg Varamedlem Mali Hauen Møtte for Ola Eggset Mali Haugen ble valgt som settevaraordfører. Alvdal, /s/ ordfører Alvdal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 1 av 13

2 BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/11 11/33 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 80/11 11/970 HELHETLIG STEDSUTVIKLING PÅ STEIA - PRESENTASJON AV PLANEN/VEIEN VIDERE 81/11 08/386 FRAMTIDIG ORGANISERING AV STEIAPROSJEKTET 82/11 11/941 ORGANISERING AV NÆRINGSSERVICE ETTER /11 11/838 BUDSJETTJUSTERING /11 11/749 FJELLANDBRUKET FOR FRAMTIDEN LANDBRUKSPROSJEKT ALVDAL OG TYNSET KOMMUNER /11 09/909 PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR AUKRUSTSENTERET OG GRIMSHAUGEN 2.GANGSBEHANDLING 86/11 11/763 VALG TIL STYRER, RÅD OG UTVALG KOMMUNENS STYRINGSORGANER 87/11 11/764 VALG TIL STYRER, RÅD OG UTVALG REPRESENTASJON EIERINTERESSER 88/11 11/764 VALG TIL STYRER, RÅD OG UTVALG REPRESENTASJON/EIERINTERESSER REPRESENTANT TIL KOMMUNENES SENTRALFORBUND Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 2 av 13

3 79/11 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET Møteprotokoll fra møtet den godkjennes. Innstillingen enstemmig vedtatt. Møteprotokoll fra møtet den godkjennes. 80/11 HELHETLIG STEDSUTVIKLING PÅ STEIA - PRESENTASJON AV PLANEN/VEIEN VIDERE 1. Alvdal kommune, kommunestyret, tar saksframstillingen, den framlagte stedsutviklingsplanen, dvs. plankart i fase 1 og fase 2 med tilhørende beskrivelse, til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide og legge fram et forslag til handlingsprogram for gjennomføring av investeringene som er foreslått i de ulike uteområdene i stedsutviklingsplanen på Steia i løpet av vinteren/våren Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Alvdal kommune, kommunestyret, tar saksframstillingen, den framlagte stedsutviklingsplanen, dvs. plankart i fase 1 og fase 2 med tilhørende beskrivelse, til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide og legge fram et forslag til handlingsprogram for gjennomføring av investeringene som er foreslått i de ulike uteområdene i stedsutviklingsplanen på Steia i løpet av vinteren/våren /11 FRAMTIDIG ORGANISERING AV STEIAPROSJEKTET 1. Alvdal kommune, kommunestyret, vedtar at styringsgruppa for Steiaprosjektet skal bestå av følgende myndigheter og sammenslutninger : Rådmannen, Statens Jernbaneverk, Statens Vegvesen, Hedmark Fylkeskommune og de næringsdrivende på Steia. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 3 av 13

4 2. Kommunestyret delegerer til styringsgruppa og sjøl å endre sin sammensetning innenfor de vedtatte ytre rammer for sammensetningen, når det oppstår behov for dette undervegs i prosjektperioden. 3. Endringene i styringsgruppas sammensetning gjennomføres etter høstens valg, og etter at nytt formannskap og kommunestyre er etablert, senest Fram til dette tidspunkt fungerer dagens Styringsgruppe. 4. Prosjektet pålegges å legge opp til rutiner for jevnlig informasjon til formannskap og kommunestyre om status og framdrift i Steiaprosjektet, samt en årlig statusrapport og økonomisk oversikt. Rettelse i 1 pkt. Jernbaneverket i stedet for Statens Jernbaneverk. Pkt 3 utgår: Forslag til vedtak fra Alvdal Senterparti: Alvdal kommune, kommunestyret, vedtar at styringsgruppa for Steiaprosjektet skal bestå av følgende myndigheter og sammenslutninger: Ordfører, en fra opposisjonen, Rådmannen, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Hedmark fylkeskommune og de næringsdrivende på Steia. Forslag fra Stein Hoset V til endring i punkt 4: Prosjektet rapporter om status og framdrift, herunder økonomiske oversikter til FS, etter hvert styringsgruppemøte eller minst kvartalsvis Ved alternativ votering mellom Senterpartiets forslag og innstillingens pkt. 1, ble innstillingens pkt. 1 vedtatt med 9 mot 8 stemmer. Innstillingen pkt. 2 enstemmig vedtatt.. Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt 4 og venstres forslag, ble venstres forslag enstemmig vedtatt. 1. Alvdal kommune, kommunestyret, vedtar at styringsgruppa for Steiaprosjektet skal bestå av følgende myndigheter og sammenslutninger: Rådmannen, Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Hedmark Fylkeskommune og de næringsdrivende på Steia. 2. Kommunestyret delegerer til styringsgruppa og sjøl å endre sin sammensetning innenfor de vedtatte ytre rammer for sammensetningen, når det oppstår behov for dette undervegs i prosjektperioden. 3. Prosjektet rapporter om status og framdrift, herunder økonomiske oversikter til FS, etter hvert styringsgruppemøte eller minst kvartalsvis Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 4 av 13

5 82/11 ORGANISERING AV NÆRINGSSERVICE ETTER Næringssamarbeidet for kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen og Alvdal fra baserer seg på et samarbeid etter vertskommunemodellen jfr kommunelovens Hvem som blir vertskommune avgjøres etter at ny organisering av Næringshagen i Fjellregionen er avklart. Rådmennene utarbeider etter dette en avtale som styrer samarbeidet. 3. Under etablering av næringssamarbeidet, skal det utarbeides avtaler som tar sikte på å ivareta de enkelte kommuners behov, samt sikrer tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår for ansatte. Den økonomiske rammen for samarbeidet tar utgangpunkt i det kostnadsbildet som er skissert i saken og som er inkludert fylkeskommunens bidrag og støtte. Dersom en eller flere av samarbeidspartene trekker seg fra samarbeidet må saken opp til ny politisk behandling. Alvdal kommune tilbyr å ta vertskommuneansvaret for næringssamarbeidet og knytte det i så fall til Storsteigenmiljøet. Forslag til vedtak fra Alvdal Venstre v/live Stokstad. 1) Med virkning fra 2012 velger Alvdal kommune å organisere sitt nærings- og utviklingsarbeid i egen regi, gjerne i et forpliktende nettverkssamarbeid med andre kommuner/virksomheter blant annet av kompetansehensyn. 2) Alvdal kommunes næringsutviklingstjenester knyttes til det interkommunale landbrukskontoret og Storsteigenmiljøet for øvrig. Viktige mål med etableringen er blant annet å: - forankre næringsutviklingen i et fag- og forvaltningsmiljø med nærhet til kommunens ledelse og en virksomhet med stor kompetansebredde - bidra til å utvikle Storsteigen som fjell-landbruksskole - forsterke fokuset på natur- og landbruksbasert næringsutvikling med tilhørende foredling - utvikle og følge opp idéer og idéskapere knyttet til ungt entreprenørskapmiljøet ved Storsteigen - forsterke fokuset på næringsutvikling/nye muligheter knyttet til bygdas mange gode arrangementer, f.eks Midtsommerdager, Mandelpotetfestival, Haustdalsdager, Solan Gundersens vinterleker. 3) Kostnader med tilhørende finansiering ved etablering i Storsteigenmiljøet utredes i forbindelse med årsbudsjett ) Inn til tjenesten er etablert ved Storsteigen, bistår kommunen etablerere/gründere med relevant tjenestekjøp fra andre virksomheter innenfor nærmere angitte kostnadsrammer. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 5 av 13

6 Ved alternativ votering mellom innstillingen unntatt siste avsnitt og forslag fra Venstre, ble innstillingen unntatt siste avsnitt vedtatt med 14 mot 3 stemmer. Ved votering over innstillingens siste avsnitt, ble dette enstemmig vedtatt. 1. Næringssamarbeidet for kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen og Alvdal fra baserer seg på et samarbeid etter vertskommunemodellen jfr kommunelovens Hvem som blir vertskommune avgjøres etter at ny organisering av Næringshagen i Fjellregionen er avklart. Rådmennene utarbeider etter dette en avtale som styrer samarbeidet. 3. Under etablering av næringssamarbeidet, skal det utarbeides avtaler som tar sikte på å ivareta de enkelte kommuners behov, samt sikrer tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår for ansatte. Den økonomiske rammen for samarbeidet tar utgangpunkt i det kostnadsbildet som er skissert i saken og som er inkludert fylkeskommunens bidrag og støtte. Dersom en eller flere av samarbeidspartene trekker seg fra samarbeidet må saken opp til ny politisk behandling. Alvdal kommune tilbyr å ta vertskommuneansvaret for næringssamarbeidet og knytte det i så fall til Storsteigenmiljøet. 83/11 BUDSJETTJUSTERING Kommunestyret vedtar endringer ihht forslag i budsjettskjema 1A og 1B, jfr. pkt. 3.1 og 3.2 i økonomirapporten. 2. Kommunestyret vedtar endringer ihht forslag i budsjettskjema 2B, jfr. pkt. 4.4 i økonomirapporten. 3. Økte kostnader på kr knyttet til kommunedelplan Alvdal tettsted finansieres ved bruk av kraftfond. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar endringer ihht forslag i budsjettskjema 1A og 1B, jfr. pkt. 3.1 og 3.2 i økonomirapporten. 2. Kommunestyret vedtar endringer ihht forslag i budsjettskjema 2B, jfr. pkt. 4.4 i økonomirapporten. 3. Økte kostnader på kr knyttet til kommunedelplan Alvdal tettsted finansieres ved bruk av kraftfond. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 6 av 13

7 84/11 FJELLANDBRUKET FOR FRAMTIDEN LANDBRUKSPROSJEKT ALVDAL OG TYNSET KOMMUNER Kommunestyret i Alvdal kommune slutter seg til og kjører planprosessen videre for Fjellandbruket for framtiden, landbruksprosjektet i Alvdal og Tynset kommuner Innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret i Alvdal kommune slutter seg til og kjører planprosessen videre for Fjellandbruket for framtiden, landbruksprosjektet i Alvdal og Tynset kommuner /11 PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR AUKRUSTSENTERET OG GRIMSHAUGEN 2.GANGSBEHANDLING Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Kommunestyret vedtar i henhold til pbl reguleringsplan for Aukrustsenteret og Grimshaugen (R 28) med plankart datert og planbeskrivelse datert og planbestemmelser datert Reguleringsplanen skal inneholde trase som sikrer kommunikasjon for myke trafikanter og ridende fra sykkel og gangvei ved Steibruas nordende, og ut til vei på flomverk langs Glomma. Innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Kommunestyret vedtar i henhold til pbl reguleringsplan for Aukrustsenteret og Grimshaugen (R 28) med plankart datert og planbeskrivelse datert og planbestemmelser datert Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 7 av 13

8 Reguleringsplanen skal inneholde trase som sikrer kommunikasjon for myke trafikanter og ridende fra sykkel og gangvei ved Steibruas nordende, og ut til vei på flomverk langs Glomma. 86/11 VALG TIL STYRER, RÅD OG UTVALG KOMMUNENS STYRINGSORGANER Valgnemndas innstilling: Kommunestyret gjør følgende valg: Administrasjonsutvalget/partssammensatt utvalg velges for kommunestyreperioden. Ola Eggset Olov Grøtting Arne Dagfinn Øynes Vigdis Vestby Varamedlemmer: Live Stokstad Leif Langodden Arbeidsmiljøutvalget velges for kommunestyreperioden Johnny Hagen Mona Murud Varamedlemmer: Kristian Hansæl Eldrerådet Medlem. Varaordfører Ola Eggset Pensjonistforeningen har oppnevnt: Hallvard Ligård Leif Bakken Gunnvor Brenne Varamedlem: Jan Løkken Representant for aldersgruppen år: Ingen oppnevnt Representant for beboerne på Solsida Liv Randi Samuelshaug Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 8 av 13

9 Forhandlingsutvalget velges for kommunestyreperioden Ola Eggset Olov Grøtting Klagenemnd velges for kommunestyreperioden Johan Ragnar Eggen Inge Rune Wahlstrøm Gerd Marie Gjermundshaug Stein Hoset Varamedlemmer: Janne Lunaas Kristian Hansæl Mona Murud Ola Lilleeggen Ole Arne Sandli Komite A: Inge Rune Wahlstrøm Per Hvamstad Mona Murud Johan Ragnar Eggen Komite B Gerd Marie Gjermundshaug Johnny Hagen Kristian Hansæl Stein Hoset Janne Lunaas Ordfører og varaordfører tiltrer hver sin komite Fast utvalg for plansaker: Formannskapet supplert med barnas talsperson i plansaker Forslag fra valgkomiteens leder Johan Ragnar Eggen: Mona Murud og Janne Lunaas bytter plass i komite A og B. Som representant for aldersgruppen år: til eldrerådet forslås Hilde Avlesen Partsammensatt utvalg: Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt Arbeidsmiljøutvalget: Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt Eldrerådet inklusiv forslag til representant for aldersgruppen år: Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 9 av 13

10 Forhandlingsutvalget: Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt Klagenemd: Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. Komite A: Valgnemndas innstilling med forslag til endring, enstemmig vedtatt. Komite B: Valgnemndas innstilling med forslag til endring, enstemmig vedtatt. Fast utvalg for plansaker: Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalget/partssammensatt utvalg velges for kommunestyreperioden. Ola Eggset Olov Grøtting Arne Dagfinn Øynes Vigdis Vestby Varamedlemmer: Live Stokstad Leif Langodden Arbeidsmiljøutvalget velges for kommunestyreperioden Johnny Hagen Mona Murud Varamedlemmer: Kristian Hansæl Eldrerådet Medlem. Varaordfører Ola Eggset Pensjonistforeningen har oppnevnt: Hallvard Ligård Leif Bakken Gunnvor Brenne Varamedlem: Jan Løkken Representant for aldersgruppen år: Hilde Avlesen Representant for beboerne på Solsida: Liv Randi Samuelshaug Forhandlingsutvalget velges for kommunestyreperioden Ola Eggset Olov Grøtting Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 10 av 13

11 Klagenemnd velges for kommunestyreperioden Johan Ragnar Eggen Inge Rune Wahlstrøm Gerd Marie Gjermundshaug Stein Hoset Varamedlemmer: Janne Lunaas Kristian Hansæl Mona Murud Ola Lilleeggen Ole Arne Sandli Komite A: Inge Rune Wahlstrøm Per Hvamstad Janne Lunaas Johan Ragnar Eggen Komite B Gerd Marie Gjermundshaug Johnny Hagen Kristian Hansæl Stein Hoset Mona Murud Ordfører og varaordfører tiltrer hver sin komite Fast utvalg for plansaker: Formannskapet supplert med barnas talsperson i plansaker 87/11 VALG TIL STYRER, RÅD OG UTVALG REPRESENTASJON EIERINTERESSER Valgnemndas innstilling: Kommunestyret gjør følgende valg: Knutshø Villreinnemnd Medlem: Johan Ragnar Eggen Varamedlem: Mali Hauen Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 11 av 13

12 Sølnkletten Villreinnemnd Medlem: Geir Skillebekk Varamedlem: Regionrådet Olov Grøtting Varamedlemmer. Ola Eggset Leif Langodden Kommunalt råd for funksjonshemmede Lillian Henningsen Janne Lunaas Ola Lilleeggen Forslag fra Valgnemndas leder Johan Ragnar Eggen: Valg av medlemmer til kommunalt råd for funksjonshemmede utsettes. Forslag fra Gerd Marie Gjermundshaug Ap Valg av villreinnemdene utsettes og sendes tilbake til valgnemnda. Votering: Knutshø Villreinnemnd: Forslag fra Gerd Marie Gjermundshaug enstemmig vedtatt. Sølnkletten Villreinnemnd: Forslag fra Gerd Marie Gjermundshaug enstemmig vedtatt. Regionrådet: Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt Kommunalt råd for funksjonshemmede: Forslag fra Eggen enstemmig vedtatt. Knutshø Villreinnemnd Valg av Knutshø Villreinnemd utsettes og sendes tilbake til valgnemnda. Sølnkletten Villreinnemnd Valg av Sølnkletten Villreinnemd utsettes og sendes tilbake til valgnemnda. Regionrådet Olov Grøtting Varamedlemmer. Ola Eggset Leif Langodden Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 12 av 13

13 Kommunalt råd for funksjonshemmede Saken utsettes 88/11 VALG TIL STYRER, RÅD OG UTVALG REPRESENTASJON/EIERINTERESSER REPRESENTANT TIL KOMMUNENES SENTRALFORBUND Valgnemndas innstilling: Som representant fra kommunestyret til KS velges: Representant: Ordfører Vararepresentant. Varaordfører Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. Som representant fra kommunestyret til KS velges: Representant: Ordfører Vararepresentant. Varaordfører Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 13 av 13

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.10.2011 Tid: 09.15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal Frivilligsentral Møtedato: 31.10.2013 Tid: kl. 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 30.08.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Forfall Medlem Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Mari Kveberg Medlem Trine Vardenær Tharaldsteen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 27.09.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.2015 Tid: 1930 Orienteringer. Pågående rettsak Caprino / Hunderfossen / Aukruststiftelsen. Program siste kommunestyre.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 27.03.2014 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2011 Tid: kl. 08.30 15.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 1900 Orienteringer Rådmannen redegjorde for regnskap 2014 og omstillingsprosess Status MHBR v / Johnny Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.11.2014 Tid: 1900 Orienteringer: Orientering om geoteknisk undersøkelse Sørhusjordet Etterlysning sluttrapport Grindeggaprosjektet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 11.10.2012 Tid: 13.15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 27.09.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Medlem Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 27.05.2014 Tid: 18.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.04.2011 Tid: kl. 13.00 16.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 16.10.2014 Tid: Rett etter møtet i FUP I anledning sak 55/14 Detaljregulering av Johnsgård boligfelt sluttbehandling,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.02.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.10.2012 Tid: 19.00 Orientering om ny Steien Bru v/frode Bakken Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 30.05.2013 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: etter møte i FUP ca kl. 08.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 22.05.2014 Tid: Etter møtet i FUP Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Forfall Nestleder Ola Eggset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.10.2017 Tid: 19:00-22:00 Orienteringer Enhet helse legekontoret v / Anita Engelberg Kontrollutvalget v / leder Leif Langodden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.02.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2008 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.05.2012 Tid: 19.00 I forkant av møtet, deltok kommunestyrets medlemmer i befaring ved Synnøve Findens anlegg. I tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Forfall Fungerende Johan Ragnar Eggen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Savalen Fjellhotell Møtedato: 18.02.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.03.2017 Tid: 19:00-22:00 Arbeidsseminar med Rørosregionens næringshage v / Jansen og Heggem. Spørsmål: Skolebygging bygging

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 15.10.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2015 Tid: Etter møtet i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Nordihauan Møtedato: 06.10.2016 Tid: 1330- Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Nestleder Mona Murud Medlem Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 19.04.2010 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar Kvam

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 21.08.2014 Tid: Rett etter FUP møtet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.09.2011 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 31.01.2013 Tid: 19.00 I forkant av møtet ble det gitt orienteringer av: Barne og ungdomsrådet v / Oda Grøtting og Torstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukristsenteret Møtedato: 28.05.2009 Tid: 13.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Solsida Møtedato: 27.03.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl. 09.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.06.2010 Tid: kl. 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2009 Tid: 18.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.04.2016 Tid: 0900-1200 Informasjon: Omgjøring og istandsetting av P-plass Aukrustsenteret Omstilling PRO Innkalte: Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 07.11.2013 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2009 Tid: Etter møte i fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2017 Tid: 08:00-11:30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting FO Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 18.08.2016 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Forfall Nestleder Mona

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2014 Tid: 0900 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Forfall Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 09.10.2014 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 10.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 10. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 10.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.09.2010 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Ordfører Olov Grøtting Forfall Ordfører Johan Ragnar Eggen Settevaraordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.04.2016 Tid: 1900 2200 Orientering om Sisa Invest v / Bjørn Dæhlie Orientering om frivillighetssentralen ved May Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.05.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2011 Tid: kl. 09.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 29.11.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.2011 Tid: ca kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tynset næringshage Møtedato: 11.02.2016 Tid: 1300 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Nestleder Mona Murud Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2016 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer - Julegudstjeneste. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 10.04.2014 Tid: Rett i etterkant av møtet i FUP Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2015 Tid: 0945 Presentasjoner: Forprosjekt «Ny barneskole med kulturdel, flerbrukshall og svømmehall» v / Janne Midttun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.11.2014 Tid: 0830 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Forfall Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.05.2009 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2015 Tid: 0915 Presentasjon av ferdig forprosjekt «Ny barneskole, flerbrukshall og svømmehall» V / Eggen arkitekter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2008 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 0900 I forkant av møtet, ble det gjennomført et diskusjonsmøte med Arkitekt Eggen, representert ved Jon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.12.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Forfall Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Tid: Kl. 16.10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 0900 Orienteringer Årshjul Ny avdeling barnehage PRO Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 13.06.2013 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Forfall Nestleder Ola Eggset Settevaraordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. 8 trinn ved Alvdal ungdomsskole var tilhørere under møtet ved behandling av sak 50/16.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. 8 trinn ved Alvdal ungdomsskole var tilhørere under møtet ved behandling av sak 50/16. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.11.2016 Tid: 09:00-15:00 Budsjettkonferanse kl 08.00-12.00 8 trinn ved Alvdal ungdomsskole var tilhørere under møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 19.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 19. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

FAST UTVALG FOR PLANSAKER

FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.09.2008 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.05.2009 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.11.2008 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 12.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Fratrådte fra og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2011 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 0930 1500 Orienteringer drøftinger om: Planstrategi v / Trine Økseter Knutsen Kommunereform Vedrørende tidsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 13.09.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.11.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Forfall Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.03.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.05.2017 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer Møte med lokalt brannmannskap Synnøve Finden Orientering om KLP v/ Aune Innkalte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg Bjørn Medlem Stein Roar Kvam

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: 0845 - Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Nestleder Mona

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 12.06.2014 Tid: Etter møtet i FUP Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.02.2017 Tid: 09:00-15:00 Informasjon om regnskap 2016 v /rådmann Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny

Detaljer

FAST UTVALG FOR PLANSAKER

FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.06.2009 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer