KOMMUNEDELPLAN BJØRN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN BJØRN"

Transkript

1 KOMMUNEDELPLAN FOR BJØRN Bestemmelser Retningslinjer Donna Kommune Planopplysninger: Arkivsaksnr. 12/323 Dato for siste revisjon: Bestemmelser datert: Planvedtak dato 2013 Saksnr: Planperiode Planident

2 INNLEDNING Kommunedelplan for Bjørn består av: Arealplankart med arealbrukskategorier, retningslinjer og juridisk bindende bestemmelser Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning Planområdets avgrensning er gitt på plankart i målestokk 1:5000 med utskriftsformat Al, merket Dønna kommune. Bestemmelsene omfatter: Planformål Virkninger av planen og forholdet til andre planer Generelle bestemmelser Arealdisponering Plan- og bygningsloven (pb1) av 2008 (LOV ) er lagt til grunn ved framstilling av denne kommunedelplanen. Henvisninger til paragrafer ( ) i dette dokumentet viser til denne loven hvis ikke annet er oppgitt. Kommunedelplanen skal vise hvordan viktige hensyn og forhold skal følges opp i reguleringsplaner, enkeltsaksbehandling og gjennom senere forvaltning. 1 PLANFORMÅL Hensikten med en ny kommunedelplan er å ffi vedtatt overordnede langsiktige strategier for Bjørn. Dette i tillegg til å sikre at tettstedet utvikler seg og ffir avklart hvor fremtidige områder for boligtomter, næringsformål, offentlig tjenesteyting og friluftsområder skal lokaliseres. Hovedmål, Kommunedelplan for Bjørn: Mulighet for nyskapning og utvikling av næringslivet Tilrettelegging for fortsatt attraktive bo - og oppvekstforhold Legge til rette for bedre utnyttelse av eksisterende og fremtidig kommunaltekniske anlegg Bedre kontakt med sjøen gjennom å bedre havne- og servicemulighetene for fiskere, fritidsbåteinre, gjoivpig turisttrafikk, samt fnr befnlkningen generelt Legge til rette for friluftsliv og naturopplevelser i nærmiljøet og sikre adkomst til natur, sjø og vann Sikre friareal for barn og ungdom, blant annet for lek og idrettsaktiviteter Øke den visuelle opplevelsen av Bjørn, markere stedet, samt styrke stedstilhørigheten Øke trafikksikkerheten i tettstedet 2

3 2 VIRKNINGER AV PLANEN OG FORHOLDET TIL ANDRE PLANER 2.1 Planens virkning følger av plan- og bygningslovens Planen fastsetter framtidig arealbruk for planområdet og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i 1-6. Tiltak etter 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner. 2.2 Reguleringsplaner som gjelder foran delplanen er vist med skravur /hensynssone med den respektive reguleringsplanens avgrensning og planid. Ny plan går ved eventuell motstrid foran eldre plan eller planbestemmelse for samme areal med mindre annet er fastsatt i den nye planen. Følgende reguleringsplaner er gjeldende innenfor kommunedelplanen. Navn på plan Plan ID Godkjent/stadfestet Jægtlia Jægtlia Bjørn Reguleringsplan, gang/sykkelsti Bjørn Bjørnsøya

4 3 GENERELLE BESTEMMELSER ( 11-9) 3.1 Plankrav: For alle områder avsatt til utbyingsformål kreves godkjent detaljregulering før tiltak etter pbl 1-6 kan iverksettes. Planen skal omfatte selve tiltaket, adkomst, parkering, gang/sykkeladkomst samt grønnstruktur. Unntak fra denne bestemmelsen er områdene BF1-10 BF12 BF14-17 samt områder med eksisterende boli beb else BE. Dersom det er samsvar mellom delplanen og eldre reguleringsplan, vil eldre reguleringsplan kunne benyttes som grunnlag for utbygging. 3.2 Utbyggingsavtaler: Ved større utbygginger skal utbyggingsavtaler vurderes. Utbyggingsavtaler kan forhandles og inngås når partene ser felles nytte av en slik avtale med henblikk på forutsigbar og hensiktsmessig utbygging av et område, jfr. pbl Rekkefølgekrav: Utbygging i tråd med formål i planen kan ikke finne sted før infrastruktur, tekniske anlegg og elektrisitetsforsyning er etablert. Planlagte boligområder kan ikke bygges ut før det er bygd og ferdigstilt gang- og sykkelveg eller fortau til skole og sentrum. Ved utbygging på dyrka mark skal matjorda bevares/flyttes til områder med fortsatt landbruksdrift. 3.4 Byggegrenser: Byggeforbudssone langs vei Der det ikke er vist byggegrenser i kommunedelplan eller reguleringsplan gjelder følgende for plassering av bebyggelse: Mot fylkesvei gjelder veglovens bestemmelser. byggegrense er 50 meter fra senterlinje langs fylkesveier utenfor tettbygd strøk byggegrense er 15 meter fra senterlinje langs fylkesvei i tettbygd strøk Byggegrense mot kommunal vei er 4 meter fra formålsgrense dersom ikke annet er angitt i plan. Byggegrense langs sjø Naust tillates bygd i strandsonen der bestemmelsesområder er angitt med #N. Iht nr. 4 tillates det nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag i 100- metersbeltet langs sjøen med sikte på landbruk, reindrift, fiske, fangst, akvakultur og ferdsel til sjø. Forbudet i pbl 1-8 omfatter ikke områder avsatt til utbyggingsformål i kommunedelplanen, eller områder som inngår i godkjent detaljregulering. 4

5 3.5 Uteoppholds-/lekeareal: Eneboliger I områder for boligbebyggelse skal det pr enebolig avsettes minimum 50 m2 areal som er egnet for lek. Samlet uteoppholdsareal pr enebolig skal være minimum 200 m2. Rekkehus og leiligheter I områder for boligbebyggelse skal det pr rekkehus/leilighet avsettes minimum 25 m2 areal som er egnet for lek. Samlet uteoppholdsareal pr boenhet skal være minimum 50 m2. Lekeplass For byggeområder skal det opparbeides leke-/oppholdsarealer til fullverdig standard etter følgende norm; Nærleke lass (5-30 boenheter) Alle boenheter skal innen gangavstand på maks 100 meter ha en nærlekeplass med størrelse på minimum 200 m2. Standard: skal ha en sandkasse, benk og noe fast dekke. Områdeleke lasser (mer enn 5 boenheter) Alle boenheter skal innen en gangavstand på maks 400 meter ha en kvartalslekeplass med størrelse på minimum m2. Standard: Minst 500 m2 egnet til ballspill. Mulighet for annen plasskrevende lek, sykling og lignende. Lekeplass søkes plassert slik at det er mulig med aking. Ved all planlegging og utbygging skal prinsippene for universell utforming og forholdet til barn og unges interesser legges til grunn, jfr. tilgjengelighetskriteriene i Byggteknisk forskrift og rundskriv T-02/08 (Om barn og planlegging). 3.6 Krav til biloppstillingsplasser/parkering: Kategori Grunnlag per Bil Sykkel Leiligheter/rekkehus Boenhet Minimum 1,5 hvorav Min 2 minimum 1 i garasje/carport Eneboliger Boenhet Min 2 hvorav Min 2 minimum 1 i garasje/carport Kontor Boenhet Min maks 1,5-3 Min 1 Forretning 100 m BRA Min maks 2-4 Min 1 Industri 100 m BRA Min maks 0,3 0,8 Min 1 5

6 3.7 Kulturminner Lov om kulturminner (km1) gjelder uavkortet i hele kommunen, jfr. km1 3, 1.1edd: Ingen må, -uten at det er lovlig etter 8- sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. Ingen områder er avklart i forhold til fredete kulturminner dersom dette ikke fremgår eksplisitt. For hvert område og i hver sak må tiltaket forelegges kulturminnemyndighetene for vurdering om og på hvilken måte tiltaket kan gjennomføres. Vedkommende myndighet avgjør snarest mulig om og i tilfelle på hvilken måte tiltaket kan iverksettes. Avgjørelsen kan påklages til departementet innen 6 uker fra underretning om vedtaket er kommet fram til adressaten. Vedkommende myndighet er kulturminner i Nordland, Nordland fylkeskommune. For samiske kulturminner er det Sametinget som er forvaltningsmyndighet. Eventuelle kostnader ved kulturminneundersøkelser må bæres av tiltakshaver. Alle planer med tiltak i sjø må vurderes av NTNU vitenskapsmuseet før det kan gjøres vedtak. Dette gjelder også tiltak som ikke fremmes gjennom arealplaner. Jfr. kulturminneloven 14. Kulturminnemyndighet kan kreve marinarkeologiske registreringer for å avklare at utbyggingen ikke kommer i konflikt med kulturminneloven, jfr. km Støy Retningslinje T-1442 for støy i arealplanlegging skal legges til grunn ved utarbeidelse av reguleringsplan. 3.9 Radon Det skal gjennomføres og dokumenteres radonsikringstiltak for alle nye byggeprosjekter, jfr. Byggteknisk forskri ft, TEK Kommunaltekniske anlegg Langs kommunaltekniske anlegg herunder veier og ledningsnett samt områder med installasjoner for V/A-anlegg, skal minsteavstand for nye faste installasjoner være minimum 4 meter på hver side av anlegget. 6

7 Kommunedelplan for Bjørn - Planbestemmelser og retningshnjer FORSLAG 4 - AREALDISPONERING 4.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG ( 11-7 NR.1) (11-10) Boligbebyggelse: Ved utbygging av boligområder skal følgende bestemmelser ligge til grunn: Område Maks Antall nye boligtomter Areal Rekkefølge utnyttelse som tillates fradelt (daa) BF1 30 % BYA Fri (bebygd) 4,9 BF2 30 % Fri (bebygd) 1,3 BF3 30 % Fri (bebygd) 1,1 BF4 20 % Fri (bebygd) 1,7 BF5 30 % Fri (bebygd) 1,5 BF6 30 % Fri (bebygd) 3,7 BF7 30 % Fri (delvis bebygd) 2 6,4 BF8 30 % Fri (bebygd) 6,0 BF9 20 % Fri (bebygd) 1,7 BF10 30 % Fri (bebygd) 1 5,0 BF11 30 % Fri (ubebygd) Krav om detaljplan 5,4 BF12 30 % Fri (bebygd) 5,4 BF13 30 % Fri (ubebygd) Krav om detaljplan 15,0 BF14 10 % Fri (1 boligtomt) 3,2 BF15 30 % Fri (bebygd) 1,3 BF16 30 % Fri (bebygd) 0,7 BF17 30 % Fri (delvis bebygd) 1 2,4 1 områdene med eksisterende boligbebyggelse (BE) og områder med fortettingspotensial, tillates det fradelt boligtomter opp til 1 daa. uten krav om reguleringsplan. Bestemmelser for utnyttelsesgrad og uteareal gitt i kommunedelplanen vil gjelde for disse boligtomtene. Eksisterende fritidsbebyggelse innenfor området tillates oppbygd etter brann. Fritidsbebyggelse: FN1: - Området har krav om detaljregulering. - Området er avsatt til konsentrert naustrekke. 7

8 Forretningsbebyggelse: Min 10 % av tomtearealet skal opparbeides som grøntareal Maksimum BYA = 80 % Bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting: o_tjel Område regulert til barnehage og barneskole. Bjørn Montessoriskole. o_tje2 I plankartet omfatter dette formålet eksisterende forsamlingslokale med uteområde. o TjEl tillates benyttet til forsamlingshus og andre aktiviteter for lokalsamfunnet. Tillat bebygd areal er 30 % BYA Høyeste tillatt mønehøyde fra gjennomsnitts terreng er 8 meter. o_tjf1 Uteområde i tilknytning til skole-, og barnehageområdet. Tillates benyttet til ute-/lekeområde for offentlig tjenesteyting som barnehage/skole. Det tillates ingen tilrettelegging av området ut over det som er nødvendig for etablering av uteaktiviteter som ballspill, huskestativer o.l. o_amb Dette formålet omfatter eksisterende ambulansestasjon o_amb tillates benyttet til virksomhet knyttet til drift av ambulansevirksomhet på land og vann Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 30 % Høyeste tillatte mønehøyde fra planert terreng er 8 meter Næringsbebyggelse: NE1 NE6: Eksisterende områder tilrettelagt for næring. NF1 NF4: Områder avsatt til fremtidig næring. Krav om detaljregulering. Min 10 % av tomtearealet skal opparbeides som grøntareal. Maksimum BYA = 80 % (inkl.parkeringsareal og utelager). NF4 er markert som bestemmelsesområde: #1 Angir bestemmelsesområde med krav om reguleringsplan Bruk av området til næring krever frigivning av 2 stk kulturminner. Id og Id bestående av henholdsvis 2 og 7 gravminner. 8

9 Andre typer bebyggelse og anlegg: TEKN1-2 Områder avsatt til kommunalteknisk anlegg. 4.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR ( 11-7 NR.2) ( 11-10) Veg og gang- og sykkelveg: Det skal utarbeides reguleringsplan før tiltak iverksettes. Ved utarbeidelse av planer skal avkjørsler forsøkes slått sammen eller saneres. All planlegging og utbygging innenfor planområdet skal strebe etter å lette overgangen til mindre energikrevende transportformer som gang-/sykkel og kollektivtransport. Havn1-2: I plankartet omfatter dette eksisterende havneområder. Området tillates etablert med havneanlegg på land og i sjø. Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplan, kan det åpnes for oppføring av lagerbygning tilknyttet havnedrift. Parkering: Parkeringsplasser angitt med o_p1-2 i plankartet er avsatt til offentlig parkering. Parkering av bobil og campingvogner tillates kun på områder som aktivt åpner for dette gjennom skilting. 4.3 GRØNNSTRUKTUR ( 11-7 NR.3) ( 11-10) Innenfor områder avsatt til grøntstruktur friområder tillates det etablert mindre tiltak knyttet til å fremme allmenn ferdsel og friluftsliv. 9

10 4.4 LANDBRUKS-, NIATIUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 11-7 NR.5) ( 11-11) LNFR: I LNFR-områder tillates ikke annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som er tilknyttet stedbunden næring. Driftsbygninger mv. i landbruket kan bruksendres til bygninger for turistvirksomhet. Oppføring av, eller fradeling til spredt bolig-, nærings- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Angir bestemmelsesområde der det åpnes for naust og tilkomstvei. Det tillates maksimalt 5 naust innen formålsområdet. Maksimalt bebygd areal for hvert naust: 40m2. Maks gesimshøyde og mønehøyde er henholdsvis 3,5m og 5,0m. Angir bestemmelsesområde der det åpnes for naust og tilkomstvei. Det tillates maksimalt 8 naust innen formålsområdet. Maksimalt bebygd areal for hvert naust: 40m2. Maksimal gesimshøyde og mønehøyde er 3,5m og 5,0m. Adkomst til naustene skal skje via etablert adkomstvei nord-vest i området etter søknad til Vegvesenet. Angir bestemmelsesområde der det åpnes for naust og tilkomstvei. Det tillates maksimalt 5 naust innen formålsområdet. Maksimalt bebygd areal for hvert naust: 40m2. Maksimal gesimshøyde og mønehøyde er 3,5m og 5,0m. Det tillates etablert adkomstvei til området fra fv. 828 etter søknad til Vegvesenet. LNFRS1: Innen formålsområdet er det tillatt med spredt boligbebyggelse. Det er krav om detaljplan for all utbygging som vil medføre at det oppstår en samling av mer enn 3 nye bolighus innenfor en radius på 50 meter. I området er det fra før etablert 3 frittstående eneboliger i klynge. Maksimalt tillatte tomteutnyttelse er 25 % BYA. Nye boliger tillates ikke etablert i områder med: dyrket mark viktige kvaliteter mht. vilt, biologisk mangfold og kulturlandskap LNFRS2-4: Områder med eksisterende bebyggelse. Det tillates kun oppbygning etter brann og tiltak på eksisterende bebyggelse. 10

11 4.5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG ( 11-7 NR.6) ( 11-11) FS: Område avsatt til alle typer av ferdsel på sjø tilknyttet offentlig og kommersiell virksomhet, nyttetrafikk og fritidstrafikk med mer. Det tillates ingen installasjoner eller tiltak, herunder også dumping, som kan være til hinder for ferdselen i området. VA1: Sjøområde der det tillates båter på svai (fortøyning på sjøen). VA2 og VA3: Sjøområde. Dersom det er nødvendig for å komme ut til et område som unntas fra forbudet om bruk av vannscooter o.l. motordrevne fartøy, kan kommunen i forskrift fastsette at det er tillatt å kjøre vannscooter i en korridor gjennom områdene. Korridoren skal legges der det medfører minst mulig skade eller ulempe for miljøet og sikkerheten. I denne forskriften skal kommunen fastsette nærmere vilkår for ferdsel i korridoren. Småbåthavn/småbåtanlegg: I områder avsatt til småbåthavn kreves godkjent reguleringsplan. Det skal etableres gjestehavn for båtgjester samt ha plass til den lokale båtforeningen og fiskere fra Bjørn. Det skal i området anlegges kai/strandpromenade mot sjøen. Område avsatt til fremtidig privat småbåtanlegg. F: Området er regulert til friluftsområde i sjø. Det tillates ikke utbygging, masseforflytning, dumping eller utlegging av bøyer og andre fortøyninger som kan være til ulempe for formålet. 11

12 4.6 HENSYNSSONER ( 11-8) Faresone Høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler (11370_1-6) H370: hensynsone for høyspenning luftledning. Byggeforbud angis å være 15 meter i hver retning fra senterlinje i faresonen, dvs i et belte med 30 meters bredde på bakken under luftspent høyspentkabel. Alle terrengmessige tiltak innenfor og i umiddelbar nærhet av faresonene skal forelegges, og godkjennes av anleggseier. Dette før igangsettingstillatelse for byggetiltak kan gis. Hensynsone Reindrift (H520_1-2) H520: hensyn reindrift. Hensynssonene er inntegnet etter info mottatt fra reindriftsforvaltningen. Ved eventuelle tiltak i sonene skal søknad forelegges reindriftsforvaltningen. Hensynssone Friluftsliv (H530_1-2) H530_1: Akebakke H530_2: Tursti og ferdselsområde som skal hensyntas i den videre planleggingen. Detalj eringsone Reguleringsplan Detaljeringsone hvor reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Reguleringsplanens planident angis med nummer i kartet. 12

13 RETNINGSLINJER Retningslinjer for bruk av kart og bestemmelser Retningslinjene er ikke juridisk bindende. De kan derfor ikke benyttes som hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen, men er førende for videre planlegging og forvaltning. Retningslinjene klargjør hvordan bestemmelsene til planen skal forstås, og er førende for saksbehandlingen. Plankrav Pkt. 3.1 i bestemmelsene omhandler i hvilke tilfeller det må utarbeides reguleringsplan før man kan iverksette bygge- og anleggstiltak. Byggetiltak kan tillates uten krav til utarbeidelse av ny reguleringsplan dersom tiltakene er i samsvar med gjeldende reguleringsplan og ikke vanskeliggjør fremtidig utnytting av arealer i samsvar med delplanens intensjoner. Medvirkning Alle berørte parter skal være aktiv med i planprosessen og gis anledning til å øve innflytelse i alle utbyggingssaker. Arbeidsform og grad av medvirkning skal være dokumentert. Byggegrenser Hensyn til naturpåvirkning som stormflo vil måtte tas hensyn til ved søknad om tiltak i strandsonen. Det skal påses at allmennheten i så stor grad som mulig har fri ferdsel langs strandlinjen, dette er viktig med tanke på friluftsliv. Naust Naust er bygninger for oppbevaring av båt, utstyr for båt og fiskeredskaper. Naust skal ikke omdisponeres eller nyttes til fritidshus eller bolig. Det skal være mulig for allmennheten å ferdes fremfor og mellom naust/naustgrupper. Det er ikke tillatt med gjerde/levegg eller andre stengsler i naustområder, dette for å sikre allmenhetens frie ferdsel. Tilrettelegging for fortetting/boligbygging Innenfor planområdet er det potensiale for noe fortetting i områdene for bolig (BF), og innenfor områder med gjeldende reguleringsplaner. En gjennomgang av planområdet med sikte på å finne et potensial for boligbygging viser at det er plass til ca. 3-5 nye boliger innenfor de eksisterende boligområdene langs fylkesvei 809, og det gjenstår ubebygde boligparseller i reguleringsplanene i Jægtlia. Innenfor formålsområdene BE er det tillatt å fradele boligtomter uten ytterligere krav om detaljreguleringsplan. Ny bebyggelse skal ha farge, form og volum som passer til øvrig eksisterende bebyggelse i området. Boligene skal ha adkomst via godkjente avkjørsler fra offentlig vei, fortrinnsvis i fellesløsning. 13

14 Kommunedelplan for Bjørn - Planbestemmelser og retningsfinjer FORSLAG Grønnstruktur Ved bygge- og anleggstiltak skal hensynet til landskap, turveger, biologisk mangfold, lek og rekreasjon være vurdert og dokumentert ivaretatt og lagt ved søknad. Rekkefølgekrav/utbyggingsavtaler Ved all planlegging og utbygging skal rekkefølgebestemmelser vurderes for å ivareta stedenes kvalitet og attraktivitet. Som alternativ kan utbyggingsavtaler benyttes for å sikre gjennomføring av utbygging, om ikke krav til rekkefølge kan løses innenfor et utbyggingsprosjekt. Både barnehage- og skolekapasitet skal vurderes ved alle boligprosjekt. Det vil være utbyggers ansvar å legge frem nødvendig dokumentasjon på dette. Det kan i utbyggingsavtaler gjøres avtaler om følgende forhold: Teknisk infrastruktur som vann, avløp, renovasjon, energiløsninger, veg, parkering, gang-/sykkelveier, trafikksikkerhetstiltak m.m Grønnstruktur, friområder, fellesarealer, turveier og stier, anlegg for lek, idrett og friluftsliv. Kulturminner og kulturmiljø Krav om tiltakets utforming, kvaliteter og estetikk. Antall boenheter, største og minste boligstørrelse. Livsløpsstandard og universell utforming Miljøfiltak som inneklima Overdragelse, kjøp og makeskifte av grunn Fortrinnsrett til kjøp av boliger til markedspris Forskuttering av kommunale tiltak Utbyggingstakt Økonomiske bidrag Lekearealer Ved omdisponering av arealer som i planen er avsatt til friområde/lek, eller som brukes til eller er egnet til lek, skal det gjennomføres en helhetlig og overordnet vurdering av lekeplasssituasjonen. Det må i tillegg skaffes en fullverdig erstatning for tapt areal til disse formålene, dersom en vurdering tilsier det. Alle offentlige lekeområder skal ha en universell utforming i tillegg til en mest mulig trafikksikker adkomst. Større leke- og fierbruksområder bør etterstrebes å legges i tilknytning til eksisterende turdrag eller andre større grøntområder. Parkering Parkeringsnorm for bil og sykkel er tatt inn i bestemmelsene. 14

15 Byggeskikk og estetikk Det er viktig å tenke byggeskikk og estetikk i alle typer byggesaker, både for boliger og næringsområder. Nye boliger skal være tilpasset eksisterende bebyggelse, samt gjenspeile kystmiljø og kystkultur med tanke på bygningstype. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget Ved byggesaksbehandling skal det vurderes krav til illustrasjonsmateriell i forbindelse med detaljregulering og/eller utbygging. Utelagring av materialer, bildekk, søppelkontainere og lignende som kan virke skjemmende for omgivelsene, kan bare tillates dersom funksjonene skjermes med vegetasjon, voll, gjerde, skjermvegger som hindrer innsyn. Kulturminner og kulturmiljø Forholdet til kulturminner er regulert av kulturminneloven og plan og bygningsloven. Kommunen har et selvstendig ansvar for å ivareta kulturminner og kulturmiljø ved hjelp av plan- og bygningsloven. Universell utforming Målet med universell utforming er god tilgjengelighet på alle områder slik at alle skal ha samme muligheter til personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse. Universell utforming innebærer at bygg og uteområder formes og vedlikeholdes på en slik måte at flest mulig kan leve, bo og bruke omgivelsene uten spesiell tilrettelegging eller hjelp. Energi Muligheter for bruk av fjernvarme/vannbåren varme skal vurderes ved alle fremtidige større byggeprosjekt i kommunen. Avkjørsler Rammeplan for avkjørsler i Nordland, angir holdningsgrader ved behandling av avkjørselssaker langs vegnettet i fylket, og det angis her at Fylkesvei 809 nordover fra planområdet har mindre streng holdningsgrad, mens Fylkesvei 828 sørover har lite streng holdningsgrad. Mindre streng holdningsgrad (Fv.809) Antall direkte avkjørsler til vegene må være begrenset. Dette gjelder også driftsavkjørsler Nye boligavkjørsler bør begrenses. Valg av avkjørselssted må vurderes mtp. framtidig utviklingsmulighet Tillatelse til utvidet bruk av boligavkjørsel til boligformål bør normalt gis. Lite streng holdningsgrad (Fv. 828) Tillatelse til ny avkjørsel kan gis under forutsetning av at krav til avkjørselsutformingen oppfylles. Hvis forholdene ligger til rette kan adkomst henvises til nærliggende eksisterende avkjørsel 15

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Hemnes kommune Planbestemmelser Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jfr. 3, 1. ledd: Ingen må uten at det er lovlig

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen Aremark kommune Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen 1 Fellesbestemmelser Utarbeidet av: Natur, Utvikling & Design Revidert: 14.07.2014 Vedtatt 11.09.2014. 1.1 Gyldighet Plankart

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Hemnes kommune Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Planbestemmelser Hemnes kommune Kap I Fellesbestemmelser for planområdet 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen,

Detaljer

Kommunedelplan for Nåsvatnet

Kommunedelplan for Nåsvatnet EIDE KOMMUNE Kommunedelplan for Nåsvatnet Bestemmelser og retningslinjer Høringsutkast rev. 01.03.2016 Vedtatt i kommunestyret Bestemmelser og retningslinjer for Kommunedelplan Nåsvatnet 1 INNLEDNING Følgende

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn: Detaljregulering for Eidegården Planens ID: 20140002 Forslag ved sluttbehandling: 2017-03-13 Dato for vedtak i kommunestyret: 1 Planens intensjon Definisjon: Plankart og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111 Planbestemmelser 5059 - SNIK - del av 123/4,111 Arkivsak: 14/226 Arkivkode: PLANR 5059 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING FOR SNIK - DEL AV 123/4,111 Godkjent i Karmøy kommunestyre 8.2.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Dag Yttri

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Dag Yttri SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Dag Yttri Arkivsak: 14/2564 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20140010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_ Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_2014006 Saksnummer 14/1517 PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) PLANENS

Detaljer

E] El Dokid: (17/77 6) - - SAKSFRAMLEGG - ' KOMMUNEDELPLAN FOR Eli-. SOLFJELLSJØEN DØNN A KOMMUNE 2022 SAKSFRAMLEGG

E] El Dokid: (17/77 6) - - SAKSFRAMLEGG - ' KOMMUNEDELPLAN FOR Eli-. SOLFJELLSJØEN DØNN A KOMMUNE 2022 SAKSFRAMLEGG E] El Dokid: 17001874 (17/77 6) - - SAKSFRAMLEGG - ' KOMMUNEDELPLAN FOR Eli-. SOLFJELLSJØEN 2012- DØNN A KOMMUNE 2022 I!! I SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 1435: Arkivsaksnr.: 11/522

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Myrmo boligfelt Bjugn kommune

Detaljreguleringsplan for Myrmo boligfelt Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Myrmo boligfelt Bjugn kommune PlanID: 16270124 Planen er datert; 17.03.2015 Sist revisjon av planen; Siste revisjon av planbestemmelsene; VEDTATT AV BJUGN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde

Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde Planident: 1557.20010001 Utarbeidet dato: 12.04.2016 Revidert dato: 18.05.2016 Vedtatt i kommunestyret: DETALJREGULERING Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde REGULERINGSBESTEMMELSER 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN Dato: 3.5.2010 Rev A: 10.6.2010 Rev B: 2.12.2010 Rev C: 11.1.2011 Rev D: 26.5.2011 Revidert iht. kommunestyrets vedtak 9.2.2011 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN/EKELI

Detaljer

Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde

Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde Planident: 1557.20010001 Utarbeidet dato: 12.04.2016 Revidert dato: 19.08.2016 Vedtatt i kommunestyret: 25.10.2016 DETALJREGULERING Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde REGULERINGSBESTEMMELSER 1

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. Oscar Torp Heimen detaljreguleringsplan Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan Bestemmelsene er datert: 11.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 28.03.2014 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR «SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE», SILSAND I LENVIK KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR «SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE», SILSAND I LENVIK KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR «SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE», SILSAND I LENVIK KOMMUNE Dato:... 04.08.2015 Dato for siste revisjon:... - Dato for kommunestyrets vedtak:... I HENSIKT 1 Planens hensikt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid Versjon 01.11.2017. HOLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid 0612 201602 1.gangs behandling i planutvalget 13.11.2017, sak 038/17. Offentlig høring 15.12.2017

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE Dato: 7.10.2015 Saksnr/løpenr: 2014/7706-32194/2015 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 23.9.2015 Forslagsstiller: Føllingstua

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl.

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Planbestemmelser 5041 - SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Arkivsak: 11/2156 Arkivkode: PLANR 5041 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SNIKVEGEN 85 gnr. 123/8 mfl. Godkjent i Karmøy kommunestyre 11.12.2014. Disse

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014 ENGERDAL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage (detaljregulering, jfr. pbl 12-3) PlanID: 2014 0200 Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring Dato dd.mm.åååå Sist revidert 21.02.17 Plan nr. 0532 72 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå

Detaljer

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser Tone Hammer, Tromsø kommune Kartforskriften: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Kapittel 3 Framstilling av arealplan

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge området til rette for fritidsbebyggelse. 2

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

Innenfor angitt reguleringsgrense erstatter reguleringsplanen deler av følgende tidligere arealplaner:

Innenfor angitt reguleringsgrense erstatter reguleringsplanen deler av følgende tidligere arealplaner: Dato: 12.06.2017 Saksnr/løpenr: Klassering: Detaljreguleringsplan for Fergeland veg. Reguleringsbestemmelser vedtatt åå Forslagsstiller:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Administrasjonens forslag til endringer er markert med rødt DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Senjahopen Havn Plan ID BERG KOMMUNE. Reguleringsplan for Senjahopen Havn

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Senjahopen Havn Plan ID BERG KOMMUNE. Reguleringsplan for Senjahopen Havn Reguleringsplan for Senjahopen Havn Plan ID. 192902201701 Reguleringsplan for Senjahopen Havn Områderegulering Plan ID. 192902201701 Saksnummer: 16/759 Vedtatt dato: BERG KOMMUNE 5. september 2017 1. Generelt

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Væktarstuaområdet 190/14 m.fl Tydal kommune Planident 1665-2014-003 Reguleringsbestemmelser Planforslag 01.13.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SEILAND BRYGGE PLANBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR SEILAND BRYGGE PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR SEILAND BRYGGE PLANBESTEMMELSER Arkivsak Planident 20120003 Vedtatt Forslag ved X Førstegangs behandling (16.5.2013) X Offentlig ettersyn (11.6.2013) X Sluttbehandling (14.11.2013)

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

For boligbebyggelsen skal materialbruk og fargesetting tilpasse seg eksisterende bebyggelse innenfor området.

For boligbebyggelsen skal materialbruk og fargesetting tilpasse seg eksisterende bebyggelse innenfor området. I boligområdet B1 kan tomta bebygges med en total BRA på maks 450 m 2 inklusiv 30 m 2 parkering. Innenfor egen tomt skal det avsettes areal til minimum 2 parkeringsplasser pr. boligenhet. 3.1.2 Byggehøyder

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Sniksmoen Lindesnes kommune 1 Generelt: 1.1 Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt i reguleringsområder

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 02.02.2017 Dato for 2. gangs behandling

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE 01.02.2017 1; GENERELT Formålet med planen er å tilrettelegge for nye boligtomter med tilhørende anlegg, innk. båtplasser

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan ID 201108 Revidert: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 og 11.10.17. Endret i tråd med kommunestyrets vedtak. Vedtatt i kommunestyret: 26.10.17. 1. Generelle

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

2.2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (2000) Pbl 12-5 punkt 2 - Veg (2010) - Parkeringsplasser (2082)

2.2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (2000) Pbl 12-5 punkt 2 - Veg (2010) - Parkeringsplasser (2082) Plan-ID: TINBUEN FRIOMRÅDE DETALJERT REGULERINGSPLAN REGULERINGSBESTEMMELSER Planen er datert : 16.01.2014 Dato for siste revisjon av plankartet : 16.01.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelser : 16.01.2014

Detaljer

Reguleringsplan for

Reguleringsplan for <navn på planen> XX kommune Reguleringsplan for Vedtatt dato: Revidert dato: Med plannavn menes angivelse av sted planen gjelder for, eksempelvis område, stedsnavn (fra SSR), adresse Reguleringsbestemmelser

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT Planident: Utarbeidet dato: 08.12.2010 Revidert dato: 24.03.2011 Vedtatt i kommunestyret: REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN PÅ GID 1543/61/42 OG TILHØRENDE EIENDOMMER I VIKAHAMMER HYTTEFELT PÅ BUGGE I

Detaljer

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT Midsund kommune Planident: Utarbeidet dato: 15.01.2015 Revidert dato: 23.03.2015 31.03.2015 Vedtatt i kommunestyret: DETALJREGULERING OVER TEIG AV EIENDOMMEN TEIG AV GNR 55 BNR 7, DEL AV 55/72, DEL AV

Detaljer

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål Plan: Vinnahaugen PLANBESTEMMELSER Plan ID xxxxxxxxxxxx Plandato: 27. 06.2017 Dato siste rev.: Dato vedtak: 1 GENERELT 1.1 PLANGRENSE Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn: Detaljregulering for Eidegården Planens ID: 20140002 Forslag til offentlig ettersyn: 2016-04-06 Dato for vedtak i kommunestyret: 1 Planens intensjon Definisjon: Plankart

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 08.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING:

PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: DETALJPLAN, PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FORSELL HYTTEFELT INDERØY KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT. FORSLAGSSTILLER:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

Reguleringsplanforslag. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Reguleringsplanforslag. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune 1620201701 REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER Reguleringsplanforslag Planbestemmelser 2017-03-13 Oppdragsnr.: 5152047 3 2017-03-13 Til kommunal behandling. 2

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer