Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 56/11 Sluttbehandling reguleringsplan Brugaard PS 57/11 Reguleringsplan Skogen Vest. Sluttbehandling. PS 58/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av massetak i LNF-område PS 59/11 Sluttbehandling reguleringsplan Dalset PS 60/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - omlegging av hyttevei Breiset PS 61/11 Høringsuttalelse til reguleringsplan for ny E134 Damåsen - Saggrenda PS 62/11 Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplan for ombygging av Tunhovd dam Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 201/1 Saksmappe : 2011/430 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling reguleringsplan Brugaard MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Saken gjelder: Sluttbehandling av forslag til reguleringsplan Brugaard. Fakta: Forslag til detaljregulering av næringsareal på eiendommen Brugaard, gnr 201 bnr 1, ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn etter fagsjefens delegerte vedtak nr 220/11. Høringsfristen var Reguleringsplan Rødberg ble vedtatt av kommunestyret I denne planen er område F1 (Brugaard) regulert til bebyggelse og anlegg forretning. Anleggelse av ny matbutikk på området er i tråd med denne reguleringsplanen. Gjeldene kommuneplan for dette området ble vedtatt i 2000, og området er i denne planen avsatt til LNF. Reguleringsplanen omfatter østre del av område F1 i reguleringsplan Rødberg. Området er ca 6 daa stort, og skal bebygges med et stort forretningslokale. Det planlegges for 90 parkeringsplasser på bakkeplan, varemottak i bakkant og snuplass for store kjøretøyer. Bebyggelse og utearealer skal utformes etter prinsippene om universell utforming. Det planlegges to parkeringsplasser for handikappede. Området er tilgjengelig for myke trafikanter via gangvei, og det planlegges sykkelparkering. Planlagt plassering av reklameskilt vises på plankartet. Utformingen av bygget er i tråd med reguleringsplan Rødberg. Takhøyden kan være inntil 11 meter fra gjennomsnittlig terreng. Forretningsbygget skal hovedsakelig ha skrått tak, med noe

4 flatt tak over lagerdel. Det skal benyttes byggematerialer som stål, betong, tre og glass, og fargene skal være natur- og jordfarger. Nordre og østre fasade skal gis en utforming som bryter opp fasaden. På grunn av tidspress og planlagt fremdrift ble det søkt om dispensasjon for igangsetting av grunnarbeid og landskapsutforming Søknaden ble innvilget gjennom fagsjefens delegerte vedtak 252/11 datert Innen høringsfristen er det mottatt følgende merknader til planen: Statkraft I sone mot Uvdalselva må det tas hensyn til at vannføringene kan bli store og komme relativt raskt. Dette gjelder både under arbeidene, i forhold til bruk av masser i elvekanten, og i forhold til utforming av området til slutt. Sikkerhet for 3. person mht merking og sikring må vurderes opp mot tilretteleggingen av området for allmennheten. Ved behov for endret vannstand i Rødbergdammen ut over grensene i konsesjon må NVE kontaktes. Harald Brugård Ønsker oppklaring i uklarheter i forbindelse med reguleringsplan Rødberg. Lurer på hva som er kommunens planer for Brugaard, og om det vil være mulig for han som eier av Brugaard å fortsatt få bruke eiendommen til fritidseiendom. NVE Det har vært dialog mellom NVE og kommunen i forkant av høringsuttalelsen angående skredfare i planområdet. Kommunen har vurdert at et eventuelt skred i åsen vil ende nord og sør for planområdet ut fra terrengets formasjon. Åsen er bevokst med skog, noe som reduserer skredfaren. NVE tar kommunens vurderinger til etterretning, men anbefaler kommunen å vurdere om det er behov for å fastsette begrensninger knyttet til skogsdrift, skogsbilveier og endring av dreneringsforhold i åsen, da dette kan ha stor betydning i løsneområder for både snøskred og løsmasseskred. Fylkesmannen i Buskerud Tverrsnittet viser at bygget får en høy kjelleretasje med front mot Uvdalselva. Utenfor denne fasaden er det et relativt smalt friområde. Denne løsningen gjør friområdet mindre attraktivt, og bygget får en visuelt dominerende fasade mot elva og øvrige deler av Rødberg. Fylkesmannen ber kommunen vurdere om bygget kan trekkes tilbake fra friområdet, eventuelt om det kan gjøres andre tiltak når det gjelder estetiske forhold og landskapsmessige virkninger av tiltaket. Anbefaler at det legges opp til vannbåren varme i bygg og anlegg, og at dette primært varmes opp med bioenergi. Bruk av tre som byggemateriale har også en gunstig klimamessig effekt. Saksbehandlers vurdering: Reguleringsplanen Brugaard skal sluttgodkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens I kommunens delegasjonsreglement vedtatt skal mindre reguleringsplaner som er i tråd med overordnede planer godkjennes av hovedutvalg for Næring, miljø og kommunalteknikk.

5 Vurdering av høringsuttalelser: Statkraft sier i sitt innspill at det må tas hensyn til rask endring av vannføring i Uvdalselva. Forretningslokalene i reguleringsplanen vurderes å være lite utsatt for flom på grunn av stigningsforholdene på tomta. Forretningsbygget som planlegges oppført vil ligge ca 7 meter over normalt vannspeil i Uvdalselva. Grunneier Harald Brugård hadde flere praktiske spørsmål i forbindelse med reguleringsplan Rødberg og reguleringsplan Brugaard. Disse er stort sett av privat interesse, og ikke vurdert i forhold til behandlingen av reguleringsplan Brugaard. NVE var usikker på om skredfaren i planområdet var tilstrekkelig vurdert gjennom reguleringsplan Rødberg. Aktsomhetskartene på skrednett viser Brugaard som utsatt for skred. Derfor ble det gjort en mer konkret vurdering av planområdet. NVE tok denne vurderingen til etterretning. Administrasjonen erkjenner at et større terrenginngrep som opparbeiding av traktorvei/skogsbilvei i åsen ovenfor Brugaard vil kunne øke sannsynligheten for skred. Terrenginngrep som veier er søknadspliktig, og krever godkjenning av kommunen. Effekten av en eventuell hogst vil være mer begrenset, og sannsynligheten for hogst høyt oppe i åsen over Brugaard vurderes å være svært liten da dette området i skogbrukssammenheng vurderes å være 0-område (ikke lønnsomt å hogge). Kommunen ser derfor ikke behov for å formalisere noen begrensninger av skogsdriften. Fylkesmannen i Buskerud ber kommunen vurdere om bygget kan trekkes tilbake fra friområdet. Kommunen mener at dette vil være uheldig utnyttelse av tomta, og stigningsforholdene gjør at skjæringene i bakkant blir vesentlig høyere. Kommunen deler Fylkesmannens anbefaling om bruk av vannbåren varme, bioenergi som energikilde, og bruk av tre som byggemateriale Reguleringsplan Brugaard vurderes akseptabel i forhold til miljørettslige prinsipper i Naturmangfoldsloven 8-12 Det ligger til rette for å sluttbehandle og godkjenne reguleringsplan Brugaard. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk reguleringsplan Brugaard. Plankart og reguleringsbestemmelser er datert Vedlegg: Plankart Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse D tegninger udatert Terrengsnitt udatert Statkraft Harald Brugård NVE Fylkesmannen i Buskerud Delegert vedtak 220/11 Delegert vedtak 252/11

6 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 11/24 Saksmappe : 2010/976 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Sverre Heimdal Reguleringsplan Skogen Vest. Sluttbehandling. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Kommunestyret Saken gjelder: Sluttbehandling av forslag til reguleringsplan for Skogen Vest på Rødberg. Fakta: Forslaget til reguleringsplan ble første gang behandlet av hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK) i møte 9/ Det ble da vedtatt å legge 2 alternative planforslag ut til off. ettersyn. Alternativene gikk på ulik framføring av adkomstvegen til feltet, enten fra øvre del av boligfeltet Myrabakken (alt.1.), eller via nedre del av boligfeltet (alt.2). Skogen Vest er planlagt til boligformål i hht godkjent kommunedelplan Rødberg fra Planområdet er på ca. 35 da. og ligger på en del av kommunens eiendom gnr.111, bnr.24. Planområdet omfatter 15 nye boligtomter som varierer i størrelse fra ca m2 og opp til ca m2. I høringsrunden kom det merknader fra 3 off. høringsorganer, og en fra Myrabakken Vel. Det er ikke fremmet innsigelse til planforslaget. Vegvesenet ber kommunen vurdere trafikksikker skoleveg fra området. De peker også på forhold omkring gang- og sykkelvegen mot Rødberg sentrum. Vegvesenet har ingen spesielle anbefalinger når det gjelder de to alternative adkomstene til feltet. Fylkesmannen peker på behovet for opparbeiding av lekeplasser og ber om at dette tas inn som en rekkefølgebestemmelse. For å få minst terrenginngrep anbefaler fylkesmannen alt.1 som adkomstveg. Buskerud Fylkeskommune har ikke uttalt seg til selve planforslaget, men de har registrert 2 automatisk fredede kulturminner. På vilkår om utgraving har Riksantikvaren frigitt disse.

7 Myrabakken Vel har i et møte behandlet planforslagene og ønsker at alt. 2 blir valgt som adkomstveg. Dette begrunner de med trafikksikkerhet, økonomi, bebyggelse og svevestøv. Nærmere argumentasjon framgår av deres brev av 27/1-11. Det har vært utlyst anbud på opparbeiding av komplett infrastruktur (minus strøm) med veg, vann og kloakk for alt. 1. Prisen er ca. 4 mill kr. De enhetsprisene som er innhentet kan brukes for alt.2. Pga mye vanskeligere terreng, mye mer sprengning og sikringstiltak, vil kostnaden ved opparbeiding av alt. 2 bli betydelig større, kanskje det dobbelte av alt.1. Uansett hvilket alternativ som velges vil kostnadene likevel bli mindre enn først antatt. Adkomsten til Skogen Vest vil, uavhengig av løsning, passere eiendommen gnr.111, bnr.1. Fra grunneieren ble det kjøpt areal til vegformål i hht. alt.1. Reguleringsbestemmelsene for området gir rom for samlet bebyggelse (bolig/uthus/garasje) på opptil 250 m2 bebygd areal (BYA). Mønehøyde og gesimshøyde foreslås til hhv 8,5m og 5,5m over gjennomsnittlig planert terreng. For nærmere beskrivelse, vurdering av alternativene vises til planbeskrivelsen av 28/5-10. Det ble 2/12-09 avholdt informasjonsmøte med beboerne i Myrabakken. Revidert plankart og bestemmelser er dat. 10/8-11. Saksbehandlers vurdering: I tråd med manges ønsker er de foreslåtte 15 tomtene gjort større enn det som har vært vanlig i kommunale boligfelt. Det er bra. Det store spørsmålet i denne saken er hvor hovedadkomsten til feltet skal ligge. Alt.1 er i hovedsak i samsvar både med kommunedelplan Rødberg og den godkjente reguleringsplanen for Myrabakken fra Alt.1 vil uten tvil være den rimeligste, men det uheldige er da til gjengjeld at adkomsten til feltet vil skje gjennom det etablerte feltet i Myrabakken. Alternativet vil imidlertid også kombinere veg og trasé for vann/avløp/strøm. Traséen vil også gi et bedre stigningforhold og mye mindre terrenginngrep enn alt.2. Med alt.2 vil trafikken til feltet gå utenom det etablerte boligfeltet, men det vil bli en dyrere trasé både pga. terrengforhold og nødvendig sikkerhetsarbeid. Traséen for vann/avløp/strøm må likevel plasseres som i alt. 1. Dersom det velges en adkomstveg etter alt.2. vil traséen for vann/avløp/strøm kunne brukes til gang/sykkelveg. Myrabakken Vels hovedpoeng er at alt.1 vil medføre økt trafikkfare for de ungene som ferdes i området, både under anleggsperiode og senere. Det er stor forståelse for dette argumentet, men med antall tomter som er planlagt synes ikke problemet å være betydelig større enn hva som er tilfelle i andre boligfelt. Det bør for øvrig komme avbøtende tiltak som for eksempel redusert fartsgrense og/eller fartsdumper. Når det gjelde Myrabakken Vels argumenter om økonomi, bebyggelse og svevestøv er dette forhold som ikke direkte berører planforslaget.

8 Under opparbeiding av området vil overskuddsmasse bli brukt til deler av lekeplassene. Det skulle dermed ikke være nødvendig med noen rekkefølgebestemmelse for lekeplassene. Ut fra en samlet vurdering mener administrasjonen at alt.1 er å foretrekke. Rådmannens forslag til innstilling: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner Nore og Uvdal kommunestyre s reguleringsplan Skogen Vest. Plankart og reguleringsbestemmelser er dat. 10/8-11. Vedlegg. Plankart alt.1, 10/8-11 Reguleringsbestemmelser, 10/8-11 Planbeskrivelse, 28/5-10 NMK-sak 87/10, 9/12-10 Myrabakken Vel, 27/1-11 Statens Vegvesen, 2/2-11 Fylkesmannen i Buskerud, 4/2-11 Buskerud Fylkeskommune, 8/6-11 Plankart alt.2.

9 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K53 Saksmappe : 2011/478 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av massetak i LNF-område MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og krav om plan for etablering av massetak på del av Rustrud gård, gnr 28 bnr 4 i Uvdal. Fakta: Harald Flaata søker i brev datert om dispensasjon for etablering av massetak på Rustrud Gård, gnr 28 bnr 4 i Uvdal. Omsøkt område ligger på sørsiden av Uvdalselva og øst for Ølmosåi som kommer fra Sønstevann. Området er skogkledd. I kommuneplanen er området avsatt til LNF-område, og en anleggelse av massetak er i strid med formålet i kommuneplanens arealdel. Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel setter også krav om reguleringsplan for denne type tiltak. Det søkes derfor om dispensasjon fra formålet i kommuneplanens arealdel, samt plankrav i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Bakgrunnen for søknaden om å etablere massetak på Rustrud gård er behovet for flere massetak i forbindelse med utbygging av hytteområder i Uvdal, og dårlig tilgang på brukbar masse i Øvre Uvdal. I følge søker vil massetaket ikke være vesentlig synlig fra veg eller naboer i området. Etter uttaket vil området bli pusset opp, og eventuelt brukt til landbruksformål. Massetaket vil beslaglegge et område på ca m2, og planlagt uttak er ca m3 i en periode på 10 år.

10 Tiltaket er nabovarslet, og det er ikke mottatt merknader. Fylkeskommunen har uttalt seg til saken med hensyn på kulturminner. De kjenner ikke til kulturminner i området. Andre overordnede myndigheter er ikke hørt i saken. Hovedutvalget innvilget i møte en dispensasjon fra kommuneplanen fra 2000 for et massetak på ca 5000 m3 i Åbuktdalen (Verjedalen). I møte innvilget hovedutvalget dispensasjon fra kommunedelplan Myrset Ånesgarden for et massetak på ca m3 ved Langemyrhaugen (Åsbøseterdalen). Begge tillatelsene ble gitt på vilkår om begrensninger for tidspunkt for drift. Saksbehandlers vurdering: Søknaden om dispensasjon skal behandles etter bestemmelsene i Plan- og bygningslovens 19. En dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved en dispensasjon være klart større enn ulempene. I denne saken er det søkt om dispensasjon fra formålet i kommuneplanens arealdel samt bestemmelsene om krav om reguleringsplan. I 2009 innvilget kommunen dispensasjon til to omsøkte massetak. Omdisponering av områder bør imidlertid planlegges gjennom kommunale planprosesser slik at bruken av arealene blir satt i et overordnet perspektiv der konsekvenser for miljø og samfunn blir vurdert. I ny Planog bygningslov er mulighetene for å gi dispensasjon strammet inn i forhold til gammel lov. Planlagt uttak av masser er m3 over en 10 års periode. Uttak av masser inntil m3 krever ikke driftskonsesjon jfr 43 i Mineralloven. Uttak over 500 m3 er meldepliktige til Direktoratet for mineralforvaltning. Omsøkte massetak ligger nær Uvdalselva og Ølmosåi. Avstanden mellom massetak og Ølmosåi er på det minste ca 30 meter. Skog og vegetasjon vil trolig begrense massetakets påvirkning av vassdraget. Tiltakshaver er selv ansvarlig etter Forurensningsloven for at bekken ikke blir forurenset av avrenning fra massetaket. Nærmeste nabo til massetaket bor ca 200 meter unna. Denne vil skjermes fra skog, og vil trolig ha lite plager med tiltaket. Kommuneplanens krav om reguleringsplan for massetak, samt det faktum at området er avsatt til LNF-område i kommuneplanen, blir etter administrasjonens vurdering vesentlig tilsidesatt dersom søker får innvilget dispensasjon for tiltaket. Søker argumenterer med at det er liten tilgang til masse av god kvalitet i Uvdal. Dette tilsier at man i kommuneplansammenheng må vurdere plassering av et større massetak. Fordeler ved å innvilge omsøkt dispensasjon er ikke større enn ulempene. Det ligger derfor ikke til rette for å innvilge dispensasjon. Dersom hovedutvalget likevel ønsker å innvilge dispensasjon om massetak må saken sendes på høring til overordnede myndigheter hvis saksområde er berørt. Dette gjelder Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud Fylkeskommune, NVE og Direktoratet for mineralforvaltning. Saken må vurderes etter jordlovens 9, og det må settes vilkår om begrensninger for tidspunkt for drift i forbindelse med dispensasjonen.

11 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i 19-2 innvilges ikke søknad om dispensasjon for etablering av massetak på Rustrud gård. Kommuneplanens krav om reguleringsplan for massetak, samt det faktum at området er avsatt til LNF-område i kommuneplanen, blir vesentlig tilsidesatt dersom søker får innvilget dispensasjon for tiltaket. Vedlegg: Søknad datert med udatert kart Buskerud Fylkeskommune datert

12 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 5/3 Saksmappe : 2007/971 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling reguleringsplan Dalset MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Kommunestyret Saken gjelder: Sluttbehandling av reguleringsplan Dalset. Området ligger rett nord for Dalsettjønn ved Roe, ca 1,5 km nord for kommunegrensa til Rollag. Planområdet ligger øst for Eide-Persbuveien. Fakta: Hovedutvalget for Næring, miljø og kommunalteknikk vedtok i møte å legge forslag til reguleringsplan Dalset ut til offentlig ettersyn. Den opprinnelige planen inneholdt 32 tomter fordelt på et område i vest med 24 tomter, og et område i øst med 8 tomter. I reguleringsbestemmelsene er det foreslått at det på hver tomt kan føres opp hovedhytte på 150 m2 BRA, samt uthus eller anneks på 20m2 BRA. Det skal være 2 biloppstillingsplasser pr. tomt. Mønehøyden er satt til 5 meter over gjennomsnittlig planert terreng for tomtene 1-16 og 21-24, og 6 meter for tomtene Maks gesimshøyde er 3 meter. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom grader. Uttalelser til planforslaget etter offentlig ettersyn: Veistyret Eide-Persbuveien v/bjørn Schei Ber om at det avsettes tilstrekkelig plass til vinterparkering for eksisterende hytter ved Roe for å forhindre parkeringsproblematikk. Østsiden av Dalsettjern benyttes til badeplass for mange hytteeiere, og en eventuell utbygging i dette området må ta hensyn til dette. Karsten Stokke (eier av naboeiendom gnr 169 bnr 3 fnr 15)

13 Klager på plassering av tomt 7 og 9 i planforslaget. Disse tomtene er plassert i et naturlig søkk som brukes til adkomst vinterstid, og som tursti om sommeren av flere av hyttene i området. Buskerud Fylkeskommune Det er ikke funnet automatisk fredede eller nyere tids kulturminner i området. Med hensyn på kulturminner har Fylkeskommunen ingen merknader til arbeidet. Buskerud Fylkeskommune Fylkeskommunen konstaterer at planforslaget ikke er i tråd med kommuneplanen for Nore og Uvdal der det forutsettes en spredt hyttebygging i dette området. Planforslaget er ikke konsekvensutredet, og Fylkeskommunen ber om at planforslaget ikke vedtas nå, men at videre behandling og prosess avventes inntil kommunedelplan for Nore og Uvdal vest er godkjent. Fylkeskommunen er kritisk til at flere av hyttene har mønehøyde på 6 meter. Denne bør senkes til 5 meter for å begrense hyttenes eksponeringsgrad. Det østre byggeområdet bør tas ut av planforslaget for å ivareta landskapet og for å ta hensyn til et sårbart vassdrag (Dalsettjønn). Fylkesmannen i Buskerud Fremmer innsigelse til planforslaget. Fylkesmannen mener at utbyggingen vil ha uheldige konsekvenser for naturvern, friluftsliv og biologisk mangfold. Fylkesmannen viser også til at planen ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan Helt konkret gjelder dette framføring av vei til området over det som i kommuneplanen er avsatt til rent LNF-formål, samt at antallet og tettheten av hytter ikke samsvarer med kommuneplanens LNF-formål med spredt fritidsbebyggelse. Det er også vist til at tomtene i det østre området var plassert nærmere Dalsettjønn enn 100 m. Innsigelsen fra Fylkesmannen ble fulgt opp på følgende måte: I et revidert planforslag datert ble tomtene i det østre området flyttet slik at de ble plassert utenfor 100 meter grensen til Dalsettjønn. Vegen til det østre feltet var beholdt. Kommunen avholdt møte med Fylkesmannen der han presiserte hva som måtte til for at innsigelsen kunne trekkes. Det gjaldt fjerning av det østre feltet med adkomstvei, samt at hovedadkomsten burde legges noe lengre nord. Et nytt revidert planforslag ble oversendt fylkesmannen med anmodning om å trekke innsigelsen. I dette planforslaget var hovedadkomsten og antallet tomter opprettholdt, men adkomsten til østre felt var vist som sti. I brev av opprettholdt Fylkesmannen sin innsigelse. Hovedutvalget for Næring, miljø og kommunalteknikk vedtok å la saken gå til mekling. Mekling ble avholdt mellom representanter for Nore og Uvdal kommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling etter befaring med grunneierrepresentanter på Dalset. Det ble oppnådd enighet om følgende (sitat fra meklingsprotokoll datert ): Miljøvernavdelingen trekker innsigelsen til planen under forutsetning av at: Adkomsten inn til det vestre hovedfeltet, som er planlagt over et større område med myr, flyttes nordover slik at den blir liggende i område med fastmark.

14 Vei over til østre felt tas ut av planen og veien avsluttes i krysset mellom tomt 17 og 21. Det østre hovedfeltet tas ut av planen. Partene kom videre til enighet om følgende formulering vedrørende fremtidig arbeid med kommunedelplan for Nore og Uvdal Vest: Den sørlige delen av det østre feltet skal utvikles til et byggeområde for inntil 8 hyttetomter gjennom arbeidet med kommunedelplan Nore og Uvdal Vest. Disse 8 tomtene må sees i sammenheng med en helhetlig utvikling av Roeområdet. Planen er revidert i henhold til meklingsresultatet. Oppdatert planforslag er datert I brev av uttrykker grunneierne bekymring i forhold til reguleringsbestemmelsenes 8 Rekkefølgebestemmelser. I følge denne bestemmelsen skal felles avløpsledning være opparbeidet og tilknyttet renseanlegg før det kan gis byggetillatelse. De ber om at rekkefølgebestemmelsen fjernes, og mener at det allerede ligger tilstrekkelige føringer i reguleringsbestemmelsenes 4 Byggeområder: Det tillates lagt inn vann i fritidsboligene under forutsetning av godkjent utslipp. Fritidsboliger med innlagt vann kan pålegges tilkobling til felles renseanlegg. Alternativt ønsker grunneierne å diskutere muligheten for et låneopptak i Nore og Uvdal kommune i størrelsesorden 3 mill. kr. for å etablere avløpsledning med pumpestasjon sør til Dalsethaugen i Rollag kommune. Saksbehandlers vurdering: Forslag til reguleringsplan Dalset skal behandles i henhold til 27-2 i gammel Plan- og bygningslov (PBL 1985). Dette skyldes at planen ble lagt ut til offentlig ettersyn før ny lov var trådt i kraft. I kommuneplanen av 2000 er det i planområde 1A tildelt 27 hyttetomter. Reguleringsplan Dalset ligger hovedsakelig innenfor området 1A (5 av tomtene ligger i område 1B). Planområde 1A har ingen områder avsatt til byggeområder for fritidsbebyggelse, og det er kun området tilknyttet reguleringsplan Dalset som er satt av til LNF-område med spredt fritidsbebyggelse. På bakgrunn av dette kan det argumenteres med at reguleringsplan Dalset er i tråd med kommuneplanen da det planlagt regulerte området er det eneste området hvor de 27 tomtene fra kommuneplanen kan planlegges. Veistyret i Eide-Persbuveien ber om at det avsettes tilstrekkelig plass til vinterparkering for de eksisterende hyttene på Roe i forbindelse med reguleringsplan Dalset. Området som reguleres i denne planen vil ikke være egnet til en egen vinterparkeringsplass. Dette skyldes at området er svært utsatt for snøfokk og en parkeringsplass i forbindelse med avkjøringen ville blitt svært eksponert. Denne problematikken bør søkes løst gjennom kommuneplan. Området øst for Dalsettjønn blir ivaretatt gjennom meklingsresultatet. Eier av naboeiendommen gnr 169 bnr 3 fnr 15 klager på plassering av tomt 7 og 9 i planforslaget. Forslag til reguleringsplan legger opp til vinterbrøyting av veiene, og tilgjengeligheten til gnr 169 bnr 3 fnr 15 vil bli betydelig forbedret vinterstid. Avtale om eventuell parkering er et privatrettslig forhold som kommunen ikke legger seg opp i. I forbindelse med kommuneplanarbeidet for Nore og Uvdal vest er det planlagt skiløype/tursti på i området Roe-Dalsethaugen.

15 Fylkeskommunen ber om at planforslaget ikke vedtas nå, men avventes til kommunedelplan Nore og Uvdal vest er godkjent. Arbeidet med kommuneplan Nore og Uvdal vest er betydelig forsinket, og et krav om å vente på godkjenning av denne planen vil være et brudd på prinsippet om likebehandling. Administrasjonen mener at en mønehøyde på 6 meter kan forsvares for tomt da disse ligger lite eksponert terrenget. Området øst for Dalsettjønn blir ivaretatt gjennom meklingsresultatet. Grunneiernes bekymring i forhold til planens krav om felles avløpsledning burde etter administrasjonens mening framkommet på et tidligere tidspunkt. Dette kom inn i planen da den ble lagt ut til offentlig ettersyn Kommunestyret i Nore og Uvdal kommune vedtok i sak 75/08 Retningslinjer for kommunal saksbehandling og tekniske krav etter Forurensingsloven. Der står det (sitat): Vann- og avløpsplaner må utarbeides og vedlegges alle reguleringsplaner som skal fremmes til behandling. I dette tilfellet er vann- og avløpsplanen enkel i form av rekkefølgebestemmelsenes krav om at avløpsledning må være opparbeidet og tilknyttet renseanlegg før det kan gis byggetillatelse. Dersom kommunen godtar at denne rekkefølgebestemmelsen fjernes, vil dette være svært uheldig med tanke på likebehandling av reguleringsplaner. Administrasjonen foreslår at kommunen kan gå i dialog med grunneierne om mulig låneopptak i kommunen for etablering av avløpsledning. Som følge av de endringene som er gjort i forslag til reguleringsplan Dalset vurderes planen akseptabel i forhold til miljørettslige prinsipper i Naturmangfoldsloven Det ligger til rette for å sluttbehandle og godkjenne reguleringsplan Dalset. Rådmannens forslag til innstilling: Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (1985) 27-2 godkjenner kommunestyret reguleringsplan Dalset. Planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart er datert Det åpnes for at kommunen kan gå i dialog med grunneierne om et mulig låneopptak fra Nore og Uvdal kommune for å etablere avløpsledning med pumpestasjon sør til Dalsethaugen i Rollag kommune. Vedlegg: Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser, datert Plankart, datert Meklingsprotokoll, datert Brev fra grunneierne, datert Veistyret Eide-Persbuveien v/bjørn Schei, datert Karsten Stokke, datert Buskerud Fylkeskommune, datert Buskerud Fylkeskommune, datert Fylkesmannen i Buskerud - innsigelse, datert Fylkesmannen i Buskerud - innsigelse opprettholdes, datert

16 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 185/1 185/4 Saksmappe : 2011/529 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - omlegging av hyttevei Breiset MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omlegging av hyttevei i Breiset på eiendommene gnr 185 bnr 1 og gnr 185 bnr 4. Fakta: Grunneier Harald Ole Halland søker i brev av om dispensasjon for omlegging av felles hyttevei for i Breiset. Veien som planlegges lagt om går fra parkeringsplassen ved Breiset, over selve setervollen, og nordover i Åsbøseterdalen. Det aktuelle området er i gjeldende kommuneplan fra 2000 avsatt til LNF-område og LNFområde med spredt fritidsbebyggelse. Omlegging av veien vil således være i strid med LNFformålet. Veien som søkes omlagt er inntegnet og godkjent i reguleringsplan Halvorsgard fra Det er ikke søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen, men søknaden må allikevel oppfattes som søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen. Søknaden er begrunnet med følgende: Ved en omlegging vil man unngå gjennomskjæring av setervollen og tomt gnr 185 bnr 18. Det er fortsatt 4 usolgte tomter i eksisterende reguleringsplan for gnr 185 bnr 4 (reguleringsplan Halvorsgard)

17 Det er foreslått 12 nye tomter under 1.gangs høring i kommunedelplan Nore og Uvdal vest på gnr 185 bnr 1. Tomtene er foreslått nord for eksisterende tomter, og vil benytte samme tilførselsvei. Søknaden er nabovarslet, og det er kommet en merknad: Arvid Andreassen gnr 185 bnr 1 fnr 1, er usikker på om den omfattende omleggingen er nødvendig og fornuftig. er redd for at vannforekomsten kan bli ødelagt. Merknaden er kommentert av søker med henvisninger til festekontrakten. Saksbehandlers vurdering: Dispensasjonsspørsmålet behandles etter kapittel 19 i Plan- og bygningsloven. I henhold til 19-2 fremgår det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering. Veien som søkes omlagt er hovedveien inn i hyttefeltet i reguleringsplan Halvorsgard. En endring av denne veien er en klar endring av reguleringsplan. Det vil være uheldig å godkjenne omlegging av vei som dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan av to viktige grunner. Dersom saken godkjennes som en dispensasjon vil en relativt ny reguleringsplan fra 2005 inneholde vesentlige feil, og kommunen har ingen mulighet til å få dette oppdatert. Det er også uheldig i forhold til likebehandling i kommunen, da tilsvarende saker blir behandlet som reguleringsendring. Søker argumenterer med at man ved en omlegging av veien vil unngå gjennomskjæring av tomt 185/18. Tomt 185/18 ble fradelt i 2010 og fradelingen har følgende vilkår i både jordlovsbehandling og PBL-behandling: det må inngås privat avtale som sikrer landbrukseiendommen og øvrige brukere rett til å benytte veien. Søker har muntlig bekreftet at en slik avtale ikke foreligger, og vilkårene for fradelingen er med andre ord ikke fulgt. En dispensasjon for omlegging av vei ut fra denne argumentasjonen vil gi uheldig presedens. Det er heller ikke aktuelt å legge om veien ut fra innspill om 12 nye tomter i kommunedelplan Nore og Uvdal Vest. Planlegging som følge av denne planen kan først skje når den blir godkjent. Administrasjonen mener at dispensasjonen ikke kan innvilges jfr Plan- og bygningslovens Hensynene i lovens formålsbestemmelse vurderes å bli vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon i denne saken. Plan- og bygningslovens 1-1, fjerde ledd, første punktum, vektlegger forutsigbarhet og medvirkning. Dette er en klar planendring i henhold til Plan- og bygningslovens 12-14, og må derfor behandles etter dette lovverket. Jfr Plan- og bygningslovens 19-2 må også fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering. Det vil være stor ulempe for kommunen dersom dispensasjon innvilges da dette vil gjøre en relativt ny reguleringsplan utdatert. Dersom det hadde vært søkt om reguleringsendring ville saken blitt vurdert å være en kurant endring av reguleringsplan. Etter gjeldende delegasjonsreglement ville en slik søknad om endring av reguleringsplan blitt lagt ut til offentlig ettersyn ved delegert vedtak, og siden sluttbehandlet av NMK.

18 Saken er ikke sendt på høring hos overordnede myndigheter da deres fagområde vurderes ikke å være berørt så lenge saken behandles som en dispensasjon. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i 19-2 innvilges ikke søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Halvorsgard for omlegging av hyttevei til Breiset. Hensynene i lovens formålsbestemmelse om forutsigbarhet og medvirkning blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg vil det være en stor ulempe for kommunen dersom dispensasjon innvilges da dette vil gjøre en relativt ny reguleringsplan utdatert. Vedlegg: Søknad om dispensasjon datert Kart datert Arvid Andreassen datert Harald Ole Halland datert

19 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : L12 Saksmappe : 2011/638 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Høringsuttalelse til reguleringsplan for ny E134 Damåsen - Saggrenda MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Kommunestyret Saken gjelder: Statens Vegvesen planlegger ny E134 fra Damåsen til Saggrenda. Planforslaget er lagt ut til høring med høringsfrist Fakta: Med ny E134 planlegges gjennomgangstrafikken i Kongsberg lagt utenom bykjernen. Hele planforslaget finnes på Figuren viser planlagt vegtrasé.

20 Planforslaget omfatter ca 13,5 km med 2-felt og 4-feltsveg, og det er planlagt 4 tuneller på strekningen. Tunellene går under Gamlegrendsåsen, Svartås, Moane og Vollåsen. Veien krysser Lågen ved Teknologiparken/Selliksdalen. Ny E134 fører til at Gomsrudveien får en viktig funksjon som hovedvei til Numedal, både for næringstransport og hyttetrafikk. Framlagte forslag til reguleringsplan inneholder to alternativer for Gomsrudveien på strekningen Tislegård-Myntbrua, med både 2- og 4- feltsløsning. Statens Vegvesen anbefaler 4-feltsløsningen fordi dette er i tråd med vegnormaler, og er en fremtidsrettet løsning. Saksbehandlers vurdering: For Nore og Uvdal kommune er det avkjøring fra E134 mot Numedal som er viktig. Derfor foreslås høringsuttalelsen å fokusere på Gomsrudveien på strekningen Tislegård-Myntbrua. Dimensjoneringen av denne veien er viktig for utvilklingen av Numedalsregionen. For tilgjengelighet og utvikling av Numedalsregionen er det svært viktig at Gomsrudveien på strekningen Tislegård-Myntbrua får 4-felts vei. På bakgrunn av de planer som foreligger i Nore og Uvdal kommune er det grunn til å anta at hyttetrafikken øke betydelig i årene som kommer. Det er også grunn til å anta at det med ferdigstillelse av Hardangerbrua (RV7) må påregnes økt trafikk gjennom Numedal. Rådmannens forslag til høringsuttalelse: Nore og Uvdal kommune ser positivt på Statens Vegvesen sine planer om ny E134 forbi Kongsberg. En omlegging av E134 vil gjøre Gomsrudveien til hovedvei til Numedal for næringstrafikk og hyttetrafikk. Derfor er Nore og Uvdal kommune mest opptatt av denne delen av prosjektet. På bakgrunn av de planene som foreligger i Nore og Uvdal kommune er det grunn til å anta at hyttetrafikken vil øke betydelig i årene som kommer. Det er også grunn til å anta at det med ferdigstillelse av Hardangerbrua (RV7) må påregnes økt trafikk gjennom Numedal. Nore og Uvdal kommune deler Statens Vegvesens vurdering om at en 4-feltsløsning på Gomsrudveien mellom Tislegård og Myntbrua er den mest framtidsrettede løsningen, og mener at 4- feltsløsningen bør velges.

21

22 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K54 Saksmappe : 2011/80 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplan for ombygging av Tunhovd dam MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og krav om plan for etablering av massetak som del av landskap og arealdisponeringsplan for ombygging av Tunhovd dam. Fakta:Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i brev datert sendt detaljplan for miljø og landskap for ombygging av Tunhovd dam til offentlig ettersyn.statkraft har på vegne av Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) søkt NVE om godkjenning av detaljplanen.

23 NVE skriver i sitt oversendelsesbrev at Prosjektet er underlagt vilkår i konsesjon fortsatt regulering av Numedalslågen (Tunhovd-/Pålsbu-/Halnefjorden og overføringer), meddelt 18. mai NVE er tilsynsmyndighet, og skal godkjenne detaljplanene før arbeidet kan starte og følge opp arbeidet underveis. Vassdragsanleggene med konsesjon etter vassdragslovgivningen er i medhold av forskrift om byggesak 4.3 unntatt byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, men ikke etter arealdelen av kommuneplan. Hvis planforslaget ikke er i tråd med arealformålet i kommuneplan, må planforslaget behandles som en søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplan. Det er ikke direkte søkt om dispensasjon, men i høringsbrevet ber NVE kommunen om at det foreliggende plandokumentet må imidlertid avklares i forhold til kommuneplanenes arealdel eller eventuelle gjeldende reguleringsplaner. Dersom denne avklaringen ikke har funnet sted, anbefales det at den samordnes med kommunens uttalelse. Det betyr at kommunen avgir høringsuttalelse til planforslaget og behandler søknad om dispensasjon fra arealformålet som to saker. Saksbehandlers vurdering: Området som omfattes av Tunhovd dam med område for rigg og mellomlagring av masser er i kommunedelplan for Øygardsgrend avsatt som byggeområde med formål reguleringsdam kraftverk. Tiltak foreslått i fremlagt landskap og arealdisponeringsplan er i tråd med formålet i kommuneplan, og krever ikke dispensasjon. Området som foreslås tatt i bruk som masseuttak for stein ligger i kommuneplan som landbruk, natur og friluftsområde (LNF), og krever dispensasjon. Søknaden om dispensasjon skal behandles etter bestemmelsene i Plan- og bygningslovens 19. En dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved en dispensasjon være klart større enn ulempene. I denne saken er det søkt om dispensasjon fra formålet i kommuneplanens arealdel samt bestemmelsene om krav om reguleringsplan. Statlige myndigheter skal ha mulighet til å uttale seg før det eventuelt fattes vedtak om dispensasjon. I denne saken har statlige myndigheter og naboer fått landskap og arealdisponeringsplanen til høring av NVE. Rådmannen vurderer det derfor ikke som nødvendig å sende saken på høring.

24 I lovkommentaren til 19-2 i plan- og bygningsloven gis det til særregler for konsesjonsbehandlede energitiltak: Når det gjelder tiltak som konsesjonsbehandles etter vannressursloven, vassdragsreguleringsloven og energiloven legges det til grunn at sektormyndighetens syn avklares og tas stilling til gjennom konsesjonsbehandlingen, jf. endringene i energilovgivningen som innfører innsigelsesadgang i slike saker for de samme organer som har innsigelsesrett til arealplaner etter plan- og bygningsloven. Vilkårene for å gi dispensasjon vil alltid være til stede når det foreligger en endelig konsesjon etter disse lovene. I punkt 6 i konsesjonsvilkårene plikter konsesjonæren å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig. Spørsmålet er om opprettelse av et steinbrudd i så stor avstand fra selve damanlegget kan regnes som en del av anlegget, og at vilkårene for å gi dispensasjon dermed alltid vil være til stede. Det er ulike oppfatninger av hva et hjelpeanlegg i denne sammenheng er. På spørsmål til NVE, regulanten og andre gis det ulike svar, men i hovedsak er det enighet om at et hjelpeanlegg er noe som er nødvendig for å få bygd vassdragsanlegget, men som ikke er av varig karakter. Etter rådmannens vurdering, vil det være nødvendig med et steinbrudd/ masseuttak for å bygge om dammen, men det vil være flere element som avgjør om vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. Foreslått planområde vil være lite synlig fra de fleste kanter. Det ligger inne i skogen i et småkupert terreng. Prinsippene som ligger til grunn for landskapsplanen og forslagene til revegetering og terrengforming er etter rådmannens vurdering akseptable i forhold til å kunne anbefale at det innvilges dispensasjon. Forslag plassering av steinuttak i landskap og arealdisponeringsplan for Tunhovd dam vurderes akseptabel i forhold til miljørettslige prinsipper i Naturmangfoldloven Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i 19-2 innvilges søknad om dispensasjon for etablering av massetak/ steinuttak ved Rågrendi. Begrunnelsen for dispensasjonen er at tiltaket er nødvendig for gjennomføring av ombygging av Tunhovd dam, området ligger skjermet for innsyn og området skal tilbakeføres til skogsmark etter endt uttak. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Gjennomføring av tiltak må skje etter detaljplan godkjent av NVE. Det må utarbeides reguleringsplan for videre drift av steinbruddet dersom dette ikke blir avsluttet etter ombygging av Tunhovd dam.

25 Vedlegg: 1. Høringsbrev datert Saksdokument: 1. Landskap og arealdisponeringsplan for ombygging av Tunhovd dam, datert

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Informasjon fra turistkontoret

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 OBS Befaring samme dag. Det

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Utvalg for plan

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 04.09.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 27/12 IK bygg 2012

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer