Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 56/11 Sluttbehandling reguleringsplan Brugaard PS 57/11 Reguleringsplan Skogen Vest. Sluttbehandling. PS 58/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av massetak i LNF-område PS 59/11 Sluttbehandling reguleringsplan Dalset PS 60/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - omlegging av hyttevei Breiset PS 61/11 Høringsuttalelse til reguleringsplan for ny E134 Damåsen - Saggrenda PS 62/11 Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplan for ombygging av Tunhovd dam Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 201/1 Saksmappe : 2011/430 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling reguleringsplan Brugaard MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Saken gjelder: Sluttbehandling av forslag til reguleringsplan Brugaard. Fakta: Forslag til detaljregulering av næringsareal på eiendommen Brugaard, gnr 201 bnr 1, ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn etter fagsjefens delegerte vedtak nr 220/11. Høringsfristen var Reguleringsplan Rødberg ble vedtatt av kommunestyret I denne planen er område F1 (Brugaard) regulert til bebyggelse og anlegg forretning. Anleggelse av ny matbutikk på området er i tråd med denne reguleringsplanen. Gjeldene kommuneplan for dette området ble vedtatt i 2000, og området er i denne planen avsatt til LNF. Reguleringsplanen omfatter østre del av område F1 i reguleringsplan Rødberg. Området er ca 6 daa stort, og skal bebygges med et stort forretningslokale. Det planlegges for 90 parkeringsplasser på bakkeplan, varemottak i bakkant og snuplass for store kjøretøyer. Bebyggelse og utearealer skal utformes etter prinsippene om universell utforming. Det planlegges to parkeringsplasser for handikappede. Området er tilgjengelig for myke trafikanter via gangvei, og det planlegges sykkelparkering. Planlagt plassering av reklameskilt vises på plankartet. Utformingen av bygget er i tråd med reguleringsplan Rødberg. Takhøyden kan være inntil 11 meter fra gjennomsnittlig terreng. Forretningsbygget skal hovedsakelig ha skrått tak, med noe

4 flatt tak over lagerdel. Det skal benyttes byggematerialer som stål, betong, tre og glass, og fargene skal være natur- og jordfarger. Nordre og østre fasade skal gis en utforming som bryter opp fasaden. På grunn av tidspress og planlagt fremdrift ble det søkt om dispensasjon for igangsetting av grunnarbeid og landskapsutforming Søknaden ble innvilget gjennom fagsjefens delegerte vedtak 252/11 datert Innen høringsfristen er det mottatt følgende merknader til planen: Statkraft I sone mot Uvdalselva må det tas hensyn til at vannføringene kan bli store og komme relativt raskt. Dette gjelder både under arbeidene, i forhold til bruk av masser i elvekanten, og i forhold til utforming av området til slutt. Sikkerhet for 3. person mht merking og sikring må vurderes opp mot tilretteleggingen av området for allmennheten. Ved behov for endret vannstand i Rødbergdammen ut over grensene i konsesjon må NVE kontaktes. Harald Brugård Ønsker oppklaring i uklarheter i forbindelse med reguleringsplan Rødberg. Lurer på hva som er kommunens planer for Brugaard, og om det vil være mulig for han som eier av Brugaard å fortsatt få bruke eiendommen til fritidseiendom. NVE Det har vært dialog mellom NVE og kommunen i forkant av høringsuttalelsen angående skredfare i planområdet. Kommunen har vurdert at et eventuelt skred i åsen vil ende nord og sør for planområdet ut fra terrengets formasjon. Åsen er bevokst med skog, noe som reduserer skredfaren. NVE tar kommunens vurderinger til etterretning, men anbefaler kommunen å vurdere om det er behov for å fastsette begrensninger knyttet til skogsdrift, skogsbilveier og endring av dreneringsforhold i åsen, da dette kan ha stor betydning i løsneområder for både snøskred og løsmasseskred. Fylkesmannen i Buskerud Tverrsnittet viser at bygget får en høy kjelleretasje med front mot Uvdalselva. Utenfor denne fasaden er det et relativt smalt friområde. Denne løsningen gjør friområdet mindre attraktivt, og bygget får en visuelt dominerende fasade mot elva og øvrige deler av Rødberg. Fylkesmannen ber kommunen vurdere om bygget kan trekkes tilbake fra friområdet, eventuelt om det kan gjøres andre tiltak når det gjelder estetiske forhold og landskapsmessige virkninger av tiltaket. Anbefaler at det legges opp til vannbåren varme i bygg og anlegg, og at dette primært varmes opp med bioenergi. Bruk av tre som byggemateriale har også en gunstig klimamessig effekt. Saksbehandlers vurdering: Reguleringsplanen Brugaard skal sluttgodkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens I kommunens delegasjonsreglement vedtatt skal mindre reguleringsplaner som er i tråd med overordnede planer godkjennes av hovedutvalg for Næring, miljø og kommunalteknikk.

5 Vurdering av høringsuttalelser: Statkraft sier i sitt innspill at det må tas hensyn til rask endring av vannføring i Uvdalselva. Forretningslokalene i reguleringsplanen vurderes å være lite utsatt for flom på grunn av stigningsforholdene på tomta. Forretningsbygget som planlegges oppført vil ligge ca 7 meter over normalt vannspeil i Uvdalselva. Grunneier Harald Brugård hadde flere praktiske spørsmål i forbindelse med reguleringsplan Rødberg og reguleringsplan Brugaard. Disse er stort sett av privat interesse, og ikke vurdert i forhold til behandlingen av reguleringsplan Brugaard. NVE var usikker på om skredfaren i planområdet var tilstrekkelig vurdert gjennom reguleringsplan Rødberg. Aktsomhetskartene på skrednett viser Brugaard som utsatt for skred. Derfor ble det gjort en mer konkret vurdering av planområdet. NVE tok denne vurderingen til etterretning. Administrasjonen erkjenner at et større terrenginngrep som opparbeiding av traktorvei/skogsbilvei i åsen ovenfor Brugaard vil kunne øke sannsynligheten for skred. Terrenginngrep som veier er søknadspliktig, og krever godkjenning av kommunen. Effekten av en eventuell hogst vil være mer begrenset, og sannsynligheten for hogst høyt oppe i åsen over Brugaard vurderes å være svært liten da dette området i skogbrukssammenheng vurderes å være 0-område (ikke lønnsomt å hogge). Kommunen ser derfor ikke behov for å formalisere noen begrensninger av skogsdriften. Fylkesmannen i Buskerud ber kommunen vurdere om bygget kan trekkes tilbake fra friområdet. Kommunen mener at dette vil være uheldig utnyttelse av tomta, og stigningsforholdene gjør at skjæringene i bakkant blir vesentlig høyere. Kommunen deler Fylkesmannens anbefaling om bruk av vannbåren varme, bioenergi som energikilde, og bruk av tre som byggemateriale Reguleringsplan Brugaard vurderes akseptabel i forhold til miljørettslige prinsipper i Naturmangfoldsloven 8-12 Det ligger til rette for å sluttbehandle og godkjenne reguleringsplan Brugaard. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk reguleringsplan Brugaard. Plankart og reguleringsbestemmelser er datert Vedlegg: Plankart Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse D tegninger udatert Terrengsnitt udatert Statkraft Harald Brugård NVE Fylkesmannen i Buskerud Delegert vedtak 220/11 Delegert vedtak 252/11

6 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 11/24 Saksmappe : 2010/976 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Sverre Heimdal Reguleringsplan Skogen Vest. Sluttbehandling. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Kommunestyret Saken gjelder: Sluttbehandling av forslag til reguleringsplan for Skogen Vest på Rødberg. Fakta: Forslaget til reguleringsplan ble første gang behandlet av hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK) i møte 9/ Det ble da vedtatt å legge 2 alternative planforslag ut til off. ettersyn. Alternativene gikk på ulik framføring av adkomstvegen til feltet, enten fra øvre del av boligfeltet Myrabakken (alt.1.), eller via nedre del av boligfeltet (alt.2). Skogen Vest er planlagt til boligformål i hht godkjent kommunedelplan Rødberg fra Planområdet er på ca. 35 da. og ligger på en del av kommunens eiendom gnr.111, bnr.24. Planområdet omfatter 15 nye boligtomter som varierer i størrelse fra ca m2 og opp til ca m2. I høringsrunden kom det merknader fra 3 off. høringsorganer, og en fra Myrabakken Vel. Det er ikke fremmet innsigelse til planforslaget. Vegvesenet ber kommunen vurdere trafikksikker skoleveg fra området. De peker også på forhold omkring gang- og sykkelvegen mot Rødberg sentrum. Vegvesenet har ingen spesielle anbefalinger når det gjelder de to alternative adkomstene til feltet. Fylkesmannen peker på behovet for opparbeiding av lekeplasser og ber om at dette tas inn som en rekkefølgebestemmelse. For å få minst terrenginngrep anbefaler fylkesmannen alt.1 som adkomstveg. Buskerud Fylkeskommune har ikke uttalt seg til selve planforslaget, men de har registrert 2 automatisk fredede kulturminner. På vilkår om utgraving har Riksantikvaren frigitt disse.

7 Myrabakken Vel har i et møte behandlet planforslagene og ønsker at alt. 2 blir valgt som adkomstveg. Dette begrunner de med trafikksikkerhet, økonomi, bebyggelse og svevestøv. Nærmere argumentasjon framgår av deres brev av 27/1-11. Det har vært utlyst anbud på opparbeiding av komplett infrastruktur (minus strøm) med veg, vann og kloakk for alt. 1. Prisen er ca. 4 mill kr. De enhetsprisene som er innhentet kan brukes for alt.2. Pga mye vanskeligere terreng, mye mer sprengning og sikringstiltak, vil kostnaden ved opparbeiding av alt. 2 bli betydelig større, kanskje det dobbelte av alt.1. Uansett hvilket alternativ som velges vil kostnadene likevel bli mindre enn først antatt. Adkomsten til Skogen Vest vil, uavhengig av løsning, passere eiendommen gnr.111, bnr.1. Fra grunneieren ble det kjøpt areal til vegformål i hht. alt.1. Reguleringsbestemmelsene for området gir rom for samlet bebyggelse (bolig/uthus/garasje) på opptil 250 m2 bebygd areal (BYA). Mønehøyde og gesimshøyde foreslås til hhv 8,5m og 5,5m over gjennomsnittlig planert terreng. For nærmere beskrivelse, vurdering av alternativene vises til planbeskrivelsen av 28/5-10. Det ble 2/12-09 avholdt informasjonsmøte med beboerne i Myrabakken. Revidert plankart og bestemmelser er dat. 10/8-11. Saksbehandlers vurdering: I tråd med manges ønsker er de foreslåtte 15 tomtene gjort større enn det som har vært vanlig i kommunale boligfelt. Det er bra. Det store spørsmålet i denne saken er hvor hovedadkomsten til feltet skal ligge. Alt.1 er i hovedsak i samsvar både med kommunedelplan Rødberg og den godkjente reguleringsplanen for Myrabakken fra Alt.1 vil uten tvil være den rimeligste, men det uheldige er da til gjengjeld at adkomsten til feltet vil skje gjennom det etablerte feltet i Myrabakken. Alternativet vil imidlertid også kombinere veg og trasé for vann/avløp/strøm. Traséen vil også gi et bedre stigningforhold og mye mindre terrenginngrep enn alt.2. Med alt.2 vil trafikken til feltet gå utenom det etablerte boligfeltet, men det vil bli en dyrere trasé både pga. terrengforhold og nødvendig sikkerhetsarbeid. Traséen for vann/avløp/strøm må likevel plasseres som i alt. 1. Dersom det velges en adkomstveg etter alt.2. vil traséen for vann/avløp/strøm kunne brukes til gang/sykkelveg. Myrabakken Vels hovedpoeng er at alt.1 vil medføre økt trafikkfare for de ungene som ferdes i området, både under anleggsperiode og senere. Det er stor forståelse for dette argumentet, men med antall tomter som er planlagt synes ikke problemet å være betydelig større enn hva som er tilfelle i andre boligfelt. Det bør for øvrig komme avbøtende tiltak som for eksempel redusert fartsgrense og/eller fartsdumper. Når det gjelde Myrabakken Vels argumenter om økonomi, bebyggelse og svevestøv er dette forhold som ikke direkte berører planforslaget.

8 Under opparbeiding av området vil overskuddsmasse bli brukt til deler av lekeplassene. Det skulle dermed ikke være nødvendig med noen rekkefølgebestemmelse for lekeplassene. Ut fra en samlet vurdering mener administrasjonen at alt.1 er å foretrekke. Rådmannens forslag til innstilling: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner Nore og Uvdal kommunestyre s reguleringsplan Skogen Vest. Plankart og reguleringsbestemmelser er dat. 10/8-11. Vedlegg. Plankart alt.1, 10/8-11 Reguleringsbestemmelser, 10/8-11 Planbeskrivelse, 28/5-10 NMK-sak 87/10, 9/12-10 Myrabakken Vel, 27/1-11 Statens Vegvesen, 2/2-11 Fylkesmannen i Buskerud, 4/2-11 Buskerud Fylkeskommune, 8/6-11 Plankart alt.2.

9 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K53 Saksmappe : 2011/478 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av massetak i LNF-område MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og krav om plan for etablering av massetak på del av Rustrud gård, gnr 28 bnr 4 i Uvdal. Fakta: Harald Flaata søker i brev datert om dispensasjon for etablering av massetak på Rustrud Gård, gnr 28 bnr 4 i Uvdal. Omsøkt område ligger på sørsiden av Uvdalselva og øst for Ølmosåi som kommer fra Sønstevann. Området er skogkledd. I kommuneplanen er området avsatt til LNF-område, og en anleggelse av massetak er i strid med formålet i kommuneplanens arealdel. Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel setter også krav om reguleringsplan for denne type tiltak. Det søkes derfor om dispensasjon fra formålet i kommuneplanens arealdel, samt plankrav i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Bakgrunnen for søknaden om å etablere massetak på Rustrud gård er behovet for flere massetak i forbindelse med utbygging av hytteområder i Uvdal, og dårlig tilgang på brukbar masse i Øvre Uvdal. I følge søker vil massetaket ikke være vesentlig synlig fra veg eller naboer i området. Etter uttaket vil området bli pusset opp, og eventuelt brukt til landbruksformål. Massetaket vil beslaglegge et område på ca m2, og planlagt uttak er ca m3 i en periode på 10 år.

10 Tiltaket er nabovarslet, og det er ikke mottatt merknader. Fylkeskommunen har uttalt seg til saken med hensyn på kulturminner. De kjenner ikke til kulturminner i området. Andre overordnede myndigheter er ikke hørt i saken. Hovedutvalget innvilget i møte en dispensasjon fra kommuneplanen fra 2000 for et massetak på ca 5000 m3 i Åbuktdalen (Verjedalen). I møte innvilget hovedutvalget dispensasjon fra kommunedelplan Myrset Ånesgarden for et massetak på ca m3 ved Langemyrhaugen (Åsbøseterdalen). Begge tillatelsene ble gitt på vilkår om begrensninger for tidspunkt for drift. Saksbehandlers vurdering: Søknaden om dispensasjon skal behandles etter bestemmelsene i Plan- og bygningslovens 19. En dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved en dispensasjon være klart større enn ulempene. I denne saken er det søkt om dispensasjon fra formålet i kommuneplanens arealdel samt bestemmelsene om krav om reguleringsplan. I 2009 innvilget kommunen dispensasjon til to omsøkte massetak. Omdisponering av områder bør imidlertid planlegges gjennom kommunale planprosesser slik at bruken av arealene blir satt i et overordnet perspektiv der konsekvenser for miljø og samfunn blir vurdert. I ny Planog bygningslov er mulighetene for å gi dispensasjon strammet inn i forhold til gammel lov. Planlagt uttak av masser er m3 over en 10 års periode. Uttak av masser inntil m3 krever ikke driftskonsesjon jfr 43 i Mineralloven. Uttak over 500 m3 er meldepliktige til Direktoratet for mineralforvaltning. Omsøkte massetak ligger nær Uvdalselva og Ølmosåi. Avstanden mellom massetak og Ølmosåi er på det minste ca 30 meter. Skog og vegetasjon vil trolig begrense massetakets påvirkning av vassdraget. Tiltakshaver er selv ansvarlig etter Forurensningsloven for at bekken ikke blir forurenset av avrenning fra massetaket. Nærmeste nabo til massetaket bor ca 200 meter unna. Denne vil skjermes fra skog, og vil trolig ha lite plager med tiltaket. Kommuneplanens krav om reguleringsplan for massetak, samt det faktum at området er avsatt til LNF-område i kommuneplanen, blir etter administrasjonens vurdering vesentlig tilsidesatt dersom søker får innvilget dispensasjon for tiltaket. Søker argumenterer med at det er liten tilgang til masse av god kvalitet i Uvdal. Dette tilsier at man i kommuneplansammenheng må vurdere plassering av et større massetak. Fordeler ved å innvilge omsøkt dispensasjon er ikke større enn ulempene. Det ligger derfor ikke til rette for å innvilge dispensasjon. Dersom hovedutvalget likevel ønsker å innvilge dispensasjon om massetak må saken sendes på høring til overordnede myndigheter hvis saksområde er berørt. Dette gjelder Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud Fylkeskommune, NVE og Direktoratet for mineralforvaltning. Saken må vurderes etter jordlovens 9, og det må settes vilkår om begrensninger for tidspunkt for drift i forbindelse med dispensasjonen.

11 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i 19-2 innvilges ikke søknad om dispensasjon for etablering av massetak på Rustrud gård. Kommuneplanens krav om reguleringsplan for massetak, samt det faktum at området er avsatt til LNF-område i kommuneplanen, blir vesentlig tilsidesatt dersom søker får innvilget dispensasjon for tiltaket. Vedlegg: Søknad datert med udatert kart Buskerud Fylkeskommune datert

12 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 5/3 Saksmappe : 2007/971 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling reguleringsplan Dalset MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Kommunestyret Saken gjelder: Sluttbehandling av reguleringsplan Dalset. Området ligger rett nord for Dalsettjønn ved Roe, ca 1,5 km nord for kommunegrensa til Rollag. Planområdet ligger øst for Eide-Persbuveien. Fakta: Hovedutvalget for Næring, miljø og kommunalteknikk vedtok i møte å legge forslag til reguleringsplan Dalset ut til offentlig ettersyn. Den opprinnelige planen inneholdt 32 tomter fordelt på et område i vest med 24 tomter, og et område i øst med 8 tomter. I reguleringsbestemmelsene er det foreslått at det på hver tomt kan føres opp hovedhytte på 150 m2 BRA, samt uthus eller anneks på 20m2 BRA. Det skal være 2 biloppstillingsplasser pr. tomt. Mønehøyden er satt til 5 meter over gjennomsnittlig planert terreng for tomtene 1-16 og 21-24, og 6 meter for tomtene Maks gesimshøyde er 3 meter. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom grader. Uttalelser til planforslaget etter offentlig ettersyn: Veistyret Eide-Persbuveien v/bjørn Schei Ber om at det avsettes tilstrekkelig plass til vinterparkering for eksisterende hytter ved Roe for å forhindre parkeringsproblematikk. Østsiden av Dalsettjern benyttes til badeplass for mange hytteeiere, og en eventuell utbygging i dette området må ta hensyn til dette. Karsten Stokke (eier av naboeiendom gnr 169 bnr 3 fnr 15)

13 Klager på plassering av tomt 7 og 9 i planforslaget. Disse tomtene er plassert i et naturlig søkk som brukes til adkomst vinterstid, og som tursti om sommeren av flere av hyttene i området. Buskerud Fylkeskommune Det er ikke funnet automatisk fredede eller nyere tids kulturminner i området. Med hensyn på kulturminner har Fylkeskommunen ingen merknader til arbeidet. Buskerud Fylkeskommune Fylkeskommunen konstaterer at planforslaget ikke er i tråd med kommuneplanen for Nore og Uvdal der det forutsettes en spredt hyttebygging i dette området. Planforslaget er ikke konsekvensutredet, og Fylkeskommunen ber om at planforslaget ikke vedtas nå, men at videre behandling og prosess avventes inntil kommunedelplan for Nore og Uvdal vest er godkjent. Fylkeskommunen er kritisk til at flere av hyttene har mønehøyde på 6 meter. Denne bør senkes til 5 meter for å begrense hyttenes eksponeringsgrad. Det østre byggeområdet bør tas ut av planforslaget for å ivareta landskapet og for å ta hensyn til et sårbart vassdrag (Dalsettjønn). Fylkesmannen i Buskerud Fremmer innsigelse til planforslaget. Fylkesmannen mener at utbyggingen vil ha uheldige konsekvenser for naturvern, friluftsliv og biologisk mangfold. Fylkesmannen viser også til at planen ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan Helt konkret gjelder dette framføring av vei til området over det som i kommuneplanen er avsatt til rent LNF-formål, samt at antallet og tettheten av hytter ikke samsvarer med kommuneplanens LNF-formål med spredt fritidsbebyggelse. Det er også vist til at tomtene i det østre området var plassert nærmere Dalsettjønn enn 100 m. Innsigelsen fra Fylkesmannen ble fulgt opp på følgende måte: I et revidert planforslag datert ble tomtene i det østre området flyttet slik at de ble plassert utenfor 100 meter grensen til Dalsettjønn. Vegen til det østre feltet var beholdt. Kommunen avholdt møte med Fylkesmannen der han presiserte hva som måtte til for at innsigelsen kunne trekkes. Det gjaldt fjerning av det østre feltet med adkomstvei, samt at hovedadkomsten burde legges noe lengre nord. Et nytt revidert planforslag ble oversendt fylkesmannen med anmodning om å trekke innsigelsen. I dette planforslaget var hovedadkomsten og antallet tomter opprettholdt, men adkomsten til østre felt var vist som sti. I brev av opprettholdt Fylkesmannen sin innsigelse. Hovedutvalget for Næring, miljø og kommunalteknikk vedtok å la saken gå til mekling. Mekling ble avholdt mellom representanter for Nore og Uvdal kommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling etter befaring med grunneierrepresentanter på Dalset. Det ble oppnådd enighet om følgende (sitat fra meklingsprotokoll datert ): Miljøvernavdelingen trekker innsigelsen til planen under forutsetning av at: Adkomsten inn til det vestre hovedfeltet, som er planlagt over et større område med myr, flyttes nordover slik at den blir liggende i område med fastmark.

14 Vei over til østre felt tas ut av planen og veien avsluttes i krysset mellom tomt 17 og 21. Det østre hovedfeltet tas ut av planen. Partene kom videre til enighet om følgende formulering vedrørende fremtidig arbeid med kommunedelplan for Nore og Uvdal Vest: Den sørlige delen av det østre feltet skal utvikles til et byggeområde for inntil 8 hyttetomter gjennom arbeidet med kommunedelplan Nore og Uvdal Vest. Disse 8 tomtene må sees i sammenheng med en helhetlig utvikling av Roeområdet. Planen er revidert i henhold til meklingsresultatet. Oppdatert planforslag er datert I brev av uttrykker grunneierne bekymring i forhold til reguleringsbestemmelsenes 8 Rekkefølgebestemmelser. I følge denne bestemmelsen skal felles avløpsledning være opparbeidet og tilknyttet renseanlegg før det kan gis byggetillatelse. De ber om at rekkefølgebestemmelsen fjernes, og mener at det allerede ligger tilstrekkelige føringer i reguleringsbestemmelsenes 4 Byggeområder: Det tillates lagt inn vann i fritidsboligene under forutsetning av godkjent utslipp. Fritidsboliger med innlagt vann kan pålegges tilkobling til felles renseanlegg. Alternativt ønsker grunneierne å diskutere muligheten for et låneopptak i Nore og Uvdal kommune i størrelsesorden 3 mill. kr. for å etablere avløpsledning med pumpestasjon sør til Dalsethaugen i Rollag kommune. Saksbehandlers vurdering: Forslag til reguleringsplan Dalset skal behandles i henhold til 27-2 i gammel Plan- og bygningslov (PBL 1985). Dette skyldes at planen ble lagt ut til offentlig ettersyn før ny lov var trådt i kraft. I kommuneplanen av 2000 er det i planområde 1A tildelt 27 hyttetomter. Reguleringsplan Dalset ligger hovedsakelig innenfor området 1A (5 av tomtene ligger i område 1B). Planområde 1A har ingen områder avsatt til byggeområder for fritidsbebyggelse, og det er kun området tilknyttet reguleringsplan Dalset som er satt av til LNF-område med spredt fritidsbebyggelse. På bakgrunn av dette kan det argumenteres med at reguleringsplan Dalset er i tråd med kommuneplanen da det planlagt regulerte området er det eneste området hvor de 27 tomtene fra kommuneplanen kan planlegges. Veistyret i Eide-Persbuveien ber om at det avsettes tilstrekkelig plass til vinterparkering for de eksisterende hyttene på Roe i forbindelse med reguleringsplan Dalset. Området som reguleres i denne planen vil ikke være egnet til en egen vinterparkeringsplass. Dette skyldes at området er svært utsatt for snøfokk og en parkeringsplass i forbindelse med avkjøringen ville blitt svært eksponert. Denne problematikken bør søkes løst gjennom kommuneplan. Området øst for Dalsettjønn blir ivaretatt gjennom meklingsresultatet. Eier av naboeiendommen gnr 169 bnr 3 fnr 15 klager på plassering av tomt 7 og 9 i planforslaget. Forslag til reguleringsplan legger opp til vinterbrøyting av veiene, og tilgjengeligheten til gnr 169 bnr 3 fnr 15 vil bli betydelig forbedret vinterstid. Avtale om eventuell parkering er et privatrettslig forhold som kommunen ikke legger seg opp i. I forbindelse med kommuneplanarbeidet for Nore og Uvdal vest er det planlagt skiløype/tursti på i området Roe-Dalsethaugen.

15 Fylkeskommunen ber om at planforslaget ikke vedtas nå, men avventes til kommunedelplan Nore og Uvdal vest er godkjent. Arbeidet med kommuneplan Nore og Uvdal vest er betydelig forsinket, og et krav om å vente på godkjenning av denne planen vil være et brudd på prinsippet om likebehandling. Administrasjonen mener at en mønehøyde på 6 meter kan forsvares for tomt da disse ligger lite eksponert terrenget. Området øst for Dalsettjønn blir ivaretatt gjennom meklingsresultatet. Grunneiernes bekymring i forhold til planens krav om felles avløpsledning burde etter administrasjonens mening framkommet på et tidligere tidspunkt. Dette kom inn i planen da den ble lagt ut til offentlig ettersyn Kommunestyret i Nore og Uvdal kommune vedtok i sak 75/08 Retningslinjer for kommunal saksbehandling og tekniske krav etter Forurensingsloven. Der står det (sitat): Vann- og avløpsplaner må utarbeides og vedlegges alle reguleringsplaner som skal fremmes til behandling. I dette tilfellet er vann- og avløpsplanen enkel i form av rekkefølgebestemmelsenes krav om at avløpsledning må være opparbeidet og tilknyttet renseanlegg før det kan gis byggetillatelse. Dersom kommunen godtar at denne rekkefølgebestemmelsen fjernes, vil dette være svært uheldig med tanke på likebehandling av reguleringsplaner. Administrasjonen foreslår at kommunen kan gå i dialog med grunneierne om mulig låneopptak i kommunen for etablering av avløpsledning. Som følge av de endringene som er gjort i forslag til reguleringsplan Dalset vurderes planen akseptabel i forhold til miljørettslige prinsipper i Naturmangfoldsloven Det ligger til rette for å sluttbehandle og godkjenne reguleringsplan Dalset. Rådmannens forslag til innstilling: Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (1985) 27-2 godkjenner kommunestyret reguleringsplan Dalset. Planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart er datert Det åpnes for at kommunen kan gå i dialog med grunneierne om et mulig låneopptak fra Nore og Uvdal kommune for å etablere avløpsledning med pumpestasjon sør til Dalsethaugen i Rollag kommune. Vedlegg: Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser, datert Plankart, datert Meklingsprotokoll, datert Brev fra grunneierne, datert Veistyret Eide-Persbuveien v/bjørn Schei, datert Karsten Stokke, datert Buskerud Fylkeskommune, datert Buskerud Fylkeskommune, datert Fylkesmannen i Buskerud - innsigelse, datert Fylkesmannen i Buskerud - innsigelse opprettholdes, datert

16 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 185/1 185/4 Saksmappe : 2011/529 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - omlegging av hyttevei Breiset MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omlegging av hyttevei i Breiset på eiendommene gnr 185 bnr 1 og gnr 185 bnr 4. Fakta: Grunneier Harald Ole Halland søker i brev av om dispensasjon for omlegging av felles hyttevei for i Breiset. Veien som planlegges lagt om går fra parkeringsplassen ved Breiset, over selve setervollen, og nordover i Åsbøseterdalen. Det aktuelle området er i gjeldende kommuneplan fra 2000 avsatt til LNF-område og LNFområde med spredt fritidsbebyggelse. Omlegging av veien vil således være i strid med LNFformålet. Veien som søkes omlagt er inntegnet og godkjent i reguleringsplan Halvorsgard fra Det er ikke søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen, men søknaden må allikevel oppfattes som søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen. Søknaden er begrunnet med følgende: Ved en omlegging vil man unngå gjennomskjæring av setervollen og tomt gnr 185 bnr 18. Det er fortsatt 4 usolgte tomter i eksisterende reguleringsplan for gnr 185 bnr 4 (reguleringsplan Halvorsgard)

17 Det er foreslått 12 nye tomter under 1.gangs høring i kommunedelplan Nore og Uvdal vest på gnr 185 bnr 1. Tomtene er foreslått nord for eksisterende tomter, og vil benytte samme tilførselsvei. Søknaden er nabovarslet, og det er kommet en merknad: Arvid Andreassen gnr 185 bnr 1 fnr 1, er usikker på om den omfattende omleggingen er nødvendig og fornuftig. er redd for at vannforekomsten kan bli ødelagt. Merknaden er kommentert av søker med henvisninger til festekontrakten. Saksbehandlers vurdering: Dispensasjonsspørsmålet behandles etter kapittel 19 i Plan- og bygningsloven. I henhold til 19-2 fremgår det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering. Veien som søkes omlagt er hovedveien inn i hyttefeltet i reguleringsplan Halvorsgard. En endring av denne veien er en klar endring av reguleringsplan. Det vil være uheldig å godkjenne omlegging av vei som dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan av to viktige grunner. Dersom saken godkjennes som en dispensasjon vil en relativt ny reguleringsplan fra 2005 inneholde vesentlige feil, og kommunen har ingen mulighet til å få dette oppdatert. Det er også uheldig i forhold til likebehandling i kommunen, da tilsvarende saker blir behandlet som reguleringsendring. Søker argumenterer med at man ved en omlegging av veien vil unngå gjennomskjæring av tomt 185/18. Tomt 185/18 ble fradelt i 2010 og fradelingen har følgende vilkår i både jordlovsbehandling og PBL-behandling: det må inngås privat avtale som sikrer landbrukseiendommen og øvrige brukere rett til å benytte veien. Søker har muntlig bekreftet at en slik avtale ikke foreligger, og vilkårene for fradelingen er med andre ord ikke fulgt. En dispensasjon for omlegging av vei ut fra denne argumentasjonen vil gi uheldig presedens. Det er heller ikke aktuelt å legge om veien ut fra innspill om 12 nye tomter i kommunedelplan Nore og Uvdal Vest. Planlegging som følge av denne planen kan først skje når den blir godkjent. Administrasjonen mener at dispensasjonen ikke kan innvilges jfr Plan- og bygningslovens Hensynene i lovens formålsbestemmelse vurderes å bli vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon i denne saken. Plan- og bygningslovens 1-1, fjerde ledd, første punktum, vektlegger forutsigbarhet og medvirkning. Dette er en klar planendring i henhold til Plan- og bygningslovens 12-14, og må derfor behandles etter dette lovverket. Jfr Plan- og bygningslovens 19-2 må også fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering. Det vil være stor ulempe for kommunen dersom dispensasjon innvilges da dette vil gjøre en relativt ny reguleringsplan utdatert. Dersom det hadde vært søkt om reguleringsendring ville saken blitt vurdert å være en kurant endring av reguleringsplan. Etter gjeldende delegasjonsreglement ville en slik søknad om endring av reguleringsplan blitt lagt ut til offentlig ettersyn ved delegert vedtak, og siden sluttbehandlet av NMK.

18 Saken er ikke sendt på høring hos overordnede myndigheter da deres fagområde vurderes ikke å være berørt så lenge saken behandles som en dispensasjon. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i 19-2 innvilges ikke søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Halvorsgard for omlegging av hyttevei til Breiset. Hensynene i lovens formålsbestemmelse om forutsigbarhet og medvirkning blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg vil det være en stor ulempe for kommunen dersom dispensasjon innvilges da dette vil gjøre en relativt ny reguleringsplan utdatert. Vedlegg: Søknad om dispensasjon datert Kart datert Arvid Andreassen datert Harald Ole Halland datert

19 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : L12 Saksmappe : 2011/638 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Høringsuttalelse til reguleringsplan for ny E134 Damåsen - Saggrenda MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Kommunestyret Saken gjelder: Statens Vegvesen planlegger ny E134 fra Damåsen til Saggrenda. Planforslaget er lagt ut til høring med høringsfrist Fakta: Med ny E134 planlegges gjennomgangstrafikken i Kongsberg lagt utenom bykjernen. Hele planforslaget finnes på Figuren viser planlagt vegtrasé.

20 Planforslaget omfatter ca 13,5 km med 2-felt og 4-feltsveg, og det er planlagt 4 tuneller på strekningen. Tunellene går under Gamlegrendsåsen, Svartås, Moane og Vollåsen. Veien krysser Lågen ved Teknologiparken/Selliksdalen. Ny E134 fører til at Gomsrudveien får en viktig funksjon som hovedvei til Numedal, både for næringstransport og hyttetrafikk. Framlagte forslag til reguleringsplan inneholder to alternativer for Gomsrudveien på strekningen Tislegård-Myntbrua, med både 2- og 4- feltsløsning. Statens Vegvesen anbefaler 4-feltsløsningen fordi dette er i tråd med vegnormaler, og er en fremtidsrettet løsning. Saksbehandlers vurdering: For Nore og Uvdal kommune er det avkjøring fra E134 mot Numedal som er viktig. Derfor foreslås høringsuttalelsen å fokusere på Gomsrudveien på strekningen Tislegård-Myntbrua. Dimensjoneringen av denne veien er viktig for utvilklingen av Numedalsregionen. For tilgjengelighet og utvikling av Numedalsregionen er det svært viktig at Gomsrudveien på strekningen Tislegård-Myntbrua får 4-felts vei. På bakgrunn av de planer som foreligger i Nore og Uvdal kommune er det grunn til å anta at hyttetrafikken øke betydelig i årene som kommer. Det er også grunn til å anta at det med ferdigstillelse av Hardangerbrua (RV7) må påregnes økt trafikk gjennom Numedal. Rådmannens forslag til høringsuttalelse: Nore og Uvdal kommune ser positivt på Statens Vegvesen sine planer om ny E134 forbi Kongsberg. En omlegging av E134 vil gjøre Gomsrudveien til hovedvei til Numedal for næringstrafikk og hyttetrafikk. Derfor er Nore og Uvdal kommune mest opptatt av denne delen av prosjektet. På bakgrunn av de planene som foreligger i Nore og Uvdal kommune er det grunn til å anta at hyttetrafikken vil øke betydelig i årene som kommer. Det er også grunn til å anta at det med ferdigstillelse av Hardangerbrua (RV7) må påregnes økt trafikk gjennom Numedal. Nore og Uvdal kommune deler Statens Vegvesens vurdering om at en 4-feltsløsning på Gomsrudveien mellom Tislegård og Myntbrua er den mest framtidsrettede løsningen, og mener at 4- feltsløsningen bør velges.

21

22 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K54 Saksmappe : 2011/80 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplan for ombygging av Tunhovd dam MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og krav om plan for etablering av massetak som del av landskap og arealdisponeringsplan for ombygging av Tunhovd dam. Fakta:Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i brev datert sendt detaljplan for miljø og landskap for ombygging av Tunhovd dam til offentlig ettersyn.statkraft har på vegne av Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) søkt NVE om godkjenning av detaljplanen.

23 NVE skriver i sitt oversendelsesbrev at Prosjektet er underlagt vilkår i konsesjon fortsatt regulering av Numedalslågen (Tunhovd-/Pålsbu-/Halnefjorden og overføringer), meddelt 18. mai NVE er tilsynsmyndighet, og skal godkjenne detaljplanene før arbeidet kan starte og følge opp arbeidet underveis. Vassdragsanleggene med konsesjon etter vassdragslovgivningen er i medhold av forskrift om byggesak 4.3 unntatt byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, men ikke etter arealdelen av kommuneplan. Hvis planforslaget ikke er i tråd med arealformålet i kommuneplan, må planforslaget behandles som en søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplan. Det er ikke direkte søkt om dispensasjon, men i høringsbrevet ber NVE kommunen om at det foreliggende plandokumentet må imidlertid avklares i forhold til kommuneplanenes arealdel eller eventuelle gjeldende reguleringsplaner. Dersom denne avklaringen ikke har funnet sted, anbefales det at den samordnes med kommunens uttalelse. Det betyr at kommunen avgir høringsuttalelse til planforslaget og behandler søknad om dispensasjon fra arealformålet som to saker. Saksbehandlers vurdering: Området som omfattes av Tunhovd dam med område for rigg og mellomlagring av masser er i kommunedelplan for Øygardsgrend avsatt som byggeområde med formål reguleringsdam kraftverk. Tiltak foreslått i fremlagt landskap og arealdisponeringsplan er i tråd med formålet i kommuneplan, og krever ikke dispensasjon. Området som foreslås tatt i bruk som masseuttak for stein ligger i kommuneplan som landbruk, natur og friluftsområde (LNF), og krever dispensasjon. Søknaden om dispensasjon skal behandles etter bestemmelsene i Plan- og bygningslovens 19. En dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved en dispensasjon være klart større enn ulempene. I denne saken er det søkt om dispensasjon fra formålet i kommuneplanens arealdel samt bestemmelsene om krav om reguleringsplan. Statlige myndigheter skal ha mulighet til å uttale seg før det eventuelt fattes vedtak om dispensasjon. I denne saken har statlige myndigheter og naboer fått landskap og arealdisponeringsplanen til høring av NVE. Rådmannen vurderer det derfor ikke som nødvendig å sende saken på høring.

24 I lovkommentaren til 19-2 i plan- og bygningsloven gis det til særregler for konsesjonsbehandlede energitiltak: Når det gjelder tiltak som konsesjonsbehandles etter vannressursloven, vassdragsreguleringsloven og energiloven legges det til grunn at sektormyndighetens syn avklares og tas stilling til gjennom konsesjonsbehandlingen, jf. endringene i energilovgivningen som innfører innsigelsesadgang i slike saker for de samme organer som har innsigelsesrett til arealplaner etter plan- og bygningsloven. Vilkårene for å gi dispensasjon vil alltid være til stede når det foreligger en endelig konsesjon etter disse lovene. I punkt 6 i konsesjonsvilkårene plikter konsesjonæren å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig. Spørsmålet er om opprettelse av et steinbrudd i så stor avstand fra selve damanlegget kan regnes som en del av anlegget, og at vilkårene for å gi dispensasjon dermed alltid vil være til stede. Det er ulike oppfatninger av hva et hjelpeanlegg i denne sammenheng er. På spørsmål til NVE, regulanten og andre gis det ulike svar, men i hovedsak er det enighet om at et hjelpeanlegg er noe som er nødvendig for å få bygd vassdragsanlegget, men som ikke er av varig karakter. Etter rådmannens vurdering, vil det være nødvendig med et steinbrudd/ masseuttak for å bygge om dammen, men det vil være flere element som avgjør om vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. Foreslått planområde vil være lite synlig fra de fleste kanter. Det ligger inne i skogen i et småkupert terreng. Prinsippene som ligger til grunn for landskapsplanen og forslagene til revegetering og terrengforming er etter rådmannens vurdering akseptable i forhold til å kunne anbefale at det innvilges dispensasjon. Forslag plassering av steinuttak i landskap og arealdisponeringsplan for Tunhovd dam vurderes akseptabel i forhold til miljørettslige prinsipper i Naturmangfoldloven Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i 19-2 innvilges søknad om dispensasjon for etablering av massetak/ steinuttak ved Rågrendi. Begrunnelsen for dispensasjonen er at tiltaket er nødvendig for gjennomføring av ombygging av Tunhovd dam, området ligger skjermet for innsyn og området skal tilbakeføres til skogsmark etter endt uttak. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Gjennomføring av tiltak må skje etter detaljplan godkjent av NVE. Det må utarbeides reguleringsplan for videre drift av steinbruddet dersom dette ikke blir avsluttet etter ombygging av Tunhovd dam.

25 Vedlegg: 1. Høringsbrev datert Saksdokument: 1. Landskap og arealdisponeringsplan for ombygging av Tunhovd dam, datert

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 56 63/2011 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende medlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 13.12.2016 Arkiv : L12 Saksmappe : 2007/1137 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2012006 Tunhovdåsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.05.2017 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-75 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunstyresalen, Rødberg Dato: 18.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 30-35 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler 08.09.2014 L12 2013/813 Næring, miljø og kommunalteknikk Grete Blørstad SÆRUTSKRWT Sluttbehandling. Endring av reguleringsplan ID 1999820

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 45-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og Nore og Uvdal kommune S Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og rrc I tt kommunalteknikk IFUF V Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling av reguleringsplan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-38 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.08.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-42 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 84-92 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalgsleder inviterer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 74-76 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.10.2009 Tidspunkt: 13.00 16.00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget vil ha heldagsbefaring onsdag 9. mai. Det sendes ut program til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget vil ha heldagsbefaring onsdag 9. mai. Det sendes ut program til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-29 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 09:00 13:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 69-73 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.09.2009 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 18.06.2008 Arkiv : 143 Saksmappe : 2004/1864 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Kommunedelplan Myrset - Ånesgården 2008-2019. Utlegging til offentlig

Detaljer

* Nore og Uvdal kommune. SÆRUTSKRIFT Saksbehandler : Utlegging til offentlig ettersyn - reguleringsplan ID Hvammen Hyttefelt

* Nore og Uvdal kommune. SÆRUTSKRIFT Saksbehandler : Utlegging til offentlig ettersyn - reguleringsplan ID Hvammen Hyttefelt * Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2012 Arkiv : 197/1 Saksmappe : 2011/327 Avd. : Næring, miljø og SÆRUTSKRIFT Saksbehandler : komm u naltekn ikk Målfrid Toeneiet Utlegging til offentlig ettersyn

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 78-90 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 19:15 * Orientering om rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00.

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 16:00 MERK TIDEN. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 17.02.2016 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664-162 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Utlegging til høring og offentlig ettersyn. Kommunedelplan for Dagalifjellet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara.

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 47-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom - Nore og Uvdal Næringspark, Uvdal Dato: 08.06.2017 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1220-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15 20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0082/05

SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0082/05 SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0082/05 21 Side 1 av 5 Arkivsaksnr.: 02/02213 Arkivkode: RP SUDNDALEN- Saksbehandler: Øystein Engan Saksnummer Utvalg Møtedato 0144/04 Teknisk hovedutvalg 22.09.2004

Detaljer

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune 1 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Hensikt... 3 2.2 Planstatus... 3 2.3 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD... 3 2.4 Eksisterende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-23 Utvalg: Møtested: Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg I forkant av møtebehandlingen

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 13.06.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Ny sluttbehandling. Kommunedelplan for Dagalifjell med

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 18:45 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt temamøte med næringsdrivende vedr. planlagt næringsareal på Nordskogen i forkant av møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt temamøte med næringsdrivende vedr. planlagt næringsareal på Nordskogen i forkant av møtet. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-53 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 20.05.2009 Tidspunkt: 14:00 15.50 Følgende medlemmer møtte: Lars Egedahl

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46 Søgne kommune Arkiv: 30/37 Saksmappe: 2015/1113-33693/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 08.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 01.06.2016 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Nils

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt - gbnr 263/2 - Hyllbekklia hyttefelt

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt - gbnr 263/2 - Hyllbekklia hyttefelt Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1055-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 09.03.2015 Arkiv : 143 Saksmappe : 2004/1485 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan Nore og Uvdal Øst 2015-2027. ID 2010001

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1105-15/88/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 24.05.2017 Arkiv : 145/1 Saksmappe : 2015/682 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Sten-Rune Jensen Sluttbehandling av reguleringsplan ID2015005 Lauvhaugen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-34 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: Tidspunkt: 15:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 15:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92

Detaljer

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0152/05

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0152/05 Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0152/05 Side 1 av 7 Arkivsaksnr.: 02/02213 Arkivkode: RP SUDND-21 Saksbehandler: Øystein Engan Saksnummer Utvalg Møtedato 0144/04 Teknisk hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-44 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/162-12 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig med garasje - gbnr

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 12/553 VEDR. BYGGESAK GNR. 10 BNR. 219

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.06.2016 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 14:00 17:00 Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/1 Arkivsaksnr: 2017/4046-2 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/1 - tomt nr 14 - Storvikav 12, 7502 Stjørdal - Søknad

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer