Fylkesmannen i Vest-Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Vest-Agder"

Transkript

1 Fylkesmannen i Vest-Agder Saksbehandler: Jørgen Sæbø Deres ref.: 10/ : 026, N00 Vår dato: Tlf.: Vår ref.: 2010/4426 Arkivkode: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand S Høringsuttalelse til regional plan for Kristiansandsregionen Fylkesmannen i Vest-Agder mener det er svært positivt at kommunene har gått sammen om å lage en felles arealplan for Kristiansandsregionen. Fylkesmannen vil legge endelig vedtatt plan til grunn for alt planarbeid i regionen, og regner med at dette kan effektivisere samarbeidet med kommunene og øke forutsigbarheten for både offentlige og private aktører. Vi mener at planen vil gi viktige føringer for et mer bærekraftig utbyggingsmønster fram mot 2050, som blant annet kan bidra til å forebygge og begrense kostnader og ulemper ved framtidig klimatilpasninger. I lys av de utfordringer vi som samfunn står overfor i klimasammenheng, er det likevel grunn til å stille spørsmålet om planen er tilstrekkelig ambisiøs. Det er derfor helt avgjørende at hovedgrepene i planen ikke svekkes gjennom den endelige behandlingen. Fylkesmannen vil kreve at planen bringes inn for departementet dersom Kvarsteinsheia velges som utbyggingsområde Frikstad velges framfor Hamrevann som utbyggingsområde for boliger øst i Kristiansand regional planbestemmelse for Sørlandsparken Øst ikke vedtas i alternativ 1, med m 2 som minstegrense for etablering Fylkesmannen gir følgende faglige råd Utbygging på dyrket mark på aksen Kvarstein Mosby Aukland Strai tas ut av planen i denne omgang. Hvis rådet ikke følges opp, tar Fylkesmannen forbehold om at det kan være aktuelt å reise innsigelse til hele eller deler av disse arealene i senere kommuneplanprosesser. Næringsareal i Timenesområdet tas ut av planen i denne omgang. Det bør arbeides videre med å avklare den langsiktige arealbruken i området. Hvis rådet ikke følges opp, tar Fylkesmannen forbehold om at det kan være aktuelt å reise innsigelse i hele eller deler av disse arealene i senere kommuneplanprosesser. Det bør arbeides videre med virkemidler for å ivareta hensynet til Kvadraturen og andre eksisterende sentre. Fylkesmannen tar forbehold om å kunne reise innsigelse til detaljutforming og konkret avgrensing av områder i senere kommuneplaner og reguleringsplaner dersom disse er i konflikt med viktige nasjonale interesser som Fylkesmannen skal ivareta. Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post Postadr. Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Hjemmeside Telefon Telefaks Org.nr. NO Bankgiro

2 Regional plan Kristiansandsregionen , pluss planbest. - høringsuttalelse. Side 2 av 9 Vi viser til oversendelse fra Vest-Agder Fylkeskommune av Vår høringsuttalelse omhandler både regional plan for Kristiansandsregionen og regional planbestemmelse for lokalisering av handel og tjenesteyting. Begrepet innsigelse brukes ikke om regionplaner i ny planlov. I pbl 8-4, andre ledd, benyttes uttrykket at statlige statlig organ kan de kreve at saken bringes inn for departementet til avgjørelse. a) Fylkesmannens overordnede vurderinger Virkningene av planen Denne planen er den første regionale planen etter ny plan- og bygningslov som Fylkesmannen i Vest-Agder er involvert i. Vi har tro på arbeidet skal vise seg både viktig og nyttig, og har derfor brukt betydelige ressurser på å bidra til utarbeidelsen av planen. Vi mener en slik overordnet langsiktig plan for hele Knutepunkt Sørlandet kan effektivisere arbeidet med arealforvaltingen og gi økt forutsigbarhet for både offentlige og private aktører. Videre mener vi planen har mulighet til å bli et vendepunkt i utviklingen mot et mer bærekraftig mønster for arealbruk og transport på lang sikt. Regionplanen vil ikke bli direkte juridisk bindende, med unntak av planbestemmelsen om senterstruktur og handel. Føringene i planen vil likevel bli retningsgivende for arbeidet både i kommunene og regionale instansers utøvelse av myndighet. Det er vår forståelse at de løsningene som blir vedtatt i denne planen i all hovedsak kan og skal iverksettes og gjøres bindende gjennom de enkelte kommuneplaner. Det må forventes at forslag i vesentlig strid med regionplanen vil bli møtt med innsigelse. Den svært ulike tidshorisonten mellom regionplan og kommuneplan tilsier imidlertid at det ofte kan og bør gå flere kommuneplanperioder før de ulike utbyggingsområder med mer tas inn i kommuneplanene. Fylkesmannens ansvarsområder i sammenheng med planen Den viktigste nasjonale føringen for dette planarbeidet synes å være de rikspolititiske retningslinjene for samordnet areal og transportplanlegging (Rundskriv T-5/93). Hovedpunktet i regionplanen er å avklare framtidige utbyggingsretninger og transportakser på et overordnet nivå. På dette strategiske nivået er de interesser Fylkesmannen skal ivareta klima, jordvern og biologisk mangfold/friluftsliv. Forholdet mellom hensyn til klima, naturmangfold og jordvern Planen tar i samsvar med retningslinjene som utgangspunkt at alle tre hensyn skal ivaretas. Ved konflikt mellom klimavennlig utbygging og arealvern må hensynene avveies ut fra en konkret vurdering. Ønsket om tett utbygging skaper betydelige konflikter med jordvernet også på dette plannivået. De mest konfliktfylte forslagene i planen med hensyn til biologisk mangfold og friluftsliv er utbygging på Kvarsteinheia og på Frikstad. Prinsippet om tett utbygging er uansett som et utgangspunkt ønskelig for å møte alle disse tre hensynene, og Fylkesmannen åpnet ved oppstart for at det var aktuelt å la andre hensyn vike noe for klimahensynet dersom helheten i planforslaget ble god. Hensyn til naturmangfold I planprosessen har fylkesmannen og kommunene bidratt med tilgjenglige miljødata som bakgrunnsmateriale for arealmessige valg som gjøres i planen. Spesielle verdier som skal tas hensyn til i arealplanleggingen er viktige naturtyper og spesielle artsforekomster. Det er

3 Regional plan Kristiansandsregionen , pluss planbest. - høringsuttalelse. Side 3 av 9 spesielt i området Frikstad konflikten er størst mellom mulig utbygging og naturmangfold. Generelt vil arealdisponeringen i den videre kommunale planlegging måtte ta inn hensyn til naturmangfoldet, og dette gjelder også innenfor regionplanens byggeområder og næringsområder. Håndteringen av jordvernet i planprosessen og i planforslaget Ved oppstart av planarbeidet signaliserte Fylkesmannen at vi ønsket ekstra sterkt langsiktig jordvern i Tveit og i Søgne/Songdalen, og at øvrige dyrkede arealer skulle ha normalt vern som i dag. I tillegg gav vi uttrykk for at tanken om en hovedakse for utbygging langs toglinjen mellom Kristiansand og Vennesla var så interessant i et klimaperspektiv, at vi ikke allerede i starten ville gå mot å utrede denne, ut fra et isolert jordvernhensyn. Planprosessen har imidlertid avklart at det er aksen øst-vest som blir hovedforslaget i planen. De faglige utredningene har vist at det er begrensede arealer som er egnet for tett utbygging i aksen nord-sør, og de få som er aktuelle for utbygging er stort sett dyrket mark. Vi har hele tiden forutsatt svært tung utbygging med bolig, ev. kontor og service, rundt et sett av planlagte stoppested for tog/buss i begge kommunene som vilkår for å kunne ta i bruk dyrket mark. Det har ikke vært vesentlig politisk støtte til dette som et langsiktig hovedalternativ. Uten en slik prioritering er det usikkert om det vil være mulig å få en tilstrekkelig tung utbygging til at jordvernet kan vike. Alternativet med konsentrert utbygging rundt Vennesla sentrum, og en rask kollektivtransport til byen kan da ha mange fordeler, i alle fall på en mellomlang sikt. Det er naturlig fra Fylkesmannens synspunkt at alle jordarealene i tog-aksen likebehandles, og at man tar bort utbygging på dyrket mark både på Strai, Mosby og Kvarstein fra regionplanen. Arealene får da normalt jordvern i regionplanen, men ikke hensynssone. Eventuelle forslag om mindre utbygging må da tas opp i kommuneplanene på normal måte. Ny vurdering av tog-satsing og mer omfattende bygging må eventuelt tas opp ved framtidig revidering av regionplanen. Denne konklusjonen ble varslet til rådmannsutvalgets behandling av planen i april i år. Fylkesmannen aksepterer at noe jordbruksareal utnyttes til sentrumsformål som foreslått i planen både ved Tangvall, Nodeland og eventuelt på Moseidmoen, forutsatt at helheten i planen blir god. Hvorvidt det er riktig å la jordvernet vike i Timenesområdet er vanskelig å vurdere. Fylkesmannen vil ikke avvise at dette kan vise seg riktig å gjøre på lengre sikt, men vi mener det må arbeides videre med en helhetlig utredning for bruk og vern av hele området før endelig avgjørelse kan tas. Vi legger uansett til grunn at utbygging her ligger et stykke fram i tid. b) Vurdering av anbefalt strategi og arealbruk (kap i planen) Utbyggingsstruktur Fylkesmannen slutter seg til planens hovedgrep med å satse på å utvikle arealer innenfor eksisterende tettstedstruktur med særlig fokus på å utvikle og styrke eksisterende sentre. Vi er enige i at utbygging utover dette i hovedsak bør konsentreres om aksene øst-vest fra Lillesand til Søgne (med armer til Kjevik og Birkeland). Vi mener at resultatet av planarbeidet og den vekt jordvernet i dag tillegges i nasjonale føringer, bør utbygging i aksen nord-sør fra Vennesla til Kristiansand vurderes nærmere, og ev. skyves ut i tid.

4 Regional plan Kristiansandsregionen , pluss planbest. - høringsuttalelse. Side 4 av 9 Kollektivtransport Fylkesmannen mener også planens strategi for kollektivtransport med bussmetro og regionalt stamnett er god. Å utvikle kollektivtransporten er viktig for at innbyggerne skal kunne ta miljøvennlige transportvalg. Styrking av eksisterende sentre Fylkesmannen er enig i at det er viktig å styrke eksisterende sentre, slik planen legger opp til. Når det gjelder forholdet mellom Sørlandsparken og Kvadraturen mener vi er det særlig viktig å opprettholde og styrke Kvadraturen som regionens hovedsenter. Konsentrasjon om eksisterende sentre innebærer også at det er viktig å vedta en regional planbestemmelse som sikrer arealer for framtidige store etableringer. Gjøres dette slik som foreslått i Sørlandsparken Øst, vil dette sikre muligheten for etablering av en plasskrevende virksomhet når dette kan bli aktuelt en gang i framtiden. En ytterligere tilrettelegging for virksomheter lignende de vi allerede i dag finner i sørlandsparken vil bidra til ytterligere utarming av de eksisterende sentre i Kristiansand og regionen for øvrig. Strategi for den enkelte kommune Med de unntak som følger av våre merknader på andre punkt, slutter Fylkesmannen seg til det som er lagt til grunn som strategi for den enkelte kommune. Retningslinjer Retningslinjene må følges opp i videre planlegging dersom regionplanen skal får den tilsiktede virkning. Under punkt pkt.1.4 bør en vurdere å ta med følgende tillegg: - og at disse mulighetene er utnyttet før en tar i bruk jordbruksarealer. Under punkt 2.1 bør en vurdere å ta med følgende: Det bør settes rekkefølgekrav for å få til ønsket utvikling. Vi mener tetthetskravene for utbygging som er satt opp er på et fornuftig nivå og at de er en nødvendig del av planen. Punkt 5.2, sykkel, gir retningslinje for etablering av regionalt sykkelveinett. Sykkel er et svært miljø- og helsemessig gunstig transportalternativ. Tilrettelegging for sykkeltransport bør prioriteres høyt. Under kollektivtrafikk står det at veiholder skal sikre høyest mulig fremføringshastighet i kollektivtrafikkens regionale stamnett. Det kunne også under sykkel tas inn noe om fremkommelighet. Det bør legges opp til god utforming av sykkelveier som gir god framkommelighet og lite ulykker. Det kunne også vært retningslinje om tilrettelegging for gangtrafikk som alternativ til biltrafikk, og om skille av gående og syklende på strekninger med stor sykkel og gangtrafikk. Regional planbestemmelse Planbestemmelsen om senterstruktur og handel er juridisk bindende, mens øvrige retningslinjer ikke er det. Den regionale planbestemmelsen bør derfor ikke være et punkt under retningslinjene, men et sideordnet punkt eller eget kapittel for å markere at det er en bindende bestemmelse. Fylkesmannen mener bestemmelsen som er lagt fram er god, og viktige for å nå målene med planen. Bestemmelsen bør være lik i regionen og i helst i hele Agder.

5 Regional plan Kristiansandsregionen , pluss planbest. - høringsuttalelse. Side 5 av 9 Etableringen av Sørlandsparken, og den omfattende handelsvirksomheten som finnes der har åpenbart medført en betydelig vekst i biltrafikken, og en svekkelse av andre sentre i regionen. Vi ser nå at også Kvadraturen i Kristiansand lider under denne konkurransen. Arealutnyttelsen i Sørlandsparken er ikke høy, og det er et betydelig potensial for å kunne fortette dette området. Handelsanalysen som er gjort viser en tydelig overkapasitet for handel i regionen. Vi mener derfor at de arealene og føringene som er lagt inn i planen vil være nok til å dekke behovet. Regional planbestemmelse for Sørlandsparken Øst er fremmet to alternativer. Vi mener at alternativ 1, med m 2 som minstegrense for etablering bør velges. Dette vil begrense utbyggingen her, styrke Kvadraturen i Kristiansand samt andre sentre i regionen, og sikre at en har ledige arealer dersom et handelskonsept som må ha stort areal vil etablere seg i regionen. For Brennåsen-Rosseland er det også fremmet to alternativer, et med økt handel innenfor dagens arealplaner, og et som ikke åpner for mer handel enn det som er der i dag. Mulighetene for å styrke Nodeland sentrum vil være større dersom en ikke åpner for mer handel på Brennåsen-Rosseland, og vil være mest i tråd med målet om å styrke eksisterende sentre. Det vil antakelig også få noe virkning for Tangvall. Etter analysene vil imidlertid økt handel på Brennåsen-Rosseland begrense transportarbeidet samlet sett, ved at det blir færre som reiser til Kvadraturen og Sørlandsparken for å handle. Det er fra handelsaktører større vilje til å etablere seg på Brennåsen-Rosseland enn på Nodeland, og det er dermed større muligheter for å øke handelen i nedre del av Songdalen dersom en åpner for mer handel på Brennåsen-Rosseland. Vi mener at alternativ 2 uten økt handel på Brennåsen-Rosseland er mest i tråd med planens formål. Vi vil imidlertid akseptere at alternativ 1 velges, forutsatt at etableringen skjer innenfor det areal som går fram av planforslaget. Stamnett for kollektivtransport Stamnett for kollektivtransport vises i to alternativer for aksen Vennesla Kristiansand sentrum. Fylkesmannen mener den framtidige hovedtraséen må ligge på vestsida av Otra, og at vegsystemet må utvikles med tanke på dette. Det er her det bor mest folk i dag, og muligheten er størst for å legge til rette for økt boligbebyggelse i framtida. Toget går også på denne traséen. Vi mener dette også er mest gunstig for den kollektivtrafikk som følger riksvei 9 og betjener nordre deler av regionen og Setesdal. Etter planens retningslinjer skal vegholder sikre høyest mulig fremføringshastighet i kollektivtrafikkens regionale stamnett, og disse investeringene bør gå til den vestre linjen. Hvis det i tillegg er formålstjenlig å supplere med bussruter eller lignende på østsiden har vi ikke motforestillinger mot dette. Kvarsteinheia I høringsutkastet vises Kvarsteinheia som et av alternativene for utbygging sør i Vennesla. Forslaget innebærer etablering av en ny bilbasert satellitt, og er slik i åpenbar motstrid med hovedprinsippene i planen. Det er stor høydeforskjell mellom heia og dalen her, noe som gjør det lite sannsynlig at få vil gå og sykle til og fra området. Området kan heller ikke bli stort nok til at en kan få kollektivbetjening. Det vil derfor bli et helt bilavhengig område. Det ligger også i et regionalt viktig friluftsområde. Dersom Kvarsteinheia settes av til boligbygging i planen krever Fylkesmannen at planen bringes inn for departementet.

6 Regional plan Kristiansandsregionen , pluss planbest. - høringsuttalelse. Side 6 av 9 Kvarsteinsletta Mosby Aukland Strai Her er det foreslått utbygging på områder som omfatter totalt 579 da dyrka jord og betydelig eksisterende bebyggelse. Områdene ligger gunstig til i forhold til kollektivaksen Vennesla Kristiansand. Det er vår oppfatning at planarbeidets resultat tilsier at man ikke åpner for utbygging på disse arealene nå, jf. drøftingen i avsnitt a) foran. Hamrevann Frikstad Det er lagt ut to store alternative boligområder/utbyggingsretninger i østre del av Kristiansand kommune, Hamrevann og Frikstad. Alternativet Hamrevann kommer gunstig ut når det gjelder CO2- utslipp og reiseavstand. Det vil være også være det mest gunstige alternativet med tanke på å få til et godt kollektivtilbud. Det er en viss konflikt med friluftsliv, men det vil det også være på Frikstad. Det foreligger nå nye registreringer av biologisk mangfold i Frikstadområdet som bekrefter at konflikten med hensyn til biologisk mangfold er betydelig større her enn i Hamrevannområdet. Det er også noe konflikt med jordbruk og kulturlandskap i Frikstadområdet, mens det ikke er slike konflikter i Hamrevannområdet. Vi mener totalt sett at Hamrevann kommer klart bedre ut i forhold til planens målsettinger og at dette bør velges som hovedalternativ. Dersom alternativet Frikstad velges vil Fylkesmannen kreve at planen bringes inn til departementet. Timenes Som det går fram av drøftingen i avsnitt a) foran, mener vi at forslaget om å legge ut Timenes nord til næringsarealer ikke er tilstrekkelig modent til å kunne aksepteres nå. Vi kan i denne sammenheng også vise til begrunnelsen i vår nylig avgitte uttalelse til kommuneplan for Kristiansand, der vi reiste innsigelse til næringsareal på Timenes. Dersom alle gårdstun på Timenes nord bygges ned vil det ikke være noe driftssenter som jordene på sørsida av E18 skal drives fra. Det kan eventuelt bygges nye på sørsida. Det blir imidlertid forholdsvis lite jord igjen på brukene, slik at det antakelig ikke blir grunnlag for driftsenheter som er store nok til å være drivverdige. Vi mener også at det kan være mulig å legge inn mer næringsareal nord for Timeneskrysset mot Lauvåsen og Hamrevann. Det er som nevnt også mulig å utnytte arealene innenfor Sørlandsparken bedre. c) Kommentarer til de øvrige delene i plandokumentet Vi kommenterer kun de avsnitt vi har merknader til. Kap. 6: Forutsetninger Arealbehov til næring For næringsarealer er det laget en rapport som konkluderer med at det totalt sett er nok næringsarealer i regionen i denne perioden. Vi mener også at en del eksisterende næringsarealer kan utnyttes bedre. Det er imidlertid ikke alle arealer som egner seg for alle typer virksomheter. Det er i planen lagt opp til at arbeidskraftintensive virksomheter og virksomheter med stort publikumsbesøk bør legges langs kollektivakse. Det er derfor lagt inn

7 Regional plan Kristiansandsregionen , pluss planbest. - høringsuttalelse. Side 7 av 9 noe nye næringsarealer i slike områder. Etter KU del 2 er det lagt inn i alt 6486 da nye næringsarealer. Dersom en trekker fra arealer på Støleheia og Glamsland som er betegnet som reserveareal er det 3277 da. Vi mener dette er for mye og at noen av de mest konfliktfylte av disse arealene bør tas ut. Noen kan kanskje i tekstdelen settes opp som aktuelle å vurdere ved seinere revisjoner. Kap 7: Kart og analyser: Konsekvensanalyser Fylkesmannen mener samlet sett at det er gjort et godt arbeid med konsekvensutredningene, og at de gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag på dette overordnede plannivået. Vi mener likevel at det burde ha vært en bedre samlet vurdering av de totale virkningene av endringene i arealbruk som planen medfører, jf. forskrift om konsekvensutredning 9. Noen nøkkeltall fra konsekvensanalysene er oppsummert i kapittel 10.3 i planen. Det går her fram at planen gir reduserte klimautslipp fra ny utbygging med nærmere 70% per nye innbygger, sammenliknet med alternative utbyggingsstrategier. Planen foreslår samlet å legge ut til ny utbygging totalt da skog/friluftsområder, da kulturlandskapsområder og hele da dyrka jord. En samlet konsekvensvurdering kunne vært knyttet til dette punktet. Handlingsprogram for gjennomføring. I plandokumentet står det et punkt om at Lillesand og Kristiansand kommuner i felleskap skal utarbeide en kommunedelplan for Sørlandsparken, Dyreparken og Sørlandsparken øst, samt felles parkeringsvedtekter for Sørlandsparken og Sørlandsparken Øst. Dette punktet skal etter vedtak i forbindelse med utlegging av planen ikke være med i handlingsprogrammet. Fylkesmannen mener det bør arbeides videre for å finne ut hvilke virkemidler, utover den regionale planbestemmelsen, som må til for å ivareta hensynet til Kvadraturen og andre eksisterende sentre. d) Er planen tilstrekkelig ambisiøs med hensyn til klimautfordringene? De klimaendringene som vi i følge FNs klimapanel står overfor er potensielt en eksistensiell trussel med mulighet for svært alvorlige globale konsekvenser. På noe lengre sikt vil det kreves store endringer i måten vi produserer og konsumerer varer og tjenester på, selv om gjennomføringen vil kunne skje gradvis og over lang tid. Kostnader og ulemper ved dette vil bare øke jo lenger vi utsetter tilpasningene. Det er en utfordring å konkretisere hva dette bør bety for den regionale planen i dag. Et bredt forlik i Stortinget har vedtatt at Norge skal være klimanøytralt i Det vi med stor sannsynlighet kan si, er at en effektiv klimapolitikk i framtida vil innebære betydelige endringer i energibruken i samfunnet, sannsynligvis gjennom en kombinasjon av sterkt økte relative priser og begrensninger i tilgangen. Utfordringen blir da å utvikle arealbruken i regionen vår slik at det blir mulig å tilpasse seg til en slik situasjon i framtida hvis og når det blir nødvendig, inkludert tiltak som ikke oppfattes som aktuelle i dag.

8 Regional plan Kristiansandsregionen , pluss planbest. - høringsuttalelse. Side 8 av 9 Planens hovedgrep er i tråd med dette, siden tett utbygging i akser stemmer overens med en mulig framtidig radikalt økt satsing på kollektiv transport, sykkel- og gangtrafikk og vannbåren varme. Det er imidlertid verdt å merke seg at planen forutsetter, uten noen grunnleggende drøfting, at en fortsatt meget sterk vekst i folketall, handel og forbruk kan vare ved i tiårene framover til Som eksempel er det i hovedsak lagt til grunn 7,5 % kollektivandel i utredningen om lokaltog. Ved en sterk satsing på lokaltog bør en kunne regne med en langt høyere andel. Fylkesmannen i Vest-Agder mener at planen er et vesentlig skritt i riktig retning, men at den ikke går spesielt langt. Det er helt avgjørende at hovedgrepene i planen ikke blir svekket gjennom behandlingen som gjenstår. I så fall vil vi måtte vurdere å bringe planen inn for departementet. Med hilsen Dag Petter Sødal e.f. landbruksdirektør Ørnulf Haraldstad fung. miljøverndirektør

9 Regional plan Kristiansandsregionen , pluss planbest. - høringsuttalelse. Side 9 av 9 Kopi til: Søgne kommune Postboks Søgne Iveland kommune 4724 Iveland Birkenes kommune Kommunehuset 4760 Birkeland Vennesla kommune Postboks Vennesla Lillesand kommune Østregate Lillesand Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Aust-Agder fylkeskommune Pb. 788 Stoa 4809 Arendal Kristiansand kommune Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand S Songdalen kommune Postboks Nodeland

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Saksbehandler: Jørgen Sæbø Deres ref.: 2014/542 Vår dato: 05.02.2015 Tlf.: 38 17 61 92 Vår ref.: 2013/1450

Detaljer

Utbyggingsalternativer

Utbyggingsalternativer Utbyggingsalternativer Arealplan for Kristiansandsregionen Utkast pr. 17.1.2008 www.arealprosjektet.no Innhold Bakgrunn 3 Utbyggingsalternativ Båndby. 4 Utbyggingsmodell Knutepunkt 8 Utbyggingsalternativ

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2015/323-20 15/5805-3 02.06.2016 Klage på vedtak om samtykke til etablering av outlet-senter i Sørlandsparken Øst i Lillesand

Detaljer

Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner

Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner Statsråden I følge liste Deres ref Vår ref 16/3079-13 Dato 21.6.2017 Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner Jeg viser

Detaljer

Utbyggingsalternativer

Utbyggingsalternativer er Arealplan for Kristiansandsregionen Kladd pr.3.3.2008, nye alternativer innarbeidet. www.arealprosjektet.no Innhold Bakgrunn 3 Båndby. 4 Utbyggingsmodell Knutepunkt 8 Bane 12 Spredt. 15 Fortetting /

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Miljøvernavdelingen Deres ref.: 12/8226 Vår ref.: 2010/594 421.4 CHJ Vår dato: 27.08.2015 Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 17.10.2013 61/13 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Formannskapet Saksbeh.: Ragnar Holvik 2013/2505 - L01

Detaljer

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kartlegging, vurderinger, anbefalinger oppdrag fra KMD Rune Opheim Plannettverk, Oslo 01.12.2014 Planlegging og nullvekstmålet Trafikkmengde

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel

Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 200802804-/HDA Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel Miljøverndepartementet viser til brev fra

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Nøtterøy kommune JournalpostID: 17/8730 Arkiv: FE - 000 Saksbehandler: Magnus Campbell Telefon: Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil:

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: Stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

Regional plan for Kristiansandsregionen 2010-2050

Regional plan for Kristiansandsregionen 2010-2050 Regional plan for Kristiansandsregionen 2010-2050 Oppsummering av innkomne uttalelser og merknader Avsender kommentarer Offentlige myndigheter 1 Kristiansand kommune Vedtak Kristiansand formannskap: Kristiansand

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Tore Leite By- og regionutvikling det regionale nivås rolle Nettverkssamling regional planlegging 2014 Kristiansand, 17 19.06.2014

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Forholdet mellom miljø- og klimautfordringer, regional utvikling og planlegging Rådgiver Knut H. Ramtvedt, Østfold fylkeskommune Forvaltningsreformen

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen

Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen Saknr. 14/5097-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet viser

Detaljer

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Utkast til Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-3. 1. Formål Formålet med bestemmelsen

Detaljer

Det er en byggeforbudssone på 15 meter dvs 7,5 meter fra senter av 22 kv linjen til nærmeste bygningsdel.

Det er en byggeforbudssone på 15 meter dvs 7,5 meter fra senter av 22 kv linjen til nærmeste bygningsdel. ---------- Videresendt e-post ---------- Fra: Lohne, Gunnar Dato: 2. mai 2014 kl. 12.16 Emne: SV: Oppstart detaljregulering Svanevågen - Borøya, GB 25/2, 25/118 og 302/1 Til: "helge.reisvoll@gmail.com"

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Planprogram for justering av Regional plan for senterstruktur og handel. Endring Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Endringer som skal vurderes:... 4 3.1 Bestemmelse/retningslinje

Detaljer

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Etablerte områder og busstilgang Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Disposisjon: RVU folks bruk og opplevelse av kollektivtilbudet Hvordan samsvarer folks oppfatning

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Magnus Thomassen Deres ref.: 2014/120085- Vår dato: 08.07.2015 007 Tlf.:

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Erfaringer fra areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen

Erfaringer fra areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen Erfaringer fra areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen KRISTIANSANDSREGIONEN 6 kommuner: Søgne Songdalen Vennesla Birkenes Lillesand Kristiansand Iveland (med i arealprosjektet) 2 fylkeskommuner:

Detaljer

Ny pbl og samfunnssikkerhet

Ny pbl og samfunnssikkerhet Ny pbl og samfunnssikkerhet Nils Ivar larsen Forebyggende samfunnsoppgaver 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ny plan- og bygningslov, 1-1Lovens formål: Loven skal fremme bærekraftig utvikling

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for bærekraftig areal- og transportutvikling i byregionene Ragnar Evensen, Teknisk Direktør Eksempel fra Kristiansandsregionen Areal- og transportprosjektet

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Verksted 3 KVU i Kristiansandsregionen SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3. Innspill til endelig konsept

Verksted 3 KVU i Kristiansandsregionen SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3. Innspill til endelig konsept SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3 Innspill til endelig konsept 17. november 2010 1 Det tredje verkstedet i prosjekt KVU Kristiansandsregionen samlet nesten 60 deltakere.

Detaljer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer Lillehammer, 3. mai - 2016 Fylkeskommune Pb. 988 2626 Lillehammer Regional planstrategi for - høringsuttalelse. Forum for (FNF) har gjort seg kjent med utsendt forslag til Regional planstrategi for og

Detaljer

Areal- og transportplanlegging og lokal luftkvalitet

Areal- og transportplanlegging og lokal luftkvalitet Areal- og transportplanlegging og lokal luftkvalitet jorgen.brun@kmd.dep.no Bedre byluft-forum 23. september 2014 Innledning Areal- og transportplanlegging et virkemiddel i arbeidet med lokal luftkvalitet?

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000. Telefon: 77 79 04 55

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000. Telefon: 77 79 04 55 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000 Hareide Per Roy Fossum Gaby Kern Else Minde Karlstrøm m/flere 13.03.2015 Telefon: 77 79 04 55 Saken skal behandles i

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Høyringsmøte planprogram for regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Rune Kippersund, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe,

Detaljer

Avklaring i formannskapet.

Avklaring i formannskapet. Avklaring i formannskapet. I løpet av prosessen med planstrategiarbeidet er det fra rådmannen tatt opp forholdet mellom planstrategi, samfunnsplan og arealplan. Spesielt er det forholdet til sentrale temaer

Detaljer

Planconsult AS Niels Juels Gt. 33 A 0257 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Miljøverndepartementet P.b. 8013 Dep. 0030 Oslo Postmottak@md.dep.no Oslo, 25.10.2013 Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging OBOS takker for invitasjonen

Detaljer

Forsøk k med alternativ transport forvaltningsorganisering i Kristiansandsregionen. Teknisk dir. Ragnar Evensen, Kristiansand kommune

Forsøk k med alternativ transport forvaltningsorganisering i Kristiansandsregionen. Teknisk dir. Ragnar Evensen, Kristiansand kommune Forsøk k med alternativ transport forvaltningsorganisering i Kristiansandsregionen Teknisk dir. Ragnar Evensen, Kristiansand kommune KRISTIANSANDSREGIONEN 6 kommuner: Søgne Songdalen Vennesla Birkenes

Detaljer

Uttalelse til kommuneplan for Vennesla 2011 2023

Uttalelse til kommuneplan for Vennesla 2011 2023 Vennesla kommune Postboks 25 4701 Vennesla Uttalelse til kommuneplan for Vennesla 2011 2023 Norges Naturvernforbund ble dannet i 1916. Det er en landsomfattende miljøorganisasjon med ca 19700 medlemmer.

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Byutviklingsavtaler Mulig innsatsområder og utfordringer i byutviklingsavtaler

Byutviklingsavtaler Mulig innsatsområder og utfordringer i byutviklingsavtaler Byutviklingsavtaler Mulig innsatsområder og utfordringer i byutviklingsavtaler Faglig nettverk for regional bolig-, areal- og transportplanlegging i Storbyregionene 4. februar 2016 Presentasjon ved Kari

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder Plan 2013 21.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes å øke med

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger til planleggingen Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger Utarbeides av regjeringen hvert fjerde år, jf pbl. 6-1 Legges til grunn for

Detaljer

Tilskuddet for 2009 utbetales våren 2009 når partene er enig om grunnlag for tildelingen.

Tilskuddet for 2009 utbetales våren 2009 når partene er enig om grunnlag for tildelingen. Avtale mellom Samferdselsdepartementet og Kristiansandsregionen v/ Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk 2009 2012 1. Generelt

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato. Roan kommune - innsigelse til bestemmelse om forbud mot taretråling i kommuneplanens arealdel

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato. Roan kommune - innsigelse til bestemmelse om forbud mot taretråling i kommuneplanens arealdel Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/3929-9 07.06.2016 Roan kommune - innsigelse til bestemmelse om forbud mot taretråling i kommuneplanens

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalget 25.1.2011 NOTAT REGIONAL DELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR OG HANDEL NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalgets behandling er referert under. Endringsforslagene

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen Fagsamling plan,

Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen Fagsamling plan, Illustrasjonsfoto: Anders Martinsen Fotografer Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen Fagsamling plan, 2016.11.30 Jo Viljam Drivdal Leder - Bymiljøavtalen Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen - Agenda

Detaljer

Østfolds nye fylkesplan - et verktøy for bærekraftig utvikling

Østfolds nye fylkesplan - et verktøy for bærekraftig utvikling Østfolds nye fylkesplan - et verktøy for bærekraftig utvikling Fremtidens byer Kristiansand des. 2010 Forvaltningsreformen og ny Plan- og bygningslov gir fylkeskommunen en tydeligere rolle som planmyndighet

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Christine Haver Plankoordinator Fylkesmannen i Rogaland

Christine Haver Plankoordinator Fylkesmannen i Rogaland Det regionale nivå som veileder, medspiller og kontrollør av kommunenes arbeid med KU Utfordringer sett fra fylkesmannen. Christine Haver Plankoordinator Fylkesmannen i Rogaland Sammenheng mellom formål

Detaljer

SKIEN KOMMUNE FYLKESRÅDMANNENS KOMMENTAR

SKIEN KOMMUNE FYLKESRÅDMANNENS KOMMENTAR OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER Handelsbestemmelser i regional plan for samordna areal- og transport i Grenland 2014-2025 Oppsummert og kommentert den 09.05.2014 SKIEN KOMMUNE Skien kommune er fornøyd

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A Søgne kommune Arkiv: 19/249 Saksmappe: 2012/1050-32076/2012 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 12.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05.

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05. RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05.2009 Om de nye nasjonale bestemmelsene for etablering av kjøpesentre

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN. Regionalenheten Arkivsak-dok. 201307440-186 Saksbehandler Per Erik Fonkalsrud Saksgang Fylkesutvalget Møtedato REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv:

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv: Rundskriv: Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) RPR for planlegging i forbindelse med sjøområdene

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

Kommuneplanen på 1,2, 3 og 4

Kommuneplanen på 1,2, 3 og 4 Kommuneplanen på 1,2, 3 og 4 Historien om en kommuneplan som sitter fast hos en stat som vil styre Norges største byutviklingsprosjekt og en grønn glorie 1 1. Hva er kommuneplan? 2. Hovedtrekk i kommuneplan

Detaljer

LNF(R)-spredt. Veileder

LNF(R)-spredt. Veileder LNF(R)-spredt Veileder Oppdraget Nasjonal veileder for bruk av arealformålet LNF(R) spredt jfr. 11-7 nr. 5b Arealstrategier i samfunnsdelen Framstilling av LNF(R)-spredt i arealplan Tilrettelegge for framtidig/eksisterende

Detaljer

Jordverngrep i pbl. b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer

Jordverngrep i pbl. b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer Pbl og landbruk Jordverngrep i pbl 3-1 Oppgaver og hensyn i planleggingen b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer Regional plan Regional planbestemmelse

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/962-16430/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.05.2016 Saksframlegg Sluttbehandling - opphevelse av planer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget

Detaljer