Kragerø kommune Politisk sekretariat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kragerø kommune 2.3 - Politisk sekretariat"

Transkript

1 Kragerø kommune Politisk sekretariat Fylkesmannen i Telemark Postboks SKIEN Deres ref. Vår ref. Dato 15/ Melding om vedtak: Høring og offentlig ettersyn- Detaljregulering for Th. Kittelsenskvartalet Bygningsrådet i Kragerø kommune vedtok i møte under sak 72/15 å sende forslag til «Detaljregulering for Th. Kittelsenskvartalet» ut på høring og legge forslaget frem til offentlig ettersyn, justert iht. rådmannens endringsforslag. Planområdet omfattes av gnr 32, bnr 2, 86, 87, 88, 89, 330, 332 og 336 og ligger sørvest for torvet i Kragerø sentrum. Planområdet er på i alt 1,1 daa og to av bygningene innenfor planområdet er revet og skal bygges opp igjen. Hensikten med planen er å legge til rette for en utvikling av nye og eksisterende næringslokaler samt nye leiligheter. Detaljregulering er tilgjengelig på Servicesenteret, Rådhuset og på kommunens nettsider under menypunktet Lokaldemokrati, Møter og saksdokumenter og Bygningsrådet. First for innsending av eventuelle merknader til pl anforslaget er 19. oktober Eventuelle merknader kan sendes elektronisk via Kragerø kommune sin hjemmeside, på e-post eller pr. post til Kragerø kommune, Enhet for Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø. Saksbehandler: Åsulv Sveinung Aas, Bygningssjef Per Arstein Postadresse Kragerø kommune Postboks Besøksadresse Rådhusgata Telefon: Telefaks: Epost: Org.nr.:

2 Med hilsen Lisa Ehnebom Rådgiver Brevet er godkjent elektronisk. Vedlegg: 1. Beskrivelse 2. Bestemmelser 3. Plankart 4. BN vedtak Mottaker Kontaktperso Adresse Postnummer Epost n Ann Marie Solvang Meidel c/o Tusvik Kruttmølleveien TROLLÅSEN Anne Marie Krogsrud Hestehagen 6D 3770 Borgny og Olav Revesnaret HELLE Lindestad Brubakken BR Eiendomsselskap Kragerøveien ANS Carl Terje Borge Konventveien OSLO Frk Henriette Homanns legat Lovisenbergveien Gerd Gofjeld Edvard Munchsvei Gundersen Lalla AS Saturnvegen PORSGRUN N Harald Carlsen Store ringvei Karen S. Paulsen Th. Kittelsensvei Karen Selmer Paulsen Th. Kittelsens vei Kragerø Bys Venner Aase Parkveien Kragerø Gårdeierforening Lotsberg Bjørn Uberg Andersen Tallakshavnveien Kystbo Kragerø AS Ola Strand Bruskarbeiderveie 3770 n 8 Pia Grepp og Torgeir Ole Vigs gate OSLO

3 Kragerø Kommune - Enhet for teknisk drift (ekstern) Miljørettet Helsevern Grenland Kragerø Kommune - Enhet Bygg og Areal (ekstern) Kragerø Kommune Enhet for Kultur DRANGEDAL Postboks Postboks PORSGRUN N Postboks Postboks Kragerø Energi Bråteveien Norsk Maritimt Museum Kragerø havnevesen (ekstern) Kragerø og Skåtøy Historielag Bygdøveien OSLO Ytrestrandvei c/o Kari 3770 KøhlerSjådamveie n 57 A Kystverket Sørøst Kystveien ARENDAL Kragerø Kommune Postboks v/rådmannen Johannessen Randi Gofjeld Seljeholtet 17 A 1344 HASLUM Storgata 11 AS Postboks Storgata 13 Kragerø AS Ytre Strandvei Straco AS Bruksarbeiderveie n Torleif Kilen Lovisenbergveien 21 A 3770 Visitt Kragerø Hege Lier Vesterheiveien Telemark Postboks SKIEN Fylkeskommune Fylkesmannen i Telemark Postboks SKIEN o Kragerø Kommune - Enhet for eiendom og Postboks tekniske tjenester (Ekstern) NORGES Pb OSLO VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORA T - NVE Statens Vegvesen Region Sør Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL Planhuset AS Drangedalsveien

4 REGULERI NGSPLAN DETALJREGULERI NG TH. KI TTE LSE NSKVARTALE T gnr 32 og bnr 2,86,87,88,89,3 30,332 og 336 I KOM MUNE Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør

5 1Bakgrunn 3 2 Planstatus 3 3 Beskrivelse av planområdet Beliggenhet 3.2 Bebyggelse 3.3 Gateløp og trafikkforhold 3.4 Uteoppholdsarealer 4.Eiendomsforhold 6 5 Planprosess og medvirkning Oppstartsmøte 5.2 Varsling 5.3 Tilskrevne myndigheter og naboer 6. Innkomne innspill ved varsel om reguleringsendring Statens vegvesen 6.2 Telemark fylkeskommune 6.3 Fylkesmannen i Telemark 6.4 Miljørettet helsevern i Grenland 6.5 Ola Strand 6.6 Karen Selmer Paulsen 6.7 Harald og Ann Mari Meidel 7. Beskrivelse av planforslaget Plannavn og formål 7.2 Planforslag 8. Konsekvenser av planforslaget Planfaglige vurderinger Overordnet plan Landskap / fjernvirkning Naturgrunnlag Lokalisering Fortetting Estetikk 8.2 Miljøvernfaglige vurderinger Vann, avløp og renovasjon Forurensning ENØ K 8.3 Kulturlandskap og kulturminner Automatisk fredede kulturminner Nyere tids kulturminner 8.4 Samfunnssikkerhet risiko og sårbarhet Radon Brann 8.5 Barn/unge-, funksjonshemmede- og eldres interesser Tilgjengelighet Leke- og oppholdsarealer 8.6 Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet Trafikkforhold Trafikksikkerhet 9. Planfaglig utdyping av løsningene og endringene i forslaget 16 Planhuset as, Drangedalsv.1, 3750 Drangedal, Tlf: / e-post: 2

6 1. Bakgrunn Th. Kittelsenskvartalet ligger sentralt i Kragerøs bykjerne, mellom Torvet i nord og Th. Kittelsens plass i sør. Innenfor kvartalet er bygningsmassen oppdelt i en rekke bygninger og det er flere grunneiere innenfor planområdet. Flere av grunneierne ønsker å gå sammen og utvikle området i fellesskap, der eiendomsgrensene blir underordnet og målet er felles. Mot vest og Th. Kittelsens vei er det i dag revet to bygg, gnr 32 og bnr 330 og 336, disse bygningene var i dårlig forfatning og ikke mulig å restaurere. Bygningene skal bygges opp igjen, men da med en underetasje. Nivået på underetasjen vil ligge i liv med forretningene i Storgata og bli supplerende areal for eksisterende næringslokaler. Det er Jan Abrahamsen og Knut Bakke som er arkitekter for prosjektet. Før en rammetillatelse kan finne sted, har kommunen fremmet krav om utarbeidelse av en detaljregulering. Planhuset har blitt engasjert av grunneierne om å stå for utarbeidelsen av reguleringsarbeidet. Når planen ble varslet ble navnet Schaaningkvartalet brukt, grunneierne mener dette ikke er det riktige navnet på kvartalet og ønsker å bruk Th. Kittelsenskvartalet. 2. Planstatus Gjeldende plan for planområdet er kommuneplan for Kragerø kommune og kommunedelplan for Kragerø sentrum. Kommunedelplanen legger vekt på vern og utvikling av sentrumsområdet og Th. Kittelsenskvartalet ligger inne som nåværende sentrumsformål S9. Planhuset as, Drangedalsv.1, 3750 Drangedal, Tlf: / e-post: 3

7 I kommunedelplanen er deler av sentrum markert som fare for områdebrann og flom. Planområdet ligger innenfor arealet for områdebrann, markert med rødt på kartet. I kommunedelplanen er deler av sentrum markert som bevaring av kulturmiljø og båndlegging etter lov om kulturminner. Deler av planområdet ligger innenfor området for bevaring av kulturmiljø. Skilt og reklame Kommunen har omfattende skiltvedtekter som skal følges. Leke og oppholdsareal I bestemmelsene til Sentrumsplanen ligger det føringer på størrelse og type lekeplass som skal etableres ut i fra antall boliger. Parkering Krav til parkeringsplasser skal følge parkeringsvedtekter for Kragerø kommune. 3. Beskrivelse av planområdet 3.1 Beliggenhet Planområdet ligger i Kragerø sentrum og er en del av den gamle bykjernen. Kvartalets nord-fasade danner en vegg i byens torv og vestfasaden følger deler av Storgatas gateløp. Mot sør ligger TH. Kittelsens plass og i øst henvender kvartalet seg mot boligbebyggelse. 3.2 Bebyggelsen Bebyggelsen i planområdet er et utsnitt av typisk Kragerø bebyggelse, her finnes både trehus og murhus, forskjellige takformer, høyder og farger. Selv om hvert hus har sin egen identitet danner de en Planhuset as, Drangedalsv.1, 3750 Drangedal, Tlf: / e-post: 4

8 sjarmerende helhet og det er dette mangfoldet som gir Kragerø sentrum sin særegenhet. Under er et oppriss av kvartalet sett fra Storgata, tegningen er laget av arkitekt Knut U. Bakke Foto hentet fra Google streetview Torvet Storgata mot sør TH. Kittelsensplass Storgata mot nord 3.3 Gateløp og trafikkforhold Gatene i Kragerø sentrum snor seg rundt bygningene og er lite egnet for stor biltrafikk. I dag er Storgata enveiskjørt kjøreveg, men på lørdager og noen timer pr. dag i sommerhalvåret blir gata praktisert som gågate. Deler av Th. Kittelsens vei, frem til trafo stasjonen, er kjøreveg. Torvet, Th. Kittelsens plass og gatestubben mellom trafostasjonen og th. Kittelsens plass er bilfritt. Det er ikke parkeringsarealer innenfor kvartalet. 3.4 Uteoppholdsarealer Th. Kittelsenskvartalet ligger midt i bykjernen og uteoppholdsarealene er begrenset innenfor kvartalet, men området grenser til offentlige arealer, slik som Torvet i nord og Th. Kittelsens plass i sør. I kort avstand til reguleringsområdet ligger Gunnarsholmen som er et friområde med bademuligheter og Gamle jernbanetorvet hvor det er lekearealer. I tillegg er det planer om lekeplass på den gamle badetomta, som ligger vest for kvartalet. Planhuset as, Drangedalsv.1, 3750 Drangedal, Tlf: / e-post: 5

9 4. Eiendomsforhold Innenfor planområdet er det flere grunneiere: Gnr / bnr Nummer Eier 32/86 Nr. 7A og 7B «Borge» Carl Terje Borge 32/87 Nr. 9 Anne Marie Krogsrud 32/88 Nr. 13 «Schaanning» Pia Grepp og Torgeir Johannessen Storgata 13 Kragerø AS 32/89 Nr. 15 «Chic» Torleif Kile`n 32/330 Nr. 4 Storgata 13 Kragerø AS 32/332 Nr. 11 «Carlsen» Storgata 11 AS 32/336 Nr. 2 Storgata 11 AS Storgata 13 Kragerø AS eies av Lars Kjendal, Carl Terje Borge, Harald Carlsen og Bjørn Andersen 5. Planprosess og medvirkning 5.1 Oppstartsmøte Oppstartsmøte ble avholdt i Kragerø kommune Deltakere var Knut Bakke, Harald Carlsen, Tyke Tveit og Grethe Haustveit som forslagstiller og fra kommunen deltok Åsulv Sveinung Aas og Lars Hangaas. 5.2 Varsling Varsel om igangsetting av arbeide med detaljreguleringen er annonsert i KV, på Kragerø kommune og Planhuset sine hjemmesider. Frist for synspunkter : 5.3 Følgene er tilskrevet med informasjon om oppstart av reguleringsarbeidet: Statlige / fylkeskommunale høringsinstanser Fylkesmannen i Telemark o Telemark Fylkeskommune Statens vegvesen, Region sø r Firmapost- Fortidsminneforeningen avd. Telemark Postboks Skien Miljøretta helsevern i Grenl and Postboks Porsgrunn Kragerø kommune Kragerø Bys Venner v/aase Lotsberg Parkveien Kragerø Visitt Kragerø v/ Hege Lier Vestheiveien Kragerø Kragerø Gårdeierforening v/bjørn Andersen Tallakshavnveien Kragerø Eierne innenfor Schaanningkvartale 32/86 Carl Terje Borge Konventveien Oslo 32/87 Anne Marie Krogsrud Hestehagen 6D 3770 Kragerø 32/88 Pia Grepp og Torgeir Johannessen Ole Vigs gate Oslo Storgata 13 Kragerø AS Yt re Strandvei Kragerø 32/89 Torleif Kilen Lovisenbergveien 21 A 3770 Kragerø 32/330 Storgata 13 Kragerø AS Ytre Strandvei Kragerø 32/366 Storgata 11 AS Postboks Kragerø Naboer rundt Schaanningkvartalet 32/90 Gundersen Lalla AS Saturnvegen Porsgrunn 32/331 Borgny og Olav Lindestad Revesnaret Helle 32/1 6,333 Brubakken BR Eiendomsselskap AN S Kragerøv Kragerø 32/1 5 Straco AS Bruksarbeiderveien Kragerø Planhuset as, Drangedalsv.1, 3750 Drangedal, Tlf: / e-post: 6

10 Ola Strand Bruksarbeiderveien Kragerø Kystbo Kragerø AS Storgata Kragerø 32/27,332 Harald Carlsen Store ringvei Kragerø 32/77 Frk Henriette Homanns legat Lovisenbergveien Kragerø 32/78 Karen Selmer Paulsen Th. Kittelsens vei Kragerø 32/79 m/fl. Kragerø kommune Pb Kragerø 32/80 Ann Mari Solvang Meidel c/o Tusvik Trollåsen Kruttmølleveien 21 32/85 Gerd Gofjeld Edvard Munchsvei Kragerø Randi Gofjeld Seljeholtet 17 A 1344 Haslum 32/396 Kragerø Energi AS Bråteveien Kragerø Merknader til 32/1 5 eier Kystbo Kragerø AS, av talen er ikke tinglyst enda, signert Innkomne innspill ved varsel om reguleringsendring 6.1 Uttalelse fra Statens vegvesen, datert , undertegnet av Eivind Gurholt og Maria Westrum Solem. Statens vegvesen har ingen merknader til planarbeidet. 6.2 Uttalelse fra Telemark fylkeskommune, date rt Saksbehandlere på planen er Torbjørn Landmark, Lise Loktu og Eystein M. Andersen. Forholdet til automatisk ferda kulturminner Telemark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner som kommer i konflikt med reguleringsforslaget og de vurderer det som mindre sannsynlig at kulturminner er bevart i planområdet. Men det gjøres likevel oppmerksom på meldeplikten og at den innarbeides i fellesbestemmelsene i reguleringsplanen. Kommentar: I reguleringsbestemmelsene er det lagt inn fylkeskommunens anbefalte tekst angående meldeplikten. Nyere tids kulturminner Fylkeskommunen minner om at planområdet ligger innenfor NB! - området i Kragerø, og berører derfor nasjonale kulturminneinteresser. Konsekvenser for kulturminneverdiene må synliggjøres og vurderes som en del av planprosessen. Fylkeskommunen henviser til deres innspill til kommuneplanen for Kragerø. Hele planområdet må få hensynssone C og det anbefales å utforme en formålsbestemmelse for hensynssonen. Alle tiltak som planen åpner for må være tilpasset bygningsmiljøet i og rundt planområdet, både hva gjelder bevaring av bygninger og bystrukturer, volum, høyder, materialer og utforming. Kulturminne, -miljø og landskapsverdier som kan påvirkes av tiltak, både visuelt og fysisk skal sikres og fanges opp av generelle bestemmelser og/eller bestemmelser knyttet til hensynssonen. Bevaringsverdige bygninger skal reguleres til bevaring med tykk strek i plankartet og bestemmelser. Kommentar: Bevaringsverdige bygninger er regulert til bevaring kulturmiljø i plankartet og det følger bestemmelser med hensynssonen som skal sikre den nasjonale kulturminneinteressen. Andre innspill Brevet påpeker at utredningsteama som er nevnt i oppstartsmøtet (universell utforming og trafikksikkerhet) er et godt utgangspunkt for den videre planprosess. Ellers har Telemark fylkeskommune ingen innvendinger mot at reguleringsarbeidet igangsettes, men presiserer at det må tas tilstrekkelig hensyn til kulturminneverdiene i planområdet. 6.3 Merknader fra Fylkesmannen i Telemark, datert Brevet er godkjent elektronisk av Hans Bakke og Simen Storøy Barn og unge Fylkesmannen forventer at det tas hensyn til barn og unges interesser i planleggingen, og påpeker at leke- og oppholdsarealene må være trygge for barn i ulike aldersgrupper og stimulere til motorisk utvikling gjennom lek. Fylkesmannen viser til retningslinjene for barn og unge, som understreker at arealer for barn skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og andre helsefarer. Kommentar: Barnefamilier er ikke den største målgruppen for leilighetene som planlegges i Th. Kittelsenskvartalet. Planhuset as, Drangedalsv.1, 3750 Drangedal, Tlf: / e-post: 7

11 Men skulle en familie med barn bosette seg her vil de ha en privat uteplass og et fellesareal innenfor kvadratet. Viser ellers til punkt 3.4 Beskrivelse av planområdet, uteoppholdsarealer og Leke- og oppholdsarealer. Universell utforming Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og krav til det enkelte byggetiltak. Fylkeskommunen forventer at det tas hensyn til alle brukergrupper og ferdsel og adkomster blir enkles mulig. Kommentar: Nye tiltak i planområdet ønsker å ta hensyn til alle brukergrupper i sin prosjektering, det er imidlertid vanskelig å imøtekomme alle i et området som har vokst frem over tid og plassen er begrenset. Prinsippet om UU ligger til grunn for næringslokalene og fellesområder. Alternativ energi Fylkesmannen oppfordrer til at energitilførselen basert på fjellvarme vurderes og at ny bebyggelse får en lavenergiprofil. Kommentar: Det er lagt inn i reguleringsbestemmelsene at nye tiltak skal tilrettelegges for bruk av vannbåren varme. Samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen minner om kravet til risiko- og sårbarhetsanalyse som gjelder for alle planer for utbygging etter plan- og bygningsloven. Jf Analysen skal som et minimum inneholde konkrete vurderinger av de faremomenter som må være i planarealet. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone. Jf og Kommentar: ROS analyse er utarbeidet for planen og ligger som vedlegg. 6.4 Merknader fra Miljørettet helsevern i Grenla nd, datert og godk jent elektronisk av Katrine Kværne Støy og støv Bygge og anleggsperioden kan medføre belastninger for omgivelsene i form av støy og støv. Kap. 4 i T- 1442/2012, retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet, inneholder anbefalte grenseverdier for støy i bygge- og anleggsperioden. Miljørettet helsevern anbefaler at disse grenseverdiene legges inn i reguleringsbestemmelsene. Ved støyende aktivitet bør nærmeste nabo varsles skriftlig på forhånd. Støv og annen forurensning til omgivelsene bør begrenses, og ved behov bør avbøtende tiltak iverksettes. Kommentar: Det er lagt inn i bestemmelsene at Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy skal følges Blandede formål (næring og bolig) Forskrift om miljørettet helsevern har som overordnet krav at virksomheter skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte. Miljørettet helsevern i Grenland har erfaring med bruk av blandet formål kan gi ulemper for beboerne, spesielt støy (varelevering, tomgangskjøring, vifter mm), luftforurensning (tomgangskjøring, røyking) og lukt (matproduksjon, røyking, kompost). Dersom kombinert formål benyttes anbefales det at planen stiller krav til hvilke virksomhet som kan etableres. Og det bør ikke tillates virksomheter som kommer i konflikt med boligformålet med tanke på støy, forurensning og trafikksikkerhet. Kommentar: Næringslokalene som er i kvartalet i dag er forretninger og kontor, grunneierne ser for seg at dette også er mest aktuelt i fremtiden. Et bakeriutsalg/kafe kan være et alternativ, men det vil aldri være produksjonslokaler innenfor planområdet. 6.5 Innspill fra Ola Strand, e-post datert Strand informerer at ny eier av Storgata 14 er fra Kystbo AS ved Hanne Riser, Kystbokhandelen i Kragerø. Kommentar: På det tidspunktet ( ) adresselisten ble oversendt fra Kragerø kommunen var ikke avtalen tinglyst enda, derfor står eiendommen oppført med flere eiere. Planhuset as, Drangedalsv.1, 3750 Drangedal, Tlf: / e-post: 8

12 6.6 Merknader fra Karen Selmer Paulsen, datert Karen S Paulsen er bekymret for høyden på de nye bygningene mot Th. Kittelsens vei og refererer til ideskisser nr. 01 og datert Her er nye bygninger tegnet høyere enn de som er / skal bli revet. Paulsen påpeker videre at trekledningen og de klassiske vinduene som tegningen viser harmonerer med stilen i området. Hun er derimot skeptisk til mellombygget som har en annen fasade utforming. Paulsen håper prosjektet innbyr til samarbeid for å heve standarden i området, og ikke har negativ påvirkning på naboer, eller forringe byens særpreg. 6.7 Merknader fra Harald og Ann Mari Meidel, datert Meidel synes det er vanskelig å gi innspill til en plan som ikke foreligger og ønsker å se planen før de uttaler seg. De registrer at rivningsarbeidet allerede er i gang og ønsker å meddele, nok en gang, bekymring for at ny bebyggelse blir bygget høyere enn de bygg som opprinnelig var der. Meidel henviser også til en epost som tidligere er sendt til kommunen, der de henviser til lovverket som sier at rivning ikke er tillatt uten at en gjenoppbygningsplan foreligger. Og at en reguleringsplan må foreligge før større bygge og anleggstiltak settes i gang. Meidel minner om kravet om uttalelses rett i en slik sak som påvirker deres nærmiljø. Kommenterer samlet for innspill fra Selmer Paulsen og Meidel: Viser til punkt der høydene er beskrevet og illustrert. Det er lagt inn i rekkefølge bestemmelsene til planen at det skal foreligge dokumentasjon på tiltakets fjernvirkning og utsikten for naboene i vest, der ny bebyggelse sees i sammenheng med bygningene rundt. Planen legges ut på høring og da er det muligheter for innspill før planen vedtas. 7. Beskrivelse av planforslaget ved reguleringsendring 7.1 Plannavn og formål Plannavn: Detaljregulering for Th. Kittelsenskvartalet Planforslaget består av: Plankart i format A3, målestokk 1:200, datert Reguleringsbestemmelser, datert Hensikten med reguleringsplanen: Planen legger til rette for å utvide eksisterende næringslokaler og å etablere leiligheter. Del elementer i planforslaget: 12-5 Bebyggelse og anlegg 1024,0 daa Kombinert bebyggelse og anleggsformål 108,0 daa. Bolig/forretning/kontor 915,0 daa 16-6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 63,0 daa Torg 63,0 daa Hensynssoner 907,0 daa Samlet areal daa Planhuset as, Drangedalsv.1, 3750 Drangedal, Tlf: / e-post: 9

13 7.2 Planforslag Under følger en beskrivelse av intensjonen med planforslaget skrevet av arkitekt Jan Abrahamsen, og en illustrasjon: Kvartalet mellom Torvet, Th. Kittelsens plass, Storgata og Th. Kittelsens vei er under planlegging for et nytt handelshus midt i Kragerø sentrum. Bygningene langs Storgata har nylig gjennomgått omfattende utbedringer med sikte på et fremtidig handelshus. Chic-gården i Storgata 15 ble i årene restaurert og ombygget med bl.a. byens første og eneste rulletrapp og er årsaken til at handelshuset nå endelig er under planlegging. To av bygningene mot Th. Kittelsens vei - nr. 2 og 4 - var i så dårlig forfatning at de måtte rives, men vil bli erstattet på samme sted som en integrert del av det totale området. Bakgården mellom Storgata og Th. Kittelsens vei var likeledes svært forfallen og trengte absolutt en opprydding og oppgradering. I forbindelse med rivningen av bygningene i Th. Kittelsens vei åpnet det seg en mulighet til å komme inn i bakgården og få ryddet opp og planere rommet i samme nivå som bygningenes 1. etasje mot Storgata. Over dette arealet bygges et «lokk» hvorpå de to nye erstatningsbyggene mot Th. Kittelsens vei blir reetablert. Under lokket oppstår et stort bakgårdslokale som forretningene mot Torvet, Storgata og Th. Kittelsens plass får tilgang til. Dette vil kunne gi et samlet butikkareal på ca m2 i grunnplan. På denne måten kan man bevege seg innendørs mellom Torvet og Th. Kittelsens plass med adkomst til Storgata gjennom forretningene. Oppå lokket gjenoppbygges Th. Kittelsens vei 2 og 4 men i noe annerledes utgave. Nr. 2 blir ca. 1,5 meter høyere enn tidligere mens nr. 4 blir ca. 1,5 meter lavere. Begge bygningene vil inneholde til sammen fire leiligheter med arealer mellom 65 m2 til 120 m2 med felles avskjermet bakgård. Planhuset as, Drangedalsv.1, 3750 Drangedal, Tlf: / e-post: 10

14 Terje Borge, grunneier av Storgata 7A, 32/2, ønsker å bygge en balkong til leiligheten i byggets 3.etasje. Arkitekt Knut U. Bakke har utarbeidet flere alternativer på balkongløsninger, og disse er diskutert i et møte med kommunen. Kommunens tilbakemeldinger er tatt til etterretning og balkongen er lagt på byggets sør fasade, over taket på 32/366, illustrert på tegningen under. I den forbindelse gjøres et eksisterende vindu om til balkongdør. Borge ønsker også å benytte byggets loft som tilleggsarealer til leiligheten i 3. etasje. 8. Konsekvenser av planforslaget 8.1 Planfaglige vurderinger Overordnet plan Gjeldende plan for området er kommuneplan for Kragerø kommune og kommunedelplan for Kragerø sentrum. I overordnede planer er planområdet vist som nåværende sentrumsformål. Både kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Kragerø sentrum er under revisjon, men dette vil ikke påvirke planen, formålet i planområdet forblir uendret. Planforslaget vil være i tråd med kommunens planer for området Fjernvirkning Planhuset as, Drangedalsv.1, 3750 Drangedal, Tlf: / e-post: 11

15 Planen legger opp til små endringer i dagens kvartal og bebyggelsen mot Torvet, Storgata og Th. Kittelsens plass forblir uendret. To bygg mot Th. Kittelsens vei er revet og skal erstattes med nye bygg som harmonerer med den eksisterende bebyggelsen. Den nye bebyggelsen som er planlagt vil være en forskjønning av området og en finere utsikt for naboene i vest enn den eksisterende bebyggelsen som nå er revet. Tårnbygget (grått bygg i bakkant) sitt erstatningsbygg vil være noe lavere enn originalen. De største endringene i kvartalet blir under bakkeplan og ikke synlig for omgivelsene. Planforslaget vurderes til ikke å ha dominerende eller negative virkninger på omgivelsene Naturgrunnlag Så godt som hele planområdet er allerede bebygd område og mesteparten av bebyggelsen forblir uendret. Siden Th. Kittelsens gate ligger ca. en etasjehøyde høyere enn Storgata og bebyggelsen i 32/366 og 32/330 har gulvnivå på 1.etg som matcher 2.etg for resterende bebyggelse. Har man sett potensialet av å utnytte kvartalet bedre. Både «Tårnbygningen» 32/330 og 32/366 var fundamentert på fjell. Fjellet skal sprenges bort for å komme ned på nivået til næringslokalene i 1.etasje mot Storgata. Bakgårdområdet får et lokk som gulv med næringslokaler under. Siden arealet allerede er et bebygd området vurderes planforslaget til ikke å ha konsekvenser for naturgrunnlaget Lokalisering Planområdet ligger sentralt plassert i forhold til service og tjenestetilbud, samt arbeidsplasser. Det er gangavstand til skole, sfo og barnehage. Det er også kort avstand til busstasjon som har forbindelse både til nærområdene og videre til Oslo og Kristiansand Fortetting I omtalen av sentrumsplanen kan man lese at en måte å utvikle Kragerø sentrum på er sammenbygging av bygårder. Et utdrag fra Sentrumsplanen datert : «Byens forretningsgårder ligger tett side om side langs byens gater. De er ofte små og har begrensede forretningsarealer. I svært mange tilfeller vil det være mulig å åpne interne passasjer mellom bygningen slik at man kan bevege seg innendørs fra butikk til butikk om man ønsker. Mange steder er det også mulig å ta i bruk bakgårdene til hyggelige fellesområder eller bygge de inn til forretningslokaler noen steder i flere etasjer. Mulighetene finnes, og det kan på denne måte være med til å utvide sentrum med mer spennende og fleksible forretningsenheter som knyttes sammen internt.» Planene som foreligger for Th. Kittelsenskvartalet vil være i tråd med de planer som man ønsker for utviklingen av Kragerø sentrum. Planhuset as, Drangedalsv.1, 3750 Drangedal, Tlf: / e-post: 12

16 8.1.6 Estetikk Bebyggelsen innenfor kvartalet skal forbli uendret, med unntak at to bygg. Mønehøydene på disse byggene var C+19.86m på Tårnbygget i nr. 4 32/330 og C+15.05m for bygget i nr. 2 32/366. Den nye mønehøyden er vist på illustrasjonen med rødt. Nybygget i nr. 4 er lavere enn den eksisterende. Det eksisterende bygget i nr. 2 hadde en forholdsvis lav mønehøyde og for å utnytte denne tomten noe bedre er mønehøyden øket med 1,45m. Selv om mønelinjen er endret noe i forhold til opprinnelig oppriss vurderes planforslaget til ikke å ha negative virkninger på omgivelsene. 8.2 Miljøvernfaglige vurderinger Vann, avløp og renovasjon Ny bebyggelse skal koble seg på den eksisterende kommunale infrastrukturen for vann og avløp. Rør er lagt frem til tomt 32/330 og 32/366 og er klare for tilkobling når bebyggelsen er på plass. Avfallsløsning som må på plass gjelder for Storgata 11 (2. og 3.etg), Storgata 13 (2. og 3. etg), Th.Kittelsens vei 2 (2. og 3.etg) og Th. Kittelsens vei 4 (2. og 3.etg). Øst for planområdet, på kommunal grunn, ved trafostasjonen er det i dag arealer som benyttes til avfallsdunker. Dersom det her er arealer nok til flere dunker vil dette være en god løsning med tanke på henting. Alternativ løsning er å avsette et område i bakgården til restavfall og matavfall. Dette kan hentes av renovatør som får kode til inngangsdøren mellom Th. Kittelsens vei 2 og 4. Det har vært dialog med grunneierne og Stefan Baugstø i Norsk Gjenvinding, han kjenner området og mener dette lar seg gjøre da de bruker små biler til å hente avfall i dette området. Adam Sulimann og Ingunn Kratt fra Kragerø kommune har vært på befaring på stedet og de aksepterer den løsningen som er avtalt med Stefan Baugstø i Norsk Gjenvinding. Tiltaket vurderes som gjennomførbart etter kommunens retningslinjer for vann, avløp og renovasjon Forurensning Trafikken i Kragerø sentrum er liten og farten er lav, men trafikk i forhold til varelevering kan medføre tomgangskjøring. Planforslaget vil ikke medføre vesentlig økt forurensning i forhold til trafikken, da det ikke er nye tiltak planen legger opp til, men en utvidelse av eksisterende virksomheter. Planforslaget vurderes til ikke å påvirke forurensningen vesentlig ENØK Fylkesmannen i Telemark og kommunen ønsker at det innarbeides et krav om tilrettelegging for bruk av vannbåren varme. Planhuset as, Drangedalsv.1, 3750 Drangedal, Tlf: / e-post: 13

17 Planforslaget imøtekommer ønske angående energiløsninger og det er lagt inn i reguleringsbestemmelsene at nye tiltak skal tilrettelegges for bruk av vannbåren varme. 8.3 Kulturlandskap og kulturminner Automatisk fredede kulturminner Telemark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk fredede kulturminner i planområdet og vurderer det som lite sannsynlig at ikke kjente kulturminner vil dukke opp. De gjør likevel oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven 8 andre legg og ønsker at dette innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Følgende anbefalt tekst er lagt inn i bestemmelsene: «Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne, skal Telemark fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig- og senest innen 3 uker- om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan forlenges når særlig grunner tilsier det (jf. Kulturminneloven 8 andre ledd)» Nyere tids kulturminner Planområdet ligger inne på Riksantikvarens NB! -register. NB! -registeret er en liste over bymiljøer i Norge som har nasjonal kulturhistorisk verneinteresse. Riksantikvaren skriver på sine hjemmesider: «De historiske byene og tettstedene opplever nå et omfattende utviklingspress som følge av den sterke urbaniseringen som preger dagens samfunnsutvikling. NB! -registeret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Det innebærer ikke formelt vern at et kulturmiljø er med i NB! -registeret, men det gir et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner. Det kan heller ikke utelukkes at noen NB! -områder bør fredes eller at det finnes objekter i disse som på sikt kan vise seg å måtte sikres etter kulturminneloven.» Planforslaget vurderes til å være i samsvar Telemark fylkeskommunes anbefalinger. På kartutsnittet vises området i Kragerø sentrum som ligger inne på Riksantikvarens NB! -register. Det påpekes at Kragerø sentrum er et typisk eksempel på en selvgrodd by der terrenget har vært sterkt formende. Sentrumsplanen vektlegger byens særpreg og understreker at dette særpreget skal opprettholdes ved nye tiltak, samt ved utbedring av eksisterende bygningsmasse. I reguleringsbestemmelsene er det satt krav til bl. a. materialer, proporsjoner og detaljering der målet er å ivareta dagens identitet. Planforslaget vurderes til å være i samsvar med nasjonal kulturhistorisk verneinteresse. Planhuset as, Drangedalsv.1, 3750 Drangedal, Tlf: / e-post: 14

18 8.4 Samfunnssikkerhet risiko og sårbarhet Radon Det er ikke foretatt måling av radon i området. På nye bygningsmessige tiltak må radonsperre eller andre tiltak i henhold til Byggforsk. sine detaljer (NBI ) gjennomføres. Krav om radontiltak er hjemlet i gjeldende forskrift og er derfor ikke tatt med i bestemmelsene Brann Bebyggelsen i Kragerø sentrum ligger tett og en brann kan forårsake store ødeleggelser. Kommunen har retningslinjer for brannvern og brannsikkerhet som planen må følge. Kommunens krav om tørrsprinkling og direktetilkobling mot alarmsentralen ligger inne i bestemmelsene. 8.5 Barn/unge-, funksjonshemmede- og eldres interesser Tilgjengelighet Innenfor kvartalet rives to bygg som skal erstattes og fylles med bl. annet bolig. En leilighet med universell tilgjengelighet er mer plasskrevende enn en leilighet uten krav. Grunnflaten på nybyggene er begrenset og her vil det være vanskelig å tilfredsstille UU. Prinsippet om universell utforming ligger derimot til grunn for planlegging av næringslokaler og fellesarealer Leke- og oppholdsarealer I dag er det 6 leiligheter og 1 hybel innenfor planområdet, og det planlegges å øke med ytterligere 4 leiligheter. Kommunens krav til leke- og oppholdsareal: I bestemmelsene for Sentrumsplanen 2013 står det derimot at: «Kragerø kommune kan vurdere om annet offentlig areal tilrettelagt for barn i nærområdet slik som torg og uteoppholdsareal i tilknytning til annen privat tjenesteyting mv. kan inngå i beregningen av arealbehovet for lekeplasser i sentrum.» Dette vil være gjeldende for planområdet, da den høye utnyttelsen av kvartalet ikke gir rom for tilstrekkelig leke og oppholdsareal på egen tomt. Men alle leilighetene vil ha en privat uteplass, enten på balkong eller på dekket som etableres over næringsarealene, her vil det også være fellesareal for beboerne. Viser også til punkt 3.4 beskrivelse av planområdet, uteoppholdsarealer. Planhuset as, Drangedalsv.1, 3750 Drangedal, Tlf: / e-post: 15

19 8.6 Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet Trafikkforhold Kragerø sentrum er lite egnet for bilkjøring og kommunen ønsker på sikt å gjøre byen bilfritt og legge parkering i fjellet bak byens sentrum. Planforslaget vil ikke øke trafikkmengden vesentlig, da det ikke er areal til parkering innenfor kvartalet, parkeringen må løses på annet vis og beboerne må gå fra parkeringsplass til boligen, ev. kunder til forretningsarealene. Kommunens krav til parkeringsplasser: Av plasshensyn på egne tomter må frikjøpsordningen av parkeringsplasser benyttes her og planforslaget legger krav om frikjøpsordning inn i reguleringsbestemmelsene Trafikksikkerhet Kragerø sentrum er uoversiktlig og biler kan komme fort rundt et hjørne, fordelen på sin side, er at hastigheten aldri vil være høy når det smale, snirklete gateløpet skal følges. Ved å utvide forretningslokalene i kvartalet, økes kundeantallet, som igjen gir flere fotgjengere i gata. Byen tar i dag ansvar når kundemengden økes, Storgata stenges for gågate på lørdager og noen timer pr. dag i sommerhalvåret. I tillegg er Storgata enveiskjørt, noe som hjelper på trafikksikkerheten. Planhuset as, Drangedalsv.1, 3750 Drangedal, Tlf: / e-post: 16

20 Figuren over viser innganger i kvartalet, de oransje er eksisterende som skal beholdes, blå er eksisterende som skal fjernes og de rosa er nye. Fire innganger fjernes og kun to er nye. Den nye inngangen mot Storgata trekkes noe inn i forhold til trafikken i gata. Det er ikke registrert noen trafikkulykker i direkte nærhet til planområdet og Statens vegvesen hadde ingen merknader til oppstart av planarbeidet. Planforslaget vil ikke øke trafikkmengden vesentlig og det er ikke registrert trafikkulykker innenfor planområdet. Forslaget vurderes derfor til å ivareta kravet om sikkerhet. 9. Planfaglig utdyping av løsningene og endringene i forslaget Kartgrunnlaget har vært en utfordring i utførelsen av planen. Det er kun takflatene som ligger inne i kartet, og det har derfor vært vanskelig å finne eksakt kvadratmeter for tillatt bebygd areal. Siden bebyggelsen ligger så tett og nærheten til veien er så liten, er det ikke rom for å legge inn ekstra kvadratmeter. Planhuset har vært i dialog med kommunen og de har ingen innmålinger som viser vegglivet i kvartalet. Jan Abrahamsen og Knut Bakke som har tegnet de to nye byggene i kvartalet har gjort noen innmålinger i forbindelse med skisseprosjektet. Disse målingene er brukt som utgangspunkt for å bestemme tillatt bebygd areal. Innmålingene ser ut til å beskrive de faktiske forhold ganske riktig og kommunen har bekreftet at dette er tilstrekkelig for å bestemme maksimalt bebygd areal BYA. Kommunen har gitt innspill til reguleringsbestemmelsene underveis i prosessen. Disse innspillene er tatt hensyn til og de aktuelle bestemmelsene er justert etter kommunens ønsker. Det er imidlertid et punkter som ikke følger kommunens oppfordring, og dette gjelder hjørneeiendommen 7A 32/2 som ikke er lagt som hensynssone. Temaet har vært opp til diskusjon med grunneierne. I Sentrumsplanen er 25 spesialområder for bevaring innenfor sentrumsområdet nevnt, bl.a Torvet, der det spesifiseres i hermetegn at det gjelder fasadene mot Torvet. Fasaden mot nord er vurdert som ikke en fasade mot Torvet og er derfor ikke lagt inn i hensynssonen. Grunneiernes ønske om å utnytte kvartalet bedre er helt i tråd med kommunens ønske om fortetting i bykjernen. Ved å bygge en samlet underetasje for næring i hele kvartalet vil kundene kunne sirkulere mellom bygningene og forretningene dra nytte av hverandre. At grunneierne kan samarbeide om et felles mål er et godt forbilde for tilsvarende prosjekter i byen. Kragerø by har sine utfordringer i forhold til plass, her er mangel på arealer til leke-og opphold og parkering, i tillegg må bilen og myke trafikanter dele på arealene i de trange gatene. For å få den utviklingen man ønsker i Kragerø må man godta at noen temaer ikke lar seg gjennomføre helt optimalt, men i sum vil det planlagte prosjektet for Th. Kittelsenskvartalet være et løft for byen. Planhuset as, Drangedalsv.1, 3750 Drangedal, Tlf: / e-post: 17

21 REGULERINGSBESTEMMELSER 12.7 FOR TH.KITTELSENSK VARTALET I KOMMUNE GNR. 32 BNR. 86, 87, 88, 89, 330, 332 OG 366 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Pbl Bebyggelse og anlegg Bolig / forretning / kontor B/F/K 1 - B/F/K 8 Kombinert bebyggelse og anleggsformål Forr/gårdspl. Pbl Samferdsel og teknisk infrastruktur Torg 915,0 m2 108,0 m2 63,0 m2 Pbl 12-6 Hensynssoner Hensynssone C, bevaring av kulturmiljø. H570_1 Totalt areal som reguleres er 1087,0 m2 1.2 Hensikten med reguleringsplanen Planen legger til rette for å utvide eksisterende næringslokaler og å etablere leiligheter. 2 FELLES BESTEMMELSER 2.1 Rekkefølgekrav 1) Før rammetillatelse/igangsettingstillatelse for ny bebyggelse gis, skal det foreligge utomhusplan. Planen skal vise innganger/utganger, private uteplasser og renovasjonsløsning. 2) Før rammetillatelse/igangsettingstillatelse for ny bebyggelse gis, skal det foreligge dokumentasjon på tiltakets fjernvirkning, utsikten for naboer i vest, herunder oppriss av ny bebyggelse sett i sammenheng med nabobebyggelse. 3) Før det gis midlertidig brukstillatelse / ferdigattest til bygg B/F/K 7 og 8 skal parkeringsplasser, i henhold til Kragerø kommune sine vedtekter for parkering, være innbetalt. 2.2 Miljøforhold Grenseverdiene gitt i tabell 3 i miljødepartementets retningslinje av støy i arealplanleggingt-1442/2012 gjøres gjeldende for planen. 1

22 2.3 Automatisk freda kulturminner Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne, skal Telemark fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig- og senest innen 3 uker- om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan forlenges når særlig grunner tilsier det (jf. Kulturminneloven 8 andre ledd). 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Generelle bestemmelser for bebyggelse og anlegg 1) Nye tiltak i planområdet må følge kommunens retningslinjer for brannvern og brannsikkerhet med krav om tørrsprinkling og direkte tilkobling til alarmsentralen. Krav til utvendig brannsikring, inkl tiltak for å forebygge brannsmitte fra nabobebyggelse, skal prosjekteres som del av byggesaken. 2) Plassering og utforming av skilt og reklame skal være i henhold til kommunens skiltvedtekter. 3) For alle næringslokaler og fellesområder skal hensyn til universell utforming og tilgjengelighet for alle være en grunnleggende premiss for utforming. 4) I henhold til Kragerø kommune sine vedtekter gjelder følgende krav til parkering: 1,5 parkeringsplass pr. boligenhet 1,25 parkeringsplasser pr. hybel 1,5 parkeringsplass pr. 50m2 gulvflate for forretninger 1,0 parkeringsplass pr. 50m2 gulvflate for kontorer For nye tiltak må parkeringsplasser løses ved frikjøp eller dokumentasjon på tilfredsstillende godkjente parkeringsplasser i nærområdet. 5) Nye tiltak skal tilrettelegges for bruk av vannbåren varme 6) Leilighetene skal ha godkjent renovasjonsløsning innenfor kvartalet, eller annen godkjent tinglyst avtale. 7) Kotehøyder er basert på gjeldende kart for Kragerø kommune. 8) Det kan ikke inngås privatrettslige avtaler i strid med denne planen med bestemmelser. 3.2 Generelle bestemmelser for B/F/K 1-8 1) Hele området er regulert til hensynssone C, bevaring av kulturmiljø og punkt gjelder innenfor formålet 2) Eksisterende bebyggelse skal bevares og tillates ikke revet, rivningsforbudet gjelder 32/2, 32/86, 32/87, 32/332, 32/88, 32/89. 3) Ved utbedring og reparasjon av eksisterende bygningsmasse skal bygningens karakter, som proporsjoner, materialer og detaljer opprettholdes. Utskiftninger av vinduer, dører, kledning eller andre eksteriørdetaljer mot Torvet og Storgata skal gjøres på en måte som bevarer den opprinnelig byggestil. Det forutsettes at bestemmelsene i Sentrumsplanen 7.2 a-k følges 4) Ved eventuell brann eller annen totalskade gjelder punkt Bygningsrådet kan kreve at eksisterende bebyggelse og anlegg skal tilbakeføres til opprinnelig utseende ved rehabilitering, istandsetting eller etter skade. 5) Det skal ikke etableres boliger i gateplan mot Storgata, Torvet og Theodor Kittelsens plass 2

23 3.3 Bolig / forretning / kontor B/F/K 1 1) Det stilles følgende krav til utnyttelse; - maksimalt bebygd areal BYA: 60,0 m2 - maksimal mønehøyde, kote 21 - maksimal gesimshøyde, kote 17,5 2) Det kan bygges balkong på fasaden mot sør, balkongen skal godkjennes av bygningsrådet. 3) Det forutsettes at bestemmelsene i Sentrumsplanen 7.2 a-k følges. 3.4 Bolig / forretning / kontor B/F/K 2 1) Det stilles følgende krav til utnyttelse; - maksimalt bebygd areal BYA: 138,0 m2 - maksimal mønehøyde, kote 15,5 - maksimal gesimshøyde, kote 14,5 2) Det kan bygges tak over inngangspartiet i hjørnet mot Storgata og Torvet, taket skal godkjennes av bygningsrådet. 3.5 Bolig / forretning / kontor B/F/K 3 Det stilles følgende krav til utnyttelse; - maksimalt bebygd areal BYA: 30,0 m2 - maksimal mønehøyde, kote 13,5 - maksimal gesimshøyde, kote 11,0 3.6 Bolig / forretning / kontor B/F/K 4 1) Det stilles følgende krav til utnyttelse; - maksimalt bebygd areal BYA: 94,0 m2 - maksimal mønehøyde, kote 18,5 - maksimal gesimshøyde, kote 13,5 2) Det kan tillates å løfte deler av taket mot vest og etablere balkong inntil 7m2, maksimal gesimshøyde, kote 17,0. Balkongen skal godkjennes av bygningsrådet. 3.7 Bolig / forretning / kontor B/F/K 5 Det stilles følgende krav til utnyttelse; - maksimalt bebygd areal BYA: 175,0 m2 - maksimal mønehøyde, kote 17,5 - maksimal gesimshøyde, kote 12,0 3.8 Bolig / forretning / kontor B/F/K 6 Det stilles følgende krav til utnyttelse; - maksimalt bebygd areal BYA: 240,0 m2 - maksimal mønehøyde, kote 17,5 - maksimal gesimshøyde, kote 14,5 3.9 Bolig / forretning / kontor B/F/K 7 1) Området kan benyttes til næringslokaler og bolig 2) Det stilles følgende krav til utnyttelse; - maksimalt bebygd areal BYA: 74,0 m2 - maksimal mønehøyde, kote 18,5 - maksimal gesimshøyde, kote 17,0 3) Ny bebyggelsen skal gis en eksteriørutforming som harmonerer med den omkringliggende bebyggelses særtrekk. Det forutsettes at bestemmelsene i Sentrumsplanen 7.2 a-k følges 3

24 3.10 Bolig / forretning / kontor B/F/K 8 1) Området kan benyttes til næringslokaler og bolig 2) Det stilles følgende krav til utnyttelse; - maksimalt bebygd areal BYA: 74,0 m2 - maksimal mønehøyde, kote 16,5m - maksimal gesimshøyde, kote 14,5m 3) Ny bebyggelsen skal gis en eksteriørutforming som harmonerer med den omkringliggende bebyggelses særtrekk. Det forutsettes at bestemmelsene i Sentrumsplanen 7.2 a-k følges 3.11 Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål 1) Innenfor formålet kan det anlegges forretningslokaler og gårdsplass i forbindelse med boligene. 2) Innenfor formålet gårdsplass kan det anlegges private uteplasser og plasseres avfallsdunker. Adkomster til leiligheter i Storgata 7, 11 og 13 er fra gårdsplassen. 3) Det skal være fri rømningsvei ut mot Th. Kittelsensvei og i smauet mellom Storgata 13 og 15. 4) Det kan settes opp et felles bygg mellom BFK 7 og BFK 8 som skal være felles inngang til gårdsplassen og trapp til Th Kittelsens vei 2 og 4. Tillatt maksimalt areal BYA: 20,0 m2. Maksimal mønehøyde, kote 16,5m Samferdsel og tekniske infrastruktur Torg 4 HENSYNSSONER 4.1 Hensynsone C, bevaring av kulturmiljø 1) Bevaring av kulturhistoriske bygninger H570_1 2) Det er ikke tillatt med endring av utvendig fasade, før det foreligger forhåndsuttale fra Den regionale kulturminneforvaltning i Telemark fylkeskommune og godkjenning fra kommunen. 4

25 32\/333 a ta S torg B\/F\/K 2 B\/F\/K m² 34 m² 32\/87 B\/F\/K m² B\/F\/K m² 32\/332 Torg 13 m² Forr/gårdspl 32\/88 REGULERINGS OMRÅDE 32\/86 ls ens 32\/85 B\/F\/K 1 T h. K i tte 108 m² B\/F\/K 8 74 m² B\/F\/K 7 74 m² B\/F\/K m² 60 m² 32\/ m² 32\/2 32\/366 N= H570_1 32\/330 v ei 32\/79 32\/369 32\/396 Ø = \/78 32\/77.UDJHU NRPPXQH Reguleringsplan PBL U %HE\JJHOVHRJ DQOHJJ 32\/80 Kombinert bebyggelse og anleggsformål Bolig\/forretning\/kontor 1U 6DPIHUGVHOVDQOHJJ RJ teknisk infrastruktur Linjesymbol Torg +HQV\QVVRQHU Bevaring kulturmiljø RpGrense RpFormålGrense Regulert tomtegrense RpAngittHensynGrense Bebyggelse som inngår i planen Bebyggelse som forutsettes fjernet SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Revisjon DETALJREGULERINGFOR Th. Kittelsenskvartalet PLANID Hele omåde er regulert som bevaring kulturmiljø Kommunestyrets vedtak: Kartgrunnlag: Nordica as Ekvidistanse 1 m Kartmålestokk 1: m NORD SAK NR. DATO SIGN ov 2 gangsbehandlingi kommunen 32\/15 49 m² Torg Offentlig ettersynfra...til... 1 gangsbehandlingi kommunen Kunngjøring av oppstart av planarbeidet PLANEN UTARBEIDET AV: Planhuset arkitekt og rådgivende a.s ingeniør Tlf: Fax: E-post: Org.nr ov Tegn.nr. Dato Ark

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser.

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRAGERNES ATRIUM Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700 Drammen kommune. Detaljregulering Dato: 18.10.13, REV. 08.11.13 1. GENERELT 1-1. Området

Detaljer

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning 313 BYGGET Rjukan REGULERINGSBESTEMMELSER SIDE 1 AV 5

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning 313 BYGGET Rjukan REGULERINGSBESTEMMELSER SIDE 1 AV 5 Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning 313 BYGGET Rjukan REGULERINGSBESTEMMELSER SIDE 1 AV 5 TINN KOMMUNE PLANBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR 313-BYGGET RJUKAN Arkivsaknr:. PlanID: 2050

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser

Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. Oscar Torp Heimen detaljreguleringsplan Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan Bestemmelsene er datert: 11.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 28.03.2014 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR P.A. MUNCHS GATE NORD 51 OG 53 MED MER

REGULERINGSENDRING FOR P.A. MUNCHS GATE NORD 51 OG 53 MED MER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSENDRING FOR P.A. MUNCHS GATE NORD 51 OG 53 MED MER Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.05, 03.05.05, 05.09.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.03.05,

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune Asplan Viak AS avd. Skien Postboks 393 Sentrum 3701 SKIEN /Avdeling for areal og transport Vår dato 26.08.2015 Deres dato 2015-06- 30T00:00:00 Vår referanse 15/09109-2 Deres referanse Vår saksbehandler

Detaljer

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 23.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 23.01.2015 Siste revisjon plankart og bestemmelser:

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Arkivsak: 12/1322 DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Nasjonal planid: 1820 20120036 Dato for siste revisjon av bestemmelser: 28.02.13 Dato for godkjenning av kommunestyret:

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 11.03.2015 Plankartets dato: 05.01.2015 Godkjent: xx.xx.2015 Revidert dato:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankart: Dato for siste revisjon av reguleringsbestemmelser:

Dato for siste revisjon av plankart: Dato for siste revisjon av reguleringsbestemmelser: Drammen kommune Reguleringsbestemmelser for kvartalet begrenset av: ENGENE SCHWENCKEGATA NEDRE TORGGATE ERIK BØRRESENS ALLE Vedtatt av Drammen bystyre: xx.xx.xxxx Dato for siste revisjon av plankart: 30.03.2009

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

TEGNFORKLARING REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN N 6983000 E 436000 E 436100 E 436200 E 436300 N 6982900 N 6982900 N 6982800 N 6982800 N 6982700 N 6982700 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR STORGATA , LILLEHAMMER KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR STORGATA , LILLEHAMMER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Dato: 18.5.2017 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår saksbehandler:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

VARSEL: OPPSTART ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLESTIGEN BOLIGOMRÅDE, LENA, ØSTRE TOTEN KOMMUNE

VARSEL: OPPSTART ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLESTIGEN BOLIGOMRÅDE, LENA, ØSTRE TOTEN KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, Dato: 29.6.2016 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074200 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Datert: 23.01.2015 Sist revidert:

Detaljer

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL.

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Plan 2012002: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/9 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LIE MELLOM CORT ADELERS GATE OG OTTO BARNHOLDTS GATE

REGULERINGSPLAN FOR LIE MELLOM CORT ADELERS GATE OG OTTO BARNHOLDTS GATE Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR LIE MELLOM CORT ADELERS GATE OG OTTO BARNHOLDTS GATE 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 24.01.08 Plankart revidert 3.1.2012 GENERELT 1. Det planlagte området er

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Herøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er regulert til følgende formål:

Herøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er regulert til følgende formål: Herøy kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan benevnt detaljreguleringsplan for Skiftåsen, Herøy kommune. Nasjonal planid: 181850493 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: 15.08.16

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR. /BNR. 103/76 OG 103/53 I STRANDVEGEN, RÆLINGEN KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR. /BNR. 103/76 OG 103/53 I STRANDVEGEN, RÆLINGEN KOMMUNE Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner DATO: 17.06.2016 Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no Vår ref.: 12270

Detaljer

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for detaljvarehandel, plasskrevende handel og lager i eksisterende bygningsmasse.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for detaljvarehandel, plasskrevende handel og lager i eksisterende bygningsmasse. Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning 313-BYGGET Rjukan REGULERINGSBESTEMMELSER SIDE 1 AV 5 TINN KOMMUNE PLANBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR 313-BYGGET RJUKAN Arkivsaknr: 2016/1710 PlanID:

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD Dato for siste revisjon av plankartet: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

Melding om vedtak - mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID

Melding om vedtak - mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2017/2218 - Anne Marit Tønnesland L12 31.08.2017 37201/2017 Melding om vedtak

Detaljer

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Mottakere Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/341/21/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 371 99 562 13.01.2014 Kunngjøring - Reguleringsplan

Detaljer

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse.

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse. 1 Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN MELINGGARDEN. Arkivsaknr. Arkivkode Avdeling/Saksb Deres ref. Dato: KK/PLU/LG 4.6.2013 1 FORMÅL Planen legger til rette for utbygging

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE ASPLAN VIAK AS Reguleringsplan for del av Klyvejordet - sykehjem REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 10.10.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.10.2014

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SUND FISKEVÆR PLAN NR. 18591501 Dato:... 29.04.16 Dato for siste revisjon:... 21.12.16 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I I medhold

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24. februar 2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1.

Detaljer

Kvartalet Nedre Storgate - Amtmand Bloms gate - Nedre Torggate - Schwenckegata Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700

Kvartalet Nedre Storgate - Amtmand Bloms gate - Nedre Torggate - Schwenckegata Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700 Reguleringsplan/detaljregulering for BRAGERNES ATRIUM Kvartalet Nedre Storgate - Amtmand Bloms gate - Nedre Torggate - Schwenckegata Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700 Arkiv: 13/7980 14/343

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

SJØBADET BORETTSLAG REGULERINGSPLAN SJØBADET PLANBESKRIVELSE

SJØBADET BORETTSLAG REGULERINGSPLAN SJØBADET PLANBESKRIVELSE SJØBADET BORETTSLAG REGULERINGSPLAN SJØBADET PLANBESKRIVELSE 10.11.2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3 5 Grunnforhold...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID 02391602 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.05.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. PLANENS FORMÅL Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser 1 DETALJREGULERING Fv. 44, ny Flekkefjord bybru Flekkefjord kommune Planid: 10042014004 Forslagstiller: Statens vegvesen Region Sør Dato for siste revisjon: 24.04.2015 etter vedtak i SU 21.04.2015 Kommunestyrets

Detaljer

REGULERINGSENDRING GBN 330/2270, DEL AV BEBYGGELSESPLAN FOR LANGBRYGGENE, SKIEN KOMMUNE

REGULERINGSENDRING GBN 330/2270, DEL AV BEBYGGELSESPLAN FOR LANGBRYGGENE, SKIEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser tilhørende REGULERINGSENDRING GBN 330/2270, DEL AV BEBYGGELSESPLAN FOR LANGBRYGGENE, SKIEN KOMMUNE Dato: 20.12.2007 Rev dato: 14.04.2008, 23.03.2010, bystyret 29.04.2010. 1 Generelt

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer