Verdal kommune Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdal kommune Møteprotokoll"

Transkript

1 Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet 3. etasje, Herredshuset Dato: Tid: 09:00-13:25 Til stede: 8 representanter. Repr. Karl Bernhard Hoel møtte til behandinga av sak 35/10 (deltok ikke på befaringa). Til stede 9 representanter. Karl B. Hoel fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 38/10. Til stede 8 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Fortun Medlem FRP/H/KRF Knut Henrik Tveita Medlem AP/SP Ole Gunnar Hallager Nestleder AP/SP Marit Voll Skrove Leder AP/SP Karl Bernhard Hoel Medlem AP/SP Ove Morten Haugan Medlem AP/SP Anne Grete Valbekmo Medlem FRP/H/KRF Modulf Slapgård Medlem SV/V Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Janne Stenbakk Grande MEDL AP/SP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Kjetil Aarstad Janne Stenbakk Grande AP/SP Fra administrasjonen møtte: Navn Inger Marie Bakken Inger Storstad/Line T. Ertsås Stilling Kommunalsjef Kons./møtesekr. Sak 40/10 ble behandlet før sak 38/10.

2 SAKLISTE PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITEENS MØTE 13. APRIL 2010 Saksnr PS 32/10 PS 33/10 PS 34/10 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Referatsak Spillemidler til idrettsanlegg - forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling. Høringsuttalelse PS 35/ /18/32 Reguleringsplan Brygga 15 PS 36/ /19/236 - Europris Verdal - Johannes Bruns gate 10 - Søknad om midlertidig oppsetting av salgstelt ved hovedinngang PS 37/10 PS 38/10 PS 39/10 PS 40/10 PS 41/10 Planprogram til reguleringsplan for grusuttak Urvold (Mønnes vestre 1721/247/1) - forslag til vedtak Søknad om engangsuttak av fjell ved Oppem - ang sikring Sogngrensebekken Fartsgrensesone 30 km/t i Forbregd/Lein Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - spredt boligbebyggelse Andre saker

3 PS 32/10 Godkjenning av møteprotokoll Lederen fremmet følgende forslag til vedtak: Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 16. mars 2010 godkjennes. Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 16. mars godkjennes. PS 33/10 Referatsak Lederen fremmet følgende forslag til vedtak: Referatene tas til orientering. Referatene tas til orientering. PS 34/10 Spillemidler til idrettsanlegg - forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling. Høringsuttalelse Verdal kommune gir sin tilslutning til kriteriegruppas anbefaling om følgende kriterier for den fylkesvise fordeling av spillemidler til ordinære anlegg: Godkjent søknadssum vektes 50 % Antall innbyggere 6-19 år vektes 25 % Anleggsfordeling, beregnet etter ny modell vektes 25 % I tillegg bør det være et kriterium som tar hensyn til geografi og avstander mellom anlegg. PS 35/ /18/32 Reguleringsplan Brygga 15 Det ble foretatt befaring.

4 Ved alternativ votering mellom alternativ 1 og alternativ 2, ble alternativ 2 vedtatt med 6 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for alternativ 1. INNSTILLING: Reguleringsplan for Brygga 15, datert , sist rev , vedtas i hht. plan- og bygningslovens I henhold til vedtatt klima- og energiplan for Verdal kommune anmodes det om at det legges opp til vannbåren varme. Adkomstvegen Brygga forutsettes asfaltert i forbindelse med gjennomføring av planen. PS 36/ /19/236 - Europris Verdal - Johannes Bruns gate 10 - Søknad om midlertidig oppsetting av salgstelt ved hovedinngang 1. Som en prøveordning for sesongen 2010 er PUK positiv til at Europris, Verdal, får sette opp et salgstelt i sommermånedene mai august. 2. Størrelsen på teltet må ikke overskride 4 m x 8 m og teltet trekkes inn i hjørnet. 3. Tillatelsen gis under forutsetning av at det foreligger skriftlig positivt samtykke fra borettslagets styre og eier av Sprek Treningssenter. Administrasjonen kan utstede midlertidig godkjenning i hht. pbl. 86 når/hvis dette blir framlagt. 4. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. PS 37/10 Planprogram til reguleringsplan for grusuttak Urvold (Mønnes vestre 1721/247/1) - forslag til vedtak

5 Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (LOV nr 71) 4-1 fastsettes planprogram for reguleringsplan Urvold datert PS 38/10 Søknad om engangsuttak av fjell ved Oppem - ang sikring Sogngrensebekken Karl B. Hoel fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter. Åge Isaksen orienterte om saken. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til engangsuttak av fjell ved Oppem. Før uttaket settes i gang, må det lages en driftsplan som viser uttak og istandsetting av området. Planen skal godkjennes av kommunen. PS 39/10 Fartsgrensesone 30 km/t i Forbregd/Lein Åge Isaksen orienterte om saken. Med hjemmel i vegtrafikklovens 6, jfr. skiltforskriftenes 26, vedtas det særskilt fartsgrense 30 km/t på følgende veger i Forbregd/Lein boligfelt; Moholtvegen, Falkvegen, Ringlevegen, Måkevegen, Sisikvegen, Orrevegen, Rugdevegen, Hallemsåsen, Gjeilvolden, Tranevegen, Tiurvegen, Dalhaug, Andevegen, Grågåsvegen, Kattuglevegen, Hubroberget og Leinsmoen. Skiltingen gjennomføres ved bruk av skilt nr. 366/368 Fartsgrensesone/Slutt på fartsgrensesone slik det framgår av skiltplan dat Dette vedtak erstatter tidligere formannskapsvedtak nr. 362/91 om fartsgrensesone 30 km/t i Forbregd/Lein.

6 PS 40/10 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - spredt boligbebyggelse Saken ble behandlet før sak 38/10. Åge Isaksen gjennomgikk kartutsnitt som viser områder for spredt boligbebyggelse. SP v/marit Voll Skrove fremmet følgende endringsforslag: Pkt. 10 under kriterier som må innfris strykes. FRP v/knut Fortun fremmet følgende endringsforslag: Pkt 4 under kriterier som må innfris - Ordet dyrkbar strykes. Det ble først votert over forslaget fra SP som ble enstemmig vedtatt. Det ble så votert over forslaget fra FRP som ble enstemmig vedtatt. Det ble tilslutt votert over rådmannens forslag med vedtatt endringer som ble enstemmig vedtatt. Forslag som følger nedenfor legges til grunn som løsning av spredt boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel for Verdal kommune: Følgende områder innenfor LNFR-formålet disponeres for spredt boligbebyggelse. Totalt antall boliger gjelder for planperioden på 10 år: Område Antall boliger Vinne 10 Garnes 5 Sul 3 Leksdal 12 Leirådal 8 Vuku 7 Ulvilla 5 Helgådal 5 Kleppen 2 Vera 3 Totalt 60 Spredt boligbygging innenfor disse områdene skal bare tillates dersom følgende kriterier kan innfris: 1. Plassering av bebyggelsen må skje i samsvar med plan- og bygningslovens krav om sikkerhetsvurderinger. 2. Bebyggelsen må ikke plasseres i områder som har regional og nasjonal stor verdi for biologisk mangfold. 3. Kulturminner og kulturlandskap må ikke forringes. 4. Dyrka jord må ikke omdisponeres.

7 5. Det må kunne etableres godkjente løsninger for avkjørsel, vann og avløp. Godkjent løsning for avløp innenfor nedbørsfeltet for Leksdalsvatnet drikkevannskilde, er kun tilknytning til kommunalt avløpsanlegg. 6. Nye avkjørsler/veger skal ikke gå over dyrka jord. 7. Maksimal tomtestørrelse skal være 2 dekar. 8. Fradeling av tomter må ikke føre til driftsmessige eller miljømessige ulemper for landbruket. 9. Ved nybygging av 3 boliger eller flere som bygges samtidig og ligger naturlig sammen med avstand under 100 m, skal det utarbeides reguleringsplan. PS 41/10 Andre saker Torbjørn Sirum orienterte om: Lover/regler i forhold til antall toalett og krav til dusj i privat hybelbygg (reglement hybelbygg). Status Ravlo grustak. Åge Isaksen og Petter Bjartnes orienterte om status for Ravlo grustak. PUK fremmet følgende forslag: Plan- og utviklingskomiteen ber administrasjon legge fram sak til neste møte med tanke på videre drift ved Ravlo grustak. Boligfelt Lysthaugen. SP v/marit Voll Skrove fremmet følgende forslag: PUK ber administrasjonen utrede muligheten til utvidelse av boligfelt Lysthaugen. Juni-møtet. Starter utpå dagen. Sosialt samvær i Tromsdalen etterpå. Skoleutbygging Verdalsøra. Rammesøknad kommet til byggesak-kontoret. Åge Isaksen orienterte. PUK ber administrasjonen utrede muligheten til utvidelse av boligfelt Lysthaugen. Plan- og utviklingskomiteen ber administrasjon legge fram sak til neste møte med tanke på videre drift ved Ravlo grustak.

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Kverkild MEDL AP-V Bjørn Iversen ORDF AP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Kverkild MEDL AP-V Bjørn Iversen ORDF AP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 20:55. Til stede: 33 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.10.2011 Tid: 14:00 16:40 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum forlot møtet under behandling

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.04.2007 Tid: 09:00-13:00 Til stede: 9 representanter Møtet startet med befaring ved Verdalsøra

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer John Hermann MEDL FRP/H/KRF Anita Dagrun Steinkjer MEDL AP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer John Hermann MEDL FRP/H/KRF Anita Dagrun Steinkjer MEDL AP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Møterom, 3. etasje, Herredshuset Dato: 14.04.2011 Tid: 09:00 13:30 Til stede: Anne Grete Valbekmo og Tomas Iver Hallem fikk permisjon og

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: formannskapssalen Dato: 15.11.2006 Tid: 13:00 16:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sigvard

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 31.01.2008 Tid: 10:00 11.20 Til stede: 9 representanter. Tomas Iver Hallem fikk permisjon og forlot

Detaljer

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg.

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.09.2014 Tid: 09:00-11:20 Til stede: 9 representanter Oppdatert sakliste ble utdelt i møtet. I

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.12.2013 Tid: 16:45 20:35 Til stede: 33 til stede. Trine Reitan møtte fra sak 85/13. Til stede

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.10.2008 Tid: 18:00 20:10 Til stede: 34 representanter. Knut Tveita fikk permisjon og forlot

Detaljer

uthus Åsvegen 27, Skogn 2 Hegglund (nordvest for Staupslia 7 hagesenter) Bunnpristomta, Gjemble 8 Kathrines Minde (ved

uthus Åsvegen 27, Skogn 2 Hegglund (nordvest for Staupslia 7 hagesenter) Bunnpristomta, Gjemble 8 Kathrines Minde (ved Levanger kommune Vedtatte reguleringsplaner Ca. antall boenheter Kleivan trinn 2, Okkenhaug 11(1 byggeklar) Stokkberget, Åsen Ca. 130 boenheter totalt 16 eneboligtomter B1: 4 + 4 + 24 = 32 boenheter 7

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 31.10.2011 Tid: 18:00 19:30 Til stede: 35 medlemmer. Utdelt i møtet: Plan- og bygningsloven Faste

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 15.02.2012 Tid: 13:00-15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Plan- og utviklingskomiteens medlemmer.

Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Verdal kommune Møteinnkalling Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 13:25 Til stede: 9 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 08.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 08.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 08.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Sven Erik Hallgren Varamedlem H Karl Bellen (H)

Detaljer

Etter møtets slutt vil det bli servert en enkel julelunch ved Brød og Cirkus.

Etter møtets slutt vil det bli servert en enkel julelunch ved Brød og Cirkus. Verdal kommune Møteinnkalling Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet, 3. etasje, Herredshuset Dato: 14.12.2010 Tid: 09:00-11:00. Etter

Detaljer

Innstilling fra driftskomiteen i saken 67/11 legges ut i møtet. Verdal, 21. oktober 2011. Bjørn Iversen ordfører(s)

Innstilling fra driftskomiteen i saken 67/11 legges ut i møtet. Verdal, 21. oktober 2011. Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.10.2011 Tid: 14:00 merk

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møtet starter med avvikling av generalforsamling i Verdal ASVO.

Møtet starter med avvikling av generalforsamling i Verdal ASVO. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.06.2010 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg, Gjenreisningsmuseet Dato: 24.11.2009 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Jarle Edvardsen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer