FORSLAG TIL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST OFFENTLIG ETTERSYN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST OFFENTLIG ETTERSYN"

Transkript

1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST OFFENTLIG ETTERSYN Med hjemmel i plan- og bygningsloven 11-7 Juridisk bindende bestemmelser har hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71. Bestemmelser i kommuneplanens arealdel vedtatt gjelder der ikke annet er angitt i denne kommunedelplanen. FORHOLDET TIL GJELDENDE AREALPLANER 1. Forholdet til kommuneplanens arealdel og vedtatte reguleringsplaner 1.1. Arealbruken i denne planen med tilhørende bestemmelser gjelder ved motstrid foran arealbruk og bestemmelser i arealdelen til kommuneplanen for Ski, vedtatt Kommunedelplanen gjelder foran arealbruk og bestemmelser i vedtatte eldre reguleringsplaner der det er motstrid dersom annet ikke er angitt for arealbruk i de enkelte delområdene i planbestemmelsene. PLANKRAV, REKKEFØLGEKRAV OG UTBYGGINGSAVTALER (pbl 11-9 nr. 1,2,4, nr. 1 og 11-8 e) 2. Krav om reguleringsplan 2.1. I områder satt av til bebyggelse og anlegg kan tiltak som nevnt i pbl 20-1 ikke finne sted før det foreligger godkjent reguleringsplan. Kommunen kan fravike plankravet for mindre utbygginger, ombygginger og bruksendringer, og for enkel tilrettelegging for friluftsliv i områder avsatt til grønnstruktur For følgende områder skal det foreligge samlet reguleringsplan før det tillates utbygging av områdene: B2 med tilhørende adkomstløsninger og grønnstruktur O2, S1, T8, V6 med bro over jernbanen og påkobling til Kjeppestadveien, V7, V8, V10, gangbru over Kjeppestadveien og G4. Samlet reguleringsplan kan utarbeides som områdereguleringsplan eller detaljreguleringsplan for hele området. Dersom det utarbeides detaljreguleringsplan som samlet reguleringsplan skal det foreligge en utfylling av planen etter pbl for de delene av planen som vil komme i senere byggetrinn og kreve ytterligere detaljering. For øvrige utbyggingsområder skal det før reguleringsplanarbeid igangsettes avklares nærmere hvilke områder som skal reguleres samlet for å sikre at helhetlige sammenhenger for arealbruk, bebyggelsesstruktur, grønnstruktur, gang- og sykkelveger og veg- og kollektivsystem ivaretas 1

2 3. Rekkefølgekrav 3.1. For områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan ny bebyggelse ikke tas i bruk før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, transport og veinett, herunder gang- og sykkelveier, vann, avløp, overvannshåndtering, barnehage- og skolekapasitet i nødvendig grad er etablert Ny utbygging i områdene 02, S1, T3-T5, T8, B3-B5 kan ikke tas i bruk før det er etablert planfrie krysninger over østre linje og Kjeppestadveien. 4. Utbyggingsavtaler 4.1. For kommunens bruk av utbyggingsavtaler gjelder kommunestyrets vedtak etter 17-2 av , og bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 3, vedtatt Felles infrastrukturtiltak for Ski øst er definert som nye vei og kollektivtraseer med krysning av østre linje, nye gang- og sykkelveier med ny gangbru over østre linje, og grønnstruktur. Kostnader til felles infrastrukturtiltak skal i tillegg til en eventuell offentlig andel fordeles forholdsmessig på utbyggingsområder innenfor planområdet Opparbeiding av teknisk og grønn infrastruktur innenfor de enkelte utbyggingsområdene som parkering, gang- og sykkelveier, vann og avløp, energi, lekeplasser, parker og friområder skal bekostes av det enkelte utbyggingsområde. KVALITETSKRAV TIL OFFENTLIGE ROM, GRØNNSTRUKTUR, UTEOPPHOLDSAREAL OG UNIVERSELL UTFORMING (pbl 11-9 nr. 5 og 6) 5. Offentlige rom og møteplasser 5.1. Offentlige plasser, torg, parker og lokale møteplasser skal ved sin plassering, avgrensning og utforming ha variert bruk og ha god tilgjengelighet til vei eller gang/sykkelvei. Fysisk standard for materialbruk, beplantning og møblering skal fastsettes i reguleringsplan. Endelig avgrensning og utforming av offentlige rom og møteplasser med kvalitetsnivå skal gjøres i reguleringsplan Innenfor felt S1 skal det anlegges et torg tilrettelagt for allsidig bruk Grøntstruktur G3 og G4 skal ha en parkmessig opparbeidelse og utforming for variert bruk og opphold Endelig avgrensning av grønnstruktur fastsettes i reguleringsplan 6. Landskap og vegetasjon 6.1. Ny bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende terrengformasjoner, bekkeløp, turdrag, naturlandskap og sammenhengende vegetasjonsbelter både på byggetomten og mot nabotomtene I detaljregulering for felt som grenser til grønnstruktur, hensynssone kulturminner, hensynssone kulturlandskap og tilgrensende LNF områder skal overganger fra byggefelt til naturlig terreng og vegetasjon tilpasses og spille sammen med det naturlige landskapet. 2

3 6.3. Ved planting av ny vegetasjon skal det fortrinnsvis benyttes stedegne arter. Det skal ikke benyttes arter som kan ha negative miljøkonsekvenser som for eksempel parklind og sølvlind. 7. Uteoppholdsareal 7.1. Innenfor område T1-T6 og S1 skal minste felles uteoppholdsareal skal være 25 % av m 2 BRA bolig. I område T7 T11 og B1-B5 skal minste felles uteoppholdsareal være 30 % av m 2 BRA bolig Minimum 80 % av felles uteoppholdsareal skal ligge på terreng/lokk eller på bakkeplan. I områder der det hovedsakelig er blokkbebyggelse skal det mellom bygninger og felles uteoppholdsareal være ett høyde/lengdeforholdet B > 1,5 H.Minimumslengde skal være 17 meter. Avstand mellom motstående bygninger måles mellom bygningsdeler som avgrenser felles uteoppholdsareal Lekeplasser skal ha areal og utforming som beskrevet i kommuneplan for Ski Minimum 50 % av felles uteoppholdsareal på terreng skal kunne beplantes med trær og annen vegetasjon. Dersom den beplantede delen av utearealet ligger på lokk, skal konstruksjonen dimensjoneres for en jorddybde på 0,8 meter eller mer. 8. Universell utforming Bygninger, utearealer og anlegg som er publikumsrettet og/eller offentlig tilgjengelig skal være universelt utformet for alle befolkningsgrupper MOBILITET OG PARKERING (pbl 11-9 nr. 3,5) 9. Hensyn til gående, syklende og kollektivtransport 9.1. Alle søknadspliktige tiltak etter pbl 20-1 skal ta hensyn til tilgjengelighet for gående, syklende, reisende med kollektivtransport og trafikksikkerhet I reguleringsplaner skal det legges til grunn korte og trafikksikre gangforbindelser til viktige målpunkt, herunder lokale tjenestetilbud og kollektivholdeplass I alle plan- og byggesaker skal turveier, stier og snarveier søkes ivaretatt. 10. Sykkelnett Sykkelnettet skal følge de traseene for sykkel som vist i kommunedelplanen. Traseer som går gjennom områder for bebyggelse og anlegg skal fastsettes endelig gjennom reguleringsplan. Det skal tilrettelegges for sykkel i nye utbyggingsprosjekter, med effektive og kapasitetssterke sykkelforbindelser til hovednettet. Hovedtrasé for sykkel skal primært etableres som et eget tilbud til syklende, adskilt fra gangtrafikk. 11. Gateprofil, veiplassering Nye kjøreveier skal som hovedregel planlegges som gater. 3

4 11.2. Nye veilinjer på plankartet har veiledende plassering og kan tilpasses i reguleringsplan. 12. Parkering og ladeplasser el-kjøretøy For planområdet gjelder følgende krav til parkering for biler og sykler Krav til parkeringsplasser bil Grunnlag pr. parkeringsplass Transformasjonsområder og flerfunksjonelle utbyggingsområder (T1-T11) Boligområder (B1-B5) Leilighet 70 m 2 BRA 0,7 Min 0,7 Vertikaldelte Boenhet - Min 1,0 boliger Kontor 100 m 2 BRA Min 0,5 - Maks 1 - Forretning og 100 m 2 BRA Min 0,8 - Maks 2 - service Plasskrevende varer 100 m 2 BRA Maks 1,5 - Krav til parkeringsplasser sykkel Grunnlag pr. parkeringsplass Transformasjonsområder og flerfunksjonelle utbyggingsområder (T1-T11) Boligområder (B1-B5) Leilighet 70 m 2 BRA Min 2 Min 2 Vertikaldelte Boenhet - Min 2 boliger Kontor 100 m 2 BRA Min 2 - Forretning og service 100 m 2 BRA Min 2 - Parkering skal fortrinnsvis samles og plasseres i parkeringskjeller. Arealer i og i tilknytning til byggegrense mot østre linje kan benyttes til flateparkering innenfor de avstandsbestemmelser som gjelder for jernbanen. Der det er mulig skal det søkes sambruk av parkeringsplasser. Sykkelparkering skal plasseres nær hovedinngangen til bestemmelsesstedet. Oppstillingsplasser for sykkel skal ha fastmonterte sykkelstativ og muligheter for fastlåsing av sykkel. En andel av sykkelplassene skal være overdekket eller plassert i kjeller eller første etasje For nye flerboligbygg med felles parkeringskjeller/parkeringshus skal en andel av plassene være tilrettelagt med ladepunkt for ladbare kjøretøy. Nærmere bestemmelser om ladeplasser skal fastsettes i reguleringsplan Der det etableres felles parkeringsanlegg skal minst 5 % av parkeringsplassene for bil tilrettelegges for personer for nedsatt funksjonsevne. Ved publikumsbygg skal det være minst 10 %. Plassene skal lokaliseres i nærhet av inngangspartier. 13. KONSESJONSOMRÅDE FJERNVARME (pbl 11-9 nr. 3) Innenfor konsesjonsområder for fjernvarme skal nye bygninger, eller eksisterende bygninger hvor det foretas hovedombygging, tilknyttes fjernvarmeanlegget. De som har tilknytningsplikt må 4

5 installere internt fordelingsnett for vannbåren varme, slik at bygget fullt ut kan dekke sitt varmebehov ved fjernvarme. Rene lagerbygg og parkeringshus er unntatt fra tilknytningsplikten. Det kan gjøres helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger vil være miljømessig bedre enn tilknytning. AREALBRUK, TETTHET OG KVALITETSKRAV TIL BEBYGGELSEN (pbl 11-9 nr.3 og 5) 14. Lokalisering av formål Kommunedelplanen angir hovedformål for arealbruk. Endelig lokalisering og fordeling av arealformål (underformål) gjøres i reguleringsplan for hvert samlet delfelt. Det skal innpasses barnehager, annen offentlig og privat tjenesteyting etter behov. 15. Byggegrenser og byggelinjer Byggegrense mot jernbanen er 30 meter fra midt spor. Reguleringsplan skal fastsette endelige byggegrenser mot vei og jernbane og grønnstruktur samt eventuelle byggelinjer mot hovedgater og mot grønnstruktur G4 og G Arealer mot Kjeppestadveien og Østre linje skal på bakkeplan fortrinnsvis benyttes til bebyggelse med ikke støyfølsomme formål. 16. Eksisterende virksomhet i transformasjonsområder T1-T Områdene er bygget ut med næring, kontor, plasskrevende handel, tjenesteyting, fjernvarmeanlegg og noe industri. Inntil områdene transformeres til ny bruk kan det tillates mindre utbygginger/ombygginger av eksisterende virksomheter så lenge dette ikke vanskeligjør senere transformasjon. Utbygging eller ombygging som kan medføre sjenanse for omgivelsene (støy, støv, lukt, estetikk, tungtransport) tillates ikke. 17. Arealbruk for delområder Område B1-B5 Områdene skal utnyttes til boliger og nødvendig sosial infrastruktur med en områdeutnyttelse 1 på 50-60%. Endelig utnyttingsgrad fastsettes gjennom reguleringsplan. Bebyggelsen skal ha variasjon fra 2 5 etasjer. Prinsipper for variasjon og tetthet er vist i planbeskrivelsen kapittel 4. Variasjon i bygningstypologi og arkitektonisk utforming mellom de enkelte feltene, innen det enkelte felt og innenfor nabolag skal framgå av reguleringsplan med tilhørende underlag. Maksimal cotehøyde skal fastsettes i reguleringsplan 1 Med områdeutnyttelse menes BRA (bruksareal) i % av områdeareal der områdearealet omfatter kommunedelplanens feltavgrensning for det enkelte delområde. 5

6 17.2. Område O1-O3 Områdene skal utnyttes til skole med flerbrukshall, nærmiljøanlegg og ballbane, barnehage og tilhørende utearealer og aktivitetsanlegg. Maksimal cotehøyde og utnyttelse skal fastsettes i reguleringsplan Område N1 Området skal utnyttes til næringsformål. Byggehøyder og utnyttelse er fastsatt i reguleringsplan for Ski næringspark Område T1-T6 Områdene kan transformeres til boligområder med tilhørende teknisk og sosial infrastruktur. Bolig og sosial infrastruktur skal utgjøre minst 80 % av samlet bruksareal for områdene T1, T4 og T5, og minst 50 % i områdene T2 og T3. Bebyggelsen kan være fra 2 6 etasjer. Bebyggelsen skal ha variasjon i høyder og typologi, og skal inngå i en helhetlig og bymessig struktur. Maksimal cotehøyde skal fastsettes i reguleringsplan I områdene kan det også innpasses næring med allsidig virksomhetsgrad, service og tjenesteyting. Områdeutnyttelsen skal være %. Endelig utnyttingsgrad fastsettes gjennom reguleringsplan S1 (nærsenter) Områdene kan transformeres til nærsenter for bydelen. Innenfor området kan det etableres detaljhandel inntil 2000 m 2 som betjener bydelen, service og tjenesteyting, kultur og boliger. Det tillates ikke kjøpesenter. Det skal som del av nærsenteret etableres et torg for allsidig bruk. Det tillates ikke boliger i 1. etasje i områder som henvender seg inn mot torget. Bebyggelsen kan være fra 2 6 etasjer. Det kan etter nærmere avklaring i reguleringsplan tillates ett enkeltbygg innenfor området over 6 etasjer. Maksimal cotehøyde skal fastsettes i reguleringsplan. Bygget skal gis en særskilt arkitektonisk utforming og tilpasning til omgivelsene, forsterke bydelens identitet som en bærekraftig bydel og være et visuelt midtpunkt for bydelen. Utnyttingsgrad fastsettes gjennom reguleringsplan Område T7- T11 Områdene T7-T11 kan utnyttes til boliger med tilhørende sosial infrastruktur og næring med allsidig virksomhetsgrad. Innenfor T10 tillates etablert forsamlingshus. Maksimal cotehøyde skal fastsettes i reguleringsplan. Inntil områdene transformeres og utbygges til boliger og tilhørende funksjoner tillates det plasskrevende varer. Det tillates ikke nye større volum plasskrevende varer eller etableringer som vanskeligjør senere transformasjon til bolig og næring med allsidig virksomhetsgrad. Områdeutnyttelsen skal være %. Endelig utnyttingsgrad fastsettes gjennom reguleringsplan 6

7 Retningslinje: Etter en konkret vurdering kan det ved regulering være aktuelt å tillate andre varer og forretningskonsepter som det av trafikale og miljømessige grunner er behov for å lokalisere i utkanten av Ski tettsted. Det er en forutsetning at salg av disse vareslagene avlaster Ski sentrum og ikke utarmer handelen i sentrum. Nye etableringer må ikke gi en uønsket trafikkøkning på Kjeppestadveien. Disse forholdene må utredes og belyses som en del av arbeidet med reguleringsplan Område GN1-GN3 Område GN1-GN3 omfatter grønnstruktur med regionale naturverdier. I disse områdene tillates innpasset stier og løyper som hensyntar naturkvalitetene i området. MILJØ OG SAMFUNNSIKKERHET (pbl 11-9 nr.5 og6) 18. Miljø og samfunnssikkerhet ved ny utbygging Ny bebyggelse skal sikres mot skade fra dårlige grunnforhold og flom Ved all ny utbygging skal det tas hensyn til forurenset grunn, radon og annen forurensning. I områder med kjent eller potensiell forurenset grunn skal det gjøres spesielle grunnundersøkelser og eventuelt gjennomføres nødvendige tiltak før områdene kan tillates utbygd. 19. Overvann og flomveier (pbl 11-9 nr.5) Overvann skal håndteres og renses lokalt, og som hovedprinsipp håndteres i åpne løsninger og infiltreres i grunnen eller ledes frem til nærmeste bekk. Overvannsystem skal utformes slik at skader/ulemper ved flom ikke oppstår. For alle tiltak skal det være lokal overvannsdisponering (LOD) for hensiktsmessig oppsamling, rensing og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Overvann tillates ikke ført direkte til harde overflater som ikke er del av anlegg for overvannshåndtering. Både overvann og drensvann må behandles på en slik måte at det ikke direkte eller indirekte påfører andre eiendommer ulemper. Retningslinje: I reguleringsplan kan det stilles krav om bruk av blågrønn faktor Trygge og åpne flomveier (herunder spesielt gater, veier, gang-/sykkelstier, fortau) skal sikres og minimum dimensjoneres for 200-årsflom med 20 % klimapåslag. Nye tiltak må ikke hindre vannets flomveier. Konstruksjoner som hindrer flomveiene skal vurderes fjernet. 20. Støy I rød støysone tillates ikke boligbebyggelse uten at området skjermes slik at utendørs støynivå kommer under 55/58 db fra vei og jernbane. Alle boenheter skal ha minimum en yttervegg mot stille side, og minst 50% av oppholdsrommene skal ha lavere støynivå utenfor vindu ved fasade enn endre grenseverdi for gul sone. Felles lekeplasser og privat uteoppholdsareal skal ha lavere støynivå enn nedre grenseverdi for gul sone. 7

8 21. Miljøoppfølging ved gjennomføring av planer Kommunen kan i reguleringsplan sette krav om tiltak og dokumentasjon om hvordan miljøhensyn skal ivaretas når utbygging gjennomføres Ved regulering av områder med intakt matjordlag skal det foreligge en plan for hvordan matjorda kan brukes til nydyrking eller jordforbedring av landbruksområder utenfor planområdet Ved regulering av områder som gir masseoverskudd skal det foreligge en massehåndteringsplan der det går fram hvordan eventuelle overskuddsmasser og eventuelle forurensede masser fra utbyggingen skal håndteres Ved regulering skal detaljert plan for VA følge sammen med reguleringsplan Ved regulering skal det gjennomføres en registrering av kulturminner fra etter 1800-tallet. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL HENSYNSONER 22. Kulturmiljø Hensynssone H 730_1 område er et fornminne som er båndlagt etter lov om kulturminner. Ved regulering skal konsekvenser for kulturmiljø og kulturlandskap utredes, og det skal legges vekt på å opprettholde tunene som elementer i landskapet. For H_570_2 skal også konsekvensene for den registrerte naturtypen i området vurderes. Ved endret bruk av bebyggelse skal det tilstrebes allmenn tilgang til hele eller deler av området, herunder også uteområder og utsiktspunkter Innenfor hensynssone H 570_3-4 hensyn bygningsvern omfatter «arbeiderbolig Drømtorp næringsområde» og «opprinnelig fabrikkbygning etter teglproduksjon på Drømtorp bruk». Ved regulering eller søknad om tillatelse til tiltak skal det gjøres en arkitektonisk og estetisk redegjørelse for hvordan tiltaket forholder seg til bygningenes historiske verdi Innenfor hensynssone H 560_1 hensyn natur skal tiltak som kan forringe naturverdier innenfor området tilstrebes unngått. REGULERINGSPLANER SOM FORTSATT SKAL GJELDE Reguleringsplan Kartutsnitt Reguleringsplan for Ski idrettspark (vedtatt ). 8

9 Reguleringsplan for del av Drømtorp industriområde, Kjeppestadveien, Ski (vedtatt ). Reguleringsplan for Kjeppestadveien 44 og del av Drømtorp gård (vedtatt ). Reguleringsplan for Ellingsrud friområde (vedtatt ). Reguleringsplan for Ellingsrudbråten, Knatten og del av Ellingsrud, Ski (vedtatt ). 9

Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune

Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune Planbestemmelser og retningslinjer: Vedtatt av Herredsstyret 08.11.2010 1 Planens rettsvirkning Arealbruken innenfor planens avgrensning er bindende jfr.

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 SIST REVIDERT: 05.03.2015 Vedtatt: 1 BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Iht. plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 11 er det utarbeidet kommuneplan

Detaljer

Kommuneplan for Asker 2014-2026

Kommuneplan for Asker 2014-2026 Vedlegg 3 Kommuneplan for Asker 2014-2026 Del 3 -Bestemmelser og retningslinjer, med: - Parkeringsnorm - Forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler (Vedtatt 18.11.2014) 1 Innhold Generelle bestemmelser

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 SILJAN KOMMUNE Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 16.06.2015 side 1 av 31 Innhold 1 Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav...

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Bestemmelser og retningslinjer 08.05.2014 Innhold Vedtatt dato.. Sist revidert: 08.05.2014 Veiledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 Forholdet til andre planer, plankrav

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1 Gjeldende planer... 4 1-1.2 Reguleringsplaner som oppheves... 4

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015, revidert og vedtatt 10. juni 2015 Områder med innsigelser er markert med rød kursiv Kommuneplan 2015-2026 PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser...

Detaljer

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. 1 UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027, KOMMUNEDELPLAN FOR LARVIK BY 2015-2027 OG KOMMUNEDELPLAN FOR STAVERN BY 2015-2027 De juridiske bindende bestemmelsene

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører.

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører. Forklaringer: Selve bestemmelsene er skrevet i kursiv. Teksten i vanlig skrift er forklaringer og kommentarer som skal fjernes i det endelige dokumentet. Bestemmelser: I forslaget til bestemmelser er det

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

1 Generelle bestemmelser etter pbl 11-9. Generelle bestemmelser gjelder hele kommunen, uavhengig av arealformål.

1 Generelle bestemmelser etter pbl 11-9. Generelle bestemmelser gjelder hele kommunen, uavhengig av arealformål. SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 11/470 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L09 Planid: 20120002 1 av 21 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Kommuneplan for Frogn 2013 2025

Kommuneplan for Frogn 2013 2025 Kommuneplan for Frogn 2013 2025 og retningslinjer Vedtatt av Frogn kommunestyre 17.06.2013 Innhold Bestemmelser Generelle bestemmelser 1-16 Bestemmelser til arealformål 17-20 Bestemmelser til hensynssoner

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Høringsforslag vedtatt av formannskapet 26.06.13 Innledning Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr.

Detaljer

LANGTIDSPLAN 2013 KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. Plan og utbygging, 13. februar 2013

LANGTIDSPLAN 2013 KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. Plan og utbygging, 13. februar 2013 LANGTIDSPLAN 2013 KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Plan og utbygging, 13. februar 2013 Godkjent 27.mars 2014 INNHOLD DEL I: GJELDENDE LOVER OG REGELVERK... 6 DEL II: GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser

Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser Foreløpig versjon 10/3 2014 Innhold Innhold... 1 Kap. I Generelle bestemmelser... 3 1-1. Gjeldende planer... 3 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 3

Detaljer

Gjerdrum møter fremtiden Kommuneplan 2012 2024

Gjerdrum møter fremtiden Kommuneplan 2012 2024 Gjerdrum møter fremtiden Kommuneplan 2012 2024 Del 2: Bestemmelser og retningslinjer til arealdelen Vedtatt av Gjerdrum kommunestyre 09.05.2012 Innhold Generelt... 3 1 Generelle krav... 3 1.1 Tiltak som

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 3 VEILEDNING Kommuneplanens arealdel består etter plan og bygningsloven av plankart med tilhørende

Detaljer

Planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune

Planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune 13/2803-191 140 Planbestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune Vedtatt av kommunestyret 16.6.2015 i sak 34/15 Innhold Innledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Forholdet

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

Områdeplan for Alta sentrum, revisjon

Områdeplan for Alta sentrum, revisjon Dokumenttype og retningslinjer Plan ID: 20060011 Dato Rev. 08.02.11 Områdeplan for Alta sentrum, revisjon og retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse 1 Planens intensjon 3 2 Generelle bestemmelser 4 2.1 Plankrav

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 2030 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER GRONG KOMMUNE ET AKTIVT OG ROBUST REGIONSENTER MED LIVSKVALITET OG MANGFOLD

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 2030 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER GRONG KOMMUNE ET AKTIVT OG ROBUST REGIONSENTER MED LIVSKVALITET OG MANGFOLD KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 2030 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER GRONG KOMMUNE ET AKTIVT OG ROBUST REGIONSENTER MED LIVSKVALITET OG MANGFOLD HØRINGSDOKUMENT DATERT 04.11.2014 PLANID: 17422014002 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Planid Type Plannavn Saksnr Status Ikrafttrådt Berøringsgrad 40270000 30 LAKSEVÅG. YTRE NYGÅRD, ENDRET REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN

Planid Type Plannavn Saksnr Status Ikrafttrådt Berøringsgrad 40270000 30 LAKSEVÅG. YTRE NYGÅRD, ENDRET REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN PLANINFORMASJON relatert Gnr/Bnr 149/449 Opplysningene nedenfor er fremkommet etter en teknisk analyse av kartdataene. Berøringsgrad refereres til prosentvis geometrisk dekning av eiendommen. Beregning

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret. BESTEMMELSER Kommunedelplan for Krakstadmarka

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret. BESTEMMELSER Kommunedelplan for Krakstadmarka RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret BESTEMMELSER Kommunedelplan for Krakstadmarka Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 20.11.2012 1.gangs behandling

Detaljer

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 2022 De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE BESTEMMELSER TILKNYTTET OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR GARDERMOEN NÆRINGSPARK II B OG C

ULLENSAKER KOMMUNE BESTEMMELSER TILKNYTTET OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR GARDERMOEN NÆRINGSPARK II B OG C ULLENSAKER KOMMUNE BESTEMMELSER TILKNYTTET OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR GARDERMOEN NÆRINGSPARK II B OG C Vedtatt av Herredstyret: 06.06.11 sak 64/11 1. GENERELT OG REGULERINGSFORMÅL 1.1 Det regulerte området

Detaljer