FORSLAG TIL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST OFFENTLIG ETTERSYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST OFFENTLIG ETTERSYN"

Transkript

1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST OFFENTLIG ETTERSYN Med hjemmel i plan- og bygningsloven 11-7 Juridisk bindende bestemmelser har hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71. Bestemmelser i kommuneplanens arealdel vedtatt gjelder der ikke annet er angitt i denne kommunedelplanen. FORHOLDET TIL GJELDENDE AREALPLANER 1. Forholdet til kommuneplanens arealdel og vedtatte reguleringsplaner 1.1. Arealbruken i denne planen med tilhørende bestemmelser gjelder ved motstrid foran arealbruk og bestemmelser i arealdelen til kommuneplanen for Ski, vedtatt Kommunedelplanen gjelder foran arealbruk og bestemmelser i vedtatte eldre reguleringsplaner der det er motstrid dersom annet ikke er angitt for arealbruk i de enkelte delområdene i planbestemmelsene. PLANKRAV, REKKEFØLGEKRAV OG UTBYGGINGSAVTALER (pbl 11-9 nr. 1,2,4, nr. 1 og 11-8 e) 2. Krav om reguleringsplan 2.1. I områder satt av til bebyggelse og anlegg kan tiltak som nevnt i pbl 20-1 ikke finne sted før det foreligger godkjent reguleringsplan. Kommunen kan fravike plankravet for mindre utbygginger, ombygginger og bruksendringer, og for enkel tilrettelegging for friluftsliv i områder avsatt til grønnstruktur For følgende områder skal det foreligge samlet reguleringsplan før det tillates utbygging av områdene: B2 med tilhørende adkomstløsninger og grønnstruktur O2, S1, T8, V6 med bro over jernbanen og påkobling til Kjeppestadveien, V7, V8, V10, gangbru over Kjeppestadveien og G4. Samlet reguleringsplan kan utarbeides som områdereguleringsplan eller detaljreguleringsplan for hele området. Dersom det utarbeides detaljreguleringsplan som samlet reguleringsplan skal det foreligge en utfylling av planen etter pbl for de delene av planen som vil komme i senere byggetrinn og kreve ytterligere detaljering. For øvrige utbyggingsområder skal det før reguleringsplanarbeid igangsettes avklares nærmere hvilke områder som skal reguleres samlet for å sikre at helhetlige sammenhenger for arealbruk, bebyggelsesstruktur, grønnstruktur, gang- og sykkelveger og veg- og kollektivsystem ivaretas 1

2 3. Rekkefølgekrav 3.1. For områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan ny bebyggelse ikke tas i bruk før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, transport og veinett, herunder gang- og sykkelveier, vann, avløp, overvannshåndtering, barnehage- og skolekapasitet i nødvendig grad er etablert Ny utbygging i områdene 02, S1, T3-T5, T8, B3-B5 kan ikke tas i bruk før det er etablert planfrie krysninger over østre linje og Kjeppestadveien. 4. Utbyggingsavtaler 4.1. For kommunens bruk av utbyggingsavtaler gjelder kommunestyrets vedtak etter 17-2 av , og bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 3, vedtatt Felles infrastrukturtiltak for Ski øst er definert som nye vei og kollektivtraseer med krysning av østre linje, nye gang- og sykkelveier med ny gangbru over østre linje, og grønnstruktur. Kostnader til felles infrastrukturtiltak skal i tillegg til en eventuell offentlig andel fordeles forholdsmessig på utbyggingsområder innenfor planområdet Opparbeiding av teknisk og grønn infrastruktur innenfor de enkelte utbyggingsområdene som parkering, gang- og sykkelveier, vann og avløp, energi, lekeplasser, parker og friområder skal bekostes av det enkelte utbyggingsområde. KVALITETSKRAV TIL OFFENTLIGE ROM, GRØNNSTRUKTUR, UTEOPPHOLDSAREAL OG UNIVERSELL UTFORMING (pbl 11-9 nr. 5 og 6) 5. Offentlige rom og møteplasser 5.1. Offentlige plasser, torg, parker og lokale møteplasser skal ved sin plassering, avgrensning og utforming ha variert bruk og ha god tilgjengelighet til vei eller gang/sykkelvei. Fysisk standard for materialbruk, beplantning og møblering skal fastsettes i reguleringsplan. Endelig avgrensning og utforming av offentlige rom og møteplasser med kvalitetsnivå skal gjøres i reguleringsplan Innenfor felt S1 skal det anlegges et torg tilrettelagt for allsidig bruk Grøntstruktur G3 og G4 skal ha en parkmessig opparbeidelse og utforming for variert bruk og opphold Endelig avgrensning av grønnstruktur fastsettes i reguleringsplan 6. Landskap og vegetasjon 6.1. Ny bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende terrengformasjoner, bekkeløp, turdrag, naturlandskap og sammenhengende vegetasjonsbelter både på byggetomten og mot nabotomtene I detaljregulering for felt som grenser til grønnstruktur, hensynssone kulturminner, hensynssone kulturlandskap og tilgrensende LNF områder skal overganger fra byggefelt til naturlig terreng og vegetasjon tilpasses og spille sammen med det naturlige landskapet. 2

3 6.3. Ved planting av ny vegetasjon skal det fortrinnsvis benyttes stedegne arter. Det skal ikke benyttes arter som kan ha negative miljøkonsekvenser som for eksempel parklind og sølvlind. 7. Uteoppholdsareal 7.1. Innenfor område T1-T6 og S1 skal minste felles uteoppholdsareal skal være 25 % av m 2 BRA bolig. I område T7 T11 og B1-B5 skal minste felles uteoppholdsareal være 30 % av m 2 BRA bolig Minimum 80 % av felles uteoppholdsareal skal ligge på terreng/lokk eller på bakkeplan. I områder der det hovedsakelig er blokkbebyggelse skal det mellom bygninger og felles uteoppholdsareal være ett høyde/lengdeforholdet B > 1,5 H.Minimumslengde skal være 17 meter. Avstand mellom motstående bygninger måles mellom bygningsdeler som avgrenser felles uteoppholdsareal Lekeplasser skal ha areal og utforming som beskrevet i kommuneplan for Ski Minimum 50 % av felles uteoppholdsareal på terreng skal kunne beplantes med trær og annen vegetasjon. Dersom den beplantede delen av utearealet ligger på lokk, skal konstruksjonen dimensjoneres for en jorddybde på 0,8 meter eller mer. 8. Universell utforming Bygninger, utearealer og anlegg som er publikumsrettet og/eller offentlig tilgjengelig skal være universelt utformet for alle befolkningsgrupper MOBILITET OG PARKERING (pbl 11-9 nr. 3,5) 9. Hensyn til gående, syklende og kollektivtransport 9.1. Alle søknadspliktige tiltak etter pbl 20-1 skal ta hensyn til tilgjengelighet for gående, syklende, reisende med kollektivtransport og trafikksikkerhet I reguleringsplaner skal det legges til grunn korte og trafikksikre gangforbindelser til viktige målpunkt, herunder lokale tjenestetilbud og kollektivholdeplass I alle plan- og byggesaker skal turveier, stier og snarveier søkes ivaretatt. 10. Sykkelnett Sykkelnettet skal følge de traseene for sykkel som vist i kommunedelplanen. Traseer som går gjennom områder for bebyggelse og anlegg skal fastsettes endelig gjennom reguleringsplan. Det skal tilrettelegges for sykkel i nye utbyggingsprosjekter, med effektive og kapasitetssterke sykkelforbindelser til hovednettet. Hovedtrasé for sykkel skal primært etableres som et eget tilbud til syklende, adskilt fra gangtrafikk. 11. Gateprofil, veiplassering Nye kjøreveier skal som hovedregel planlegges som gater. 3

4 11.2. Nye veilinjer på plankartet har veiledende plassering og kan tilpasses i reguleringsplan. 12. Parkering og ladeplasser el-kjøretøy For planområdet gjelder følgende krav til parkering for biler og sykler Krav til parkeringsplasser bil Grunnlag pr. parkeringsplass Transformasjonsområder og flerfunksjonelle utbyggingsområder (T1-T11) Boligområder (B1-B5) Leilighet 70 m 2 BRA 0,7 Min 0,7 Vertikaldelte Boenhet - Min 1,0 boliger Kontor 100 m 2 BRA Min 0,5 - Maks 1 - Forretning og 100 m 2 BRA Min 0,8 - Maks 2 - service Plasskrevende varer 100 m 2 BRA Maks 1,5 - Krav til parkeringsplasser sykkel Grunnlag pr. parkeringsplass Transformasjonsområder og flerfunksjonelle utbyggingsområder (T1-T11) Boligområder (B1-B5) Leilighet 70 m 2 BRA Min 2 Min 2 Vertikaldelte Boenhet - Min 2 boliger Kontor 100 m 2 BRA Min 2 - Forretning og service 100 m 2 BRA Min 2 - Parkering skal fortrinnsvis samles og plasseres i parkeringskjeller. Arealer i og i tilknytning til byggegrense mot østre linje kan benyttes til flateparkering innenfor de avstandsbestemmelser som gjelder for jernbanen. Der det er mulig skal det søkes sambruk av parkeringsplasser. Sykkelparkering skal plasseres nær hovedinngangen til bestemmelsesstedet. Oppstillingsplasser for sykkel skal ha fastmonterte sykkelstativ og muligheter for fastlåsing av sykkel. En andel av sykkelplassene skal være overdekket eller plassert i kjeller eller første etasje For nye flerboligbygg med felles parkeringskjeller/parkeringshus skal en andel av plassene være tilrettelagt med ladepunkt for ladbare kjøretøy. Nærmere bestemmelser om ladeplasser skal fastsettes i reguleringsplan Der det etableres felles parkeringsanlegg skal minst 5 % av parkeringsplassene for bil tilrettelegges for personer for nedsatt funksjonsevne. Ved publikumsbygg skal det være minst 10 %. Plassene skal lokaliseres i nærhet av inngangspartier. 13. KONSESJONSOMRÅDE FJERNVARME (pbl 11-9 nr. 3) Innenfor konsesjonsområder for fjernvarme skal nye bygninger, eller eksisterende bygninger hvor det foretas hovedombygging, tilknyttes fjernvarmeanlegget. De som har tilknytningsplikt må 4

5 installere internt fordelingsnett for vannbåren varme, slik at bygget fullt ut kan dekke sitt varmebehov ved fjernvarme. Rene lagerbygg og parkeringshus er unntatt fra tilknytningsplikten. Det kan gjøres helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger vil være miljømessig bedre enn tilknytning. AREALBRUK, TETTHET OG KVALITETSKRAV TIL BEBYGGELSEN (pbl 11-9 nr.3 og 5) 14. Lokalisering av formål Kommunedelplanen angir hovedformål for arealbruk. Endelig lokalisering og fordeling av arealformål (underformål) gjøres i reguleringsplan for hvert samlet delfelt. Det skal innpasses barnehager, annen offentlig og privat tjenesteyting etter behov. 15. Byggegrenser og byggelinjer Byggegrense mot jernbanen er 30 meter fra midt spor. Reguleringsplan skal fastsette endelige byggegrenser mot vei og jernbane og grønnstruktur samt eventuelle byggelinjer mot hovedgater og mot grønnstruktur G4 og G Arealer mot Kjeppestadveien og Østre linje skal på bakkeplan fortrinnsvis benyttes til bebyggelse med ikke støyfølsomme formål. 16. Eksisterende virksomhet i transformasjonsområder T1-T Områdene er bygget ut med næring, kontor, plasskrevende handel, tjenesteyting, fjernvarmeanlegg og noe industri. Inntil områdene transformeres til ny bruk kan det tillates mindre utbygginger/ombygginger av eksisterende virksomheter så lenge dette ikke vanskeligjør senere transformasjon. Utbygging eller ombygging som kan medføre sjenanse for omgivelsene (støy, støv, lukt, estetikk, tungtransport) tillates ikke. 17. Arealbruk for delområder Område B1-B5 Områdene skal utnyttes til boliger og nødvendig sosial infrastruktur med en områdeutnyttelse 1 på 50-60%. Endelig utnyttingsgrad fastsettes gjennom reguleringsplan. Bebyggelsen skal ha variasjon fra 2 5 etasjer. Prinsipper for variasjon og tetthet er vist i planbeskrivelsen kapittel 4. Variasjon i bygningstypologi og arkitektonisk utforming mellom de enkelte feltene, innen det enkelte felt og innenfor nabolag skal framgå av reguleringsplan med tilhørende underlag. Maksimal cotehøyde skal fastsettes i reguleringsplan 1 Med områdeutnyttelse menes BRA (bruksareal) i % av områdeareal der områdearealet omfatter kommunedelplanens feltavgrensning for det enkelte delområde. 5

6 17.2. Område O1-O3 Områdene skal utnyttes til skole med flerbrukshall, nærmiljøanlegg og ballbane, barnehage og tilhørende utearealer og aktivitetsanlegg. Maksimal cotehøyde og utnyttelse skal fastsettes i reguleringsplan Område N1 Området skal utnyttes til næringsformål. Byggehøyder og utnyttelse er fastsatt i reguleringsplan for Ski næringspark Område T1-T6 Områdene kan transformeres til boligområder med tilhørende teknisk og sosial infrastruktur. Bolig og sosial infrastruktur skal utgjøre minst 80 % av samlet bruksareal for områdene T1, T4 og T5, og minst 50 % i områdene T2 og T3. Bebyggelsen kan være fra 2 6 etasjer. Bebyggelsen skal ha variasjon i høyder og typologi, og skal inngå i en helhetlig og bymessig struktur. Maksimal cotehøyde skal fastsettes i reguleringsplan I områdene kan det også innpasses næring med allsidig virksomhetsgrad, service og tjenesteyting. Områdeutnyttelsen skal være %. Endelig utnyttingsgrad fastsettes gjennom reguleringsplan S1 (nærsenter) Områdene kan transformeres til nærsenter for bydelen. Innenfor området kan det etableres detaljhandel inntil 2000 m 2 som betjener bydelen, service og tjenesteyting, kultur og boliger. Det tillates ikke kjøpesenter. Det skal som del av nærsenteret etableres et torg for allsidig bruk. Det tillates ikke boliger i 1. etasje i områder som henvender seg inn mot torget. Bebyggelsen kan være fra 2 6 etasjer. Det kan etter nærmere avklaring i reguleringsplan tillates ett enkeltbygg innenfor området over 6 etasjer. Maksimal cotehøyde skal fastsettes i reguleringsplan. Bygget skal gis en særskilt arkitektonisk utforming og tilpasning til omgivelsene, forsterke bydelens identitet som en bærekraftig bydel og være et visuelt midtpunkt for bydelen. Utnyttingsgrad fastsettes gjennom reguleringsplan Område T7- T11 Områdene T7-T11 kan utnyttes til boliger med tilhørende sosial infrastruktur og næring med allsidig virksomhetsgrad. Innenfor T10 tillates etablert forsamlingshus. Maksimal cotehøyde skal fastsettes i reguleringsplan. Inntil områdene transformeres og utbygges til boliger og tilhørende funksjoner tillates det plasskrevende varer. Det tillates ikke nye større volum plasskrevende varer eller etableringer som vanskeligjør senere transformasjon til bolig og næring med allsidig virksomhetsgrad. Områdeutnyttelsen skal være %. Endelig utnyttingsgrad fastsettes gjennom reguleringsplan 6

7 Retningslinje: Etter en konkret vurdering kan det ved regulering være aktuelt å tillate andre varer og forretningskonsepter som det av trafikale og miljømessige grunner er behov for å lokalisere i utkanten av Ski tettsted. Det er en forutsetning at salg av disse vareslagene avlaster Ski sentrum og ikke utarmer handelen i sentrum. Nye etableringer må ikke gi en uønsket trafikkøkning på Kjeppestadveien. Disse forholdene må utredes og belyses som en del av arbeidet med reguleringsplan Område GN1-GN3 Område GN1-GN3 omfatter grønnstruktur med regionale naturverdier. I disse områdene tillates innpasset stier og løyper som hensyntar naturkvalitetene i området. MILJØ OG SAMFUNNSIKKERHET (pbl 11-9 nr.5 og6) 18. Miljø og samfunnssikkerhet ved ny utbygging Ny bebyggelse skal sikres mot skade fra dårlige grunnforhold og flom Ved all ny utbygging skal det tas hensyn til forurenset grunn, radon og annen forurensning. I områder med kjent eller potensiell forurenset grunn skal det gjøres spesielle grunnundersøkelser og eventuelt gjennomføres nødvendige tiltak før områdene kan tillates utbygd. 19. Overvann og flomveier (pbl 11-9 nr.5) Overvann skal håndteres og renses lokalt, og som hovedprinsipp håndteres i åpne løsninger og infiltreres i grunnen eller ledes frem til nærmeste bekk. Overvannsystem skal utformes slik at skader/ulemper ved flom ikke oppstår. For alle tiltak skal det være lokal overvannsdisponering (LOD) for hensiktsmessig oppsamling, rensing og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Overvann tillates ikke ført direkte til harde overflater som ikke er del av anlegg for overvannshåndtering. Både overvann og drensvann må behandles på en slik måte at det ikke direkte eller indirekte påfører andre eiendommer ulemper. Retningslinje: I reguleringsplan kan det stilles krav om bruk av blågrønn faktor Trygge og åpne flomveier (herunder spesielt gater, veier, gang-/sykkelstier, fortau) skal sikres og minimum dimensjoneres for 200-årsflom med 20 % klimapåslag. Nye tiltak må ikke hindre vannets flomveier. Konstruksjoner som hindrer flomveiene skal vurderes fjernet. 20. Støy I rød støysone tillates ikke boligbebyggelse uten at området skjermes slik at utendørs støynivå kommer under 55/58 db fra vei og jernbane. Alle boenheter skal ha minimum en yttervegg mot stille side, og minst 50% av oppholdsrommene skal ha lavere støynivå utenfor vindu ved fasade enn endre grenseverdi for gul sone. Felles lekeplasser og privat uteoppholdsareal skal ha lavere støynivå enn nedre grenseverdi for gul sone. 7

8 21. Miljøoppfølging ved gjennomføring av planer Kommunen kan i reguleringsplan sette krav om tiltak og dokumentasjon om hvordan miljøhensyn skal ivaretas når utbygging gjennomføres Ved regulering av områder med intakt matjordlag skal det foreligge en plan for hvordan matjorda kan brukes til nydyrking eller jordforbedring av landbruksområder utenfor planområdet Ved regulering av områder som gir masseoverskudd skal det foreligge en massehåndteringsplan der det går fram hvordan eventuelle overskuddsmasser og eventuelle forurensede masser fra utbyggingen skal håndteres Ved regulering skal detaljert plan for VA følge sammen med reguleringsplan Ved regulering skal det gjennomføres en registrering av kulturminner fra etter 1800-tallet. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL HENSYNSONER 22. Kulturmiljø Hensynssone H 730_1 område er et fornminne som er båndlagt etter lov om kulturminner. Ved regulering skal konsekvenser for kulturmiljø og kulturlandskap utredes, og det skal legges vekt på å opprettholde tunene som elementer i landskapet. For H_570_2 skal også konsekvensene for den registrerte naturtypen i området vurderes. Ved endret bruk av bebyggelse skal det tilstrebes allmenn tilgang til hele eller deler av området, herunder også uteområder og utsiktspunkter Innenfor hensynssone H 570_3-4 hensyn bygningsvern omfatter «arbeiderbolig Drømtorp næringsområde» og «opprinnelig fabrikkbygning etter teglproduksjon på Drømtorp bruk». Ved regulering eller søknad om tillatelse til tiltak skal det gjøres en arkitektonisk og estetisk redegjørelse for hvordan tiltaket forholder seg til bygningenes historiske verdi Innenfor hensynssone H 560_1 hensyn natur skal tiltak som kan forringe naturverdier innenfor området tilstrebes unngått. REGULERINGSPLANER SOM FORTSATT SKAL GJELDE Reguleringsplan Kartutsnitt Reguleringsplan for Ski idrettspark (vedtatt ). 8

9 Reguleringsplan for del av Drømtorp industriområde, Kjeppestadveien, Ski (vedtatt ). Reguleringsplan for Kjeppestadveien 44 og del av Drømtorp gård (vedtatt ). Reguleringsplan for Ellingsrud friområde (vedtatt ). Reguleringsplan for Ellingsrudbråten, Knatten og del av Ellingsrud, Ski (vedtatt ). 9

Kommunedelplan for bydel Ski øst BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

Kommunedelplan for bydel Ski øst BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Kommunedelplan for bydel Ski øst BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Vedtatt 17.6.2015 Juridisk bindende bestemmelser har hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71. Bestemmelser i kommuneplanens

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID Dato: 09.08.17 Revidert: 04.10.17 (etter 1.gangsbehandling 20.09.17) Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist merd reguleringsgrense på plankart datert 24.07.2012. 2 FORMÅL

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET PLAN NR. 241 Dato 04.12.15 Dato for siste revisjon 04.12.15 Dato for siste revisjon Vågan kommune 04.12.15/06.06.2016/KS 20.06.2016

Detaljer

Vestbyhagen III Detaljregulering Bestemmelser

Vestbyhagen III Detaljregulering Bestemmelser Vestby kommune Vestbyhagen III Detaljregulering Bestemmelser Revidert sist 02.08.2017 1 Fellesbestemmelser Rekkefølgebestemmelser Det skal ikke gis igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak i

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074200 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Datert: 23.01.2015 Sist revidert:

Detaljer

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 37600/2015 Saksnr.: 2011/ 2983 Bestemmelser til reguleringsplan for: Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 Plan ID: 20110009 Dato: 16.09.2015 Reguleringsplan vedtatt: 18.11.15

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

Kommunedelplan Venneslaheia

Kommunedelplan Venneslaheia Kommunedelplan Venneslaheia Planbestemmelser Høringsforslag 02.01.2013 INNHOLD 1. Generelle bestemmelser, jfr. pbl kapittel 11...3 1.1 Rettsvirkning av kommunedelplanen (pbl 11-6)... 3 1.2 Plankrav (pbl

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsplan for

Reguleringsplan for <navn på planen> XX kommune Reguleringsplan for Vedtatt dato: Revidert dato: Med plannavn menes angivelse av sted planen gjelder for, eksempelvis område, stedsnavn (fra SSR), adresse Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Åsvegen 15-17, gnr./bnr. 32/60, 32/57, 32/133 og 32/25, Skogn, Levanger kommune Reguleringsplankart datert : 18.03.2014 Reguleringsbestemmelser datert : 18.03.2014

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av skoletomt på Vollan

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av skoletomt på Vollan Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av skoletomt på Vollan Sist revidert: 19.11.2015 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl 12-5 nr 1) 1.1 Høyder Bygningenes maksimale mønehøyde fremgår av plankartet. Angitt

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-127 L12 Randaberg 13.11.2013 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM PLANID: 2008005 Vedtatt i Kommunestyret 21.03.2013, sak 14/13 Mindre endring vedtatt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

DETALJREGULERING ODDENSENTERET

DETALJREGULERING ODDENSENTERET APRIL 2015 GRIMSTAD KOMMUNE DETALJREGULERING ODDENSENTERET PLANBESTEMMELSER INNHOLD 1 AVGRENSNING 3 2 AREALFORMÅL OG HENSYNSSONER 3 3 FELLESBESTEMMELSER 4 4 PLANKRAV 5 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5,

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

BESTEMMELSER Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) 11-8, 11-9, 11-10 og 11-11

BESTEMMELSER Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) 11-8, 11-9, 11-10 og 11-11 Plan nr 1372 Forslag til Kommunedelplan for Hamrevann-området, alternativ 1 BESTEMMELSER Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) 11-8, 11-9, 11-10 og 11-11 Sist revidert 10.juni 2015 (vedtatt

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret. BESTEMMELSER Kommunedelplan for Krakstadmarka

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret. BESTEMMELSER Kommunedelplan for Krakstadmarka RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret BESTEMMELSER Kommunedelplan for Krakstadmarka Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 20.11.2012 1.gangs behandling

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Bestemmelser for Plan-ID: Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: Sist revidert:

STJØRDAL KOMMUNE. Bestemmelser for Plan-ID: Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: Sist revidert: STJØRDAL KOMMUNE Bestemmelser for Plan-ID: 1-262 Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: 31.10.2016 Sist revidert: 25.04.2017 Planbestemmelsene gjelder for området som er vist med

Detaljer

BESTEMMELSER Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) 11-8, 11-9, 11-10 og 11-11

BESTEMMELSER Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) 11-8, 11-9, 11-10 og 11-11 1 Plan nr 1372 Forslag til Kommunedelplan for Hamrevann-området, alternativ 1 BESTEMMELSER Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) 11-8, 11-9, 11-10 og 11-11 Sist revidert 10.juni 2015 (vedtatt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert 28.09.2015. 1. AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 22.09.2015 2. FORMÅLET MED REGULERINGSPLAN Formålet med

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53 OUSTAD / WHITE HOUSE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53 OUSTAD / WHITE HOUSE HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53 OUSTAD / WHITE HOUSE PLAN-ID: 067900 Arkivopplysinger: Saksbeh.: Elise Bringslid Arkivsaknr.: 08 /4953 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

Planbestemmelser. v/rune Fredriksen

Planbestemmelser. v/rune Fredriksen Planbestemmelser v/rune Fredriksen Dette vil jeg ta opp Litt generelt om planbestemmelser Bestemmelse eller retningslinje Hva man IKKE kan gi bestemmelser om Hvordan bestemmelsene bør utformes erfaringer

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074201 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Bestemmelser Planbeskrivelse SJEF

Detaljer

Dato:... 19.06.2014 Dato for siste revisjon:... 14.11.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... *

Dato:... 19.06.2014 Dato for siste revisjon:... 14.11.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * Tromsø kommune VEDLEGG 03 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR WORKINNMARKA B3-B5 - PLAN NR. 1768 Dato:... 19.06.2014 Dato for siste revisjon:... 14.11.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Ytrebygda bydel, gnr. 120 bnr. 10 mfl. Folldalen Nasjonal arealplan-id 1201_63600000 Saksnummer 201323752/11

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Reguleringsplaner (1)

Reguleringsplaner (1) Reguleringsplaner (1) Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Trondheim, 24. januar 2012 Reguleringsplan som virkemiddel Et produkt basert på virkemidler og prosess gitt i pbl Allmenne

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Reguleringsplan for

Reguleringsplan for <navn på planen> XX kommune Vedtatt dato: Dato for siste mindre endring: Reguleringsplan for Med plannavn menes angivelse av sted planen gjelder for, eksempelvis område, stedsnavn (fra SSR), adresse Reguleringsbestemmelser

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

Forslag til BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR STANSEFABRIKKEN STYKKENE - TRYDAL LILLESAND KOMMUNE (02.06.2014) rev. 23.04.

Forslag til BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR STANSEFABRIKKEN STYKKENE - TRYDAL LILLESAND KOMMUNE (02.06.2014) rev. 23.04. Forslag til BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR STANSEFABRIKKEN STYKKENE - TRYDAL LILLESAND KOMMUNE (02.06.2014) rev. 23.04.2015 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Ytrebygda, gnr. 107 bnr. 141 m.fl. Espehaugen næringspark Nasjonal arealplan-id 1201_63190000 Saksnummer

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 Sist revidert 07.10.2015 Siste behandling i PNM komiteen den: Vedtatt av Bodø bystyre i møte den: Under

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING ISRENNA STUDENTBOLIGER

Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING ISRENNA STUDENTBOLIGER Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1765 DETALJREGULERING ISRENNA STUDENTBOLIGER Dato:... 31.01.2014 Dato for siste revisjon:... 18.02.2016 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål:

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål: Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN K15 K16 PLAN NR. 1820 Dato:... 27.10.14 Dato for siste revisjon:... 23.06.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune

Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune Planbestemmelser og retningslinjer: Vedtatt av Herredsstyret 08.11.2010 1 Planens rettsvirkning Arealbruken innenfor planens avgrensning er bindende jfr.

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 PlanID: 073700 Arkivsak: 13/5475-9 j.nr.34679/14 Arkivkode: PLN 073700 Bestemmelsene er datert: 14.08.2014 Sist revidert/endret: Plankart er datert: 14.08.2014

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring Dato dd.mm.åååå Sist revidert 21.02.17 Plan nr. 0532 72 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå

Detaljer

PLANBESTEMMELSER(pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER(pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Årstad, gnr. 160, bnr. 180 mfl., SLETTEN. BARNEHAGE. Nasjonal arealplan-id 1201_63690000 Saksnummer 201221950

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR KILDAL OMSORGSSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR KILDAL OMSORGSSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR KILDAL OMSORGSSENTER Dato 06.03.2017 Sist revidert 10.03.2017 Plan nr.0533-2017-001 Vedtatt av Lunner kommune i K-sak 86/17 i

Detaljer

"Berga Busterudkleiva 19"

Berga Busterudkleiva 19 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Berga Busterudkleiva 19" detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.03.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.09.2015, 30.10.2015 Dato for Kommunestyrets

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest Arkivsak: 2010/3295 Arkivkode: 1717r7 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 20.06.2013, PS 13/99 Plankartets

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN DEL. I : PLANKRAV 1 Plankrav I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan det ikke utføres arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens

Detaljer

DETALJREGULERING FOR NENSET LOKALSENTER BESTEMMELSER

DETALJREGULERING FOR NENSET LOKALSENTER BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR NENSET LOKALSENTER BESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 05. 11. 2013. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser.

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser. DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYMOEN GNR/BNR 73/67, 73/58 MFL. SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID 201417 Dato: 11.10.2016 Revidert: av Søgne kommune 18.10.16. Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014)

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) Bestemmelser Områderegulering Birkeland sentrum Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart sist revidert 17.07.2014. 2 Arealformål og

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

BESTEMMELSER STRANDVEGEN TERRASSE

BESTEMMELSER STRANDVEGEN TERRASSE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR STRANDVEGEN TERRASSE Plandato: 19.05.2014 Sist revidert: 28.10.2014 Godkjent: 27.11.2014 Planid: 05020356 1 PLANENS FORMÅL Hensikten med planarbeidet er å regulere området

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN ROSSABØ BRYGGE Gnr/Bnr. 35/255 m.fl, Haugesund Kommune Utarbeidet av Vikanes Bungum Arkitekter as

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN ROSSABØ BRYGGE Gnr/Bnr. 35/255 m.fl, Haugesund Kommune Utarbeidet av Vikanes Bungum Arkitekter as PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN ROSSABØ BRYGGE Gnr/Bnr. 35/255 m.fl, Haugesund Kommune Utarbeidet av Vikanes Bungum Arkitekter as Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 Saksnr: 15/500 Plan datert: 10.08.2015 Revidert: (etter politisk behandling) BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 1 Hensikt 1.1 Hensikten med planen er å legge til rette

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Dato: 01.03.10 Dato for siste revisjon: 20.08.10 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 09.09.10 I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Dato: 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000. 1.2 Arealformål: Bebyggelse

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Vedtatt av Stokke kommunestyre den Hensikten med områdereguleringen er å legge til rette for videre planlegging og utvikling

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID PLANBESTEMMELSER

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID 2016004. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

2. Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

2. Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: DETALJREGULERING FOR ROM NÆRINGSOMRÅDE BYGGETRINN 2 REGULERINGSBESTEMMELSER LYNGDAL KOMMUNE PLANKART DATERT:03.02.15 Revidert i hht. vedtak 18.02.2015 PlanID 201210 GENERELT 1. Det regulerte området er

Detaljer

DETALJREGULERING - OMREGULERING FOR DELER AV PLAN FOR MEIKJÆR v/e18, REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING - OMREGULERING FOR DELER AV PLAN FOR MEIKJÆR v/e18, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING - OMREGULERING FOR DELER AV PLAN FOR MEIKJÆR v/e18, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 27.03.2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : PLANENS

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD,

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Plan ID: 250 Dato for siste revisjon av plankartet: 25.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 16.10.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder

Detaljer

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser Tone Hammer, Tromsø kommune Kartforskriften: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Kapittel 3 Framstilling av arealplan

Detaljer