REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER"

Transkript

1 ASKØY KOMMUNE Avdeling for arealbruk REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Oppstartsmøtet har som formål å etablere tidlig kontakt mellom forslagsstiller og kommunen i private plansaker, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Oppstartsmøtet skal primært gi gjensidig orientering. Forslagsstiller skal på forhånd ha sendt inn kartskisse for planområdet og informasjon om hensikten med reguleringsplanen (intensjoner, formål og omfang). Kommunen orienterer om overordnete planer og føringer, veileder om planarbeidet generelt og informerer om planprosessen, samt krav til innhold og fremstilling av planmateriale. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige, og det forutsettes at forslagsstiller har sikret fagkyndig deltakelse til oppstartsmøtet. Kommunen sine vurderinger er faglige, generelle og av foreløpig karakter. Naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter og politiske vedtak m.v. vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til krav om/behov for endringer i planarbeidet underveis. Oppstartsmøtet skal avklare aktuelle tema og spørsmål, men skal ikke avgjøre viktige punkt som forutsettes belyst i videre planprosess frem til endelig politisk vedtak. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut. Referatet skal godkjennes av partene ved underskrift i forbindelse med avslutning av møtet. Forslagsstiller: Telefon: E-post: Konsulent: Telefon: E-post: Eiendom(mer): Gnr. Bnr. Møtedato: Deltakere: Fra forslagsstiller: Fra kommunen, byggesak og private planer: Fra kommunen, andre: 1

2 1. Faktadel/planforutsetninger 1.1 FREMLAGT MATERIELL Følgende dokumentasjon er innsendt fra forslagsstiller før møtet: Kartskisse(r) i M 1:1000 / 1:5000 Beskrivelse av tiltaket Beskrivelse av aktuelle tema for drøfting Illustrasjoner eller lignende Annet, spesifiser 1.2 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Formål med planen/ kort beskrivelse av ønsket tiltak: Størrelse på planområdet, ca antall daa: Eksisterende arealbruk (f.eks bebyggelse, landbruk, friluftsområde, naturområde): 1.3 PLANSITUASJONEN / GJELDENDE PLANER I OMRÅDET Arealbruksformål i kommuneplanen: Evt. gjeldende reguleringsplan: Evt. tilliggende reguleringsplan: 1.4 PÅGÅENDE PLANARBEID Det pågår ikke planarbeid i området etter det planavdelingen kjenner til. Det pågår følgende planarbeid i området: (planens navn og formål) 2

3 1.5 KAN PLANAVDELINGEN ANBEFALE OPPSTART? Planarbeidet er i samsvar med gjeldende plangrunnlag Planarbeidet er i strid med gjeldende plangrunnlag på følgende punkter: Oppstart av planarbeid antas å kunne anbefales Oppstart av planarbeid anbefales ikke fordi: Usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi: Dersom plan anbefales utarbeidet: Plan utarbeides som detaljregulering jfr Plan utarbeides som områderegulering jfr (Kommunen har ansvar for gjennomføring av planarbeidet, evt. kan det inngås avtale med private å stå for hele eller deler av det planfaglige arbeidet innenfor de rammer kommunen bestemmer, og dekke kostnadene ved dette helt eller delvis. Utvalg for teknikk og miljø vedtar oppstart av planarbeidet. Kontaktperson: Seksjonsleder plan og utvikling) 2. Viktige tema i planarbeidet Følgende tema må belyses av forslagsstiller (kryss av etter behov og evt. suppler med kommentarer eller behov for utredninger) Vei-/trafikksituasjon, tilkomst / avkjørsel (kapasitet, sikkerhet, vegstandard, stigningsforhold, behov for fortau, fotgjengerkryssinger, forholdet til vegnormalen og kommunens VVA-norm) Parkering (behov, forholdet til krav i kommuneplanen) Kollektivtilgjengelighet (Avstand til kollektivtrafikk, busslommer, tilgjengelighet for alle) Forurensing / støy (behov for støyutredning, Støyretningslinjen T-1442, forurensing i grunnen mv) 3

4 Skole / barnehage (kapasitet, behov for barnehagetomt, trafikksikkerhet på vei til skole / barnehage) Barn og unges interesser i planområdet (brukes arealet av barn og unge i dag (for eksempel nære friluftsområder, åpne plasser, barnetråkk, 100-metersskog ), er evt. erstatningsarealer avsatt?) Felles uteoppholdsarealer (Kommuneplanens bestemmelser, oppfyller arealene krav til: Størrelse, utforming, kvalitet (se under), bilfri adkomst til nærlekeområder, egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet, god vegetasjon, bevisst utformet i forhold til terreng og klima, trafikksikkerhet, uten forurensning), variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider, eks. akebakke, lett tilgjengelig og tilpasset ulike brukergruppers behov, helse- og sikkerhetsmessige forhold, avstand til større ballekeplass) Friluftsliv / grønne interesser (behov/bruk, sti, sammenhengende grøntkorridor, tur, strand, temakart grønnstruktur, temakart funksjonell strandsone) Naturvern (biologisk mangfold, fauna, forholdet til Askøy kommunes naturtype-kartlegging, viltkartlegging, kartlegging av biologisk mangfold, Naturmangfoldsloven, artsdatabanken mv.) Vassdrag (elv, bekkefar, nedslagsfelt mv.) Landbruk (areal i drift, potensiale for drift, forholdet til kommunens landbruksplan, ulemper for tilgrensende landbruksareal mv.) Kulturminner (Kulturminneplanen, automatisk fredete kulturminner, vedtaksfredete kulturminner, bevaringsverdige bygninger og anlegg mv) Landskap (temakart grønnstruktur, natur- og kulturlandskap, hoveddrag, tiltakets virkning i landskapet mv) Estetikk (estetiske retningslinjer, form, struktur, funksjon, uttrykk, forholdet til stedet/ landskapet/ strøkskarakteren) Hensyn til naboer (sol, utsikt, innsyn) Universell utforming (hensyn for ulike funksjonshemminger mv) 4

5 Energiløsninger (fornybar energi, passivhus, vannbåren varme mv) Vann- og avløp/ overvannshåndtering (Askøy kommunes VVA-norm, forskrift om utslipp fra mindre avløpsanleg, forurensingsforskriften) Renovasjon (henteplass, avfallsløsning) Næring/handel/industri/kontorinteresser (rikspolitisk bestemmelse for etablering av kjøpesenter) Risiko og sårbarhet (Naturbasert sårbarhet: rasfare, klima (kaldluft, vindutsatt), flom, radon mv., Virksomhetsbasert sårbarhet: Brann/eksplosjon, kjemikalieutslipp, lagring av farlige stoffer, forurenset grunn, elektromagnetiske felt mv. Kommunens akseptkriterier og temakart) Konsekvensutredning Tiltaket krever konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredninger Tiltaket krever muligens konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredninger Forslagsstiller må sende inn et notat til kommunen der det redegjøres for hvordan forslagsstiller vurderer tiltaket opp mot KU-bestemmelsene. Dersom disse punktene ikke er krysset ut betyr det ikke at det ikke likevel kan være krav om konsekvensutredning. Det presiseres at tiltakshaver selv har et selvstendig ansvar for å vurdere om tiltaket kan berøres av reglene om konsekvensutredning. 3. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Krav til varsling i henhold til PBL 12-8: Annonse (i minst en avis som er alminnelig lest på stedet (Askøyværingen)) Gjennom elektroniske medier (f.eks. hjemmeside) Varsling av berørte offentlige organer og andre interesserte (Høringsinstanser, og f.eks. velforeninger, interesseorganisasjoner) Underretning på hensiktsmessig måte til registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet når de er direkte berørt (også gjenboere) (f.eks. brev eller e-post) 5

6 Varselet skal inneholde: Avgrensing av området som skal reguleres (jfr. PBL 12-8 siste ledd) Kort orientering om dagens og fremtidig planstatus og formål med planen Varsling om evt. oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale Varsling om evt. parallell behandling av rammesøknad (jfr. PBL 1-7, forutsetning at planen er i samsvar med overordnet plan) Ved planforslag med krav til konsekvensutredning skal planprogrammet legges ut til høring samtidig med varsling av oppstart av planarbeid I brev til høringsinstanser bør en i tillegg legge ved et oversiktskart for stedfesting av hvor planområdet er 4. Krav til planleveransen innhold og materiale Plankart (jfr. forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister, , 9, nasjonal produktspesifikasjon del 1 og del 2). Reguleringsbestemmelser (jfr. PBL 12-7 (uttømmende)) Planbeskrivelse (Jfr. PBL 4-2. Skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Kommunen vil utarbeide mal for planbeskrivelse, som vil bli lagt ut på internett når den foreligger)) Risiko- og sårbarhetsanalyse (jfr. PBL 4-3. Skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og evt. endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Metode i samsvar med NS 5814:2008. Inngår som en del av planbeskrivelsen. Vedtatte akseptkriterier i Askøy kommune må legges til grunn) Konsekvensutredning (jfr. PBL 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger Skal inngå som en del av planbeskrivelsen)) Innkomne merknader og uttalelser (med notat som oppsummerer og kommenterer disse. Skal inngå som en del av planbeskrivelsen) Rammesøknad (dersom samtidig behandling av plan- og byggesak jfr. PBL 1-7) Evt. illustrasjoner (terrengmodeller, 3D-illustrasjoner, landskapsanalyser mv.) 6

7 5. Videre fremdrift Utbyggingsavtale (evt. krav til utbyggingsavtale) Avgrensning av området gjennomgått. Planavgrensing sendes konsulent etter oppstartsmøtet. (Tilliggende planer, veier og veikryss, ubebygde tomter, hele delområder i overordnet plan) Forslag til navn på planen: (Fortrinnsvis navn som er benyttet på kart tilknyttet planområdet) Det er ikke tilfredstillende kartgrunnlag i området og forslagsstiller må sørge for tilstrekkelig kartgrunnlag før planforslaget utarbeides (høydekoter, eiendomsgrenser, bygninger mv) Det er ønskelig med et undervegsmøte hvor evt. innkomne merknader og uttalelser, og forslagsstillers foreløpige skisser og forslag gjennomgås. Gjeldende gebyrregulativ vedr. saksbehandlingsgebyr for behandling av reguleringsplaner og konsekvensutredninger er gjennomgått. Saksbehandlingsgebyret sendes forslagsstiller før 1. gangs behandling av planforslaget. Gebyret sendes til følgende adresse: Bestilling av kart. Kart sendes følgende e-postadresse: Bestilling av naboliste. Naboliste sendes følgende e-postadresse: Høringsinstanser bes oversendt følgende e-postadresse: Prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger under oppstartsmøtet. Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. Sted, dato:.. Referent:.. Referatet er godkjent og mottatt: For forslagsstiller: 7

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER 14 REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Vedlegg B Føremålet med møtet er at kommunen vert informert om planlagt innhald i planen og avgrensing av planområdet, Kommunen avklarar plansituasjonen for området,

Detaljer

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr)

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr) KVAM HERAD NOTAT FRÅ OPPSTARTSMØTE DEN.. (dato) REGULERING I/PÅ (namn). (gnr/bnr) Gjennomføring av oppstartsmøte er ei lovpålagd oppgåve jf. plan- og bygningslova 12-8. Møtet skal haldast før kunngjering

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, GNR. 39 BNR. 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, GNR. 39 BNR. 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik ETAT FOR PLAN OG GEODATA Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 05556 Telefaks 5556 6272 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Marie Bjelland Opus Bergen AS Deres

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 7 BNR. 15 MFL, Helgeseter boligtun

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 7 BNR. 15 MFL, Helgeseter boligtun ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesakbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Plan og kart etter plan- og bygningsloven T 1412- Digitale planer Kongsvinger kommune 2226 Kongsvinger Sør-Odal kommune Postboks

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 12 BNR. 280 MFL. KRÅKEHAUGEN

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 12 BNR. 280 MFL. KRÅKEHAUGEN ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesakbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune Sentralarkivet i Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen A/Stab AS Midtunhaugen 10 5224 NESTTUN Vedr. saksnr 201506340, journalnr 2015068233 Dokumentet følger vedlagt. Dokumentet kan leses i «Min meldingsboks»

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

Utbygging av Prestmarka fritidssenter

Utbygging av Prestmarka fritidssenter Forslag til program for konsekvensutredning 1 oktober 2011 Rambøll AS Egersund Spinnerigaten 16 4370 Egersund Mail: svein.skaar@ramboll.no Tlf. 406 23 240 1 Forord Rambøll A/S Norge avdeling Rogaland har

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE

PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE SAKSBEHANDLINGSRUTINER OG KRAVSPESIFKAKSJONER TIL PLANMATERIELL - BESKRIVELSE, BESTEMMELSER OG PLANKART Dato: 30.06.12 Planveileder, dat. 30.06.12 - side 1 av 13 1. INNLEDNING...

Detaljer

OMRÅDEREGULERING AUN5, PLAN 2012 144 PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING AUN5, PLAN 2012 144 PLANPROGRAM 1 (15) PLANPROGRAM Oppdragsgiver Sandnes kommune Rapporttype Planprogram 2013-08-30 OMRÅDEREGULERING AUN5, PLAN 2012 144 PLANPROGRAM 2 (15) PLANPROGRAM Oppdragsnr.: 3120229 Oppdragsnavn: Områderegulering

Detaljer

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0104/0049 Saksmappe: 2014/33-10 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 20.05.2014 Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram

Detaljer

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011 Løkkebakken Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING 18. oktober 2011 ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF. 35 98 33 00 FAX. 35 98 29 80 post@arkitekthuset-kragerø.no http:www.arkitekthuset-kragero.no

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling Byrådssak 138/14 Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-200407818-133 Hva saken gjelder: JM Norge AS v/abo plan

Detaljer

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 HENSIKTEN MED DETTE DOKUMENTET Hensikten med dokumentet Krav til planmateriale er å bidra til at: - Regulerings- og bebyggelsesplaner

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Forslagstillers/oppdragsgivers navn/logo FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Brukerveiledning Dette dokumentet redegjør for hva en planbeskrivelse skal inneholde ved innsending av et privat regulerings/

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø November 2013 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune.

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER Nr. 50-011

SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER Nr. 50-011 SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER Nr. 50-011 Kommune: Forslag til detaljreguleringsplan / områdereguleringsplan for:... Denne sjekklisten er et verktøy for forslagsstiller med tema som skal tas opp / beskrives

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406 MERKNADSBEHANDLING I PLANUTVALGET-ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GLOMFJORD - B503 LILLE GLOMVATNET NORD

Detaljer