Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN"

Transkript

1 Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN Kongsberg kommune 382R Opprinnelig plan 382R-1 Mindre endring avkjørsel, endring kun planbestemmelser 382R-2 Mindre endring byggehøyder 382R-3 Mindre endring avkjørsel, endring kun planbestemmelser PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for boligbygging med tilhørende rekreasjons- og lekeareal i kvartalet. 2 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart dat REGULERINGSFORMÅL Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: Bebyggelse og anlegg. (PBL 12-5, punkt nr.1.): - Bolig blokkbebyggelse, B1 - Bolig frittliggende småhusbebyggelse, B2 - Uteoppholdsareal, U1 og U2 Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL 12-5, punkt nr.2.): - Kjøreveg/gate - Annen veggrunn- tekniske anlegg - Annen veggrunn- grønt - Fortau - Gang-/sykkelvei Grønnstruktur (PBL 12-5, punkt nr.3.): - Friområde Hensynssone (PBL 12-6.) - Frisikt - Støysone 4 FELLESBESTEMMELSER 4.1 Rekkefølgebestemmelser. Krav vedr. forurenset grunn: I forbindelse med riving og gravearbeider for utbygging i områdene B1, U1 og U2, skal det ved eventuell avdekking av forurenset grunn utarbeides en tiltaksplan for hvordan eventuelle forurensede masser skal håndteres og hvilken miljøkvalitet grunnen skal ha etter at tiltaket er gjennomført. Veier, vann- og avløpsledninger: Før det gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger skal tekniske planer for dette godkjennes av kommunen. Skolekapasitet og boligprogram: Boligene kan ikke bygges ut uten at det er tilstrekkelig skolekapasitet i området. Utbyggingen skal skje i rekkefølge fastsatt i boligprogrammet for Kongsberg kommune. Støyforhold - dokumentasjon Før det gis tillatelse til tiltak i områder som er vist med hensynssone for støy på plankartet, skal Bestemmelser til reguleringsplan 382R Side 1 av 5

2 det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning og teknisk beskrivelse av tiltaket, at støygrensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy med unntak som beskrevet i planbestemmelsene 8.2, blir tilfredsstilt. Romløsning for oppholdsrom inngår i beskrivelsen. Se også bestemmelser om støy i Utomhusplan. Med søknad om rammetillatelse til ny bebyggelse skal det sendes inn utomhusplan som viser høydeforhold, arrondering av parkeringsplasser, frisiktsoner, internt gangareal, areal for grøntanlegg/beplantning, sykkelparkering, plass for søppelhåndtering og ev. forstøtningsmurer. 4.3 Kabler og ledninger Fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/data-kommunikasjon o.l. skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 4.4 Tilgjengelighet og universell utforming. Det skal legges vekt på universell utforming ved atkomst til bygninger i området. Bebyggelsen skal deles opp slik at det blir tilgjengelighet via internt gangareal gjennom området B1 i prinsippet slik tilsvarende illustrerende piler som er markert på plankartet. 4.5 Avkjørsler Plassering av avkjørsler som er vist på plankartet med piler, er veiledende. 4.6 Kulturminner Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner 8 2.ledd. 4.7 Utforming av bygninger og anlegg. Nybygg skal tilpasses bygningsmiljøets karakter. Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet tilpasset omgivelsene. 4.8 Fordrøyning av overvann Overvann skal behandles ved hjelp av lokal infiltrasjon, alternativt med fordrøyningsbasseng i henhold til Kongsberg kommunes gjeldende VA-norm. 4.9 Tilknytning til fjernvarme Tilknytningsplikt Innenfor byggeområdet skal alle nybygg over 250 m2 BRA tilknyttes fjernvarmeanlegget, jfr plan- og bygningslovens Tilknytningsplikten gjelder også alle bygg over 250 m2 BRA som hvor det gjennomføres hovedombygging og for tiltak (tilbygg, påbygg, underbygg, bruksendring eller vesentlig utvidelse eller endring av tidligere drift, jfr. plan- og bygningslovens 31-2) med areal over 250 m2 BRA. Bestemmelsen gjelder også for tilfeller der flere enkelttiltak/enheter ligger samlet og summen av rekken/enhetene overskrider ovennevnte arealgrense. Unntak fra tilknytningsplikt gjelder i de tilfeller fjernvarmekonsesjonær verken kan levere fjernvarme, eller tilby lokal varmeforsyning i påvente av utbygging av fjernvarmenettet, eller at det er åpenbart at det ikke er hensiktsmessig å anlegge fjernvarme eller utbygger kan dokumentere en bedre miljømessig energiløsning enn fjernvarme jfr. plan- og bygningslovens Det skal i slike tilfeller innhentes uttalelse fra fjernvarmeleverandør før kommunen gir tillatelse til tiltak Tilrettelegging for fjernvarme De som har tilknytningsplikt må installere internt fordelingsnett for vannbåren varme, slik at bygget/tiltaket fullt ut kan dekke sitt varmebehov med fjernvarme. Bestemmelser til reguleringsplan 382R Side 2 av 5

3 5 BYGGEOMRÅDER 5.1 Bolig blokkbebyggelse, B Arealbruk I området B1 er det tillatt å oppføre blokkbebyggelse med tilhørende anlegg. Det kan tillates lokalservicefunksjoner som kiosk, nærbutikk, frisør og lignende, når dette ikke medfører særlige ulemper for boligbebyggelsen. Boligene skal utformes med ulike størrelser for å gi et allsidig boligtilbud. Parkering skal legges under boligbebyggelsen eller under terreng i områdene U1 og U Grad av utnytting I område skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 70 % av areal regulert til byggeområde. Arealer til parkering under bakkenivå regnes ikke med i BYA Krav til uteoppholdsareal (MUA) Uteoppholdsareal for området B1 skal være minst 50 m 2 per boenhet. Regulert uteoppholdsareal i midten av boligbebyggelsen medregnes i MUA for boligbebyggelsen Utforming av bygninger og anlegg Bebyggelsen skal deles opp i enkelt bygg, avtrappes og utformes på en slik måte at den får dimensjoner og former som harmonerer med den tilliggende bebyggelsen. Bebyggelsen skal avtrappes og ha varierende høyder. Ved oppdeling av bebyggelsen mot Olavs gate skal det legges vekt på sol/skyggeforhold på naboeiendommene. Dette dokumenteres med sol-/skyggeanalyse. Boligene på bakkeplan skal i størst mulig grad ha forhage Byggehøyder Ny bebyggelse kan ha en gesimshøyde på inntil 10 m. Ved 2,5 m inntrukket øverste etasje mot eksisterende gateløp, tillates gesimshøyde på inntil 13 m. For å oppnå ønsket variasjon kan mindre deler av bebyggelsen trekkes ut til fasadelivet mot eksisterende gateløp med en gesimshøyde på inntil 13 m. Deler av bebyggelsen skal ha en gesims som ikke er høyere enn 10 m. Tillatt gesimshøyde mot Olavs gate er inntil 7 m. Ved 2,5 m inntrukket øverste etasje, tillates gesimshøyde inntil 10,5 m. Mindre deler av bebyggelsen tillates trukket ut i fasadelivet med en gesimshøyde på inntil 10,5 m. Det kan tillates større høyder enn angitt for mindre takoppbygg for heissjakt. *) Endret Bolig frittliggende småhusbebyggelse, B Grad av utnytting I område skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 40 % av areal regulert til byggeområde. Garasjer og overflateparkering inngår i BYA Byggehøyder Bebyggelse kan ha gesimshøyde på inntil 7 m og mønehøyde 11 m målt fra gjennomsnittig ferdig planert høyde rundt bygningen. 5.3 Uteoppholdsareal, U1 og U Arealbruk Arealet skal deles opp og møbleres med ulike utearealsformål som bl.a. lekeplasser og rekreasjonsplasser, gangstier/veier. Eventuelt også installasjoner for håndtering av søppel, ev. lysnedslipp og trapper til underliggende parkering og overdekning av sykkelparkerings-plasser. I deler av arealet som er egnet kan det settes opp mindre bygningselementer/ overdekninger som tjener bruken av utearealet som rekreasjonsområde. Under terrengnivå kan det anlegges parkeringsplasser for boligbebyggelsen med direkte oppgang til Bestemmelser til reguleringsplan 382R Side 3 av 5

4 boligene. Arealet over parkeringen må bygges slik at det kan plantes busker/trær og vokse gras over parkeringsetasjen. Avgrensingen mellom byggearealet for boliger og uteoppholdsarealet kan om nødvendig justeres og tilpasses kommende byggeprosjekt under forutsetning av at utearealet består av to uterom på til sammen 3,7 da., og at det er tilgjengelighet gjennom områdene til hhv. Withs gate, Dyrskuveien, Olavsgate, friområdet på nordsiden. 6. SAMFERDSELSANLEGG OG INFRASTRUKTUR 6.1 Kjøreveg/gate Kjøreareal og kantparkering skal opparbeides med de bredder som er vist i reguleringsplanen. Kantparkering skal kombineres med beplantning av trerekke Fortau Fortau skal opparbeides med fast dekke og maksimal stigning på 1:20. Der dette ikke er gjennomførbart, kan mindre partier ha brattere stigning, maksimalt 1:12. Fotgjengeroverganger skal ha tilgjengelighet for funksjonshemmede Gang-/ sykkelveg Gang-/sykkelveg skal opparbeides med de bredder som er vist i reguleringsplanen. Nordre del av Olavs gate gjøres om til gang-/sykkelveg der dette er vist på plankartet. Nødvendig kjøring for vedlikehold av friområdet og kjøring til Olavs gate 54, er tillatt. Kjøring inn Olavs gate nordfra, til bolig i Saxilds gate 10 (gnr.8062 bnr.12), er tillatt. Dersom garasje i kjeller innredes til annet formål, er det ikke lenger tillatt å kjøre til eiendommen via Olavs gate. *) Vedtatt tatt inn på nytt Annet veggrunn teknisk anlegg Arealet kan brukes til etablering av grøfter og snøopplag. Områdene skal tilsås med gress og undergis et parkmessig vedlikehold. 6.5 Annet veggrunn grønt Arealet kan brukes til etablering av grøfter og snøopplag. Områdene skal tilsås med gress og undergis et parkmessig vedlikehold. 7 GRØNNSTRUKTUR 7.1 Friområde. F1. Området skal fungere som lekeplass og rekreasjonsområde for boligområdene omkring. Furutrærne skal i hovedsak bevares, men det kan foretas nødvendig parkmessig skjøtsel av både trær og bunnvegetasjon for å ivareta områdets karakter og tilrettelegge for lek og rekreasjon. 7.2 Friområde. F2. Området skal fungere som et kombinert skjermings- og rekreasjonsområde for boligområdene omkring. Furutrærne skal i hovedsak bevares, men det kan foretas nødvendig parkmessig skjøtsel av både trær og bunnvegetasjon for å ivareta områdets karakter. 8. HENSYNSONER 8.1 Frisikt Området markert som hensynssone frisikt skal holdes fri for sikthindrende gjenstander som rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. (Busker og parkerte kjøretøyer.) Bestemmelser til reguleringsplan 382R Side 4 av 5

5 8.2 Støysone For bygg med fasade innenfor gul støysone (H220-1 og H220-2) skal minst 50 % av oppholdsrom med støyfølsom bruk og et flertall av soverom i hver boenhet ha minst ett vindu/glassdør i fasade med støybelastning Lden=55 dba eller lavere. Alle bygninger skal utstyres med balansert ventilasjon. Oppholdsrom som har støybelastning over Lden=55 dba ved vindu, skal ha tilstrekkelig beskyttelse (solbeskyttelse, kjøling, forsert ventilasjon e.l.) slik at innetemperaturen er behagelig ved alle temperatur- og solforhold uten at vinduene åpnes. Se også planbestemmelsene punkt 4.1 om krav til dokumentasjon. Bestemmelser til reguleringsplan 382R Side 5 av 5

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune . TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R, med seinere endringer I Kongsberg kommune 340R Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret 10.5.2007 340R-1 Bestemmelsene er foreslått revidert 24.10.2014 1 PLANENS

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570 Forslag til bestemmelser til områderegulering for Hegna Dato: 19.05.15 Disse bestemmelsene gjelder for område vist med reguleringsgrense på plankart datert 07.11.11, sist revidert 16.06.15. Området er

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 SIST REVIDERT: 05.03.2015 Vedtatt: 1 BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Iht. plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 11 er det utarbeidet kommuneplan

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Halstein Gård Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.04.15 Dato for godkjenning av bygningsrådet : xx.xx.xx 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Høringsforslag vedtatt av formannskapet 26.06.13 Innledning Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum

30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum 30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum LESEVEILEDNING: Slik er bestemmelsene bygget opp: 1 Felles bestemmelser inkl. tillegg/avvik for enkeltfelt 2-7 Bestemmelser

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Dato: 23.11.2010 Dato for siste revisjon 18.12.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 18.12.2013

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. 370 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. INNHOLD 1 GENERELT 1.1 Planområdet 1.2 Hensikten med reguleringsplanen

Detaljer

1.2 Planavgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PLAN Arkitekter AS, datert FORELØPIG 24.10.2014.

1.2 Planavgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PLAN Arkitekter AS, datert FORELØPIG 24.10.2014. Plan-ID: R-284. Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark Reguleringsbestemmelser Plankart datert : 18.11.2014 Dato for siste revisjon av plankartet : Bestemmelser datert : 18.11.2014 Dato

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for. Midtbyen. Porsgrunn kommune

Reguleringsbestemmelser for. Midtbyen. Porsgrunn kommune Reguleringsbestemmelser for Midtbyen Porsgrunn kommune Egengodkjent av bystyret 12.05.05/01.09.05 (sak 31/05) og 15.12.05 (sak 87/05) Endret i h.h.t. Fylkesmannens skriv av 26.09.06 (Fylkesmannens avgjørelse

Detaljer