Laksevåg, gnr. 129, bnr. 16, Hilleren næringspark, reguleringsplan, plan-id

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Laksevåg, gnr. 129, bnr. 16, Hilleren næringspark, reguleringsplan, plan-id 61080000"

Transkript

1 Byrådssak 248/13 Laksevåg, gnr. 129, bnr. 16, Hilleren næringspark, reguleringsplan, plan-id SWSY ESARK Hva saken gjelder: Opus Bergen AS fremmer på vegne av Hilleren tomteselskap AS forslag til reguleringsplan for Hilleren næringspark i Laksevåg bydel. Planområdet ligger mellom Vatlestraumen og Hillerenveien/Fv.197, ca. 15 km sørvest for Bergen sentrum. Området er totalt 130 daa, og innebefatter blant annet Hilleren fabrikker. Planområdet er i all hovedsak uregulert. I kommuneplanens arealdel er området vist som bebyggelse og anlegg. Hovedhensikten med planforslaget er å legge til rette for næringsutvikling ved å etablere en «maritim næringspark». Planens utbyggingsformål er: kontor, industri, tjenesteyting, lager, forretning m.m. Det åpnes for m 2 BRA næringsareal. I beregningen inngår parkeringsareal og eksisterende bygningsmasse for industri (ca m 2 BRA). Den sørlige delen av planområdet er tidligere utbygget med et dypvannskaianlegg og fabrikkbygninger, som i hovedsak benyttes til maritim eller oljerelatert virksomhet. For øvrig pekes det på mulige klyngeeffekter ut fra områdets nærhet til marinebasen på Haakonsvern. Figur 1: Oversikt over planområdet. Tiltakets store omfang og antatte kostnader har utløst krav til konsekvensutredning (KU). Planprogrammet ble fastsatt , og KU forelå november Planforslaget er basert på alternativ 3 i vedlagte KU; «middels til lav utnytting». Øvrige alternativer var: 0-alternativet, alternativ 1) næring og industri med tung utnytting, alternativ 2) næring med middels utnytting og alternativ 4) bolig. Alternativ 3 er vurdert å ha det beste plangrepet. Dette alternativet legger opp til en konsentrert utnytting innenfor utbyggingsfeltene, noe som skaper tydelig definerte skiller mellom utbyggingsformål og grøntstruktur. Forslaget legger opp til å bevare grøntkorridorer mellom de nye utbyggingsfeltene, og ha gjennomgående vegetasjonsskjerming mot tilgrensende bebyggelse. Planforslaget omfatter følgende bebyggelsesformål: Reguleringsformål BRA Byggehøyde Merknad Boligbebyggelse (BF1) - - Formål fra gjeldende reguleringsplan videreføres. Boligbebyggelse (BF2) - - Regulert i samsvar med eksisterende situasjon. Det legges ikke opp til flere boliger. Næring (N1) m 2 +22,5 Tilrettelegging for ny næringsbebyggelse. Industri (I1) m 2 - Arealformål, bruksareal og byggehøyder er regulert i samsvar med eksisterende situasjon. 1

2 Industri (I2) 910 m 2 - I samsvar med eksisterende situasjon. Forretning/kontor/ tjenesteyting (F/K/T1) m / +40 Tilrettelegging for fremtidig næringsbebyggelse med forretning, kontor, offentlig og privat tjenesteyting. Inntil 3000 BRA forretning, hvorav inntil 1500 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (KBA1) Kombinert bebyggelse og anleggsformål detaljhandel m Tilrettelegging for etablering av mindre næringsbygg. Bebyggelsen kan inneholde kontor, lager, og lett industri (ikke forurensende) m / +26 Tilrettelegging for etablering av større næringsklynge. Bebyggelsen kan inneholde kontor, lager, og lett industri (ikke forurensende). (KBA2) O_KTA1 - - Plassering for ny nettstasjon. Uthus/naust (UN1) - - Ivareta eksisterende formål. Figur 2: Tabell med oversikt over planens bebyggelsesformål. Planforslaget åpner for å etablere en dagligvarebutikk på inntil 1500 m² i felt F/K/T1, som vil betjene nyetablerte arbeidsplasser og eksisterende boligbebyggelse i nærområde. I samme felt åpnes det i tillegg for 1500 m² BRA med øvrig handel. Et større naturområde inngår i nordvestre del av planforslaget. Her er det påvist flere kulturminneverdier, de eldste trolig fra eldre steinalder. Funnene er sikret gjennom hensynssoner i planforslaget. Forslaget sikrer også allmennheten atkomst til et større naturområde langs et planlagt fortau (o_fta2) i nordøstre del av planområdet. Planområdet har omlag 350 meter lang strandlinje mot Vatlestraumen. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet Det kom inn 13 private merknader og 14 uttalelser fra høringsinstanser deriblant innsigelse fra Fylkesmannen og NVE. I uttalelsene og merknadene blir det i hovedtrekk pekt på følgende: - Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslaget, fordi det bryter med kommuneplanens bestemmelser om etablering og lokalisering av handel, strandsonevern og parkering. - NVE fremmer innsigelse på grunnlag av manglende faresonekartlegging og innarbeiding av eventuelle resultater i plankartet. - Det må settes av nok sjøareal til ferdsel. - Innspill til grøntkorridorer og forslag om grønne tak. - Tilgang til strandsonen for allmenheten. - Vurdering av støyreduserende tiltak og skjerming. - Kulturminner i sjø og på land. - Vann- og avløpstekniske forhold. - Kritisk til etablering av stor mengde arbeidsplasser uten godt kollektivtilbud. - Virkning for landskap, natur, friluftsliv og opplevelse av strandsonen. - Forholdet til sikkerhetssone/hensynsone rundt Haakonsvern. - Regulering av offentlig veg og byggegrense langs vei. - Gjennomføring av ras- og geologiske undersøkelser. - Ulemper for naboer med hensyn til støy, økt trafikk, tap av utsikt og forringet eiendomsverdi - Naboer til planområdet har etablert «Aksjonsgruppen mot Hilleren næringspark». Deres mandat er «å arbeide mot en endring av eksisterende strøkskarakter og en storstilt utbygging av Hilleren». I deres uttalelse pekes det på følgende: - Kritisk til konklusjonene i gjennomført konsekvensutredning. - Planforslaget oppleves som for lite gjennomarbeidet. - Ønsker en betydelig lavere utnyttingsgrad for å ivareta strøkets karakter. 2

3 Alle merknader og uttalelser er oppsummert og kommentert av plankonsulenten og vedlagt saken. I etterkant av offentlig ettersyn er det gjort justeringer i planmaterialet for å imøtekomme innspill om grøntkorridor, trafikkforhold, støy, forurensning, byggegrenser, VA-tekniske forhold og reduksjon i byggehøyder og volum. Videre er det lagt inn en hensynssone og bestemmelser knytet til rasfare og det er gjennomført en kartfesting av nyere tids kulturminner. Fagetaten har vurdert aktuelle tema og hovedproblemstillinger (se vedlagte fagnotat). Under følger en oppsummering av hovedtemaene: Innsigelse fra Fylkesmannen og NVE: Planforslaget fremmes til politisk behandling med innsigelser. Planforslaget er omarbeidet for å imøtekomme innsigelsen fra NVE. Det er tatt opp med NVE om innsigelsen kan trekkes. Tilbakemeldingen vil bli ettersendt. Når det gjelder Fylkesmannens innsigelse er kommuneplanens arealdel 2010 stadfestet av Miljøverndepartementet i etterkant av offentlig ettersyn. Det er i planforslaget lagt til grunn at parkering skal være i samsvar med bestemmelsene i KPA. Forslagstiller har for øvrig kommentert innsigelsen fra Fylkesmannen slik: «Revidert planforslag legger til grunn gjeldende norm om parkeringsdekning. Lokalisering av maritimt tilknyttede næringsarealer/kontor bør ligge ved sjø. Da det er begrenset tilgang på slike arealer, blir Hilleren et sentralt tilskudd til denne type virksomhet. Det planlegges ikke privatisering av strandsonen eller utfylling i sjø grønne interesser ivaretas og tilgang til sjø er sikret i planen». Innsigelsen fra Fylkesmannen er således delvis imøtekommet. Det legges til grunn at videre drøftelse om Fylkesmannen vil trekke innsigelsen må skje gjennom mekling i løpet av den videre saksbehandling. Byggehøyder/grad av utnytting/estetikk/universell utforming: Planlagte bygningsvolum, byggehøyder, terrenginngrep og estetikk har vært et gjennomgående tema i planprosessen jf. planbeskrivelse og fagnotat ved offentlig ettersyn. Fagetaten mener planforslaget ikke innebærer vesentlige ulemper for nabobebyggelsen, som tilsier behov for ytterligere reduksjon i byggehøyder og/eller endret plassering av bebyggelsen. Eventuelle ulemper for omgivelsene anses å ligge innenfor det påregnelige i et byggeområde. Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn. Parkering: Parkeringskravene i kommuneplanens arealdel 2010 er hovedsakelig oppfylt (se byrådets vurdering for utfyllende beskrivelse). Barn og unges interesser: Deler av området som er avsatt til naturområde NA1 er et utfluktsområde for barnehager og ellers brukt av barn i nærområdet. Dette området vil ikke påvirkes av tiltaket. Det er stilt rekkefølgekrav til opparbeiding av fortau mellom granstrukturen PRK1 og F/K/T1 til naturområdet NA1. Grøntstruktur og kulturminner: Hoveddelen av grøntstrukturen i planforslaget ligger i nordvestre del av planområdet (NA1). Innenfor NA1 er det gjort flere arkeologiske funn/registreringer bl.a. fra den eldre og den yngre steinalderen. Kulturmiljøet bevares i planen Energi: Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Planen legger opp til at lavenergieller passivløsninger som vannbåren varme/sjøvarme skal vurderes ( 1.3.3). Støy og flystøysone: Planområdet ligger innenfor hensynsone for gul støysone i kommuneplanens arealdel. Det er utarbeidet støyrapport fra Kilde akustikk datert (vedlagt), der planområdet er vurdert etter krav i KPA og retningslinjer for støy, T Ved oppføring av ny bebyggelse må kravene i TEK10 oppfylles. Det stilles ikke bestemte krav til støynivå på utendørsarealene fordi planlagt bebyggelse ikke er vurdert som støyfølsom. Det er satt krav til avbøtende tiltak for å skjerme omgivelsene/naboer mot støy i bygge- og anleggsfasen (jf. pkt ). Risiko og sårbarhet: Det er gjennomført ROS-analyse for planforslaget (se vedlagte planbeskrivelse s. 37). Med unntak av de allerede omtalte farene for støy gir ikke analysen 3

4 bemerkelsesverdige funn. Området er radonutsatt, og dette følges opp gjennom bestemmelse i tillegg til krav i teknisk forskrift. Fagetaten er positiv til hovedformålene, og hovedgrepet i planforslaget, og anbefaler planforslaget vedtatt med de endringer som er gjort etter offentlig ettersyn. Fagetaten har ikke ytterligere merknader til planforslaget, og det vises for øvrig til fagnotat ved offentlig ettersyn og planbeskrivelsen. Byrådet stiller seg positiv til en opprusting og videreutvikling av Hilleren næringsområde. Med lokalisering nært inntil eksisterende dypvannskai, mulig klyngeeffekt med Haakonsvern marinebase, ligger det godt til rette for videre utvikling av maritimt tilknyttede næringsformål. Reguleringsplanen legges fram for politisk behandling med innsigelse fra NVE og Fylkesmannen (innsigelsene er vedlagt saken). Planmaterialet er endret for å imøtekomme innsigelsene. Fylkesmannen fremmet innsigelse til planen slik den forelå ved offentlig ettersyn da den etter deres syn «bryter med kommuneplanens bestemmelser knyttet til etablering og lokalisering av handel, det nasjonale strandsonevernet og parkeringsdekning.» Fylkesmannens innsigelse kom da kommuneplanens arealdel 2010 var i en meklingsfase mellom kommunen og Fylkesmannen. På det tidspunktet var det blant annet usikkerhet rundt de endelige kravene til parkeringsdekning. Når det nå foreligger godkjent kommuneplan må foreliggende reguleringsplan forholde seg til bestemmelsene om parkering i KPA kapittel 15. Forslagsstiller oppgir at parkeringsdekningen for planområdet er i tråd med kravene for sone 4. Byrådet oppfatter det imidlertid slik at forslagets tillatte antall parkeringsplasser tilknyttet formål handel ikke er i tråd med kravene i kommuneplanen. I forslaget til reguleringsbestemmelser (pkt ) åpnes det for 25 bilparkeringsplasser per 1000 m 2 BRA handel. I KPA er det innenfor sone P4 tillatt med p-plasser pr m 2 BRA handel. Når det innenfor formål F/K/T1 kan etableres inntil 3000 m 2 handel, vil det potensielt bli 30 flere parkeringsplasser enn makskravet i KPA. I reguleringsbestemmelsene punkt fremgår det at «10 av p-plassene innenfor F/K/T1 skal sikre allmenheten tilgjengelighet til grøntområde NA1». Byrådet legger til grunn at de 10 plassene bør kunne sikres uten å heve parkeringsdekningen. Byrådet foreslår derfor å fastsette parkeringsplasskravet til maks 15 parkeringsplasser pr m 2 BRA handel, og dermed vil Fylkesmannens grunnlag for innsigelse til parkeringsdekningen bortfalle. I henhold til KPA (kapittel 16) kan det etableres detaljhandel med bruksareal inntil 1500 m 2 uavhengig av senterstruktur. I formål F/K/T1 åpnes det for etablering av inntil 3000 m 2 BRA forretningsareal, hvorav inntil 1500 m 2 kan være detaljhandel (jf og 2.7.3). Det forutsettes derfor at de øvrige 1500 m 2 med handelsareal kategoriseres som arealkrevende varehandel (iht. kommuneplanens definisjon). Foreliggende plan er dermed i tråd med kommuneplanens bestemmelser for handel. Slik byrådet ser det vil Fylkesmannens grunnlag for innsigelse til handelsarealet bortfalle. Forslaget legger ikke opp til økt privatisering av strandsonen. I nåværende planforslag er industriformålet i bukten fjernet, og således i tråd med Fylkesmannens innspill. Fylkesmannen vil bli bedt om å vurdere om det er behov for mekling for å løse deres innsigelse når KMBY sin innstilling foreligger. Kommunen har henvendt seg til NVE og bedt om bekreftelse for at innsigelsen trekkes. Byrådet anser endringene som tilstrekkelige for at innsigelsene kan trekkes. De nye utbyggingsformålene ligger i et område mellom eksisterende næringsbebyggelse og område med enebolig og rekkehusbebyggelse. Høringsrunden har vist at det er motstand mot utbyggingsplanene blant beboere i området jf. innspillet fra «Aksjonsgruppen mot Hilleren næringspark». I etterkant av offentlig ettersyn har forslagsstiller redusert byggehøydene noe for å imøtekomme naboenes innspill. Byggehøydene innenfor feltet F/K/T1 er redusert med 3-4 m (med unntak av et område inntil 4

5 Hillerenveien, der byggehøyden har økt med 2 m). For feltet KBA1 er byggehøyden redusert 3 m, mens i den søndre halvdelen av området KBA2 er byggehøyden redusert med 2 m. Reduksjonene er også i tråd med de innspillene fagetaten har gitt undervegs i prosessen. Byrådet sier seg enig i fagetatens konklusjon om at eventuelle ulemper for omgivelsene anses å ligge innenfor det påregnelige i et byggeområde. En kan allikevel oppfordre utbygger om å dempe virkningen av landskapsinngrepet for naboene f.eks. ved å anlegge grønne tak (som foreslått av grønn etat). Bystyret anbefales å vedta reguleringsplanen. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I henhold til plan- og bygningsloven er det bystyret som vedtar reguleringsplaner. Komite for miljø og byutvikling skal avgi innstilling i saken, jf. reglement for bystyrekomiteene punkt 23. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. I medhold av plan- og bygningsloven vedtas følgende forslag til detaljregulering: a. Laksevåg, del av gnr. 128, bnr. 2, gnr. 129, bnr. 16 og 70 mfl., Hilleren næringspark, plannummer , vist på plankart sist datert b. Tilhørende reguleringsbestemmelser datert/revidert , med følgende endring: Bestemmelsen 1.9.1: - Endres fra: «Det kan avsettes 25 parkeringsplasser for bil og minst 6 parkeringsplasser for sykkel pr m 2 handelsareal». - Endres til: «Det kan avsettes 15 parkeringsplasser for bil og minst 6 parkeringsplasser for sykkel pr m 2 handelsareal». c. Før bystyrets vedtak kan kunngjøres, må reguleringsbestemmelsene korrigeres i samsvar med bystyrets vedtak. 2. Det anmodes om at bygningene innenfor planområdet utrustes med grønne tak av biologisk materiale der det er mulig og hensiktsmessig. Dato: 24. september 2013 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Monica Mæland byrådsleder Filip Rygg byråd for byutvikling, klima og miljø Vedlegg: Fagnotat datert Plankart datert Reguleringsbestemmelser, datert Planbeskrivelse, datert Merknader offentlig ettersyn Konsekvensutredning, november 2010 Støyvurdering, datert Illustrasjonsplan, datert Terrengsnitt, datert

6 Innsigelse Fylkesmannen, datert Innsigelse NVE, datert

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling Byrådssak 138/14 Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-200407818-133 Hva saken gjelder: JM Norge AS v/abo plan

Detaljer

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401.

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. Dato: 29. april 2010 Byrådssak 1249/10 Byrådet Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. KJNO BBY-5122-200914803-33

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 5. august 2014 Saksnr.: 201205397-30 Saksbehandler Jøran Syversen. Byutviklingsstyret 21.08.

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 5. august 2014 Saksnr.: 201205397-30 Saksbehandler Jøran Syversen. Byutviklingsstyret 21.08. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 5. august 2014 Saksnr.: 201205397-30 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 21.08.2014 Strømsheia detaljregulering offentlig

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planprogram datert 03.06.13 2. Plankart, M= 1:1000 3. Planbestemmelser, datert 22.06.2015 4. Illustrasjonsplan, M=

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 05.03.2015 Marviksletta, områdeplan - nytt

Detaljer

Reguleringsplan for Flesland næringsområde

Reguleringsplan for Flesland næringsområde FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 8. sept. 2013 Reguleringsplan for Flesland næringsområde Figur 1: A-labs illustrasjon av forslag til masterplan for området i parallelt oppdrag levert mai 2013.

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Bentley AS FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Plannr: P. 6134.00.00. Saksnr: 200907663 BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr. 34, bnr 53 m.fl Søreide/Dolviken

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13 Vår saksbehandler Birgitte Kahrs Vår ref. -12 L12 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av detaljregulering av Torbjørn

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer