Adherens. driver terapeutene i Oslo-studien med DBT? Stine Laberg, Spesialist i klinisk psykologi NSSF, UiO November 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adherens. driver terapeutene i Oslo-studien med DBT? Stine Laberg, Spesialist i klinisk psykologi NSSF, UiO November 2010"

Transkript

1 Adherens driver terapeutene i Oslo-studien med DBT? Stine Laberg, Spesialist i klinisk psykologi NSSF, UiO November 2010

2 Adherenskoding i Norge Pågående RCT: The effect of Dialectical Behavior Therapy (DBT-A) for adolescents with repeated deliberate selfharm: A randomized, controlled study Lars Mehlum, M.D. Ph.D., Professor i psykiatri og suicidologi, NSSF, UiO Kontrollere om Oslo-terapeutene faktisk bedriver DBT-A Rollen til adherenskoderen

3 Hva er adherens? Følge retningslinjer for behandlingen Forholde seg til resepten istedenfor å gjøre sin egen vurdering av hvor mye medisin eller behandling du trenger Behandlingseffekten påvirkes av Klientens adherens Terapeutens adherens Adherens er ønskelig der vi vet at full implementering av behandlingen gir større effekt enn delvis gjennomføring

4 Hvorfor bli adherent DBT-terapeut? Evidensbasert metode For å forske på hva som virker, må vi vite nøyaktig hva vi gjør Kompleks metode, komplekst problembilde Fristende å nøye seg med deler av pakken? Noe evidens for at delvis DBT er mindre effektivt og hvis vi vil vite om deler av opplegget er nok, må vi likevel gjøre delvis adherent

5 Hvordan måle DBT-adherens? Fokus på terapeutenes adherens Therapeutstrategier for å øke klientenes adherens Adherensskala som består av 12 delskalaer En for hver type strategi som terapeutene skal bruke Hver delskala omfatter diverse strategier Totalt 66 underpunkter/strategier Skåres fra 0 til 5. Skåre 4 innebærer adherens Helskala-skåre = gjennomsnitt av de 12 delskalaene Muliggjør grundig evaluering av hvordan therapeutene benytter hver behandlingskomponent

6 12 typer strategier Hva? Struktur Problem-kartlegging Problemløsning Kontingenser/ forsterkning Eksponering Kognitivt arbeid Hvordan? Validerende Gjensidig Uhøytidelig Dialektisk Saksbehandler/ coach (Protokoller)

7 Adherence-instrumentet Skala med 12 deler; en del for hver type strategi Delskalaenehar detaljerte underpunkter, totalt 66 for hele skalaen Score er adherent Totalscore: Gjennomsnitt av delskalaene Gir mulighet til grundig vurdering av hvordan terapeuten bruker behandlingskomponentene Godt utgangspunkt for veiledning

8 Strategier som brukes i DBT Hva gjøre, hvordan gjøre det?

9 Når brukes strategiene? Mange av strategiene kan gjenkjennes som standard CBT DBT er prinsippstyrt Noen strategier skal brukes i all kontakt med pasienten Fremfor alt hvordan -strategiene (stil) De fleste strategiene brukes ved behov

10 Hva-strategier

11 Struktur Komponenter Individuelle samtaler Ferdighetstrening (nærvær, følelser, relasjoner, kriser) Telefonkontakt (generalisering, ikke terapi) Behandlingsteam med dialektisk metodikk Tydelig målhierarki 1: Minske suicidal/selvskadende atferd 2: Minske terapihindrende atferd 3: Minske livskvalitetshindrende atferd Klart fokus på at den viktigste arbeidet skjer hjemme(registrering, øvelser)

12 Problemformulering/kartlegging Grundig utforsking av problemet Sammen med pasienten Don t assume the problem Spesifikke beskrivelser, atferdstermer Funksjonell analyse: generelle mønster Kjedeanalyse: konkrete situasjoner Identifisere konkrete mål og delmål

13 Problemløsning Psykoedukasjon(biososial teori m.m.) Tydelig orientering og rasjonale Samarbeid om løsningsforslag Ferdighetstrening (individuelt + gruppe) Veiledning i bruk av ferdigheter Generalisering av ferdigheter Hjelpe pasienten til å vise/bruke ny atferd Forpliktelse/avtaler Troubleshooting

14 Kontingenser / forsterkning Forsterkning i øyeblikket (i sesjonen) legge til rette for forsterkning hjemme rammer som forsterker adaptiv atferd Ekstinksjon Aversive kontingenser Shaping

15 Eksponering Formelle eksponeringsstrategier Basert på relevante manualer Uformell eksponering Lage eget, tydelig opplegg sammen med pasienten Eksponering via det å lære/prøve ny atferd, snakke om vanskelige ting

16 Kognitivt arbeid Tydeliggjøre kontingenser i pasientens liv Hva forsterker pasienten i hverdagen? Hvordan påvirker pasientens handlinger omgivelsene? Observere og beskrive tanker, underliggende antagelser, stil / tankemønster Utfordre dysfunksjonelle antagelser Hjelpe pasienten til å jobbe med å endre dysfunksjonelle antagelser

17 Hvordan-strategier

18 Validerende Validering demper angst og sterke følelser Validering viser at det du gjør er rimelig ut fra den sammenhengen du er i Du gjør det du gjør og føler det du føler fordi Din bakgrunn/historiehar lært deg å gjøre det Det er naturlig å reagere sånn i den situasjonen du er i akkurat nå Du når et mål/oppnår noe du ønskerved å gjøre det du gjør

19 Gjensidig Legge merke til pasientens reaksjoner, bry seg om pasientens innspill Uttrykke engasjement og ønske om å jobbe sammen med pasienten Ha en tydelig ikke-dømmende holdning By litt på seg selv, egne eksempler etc. Likestilling / jevnbyrdig maktfordeling

20 Uhøytidelig Ha en konstaterende stil Våge å peke på elefanten i rommet, tydelighet med hensyn til dysfunksjonell atferd Ikke være redd for å snakke om ting Bruke humor Komme med uventede kommentarer og sette ting på spissen når dette kan hjelpe samtalen fremover

21 Dialektisk Ha en balansert stil Validering vs konfrontering, Fleksibilitet vs stabilitet Omsorg vs endring, Fokus på styrker vs svakheter Tilby balanserte ferdigheter Akseptering vs endring Øke spenningen Djevelens advokat, paradokser, sette ting på spissen, lage sitronsaft av sitroner Bruke metaforer og illustrerende fortellinger Holde fart og flyt i timene

22 Coach / case manager Konsultasjon/veiledning til pasienten er alltid førstevalg Intervensjon på pasientens vegne bare i ekstreme situasjoner

23 Erfaringer fra Norge Instrumentet er brukt i opplæring og vurdering av terapeuter i UiOs effektstudie av DBT for ungdom med gjentatt villet egenskade Komplekst instrument: Opplæring tar tid Kompleks metode: Vanskelig å være helt adherent i starten Feedback/veiledning øker adherens Verdifullt verktøy når det er innarbeidet

24 Relevant litteratur: BTECH and BTECH Research. Executive summary. Dialectical Behavior Therapy: Efficacy, Effectiveness, & Feasibility, 2006 Kåver A, NilsonneÅ, Laberg S. Dialektisk atferdsterapi ved emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Oslo: Gyldendal akademisk, 2005 Linehan M. Cognitive behavioraltreatment of borderline personality disorder. New York: Guilford Press, 1993 Linehan M. Skills training manual for borderline personality disorder. New York: Guilford Press, 1993 Linehan M. Understanding borderline personality disorder: the dialectical approach. New York: Guilford Publications, 2001 Linehan, M. Adherence manual. University of Washington, Seattle, WA: Unpublished manuscript, 2004 (Copyrighted materials for adherence rating. Any use is invalid without University of Washington DBT adherence training)

25 Mer relevant litteratur: Linehan M, DimeffL, Reynolds S, ComtoisK, Shaw Welch S, Heagerty P, KivlahanD. Dialectical BehaviorTherapy versus Comprehensive Validation plus 12-Step for the Treatment of OpioidDependent Women Meeting Criteria for Borderline Personality Disorder. Drug and Alcohol Dependence 2002; 67: Linehan M, Heard H, Armstrong, H. Standard dialectical behavior therapy compared to psychotherapy in the community for chronically parasuicidalborderline patients. University of Washington, Seattle, WA: Unpublished manuscript, 1993 Linehan M, NilsonneÅ. Dialektisk beteendeterapi: Färdighetsträningsmanual. Stockholm: Natur och Kultur, 2000 Miller A, Rathus J, Linehan M, Swenson C. Dialectical Behavior Therapy with Suicidal Adolescents. New York: Guilford Press, 2007

Utgangspunktet for DAT Hva er Dialektisk Atferdsterapi?

Utgangspunktet for DAT Hva er Dialektisk Atferdsterapi? Dialektisk Atferdsterapi i arbeid med spiseforstyrrelser og selvskading Stine Laberg, spes. klinisk psykologi, Seksjon for selvmordsforskning og forebygging (SSFF), Universitetet i Oslo, Mai 2009 Omtrentlig

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1475-1484 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=35585&a=2&sok=1 Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi en relevant behandling for pasienter med rusmisbruk og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse?

Dialektisk atferdsterapi en relevant behandling for pasienter med rusmisbruk og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse? Ved Karoline Alfheim Lindquist, Anita Johanna Tørmoen og Lars Mehlum Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og ruslidelser opptrer ofte samtidig. En ser at forløp og prognose da kompliseres, i tillegg

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

Konseptualisering målarbeid i kognitiv terapi - hvordan gjøre terapi begripelig.

Konseptualisering målarbeid i kognitiv terapi - hvordan gjøre terapi begripelig. Konseptualisering målarbeid i kognitiv terapi - hvordan gjøre terapi begripelig. * Per Jostein Matre & # Robert Jensen Inngress Konseptualisering i terapi dreier seg om kartlegging, identifikasjon og målarbeid.

Detaljer

Spesialiseringskurs i rusmedisin. Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli

Spesialiseringskurs i rusmedisin. Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli Spesialiseringskurs i rusmedisin Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli Behandling - Motivational Interviewing (MI) - Kognitiv terapi - Tilbakefalls-forebygging Ulike tilnærminger, metoder og strategier

Detaljer

Generelle terapeutiske ferdigheter 1

Generelle terapeutiske ferdigheter 1 Generelle terapeutiske ferdigheter 1 Behandlingsalliansen står sentralt i kognitiv terapi og i behandling generelt. Terapi preget av et aktivt samarbeid mot tydelig definerte mål fungerer best. Pasientens

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Skjematerapi og metakognitiv terapi som behandlingstilnærming for borderline personlighetsforstyrrelse: en komparativ studie

Skjematerapi og metakognitiv terapi som behandlingstilnærming for borderline personlighetsforstyrrelse: en komparativ studie Skjematerapi og metakognitiv terapi som behandlingstilnærming for borderline personlighetsforstyrrelse: en komparativ studie Hovedoppgave Tora Thorsrud Psykologisk institutt Fakultet for Samfunnsvitenskap

Detaljer

Mentaliseringsbasert terapi i spesialisert rusbehandling

Mentaliseringsbasert terapi i spesialisert rusbehandling Mentaliseringsbasert terapi i spesialisert rusbehandling 13 Rusfag nr. 1 2011 Av: Nina Arefjord, KoRus-Bergen /Stiftelsen Bergensklinikkene Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandling hjelper pasienten

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Rapport om fagutviklingsprosjektet. Kognitiv atferdsterapi (KAT) ved psykiske vansker hos personer med autismespektertilstander

Rapport om fagutviklingsprosjektet. Kognitiv atferdsterapi (KAT) ved psykiske vansker hos personer med autismespektertilstander 1 Rapport om fagutviklingsprosjektet Kognitiv atferdsterapi (KAT) ved psykiske vansker hos personer med autismespektertilstander Bakgrunn og formål Personer med autismespektertilstander (AST) får ofte

Detaljer

Den tredje bølge av kognitiv atferdsterapi

Den tredje bølge av kognitiv atferdsterapi Den tredje bølge av kognitiv atferdsterapi Et utvalg av behandlingsmodeller for generell angstlidelse og en diskusjon av evidens Cedalion standing on the shoulders of Orion Av Nicolas Poussin, 1658. Københavns

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 15 JuLi 2014. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 15 JuLi 2014. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 2 årgang 15 JuLi 2014 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 2/2014 Redaksjonelt 4 ABC i sinnemestring for foreldre 7 The 4th International

Detaljer

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme SLUTTRAPPORT Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme Prosjektet er gjennomført ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS i perioden januar 2012 desember

Detaljer

Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte

Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte 100714 GRTID TPH Ti#58BDBC.book Page 247 Wednesday, August 25, 2010 1:00 PM Universitetsforlaget 247 Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte en introduksjon til aksept og forpliktelsesterapi FAGARTIKKEL

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 11 desember 2010 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 4/2010 4 Redaksjonelt 7 Livsstilsendring og vektreduksjon med kognitiv terapi

Detaljer

Psykologisk Førstehjelp

Psykologisk Førstehjelp Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Psykologisk Førstehjelp Ungsinnforfatter: Simon-Peter Neumer Vurdert i Ungsinnpanelet: 24.03.2010 Ungsinnforfatteren er ansvarlig for beskrivelsen av tiltaket. Beskrivelsen

Detaljer

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema MEDISIN OG VITENSKAP Tema Selvskading Selvskading forekommer hyppig og varierer i uttrykk og alvorlighetsgrad. Slik atferd er vanligst blant ungdom og unge voksne og forekommer oftere blant jenter enn

Detaljer

Sosial angstlidelse. Heimberg/Hope 1

Sosial angstlidelse. Heimberg/Hope 1 Sosial angstlidelse Heimberg/Hope 1 Kunnskap Terapeuten skal ha kunnskap om hvordan mennesker med sosial angstlidelse (sosial fobi) reagerer i sosiale situasjoner der de oppfatter at det er en risiko for

Detaljer

Psykologisk perspektiv på selvmordsatferd

Psykologisk perspektiv på selvmordsatferd artikkel Psykologisk perspektiv på selvmordsatferd Den psykologiske tilnærmingen på suicidalitet skiller seg fra den psykiatriske bl.a. ved at den løsriver seg fra den diagnostiske opptattheten, og fokuserer

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1

Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1 Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1 I kognitiv terapi skal terapeuten ha en grunnleggende kompetanse i å etablere rammene for det terapeutiske samarbeidet. Målet er at terapeuten innledningsvis

Detaljer

Å bli forstått - og forstå seg selv:

Å bli forstått - og forstå seg selv: MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 31 Anne Grete Hersoug og Randi Ulberg Oslo Å bli forstått - og forstå seg selv: om utvikling

Detaljer

«Jeg har lært at følelser ikke kan drepe meg. Følelser er ikke farlige. Da er det plutselig ikke så farlig å leve heller».

«Jeg har lært at følelser ikke kan drepe meg. Følelser er ikke farlige. Da er det plutselig ikke så farlig å leve heller». Basal eksponeringsterapi: en vei inn til seg selv og ut til et liv det går an å leve av Didrik Heggdal, Arne Lillelien, Sara S. Johnsrud og Camilla Dyrhol Paulsen «Jeg har lært at følelser ikke kan drepe

Detaljer

Metakognitiv terapi ved depresjon

Metakognitiv terapi ved depresjon Fra praksis Kan bli bedre: Kognitiv atferdsterapi er den best dokumenterte behandlingen ved depressive lidelser, men kun halvparten blir friske fra sin depresjon etter endt behandling. Og etter 18 måneder

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Bruk av hest i psykoterapi

Bruk av hest i psykoterapi OM E L L A N R U M M E T TIDSKRIFT OM BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI 24 2011 19 Sveinung Skårset, Irene Michalopoulos Mary Nivison Nordlandssykehuset Lofoten Bruk av hest i psykoterapi Implementering av

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 14 desember 2013. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 14 desember 2013. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 14 desember 2013 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 4/2013 Redaksjonelt Tre KAT-baserte forskningsprosjekter for barn og unge

Detaljer

Tilstede i glede og smerte mindfulness og arbeid med emosjoner i psykoterapi

Tilstede i glede og smerte mindfulness og arbeid med emosjoner i psykoterapi Fagartikkel Vitenskap og psykologi Per-Einar Binder og Aslak Hjeltnes Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Kontakt Per.Binder@psykp.uib.no, tlf. 995 00 313 Tilstede i glede og smerte

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 14 JuLi 2013. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 14 JuLi 2013. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 2 årgang 14 JuLi 2013 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift Redaksjonelt 4 Petra og Plageånden 6 Terapeuten som forfatter 22 Skriveseminar i Eremo 28 Seminar

Detaljer