Pleiekultur og holdninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pleiekultur og holdninger"

Transkript

1 Etikk i sykehjem. Hvordan møte hverdagens moralske utfordringer? Av Trude Hande Hjelseth, geriatrisk sykepleier v/skytta bo- og servicesenter, Nittedal kommune Faglitteratur og forskning har vist at satsing på etikk og tilrettelegging for etisk refleksjon har positiv effekt. Men det viser seg at det kan være vanskelig å få plass til det systematiske etikkarbeidet i hverdagen på sykehjemmet. Og der etikkarbeidet får plass, kan pleiepraksisen likevel være umoralsk. Hvilke hindringer kan komme i veien for en satsing, og hvilke faktorer spiller inn på pleiepraksisen? Pleiekultur og holdninger Pleiekulturen er det som «sitter i veggene», et mønster for handlemåte. Menneskene i kulturen bærer i seg samme oppfatning av riktige og gale måter å gjøre ting på, vaner, holdninger og ritualer. Fellesskapet holder disse verdiene oppe. De moralske utfordringene pleiere kan oppleve i det daglige arbeidet, kan være skapt som følge av kulturelle rammer. Når «alle» gjør det samme feilgrepet som den selvfølgeligste ting i verden er det ikke lett og verken oppdage det eller å påpeke det. Når vaner, forestillinger og praksismønstre har vært gjentatt over lang tid, gror den nærmest fast. Holdningene blir tatt for gitt og regjerer. Man løser oppgavene slik man alltid har gjort, og reflekterer ikke over handlingene (Eide og Aadland 2008). Kulturen kan skjule og ivareta kritikkverdig praksis, men kan også fungere konstruktivt (Heggen 2002). Krenkende institusjonskultur I en studie viser Malmedal (1999) at pasienter på sykehjem ofte blir utsatt for krenkelser og overgrep. Det kan se ut til at umoralske handlinger skjer som en naturlig del av hverdagen, uten at noen egentlig er klar over krenkelsene. Heggen (2002) bruker begrepet krenkende institusjonskultur. Det kan være mange og sammensatte grunner til at en slik krenkende kultur kan fortsette over tid. Solum m.fl. (2008) har i sin studie sett at en av grunnene kan være pleiernes fokus på å løse pasientenes problemer ut fra kun et biomedisinsk utgangspunkt. I studien så de at verdigrunnlaget som skal støtte oppunder pasientomsorgen sjeldent er til stede i de daglige rapportene. Når pleierne møter på moralske utfordringer, viser det seg at de omformulerer utfordringene til tekniskrasjonelle problemer uten en helhetlig tilnærming til etiske verdier. De velger løsninger de føler at de har tid til, og som passer inn i sykehjemmets daglige rutiner. Mange pleiere har gode holdninger og ønsker pasienten det beste, men er ubevisst «fanget» i en slik kultur. De gjør som de alltid har gjort, og vet ikke at de har valgmuligheter. Pleierne står hele tiden i lojalitetskonflikter. De skal ta hensyn til kolleger, ledelse, pasienten og pårørende. Det kan ligge ubevisste føringer i avdelingen. Verdiene organisasjonen står for er kanskje ikke uttalt tydelig. Pleiere kan bli institusjonalisert. Pasientene blir ikke lenger oppfattet som konkrete personer, men også som abstrakte samfunnsvesener (Aspelund 1987). Pasientene blir depersonalisert. Aspelund har en teori om at mennesker i samhandling både gir gjensvar på andres handlinger og er i stand til å foregripe andres gjensvar på egne

2 handlinger. Mangel på engasjement og omtanke kan føre til utbrenthet hos pleiere. De vokser inn i en likegyldighet. Når pleiere begynner å se på pasienter som abstrakte samfunnsvesener, mener Aspelund at de verken kan elske, hate, leve seg inn i eller ha medfølelse for pasientene. Holdninger Etikk og holdninger henger tett sammen. Gode holdninger sprer seg. Enkelte ledere og pleiere kan ha personlige holdninger som stimulerer til kvalitet og god omsorg for pasientene. Andre kan preges av holdninger som ikke er ønskelige, for eksempel når det gjelder motivasjon, arbeidsinnsats, omsorg for pasienter, overholdelse av avtaler og annet. Det kan føre til dårligere kvalitet på pleien til pasientene. Slike situasjoner kan også gi etiske utfordringer for kollegene som er rundt. Å møte dårlige holdninger med moralisme fører sjelden til noe godt. Men slike uønskede holdninger er et etisk problem (Eide og Aadland 2008). En kultur kan forandres via ulike tilnærmingsmåter. I noen tilnærminger legger man vekt på at endring vil komme av seg selv dersom pleieren blir bevisst på sine væremåter og adferdsmønstre. Hvis man i stedet retter oppmerksomheten direkte mot det som skal endres, vil motstand mot endring oppstå. Resultatet blir da at den uønskede adferden styrkes i stedet for å svekkes. Når vi blir bevisst på noe som «er», forandrer dette seg. Hvis andre blir bevisst på det samme, vil presset mot forandring øke (Skau, 2005). Pleiekultur og ledelse Pleiekulturen avhenger av ledelse. En leder som satser på etikk kan gi positive ringvirkninger. For det første forplikter denne satsingen at leder selv må være bevisst sin væremåte og sine holdninger i møte med personalet. For det andre må leder legge til rette for etisk refleksjon rundt dilemmaer og vanskelige situasjoner. Dette gir personalet trening i å identifisere etiske dilemmaer. De blir også mer bevisste på holdninger og væremåte. De blir gode til å reflektere over egne handlinger og de følelsene handlingene medfører. For det tredje vil trolig satsing på etikk på sikt gjøre noe med arbeidsmiljøet og pleiekulturen. Å få til en kultur på sykehjem der personalet snakker sammen om hvordan de møter pasientene, hvordan de løser vanskelige situasjoner, der de tør å sette ord på utfordringer de møter i samhandling med pasienten, kan bidra til holdningsendring og bevisstgjøring. Det kan være pleiere som faktisk ikke er klar over at de krenker pasienten. Først i refleksjon og samtale med andre, blir pleierne bevisst sine handlinger. Dette kommer pasienten til gode. Krenkelser og overgrep kan unngås. Sykehjemmets struktur og organisering Sykehjemmet er strukturert slik at det skal dekke tre behov for den gamle pasienten: gi pleie og omsorg, gi behandling og være et hjem. Hvilket av disse tre behovene skal ha forrang? I hverdagen skal pleiere hele tiden gjøre valg i forhold til de ulike behovene og målene for sykehjemsoppholdet. Det kan være vanskelig å velge det ene framfor det andre. Jeg stiller meg spørsmål om organiseringen av sykehjemmet er slik at den rommer for mye? Kan pasienten oppleve optimal pleie og omsorg, god kvalitet på den medisinske behandlingen og samtidig kjenne seg hjemme? Kan pleiepersonalet klare å dekke alle disse behovene uten å gå på akkord med noen verdier? Å legge til rette for at pleiere får kompetanse i etikk er bra. Men hvis det er slik at organisatoriske forhold kan føre til at den etiske bevisste pleieren likevel

3 ikke får handlet ut i fra det som er til beste for pasienten til en hver tid, må man kanskje endre mer enn bare pleiernes holdninger og bevissthet. Tid, bemanning og kompetanse Lite bemanning og få fagansatte kan påvirke pleiepraksisen på sykehjem. Tid er et nøkkelelement i forhold til pleie og omsorg til den gamle pasienten. Den eldre bruker lenger tid på alle gjøremål. Det tar tid å ta inn informasjon og oppfatte den. Dessuten er det slik at 75 % av sykehjemspasientene har en demenssykdom (Engedal 2006). Det medfører at pleieren bruker god tid i samhandlingen. Hvis bemanningen er lav, vil tiden hver pleier har til hver pasient bli kortere. Pleieren kan ha gode holdninger og vite hva som bør gjøres i hverdagssituasjonene, men liten tid kan føre til «raske» løsninger som krenker pasientens verdighet og autonomi. Tvang kan bli en lettvint løsning. I en studie av Skovdahl m.fl. (2004) viser det seg at bemanning og kompetanse spiller inn på pleiepraksisen. De som opplevde mestring i stell av pasienter med demens og aggresjon, hadde i snitt høyere fagkompetanse. De hadde sykepleier på avdelingen til en hver tid og sa de følte seg sett av leder. I den andre gruppen, der stellet ble gjennomført med bruk av makt, var avdelingen preget av bemanning med dårligere kompetanse. De hadde ikke sykepleier til stede, og følte at de ikke hadde støtte og forståelse fra leder. Sovepute Lite bemanning og dårlig tid kan brukes som «sovepute» slik at krenkelser og umoralsk praksis skjer unødig. Pleiepersonale kan ha veldig gode holdninger og tanker om hva som er til det gode for pasienten og hva som er rett å gjøre. De kan være flinke til å drøfte etiske utfordringer. Men hvis man alltid inntar en sytende holdning - «vi har dårlig tid, vi er underbemannet, vi skulle hatt en aktivitør, vi skulle hatt frokostverter» - får man kanskje heller ikke opprettholdt den etiske standarden man gjerne skulle ønske. God planlegging og tydelig ledelse har mye å si. Ledere som slår ned på en slik sytende kultur er viktige. Dessuten er det viktig å ha tydelig ledelse i forhold til å planlegge å tilrettelegge arbeidsdagen for de ansatte best mulig. Sykepleierens rolle På sykehjem er sykepleieren rollemodell, veileder og leder på en ansvarsvakt. Sykepleieren er ofte alene som sykepleier på kveld, natt og i helgen, og leder hjelpepleiere og pleieassistenter gjennom vakten. Sykepleiere blir innlemmet i eventuelle dilemmaer og utfordringer andre i pleieteamet opplever. Dersom sykepleieren ikke er etisk bevisst, og ikke har evne til å reflektere rundt et dilemma, tror jeg han kan bidra til å skape en pleiekultur der umoralske handlinger får lov til å skje. Det er derfor viktig at sykepleiere får god opplæring i etikk og etisk refleksjon gjennom utdanningen, og at det satses på etisk kompetanseheving i sykehjemmene. Sykepleieren fungerer som en leder når ikke avdelingsleder er til stede. Utydelig ledelse kan som tidligere nevnt skape en dårlig kultur. Sykepleiere som ikke ser sine medarbeidere, leder dem og veileder dem, bidrar dermed til en kultur der umoralske handlinger kan få plass.

4 Sykepleierens oppgaver og prioriteringer Studien «Trivsel i sykehjem» av Bergland (2006), viste at opplevelsen av trivsel i sykehjem er et resultat av et optimalt tilpasset samspill mellom den enkelte pasient og kvaliteter i sykehjem som vennlige og kompetente pleiere og et godt sosialt og fysisk miljø. Pasientene i norske sykehjem har en rekke medisinske diagnoser og behov for hjelp i mange dagligdagse gjøremål. Behovet for omsorg er dermed stort. Men hva anser sykepleierne selv som sitt ansvarsområde i sykehjemmene? I ulike studier som Bergland refererer til, viser det seg at sykepleierne vektlegger den enkelte pasients behov for pleie og medisinsk behandling. Mange sykepleiere er tilfredse med å utføre alle sykepleierprosedyrene på avdelingen, som administrering av medisiner, sårstell og kateterisering. Dette har også noe å gjøre med at det er få sykepleiere og mange ufaglærte som jobber på sykehjem. Tiden strekker ikke alltid til for sykepleierne til å prioritere miljøbehandling. Etikk er det som skjer i mellomrommet mellom to mennesker. I dette samspillet mellom pasient og pleier ligger det mange etiske utfordringer. Etisk refleksjon kan bidra til at sykepleieren ser og respekterer pasienten, og prioriterer de rette verdiene, slik at trivsel på sykehjemmet i større grad kan bli et faktum. Hvilken betydning kan systematisk etikkarbeid ha i sykehjem? Systematisk etikkarbeid i sykehjem er i liten grad evaluert. Ledere i sykehjem rapporterer imidlertid at systematisk etikkarbeid har bidratt til økt bevissthet om etiske utfordringer blant de ansatte, forbedret kommunikasjon og tillit, og forebygget kriser. Det viser seg også at økt etikkarbeid skaper et miljø der det er aksept for å diskutere etiske utfordringer, flere perspektiver og økt kompetanse (Bollig m.fl, 2009). Etikk og kvalitet Når det gjelder sammenhengen mellom etikk og fagkvalitet, er det i følge Molewijk m.fl. (2008) gjort lite forskning. De har gjort en studie som handler om implementering av etikk i institusjoner. I diskusjonen stilles det spørsmål om det kan være en sammenheng mellom etisk refleksjon, etisk kompetanseheving og kvaliteten på pleien. Forskerne erfarte at de som fikk økt kunnskap om etikk ble flinkere til å strukturere og analysere etiske dilemmaer. Likevel bør det rettes mer oppmerksomhet mot å avklare og empirisk måle effekten av etisk kompetanseheving. Sannsynligheten for at etisk kompetanseheving påvirker kvaliteten på pleien er stor, men det er ukjent hvilken del av kvaliteten på pleien som faktisk blir bedre og hva effekten vil være på sikt. Molewijk mener kvalitativ og kvantitativ forskning er nødvendig for å undersøke hvilken betydning etisk kompetanse har for kvaliteten på pleien. Rom til refleksjon gir en opplevelse av mestring Studien til Skovdahl m.fl. (2004) om takling av aggresjon hos personer med demens, viser også at rom for refleksjon på en arbeidsplass gir mestringsopplevelse og gode handlingsstrategier. Pleiere på to ulike sykehjem ble videofilmet i dusjsituasjon med en pasient med demens og aggresjon. På det ene sykehjemmet hadde pleierne god evne til å reflektere, og var i et miljø der det var vanlig å drøfte og reflektere. Disse pleierne opplevde mestring i den utfordrende situasjonen. Pleierne ved det andre sykehjemmet hadde vanskelig for å reflektere og var ikke vant til det. De strevde i samspillet med pasienten, og utførte

5 stellet med mye bruk av makt. Forfatterne påpeker i avslutningen av artikkelen at jevnlig refleksjon er viktig for å kunne takle utfordrende adferd. Etisk kompetanseheving kan ha effekt Satsing på etisk kompetanseheving kan ha en effekt på pleiepraksisen. Etikk gir ingen fasitsvar eller regler for hvordan ting skal gjøres. Etikk er derimot å stille spørsmål. Ved å legge til rette for refleksjon blir det stilt spørsmål ved den praksisen man har. Dette vil over tid gi en bevisstgjøring og kan om nødvendig, føre til en holdningsendring blant personalet. Men etisk kompetanse og gode holdninger hos pleiere på sykehjem har ingen verdi hvis det ikke reflekteres i pleiepersonalets handlinger og gjennomsyrer pleiekulturen. I følge Eide og Aadland (2008) kan kvalitet defineres som det som er godt, rett og rettferdig for brukere, pasienter og pårørende. Det er nettopp dette vi vil at skal kjennetegne sykehjemmet. Dette kvalitetsmålet kan realiseres dersom rammene i arbeidshverdagen gjør det mulig for pleiere å velge det de vet er til det beste for pasienten. Litteraturliste: Asplund, J. (1987) Det sociala livets elementära former. Göteborg: Bokforlaget Korpen. Bergland, Å. (2006) Trivsel i sykehjem. En kvalitativ studie med utgangspunkt i mentalt klare beboeres perspektiv. Oslo: Det medisinske fakultet. Bollig, G, Pedersen, R og Førde, R. (2009) «Etikk i sykehjem og i hjemmetjenester», I: Sykepleien forskning nr 3, 4: Eide, T. og Aadland, E. (2008) Etikkhåndboka. Oslo: Kommuneforlaget AS. Engedal, K. og Haugen, P. K. (2006) Demens. Fakta og utfordringer. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse. Heggen, K. (2002) Krenkende pleie og behandling. I: I den beste hensikt? Ondskap i behandlingssamfunnet. Sætersdal, B. og Heggen, K.(2002) Oslo: Akribe. Malmedal, W. (1999) Overgrep i sykehjem. I: Aldring og eldre. Vol. 16, nr. 1

6 Molewijk, A. C. (2008) «Teaching ethics in the clinic. The theory and practice of moral case deliberation», I: Journal of medical Ethics. 34: Lest på nettet. Skau, G. M. (2005) Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Oslo: Cappelen akademiske forlag. Skovdahl, K., Kihlgren, A.L. og Kihlgren, M. (2004) «Dementia and agressiveness: stimulated recall interviews with caregivers after video-recorded interactions», I: Journal of Clinical Nursing 13, Lest på nettet. Solum, E. M., Slettebø, Å. og Hauge, S. ( 2008) «Prevention of unethical actions in nursing homes», I: Nursing Etichs (4). Anbefalt litteratur: Bolmsjö, I.Å., Sandman, L.og Andersson, E. (2006) «Everyday ethichs in the care of elderly people», I: Nursing Ethics 13 (3). Christoffersen, S. A. (2005) Handling-person-samfunn. Oslo: Universitetsforlaget. Engedal, K. (2002) Makt og avmakt: Rettighesbegrensninger og bruk av tvangstiltak i institusjoner og boliger for eldre. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Gjerberg, E. og Amble, N. (2009) «Pleie og omsorgssektoren som lærende organisasjon», I: Sykepleien Forskning (1) Halvorsen, K. (2002) Forskningsmetode for helse- og sosialfag. Cappelen akademisk forlag. Hauge, Solveig, (2008) Sykepleie sykehjem. I:Geriatrisk sykepleie. Kirkevold, M. m.fl (2008) Oslo: Gyldendal. Husebø, S. og Husebø, B. S. (2001) «Etikk og de gamle. Vanskelige avgjørelser om behandlingsavbrudd». I: Omsorg. Nr

7 Johnsen, L. Og Smebye, K.L (2008) Bruk av tvang i demensomsorgen. Kirkevold, Ø. (2005) Bruk av tvang i sykehjem. I: Tidsskrift for den norske lægeforening. vol. 125, nr.10 Martinsen, K. (2005) Samtalen, skjønnet og evidensen, Oslo: Akribe forlag. Schön, D. (1983) The Reflective Practitioner How Proffesionals Think in Action. Basic Books, Inc. Skau, G. M. (1992) Mellom makt og hjelp. En samfunnsvitenskapelig tilnærming til forholdet mellom klient og hjelper. Oslo: Tano forlag. Slettebø, Åshild. (2008) Juridiske rammer og etiske utfordringer. I: Geriatrisk sykepleie. Kirkevold, M. m.fl. (2008) Oslo: Gyldendal. Slettebø, Åshild. (2004) «Strebing mot pasientens beste. En empirisk studie av etiske vanskelige situasjoenr i sykepleiepraksis ved tre norske sykehjem». Oslo: Høyskoleforlaget. St.meld. nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer. Sætersdal, B. og Heggen, K. (2002). Den store og den lille ondskapen. I: I den beste hensikt? Ondskap i behandlingssamfunnet. Sætersdal, B. og Heggen, K.(2002) Oslo: Akribe. Thorsen, K. Og Wærness, K. (1999) Blir omsorgen borte? Eldreomsorgens hverdag i den senmoderne velferdsstaten. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig?

Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig? Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig? Av Merete Sjåstad, hovedforfatter. Sykepleier ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus, ved en avdeling for utredning og behandling

Detaljer

Autonomi blant sykehjemsbeboere

Autonomi blant sykehjemsbeboere Institutt for helse- og omsorgsfag Det helsevitenskapelige fakultet Autonomi blant sykehjemsbeboere I utgangspunktet så skal jo alle, mene jo æ da, få lov til å bestemme over sitt eget liv, så langt det

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04. Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Vi har ikke tid Hvorfor er det viktig for sykepleiere å ha kunnskap om forflytning? SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.11

Detaljer

Rapport februar 2014. Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis

Rapport februar 2014. Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis Rapport februar 2014 Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis 1 Forord Denne rapporten handler om arbeidslag som organisasjonsmodell og om innføring av funksjonsinndelte

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Geriatrisk. sykepleie. TEMA: Demens Hvordan ta vare på verdigheten? nr. 3-2013 årgang 5. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Geriatrisk. sykepleie. TEMA: Demens Hvordan ta vare på verdigheten? nr. 3-2013 årgang 5. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens I DETTE NUMMERET: Sansestimulering med enkle midler Smertebehandling ved demens Bli med på Mørketidskonferansen Geriatrisk sykepleie nr. 3-2013 årgang 5 nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Elisabeth Gjerberg 1, Lillian Lillemoen 2, Anne Dreyer 3, Reidar Pedersen 4 & Reidun Førde 5 1 Senter for medisinsk

Detaljer

Hun nærmet seg pensjonsalder og vi hadde behov for å frigjøre en leilighet

Hun nærmet seg pensjonsalder og vi hadde behov for å frigjøre en leilighet Hun nærmet seg pensjonsalder og vi hadde behov for å frigjøre en leilighet Mennesker med psykisk utviklingshemning på sykehjem Hans Berger er vernepleier og har jobbet som fagkonsulent i habiliteringstjenesten

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

Løft til selvbestemmelse

Løft til selvbestemmelse ELVERUM AVDELING FOR HELSE- OG IDRETTSFAG Line Cathrine Nymoen og Marte Sæter Veileder: Kari Elisabeth Dahl Løft til selvbestemmelse Boost to self-determination Antall ord: 9246 BACHELOR I TANNPLEIE 6.

Detaljer

Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår?

Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår? SPL 3901 Avsluttende eksamen i sykepleie 06HBSPLH Gruppenr.: 2 Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår? Høgskolen i Gjøvik Seksjon

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR 1 INNHOLD FORORD Side Innledning 4 Praktisk kunnskap 4 Kloke grep og fortellinger 4 Vi lærer mest av situasjoner vi har lyktes med 4 Allsidig lederkompetanse

Detaljer

Barnehagen og assistentene En intervjustudie

Barnehagen og assistentene En intervjustudie Barn nr. 3 2001:69-87, ISSN 0800-1669 2001 Norsk senter for barneforskning Barnehagen og assistentene En intervjustudie Grethe Borchgrevink Alu, Lisbeth Bjerke, Anne-Marie Hildershavn, Turid Thorsby Jansen

Detaljer

FRIVILLIGE FRA NÆRMILJØET - EN RESSURS FOR SYKEHJEMMET

FRIVILLIGE FRA NÆRMILJØET - EN RESSURS FOR SYKEHJEMMET PROSJEKT RAPPORT FRIE MIDLER 2009 UNDERVISNINGSSYKEHJEMMET I TROMS FRIVILLIGE FRA NÆRMILJØET - EN RESSURS FOR SYKEHJEMMET PROSJEKTANSVARLIG WENCHE HANSSEN VERNEPLEIER OG KULTURANSVARLIG SØR-TROMSØYA SYKEHJEM

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

Undervisningssykehjemsprosjektet

Undervisningssykehjemsprosjektet Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering Fafo Anna Hagen Jorunn S. Borgen Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering

Detaljer

Ikke bare brukne bein på timeplanen. -depresjon og mestringsforventning på ungdomstrinnet. Emma Josefine Narmo Brendlien. Kand.

Ikke bare brukne bein på timeplanen. -depresjon og mestringsforventning på ungdomstrinnet. Emma Josefine Narmo Brendlien. Kand. Ikke bare brukne bein på timeplanen -depresjon og mestringsforventning på ungdomstrinnet Av Emma Josefine Narmo Brendlien Kand.nr 932 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave GLU5-10 i pedagogikk

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt Omsorg ved livets slutt Hva fremmer håp hos eldre pasienter i livets sluttfase og hvordan kan sykepleier være med på å fremme det? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet høgskole Kull 08SYK Kandidatnummer:403

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Lite og godt eller trangt og smått

Lite og godt eller trangt og smått Lite og godt eller trangt og smått Psykiske helsearbeideres erfaringer med å jobbe i små kommuner i Nordland Toril Beate Masvie Masteroppgave ved Avdeling for helsefag HØGSKOLEN I BUSKERUD 30.04.2011 HØGSKOLEN

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon UNIVERSITETET I NORDLAND SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013 Kull10H TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon Antall ord: 9883 Kandidatnummer: 26 Forord "Det er ikke nok å vite hvordan

Detaljer