VERKTØYKASSA. Foto: Camilla Orten. Barnet og Gud. tema nr 3. Av Odd Ketil Sæbø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERKTØYKASSA. Foto: Camilla Orten. Barnet og Gud. tema nr 3. Av Odd Ketil Sæbø"

Transkript

1 OM-heftene Veiledning til trosopplæreren VERKTØYKASSA tema nr 3 Barnet og Gud Av Odd Ketil Sæbø 1

2 Innledning - Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn tar imot meg, sa Jesus. 1 Han sto der med et barn, midt mellom disiplene. Å ta imot et sendebud i avsenderens navn, var som å ta imot senderen selv. Ved å ta imot barnet, tar vi imot Herren selv. Slik kunne de som lyttet til Jesus forstå disse ordene. Aldri tar vi vel mer grunnleggende imot et barn enn i unnfangelsen eller fødselen. Det nye livet legges i kvinnens liv eller i våre hender. Og det nye livet er forbundet med Gud på en måte som for oss er et mysterium. Kanskje er det nettopp barnet som mer en noen hører umiddelbart sammen med Gud, han som akkurat har gitt det livet? Å snakke om barnet og Gud bør være noe mye mer enn å snakke om barns forutsetninger for å forstå eller tro med sin fornuft (mer om dette temaet behandles i heftet Om Barns religiøse utvikling). Jeg tror det er viktig at vi som voksne avkodes i vår forståelse av tro. Vi vektlegger så lett troens fornuftsdel det å holde noe for sant eller sannsynlig. En trosbekjennelse som inneholder vår tilslutning til læresetninger. Hos de små barna er denne delen av troen lite utviklet. For barnet er det en annen del av troen som er sentral troens relasjonelle del. Vi ser dette skillet mellom troens deler litt klarere i det engelske språket, der både belief og faith brukes om troen, men med litt ulike valører. Belief har en noe sterkere vektlegging av å tro i betydningen holde noe for sant, mens faith har en klarere betydning av tro som tillit. Det var troen i betydning faith eller tillit Jesus løftet fram som forbilledlig da han omtalte offiseren i Kapernaum og sa: - En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. 2 Vi kommer tilbake til hvilke egenskaper hos barnet som gjør det særlig i stand til å eie en relasjonell tro. Et troende subjekt I de fleste kirkesamfunn lærer man at barnet er i Guds hender. En luthersk kirke forstår at dåpen gir frelse og gjenfødelse til et nytt liv i tro. 3 Uansett hvilket kirkesamfunn vi tilhører, kan det virke som vi tradisjonelt har gitt for liten verdi til barnets tro og gudsrelasjon. Vi har i praksis ofte sett det som vår oppgave som voksne å gi troen til barnet, og ikke tatt inn over oss at barnet er et troende menneske, et troende subjekt, 4 borgere av Guds rike, undrende og handlende i sin gudsrelasjon. Så er det samtidig slik at tro trenger næring for å leve. Troen må endre seg i takt med at våre fornuftsevner utvikler seg. Og vi kan på mange gode måter legge til rette for at barna kan bli mer kjent med den treenige Gud de er døpt til eller har en relasjon til. Barneegenskapene Det nyfødte barnet har liten evne til å tenke omkring hvem mamma eller pappa eller Gud er tradisjonelt har man forstått at det heller ikke klarer å skille sitt eget jeg fra omgivelsene i særlig grad. Like fullt forholder barnet seg til omgivelsene: Det søker nærhet, mammas varme, næring. Det kan bli skremt. Og ganske snart le. Noen hevder de også veldig tidlig kan uttrykke følelser som skam. 5 Selv om alle barn er unike og forskjellige, kan vi observere trekk som må sies å være generelle når det gjelder hvordan de minste barna forholder seg til sine nærmeste. Den kjente utvikingspsykologen Erik Erikson har funnet at barnet først prøver å møte omgivelsene med tillit. 6 Barnet trenger at omgivelsene er til å stole på, at omgivelsene bærer. Kanskje blir alle våre forsøk på å forstå eller studere barnet og dets gudsrelasjon fort en begrensing av barnet? Voksnes måter å definere eller avgrense det som i stor grad må forbli skjult. Vi vil så gjerne gripe mysteriet. Jesus ba oss ganske enkelt vende om og gjøre oss små som barna. Kanskje er barnets tro noe vi kan gripe bare ved selv å finne barnet i oss? - Barnet trenger at omgivelsene er til å stole på, at omgivelsene bærer. 1 Matteus 18,5 2 Matteus 8,10 3 Luthers lille katekiseme : Om dåpen 4 Sturla Stålsett 2007: 31 ff : Barna roper i helligdommen i Barneteologi og kirkens ritualer, Oslo:Det praktisk-teologiske seminar 5 James W. Fowler 1996: : Faithful Change. Nashville: Abingdon Press 6 Göran Bergstrand 1990: 13-14: Från naivitet till naivitet. Stockholm: Verbum forlag (svensk)

3 Den finske presten og terapeuten Tommy Hellsten 7 bygger sin terapeutiske praksis i stor grad på teorier om de små barnas egenskaper. Hellsten definerer det å være barn ikke først og fremst som det å tilhøre en aldersgruppe, men som å eie sentrale barneegenskaper. Disse egenskapene kan også voksne eie, og dermed være barn i denne betydningen av ordet. Avhengighet, tillit, sannferdighet, en grunnleggende tilfredshet med det livet byr av goder er egenskaper små barn viser i sine relasjoner til omgivelsene. Vi kunne kanskje også tilføye evnen til å klage, eller en grenseløs nysgjerrighet...? De egenskapene som barnet viser i forhold til omgivelsene er viktige å bevare. De hjelper oss å bevare en barnlig relasjon til han som er vår Far i himmelen. Dette er en kjerne i evangeliet: Vi har retten til å være Guds barn og kalle Gud vår pappa eller Abba. 8 Dette er nesten like vanskelig som det er fantastisk. For vi bærer også mye motstand i oss i forhold til dette særlig fordi vi har ulike og ofte vanskelige opplevelser knyttet til relasjonen til våre egne foreldre. Å komme til Gud med barnets egenskaper, fulle av tillit, kan være en livslang øvelse. Å forstå det å være barn som å eie egenskaper vi finner hos de små barna, bryter ned skillet mellom å forstå det å være barn som noe kvalitativt, aldersbestemt og det å forstå det som noe relasjonelt. Nettopp relasjonen blir hos Hellsten en sentral del av det å være barn. Både de bibelordene som omtaler barnet i betydningen mindreårig og de ord som snakker om barn i betydningen barn av eller Guds barn (som relasjon), kan si vesentlige ting om å være som barnet i vår gudsrelasjon. Å bevare barneegenskapene er altså viktig for å kunne eie en god gudsrelasjon. Men tilliten, avhengigheten, tilfredsheten og evnen til å klage, kan være egenskaper som dypfryses i oss, sier Hellsten. Dersom ikke de nære voksne speiler disse egenskapene, dersom ikke barnet opplever at egenskapene aksepteres, eller dersom barnet ikke ser disse egenskapene hos sine foreldre eller rollemodeller, gjemmes disse egenskapene bort. Å speile barneegenskaper er derfor en viktig måte å hjelpe barnet i dets åndelige utvikling og i dets relasjon til Gud. Å hjelpe voksne til å finne tilbake til sine dypfryste barneegenskaper og slik bli hele mennesker, er en sentral del av Hellstens terapeutiske praksis. Det spirituelle barnet Barneegenskapene gjør barnet grunnleggende i stand til å forholde seg til Gud. De utgjør rammeverket som hjelper barnet å utvikle en bred og rik relasjon til Gud. Men for å prøve å nærme oss mysteriet om barnets gudsrelasjon enda mer, må vi gjøre to ting: Vi må se på hvordan barnet gjennom sin åndelighet eller spiritualitet kan erfare Gud gjennom naturen, og Guds måter å møte oss alle på (gjennom den naturlige åpenbaringen). Og vi må undersøke hvordan barnet forholder seg til det som vi gjerne kaller den spesielle åpenbaringen. Det vil si Guds åpenbaring gjennom historiske hendelser og gjennom Jesus, slik vi finner dette beskrevet i Bibelen. - En grunnleggende tilfredshet med det livet byr på av goder! 7 Tommy Hellsten 1999: Flodhesten i dagligstuen, Sårumsand: g-perspektiv as 8 Galaterne 4, 1-7 3

4 Forskning omkring barns spirualitet Forstår barn tekstene vesentlig anderledes enn voksne? Og kan vi i tilfelle anerkjenne barnets tolkning? Siden både forståelsesevnene og også barnets behov i møte med fortellingene er tildels aldersavhengig, vil barnets møte med den spesielle åpenbaringen behandles i et eget hefte om barnets utvikling. Hva kan vi si om barnet i møte med den naturlige åpenbaringen? Bibelen selv åpner for å forstå at mennesket kan ha en vesentlig gudsrelasjon selv uten å kjenne skriftene. Gud har blåst sin pust inn i mennesket så det ble en levende sjel. 9 Den jordnære skildringen forbinder oss på vidunderlig vis til den store livsveven, til all skapelsen og den bør øke vår respekt og omsorg for alt det skapte. Guds pust knytter også alle mennesker til Gud. Den gir alle mennesker en mulighet til å erkjenne han om de søker han med sin ånd. Gjennom både hans fantastiske skaperverk 10 og gjennom Guds lov i hjertene, 11 kan vi kjenne Gud på en vesentlig måte. Å kjenne Gud på denne måten avløses ikke i sin helhet om vi også får kjenne han gjennom Bibelens ord og gjennom Jesus. Snarere vil jeg si at min spiritualitet blir enda rikere når jeg får sette den i rammen av den spesielle åpenbaringen. Det er verdt å merke seg at FNs konvensjon om barnets rettigheter vil verne om hele barnets utvikling, også dets åndelige utvikling. 12 Åndelighet kan forstås langt videre enn det vi normalt tenker hører til en trosopplæring, innenfor en religion eller et kirkesamfunn. Selv i vårt rasjonalistiske samfunn vil det være en ganske bred enighet om at mennesket har en åndelig dimensjon ved seg et jordsmonn hvor kreativitet blomstrer og åndsverk skapes. Et indre rom der jeg også kjenner de vare eller mer tydelige impulsene i møte med andre menneskers ånd eller i møte med noe større enn meg selv. På det rent religiøse området, blir åndelighet eller spiritualitet, gjerne definert som for eksempel en oppmerksomhet på eget forhold til en guddommelighet og en bevegelse mot en mystisk forening med guddommeligheten. 13 Åndelighet eller spiritualitet hos barn, er blitt et bredt anerkjent forskningsfelt. Og derigjennom dukker også det guddommelige opp som viktig tema. Det kan synes som om svært mange barn, nokså uavhengig av bakgrunn, forholder seg til det guddommelige. To av de som har forsket på spiritualitet de senere årene, zoologen David Hay og barnepsykologen Rebecca Nye, forstår spiritualitet som en relasjonell bevissthet. En særlig bevissthet som barnet kan kjenne på og ofte reflektere over, i sin relasjon til seg selv, til andre, til verden eller til det guddommelige. 14 Gjennom en rekke intervjuer med barn i alderen 6 11 år fra både ikke-religiøse og ulike religiøse hjem, identifiserte Nye forskjellige spirituelle opplevelser. I mangel på et religiøst språk knyttet barna an til språk fra eventyr, dataspill, naturen og annet for å uttrykke sin spiritualitet. Nye fant at barn gjør ulike typer spirituelle erfaringer. Noe forenklet vil jeg nevne disse: særlige sterke her-og-nå-erfaringer, der fortid og framtid viskes ut og alt handler om opplevelsen her og nå særlige kunstneriske eller estetiske opplevelser, der man opplever å ta del i en kunstners uttrykk eller opplever seg ett med skaperverket flyt, en lykkelig opplevelse av å være i pakt med en bestemmelse, som gjør at vi lukker alt annet ute og bæres raskt og målrettet videre øyeblikk av undring, særlig knyttet til skaperverket. En følelse som ofte ledsager undring, er ærefrykt bruk av fantasi som en kreativ kilde for eller uttryk for spirituelle erfaringer. Barns lek, tegninger og kunst er ofte en vei inn mot barns åndelige liv følelse av å være omgitt av en uforklarlig godhet, eller det motsatte en forlatthet en opplevelse av at ting gir mening, at ting faller på plass, spesielt i mer eksistensielle spørsmål Mosebok 2,7 10 Job 12,7-10; Salme 19,2 11 Romerne 2, Artikkel David Hay og Rebecca Nye 2006: 18-22: The Spirit of the Child, London/Philadelphia: Jessica Kingsly Publishers 14 David Hay og Rebecca Nye 2006: : The Spirit of the Child, London/Philadelphia: Jessica Kingsly Publishers 15 David Hay og Rebecca Nye 2006: : The Spirit of the Child, London/Philadelphia: Jessica Kingsly Publishers

5 Andre som har undersøkt barns spiritualitet, som Tobin Hart, 16 har også dokumentert hendelser der barn opplever: tilgang til visdom at barn vet ting som ikke er fortalt dem å se det usynlige blant annet det å se farger rundt mennesker, se engler, se dyr som veiledere 17 Spiritualitet forstått som relasjonell bevissthet knytter disse erfaringene også til det guddommelige. Barn erfarer det som er larger than life. Jeg tror Gud bruker alle typer erfaringer til å knytte oss og barna nærmere til ham, han som har pustet livet i oss. Samtidig skal vi være klar over at det finnes mange slags ånder, og at både barn og voksne trenger veiledning på dette området. Det som ellers har slått meg når jeg leser om barns spiritualitet, og også når jeg har hatt dette som tema på seminarer, er hvordan både jeg selv andre begynner å gi verdi til spesielle opplevelser vi har hatt i barndommen opplevelser som har hatt åndelig karakter. Barnets åndelige liv er ofte rikt, men samtidig så vart, og barn mangler både språk og rom til å kunne gi disse opplevelsene nok verdi. - Barns lek, tegninger og kunst er ofte en vei inn mot barns åndelige liv 16 Tobin Hart 2003: The Secret Spiritual World of Children, Makawao, Maui: Inner Oscean Publishing, Inc. 17 Se mer om barns spiritualitet i Sæbø 2010: 66-78: Gudsbarnet, Oslo: Verbum Forag 5

6 Avslutning Utfordringer Hva bør vi være særlig oppmerksomme på når det gjelder å støtte barnet i dets åndelige utvikling og i dets gudsrelasjon? Avslutningsvis vil jeg løfte fram noen særlige utfordringer. Barns åndelige utvikling - et felles ansvar Samfunnet som helhet bør vie større oppmerksomhet til barns åndelige behov og utvikling. Med vårt fokus på rasjonell kunnskap, på konkurranse, på resultatmåling både individuelt og mellom de ulike enhetene i skolesystemet og med vårt fokus på barnas betydning for å opprettholde vår økonomiske bærekraft og konkurransedyktighet i framtida, blir det lite rom for utvikling av en mer subjektiv og ikke-målbar kunnskap eller visdom. Å utvikle disse sidene av seg selv, krever også rom for å være en aktiv kropp. Og rom for å utfolde fantasi og kreativitet i rikt monn. 18 Den finske hjerneforskeren Matti Bergstrøm mener at kunnskapsfokuset også i barnehage og de tidlige skoleårene, ikke samsvarer med utviklingen av barnets hjerne, men hemmer barnets integrering av verdier og dets utvikling av empati og sosiale ferdigheter. 19 Det tegner seg et bilde av en skole som setter vestlige, samfunnsmessige behov foran og ofrer barnet og dets behov. Det begynner å bli så mye forskning på barns åndelighet og på relaterte fagfelt, at vi som samfunn bør nøye vurdere hvilke prioriteringer vi gjør. Vil vi en dag se tilbake på vår tid som en tid hvor vi som samfunn undertrykte barnets åndelighet og relasjonelle behov? - Kunnskapsfokuset i barnehage og i de tidlige skoleårene, samsvarer ikke med utviklingen av barnets hjerne (Matti Bergstrøm) Les mere: Gudsbarnet. Om barnetroens hemmeligheter og en ny trosopplæring av Odd Ketil Sæbø Verbum Forlag, Oslo 2010 Odd Ketil Sæbø er programsjef i SØNDAGSSKOLEN NORGE 18 Jf sammenhengen mellom utviklingen a ulike intelligenser, Thomas Arnstrong 2003: Mange intelligenser i klasserommet, Oslo: Abstrakt Forlag. 19 Matti Bergstrøm 1991: Eleven - den siste slaven, Bekkestua: Praxis Forlag

7 Videreutvikle læringssyn Å anerkjenne barnets tro og anerkjenne barnet som et troende subjekt, som undrer seg og handler i sin egen gudsrelasjon, må også innebære at vi ikke tenker at trosopplæring er undervisning i tradisjonell forstand. Tradisjonell undervisning innebærer i stor grad en objektivering av barnet. Det har skjedd en omfattende og positiv utvikling av læringssynet i norsk trosopplæring siden tusenårsskiftet. Den norske kirkes nye trosopplæringsplan Gud gir - vi deler, 20 målbærer et læringssyn der barn og voksne sammen er subjekter og likeverdige i et lærende fellesskap. Speile barneegenskaper Mange barn opplever ikke aksept for barneegenskaper hjemme. For disse barna kan det å møte en kateket eller søndagsskoleleder som speiler barneegenskaper som tillit, avhengighet og evnen til å klage, bli avgjørende viktig for å bli et helt menneske og i utviklingen av en sunn gudsrelasjon. Mulige barneegenskaper: Tillitsfull Sannferdig Kreativitet Avhengighet Nysgjerrighet Evne til å klage Evne til å undre seg Tilfredshet med det som livet byr på av goder Et åndelig rom Rebecca Nye erfarte i sine intervjuer at flere barn holdt sine spirituelle erfaringer for seg selv i frykt for å ikke bli tatt alvorlig. Enkelte hadde også virkelig erfart at de ikke ble det. Hun finner det også lite fordelaktig at ingen av barna som hørte til i et religiøst fellesskap, hadde tilbud om en setting hvor de kunne dele sine spirituelle ideer, følelser eller erfaringer. 21 Vi må gi rom for at barna kan komme med hele seg, og vi må skape rom der det er naturlig å snakke om våre åndelige erfaringer. Når har du anledning til å gjøre det neste gang? 20 Kirkerådet David Hay og Rebecca Nye 2006: 127: The Spirit of the Child, London/Philadelphia: Jessica Kingsly Publishers 7

8 OM - heftene er en del av prosjektet Verktøykassa for medarbeidere i trosopplæringen. Prosjektet støttes av Kirkerådet. Les mer på eller Andre hefter i serien: OM Medvirkning OM Filosofiske samtaler OM Barns religiøse utvikling OM Det kreative barnet OM Barnet og det vonde - Kompass for kristen trosformidling OM Det lidende og det utsatte barnet OM Voksenrollen OM Symboler OM Den kreative prossesen OM Frivillige OM Inkludering KPF Kristent Pedagogisk Forum

Barns religiøse utvikling

Barns religiøse utvikling O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 8 Barns religiøse utvikling Av Odd Ketil Sæbø 1 5-åringen ligger våken utover kvelden. Han får ikke sove. Når jeg spør hva han tenker

Detaljer

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts OM-heftene Veiledning til trosopplæreren VERKTØYKASSA Foto: Anna Berit Føyen tema nr 4 Barnet og det vonde - kompass for kristen trosformidling Av Torborg Aalen Leenderts 1 BARNET OG DET VONDE - Jeg har

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten TEMA NR 6 Det utsatte barnet Av Inger Bakken 1 Innledning Den norske kirkes trosopplæring har som et av sine mål: - å formidle troen på den

Detaljer

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 13 Foto: istock Verdier Av Torunn Fatland 1 Tid for verdier Verdier er på dagsorden i samfunnet vårt - igjen. Gjennom de siste tiårene

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Frivillige. tema nr 5. Av Helga Fykse

Foto: Camilla Orten. Frivillige. tema nr 5. Av Helga Fykse OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 5 Frivillige Av Helga Fykse 1 F FOR FRIVILLIGE Uten frivillige stopper arbeidet blant barn og unge i menigheter og forsamlinger. Alvorlig

Detaljer

Erling Birkedal. Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Juni 2008

Erling Birkedal. Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Juni 2008 Erling Birkedal Erfaringsbasert didaktikk Plattform for planutvikling i trosopplæring for ungdom et refleksjonsnotat Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter Juni 2008 In n

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 14 Å komme i gang Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen 1 Ei stjerne å styre etter - VISJON Det er den draumen... - Vi har fått tildelt

Detaljer

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke.

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke. Det teologiske Menighetsfakultet Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke Eva Marie Jansvik Veileder Heid Leganger - Krogstad En avhandling i religionspedagogikk

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: Istock Inkludering Gud gir - vi deler med absolutt alle tema nr Av Tor Ivar Torgauten

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: Istock Inkludering Gud gir - vi deler med absolutt alle tema nr Av Tor Ivar Torgauten O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 11 Foto: Istock Inkludering Av Tor Ivar Torgauten Gud gir - vi deler med absolutt alle 1 VISJON: Barn og unge, uavhengig av funksjonsevne,

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Tema: Kristen trosopplæring. aktuelle tanker om en gammel sak. Innhold

Tema: Kristen trosopplæring. aktuelle tanker om en gammel sak. Innhold Utgitt av Redaktør: Redaksjonsråd: Sekretær: Fjellhaug Misjonshøgskole Sinsenveien 15, N-0572 Oslo Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10 Bankgiro: 8220.02.90549 Arne Redse Anne Marit Riste, Øyvind Åsland

Detaljer

Barns tro og lek i sanden dialog i og rundt sandkassen

Barns tro og lek i sanden dialog i og rundt sandkassen Prismet refleksjon Barns tro og lek i sanden dialog i og rundt sandkassen Artikkelen er et bidrag til å reflektere teologisk og religionsteologisk om spillerommet barna får i utviklingen av tro og identitet.

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra www.kirken.no/materiell eller

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER Knut Refsdal DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER TEOLOGI POSTMODERNITET SUBJEKTIVISME Avhandling i Master i teologi Det Teologiske Menighetsfakultet - 2006 Innhold Innledning 3 Problemstilling og presiseringer

Detaljer

OM KONFIRMASJONEN I KRISTENSAMFUNNET

OM KONFIRMASJONEN I KRISTENSAMFUNNET OM KONFIRMASJONEN I KRISTENSAMFUNNET Av Sven-Åke Lorentsson INNLEDNING I vår tid er det mange som ikke kan godta noen form for religiøse handlinger og seremonier ut fra tradisjon eller "blind" tro på kirker

Detaljer

1. Hva betyr det å tro sammen?

1. Hva betyr det å tro sammen? 1. Hva betyr det å tro sammen? I arbeidet med troslæren beskjeftiger vi oss med mange spørsmål og forskjellige tema som omhandler den kristne tro. Helheten i den kristne tro består av mange enkeltheter.

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet. DÅPSSAMTALEN INNHOLD: 0. INNLEDNING:. 3 1. HVA VIL JEG

Detaljer

I kirkens favn. En kvalitativ undersøkelses om transpersoners forhold til Gud og kirken.

I kirkens favn. En kvalitativ undersøkelses om transpersoners forhold til Gud og kirken. I kirkens favn En kvalitativ undersøkelses om transpersoners forhold til Gud og kirken. Problemstilling: Har troen på/synet på Gud blitt fornyet etter din deltakelse på julegudstjenesten for transpersoner

Detaljer

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus til Frihet og FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas foreldre, faddere og besteforeldre Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus TIL FRIHET OG FORANKRING \\ 1 TIL FRIHET OG FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

Spørsmål og svar. Islam. Islam i Norge URTEHAGEN

Spørsmål og svar. Islam. Islam i Norge URTEHAGEN Spørsmål og svar om Islam Islam i Norge URTEHAGEN 1 Dette heftet bygger på noen spørsmål som folk i Norge har stilt om Islam. Spørsmålene har de sendt inn til nettsiden www.koranen.no Redaktør: Trond Ali

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer