Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon, innbyggingsbar, hengslet dør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon, innbyggingsbar, hengslet dør"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon, innbyggingsbar, hengslet dør IC/ICN/SICN/ICP... 6

2 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten Oversikt over enheten og utstyret Enhetens bruksområde Konformitet Spare energi Generelle sikkerhetsanvisninger Betjenings- og kontrollelementer Betjenings- og kontrollelementer Temperaturdisplay Oppstart Transportere enheten Sette enheten på plass Vanntilkopling Kassere emballasjen Kople til enheten Slå på enheten Betjening Lysstyrke på temperaturdisplayet Barnesikring Døralarm Temperaturalarm Kjøledel Frysedel Vedlikehold Manuell avriming Avriming med NoFrost Rengjøre enheten Kundeservice Feil Sette ut av drift Slå av enheten Sette ut av drift Kassere enheten Produsenten arbeider kontinuerlig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi håper derfor du har forståelse for at vi må ta forbehold om endringer i form, utstyr og teknologi. Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet. Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (). Anvisninger er merket med en med en. 1 Oversikt over enheten, og resultater er merket 1.1 Oversikt over enheten og utstyret u Legg matvarene inn som vist på bildet. Dermed arbeider apparatet ditt energisparende. u Hyllene, skuffene og kurvene er anordnet for optimal energieffektivitet ved levering. Fig. 1 (1) Betjenings- og kontrollelementer (10) Kaldeste sone (2) Smør- og ostebeholder (11) Grønnsaksskål (3) Vifte (12) Dreneringsåpning (4) Hyller, flyttbare (13) Typeskilt (5) Hermetikkholder (14) Kjøleelement (6) Hyller, delbare (15) Ismaskin (7) Innvendig lys (16) Infosystem (8) Dørhylle (17) VarioSpace (9) Dørhylle for høye flasker 1.2 Enhetens bruksområde Apparatet er utelukkende egnet til å kjøle matvarer i en husholdning eller lignende omgivelser. Dette er for eksempel et av bruksområdene - i personalkjøkken, frokostpensjonater, - av gjester i ferieleiligheter, på hoteller, moteller og i andre innkvarteringer, - ved catering og lignende service i engroshandel Apparatet skal kun brukes under husholdningsmessige forhold. Alle andre bruksmåter er ikke tillatt. Apparatet er ikke egnet for å lagre og kjøle medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer og produkter som går inn under retningslinjen for medisinske produkter 2007/47/EG. Feilbruk av apparatet kan føre til skader på lagrede varer eller at de ødelegges. Videre er apparatet ikke egnet for bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser. Enheten er beregnet for bruk ved begrensede omgivelsestemperaturer i forhold til klimaklasse. Enhetens klimaklasse er angitt på typeskiltet. 2

3 Generelle sikkerhetsanvisninger u Hvis de angitte omgivelsestemperaturene ikke overholdes, kan det føre til redusert kjøleeffekt. Klimaklasse SN 10 C til 32 C N 16 C til 32 C ST 16 C til 38 C T 16 C til 43 C 1.3 Konformitet for omgivelsestemperaturer på Det er utført en lekkasjekontroll på kjølemiddelkretsen. I innebygget tilstand samsvarer apparatet med de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene samt EU-direktivene 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2009/125/EF og 2010/30/EU. 1.4 Spare energi - Sørg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til ventilasjonsåpninger eller -gitre. - Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres. - Ikke plasser enheten i direkte sollys eller like ved ovner, radiatorer og liknende. - Energiforbruket er avhengig av forholdene på oppstillingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene (se 1.2). - Hold døren åpen så kort tid som mulig. - I forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energiforbruket høyere. - Sorter matvarene som legges inn (se Oversikt over enheten). - Alle matvarene bør oppbevares godt innpakket og tildekket. På den måten unngår du rimdannelse. - Ta ut matvarer kun så lenge det er nødvendig, slik at de ikke blir for varme. - Varme matvarer: bør først avkjøles til romtemperatur. - Tin opp dypfrosne matvarer i kjølerommet. - Hvis det har dannet seg et tykt rimlag inne i enheten: bør enheten avrimes. - Ved lengre tids fravær må kjøledelen tømmes og slås av. - Produsenten overtar intet ansvar for skader som oppstår fordi vanntilførselen ikke er tilkoplet korrekt. - Spesiallyskildene (lyspærer, LED, lysstoffrør) i apparatet er kun beregnet på å lyse opp apparatet innvendig, og er ikke egnet for å brukes som rombelysning. Fare for brann: - R 600a-kjølemiddelet i enheten er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som siver ut, kan antennes. Rørene i kjølekretsen må ikke skades. Ikke bruk åpen ild eller antenningskilder inne i enheten. Ikke bruk elektriske apparater inne i enheten (f. eks. damprengjøringsutstyr, oppvarmingsapparater, ismaskiner osv.). Hvis kjølemiddel lekker ut: Sørg for at det ikke er åpen ild eller antenningskilder i nærheten av lekkasjestedet. Trekk ut støpselet. Luft ut rommet grundig. Kontakt kundeservice. - Oppbevar aldri eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivmidler, f. eks. butan, propan, pentan osv. i enheten. Les innholdsdeklarasjonen på sprayboksen eller kontroller om den er merket med et flammesymbol. Gass som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter. - Væsker med høyt alkoholinnhold skal lagres stående og i tett lukkede beholdere. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter. Fall- og vippefare: - Ikke stå på sokkelen, skuffer, dører osv. Dette må ikke brukes som stigbrett eller som fotstøtte. Dette gjelder særlig for barn. Fare for matforgiftning: - Matvarer som er lagret for lenge, skal ikke fortæres. Fare for forfrysninger, lammelser og smerter: - Unngå langvarig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/frysevarer, eller bruk beskyttelse, f. eks. hansker. Ikke spis is, spesielt saftis eller isbiter, straks de er tatt ut av fryseren. Klemfare - Ikke grip inn i lukkedemperen. Når døren lukkes, kan fingrene komme i klem. Ta hensyn til de spesielle anvisningene i de andre kapitlene: 2 Generelle sikkerhetsanvisninger Farer for brukeren: - Denne enheten er ikke beregnet på å brukes av personer (eller barn) med fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger eller personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap. I så fall skal en person være ansvarlig for sikkerheten, sørge for opplæring i bruk av enheten og kontrollere at enheten er i orden. Hold oppsikt med barn, og påse at de ikke leker med enheten. - Ved feil: Trekk ut støpselet (ikke dra i ledningen), eller skru ut sikringen. - Reparasjoner og inngrep i enheten samt utskifting av strømtilførselsledningen skal kun utføres av kundeservice eller av faglig opplært person. - Trekk alltid i støpselet når du trekker støpselet ut av stikkontakten for å skille enheten fra strømnettet. Ikke trekk i kabelen. - Enheten skal kun innbygges og tilkoples i overensstemmelse med anvisningene. - Enheten må kun drives i innbygget stand. - Ta godt vare på denne anvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. - Alle reparasjoner eller inngrep i ismaskinen skal kun utføres av kundeservice eller av person med faglig utdannelse i dette. FARE FORSIKTIG PASS PÅ Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås. Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås. Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til lett eller middels personskade dersom den ikke unngås. Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås. Kjennetegner nyttige råd og tips. 3

4 Betjenings- og kontrollelementer 3 Betjenings- og kontrollelementer 3.1 Betjenings- og kontrollelementer Fig. 2 (1) Alarm-knapp (8) Barnesikringssymbol (2) SuperFrost-knapp (9) Innstillingsknapp Ned for kjøledel (3) På/Av-knapp for (10) Innstillingsknapp Opp for frysedel kjøledel (4) Innstillingsknapp Ned (11) På/Av-knapp for kjøledel for frysedel (5) Innstillingsknapp Opp (12) SuperCool-knapp for frysedel (6) Temperaturdisplay for (13) Ventilasjonsknapp frysedel (7) Temperaturdisplay for kjøledel 3.2 Temperaturdisplay Under normal drift vises følgende: - høyeste frysetemperatur - gjennomsnittlig kjøletemperatur Temperaturdisplayet i frysedelen blinker: - temperaturinnstillingen endres - etter at enheten er slått på, er ikke temperaturen lav nok - temperaturen har steget med flere grader Streker blinker i displayet: - frysetemperaturen er over 0 C. Følgende tegn i displayet melder om en feil. Mulige årsaker og eventuelle løsninger: (se Feil). - na - F0 til F5 4 Oppstart 4.1 Transportere enheten FORSIKTIG Fare for materielle skader og personskader ved feilaktig transport! u Transporter enheten i emballasjen. u Transporter enheten stående. u Ikke transporter enheten alene. 4.2 Sette enheten på plass Kontakt leverandøren umiddelbart, før enheten koples til, hvis du oppdager skader. Underlaget på oppstillingsstedet skal være vannrett og jevnt. Ikke plasser enheten i direkte sollys eller like ved ovner, radiatorer og liknende. Ikke sett enheten på plass uten hjelp. Rommet der enheten plasseres, må i henhold til standarden EN 378, per 8 g R 600a-kjølemiddel, ha et volum på 1 m 3. Hvis rommet er for lite, kan det dannes en lettantennelig gass/luftblanding dersom det oppstår lekkasje i kjølemiddelkretsen. Typeskiltet inne i enheten inneholder informasjon om kjølemiddelmengden. Enheten skal kun bygges inn i fastmonterte møbler. Ventilasjonsavstandene må overholdes: q Ventilasjonsavstanden til møbelets bakvegg må være minst 38 mm. q Ventilasjonen i møbelsokkelen og mot møbelrammen på oversiden krever en avstand på minst 200 cm 2. q I hovedsak gjelder: Jo mer luft det er rundt enheten, desto mer energibesparende arbeider den. Brannfare på grunn av kortslutning! Når apparatets eller et annet apparats strømkabel/plugg berører apparatets bakside, kan strømkabelen/pluggen skades på grunn av apparatets vibrasjoner, og dette kan føre til kortslutning. u Plasser apparatet slik at det ikke berører plugger eller strømkabler. u Ikke koble til apparatet eller andre apparater i stikkontakter som befinner seg bak apparatet. Brannfare på grunn av fuktighet! Hvis strømførende deler eller strømtilførselsledningen blir fuktige, kan det føre til kortslutning. u Enheten er beregnet på bruk i lukkede rom. Enheten skal ikke benyttes utendørs eller på steder som er utsatt for fuktighet og vannsprut. u Enheten må kun drives i innbygget stand. Brannfare på grunn av kjølemiddel! R 600a-kjølemiddelet i enheten er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som siver ut, kan antennes. u Rørene i kjølekretsen må ikke skades. Fare for brann og skader! u Varmeavgivende utstyr, f. eks. mikrobølgeovner, brødristere osv. skal ikke plasseres på enheten! u Ta bort strømtilførselsledningen på baksiden av enheten. Ta også bort ledningsholderen for å unngå vibrasjonsstøy! Etter installasjon: u Fjern beskyttelsesfolien fra pyntelistene og forsiden av skuffene. u Fjern alle transportsikringskomponenter. 4

5 Oppstart u Skru av den røde transportsikringen. Lukk det åpne festehullet med pakningen (60). u Åpne vannkranen til vanntilførselen og kontroller at hele vannsystemet er tett. Før første gangs bruk: u Få en fagpersom til å lufte vannledningen. u Kasser emballasjen (se 4.4). u Rengjør enheten (se 6.3). Hvis enheten plasseres i fuktige omgivelser, kan det danne seg kondensvann på utsiden av enheten. u Sørg alltid for at det er god ventilasjon der enheten plasseres. 4.3 Vanntilkopling Fare for elektrisk støt! u Trekk støpselet ut av stikkontakten før enheten koples til vanntilførselen. u Steng vannforsyningen før du tilkopler vanntilførselsledningene til isterningsmaskinen. u Tilkopling til drikkevannsnettet skal kun utføres av kvalifiseret VVS-installatør. 4.4 Kassere emballasjen Emballasjematerialer og plastfolie kan medføre kvelningsfare! u La aldri barn leke med emballasjen. Emballasjen er fremstilt av resirkulerbare materialer: - Bølgepapp/papp - Deler av skummet polystyrol - Beskyttelsesfilm og poser av polyetylen - Spennbånd av polypropylen - spikret treramme med skive av polyetylen u Lever emballasjen til et godkjent avfallsdeponeringssted. 4.5 Kople til enheten PASS PÅ Fare for skade på elektronikken! u Bruk aldri vekselrettere (omforming fra likestrøm til vekseleller trefasestrøm) eller strømsparingskontakter. Forgiftningsfare! u Vannkvaliteten skal være i overensstemmelse med drikkevannsforskriftene i det aktuelle landet (f.eks. 98/83/ u Ismaskinen er utelukkende beregnet for produksjon av isterninger i husholdningsvanlige mengder og må drives med vann som er egnet for dette. - Vanntrykket må ligge mellom 0.15 MPa og 0.6 MPa (1,5 bar - 6 bar). - Vanntilførselen til enheten må skje over en kaldtvannsledning som tåler trykket og som samsvarer med hygieneforskriftene. Bruk vedlagte slange i rustfritt stål (lengde 1,5 m). Ikke bruk en gammel slange. En slange på 3 m er å få hos kundeservice. Den skal monteres av fagperson. I slangens tilkoplingsstykke befinner det seg et oppsamlingsfilter med pakning. - Mellom slangeledningen og vanntilførselen skal det være montert en stengekran slik at vanntilførselen kan stenges ved behov. - Alle enheter og anordninger som brukes i forbindelse med tilførselen av vann, må være i overensstemmelse med forskriftene i det respektive landet. - Vannforsyningsledningene må ikke skades eller komme i klemme under oppstillingen. u Kople den rette delen av vedlagte slange i rustfritt stål til stengekranen. Magnetventilen er plassert nederst på baksiden av enheten. Den har metriske koplingsgjenger på R3/4. u Kople den vinklede delen av stålslangen til magnetventilen. Fare for brann og overoppvarming! u Ikke bruk skjøteledninger eller forgreningskontakter. Strømtypen (vekselstrøm) og spenningen på oppstillingsstedet må samsvare med spesifikasjonene på typeskiltet (se Oversikt over enheten). Enheten skal kun koples til en forskriftsmessig montert og jordet stikkontakt. Kontakten må være beskyttet av en sikring på 10 A eller høyere. Den må være lett tilgjengelig, slik at enheten raskt kan koples fra strømnettet i en nødsituasjon. Den må ligge utenfor området på baksiden av apparatet. u Kontroller den elektriske tilkoplingen. u Sett støpselet inn i stikkontakten. 4.6 Slå på enheten u For å slå på hele enheten, er det nok på slå på frysedelen. Slå enheten på ca. 2 timer før du legger inn matvarer. Ikke legg inn matvarer før temperaturdisplayet viser -18 C Slå på frysedelen u Trykk på On/Off-knappen for frysedel Fig. 2 (3). w Temperaturdisplayet for frysedel viser innstilt temperatur. w Temperaturdisplayet for frysedelen blinker til temperaturen er blitt kald nok. Hvis temperaturen ligger over 0 C blinker streker, hvis den ligger under blinker innstilt temperatur Slå på kjøledelen u Trykk på On/Off-knappen for kjøledelen Fig. 2 (11). w Lampen inni enheten lyser når døren er åpen. w Temperaturdisplayet lyser. Nå er kjøledelen slått på. 5

6 Betjening 5 Betjening 5.1 Lysstyrke på temperaturdisplayet Du kan tilpasse lysstyrken i temperaturdisplayet til lysforholdene i omgivelsene Stille inn lysstyrke Lysstyrken kan innstilles mellom h1 (minimal belysning) og h5 (maksimal belysning). u Aktiver innstillingsmodus: Trykk inn SuperFrost-knappen Fig. 2 (2) i ca. 5 s. w I displayet vises c. w SuperFrost-knappen blinker. u Velg Up-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 2 (5) med Down-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 2 (4)h. u Bekreft: Trykk kort på knappen SuperFrost Fig. 2 (2). u Øke lysstyrken i displayet: Trykk på Up-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 2 (5). u Redusere lysstyrken i displayet: Trykk på Downinnstillingsknappen for frysedelen Fig. 2 (4). u Bekreft: Trykk på SuperFrost-knappen Fig. 2 (2). w Nå er lysstyrken innstilt på den nye verdien. u Deaktiver innstillingsmodus: Trykk på On/Off-knappen for frysedel Fig. 2 (3). -elleru Vent i 5 min. w Nå vises temperaturen i temperaturdisplayet igjen. 5.2 Barnesikring Med barnesikringen kan du sikre at enheten ikke blir slått av i vanvare Stille inn barnesikring u Aktiver innstillingsmodus: Trykk inn SuperFrost-knappen Fig. 2 (2) i ca. 5 s. w I displayet vises c. w SuperFrost-knappen blinker. u Trykk kort på SuperFrost-knappen Fig. 2 (2) for å bekrefte. u Slå på: Velg c1 med Up-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 2 (5) eller Down-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 2 (4). u Slå av: Velg c0 med Up-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 2 (5) eller Down-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 2 (4). u Bekreft: Trykk på SuperFrost-knappen Fig. 2 (2). w Når barnesikringssymbolet Fig. 2 (8) lyser, er barnesikringen aktivert. u Deaktiver innstillingsmodus: Trykk på On/Off-knappen for frysedel Fig. 2 (3). -elleru Vent i 5 min. w Nå vises temperaturen i temperaturdisplayet igjen. 5.3 Døralarm For kjøle- og frysedel Lydalarmen utløses hvis døren har vært åpen lenger enn 60 sek. Lydalarmen stopper automatisk når døren lukkes Stoppe døralarmen Lydalarmen kan stoppes selv om døren er åpen. Lydalarmen lyder så lenge døren er åpen. u Trykk på alarm-knappen Fig. 2 (1). w Døralarmen stopper. 5.4 Temperaturalarm Lydalarmen utløses hvis frysedeltemperaturen ikke er lav nok. Samtidig blinker temperaturdisplayet. Årsaken til for høy temperatur kan være: - Varme ferske matvarer er lagt inn - For mye varm luft har strømmet inn under omplassering eller uttak av matvarer - Det har vært et langvarig strømbrudd - Enheten er defekt Lydalarmen stopper automatisk og temperaturdisplayet slutter å blinke når temperaturen har sunket til riktig nivå igjen. Hvis alarmtilstanden vedvarer: (se Feil). Matvarer kan bli bedervet hvis temperaturen er for høy. u Kontroller matvarenes kvalitet. Matvarer som er bedervet, skal ikke fortæres Stoppe temperaturlydalarmen Lydalarmen kan stoppes manuelt. Alarmfunksjonen aktiveres på nytt når temperaturen har sunket til riktig nivå igjen. u Trykk på alarm-knappen Fig. 2 (1). w Lydalarmen stopper. 5.5 Kjøledel Det dannes forskjellige temperaturområder på grunn av den naturlige luftsirkulasjonen i kjøledelen. Det er kaldest like over grønnsaksskuffene og ved bakveggen. Det er varmest i øvre, fremre del av enheten og i døren Kjøle matvarer Energiankulutus kohoaa ja jäähdytysteho laskee, jos ilmanvaihto ei ole riittävä. u Pidä tuulettimen ilmaraot aina vapaina. u Oppbevar matvarer som lett blir bedervet, som ferdigretter, kjøtt- og pølseprodukter, i den kaldeste sonen. Plasser og sorter smør og hermetikk i den øvre delen og i døren. (se Oversikt over enheten) u Bruk emballasje som kan gjenvinnes, som plast-, metall-, aluminiums- og glassbeholdere samt beskyttelsesfolier. u Bruk fremre del av bunnen i kjøledelen kun til midlertidig oppbevaring av kjølevarer, f. eks. ved omplassering eller sortering. Ikke la kjølevarer stå her. De kan bli skjøvet bakover eller velte når døren lukkes. u Ikke la matvarene ligge for tett inntil hverandre, ellers kan ikke luften sirkulere fritt. u Sørg for at flasker ikke kan velte: Skyv flaskeholderen på plass Innstilling av temperaturen Temperaturen kan stilles inn mellom 11 C og 2 C, empfohlen sind 5 C. u Stille inn en høyere temperatur: Trykk på Up-innstillingsknappen for kjøledel Fig. 2 (10). u Stille inn en lavere temperatur: Trykk på Down-innstillingsknappen for kjøledel Fig. 2 (9). w Den første gangen det trykkes, blir den tidligere innstilte verdien vist i temperaturdisplayet for kjøledelen. u Endre temperaturen i 1 C -trinn: Trykk kort på knappen. u Endre temperaturen fortløpende: Hold knappen inne. w Mens innstillingen pågår, blinker verdien. w Ca. 5 sek. etter siste trykk på knappen vises den faktiske temperaturen. Temperaturen endrer seg langsomt til den nye verdien. 6

7 Betjening SuperCool Omplassere hyllene Med SuperCool kopler du om til høyeste kjøleeffekt. Dette senker kjøletemperaturen. Bruk SuperCool for å avkjøle store mengder matvarer raskt. Når SuperCool er innkoplet, går viften. Enheten arbeider med maksimal kjøleeffekt, og støyen fra kjøleaggregatet kan derfor øke i en periode. SuperCool har litt høyere energiforbruk. Avkjøle med SuperCool u Trykk kort på SuperCool-knappen Fig. 2 (12). w SuperCool-knappen Fig. 2 (12) lyser. w Kjøletemperaturen synker til laveste verdi. SuperCool er slått på. w SuperCool slår seg automatisk av etter 6 til 12 timer. Enheten fortsetter å arbeide i normal engerisparemodus. Slå av SuperCool manuelt u Trykk kort på SuperCool-knappen Fig. 2 (12). w SuperCool-knappen Fig. 2 (12) slukker. w SuperCool er slått av Vifte Ved hjelp av viften kan du kjøle ned store mengder matvarer raskt, og fordele temperaturen relativt jevnt på alle nivåer i kjøleenheten. Luftsirkulasjonskjøling anbefales: - ved høy romtemperatur (høyere enn 33 C ) - ved høy luftfuktighet Luftsirkulasjonen fører til litt høyere energiforbruk. For å spare energi slås viften automatisk av når døren åpnes. u Ta ut hyllene som vist på illustrasjonen. Ta alltid ut smør- og ostebeholderen sammen med dekselet. u Ta ut dekselet: Trykk den ene siden av smør- og ostebeholderen utover til dekseltappen er frigjort, og trekk deretter dekselet til side Ta ut flaskeholderen Slå på viften u Trykk kort på vifteknappen Fig. 2 (13). w Vifteknappen lyser. w Nå er viften aktivert. Den kopler seg automatisk inn når kompressoren er i gang. Slå av viften u Trykk kort på vifteknappen Fig. 2 (13). w Vifteknappen slukker. w Nå er viften deaktivert Flytte hyllene Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell. u Løft hyllene og trekk dem ut forover. u Skyv alltid inn hyllene med anslagslisten vendt innover og oppover. w Matvarene fryser ikke fast på bakveggen Bruke delbare hyller u Ta ut flaskeholderen som vist på illustrasjonen. u Ta alltid tak i plastdelen på flaskeholderen. 5.6 Frysedel I frysedelen kan du oppbevare dypfryste matvarer og frysevarer, produsere isterninger og fryse inn ferske matvarer Fryse inn matvarer Antall kilo ferske matvarer som maksimalt kan fryses inn per døgn, er angitt på typeskiltet (se Oversikt over enheten) under "Frysekapasitet... kg/24h". Hver skuff kan belastes med maks. 25 kg frysevarer, hver hylle med maks. 35 kg. Det oppstår et vakuum når døren lukkes. Vent i ca. 1 min etter at døren er lukket. Da er den lettere å åpne. u Anslagslisten (2) på glassplaten skal ligge bakerst. Fig. 3 FORSIKTIG Fare for personskade på grunn av knust glass! Flasker og bokser med drikkevarer kan sprekke når de fryses. Dette gjelder spesielt kullsyreholdige drikkevarer. u Ikke frys ned flasker og bokser med drikkevarer! For at matvarene skal fryse raskt helt inn til kjernen, må ikke følgende mengde per pakke overskrides: - Frukt, grønnsaker opptil 1 kg 7

8 Betjening - Kjøtt opptil 2,5 kg u Pakk matvarene separat i fryseposer eller i bokser av plast, metall eller aluminium Tine matvarer - i kjølerommet - ved romtemperatur - i mikrobølgeovn - i stekeovn/varmluftsovn u Opptinte matvarer kan fryses ned igjen kun i unntakstilfeller Stille inn temperaturen i frysedelen Enheten er innstilt på normal drift som standard. Temperaturen kan stilles inn mellom -16 C og -26 C / versjon for Australia -14 C og -26 C, vi anbefaler -18 C. u Stille inn en høyere temperatur: Trykk på Up-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 2 (5). u Stille inn en lavere temperatur: Trykk på Down-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 2 (4). w Den første gangen det trykkes, blir verdien frem til endringen vist i temperaturdisplayet for frysedelen. u Endre temperaturen i 1 C -trinn: Trykk kort på knappen. -elleru Endre temperaturen fortløpende: Hold knappen inne. w Mens innstillingen pågår, blinker verdien. w Ca. 5 sek. etter siste trykk på knappen vises den faktiske temperaturen. Temperaturen endrer seg langsomt til den nye verdien SuperFrost Med denne funksjonen kan du raskt fryse inn matvarer helt inn til kjernen. Enheten arbeider med maksimal kjøleeffekt, og støyen fra kjøleaggregatet kan derfor øke i en periode. Dessuten får matvarer som allerede er nedfryst en "kuldereserve". Dette gjør at matvarene holder seg frosne lenger når enheten avrimes. Antall kilo ferske matvarer som maksimalt kan fryses inn per døgn, er angitt på typeskiltet under "Frysekapasitet... kg/24h". Den maksimale frysevaremengden avhenger av modell og klimaklasse. Avhengig av hvor mange ferske matvarer som skal fryses inn, må du koble inn SuperFrost tidsnok: ved små mengder ca. 6t, ved maksimal mengde matvarer som kan innfryses samtidig må den innkobles 24t før matvarene legges inn. Pakk inn matvarene og legg dem spredt utover så godt det lar seg gjøre. Matvarer som skal fryses må ikke komme i berøring med matvarer som allerede er frosne, ellers tiner de. SuperFrost må ikke koples inn i følgende tilfeller: - når allerede frosne varer legges inn - når du vil fryse inn opptil ca. 2 kg ferske matvarer daglig Fryse inn med SuperFrost u Trykk kort en gang på SuperFrost-knappen Fig. 2 (2). w SuperFrost-knappen Fig. 2 (2) lyser. w Frysetemperatur synker, og enheten arbeider med maksimal kjøleeffekt. Ved liten frossenvaremengde u Vent ca. 6 timer. u Apparater med NoFrost: Legg innpakkede matvarer i de øverste skuffene. u Apparater uten NoFrost: Legg innpakkede matvarer i de nederste skuffene. Ved maksimal frossenvaremengde u Vent ca. 24 timer. u Apparater med NoFrost: Ta ut de øverste skuffene og legg matvarene direkte på de øverste hyllene. u Apparater uten NoFrost: Ta ut den nederste skuffen og legg matvarene direkte inn i apparatet slik at de er i kontakt med bunnen eller sideveggene. w SuperFrost slår seg automatisk av. Tidligst etter 30 timer og senest etter 65 timer, avhengig av matvaremengde. w Tasten SuperFrost Fig. 2 (2) slukner når innfrysingen er avsluttet. u Legg matvarene i skuffene og skyv skuffene inn igjen. w Enheten fortsetter å arbeide i engerisparende, normal drift Skuffer Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon. Enheter med NoFrost: u La den nederste skuffen stå igjen i enheten! u Ventilasjonsåpningene på innsiden av bakveggen må ikke blokkeres! u Oppbevare frysevarer direkte på hyllene: Trekk skuffen forover og løft den ut Hyller u Ta ut en hylle: Løft hyllen opp foran og trekk den ut. u Sette en hylle på plass igjen: Skyv den inn så langt den går VarioSpace I tillegg til skuffene, kan du også ta ut hyllene. Dette gir plass til store frysevarer. Fjærkre, kjøtt, store viltstykker og høye bakervarer kan fryses inn hele og viderebehandles. u Hver skuff kan belastes med maks. 25 kg frysevarer, hver hylle med maks. 35 kg Infosystem Fig. 4 (1) Ferdigretter, iskrem (4) Pølser, brød (2) Svinekjøtt, fisk (5) Vilt, sopp (3) Frukt, grønnsaker (6) Fjærkre, storfe-/kalvekjøtt 8

9 Vedlikehold Tallene angir oppbevaringstiden i måneder for ulike typer frysevarer. De angitte oppbevaringstidene er veiledende Kjøleelementer Kjøleelementene forhindrer at temperaturen stiger for raskt ved strømbrudd. Bruk kjøleelementer u Frys ned og oppbevar kjøleelementene i taket i fryseseksjonen (apparater uten No- Frost-Modul). når den øverste skuffen er tatt ut: u Sette inn kjøleelementer: Skyv kjøleelementene inn oppe bak fryseromstaket og la dem gå i inngrep foran. når den øverste skuffen er tatt ut: u Ta ut kjøleelementer: Grip tak på siden av kjøleelementene og press dem nedover. Bruke kjøleelementer u Legg kjøleelementene inn i den øverste frysedelen. u Legg de frosne kjøleelementene fremme i øvre del av fryseseksjonen, oppå de frosne matvarene Ismaskinen Ismaskinen befinner seg i den øverste skuffen i frysedelen. Skuffen er merket med påskriften "IceMaker". Påse at følgende betingelser er oppfylt: - Enheten står vannrett. - Enheten er tilkoplet. - Frysedelen er slått på. - Ismaskinen er koplet til vannforsyningen. Slå på ismaskinen Fig. 5 u Trekk skuffen ut. u Trykk på On/Off-knappen Fig. 5 (1), så tennes indikatoren Fig. 5 (2). u Skyv skuffen inn igjen. u Ismaskinen produserer kun isterninger når skuffen er helt lukket. Produsere isterninger Produksjonskapasiteten avhenger av frysetemperaturen. Jo lavere temperaturen er, desto flere isterninger kan produseres i en bestemt tid. Isterningene faller ned i skuffen fra ismaskinen. Når en bestemt fyllmengde er nådd, blir det ikke produsert flere isterninger. Ismaskinen fyller ikke skuffen helt til randen. Hvis det trengs store mengder isterninger, kan hele ismaskinskuffen skiftes ut med skuffen i nærheten. Når skuffen lukkes, begynner ismaskinen med produksjonen igjen automatisk. Etter at ismaskinen er blitt slått på for første gang, kan det vare opptil ett døgn før de første isterningene blir produsert. Når enheten brukes for første gang, eller dersom den ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det danne seg partikler i IceMaker-en eller vannledningen. u Derfor skal de isterningene som produseres i løpet av de første 24 timene, ikke brukes eller konsumeres. Slå av ismaskinen Når du ikke har bruk for isterninger kan du slå ismaskinen av, uavhengig av frysedelen. Når ismaskinen er avslått, kan du bruke ismaskinens skuff til innfrysing og oppbevaring av matvarer. u Trykk på On/Off-knappen i ca. 1 sekund, til indikatoren slukker. u Rengjør ismaskinen. w På den måten sikres det at det ikke blir liggende vann eller is i ismaskinen. 6 Vedlikehold 6.1 Manuell avriming Kjøledelen avrimes automatisk. Smeltevannet fordamper på grunn av varmen fra kompressoren. Vanndråper på bakveggen er helt normalt. u Rengjør dreneringsåpningen regelmessig, slik at smeltevannet kan renne ut (se 6.3). I frysedelen danner det seg et lag med rim eller is etter noen tid. Laget med rim eller is danner seg raskere dersom enheten åpnes ofte eller hvis matvarene som legges inn, er varme. Et tykkere islag øker imidlertid energiforbruket. Derfor må enheten avrimes regelmessig. FORSIKTIG Fare for personskader og materielle skader på grunn av varm damp! u Elektriske varme- eller damprengjøringsapparater, åpen ild eller defrostspray må aldri brukes ved avriming. u Ikke bruk skarpe gjenstander for å fjerne is. u Aktiver SuperFrost dagen før avriming. w Frysevarene må få en "kuldereserve". u Slå av enheten. w Temperaturdisplayet slukker. w Hvis temperaturdisplayet ikke slukker, er barnesikringen (se 5.2) aktivert. u Trekk ut støpselet eller skru ut sikringen. u Legg kjøleelementene på frysevarene. u Pakk frysevarene (ev. i skuffen) godt inn i avispapir eller tepper og oppbevar dem på en kald plass. 9

10 Vedlikehold u Sett en panne med varmt, ikke kokende, vann inn på en hylle i midten av enheten. -elleru Fyll de to nederste skuffene med lunkent vann, og sett dem inn i enheten. w Slik går avrimingen fortere. w Smeltevannet samles opp i skuffene. u La dørene til enheten stå åpne under avriming. u Fjern stykker av fratint is. u Pass på at smeltevannet ikke renner ned i møbelseksjonene omkring. u Tørk ev. opp smeltevannet flere ganger med en svamp eller klut. u Rengjør enheten (se 6.3) og gni den tørr. 6.2 Avriming med NoFrost NoFrost-systemet sørger for automatisk avriming av enheten. Kjøledel: Smeltevannet fordamper på grunn av varmen fra kompressoren. Vanndråper på bakveggen er helt normalt. u Rengjør dreneringsåpningen regelmessig, slik at smeltevannet kan renne ut (se 6.3) Frysedel: Fuktigheten avsettes på fordamperen, der den regelmessig tiner og fordamper. u Enheten må ikke avrimes manuelt. 6.3 Rengjøre enheten FORSIKTIG Fare for personskader og materielle skader på grunn av varm damp! Varm damp kan føre til personskader og skader på enhetenes overflater. u Bruk aldri damprengjøringsutstyr! PASS PÅ Feil rengjøring skader enheten! u Ikke bruk konsentrert rengjøringsmiddel. u Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper. u Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid-, kjemikalie- eller syreholdige rengjøringsmidler. u Ikke bruk kjemiske løsemidler. u Typeskiltet inne i enheten må ikke skades eller fjernes. Det er viktig for kundeservice. u Ledninger og andre deler må ikke rives løs, bøyes eller skades. u Unngå at rengjøringsvann trenger inn i avløpsrennen, ventilasjonsgitteret og elektriske komponenter. u Bruk myke rengjøringskluter og universalrens med nøytral ph-verdi. u Bruk kun rengjøringsmidler og pleiemidler som ikke er skadelig for matvarer. u Ta alle gjenstander ut av apparatet. u Trekk støpselet ut av stikkontakten. u Rengjør de utvendige og innvendige plastflatene med lunkent vann og litt rengjøringsmiddel for hånd. u Rengjøre avløpsåpningen: Fjern eventuelt smuss med et tynt hjelpemiddel, for eksempel en kutips. u Rengjør tilhørende komponenter med lunkent vann og litt rengjøringsmiddel for hånd. u For rengjøring må du ta av bæreskinnene for de halve glassplatene. u Demontere hyllene i enkeltdeler: Trekk av listene og sidedelene. u Demontere dørhyllen i enkeltdeler: Trekk av beskyttelsesfoliene fra pyntelistene. u Demonter dørhyllen i enkeltdeler i samsvar med illustrasjonen. Etter rengjøring: u Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut. u Sett inn støpselet og slå på enheten igjen. u Aktiver SuperFrost (se 5.6.4). Når temperaturen er lav nok: u Legg matvarene inn igjen. 6.4 Kundeservice Prøv først å utbedre feilen selv ved hjelp av tabellen (se Feil). Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet. Du finner kontaktinformasjon i den vedlagte listen over servicesteder. Amatørmessig utført reparasjon kan føre til personskader! u Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se Vedlikehold), skal kun utføres av kundeservice. u Produktbetegnelse Fig. 6 (1), servicenr. Fig. 6 (2) og serienr Fig. 6 (3) finner du på typeskiltet. Typeskiltet sitter på venstre side inne i enheten. Fig. 6 u Kontakt kundeservice, beskriv feilen og angi produktbetegnelse Fig. 6 (1), servicenr. Fig. 6 (2) og serienr Fig. 6 (3). w Dette sikrer rask og effektiv service. u La døren til enheten være lukket til service blir utført. w Dette gjør at matvarene holder seg kalde lenger. u Trekk ut støpselet (ikke dra i ledningen), eller skru ut sikringen. 10

11 Feil 7 Feil Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden. Du kan utbedre følgende feil selv: Enheten fungerer ikke. Enheten er ikke slått på. u Slå på enheten. Støpselet sitter ikke riktig på plass i strømuttaket. u Kontroller støpselet. Sikringen for strømuttaket har gått. u Kontroller sikringen. Kompressoren går lenge. Kompressoren koples inn ved lavt turtall hvis kjølebehovet er lavt. Dette sparer energi selv om kompressoren går lenger. u Dette er normalt for energibesparende modeller. SuperFrost er aktivert. u For at matvarene skal kjøles ned raskt, går kompressoren lenger. Dette er normalt. SuperCool er slått på. u For at matvarene skal kjøles ned raskt, går kompressoren lenger. Dette er normalt. En indikatorlampe nede på apparatet (ved kompressoren) blinker regelmessig hvert 15. sekund. Inverteren er utrustet med en feildiagnose LED. u Blinkingen er normal. For mye støy. Kompressorer med turtallsregulator kan forårsake forskjellig driftsstøy på grunn av de ulike turtallstrinnene. Boble- og plaskelyder Denne typen støy skyldes at kjølemiddelet sirkulerer i kjølemiddelkretsen. Svake klikkelyder Denne lyden skyldes at kjøleaggregatet (motoren) koples automatisk inn eller ut. Summelyd. Summelyden er litt sterkere et øyeblikk når kjøleaggregatet (motoren) koples inn. Hvis SuperFrost er slått på, øker kjøleeffekten automatisk når ferske matvarer er lagt inn, eller når døren har vært lenge åpen. Hvis SuperCool er slått på, øker kjøleeffekten automatisk når ferske matvarer er lagt inn, eller når døren har vært lenge åpen. Omgivelsestemperaturen er for høy. u Løsning: (se 1.2) Dyp summelyd Denne støyen skyldes luftstrømmen som skapes av viften. Vibrasjonsstøy Enheten står ikke støtt på underlaget. Dette kan medføre at møbler eller gjenstander i nærheten vibrerer når kjøleaggregatet går. u Flytt flasker og glass fra hverandre. En strømningslyd fra lukkedemperen. Lyden oppstår når døren åpnes og lukkes. Temperaturdisplayet viser: F0 til F5. Det har oppstått en feil. u Kontakt kundeservice (se Vedlikehold). Temperaturdisplayet viser: na Frysetemperaturen har vært for høy i løpet av de siste timene eller dagene på grunn av strømbrudd. Når strømmen kommer tilbake, fortsetter enheten å arbeide med den siste temperaturinnstillingen. u Trykk på alarm-knappen Fig. 2 (1). w I temperaturdisplayet vises i ca. 1 minutt den høyeste temperaturen som ble registrert under strømbruddet. Deretter vises gjeldende frysetemperatur på nytt. u Slette visning av den høyeste temperaturen som er registrert: Trykk på alarm-knappen Fig. 2 (1). u Kontroller matvarenes kvalitet. Matvarer som er bedervet, skal ikke fortæres. Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint. Ismaskinen lar seg ikke slå på. Enheten og dermed også ismaskinen er ikke tilkoplet. u Kople til enheten (se Oppstart). Ismaskinen produserer ikke isterninger. Ismaskinen er ikke slått på. u Slå på ismaskinen. Skuffen til ismaskinen er ikke skjøvet helt inn. u Skyv skuffen helt inn. Vanntilførselen er ikke åpnet. u Åpne vanntilførselen. Temperaturen er ikke lav nok. Enhetens dør er ikke skikkelig lukket. u Lukk døren. Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon. u Sørg for at ventilasjonsgitteret ikke er blokkert. Omgivelsestemperaturen er for høy. u Løsning: (se 1.2). Enheten er åpnet for ofte eller for lenge. u Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Hvis ikke, kontakt kundeservice. (se Vedlikehold). Det er lagt inn for store mengder ferske matvarer uten at SuperFrost er benyttet. u Løsning: (se 5.6.4) Temperaturen er ikke riktig innstilt. u Still inn en lavere temperatur, og kontroller på nytt etter et døgn. Enheten står for nær en varmekilde. u Løsning: (se Oppstart). Enheten er ikke bygget korrekt inn i nisjen. u Kontroller om enheten er bygget inn korrekt og om døren lukker skikkelig. Den innvendige belysningen lyser ikke. Enheten er ikke slått på. u Slå på enheten. Døren har vært åpen i over 15 min. u Når døren er åpen, slukkes den innvendige belysningen automatisk etter ca. 15 min. Hvis temperaturdisplayet lyser, men ikke den innvendige belysningen, er pæren defekt. u Skift pære. (se Vedlikehold). LED-belysningen er ødelagt eller dekselet er skadet: Fare for personskader pga. elektrisk støt! Under dekselet befinner det seg strømførende deler. u La kun servicetekniker eller fagutdannet person reparerte eller skifte pære i den innvendige lampen. 11

12 Sette ut av drift Fare for personskade på grunn av laserstråling klasse 1M. u Ikke se inn når dekselet er åpnet. 8 Sette ut av drift 8.1 Slå av enheten u For å slå hele enheten av, er det nok å slå av frysedelen Slå av frysedelen u Trykk på knappen On/Off frysedel Fig. 2 (3) i ca. 2 sek. w Temperaturdisplayene lyser ikke. Enheten er slått av Slå av kjøledelen u Kjøledelen kan slås av separat ved behov. u Trykk på knappen On/Off kjøledel Fig. 2 (11) i ca. 2 sek. w Temperaturdisplayet kjøledel Fig. 2 (7) lyser ikke. Kjøledelen er slått av. 8.2 Sette ut av drift u Fjern innholdet i enheten. u Sett ismaskinen i rengjøringsposisjon (se Vedlikehold). u Trekk ut støpselet. u Rengjør enheten (se 6.3). u La døren stå åpen, slik at det ikke oppstår ubehagelig lukt. 9 Kassere enheten Enheten inneholder verdifulle materialer og skal kildesorteres. Enheten skal kasseres i henhold til gjeldende regler og forskrifter for avfallshåndtering. Den gamle enheten må ikke skades i kjølekretsen under transporten, ellers kan kjølemiddelet i kretsen (opplysninger på typeskiltet) og oljen sive ut ukontrollert. u Gjør enheten ubrukbar. u Trekk ut støpselet. u Kutt strømtilførselsledningen. 12

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon, innbyggingsbar, hengslet dør

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon, innbyggingsbar, hengslet dør Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon, innbyggingsbar, hengslet dør 091210 7084284-03 IC/ICN/SICN/ICP... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør 010410 7084282-03 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør 170111 7084282-05 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2

Detaljer

Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn

Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn 140910 7082448-02 EKB/ (S)IKB... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 251011 7085018-00 SGN/SGNesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 290910 7084364-03 CUN(esf)... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 300909 7084364-01 CUN(esf)... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversikt over enheten

Detaljer

Oversikt over enheten

Oversikt over enheten Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.4 Installasjonsmål... 3 2 Generelle sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del 121011 7084666-00 KB/ KBesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2

Detaljer

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 100112 7084692-00 CUN(esf)... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2

Detaljer

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 170709 7084418-02 CN(es)... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversikt over enheten

Detaljer

Bruksanvisning Stående kjøleskap

Bruksanvisning Stående kjøleskap Bruksanvisning Stående kjøleskap 040311 7084678-00 K /KP/ KPesf/ SKes/ SKesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde...

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap. GN(sl)(P) 19.. /

Bruksanvisning. Fryseskap. GN(sl)(P) 19.. / Bruksanvisning Fryseskap 080416 7081986-04 GN(sl)(P) 19.. / 23..... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2

Detaljer

Bruksanvisning Stående kjøleskap

Bruksanvisning Stående kjøleskap Bruksanvisning Stående kjøleskap 141212 7084678-00 K /KP/ KPesf/ SKes/ SKesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Stående kjøleskap. K(sl)2630/

Bruksanvisning. Stående kjøleskap. K(sl)2630/ Bruksanvisning Stående kjøleskap 080416 7082831-03 K(sl)2630/3130... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del 040614 7085320-01 KB/ KBesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

Bruksanvisning Biofresh/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Biofresh/frys-kombinasjon Bruksanvisning Biofresh/frys-kombinasjon 180908 7082646-00 BNes/SBNes... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversikt over

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vintempereringsskap med frysedel

Bruks- og monteringsanvisning Vintempereringsskap med frysedel Bruks- og monteringsanvisning Vintempereringsskap med frysedel 050612 7084680-00 SWTNes/WTNes... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for bordkjøleskap N

Bruksanvisning for bordkjøleskap N Bruksanvisning for bordkjøleskap N 7081 879-00 KTP/KTPes 17../15.. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com 2508 Oversikt over skapet Betjenings- og kontrollelementer,

Detaljer

NORSK Bruksanvisning Side 4

NORSK Bruksanvisning Side 4 Bruksanvisning NORSK Bruksanvisning Side 4 3 ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL:

Detaljer

Montagevejledning Køle- og fryseapparater, integrerbare, fast dør. Asennusohje Jääkaapit ja pakastimet, integroitavissa, kiinteäovinen

Montagevejledning Køle- og fryseapparater, integrerbare, fast dør. Asennusohje Jääkaapit ja pakastimet, integroitavissa, kiinteäovinen Montagevejledning Køle- og fryseapparater, integrerbare, fast dør Asennusohje Jääkaapit ja pakastimet, integroitavissa, kiinteäovinen Monteringsanvisninger Kjøl/frys-enheter, innbyggingsbare, hengslet

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Kjøl/frys-kombinasjon. CN(ef)(bs)31/35/39/

Bruksanvisning. Kjøl/frys-kombinasjon. CN(ef)(bs)31/35/39/ Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 120116 7082870-00 CN(ef)(bs)31/35/39/40... Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over skapet og utstyr... 2 1.2 Enhetens bruksområde...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del 170909 7084412-01 CBNes... 7 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet...

Detaljer

7081 929-01. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.

7081 929-01. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon N 7081 929-01 Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com CT(esf)20/24/28 2408 1 Oversikt over skapet Kontrollelementer,

Detaljer

Bruksanvisning. Kjøl/frys-kombinasjon. C(ef)(bs)34/35/38/

Bruksanvisning. Kjøl/frys-kombinasjon. C(ef)(bs)34/35/38/ Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 120116 7082866-00 C(ef)(bs)34/35/38/40... Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde...

Detaljer

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater Up Down On/Off SuperCool Up Down On/Off SuperCool Ventilation Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater N C C 7084 194-00 IKP/IK...6 1108 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer, fig.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater N 708 444-0 EK/IK/IKS../ 808 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer Fig. A På/av og temperaturregulator. punkt = varmt maks. = kaldt Anbefalt

Detaljer

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL: For å unngå

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på Igangsetting av apparatet Sett støpslet i stikkontakten. Lyset, som er plassert under betjeningspanelet eller inni apparatet (avhengig av modell), tennes når døren

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del 200710 7084412-02 CBNes... 7 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Side FØR DU BRUKER APPARATET 59 MILJØVENNLIG BRUK 59 GENERELLE RÅD 60 FØRSTEGANGS BRUK 61 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 61 FREMGANGSMÅTE VED LENGRE FRAVÆR 61 STRØMBRUDD 61 BRUKE KJØLESKAP- OG

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING

63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING 63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV FRYSESEKSJONEN AVRIMING OG RENGJØRING AV

Detaljer

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet.

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Fryseskap NO Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Apparatet er utelukkende beregnet for privat bruk. Fryseskapet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE BETJENINGSPANEL

PRODUKTBESKRIVELSE BETJENINGSPANEL PRODUKTBESKRIVELSE A. Kjøleseksjon 1. Frukt- og grønnsakskuff 2. Hyller og plass til hyller 3. Termostatbryter / lys 4. Dørbalkonger 5. Flaskehylle 6. Uttakbar flaskeholder 7. Typeplate (plassert ved siden

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Helse & Sikkerhet, og Installasjonsveiledning

Helse & Sikkerhet, og Installasjonsveiledning Helse & Sikkerhet, og Installasjonsveiledning NO NORSK Helse- og sikkerhetsveiledning 3 Installasjonsveiledning 6 SIKKERHETSINSTRUKSER VIKTIG MÅ LESES OG RESPEKTERES Les disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK

FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV APPARATET BETJENINGSPANEL BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV FRYSESEKSJONEN AVRIMING AV APPARATET RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap. GNP / GNi... P

Bruksanvisning. Fryseskap. GNP / GNi... P Bruksanvisning Fryseskap 120416 7086300-00 GNP / GNi... P Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK BRUKSANVISNING FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD INSTALLASJON BRUK AV APPARATET RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE SERVICE 94 FØR DU BRUKER APPARATET Ditt nye produkt er et

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsinstruksjoner Før kjøleskapet installeres 4 Vanntilkobling 4 Elektrisk tilkobling 5 Plassering og nivellering av kjøleskapet 6 Installasjonsmål

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER9009B http://no.yourpdfguides.com/dref/3885603

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER9009B http://no.yourpdfguides.com/dref/3885603 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Bruksanvisning for fryseskap, NoFrost, DuraFreeze

Bruksanvisning for fryseskap, NoFrost, DuraFreeze Bruksanvisning for fryseskap, ofrost, DuraFreeze 7084 152-00 DF 1508 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer fig. A1 1 Display for temperatur og innstilling, med na-visning for nettsvikt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker Bruksanvisning Vannkoker Vannkoker Max. 1,5 Liter Min. 0,5 Liter Utpakking Ved utpakkingen av apparatet gjelder følgende fremgangsmåte: Ta apparatet ut av esken. Fjern all forpakningen. Fjern eventuelle

Detaljer