Bachelor i teologi tredje studieår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bachelor i teologi tredje studieår"

Transkript

1 Bachelor i teologi tredje studieår studieplan side 1

2 TEOLOGISTUDIETS OPPBYGGING...3 FORMÅL...3 TEMA OG PROFIL...3 STRUKTUR...3 OPPBYGGING...6 ORGANISERING, STUDIE- OG ARBEIDSFORMER...6 GAMMELTESTAMENTLIG METODE OG EKSEGESE AV UTVALGTE TEKSTER (10 ECTS- POENG)...8 NYTESTAMENTLIG METODE OG EKSEGESE AV UTVALGTE TEKSTER (10 ECTS-POENG)...10 BIBELTEOLOGI OG HERMENEUTIKK (10 ECTS POENG)...12 KIRKE- OG MISJONSHISTORIE (15 ECTS-POENG)...16 KIRKENS TRO, LÆRE OG ORGANISASJON GJENNOM TIDENE (5 ECTS-POENG)...16 FRA KRISTNING TIL MODERNE FOLKEKIRKE - NORSK KIRKEHISTORIE (5 ECTS-POENG)...17 MARTIN LUTHERS TEOLOGI (5 ECTS-POENG VALGMODUL)...18 AFRIKANSK TEOLOGI OG FRIGJØRINGSTEOLOGI (5 ECTS-POENG VALGMODUL)...19 UTFORMING AV KIRKENS TRO (15 ECTS-POENG)...21 KRISTUS OG HANS VERK (KRISTOLOGI) (5 ECTS-POENG)...21 ÅNDEN OG HANS GJERNING (EKKLESIOLOGI) (5 ECTS-POENG)...22 TEOLOGISK ETIKK (5 ECTS-POENG)...23 studieplan side 2

3 Teologistudiets oppbygging Formål Teologistudiet ved har som mål å gi faglig grunnlag for, og stimulere til personlig og åndelig modning for tjeneste som misjonær, prest og i andre lederoppgaver i misjon og kirke globalt og lokalt. Den faglige målsettingen innebærer at studiet er et akademisk studium, og at undervisningen er forskningsbasert. Målsettingen er videre formulert i forhold til tjeneste som misjonær, prest og i andre lederoppgaver, noe som innebærer at studiet skal gi faglig kompetanse til slik tjeneste. Den praktisk-teologiske utdannelsen spiller en nøkkelrolle i forhold til den personlige og åndelige modning for tjenesten. Her får studentene bruke sin teologiske kunnskap i aktuelle praksissituasjoner og får hjelp til å reflektere over de erfaringer de gjør. Gjennom muligheter for praksis i utlandet får studentene anledning til nærkontakt med misjonærtjenesten. Gjennom virksomheten i kapell, fellesandakter og ulike gudstjenester legger skolen til rette for et variert bønne- og andaktsliv på skolen som en viktig del av den åndelige modning. Målet om å forberede til global tjeneste har som følge at studiet har et internasjonalt og flerkulturelt preg. Konkret kommer det til uttrykk ved at fagene misjonsteologi og religionsvitenskap er hoveddisipliner i studiet, og at kulturkunnskap er et eget fag. Men først og fremst innebærer dette perspektivet at en misjonsteologisk orientering tilstrebes i alle fag. Tema og profil Felles for teologistudiet er at misjonsperspektivet integreres i alle fag og man skal skape forbindelser mellom teori og praksis. Så langt det er mulig og naturlig vil også den enkelte hoveddisiplin ivareta følgende perspektiver: det økumeniske perspektivet religionsmøteperspektivet det globale perspektivet de fattiges og undertryktes perspektiv praksis/praktisk-teologiske perspektiver kvinneperspektivet Struktur Hovedkomponenter Studiet har hoveddelene: Bachelor (3 år) og Master (2 år) som samlet utgjør graden master i teologi, samt to semester i praktisk teologi for profesjonsstudiet i teologi. De 5 årene som fører fram til mastergraden, er bygd opp av moduler på studiepoeng (stp.). Det er seks hovedfag som inngår i bachelorgraden. Disse er: Det gamle testamente (GT), Det nye testamente (NT) Kirke- og misjonshistorie (KMH), Systematisk teologi (ST), Misjonsteologi (MT) og Religionsvitenskap (RV). studieplan side 3

4 Bachelorstudiet Bachelorstudiet i teologi er en treårig lavere grad i teologi. Graden består av 180 stp. basert på hoveddisiplinene i teologistudiet ved MHS pluss de nødvendige redskapsfagene Ex.Phil. og Ex.Fac. samt modulene Bibelhebraisk I og Nytestamentlig gresk. I det første året, som er årsstudium i K/RLE, er det en målsetting å opparbeide en faglig bredde der de seks hovedfagene inngår. I de neste to årene utdypes kunnskapen i fagene Det gamle testamente (GT), Det nye testamente (NT) Kirke- og misjonshistorie (KMH) og Systematisk teologi (ST). Krav til bredde og fordypning i graden For å oppnå bachelorgraden må studenten ha avlagt eksamener som til sammen utgjør minst 180 studiepoeng. I de 180 studiepoengene inngår innføringsemner på minimum 20 studiepoeng. Av de 20 studiepoengene er 10 studiepoeng knyttet til et felles innføringsemne, examen philosophicum. Masterstudiet Mastergrad i teologi er en toårig høgere grad i teologi som bygger på det faglige innholdet i bachelorgraden i teologi og er en spesialisering innenfor fag fra lavere grad. Masterstudiet inneholder for det første et semesteremne om religions- og kulturmøte, der RV, KU og MT inngår. For det andre består masterstudiet av to fordypningsfag. Det ene fordypningsfaget må være et av fagene GT, NT, ST eller KMH. Det andre fordypningsfaget kan velges fritt mellom de øvrige fem teoretiske hovedfagene i teologistudiet. I masterdelens 4. semester skal det skrives en masteroppgave (30 stp.) forankret i et av de to fordypningsfagene. Det gis anledning til å skrive tverrfaglige oppgaver der det andre fordypningsfaget eller praktisk teologi blir et bifag i oppgaven. Ved tverrfaglige prosjekter kan det bli oppnevnt en bi-veileder fra den relevante fagseksjon På masternivået vil det til enhver tid være flere utenlandske studenter. Av denne grunn vil mye av undervisningen og studiearbeidet innen de ulike moduler på dette nivået foregå på engelsk. Opptakskrav til mastergraden For å bli tatt opp til mastergradsstudiet i teologi må studenten ha: oppnådd bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, og oppfylt andre faglige krav som måtte være fastsatt i studieplanen for masterstudiet i teologi. Praktisk-teologisk seminar Etter fullført bachelorgrad i teologi kan man søke opptak på det innledende praktikumssemesteret (ISPT) som er lagt til høstsemesteret. Det avsluttende praktikumssemesteret (ASPT) tas etter fullført mastergradsstudium. Opptak forutsetter og at man har fullført og bestått ISPT. Fullført mastergrad og eksamen i praktisk teologi gir vitnemålet cand.theol og grunnlag for å søke om ordinasjon og kirkelig tjeneste. (Se eget reglement). studieplan side 4

5 Struktur for teologistudiet Teologistudiet ved Tall for det enkelte fag refererer til antall stp. (ECTS) 3 år - BACHELORGRAD I TEOLOGI I S P T 2 år - MASTERGRAD I TEOLOGI A S P T K/RLE- relatert 4 år 5.år 6. år 1. år 2. år 3. år 0.5 år 0,5 år 0,5 år 0,5 år 0,5 år 0,5 år Forutsetning og metode Redskapsfag Bibelen Kirkens tro og historie Religion og livssyn GT 5 NT 10 MT 5 KMH 5 ST 10 MT 5 RV 15 MT 5 Ex.Phil: Ex.Fac Hebraisk 20 Gresk 20 KMH 15 ST 15 Fordypningsfag 1: GT, NT, KMH eller ST Forsknings historie og metodikk Språk Kilde Refleksjon 10 Valgdel Semesteremne: Innledende Religions- GT 15 semester i og kulturmøter NT 15 Fordypningsfag 2: Praktisk GT, NT, KMH, ST, MT, RV teologi 30 - RV 10 - KU 10 - MT 10 Forsknings historie og metodikk 10 Språk Kilde Refleksjon 10 Valgdel 10 Oppg. / selvstendig arbeid 30 Avsluttende semester i praktisk teologi 30 Rel.ped. og fagdidaktikk 10 (tilbud/valg) i bachelor. studieplan side 5

6 Oppbygging Modul kurs emnegruppe En modul/et hovedemne kan bestå av ett til tre emner/kurs. Ett emne kan for eksempel være én forelesningsserie med tilknyttet lesepensum, ett oppgaveseminar, én oppgave eller én ekskursjon. Ulike former for evaluering og eksamen kan være knyttet til hvert enkelt kurs/emne, men det gis en samlet karakter for modulen som helhet, denne inngår i eksamensprotokollen. Flere moduler i teologistudiets bachelorgrad kan settes sammen til en studieenhet i kristendomskunnskap, religionsvitenskap, eller RLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) og inngå i en bachelorgrad sammen med emnegrupper fra andre fagområder. Innføringsmodulen (100-modulen/K/RLE) må tas før en kan ta andre moduler (200-moduler) i det enkelte faget. Det 2dre og 3dje året blir fordypning (200-modulen). Organisering, studie- og arbeidsformer Organisering Innenfor hvert av hovednivåene er det ikke fastlagt i hvilken rekkefølge de ulike moduler og emner skal tas i. Det gir stor frihet når det gjelder progresjon og valg av fag for den enkelte student. Det vil bli noen "sperrer" ettersom noen moduler er fordypning og bygger på innføring. For bibelfagene vil det bety at noen moduler forutsetter at eksamen i hebraisk og gresk er gjennomført. Man kan ta alle moduler ved MHS eller planlegge et eller flere studieopphold ved institusjoner i inn- og utland som MHS har inngått avtaler eller har samarbeide med. På MHS vil det ikke blir forelest i alle fag til enhver tid. Dette kan skape problemer for både student og institusjon. For å legge til rette studieløpene for studenter vil det bli utarbeidet utdanningsplaner. Utdanningsplanen er en avtale mellom student og institusjon uten juridiske bindinger. Individuelle utdanningsplaner Hver student inngår en avtale om utdanningsplan med MHS. Den signeres av begge parter og inneholder et avtalt og individuelt planlagt studieløp med tilretteleggelse av emner og moduler på hvert hovednivå. Endres kontraktens forutsetninger eller brytes den av én eller begge parter skal den revideres. Dette, fordi den danner grunnlag for høgskolens studieadministrative arbeid og studentens egen studieprogresjon og evt. forholdet til Statens lånekasse. Udanningsplan utarbeides også med studenter som studerer på deltid og signeres av begge parter. Studieformer Ett studieår er 10 måneder, svarende til 60 studiepoeng/ects. Studiepoeng for de enkelte fag og modul er angitt i hvert tilfelle. For hvert fag er angitt pensum i form av litteraturlister, i noen fag også i form av primærtekster og sekundærlitteratur. For litteraturen gjelder at den er bindende hva angår omfang og fordypningsgrad, ikke hva gjelder de angitte titler og kan eventuelt endres etter godkjenning av faglærer.

7 Studieformene er forelesninger og seminarer, kollokvier og ulike former for gruppearbeid, oppgaveskriving og selvstudium. Studieformen vil fremgå i beskrivelsen av hver enkelt modul. Det vil bli lagt vekt på studentenes egenaktivitet og oppøving av evnen til selvstendig, kreativt og kritisk arbeid. Kontekstorientert læring (KOL) vil også inngå som en av studie- og læringsformene. Læringsmål: se K/RLE. Kvalitetssikring av studieprogram Kvalitetssikringssystemet på MHS er verktøyet for å systematisere og analysere opplysninger og tilbakemeldinger fra deltakerne i utdanningen. Systemet skal på en forutsigbar og strukturert måte gi MHS informasjon i arbeidet med å utvikle både studieprogram og det totale læringsmiljøet Evalueringsformer eksamen Evalueringsformene skal være hensiktsmessige vurderingsordninger som sikrer kvalitet og rettssikkerhet overfor studentene, og de skal være relevante overfor faget og innholdet i modulen. Hver modul har en evalueringsform hvor det fremgår i hvert enkelt tilfelle om det er snakk om en tilbakemelding til studenten om status for læringsarbeidet eller om det er en vurdering som skal inngå på vitnemålet eller regnes med i den avsluttende karakteren. Resultatet for de moduler hvor karateren inngår i avsluttende hovedkarakteren blir oppgitt med både bokstav- og hele tallkarakterer. Følgende evalueringsformer vil bli benyttet i studiene ved MHS: - skriftlig klausurprøve (omfang angitt i timer) - hjemmeeksamen (3-7 dager) - ukeseksamen over selvvalgt tema godkjent av faglærer(e) - selvstendig skriftlig arbeid av større omfang (masteroppgave) - selvstendig skriftlig arbeid av noe mindre omfang (semesteroppgave) - essay (med omfang angitt i antall sider) - referat - refleksjonsnotat - muntlig eksamen (ekstern sensor) - muntlig tentering/eksamen (intern sensor) - skriftlig oppgave- eller emnepresentasjon fremlagt i gruppe/seminar - muntlig oppgave- eller emnepresentasjon fremlagt i gruppe/seminar - muntlig opposisjon/kritikk på oppgave- eller emnepresentasjon - obligatorisk deltagelse (men aldri som eneste kriterium for godkjenning av en modul) - underveisevaluering (mappeevaluering)(elektroniske mapper) Evaluering kan også bestå av ulike kombinasjoner: - underveisevaluering bestående av deltagelse i oppgaveseminar, skriving av oppgave(r), muntlig tentering. - oppgave og muntlig prøve - obligatorisk fremmøte, aktiv deltagelse og innlevering av essay/referat/refleksjonsnotat. studieplan side 7

8 Karakterskala Hver enkelt modul vil bli evaluert med bokstavkarakter eller med "bestått/ikke bestått" i samsvar med den enkelte modulbeskrivelse. Hovedkarakteren regnes ut som et veiet middeltall av de oppnådde karakterer etter samme vektfordeling som modulene har i bachelor og mastergrad. Skalaen består av 6 trinn, med 5 trinn for bestått: Symbol Betegnelse Generell beskrivelse av vurderingskriterier Tallverdi A B Fremragende Meget god Høyt kunnskapsnivå. God analytisk evne. Kan bruke kunnskapen selvstendig God oversikt over kunnskapsfeltet. Kan bruke kunnskapen selvstendig C God Kan gjøre greie for de viktigste elementene i fagfeltet. Kan til en viss grad bruke kunnskapen 3 selvstendig D Brukbar Oversikt over de viktigste kunnskapselementene mangler. Kan ikke bruke kunnskapen 2 selvstendig. E Tilstrekkelig Tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kan ikke bruke kunnskapen 1 selvstendig F Ikke bestått Mangler både detaljkunnskap og oversikt MODUL: 20-gtme Gammeltestamentlig metode og eksegese av utvalgte tekster (10 ECTS-poeng) BESKRIVELSE: VEDTATT HR SAK 32/07 Det gamle testamente (GT) vokste frem i det første årtusen før Kristus, og sammen med Det nye testamente (NT) utgjør det den kristne bibel. GT er også hellig skrift for jødedommen, og det utgjør en del av bakgrunnen for Islam. Denne modulen fokuserer på et eksegetisk arbeid med de hebraiske tekstene, og det primære fokus er tekstenes historiske betydning og funksjon i det israelittisk-jødiske miljøet. Samtidig vil også tekstenes virkningshistorie og aktuelle bruk innenfor den verdensvide, kristne kirke bli fokusert, med sikte på å integrere innsikten fra denne modulen i det bredere bibelfaglige og teologiske studium. Modulen Gammeltestamentlig eksegese fokuserer på detaljanalyse av et utvalg tekster tilsvarende om lag 25 s. i Biblia Hebraica Stuttgartensia. Disse tekstene er valgt ut fra kriterier som teologisk og sjangermessig representativitet. Deltagelse forutsetter at modulene Bibelhebraisk I og Nytestamentlig gresk er gjennomført og avsluttet med karakteren bestått. Målet for denne modulen er: Å gi evne til å tolke grunnspråklige, gammeltestamentlige tekster ut fra deres litterære og historiske kontekst, og basert på anerkjente vitenskaplige metoder studieplan side 8

9 Å gi kunnskap om innhold, tilblivelse, funksjon og litterær egenart for hele det gammeltestamentlige tekstmaterialet, samt om tekstenes historiske og religiøse kontekst Å gi god kunnskap om innhold, tilblivelse og litterær egenart for de skrifter som studeres detaljeksegetisk Å gi et grunnlag for videre bibelfaglige studier Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Norsk Modulen presenteres i forelesnings- og seminarform i totalt 48 timer, av disse er 8 timer seminar, i løpet av to undervisningsterminer. Undervisningsform Seminarene konsentreres om metodespørsmål og kan benyttes til gjennomgang av detaljeksegetiske oppgaver som studentene skriver. Som arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen må studenten ha skrevet én detaljeksegetisk oppgave, størrelse 4000 ord (+ /- 10%), Skriftlige innleveringer som blir vurdert av faglærer til bestått. Oppgaven skal leveres senest ved begynnelsen av den terminen studenten skal gå opp til eksamen. Faglærer leverer oversikt til studieadministrasjonen. Kvalitetssikringssystem evaluert. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig Pensum, gyldig fra august 2008 Detaljeksegetisk pensum: Genesis 1-3, 11:1-9, 12:1-9, 22:1-19; Exodus 3:1-15, 20:1-17; Devteronomium 26:5-9; 1. Kongebok 8:12-52, Jesaja 6, 40:1-11, 42:1-4, 52:13-53:12; Amos 5; Salmene 2, 8, 22, 23, 72. Litteratur: Til det detaljeksegetiske arbeid benyttes etter avtale med faglærer vitenskaplige kommentarer, basert på den hebraiske grunnteksten. I tillegg er følgende litteratur pensum: Isagogikk Rendtorff, R.: The Old Testament: An Introduction. Philadelphia: Fortress (1986) Eksegetisk metode McKenzie, S.L. & Haynes, S.R.: To Each its own Meaning: An Introduction to Biblical Criticisms and their Application. Louisville: Westminsted John Knox Press, John Barton, The Nature of Biblical Criticism, Louisville, Ky. : Westminster John Knox Press, Israels historie Rendtorff, R.: The Old Testament: An Introduction. Philadelphia: Fortress (1986) Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform Seks timers skriftlig klausurprøve som vurderes med karakter. Vanlig evalueringstype Forutsetningen for å kunne gå opp til klausurprøven er gjennomført arbeidskrav (se ovenfor under skriftlige innleveringer ). studieplan side 9

10 Hjelpemidler tillatt ved klausurprøver: se egen liste over tillatte hjelpemidler (s 27). MODUL: 20-ntme Nytestamentlig metode og eksegese av utvalgte tekster (10 ECTS-poeng) BESKRIVELSE: VEDTATT HR SAK 32/07 Denne modulen gir a) innføring i de mest sentrale metodegrep som bibelforskningen har utviklet, og ferdigheter i å bruke de viktigste bibelvitenskapelige grunnbøker og hjelpemidler; b) detalj-eksegetisk grunnspråklig kjennskap til og ferdighet i å tolke utvalgte nytestamentlige tekster fra evangeliene og Paulusbrevene, herunder også c) god kunnskap om innhold, tilblivelse og litterær egenart til de skriftene som tekstene er hentet fra, og innsikt i Det nye testamentes samtidshistorie. Eksamen i emnet forutsetter at modulene Bibelhebraisk I og Nytestamentlig gresk er gjennomført og avsluttet med karakteren bestått. Målet med modulen er at deltakerne skal: bli i stand til å foreta avveininger i tekstkritiske problemstillinger, opparbeide god kjennskap til og ferdighet i å bruke relevante eksegetiske håndbøker og hjelpemidler, utvikle god kjennskap til og ferdighet i å kunne bruke ulike tolkningsmetoder, utvikle ferdighet i å tolke nytestamentlige tekster ut fra deres litterære og historiske kontekst, tilegne seg et grunnlag for videre bibelfaglige studier. Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Norsk Modulen presenteres i forelesnings- og seminarform i totalt 48 timer, av disse er 8 timer seminar, i løpet av to undervisningsterminer. Eventuelle seminarer Undervisningsform konsentreres primært om metodespørsmål og kan benyttes til gjennomgang og drøfting av detaljeksegetiske oppgaver som studentene skriver. Som arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen må studenten ha skrevet én detaljeksegetisk oppgave på ca 4000 ord (+ / - 10 %), vurdert av faglærer til Skriftlige bestått. Oppgaven skal leveres senest ved begynnelsen av den terminen innleveringer studenten skal gå opp til eksamen. Faglærer leverer oversikt til studieadministrasjonen. Kvalitetssikringssystem Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. Pensum, gyldig fra august 07 Detaljeksegetisk pensum: 1. Utvalgte tekster fra Lukasevangeliet: Lukas 1,26-38; 2,1-20; 6,17-36; 11,1-26; 15,1-32; 19,28-48; 22,7-23; 24, og 2. Utvalgte tekster fra Corpus Paulinum Romerbrevet 1,1-17; 3,21-31; 5,1-11; 6,1-8,39; 12,1-13,14 studieplan side 10

11 1 Korinterbrev 1,1-3,23; Efeserbrevet 1-2 Litteratur: Til det detaljeksegetiske arbeid benyttes etter avtale med faglærer vitenskapelige kommentarer, basert på den greske grunnteksten. I tillegg er følgende litteratur pensum: -Novum Testamentum Graece, 27. revidierte Auflage (Nestle-Aland 27 ), Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993 ff: Introduction, pp. 44*-83* (alternativt: Einführung, s. 1*- 43*). - Fee, Gordon D., New Testament Exegesis. A Handbook for Students and Pastors (Louisville, Westminster John Knox Press, 2002). - Synnes, Martin, Hvordan arbeide med nytestamentlige tekster? Innføring i bibelfaglig metode. (Revidert og utvidet utgave, Oslo, Kolofon AS, 2003), s DeSilva, David A., An Introduction to the New Testament. Contexts, Methods & Ministry Formation (Downers Grove, Leicester, InterVarsity Press, Apollos, 2004), s (Preface); s (The Environment); s (Luke); s (Paul); s (Romans); s (1 Cor.); (Efeserbrevet). Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform Seks timers skriftlig klausurprøve som vurderes med karakter. Vanlig evalueringstype Forutsetningen for å kunne gå opp til klausurprøven er gjennomført arbeidskrav (se ovenfor under skriftlige innleveringer ). Hjelpemidler tillatt ved klausurprøver: se egen liste over tillatte hjelpemidler (s 27). studieplan side 11

12 MODUL: 20-bther BESKRIVELSE: VEDTATT HR SAK 32/07 Bibelteologi og hermeneutikk (10 ECTS poeng) Bibelteologiens oppgave er å gi en samlende fremstilling av det teologiske innholdet i de ulike skriftgruppene i henholdsvis Det gamle testamente og Det nye testamente. Hermeneutikk (fortolkningslære) angir i denne sammenhengen både NT s tolkning av GT, og refleksjon over hvordan både Bibelen som helhet og de mange enkelttekster kan forstås og anvendes i dag. Modulen er felles for Det gamle testamente og Det nye testamente, og begge er ment å ha et omfang på 5 ECTS poeng hver. Modulen er åpen for studenter i kristendomskunnskap/krl uten grunnspråklige kunnskaper. Teologistudentene anbefales å vente med denne modulen til etter at de har gjennomført språkmodulene Bibelhebraisk I og Nytestamentlig gresk og de detaljeksegetiske modulene i GT og NT. Målet med modulen er: å gi innsikt i en del hermeneutiske emne som er sentrale når en vil tolke Bibelen i dag, å gi innsikt i og kunnskap om sentrale bibelteologiske emner i Det gamle testamente, å gi innsikt i og kunnskap om sentrale bibelteologiske emner i Det nye testamente, spesielt synoptisk, johanneisk og paulinsk teologi, å gi studentene et bibelteologisk grunnlag for videre bibelfaglige studier. Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Norsk 12 x 2 timer i løpet av én undervisningsterm. Dobbeltimene er forelesninger, men noen kan også bli kjørt som seminarer. Flere Forelesninger ganger vil både gammeltestamentlig og nytestamentlig faglærer delta samtidig i undervisningen. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig Kvalitetssikringssystem evaluert. Pensum, gyldig fra august 2009 Kanon, prinsipielt og historisk: Ådna, Jostein: To testamenter i én bibel. Helbibelsk teologi som en historisk og systematiskteologisk nødvendighet, Ung Teologi 28/4 (1995) s Gammeltestamentlig bibelteologi: Zimmerli, Walther: Old Testament Theology in Outline (Edinburgh: T & T Clark, 1978), s Nytestamentlig bibelteologi: Kvalbein, Hans: Jesus Hva ville han? Hvem var han? En innføring i de tre første studieplan side 12

13 evangelienes budskap (Oslo: Luther Forlag, 2008), s , Smith, D. Moody: The Theology of the Gospel of John (New Testament Theology; Cambridge: Cambridge University Press, 1995), s Sandnes, Karl Olav: I tidens fylde. En innføring i Paulus teologi (Oslo: Luther, 1996), s Til hele eller til deler av pensum i nytestamentlig bibelteologi kan også benyttes: Ladd, George Eldon: A Theology of the New Testament. Revised edition (Grand Rapids. Mi.: Eerdmans, 1993): Synoptisk bibelteologi: s , , Johanneisk bibelteologi: s Paulinsk bibelteologi: s Helbibelsk perspektiv: Stuhlmacher, Peter: The Planning and Realization of a Biblical Theology, The Preaching of Jesus and New Testament Christology og Summary and Overview i: Idem.: How to Do Biblical Theology (Allison Park, Pa.: Pickwick Publications, 1995), s. 1-14, og Hermeneutikk: Baasland, Ernst: Vår bruk av NT i dag kontekstualiseringsoppgaven, i: Idem.: Ordet fanger. Bibelen og vår tid (Oslo: Universitetsforlaget, 1991) s Det lages et kompendium der artikkelen av Ådna og utdraget av Baaslands bok Ordet fanger inngår. Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform Vanlig evalueringstype En seks timers klausureksamen som vurderes med karakter. Tillatte hjelpemidler ved klausurprøver i emnene 20-gtme, 20-ntme og 20-bther Vitenskaplige tekstutgaver, moderne bibeloversettelser, konkordanser, språklige leksika. I alle tekstutgaver er det tillatt å streke under lesemåter i apparatet, samt ved hjelp av en strek under henvisningsbokstaven (-tegnet) oppe i teksten å signalisere en slik understrekning. Det er også tillatt å føye til lesemåter eller konjekturer som ikke finnes i apparatet, inkludert angivelse av grunnlag eller motivering for disse. I slike tilfeller brukes kun de vanlige tegn, bokstaver eller termini som forekommer i apparat og tekst i de godkjente tekstutgaver. I GT kan dessuten i margen være avmerket den tradisjonelle kildesondring i Pentateuchen og skiktsondring hos profetene ved hjelp av de vanlige bokstavtegn og eventuelt ved bruk av forskjellige farger. I Synopsen kan dessuten særstoff/fellesstoff være avmerket, f.eks. ved bruk av forskjellige farger, men uten bruk av ord, bokstaver eller tall. Utover dette er i tekstutgavene ingen tilføyelser, merker eller understrekninger tillatt, i leksikon og konkordans overhodet ingen. Dog tillates i leksika markeringer av tall og/eller studieplan side 13

14 bokstaver i begynnelsen av underavsnitt i artiklene. Likeså tillates alfabetregister i leksika og konkordanser. Vitenskapelige tekstutgaver Biblia Hebraica, ed. Rudolf Kittel. Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 1937 (BHK) Biblia Hebraica Stuttgartensia, ed. K. Elliger & W. Rudolph. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1977 (og senere utgaver) (BHS) Septuaginta, edidit Alfred Rahlfs, 2 vol. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1935 (Editio minor: Duo volumina in uno, 1979). Novum Testamentum Graece, post Eberhard et Erwin Nestle communiter ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger, 27. revidierte Auflage. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993 ff (= Nestle- Aland 27 ) Også 26. opplag, 1979 ff (= Nestle-Aland 26 ), kan benyttes. The Greek New Testament, ed. by Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini and Bruce M. Metzger, 4. revised edition. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft; United Bible Societies, Også 3. opplag, 1975 (corrected 1983), kan benyttes. Synopsis Quattuor Evangeliorum, ed. Kurt Aland, 15. revidierte Auflage. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1996 ff. Også tidligere opplag kan benyttes. Huck, Albert & Hans Lietzmann, Synopse der drei ersten Evangelien, 12. Auflage. Tübingen: J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), Konkordanser Lisowsky, Gerhard, Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament. Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 1958 (eller senere). Mandelkern, Solomon, Veteris Testamenti concordantiae Hebraicae atque Chaldaice. Lipsiae 1896 (opptrykk av nye opplag: Tel Aviv: Schocken Publishing House). Morrish, George, A Concordance of the Septuagint. London: Samuel Bagster & Sons Ltd, Schmoller, Alfred, Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament / Pocket Concordance to the Greek New Testament, revised by Beate Köster, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, Også eldre utgaver av Schmollers konkordans kan benyttes (1938 ff) selv om de ikke er basert på den greske teksten i Nestle-Aland 26 og Greek New Testament, 3rd edition. studieplan side 14

15 Computer-Konkordanz zum Novum Testamentum Graece von Nestle-Aland, 26. Auflage und zum Greek New Testament, 3rd edition, hrsg. vom Institut für Neutestamentliche Textforschung und vom Rechenzentrum der Universität Münster. Berlin; New York: de Gruyter, Språklige leksika Fra 3. opplag, 1987, under tittelen: Concordance to the Novum Testamentum Graece / Konkordanz zum Novum Testamentum Graece Brown, F., S.R. Driver & C.A. Briggs, The New Brown Driver Briggs Gesenius Hebrew and English Lexicon with an Appendix Containing the Biblical Aramaic. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, Index to Brown, Driver & Briggs Hebrew lexicon, compiled by Bruce Einspahr. Chicago: Moody Press, Gesenius, Wilhelm, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, 17. Auflage. Berlin-Springer Verlag, 1962 (eller senere). The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, ed. Ludwig Köhler & Walter Baumgartner, subsequently revised by Walter Baumgartner & Johann Jakob Stamm. Leiden: Brill, Også eldre utgaver, både i tysk og engelsk versjon, kan benyttes. Greek-English Lexicon of the Septuagint. Revised edition. Compiled by Johan Lust, Erik Eynikel & Katrin Hauspie. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, Rehkopf, Friedrich, Septuaginta-Vokabular. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, Bauer, Walter: Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6., völlig neu bearbeitete Auflage, hrsg. von Kurt Aland und Barbara Aland. Berlin; New York: de Gruyter, Også tidligere opplag kan benyttes. A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature, 3rd edition, revised and edited by Frederick William Danker, based on Walter Bauer s Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, 6th edition, ed. Kurt Aland and Barbara Aland, with Viktor Reichmann and on previous English editions by W.F. Arndt, F.W. Gingrich, and F.D. Danker. Chicago; London: The University of Chicago Press: 2000 (BDAG). Benyttes kan også: Bauer, W., W.F. Arndt, F.W. Gingrich & F.W. Danker, A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature, 2nd edition. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1979 (BAGD). Newman, B.M., A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament. London: United Bible Societies, Moderne bibeloversettelser til norsk, andre skandinaviske språk, engelsk, tysk, fransk, spansk osv. Det er ikke tillatt å benytte utgaver med utførlige forklarende noter til teksten eller der det inngår tillegg med faktaopplysninger i form av ordforklaringer, tidstabeller e.l. (dette gjelder f.eks. den såkalte Studiebibelen og de fem bindene Det nye testamente revidert. Oslo: Det Norske Bibelselskap, ). studieplan side 15

16 MODUL: 20-kmh Kirke- og misjonshistorie (15 ECTS-poeng) BESKRIVELSE: VEDTATT HR sak 07/07 Innholdet i denne modulen er to-delt: 1) Det gir en relativt grundig innføring i kirkens tros- og lærehistorie gjennom tidene (obligatorisk emne 211) 2) Med ovennevnte kunnskap som basis å gi fordypning i norsk kirkehistorie (obligatorisk emne 212), samt i Martin Luthers teologi (alternativt emne 215) eller Afrikansk teologi og frigjøringsteologi (alternativt emne 216). Mål for studiet: 1) Gi kunnskapog forståelse om de ulike temaer som er nevnt ovenfor 2) Å dyktiggjøre studentene til å anvende denne kunnskap og forståelse på aktueøe spørsmålsstillinger i samtidig teologi og kirkeliv. Dersom man vil benytte modulen i fht bachelor i teologi ved MHS gjelder følgende: Kirkens tro, lære og organisasjon gjennom tidene (emne 211) og Fra kristning til moderne folkekirke - norsk kirkehistorie er obligatoriske emner. I tillegg må man velge enten Martin Luthers teologi (alternativt emne 215) eller Afrikansk teologi og frigjøringsteologi (alternativt emne 216). Fag Tilhørende emner Kode Poeng Kirkens tro, lære og organisasjon gjennom tidene 20-kmh KMH Fra kristning til moderne folkekirke - norsk kirkehistorie 20-kmh Martin Luthers teologi 20-kmh Afrikansk teologi og frigjøringsteologi 20-kmh Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Norsk Kvalitetssikringssystem Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnene regelmessig evaluert. Evalueringsform Vanlig evalueringstype Angitt under hvert enkelt emne EMNE 20-kmh-211 Kirkens tro, lære og organisasjon gjennom tidene (5 ECTSpoeng) MODUL: 20-kmh Kirke- og misjonshistorie (totalt 15 ECTS-poeng) Emnet gir en bred innføring i kirkens lære-og dogmedannelse BESKRIVELSE: gjennom tidene. Utgangspunktet ligger i de tidligste VEDTATT HR SAK 07/07 bekjennelsesdannelser fra det før-kristne Romerriket samt i de oldkirkelige symboler med særlig vekt på utformingen av studieplan side 16

17 trinitetsdogmet og det kristologiske dogmet. Også sakramentlæren, synds-og nådeforståelsen, forståelsen av Skrift og tradisjon og kirkens institusjonelle organisering vil stå sentralt. Den lutherske reformasjonens nyformulering og nyorganisering på basis av fornyet skriftstudium og en ny forståelse av selve frelsen vil også utgjøre et tyngdepunkt under dette emnet. Man vil også legge vekt på å gi en god forståelse av kirkens dogmetradisjon i møte med det nyere moderne europeiske samfunn og åndsliv, gjennom pietisme og opplysning til kirkens forhold til det moderne empiriske vitenskapsidealet og dens relasjon til og 1900-tallets ulike filosofiske strømninger, demokratiske samfunnsutvikling og nye kjønnsrollemønster Mål for studiet: 1) Å gi kunnskap om kirkens lære-og dogmedannelse gjennom tidene 2) Å gi forståelse for dynamikken mellom historisk kontekst og lære-og dogmedannelse 3) Å utvikle på basis av denne kunnskap og forståelse evnen til å drøfte kritisk nåtidig teologi og kirkeliv Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Norsk Forelesninger Totalt 12 timer i løpet av 6 uker. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig Kvalitetssikringssystem evaluert. Pensum, gyldig fra mars 2004 Bøker: B. Hägglund, Teologins historia : En dogmhistorisk översikt, Bengt Hägglund og Gleerups Fõrlag, Malmø 1981 eller senere., 410s O. Skarsaune, Inkarnasjonen - myte eller faktum, Oslo 1989, s Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform 3 timers klausurprøve på modulnivå, med oppgaver fra enten dette Vanlig evalueringstype emnet eller 20-kmh-212 EMNE 20-kmh-212 Fra kristning til moderne folkekirke - norsk kirkehistorie (5 ECTS-poeng) MODUL: 20-kmh Kirke- og misjonshistorie (totalt 15 ECTS-poeng) BESKRIVELSE: VEDTATT HR SAK 07/07 Dette emnet tar utgangspunkt i det norske vikingesamfunnets møte med det kristne Europa på De britiske øyer og i det karolingiske og etter-karolingiske samfunn på 800- og 900-tallet, og vil gi en nokså utførlig innføring i den norske kristianiseringsprosessen frem til ca der særlig misjonsfremstøtene fra England og Tyskland vil studieplan side 17

18 stå i fokus. Dernest vil emnet gi en gjennomgang av kirken i Norge gjennom middelalderen. Reformasjonens innføring i Danmark- Norge vil gjennomgås mer inngående og 1700-tallets norske kirkehistorie vil presenteres mer oversiktsmessig. Den norske kirkes historie gjennom og 1900-tallet vil måtte studeres inngående og detaljert. Her vil ulike temaer som kirken og teologien i det nye norske samfunn etter 1814, de folkelige vekkelsene, den moderne misjonsbevegelsens fremvekst og virksomhet, kulturkampen og den nye teologi, kirken og folket, kvinnene i kirken og kirken under nazistyret bli belyst. Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Norsk Forelesninger Totalt 12 timer i løpet av 6 uker. Annet om undervisning og arbeidsformer Kvalitetssikringssystem Historiske primærtekster vil bli benyttet i undervisning og være gjenstand for dialog. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. Pensum, gyldig fra mars 2004 F. Birkeli, Tolv vintrer hadde kristendommen vært i Norge, Oslo C.F. Wisløff, Norsk kirkehistorie, bind I, Oslo 1966 s E. Molland, Norges kirkehistorie i det 19. århundre, bind I og II, Oslo 1979, utvalgte kapitler. B. Oftestad, Den norske statsreligionen : Fra øvrighetskirke til demokratisk folkekirke, Oslo 1998, s Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform 3 timers klausurprøve på modulnivå, med oppgaver fra enten Vanlig evalueringstype dette emnet eller emne 20-kmh-211 EMNE 20-kmh-215 Martin Luthers teologi (5 ECTS-poeng valgmodul) MODUL: 20-kmh Kirke- og misjonshistorie (totalt 15 ECTS-poeng) BESKRIVELSE VEDTATT HR SAK 07/07 Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Norsk Forelesninger Skriftlige innleveringer Praksis Modulen gir en innføring i Martin Luthers teologi i dens religiøse, politiske og kulturelle kontekst. Det blir lagt vekt på å få frem dynamikken mellom praktisk kirkeliv og Luthers teologiske utvikling. Modulen skal gi studentene god kunnskap om de teologiske hovedpunktene i Luthers reformatoriske hovedskrifter. Studentene blir utfordret til å drøfte hvilke utfordringer hans tenkning reiser for teologi og kirkeliv i vår tid. studieplan side 18

19 Øvelser/seminarer Annet om undervisning og arbeidsformer Totalt 12 timer i løpet av 6 uker. Undervisningen vil i hovedsak foregå som seminar med innlagte studentfremlegg med påfølgende diskusjon. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig Kvalitetssikringssystem evaluert. Pensum, gyldig fra august 2007 Tekster: M. Luther, Skriftet til den kristne adel i Verker i utvalg bind 2, red. Inge Lønning, Oslo, 1979, M. Luther, Traktat om den kristne frihet i Verker i utvalg bind 2, red. Inge Lønning m.fl, Oslo, 1979, M.Luther, Om kirkens babylonske fangenskap i Verker i utvalg bind 2, red. Inge Lønning m.fl, Oslo, 1979, M. Luther, Om den verdslige øvrighet i Verker i utvalg bind 3, red. Inge Lønning m.fl, Oslo, 1979, M. Luther, Om Kristi nattverd Verker i utvalg bind V, red. Inge Lønning m.fl., Oslo, 1979, Litteratur: B. Lohse, Martin Luther s Theology. Its Historical and Systematic Development, Minneapolis: Fortress Press, Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform Obligatorisk fremmøte, studentfremlegg (ca 30 min), oppnevnt respondent på studentfremlegg og aktiv deltakelse i diskusjon. Både Vanlig evalueringstype studentpresentasjonen og oppgaven som oppnevnt respondent må være tilfredsstillende for å få karakteren bestått. Gis karakteren bestått/ikke bestått. Alternativ 4 timers skriftlig eksamen i terminer der det ikke gis evalueringstype undervisningstilbud. Gis karakteren bestått/ikke bestått EMNE 20-kmh-216 Afrikansk teologi og frigjøringsteologi (5 ECTS-poeng valgmodul) MODUL: 20-kmh Kirke- og misjonshistorie (totalt 15 ECTS-poeng) Dette emnet vil: BESKRIVELSE: Vedtatt HR sak 07/07 Gi en innføring i den teologiske tradisjon som er skapt i Afrika, av afrikanske teologer og innenfor rammen av afrikanske kirker de siste år. Emnet innbefatter en oversikt over den mer skolerte teologi utformet av afrikanske fagteologer som har lagt vekt på å fundere teologien i en afrikansk setting, og den teologi som er skapt i afrikanske kirker dannet i opposisjon til europeiske kirker. Studentene blir utfordret til å drøfte hvilke utfordringer afrikansk teologi og frigjøringsteologi reiser for teologi og studieplan side 19

20 kirkeliv i vår europeiske kontekst. Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Norsk Forelesninger Skriftlige innleveringer Praksis Øvelser/seminarer Totalt 12 timer i løpet av 6 uker. Annet om undervisning og arbeidsformer Undervisningen vil i hovedsak foregå som seminar med innlagte studentfremlegg med påfølgende diskusjon. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig Kvalitetssikringssystem evaluert. Pensum, gyldig fra august 2007 Utvalgte ca. 350 ss fra følgende bøker: K. Bediako, Christianity in Africa: The Renewal of a Non-Western Religion, Mariknoll 1995 (Orbis Books). E. Isichei, A History of Christianity in Africa, Grand Rapids, 1995 (Eerdmans) J. Parratt, Reinventing Christianity: African Theology Today, Grand Rapids 1995 (Eerdmans) Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform Obligatorisk fremmøte, studentfremlegg (ca 30 min), oppnevnt respondent på studentfremlegg og aktiv deltakelse i diskusjon. Vanlig evalueringstype Både studentpresentasjonen og oppgaven som oppnevnt respondent må være tilfredsstillende for å få karakteren bestått. Gis karakteren bestått/ikke bestått. 4 timers skriftlig eksamen i terminer der det ikke gis Alternativ evalueringstype undervisningstilbud. Gis karakteren bestått/ikke bestått studieplan side 20

21 MODUL: 20-ukt Utforming av kirkens tro (15 ECTS-poeng) BESKRIVELSE: Vedtatt HR sak 07/07 Denne modulen vil utdype forståelsen av lære og liv i kristen sammenheng både i et historisk og et aktuelt perspektiv. Den vil et grundigere kjennskap til dogmatikkens forståelse av Jesu person og gjerning, oppfatningen av frelse, frelsestilegnelse og helliggjørelse, og forståelsen av Den Hellige Ånd, kirken og sakramentene. Emnet teologisk etikk tar så opp aktuelle etiske utfordringer både i et individual- og sosialetisk perspektiv. Fag Tilhørende emner Kode Poeng Kristus og hans verk (kristologi) 20-ukt ST Ånden og hans gjerning (ekklesiologi) 20-ukt Teologisk etikk 20-ukt Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Kvalitetssikringssystem Evalueringsform Vanlig evalueringstype Norsk Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnene regelmessig evaluert. En ukes hjemmeeksamen og en muntlig eksamen for hele modulen (15 ECTS-poeng). Begge vurderes med karakter. Hjemmeeksamen teller 2/3 og muntlig eksamen 1/3 i forhold til karakteren for modulen. Emne: 20-ukt-215 Kristus og hans verk (kristologi) (5 ECTS-poeng) Modul 20-ukt Utformingen av kirkens tro (15 ECTS-poeng) Målet for studiet er at studentene skal: 1. Tilegne seg en en god forståelse av Kristi person og BESKRIVELSE: Vedtatt HR sak 07/07 hans gjerning i verden og i historien.. 2. Kunne redegjøre på en systematisk og velbegrunnet måte for en kompleks og sammenhengende kristologi på bakgrunn av bibelske, historiske, konfesjonelle, filosofiske og aktuelle perspektiver. 3. Utvikle en innsikt i hvordan en systematisk forståelse av Kristus og hans gjerning har konsekvenser for hvordan man oppfatter kirkens vesen og ulike tjenester studieplan side 21

22 Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Norsk i møte med mennesker. Forelesninger Totalt 12 timer i løpet av 6 uker. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig Kvalitetssikringssystem evaluert. Pensum, gyldig fra august 2010 Bøker: Alister E. McGrath, Christian Theology: An Introduction. Fourth edition, Oxford: Blackwell, 2007, s s. Kompendium: Knut Alfsvåg. Troens fundament: Om inkarnasjonen som grunnlag og grense for kristen teologi, TTK 2006, s s. Carl E. Braaten, The Person of Jesus Christ. I Braaten/Jenson, Christian Dogmatics I, Philadelphia: Fortress Press, 1984, s s. Gerhard O. Forde. The work of Christ. I Braaten/Jenson, Christian Dogmatics II, Philadelphia: Fortress Press, 1984, s s. Johann Anselm Steiger, The communicatio idiomatum as the Axle and Motor of Luther s Theology, i Lutheran Quarterly 2000, s s. 349 s. Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform Vanlig evalueringstype Se modulbeskrivelsen Emne 20-ukt- 216 Ånden og hans gjerning (ekklesiologi) (5 ECTS-poeng) Modul 20-ukt Utformingen av kirkens tro (15 ECTS-poeng) Mål for studiet er at studentene skal: 1. Forstå hvordan den lutherske kirke i samtale med andre kirker forstår Den Hellige Ånd, kirken og sakramentene på bakgrunn av det bibelske vitnesbyrd. 2. Kunne argumentere velbegrunnet for et bestemt syn på kirken og BESKRIVELSE: sakramentene. 3. Utvikle en velbegrunnet og trygg forståelse av sentrale teologiske Vedtatt HR sak 07/07 rammevilkår for kirkelig tjeneste Beskrivelse: Studiet av dette emnet bygger på innføringskurset i dogmatikk fra årsstudiet og gir en fordypning i forståelsen av Den Hellige Ånd, kirken og sakramentene. Undervisning og arbeidsformer studieplan side 22

23 Undervisningsspråk Forelesninger Norsk Totalt 12 timer i løpet av 6 uker Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig Kvalitetssikringssystem evaluert. Pensum, gyldig fra august 2010 Bøker: Harald Hegstad, Den virkelige kirke, Trondheim: Tapir, s. Alister E. McGrath, Christian Theology: An Introduction. Fourth edition, Oxford: Blackwell, 2007, s og s s. Kompendium: Anna Marie Aagaard, Kirken i tiden, i N. H. Gregersen (red.), Fragmenter av et spejl: Bidrag til dogmatikken, Frederiksberg: Anis, 1992, s s. Erik Kyndal, Retferdiggørelsen og sakramenterne reformatorisk og økumenisk i N. H. Gregersen (red.), Fragmenter av et spejl: Bidrag til dogmatikken, Frederiksberg: Anis, 1992, s s. 370 s. Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform Vanlig evalueringstype Se modulbeskrivelsen Emne: 20-ukt- 280 Teologisk etikk (5 ECTS-poeng) Modul 20-ukt Utformingen av kirkens tro (15 ECTS-poeng) Målet for studiet er at studentene skal: 1. Tilegne seg innsikt i hvordan teologisk etikk kan arbeide med etiske problemstillinger innenfor utvalgte områder i kirke og samfunn av både individual- og sosialetisk karakter. 2. Oppøve en evne til å argumentere for en egen tilnærming til utvalgte problemområder 3. Utvikle en forståelse av viktigheten av at kirken engasjerer seg BESKRIVELSE: Vedtatt HR sak 07/07 normativt i møte med praktiske og prinsipielle utfordringer av moralsk karakter i kirke og samfunn, på individ- og samfunnsnivå, nasjonalt og globalt. Beskrivelse: Studiet av dette emnet tar for seg ulike etiske områder (økonomisk etikk, seksualetikk, naturetikk, militæretikk, medisinsk etikk, m.m.) som teologisk etikk utfordres til å engasjere seg i forhold til. Kurset vil bestrebe seg på å aktivere teologisk normer og en teologisk helhetsforståelse så vel som innsikt i de områder som behandles. Undervisning og arbeidsformer studieplan side 23

24 Undervisningsspråk Norsk Forelesninger Totalt 12 timer i løpet av 6 uker. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig Kvalitetssikringssystem evaluert. Pensum, gyldig fra februar 2010 Bøker: Wells, Samuel & Ben Quash, Introducing Christian Ethics. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010, s s. Kompendium: Den norske kirkes lærenemnd. Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken, Oslo: Kirkerådet 2006, s s. Meilaender, Gilbert. Bioethics: A Primer for Christians. Grand Rapids: Eerdmans, 2005, s s. 360 s. Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform Vanlig evalueringstype Se modulbeskrivelsen Adresse: Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger Telefon , Telefax Hjemmeside: E-post: Gaver kan sendes til følgende konto: Bankgiro Eier: Det Norske Misjonsselskap studieplan side 24

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen Det teologiske Menighetsfakultet

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen Det teologiske Menighetsfakultet Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen Det teologiske Menighetsfakultet Gjeldende fra vårsemesteret 2016, sist oppdatert 25.01.16 LISTE A... 2 LISTE A2... 2 LISTE B... 2 LISTE C... 3 LISTE C2...

Detaljer

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen Det teologiske Menighetsfakultet

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen Det teologiske Menighetsfakultet Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen Det teologiske Menighetsfakultet LISTE A (HEBRAISK TEKSTUTGAVE)... 2 HE151... 2 LISTE B (HEBRAISKE OG GRESKE TEKSTUTGAVER)... 2 HE152... 2 LISTE C (GRESKE

Detaljer

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen Det teologiske Menighetsfakultet

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen Det teologiske Menighetsfakultet Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen Det teologiske Menighetsfakultet Gjeldende fra vårsemesteret 2015, sist oppdatert 10.04.15 LISTE A... 2 LISTE A2... 2 LISTE B... 2 LISTE C... 3 LISTE C2...

Detaljer

Tillatte hjelpemidler ved eksamen. Vedtatt av Fagråd Sak: FR 25/12

Tillatte hjelpemidler ved eksamen. Vedtatt av Fagråd Sak: FR 25/12 Tillatte hjelpemidler ved eksamen Vedtatt av Fagråd Sak: FR 25/12 Innhold Generelle vilkår for bruk av hjelpemidler ved skoleeksamen... 3 Følgende emner har ingen tillatte hjelpemidler til bruk ved eksamen:...

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen Det teologiske Menighetsfakultet

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen Det teologiske Menighetsfakultet Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen Det teologiske Menighetsfakultet Gjeldende fra vårsemesteret 2017, sist oppdatert 08.06.17 LISTE A... 2 LISTE A2... 2 LISTE B... 2 LISTE C... 3 LISTE C2...

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen Det teologiske Menighetsfakultet

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen Det teologiske Menighetsfakultet Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen Det teologiske Menighetsfakultet Gjeldende fra høstsemesteret 2016, sist oppdatert 25.11.16 LISTE A... 2 LISTE A2... 2 LISTE B... 2 LISTE C... 3 LISTE C2...

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Ansgar Teologiske Høgskole GRE100 Nytestamentlig gresk og hellenistisk kultur Studieplan 2003-2004 HEB100 Bibelhebraisk språk og livstolkning

Ansgar Teologiske Høgskole GRE100 Nytestamentlig gresk og hellenistisk kultur Studieplan 2003-2004 HEB100 Bibelhebraisk språk og livstolkning ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 GRE100 NYTESTAMENLIG GRESK OG HELLENISTISK KULTUR... 7 GENERELL BESKRIVELSE... 7 MÅLSETTING... 7 KOMPETANSE OG ORGANISERING... 7 UTDANNINGSPLAN...

Detaljer

Studiekatalog ved HLT Versjon 9. mars 2016

Studiekatalog ved HLT Versjon 9. mars 2016 Studieprogram Studieplan bachelor i teologi og ledelse HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ects og består av følgende moduler: 1. år Grunnstudium Grunnstudium

Detaljer

Grunnstudium i kristendom/krle (60 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse(180 stp/ects)

Grunnstudium i kristendom/krle (60 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse(180 stp/ects) KRI1110 Innføring i Bibelen (10 stp/ects) Grunnstudium i kristendom/krle (60 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse(180 stp/ects) Emne KRI1110 Innføring i Bibelen (10 stp/ects) Kurs KRI1111 Innføring

Detaljer

Studieplan bachelor i teologi og ledelse

Studieplan bachelor i teologi og ledelse Studieplan bachelor i teologi og ledelse HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ects og består av følgende moduler: 1. år Grunnstudium Grunnstudium i kristendom/krle

Detaljer

Bachelorgrad i bibeloversettelse

Bachelorgrad i bibeloversettelse Bachelorgrad i bibeloversettelse 2015-2016 ... 1 Generelt om studiet... 3 Bakgrunn for studiet... 3 Mål og læringsutbytte... 3 Studiets varighet, oppbygging og omfang... 4 Internasjonalisering... 4 Organisering...

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 BIBELENS SPRÅK OG TEKSTER... 7 GENERELL BESKRIVELSE... 7 UTDANNINGSPLAN...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 BIBELENS SPRÅK OG TEKSTER... 7 GENERELL BESKRIVELSE... 7 UTDANNINGSPLAN... ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 BIBELENS SPRÅK OG TEKSTER... 7 GENERELL BESKRIVELSE... 7 UTDANNINGSPLAN... 7 OPPTAK... 7 UNDERVISNINGSTILBUD... 9 UNDERVISNINGSTIDSPUNKT

Detaljer

Examen philosophicum og Examen facultatum

Examen philosophicum og Examen facultatum Examen philosophicum og Examen facultatum 2013-14 Innholdsfortegnelse: Presentasjon av examen philosophicum og examen facultatum... 2 Læringsutbytte... 2 Oppbygging... 2 Opptaksreglement... 3 Organisering,

Detaljer

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Revidert juni 2014 Tittel Bokmål: Mastergradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Mastergradsprogram i religionsvitskap

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC)

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil) og examen facultatum

Detaljer

Bachelorgrad i bibeloversettelse

Bachelorgrad i bibeloversettelse Bachelorgrad i bibeloversettelse 2017-2018 ... 1 Generelt om studiet... 3 Bakgrunn for studiet... 3 Mål og læringsutbytte... 3 Studiets varighet, oppbygging og omfang... 4 Internasjonalisering... 4 Organisering...

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE

VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE Formål med faget Kristendommen er den største av verdensreligionene. Fra sin spede begynnelse i Jerusalem for to tusen år

Detaljer

Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden.

Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden. 1 Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden. Misjonshøgskolen (MHS) er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning i et mangfoldig og omfattende nettverk. Hos oss skapes engasjement og relasjoner

Detaljer

2KRLFB12/ Kode: 2KRLFL12 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)

2KRLFB12/ Kode: 2KRLFL12 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) 2KRLFB12/ Kode: 2KRLFL12 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) Emnekode: 2KRLFB12/ Kode: 2KRLFL12 Studiepoeng: 15 og 10 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Mål for studiet er at

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

HØSTEN 2003. Studieplan. Profesjonsstudium i teologi Graden Cand. theol. (360 studiepoeng)

HØSTEN 2003. Studieplan. Profesjonsstudium i teologi Graden Cand. theol. (360 studiepoeng) HØSTEN 2003 Studieplan Profesjonsstudium i teologi Graden Cand. theol. (360 studiepoeng) Våren 2004 Studieplan Profesjonsstudium i teologi Graden Cand. theol. (360 studiepoeng) 2 Innhold Innledning...

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 4

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 4 ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 4 ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 4 HISTORIKK... 4 FORMÅL... 4 PROFIL... 4 DISIPLINRETTET MASTER I KRISTENDOMSKUNNSKAP... 6 GENERELL BESKRIVELSE... 6 GRADSSYSTEM OG RAMMEBETINGELSER...

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (5.-10. trinn)

Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (5.-10. trinn) Emne GLU2041_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2041_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Bachelor i Ungdom, kultur og tro

Bachelor i Ungdom, kultur og tro Bachelor i Ungdom, kultur og tro Omfang, innhold, opptakskrav Omfang og innhold: Bachelorgraden i ungdom, kultur og tro har et omfang på 180 studiepoeng (3 år). Studieprogrammet for bachelor i ungdom,

Detaljer

2RLEFB21 Religion, livssyn, etikk (bred modell)

2RLEFB21 Religion, livssyn, etikk (bred modell) 2RLEFB21 Religion, livssyn, etikk (bred modell) Emnekode: 2RLEFB21 Studiepoeng: 15 Semester Høst Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Første 10 stp: Mål for studiet er at studentene skal kunne:

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, NYNORSK, 2011 HØST, versjon 08.aug.201 11:16:26 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Studieprogram: Disiplinbasert mastergrad i kristendomskunnskap (120 studiepoeng)

Studieprogram: Disiplinbasert mastergrad i kristendomskunnskap (120 studiepoeng) DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Studieretninger: Studieprogram: Disiplinbasert mastergrad i kristendomskunnskap (120 studiepoeng) Studieplan Høst 2003 1. Disiplinbasert mastergrad i kristendomskunnskap

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Dette dokumentet inneholder emnebeskrivelse for fagene: KRI1030 Kristendomshistorie og konfesjonskunnskap (10 stp/ects)

Dette dokumentet inneholder emnebeskrivelse for fagene: KRI1030 Kristendomshistorie og konfesjonskunnskap (10 stp/ects) Dette dokumentet inneholder emnebeskrivelse for fagene: KRI1030, KRI1031, KRI1032, KRI1033 og KRI1034 KRI1030 Kristendomshistorie og konfesjonskunnskap (10 Emne KRI1030 Kristendomshistorie med konfesjonskunnskap

Detaljer

2KRLB2N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)

2KRLB2N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) 2KRLB2N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) Emnekode: 2KRLB2N Studiepoeng: 10 + 5 Semester Høst Språk Norsk Forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse Læringsutbytte Mål

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Studieplan. Bachelor i Teologi og ledelse. Engelsk tittel: Bachelor of Theology and Leadership. 180 studiepoeng (180 ECTS)

Studieplan. Bachelor i Teologi og ledelse. Engelsk tittel: Bachelor of Theology and Leadership. 180 studiepoeng (180 ECTS) Studieplan Bachelor i Teologi og ledelse Engelsk tittel: Bachelor of Theology and Leadership Omfang: 180 studiepoeng (180 ECTS) som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Innledning om utdanningen

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

STUDIEPLAN KRLE Modul 1 Faglig innhold: Læringsutbytte: Kunnskap

STUDIEPLAN KRLE Modul 1 Faglig innhold: Læringsutbytte: Kunnskap STUDIEPLAN KRLE 1 2017-2018 Modul 1 Faglig innhold: Et overordnet mål for KRLE i lærerutdanningene er at studiene skal styrke studentenes interkulturelle kompetanse. Samtidig skal emnet forberede studenten

Detaljer

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 Elverum ungdomsskole Fag: KRLE Skole: Elverum ungdomsskole Klasser: 10A, 10B, 10C og 10D Faglærere: Hanne Norun Solberg, Iselin Skavern, Silje Hafslund,

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 2 Flerspråklighet og består av to emner og går over to semester. Begge emnene omfatter både

Detaljer

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne) 1. Studiets navn: Bachelor i språk og litteratur 2. Studiets grad/nivå, varighet og omfang Grad: Bachelor. Varighet: 3 år. Omfang: 180 stp. 3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av

Detaljer

2KRLFB12N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)

2KRLFB12N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) 2KRLFB12N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) Emnekode: 2KRLFB12N Studiepoeng: 10+5 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse Læringsutbytte

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Examen Philosophicum Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester og omfatter 10 studiepoeng. Nivået vil være tilpasset introduksjonsemner

Detaljer

Religion, livssyn og etikk årsstudium

Religion, livssyn og etikk årsstudium Religion, livssyn og etikk årsstudium RLE årsstudium, første år av bachelor i religion og kultur Obligatorisk studietur/innføringstur: 25. -26. august REL110 Bibelen (10 stp.) Kåre Berge, Rune Richardsen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Religion, livssyn og etikk årsstudium

Religion, livssyn og etikk årsstudium Religion, livssyn og etikk årsstudium RLE årsstudium, første år av bachelor i religion og kultur Semesterstart tirsdag 19. august Obligatorisk studietur: 21.08 22.08 All undervisning på auditorium 4 REL110

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Årsstudium i arktisk friluftsliv 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 19.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium arktisk friluftsliv. Det engelske navnet på studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 1 Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn gir kunnskap

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag.

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. KRISTENDOMSKUNNSKAP - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:26 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

TEO1040 Apologetikk og kristen initiasjon (10 stp/ects)

TEO1040 Apologetikk og kristen initiasjon (10 stp/ects) TEO1040 Apologetikk og kristen initiasjon (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp) Emne TEO1040 Apologetikk og kristen initiasjon (10 stp/ects) TEO1041 Introduksjon til apologetikk (5 stp/ects)

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram

Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram Studenter som oppnår graden cand.theol. er kvalifisert for prestetjeneste i Den norske kirke. Graden gir også (sammen med evt. andre kvalifikasjoner) grunnlag

Detaljer

Årsplan i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) ved Blussuvoll skole

Årsplan i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) ved Blussuvoll skole Årsplan i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) ved Blussuvoll skole Undervisningtid per uke: 8.trinn 9.trinn 10.trinn 90 min 60 min 90 min Læremidler: Under samme himmel 1-3, Cappelen forlag,

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer