Bachelor i teologi tredje studieår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bachelor i teologi tredje studieår"

Transkript

1 Bachelor i teologi tredje studieår studieplan side 1

2 TEOLOGISTUDIETS OPPBYGGING...3 FORMÅL...3 TEMA OG PROFIL...3 STRUKTUR...3 OPPBYGGING...6 ORGANISERING, STUDIE- OG ARBEIDSFORMER...6 GAMMELTESTAMENTLIG METODE OG EKSEGESE AV UTVALGTE TEKSTER (10 ECTS- POENG)...8 NYTESTAMENTLIG METODE OG EKSEGESE AV UTVALGTE TEKSTER (10 ECTS-POENG)...10 BIBELTEOLOGI OG HERMENEUTIKK (10 ECTS POENG)...12 KIRKE- OG MISJONSHISTORIE (15 ECTS-POENG)...16 KIRKENS TRO, LÆRE OG ORGANISASJON GJENNOM TIDENE (5 ECTS-POENG)...16 FRA KRISTNING TIL MODERNE FOLKEKIRKE - NORSK KIRKEHISTORIE (5 ECTS-POENG)...17 MARTIN LUTHERS TEOLOGI (5 ECTS-POENG VALGMODUL)...18 AFRIKANSK TEOLOGI OG FRIGJØRINGSTEOLOGI (5 ECTS-POENG VALGMODUL)...19 UTFORMING AV KIRKENS TRO (15 ECTS-POENG)...21 KRISTUS OG HANS VERK (KRISTOLOGI) (5 ECTS-POENG)...21 ÅNDEN OG HANS GJERNING (EKKLESIOLOGI) (5 ECTS-POENG)...22 TEOLOGISK ETIKK (5 ECTS-POENG)...23 studieplan side 2

3 Teologistudiets oppbygging Formål Teologistudiet ved har som mål å gi faglig grunnlag for, og stimulere til personlig og åndelig modning for tjeneste som misjonær, prest og i andre lederoppgaver i misjon og kirke globalt og lokalt. Den faglige målsettingen innebærer at studiet er et akademisk studium, og at undervisningen er forskningsbasert. Målsettingen er videre formulert i forhold til tjeneste som misjonær, prest og i andre lederoppgaver, noe som innebærer at studiet skal gi faglig kompetanse til slik tjeneste. Den praktisk-teologiske utdannelsen spiller en nøkkelrolle i forhold til den personlige og åndelige modning for tjenesten. Her får studentene bruke sin teologiske kunnskap i aktuelle praksissituasjoner og får hjelp til å reflektere over de erfaringer de gjør. Gjennom muligheter for praksis i utlandet får studentene anledning til nærkontakt med misjonærtjenesten. Gjennom virksomheten i kapell, fellesandakter og ulike gudstjenester legger skolen til rette for et variert bønne- og andaktsliv på skolen som en viktig del av den åndelige modning. Målet om å forberede til global tjeneste har som følge at studiet har et internasjonalt og flerkulturelt preg. Konkret kommer det til uttrykk ved at fagene misjonsteologi og religionsvitenskap er hoveddisipliner i studiet, og at kulturkunnskap er et eget fag. Men først og fremst innebærer dette perspektivet at en misjonsteologisk orientering tilstrebes i alle fag. Tema og profil Felles for teologistudiet er at misjonsperspektivet integreres i alle fag og man skal skape forbindelser mellom teori og praksis. Så langt det er mulig og naturlig vil også den enkelte hoveddisiplin ivareta følgende perspektiver: det økumeniske perspektivet religionsmøteperspektivet det globale perspektivet de fattiges og undertryktes perspektiv praksis/praktisk-teologiske perspektiver kvinneperspektivet Struktur Hovedkomponenter Studiet har hoveddelene: Bachelor (3 år) og Master (2 år) som samlet utgjør graden master i teologi, samt to semester i praktisk teologi for profesjonsstudiet i teologi. De 5 årene som fører fram til mastergraden, er bygd opp av moduler på studiepoeng (stp.). Det er seks hovedfag som inngår i bachelorgraden. Disse er: Det gamle testamente (GT), Det nye testamente (NT) Kirke- og misjonshistorie (KMH), Systematisk teologi (ST), Misjonsteologi (MT) og Religionsvitenskap (RV). studieplan side 3

4 Bachelorstudiet Bachelorstudiet i teologi er en treårig lavere grad i teologi. Graden består av 180 stp. basert på hoveddisiplinene i teologistudiet ved MHS pluss de nødvendige redskapsfagene Ex.Phil. og Ex.Fac. samt modulene Bibelhebraisk I og Nytestamentlig gresk. I det første året, som er årsstudium i K/RLE, er det en målsetting å opparbeide en faglig bredde der de seks hovedfagene inngår. I de neste to årene utdypes kunnskapen i fagene Det gamle testamente (GT), Det nye testamente (NT) Kirke- og misjonshistorie (KMH) og Systematisk teologi (ST). Krav til bredde og fordypning i graden For å oppnå bachelorgraden må studenten ha avlagt eksamener som til sammen utgjør minst 180 studiepoeng. I de 180 studiepoengene inngår innføringsemner på minimum 20 studiepoeng. Av de 20 studiepoengene er 10 studiepoeng knyttet til et felles innføringsemne, examen philosophicum. Masterstudiet Mastergrad i teologi er en toårig høgere grad i teologi som bygger på det faglige innholdet i bachelorgraden i teologi og er en spesialisering innenfor fag fra lavere grad. Masterstudiet inneholder for det første et semesteremne om religions- og kulturmøte, der RV, KU og MT inngår. For det andre består masterstudiet av to fordypningsfag. Det ene fordypningsfaget må være et av fagene GT, NT, ST eller KMH. Det andre fordypningsfaget kan velges fritt mellom de øvrige fem teoretiske hovedfagene i teologistudiet. I masterdelens 4. semester skal det skrives en masteroppgave (30 stp.) forankret i et av de to fordypningsfagene. Det gis anledning til å skrive tverrfaglige oppgaver der det andre fordypningsfaget eller praktisk teologi blir et bifag i oppgaven. Ved tverrfaglige prosjekter kan det bli oppnevnt en bi-veileder fra den relevante fagseksjon På masternivået vil det til enhver tid være flere utenlandske studenter. Av denne grunn vil mye av undervisningen og studiearbeidet innen de ulike moduler på dette nivået foregå på engelsk. Opptakskrav til mastergraden For å bli tatt opp til mastergradsstudiet i teologi må studenten ha: oppnådd bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, og oppfylt andre faglige krav som måtte være fastsatt i studieplanen for masterstudiet i teologi. Praktisk-teologisk seminar Etter fullført bachelorgrad i teologi kan man søke opptak på det innledende praktikumssemesteret (ISPT) som er lagt til høstsemesteret. Det avsluttende praktikumssemesteret (ASPT) tas etter fullført mastergradsstudium. Opptak forutsetter og at man har fullført og bestått ISPT. Fullført mastergrad og eksamen i praktisk teologi gir vitnemålet cand.theol og grunnlag for å søke om ordinasjon og kirkelig tjeneste. (Se eget reglement). studieplan side 4

5 Struktur for teologistudiet Teologistudiet ved Tall for det enkelte fag refererer til antall stp. (ECTS) 3 år - BACHELORGRAD I TEOLOGI I S P T 2 år - MASTERGRAD I TEOLOGI A S P T K/RLE- relatert 4 år 5.år 6. år 1. år 2. år 3. år 0.5 år 0,5 år 0,5 år 0,5 år 0,5 år 0,5 år Forutsetning og metode Redskapsfag Bibelen Kirkens tro og historie Religion og livssyn GT 5 NT 10 MT 5 KMH 5 ST 10 MT 5 RV 15 MT 5 Ex.Phil: Ex.Fac Hebraisk 20 Gresk 20 KMH 15 ST 15 Fordypningsfag 1: GT, NT, KMH eller ST Forsknings historie og metodikk Språk Kilde Refleksjon 10 Valgdel Semesteremne: Innledende Religions- GT 15 semester i og kulturmøter NT 15 Fordypningsfag 2: Praktisk GT, NT, KMH, ST, MT, RV teologi 30 - RV 10 - KU 10 - MT 10 Forsknings historie og metodikk 10 Språk Kilde Refleksjon 10 Valgdel 10 Oppg. / selvstendig arbeid 30 Avsluttende semester i praktisk teologi 30 Rel.ped. og fagdidaktikk 10 (tilbud/valg) i bachelor. studieplan side 5

6 Oppbygging Modul kurs emnegruppe En modul/et hovedemne kan bestå av ett til tre emner/kurs. Ett emne kan for eksempel være én forelesningsserie med tilknyttet lesepensum, ett oppgaveseminar, én oppgave eller én ekskursjon. Ulike former for evaluering og eksamen kan være knyttet til hvert enkelt kurs/emne, men det gis en samlet karakter for modulen som helhet, denne inngår i eksamensprotokollen. Flere moduler i teologistudiets bachelorgrad kan settes sammen til en studieenhet i kristendomskunnskap, religionsvitenskap, eller RLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) og inngå i en bachelorgrad sammen med emnegrupper fra andre fagområder. Innføringsmodulen (100-modulen/K/RLE) må tas før en kan ta andre moduler (200-moduler) i det enkelte faget. Det 2dre og 3dje året blir fordypning (200-modulen). Organisering, studie- og arbeidsformer Organisering Innenfor hvert av hovednivåene er det ikke fastlagt i hvilken rekkefølge de ulike moduler og emner skal tas i. Det gir stor frihet når det gjelder progresjon og valg av fag for den enkelte student. Det vil bli noen "sperrer" ettersom noen moduler er fordypning og bygger på innføring. For bibelfagene vil det bety at noen moduler forutsetter at eksamen i hebraisk og gresk er gjennomført. Man kan ta alle moduler ved MHS eller planlegge et eller flere studieopphold ved institusjoner i inn- og utland som MHS har inngått avtaler eller har samarbeide med. På MHS vil det ikke blir forelest i alle fag til enhver tid. Dette kan skape problemer for både student og institusjon. For å legge til rette studieløpene for studenter vil det bli utarbeidet utdanningsplaner. Utdanningsplanen er en avtale mellom student og institusjon uten juridiske bindinger. Individuelle utdanningsplaner Hver student inngår en avtale om utdanningsplan med MHS. Den signeres av begge parter og inneholder et avtalt og individuelt planlagt studieløp med tilretteleggelse av emner og moduler på hvert hovednivå. Endres kontraktens forutsetninger eller brytes den av én eller begge parter skal den revideres. Dette, fordi den danner grunnlag for høgskolens studieadministrative arbeid og studentens egen studieprogresjon og evt. forholdet til Statens lånekasse. Udanningsplan utarbeides også med studenter som studerer på deltid og signeres av begge parter. Studieformer Ett studieår er 10 måneder, svarende til 60 studiepoeng/ects. Studiepoeng for de enkelte fag og modul er angitt i hvert tilfelle. For hvert fag er angitt pensum i form av litteraturlister, i noen fag også i form av primærtekster og sekundærlitteratur. For litteraturen gjelder at den er bindende hva angår omfang og fordypningsgrad, ikke hva gjelder de angitte titler og kan eventuelt endres etter godkjenning av faglærer.

7 Studieformene er forelesninger og seminarer, kollokvier og ulike former for gruppearbeid, oppgaveskriving og selvstudium. Studieformen vil fremgå i beskrivelsen av hver enkelt modul. Det vil bli lagt vekt på studentenes egenaktivitet og oppøving av evnen til selvstendig, kreativt og kritisk arbeid. Kontekstorientert læring (KOL) vil også inngå som en av studie- og læringsformene. Læringsmål: se K/RLE. Kvalitetssikring av studieprogram Kvalitetssikringssystemet på MHS er verktøyet for å systematisere og analysere opplysninger og tilbakemeldinger fra deltakerne i utdanningen. Systemet skal på en forutsigbar og strukturert måte gi MHS informasjon i arbeidet med å utvikle både studieprogram og det totale læringsmiljøet Evalueringsformer eksamen Evalueringsformene skal være hensiktsmessige vurderingsordninger som sikrer kvalitet og rettssikkerhet overfor studentene, og de skal være relevante overfor faget og innholdet i modulen. Hver modul har en evalueringsform hvor det fremgår i hvert enkelt tilfelle om det er snakk om en tilbakemelding til studenten om status for læringsarbeidet eller om det er en vurdering som skal inngå på vitnemålet eller regnes med i den avsluttende karakteren. Resultatet for de moduler hvor karateren inngår i avsluttende hovedkarakteren blir oppgitt med både bokstav- og hele tallkarakterer. Følgende evalueringsformer vil bli benyttet i studiene ved MHS: - skriftlig klausurprøve (omfang angitt i timer) - hjemmeeksamen (3-7 dager) - ukeseksamen over selvvalgt tema godkjent av faglærer(e) - selvstendig skriftlig arbeid av større omfang (masteroppgave) - selvstendig skriftlig arbeid av noe mindre omfang (semesteroppgave) - essay (med omfang angitt i antall sider) - referat - refleksjonsnotat - muntlig eksamen (ekstern sensor) - muntlig tentering/eksamen (intern sensor) - skriftlig oppgave- eller emnepresentasjon fremlagt i gruppe/seminar - muntlig oppgave- eller emnepresentasjon fremlagt i gruppe/seminar - muntlig opposisjon/kritikk på oppgave- eller emnepresentasjon - obligatorisk deltagelse (men aldri som eneste kriterium for godkjenning av en modul) - underveisevaluering (mappeevaluering)(elektroniske mapper) Evaluering kan også bestå av ulike kombinasjoner: - underveisevaluering bestående av deltagelse i oppgaveseminar, skriving av oppgave(r), muntlig tentering. - oppgave og muntlig prøve - obligatorisk fremmøte, aktiv deltagelse og innlevering av essay/referat/refleksjonsnotat. studieplan side 7

8 Karakterskala Hver enkelt modul vil bli evaluert med bokstavkarakter eller med "bestått/ikke bestått" i samsvar med den enkelte modulbeskrivelse. Hovedkarakteren regnes ut som et veiet middeltall av de oppnådde karakterer etter samme vektfordeling som modulene har i bachelor og mastergrad. Skalaen består av 6 trinn, med 5 trinn for bestått: Symbol Betegnelse Generell beskrivelse av vurderingskriterier Tallverdi A B Fremragende Meget god Høyt kunnskapsnivå. God analytisk evne. Kan bruke kunnskapen selvstendig God oversikt over kunnskapsfeltet. Kan bruke kunnskapen selvstendig C God Kan gjøre greie for de viktigste elementene i fagfeltet. Kan til en viss grad bruke kunnskapen 3 selvstendig D Brukbar Oversikt over de viktigste kunnskapselementene mangler. Kan ikke bruke kunnskapen 2 selvstendig. E Tilstrekkelig Tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kan ikke bruke kunnskapen 1 selvstendig F Ikke bestått Mangler både detaljkunnskap og oversikt MODUL: 20-gtme Gammeltestamentlig metode og eksegese av utvalgte tekster (10 ECTS-poeng) BESKRIVELSE: VEDTATT HR SAK 32/07 Det gamle testamente (GT) vokste frem i det første årtusen før Kristus, og sammen med Det nye testamente (NT) utgjør det den kristne bibel. GT er også hellig skrift for jødedommen, og det utgjør en del av bakgrunnen for Islam. Denne modulen fokuserer på et eksegetisk arbeid med de hebraiske tekstene, og det primære fokus er tekstenes historiske betydning og funksjon i det israelittisk-jødiske miljøet. Samtidig vil også tekstenes virkningshistorie og aktuelle bruk innenfor den verdensvide, kristne kirke bli fokusert, med sikte på å integrere innsikten fra denne modulen i det bredere bibelfaglige og teologiske studium. Modulen Gammeltestamentlig eksegese fokuserer på detaljanalyse av et utvalg tekster tilsvarende om lag 25 s. i Biblia Hebraica Stuttgartensia. Disse tekstene er valgt ut fra kriterier som teologisk og sjangermessig representativitet. Deltagelse forutsetter at modulene Bibelhebraisk I og Nytestamentlig gresk er gjennomført og avsluttet med karakteren bestått. Målet for denne modulen er: Å gi evne til å tolke grunnspråklige, gammeltestamentlige tekster ut fra deres litterære og historiske kontekst, og basert på anerkjente vitenskaplige metoder studieplan side 8

9 Å gi kunnskap om innhold, tilblivelse, funksjon og litterær egenart for hele det gammeltestamentlige tekstmaterialet, samt om tekstenes historiske og religiøse kontekst Å gi god kunnskap om innhold, tilblivelse og litterær egenart for de skrifter som studeres detaljeksegetisk Å gi et grunnlag for videre bibelfaglige studier Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Norsk Modulen presenteres i forelesnings- og seminarform i totalt 48 timer, av disse er 8 timer seminar, i løpet av to undervisningsterminer. Undervisningsform Seminarene konsentreres om metodespørsmål og kan benyttes til gjennomgang av detaljeksegetiske oppgaver som studentene skriver. Som arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen må studenten ha skrevet én detaljeksegetisk oppgave, størrelse 4000 ord (+ /- 10%), Skriftlige innleveringer som blir vurdert av faglærer til bestått. Oppgaven skal leveres senest ved begynnelsen av den terminen studenten skal gå opp til eksamen. Faglærer leverer oversikt til studieadministrasjonen. Kvalitetssikringssystem evaluert. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig Pensum, gyldig fra august 2008 Detaljeksegetisk pensum: Genesis 1-3, 11:1-9, 12:1-9, 22:1-19; Exodus 3:1-15, 20:1-17; Devteronomium 26:5-9; 1. Kongebok 8:12-52, Jesaja 6, 40:1-11, 42:1-4, 52:13-53:12; Amos 5; Salmene 2, 8, 22, 23, 72. Litteratur: Til det detaljeksegetiske arbeid benyttes etter avtale med faglærer vitenskaplige kommentarer, basert på den hebraiske grunnteksten. I tillegg er følgende litteratur pensum: Isagogikk Rendtorff, R.: The Old Testament: An Introduction. Philadelphia: Fortress (1986) Eksegetisk metode McKenzie, S.L. & Haynes, S.R.: To Each its own Meaning: An Introduction to Biblical Criticisms and their Application. Louisville: Westminsted John Knox Press, John Barton, The Nature of Biblical Criticism, Louisville, Ky. : Westminster John Knox Press, Israels historie Rendtorff, R.: The Old Testament: An Introduction. Philadelphia: Fortress (1986) Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform Seks timers skriftlig klausurprøve som vurderes med karakter. Vanlig evalueringstype Forutsetningen for å kunne gå opp til klausurprøven er gjennomført arbeidskrav (se ovenfor under skriftlige innleveringer ). studieplan side 9

10 Hjelpemidler tillatt ved klausurprøver: se egen liste over tillatte hjelpemidler (s 27). MODUL: 20-ntme Nytestamentlig metode og eksegese av utvalgte tekster (10 ECTS-poeng) BESKRIVELSE: VEDTATT HR SAK 32/07 Denne modulen gir a) innføring i de mest sentrale metodegrep som bibelforskningen har utviklet, og ferdigheter i å bruke de viktigste bibelvitenskapelige grunnbøker og hjelpemidler; b) detalj-eksegetisk grunnspråklig kjennskap til og ferdighet i å tolke utvalgte nytestamentlige tekster fra evangeliene og Paulusbrevene, herunder også c) god kunnskap om innhold, tilblivelse og litterær egenart til de skriftene som tekstene er hentet fra, og innsikt i Det nye testamentes samtidshistorie. Eksamen i emnet forutsetter at modulene Bibelhebraisk I og Nytestamentlig gresk er gjennomført og avsluttet med karakteren bestått. Målet med modulen er at deltakerne skal: bli i stand til å foreta avveininger i tekstkritiske problemstillinger, opparbeide god kjennskap til og ferdighet i å bruke relevante eksegetiske håndbøker og hjelpemidler, utvikle god kjennskap til og ferdighet i å kunne bruke ulike tolkningsmetoder, utvikle ferdighet i å tolke nytestamentlige tekster ut fra deres litterære og historiske kontekst, tilegne seg et grunnlag for videre bibelfaglige studier. Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Norsk Modulen presenteres i forelesnings- og seminarform i totalt 48 timer, av disse er 8 timer seminar, i løpet av to undervisningsterminer. Eventuelle seminarer Undervisningsform konsentreres primært om metodespørsmål og kan benyttes til gjennomgang og drøfting av detaljeksegetiske oppgaver som studentene skriver. Som arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen må studenten ha skrevet én detaljeksegetisk oppgave på ca 4000 ord (+ / - 10 %), vurdert av faglærer til Skriftlige bestått. Oppgaven skal leveres senest ved begynnelsen av den terminen innleveringer studenten skal gå opp til eksamen. Faglærer leverer oversikt til studieadministrasjonen. Kvalitetssikringssystem Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. Pensum, gyldig fra august 07 Detaljeksegetisk pensum: 1. Utvalgte tekster fra Lukasevangeliet: Lukas 1,26-38; 2,1-20; 6,17-36; 11,1-26; 15,1-32; 19,28-48; 22,7-23; 24, og 2. Utvalgte tekster fra Corpus Paulinum Romerbrevet 1,1-17; 3,21-31; 5,1-11; 6,1-8,39; 12,1-13,14 studieplan side 10

11 1 Korinterbrev 1,1-3,23; Efeserbrevet 1-2 Litteratur: Til det detaljeksegetiske arbeid benyttes etter avtale med faglærer vitenskapelige kommentarer, basert på den greske grunnteksten. I tillegg er følgende litteratur pensum: -Novum Testamentum Graece, 27. revidierte Auflage (Nestle-Aland 27 ), Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993 ff: Introduction, pp. 44*-83* (alternativt: Einführung, s. 1*- 43*). - Fee, Gordon D., New Testament Exegesis. A Handbook for Students and Pastors (Louisville, Westminster John Knox Press, 2002). - Synnes, Martin, Hvordan arbeide med nytestamentlige tekster? Innføring i bibelfaglig metode. (Revidert og utvidet utgave, Oslo, Kolofon AS, 2003), s DeSilva, David A., An Introduction to the New Testament. Contexts, Methods & Ministry Formation (Downers Grove, Leicester, InterVarsity Press, Apollos, 2004), s (Preface); s (The Environment); s (Luke); s (Paul); s (Romans); s (1 Cor.); (Efeserbrevet). Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform Seks timers skriftlig klausurprøve som vurderes med karakter. Vanlig evalueringstype Forutsetningen for å kunne gå opp til klausurprøven er gjennomført arbeidskrav (se ovenfor under skriftlige innleveringer ). Hjelpemidler tillatt ved klausurprøver: se egen liste over tillatte hjelpemidler (s 27). studieplan side 11

12 MODUL: 20-bther BESKRIVELSE: VEDTATT HR SAK 32/07 Bibelteologi og hermeneutikk (10 ECTS poeng) Bibelteologiens oppgave er å gi en samlende fremstilling av det teologiske innholdet i de ulike skriftgruppene i henholdsvis Det gamle testamente og Det nye testamente. Hermeneutikk (fortolkningslære) angir i denne sammenhengen både NT s tolkning av GT, og refleksjon over hvordan både Bibelen som helhet og de mange enkelttekster kan forstås og anvendes i dag. Modulen er felles for Det gamle testamente og Det nye testamente, og begge er ment å ha et omfang på 5 ECTS poeng hver. Modulen er åpen for studenter i kristendomskunnskap/krl uten grunnspråklige kunnskaper. Teologistudentene anbefales å vente med denne modulen til etter at de har gjennomført språkmodulene Bibelhebraisk I og Nytestamentlig gresk og de detaljeksegetiske modulene i GT og NT. Målet med modulen er: å gi innsikt i en del hermeneutiske emne som er sentrale når en vil tolke Bibelen i dag, å gi innsikt i og kunnskap om sentrale bibelteologiske emner i Det gamle testamente, å gi innsikt i og kunnskap om sentrale bibelteologiske emner i Det nye testamente, spesielt synoptisk, johanneisk og paulinsk teologi, å gi studentene et bibelteologisk grunnlag for videre bibelfaglige studier. Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Norsk 12 x 2 timer i løpet av én undervisningsterm. Dobbeltimene er forelesninger, men noen kan også bli kjørt som seminarer. Flere Forelesninger ganger vil både gammeltestamentlig og nytestamentlig faglærer delta samtidig i undervisningen. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig Kvalitetssikringssystem evaluert. Pensum, gyldig fra august 2009 Kanon, prinsipielt og historisk: Ådna, Jostein: To testamenter i én bibel. Helbibelsk teologi som en historisk og systematiskteologisk nødvendighet, Ung Teologi 28/4 (1995) s Gammeltestamentlig bibelteologi: Zimmerli, Walther: Old Testament Theology in Outline (Edinburgh: T & T Clark, 1978), s Nytestamentlig bibelteologi: Kvalbein, Hans: Jesus Hva ville han? Hvem var han? En innføring i de tre første studieplan side 12

13 evangelienes budskap (Oslo: Luther Forlag, 2008), s , Smith, D. Moody: The Theology of the Gospel of John (New Testament Theology; Cambridge: Cambridge University Press, 1995), s Sandnes, Karl Olav: I tidens fylde. En innføring i Paulus teologi (Oslo: Luther, 1996), s Til hele eller til deler av pensum i nytestamentlig bibelteologi kan også benyttes: Ladd, George Eldon: A Theology of the New Testament. Revised edition (Grand Rapids. Mi.: Eerdmans, 1993): Synoptisk bibelteologi: s , , Johanneisk bibelteologi: s Paulinsk bibelteologi: s Helbibelsk perspektiv: Stuhlmacher, Peter: The Planning and Realization of a Biblical Theology, The Preaching of Jesus and New Testament Christology og Summary and Overview i: Idem.: How to Do Biblical Theology (Allison Park, Pa.: Pickwick Publications, 1995), s. 1-14, og Hermeneutikk: Baasland, Ernst: Vår bruk av NT i dag kontekstualiseringsoppgaven, i: Idem.: Ordet fanger. Bibelen og vår tid (Oslo: Universitetsforlaget, 1991) s Det lages et kompendium der artikkelen av Ådna og utdraget av Baaslands bok Ordet fanger inngår. Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform Vanlig evalueringstype En seks timers klausureksamen som vurderes med karakter. Tillatte hjelpemidler ved klausurprøver i emnene 20-gtme, 20-ntme og 20-bther Vitenskaplige tekstutgaver, moderne bibeloversettelser, konkordanser, språklige leksika. I alle tekstutgaver er det tillatt å streke under lesemåter i apparatet, samt ved hjelp av en strek under henvisningsbokstaven (-tegnet) oppe i teksten å signalisere en slik understrekning. Det er også tillatt å føye til lesemåter eller konjekturer som ikke finnes i apparatet, inkludert angivelse av grunnlag eller motivering for disse. I slike tilfeller brukes kun de vanlige tegn, bokstaver eller termini som forekommer i apparat og tekst i de godkjente tekstutgaver. I GT kan dessuten i margen være avmerket den tradisjonelle kildesondring i Pentateuchen og skiktsondring hos profetene ved hjelp av de vanlige bokstavtegn og eventuelt ved bruk av forskjellige farger. I Synopsen kan dessuten særstoff/fellesstoff være avmerket, f.eks. ved bruk av forskjellige farger, men uten bruk av ord, bokstaver eller tall. Utover dette er i tekstutgavene ingen tilføyelser, merker eller understrekninger tillatt, i leksikon og konkordans overhodet ingen. Dog tillates i leksika markeringer av tall og/eller studieplan side 13

14 bokstaver i begynnelsen av underavsnitt i artiklene. Likeså tillates alfabetregister i leksika og konkordanser. Vitenskapelige tekstutgaver Biblia Hebraica, ed. Rudolf Kittel. Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 1937 (BHK) Biblia Hebraica Stuttgartensia, ed. K. Elliger & W. Rudolph. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1977 (og senere utgaver) (BHS) Septuaginta, edidit Alfred Rahlfs, 2 vol. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1935 (Editio minor: Duo volumina in uno, 1979). Novum Testamentum Graece, post Eberhard et Erwin Nestle communiter ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger, 27. revidierte Auflage. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993 ff (= Nestle- Aland 27 ) Også 26. opplag, 1979 ff (= Nestle-Aland 26 ), kan benyttes. The Greek New Testament, ed. by Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini and Bruce M. Metzger, 4. revised edition. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft; United Bible Societies, Også 3. opplag, 1975 (corrected 1983), kan benyttes. Synopsis Quattuor Evangeliorum, ed. Kurt Aland, 15. revidierte Auflage. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1996 ff. Også tidligere opplag kan benyttes. Huck, Albert & Hans Lietzmann, Synopse der drei ersten Evangelien, 12. Auflage. Tübingen: J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), Konkordanser Lisowsky, Gerhard, Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament. Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 1958 (eller senere). Mandelkern, Solomon, Veteris Testamenti concordantiae Hebraicae atque Chaldaice. Lipsiae 1896 (opptrykk av nye opplag: Tel Aviv: Schocken Publishing House). Morrish, George, A Concordance of the Septuagint. London: Samuel Bagster & Sons Ltd, Schmoller, Alfred, Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament / Pocket Concordance to the Greek New Testament, revised by Beate Köster, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, Også eldre utgaver av Schmollers konkordans kan benyttes (1938 ff) selv om de ikke er basert på den greske teksten i Nestle-Aland 26 og Greek New Testament, 3rd edition. studieplan side 14

15 Computer-Konkordanz zum Novum Testamentum Graece von Nestle-Aland, 26. Auflage und zum Greek New Testament, 3rd edition, hrsg. vom Institut für Neutestamentliche Textforschung und vom Rechenzentrum der Universität Münster. Berlin; New York: de Gruyter, Språklige leksika Fra 3. opplag, 1987, under tittelen: Concordance to the Novum Testamentum Graece / Konkordanz zum Novum Testamentum Graece Brown, F., S.R. Driver & C.A. Briggs, The New Brown Driver Briggs Gesenius Hebrew and English Lexicon with an Appendix Containing the Biblical Aramaic. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, Index to Brown, Driver & Briggs Hebrew lexicon, compiled by Bruce Einspahr. Chicago: Moody Press, Gesenius, Wilhelm, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, 17. Auflage. Berlin-Springer Verlag, 1962 (eller senere). The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, ed. Ludwig Köhler & Walter Baumgartner, subsequently revised by Walter Baumgartner & Johann Jakob Stamm. Leiden: Brill, Også eldre utgaver, både i tysk og engelsk versjon, kan benyttes. Greek-English Lexicon of the Septuagint. Revised edition. Compiled by Johan Lust, Erik Eynikel & Katrin Hauspie. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, Rehkopf, Friedrich, Septuaginta-Vokabular. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, Bauer, Walter: Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6., völlig neu bearbeitete Auflage, hrsg. von Kurt Aland und Barbara Aland. Berlin; New York: de Gruyter, Også tidligere opplag kan benyttes. A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature, 3rd edition, revised and edited by Frederick William Danker, based on Walter Bauer s Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, 6th edition, ed. Kurt Aland and Barbara Aland, with Viktor Reichmann and on previous English editions by W.F. Arndt, F.W. Gingrich, and F.D. Danker. Chicago; London: The University of Chicago Press: 2000 (BDAG). Benyttes kan også: Bauer, W., W.F. Arndt, F.W. Gingrich & F.W. Danker, A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature, 2nd edition. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1979 (BAGD). Newman, B.M., A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament. London: United Bible Societies, Moderne bibeloversettelser til norsk, andre skandinaviske språk, engelsk, tysk, fransk, spansk osv. Det er ikke tillatt å benytte utgaver med utførlige forklarende noter til teksten eller der det inngår tillegg med faktaopplysninger i form av ordforklaringer, tidstabeller e.l. (dette gjelder f.eks. den såkalte Studiebibelen og de fem bindene Det nye testamente revidert. Oslo: Det Norske Bibelselskap, ). studieplan side 15

16 MODUL: 20-kmh Kirke- og misjonshistorie (15 ECTS-poeng) BESKRIVELSE: VEDTATT HR sak 07/07 Innholdet i denne modulen er to-delt: 1) Det gir en relativt grundig innføring i kirkens tros- og lærehistorie gjennom tidene (obligatorisk emne 211) 2) Med ovennevnte kunnskap som basis å gi fordypning i norsk kirkehistorie (obligatorisk emne 212), samt i Martin Luthers teologi (alternativt emne 215) eller Afrikansk teologi og frigjøringsteologi (alternativt emne 216). Mål for studiet: 1) Gi kunnskapog forståelse om de ulike temaer som er nevnt ovenfor 2) Å dyktiggjøre studentene til å anvende denne kunnskap og forståelse på aktueøe spørsmålsstillinger i samtidig teologi og kirkeliv. Dersom man vil benytte modulen i fht bachelor i teologi ved MHS gjelder følgende: Kirkens tro, lære og organisasjon gjennom tidene (emne 211) og Fra kristning til moderne folkekirke - norsk kirkehistorie er obligatoriske emner. I tillegg må man velge enten Martin Luthers teologi (alternativt emne 215) eller Afrikansk teologi og frigjøringsteologi (alternativt emne 216). Fag Tilhørende emner Kode Poeng Kirkens tro, lære og organisasjon gjennom tidene 20-kmh KMH Fra kristning til moderne folkekirke - norsk kirkehistorie 20-kmh Martin Luthers teologi 20-kmh Afrikansk teologi og frigjøringsteologi 20-kmh Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Norsk Kvalitetssikringssystem Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnene regelmessig evaluert. Evalueringsform Vanlig evalueringstype Angitt under hvert enkelt emne EMNE 20-kmh-211 Kirkens tro, lære og organisasjon gjennom tidene (5 ECTSpoeng) MODUL: 20-kmh Kirke- og misjonshistorie (totalt 15 ECTS-poeng) Emnet gir en bred innføring i kirkens lære-og dogmedannelse BESKRIVELSE: gjennom tidene. Utgangspunktet ligger i de tidligste VEDTATT HR SAK 07/07 bekjennelsesdannelser fra det før-kristne Romerriket samt i de oldkirkelige symboler med særlig vekt på utformingen av studieplan side 16

17 trinitetsdogmet og det kristologiske dogmet. Også sakramentlæren, synds-og nådeforståelsen, forståelsen av Skrift og tradisjon og kirkens institusjonelle organisering vil stå sentralt. Den lutherske reformasjonens nyformulering og nyorganisering på basis av fornyet skriftstudium og en ny forståelse av selve frelsen vil også utgjøre et tyngdepunkt under dette emnet. Man vil også legge vekt på å gi en god forståelse av kirkens dogmetradisjon i møte med det nyere moderne europeiske samfunn og åndsliv, gjennom pietisme og opplysning til kirkens forhold til det moderne empiriske vitenskapsidealet og dens relasjon til og 1900-tallets ulike filosofiske strømninger, demokratiske samfunnsutvikling og nye kjønnsrollemønster Mål for studiet: 1) Å gi kunnskap om kirkens lære-og dogmedannelse gjennom tidene 2) Å gi forståelse for dynamikken mellom historisk kontekst og lære-og dogmedannelse 3) Å utvikle på basis av denne kunnskap og forståelse evnen til å drøfte kritisk nåtidig teologi og kirkeliv Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Norsk Forelesninger Totalt 12 timer i løpet av 6 uker. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig Kvalitetssikringssystem evaluert. Pensum, gyldig fra mars 2004 Bøker: B. Hägglund, Teologins historia : En dogmhistorisk översikt, Bengt Hägglund og Gleerups Fõrlag, Malmø 1981 eller senere., 410s O. Skarsaune, Inkarnasjonen - myte eller faktum, Oslo 1989, s Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform 3 timers klausurprøve på modulnivå, med oppgaver fra enten dette Vanlig evalueringstype emnet eller 20-kmh-212 EMNE 20-kmh-212 Fra kristning til moderne folkekirke - norsk kirkehistorie (5 ECTS-poeng) MODUL: 20-kmh Kirke- og misjonshistorie (totalt 15 ECTS-poeng) BESKRIVELSE: VEDTATT HR SAK 07/07 Dette emnet tar utgangspunkt i det norske vikingesamfunnets møte med det kristne Europa på De britiske øyer og i det karolingiske og etter-karolingiske samfunn på 800- og 900-tallet, og vil gi en nokså utførlig innføring i den norske kristianiseringsprosessen frem til ca der særlig misjonsfremstøtene fra England og Tyskland vil studieplan side 17

18 stå i fokus. Dernest vil emnet gi en gjennomgang av kirken i Norge gjennom middelalderen. Reformasjonens innføring i Danmark- Norge vil gjennomgås mer inngående og 1700-tallets norske kirkehistorie vil presenteres mer oversiktsmessig. Den norske kirkes historie gjennom og 1900-tallet vil måtte studeres inngående og detaljert. Her vil ulike temaer som kirken og teologien i det nye norske samfunn etter 1814, de folkelige vekkelsene, den moderne misjonsbevegelsens fremvekst og virksomhet, kulturkampen og den nye teologi, kirken og folket, kvinnene i kirken og kirken under nazistyret bli belyst. Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Norsk Forelesninger Totalt 12 timer i løpet av 6 uker. Annet om undervisning og arbeidsformer Kvalitetssikringssystem Historiske primærtekster vil bli benyttet i undervisning og være gjenstand for dialog. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. Pensum, gyldig fra mars 2004 F. Birkeli, Tolv vintrer hadde kristendommen vært i Norge, Oslo C.F. Wisløff, Norsk kirkehistorie, bind I, Oslo 1966 s E. Molland, Norges kirkehistorie i det 19. århundre, bind I og II, Oslo 1979, utvalgte kapitler. B. Oftestad, Den norske statsreligionen : Fra øvrighetskirke til demokratisk folkekirke, Oslo 1998, s Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform 3 timers klausurprøve på modulnivå, med oppgaver fra enten Vanlig evalueringstype dette emnet eller emne 20-kmh-211 EMNE 20-kmh-215 Martin Luthers teologi (5 ECTS-poeng valgmodul) MODUL: 20-kmh Kirke- og misjonshistorie (totalt 15 ECTS-poeng) BESKRIVELSE VEDTATT HR SAK 07/07 Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Norsk Forelesninger Skriftlige innleveringer Praksis Modulen gir en innføring i Martin Luthers teologi i dens religiøse, politiske og kulturelle kontekst. Det blir lagt vekt på å få frem dynamikken mellom praktisk kirkeliv og Luthers teologiske utvikling. Modulen skal gi studentene god kunnskap om de teologiske hovedpunktene i Luthers reformatoriske hovedskrifter. Studentene blir utfordret til å drøfte hvilke utfordringer hans tenkning reiser for teologi og kirkeliv i vår tid. studieplan side 18

19 Øvelser/seminarer Annet om undervisning og arbeidsformer Totalt 12 timer i løpet av 6 uker. Undervisningen vil i hovedsak foregå som seminar med innlagte studentfremlegg med påfølgende diskusjon. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig Kvalitetssikringssystem evaluert. Pensum, gyldig fra august 2007 Tekster: M. Luther, Skriftet til den kristne adel i Verker i utvalg bind 2, red. Inge Lønning, Oslo, 1979, M. Luther, Traktat om den kristne frihet i Verker i utvalg bind 2, red. Inge Lønning m.fl, Oslo, 1979, M.Luther, Om kirkens babylonske fangenskap i Verker i utvalg bind 2, red. Inge Lønning m.fl, Oslo, 1979, M. Luther, Om den verdslige øvrighet i Verker i utvalg bind 3, red. Inge Lønning m.fl, Oslo, 1979, M. Luther, Om Kristi nattverd Verker i utvalg bind V, red. Inge Lønning m.fl., Oslo, 1979, Litteratur: B. Lohse, Martin Luther s Theology. Its Historical and Systematic Development, Minneapolis: Fortress Press, Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform Obligatorisk fremmøte, studentfremlegg (ca 30 min), oppnevnt respondent på studentfremlegg og aktiv deltakelse i diskusjon. Både Vanlig evalueringstype studentpresentasjonen og oppgaven som oppnevnt respondent må være tilfredsstillende for å få karakteren bestått. Gis karakteren bestått/ikke bestått. Alternativ 4 timers skriftlig eksamen i terminer der det ikke gis evalueringstype undervisningstilbud. Gis karakteren bestått/ikke bestått EMNE 20-kmh-216 Afrikansk teologi og frigjøringsteologi (5 ECTS-poeng valgmodul) MODUL: 20-kmh Kirke- og misjonshistorie (totalt 15 ECTS-poeng) Dette emnet vil: BESKRIVELSE: Vedtatt HR sak 07/07 Gi en innføring i den teologiske tradisjon som er skapt i Afrika, av afrikanske teologer og innenfor rammen av afrikanske kirker de siste år. Emnet innbefatter en oversikt over den mer skolerte teologi utformet av afrikanske fagteologer som har lagt vekt på å fundere teologien i en afrikansk setting, og den teologi som er skapt i afrikanske kirker dannet i opposisjon til europeiske kirker. Studentene blir utfordret til å drøfte hvilke utfordringer afrikansk teologi og frigjøringsteologi reiser for teologi og studieplan side 19

20 kirkeliv i vår europeiske kontekst. Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Norsk Forelesninger Skriftlige innleveringer Praksis Øvelser/seminarer Totalt 12 timer i løpet av 6 uker. Annet om undervisning og arbeidsformer Undervisningen vil i hovedsak foregå som seminar med innlagte studentfremlegg med påfølgende diskusjon. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig Kvalitetssikringssystem evaluert. Pensum, gyldig fra august 2007 Utvalgte ca. 350 ss fra følgende bøker: K. Bediako, Christianity in Africa: The Renewal of a Non-Western Religion, Mariknoll 1995 (Orbis Books). E. Isichei, A History of Christianity in Africa, Grand Rapids, 1995 (Eerdmans) J. Parratt, Reinventing Christianity: African Theology Today, Grand Rapids 1995 (Eerdmans) Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform Obligatorisk fremmøte, studentfremlegg (ca 30 min), oppnevnt respondent på studentfremlegg og aktiv deltakelse i diskusjon. Vanlig evalueringstype Både studentpresentasjonen og oppgaven som oppnevnt respondent må være tilfredsstillende for å få karakteren bestått. Gis karakteren bestått/ikke bestått. 4 timers skriftlig eksamen i terminer der det ikke gis Alternativ evalueringstype undervisningstilbud. Gis karakteren bestått/ikke bestått studieplan side 20

21 MODUL: 20-ukt Utforming av kirkens tro (15 ECTS-poeng) BESKRIVELSE: Vedtatt HR sak 07/07 Denne modulen vil utdype forståelsen av lære og liv i kristen sammenheng både i et historisk og et aktuelt perspektiv. Den vil et grundigere kjennskap til dogmatikkens forståelse av Jesu person og gjerning, oppfatningen av frelse, frelsestilegnelse og helliggjørelse, og forståelsen av Den Hellige Ånd, kirken og sakramentene. Emnet teologisk etikk tar så opp aktuelle etiske utfordringer både i et individual- og sosialetisk perspektiv. Fag Tilhørende emner Kode Poeng Kristus og hans verk (kristologi) 20-ukt ST Ånden og hans gjerning (ekklesiologi) 20-ukt Teologisk etikk 20-ukt Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Kvalitetssikringssystem Evalueringsform Vanlig evalueringstype Norsk Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnene regelmessig evaluert. En ukes hjemmeeksamen og en muntlig eksamen for hele modulen (15 ECTS-poeng). Begge vurderes med karakter. Hjemmeeksamen teller 2/3 og muntlig eksamen 1/3 i forhold til karakteren for modulen. Emne: 20-ukt-215 Kristus og hans verk (kristologi) (5 ECTS-poeng) Modul 20-ukt Utformingen av kirkens tro (15 ECTS-poeng) Målet for studiet er at studentene skal: 1. Tilegne seg en en god forståelse av Kristi person og BESKRIVELSE: Vedtatt HR sak 07/07 hans gjerning i verden og i historien.. 2. Kunne redegjøre på en systematisk og velbegrunnet måte for en kompleks og sammenhengende kristologi på bakgrunn av bibelske, historiske, konfesjonelle, filosofiske og aktuelle perspektiver. 3. Utvikle en innsikt i hvordan en systematisk forståelse av Kristus og hans gjerning har konsekvenser for hvordan man oppfatter kirkens vesen og ulike tjenester studieplan side 21

22 Undervisning og arbeidsformer Undervisningsspråk Norsk i møte med mennesker. Forelesninger Totalt 12 timer i løpet av 6 uker. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig Kvalitetssikringssystem evaluert. Pensum, gyldig fra august 2010 Bøker: Alister E. McGrath, Christian Theology: An Introduction. Fourth edition, Oxford: Blackwell, 2007, s s. Kompendium: Knut Alfsvåg. Troens fundament: Om inkarnasjonen som grunnlag og grense for kristen teologi, TTK 2006, s s. Carl E. Braaten, The Person of Jesus Christ. I Braaten/Jenson, Christian Dogmatics I, Philadelphia: Fortress Press, 1984, s s. Gerhard O. Forde. The work of Christ. I Braaten/Jenson, Christian Dogmatics II, Philadelphia: Fortress Press, 1984, s s. Johann Anselm Steiger, The communicatio idiomatum as the Axle and Motor of Luther s Theology, i Lutheran Quarterly 2000, s s. 349 s. Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform Vanlig evalueringstype Se modulbeskrivelsen Emne 20-ukt- 216 Ånden og hans gjerning (ekklesiologi) (5 ECTS-poeng) Modul 20-ukt Utformingen av kirkens tro (15 ECTS-poeng) Mål for studiet er at studentene skal: 1. Forstå hvordan den lutherske kirke i samtale med andre kirker forstår Den Hellige Ånd, kirken og sakramentene på bakgrunn av det bibelske vitnesbyrd. 2. Kunne argumentere velbegrunnet for et bestemt syn på kirken og BESKRIVELSE: sakramentene. 3. Utvikle en velbegrunnet og trygg forståelse av sentrale teologiske Vedtatt HR sak 07/07 rammevilkår for kirkelig tjeneste Beskrivelse: Studiet av dette emnet bygger på innføringskurset i dogmatikk fra årsstudiet og gir en fordypning i forståelsen av Den Hellige Ånd, kirken og sakramentene. Undervisning og arbeidsformer studieplan side 22

23 Undervisningsspråk Forelesninger Norsk Totalt 12 timer i løpet av 6 uker Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig Kvalitetssikringssystem evaluert. Pensum, gyldig fra august 2010 Bøker: Harald Hegstad, Den virkelige kirke, Trondheim: Tapir, s. Alister E. McGrath, Christian Theology: An Introduction. Fourth edition, Oxford: Blackwell, 2007, s og s s. Kompendium: Anna Marie Aagaard, Kirken i tiden, i N. H. Gregersen (red.), Fragmenter av et spejl: Bidrag til dogmatikken, Frederiksberg: Anis, 1992, s s. Erik Kyndal, Retferdiggørelsen og sakramenterne reformatorisk og økumenisk i N. H. Gregersen (red.), Fragmenter av et spejl: Bidrag til dogmatikken, Frederiksberg: Anis, 1992, s s. 370 s. Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform Vanlig evalueringstype Se modulbeskrivelsen Emne: 20-ukt- 280 Teologisk etikk (5 ECTS-poeng) Modul 20-ukt Utformingen av kirkens tro (15 ECTS-poeng) Målet for studiet er at studentene skal: 1. Tilegne seg innsikt i hvordan teologisk etikk kan arbeide med etiske problemstillinger innenfor utvalgte områder i kirke og samfunn av både individual- og sosialetisk karakter. 2. Oppøve en evne til å argumentere for en egen tilnærming til utvalgte problemområder 3. Utvikle en forståelse av viktigheten av at kirken engasjerer seg BESKRIVELSE: Vedtatt HR sak 07/07 normativt i møte med praktiske og prinsipielle utfordringer av moralsk karakter i kirke og samfunn, på individ- og samfunnsnivå, nasjonalt og globalt. Beskrivelse: Studiet av dette emnet tar for seg ulike etiske områder (økonomisk etikk, seksualetikk, naturetikk, militæretikk, medisinsk etikk, m.m.) som teologisk etikk utfordres til å engasjere seg i forhold til. Kurset vil bestrebe seg på å aktivere teologisk normer og en teologisk helhetsforståelse så vel som innsikt i de områder som behandles. Undervisning og arbeidsformer studieplan side 23

24 Undervisningsspråk Norsk Forelesninger Totalt 12 timer i løpet av 6 uker. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig Kvalitetssikringssystem evaluert. Pensum, gyldig fra februar 2010 Bøker: Wells, Samuel & Ben Quash, Introducing Christian Ethics. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010, s s. Kompendium: Den norske kirkes lærenemnd. Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken, Oslo: Kirkerådet 2006, s s. Meilaender, Gilbert. Bioethics: A Primer for Christians. Grand Rapids: Eerdmans, 2005, s s. 360 s. Kompendier og bøker vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. Evalueringsform Vanlig evalueringstype Se modulbeskrivelsen Adresse: Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger Telefon , Telefax Hjemmeside: E-post: Gaver kan sendes til følgende konto: Bankgiro Eier: Det Norske Misjonsselskap studieplan side 24

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 BIBELENS SPRÅK OG TEKSTER... 7 GENERELL BESKRIVELSE... 7 UTDANNINGSPLAN...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 BIBELENS SPRÅK OG TEKSTER... 7 GENERELL BESKRIVELSE... 7 UTDANNINGSPLAN... ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 BIBELENS SPRÅK OG TEKSTER... 7 GENERELL BESKRIVELSE... 7 UTDANNINGSPLAN... 7 OPPTAK... 7 UNDERVISNINGSTILBUD... 9 UNDERVISNINGSTIDSPUNKT

Detaljer

PROFESJONSSTUDIET I TEOLOGI (CAND.THEOL.)

PROFESJONSSTUDIET I TEOLOGI (CAND.THEOL.) PROFESJONSSTUDIET I TEOLOGI (CAND.THEOL.) 2015-16 Innhold Generelt om studiet... 6 Visjon... 6 Målsetting... 6 Oppbygging av profesjonsstudiet... 7 Hovedkomponenter... 7 Opptakskrav... 7 Organisering,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I TEOLOGI OG MISJON. 120 STUDIEPOENG Høsten 2015

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I TEOLOGI OG MISJON. 120 STUDIEPOENG Høsten 2015 STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I TEOLOGI OG MISJON 120 STUDIEPOENG Høsten 2015 Godkjent av Akademisk råd: April 2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Grunnlag for oppnåelse av mastergrad...

Detaljer

Bachelorgrad i kristendom, ledelse og menighetsutvikling

Bachelorgrad i kristendom, ledelse og menighetsutvikling Bachelorgrad i kristendom, ledelse og menighetsutvikling 2015-16 1 Innhold Om studiet... 3 Jobbmuligheter og videre utdanning... 3 Mål og læringsutbytte for studiet... 4 Kunnskap... 4 Ferdigheter... 4

Detaljer

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I TEOLOGI OG MISJON

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I TEOLOGI OG MISJON STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I TEOLOGI OG MISJON 120 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013-2014 Godkjent av Fagråd: AR 04/13 Godkjent av høgskolens styre: FMH 32/12 Godkjent av NOKUT: 05. 01. 11 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

BACHELOR i KRISTENDOM STRUKTUR ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

BACHELOR i KRISTENDOM STRUKTUR ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Versjon 0908 Side 1 av 84 BACHELOR i KRISTENDOM STRUKTUR ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Innholdsfortegnelse: INNHOLDSFORTEGNELSE:... 1 STUDIETILBUD... 3 MODULENE I BACHELORSTUDIET... 3 MODUL

Detaljer

Det praktisk-teologiske seminar

Det praktisk-teologiske seminar Det praktisk-teologiske seminar 2015-16 1 Innhold GENERELT OM PROFESJONSSTUDIET I TEOLOGI... 3 Visjon... 3 Målsetting... 3 Oppbygging av profesjonsstudiet... 4 Hovedkomponenter... 4 PRAKTISK TEOLOGISK

Detaljer

Årsstudium i Bibel og misjon

Årsstudium i Bibel og misjon Studieplan for Årsstudium i Bibel og misjon (60 studiepoeng) Studieåret 2014-2015 FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Innledning... 3 1.2. Grunnlag for oppnåelse av årsstudium

Detaljer

Læreplan for teamlinjen. Ansgar Bibelskole

Læreplan for teamlinjen. Ansgar Bibelskole Læreplan for teamlinjen Ansgar Bibelskole Skoleåret 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 ANSGAR BIBELSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 TEAMLINJE... 7 FORMÅL... 7 KOMPETANSE... 7 ARBEIDSMÅTER

Detaljer

Bachelorgrad i religion, kultur og globalisering BRKG

Bachelorgrad i religion, kultur og globalisering BRKG Bachelorgrad i religion, kultur og globalisering BRKG 2015-2016 1 Innhold Mål og læringsutbytte for studiet... 3 Kunnskap... 3 Ferdigheter... 3 Generell kompetanse... 4 Studiets varighet, oppbygging og

Detaljer

Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Studiekatalog Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Studieprogram ved Høyskolen for Ledelse og Teologi: Bachelor i teologi og ledelse - Årsstudium i Kristendom - Grunnstudium i RLE - Årsstudium i barne-

Detaljer

Årsstudium i religion, livssyn og etikk

Årsstudium i religion, livssyn og etikk Studieplan for Årsstudium i religion, livssyn og etikk (60 studiepoeng) Høsten 2015 FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Innledning... 3 1.2. Grunnlag for oppnåelse av årsstudium

Detaljer

Årsstudium: Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid (IKGS)

Årsstudium: Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid (IKGS) Årsstudium: Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid (IKGS) 2015-16 1 Innholdsfortegnelse: Presentasjon av årsstudiet i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid (IKGS)... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Mastergrad i praktisk teologi (MPT)

Mastergrad i praktisk teologi (MPT) Mastergrad i praktisk teologi (MPT) 2014-2015 Innholdsfortegnelse: PROGRAMBESKRIVELSE... 3 Kort om programmet... 3 Omfang, innhold, opptakskrav... 3 Utfyllende rammebestemmelser for studieprogrammet Master

Detaljer

Årsstudium i Kristendom- religion og livssynskunnskap (60 stp)

Årsstudium i Kristendom- religion og livssynskunnskap (60 stp) Studieplan for Årsstudium i Kristendom- religion og livssynskunnskap (60 stp) Deltid Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 1 Innledning Årsstudium KRL utgjør første studieåret i Bachelor i kristendom

Detaljer

Årsstudium i Kristendom-, religionog livssynskunnskap

Årsstudium i Kristendom-, religionog livssynskunnskap Studieplan for Årsstudium i Kristendom-, religionog livssynskunnskap (60 studiepoeng) Studieåret 2008-2009 FJELLHAUG MISJONSHØGSKOLE - 1 - Innledning Innledning Årsstudium i Kristendom-, religon- og livssynskunnskap

Detaljer

Studieplan Mastergrad i ledelse og menighetsutvikling

Studieplan Mastergrad i ledelse og menighetsutvikling Studieplan Mastergrad i ledelse og menighetsutvikling - et studieprogram i innenfor fagområdet praktisk teologi Denne mastergraden er et disiplinrettet studieprogram innenfor fagområdet praktisk teologi.

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... INNHOLDSFORTEGNELSE ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 3 HISTORIKK... 3 FORMÅL... 3 PROFIL... 4 PSY100 ÅRSSTUDIET I PSYKOLOGI (60 STUDIEPOENG)... 5 MÅLSETTING... 5 KOMPETANSE... 6 ORGANISERING... 6 UTDANNINGSPLAN...

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 PRA100 PRAKTISK TEOLOGI... 7 MÅLSETTING... 7 Faglig kompetanse...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 PRA100 PRAKTISK TEOLOGI... 7 MÅLSETTING... 7 Faglig kompetanse... ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 PRA100 PRAKTISK TEOLOGI... 7 MÅLSETTING... 7 Faglig kompetanse... 7 Formidlingskompetanse... 7 Sosial kompetanse... 8 Yrkesetisk kompetanse...

Detaljer

Emnekatalog. for lavere grader og program (100-/200-nivå) Nettversjon - høsten 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE

Emnekatalog. for lavere grader og program (100-/200-nivå) Nettversjon - høsten 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Emnekatalog for lavere grader og program (100-/200-nivå) Nettversjon - høsten 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE GRUNNEMNER PÅ 100-NIVÅ... 3 KRL101 BIBELFAG OG KONFESJONSKUNNSKAP (10 STUDIEPOENG)... 3 KRL102 KRISTEN

Detaljer

LÆREPLAN FOR BIBEL OG DISIPPELSKAP. Ansgar Bibelskole

LÆREPLAN FOR BIBEL OG DISIPPELSKAP. Ansgar Bibelskole LÆREPLAN FOR BIBEL OG DISIPPELSKAP Ansgar Bibelskole INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELS E... 3 ANS GAR BIBELS KOLE... 6 HISTORIKK...6 FORMÅL...6 Bibelskolens overordnede målsetting er:... 6 Undervisningens

Detaljer

Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram

Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram Studenter som oppnår graden cand.theol. er kvalifisert for prestetjeneste i Den norske kirke. Graden gir også (sammen med evt. andre kvalifikasjoner) grunnlag

Detaljer

Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015

Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015 Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015 Fullstendig studieplan finnes her: http://www.praktikum-pts.no/studier/studieplan/. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 STUDIEMÅL... 4 3 STUDIETS

Detaljer

INNHOLD. 39 Profesjonsstudiet i teologi

INNHOLD. 39 Profesjonsstudiet i teologi studiekatalog INNHOLD 3 Velkommen 5 Studentene trives 7 Oslo - den pulserende studentbyen 8 Studieopphold i utlandet 9 Praktisk informasjon 10 Grafisk presentasjon av studieprogram 13 Årsstudier 14 Årsstudium

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi 22. september 2003, revidert 18. juni 2009 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering...

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 9. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 14. Deleg. av myndighet

Detaljer

Studieprogram for Master i interkulturelt arbeid (MIKA)

Studieprogram for Master i interkulturelt arbeid (MIKA) Studieprogram for Master i interkulturelt arbeid (MIKA) 2013-14 Erfaringsbasert Master i interkulturelt arbeid (MIKA)... 3 Målgruppe... 3 Studiebeskrivelse... 3 Læringsmål... 4 Opptakskrav... 4 Studiets

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... INNHOLDSFORTEGNELSE ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 2 HISTORIKK... 2 FORMÅL... 2 PROFIL... 2 PSY100 ÅRSSTUDIET I PSYKOLOGI (60 STUDIEPOENG)... 3 MÅLSETTING... 3 KOMPETANSE... 4 LÆRINGSFORMER... 4 UTDANNINGSPLAN...

Detaljer