Ph.d.-håndbok. Universitetet i Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ph.d.-håndbok. Universitetet i Nordland"

Transkript

1 Ph.d.-håndbok Universitetet i Nordland Høst

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Oppstartfasen... 5 Finansiering... 5 Søknadsprosessen:... 5 Krav til prosjektbeskrivelse:... 5 Opptaksvedtak:...6 Ph.d.-avtale:...6 Tips og råd for å komme i gang: Veiledning og tilknytning til forskermiljø...8 Dine plikter og rettigheter som ph.d.-kandidat er:...8 Veiledning...9 Du kan forvente følgende av din hovedveileder:...9 Du kan forvente følgende av din medveileder: Dersom det oppstår problemer med veiledningen Gjennomføring...11 Opplæringsdel...11 Presentasjoner...11 Forskningsetikk...11 Meldeplikt Hva er personopplysninger? Progresjonsrapport Forsinkelse eller avbrudd fra ph.d.-studiet Studere i utlandet Publisering Avslutningsfasen Grunnlag for tildeling av grad Godkjenning av opplæringsdelen Innlevering av avhandling til bedømming Oppnevning av bedømmelseskomité Bedømmelseskomiteens arbeid Bedømmelseskomiteens innstilling Trykking og offentliggjøring av avhandlingen Prøveforelesning og disputas (offentlig forsvar av avhandlingen) Bedømmelseskomiteens innberetning, og tildeling av grad, vitnemål og diplom Omarbeidelse og reinnlevering Klage over avslag på søknad om bedømmelse, ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar

3 1 Innledning Ph.d.-håndboken er et samarbeid mellom de fire fakultetene og forskningsadministrasjonen, og skal gjøre informasjon om ph.d.-løpet lett tilgjengelig for potensielle og nåværende kandidater, veiledere og andre som er involvert i ph.d.-utdanning ved Universitetet i Nordland (UiN). Ved UiN er det faglige og administrative ansvaret for ph.d.-utdanningen delegert til fakultetene, hvor hvert fakultet har en egen ph.d.-koordinator. Forskningsadministrasjonen har ansvar for en del administrative oppgaver knyttet til forskerutdanningen, og som er felles for hele institusjonen. Håndboken tar for seg de viktigste delene i oppstartsfasen, underveis i studiet og i avslutningsfasen. Nødvendige skjemaer, retningsgivende dokumenter og kontaktpersoner er tilgjengelig på UiN sine nettsider for ph.d.-utdanningen: Håndboken tar utgangspunkt i Reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Nordland (ph.d.-reglement) vedtatt av universitetsstyret den 20.juni All aktivitet på ph.d.-utdanningen er underlagt dette reglementet. I tillegg har hvert fakultet egne utfyllende retningslinjer. Ph.d.-kandidatenes studieforhold administreres av det enkelte fakultet og reguleres av følgende dokument: 1. Reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Nordland 2. Fakultetenes utfyllende retningslinjer 3. Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved Universitetet i Nordland 4. Ph.d.-håndbok for Universitetet i Nordland 5. Studieplaner og emnebeskrivelser Ph.d.-kandidater har både et studieforhold til UiN og en arbeidsgiver som kan være UiN eller en ekstern arbeidsgiver. For Ph.d.-kandidater som er ansatt som stipendiat ved UiN reguleres ansettelsesforholdet blant annet av følgende dokument: 1. Arbeidsavtale 2. Forskrift om ansettelsesvilkår som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent, spesialistkandidat og kombinert stilling for kandidat i dobbelkompetanseutdanning 3. Universitetet i Nordlands Medarbeiderhåndbok PH.D.-PROGRAM VED UIN: Ph.d. i akvatisk biovitenskap ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Ph.d. i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen i Bodø Ph.d. i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap Ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Profesjonshøgskolen 3

4 PH.D.-PROGRAMMETS INNHOLD: 1. En avhandling basert på selvstendig forskning 2. Opplæringsdel med relevante kurs slik det er beskrevet i fakultetenes utfyllende regler 3. Deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø 4. Relevant faglig formidling 5. Avsluttende doktorgradsprøve med prøveforelesning og disputas 4

5 2 Oppstartfasen FINANSIERING Før du sender inn din søknad om opptak til et av våre doktorgradsprogram, må du skaffe tilstrekkelig finansiering av mulige doktorgradsstudier. Finansieringen må dekke hele doktorgradsperioden. Mulige finansieringstyper kan være stipendiatmidler og andre forskningsmidler, eller annen ekstern finansiering. Å ha tilstrekkelig finansiering er en absolutt forutsetning for å kunne innvilge opptak. Særlig om stipendiatmidler: Stipendiater er en egen stillingskategori hvor kandidaten blir ansatt og lønnet, for å gå inn i et doktorgradsløp. Ved utlysning av slike stipendiatmidler, er det ofte en forutsetning for ansettelse at søkeren må søke opptak til et bestemt doktorgradsprogram. Arbeidsgiver kan også tillegge stillingen en viss andel andre arbeidsoppgaver. Ansettelse av stipendiater følger universitetets egne prosedyrer for ansettelse av vitenskapelig personell. Prosjektbeskrivelsen kan inngå som en del av ansettelsesgrunnlaget. Annen finansiering: Også andre enn de som er ansatt som stipendiater kan søke om opptak til et doktorgradsprogram. For disse vil vilkåret om finansiering kunne være oppfylt ved at for eksempel arbeidsgiver inntar arbeidet med doktorgradsavhandlingen som del av den ansattes primæroppgaver. Et annet alternativ kan være at søkeren har søkt om midler fra for eksempel Norsk forskningsråd, og at disse midlene benyttes til å kjøpe søkeren fri fra ordinære oppgaver hos sin arbeidsgiver. Dette gjelder også utenlandske stipendiater som har med seg finansiering fra hjemlandet. SØKNADSPROSESSEN Til søknaden benyttes universitetets søknadsskjema. Du må også ha utarbeidet en prosjektbeskrivelse i tråd med universitetets og det enkelte fakultets retningslinjer. Alle punkter i søknadsskjemaet må være fylt ut. Som vedlegg skal det i tillegg til prosjektbeskrivelse (se nedenfor), ligge vitnemål for utdanning som skal danne grunnlag for opptak og bekreftelse på finansiering. Universitetets reglement for ph.d.-utdanning spesifiserer hvilke dokumenter som må være vedlagt. Det enkelte ph.d.-programmet kan også ha særegne krav, herunder krav til utdanning eller arbeidserfaring. Søknad med vedlegg sendes til fakultetet. Søknad om opptak behandles av fakultetenes forskningsutvalg, doktorgradsutvalg eller tilsvarende, og avgjøres av dekan ved det respektive fakultet. KRAV TIL PROSJEKTBESKRIVELSE Etter Reglement for ph.d.-studier ved Universitetet i Nordland skal prosjektbeskrivelsen inneholde følgende deler: Faglig redegjørelse for prosjektet. Plan for fremdrift, inklusiv plan for gjennomføring av opplæringsdel. Dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser. 5

6 Eventuelle planer for opphold ved annen institusjon. Planer for faglig formidling. Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter. Hvis relevant: finansieringsbevis for stipend tildelt fra eksterne eller utendlandske institusjoner og kontrakt mellom bedrift og UiN ved ph.d. som er helt eller delvis finansiert av næringslivet. Det enkelte fakultet kan ha egne krav til prosjektbeskrivelsen i sine utfyllende regler. I behandlingen av søknaden kan fakultetet be søkeren om å revidere sin prosjektbeskrivelse for at prosjektet skal være mest mulig tilpasset ph.d.-programmet, skal være gjennomførbart innenfor den angitte tidsrammen og for at det skal tilfredsstille vitenskapelige krav til et doktorgradsprosjekt. For stipendiater ansatt ved UiN skal prosjektbeskrivelsen være endelig godkjent senest tre måneder etter ansettelse. For disse vil vurdering av prosjektbeskrivelsen også være gjort i selve ansettelsesprosessen. For andre søkere kan fakultetet gi betinget opptak til ph.d.-programmet, og prosjektbeskrivelsen må da være endelig godkjent senest tre måneder etter slikt betinget opptak ble gitt. OPPTAKSVEDTAK Vedtak til søknad om opptak fattes på bakgrunn av en helhetlig vurdering av søknaden. Hvor opptak innvilges, skal hovedveileder for doktorgradsprosjektet oppnevnes i opptaksvedtaket. I vedtaket skal det også fremgå en avtaleperiode. Avtaleperioden vil som hovedregel være tilsvarende perioden for finansiering. PH.D.-AVTALE Når opptak til doktorgradsprogrammet innvilges, skal fakultetet ta initiativ til å inngå en avtale om doktorgradsløpet. En slik avtale er tredelt og ulike parter vil være avtalepartnere for de ulike delene. Del A er en generell del og regulerer forholdet mellom kandidaten og fakultetet hva angår gjennomføring av doktorgradsstudiet. Denne delen av avtalen undertegnes av kandidaten og fakultetet ved dekan. Del B gjelder avtale om faglig veiledning for doktorgradsarbeidet, og undertegnes av veileder, kandidat og fakultetet ved dekan. Denne delen av avtalen inngås med hver enkelt av de veilederne kandidaten får oppnevnt. Del C av avtalen inngås der hvor en ekstern tredjepart har en rolle i samarbeidet med gjennomføring av doktorgradsprosjektet. Denne delen regulerer blant annet kandidatens lønnsforhold, driftskostnader, infrastruktur og forhold som eksempelvis patenter etc. Avtalen undertegnes av kandidat, representant for ekstern partner og fakultetet ved dekan. Ph.d.-avtalen kan forlenges underveis dersom forholdene tilsier det. Dette er blant annet nærmere regulert i universitetets forskrift. Dersom det forekommer vesentlige endringer underveis i løpet, kan det kreves at det inngås ny avtale. Dersom avtalen misligholdes kan den heves. Dette innebærer at kandidaten kan miste sin studierett til ph.d.-studiet. Mer om dette finnes i universitetets reglement for ph.d.-studiet

7 TIPS OG RÅD FOR Å KOMME I GANG Det aller viktigste for å få en god start på tilværelsen som doktorgradskandidat, er at man på et så tidlig stadium som mulig gjennomarbeider prosjektbeskrivelsen. Prosjektbeskrivelsen er grunnsteinen i doktorgradsarbeidet, og er utgangspunkt for den forskningsprosessen man skal gjennom. I denne forbindelse er det avgjørende at man får satt seg godt inn i aktuell litteratur. Det er viktig at kandidaten og veileder tidlig etablert et fungerende forhold. Det skal også gis veiledning til prosjektbeskrivelsen. Det er også viktig at man begynner å skrive tidlig. Her er det viktig å være bevisst på hvilke prosesser man er i; forskningsprosessen eller fremstillingsprosessen. Skrivingen som del av forskningsprosessen er kanskje ikke det som blir sluttproduktet, men er med på å danne et godt fundament for å gå inn i fremstillingsprosessen som leder frem til sluttproduktet. Å lage egne milepæler vil også kunne være til hjelp for å komme i gang med skrivingen. Husk også at opplæringsdelen skal fungere som støtte i doktorgradsarbeidet. Det vil derfor være en fordel å starte opp med dette tidlig. Videre kan disse kursene være en viktig plattform for å komme i dialog med andre doktorgradskandidater og fagpersoner. Mye av forskningen skjer gjennom dialog med kolleger. 7

8 3 Veiledning og tilknytning til forskermiljø Arbeidet med doktorgradsavhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Fakultet og veilederne skal sammen sikre at ph.d.-kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø. DINE PLIKTER OG RETTIGHETER SOM PH.D.-KANDIDAT ER: 1. Å utføre din forskning effektivt, med høy standard og innenfor den gitte tidsrammen 2. Å delta på ph.d.-aktiviteter i regi av universitetet og fakultetet, samt å delta på kurs som avtales med din hovedveileder. 3. Å bli enig om og overholde en tidsplan for jevnlig kontakt med hovedveileder, vanligvis en gang i mnd, og for innlevering av skriftlig arbeid. Jevnlig kontakt kan opprettholdes gjennom e-poster, møter eller telefonkontakt, det er ikke nødvendig å legge frem skriftlig materiale før alle veiledningstimer. 4. Å levere inn skriftlig arbeid til avtalte tidsfrister som gir nok tid til kommentarer og diskusjon. 5. Å presentere ditt arbeid eller dine funn ved seminar/konferanser når det er anbefalt av din hovedveileder. 6. Å følge den etiske standarden i forskning som gjelder for det aktuelle fagfeltet, husk meldeplikt til NSD eller REK eller forsøksdyrutvalget (FDU). 7. Å levere en fremdriftsrapport om progresjonen i forskerutdanningen til fakultetet hvert år. Rapporten skal leveres innen den tid som angis av det enkelte fakultet. 8. Å holde oversikt over all arbeidstiden som knytter seg til 25 % delen som er pliktig for ph.d.-kandidater som har en stipendiatstilling ved UiN på 4 år. 9. Å holde oversikt over all dokumentasjon av kurs, seminarer og aktiviteter som du fullfører som en del av opplæringsdelen. 10. Å informere hovedveileder om alle forhold som kan ha betydning for veiledningen. Alle eventuelle problemer, også av sosial eller medisinsk art, kan tas opp med hovedveileder, dekan eller din administrative ph.d.-koordinator. 11. Å kunne rådføre deg i fortrolighet med dekan/programansvarlig/adm. ph.d.- koordinator hvis du av en eller annet grunn ønsker å skifte veileder. 12. Å konsultere medveileder når hovedveileder anbefaler dette. 13. Å informere ekstern part (for dem som har ekstern finansiering eller annen ekstern støtte) om alle forhold som kan ha innvirkning på samarbeidet og for prosjektets progresjon. 14. Å følge prosedyrene for studiepermisjon eller avbrudd i forskerutdanningen. Hvis du har en sykemelding eller annen godkjent grunn til studiepermisjon, må du også melde fra til din adm. ph.d.-koordinator. 15. Å diskutere alle forhold rundt utgifter og finansieringen av ditt forskningsprosjekt med din hovedveileder ved UiN, og hvis aktuelt, representanter fra institusjonen som har finansieringsansvaret for din stilling. 8

9 VEILEDNING Kandidaten vil få tildelt en veiledningsgruppe som vil bestå av en hovedveileder og medveileder(e). Veiledernes forskningskvalifikasjoner må dekke de aktuelle forskningsfelt slik at gruppen som helhet har den kompetansen som kreves i forhold til forskningsprosjektet. DU KAN FORVENTE FØLGENDE AV DIN HOVEDVEILEDER: 1. Aktiv deltagelse i utviklingen av ditt forskningsprosjekt og i å velge ut relevante kurs i din opplæringsdel. 2. Rådgivning/veiledning av høy faglig kvalitet i forhold til ditt forskningsprosjekt, vurdering av hvilke problemstillinger og metoder som kan være passende, og tilbakemelding på ditt skriftlige arbeid etter hvert som det utvikler seg (skisser, innhold, stil, dokumentasjon osv.). 3. At han/hun bidrar til å sikre muligheten til at avhandlingen blir ferdig innenfor tidsrammen som er 3 år (eventuelt 4 år med 25% arbeidsplikt) for forskerutdanningen. 4. At han/hun innen rimelig tid gir deg konstruktiv kritikk og tilbakemelding på innleverte utkast slik at arbeidet ditt kan diskuteres og tidsrammen kan bli overholdt. Slik oppfølging bør finne sted minst 3 ganger i semesteret. 5. Hjelp til å finne relevant litteratur og datakilder (bibliotek, arkiv, osv). 6. At han/hun introduserer deg til fakultetet, andre ph.d.-kandidater og aktuelle ansatte, og oppmuntrer deg til å delta på aktiviteter og seminarer relevante for forskerutdanningen og til det aktuelle forskningsfeltet. Veileder skal også tidlig i ditt forskerutdanningsløp introdusere deg for relevante fagmiljø utenfor fakultetet, også internasjonalt, slik at du kan starte planleggingen av et studieopphold i utlandet. 7. At han/hun informere deg om hvem som er administrativt ansvarlig for forskerutdanningen ved fakultetet (ph.d.-kordinator) og programansvarlig. Ph.d.-koordinator kan introdusere deg for fakultetets fasiliteter og prosedyrer. Med ph.d.-koordinator og programansvarlig kan du ta opp saker som angår forskerutdanningen, inkludert vanskeligheter som kan oppstå i forhold til veileder og til din forskerutdannningsprogresjon. 8. At han/hun i starten av prosjektet, i samarbeid med leder for ph.d. programmet, avgjør om en fordeling av Intellectual Property Rights (IPR) er nødvendig, og hvis det er, sikre at en avtale om IPR har kommet i stand ved prosjektets start. 9. At han/hun bidrar til å sikre at en risikovurdering av et eventuelt laboratoriearbeid og/eller feltarbeid blir utført i henhold til UiNs HMS-håndbok. 10. At han/hun bidrar til å sikre at forskningsprosjektet er godkjent i henhold til det etiske regelverk, og gir råd i forhold til spørsmål om etikk som relaterer seg til forskningsarbeidet. Veileder skal også påse at du blir kjent med at det er ditt ansvar å unngå alle former for uredelighet. 11. At han/hun bidrar til å sikre at du oppevarer dine forskningsdata på en forsvarlig og systematisk måte slik at de kan bli forstått og vurdert av alle som har rett til innsyn, slik som bedømmelseskomiteen. 12. At han/hun diskuterer hendelser med deg som virker å være knyttet til uredelighet i forskning og plagiering, og rapportere til fakultetet hvis det er mistanke om uredelighet i forskningen, inkludert plagiering. 13. At han/hun organiserer og deltar i ph.d.-kandidatens obligatoriske aktiviteter som inngår i doktorgradsavtalen, som for eksempel midtveisevaluering, midtveisseminar. 9

10 14. At han/hun årlig leverer en standardrapport til fakultetet om progresjonen i din forskerutdanning i henhold til de frister som angis av fakultetet. 15. At det i samarbeid med medveiledere og fakultetet sikres et tilfredsstillende opplegg for veiledning hvis hovedveileder er borte i over 4 uker. Veileder skal holde deg informert om alle saker som kan ha betydelig innvirkning på veiledningen. 16. At han/hun oppmuntrer deg til å presentere progresjonen i ditt arbeid fra tid til annen, delta i relevante konferanser, møter og workshops, sjekke ut relevante informasjonskilder og rådgivning, både innenfor og utenfor instituttet. 17. Dersom du er ansatt i stipendiatstilling ved UiN med arbeidsplikt, skal veileder hjelpe deg med å passe på at ikke pliktarbeidet overskrider 25 % av den totale arbeidsmengde. DU KAN FORVENTE FØLGENDE AV DIN MEDVEILEDER: 1. Deltagelse i planleggingen av ditt forskningsprosjekt og i opplæringsdelen som er nødvendig for opptak og registrering som ph.d.-kandidat 2. Veiledning på ditt forskningsprosjekt. 3. At han/hun er oppdatert i forhold til progresjon i ditt arbeid. Medveileder skal være tilstede i møter for veiledningsteam, og/eller ha jevnlig koordineringssamtaler med hovedveileder via telefon, e-post etc. 4. At han/hun gir deg rådgivning i forhold til forskningsarbeidet med hensyn til passende problemstillinger og metode, og gir deg tilbakemelding på ditt skriftlige arbeid etter hvert som det utvikler seg. Dette er for å bidra til at avhandlingen blir ferdig innenfor tidsrammen, som er 3 år for forskerutdanningen. 5. At han/hun styrker veiledningen av ditt arbeid ved å trekke inn en tilleggsvurdering eller ytterligere et spesialistområde, hvis hovedveileder mener det er fordelsaktig. 6. At han/hun bidrar med kontinuitet i veiledningen hvis hovedveileder ikke er til stede. 7. Han/hun kan delta i din midtveisevaluering. DERSOM DET OPPSTÅR PROBLEMER MED VEILEDNINGEN Ph.d.-kandidat og veiledere kan ved behov diskutere utfordringer ved veiledningen med leder for ph.d.-programmet de er tilknyttet. Bytte av veileder skal vedtas av dekan eller den dekan bemyndiger. 10

11 4 Gjennomføring OPPLÆRINGSDEL Ph.d-utdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier og inkluderer en opplæringsdel av minimum 30 studiepoengs omfang. Se utfyllende retningslinjer for ditt fakultet. Som ph.d.-kandidat gjennomgår du kurs på ph.d.-nivå ved Universitetet i Nordland eller ved andre institusjoner i Norge eller i utlandet. Ved oppstart lager du en plan for opplæringsdelen. Det anbefales at du konsulterer med hovedveileder og administrativ kontaktperson før du deltar på kurs som ikke er inkludert i den opprinnelige opplæringsplanen. Ph.d.-kandidater vil motta informasjon fra sitt fakultet om retningslinjer for valg av emner i opplæringsdelen. Krav om opplæring i vitenskapsteori og etikk, samt i metode er felles for alle fakulteter. Emner velges i samarbeid med hovedveileder. Oppdatert informasjon om tilgjengelige kurs vil du blant annet finne på ditt fakultets hjemmeside. PHS og FBA krever at forskningsutvalget/ doktorgradsutvalget forhåndsgodkjenner eksterne kurs. Opplæringsdelen må være gjennomført og godkjent før avhandlingen kan leveres til komité. PRESENTASJONER Ph.d-kandidaten skal i løpet av studiet gjennomføre flere ulike presentasjoner. Det kan være interne og eksterne presentasjoner, foredrag, fremlegg av paper på konferanse, forskningsseminar og lignende. Antall og form for presentasjonene spesifiseres av ditt fakultet. FORSKNINGSETIKK UiNs forskere har et selvstendig ansvar for at forskningen utføres i samsvar med god forskningsskikk og anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. Dette skal også ligge til grunn for samarbeid med eksterne aktører. Som ph.d.-kandidat forutsettes det at du setter deg inn i de etiske aspekter ved forskerrollen og utøvelse av forskningsarbeidet, dette gjelder redelighet, habilitet og uavhengighet. Det er viktig å nevne god henvisningsskikk og regler for medforfatterskap. Det er viktig at ph.d.-kandidaten setter seg godt inn i akademisk henvisningsskikk. Henvisninger i løpende tekst skal gjøres på en slik måte at det aldri er tvil om hvilken litteratur eller hvilke kilder som er brukt. Bruk en standard henvisningsstil som er vanlig innenfor ditt fagområde. Kandidater som skriver en artikkelbasert avhandling må forholde seg til format og retningslinjer som det aktuelle tidskriftet krever. All forskning som drives ved Universitetet i Nordland, er underlagt internasjonale og nasjonale forskningsetiske retningslinjer og det lovverk som måtte gjelde for det området forskningen er utøves på. Mer informasjon om god forskningspraksis og etiske retningslinjer generelt for ditt fagfelt, også i forhold til hva og hvem du skal forske på, finner du hos Forskningsetiske komiteer, se: 11

12 MELDEPLIKT Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) Forskningsprosjekter som benytter seg av persondata er, i henhold til personopplysningsloven, meldepliktige. NSD er UiNs personvernombud for forskning og alle prosjekter som benytter seg av persondata, skal meldes inn og godkjennes av NSD før de igangsettes. Prosjekter som omfattes av helseforskningsloven skal meldes til Regional etisk komité (REK nord). Forskere og studenter skal melde sine forsknings- eller kvalitetssikringsprosjekter dersom prosjektene utløser meldeplikt etter personopplysningsloven: HVA ER PERSONOPPLYSNINGER? Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner: Direkte, ved at datamaterialet inneholder navn, personnummer eller andre personentydige kjennetegn. Indirekte, via en kombinasjon av bakgrunnsopplysninger. Via referansenumre i datamaterialet som viser til adskilt navneliste (koblingsnøkkel). Vil datamaterialet inneholde sensitive personopplysninger: Informasjon om etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold, eller fagforeningstilhørighet. Da vil prosjektet være meldepliktig selv om du ikke registrerer opplysningene ved bruk av datamaskin. Lyd/video/bilder: skal du behandle/lagre lyd og bildefiler på datamaskin, hvor informanten gjenkjennes direkte eller indirekte må du melde prosjektet. Nettbaserte spørreundersøkelser: utløser meldeplikt dersom datamaterialet blir koblet mot IPadresse, e-postadresse og/eller er direkte eller indirekte personidentifiserende. MERK: meldeplikten utløses selv om du som student/forsker ikke får tilgang til kopling mot IP eller e-postadresse, slik ofte er tilfelle. Dersom du utelukkende skal registrere anonyme opplysninger er prosjektet ikke meldepliktig. Et anonymt datamateriale består av opplysninger som ikke på noe vis kan identifisere enkeltpersoner, direkte, indirekte, eller via koblingsnøkkel. Dersom ditt prosjekt er meldepliktig må du sende inn et meldeskjema senest 30 dager før datainnsamlingen starter. For mer informasjon og meldeskjema: REGIONAL ETISK KOMITÉ (REK) REK skal forhåndsgodkjenne prosjekter som omfattes av helseforskningsloven: Medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter Generelle forskningsbiobanker Dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning Les mer: 12

13 FORSØKSDYRUTVALGET (FDU) Forsøksdyrutvalget (Utvalg for forsøk med dyr) er et offentlig forvaltningsorgan. Utvalget skal sørge for at nødvendig bruk av forsøksdyr skjer på en dyrevernmessig forsvarlig måte. Utvalget fatter vedtak i enkeltsaker og saker av prinsipiell natur, driver rådgivning, foretar inspeksjoner og har myndighet til å godkjenne forsøksdyravdelinger og prosjekter. PROGRESJONSRAPPORT Årlig skal du og hovedveileder levere rapporter til Forskningsutvalget/Doktorgradsutvalget om framdrift i ph.d.-prosjektet. Rapportene skal ta ut utgangspunkt i plan for ph.d.-utdanningen og opplyse om eventuelle avvik fra planen og alle faktorer som har påvirkning for faglig fremdrift. FORSINKELSE ELLER AVBRUDD FRA PH.D.-STUDIET Sykemelding og søknader om permisjon leveres arbeidsgiver (UiN eller ekstern). På bakgrunn av søknad og sykemelding fra lege kan det innvilges forlengelse av studieperioden og finansiering. Det er viktig at arbeidsgiver og ph.d.-koordinator er informert om lengre avbrudd i dine ph.d.-studier. Dersom du mottar din finansiering eksternt, bør du undersøke rettigheter og plikter i forhold til forlengelse av finansiering. Ph.d.-kandidater som ønsker å avbryte studiene kan lese mer om dette i Reglement for graden philosophiae doctor(ph.d.) ved Universitetet i Nordland 5.5. Tvungent avbrudd av studiene kan skje i spesielle tilfeller. STUDERE I UTLANDET Ph.d.-kandidaten kan velge å tilbringe perioder av studietiden ved en utenlandsk utdanningseller forskningsinstitusjon. Besøksinstitusjon velges i samarbeid med veileder, og oppholdet bør fortrinnsvis skje ved en anerkjent institusjon hvor kandidat, veileder eller fagmiljø ved UiN allerede har et etablert samarbeid. Et utenlandsopphold kan være inspirerende og gi impulser som du ikke får hjemme. I tillegg er det nyttig i forhold til nettverksbygging. Det finnes mange måter å finansiere et utenlandsopphold på. Noen av de vanligste er gjennom Norges Forskningsråds stipendordninger, med midler fra forskningsprosjektet, eller med midler fra arbeidsgiver. Det er også mulig å søke sentralt Forskningsutvalg ved UiN om FoU-midler for reise til ph.d.-kandidater. Fristene er 1. oktober og 1. mars. 13

14 PUBLISERING En ph.d.-avhandling kan bestå av en monografi, eller en artikkelbasert avhandling. Ph.d.-kandidater og veiledere har felles ansvar for at kandidatene gjør seg kjent med gjeldene forskningsetikk og de relevante forskningsetiske retningslinjene, og særlig god henvisningsskikk og reglene for medforfatterskap, for eksempel Vancouver-reglene. Lenke: no/nb/dep/kd/dok/regpubl/otprp/ /otprp-nr /3/5/6.html?id= Dersom avhandlingen omfatter et fellesarbeid skal Vancouver-reglene for medforfatterskap følges. Som hovedregel skal kandidaten kun kreditere Universitetet i Nordland, unntak er hvis andre institusjoner oppfyller prinsippene for kreditering. Se også for internasjonalt anerkjente prinsipper for god forskningsetikk ved vitenskapelig publisering, som er utarbeidet for medisinsk forskning, men er overførbart til flere fagområder. TIPS OG RÅD TIL GJENNOMFØRING Det er anbefalt at opplæringsdelen fullføres under den første halvdel av ph.d.-studiet. Bruk de obligatoriske interne ph.d.-seminarer aktivt for å få råd og inspirasjon fra kollegaer. Opprett diskusjonsgrupper, fysisk eller virtuelt. 14

15 5 Avslutningsfasen GRUNNLAG FOR TILDELING AV GRAD Grunnlaget for tildeling av grad framgår av studieplanen for ph.d.-programmet. Normalt vil grunnlaget bestå av en opplæringsdel og en avhandling. Omfang av og innhold i opplæringsdelen vil variere fra program til program. I tillegg kan det være obligatoriske krav underveis, som for eksempel midtveis- og sluttseminar, som må være fullført og bestått. GODKJENNING AV OPPLÆRINGSDELEN Opplæringsdelen, slik den er beskrevet i det enkelte ph.d.-programmet, må være godkjent før søknad om bedømming av avhandlingen. Det er dekan eller den hun/han har bemyndiget som godkjenner opplæringsdelen. INNLEVERING AV AVHANDLING TIL BEDØMMING Kandidaten søker om bedømming av avhandlingen til sitt fakultet. Sammen med søknaden sendes bekreftelse på godkjent opplæringsdel og avhandlingen. I tillegg kan søknaden ha følgende vedlegg: Erklæring om at doktorgradsarbeidet ikke er levert inn til bedømmelse ved annen institusjon (kan være en del av teksten i søknadsbrevet). Tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter, eller fra private hvis prosjektet har vært avhengig av at slike tillatelser har vært innhentet. Hvis avhandlingen er artikkelbasert og involverer medforfattere, skal det legges ved bekreftelse fra hovedveileder eller medforfattere på kandidatens bidrag til det som er gjort i fellesskap. Kandidaten leverer selv avhandlingen til trykkeriet i oppgitt mal. Avhandlingen blir i første omgang trykket i et A4-format og fakultetet betaler det antall eksemplar som er nødvendig for å gjennomføre bedømmingen. Fakultetet kan på selvstendig grunnlag avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er åpenbart at avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en komité. Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares. Tiden fra søknad om bedømming er sendt og til disputas skal normalt ikke overstige fem måneder. OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITÉ Dekan foretar oppnevningen av bedømmelseskomité, etter anbefaling av doktorgradsutvalg, forskningsutvalg eller ph.d.-programansvarlig, jfr reglene for det enkelte fakultet. Det skal være minst tre medlemmer i en komité, men kravet til sammensetning kan variere mellom fakultetene. Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at: Begge kjønn er representert. 15

16 Minst ett av medlemmene er uten tilknytning til UiN. Minst ett av medlemmene ikke har hovedstilling ved norske institusjoner. Alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. Flertallet i bedømmelseskomiteen er eksterne medlemmer. Medlemmene må være kompetent/habil i forhold til forvaltningsloven. Kandidaten kan gi skriftlig merknad til oppnevningen, inkludert innsigelser på habilitet, innen en uke. Leder av bedømmelseskomiteen skal: Se til av tidsfristene overholdes. Sørge for raskt å etablere kontakt med de eksterne medlemmene og informere dem om hvilke plikter som gjelder, deriblant veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader. Koordinere bedømmelseskomiteens arbeid i å utvikle innstillingen som sier hvorvidt avhandlingen er verdig til å forsvares eller ikke. Oversende tittel på prøveforelesning til ph.d.-koordinator når avhandlingen er funnet verdig til forsvar i disputas, senest 11 virkedager før forelesningen skal finne sted. BEDØMMELSESKOMITEENS ARBEID Bedømmelseskomité gis en tidsfrist for ferdigstillelse av bedømmingen i en innstilling. Vanligvis gis mellom to og tre måneder på dette arbeidet, normalt ikke over tre måneder. Avhandlingen må bedømmes i den form som den blir overlevert, men komiteen kan be om å få framlagt kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende og oppklarende tilleggsinformasjon. BEDØMMELSESKOMITEENS INNSTILLING Lederen skal koordinere bedømmelseskomiteens arbeid i å utvikle innstillingen som sier hvorvidt avhandlingen er verdig for forsvar i offentlig disputas eller ikke. Innstillingen og eventuelle dissenser skal begrunnes. Kandidaten gis en frist på 10 dager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Hvis avhandlingen ikke er funnet verdig for disputas kan den enten omarbeides etter gitte regler og tidsfrister, eller avvises. Se eget punkt nedenfor Omarbeidelse og reinnlevering. Innstillingen er midlertidig unntatt offentlighet til etter vellykket og godkjent disputas. Da tas skjermingen bort. Innstillingen for avhandlinger som ikke blir funnet verdig, blir derimot ikke offentliggjort. TRYKKING OG OFFENTLIGGJØRING AV AVHANDLINGEN Etter at avhandlingen er funnet verdig tildeles avhandlingen et ISBN nummer og et serienummer. Avhandlingen skal trykkes i UiNs format for ph.d.-avhandlinger. Også denne trykkingen betales av fakultetet og i det antall eksemplar som er nødvendig for å gjennomføre disputasen. Det er ikke mulig å gjøre endringer i en avhandling som er bedømt. Men endringer av formelle feil, som ikke berører det vitenskapelige innholdet, kan gjøres i den trykte avhandlingen hvis det søkes om det til fakultetet på forhånd. Ved godkjenning fra fakultetet må en errata (liste som viser til sidetall og type endring) legges ved som innstikk i avhandlingene. Et kortfattet sammendrag av avhandlingen på engelsk eller norsk skal trykkes på baksiden av 16

17 avhandlingen. Det er plass til ca. 300 ord. Sammendraget (skrevet både på engelsk og norsk) sendes administrativ koordinator på fakultetet straks avhandlingen er funnet verdig. Sammendraget benyttes i pressemeldinger. Avhandlingen blir pliktavlevert til Nasjonalbiblioteket og til Universitetsbiblioteket ved UiN. UiN ønsker også at ph.d.-avhandlinger etter godkjent disputas gjøres elektronisk tilgjengelig i fulltekst i UiNs publiseringsarkiv BLIX. Kontakt biblioteket for mer informasjon om prosedyren for dette. Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputas. Med offentlig tilgjengelig menes at den skal være tilgjengelig for gjennomsyn, men nødvendigvis ikke til utdeling. Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av en doktorgradsavhandling med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Slik utsettelse kan finne sted for at institusjonen og eventuelt ekstern part som helt eller delvis har finansiert ph.d.-utdanningen, skal kunne ta stilling til eventuell patentering og lignende. PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS (OFFENTLIG FORSVAR AV AVHANDLINGEN) Ved Universitetet i Nordland skjer vanligvis prøveforelesning og disputas på samme dag og begge er offentlig. Disputasen med prøveforelesning ledes av dekan eller en settedekan. Det er den komiteen som opprinnelig har bedømt avhandlingen som også bedømmer det offentlige forsvaret. Prøveforelesningen holdes over et oppgitt tema utarbeidet av bedømmelseskomiteen. Tittel eller tema for prøveforelesningen blir oversendt doktoranden 10 virkedager før forlesningen skal avholdes. Doktoranden har 45 minutter til disposisjon. Prøveforelesningen må være godkjent før forsvaret av avhandlingen kan finne sted. Det kan derfor ofte være en lengre pause mellom disse to begivenhetene. Forsvaret er en formell faglig diskusjon om avhandlingen. Doktoranden eller førsteopponenten starter med en ca 30 minutters presentasjon av avhandlingen. Deretter starter opponentenes diskusjon med doktoranden. Opponentene har likeverdige posisjoner og er på forhånd blitt enig om arbeidsfordelingen under disputasen. Kopier av avhandlingen må være tilgjengelig for publikum i auditoriet under disputasen. På den måten kan tilhørerne følge med i diskusjonens henvisninger til avhandlingen og eventuelt stille spørsmål ex auditorio til doktoranden. BEDØMMELSESKOMITEENS INNBERETNING, OG TILDELING AV GRAD, VITNEMÅL OG DIPLOM Etter avviklet disputas skal komiteen gi sin innberetning til doktoranden og til fakultetet. Ut fra en innberetning om godkjent prøveforelesning og vellykket forsvar gjøres et dekanvedtak som, sammen med selve innberetningen, oversendes universitetsstyret. Doktorgraden blir gitt på grunnlag av: En godkjent doktorgradsavhandling og et tilfredsstillende forsvar. En godkjent opplæringsdel, eller en annen godkjent faglig opplæring eller kvalifikasjon. En godkjent prøveforelesning i et tema som er gitt av bedømmelseskomiteen. Det er universitetsstyret som, på grunnlag av bedømmelseskommisjonens innberetning, formelt kreerer doktoranden til Philosophiae Doctor (ph.d.). Vitnemålet (diplomet) overrekkes personlig under en høytidelig seremoni som del av den akademiske årsfesten om høsten ved UiN. Doktordiplomet utferdiges av institusjonen. På dette står tittelen på avhandlingen oppført. Opplysninger om det faglige opplæringsprogram doktoranden har deltatt i er et vedlegg til vitnemålet (Diploma Supplement). 17

18 OMARBEIDELSE OG REINNLEVERING Bedømmelseskomiteen kan, på grunnlag av den innleverte avhandlingen, og eventuelt tilleggsmateriale, tilrå at fakultetet gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig innstilling foreligger. Komiteen skal da gi en konkret, skriftlig oversikt over hva kandidaten må omarbeide. Tillater fakultetet en slik mindre omarbeiding av avhandlingen gis det en frist som normalt ikke er lengre enn tre måneder. Bedømmelseskomiteen får en ny frist for oversendelse av komiteens endelige innstilling når den omarbeide avhandlingen er levert. En avhandling som krever større omarbeiding, og som derfor i komiteens innstilling ikke er funnet verdig til forsvar, kan bedømmes i omarbeidet utgave først etter seks måneder. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang. Kandidaten skal ved ny innlevering opplyse i søknaden at arbeidet tidligere har vært bedømt og ikke blitt funnet verdig til å forsvares. Dersom bedømmelseskomiteen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale eller metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal komiteen underkjenne avhandlingen. KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM BEDØMMELSE, IKKE GODKJENT AVHANDLING, PRØVEFORELESNING ELLER FORSVAR Avslag på søknad om å få avhandlingen bedømt og vedtak om ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. 18

19 19

20 20

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Rett til å fremstille seg til prøven for doktorgraden har den som har oppnådd eksamen av høyere grad.

Rett til å fremstille seg til prøven for doktorgraden har den som har oppnådd eksamen av høyere grad. FORSKRIFT FOR GRADEN DOCTOR PHILOSOPHIAE (DR.PHILOS.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 21.01.2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD)

Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet den 17. juni 2003 og revidert den 24. juni 2004. 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forslag 24.11.08 Vedtatt av styret 27.11.2008 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen som fører frem til

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus De utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudiet i helsevitenskap er gitt med hjemmel i forskrift

Detaljer

Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV

Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV 1 Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV Tidspunkt Varighet Frist for innlevering Oppstart (intern opponent) Så tidlig som mulig. 90 minutter 1, 5 uker i forkant av eller etter avtale

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) UHRs anbefalte forskrift med endringsforslag Side 1 av 8 Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) Vedtatt av høgskolestyret den xx. xx 2009. 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen KAPITTEL I ALLMENNE REGLER... 2 1. VIRKEOMRÅDE... 2 2. MÅLSETTING... 2 3. BESLUTNINGSMYNDIGHET... 2 4. ANSVAR FOR DOKTORGRADSUTDANNINGEN...

Detaljer

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting Graden Doctor philosophiae (dr. philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Universitets- og høgskolerådets veiledende forskrift for graden Philosophiae

Detaljer

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Fastsatt av Høgskolestyret XX. juni 2009 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universitet

Detaljer

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen vedtatt av høgskolestyret 23.04.2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen

Detaljer

Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1

Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1 Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1 Vedtatt av avdelingsstyret DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Reglementets virkeområde

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos.

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos. Gjeldende forskriftstekst Forslag til ny forskriftstekst Forslag / kommentar DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder graden doctor philosophiae (dr. philos.), og gir

Detaljer

Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) Anbefalt av Universitets- og høgskolerådets styre 29. april 2011. Oppdatert og endret 16.01.13 og 18.09.13. Ny endring 29.01.15. DEL I INNLEDENDE

Detaljer

STANDARDFORSKRIFT. for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av. Det norske universitetsråd

STANDARDFORSKRIFT. for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av. Det norske universitetsråd STANDARDFORSKRIFT for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av Det norske universitetsråd 09.12.96 1 Målsetting Graden doctor philosophiae (dr.philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Det kan stilles krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før opptak.

Det kan stilles krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før opptak. 22 STANDARDFORSKRIFT FOR DOKTORGRADER MED KRAV OM ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED NTNU DR.ART., DR.ING., DR.MED., DR.POLIT., DR.SCIENT. VEDTATT AV KOLLEGIET 24.4.1997, MED ENDRINGER VEDTATT 24.2.2000 1.

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Denne forskriften gjelder all utdanning som fører frem til graden philosophiae

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007. Godkjent med enkelte justeringer av Styret ved NTNU 13.06.2012. 1. Forskrift/reglement Arbeidet

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007 1. Forskrift/reglement og utfyllende bestemmelser Arbeidet med bedømmelse av vitenskapelig avhandlinger

Detaljer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik.

Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik. Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik. Fastsatt av styret for Høgskolen i Gjøvik 22. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-3

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet Hjemmel: LOV 2005-04-01-15- 3-3 og LOV 2005-04-01-15- 3-9 Vedtatt: DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

Bedømmelse av norske doktorgrader

Bedømmelse av norske doktorgrader Bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av doktorgrader ved Universitetet i Tromsø Anbefalt brukt av Universitets- og høgskolerådet 9.12.1996/22.3.2007 Godkjent av Universitetsstyret

Detaljer

Håndbok for ph.d.-kandidater tatt opp på et ph.d.-program ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Håndbok for ph.d.-kandidater tatt opp på et ph.d.-program ved Høgskolen i Oslo og Akershus Håndbok for ph.d.-kandidater tatt opp på et ph.d.-program ved Høgskolen i Oslo og Akershus revidert april 2013 Innhold 1. Forord... 4 2. Opptak... 5 Opptak... 5 Tid på ph.d.-programmet... 5 Behandling

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet Vedtatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 20.06.2013 med hjemmel

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Fastsatt av Høgskolestyret 3. mars 2009 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universiteter og høgskoler kapittel 3. Endret

Detaljer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer Vedtatt av styret for Høgskolen i Lillehammer 24.04.2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Nordland

Reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Nordland Reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Nordland DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Retningslinjenes virkeområde Dette reglementet gjelder all utdanning som fører frem til graden

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for PhD-program i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland.

Utfyllende retningslinjer for PhD-program i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland. Utfyllende retningslinjer for PhD-program i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland. Vedtatt av dekan 25. 02. 2013 (Saksnr 11/13) Universitet i Nordland (UiN) har et felles

Detaljer

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet Gitt med hjemmel i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo, av 22.

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM OG UTFYLLENDE BESTEMMELSER April 1999 (språklige justeringer januar 2006) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM

Detaljer

3 Ansvaret for doktorgradsutdanningen

3 Ansvaret for doktorgradsutdanningen Gjeldende forskriftstekst Forslag til ny forskriftstekst Forslag / kommentar DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder for doktorgradsutdanning som fører frem til graden

Detaljer

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo SØKNADS- OG AVTALESKJEMA FOR OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAMMET VED DET MEDISINSKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO Denne avtalen viser til Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

Ph.d.-håndbok for Nord universitet

Ph.d.-håndbok for Nord universitet Ph.d.-håndbok for Nord universitet 1 www.nord.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 4 2. OPPSTARTSFASEN 6 Finansiering 6 Søknad om opptak på ph.d.-program 6 Krav til prosjektbeskrivelse 7 Opptaksvedtak

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 BESKRIVELSE, (jf. 2 i forskriften) Ph.d.-programmet - er tverrfaglig innrettet, og kan ha tyngdepunkt

Detaljer

UTKAST Versjon

UTKAST Versjon UTKAST Versjon 020913 FORSKRIFT OM GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt av styret ved Høgskolen i Telemark 20.09.2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges veterinærhøgskole

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges veterinærhøgskole Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av Styret 06.05.2004, revidert 29.03.2007. Denne forskriften er gitt med hjemmel i Lov av 1. april 2005 om universiteter

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D. Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013.

HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D. Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013. HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013. DEL A: GENERELL DEL 1 FORMÅL Avtalen gjelder kandidater

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.)

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 5. mars 2009

Detaljer

Innlevering, bedømmelse og disputas

Innlevering, bedømmelse og disputas Innlevering, bedømmelse og disputas Denne orienteringen gir en oversikt over rutiner og prosedyrer fra innlevering av doktoravhandling og fram til kreering til doktor. Den er ment for doktorand, institutt,

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.)

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 5. mars 2009

Detaljer

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 For denne avtalen gjelder: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges veterinærhøgskole

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges veterinærhøgskole Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av Styret 15.12.2011. Denne forskriften er gitt med hjemmel i Lov av 1. april 2005 om universiteter og høyskoler,

Detaljer

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet MV oppgaven skal stimulere deg til å komme i gang med skrivingen så tidlig som mulig, og danner grunnlaget for evaluering av prosjektets utvikling. I oppgaven

Detaljer

Retningslinjer og utfyllende bestemmelser for ph.d.- utdanningene ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer og utfyllende bestemmelser for ph.d.- utdanningene ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer og utfyllende bestemmelser for ph.d.- utdanningene ved VID vitenskapelige høgskole DEL 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER Retningslinjene er utfyllende bestemmelser til forskrift 11. desember 2015

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND INNLEDNING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag Veiledende retningslinjer for graden philosopiae doctor (ph.d.) anbefalt av Universitets

Detaljer

MÅLSETTING OG ORGANISERING

MÅLSETTING OG ORGANISERING Retningslinjer for kandidater tatt opp til graden philosophiae doctor (PhD) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Vedtatt i fakultetsstyret 02.07.2003, endret 02.03.2005 og 08.03.2006 A. MÅLSETTING

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) - med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) - med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) - med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole Vedtatt av styret ved Norges idrettshøgskole desember, 2003 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Informasjon til koordinator

Informasjon til koordinator Informasjon til koordinator Denne informasjonen er ment som tillegg til, og presisering av de mer generelle beskrivelsene som ligger vedlagt og som fakultetet har utarbeidet. Det understrekes at dette

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det medisinsk-odontologiske fakultet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det medisinsk-odontologiske fakultet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det medisinsk-odontologiske fakultet Vedtatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 20.06.2013

Detaljer

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Innhold og formål 1. Formål 2. Etiske spørsmål Veiledning 3. Innhenting av veileder 4. Veileders kvalifikasjoner 5. Veiledningens

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING - HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING - HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING - HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Avtalen bygger på forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge ((FOR-2015-12-18-1893) ph.d.-forskriften)

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK Versjon februar 2014 INNLEDNING AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) anbefalt

Detaljer

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer 20.04.2015 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Avslutningsfasen i ph.d.-studiet Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Detaljer

Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS. Veileder for ph.d.-utdanningen ved UiS

Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS. Veileder for ph.d.-utdanningen ved UiS Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS Veileder for ph.d.-utdanningen ved UiS Forskerutdanning for fremtiden Ved Universitetet i Stavanger jobber vi målrettet for å tilby en relevant ph.d.- utdanning av høy kvalitet.

Detaljer

Del I. Innledende bestemmelser. Utfyllende retningslinjer for HHN. 1. Forskriftens virkeområde

Del I. Innledende bestemmelser. Utfyllende retningslinjer for HHN. 1. Forskriftens virkeområde Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet med utfyllende retningslinjer for ph.d. i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen (HHN) Hjemmel: Forskrift for graden philosophiae doctor

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet Fastsatt av Universitetsstyret 15.05.2014, med hjemmel i lov av 01.04.2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler

Detaljer

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Fastsatt i fakultetsstyremøte 12. februar 2008 med hjemmel

Detaljer

DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET GRADEN PHILOSOPHIA DOCTOR (PhD-GRADEN) VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 9. april 2008. Graden reguleres av Reglement for graden philosophiae

Detaljer

Veileder for doktorgradsstudiet ved UiS

Veileder for doktorgradsstudiet ved UiS Veileder for doktorgradsstudiet ved UiS April 2009 Veileder for doktorgradsstudiet ved UiS. Vedtatt av Det sentrale doktorgradsutvalget ved UiS den 10. februar 2009. FORORD 4 1 ORGANISERING AV DOKTORGRADSUTDANNINGEN

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Skraverte felt fylles ikke ut/fyll ikkje ut dei skraverte felta 1. Personalia Studentnr. Statsborgerskap Fødselsdato Dag Mnd År Personnr. Institutt SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Søknaden sendes til

Detaljer

Ph.d. utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning.

Ph.d. utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning. Forskrift for graden philosophiae docotr (ph.d.) med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole. Vedtatt av styret ved Norges idrettshøgskole 27. september 2012 med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

STUDIEPROGRAM. Ph.d.-programmet i naturforvaltning. PhD programme in Ecology and Natural Resource Management HOVEDMÅL

STUDIEPROGRAM. Ph.d.-programmet i naturforvaltning. PhD programme in Ecology and Natural Resource Management HOVEDMÅL NATURFORVALTNING For denne utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak, gjennomføring

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisknaturvitenskapelig

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisknaturvitenskapelig Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisknaturvitenskapelig universitet (NTNU) Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 23. januar 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK, STUDIEÅRET 2014/2015 BESKRIVELSE AV PROGRAMMET Ph.d.-programmet er normert til 180 studiepoeng (3 år). De fleste ph.d.-kandidater har i tillegg 25 prosent pliktarbeid (1

Detaljer

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08.

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08. PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08. Prosedyren vil bli lagt til grunn for fremgangsmåte for og sluttbedømmelse av kandidater i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING INNLEDNING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag Veiledende retningslinjer for graden philosopiae doctor (ph.d.) anbefalt av Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Detaljer

P R O T O K O L L. fra møte mandag 23. januar 2012, kl og 24. januar 2012, kl Møtested: Skifer Hotel, Oppdal.

P R O T O K O L L. fra møte mandag 23. januar 2012, kl og 24. januar 2012, kl Møtested: Skifer Hotel, Oppdal. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 24.01.2012 /BKR Vedtatt uendret av Styret 27.02. 2012. (Oppdatert Ph-D-forskrift er vedlagt S-sak 4/12) P R O T O K O L L fra møte mandag 23. januar

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for Ph.d. i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) vedtatt i dekanvedtak (sak 2016/01612).

Utfyllende retningslinjer for Ph.d. i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) vedtatt i dekanvedtak (sak 2016/01612). Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet, med utfyllende retningslinjer for Ph.d. i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) Utfyllende retningslinjer for Ph.d. i

Detaljer

Søknad om opptak til PhD-studium ved Universitetet i Nordland

Søknad om opptak til PhD-studium ved Universitetet i Nordland Bokmål Søknad om opptak til PhD-studium ved Universitetet i Nordland Gjelder for søknad om opptak til PhD-studium ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Nordland Send søknaden til: Universitetet

Detaljer

Søknad om opptak til ph.d.-studium ved Universitetet i Nordland

Søknad om opptak til ph.d.-studium ved Universitetet i Nordland Bokmål Søknad om opptak til ph.d.-studium ved Universitetet i Nordland Søknaden gjelder opptak til ph.d.-studium ved: (sett kryss) Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET (NTNU)

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET (NTNU) FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET (NTNU) Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 23. januar 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

Søknad om tildeling av FoU- tid for studieåret 2015-2016

Søknad om tildeling av FoU- tid for studieåret 2015-2016 Søknad om tildeling av FoU- tid for studieåret 2015-2016 Kriterier for tildeling av FoU- tid FoU- tiden skal resultere i tellende publikasjoner. (Med tellende publikasjon menes fagfellevurdert, vitenskapelige

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10.

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. 1 Målsetting for Stipendiatprogrammet Det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM Søknaden utarbeides i samarbeid med hovedveileder og sendes til fakultetet via det institutt søkeren ønsker tilhold ved. Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk

Detaljer

PH.D. STUDIET STUDIEHÅNDBOK. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

PH.D. STUDIET STUDIEHÅNDBOK. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PH.D. STUDIET STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 INNHOLD Ph.d-studiet... 2 Rådgivning for funksjonshemmede studenter... 3 Generelt om tabeller... 5 Lover og forskrifter

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Skraverte felt fylles ikke ut/fyll ikkje ut dei skraverte felta Søknaden sendes til fakultetet via det institutt søkeren ønsker tilhold ved og adresseres med 7491 TRONDHEIM

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FELLESMAL FOR MAT.NAT. INSTITUTTER RUTINER FOR OPPTAK, OPPFØLGING OG AVSLUTNING AV FORSKERUTDANNINGEN

FELLESMAL FOR MAT.NAT. INSTITUTTER RUTINER FOR OPPTAK, OPPFØLGING OG AVSLUTNING AV FORSKERUTDANNINGEN FELLESMAL FOR MAT.NAT. INSTITUTTER RUTINER FOR OPPTAK, OPPFØLGING OG AVSLUTNING AV FORSKERUTDANNINGEN ET LEDD I KVALITETSSIKRING AV PhD STUDIET Disse rutinene er i samsvar med reglementet for PhD-utdanningen

Detaljer

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av programstyret i møte den 11.09.06.

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av programstyret i møte den 11.09.06. PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av programstyret i møte den 11.09.06. Prosedyren vil bli lagt til grunn for fremgangsmåte for og sluttbedømmelse av kandidater i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Detaljer

Rutiner for inngåelse og vurdering av fellesgradssamarbeid på ph.d.-nivå

Rutiner for inngåelse og vurdering av fellesgradssamarbeid på ph.d.-nivå Rutiner for inngåelse og vurdering av fellesgradssamarbeid på ph.d.-nivå UNIVERSITETET I BERGEN Forskningsadministrativ avdeling August 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 4 «FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 36/16 Revisjon av Forskrift for graden philosopiae doctor (ph.d.) ved UiS Saksnr: 16/00747-7 Saksansvarlig: Troels G. Jacobsen, Forsknings-

Detaljer

Felles mastergrad i informatikk programutvikling

Felles mastergrad i informatikk programutvikling Avtale for toårig mastergradsstudium Felles mastergrad i informatikk programutvikling Et samarbeid mellom: Institutt for data- og realfag, Høgskolen i Bergen og Institutt for informatikk, det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL REGLEMENT FOR GRADEN DOKTOR INGENIØR

UTFYLLENDE REGLER TIL REGLEMENT FOR GRADEN DOKTOR INGENIØR 27 UTFYLLENDE REGLER TIL REGLEMENT FOR GRADEN DOKTOR INGENIØR Vedtatt av Høgskolestyret 13.5.1993 Godkjent av Kollegiet 9.6.1993 FORMÅL 1 Formålet med studiet er å gi - Allsidige kunnskaper i det valgte

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF)

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF) Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester () Dokumentnavn: Prosedyre for innlevering av avhandling og disputas på ph.d.- programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet Godkjent

Detaljer

Avtale for mastergradsstudium Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Avtale for mastergradsstudium Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Avtale for mastergradsstudium Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Studieprogram: Studentens navn: Studiestart: Del I: Generelle bestemmelser Underskrives av: student og leder av

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

AVTALE VE D OPPTA K TI L ORGANI SE RT PH. D.- U TDAN NI N G VE D VI D VI TE N SKAP E LI G E HØG SKOLE

AVTALE VE D OPPTA K TI L ORGANI SE RT PH. D.- U TDAN NI N G VE D VI D VI TE N SKAP E LI G E HØG SKOLE AVTALE VE D OPPTA K TI L ORGANI SE RT PH. D.- U TDAN NI N G VE D VI D VI TE N SKAP E LI G E HØG SKOLE Godkjent av rektor 20. september 2016. Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av 6 i f orskrift 11.

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004)

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Disse retningslinjer er i samsvar med Retningslinjer for tilsetting i stilling som

Detaljer

MØTEDOKUMENTER. Forskningsutvalget 2.02.2011 UNIVERSITETET I BERGEN

MØTEDOKUMENTER. Forskningsutvalget 2.02.2011 UNIVERSITETET I BERGEN MØTEDOKUMENTER Forskningsutvalget 2.02.2011 UNIVERSITETET I BERGEN Forskningsavdelingen 2011 Universitetets forskningsutvalg Onsdag 2. februar 2010 09.00 12.00 Møterommet Prof. Keysersgate 8 I. Godkjenning

Detaljer

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 7. desember 2015 Solveig Christensen

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 7. desember 2015 Solveig Christensen Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole Søkerseminar 7. desember 2015 Solveig Christensen Agenda for søkerseminaret (A) Solveig Christensen: Generelt om ph.d.-utdanningen og det å være stipendiat (B)

Detaljer