HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i reiselivs- og opplevelsesproduksjon. Bachelor in Tourism Experiences Production

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i reiselivs- og opplevelsesproduksjon. Bachelor in Tourism Experiences Production"

Transkript

1 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i reiselivs- og opplevelsesproduksjon Bachelor in Tourism Experiences Production 3-årig studium 1. studieår 180 studiepoeng Studieåret 2013/14 Institutt for økonomi og reiselivsfag Vedtatt av instituttleder Godkjent

2 Innledning Bachelorgrad i reiselivs- og opplevelsesproduksjon Studiet gir grunnleggende kunnskap i hvordan opplevelsesprodukt basert på arktisk natur og kultur produseres. Profilen på studiet avspeiler det karakteristiske ved arktisk reiseliv, der naturbaserte opplevelser utgjør et tyngdepunkt sammen med et mangfold av kulturbaserte produkt. Studiet gir kandidaten teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter til selv å drive en reiselivsbedrift eller arbeide i reiselivsbedrifter, kulturnæringsbedrifter eller offentlig forvaltning. Studiet legger til rette for individuell fordypning gjennom en bredde av valgemner. Studiet kvalifiserer for videre studier på mastergradsnivå. Opptakskrav Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Forventet læringsutbytte ved fullført studium Bachelorstudiet i reiselivs- og opplevelsesproduksjon har som mål at studentene ved fullført studium skal ha fått følgende læringsutbytte med hensyn til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap: Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområdet og relevante yrker. - ha bred kunnskap om reiselivets næringsmessige og samfunnsmessige betydning - ha bred kunnskap om det teoretiske grunnlaget innen reiselivsfagene og sentrale emner, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet - kjenne forsknings- og utviklingsarbeid innenfor reiselivsfeltet og ha kjennskap til fagmiljøets forsknings- og utviklingsarbeid - kjenne hovedtrekk i turismens historie, reiselivsfeltets to hovedretninger reiseliv som næring og som fenomen, dvs. dets plass og funksjon i samfunnet. Ferdigheter: Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer eller oppgaver. - kunne løse arbeidsoppgaver knyttet til produktutvikling, markedsføring og drift i reiselivsbedrifter - kunne analysere teoretisk fagstoff i forbindelse med skriftlige og muntlige oppgaver, samt evaluere praksiser i reiselivsnæringen - finne, vurdere og bruke relevant informasjon og fagstoff i analyser av problemstillinger og for å løse arbeidsoppgaver - kunne bruke arbeidsmåter og praksiser (f.eks. guiding) som er etablert innenfor fagområdets yrkesutøvelse.

3 Generell kompetanse: Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter selvstendig i ulike situasjoner. - forstå faglige, samfunnsmessige og yrkesetiske problemstillinger relevant for reiselivsnæringen - kunne løse utfordringer i team eller alene, drive nytenkning for å utvikle reiselivsnæringen og dets produkter - kunne presentere og formidle teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig både for næringsaktører og i akademisk sammenheng - kunne bidra i utviklingsprosesser i mindre reiselivsbedrifter Studiets samfunnsmessige relevans Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, og en av fem næringer regjeringen har utpekt som satsingsområder. Reiselivsnæringen har store utviklings- og vekstpotensialer, særlig innenfor området naturbasert turisme. Samtidig er det stort behov for å styrke kompetansen i næringen for å sikre en økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftig utvikling. Regjeringen har definert tre hovedmål for reiselivsnæringen i sin reiselivsstrategi «Destinasjon Norge». Disse er: Økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen Økt bærekraftig verdiskaping i reiselivet i distrikts-norge gjennom flere lønnsomme bedrifter og flere helårs arbeidsplasser Flere kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg betalingsvillige gjester Bachelorgraden i reiselivs- og opplevelsesproduksjon svarer på disse utfordringene. Utdanningen gir grunnleggende kunnskap og ferdigheter som gjør kandidaten kompetent til å bidra til utviklingen av reiselivsnæringene. Studiet har et spesielt fokus på turisme i arktisk natur- og kulturturisme og vil være spesielt egnet for kandidater med interesse for opplevelsesproduksjon i reiselivsnæringen i nord. Kandidaten kan ta valgemner ut i fra egeninteresse og behov for fordypning eller større breddekunnskap. Studiet kvalifiserer til opptak på mastergradsstudier. Yrkesmuligheter: Opplevelsesbedrifter/opplevelsesutvikler/guide Naturguide Turarrangør Landsdelsorganisasjoner slik som NordNorsk Reiseliv AS Destinasjonsselskaper (regionalt nivå) Arrangør tematiserte festivaler (f.eks.ekstremsportveko) Ledelse og utviklingsansvarlig Offentlig forvaltning reiselivskonsulent Reisebyrå/reisekonsulent Markedsføringskonsulent

4 Oppbygging, omfang og sammensetning, herunder obligatoriske kurs Studiet er bygget opp slik at kursene på hvert årstrinn bygger opp under og utfyller hverandre. Det er spesielt rettet mot opplevelser og aktiviteter i arktisk natur og kultur med teoretisk forankring i naturbasert turisme og adventure tourism. Videre vil studiet ha et fokus rettet mot aktiviteter og produkter som den lokale/regionale reiselivsnæringen leverer. Læringsarenaen er lokal, men kunnskapsproduksjonen er forankret i et nasjonalt og internasjonalt teori- og praksisfelt. Kandidaten må påregne en del utendørsaktiviteter og dermed forventes at egnet utstyr/klær skaffes. Bachelorgraden i reiselivs- og opplevelsesproduksjon forutsetter en kjerne på 90 studiepoeng reiselivs/opplevelsesfag. Modellen nedenfor er bygd opp med angitte kurs på i alt 160 studiepoeng. Det betyr at den er åpen for at studentene etter søknad kan skifte ut enkelte fag i samråd med instituttet. Arctic Nature Guide tilpasning til bachelorgraden (fordypning villmarksturisme) Kandidater som planlegger å gjennomføre eller har fullført og bestått den 1-årige utdanningen Arctic Nature Guide (ANG) kan erstatte semester 5 og 6 i studieplanen med ANG og få bachelorgrad i reiselivs- og opplevelsesproduksjon med fordypning i ANG. Vær oppmerksom på at ANG har spesielle opptakskrav. ANG gis av Institutt for idrett og realfag. Ved siden av å samarbeide med idrett/friluftsliv, inngår det i dette studiet også et utstrakt faglig samarbeide og samkjøring med studieløpene innenfor Bachelor i økonomi og administrasjonsfag, Bachelor i medieproduksjon, Bachelor i Rock n Roll Entrepreneurs og Bachelor of Northern Studies (BNS). Første studieår Høstsemester 1. studieår starter med et introduksjonsemne hvor reiseliv presenteres både som fenomen og som næring og hvor grunnleggende teoretiske og faglige perspektiv gjennomgås for å vise reiselivets samfunns- og næringsmessige betydning. Emnet i markedsføring bygger videre på kunnskapen om reiselivet og bruker dette som utgangspunkt for en innføring i markedsføringsfaget. I emnet Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomisk analyse gis kandidaten kunnskap og ferdigheter til å ha bedriftsøkonomisk og regnskapsmessig ansvar i reiselivsbedrifter. I vårsemesteret viderefører emnet Opplevelsesproduksjon reiselivsfaglige perspektiver sammen med opplevelsesøkonomiske og miljøpsykologiske perspektiver som gir kandidaten kunnskap og ferdigheter i å utvikle opplevelsesprodukter/produktutvikling. Emnet Markedsplanlegging og analyse videreutvikler markedsføringskompetansen og gir kunnskap og ferdigheter i strategisk markedsposisjonering. I emnet interkulturell

5 kommunikasjon gis kandidaten et grunnlag og perspektiv for å forstå grunnleggende utfordringer som denne næringen står overfor. 1. studieår Høst Introduksjon til reiseliv, 10 stp. Markedsføring, 10 stp. Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomisk analyse, 10 stp. Vår Opplevelsesproduksjon, 10 stp. Markedsplanlegging og analyse, 10 stp. Interkulturell kommunikasjon, 10 stp. Andre studieår Høstsemester 2. studieår gis emnet Naturbasert turisme der det fokuseres på grunnleggende reiselivsfaglige perspektiver og teorier med særlig vekt på kunnskap om grunnlaget for naturbasert turisme som fenomen og som produkter, og om utviklingsperspektiver for dette. I kurset Reiselivsutvikling gis kandidaten en oversikt over og forståelse av hvordan reiseliv som næringssektor er organisert i Norge. Videre analyseres samspillet mellom reiselivsaktører og -organisasjoner for å utvikle gode og markedstilpassede attraksjoner og produkter i en destinasjon. Emnet Serviceledelse og kommunikasjon er et ledelsesrettet emne med fokus på kvalitetsledelse og formidling innenfor servicenæringer, og bygger på de tidligere markedsføringsemnene. Vårsemester 2. studieår gis emnet Vert og gjest. Her er fokuset på å skape opplevelser med utgangspunkt i det gode vertskap. Emnet er viktig for forståelse av opplevelser og bygger på kunnskap fra opplevelsesproduksjon og de øvrige reiselivsemnene. I emnene Driftsregnskap og budsjettering og Prisstrategi gis kandidaten en videreføring av kunnskap i regnskap. Emnet Prisstrategi bygger opp under konkurransestrategi samtidig som det gir kunnskaper og ferdigheter i produktprising og inntektsstyring. I emnet Event Management gis en innføring i arrangementsledelse, planlegging, utvikling og gjennomføring av forskjellige eventer som festivaler, konferanser, banketter og idrettsarrangement. Studentene kan bygge på eventkurset med en valgfri GoLive -fordypning på 5 studiepoeng, hvor studentene jobber i reelle case innenfor kulturnæringsfeltet. 2. studieår Høst Naturbasert turisme, 10 stp. Reiselivsutvikling, 10 stp. Vår (anledning til studier i utlandet) Vert og gjest, 10 stp. Event Management, 10 stp.

6 Serviceledelse og kommunikasjon, 10 stp. Driftsregnskap og budsjettering, 5 stp Prisstrategi, 5 stp. Tredje studieår Høst 3. studieår gis emnet Villmarksturisme, som er bygd opp rundt tre hovedtema: Hva er adventure tourism? Hva innebærer denne formen for turisme mht. sikkerhet og risikohåndtering? Hvordan gjøres guiding og opplevelsesproduksjon i praksis i en slik setting? Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk er grunnlagsemne for gjennomføringen av bacheloroppgaven i vårsemesteret. I dette semestret velger kandidaten 10 studiepoeng valgemner fra studieporteføljen (studietilbudet) ved Høgskolen i Finnmark (HiF) / Universitetet i Tromsø (UiT). Vårsemester 3. studieår velger, i tillegg til obligatorisk bacheloroppgave, kandidaten 10 studiepoeng valgemner fra HiF/UiT sin studieportefølje. Det anbefales at kandidatene velger emner som bygger opp under fordypningsemnene eller som støtter opp under reiselivsfaglige, økonomiske eller markedsføringsemner de allerede har gjennomført. Emnet New Media er en introduksjon til grunnleggende kommunikasjonsteorier, media i Norge, strategisk kommunikasjon, journalistikk og sosiale media, og gir en fordypning i sammenheng med andre markeds- og kommunikasjonsfag i studiet. 3. studieår Merk: Arctic Nature Guide (ANG), 60 stp. kan erstatte 3. studieår. Her gjelder egne kvalifikasjonskrav for opptak. Høst Villmarksturisme, 10 stp. Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk, 10 stp. Valgemne, 10 stp. Vår Bacheloroppgave, 10 stp. New Media, 10 stp. Valgemne, 10 stp. Anbefalte valgemner: Høst: - Organisasjonsteori og -psykologi 10 stp. - Prosjektstyring 10 stp. - Project Management 10 stp. - PMI 10 stp. - Communication Skills 10 stp. - Creative Business 10 stp.

7 - Etablererkurs 5 stp. - Aktuelle emner fra fagområdet friluftsliv Vår: - Personalledelse og etikk 10 stp. - Event Management 10 stp. - Restaurantadministrasjon 10 stp. - Medier, kommunikasjon og brukere 10 stp. - Creativity 5 stp. - GoLive 5 stp. - Aktuelle emner fra fagområdet friluftsliv Læringsformer Undervisningen foregår primært som tradisjonell, lærerstyrt klasseromsundervisning, men flere emner har praktiske komponenter hvor studentene lærer gjennom ulike aktiviteter. Besøk/ekskursjoner til bedrifter/virksomheter og besøk fra bedrifter/virksomheter inngår i undervisningen. Det legges opp til både individuelle og gruppebaserte skriftlige og muntlige framlegg. Disse kan være knyttet til praksis eller bedriftsbesøk/ekskursjoner. Til disse og til formative arbeidskrav (se nedenfor) kan det være knyttet studentveiledning individuelt eller i grupper. Videre legges det opp til deltakelse i faglige seminar felles for alle reiselivsstudenter både på bachelor- og mastergradsnivå. Pensumlitteratur vil danne utgangspunktet for undervisningen og det forutsettes at studentene på egen hånd setter seg inn i litteraturen og møter forberedt til undervisningen. Pensum vil også brukes i forbindelse med arbeidsoppgaver hvor kandidaten forventes å legge fram sine synspunkt i plenum (for klassen). I forbindelse med praktiske oppgaver/aktiviteter vil kandidaten ha bruk for utstyr egnet for aktiviteten (f.eks turutstyr). Høgskolen/Universitetet bruker «Fronter» som kommunikasjonsplattform og dokumenter og informasjon vil bli lagt ut her. Kandidaten skal også levere inn skriftlige arbeider gjennom «Fronter» om annet ikke er avtalt. Formativ vurdering I en rekke emner skal kandidaten levere inn arbeidskrav til godkjenning før det gis adgang til å avlegge eksamen i emnet. Noen emner har obligatorisk oppmøte til undervisningen. Det framgår av emneplanene hvilke emner som har slik krav. Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Frister for innlevering av arbeidskrav er absolutt og avvikes kun ved sykemelding/dokumentasjon fra lege.

8

9 Summativ vurdering Summativ vurdering er vurderinger som kommer på karakterutskrift/vitnemål. Det benyttes følgende karakterskala: Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Praksis Praksis framgår av den enkelte emneplan. Skikkethet og autorisasjon Ikke relevant for dette studiet. Internasjonalisering Høgskolen/universitetet tilbyr kandidaten mulighet for studier i utlandet 4. semester. Høgskolen/universitetet samarbeider med en rekke institusjoner verden over. Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette fra internasjonalt kontor. Pensumlitteratur Framgår av den enkelte emneplan. Evaluering og akkreditering av studiet Studiet er evaluert og akkreditert i av Høgskolen i Finnmark i tråd med NOKUTs retningslinjer.

10 Introduksjon til Reiseliv Introduction to the Study of Tourism Studiepoeng: 10 Semester: Høst Undervisningsspråk: Norsk Emnebeskrivelse Emnet gir studentene en oversikt over reiselivet i bred forstand og de bransjene det omfatter, overnattings-, serverings- og opplevelsesbransjene. De gis en innføring i fenomenet turisme og hvordan dette forstås, kombinert med en forståelse av turismens tilbuds- og etterspørselsside gjennom møter med ulike faktiske reiselivsbedrifter og deres produkter. Studentene vil møte det vanligste begrepsapparatet og teoretiske tilnærmingsmåtene innen studier av turismen. Emnet vil danne et grunnlag for resten av bachelorstudiene i vertskap og i opplevelse. Læringsutbytte ved fullført emne Kunnskap Studentene skal etter fullført kurs ha kunnskap om - Sentrale faglige begreper i studiet av reiseliv og turisme - Sammenhengen mellom reiselivets ulike tilbud, den etterspørselen disse tilbudene ønsker å møte, og verdikjeden i reiselivet - Ulike typer bedrifter i reiselivet (opplevelses-, overnattings,- serverings,- transport- og formidlingsbedrifter) og arbeidet i disse - Reiselivsnæringene på nasjonalt, regionalt og lokalt plan - Forholdet mellom reiselivet og samfunnet ellers Ferdigheter Studentene skal etter endt undervisning ha ferdigheter i - Å tilegne seg fagstoff på norsk og engelsk og reprodusere dette - Å presentere fagstoff for andre skriftlig og muntlig - Å vurdere et reiselivsprodukt/en bedrift sin plass og rolle i reiselivsnæringen - Å se turisters atferd både i et fenomenperspektiv og som grunnlag for næringsvirksomhet Generell kompetanse Studentene skal ha utviklet sin studiekompetanse generelt. De skal være i stand til å ha utbytte av faglige presentasjoner også utenfor studiesammenheng. De skal ha grunnlag for å utvikle seg som studenter, som fagpersoner og som framtidige medarbeidere innenfor opplevelsesnæringene og i vertskapsfunksjoner.

11 Læringsformer og organisering av læring En studietur i begynnelsen av kurset vil legge et viktig grunnlag for det videre arbeidet i klasserom og ved lokale bedriftsbesøk/presentasjoner. Studentene skal arbeide i grupper og individuelt med læringsstoffet og oppgaver gjennom Egenstudie Forelesning i klasserom. Deltakelse i diskusjoner i klasse, grupper, kollokviearbeid, på nett. Bruk av bibliotek og internett Oppgaveskriving og vurdering av oppgaver Individuelt arbeidskrav. Presentasjon for klassen. Formativ vurdering (arbeidskrav, obl. undervisning, prosessuell læring) Følgende skriftlige arbeider skal godkjennes: Individuelt arbeidskrav Arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Det kreves 80% obligatorisk oppmøte for å kunne få gå opp til eksamen. Summativ vurdering Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Vurdering som skal på vitnemålet/karakterutskrift. Karakterbetegnelsen ved høgskolen er: Bestått/Ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterer Karakterbetegnelsen ved høgskolen er: Bestått/Ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Pensumlitteratur Kompendium vil være klart ved studiestart

12 Emneplan Markedsføring Emnenavn a) Navn på norsk og engelsk Markedsføring (Marketing) b) Når og hvor gis emnet? Høst, Alta c) Studiepoeng 10 d) Undervisningsspråk Norsk Innhold Introduksjon til markedsføring som fag Markedsplanlegging (bedriftens planhierarki). Kjøpsadferd på forbrukervaremarkedet. Markedssegmentering og målgruppeutvelgelse. Produkt Distribusjon Pris Markedskommunikasjon Forventet læringsutbytte ved fullført emne Kunnskaper Ferdigheter Generell kompetanse Ha kunnskap om markedsføring som fag Forstå markedsføringens viktigste funksjoner. Ha kunnskap om ulike faser i bedriftens markedsarbeid. Ha kunnskap om hvordan planlegge og gjennomføre sentrale markedsaktiviteter. Ha kunnskap om de viktigste gruppene av markedsføringsvirkemidlene. Kunne formidle en kritisk tilnærming til bedriftens virkemiddelbruk. Kunne være med å utvikle og gjennomføre aktiviteter som vil øke bedriften måloppnåelse. Kunne være med på å utvikle og gjennomføre bedriftens markedsplan. Kunne gjennomføre en analyse av de viktigste forholdene som påvirker bedriften lønnsomhet. Ha oversikt over noen sentrale kilder og oppslagsverk i faget. Kunne gjøre noen kritiske refleksjoner i forhold til markedsføringsfaget betydning både for bedriften, miljøet, forbrukeren og samfunnet. Kunne arbeide selvstendig med å utvikle markedsaktiviteter med utgangspunkt i de markedsmessige utfordringene bedriften står overfor. Kunne bidra til økt systematisk og tenkning omkring markedsføring i bedriften.

13 Læringsformer og organisering av læring Formativ vurdering (arbeidskrav, obligatorisk undervisning, prosessuell læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål / karakterutskrift) Karakter Praksis Ukentlig undervisning som vil bestå av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid. Tilbakemeldinger i tilknytning til diskusjoner og andre studentaktiviteter. Individuell 4-timers skoleeksamen (100%). A til E for bestått og F for ikke bestått. Nei Internasjonalisering /utvekslingsmuligheter Pensumlitteratur Pensum (for studenter som studerer reiseliv/hotell.) Ellingsen, Kristen Albert (2013): «Møte med markedet verdiskapning og markedsføring i reiselivet», Fagbokforlaget. For studenter på Øk/adm (alt. til Ellingsen 2013): Framnes, Runar, Arve Pettersen og Hans Mathias Thjøme: «Markedsføringsledelse», Universitetsforlaget. Det kan også bli satt opp noen artikler som vil inngå som en del av pensum.

14 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomisk analyse (Introduction to accounting and business economics) Ansvarlig institutt: Økonomi og reiselivsfag Størrelse: 10 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Semester: Høst Anbefalte forkunnskaper: Ingen Kode: Ø120 Fagansvarlig: Innhold i kurset: Emnet er inndelt i to deler, grunnleggende regnskap og grunnleggende bedriftsøkonomi. Første del innholder: Regnskapets oppbygging Registrering av forretningstransaksjoner MVA, arbeidsgiveravgift, skattetrekk og skattebetaling Transaksjonsprinsippet, sammenstillingsprinsippet og andre grunnleggende regnskapsprinsipper Avskrivninger Øvrige periodiseringer og avsetninger Generelle verdivurderingsregler for omløpsmidler og anleggsmidler Presentasjon av resultat og balansen etter regnskapsloven Andre del inneholder: Bedriften og dens plass i det økonomiske system Økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften Enkle investeringskalkyler Kostnads- og inntektsteori Tilpasninger under ulike markedsformer Kalkulasjon og driftsregnskap Innføring i budsjettering Kostnads-, resultat- og volumanalyse Optimalisering under restriksjoner

15 Læringsutbytte: Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: Kunnskaper og forståelse: Grunnleggende regnskapsforståelse Kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyse av bedriftsøkonomiske problemer Eksempler på begreper som skal kunne forklares: inntekter, utgifter, faste kostnader, variable kostnader, dekningsbidrag, selvkost Eksempler fra verktøyklassa: dekningsbidragskalkyler, selvkostkalkyler, nullpunktsomsetning, driftsregnskap, produktkalkulasjon og produktvalgsanalyse Ferdigheter: Grunnleggende ferdighet i føring av de vanligste forretningstransaksjonene og avslutning av enkelt finansregnskap. Kunne anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger Kompetanse: Redegjøre for bedriftens evne til verdiskaping og lønnsomhet. Gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leseren forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende verktøyet på en korrekt måte. Ut fra enkle situasjonsbeskrivelser, velge riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt Arbeidsformer: Forelesning og organisert i gruppearbeid. Samlingsbasert med samlinger som går over tre dager hvor den første og tredje dagen er forelesninger, mens det den andre dagen er gruppearbeid. Det vil være en nødvendighet at studentene jobber med oppgaveløsning mellom samlingene. Formativ vurdering: En obligatorisk oppgave må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Den kan gjøres individuelt, eller i grupper med inntil fire deltakere. Summativ vurdering: Emnet avsluttes med en 6 timers eksamen med bokstavkarakter A-F, hvor F er ikke bestått. Pensum Gyldendal akademiske: Grunnleggende regnskap, Hansen og Baksaas Grunnleggende bedriftsøkonomi, Winther, Hæhre; Ottesen, Øyen

16 Emneplan Markedsplanlegging og analyse Emnenavn a) Navn på norsk og engelsk Markedsplanlegging og analyse / Market planning and Research b) Når og hvor gis emnet? Våren, Alta c) Studiepoeng 10 d) Undervisningsspråk Norsk Innhold Forventet læringsutbytte ved fullført emne Kunnskaper Markedsorientert ledelse Strategisk planlegging Forhold som påvirker bedriftens lønnsomhet Konkurransestrategier Markedssignaler Konkurrentanalyse Leverandør- og kundeutvelgelse Forskningsprosessen de ulike fasene Utvalgsmetoder og utvalgsplan Kvantitative og kvalitative metoder Ulike metoder for innhenting av data Anbefalinger og bruk av innhentede data Ha kunnskap om nødvendigheten av å være markedsorientert Forstå hvilke forhold som påvirker bedriftens grad av markedsorientering Forstå hvilke forhold som påvirker bedriftens lønnsomhet. Ha kunnskap om ulike konkurransestrategier (ulike måter bedriften kan konkurrere på). Forstå hvorfor og hvordan bedriften kan gjennomføre en konkurrentanalyse. Ha kunnskap om hvordan bedriften kan tiltrekkeseg, eller velge ut, de kundene og leverandørene de er best tjente med Ferdigheter Ha kunnskap om de ulike fasene som inngår i et markedsanalyseprosjekt. Ha kunnskap om ulike metoder for å hente inn markedsinformasjon. Ha kunnskap om ulike utvalgsmetoder (utvalgsplan). Kunne formidle en kritisk tilnærming til bedriftens planlegging. Kunne være med på å diskutere og vurdere ulike

17 strategiske problemstillinger, samt hvilke konsekvenser de vi ha for bedriften. Kunne være med å utvikle og gjennomføre aktiviteter som vil øke bedriften lønnsomhet. Kunne gjennomføre en analyse av de viktigste forholdene som påvirker bedriften lønnsomhet. Kunne være med på å gjennomføre en konkurrentanalyse. Kunne gjennomføre en markedsanalyse. Kunne være med på å definere en problemstilling med utgangspunkt i ledelsens og de ansattes informasjonsbehov. Kunne formidle en kritisk tilnærming til empiriske data, samt de metodene som er benyttet Kunne gjøre rede for potensielle svakheter og styrker tilknyttet de ulike valgene som er gjort i et analyseprosjekt. Generell kompetanse Ha oversikt over noen sentrale kilder og oppslagsverk innen planlegging, strategi og markedsanalyse. Kunne gjøre noen kritiske refleksjoner i forhold til bedriftens overordnede planer (strategi) og ulike former (metoder) for innhenting av markedsinformasjon Kunne arbeide selvstendig med ulike planleggings- og analyseoppgaver med utgangspunkt i de markedsmessige utfordringene bedriften står overfor. Kunne bidra til økt systematisk og tenkning omkring bedriftens planleggings- og analysearbeid. Læringsformer og organisering av læring Undervisningen som vil bestå av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid. Formativ vurdering (arbeidskrav, obligatorisk undervisning, prosessuell læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål / karakterutskrift) Karakter Praksis Tilbakemeldinger i tilknytning til diskusjoner og andre studentaktiviteter. Individuell 6-timers skoleeksamen (100%). A til E for bestått og F for ikke bestått. Nei Internasjonalisering /utvekslingsmuligheter Pensumlitteratur Pensum (for studenter som studerer reiseliv/hotell.) Porter, M. (1994): Konkurransestrategier,

18 TANO, Oslo Gripsrud, Geir og Ulf Henning Olsen (siste utgave): Markedsanalyse, Høgskoleforlaget, Kristiansand. Kohli, Ajay. K. and Bernard J. Jaworski (1990): Market Orientation: The Constuct, Research Propositions, and Managerial Implications, Journal of Marketing, Vol. 54, pp Da vi ønsker så aktuell og oppdatert litteratur som mulig vil det kunne komme noen få artikler i tillegg.

19 Opplevelsesproduksjon Experience production Semester: Vår Studiepoeng: 10 Undervisningsspråk: Norsk Emnebeskrivelse Kurset bygger på basiskunnskap fra studiets første semester og skal legge et videre grunnlag for fordypninger i vertskapsledelse, event-turisme og villmarksturisme. Denne innføringen i temaet opplevelsesproduksjon kombinerer opplevelsesøkonomiske og miljøpsykologiske perspektiver og er rettet mot hvordan omgivelsene våre virker på oss og hvordan de kan brukes i opplevelsesdesign og -produksjon. Læringsutbytte ved fullført emne Kunnskap Ved fullført emne skal studenten ha - kunnskap om begreper som er sentrale for opplevelsesproduksjon - kunnskap om grunntrekkene i opplevelsesøkonomien - kunnskap om opplevelsens psykologi - kunnskap om omgivelsenes betydning for en opplevelse Ferdigheter Ved fullført emne skal studenten ha ferdigheter i - å analysere en opplevelse /et opplevelsesprodukt - å se hvordan ulike omgivelsesfaktorer virker på opplevelsen - å vurdere hvorvidt, hvorfor og hvordan ulike opplevelseselementer kan kontrolleres og designes - å trekke inn perspektiver fra kurset i presentasjoner eller diskusjoner Generell kompetanse Ved fullført emne skal studentens kompetanse omfatte - en bred forståelse av opplevelsenes betydning i reiselivet - grunnlag for å analysere komponentene i en opplevelse - grunnlag for å vurdere designet i en produsert opplevelse - evne å bidra i tilretteleggings-/planleggings-/utviklingsprosessen for en produsert opplevelse Læringsformer og organisering av læring Undervisningsformer som kan bli brukt: - Forelesninger, seminarer, - gruppearbeid, framlegg/presentasjoner, individuelle oppgaver - bedriftsbesøk/feltarbeid Undervisningen vil følge en detaljert undervisningsplan. Bedriftsbesøk/feltarbeid vil normalt ikke omfatte overnatting, men egenandel vil kunne forekomme. Formativ vurdering (arbeidskrav, obl. undervisning, prosessuell læring) Obligatorisk deltakelse, minst 70 % av undervisningen. Manglende oppmøte vil i tillegg til hjemmeeksamen også medføre en 4 timers skoleeksamen i pensum.

20 Summativ vurdering (vurdering som skal på vitnemålet/karakterutskrift) Hjemmeeksamen: Skriftlig arbeid med fokus på analyse av et case. Karakterbetegnelsen ved høgskolen er: Skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Praksis Ikke relevant Internasjonalisering Ikke relevant Pensum Endelig pensum vil være klart til kursstart og vil omfatte bl a: Pedersen, Ann-Jorid (2012). Opplevelsesøkonomi. Kunsten å designe opplevelser. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Bell, P. A., Greene, T. C., Fisher, J. D. Baum, A. (2001 eller siste utgave) Environmental Psychology. Harcourt College Publishers. USA. Utvalgte sider: kap. 5, 6 og 9 ( ). Chhetri, P. et al. (2004). Determining hiking experiences in nature-based tourist destinations. Tourism Management, 25: Bærenholdt, J. O. og Sundbo, J. (2007). Oplevelsesøkonomi. Forlaget Samfundslitteratur, Fredriksberg. Kapitlene 2, 12: Jantzen, C. og M. Vetner Oplevelsens psykologiske struktur. Mykletun, R. og S. Gyimothy Adventure tourism. Hird, John og Kvistgaard, Peter (2010). Oplevelsesrum. Turisme, kulturarv og oplevelser et krydsfelt. Århus: Academica. Utvalgte sider: kap.2 (s , evt. -62), kap.3 (s ). Mossberg, Lena (2007). Å skape opplevelser. Fra OK til WOW! Bergen: Fagbokforlaget. Utvalgte sider: Kap. 6 (s ). Pine, B. Joseph and Gilmore, James H. (1999). The Experience Economy. Boston: Harvard Business School Press. Utvalgte sider: 29-43, Skjæveland, Oddvar (2007). Arkitekturpsykologi: Et nytt arbeidsfelt for arkitekter. Tidsskrift for Norsk Psykologiforening, 44, Slåtten, Terje (2009). Reiselivsopplevelser og kundenes emosjoner. I: Teigen, Håvard et al. (2009). Innovasjoner, opplevelser og reiseliv. Bergen: Fagbokforlaget. Strumse, Einar (2007): Psykologiske perspektiver på forholdet mellom menneske og natur. I tidsskrift for Norsk Psykologforening, vol.44, nr.8, s Temanummer: Miljøpsykologi. Nettutgave 6 s.

21 Tarssanen, Sanna og Mika Kylänen (2006). A theoretical model for producing experiences a touristic perspective. Rovaniemi: Lapland Centre of the Expertise for the Experience Industry. Vittersøe, J. et al (2000). Tourist experiences and attractions. Annals of Tourism Research, 27(2):

22 Emnenavn INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON Intercultural communication Kode Semester Vår Studiepoeng 10 Undervisningsspråk Innhold Læringsutbytte Norsk Teorier og begreper for å kunne analysere interkulturelle ansikttil-ansikt kommunikasjonssituasjoner og visuelle- og tekstlige uttrykk. KUNNSKAP studenten skal få grunnleggende teoretisk innsikt i analyse av interkulturelle kommunikasjonssituasjoner og mediers funksjon i en interkulturell kontekst. FERDIGHETER etter kurset forventes det at studentene skal ha opparbeidet seg teoretiske og praktiske ferdigheter for å selv kunne analysere interkulturelle kommunikasjonssituasjoner og reflektere over egen praksis i kulturell kommunikasjon. GENERELL KOMPETANSE kurset skal gi studentene grunnleggende kunnskap som gjør studenten i stand til å arbeide i interkulturelle sammenhenger og forstå de utfordringer som dette skaper. Læringsformer og organisering av læring Formativ vurdering (arbeidskrav, obligatorisk undervisning, prosessuell læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/karakterutskrift) Studiet vil ha tradisjonelle forelesninger og studentstyrte seminarer. Deltakerne må delta på 70 % av undervisningen Skriftlig skoleeksamen på seks timer

23 Karakter Praksis Internasjonalisering/utveks ling Pensum Bokstavkarakterer. Ingen Ingen Dahl, Øyvind Møter mellom mennesker. Oslo: Gyldendal. Eide, Elisabeth & Simonsen, Anne H. (red.) Å se verden fra et annet sted. Medier, norskhet og fremmedhet. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kompendium NB! Endelig pensumliste fastsettes 1. november Emneansvarlig Kjell Olsen

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Reiselivs- og opplevelsesproduksjon. Year program in tourism Experiences Production.

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Reiselivs- og opplevelsesproduksjon. Year program in tourism Experiences Production. HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Reiselivs- og opplevelsesproduksjon Year program in tourism Experiences Production 1-årig studium 60 studiepoeng Studieåret 2013/14 Heltid, Alta Institutt for økonomi og

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Bachelor i arktisk friluftsliv 180 studiepoeng, heltid Alta og Svalbard Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Studiets norske navn er Bachelor i arktisk friluftsliv,

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i naturguiding

STUDIEPLAN. Årsstudium i naturguiding STUDIEPLAN Årsstudium i naturguiding 2017-2018 60 studiepoeng, heltid Samlingsbasert Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 19.12.2016 Navn på studieprogram Målgruppe Årsstudium i Naturguiding. Engelsk:

Detaljer

Studieplan for bachelor i arktisk friluftsliv Campus Alta og Svalbard

Studieplan for bachelor i arktisk friluftsliv Campus Alta og Svalbard Studieplan for bachelor i arktisk friluftsliv Campus Alta og Svalbard 2016-2019 Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan for bachelor i arktisk

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Studieplanfor bachelor i journalistikk

Studieplanfor bachelor i journalistikk Studieplanfor bachelor i journalistikk Navn: Journalistikk / Journalism Oppnådd grad / type studium: Bachelorgrad Omfang: 180 studiepoeng Opptakskrav For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Studieprogram B-REILED, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Årsstudium i arktisk friluftsliv 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 19.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium arktisk friluftsliv. Det engelske navnet på studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Emnegrupper i økonomiske fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng som går på deltid over et år. Innledning I næringslivet

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Dugnad og arrangementsledelse Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 4 måneder og har et omfang på 5 studiepoeng på grunnleggende nivå. Bakgrunn for

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i hotell- og vertskapsledelse. Bachelor in Hotel and Hosting Management. 3-årig studium.

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i hotell- og vertskapsledelse. Bachelor in Hotel and Hosting Management. 3-årig studium. HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i hotell- og vertskapsledelse Bachelor in Hotel and Hosting Management 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2012/13 Godkjent av dekan for NSF 21.12.2011 1.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer