STUDENTEVALUERING AV UTVEKSLINGSOPPHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDENTEVALUERING AV UTVEKSLINGSOPPHOLD"

Transkript

1 STUDENTEVALUERING AV UTVEKSLINGSOPPHOLD

2 2

3 Innhold Studentevaluering av utvekslingsopphold Innledning Om utvekslingsvirksomheten... 4 Generell beskrivelse... 4 Utvekslingsvirksomheten Om evalueringen... 5 Generell beskrivelse... 5 Svarprosent... 5 Spørreskjemaet... 6 Resultatfremstillingen Evaluering fra utreisende studenter... 6 Motivasjon og forberedelse... 7 Innkvartering, service og kostnader... 9 Vurdering av det akademiske Evaluering fra innreisende utvekslingsstudenter Motivasjon og forberedelse Innkvartering, service og kostnader Vurdering av det akademiske Oppsummering og konklusjon Studenter som utveksler fra NMH Studenter som utveksler til NMH

4 1. Innledning Studentevaluering av utvekslingsopphold 2014 Studentevaluering av utvekslingsopphold inngår som en del av Musikkhøgskolens kvalitetssikringssystem pkt. 3.2: Alle utvekslings- og innvekslingsstudenter skal få anledning til å evaluere sine utvekslingsopphold med fokus på motivasjon, mottak, integrering, faglig tilrettelegging og praktiske forhold. Denne rapporten er en sammenfatning av evalueringene som ble gjennomført studieåret , samt nøkkeltall for utvekslingsvirksomheten. 2. Om utvekslingsvirksomheten Generell beskrivelse EU-kommisjonen har et uttalt mål om at 20 % av alle studenter i 2020 skal gjennomføre utvekslingsopphold i løpet av graden. Dette stiller nye og høye krav til institusjonene om å organisere studiene slik at utveksling ikke er et hinder for en normal studieprogresjon. Norges musikkhøgskole er pålagt å legge til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ta deler av utdanningen ved en institusjon i utlandet som NMH har inngått avtale med. For studenter ved NMH er det mest vanlig å utveksle til land innen EU og Norden. Høgskolen har ca 80 bilaterale avtaler som omfatter studentmobilitet (dette inkluderer alle de nordiske utdanningsinstitusjonene gjennom NORDPLUS-nettverkene). Utvekslingsvirksomheten Musikkhøgskolen mottok i studieåret søknader om innveksling. Dette er 6 flere enn i I innførte man et online søknadsskjema, NOAS. Dette innebar at man ikke mottok papirsøknader fra søkere innenfor NORDPLUS programmet. Systemet, finansiert av ANMA 1, ble benyttet for andre gang våren av søkerne ble tilbudt innvekslingsplass, hvorav 22 tok imot tilbudet. NMH har som målsetting at 40 studenter reiser til eller fra NMH på ut-/innveksling 2. Fra NMH var det 29 studenter som søkte utveksling , det samme som året før. Måltallet fra årsplan og budsjett 2013 er 40 søkere til utveksling fra NMH, og vi ligger en del under dette. Mange av studiene ved NMH (bl.a. videreutdanningsstudiene og andre 1-årige studier) er ikke egnet for utveksling og det er derfor naturlig at NMH har et noe lavere måltall enn EUs mål for 2020 på 20 %. 18 av 29 søkere ble tilbudt utvekslingsplass og 17 tok imot tilbudet. 22 innreisende studenter kom gjennom NORDPLUS- og ERASMUS-programmene. En student som kom fra konservatoriet i Tbilisi gjennom Eurasiaprogrammet, avsluttet sin masterutdanning ved NMH våren 2014, og er derfor ikke tatt med i oversikten Utreisende Innreisende Totalt Tabell 2.1. Antall utreisende og innreisende studenter 1 Association of Nordic/Baltic Academies of Music 2 Årsplan og budsjett 2013, s 8. 4

5 3. Om evalueringen Generell beskrivelse Utreisende studenter Studentevaluering av utvekslingsopphold 2014 Evalueringsskjemaet som benyttes for utreisende studenter innenfor ERASMUS-programmet er utviklet av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) på oppdrag fra kommisjonen i Brüssel. Målet er at den internasjonale studentrapporteringsdatabasen skal kunne brukes som informasjonskilde for studenter som ønsker å ta utveksling. Evalueringsskjemaet som benyttes for utreisende studenter innenfor NORDPLUS-programmet er utviklet på bakgrunn av ERASMUS evalueringsskjemaet. Utvekslingsstudenter som reiser innenfor ERASMUS-programmet mottar et ERASMUS-stipend i tillegg til stipend fra Lånekassen. For disse studentene blir en liten del av beløpet holdt tilbake og først utbetalt når de har rapportert til den offisielle databasen og levert dokumentasjon på gjennomført utvekslingsstudium. Utvekslingsstudenter som reiser innenfor NORDPLUSprogrammet mottar et NORDPLUS-stipend i tillegg til stipend fra Lånekassen. Dette er mindre enn ERASMUS stipendet og utbetales derfor i sin helhet ved utreise. Innreisende studenter De innreisende studentene fikk mot slutten av sitt studieopphold ved NMH tilsendt invitasjon på e-post om å delta i undersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er å finne ut mer om hvordan de innreisende studentene opplever utvekslingsperioden og få kunnskap om hva NMH kan gjøre for å bedre de innreisende utvekslingsstudentenes utvekslingsperiode. Svarprosent Alle de 17 utreisende studenter ble invitert til å evaluere utvekslingsoppholdet for De utreisende studentene får utbetalt siste del av ERASMUS-stipendet sitt først etter at evalueringen er gjennomført. Svarprosenten blant denne gruppen er for på 88 %. En teknisk feil med den eksterne SIU databasen IRIS har resultert i at 2 av evalueringene er slettet. For de innreisende studentene er deltagelse i evalueringen frivillig, og svarprosenten er her på 52 %. Dette er en nedgang fra for innreisende studenter, men allikevel på nivå med tidligere år der svarprosenten har ligget litt i overkant av 50 %. Det er ønskelig med en høyere svarprosent, men materialet gir oss allikevel godt grunnlag for å si noe generelt om studentenes opplevelse av oppholdet sitt ved Musikkhøgskolen. Antall Respondenter Svarprosent Utreisende % Innreisende % 3 Tabell 3.1. Antall utvekslingsstudenter og innkomne svar 3 En student har svart på skjemaet to ganger pga forlenget opphold. Studenten telles derfor kun en gang i studenttallet, men to ganger som respondent. 5

6 Spørreskjemaet De innreisende og de utreisende studentene får i spørreskjemaet spørsmål om følgende tema: Basisinformasjon (navn, fødselsnummer, hjemmeinstitusjon, vertsinstitusjon, etc) Motivasjon og forberedelse Mottak, støtte og integrering Innkvartering, hjelp til innkvartering og bokostnader Faglig tilrettelegging Generelle erfaringer De innreisende studentene blir i tillegg spurt om de har tatt norskkurs, og hvordan deres språkferdigheter har påvirket utvekslingsoppholdet. Resultatfremstillingen I rapporten presenteres resultatene fra studentevalueringene. Spørsmålene fra undersøkelsen er gjengitt i fet skrift. Det er gjort både frekvensrapporter og gjennomsnittsrapporter av resultatene i undersøkelsen til innreisende studenter. Frekvensrapportene måles i % mens gjennomsnittsrapportene gir et tall på en skala fra 1-5, der 1 er dårligst og 5 er best. Gjennomsnittsrapportene er laget ved spørsmål der informantene skal krysse av på en 5-punktsskala. Ved Musikkhøgskolen har man for emneevalueringer satt som mål at hovedemnene bør få en gjennomsnitt på minst 4 og støtteemner minst 3,5. I en skala fra 1 til 5 vil 3 indikere verken eller. Det er m.a.o. først vurderinger over 3 som indikerer tilfredshet. I de tilfeller hvor vurderingen er lavere enn disse skårene bør det sees nærmere på hvilke faktorer som kan være årsak og hva som kan gjøres for å forbedre emnet. Flere steder i evalueringsskjemaet var det åpent for å skrive utdypende fritekstkommentarer. Noen steder er fritekstkommentarene gjengitt som sitater, mens det enkelte steder kun er gitt en oppsummering av kommentarene. Der flere respondenter gir uttrykk for det samme er det satt x og et tall etter kommentaren som angir hvor mange ganger kommentaren forekommer. Fritekstkommentarene er satt inn i den sammenhengen hvor de ble skrevet inn i. Der hvor personene skriver på en annen målform/ språk enn bokmål eller engelsk er fritekstkommentarene skrevet om til bokmål. Alle uredigerte fritekstkommentarer står i kursiv. 4. Evaluering fra utreisende studenter I denne delen presenteres evalueringen til studentene som utvekslet fra NMH i studieåret I tabellen som følger vises en oversikt over hvilke institusjoner respondentene reiste til. Institusjon Antall studenter HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST, STUTTGART 2 CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEURE MUSIQUE ET DE DANS DE PARIS 1 ROBERT SCHUMANN HOCHSHCULE DÜSSELDORF 1 ROYAL COLLEGE OF MUSIC, LONDON 1 HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND THEATER MÜNCHEN 3 UIVERSITÄT FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST GRAZ 3 KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 1 6

7 HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND THEATER DRESDEN 1 ROYAL NOTHERN COLLEGE OF MUSIC MANCHESTER 1 HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND TANZ KÖLN 1 CONSERVATORIO SANTA CECILIA ROMA 1 KAROL LIPINSKI ACADEMY OF MUSIC WROCLAW POLEN 1 Tabell 4.1. Utreisende studenter fordelt på institusjoner. Motivasjon og forberedelse Hva var viktig da du bestemte deg for å studere i utlandet? Svarene er angitt på en skala fra 1 (uviktig) til 5 (meget viktig) N Den akademiske kvaliteten 0 % 0 % 7 % 27 % 67 % 15 Fag ikke tilgjengelig på hjemmeinstitusjonen 53 % 26 % 13 % 0 % 7 % 15 Karriereplaner 7 % 0 % 13 % 33 % 47 % 15 Tidligere kjennskap til språket 47 % 20 % 13 % 0 % 20 % 15 Forbedring av språkferdighetene 20 % 7 % 7 % 27 % 40 % 15 Kulturelle opplevelser 0 % 7 % 0 % 53 % 40 % 15 Venner/partner som bor i utlandet 87 % 0 % 0 % 7 % 7 % 15 Bytte av miljø 0 % 7 % 7 % 40 % 47 % 15 Kontakter gjennom internett 80 % 7 % 13 % 0 % 0 % 15 Tabell 4.2. Frekvens I spørreskjemaet var det mulig å krysse av for andre grunner. Her opplyser studentene hovedinstrument/hovedlærer ved vertsinstitusjonen. Den akademisk/kunstnerisk kvaliteten er den klart viktigste grunnen for studentene som bestemte seg for å søke utveksling. Skifte av studiemiljø og kulturelle erfaringer er også viktige som motivasjonsfaktor. Venner i utlandet eller kontakter gjennom internett oppgis å ha minst betydning for valget om å studere i utlandet. Hvordan vil du karakterisere den støtten du fikk fra følgende (før og/eller i løpet av ditt opphold)? Svarene er angitt på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (storartet). Ikke benyttet N Internasjonalt kontor, hjemmeinstitusjonen 0% 7% 7% 20% 40% 27% 15 Lærer ved hjemmeinstitusjonen 13% 7% 20% 13% 33% 13% 15 Lærer ved vertsinstitusjonen 27% 7% 13% 13% 7% 33% 15 Studiebrosjyrer/ Prospectus 53% 20% 7% 7% 13% 0% 15 Venner/medstudenter 13% 0% 20% 33% 20% 13% 15 7

8 Internasjonalt kontor, vertsinstitusjonen 27% 0% 27% 27% 0% 33% 15 Studentorganisasjon 60% 33% 0% 7% 0% 0% 15 Webside ved vertsinstitusjonen 7% 27% 33% 7% 13% 13% 15 Tabell 4.3. Frekvens Flertallet av studentene opplever å få god hjelp og støtte fra internasjonalt kontor ved NMH. I lå 89% av svarene mellom 3-5, I ligger 87 % mellom 3-5. Ut fra tallene i tabellen kan kanskje lærere ved NMH i større grad motivere og inspirere studentene til å ta et utenlandsopphold. 4 av 15 studenter opplyser at de ikke har benyttet internasjonalt kontor ved vertsinstitusjonene. Dette tyder på at de ikke svarer korrekt. Alle utvekslingsstudenter må ha kontakt med internasjonalt kontor for å organisere sin studiehverdag, ordne formaliteter, betale semesteravgift, osv. Blant de som opplyser at de har benyttet internasjonalt kontor ved vertsinstitusjonen vurderes støtten som mindre enn for internasjonalt kontor ved NMH. Dette kan ha noe med at hovedplanleggingen av studieforløpet gjøres i forbindelse med søknadsskriving og hvis det oppstår problemer i forbindelse med studiestart er NMH tilgjengelig for hjelp. Dette har også noe med at de formelle sider ved en utveksling må være på plass ifølge mobilitets-programmenes regler. Internasjonalt kontor ved vertsinstitusjonene er viktige i forbindelse med godkjenning av Learning Agreement (studieplan for utvekslingen) og Transcript of Records (dokumentasjon om gjennomført utveksling). Noen studenter opplever at de ikke har fått den forventede hjelp til praktisk tilrettelegging av studiehverdagen, hjelp til bolig og hjelp til å løse problemer/utfordringer de har opplevd i løpet av utvekslingsperioden. Servicenivået ved institusjonene varierer avhengig av de menneskelige ressursene institusjonene disponerer til internasjonalt arbeid. Søknadene fra utreisende studenter sendes gjennom internasjonalt kontor og blir kvalitetssikret før sending, noe som innebærer at samtlige studenter har benyttet seg av internasjonalt kontor. Det arrangeres også hvert år informasjonsmøter og et skrivekurs for studenter som planlegger utveksling. Her går man gjennom søknadsskjemaene, hva som trengs av vedlegg, etc. Dette resulterer i at færre studenter trenger individuell veiledning i forbindelse med utfylling av søknadsskjemaene. Personlig veiledning er fortsatt viktig for mange av studentene. Studiebrosjyrer benyttes noe fortsatt, men er mindre viktig som informasjonskilde. Venner og medstudenter er viktige informanter for potensielle utvekslingsstudenter. NMH bør fortsette å legge til rette for at gode erfaringer gjort av tidligere utvekslingsstudenter blir formidlet videre til potensielle utvekslingsstudenter. Av evalueringen går det frem at studentorganisasjonene ved vertsinstitusjonene ikke blir benyttet, heller ikke under utvekslingen. Dette er en generell utfordring for alle institusjoner. Ved NMH er dette tatt opp med Studentutvalget og forbedringer gjennomføres, avhengig av SUT. Hvordan tar vi vare på, hvordan integrerer vi, hvordan etableres fadderordning, hvilken rolle spiller fagseksjonene i integreringsprosessen er noen av utfordringer og problemstillinger det arbeides kontinuerlig med. Her har NMH et stort forbedringspotensial. Av studentene som reiste deltok 10 i språkkurs som gikk over 4 uker. Dette generer studiepoeng og godkjennes som valgemne. Av evalueringene går det tydelig frem at språk er en utfordring. De som ikke tok et forberedende språkkurs ser i ettertid at det hadde vært en fordel. 8

9 I det nye ERASMUS+ programmet vil alle studenter som søker seg til institusjoner hvor undervisningsspråket er et av de store europeiske språkene, måtte gjennomføre språktest før utreise og etter gjennomført utveksling. Dette er et krav fra EU, som legger til rette for online språktester og kurs. Hvordan vil du beskrive nivået på sosial integrasjon med følgende? Valg fra 1-dårlig til 5- storartet N Den lokale kulturen/samfunnet generelt sett 0% 7% 33% 27% 33% 15 Lokale studenter på vertsinstitusjonen 0% 13% 20% 40 % 27% 15 Andre utenlandske studenter på gjesteinstitusjonen 0% 13% 33% 20% 33% 15 Tabell 4.4. Frekvens Sammenlikner man evalueringen om sosial integrasjon for studieåret med tilsvarende for , er det en liten positiv bedring og det virker som de fleste har funnet seg til rette i nye studie- og lokalmiljøer. Enkelte av studentene påpeker i fritekstkommentarene at språk er en barriere, og at det er en stor fordel å kunne språket for å forstå menneskene og kulturen der du studerer. Innkvartering, service og kostnader Valg fra 1- dårlig til 5- storartet N I hvilken grad fikk du hjelp fra vertsinstitusjonen i forbindelse med innkvartering? Hvordan vurderer du standarden i den bolig/hybel du disponerte? Hvordan var tilgangen til bibliotek, øverom og studiemateriale ved vertsinstitusjonen? Tilgang til PC og ved vertsinstitusjonen? I hvilken grad var ERASMUS-stipendet til hjelp i finansieringen av ditt utvekslingsopphold? 40% 7% 13% 13% 27% 15 0% 0% 33% 33% 33% 15 7% 13% 33% 47% 0% 15 27% 7% 33% 7% 27% 15 7% 13% 27% 40% 13% 15 Tabell 4.5. Frekvens Mange av studentene oppgir å ha fått liten hjelp fra studiestedet med innkvartering. Noen ordnet innkvartering selv, mens andre har uttrykt en viss frustrasjon i forbindelse med dette. Tilgang til øverom og bibliotek vurderes av de fleste som tilfredsstillende. Verre er det med tilgang til PC og . Det har imidlertid vært en positiv utvikling når det gjelder studiefasiliteter de siste årene. Studentene oppgir at ERASMUS-stipendiet er til hjelp for å finansiere utvekslingsoppholdet. 9

10 Dette stipendet kommer i tillegg til ordinært stipend og lån fra Lånekassen. NMH har utenlandske studenter som benytter ERASMUS programmet og for dem er nok ERASMUS stipendet svært viktig for finansiering av et utvekslingsopphold pga. lavere støtte fra hjemlandet. Norske utvekslingsstudenter (og ordinære norske studenter i utlandet) er forøvrig de studenter i verden som får best offentlig støtte til å gjennomføre utenlandsstudier. Vurdering av det akademiske Svarene er angitt på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (storartet) N Angi kvaliteten på undervisningen på fagfeltet som du studerte ved gjesteinstitusjonen 0% 0% 13% 33 % 53 % 15 Tabell 4.6. Frekvens Studentene synes generelt å være godt fornøyd med kvaliteten på undervisningen de har fått ved vertsinstitusjonen. De nevner også forskjeller i undervisningsmetode og/ eller vurderingsform (5x) i sine fritekstkommentarer. Svarene er angitt på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (storartet). Angi akademiske utbytte av din ERASMUS - utveksling Angi personlig utbytte av din ERASMUS - utveksling Angi generell tilfredshet med hele ERASMUS -utvekslingen Tabell 4.7. Frekvens N 7% 0 % 0% 33 % 60 % % 27 % 67 % % 0% 20 % 73 % 15 De fleste studentene vurderer det akademiske/kunstneriske utbytte, det personlige utbyttet og den generelle tilfredsheten med hele utvekslingen som god. Tabellen under viser også at flertallet av studentene tror at utvekslingen vil hjelpe på karrieren. Samtaler med studentene etter avsluttet utveksling viser at de fleste har etablert nye kontakter og nettverk som kanskje kan være grunnen til at de mener utvekslingen vil være hjelpe i karrieren og fremtidig yrkesliv. Svarene er angitt på en skala fra 1 (i liten grad) til 5 (i stor grad). I hvilken grad tror du at utvekslingen vil hjelpe deg i din karriere? Tabell 4.8. Frekvens N 7 % 7% 7 % 53% 27 % 15 10

11 Er det større muligheter for at du vurderer å arbeide i en annen EU-medlemsstat som et resultat av dine erfaringer som ERASMUS student? Av de 15 ERASMUS- evalueringene svarer 73% bekreftende på spørsmålet at det er større sjanse for at de vil søke arbeid i et annet EU land. 27% svarer at det ikke er sannsynlig. I svarte 56 % at det var større sjanser for å vurdere arbeid i et EU land. Undersøkelsen avsluttes med 3 åpne spørsmål: If you compare your expectations for the ERASMUS exchange to the actual results of it, what conclusions do you make? Did you receive your goals? Did you encounter any serious problems? What did you gain from the exchange in addition to your academic studies? Studentenes svar på dette spørsmålet er av personlig karakter, og ikke av generell eller almen interesse. Svarene brukes aktivt av internasjonal koordinator som bakgrunnsmateriale for rådgivning av studenter som skal søke om- eller reise på utveksling. Which aspects of the exchange did you particularly appreciate? Studentene svarer at det sosiale, det å bli kjent med nye mennesker var veldig flott (6x). Andre ting som nevnes er språk/kultur (3x), utfordre seg selv/ personlig utvikling (4x) samt akademisk/kunstnerisk utvikling (4x). Finally, do you have any suggestions for improving the ERASMUS exchange program? Det kom inn en kommentar til dette spørsmålet. Kommentaren tas til etterretning av internasjonal koordinator. Et lite tips kan kanskje være å gi mer informasjon om "ESN", tandempartnere og borgerregistrering. Vi fikk ikke noen informasjon om dette, og jeg måtte finne ut veldig mye på egenhånd veldig fort. Informasjonen skal kanskje komme fra vertsinstitusjon, men for folk som tar språkkurs i samme land som de flytter til, så kan en del slike ting med fordel være bevisst før man drar ned. Dette har kanskje mer med hjeminstitusjon enn med Erasmus-programmet å gjøre. 11

12 5. Evaluering fra innreisende utvekslingsstudenter 1. Which exchange programme have you attended? Tabell 5.1. Frekvens 2. What is your main instrument: Tabell 5.2. Frekvens Motivasjon og forberedelse 3. Describe in your own words why you wanted to become an exchange student: Grunner som nevnes for å reise på utveksling er hovedsakelig å studere med en annen lærer (8x) å lære om en annen kultur/ språk (5x) samt personlig utvikling/ nye opplevelser (5x) 4. How important were the following factors for you when you decided to go abroad as an exchange student? Tabell Gjennomsnitt 12

13 Tabell Frekvens 5. Please describe in your own words why you chose to come to Norway and the Norwegian Academy of Music: Grunner som nevnes her er læreren (7x), norsk natur/ lære mer om Norge (4x) samt har hørt mye bra om NMH (3x). 6. How important was the following factors upon your decision to come to Norway and the Norwegian Academy? Tabell Gjennomsnitt 13

14 Tabell Frekvens 7. Please indicate how helpful the various sources of information were for your preparation to study abroad Tabell Gjennomsnitt Tabell Frekvens If other, please specify: internet Sio 14

15 Innkvartering, service og kostnader 8. How would you assess the reception and practical organizing of your stay at NMH? Tabell Gjennomsnitt Tabell Frekvens 9. How would you define your level of social integration with the following: Tabell Gjennomsnitt Tabell Frekvens 15

16 10. What initiatives can be taken to improve integration? Det fremkommer ikke mange kommentarer på dette spørsmålet. Elementer som nevnes er differensiering i språkkurset (1x), flere møter med andre utvekslingsstudenter (2x), forslag om en fadderordning (1x) og flere fester/ sosiale aktiviteter (2x). Vurdering av det akademiske 11. Overall evaluation of tuition Tabell Gjennomsnitt Tabell Frekvens 12. Is there a significant difference between the tuition given at NMH and your home institution? Tabell 5.9 Frekvens 13. If yes, please specifiy: In my home institution the conducting department is much more focused on opera conducting. NMH's department is more focused on symphonic repertoire. And at NMH there is the great situation of working with a string ensemble in every lesson. We don't have that at my home institution. At NMH it's much more time to practice (concerning time schedule) and more concert orientated while in Germany it's more orientated to educate more in the scientifically stuff beside. Also ( ) here it's a little bit separated in the thinking the performance students are the "better ones" and the pedagogical worse, what I find a little bit a pity. There's no good pedagogue without proper playing skills. 16

17 14. Did you attend a Norwegian language course before you started your studies at NMH? Tabell 5.10 Frekvens 15. How would you evaluate the following aspects of the language training you were offered at NMH TEACHING LEARNING OUTCOME ORGANIZATION 2,4 2,5 3,3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Tabell Gjennomsnitt 9 respondenter Tabell Frekvens 16. How would you evaluate the extent of the Norwegian course? Tabell 5.12 Frekvens 17

18 17. What effect have your Norwegian language skills had for the outcome of your exchange period? Tabell Gjennomsnitt Tabell Frekvens 18. Any comments, ideas or suggestions regarding the Norwegian course offered at NMH: Flere studenter ønsker kortere timer, men to ganger i uka (3x), ulike nivåer på kurset (3x) samt bedre lærebok (2x). 19. Evaluation of exchange periode Tabell Gjennomsnitt Tabell Frekvens 20. Please describe your overall impression of your stay in Norway: På dette spørsmålet er svarene fra studentene utelukkende positive. De roser institusjonen for dens læringsmiljø, gode lærerne og hjelpsom administrasjon. Flere nevner også de gode møtene med menneskene i Norge, samt norsk kultur og natur. 18

19 21. What could have been done differently to make your exchange period even better? Her nevnes bedring i språkkurset (3x) og ellers personlige utfordringer av ulik karakter. 6. Oppsummering og konklusjon Studentmobilitet inngår i Musikkhøgskolens omfattende internasjonale virksomhet. Målene for studentutveksling er 90 søkere inn, 40 søkere ut og 40 studenter totalt som reiser inn eller ut 4. Kun målet om søkere til NMH er nådd. Omtrent en tredjedel av de som søkte seg til NMH fikk tilbud om en plass i et av utvekslingsprogrammene. Tilstrømningen av søkere fra andre institusjoner anses som tilfredsstillende, og dersom flere skal få mulighet til å komme til Musikkhøgskolen på utveksling må flere studenter herfra reise ut. 29 studenter reiste inn/ut fra NMH i 2013/2014 noe som ligger 11 studenter under målsetningen. Studenter som utveksler fra NMH De fleste studentene som utvekslet fra NMH vurderer det akademiske/kunstneriske utbytte, det personlige utbyttet og den generelle tilfredsheten med hele utvekslingen som god. Støtten fra internasjonalt kontor ved NMH vurderes også som god, mens støtten fra lærer på Musikkhøgskolen er varierende. Dersom vi i ønsker å øke antallet studenter som reiser på utveksling bør hovedinstrumentlærerne engasjeres for å i større grad oppfordre sine studenter til å reise ut. Studenter som utveksler til NMH Musikkhøgskolen opplever en jevn strøm av søknader fra studenter som ønsker å ta et semester eller to ved NMH. Mange bruker i stor grad det internasjonale kontoret ved Musikkhøgskolen til å skaffe seg informasjon, noe man muligens kunne effektivisert dersom en større del av NMHs nettsider var tilgjengelig på engelsk. Studentene vurderer mottakelsen, støtten og undervisningen de har mottatt her som god, med unntak av norskkurset. Dette emnet skårer ikke tilfredsstillende i forhold til de standarder Musikkhøgskolen har for slike emneevalueringer. Det anbefales derfor at det gjennomføres en emneevaluering av norskkurset ved slutten av høstsemesteret 2014, og at resultatet fra denne undersøkelsen legges til grunn for utvikling av kurset. Oslo, november 2014 Knut Myhre Internasjonal koordinator Tone Jordhus Kvalitetskoordinator 4 Årsplan og budsjett

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014 Møteinnkalling Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014 Studieutvalget Møtedato: 21.11.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møtested: NMH, 03005 Varamedlemmer skal bare møte etter særskilt innkalling. Saker

Detaljer

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 23.11.2012 Tidspunkt: 13:00

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 23.11.2012 Tidspunkt: 13:00 Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, mats Claesson, Gro Trondalen, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus Hvorfor? Hvor? Hva? Hvordan? Hvorfor? Reiselyst og utferdstrang Personlig utvikling Faglig utvikling Få inspirasjon Treffe nye folk Språkkunnskaper Internasjonalt

Detaljer

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl 1 ERASMUS FOR NYBEGYNNERE Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING (LLP) 2007-2013 Europakommisjonens utdanningsprogram: Comenius grunn- og videregående opplæring

Detaljer

Informasjonsmøte om utveksling

Informasjonsmøte om utveksling Informasjonsmøte om utveksling 2015-2016 Tema Hva, hvorfor, hvem, hvordan Søkning og uttak til utveksling Godkjenning av fag og eksamener Stipend/lån Praktiske forhold Studentrapporter Videre prosedyre

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST 2006-2007 Innledning Internasjonalisering er en av hovedpilarene i Bologna-prosessen, som Norge har forpliktet seg til å følge opp. I Kvalitetsreformen

Detaljer

ERASMUS-RUTINER. Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter

ERASMUS-RUTINER. Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter 2 ERASMUS-RUTINER Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter NESTE SØKNADSFRIST Online som i fjor følg med på siu.no/erasmus SIU sender melding når skjemaet er tilgjengelig

Detaljer

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 AGENDA ESN Norge Erasmusseminar Trondheim 2010 Agenda Morsom innledelse ESN sier du? ESN i Norge ESN Nasjonal byrå Undersøkelse blant inkommende Erasmus studenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker. 75/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

MØTEINNKALLING. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker. 75/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte MØTEINNKALLING Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 20.11.2015 Studieutvalget Møtetidspunkt: 20.11.2015 kl. 12:00 Møtested: 140 Saksliste Vedtakssaker 75/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 76/15

Detaljer

EVALUERING AV STUDIESTART Inkluderer studentevaluering av oppstartuka. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV STUDIESTART Inkluderer studentevaluering av oppstartuka. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV STUDIESTART 2015 Inkluderer studentevaluering av oppstartuka Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 11/2015 Innhold Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 4 2. Studentevaluering

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR JAZZ OG FOLKEMUSIKK (PUJF) 2 Innhold Intern evaluering av studieprogram

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ Del 6: 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling mellom instituttene og fakultetsadministrasjon. 2. Omfang Prosedyrene gjelder for arbeid med inn- og utreisende studenter på fakultets studieprogrammer.

Detaljer

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Hvorfor utveksling? Internasjonalisering inngår som en del av studieplanen: Dansestudenter får kontakt

Detaljer

ERASMUS-RUTINER. Erasmusseminar 2012 Bergen, 27.11.12 Kari Omdahl

ERASMUS-RUTINER. Erasmusseminar 2012 Bergen, 27.11.12 Kari Omdahl 1 ERASMUS-RUTINER Erasmusseminar 2012 Bergen, 27.11.12 Kari Omdahl NESTE SØKNADSFRIST Online som i fjor følg med på siu.no/erasmus SIU sender melding når skjemaet er tilgjengelig Søknadsfristen er 08.03.2013

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapport til programutvalg for musikkpedagogiske studier (PUMP) Videreutdanningen administrasjon og ledelse Videreutdanningen kultur, kritikk og kommunikasjon

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2015-16 Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 12 (2016) Innhold Studentmedvirkning 2015-16 STUDENTMEDVIRKNING... 1 Studieåret 2015-16... 1 Oppsummering og vurdering...

Detaljer

Erasmus+ mobilitet Back to Basic. Kari Omdahl Rådgiver SIU Bergen, 10. november 2015

Erasmus+ mobilitet Back to Basic. Kari Omdahl Rådgiver SIU Bergen, 10. november 2015 Erasmus+ mobilitet Back to Basic Kari Omdahl Rådgiver SIU Bergen, 10. november 2015 Søknad Søknadsfrist 2. februar 2016, kl. 1200 Brussel tid Erasmus+ mobilitet for høyrere utdanning: KA103 og KA107 Søknad

Detaljer

ERASMUS-RUTINER Erasmusseminar 2011 Oslo, Kari Omdahl

ERASMUS-RUTINER Erasmusseminar 2011 Oslo, Kari Omdahl ERASMUS-RUTINER Erasmusseminar 2011 Oslo, 22.11.2011 Kari Omdahl 2 NESTE SØKNADSFRIST Online som i fjor følg med på siu.no/erasmus SIU sender melding når skjemaet er tilgjengelig Søknadsfristen er 09.03.2012

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapport til programutvalg for jazz og folkemusikkstudier (PUJF) Kandidatstudiet i utøving improvisert musikk/ jazz Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport:

Detaljer

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Høgskolen i Molde kan hjelpe deg å nå dine mål Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende?

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende? Gjennom våre utvekslingsprogram med institusjoner

Detaljer

SIU. Studentmobilitet: hvem, hva, hvor. Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009

SIU. Studentmobilitet: hvem, hva, hvor. Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009 SIU Studentmobilitet: hvem, hva, hvor Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009 2 Gradsstudenter, delstudenter og Erasmusstudenter 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Gradsstud. Delstud. Erasmusstud.

Detaljer

Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien 1 5007 Bergen. Side 110 Telefon: 555 45 011 post@vtbergen.no vtbergen.no

Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien 1 5007 Bergen. Side 110 Telefon: 555 45 011 post@vtbergen.no vtbergen.no VT 47/15 Integreringsprisen Side 110 Telefon: 555 45 011 Mandat for Velferdstingets integreringspris Integreringsprisen er en pris som skal deles ut til den studentorganisasjonen i Bergen som har gjort

Detaljer

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2014 Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet Innhold Takket nei 2014 1. Innledning... 3 2. Bakgrunnsmateriale... 3 3. Undersøkelsen... 4 Svarprosent... 4

Detaljer

Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO?

Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO? Solveig Aas, seniorrådgiver Avd. for fagstøtte, Universitetet i Oslo Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO? SIU: Internasjonaliseringskonferansen 2016 Stavanger, 9.-10. mars Hvilket datagrunnlag har vi

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

INTERNASJONAL VIRKSOMHET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

INTERNASJONAL VIRKSOMHET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet INTERNASJONAL VIRKSOMHET 2014-15 Tone Jordhus, kvalitetskoordinator Knut Myhre, internasjonal koordinator Rapport: 15/2015 Innhold Sammendrag og vurdering... 3 1. Innledning... 5 2. Utenlandske studenter

Detaljer

Studentutveksling. Birgit Brunborg, Diakonhjemmet Høgskole

Studentutveksling. Birgit Brunborg, Diakonhjemmet Høgskole 1 Studentutveksling Diakonhjemmet Høgskole mottok et tilskudd på kr. 500.000,- fra Kunnskapsdepartementet i 2010 Hensikten med midlene var å finne frem til spesielle tiltak som kan øke internasjonalisering

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering IMD. 9. desember 2014 14:15 15:45 Aud. Bl.5

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering IMD. 9. desember 2014 14:15 15:45 Aud. Bl.5 Informasjonsmøte vedr internasjonalisering IMD 9. desember 2014 14:15 15:45 Aud. Bl.5 Hvorfor utveksling? Internasjonalisering inngår som en del av studieplanene: (Eks. fra Bachelor i utøvende musikk)

Detaljer

Søknadspakke for studier ved. - Bachelor - Master

Søknadspakke for studier ved. - Bachelor - Master Søknadspakke for studier ved - Bachelor - Master CUKAS-registrering og utfylling for søknad til RCS (bachelor, master) Dette er en guide for deg som skal søke opptak ved Royal Concervatoire of Scotland

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Nominasjonsweb erfaringer og utfordringer. Pål Erik Megaard, Studieavdelingen Hanne-Gerd Nielsen, Studieavdelingen

Nominasjonsweb erfaringer og utfordringer. Pål Erik Megaard, Studieavdelingen Hanne-Gerd Nielsen, Studieavdelingen Nominasjonsweb erfaringer og utfordringer Pål Erik Megaard, Studieavdelingen Hanne-Gerd Nielsen, Studieavdelingen H v e m s v a r e r Learning Agreement?! Bilaterale avtaler Er ikke avtalen gyldig?? Feil

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Hva motiverer og hva hindrer europeisk studentmobilitet?

Hva motiverer og hva hindrer europeisk studentmobilitet? The European Students Union REPRESENTING STUDENTS SINCE 1982 Hva motiverer og hva hindrer europeisk studentmobilitet? Internasjonaliseringskonferansen 2014 Senter for internasjonalisering 6. mars 2014

Detaljer

Delstudier i utlandet_guide & checklist

Delstudier i utlandet_guide & checklist siden 1 muligheter finansering skjemaer søknadsprosess under studieoppholdet Delstudier i utlandet_guide & checklist www.hil.no/studere_i_utlandet instagram.com/hil.internasjonal siden 2 DELSTUDIER I UTLANDET

Detaljer

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Spørreskjemaet... 3 1.2 Andel takket nei... 3 2.0 Resultatene av undersøkelsen...5 2.1 Svarprosent...

Detaljer

Statistikk og papir eller faglig nytte av mobilitet?

Statistikk og papir eller faglig nytte av mobilitet? Statistikk og papir eller faglig nytte av mobilitet? Hva fremmer og hemmer norske studenters utreisemuligheter? Fra hverdagen på HF ved UiO «Agenter» for studentmobilitet (eller mot) Administrative tilretteleggere

Detaljer

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Historie bachelor Undersøkelse gjort våren 2009 Bakgrunn 76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år. 60,8 % av

Detaljer

SIU Mobilitetstrender i Norge. Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik

SIU Mobilitetstrender i Norge. Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik SIU Mobilitetstrender i Norge Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik 2 Politisk kontekst Education at a Glance/OECD (2010): 3,3 millioner studenter studerte utenfor hjemlandet sitt i 2008 Mange motiver for å

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor og Master - Study Abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL James Cook University Singapore (Bachelor og Master) Du som skal søke

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

SAK: Internasjonalisering: Insentivmidler til lærer- og studentmobilitet

SAK: Internasjonalisering: Insentivmidler til lærer- og studentmobilitet Til Avdelingsstyret Fra dekan Lars Nygård Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato : 10.01.2007 A-møte : 09.02.2007 A-sak : 04/07 Saksbehandler: Vigdis Kristiansen SAK: Internasjonalisering:

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Utdanning i et annet Nordisk land hva gjelder da?

Utdanning i et annet Nordisk land hva gjelder da? Utdanning i et annet Nordisk land hva gjelder da? Att utbilda sig vid universitet och högskola i ett i et annat Nordisk land hva gjelder då? Kjetil Knarlag Leder Universell, NTNU «Fri rörlighet och funtionshinder»

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2016

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2016 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2016 Samlerapport til programutvalg for kandidatstudier i utøving klassisk Kandidatstudiet i utøving klassisk Påbyggingsstudiet i utøving på bachelornivå klassisk Lisa

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Høgskolen i Molde. Rutiner ved rapportering av Erasmus midler

Høgskolen i Molde. Rutiner ved rapportering av Erasmus midler Rutiner ved rapportering av Erasmus midler Høgskolen i Molde (HSM) skal to ganger i året rapportere til SIU vedrørende bruk av tildelte Erasmus stipendmidler; Interim rapport i januar og Sluttrapport i

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2016

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2016 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2016 Samlerapport til programutvalg for jazz- og folkemusikkstudier Kandidatstudiet i utøving folkemusikk Lisa Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 6 (2016) Innhold

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2016 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, svarene kan forbedre studiekvaliteten!

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor og utveksling NB: SONOR kan dessverre ikke formidle mastersøknader til Chaminade University of Honolulu. Søknad til Chaminade University of

Detaljer

Prosessbeskrivelse. Utveksling

Prosessbeskrivelse. Utveksling Prosessbeskrivelse Utveksling Beskrivelse Alle aktiviteter relatert til utveksling Omfang Gjelder for hele Høgskole i Buskerud. Gyldig fra 01.08.05 Godkjent/dato Direktør Fred E. Nilsson/ 27.09.06 Prosessansvarlig

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: Bachelor og Master SØKNADSGUIDE TIL LASALLE College of the ARTS Singapore (Bachelor og Master) Du som skal søke til LASALLE College of the Arts (LASALLE),

Detaljer

Veiledning og søknadsskjema

Veiledning og søknadsskjema Internasjonale stipend (IS), Norges forskningsråd P.b. 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo Tlf. 22037000 / faks 22037001, e-post: intstip@forskningsradet.no www.forskningsradet.no/is Veiledning og søknadsskjema

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor Søknad til Eastern Connecticut State University (Bachelor) Du som skal søke til Eastern Connecticut State University (ECSU) gjør det på et

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL The University of Newcastle (Bachelor og Master) Du som skal søke til

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelor i læringspsykologi

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelor i læringspsykologi STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelor i læringspsykologi Her får du vite litt om: 1. Generell informasjon Hvorfor utveksling? Hva kan jeg gjøre i utlandet? Ulike typer utenlandsopphold

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering 2013-14 Innhold Kontinuerlig evaluering av undervisning 2013-2014 1. Innledning... 3 2. Svarprosent 2009-2014...

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Ofte stilte spørsmål Her finner du svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med videreutdanning. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her, ta kontakt med skoleleder eller skoleeier.

Detaljer

Mobilitet i Europa. Kari Omdahl SIU. Ålesund, 02.12.2014

Mobilitet i Europa. Kari Omdahl SIU. Ålesund, 02.12.2014 Mobilitet i Europa Kari Omdahl SIU Ålesund, 02.12.2014 ECHE Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), og Erasmus Policy Statement (EPS) SKAL publiseres på institusjonens nettside 2 ECHE Rammeverk -

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL Griffith University (Bachelor/Master) Du som skal søke til Griffith

Detaljer

Norwegian KOOS, version LK1.0

Norwegian KOOS, version LK1.0 Nasjonalt Register for Leddproteser The Norwegian Arthroplasty Register,c. Bergen 15 May 2007 Norwegian KOOS, version LK1.0 The KOOS form was translated into Norwegian in the following way. Translation

Detaljer

Erasmus praksismobilitet Cecilie Høisæter 15.nov 2010

Erasmus praksismobilitet Cecilie Høisæter 15.nov 2010 SIU Erasmus praksismobilitet Cecilie Høisæter 15.nov 2010 1 Praksismobilitet Ny i Erasmus-programmet i 2007 Stor økning internasjonalt; spesielt Tyskland, UK, Frankrike, Nederland, Finland, Spania Internasjonalt:

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

Erasmus praksismobilitet

Erasmus praksismobilitet Erasmus praksismobilitet Erfaringer fra Høgskolen i Østfold v/ellen Høy-Petersen Eksempler på hvordan det er lagt til rette for praksis i noen av våre studier og hvordan praksisoppholdene er organisert

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Date of birth Norwegian national securitynr Citizenship

Date of birth Norwegian national securitynr Citizenship APPLICATION FOR AUDITION 2010 BACHELORCOURSE IN CLASSICAL BALLET Closing date for application is December 1st 2009 1. PERSONAL INFORMATION Applicants full name Date of birth Norwegian national securitynr

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Utarbeidet av læringsmiljøutvalget Vedtatt av musikkhøgskolens styre 05.02.100 Innhold Forord... 3 Formål med planen... 4 Hva er funksjonsnedsettelse?...

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-04-16 16/3875-3 15.04.2016

Nr. Vår ref Dato F-04-16 16/3875-3 15.04.2016 Rundskriv Akershus fylkeskommune Nr. Vår ref Dato F-04-16 16/3875-3 15.04.2016 Rundskriv F-04-16 Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

ÅRSOVERSIKT INTERNASJONALISERING HSL-fakultetet. Sist oppdatert

ÅRSOVERSIKT INTERNASJONALISERING HSL-fakultetet. Sist oppdatert ÅRSOVERSIKT INTERNASJONALISERING HSL-fakultetet Sist oppdatert 25.3.2010 HOVEDOPPGAVER Studentutveksling: Generell studieveiledning for utreisende og innkommende studenter, registrering i FS (felles studentsystem),

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak?

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om Kritisk lesning av fagartikler I engelsk litteratur brukes

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Sophomore med transfermuligheter Søknad til American College of Norway (sophomore med transfermuligheter) Du som skal søke på American College of Norway

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt

Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt Utdanningsmeldingen ble behandlet i Programstyret i kjemi 18.02.2015 med påfølgende sirkulasjon. Innhold Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmelding

Detaljer

best på studentmobilitet? www.nhh.no

best på studentmobilitet? www.nhh.no best på studentmobilitet? www.nhh.no Hvordan måler man suksess?.. Ved fakta...? Medlem i CEMS and PIM Majoriteten drar på utveksling EQUIS-akkredisjon siden 2001 Utvekslingsavtaler med 140 samarbeidssuniversitet

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Jens Peder Lomsdalen Til: PMR Dato: 23.05.2016 Internasjonaliseringsarbeidet på studiesiden (juss) status og muligheter UiOs Strategi2020 vektlegger i

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer