STUDENTEVALUERING AV UTVEKSLINGSOPPHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDENTEVALUERING AV UTVEKSLINGSOPPHOLD"

Transkript

1 STUDENTEVALUERING AV UTVEKSLINGSOPPHOLD

2 2

3 Innhold Studentevaluering av utvekslingsopphold Innledning Om utvekslingsvirksomheten... 4 Generell beskrivelse... 4 Utvekslingsvirksomheten Om evalueringen... 5 Generell beskrivelse... 5 Svarprosent... 5 Spørreskjemaet... 6 Resultatfremstillingen Evaluering fra utreisende studenter... 6 Motivasjon og forberedelse... 7 Innkvartering, service og kostnader... 9 Vurdering av det akademiske Evaluering fra innreisende utvekslingsstudenter Motivasjon og forberedelse Innkvartering, service og kostnader Vurdering av det akademiske Oppsummering og konklusjon Studenter som utveksler fra NMH Studenter som utveksler til NMH

4 1. Innledning Studentevaluering av utvekslingsopphold 2014 Studentevaluering av utvekslingsopphold inngår som en del av Musikkhøgskolens kvalitetssikringssystem pkt. 3.2: Alle utvekslings- og innvekslingsstudenter skal få anledning til å evaluere sine utvekslingsopphold med fokus på motivasjon, mottak, integrering, faglig tilrettelegging og praktiske forhold. Denne rapporten er en sammenfatning av evalueringene som ble gjennomført studieåret , samt nøkkeltall for utvekslingsvirksomheten. 2. Om utvekslingsvirksomheten Generell beskrivelse EU-kommisjonen har et uttalt mål om at 20 % av alle studenter i 2020 skal gjennomføre utvekslingsopphold i løpet av graden. Dette stiller nye og høye krav til institusjonene om å organisere studiene slik at utveksling ikke er et hinder for en normal studieprogresjon. Norges musikkhøgskole er pålagt å legge til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ta deler av utdanningen ved en institusjon i utlandet som NMH har inngått avtale med. For studenter ved NMH er det mest vanlig å utveksle til land innen EU og Norden. Høgskolen har ca 80 bilaterale avtaler som omfatter studentmobilitet (dette inkluderer alle de nordiske utdanningsinstitusjonene gjennom NORDPLUS-nettverkene). Utvekslingsvirksomheten Musikkhøgskolen mottok i studieåret søknader om innveksling. Dette er 6 flere enn i I innførte man et online søknadsskjema, NOAS. Dette innebar at man ikke mottok papirsøknader fra søkere innenfor NORDPLUS programmet. Systemet, finansiert av ANMA 1, ble benyttet for andre gang våren av søkerne ble tilbudt innvekslingsplass, hvorav 22 tok imot tilbudet. NMH har som målsetting at 40 studenter reiser til eller fra NMH på ut-/innveksling 2. Fra NMH var det 29 studenter som søkte utveksling , det samme som året før. Måltallet fra årsplan og budsjett 2013 er 40 søkere til utveksling fra NMH, og vi ligger en del under dette. Mange av studiene ved NMH (bl.a. videreutdanningsstudiene og andre 1-årige studier) er ikke egnet for utveksling og det er derfor naturlig at NMH har et noe lavere måltall enn EUs mål for 2020 på 20 %. 18 av 29 søkere ble tilbudt utvekslingsplass og 17 tok imot tilbudet. 22 innreisende studenter kom gjennom NORDPLUS- og ERASMUS-programmene. En student som kom fra konservatoriet i Tbilisi gjennom Eurasiaprogrammet, avsluttet sin masterutdanning ved NMH våren 2014, og er derfor ikke tatt med i oversikten Utreisende Innreisende Totalt Tabell 2.1. Antall utreisende og innreisende studenter 1 Association of Nordic/Baltic Academies of Music 2 Årsplan og budsjett 2013, s 8. 4

5 3. Om evalueringen Generell beskrivelse Utreisende studenter Studentevaluering av utvekslingsopphold 2014 Evalueringsskjemaet som benyttes for utreisende studenter innenfor ERASMUS-programmet er utviklet av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) på oppdrag fra kommisjonen i Brüssel. Målet er at den internasjonale studentrapporteringsdatabasen skal kunne brukes som informasjonskilde for studenter som ønsker å ta utveksling. Evalueringsskjemaet som benyttes for utreisende studenter innenfor NORDPLUS-programmet er utviklet på bakgrunn av ERASMUS evalueringsskjemaet. Utvekslingsstudenter som reiser innenfor ERASMUS-programmet mottar et ERASMUS-stipend i tillegg til stipend fra Lånekassen. For disse studentene blir en liten del av beløpet holdt tilbake og først utbetalt når de har rapportert til den offisielle databasen og levert dokumentasjon på gjennomført utvekslingsstudium. Utvekslingsstudenter som reiser innenfor NORDPLUSprogrammet mottar et NORDPLUS-stipend i tillegg til stipend fra Lånekassen. Dette er mindre enn ERASMUS stipendet og utbetales derfor i sin helhet ved utreise. Innreisende studenter De innreisende studentene fikk mot slutten av sitt studieopphold ved NMH tilsendt invitasjon på e-post om å delta i undersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er å finne ut mer om hvordan de innreisende studentene opplever utvekslingsperioden og få kunnskap om hva NMH kan gjøre for å bedre de innreisende utvekslingsstudentenes utvekslingsperiode. Svarprosent Alle de 17 utreisende studenter ble invitert til å evaluere utvekslingsoppholdet for De utreisende studentene får utbetalt siste del av ERASMUS-stipendet sitt først etter at evalueringen er gjennomført. Svarprosenten blant denne gruppen er for på 88 %. En teknisk feil med den eksterne SIU databasen IRIS har resultert i at 2 av evalueringene er slettet. For de innreisende studentene er deltagelse i evalueringen frivillig, og svarprosenten er her på 52 %. Dette er en nedgang fra for innreisende studenter, men allikevel på nivå med tidligere år der svarprosenten har ligget litt i overkant av 50 %. Det er ønskelig med en høyere svarprosent, men materialet gir oss allikevel godt grunnlag for å si noe generelt om studentenes opplevelse av oppholdet sitt ved Musikkhøgskolen. Antall Respondenter Svarprosent Utreisende % Innreisende % 3 Tabell 3.1. Antall utvekslingsstudenter og innkomne svar 3 En student har svart på skjemaet to ganger pga forlenget opphold. Studenten telles derfor kun en gang i studenttallet, men to ganger som respondent. 5

6 Spørreskjemaet De innreisende og de utreisende studentene får i spørreskjemaet spørsmål om følgende tema: Basisinformasjon (navn, fødselsnummer, hjemmeinstitusjon, vertsinstitusjon, etc) Motivasjon og forberedelse Mottak, støtte og integrering Innkvartering, hjelp til innkvartering og bokostnader Faglig tilrettelegging Generelle erfaringer De innreisende studentene blir i tillegg spurt om de har tatt norskkurs, og hvordan deres språkferdigheter har påvirket utvekslingsoppholdet. Resultatfremstillingen I rapporten presenteres resultatene fra studentevalueringene. Spørsmålene fra undersøkelsen er gjengitt i fet skrift. Det er gjort både frekvensrapporter og gjennomsnittsrapporter av resultatene i undersøkelsen til innreisende studenter. Frekvensrapportene måles i % mens gjennomsnittsrapportene gir et tall på en skala fra 1-5, der 1 er dårligst og 5 er best. Gjennomsnittsrapportene er laget ved spørsmål der informantene skal krysse av på en 5-punktsskala. Ved Musikkhøgskolen har man for emneevalueringer satt som mål at hovedemnene bør få en gjennomsnitt på minst 4 og støtteemner minst 3,5. I en skala fra 1 til 5 vil 3 indikere verken eller. Det er m.a.o. først vurderinger over 3 som indikerer tilfredshet. I de tilfeller hvor vurderingen er lavere enn disse skårene bør det sees nærmere på hvilke faktorer som kan være årsak og hva som kan gjøres for å forbedre emnet. Flere steder i evalueringsskjemaet var det åpent for å skrive utdypende fritekstkommentarer. Noen steder er fritekstkommentarene gjengitt som sitater, mens det enkelte steder kun er gitt en oppsummering av kommentarene. Der flere respondenter gir uttrykk for det samme er det satt x og et tall etter kommentaren som angir hvor mange ganger kommentaren forekommer. Fritekstkommentarene er satt inn i den sammenhengen hvor de ble skrevet inn i. Der hvor personene skriver på en annen målform/ språk enn bokmål eller engelsk er fritekstkommentarene skrevet om til bokmål. Alle uredigerte fritekstkommentarer står i kursiv. 4. Evaluering fra utreisende studenter I denne delen presenteres evalueringen til studentene som utvekslet fra NMH i studieåret I tabellen som følger vises en oversikt over hvilke institusjoner respondentene reiste til. Institusjon Antall studenter HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST, STUTTGART 2 CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEURE MUSIQUE ET DE DANS DE PARIS 1 ROBERT SCHUMANN HOCHSHCULE DÜSSELDORF 1 ROYAL COLLEGE OF MUSIC, LONDON 1 HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND THEATER MÜNCHEN 3 UIVERSITÄT FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST GRAZ 3 KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 1 6

7 HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND THEATER DRESDEN 1 ROYAL NOTHERN COLLEGE OF MUSIC MANCHESTER 1 HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND TANZ KÖLN 1 CONSERVATORIO SANTA CECILIA ROMA 1 KAROL LIPINSKI ACADEMY OF MUSIC WROCLAW POLEN 1 Tabell 4.1. Utreisende studenter fordelt på institusjoner. Motivasjon og forberedelse Hva var viktig da du bestemte deg for å studere i utlandet? Svarene er angitt på en skala fra 1 (uviktig) til 5 (meget viktig) N Den akademiske kvaliteten 0 % 0 % 7 % 27 % 67 % 15 Fag ikke tilgjengelig på hjemmeinstitusjonen 53 % 26 % 13 % 0 % 7 % 15 Karriereplaner 7 % 0 % 13 % 33 % 47 % 15 Tidligere kjennskap til språket 47 % 20 % 13 % 0 % 20 % 15 Forbedring av språkferdighetene 20 % 7 % 7 % 27 % 40 % 15 Kulturelle opplevelser 0 % 7 % 0 % 53 % 40 % 15 Venner/partner som bor i utlandet 87 % 0 % 0 % 7 % 7 % 15 Bytte av miljø 0 % 7 % 7 % 40 % 47 % 15 Kontakter gjennom internett 80 % 7 % 13 % 0 % 0 % 15 Tabell 4.2. Frekvens I spørreskjemaet var det mulig å krysse av for andre grunner. Her opplyser studentene hovedinstrument/hovedlærer ved vertsinstitusjonen. Den akademisk/kunstnerisk kvaliteten er den klart viktigste grunnen for studentene som bestemte seg for å søke utveksling. Skifte av studiemiljø og kulturelle erfaringer er også viktige som motivasjonsfaktor. Venner i utlandet eller kontakter gjennom internett oppgis å ha minst betydning for valget om å studere i utlandet. Hvordan vil du karakterisere den støtten du fikk fra følgende (før og/eller i løpet av ditt opphold)? Svarene er angitt på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (storartet). Ikke benyttet N Internasjonalt kontor, hjemmeinstitusjonen 0% 7% 7% 20% 40% 27% 15 Lærer ved hjemmeinstitusjonen 13% 7% 20% 13% 33% 13% 15 Lærer ved vertsinstitusjonen 27% 7% 13% 13% 7% 33% 15 Studiebrosjyrer/ Prospectus 53% 20% 7% 7% 13% 0% 15 Venner/medstudenter 13% 0% 20% 33% 20% 13% 15 7

8 Internasjonalt kontor, vertsinstitusjonen 27% 0% 27% 27% 0% 33% 15 Studentorganisasjon 60% 33% 0% 7% 0% 0% 15 Webside ved vertsinstitusjonen 7% 27% 33% 7% 13% 13% 15 Tabell 4.3. Frekvens Flertallet av studentene opplever å få god hjelp og støtte fra internasjonalt kontor ved NMH. I lå 89% av svarene mellom 3-5, I ligger 87 % mellom 3-5. Ut fra tallene i tabellen kan kanskje lærere ved NMH i større grad motivere og inspirere studentene til å ta et utenlandsopphold. 4 av 15 studenter opplyser at de ikke har benyttet internasjonalt kontor ved vertsinstitusjonene. Dette tyder på at de ikke svarer korrekt. Alle utvekslingsstudenter må ha kontakt med internasjonalt kontor for å organisere sin studiehverdag, ordne formaliteter, betale semesteravgift, osv. Blant de som opplyser at de har benyttet internasjonalt kontor ved vertsinstitusjonen vurderes støtten som mindre enn for internasjonalt kontor ved NMH. Dette kan ha noe med at hovedplanleggingen av studieforløpet gjøres i forbindelse med søknadsskriving og hvis det oppstår problemer i forbindelse med studiestart er NMH tilgjengelig for hjelp. Dette har også noe med at de formelle sider ved en utveksling må være på plass ifølge mobilitets-programmenes regler. Internasjonalt kontor ved vertsinstitusjonene er viktige i forbindelse med godkjenning av Learning Agreement (studieplan for utvekslingen) og Transcript of Records (dokumentasjon om gjennomført utveksling). Noen studenter opplever at de ikke har fått den forventede hjelp til praktisk tilrettelegging av studiehverdagen, hjelp til bolig og hjelp til å løse problemer/utfordringer de har opplevd i løpet av utvekslingsperioden. Servicenivået ved institusjonene varierer avhengig av de menneskelige ressursene institusjonene disponerer til internasjonalt arbeid. Søknadene fra utreisende studenter sendes gjennom internasjonalt kontor og blir kvalitetssikret før sending, noe som innebærer at samtlige studenter har benyttet seg av internasjonalt kontor. Det arrangeres også hvert år informasjonsmøter og et skrivekurs for studenter som planlegger utveksling. Her går man gjennom søknadsskjemaene, hva som trengs av vedlegg, etc. Dette resulterer i at færre studenter trenger individuell veiledning i forbindelse med utfylling av søknadsskjemaene. Personlig veiledning er fortsatt viktig for mange av studentene. Studiebrosjyrer benyttes noe fortsatt, men er mindre viktig som informasjonskilde. Venner og medstudenter er viktige informanter for potensielle utvekslingsstudenter. NMH bør fortsette å legge til rette for at gode erfaringer gjort av tidligere utvekslingsstudenter blir formidlet videre til potensielle utvekslingsstudenter. Av evalueringen går det frem at studentorganisasjonene ved vertsinstitusjonene ikke blir benyttet, heller ikke under utvekslingen. Dette er en generell utfordring for alle institusjoner. Ved NMH er dette tatt opp med Studentutvalget og forbedringer gjennomføres, avhengig av SUT. Hvordan tar vi vare på, hvordan integrerer vi, hvordan etableres fadderordning, hvilken rolle spiller fagseksjonene i integreringsprosessen er noen av utfordringer og problemstillinger det arbeides kontinuerlig med. Her har NMH et stort forbedringspotensial. Av studentene som reiste deltok 10 i språkkurs som gikk over 4 uker. Dette generer studiepoeng og godkjennes som valgemne. Av evalueringene går det tydelig frem at språk er en utfordring. De som ikke tok et forberedende språkkurs ser i ettertid at det hadde vært en fordel. 8

9 I det nye ERASMUS+ programmet vil alle studenter som søker seg til institusjoner hvor undervisningsspråket er et av de store europeiske språkene, måtte gjennomføre språktest før utreise og etter gjennomført utveksling. Dette er et krav fra EU, som legger til rette for online språktester og kurs. Hvordan vil du beskrive nivået på sosial integrasjon med følgende? Valg fra 1-dårlig til 5- storartet N Den lokale kulturen/samfunnet generelt sett 0% 7% 33% 27% 33% 15 Lokale studenter på vertsinstitusjonen 0% 13% 20% 40 % 27% 15 Andre utenlandske studenter på gjesteinstitusjonen 0% 13% 33% 20% 33% 15 Tabell 4.4. Frekvens Sammenlikner man evalueringen om sosial integrasjon for studieåret med tilsvarende for , er det en liten positiv bedring og det virker som de fleste har funnet seg til rette i nye studie- og lokalmiljøer. Enkelte av studentene påpeker i fritekstkommentarene at språk er en barriere, og at det er en stor fordel å kunne språket for å forstå menneskene og kulturen der du studerer. Innkvartering, service og kostnader Valg fra 1- dårlig til 5- storartet N I hvilken grad fikk du hjelp fra vertsinstitusjonen i forbindelse med innkvartering? Hvordan vurderer du standarden i den bolig/hybel du disponerte? Hvordan var tilgangen til bibliotek, øverom og studiemateriale ved vertsinstitusjonen? Tilgang til PC og ved vertsinstitusjonen? I hvilken grad var ERASMUS-stipendet til hjelp i finansieringen av ditt utvekslingsopphold? 40% 7% 13% 13% 27% 15 0% 0% 33% 33% 33% 15 7% 13% 33% 47% 0% 15 27% 7% 33% 7% 27% 15 7% 13% 27% 40% 13% 15 Tabell 4.5. Frekvens Mange av studentene oppgir å ha fått liten hjelp fra studiestedet med innkvartering. Noen ordnet innkvartering selv, mens andre har uttrykt en viss frustrasjon i forbindelse med dette. Tilgang til øverom og bibliotek vurderes av de fleste som tilfredsstillende. Verre er det med tilgang til PC og . Det har imidlertid vært en positiv utvikling når det gjelder studiefasiliteter de siste årene. Studentene oppgir at ERASMUS-stipendiet er til hjelp for å finansiere utvekslingsoppholdet. 9

10 Dette stipendet kommer i tillegg til ordinært stipend og lån fra Lånekassen. NMH har utenlandske studenter som benytter ERASMUS programmet og for dem er nok ERASMUS stipendet svært viktig for finansiering av et utvekslingsopphold pga. lavere støtte fra hjemlandet. Norske utvekslingsstudenter (og ordinære norske studenter i utlandet) er forøvrig de studenter i verden som får best offentlig støtte til å gjennomføre utenlandsstudier. Vurdering av det akademiske Svarene er angitt på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (storartet) N Angi kvaliteten på undervisningen på fagfeltet som du studerte ved gjesteinstitusjonen 0% 0% 13% 33 % 53 % 15 Tabell 4.6. Frekvens Studentene synes generelt å være godt fornøyd med kvaliteten på undervisningen de har fått ved vertsinstitusjonen. De nevner også forskjeller i undervisningsmetode og/ eller vurderingsform (5x) i sine fritekstkommentarer. Svarene er angitt på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (storartet). Angi akademiske utbytte av din ERASMUS - utveksling Angi personlig utbytte av din ERASMUS - utveksling Angi generell tilfredshet med hele ERASMUS -utvekslingen Tabell 4.7. Frekvens N 7% 0 % 0% 33 % 60 % % 27 % 67 % % 0% 20 % 73 % 15 De fleste studentene vurderer det akademiske/kunstneriske utbytte, det personlige utbyttet og den generelle tilfredsheten med hele utvekslingen som god. Tabellen under viser også at flertallet av studentene tror at utvekslingen vil hjelpe på karrieren. Samtaler med studentene etter avsluttet utveksling viser at de fleste har etablert nye kontakter og nettverk som kanskje kan være grunnen til at de mener utvekslingen vil være hjelpe i karrieren og fremtidig yrkesliv. Svarene er angitt på en skala fra 1 (i liten grad) til 5 (i stor grad). I hvilken grad tror du at utvekslingen vil hjelpe deg i din karriere? Tabell 4.8. Frekvens N 7 % 7% 7 % 53% 27 % 15 10

11 Er det større muligheter for at du vurderer å arbeide i en annen EU-medlemsstat som et resultat av dine erfaringer som ERASMUS student? Av de 15 ERASMUS- evalueringene svarer 73% bekreftende på spørsmålet at det er større sjanse for at de vil søke arbeid i et annet EU land. 27% svarer at det ikke er sannsynlig. I svarte 56 % at det var større sjanser for å vurdere arbeid i et EU land. Undersøkelsen avsluttes med 3 åpne spørsmål: If you compare your expectations for the ERASMUS exchange to the actual results of it, what conclusions do you make? Did you receive your goals? Did you encounter any serious problems? What did you gain from the exchange in addition to your academic studies? Studentenes svar på dette spørsmålet er av personlig karakter, og ikke av generell eller almen interesse. Svarene brukes aktivt av internasjonal koordinator som bakgrunnsmateriale for rådgivning av studenter som skal søke om- eller reise på utveksling. Which aspects of the exchange did you particularly appreciate? Studentene svarer at det sosiale, det å bli kjent med nye mennesker var veldig flott (6x). Andre ting som nevnes er språk/kultur (3x), utfordre seg selv/ personlig utvikling (4x) samt akademisk/kunstnerisk utvikling (4x). Finally, do you have any suggestions for improving the ERASMUS exchange program? Det kom inn en kommentar til dette spørsmålet. Kommentaren tas til etterretning av internasjonal koordinator. Et lite tips kan kanskje være å gi mer informasjon om "ESN", tandempartnere og borgerregistrering. Vi fikk ikke noen informasjon om dette, og jeg måtte finne ut veldig mye på egenhånd veldig fort. Informasjonen skal kanskje komme fra vertsinstitusjon, men for folk som tar språkkurs i samme land som de flytter til, så kan en del slike ting med fordel være bevisst før man drar ned. Dette har kanskje mer med hjeminstitusjon enn med Erasmus-programmet å gjøre. 11

12 5. Evaluering fra innreisende utvekslingsstudenter 1. Which exchange programme have you attended? Tabell 5.1. Frekvens 2. What is your main instrument: Tabell 5.2. Frekvens Motivasjon og forberedelse 3. Describe in your own words why you wanted to become an exchange student: Grunner som nevnes for å reise på utveksling er hovedsakelig å studere med en annen lærer (8x) å lære om en annen kultur/ språk (5x) samt personlig utvikling/ nye opplevelser (5x) 4. How important were the following factors for you when you decided to go abroad as an exchange student? Tabell Gjennomsnitt 12

13 Tabell Frekvens 5. Please describe in your own words why you chose to come to Norway and the Norwegian Academy of Music: Grunner som nevnes her er læreren (7x), norsk natur/ lære mer om Norge (4x) samt har hørt mye bra om NMH (3x). 6. How important was the following factors upon your decision to come to Norway and the Norwegian Academy? Tabell Gjennomsnitt 13

14 Tabell Frekvens 7. Please indicate how helpful the various sources of information were for your preparation to study abroad Tabell Gjennomsnitt Tabell Frekvens If other, please specify: internet Sio 14

15 Innkvartering, service og kostnader 8. How would you assess the reception and practical organizing of your stay at NMH? Tabell Gjennomsnitt Tabell Frekvens 9. How would you define your level of social integration with the following: Tabell Gjennomsnitt Tabell Frekvens 15

16 10. What initiatives can be taken to improve integration? Det fremkommer ikke mange kommentarer på dette spørsmålet. Elementer som nevnes er differensiering i språkkurset (1x), flere møter med andre utvekslingsstudenter (2x), forslag om en fadderordning (1x) og flere fester/ sosiale aktiviteter (2x). Vurdering av det akademiske 11. Overall evaluation of tuition Tabell Gjennomsnitt Tabell Frekvens 12. Is there a significant difference between the tuition given at NMH and your home institution? Tabell 5.9 Frekvens 13. If yes, please specifiy: In my home institution the conducting department is much more focused on opera conducting. NMH's department is more focused on symphonic repertoire. And at NMH there is the great situation of working with a string ensemble in every lesson. We don't have that at my home institution. At NMH it's much more time to practice (concerning time schedule) and more concert orientated while in Germany it's more orientated to educate more in the scientifically stuff beside. Also ( ) here it's a little bit separated in the thinking the performance students are the "better ones" and the pedagogical worse, what I find a little bit a pity. There's no good pedagogue without proper playing skills. 16

17 14. Did you attend a Norwegian language course before you started your studies at NMH? Tabell 5.10 Frekvens 15. How would you evaluate the following aspects of the language training you were offered at NMH TEACHING LEARNING OUTCOME ORGANIZATION 2,4 2,5 3,3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Tabell Gjennomsnitt 9 respondenter Tabell Frekvens 16. How would you evaluate the extent of the Norwegian course? Tabell 5.12 Frekvens 17

18 17. What effect have your Norwegian language skills had for the outcome of your exchange period? Tabell Gjennomsnitt Tabell Frekvens 18. Any comments, ideas or suggestions regarding the Norwegian course offered at NMH: Flere studenter ønsker kortere timer, men to ganger i uka (3x), ulike nivåer på kurset (3x) samt bedre lærebok (2x). 19. Evaluation of exchange periode Tabell Gjennomsnitt Tabell Frekvens 20. Please describe your overall impression of your stay in Norway: På dette spørsmålet er svarene fra studentene utelukkende positive. De roser institusjonen for dens læringsmiljø, gode lærerne og hjelpsom administrasjon. Flere nevner også de gode møtene med menneskene i Norge, samt norsk kultur og natur. 18

19 21. What could have been done differently to make your exchange period even better? Her nevnes bedring i språkkurset (3x) og ellers personlige utfordringer av ulik karakter. 6. Oppsummering og konklusjon Studentmobilitet inngår i Musikkhøgskolens omfattende internasjonale virksomhet. Målene for studentutveksling er 90 søkere inn, 40 søkere ut og 40 studenter totalt som reiser inn eller ut 4. Kun målet om søkere til NMH er nådd. Omtrent en tredjedel av de som søkte seg til NMH fikk tilbud om en plass i et av utvekslingsprogrammene. Tilstrømningen av søkere fra andre institusjoner anses som tilfredsstillende, og dersom flere skal få mulighet til å komme til Musikkhøgskolen på utveksling må flere studenter herfra reise ut. 29 studenter reiste inn/ut fra NMH i 2013/2014 noe som ligger 11 studenter under målsetningen. Studenter som utveksler fra NMH De fleste studentene som utvekslet fra NMH vurderer det akademiske/kunstneriske utbytte, det personlige utbyttet og den generelle tilfredsheten med hele utvekslingen som god. Støtten fra internasjonalt kontor ved NMH vurderes også som god, mens støtten fra lærer på Musikkhøgskolen er varierende. Dersom vi i ønsker å øke antallet studenter som reiser på utveksling bør hovedinstrumentlærerne engasjeres for å i større grad oppfordre sine studenter til å reise ut. Studenter som utveksler til NMH Musikkhøgskolen opplever en jevn strøm av søknader fra studenter som ønsker å ta et semester eller to ved NMH. Mange bruker i stor grad det internasjonale kontoret ved Musikkhøgskolen til å skaffe seg informasjon, noe man muligens kunne effektivisert dersom en større del av NMHs nettsider var tilgjengelig på engelsk. Studentene vurderer mottakelsen, støtten og undervisningen de har mottatt her som god, med unntak av norskkurset. Dette emnet skårer ikke tilfredsstillende i forhold til de standarder Musikkhøgskolen har for slike emneevalueringer. Det anbefales derfor at det gjennomføres en emneevaluering av norskkurset ved slutten av høstsemesteret 2014, og at resultatet fra denne undersøkelsen legges til grunn for utvikling av kurset. Oslo, november 2014 Knut Myhre Internasjonal koordinator Tone Jordhus Kvalitetskoordinator 4 Årsplan og budsjett

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014 Møteinnkalling Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014 Studieutvalget Møtedato: 21.11.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møtested: NMH, 03005 Varamedlemmer skal bare møte etter særskilt innkalling. Saker

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 23.11.2012 Tidspunkt: 13:00

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 23.11.2012 Tidspunkt: 13:00 Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, mats Claesson, Gro Trondalen, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

Studieutvalget Møtested: 140, NMH Dato: 14.12.2012 Tidspunkt: 10:30

Studieutvalget Møtested: 140, NMH Dato: 14.12.2012 Tidspunkt: 10:30 Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, Mats Claesson, Gro Trondalen, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

Medlemmer: Oslo, 12.11.2013

Medlemmer: Oslo, 12.11.2013 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, 12.11.2013 Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle?

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? Universell nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø læringsmiljøutvalg universell utforming Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? En kartlegging av drivere

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Rapport fra arbeidsgruppe KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Bildet på forsiden: Internasjonale deltakere på Høgskolen i Bergen sin Erasmus

Detaljer

OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE

OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE WWW.STUDYINNORWAY.NO OMDØMMEUNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE HØSTEN 2008 FORORD SIU gjennomførte en nasjonal omdømmeundersøkelse

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR KOMPOSISJONS- OG MUSIKKTEORISTUDIER (PUKP) 2 Innhold Intern evaluering

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

Forord. Jeg vil takke Mensa Norge for deres samarbeid i forbindelse med denne oppgaven.

Forord. Jeg vil takke Mensa Norge for deres samarbeid i forbindelse med denne oppgaven. Vil tilpasset opplæring påvirke senere studievalg? Mensa Norges medlemmers opplevelse av tilpasset opplæring i realfag og deres senere studievalg. Are higher education choices influenced by adapted education?

Detaljer

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Om evalueringen 3 2.1 Spørreskjemaet 3 2.2 Hvem svarte?...3 3 Presentasjon av studentenes

Detaljer

Delstudier i utlandet_guide & checklist

Delstudier i utlandet_guide & checklist siden 1 muligheter finansering skjemaer søknadsprosess under studieoppholdet Delstudier i utlandet_guide & checklist www.hil.no/studere_i_utlandet instagram.com/hil.internasjonal siden 2 DELSTUDIER I UTLANDET

Detaljer

omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010

omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010 omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010 www.studyinnorway.no Hovedfunn 85,5 prosent av respondentene er fornøyde eller svært fornøyde med studieoppholdet i Norge. 83,3 prosent

Detaljer

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II. Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II. Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Per Arneberg Norgesuniversitetet, mars 2006 Forord Denne utredningen

Detaljer

Norske medisinstudenter i utlandet bakgrunn, studieinnsats og tilfredshet

Norske medisinstudenter i utlandet bakgrunn, studieinnsats og tilfredshet Norske medisinstudenter i utlandet bakgrunn, studieinnsats og tilfredshet Medisin og vitenskap Mer enn 30 % av norske leger har medisinsk embetseksamen fra et utenlandsk universitet. Stadig flere studerer

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Borte bra, men hjemme best?

Borte bra, men hjemme best? RAPPORT 21/2008 Borte bra, men hjemme best? Færre norske studenter i utlandet Jannecke Wiers-Jenssen, Nicoline Frølich, Per Olaf Aamodt og Elisabeth Hovdhaugen Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Trivselsundersøkelse ved UMB 2011. Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Trivselsundersøkelsen 2011

Trivselsundersøkelse ved UMB 2011. Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Trivselsundersøkelsen 2011 Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Trivselsundersøkelsen 2011 1 Sammendrag Denne rapporten er en presentasjon av resultatene fra Trivselsundersøkelsen 2011 illustrert med tabeller og grafer. Resultatene

Detaljer

Norske studenter i utlandet

Norske studenter i utlandet Utdanning 2005 Jannecke Wiers-Jenssen, NIFU STEP Innledning I dette kapittelet belyses bakgrunnen for at norsk ungdom velger studier i utlandet. Vi skal se på omfanget av utenlandsstudier og hvordan studentene

Detaljer

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Rapporter 36/2011 Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Over grensen etter kunnskap?

Over grensen etter kunnskap? Over grensen etter kunnskap? Evaluering av 13 prosjekter innenfor satsingsområdet kompetanse og utdanning, finansiert over Barentsprogrammet Anne-Kristin Jørgensen og Geir Hønneland FNI-rapport 01/2002

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Opplæring, tilsyn, regelverk - gir det bedre informasjonssikkerhet? Tom-Andre Skar

Opplæring, tilsyn, regelverk - gir det bedre informasjonssikkerhet? Tom-Andre Skar Opplæring, tilsyn, regelverk - gir det bedre informasjonssikkerhet? Tom-Andre Skar Masteroppgave Master i informasjonssikkerhet 30 ECTS Avdeling for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik, 2007

Detaljer

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Master som fleksibelt forløp Masterprosjekt, modul 4 Muntlig eksamen - Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Evaluering av NKI Fjernundervisnings studium Psykologi årsenhet Truls

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer