Kommunedelplan. Samfunnsutvikling. Rullert gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram , den sak 145/14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan. Samfunnsutvikling. Rullert gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2015 2018, den 11.12.2014 sak 145/14."

Transkript

1 Kommunedelplan Samfunnsutvikling Rullert gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram , den sak 145/14 Arkiv 15/47-1

2 Innhold 1 Sammendrag Målsettinger og strategier Befolkningsutvikling Arealforvaltning Miljøvern, friluftsliv, natur- og kulturlandskap Klima og energi Samfunnssikkerhet og beredskap Landbruk Annen næring Tiltaksplaner Milepælsplan investering Tiltaksplan drift Kommunalt vedtatte føringer Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommune Utfordringer som denne planen skal ta stilling til Befolkningsutvikling Folkehelse Næringsutvikling Tilhørende dokumenter (elektronisk tilgjengelige) Side 2

3 1 Sammendrag Kommunestyret vedtok i juni 2013 Kommuneplanens samfunnsdel Denne planen gir, sammen med Kommunal planstrategi , klare føringer for Kommunedelplan Samfunnsutvikling. Det skal i de neste 4 årene settes fokus på befolkningsutvikling, folkehelse og næringsutvikling. Målsettingen om sterk vekst i befolkningen, 3000 flere innbyggere de neste 12 årene, er en spennende og krevende målsetting. Spennende fordi en sterk befolkningsvekst vil gi kommunen store muligheter for utvikling. Krevende fordi vi er avhengig av i særlig grad private utbyggere for å kunne skape muligheter for tilflytting. Kommunen må da ha nært samarbeid med utbyggere og tett oppfølging i forhold til planavklarte områder. I tillegg vil en kraftig økning i innbyggertall stille store krav til dimensjonering av det kommunale tjenestetilbudet. Dette kommer til uttrykk i de andre kommunedelplanene. Befolkningsstatistikken viser pr. 1. halvår 2013 at det tar noe lenger tid enn planlagt før vi får den sterke befolkningsveksten. Tettstedsutvikling og befolkningsvekst antas å være to sider av samme sak. Det legges derfor vekt på utvikling av tettstedene Roa og Harestua, og det er lagt inn budsjettforslag hvor det avsettes midler til stedsutviklingsprosjekter. Ny folkehelselov og Samhandlingsreformen har bidratt til å sette folkehelse på dagsordenen i Lunner kommune. Dette skal bidra til økt livskvalitet for innbyggere og helsegevinster som bidrar til redusert trykk på offentlige tjenester. Lunner kommune er med sin beliggenhet en kommune som har gode muligheter for bruk av friluftsområder sommer som vinter. I denne planen foreslås det bevilget midler til etablering utfartsparkeringer. Eksempler her er Koperud, Solheimstorget og Harestua hvor en kan komme seg ut i gode skiløyper om vinteren og har gode turmuligheter også om sommeren. En bør også her nevne tettstedsutvikling, da det er viktig å få et folkehelseperspektiv inn i dette arbeidet. Som stikkord her kan nevnes møteplasser og at det legges til rette for aktiv transport, dvs. at en reduserer bilbruk og legger til rette for at innbyggerne kan ferdes til fots, med sykkel og så videre. Lunner kommune har den siste tiden satt økt fokus på næringsutvikling, noe som er i tråd med vedtatt planstrategi. Dette innebærer blant annet at det er utarbeidet et forslag til strategisk næringsplan. Planforslaget har i seg en rekke strategiske valg som er lagt inn i Kommunedelplan Samfunnsutvikling. Kommunens rolle i forhold til næringsutvikling kan være alt fra å bidra til å skape engasjement til at kommunen selv går inn som en aktør i forhold til for eksempel å etablere næringsområder. Dette er det foreløpig ikke tatt endelig standpunkt til. Det kan imidlertid tenkes at kommunen bør ha fokus på ha skape gode kommunale tjenester til en økt befolkning framfor å legge store ressurser i næringsformål. Den tradisjonelle næringen i Lunner er landbruket. Den er midlertid også under utvikling. Det legges derfor vekt på utviklingen av tilleggsnæringer og bruk av lokale produkter. Kommunedelplan Samfunnsutvikling skal bidra til en ønsket utvikling av Lunner-samfunnet. Dette kan bestå i at vi klarer å prioritere tiltak, små og store, som bringer oss i ønsket retning. I tillegg skal vi legge vekt på at vi har et trygt samfunn, hvor vi reduserer risikoen for uønskede hendelser og setter oss i best mulig stand til å håndtere det som allikevel vil kunne oppstå. Det er derfor viktig at vi gjennom kommunalt virke ivaretar viktige beredskapshensyn. Side 3

4 2 Målsettinger og strategier 2.1 Befolkningsutvikling Hensikten er å styre befolkningsutviklingen i forhold til ønsket demografi. Målsetting Ambisjon Målemetode Det skal være vekst i befolkningen i tråd med kommuneplanens mål om 3000 flere innbyggere i planperioden Befolkningsvekst >/=1,5% i 2014 Befolkningsvekst >/=1,5% i 2015 Befolkningsvekst >/=2% i 2016 Befolkningsvekst >/=2% i 2017 SSB Det skal være leiligheter i tettstedene (Lunner, Roa, Grua og Harestua). Det skal utvikles attraktive tettsteder (Lunner, Roa, Grua og Harestua). Tabell 1 Målsetting befolkningsvekst Strategier Det etableres årlig minimum 5 nye leiligheter pr. tettsted. Andel av befolkningen som bor i tettsteder skal være minst = kommunegruppe 7 (var 72,9 i 2012, Lunner var 57,6) SSB SSB Det skal lages en stedsutviklingsplan for tettstedet Roa. Denne skal som minimum ta opp i seg følgende elementer: o Fortetting av området, herunder tilrettelegge arealer for bygging av leiligheter o Næringsarealer o Ny RV4 med tilhørende kryssløsninger o Miljøgate og andre tiltak knyttet til utbyggingen av RV4 o Kommunal tjenesteproduksjon lagt til Roa/planlagt på Roa o Møteplasser, turstier og offentlige rom o Planarbeidet skal involvere aktuelle organisasjoner og frivillige lag/foreninger o Formannskapet skal være styringsgruppe for planarbeidet For å sikre gjennomføring av planen skal det utarbeides en områdereguleringsplan for Roa slik at ønsket utvikling sikres gjennom en juridisk bindende plan. For å sikre viktige kvaliteter, karaktertrekk og etableringen av disse på tettstedet Harestua legges Prosjekt Stedsutviklerveileder for Harestua til grunn. Dette skal i tillegg til selve sentrum som et minimum ha i seg følgende elementer: o Harestua sentrum o Næringsområdene ved RV4 o Fri- og grøntområder Det legges fram egen sak som fastlegger innhold, organisering, framdrift og kostnader knyttet til arbeidet. Kommunen skal støtte utviklingen av tettsteder ved å o Legge nye kommunale tjenestetilbud til tettstedene (Lunner, Roa, Grua, Harestua) o Etablere, vedlikeholde og drifte offentlig infrastruktur (veg, vann, kloakk) og være i forkant/i takt med utviklingen av tettstedet. o Tilrettelegge gjennom arealplaner for bolig- og næringsetablering o Markedsføre tettstedene o Bidra til å skape kontakt mellom grunneiere og næringsetablerere o Ha nødvendig byggesaksbehandlerkapasitet På Harestua skal kommunen: o Legge nye større kommunale tjenestetilbud (f.eks. barnehage, skole, bibliotek, omsorgstilbud, kirke, gravplasser). Side 4

5 o Prioritere planarbeid. o Tilrettelegge gjennom arealplan for bolig- og næringsetablering o Tilrettelegge gjennom arealplan for gjennomføring av attraktiveuniverselt utformet og trygge møteplasser (torg, Klemmaparken, lekeplasser, idrettshall, bibliotek), grøntstruktur og turveger/skiløyper. o Markedsføre tettstedet Kommunen skal jobbe for følgende etableringer på Harestua: o Apotek o Vinmonopol Kommunen skal legge til rette for leiligheter/flermannsboliger i tettstedene (Lunner, Roa, Grua og Harestua). Dette pga at det er mangel på denne boligtypen i dag og det bidrar til samordna areal- og transportplanlegging. Kommunen skal øke oppmerksomheten for potensielle innbyggere om Lunner generelt og Harestua spesielt som bo og næringsområde for sloregionen. o Kontinuerlig forbedre og bruke sosiale medier og hjemmesida Korrekt informasjon Aktuell informasjon Legge til rette for dialog Tilrettelagt som markedsføringskanal 2.2 Arealforvaltning Hensikten er å styre bruk og utvikling av arealene i kommunen slik at bærekraft og livskvalitet ivaretas. Målsetting Ambisjon Målemetode Legge til rette for Det skal til enhver tid være Telling antall dekar næringsinteresser byggeklare arealer for næringsutbygging Tabell 2 Målsetting Arealforvaltning Strategier Planavklarte områder skal realiseres i planperioden Kommunen skal: o Ta kontakt med grunneier/utbygger for å høre hva som er utfordrende. Kommunen skal følge opp disse tilbakemeldingene. o For nye planavklarte områder, ta rede på hvor realiserbar utbyggingen er (begrunnelse for innspillet) o Ta ut ikke-realiserbare områder fra planen / oppheve reguleringsplanen Areal- og transportplanlegging skal bidra til bedre folkehelse, redusert bilbruk og økt bruk av kollektivtransport og aktiv transport (gå/sykle) ved å Legge nye utbyggingsområder i gangavstand (1km) til kollektivknutepunkt (stasjon) Etablere boliger og skoler skal slik at flest mulig elever kan gå til skolen Jobbe for å få til fortetting i tettstedene (Lunner, Roa, Grua, Harestua) Prioritere planlegging av gang- og sykkelveger i en omkrets av 4km fra Lunner ungdomsskole, Lunner barneskole, Grua skole, Harestua skole og stasjonene på Gjøvikbanen Kommunen skal jobbe for: o Å etablere et systematisk nett av holdeplasser o Å koordinere busstilbudet på Hadeland i forhold til nabofylkene o Å utvikle Gjøvikbanen for å redusere reisetida slo S Jaren o Å synliggjøre kollektivtilbudet o Å etablere kontakt med sykehuset innlandet om koordinering av kollektivtilbudet fra Lunner/Gjøvik/Hamar retur.» Side 5

6 Kommunen skal som planmyndighet sette krav til grønne lunger, byggeavstand til vassdrag og en fornuftig overvannshåndtering. Kommunen skal følge opp den til enhver tid gjeldende geodataplan for ppland og Hedmark. Dette skal bidra til: o å bedre den offentlige saksbehandlingen ved bruk av geografisk informasjon o at etablering, ajourføring, tilrettelegging, forvaltning og distribusjon av data gjøres på en effektiv og formålstjenlig måte o å organisere geodata-arbeidet på en formålstjenlig og god samfunnsøkonomisk måte, både administrativt og teknologisk, på regionalt, interkommunalt og kommunalt nivå Laserscanning for kulturminnekartlegging, skogbruksplanlegging og detaljplanlegging gjennomføres i 2015 innenfor budsjettrammene/kompensasjon for kartvedlikehold. 2.3 Miljøvern, friluftsliv, natur- og kulturlandskap Hensikten vår er å ta vare på spesielle områder og oppnå fravær av forurensing. Målsetting Ambisjon Målemetode Ta vare på særlig viktige kulturminner. Bergverk-, industri- og finneminner, er kartlagt. Avrapportering av status Tabell 3Målsetting Miljøvern, friluftsliv, natur- og kulturlandskap Strategier Kommunen skal legge til rette for rekreasjon i og langs vassdrag. Følgende skal prioriteres i planperioden: o Langs Harestuvannet o Langs Vigga på Roa Legge til rette for fysisk aktivitet. o Tilgjengelighet til utmark og badeplasser - etablere parkeringsplasser o Gode kart over turmuligheter o Turløyper, aktivitetspark o Registrere og bevare gamle gutuer o Bedre samkjøring av skiløypene Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet skal bedres. I første rekke vil dette være en kartlegging av beverbestanden i kommunen. Forurensing Det vises til Kommunedelplan Teknisk kap. 2.4 Renovasjon vedr. opprydding av gamle søppelfyllinger mv. Side 6

7 2.4 Klima og energi Hensikten er å legge til rette for bærekraftig energibruk som bidrar til naturlig utvikling av klima og miljø. Målsetting Ambisjon Målemetode Økt bruk av trevirke i Bruk av trevirke skal vurderes ved Rapportering bygninger alle nye kommunale bygg og rehabilitering av slike. Øke bruken av lokalt virke til Alle kommunale bioenergi-anlegg Statistikk fra bioenergi-formål Kommunal virksomhet skal være et godt eksempel i forhold til ENØK-tiltak Tabell 4Målsetting Klima og energi benytter lokale råvarer. 50% av kommunale bygg (antall kvadratmeter) skal innen 2017 ha gjennomført EPC Vedlikeholdstjenesten Statistikk Strategier Kommunen skal tilrettelegge og stimulere til å videreutvikle nett for fjernvarme/nærvarme ved å o Kreve at nye bygg uten passivhusstandard skal kobles på nett for nærvarme. Byggene skal ligge i nærhet til eksisterende eller planlagte nærvarmesentraler o Tilrettelegge for vannbåren varme og bruk av fornybar energi som oppvarmingskilde i kommunale bygg o Sørge for at krav til tilrettelegging for vannbåren varme tas inn i reguleringsplanbestemmelser o Sørge for at det i utbyggingsavtalen stilles krav til bruk av fornybar energi som oppvarmingskilde Kommunen skal selv vise vilje og gå i front innenfor energi- og klimatiltak. Dette gjør vi ved at det i kommunale byggeprosjekter skal velges klimavennlige og energisparende løsninger. Alle større kommunale bygg skal ta i bruk EPC (energisparekontrakt). Kommunen skal implementere miljøkrav gjennom kvalifikasjonskrav og evalueringskriterier ved offentlige anskaffelser. Kommunen skal stille krav om mest mulig miljøvennlig transport ved fornyelse av den kommunale bilparken. Det skal arbeides for å utbedre ladeinfrastruktur for elbiler og tilrettelegge for innfasing av fornybart drivstoff og elbiler. Det skal legges til rette for etableringa av «bærekraftig liv» i lokalsamfunnet (grasrotmobilisering/omstillingsinitiativ). Kommunen skal bidra til at eksisterende tilbud på bane opprettholdes og videreutvikles ved å: Prioritere utbygging av gang- og sykkelveger i en omkrets av 4km fra Lunner ungdomsskole, Lunner barneskole, Grua skole, Harestua skole og stasjonene Kommunen skal jobbe for: Å utvikle Gjøvikbanen for å redusere reisetida slo S-Jaren Fortsatt delta i arbeidet med Stor-slo nord alliansen i planarbeid for ny Gjøvikbane slik at resultatene kan innarbeides ved neste revisjon av NTP Å synliggjøre kollektivtilbudet på Gjøvikbanen Det skal jobbes aktivt for økt busstilbud internt i kommunen ved å: o Å etablere et systematisk nett av holdeplasser o Å koordinere busstilbudet på Hadeland i forhold til Akershus, tilsvarende som for Buskerud o Å synliggjøre kollektivtilbudet Side 7

8 o o Arbeide for at ruslebussløsning er en del av busstilbudet, koordinert med skolebussene Etablere pendlerparkering ved rådhuset, Grua sør og ved Harestua Kommunen skal bidra til å skape holdningsendringer og omstillingsvilje ved å øke kunnskap og bevissthet om energisparing, fornybar energi, avfallsreduksjon- og gjenvinning, miljøvennlig transport og bærekraftig ressursforvaltning. 2.5 Samfunnssikkerhet og beredskap Hensikten er sikring av lokalsamfunnet i forbindelse med, og håndtering av, uønskede hendelser og ulykker. Målsetting Ambisjon Målemetode God krisehåndtering Årlig øvelse Rapportering Tabell 5Målsetting Samfunnssikkerhet og beredskap Strategier Risiko og sårbarhet skal vurderes i all planlegging, drift og forvaltning. Avtale øvelser med fylkesmannen og/eller Lunner og Gran brann og redning.. Vårt samfunn er sårbart i forhold til plutselige og uforutsette hendelser. Beredskapsmessige hensyn skal derfor ivaretas i all planlegging, for å hindre at unødvendige situasjoner oppstår. Dette for å sikre innbyggerne og andre som befinner seg i kommunen best mulig mot at kriser og ulykker skjer; altså samfunnssikkerhet og trygghet så langt det er mulig. Side 8

9 2.6 Landbruk Hensikten er å opprettholde et levedyktig landbruk som ivaretar hensynet til produksjonsvolum, natur- og kulturlandskap. Målsetting Ambisjon Målemetode pprettholde sysselsettingen og produksjonsvolumet innen landbruket, med tilleggsnæringer Det er etablert en ny tilleggsnæring, eksempelvis Inn på tunet -næring, pr. år. Bidra til bærekraftig utnyttelse av landbrukets ressursgrunnlag til beste for landbruket og Hadelands befolkning. Tabell 6Målsetting Landbruk Gjennom bruk av lokalprodusert bioenergi-virke i kommunale anlegg, øke produksjonen av lokalt virke til bioenergi-formål Bidra til økt lokal produksjon og økt lokalt forbruk av økologiske varer, ved å øk bruken av økologiske varer i kommunal drift med 50%. Landbrukskontoret rapporterer Rapport fra operatørene av bioenergianlegg Statistikk fra tjenestestedene Strategier Kommunen skal bistå næringsaktører med å utvikle potensialet som ligger i bioenergiressursene i regionen o gjennom planarbeid, infrastrukturtiltak, politisk påvirkning og tilrettelegging for uttak av biomasse og etablering av bioenergianlegg, inkludert småskalaanlegg som gårdsvarmeanlegg og boligfelt. o styrke rådgivningstjenester og testing av utstyr overfor bøndene Dette bidrar både til reduksjon av klimagassutslipp og kan stimulere til lokal verdiskaping i en presset skogindustri. Det legges opp til sterkere føringer for økt bruk av tre i flere nasjonale og regionale planer/rapporter. Sysselsettingen i landbruksnæringen, inkl. tilleggsnæringer, skal opprettholdes ved å o arbeide for i størst mulig grad å benytte lokalprodusert råvarer/mat der kommunen har ansvar for å servere mat o benytte «Inn på tunet»-tjenester som en naturlig del av de ulike omsorgstiltakene for barn, ungdom, eldre, psykiatri og psykisk utviklingshemmede o drive en aktiv næringsutvikling innen landbruket med tilleggsnæringer Side 9

10 2.7 Annen næring Hensikten er å legge forholdene til rette for ny og eksisterende næring. Målsetting Ambisjon Målemetode Det skal arbeides aktivt for at Veksten i nye arbeidsplasser er KSTRA det skapes nye arbeidsplasser i kommunen større enn veksten i antall yrkesaktive innbyggere Tabell 7Målsetting Annen næring Strategier Lunner kommune skal fokusere på næringsutvikling og sysselsetting o Ha en bo- og næringsrådgiver o Fokus på næringsutvikling i kommunedelplanene o Utvikle en kultur for næring o pprettholde satsingen med interkommunal etablererveileder o pprettholde satsingen med Hadelandshagen o Støtte Regionrådets prosjekt «Nært og naturlig» Lunner kommune skal bidra til engasjement og vekst i eksisterende næringsliv o Støtte og ivareta lokale ildsjeler o Arrangere ettermiddagsmøter for næringslivet o Sende ut nyhetsbrev til næringslivet o Sørge for at kommunen har næringsforeninger nord og sør bygda og gi årlige økonomiske bidrag til disse Lunner kommune skal legge til rette for næringsutvikling i sentrale områder o Utvikle en stedsveileder for hele Harestua o Støtte arbeidet ved å utvikle Harestua Næringspark o Sørge for at kommunale tjenestetilbud legges til sentrumsområdet o Gjennomføre et sentrumsprosjekt for Roa som skal resultere i en stedsutviklingsplan o Sørge for at veiserviceanlegg legges til nytt kryss mellom Rv 4 og E 16 o Sørge for at det utvikles plasskrevende næringsvirksomhet (logistikkvirksomhet) sør for Roa sentrum o Sørge for at videreutvikling av Lupro Lunner kommune skal sørge for at det er klargjorte næringstomter o Lunner kommunes rolle i utbygging av nærings-tomter utredes og fremmes som egen politisk sak o Forskuttere utbygging av infrastruktur frem til potensielle næringsarealer o Være en pådriver for at eksisterende ledige næringsarealer utvikles/selges Lunner kommune skal bidra til etablering av kompetansenæringer o Drive målrettet markedsføring mot kunnskapsbedrifter o Sørge for knoppskyting fra lokale bedrifter. o Jobbe for å skape et industrielt miljø. Lunner kommune skal sørge for utvikling av turist- og opplevelsesnæringen o Støtte aktivt lokale destinasjonsbedrifter o Kartlegge hytteeierne og markedet o Markedsføre kommunen i Hytteguiden som sendes alle hytteeiere o Fortsette videre samarbeid med Solobservatoriet o pprettholde satsingen med Hadeland og Ringerike reiseliv og bedre samarbeidet Lunner kommune skal kjøpe lokale varer og tjenester. o Ved behov for ekstern kjøp av konferansefasiliteter bør kommunen velge lokale aktører o Arrangere målretta opplæring for aktører på hvordan legge inn anbud. Krav m.m. o Være en pådriver for at ulike næringer danner større allianser slik at det blir enklere å legge inn anbud på større entrepriser Side 10

11 o o o Være bevist på å dele opp større entrepriser i delentrepriser Bruke interkommunal innkjøpskoordinator mer aktivt ved faglig råd m.m. Sende informasjonsbrev til lokale næringsaktører når anbudet foreligger på Doffin. Side 11

12 3 Tiltaksplaner Forklaring til tiltaksplanene: Investeringstiltak vises med beløp per år. Driftstiltak vises med beløp for endring i forhold til foregående år. 3.1 Milepælsplan investering Tabell 8Milepælsplan investering Kommentarer: Klimavennlige biler til tjenestekjøring Gjelder tjenestekjøring knyttet til funksjoner på Lunner rådhus. Redusert bruk av private biler, og således redusert kjøregodtgjørelse, skal finansiere driften av bilene. Parkeringsplasser (P1=skal utredes): Skal bidra til bedre tilgjengelighet til utmark og badeplasser, herunder f.eks. utfartsparkering Solheimstorget, Koperud og Harestua. Pendlerparkering (P1 = skal utredes): Økt parkeringskapasitet Grua sør og Harestua. Skal legge til rette for bruk av kollektiv transport. Klargjøring næringsarealer: Kommunens rolle i forhold til klargjøring av næringsarealer er det ikke tatt stilling til. Side 12

13 3.2 Tiltaksplan drift Ansvar tekst Ansvar Tiltak Kode Kdel - plan Type tiltak 2014 Tiltak 2015 Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak kommentar Gjelder sentrumsområder, Rådmann 1010 Stedsutviklingspr osjekt Harestua S HPØ næringsområder, friog grøntområder. Finansieres av tilskudd Avslutte støtten Rådmann 1010 til etablererveileder/ annen næringsstøtte (Ikke lovpålagt) Handlingsplan biologisk mangfold Reduksjon av tinglysningsgebyr Bortfall andre utgifter V V V V I HPØ I I Bevilgningen er forlenget med ett år, slik at registrering av beverbestanden kan gjennomføres i Side 13

14 Ansvar tekst Ansvar Tiltak Kode Kdel - plan Type tiltak 2014 Tiltak Reduksjon konsulentugifter kart/miljøvern Ikke kjøpe arbeidstøy Bortfall bevertning Reduksjon annonseutgifter Redusert innkjøp EDButstyr Bortfall innkjøp kontormateriell Redusere innkjøp forbruksvare Økning i gebyr (i kombinasjon med nedtak utgifter) V V V V V V V I I I I I I I Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak Tiltak kommentar 2018 Medfører økning i byggesaksgebyrene med 12%. Risiko for misfornøyde brukere og økt mengde klagesaker på gebyr Økning i gebyr (i kombinasjon med nedtak utgifter) Medfører økning i oppmålingsgebyr med 12%- Medfører økning i Økning kontrollgebyr (i kombinasjon med nedtak utgifter) Betalingstjeneste Infoland Reduksjon overføring til andre kommuner Økning i gebyrer kontrollgebyret på kr. 30,- pr. anlegg (8,5%). Økes fra 340,- til 370,- pr. anlegg under 15 PE (personekvivalent). Økning i betalingssats Infoland fra 1.616,- til 2.100,- pr. sak (30%). Lunners deltakelse i prosjekt vannområde Randsfjorden forlenges ikke. Økning i dispensasjonsgebyre t med 12%. Risiko for misfornøyde brukere og økt mengde klagesaker på gebyr. Side 14

15 Ansvar tekst Ansvar Tiltak Kode Kdel - plan Type tiltak 2014 Tiltak Økning i gebyr (i kombinasjon med nedtak utgifter) Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak Tiltak kommentar 2018 Økning i gebyr utslippsgebyr med 12% fra 4.600,- til 5.200,- for søknader under 15PE. I tillegg kommer gebyr for behandling etter plan- og bygningsloven. Risiko for misfornøyde brukere og økt mengde klagesaker på gebyr. Økning i gebyret på 3,1% for å ta lønns- og prisvekst Gebyr for enkel reguleringsplan vil bli ,- for enkelt sak ,- for mer omfattende Økning gebyrinntekter -655 og ,- for komplisert sak. I tillegg kommer gebyr for konsekvensutrednin g på ,- pr. utredet forhold. Risiko for misfornøyde brukere og økt mengde klagesaker på gebyr. Tilskudd til slomarkas fiskeadministrasjon bortfallerkommunen skal drive Bortfall driftstilskudd fiskeforvaltning, og det er en risiko for at kommunen ikke gjør det hvis tilskuddet ikke gis og kommunen heller ikke på annet vis jobber med forvaltningen. Side 15

16 Ansvar tekst IS- Landbruk Ansvar Tiltak Kode Kdel - plan Type tiltak 2014 Tiltak Slutte med miljøsertifisering og - resertifisering av kommunale enheter Konsulenttjeneste r miljø utgår Bortfall kontingent Landbruk utgjør 17,5% av utgiftene på ansvar. Det tas opp i IS-møte høst 2014 et nedtak av utgiftene tilsvarende 17,5% Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Sum effekt av tiltak Tiltak kommentar Kommunale enheter kan ikke lenger være miljøfyrtårnsertifise rt. Kommunen slutter å bekoste diplom når private bedrifter i Lunner blir sertifisert. Kan gi økte driftsutgifter på andre område (strøm, renovasjon etc.) Kommunen slutter med miljøfyrtårnsertifise ringdårlig omdømme på miljøområdet Kommunen melder seg ut av stiftelsen miljøfyrtårn. Dette betyr at private bedrifter i Lunner ikke kan sertifiseres, da det er betinget av at kommunen er medlem.dårlig omdømme på miljøområdet Må vurderes av Landbrukskontoret. Tabell 9Tiltaksplan drift Side 16

17 4 Kommunalt vedtatte føringer 4.1 Kommuneplanens samfunnsdel Visjon: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Målsettinger i forhold til sentrale tema: Befolkningsutvikling Det skal planlegges for å oppnåkst større enn 1,5 % pr år i en befolkningsveplanperioden Lunner skal være 3000 flere innbyggere i løpet av planperioden (12 år) Det skal være en planlagt demografisk utvikling Tettstedsutvikling Det skal utvikles et tettsted med sentrumsfasiliteter på Harestua. Dette bygges opp som en del av utviklingen i Sagparken Roa skal være administrasjonssentrum i kommunen og videreutvikles som tettsted for bo og næring Kommunen skal bidra til at tettstedene er trygge og attraktive steder å bo og ferdes i Klima og energi Lunner kommune skal legge til rette for bærekraftig energibruk som bidrar til naturlig utvikling av klima og miljø ved å o selv vise vilje og gå i front for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk o bevisstgjøre kommunens innbyggere og næringsliv i forhold til klima og miljø I klimaregnskapet er økt opptak av drivhusgasser like mye verd som reduksjon av utslipp. De tiltak som har størst lønnsomhet samfunnsøkonomisk skal gjennomføres først, herunder et aktivt skogbruk. Arealplanlegging skal legge til rette for økt bruk av kollektivtransport Folkehelse Arealplanleggingen skal fremme løsninger som legger til rette for aktivitet hos innbyggerne Det skal prioriteres tiltak som fremmer god helse i befolkningen og hos medarbeiderne, med spesiell fokus på forebyggende tiltak, jfr. samhandlingsreformen Legge til rette for økt fysisk aktivitet i skolene Tettstedsutvikling skal planlegges slik at det er gangavstand fra boligområder til offentlig tjenesteyting (barnehage, skole, pleie/omsorg/behandling samt næring og handelssentra). Videre skal gangveger og friområder planlegges slik at disse faller naturlig i bruk for befolkningen i alle aldersgrupper. Kollektive transporttilbud må planlegges slik at det blir den naturlige førsteprioritet Næringsutvikling inkl. landbruk Det skal etableres nye arbeidsplasser i kommunen. Økningen bør være tilsvarende det dobbelte av befolkningsveksten i prosent. Ved Harestua og Grua, langs RV 4 skal det legges til rette for varehandel og næring Roa sentrum skal videreutvikles med varehandel og annen næring. Plasskrevende næring legges til Roa sør Kommunen skal aktivt bidra til å utvikle og markedsføre attraktive næringsarealer. Lunners strategiske beliggenhet skal utnyttes spesielt i forhold til turistnæring. Sysselsettingen i landbruksnæringen, inkl. tilleggsnæringer, skal videreutvikles og det skal stimuleres til økt aktivitet. Strategiske valg: Side 17

18 Befolkningsutvikling Kommunen skal aktivt understøtte realiseringen av tettstedet Harestua med tilhørende næringsarealer. Det området som raskest kan realisere målsetningen om vekst. I tillegg vil det være utløsende for videre vekst i hele kommunen. Dette ut i fra avstand til arbeidsmarkedet i slo, mulighet for konsentrert bostruktur, nærhet til sosial infrastruktur og kollektivknutepunkt. Nord i kommunen skal kulturlandskap, jordvern og naturverdier hensyntas i større grad. Det skal være et variert botilbud. Dette skal gjøre det attraktivt for alle grupper av folk å bli boende/flytte til kommunen. Det betyr at de botilbudene som ikke finnes må sikres i nye reguleringsplaner. Planavklarte områder må realiseres i planperioden Det er en stor planreserve som skal følges opp. Det vil avdekke årsakene om hvorfor områdene ikke realiseres. Kommunen skal øke oppmerksomheten for potensielle innbyggere om Lunner gen-erelt og Harestua spesielt som bo og næringsområde for sloregionen. Kommunen skal markedsføres, både som egen kommune og som en del av regionen Hadeland. Selv om vi er slo-nære, er kommunen i mange sammenhenger en kommune hvor folk passerer uten å stoppe opp. Det er derfor viktig å synliggjøre de kvaliteter og muligheter kommunen har. Kommunen skal jobbe for at forholdene for pendlere bedres gjennom økt regularitet på Gjøvikbanen og at ekspressbusser fra Nittedal har vendepunktet trukket nordover til Lunner. Lunners nærhet til slo gjør at vårt viktigste arbeidsmarked ligger der. Det er derfor viktig at kollektiv transport er et så godt alternativ at dette blir førstevalget. Transporten bør være slik at pendlingen blir minst mulig byrdefull. Tettstedsutvikling Kommunen skal støtte utviklingen av tettsteder Kommunen kan støtte utviklingen av tettsteder på mange måter. Det være seg å bygge nettverk, støtte planprosesser, bidra til å søke støtteordninger, understøtte ønsket utvikling ved å lokalisere kommunale tjenester til tettsteder og legge til rette for gode møteplasser. Klima og energi Areal- og transportplanlegging skal bidra til redusert bilbruk og økt bruk av kollektivtransport og aktiv transport (gå/sykle) Lunners største kilde til klimagassutslipp er biltransport. Det er derfor viktig at planlegging av boligområder, veier, gang- og sykkelveier, snarveier og kommunale tjenestetilbud reduserer behovet for bruk av bil Tilrettelegge og stimulere til å videreutvikle nett for fjernvarme/nærvarme. Lunner kommune skal både i egen tjenesteproduksjon og som forvaltningsmyndighet være tilrettelegger og pådriver i forhold til å videreutvikle fjernvarme/nærvarme. Plan- og bygningslovens muligheter skal nyttiggjøres. Kommunen skal kreve at utbyggere prioriterer energiøkonomiske løsninger. Dette bidrar til å oppfylle målsettinger innen Klima og energi. Kommunen skal bidra til at eksisterende tilbud på bane opprettholdes og videreutvikles Politisk og administrativt skal det arbeides opp mot de myndigheter som styrer utviklingen og driftingen av Gjøvikbanen. Dette for at jernbane skal bli et valgt alternativ til bruk av bil. Jernbane kan også være et alternativ som skoleskyss til Hadeland videregående skole. Det skal jobbes aktivt for økt busstilbud internt i kommunen Politisk og administrativt skal det arbeides opp mot de myndigheter som styrer utviklingen og driftingen av busstilbudet. Dette for at bruk av buss skal bli et valgt alternativ til bruk av bil. I tillegg bør nye boområder leggs slik at bruk av buss er et bærekraftig tilbud. Kommunen skal arbeide for at ruslebussløsning er en del av busstilbudet, koordinert med skolebussene Politisk og administrativt skal det arbeides opp mot de myndigheter som styrer utviklingen og driftingen av busstilbudet. Dette for at bruk av buss skal bli et valgt alternativ til bruk av bil Side 18

19 Det legges til rette for grønne lunger i tettsteder og utbyggingsområder. Større fortetting i tettstedene og endret klima med store nedbørsmengder gjør det viktig å legge til rette slik at det ikke oppstår skader. I tillegg er det viktig at det legges til rette for fysisk aktivitet og møteplasser i tilknytning til tettsteder. Lunner kommune skal fortsatt være en grønn (en fortsettelse av prosjektet Grønn energi kommune) kommune Kommunen skal vise vilje til å gå front innen klima- og energitiltak. Det skal også arbeides for at utbyggere prioriterer energiøkonomiske løsninger. Legge til rette for rekreasjon langs vassdrag. Vassdrag bidrar til økt opplevelse ved bruk av naturen og tilrettelegging gjør dette mer tilgjengelig samtidig som en kan ivareta disse ressursene på en bærekraftig måte. Folkehelse Legge til rette for å bruke naturen til fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet fremmer folkehelse. Dette gjelder både egne innbyggere og tilreisende. Det skal planlegges for/ivareta trygge møteplasser Sosiale arenaer fremmer mental helse og motvirker ensomhet. Næringsutvikling inkl. landbruk Det skal være klargjorte tomter for næringsetablering, ferdig regulerte med infrastruktur etc. Dersom kommunen skal være attraktiv å etablere seg i for næringsaktører, kan det ikke kreve langvarige planprosesser og ventetid i forhold til at infrasruktur skal komme på plass. I konkurransen om etableringer vil tidsperspektivet kunne være avgjørende. Kommunen skal øke oppmerksomheten om Lunner generelt og Harestua spesielt som bo og næringsområde for sloregionen for potensielt næringsliv Både administrativt og politisk skal det arbeides aktivt med markedsføring av Lunner. Dette slik at potensielt næringsliv blir kjen tmed de muligheter som ligger i kommunen. Sysselsettingen i landbruksnæringen, inkl. tilleggsnæringer, skal opprettholdes. At sysselsettingen i landbruket opprettholdes er viktig ut i fra mange sammenhenger. Det være seg matvareproduksjon, ivaretakelse av kulturlandskapet, sysselsetting og klima- og miljøhensyn. 4.2 Kommunal planstrategi Følgende tema skal ha særlig fokus inneværende periode: Befolkningsutvikling Lunner kommunen har ønske om sterk vekst i befolkningen. Dette har sammenheng med den sterke veksten som forventes i sloregionen i åra som kommer. Hvordan skape attraktivitet og evne til å håndtere veksten på en god måte er derfor sentralt. Som en del av dette er følgende viktig: o Tiltak for å nå ønsket vekst o Tettstedsutvikling o Klima og energi o Areal- og transportplanlegging o Konsekvenser av ønsket vekst (tjenestetilbud) Folkehelse Lunner kommune har ikke arbeidet systematisk med folkehelse som en grunnleggende faktor i forhold til utvikling og tjenesteproduksjon i kommunen. Dette aktualiseres nå med ny folkehelselov og Samhandlingsreformen. Som viktige stikkord kan følgende nevnes: o Øke kunnskap om folkehelsa i Lunner o Møteplasser o Skoleskyss o Kortreist fysisk aktivitet o Kosthold o Rekreasjonsmuligheter o Trivsel Side 19

20 o Tilgjengelighet Næringsutvikling ver halvparten av befolkningen i alder år pendler ut av kommunen for å komme på arbeid. Det er også en betydelig handelslekkasje i kommunen. Næringsutvikling er svært viktig både i forhold til befolkningsutvikling og tettstedsutvikling. Som viktige stikkord kan følgende nevnes: o Markedsføring av planavklarte områder o Klargjøring av planområder i forhold til infrastruktur o Avklaring av transport/kommunikasjon 4.3 Kommune 1.1 Mandat og struktur: Skape en økonomisk drift i Lunner kommune som har balanse mellom inntekter og utgifter samtidig som det er et krav om >1% overskudd som disponeres til investeringer utover forsvarlig årlig låneramme. Gjennom å Lea n skape rom til nødvendig omstilling slik at prioriterte tiltak fra kommunedelplanene realiseres innenfor dagens budsjettrammer. Det skal utarbeides en mal for denne omstillingen til bruk for alle komiteenes revisjon og rullering av kommunedelplanene. Side 20

21 5 Utfordringer som denne planen skal ta stilling til 5.1 Befolkningsutvikling Kommuneplanens samfunnsdel har målsettinger om en sterk vekst i befolkningen i Lunner. Dette ansees som mulig sett i sammenheng med den vekst som forventes i sloregionen i åra som kommer. Utbygging skal i hovedsak skje fra og med Grua og sørover. Her er det et stort potensial for utbygging av boenheter i gangavstand til kollektivknutepunkt, skoler og næringsarealer. Sosial infrastruktur som barnehager, skoler og helsetjenester må dimensjoneres i forhold til størrelse på veksten. Dette vil sette kommunen under økonomisk press. Det er derfor viktig at en legger gode planer for denne utviklingen, hvor en nøye vurderer hvordan en skal løse behovene. Det er en utfordring å finne områder for boligutbygging i gangavstand til Lunner barneskole. I umiddelbar nærhet til skolen ligger noe av Hadelands mest verdifulle kulturlandskap med spesielle naturtyper med arter av internasjonal interesse. Skal det planlegges større boligutbygging nord i kommunen er det imidlertid viktig at dette lokaliseres i gangavstand til Lunner barneskole. Det skal være varierte tilbud av boliger ved at vedtatte reguleringsplaner skal gi mulighet for etablering av eneboliger, tomannsboliger og leiligheter. Kommunen har tradisjon for utbygging av eneboliger og behovet for leiligheter har derfor funnet sin løsning ved at innbyggere har flyttet til annen kommune. Det bør prioriteres at andelen leiligheter økes. Kommunen skal dessuten være positiv til å bruksendre hytter i bygda slik at spredt boligbygging kan ivaretas og grendemiljøene ønskes opprettholdt. Den planlagte befolkningsutviklingen medfører behov for økte ressurser administrativt både i forhold til planarbeid og forvaltningsoppgaver som for eksempel byggesaksbehandling. I løpet av fireårsperioden vil bebyggelsen i Volla i prinsippet forsvinne. Ny firefelts motorvei medfører at de fleste bolighusene øst for Volla rives. Tvangsflytting er dramatisk flere av de som har fått beskjed om at huset deres skal rives er frustrerte. Problemet for de involverte er at de ikke får innløst husene sine før i Mange ønsker å flytte så fort som mulig, men kapital er bundet i hus som er vedtatt å rives. Befolkningsfremskrivninger vil gi indikasjoner på hvilke områder innsatsen bør rettes mot de neste årene. Foreløpige fremskrivninger viser at antall eldre vil øke fra ca år 2020, slik at det bør vurderes hvilket behov det er for arealer til omsorg- og helseinstitusjoner, leiligheter mv. Tettstedsutvikling er et sentralt tema i kommunens planlegging framover. Tidligere har fokus vært bevaring av grendestrukturen, spredt boligutbygging og kommunal tjenesteproduksjon lagt til grendene. Behovene i dagens samfunn skaper økt etterspørsel etter boområder i nær tilknytning til arbeidsplasser, kommunikasjonsknutepunkt, servicetilbud, kultur- og fritidsaktiviteter. I tillegg til at dette letter hverdagen for folk som både skal arbeide, ta seg av familie og delta i samfunnsaktiviteter, er det en positiv side at en samtidig reduserer behovet for bruk av privatbil. God tettstedsutvikling skal også bidra til at en på best mulig måte kan ivareta jordvernet i kommunen, det være seg gjennom effektiv arealutnyttelse og fortetting av allerede utbygde områder. Planbestemmelsene knyttet til kommuneplanens arealdel setter rammer for utforming av nye byggetiltak. Det er da et spørsmål om hvordan vi ønsker framtidas bygg, utforming og materialvalg, både sett i forhold til det typisk stedlige og nye behov og muligheter. Dette gjelder både boliger og næringsbygg og tettstedsutvikling som helhet I arbeidet med kommuneplanen er det lagt opp til at det skal utvikles et tettsted med sentrumsfasiliteter på Harestua. Det skal bygges opp som en del av utviklingen i Sagparken. Roa skal være administrasjonssentrum i kommunen og videreutvikles som tettsted for bo og næring. I kommuneplanleggingen vil en måtte møte klimautfordringene på flere måter: Planlegge for tilpasning til klimaendringer som alt har skjedd og skjer i økende grad Side 21

22 Planlegge for en utvikling av samfunnet som bidrar til reduksjon av klimagassutslippene en særlig utfordring i arealpolitikken på kort og lang sikt Planlegge for økt bruk av bioenergi Kommunedelplan Samfunnsutvikling har en rekke målsettinger i forhold til klima og energi. Hvis vi i kommunen velger å fortsette som før og ikke gjøre noe med klimagassutslippene i kommunen, vil utslippene i år 2025 ha økt med hele 83 % i forhold til Lunner kommune har vedtatt å være proaktive i forhold til reduksjon av klimagassutslipp fra privatbilbruk. Dette kan skje gjennom samordnet areal- og transportplanlegging. Aktuelle tema er bl.a. utvikling av Gjøvikbanen og kollektivtransport langs veg. Lunner er en av kommunene i ppland med størst naturmangfold. Spesielt må kransalgesjøene i nordre del av kommunen fremheves. Forvaltningsmessig har vi et stort ansvar for å beskytte lokalitetene mot forringelse. Hensynet til naturmangfold må sikres slik at viktige områder ikke blir utbygd. Kommunen må oppfylle sine forpliktelser i forhold til EUs vanndirektiv og Forvaltningsplan for vannregionene. I vannregionmyndighetens tiltaksplan for vannområdet Hadeland er det prioritert en rekke tiltak i forhold i til å redusere forurensningstilførslene fra landbruket, herunder håndtering av gjødsel, endret jordarbeiding og tiltak som skal sikre bedre vannkvalitet. (Utfordringer knyttet til avløp hører hjemme i Kommunedelplan Teknisk). 5.2 Folkehelse I planleggingen skal oversikt over folkehelseutfordringene legges til grunn slik at en kan utarbeide tiltak for å møte disse utfordringene. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og rusmiddelbruk. En god og oppdatert kunnskapsoversikt skal inngå som grunnlag i alle seks kommunedelplanene. Det er en utfordring at vi ikke har avsatt tilstrekkelige ressurser til å overvåke helsesituasjonen i befolkningen. Det er derfor vanskelig å sette inn målrettede tiltak. Kommunestyret vedtok i juni 2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse (RS-analyse) for Hadeland. Denne analysen identifiserer hvilke forebyggende tiltak som bør iverksettes for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser skal inntreffe og avhjelpende tiltak for å begrense konsekvensene dersom det allikevel skulle skje. I tillegg er Ros-analysen et godt grunnlag for beredskapsplaner. Har en gode beredskapsplaner er dette en hjelp i forhold til å håndtere uønskede hendelser på en tilfredsstillende måte. 4-3 i plan- og bygningsloven stiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse for å sikre at forhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging, avdekkes og legges til grunn for planleggingen. Slike analyser må utføres for nye utbyggingsområder. Dette må gjennomføres på kommuneplannivå, men i tillegg kan det være nødvendig med nærmere utredning før godkjenning av reguleringsplaner. 5.3 Næringsutvikling For neste fireårsperiode beskrives følgende utfordringsbilde: Politisk vedtak av strategisk næringsplan - politisk eierskap og at planen følges Behov for å etablere møteplasser/nettverk for næringsliv - Etablere lokale næringsforeninger på Harestua, Grua, Roa og Lunner - Etablere faste møtedager i kommunalt regi fire ganger i året Side 22

23 Kommunens rolle ved få på plass byggeklare næringstomter Næringslivet er samstemte at suksess for vekst er å sørge for at kommunen kan tilby byggeklare næringstomter. Ellers finner bedrifter andre kommuner. Her må man avklare den politiske viljen i forhold til hvilken rolle kommunen skal ha. Lunner kommune er for lite synlig - Utvikle en ny grafisk profil for kommunen - Utvikle en ny hjemmeside/andre sosiale medier med bedriftsregister - Aktiv markedsføring Utbyggingsavtaler Avklare politisk vilje på hvor langt kommunen skal gå. Rett næring på rett plass Viktig at næring som detaljvarehandel, servicenæringer og rene kontorarbeidplasser legges til sentra og plasskrevende næringsvirksomhet, logistikkbedrifter og annet tungtransport legges utenfor sentra. Landbruket i Lunner er i endring. Tendensen er her den samme som for resten av landet - det blir færre og større driftsenheter og at det totalt sett blir færre husdyr. Det er en utfordring å opprettholde Lunners relative andel av tradisjonell landbruksproduksjon og sysselsettingen innen landbruket. Å opprettholde landbrukets produksjonsarealer er en annen utfordring, herunder redusere nedbyggingen av dyrket mark og produktiv skog. Her er utfordringene stort utbyggingspress på dyrket mark, spesielt rundt Lunner og Roa, stort press som følge av behovet for utbedring av RV4 gjennom bygda og press for utbygging av hytteområder. Det er viktig å opprettholde kulturlandskapet gjennom aktiv bruk. En følge av mindre beitende dyr er gjengroing og tap av biologisk mangfold. Side 23

24 6 Tilhørende dokumenter (elektronisk tilgjengelige) Dette har andre bestemt Hva forteller tall og statistikk Forvaltningsplan vanndirektivet Handlingsplan for biologisk mangfold Landbruksplan for Hadeland Næringsplan for landbruket på Hadeland Næringsplan for Lunner kommune Eierskapspolitikk i Lunner kommune Pilotveileder for utvikling av Harestua Veileder byggeskikk Areal og transportanalyse for Hadeland versikt over kommunale eiendommer Igangsatt boligbygging Igangsatt hyttebygging Hytter innenfor bygdagrensa Side 24

25 Liste over tabeller Tabell 1 Målsetting befolkningsvekst... 4 Tabell 2 Målsetting Arealforvaltning... 5 Tabell 3Målsetting Miljøvern, friluftsliv, natur- og kulturlandskap... 6 Tabell 4Målsetting Klima og energi... 7 Tabell 5Målsetting Samfunnssikkerhet og beredskap... 8 Tabell 6Målsetting Landbruk... 9 Tabell 7Målsetting Annen næring Tabell 8Milepælsplan investering Tabell 9Tiltaksplan investering... Feil! Bokmerke er ikke definert. Tabell 10Tiltaksplan drift Side 25

Lunner kommune. Kommunedelplan. Samfunnsutvikling. Arkiv 12/2376-6

Lunner kommune. Kommunedelplan. Samfunnsutvikling. Arkiv 12/2376-6 Lunner kommune Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2014 2017 Foreløpig forslag til revidert plan, versjon 25.5.2013 Arkiv 12/2376-6 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Mål og strategiske valg... 4 2.1 Befolkningsutvikling...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas.

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas. Arkivsaksnr.: 12/2376-19 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Kommunedelplan. Samfunnsutvikling. Rullert gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram , den sak 148/15.

Kommunedelplan. Samfunnsutvikling. Rullert gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram , den sak 148/15. Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2016 2019 Rullert gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2016 2019, den 17.12.2015 sak 148/15 Arkiv 15/47-2 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Målsettinger og strategier...

Detaljer

Lunner kommune. Kommunedelplan. Samfunnsutvikling. Rådmannens innstilling til Formannskapet Roa, Arkiv 12/2376-8

Lunner kommune. Kommunedelplan. Samfunnsutvikling. Rådmannens innstilling til Formannskapet Roa, Arkiv 12/2376-8 Lunner kommune Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2014 2017 Rådmannens innstilling til Formannskapet Roa, 3.9.2013 Arkiv 12/2376-8 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Mål og strategiske valg... 4 2.1 Befolkningsutvikling...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2024 UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2024 UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG Arkivsaksnr.: 08/2026-314 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2024 UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 23.02.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING Arkivsaksnr.: 13/516-3 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, 2013-2024 - HØRING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Kommunedelplan Samfunnsutvikling Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven. Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Kommunedelplan Samfunnsutvikling Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven. Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 16/293 Lnr.: 1035/17 Ark.: 144 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2017-2020 Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kommuneplan. Samfunnsdelen

Kommuneplan. Samfunnsdelen Lunner kommune Kommuneplan 2013 2024 Samfunnsdelen Høringsutgave: 25.10.2012, sak 106/12 Referanse: 08/2026-431 Sakstittel: Revisjon av kommuneplan for Lunner Samfunnsdel og arealdel 2013-2024 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Kommunedelplan. Samfunnsutvikling. Under utarbeiding. Arkiv 16/293 - x

Kommunedelplan. Samfunnsutvikling. Under utarbeiding. Arkiv 16/293 - x Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2017 2020 Under utarbeiding Arkiv 16/293 - x Innhold 1 Sammendrag...3 2 Plan og overordnet strategi for området...4 2.1 Planens struktur...4 2.2 Sentralt lovverk, satsninger

Detaljer

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: 140 / 2016/1841-1 Saksframlegg Saksbehandler: Ana Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/6 Komité for klima og miljø 01.06.2016 16/9 Kommuneplanutvalget 06.06.2016 16/50 Kommunestyret

Detaljer

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025 Oslo og Omland Friluftsråd har lest Rælingens arealdel av kommuneplanen, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/2421-46 Arkivnr.: 033 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Høringsuttalelse kommuneplan

Høringsuttalelse kommuneplan Lunner Fotballklubb Postboks 3 2715 Lunner Lunner Kommune Sandsveien 1, 2740 ROA Roa, 13.05.2013 Att: Anne Grønvold, post@lunner.kommune.no Kopi: ordfører Harald Tyrdal, Lunner Kommune Høringsuttalelse

Detaljer

Forslag til planstrategi for Leksvik, Rissa og Indre Fosen. Høringsutkast,

Forslag til planstrategi for Leksvik, Rissa og Indre Fosen. Høringsutkast, 1. Planstrategi 1.1. Hva er planstrategi? Kommunal planstrategi er innført som verktøy i Plan og bygningslovens kapittel 10:. Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

ENDRING AV NAVN OG ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE FOR INFRASTRUKTUR- OG EIENDOMSKOMITEEN

ENDRING AV NAVN OG ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE FOR INFRASTRUKTUR- OG EIENDOMSKOMITEEN Arkivsaksnr.: 15/2306 Lnr.: 19363/15 Ark.: 033 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold ENDRING AV NAVN OG ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE FOR INFRASTRUKTUR- OG EIENDOMSKOMITEEN Lovhjemmel:

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/765-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: Eiendom-

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Innlegg om det forestående arbeidet med Kommuneplan for Hadsel kommune. v/ spesialrådgiver Hans Chr. Haakonsen v/ plan og utviklingsavdelingen

Innlegg om det forestående arbeidet med Kommuneplan for Hadsel kommune. v/ spesialrådgiver Hans Chr. Haakonsen v/ plan og utviklingsavdelingen Innlegg om det forestående arbeidet med Kommuneplan for Hadsel kommune v/ spesialrådgiver Hans Chr. Haakonsen v/ plan og utviklingsavdelingen Målsetting med at denne saka legges frem Vi er i startgropa

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 25.08.2011 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 16/11-17/11 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING PLANREVISJON

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING PLANREVISJON Arkivsaksnr.: 12/2376-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017:

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017: Arkivsaksnr.: 13/754-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet gir følgende signaler i forhold

Detaljer

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016. Arkivsaksnr.: 16/299 Lnr.: 21124/16 Ark.: 144 Saksbehandler: avdelingsleder Guri Kjærem Kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

Kommuneplan og hyttepolitikk. Åpent møte 12. april 2017

Kommuneplan og hyttepolitikk. Åpent møte 12. april 2017 Kommuneplan og hyttepolitikk Åpent møte 12. april 2017 Nord-Fron kommune er i gang med å revidere kommuneplanen, som er vårt overordna styringsdokument. Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2017 2028

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og Areal- og transportplanlegging (ATP)

Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og Areal- og transportplanlegging (ATP) Arkivsaksnr.: 16/2309 Lnr.: 20286/17 Ark.: U01 Saksbehandler: kommunalsjef samfunn og miljø Inger Kammerud Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og Areal- og transportplanlegging (ATP) Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJONEN - PLANREVISJON 2013

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJONEN - PLANREVISJON 2013 Arkivsaksnr.: 13/627-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJONEN - PLANREVISJON 2013 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Trepartsorganet gir følgende signaler

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn Gunn Elin Rudi KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING REVISJON

Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn Gunn Elin Rudi KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING REVISJON Arkivsaksnr.: 16/293 Lnr.: 10675/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn Gunn Elin Rudi KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2017 2020 REVISJON Lovhjemmel: plan og bygningsloven 1114 Rådmannens

Detaljer

Regional plan for Hadeland høringsuttalelse fra Lunner kommune

Regional plan for Hadeland høringsuttalelse fra Lunner kommune Arkivsaksnr.: 11/1076-18 Arkivnr.: 130 &13 Saksbehandler: bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole Regional plan for Hadeland 2014-2021 - høringsuttalelse fra Lunner kommune Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 19.04.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 12/2376-9 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygninsloven

Detaljer

> Samordnet kommuneplanrullering i Follo. Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune,

> Samordnet kommuneplanrullering i Follo. Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune, > Samordnet kommuneplanrullering i Follo. > Viktige utfordringer i pålagt plansamarbeid Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune, leder av areal og samferdselsgruppen i Follo Follorådet: Arealutviklingen

Detaljer

Til medlemmer av Helse- og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Helse- og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse- og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 20.04.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2007-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg: 1. Planprogram for

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON REVISJON

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON REVISJON MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/294-9 Ark.: 144 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 73/16 Kommunestyret 16.06.2016 Saksbehandler: Hege Brænna, stabsleder KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel:

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144. Forslag til Kommunedelplan KIME , blir lagt ut på høring med disse endringene:

Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144. Forslag til Kommunedelplan KIME , blir lagt ut på høring med disse endringene: Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Rønnaug Braastad KOMMUNEDELPLAN KIME 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 11-14 Rådmannens innstilling: ::: Sett

Detaljer

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 15953/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

HVORDAN SETTE LANDBRUKET PÅ DAGSORDEN I KOMMUNEPLANLEGGINGA?

HVORDAN SETTE LANDBRUKET PÅ DAGSORDEN I KOMMUNEPLANLEGGINGA? HVORDAN SETTE LANDBRUKET PÅ DAGSORDEN I KOMMUNEPLANLEGGINGA? Landbrukskonferanse i Haugesund 12.03.2014 1 Kommuneplanen (samfunnsdelen) Av alle planer som blir laget i kommunen er kommuneplanen blant de

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG HØRING

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG HØRING MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/294-7 Ark.: 144 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 76/16 Formannskapet 09.06.2016 8/16 Trepartsorganet 09.06.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET Høringsuttalelse Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Sigdal Industriforening V/STYRET Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Generelt om næringsutvikling og verdiskapning... 4 3. Næringsarealer lite

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 7-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201203247 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 Bergen bystyre behandlet saken

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Gunn Elin Rudi / rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: virksomhetsleder Gunn Elin Rudi / rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 16/618 Lnr.: 5466/16 Ark.: L80 Saksbehandler: virksomhetsleder Gunn Elin Rudi / rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold AVKLARING AV KOMMUNENS ROLLE OG BEHOV INNEN OMRÅDEREGULERINGSPLAN

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer Lillehammer, 3. mai - 2016 Fylkeskommune Pb. 988 2626 Lillehammer Regional planstrategi for - høringsuttalelse. Forum for (FNF) har gjort seg kjent med utsendt forslag til Regional planstrategi for og

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad KOMMUNEDELPLAN OMSORG REVISJON. Lovhjemmel:

Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad KOMMUNEDELPLAN OMSORG REVISJON. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 10284/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Kommunedelplan for bynære områder. Valg av utviklingsretning Arbeidsmøte med kommunestyre 23 nov 2017

Kommunedelplan for bynære områder. Valg av utviklingsretning Arbeidsmøte med kommunestyre 23 nov 2017 Kommunedelplan for bynære områder Valg av utviklingsretning Arbeidsmøte med kommunestyre 23 nov 2017 Kommunedelplan for de bynære områdene (KDPB) Opprinnelig del av Lenvik kommunes arealplan vedtatt i

Detaljer

Kommunal planstrategi for Lunner kommune 2013-2016

Kommunal planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Lunner kommune Kommunal planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Forslag pr. juni 2012 Vår ref.: 12/600-17 1 Innholdsfortegnelse 1 Om planlegging...3 1.1 Lovgrunnlaget...3 1.2 Plandokumenter...3 1.3 Politisk

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT -Saman om ei positiv utvikling! KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO 2014-2024 PLANPROGRAM 1 Bakgrunn og formål med planarbeidet Kommunen vedtok i kommunestyresak 77/13 den

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 142. Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold

Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 142. Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 08/2026-100 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJON AV KOMMUNEPLANEN DRØFTINGER I FORMANNSKAPET SOM

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Regional plan for Hadeland

Regional plan for Hadeland Regional plan for Hadeland 2014 2021 Behov for ny regional plan Siden tidligere planer er gamle, og handlingsprogram i stor grad gjennomført, har det i lengre tid vært behov for å oppdatere det regionale

Detaljer

Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap

Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap 04.04.2017 Agenda Evaluering av budsjettprosessen 2017 Økonomisk status og framtidsutsikter Overordnede prioriteringer / satsningsområder for å nå de langsiktige

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

Regionrådet høringsutkast IKAP-2. 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

Regionrådet høringsutkast IKAP-2. 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Regionrådet høringsutkast IKAP-2 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Høringsdokumenter høringsutkast IKAP-2 indikatorer måloppnåelse felles saksframlegg for behandling i kommune-/bystyre,

Detaljer

Kommunedelplan landbruk Planprogram. Vedtatt av kommunestyret

Kommunedelplan landbruk Planprogram. Vedtatt av kommunestyret Kommunedelplan landbruk 2014-2025 Planprogram Vedtatt av kommunestyret 10.09.2014. 2 3 Innhold 1. Bakgrunn og formål.6 1.1 Formål med planarbeidet 6 1.2 Formål med planprogrammet...6 1.3 Overordnede føringer.6

Detaljer

Plan og utvikling. Reguleringsavdeling. Byggesaksavdeling. Plan og utvikling. Plan og utvikling. Prosjektgrupper.

Plan og utvikling. Reguleringsavdeling. Byggesaksavdeling. Plan og utvikling. Plan og utvikling. Prosjektgrupper. DEL 3: TILTAK Foreslåtte tiltak er delt opp i følgende hovedtema: 1. TRANSPORT OG AREALPLANLEGGING 2. ENERGIBRUK 3. FORBRUK OG AVFALL 4. LANDBRUK OG BIOENERGI 5. HOLDNINGER, INFORMASJON Tiltakene er delt

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer