Registre. Tilrettelegger: 1 av 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registre. Tilrettelegger: 1 av 38"

Transkript

1 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 1 av 38

2 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene som gis i Registreringsdokumentet. Kontrollen og godkjennelsen knytter seg utelukkende til at utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. Finanstilsynet har heller ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet eller på annen måte omfattet av Registreringsdokumentet. Ny informasjon av vesentlig betydning for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller at Selskapets eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i Registreringsdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til Registreringsdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Registreringsdokumentet kan fås ved henvendelse til Selskapet eller Tilrettelegger. Dette Registreringsdokumentet datert 23. juni 2015 og verdipapirdokumentet må sees i sammenheng, som sammen utgjør Prospektet. * Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i avsnittet Definisjoner Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 2 av 38

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Risikofaktorer Definisjoner Ansvarlige Selskapets revisorer Opplysninger om utsteder Presentasjon av Eidsiva Energi AS og konsernet Organisasjonsstruktur Fremtidsutsikter Styre og ledelse Større aksjonærer Opplysninger om utsteders aktiva og passiva, finansielle stilling og resultater Dokumentasjonsmateriale Erklæring Kryssreferanseliste Vedtekter for Eidsiva Energi AS Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 3 av 38

4 1. Risikofaktorer Eidsiva Energi AS er morselskapet i konsernet Eidsiva Energi AS. Risikofaktorer tilknyttet Eidsiva Energi AS er tilsvarende som konsernets risikofaktorer. Eidsivas virksomhet er i tillegg til operasjonell risiko også utsatt for sentrale risikoområder som regulatoriske, politiske, juridiske, konsesjonsmessige og finansielle forhold. Operasjonell risiko Konsernet er utsatt for operasjonelle risikoer som mangelfulle avtaler, mangelfull prosjektstyring, dårlig kvalitet i arbeidsprosesser, kostnadseffektivitet, rammebetingelser, tilgjengelighet på produksjon og leveringssikkerhet infrastruktur. Operasjonell risiko vurderes kontinuerlig og noe av konsernets viktigste oppgaver er å sikre effektivitet og kvalitet i alle industrielle ledd. Operasjonelt er også sikkerhet for medarbeidere og underleverandører og negativ påvirkning på miljøet prioriterte områder. Regulatorisk risiko Konsernet er også utsatt for risiko knyttet til virksomhetenes rammebetingelser og effekten av politiske beslutninger. Bransjeforeningen Energi Norge benyttes som observatør og talerør i saker som gjelder bransjen. Særlig på Statens/NVEs fastsettelse av inntektsrammer for nettvirksomheten har bransjen og konsernet opplevd beslutninger som har påført aksjonærene redusert avkastning. Finansielle risikofaktorer Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko, og de mest vesentlige er ulike markedsrisiko fra kraftmarkedet, herunder valuta-, kraftpris- og volumrisiko. Gjennom låneporteføljen, inntektsrammen til nettvirksomheten og avkastningskravet til finansielle instrumenter som verdsettes til virkelig verdi, er også konsernet eksponert for renterisiko. Konsernet er i tillegg eksponert for kredittrisiko og likviditetsrisiko, men disse vurderes mindre vesentlige. Konsernet benytter finansielle derivater for å sikre seg mot visse risikoer. Markedsrisiko Volumrisiko Konsernet er eksponert for volumrisiko gjennom sin vannkraftproduksjon og sluttbrukervirksomhet. Vannkraftproduksjonen skjer i 20 heleide og 24 deleide kraftverk. Dette gir en vel-diversifisert anleggsportefølje, både med hensyn på meteorologi og hydrologi, og driftsmessige forhold. Av konsernets samlede produksjon kommer cirka 53 prosent fra magasinkraftverk, noe som gir en god reguleringsgrad. Konsernet har en middelproduksjon på cirka 3,3 TWh. Dersom produksjonsvolumet endres med ti prosent, ville dette medføre endrede driftsinntekter på cirka 82 millioner kroner ved en pris på 24,8 øre/kwh. Sluttbrukervirksomheten er eksponert for volumrisiko i all vesentlighet knyttet til kunder med produktet fastpris. Kundene sikres finansielt basert på kundens forventede forbruksnivå og -profil. Faktisk forbruk kan avvike fra dette, og medfører volumrisiko for sluttbrukerselskapet. Selskapet priser denne volumrisikoen i sine produkter. Valutarisiko Konsernet opererer på den nordiske kraftbørsen, NASDAQ OMX, hvor all handel skjer i euro. Valutarisiko oppstår fra finansielle handelstransaksjoner, oppgjør av henholdsvis fysisk kraftsalg og - kjøp, samt fysiske kraftkontrakter som ikke kan defineres til eget bruk. Dersom norske kroner i forhold til euro styrket seg med ti prosent per 31. desember 2014, og alle andre variable konstante, ville dette ført til et høyere resultat etter skatt på cirka 49 millioner kroner (2013: 18 millioner kroner høyere). Endringen skyldes hovedsakelig valutagevinst i forbindelse med inngåtte finansielle valutaterminkontrakter og redusert verdi på lån i utenlandsk valuta. Dette motvirkes noe av redusert bokført verdi av utsatt skattefordel knyttet til negativ grunnrenteinntekt, redusert verdi på kraftkontrakter og redusert verdi på finansielle eiendeler knyttet til erstatningskraft. Endringen i egenkapitalen er lik endret resultat etter skatt da konsernet ikke har regnskapsposter som føres direkte mot egenkapitalen og som berøres av vekslingskursen mellom norske kroner og euro. Prisrisiko Konsernet er utsatt for prisrisiko knyttet til råvarepriser. Den vesentligste risikoeksponeringen kommer fra finansielle kraftkontrakter og salg av fysisk kraft i produksjonsvirksomheten, samt endringer i virkelig verdi av finansielle forpliktelser og eierandeler knyttet til erstatningskraft og øvrige kontrakter som verdsettes til virkelig verdi. Gitt selskapets middelproduksjon på 3,3 TWh ville en endring i kraftprisen pr på 10 prosent i forhold til en utgangspris på 24,8 kr/kwh medføre endrede kraftsalgsinntekter på cirka 82 millioner kroner. Sluttbrukerselskapets finansielle kontrakter for sikring av fysiske kundekontrakter føres også til virkelig verdi med Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 4 av 38

5 verdiendring over resultatet. Produksjons- og sluttbrukerselskapet benytter finansielle instrumenter for å styre prisrisikoen. Dersom kraftprisen i euro per 31. desember 2014 steg med 30 prosent på første års finansielle kontrakter og 15 prosent for finansielle kontrakter med lengre løpetid, og alle andre variable var konstante, ville dette ført til et redusert resultat etter skatt på cirka åtte millioner kroner (2013: økt resultat på 29 millioner kroner). Endringen skyldes økt bokført verdi av utsatt skattefordel knyttet til negativ grunnrenteinntekt og økt verdi av finansielle eiendeler knyttet til erstatningskraft. Dette motvirkes av redusert verdi på inngåtte finansielle terminkontrakter. Endringen i egenkapitalen er lik endret resultat etter skatt da konsernet ikke har regnskapsposter som føres direkte mot egenkapitalen og som berøres av endringer i kraftprisen. Konsernet er også utsatt for prisrisiko ved at fysisk produksjon og kjøp av kraft avregnes etter områdeprisen for NO1, mens finansielle sikringer foretas i forhold til systemprisen. Det er ikke et likvid marked for å sikre denne risikoen med kontrakter for områdeprisforskjeller. I perioder hvor områdeprisene avviker betydelig fra systemprisen, vil dette medføre resultatkonsekvens for det fysiske volumet. Risiko fra finansielle instrumenter knyttet til sikring av områdeprisforskjell er ikke vesentlig. Nord Pool skiller mellom systempris og områdepris. Systemprisen er en beregnet gjennomsnittspris for hvert enkelt land i Norden. På grunn av flaskehalser i ledningsnettet, vil den faktiske prisen, områdeprisen, være ulik. Norge er delt inn i fem prisområder. Eidsiva opererer hovedsakelig i prisområde NO1. Renterisiko Konsernets eksponering for renterisiko kommer hovedsakelig fra tildelt inntektsramme for nettvirksomheten fra Norges Vassdrags- og Energi direktorat (NVE), låneporteføljen med tilhørende finansielle sikringsinstrumenter og ved beregning av virkelig verdi av eiendeler og forpliktelser ved hjelp av verdsettelsesmetoder. Inntektsrammen fastsettes av NVE for å sikre nettselskapene fornuftig avkastning på den investerte kapitalen. Avkastningen i inntektsrammen beregnes med utgangspunkt i 2,5 prosent realrente tillagt inflasjon og risikopremie. Driftsinntektene til nettselskapet i det enkelte regnskapsår tilsvarer selskapets tariffinntekter, mens endringer i inntektsrammen vil medføre endrede tariffinntekter over tid. Dersom rentenivået endret seg med ett prosentpoeng, ville inntektsrammen i nettselskapet endret seg med 20 millioner kroner etter skatt (2013: 20 millioner kroner). Egenkapitalen ville vært endret tilsvarende resultatendringen i det enkelte år. Konsernets øvrige renterisiko er knyttet til langsiktige lån. Lån med flytende rente medfører en renterisiko for konsernets kontantstrøm. Fastrentelån utsetter konsernet for virkelig verdi renterisiko. Konsernet evaluerer renterisikoen samlet for låneporteføljen og inntektsrammen. Ved svingninger i rentenivået vil Konsernet måtte bokføre urealiserte gevinster og tap. Konsernet har valutarisiko knyttet til et lån som er tatt opp i EUR. Finansielle eiendeler og forpliktelser som verdsettes til virkelig verdi ved hjelp av verdsettelsesmetoder, påvirkes av endringer i det langsiktige rentenivået via avkastningskravene til kontantstrømmen. Endringer i nullkupongrentekurvene for norske kroner og euro påvirker diskontering av kontantstrømmene som kommer fra oppgjør av derivater, og som føres i balansen til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Dersom rentenivået hadde vært ett prosentpoeng høyere for rentebytteavtaler og finansielle forpliktelser og eiendeler til virkelig verdi i norske kroner per 31. desember 2014 og alle andre variabler var konstant, ville dette ha økt resultat etter skatt med 58 millioner kroner (2013: økning på 27 millioner kroner). Redusert verdi av finansielle eiendeler knyttet til erstatningskraft og redusert verdi av negativ grunnrenteinntekt påvirker resultatet negativt, mens renteswappene påvirker resultatet positivt. Egenkapitalen ville vært endret tilsvarende resultatendringen i det enkelte år. Kredittrisiko Kredittrisiko behandles i det enkelte datterselskap. Kredittrisiko oppstår i transaksjoner med kontantekvivalenter, derivater, innskudd i banker og finansinstitusjoner, i tillegg til transaksjoner med grossister og sluttkunder herunder kundefordringer og faste avtaler. Motparter ved derivatkontrakter og finansplasseringer er begrenset til finansinstitusjoner med høy kredittverdighet eller markedsplasser. Kundene representerer både privat- og bedriftsmarkedet. Antallet kunder, og segmenteringen av kundemassen, medfører at konsernets kredittrisiko reduseres. Det er ikke etablert formaliserte kredittgrenser per 31. desember I forbindelse med salget av Ventelo til PE-fondet EQT ble det ytt selgerkreditt pålydende 115 millioner over sju år per 20. desember Eidsiva Energi har foruten dette ingen vesentlig konsentrasjon av kredittrisiko. Likviditetsrisiko Med likviditetsrisiko menes risiko for at konsernet ikke kan oppfylle sine finansielle forpliktelser ved forfall. Styring av likviditetsrisiko i konsernet innebærer å opprettholde en tilstrekkelig beholdning av likvide midler, og å ha finansieringsmuligheter i form av tilstrekkelige trekkrettigheter. Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 5 av 38

6 2. Definisjoner Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette Registreringsdokumentet ha følgende betydning: Låntaker/Selskapet/ Eidsiva: Eidsiva Energi AS. Eidsiva-konsernet/ Eidsiva Energi konsern/ Konsernet: Selskapet og dets datterselskaper. kwh: NOK: NO1 Prospekt: Registreringsdokument: Tilrettelegger: Twh: Verdipapirdokument: VVO VPS: Kilowattime Norske kroner. Områdepris NO1 er prisområdet hvor Eidsiva hovedsakelig operer. Norge er fordelt inn i fem prisområder. Registreringsdokumentet med tillegg av aktuelt Verdipapirdokument utarbeidet i sammenheng med tilbud om tegning eller kjøp av obligasjoner og/eller søknad om notering av obligasjonslån på Oslo Børs. Dette dokumentet. Gyldig i 12 måneder etter godkjennelse. DNB Bank ASA, DNB Markets Terawatt-time Dokument som beskriver obligasjonslån utarbeidet som en del av Prospekt. Det utarbeides nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som tas opp av Selskapet. Veiede vedlikeholdsobjekter. Verdipapirsentralen. Årsberetning og årsregnskap 2014: Selskapets årsberetning og årsregnskap for 2013 slik denne foreligger på Årsberetning og Årsregnskap 2013: Selskapets årsberetning og årsregnskap for 2012 slik denne foreligger på Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 6 av 38

7 3. Ansvarlige 3.1 Personer Eidsiva Energi AS, Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar er ansvarlig for innholdet i dette Registreringsdokumentet. 3.2 Ansvarserklæring Eidsiva Energi AS bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Selskapet kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre Registreringsdokumentets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Hamar, 23. juni 2015 Eidsiva Energi AS Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 7 av 38

8 4. Selskapets revisorer 4.1 Navn og adresse PricewaterhouseCoopers AS Postboks 1100 NO-2305 Hamar. Tlf: PricewaterhouseCoopers AS har vært revisor for Eidsiva Energi AS i 2014 og Statsautorisert revisor Thomas Fraurud har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for 2014 og PricewaterhouseCoopers AS er medlem av DNR Den Norske Revisor Forening. Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 8 av 38

9 5. Opplysninger om utsteder 5.1 Utsteders historie og utvikling Selskapsnavn Selskapets registrerte navn er Eidsiva Energi AS, det kommersielle navnet er Eidsiva Energi Hjemsted og registreringsnummer Låntaker er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Utsteders registrerte forretningsadresse er Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar Telefon: Postadresse: Postboks 4100, 2307 Hamar. Internettadresse: Registreringsdato Selskapet ble stiftet 24. mai Utsteders domisil og juridisk form Eidsiva Energi AS er morselskapet i konsernet og utfører hovedsakelig fellestjenester i konsernet. Alle administrative fellestjenester, herunder regnskap/økonomi, informasjon og kommunikasjon, kapitalforvaltning, IT, personal, HMS og administrative innkjøp utføres av morselskapet. Selskapet er underlagt norsk lovgiving, den mest relevante loven for konsernets virksomhet er Aksjeselskapsloven. Utsteders domisil fremgår av punkt Nylig inntrufne hendelser 4. juni 2015 Eidsiva Vannkraft AS har inngått en langsiktig kraftavtale med Hydro Energi AS. Avtalen innebærer en årlig leveranse på 300 GWh kraft i ti år, fra 1. januar Den totale leveransen blir 3,0 TWh. Hydro Energi AS er heleid datterselskap av aluminiumsselskapet Norsk Hydro ASA Nærmere om utstederen Eidsiva er et vertikalt integrert, regionalt energikonsern som består av morselskapet Eidsiva Energi AS og syv virksomhetsområder som er organisert i følgende selskaper: Eidsiva Vannkraft AS Eidsiva Nett AS Eidsiva Anlegg AS Eidsiva Marked AS Eidsiva Bioenergi AS Eidsiva bredbånd AS Eidsiva Vekst AS Eidsiva bredbånd AS ble eget virksomhetsområde i fjerde kvartal Eidsiva Vekst AS eier 68 prosent av aksjene i Elsikkerhet Norge AS, 49,5 prosent av investeringsselskapet Energy Future Invest AS og 23,78 prosent av Moelven Industrier ASA sistnevnte ble ervervet i forbindelse med sikring av biomasse som råvare for bioenergisatsingen, og Eidsiva-eiernes ønske om regionalt eierskap i Moelven Industrier ASA. Eidsiva er et regionalt energikonsern med virksomhet primært i Hedmark og Oppland. Hovedkontoret ligger i Hamar, hvor også Eidsiva Nett AS, Eidsiva Anlegg AS og Eidsiva Marked AS har hovedadministrasjon. Eidsiva Vannkraft AS og Eidsiva bredbånd AS ledes fra Lillehammer, og Eidsiva Bioenergi AS og Eidsiva Vekst AS fra Gjøvik. Elsikkerhet Norge AS ledes fra Moelv. Konsernet eies av 27 kommuner og Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Cirka 70 prosent av eierne har organisert sitt eierskap i egne holdingselskaper. Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 9 av 38

10 Eidsiva hadde ansatte ved årsskiftet, 3,9 milliarder kroner i omsetning og 4,9 milliarder kroner i bokført egenkapital. Verdijustert egenkapital er vurdert til åtte milliarder, eller cirka 9,5 milliarder kroner når eiernes ansvarlige lån på 1,5 milliarder kroner inkluderes. Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 10 av 38

11 6. Presentasjon av Eidsiva Energi AS og konsernet 6.1 Hovedvirksomhet Eidsiva Energi er et regionalt energikonsern, eid av Hedmark og Oppland fylkeskommunerr og 26 kommuner i begge fylker. Formål og rolle Konsernets eiere har forpliktet seg til et langsiktig eierskap frem til 2036, medd et finansielt, industrielt og regionalt formål: Finansielt skal konsernet oppnå langsiktigg og god avkastning, og gi et forutsigbartt årlig utbytte til t eierne. Industrielt skal konsernet utvikle gode ogg samfunnsnyttige produkterr og infrastruktur for kundene. Regionalt skal konsernet være en pådriver for vekst og utvikling i Innlandet. Eidsivakonsernet består av de syv virksomhetsområdene Vannkraft, Nett, Anlegg, Marked,, Bioenergi, Bredbånd og Vekst. I samarbeid med Hedmarkk og Oppland fylkeskommuner, eier Eidsiva også Energiråd Innlandet, som har fokus på informasjon og rådgivning om energieffektivisering Eidsiva Vannkraft AS Eidsiva Vannkraft produserer kraft i 20 hel- og 24 deleide anlegg, og har ansvaret for drift og vedlikeholdd av 45 vannkraftverk i Hedmark og Oppland. Kraftverkene som Eidsiva Vannkraft drifter og vedlikeholder produserer 7,5 milliarder m kilowattimer (TWh)) hvert år. Eidsiva Vannkrafts andel av denne kraftproduksjok nen er 3,8TWh. Vannkraftverkene i Hedmark og Oppland har ulik alder, størrelse og konstruksjon. De eldste aggregatene i Skjefstadfoss kraftverkk i Glomma sør for Elverum er over 100 år gamle. En del av kraftverkene er elvekraftverk som produserer strøm av vannet som til enhver tid renner i elvene. Andre kraftverk har magasiner der vannet lagres. Disse kraftverkene produserer etter behov. Eidsiva Vannkraft planlegger og gjennomfører også kraftutbygginger, blant annet i Gudbrandsdalen og Østerdalen. Eidsivas andel av investeringer i ny vannkraft vil beløpe seg til 1, 5 milliarder kroner i perioden Ca. 190 mennesker arbeider med drift og vedlikehold av kraftverkene. En kraftsentral i Lillehammer fjernstyrer dammer og kraftverk. Administrasjonen holder til på Lillehammer. Kraftproduksjonen i Norge i 2014 ble 142,3 TWh, mot 134,2 TWh i 2013 og 148 TWh i rekordåret Produksjonen i 2014 er den tredje høyeste notert i løpet av et år i Norge. For Eidsiva Vannkraft økte produksjonen med 4244 GWh, fra GWh i 2013 til GWh i Kraftprisene er i samme periode redusert fra 29,2 øre/kwh til 22,9 øre/kwh i prisområdet Eidsiva leverer 85 prosent av produksjonen (NO1). Eidsivas andel av normalproduksjon er cirka 3,5 milliarder kilowatt timer (3,5 TWh i 2014). Til sammen har organisasjonen ansvaret for drift av cirka c syv TWh, og er med dette en av Norges største driftsorganisasjoner innen vannkraftproduksjon (Kilde: PA consulting AS, se punkt 12). Produksjonen har forløpt uten større ikke planlagte avbrudd i Selskapetss inntjening reduseres i 2014 som følge av a at prisene har falt over 20 prosent. 1Q 2015 (tall i parantes: 1Q 2014) Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 11 av 38

12 Middelproduksjonen er cirka GWh. Produksjonen i første kvartal 2015 ble b 987 GWh (1 013 GWh).. Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo) i første kvartal 2015 var 23,9 øre/kwhh (25,0 øre/kwh). Driftsinntektene i første kvartal 2015 ble 369 millioner kroner (274 millioner kroner). Hovedårsak til økningen er økte anskaffelser i prosjekter som utføres av operatøren Eidsiva Vannkraft påå vegne av tjenestekjøpende selskaper og som medregnes som omsetning og driftskostnad i Eidsiva Vannkraft. Energisalgsinntektene er redusert med 18 millioner kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Verdiutviklingen på prissikringskontraktene har vært positiv med 6 millioner kroner i første kvartal 2015 (17 millioner kroner). Valutaposisjonene utviklet seg i kvartalet positivt med 30 millioner kroner (17 millioner kroner). Samlet er Andre tap/gevinster netto i første kvartal 2015 positive med 37 millioner kroner (333 millioner kroner). Vannkraftvirksomheten fikk et driftsresultat på 1722 millioner kroner (185 millioner kroner). Grafen under viser produksjonen i 2014 og 2015, inklusive andelen i Opplandd Energi (i GWh) Eidsiva Nett AS Sikker strømleveransee er viktig for alle som bor kvalitet i hele vårt nettområde. i Innlandet. Når du betaler nettleie er du med på å sikre god Strøm er kanskje den viktigste infrastrukturen i samfunnet. Den sikrer at vi v har lys og varme i våre boliger og andre bygninger, at helsetjenester fungerer trygt, og at handel og annet næringsliv foregår r stabilt og forutsigbart. Det er både kostbart og komplisert å bygge og vedlikeholde strømnettet. Årligg investerer Eidsiva Nett over ca. 500 millioner kroner i fornyelse og videreutvikling av strømnettet. I tillegg brukess ca. 470 millioner kroner til t løpende drift, vedlikehold og beredskap. Eidsiva Netts oppgave er å bygge, drive, vedlikeholde og fornye et strømnett med en utstrekning på ca. c kilometer. Selskapet eier og driver regional- og distribusjonsnett i Hedmark og o Oppland, ogg har områdekonsesjon for distribusjon av strøm i 15 kommuner i Hedmark og fem kommuner i Oppland. Området har en samlet befolkning på ca personer og antall kunder er Eidsiva Nett ivaretar i hovedsak eier- og byggherrefunksjonenee knyttet til Eidsivas nettvirksomhet. Dette omfatter forvaltning av eierskap, plan- og bestillerfunksjon for bygging, drift og vedlikehold av anlegg i både sentral-, regional- og distribusjonsnettet. Søsterselskapett Eidsiva Anlegg er hovedleverandør av operative drifts- og anleggsoppgaver i nettet. Eidsiva Netts virksomhet drives i henhold til rammer gitt av offentlige myndigheter, hvorr de viktigste er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikke erhet og beredskap (DSB). Denne Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 12 av 38

13 reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for tariffering leveringssikkerhet og tekniske normer og retningslinjer. og inntekter, krav til drifts- og Eidsiva Nett har 110 medarbeidere, og er et 100 prosent eid datterselskap avv Eidsiva Energi AS. Nettvirksomhetens forsyningsområde strekker segg over store deler av Hedmark og Oppland, og cirka km linjer og mye skogsterreng er utfordrende med hensyn til opprettholdelse av høy h leveringssikkerhet. I august ble Innlandet rammet av et kraftig uvær, den såkalte «Supercella», som medførtee at cirka av konsernets kunder var uten strøm i kortere eller lengre tid. Det ble registrertt omfattende skader s på nettet i Oppland og Hedmark. Selv om det korrigeres forr konsekvensene av «Supercella», viser avbruddstatista tikken høyere tall enn normalt, og styret vil følge nøye med utviklingen framover. 1Q 2015 (tall i parantes: 1Q 2014) Nettvirksomheten omfatter cirka kilometer overføringslinjer i konsesjonsområdet i Hedmark og Oppland. Det er kunder knyttet til nettet. Virksomheten drives økonomisk i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og o Beredskapp (DSB). Tallene for første kvartal 2015 inkluderer aktiviteten i Elverum Nett AS som er et 100 prosent eid selskap av Eidsiva Nett AS fra Driftsinntektene i første kvartal ble 356 millioner kroner (341 millioner kroner). Merinntektenn i første kvartal 32 millioner kroner (39 millioner kroner). Innkjøps- og varekostnadene var i første kvartal 888 millioner kroner (87 millioner kroner) ogg personalkostnader var 31 millioner kroner (24 millioner kroner). Avskrivninger var 70 millioner kronerr (62 millioner kroner) og andre driftskostnader var 94 millioner kroner (92 millioner kroner). Driftsresultatet ble 76 millioner kroner (80 millioner kroner) Eidsiva Anlegg AS Eidsiva Anleggs primære oppgave er å sørge for at kundene har stabil og o sikker strømforsyning og forestår hovedsakelig drift og utbygging av nettanleggene for konsernetss nettvirksomhet. Eidsiva Anlegg AS drifter og vedlikeholder Eidsivas regional- og distribusjonsnett. Selskapet prosjekterer og bygger nye anlegg i tillegg til å rehabilitere de eksisterende. Selskapets oppgaver omfatter også beredskaps-- og beregning av anleggsbidrag. Eidsiva Anleggs største kunde er Eidsiva Nett AS, men selskapet tar også på seg oppdrag for eksterne kunder og vaktordninger, midlertidig strøm, kontroll av strømmålere, kabelpåvisning, ny-tilknytninger til nettet innenfor relevante områder som for eksempel bygging og drift av veilysanleggg og utbyggingg av bredbånd. Hovedmålet for Eidsiva Anlegg er økt effektivitet, økt kundefokus og å være en e sikker arbeidsplass for de ansatte. For å lykkes i denne målsettingen er det viktig å drive kontinuerlig forbedringsarbeid, ogg hele tiden søke bedre arbeidsprosesser. Eidsiva Anlegg har rundt 380 ansatte. Anleggsvirksomheten leverer over 90 prosent av sine tjenester til konsernets nettvirksomhet. Den milde værtypen i 2014 har gitt gode driftsforhold og har bidratt til aktivitet ut helee året. Driftsresultatet for virksomheten err vesentlig høyere enn fjoråret, som er påvirket av den regnskapsmessige effekten av planendring for pensjon som har redusert pensjonsforpliktelse med 555 millioner kroner. Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 13 av 38

14 1Q 2015 (tall i parantes: 1Q 2014) Anleggsvirksomheten forestår hovedsakelig drift og utbygging av nettanleggene for konsernets nettvirksomhet. Driftsinntektene i første kvartal 2015 ble 173 millioner kroner (145 millioner kroner). Økningen i driftsinntektene skyldes i hovedsak at flere investeringsarbeider ble ferdigstilt enn i første kvartal Innkjøps og varekostnadene var i første kvartal 777 millioner kroner (51 millioner kroner) og personalkostnader var på 71 millioner kroner (70 millioner kroner). k Andree driftskostnader var på 24 millioner m kroner (23 millioner kroner) og avskrivninger var på fem millioner kroner (fem millioner kroner). Driftsresultatet i første kvartal 2015 ble negativt med fire millioner kroner (minus fire millioner kroner) Eidsiva Marked AS Eidsiva Marked AS kjøper og selger kraft primært til kunder i Hedmark og Oppland. Selskapet har ansvar for Eidsivakonsernets kundeservice, blant annet med kundesenter lokalisert i Kongsvinger. Eidsiva Marked har også ansvar for konsernets merkevarebygging og kundekommunikasjon. Med over 200 samarbeidsavtaler innen idrett og kultur, med hovedfokus på barn og unge, er e du som kunde av Eidsiva også med på å støtte lokalsamfunnet der du bor. Avdelingen fakturaservice i Eidsiva Marked foretarr avregning, fakturering og innfordring i forr alle virksomheter i Eidsiva. Eidsiva Marked har ca. 50 ansatte og hovedkontor på Hamar. Maren Kyllingstad er direktør for Eidsiva Marked og markedsdirektør for Eidsiva Energi. Markedsselskapet oppnår sitt beste resultat i selv etter at tilbakeføring av a pensjonsforpliktelse med syv millioner kroner hensyntas. Konsernets omdømmee er bedret i 2014 og kundene virker å være bevisste på konsernets regionale profil og den positive aktivitet dette skaper i Innlandet. Dette D kan være en av årsakene til at markedsandelen i eget nettområde er tett oppunder 80 prosent. 1Q 2015 (tall i parantes: 1Q 2014) Markedsvirksomhetenss omsatte volum i første kvartal 2014 ble 867 GWh (826 GWh). Gjennomsnittlig salgspris første kvartal 2015 var 29,0 øre/kwh (30,0 øre/kwh). Driftsinntektene ble 270 millioner kroner (265 millioner kroner). Energikjøpskostnadene blee 225 millionerr kroner (226 millioner kroner). Markedsvirksomheten sikrer kjøp av kraft til sine fastprisprodukter finansielt. Verdiendringene av disse framtidige posisjonene var negativ med tre million kroner k i førstee kvartal 2015 (minus tre millioner kroner). Markedsvirksomheten fikk et driftsresultat på 10 millioner kroner i første kvartal 2015 (fem millioner kroner). Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 14 av 38

15 6.1.5 Eidsiva Bioenergi AS Eidsiva Bioenergi AS ble etablert i oktober 2007 og er et 100 prosent eid datterselskap av Eidsiva Energi AS. Selskapet har som ambisjon å gi 1 TWh bioenergiproduksjon i Innlandet. Planene innebærer innkjøp av inntil kubikkmeter biomasse fra skogeiere og treindustrien per år. Selskapet har ca. 50 årsverk og hovedkontor på Gjøvik. Eidsiva Bioenergi drifter, prosjekterer og bygger utt hel- og deleide bioenergianlegg i Oppland og Hedmark, og leverer fjernvarme i ni byer og tettsteder i Innlandet. I tillegg er Eidsiva Bioenergi AS minoritetseier i Oplandske Bioenergi AS (34 prosent). For Eidsiva Bioenergi har Lillehammeranlegget vært i drift hele året uten problemer av betydning, og fjern- byene varmesentralen på Gjøvik ble satt i drift på slutten av året. Det er bygget fjernvarmeanlegg i alle de største i Innlandet, og de store utbyggingenee er nå avsluttet. Virksomhetene vil heretter ha fokus på fortetting og påkobling av kunder for å utnytte kapasiteten i virksomhetens åtte anlegg. Levert energi til kunder ble 265 GWh i 2014, en økning på 6,5 prosent fra fjoråret. Trehørningen Energisentral fungerer meget bra, og forbrent avfallsmengde ble nærmere tonn i Q 2015 (tall i parantes: 1Q 2014) Virksomhetsområdet omfatter konsernets fjernvarmesatsning og har i dag ti fjernvarmeanlegg i drift. Disse er lokalisert i Hamar, Trysil, Kongsvinger, Brumunddal, Gjøvik, Lillehammer, Lena, Flisa, Moelv og Elverum. Sistnevnte anlegg ble en del av Eidsiva Bioenergi i forbindelse med oppkjøp av Elverum Fjernvarme AS fra og med 1. januar Økte driftsinntekter og resultater i forhold til tilsvarende periode i fjor følger avv høyere salgsvolum, som fordeler seg relativt likt mellom videre utbygging av nytt volum og oppkjøpt volum Eidsiva bredbånd Eidsiva bredbånd leverer bredbåndstjenester i Innlandet. Hovedproduktet er bredbåndstilgab ang til kunder i Hedmark, Oppland og Akershus, og resten av Norden ved hjelp av samarbeidspartnere. Tilleggstjenester som underholdning, telefoni og sikkerhet er en del av tilbudet, og gjennom en distribusjonsavtalee med Get leverer selskapet en av Norges TV-tjenester. Med over kunder innen offentlig sektor, bedrifts- og privatmarkedet er Eidsiva bredbånd en av de største tilbydernee i markedet, og har kapasitet til å dekke både dagens og fremtidenss TV- og bredbåndstjenester. Regional utvikling Som en del av Eidsiva Energis satsing på regional utvikling, er konsernet engasjert i utbygging av framtidens bredbåndsløsninger i Innlandet igjennom eierskapet i Eidsiva bredbånd. Eidsiva Energi ASS eier 90,1 prosent av aksjene i selskapet, og 1. oktober 2014 ble Eidsivaa bredbånd et eget virksomhetsområde i Eidsiva Energi. Bredbåndstilbud er viktig for attraktiviteten til Hedmark og Oppland, både somm bo- og næringsregion. Eidsiva Energi er en av ni regionale energiselskap i Hedmark og Oppland som i gikk sammenn for å etablere Eidsiva bredbåndd for å bedre dekningen av bredbåndstjen nester i de to fylkene, som var v et av de to o fylkene med dårligst dekning på bredbånd i Norge. Etter etableringen er Hedmark og Oppland av de fylkene med best dekning, med tilnærmett 100 prosent bredbåndsdekning. Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 15 av 38

16 Energiselskapene som eier Eidsiva bredbånd eierr elektrisk infrastruktur i 47 av a 48 kommuner i Hedmarkk og Oppland. Denne infrastrukturen blir benyttet til å bygge bredbånd på en effektiv måte for Innlandet. Høyere hastighet Målet om bredbåndsdekning i Innlandet er nådd, og neste fase er utbygging av a høyere hastighet til kundene. Eidsiva bredbånd har som mål å gi 90 prosent av alle husstander og virksomheter i Oppland og Hedmark tilgang til høyhastighetsbredbånd innen Dette er enn stor utfordring på grunn avv vidstrakte fylker med mye fjell, skog og grisgrendt bebyggelse som gir høye utbyggingskostnader. Markedsaktøre er som Eidsivaa bredbånd greier selv det meste, men i ulønnsomme områder kreves statlig innsats. Utbyggingsinve esteringene till Eidsiva bredbånd er på nærmere 200 millioner kroner hvert år. God bredbåndstilknytning er nødvendig for å utvikle og opprettholde nærings- og bosettingsstrukturer, også i distriktene, og det er høye forventninger både til jobb og privatbruk som skal oppfylles. Leveranse av bredbånd av høy kvalitet er fundamentet i Eidsiva bredbånds strategi. Utviklingen av innholdstjenester er global og går raskt. For å ligge i forkant avv denne utviklingen har Eidsiva bredbåndd inngått avtaler med både Youtube og Netflix for å kunne distribueree innhold med høy kvalitet til kundene. Konsernets bredbåndsvirksomhet, Eidsiva bredbånd AS og har blitt en betydelig kompetansearbeidsplass i Innlandet med over 130 ansatte. Selskapet fortsetter den positive utvikling både med vekstt i kunder, omsetning, og resultatforbedring. Omsetningsveksten i 2014 er 10 prosent og selskapet hadde h over kunder ved v årsskiftet. 1Q 2015 (tall i parantes: 1Q 2014) Bredbåndsvirksomheten forestår hovedsakelig salg og drift av bredbåndstjen ester til husholdninger og bedriftsmarkedet. Driftsinntektene i første kvartal 2015 ble 96 millioner kroner (83 millioner kroner). Økningenn i driftsinntektene skyldes i hovedsak flere kundeaksesser. Innkjøps og varekostnadene var i første kvartal 433 millioner kroner (40 millioner kroner) og personalkostnader var på 25 millioner kroner (19 millioner kroner). k Aktivering egne investeringsarbeider var på 3 millioner kroner (3 millioner kroner). Andre driftskostnader var på 13 millioner kroner (11 millioner kroner) og avskrivninger var på 14 millioner kroner (12 millioner kroner). Driftsresultatet i første kvartal 2015 ble fire millioner kroner (tre millioner kroner) Eidsiva Vekst AS Forretningsområdet er konsernets innovative plattform og skal prøve ut nye forretningsområder alene eller i samarbeid med andre. I tillegg har virksomheten også morselskapsfunksjon for f porteføljeselskaper som ikke ligger i kjernevirksomheten. Eidsiva Veksts visjon er: "Innlandets ledende drivkraft for innovasjon og vekst" Visjonen skal nås ved utøvelse av de fire ulike rollene som virksomheten til Eidsiva E Vekst omfatter: Forvaltning av konsernporteføljen Eidsiva Vekst har et betydelig engasjement gjennom Konsernporteføljen. Dett sentrale fokusområdet for Eidsiva Vekst er å forvalte disse engasjementene slik at avkastning og målsetting med hver enkelt investering nås. I tillegg er et viktig bidrag til Eidsiva konsernet sin vekst at det utvikles nye virksomhetsområder Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 16 av 38

17 Forvaltning av den finansielle porteføljen Eidsiva Vekst har et stort engasjement i EFI, og skal gjennom å være en profesjonell eier forvalte posisjonen for å understøtte verdiskapningen. Eidsiva Vekst skal bidra til at verdiskapning og forventet avkastning i EFI i større grad realiseres. Rollen som regional utvikler Eidsiva er en viktig drivkraft for utvikling i sin region. Innlandet trenger aktørerr som har evne og vilje til å bidra med kapital og kompetanse til fornying og videreutvikling av regionen. Gjennom aktivt bidrag i regionenss innovasjonsarbeid og infrastrukturutvikling styrker Eidsiva konsernet grunnlaget for egen vekst og utvikling (f.eks. kommunikasjon, utdanningsinstitusjoner, Innovasjon Innlandet). Rollen som forretningsutvikler Eidsiva Vekst sin kjernekompetanse er forretningsutvikling, og strategiutviklin ng og implementering. Dette er en viktig ressurs og kompetanse som kan benyttes i ulike former for utviklingsarbeid i Eidsiva konsernet, og som bidrar til å øke Eidsiva konsernet sin innovasjon ogg innovasjonskompetanse. Eidsiva Vekstt vil delta som en sentral ressurs i Eidsiva konsernets strategiarbeidd fremover. Utøvelsen av de fire rollene har mange fellesnevnere, men samtidig krever dee også noe ulik kompetanse, erfaring og tilnærming for at man skal lykkes. Eidsiva Vekst har opprettholdt sin aktivitet med regional utvikling og pådriver for innovasjonn på vegne avv konsernet. Eidsiva bredbånd AS ble overdratt til morselskapet Eidsiva Energi AS i fjerde kvartal. Den eksterne verdsettelsen salget ble gjennomførtt etter, viser enn solid verdiutvikling i selskapet under Vekst sin eiertid. Oppfølgingen av det felleseide investeringsselskapet Energy Future Invest med Hafslund videreføres i Det samme gjelder eltilsynsvirksomheten, Elsikkerhet Norge, som har økt sin aktivitet i 2014 og leverer et solid driftsresultat på ti millioner kroner. 1Q 2015 (tall i parantes: 1Q 2014) Driftsresultatet i første kvartal 2015 ble negativt med én million kroner (null millioner kroner). Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 17 av 38

18 7. Organisasjonsstruktur 7.1 Organisasjonsstruktur Konsernstrukturen fremgår av følgende figur: Eidsiva Energi AS er morselskapet i konsernet og utfører hovedsakelig fellestjenester, herunder regnskap, finansiell styring, Controlling, IT, personal, HMS og administrative innkjøp i konsernet og har direkte og indirekte kontroll over 18 selskaper. Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 18 av 38

19 Konsernregnskapet omfatter morselskapet Eidsivaa Energi AS med følgende datterselskaped er, felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskap inndelt etter virksomhetsområder pr En nærmere gjennomgang av de syvv selskapsorganiserte virksomhetsområder er gitt i 6.1 Hovedvirksomhet. Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 19 av 38

20 7.2 Samspill mellom enheter i konsernet Morselskapet har ansvaret for konsernets finansforvaltning. Ved årets slutt overføres datterselskapenes resultater til morselskapet som finansinntekter (utbytte og/eller konsernbidrag) som morselskapet er avhengig av for blant annet å ha dekning for utbytte til eierne. Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 20 av 38

21 8. Fremtidsutsikter Markedspriser for kraft fram mot 2020 ser ut til å ha stabilisert seg rundt 25 øre per kilowatt time. Samtidig er prisen for elsertifikater for tiden under 20 øre per kilowatt time. For ny produksjon som bygges ut fram til 2020 vil kraftpriser på 45 øre per kilowatt time eller lavere være utfordrende med hensyn til lønnsomhet for de fleste prosjekter. Innfasing av cirka 26 Terrawatt timer (TWh) ny fornybar energi i Norge og Sverige fra 2020 uten forbruksvekst av betydning hverken i Norge, Norden eller Europa, gjør situasjonen for kraftpris høyst usikker framover. Dette er krevende for en bransje med betydelige investeringsplaner. Det er imidlertid signaler som kan være positive for utviklingen i kraftpris. Salget av elbiler har passert i Norge i januar 2015, Statnett har planer om bygging av mellomlandsforbindelser til Danmark, England og Tyskland som vil tredoble eksportmulighetene for kraft, det er fokus på elektrifisering av sokkelen i Norge og kraftintensiv industri bør ha et godt grunnlag for utvidelser av produksjonen i Norge slik som Hydro har bestemt for sitt nye pilotanlegg på Karmøy. Eidsiva har både vann- og vindkraftprosjekter som fremstår som gode. I tillegg krever opprusting og forsterking av nettet i Oppland og Hedmark store, årlige investeringer, samtidig som ønske om økt kapasitet hos kundene innen bredbånd er stigende. Konsernet er solid, men vil med fortsatt lave kraftpriser, måtte finansiere store deler av eventuelle nye kraftprosjekter med opptak av gjeld. I tillegg til fortsatt fokus på effektiv drift og kostnadsutviklingen i konsernet, vil åpen dialog og et godt samarbeid med finansielle partnere være nødvendig. Dette vil være prioriterte område for konsernet de nærmeste årene. «Ekspertutvalget» som Olje- og energidepartementet nedsatte for å vurdere framtidig organisering av nettvirksomhet i Norge, la fram sin rapport i mai Eidsiva stiller seg bak de fleste av konklusjonene fra utvalget. Men NVE s oppfølging av rapporten i form av forslag til endring i kontrollforskriften hvor alt kjøp i et nettselskap skal konkurranseutsettes, også kjøp fra selskaper i samme konsern, mener nettvirksomheten vil kunne gi økte kostnader og mindre rasjonelle løsninger. Nettvirksomheten er opptatt av å beholde kompetanse og kontroll med ressurser spesielt knyttet til beredskap, feilretting, drift og vedlikehold for å kunne yte kundene raskest mulig service i drifts- og feilsituasjoner. Konsernet har foretatt grundige vurderinger av framtidig organisering for å ivareta både nye forskrifter fra NVE og å sikre fortsatt høy effektivitet. Konklusjonen er at Eidsiva Nett AS og Eidsiva Anlegg AS fusjoneres til ett selskap, og at nettselskapet inngår en fireårig driftsavtale med morselskapet og markedsselskapet for avtalte tjenester. Eidsiva Marked vil i løpet av første halvår 2015 tilby strømkunder et produkt som vil gi kundene oversikt over eget forbruket gjennom hele døgnet. Dette vil være første steg på vegen til utnyttelse av de nye målerne som nettvirksomheten er pålagt av myndighetene å installere hos alle konsernets nettkunder innen utgangen av Framtidig styring av forbruk til tider på døgnet med lave strømpriser forventes å gi jevnere fordeling av forbruket over døgnet og mindre totalbelastning i nettet. Dette vil kunne begrense nettforsterkinger i framtiden og bli en samfunnsmessig nødvendig gevinst av de nye målerne for at investeringen skal kunne forsvares. Eidsivas virksomheter som ikke direkte er knyttet til kraftpris kan bli viktigere enn tidligere for å kompensere for eventuell reduksjon av resultater først og fremst fra vannkraftvirksomheten. Vekst i fjernvarmesalget og fortsatt fortetting av kunder i bredbåndsnettet vil bidra til bedre økonomiske resultater. I tillegg må den gode driften i markeds-, nett- og entreprenørvirksomheten opprettholdes. Aksjonærenes langsiktige avtale fram til 2036 stiller store krav til resultater og forutsigbarhet, men er en styrke for styrets og administrasjonens fokus på langsiktig verdiskaping. Konsernet må fokusere på å sikre kontantstrømmene i årene som kommer. Resultatene i de nærmeste årene kan bli ytterligere svekket med kraftpriser ned mot 20 øre per kwh. Over tid er en slik situasjon ikke akseptabel, og konsernet må og vil derfor fortsatt ha sterkt fokus på effektiv drift. Lønnsomme investeringer i fornybar energi og infrastruktur 8.1 Erklæring om fremtidsutsiktene etter siste avlagte regnskap Det har ikke skjedd en vesentlig forverring i Låntakers fremtidsutsikter etter siste offentliggjorte reviderte regnskaper per Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 21 av 38

22 9. Styre og ledelse 9.1 Personopplysninger Styret Styret i Selskapet består av følgende personer: Navn Stilling Forretningsadresse Medlemmer Øystein Løseth Styreleder Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar Reidar Åsgård Nestleder Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar Sigmund Thue Styremedlem Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar Monica Haugan Styremedlem Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar Kari Broberg Styremedlem Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar Kari Andreassen Styremedlem Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar Arild Haugstad Ansattes representant Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar Martin Lutnæs Ansattes representant Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar Øystein Løseth har i perioden vært CEO for Vattenfall AB i Stockholm. Fra var han ansatt i det nederlandske energiselskapet NUON i Amsterdam og hadde stillingen som øverste leder (CEO) de to siste årene. Løseth er sivilingeniør fra NTH med tilleggsutdanning i økonomi fra BI, har vært styremedlem i Eidsiva Vannkraft AS. Reidar Åsgård er medlem av Hedmark fylkesting. Han har juridisk embetseksamen, har studert administrasjon og ledelse ved Høgskolen på Rena og har hovedfag fra Norges Idrettshøgskole. Åsgård har yrkeserfaring som lærer og skogsarbeider. Han har vært fylkesrådsleder i Hedmark og var tidligere leder av Hedmark Arbeiderparti. Åsgård har tidligere vært styremedlem i Hedmark Energi AS og har vært nestleder i styret i Eidsiva Energi fra Sigmund Thue er høyesterettsadvokat og har drevet egen advokatpraksis i Lillehammer siden Thue har vært markedsdirektør i LOOC og rådgiver for Organisasjonskomiteene for De olympiske leker i Nagano, Sydney, Salt Lake City og Athen, og for organisasjonskomiteen i Asian Games i Bangkok. Thue har og har hatt en rekke styreverv, blant annet styreleder i Norsk Tipping, LGE og Trysilfjellet BA og nestleder i styret i Sykehuset Innlandet. Thue har vært styremedlem i Eidsiva Energi fra 2000, og fra 2011 leder i revisjonsutvalget. Monica Haugan er MBA Finance fra Norges Handelshøyskole. Hun arbeider for tiden som finanssjef i Utstillingsplassen Eiendom på Hamar. Fra arbeidet hun i Statkraft AS, Treasury med ansvar for konsernets finansiering (Obligasjoner i Norge og utlandet, sertifikater og prosjektfinansiering) og valuta- og renterisiko bl.a. Tidligere arbeidet hun i Telenor og Christiania Markets. Hun er i dag styremedlem i Fornebu Hotell AS og Utstillingsplassen Eiendom AS, tidligere styremedlem i Telenor Kapitalforvaltning ASA. Kari Broberg er Siviløkonom fra BI. Ansatt i SINTEF Raufoss Manufacturing, med ansvar for strategi og forretningsutvikling Norwegian Centres of Expertice. Har bl.a. styreverv i Felleskjøpet Agri og Teknologisk Institutt. Tidligere styremedlem i bl.a. Norske Skog og Telenor/Telia. Kari Andreassen har utdannelse innen offentlig økonomistyring og forvaltning og en master i public administration (MPA). Hun har nylig blitt tilsatt som bydelsdirektør i Frogner bydel i Oslo etter tre år som bydelsdirektør i Ullern. Andreassen har tidligere vært konstituert rådmann i Kongsvinger og rådmann i Grue kommune, og hun har styreerfaring fra GIVAS Iks og Eskoleia AS. Andreassen er styreleder for Oslo produksjon og tjenester AS. Arild Haugstad, er avdelingsleder i Eidsiva Anlegg i Lillehammer. Han er utdannet energimontør, har teknisk fagskole og har vært i selskapet siden Haugstad er konserntillitsvalgt i Eidsiva på deltid. Martin Lutnæs, er avdelingsleder i Eidsiva Anlegg i Trysil. Han er utdannet energimontør ved teknisk fagskole, og har vært i Eidsiva siden Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 22 av 38

23 Ledelsen Selskapets ledelse består av følgende personer: Navn Stilling Forretningsadresse Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar Oddleiv Sæle Direktør Eidsiva Vannkraft AS Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar Maren Kyllingstad Direktør Eidsiva Marked AS og Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar markedsdirektør for hele Eidsivakonsernet Morten Aalborg Direktør Eidsiva Nett AS Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar Kristoffer Lund Direktør Eidsiva Anelgg AS Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar Thor Svegården Direktør Eidsiva Eidsiva Vekst AS Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar Leif Henning Asla Økonomi- og finansdirektør i Eidsiva Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar Energi AS Marit Torgersen Direktør konsernstab i Eidsiva Energi AS Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar Trond Skjellerud Adm. direktør i Eidsiva bredbånd AS Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar Ola Mørkved Rinnan Ola Mørkved Rinnan er konsernsjef i Eidsiva Energi AS. Tidligere var han konsernsjef i Hedmark Energi AS (HEAS), som fusjonerte med Eidsiva i Da Ola Mørkved Rinnan begynte i HEAS kom han fra stillingen som konserndirektør i Kreditkassen og administrerende direktør i Norgeskreditt AS. Han har tidligere vært konserndirektør i Moelven Industrier ASA og banksjef og regiondirektør i Den norske Bank. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole og foretaksøkonom fra NHHK. Oddleiv Sæle Oddleiv Sæle er direktør for Eidsiva vannkraft AS. Han har tidligere vært administrerende direktør i Opplandskraft fra , i Vannkraft Øst fra og Oppland Energi fra Sæle er utdannet sivilingeniør elkraftteknikk fra Norges tekniske høyskole i Trondheim. Han er styremedlem i Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB). Han begynte i Eidsiva i John Marius Lynne John Marius Lynne er direktør i Eidsiva Bioenergi. John Marius Lynne kom fra stillingen som leder for konsernprosjekter i Veolia Miljø AS. Tidligere har han blant annet arbeidet som forretningsområdeansvarlig og leder for energigjenvinning i samme bedrift. Lynne har også hatt forskjellige lederstillinger hos Sande Paper Mill AS og jobbet som prosjektkoordinator og prosjektingeniør i Norske Skog ASA. Lynne er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og har en MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Han er styremedlem i Norsk Fjernvarme og i Norsk Energi. Han begynte i Eidsiva i Maren Kyllingstad Maren Kyllingstad er direktør for Eidsiva Marked AS og markedsdirektør for hele Eidsivakonsernet. Maren Kyllingstad begynte i Eidsiva i Hun har tidligere jobbet som markedsdirektør i Kappa Rena AS, markedssjef i Norske Skog Trelast og eksportsjef i Moelven Industrier ASA. Kyllingstad er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole. I tillegg er hun cand. mag. med fagene fransk, engelsk og tysk fra Universitetet i Oslo. Kyllingstad er styreleder i Energiråd Innlandet og styremedlem i Vitensenteret Innlandet, Gjøvik, Sjåtil & Fornæss AS, Høgskolen i Hedmark og Akershus universitetssykehus HF (Ahus). Morten Aalborg Morten Aalborg er direktør for Eidsiva Nett AS. Morten Aalborg har tidligere hatt ledende stillinger innen nett- og vannkraftvirksomhet, blant annet i Oppland Energiverk, Hedmark Energi, Eidsiva og Vannkraft Øst. Aalborg er utdannet ingeniør i elektronikk og sivilingeniør i elkraftteknikk fra henholdsvis Trondheim Ingeniørhøgskole og Norges Tekniske Høyskole (NTH). Han begynte i Eidsiva i Kristoffer Lund Kristoffer Lund er direktør for Eidsiva Anlegg AS. Kristoffer Lund kom fra Eltek-konsernet, der han blant annet var teknisk direktør med hovedansvar for produktutvikling. Lund har tidligere vært administrerende direktør i UCOM AS - et selskap som drev med salg og utvikling av dataog kommunikasjonsprodukter. For øvrig er han utdannet sivilingeniør ved Norges Tekniske Høyskole. Han begynte i Eidsiva i Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 23 av 38

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Obligasjonslån 2012/2019 Registreringsdokument Tilrettelegger: Oslo, 22. oktober 2012 Utarbeidet i samarbeid med Pareto Securities AS 1 av 31 Viktig informasjon*

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2011

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2011 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2011 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2013

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2013 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2012 Generelt Eidsivakonsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2012 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Tredje kvartal 2008

Eidsiva Energi konsern. Tredje kvartal 2008 Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2008 Generelt Eidsiva Energi rapporterer konsernregnskapet i henhold til regnskapsprinsippene International Financial Reporting Standards (IFRS). Morselskapet Eidsiva

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2012 og foreløpig regnskap 2012 Generelt Eidsivakonsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2010 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Tredje kvartal 2013

Eidsiva Energi konsern. Tredje kvartal 2013 Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Andre kvartal 2009

Eidsiva Energi konsern. Andre kvartal 2009 Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2009 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Eidsiva Energi Omsetning: 3 milliarder kroner 3,5 TWh vannkraftproduksjon

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Tredje kvartal 2009

Eidsiva Energi konsern. Tredje kvartal 2009 Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2009 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Andre kvartal 2011

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Andre kvartal 2011 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Andre kvartal 2011 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser første kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag første kvartal...

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11 SSB Boligkreditt AS Sandnes, 26.03.2010 1 av 11 Viktig informasjon et har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av selskapets obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo ABM har kontrollert og godkjent

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal Braskereidfoss kraftverk Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser tredje kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag tredje kvartal... 5 Sammendrag årets første ni måneder...

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Andre kvartal 2010

Eidsiva Energi konsern. Andre kvartal 2010 Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2010 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis. Ola Børke Daglig leder

Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis. Ola Børke Daglig leder Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis Ola Børke Daglig leder Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 300 millioner kroner i utbytte Eies av 27 lokale kommuner

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Arbeidsleder Hans Klingenberg på jobb i Hernes i Elverum kommune. Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Sammendrag fjerde kvartal - isolert...

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Hamar/Oslo, 13. juni 2017 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 1 av 31 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 2 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre Energi AS Hovedtall for 2 kvartal 2016 Strategi og fokus i tiden fremover 3 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Eierundersøkelsen 2017

Eierundersøkelsen 2017 Eierundersøkelsen 2017 Eiermøte 11. mai 2017 Respons Eierundersøkelsen er distribuert elektronisk til 507 epostadresser og i brevs form til de øvrige eierne. Tilsammen 760 eiere er tilsendt 267 (35 %)

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 4. juli 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 36 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Andre kvartal Ansatte i Eidsiva Vannkraft trener på fallsikring og redning. Sikkerhet er i fokus Foto: Ragnhild B. Abrante Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser andre kvartal...

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 03 4. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 30. JUNI 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Tredje

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2016

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2016 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2016 Sikkerhetssjef Knut Henrik Nilsen på befaring på Øvre Vinstra kraftverk Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser første kvartal... 3 Sammendrag første kvartal...

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet besto i 2013 av morselskapet Tafjord Kraft AS

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer