ferie for alle Her finner du logoer og profilprogram Kors-logoen riktig. Derfor har vi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ferie for alle Her finner du logoer og profilprogram Kors-logoen riktig. Derfor har vi"

Transkript

1 egen logopakke. dine logoer og en komplett profilhåndbok til din PC: ferie for alle 2012 Veiviser til riktig logobruk Det røde korset er blant verdens mest kjente og respekterte symboler. Menneskeliv avhenger av at det er slik, og ved å bruke logoen riktig kan du bidra til at det fortsetter å være slik. Emblemets beskyttende verdi bygges opp i fredstid, og det kan være for sent å bekjempe misbruk etter at en konflikt har brutt ut. Derfor har vi regler for bruk av logoen; retningslinjer Her finner du logoer og profilprogram som gjør at vi gjenkjennes og står frem med en klar og entydig profil overalt og i alle sammenhenger. Også i ditt lokalmiljø. Det skal være enkelt å bruke Røde Denne lille veiviseren gir deg ikke bare et utdrag av de viktigste retningslinjene for bruk av Røde Kors-logoen; den viser deg Kors-logoen riktig. Derfor har vi også veien til hele profilprogrammet og lokalforeningens laget en logopakke for hver av landets 420 lokalforeninger. Pakken inneholder ferdige logoer i de vanligste filformatene, klare til bruk både for trykk og i skjermbaserte medier. Slik laster du ned 1) Logg deg inn på ftp://comweb2.runit.no/ 2) Tast inn brukernavn og passord. Brukernavn: fotonrkors Passord: Bei395ywb 3) Profilprogrammer og logoer finner du i folderen Profilprogram_RK_logo Last ned profilhåndboken og logoene du trenger til din egen PC og arkiver dem på et sted der du enkelt finner tilbake til dem.

2 Røde Kors-prinsippene Innhold 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 07 Målgrupper Frivillige 08 Kvalitetssikring 09 Beskrivelse av ferieoppholdene 12 Samarbeidspartnere og bidragsytere 13 Erfaringer 14 Tall Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig for ståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. Upartiskhet Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber ute lukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. Nøytralitet For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. Uavhengighet Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene. Frivillighet Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig med lem skap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. Enhet I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Vedtatt på den 20. internasjonale Røde Kors-konferansen i Wien i Aktivitetsrapporten 2012 er utarbeidet av avdeling omsorg og foreningsutvikling. Grafisk utforming: Bring Dialog Utgitt: 2013 Alt innhold er utarbeidet for Røde Kors. Copyright 2012 Røde Kors, Norge. Det er ikke tillatt å kopiere, lagre, overføre, vise eller fremføre offentlig, bearbeide eller på noen måte endre innholdet i dette materialet uten forhåndssamtykke fra Røde Kors. Kontaktinformasjon Kristina Rickfelt, seniorrådgiver oppvekst 2

3 Humanitære behov Alle barn har rett til en tilfredsstillende levestandard uansett hvilken familie de blir født inn i. Utdrag fra artikkel 27 i FNs barnekonvensjon Over hele den vestlige verden ser vi at de sosiale forskjellene øker. Også i Norge vokser det fram nye klasseskiller. De som lider mest under dette er barna. Våren 2011 gjorde SSB det mulig for alle i Norge å se hvor mange familier som lever under fattigdomsgrensen i deres kommune. Det er dermed ikke lengre mulig å gjemme seg bak utsagn om at det ikke finnes fattige i vår kommune. Å vokse opp i fattigdom i Norge handler ikke om å sammenligne seg med de rikeste, men å mangle det andre barn har. Norge ratifiserte Barnekonvensjonen i 1991 og den ble inkorporert i norsk lov i Konvensjonen omfatter barn og unge opp til 18 år. Bestemmelsen i artikkel 27 vektlegger foreldrenes ansvar for å sikre de levevilkår som er nødvendige for barnets utvikling. Staten har plikt til å støtte de foresatte. Rapporten «Fattigdom og levekår i Norge» (2012) fra NAV samler kunnskapen vi har om hva det vil si å vokse opp i familier med dårlig råd. Rapporten gir et urovekkende bilde av virkeligheten for disse barna. Generelt har norske barnefamilier hatt en sterk velstandsøkning og opplever stor materiell trygghet og svært gode levekår. Samtidig har forskjellene blitt større. Rapporten viser at fattigdom slår ut på barnas sosiale deltakelse. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at ungdom i familier som har dårlig råd både er mindre sammen med jevnaldrende og oftere opplever å være upopulære. Barn fra lavinntektsfamilier oppgir også sjeldnere at de kan ta med seg andre barn hjem, og de flytter hyppigere og bor ofte trangt. De bor oftere i leid bolig og kvaliteten på boligen og beliggenheten kan være dårlig. Det er en særlig utfordring for barn å vokse opp i områder med stor tetthet av kommunale boliger og i et belastet bomiljø. Dårlig råd kan også forhindre barn fra å delta på ulike arenaer som er viktige for læring og sosialt samvær med voksne og andre barn. Dette understøtter funn gjort av Telemarksforskning på oppdrag fra Røde Kors. Her beskrives de sosioøkonomiske forskjellene i oppvekst som vår tids største humanitære utfordring i Norge. Nye tall fra SSB (2013) viser at til tross for stor politisk oppmerksomhet rundt barnefattigdom, ligger andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt stabilt på Tallet har ikke endret seg de siste seks årene. En av konsekvensene er at mange foresatte ikke har mulighet til å gi barna de sosiale opplevelsene de trenger grunnet familiens svake økonomi. Dette ønsker Røde Kors å gjøre noe med. Røde Kors som humanitær aktør Alle barn har rett til fritid og lek. Utdrag fra artikkel 31 i FNs barnekonvensjon FNs barnekonvensjon understreker barns rett til en tilfredsstillende levestandard og til å delta i lek og fritidsaktiviteter. Barn fra lavinntektsfamilier får ofte ikke disse rettighetene innfridd. Med Ferie for alle ønsker Røde Kors å ivareta barnas rettigheter presentert i Barnekonvensjonens artikkel 27 og 31 ved å legge til rette for ferieopplevelser som gjør at barn fra familier med svak økonomi opplever kulturell og sosial inkludering, uavhengig av foresattes økonomiske situasjon. Barna får mulighet til å reise på ferie sammen med sine foresatte på lik linje med jevnaldrende. Et Ferie for alle-opphold er en aktiv ferie. Store deler av ferien foregår utendørs, uansett vær og årstid. Både barn og voksne deltar på ulike typer aktiviteter, og det legges opp til positiv mestringsfølelse for hele familien. 3

4 Målsetting Røde Kors anser sosiale ulikheter i oppvekst som en humanitær utfordring. Gjennom Telemarkforskning har Røde Kors kartlagt hvilke omsorgsutfordringer som preger barn og unge under oppvekst i Norge i vår tid. I rapporten kommer det tydelig frem at sosiale ulikheter rammer de familier med svak økonomi, dårlig helse og lav utdanning. Det kommer også frem at det er den samme gruppen barn og unge som er i en utsatt posisjon når det gjelder alle de tre dimensjonene. Ferie for alle er det eneste ferietilbudet av sitt slag i landet, og det at hele familien blir invitert med på ferieoppholdet gjør tilbudet unikt. Målsettingene om å bidra til nettverksbygging, sosial utvikling og opplevelse av mestring, kulturell inkludering, samt å bidra til å styrke familiebånd, muliggjøres ved at flere familier fra samme nærområde inviteres med på ferieoppholdene. Flere distrikter har gjennomført evalueringer etter sine ferieopphold og fått tilbakemelding fra både barn og voksne om at nettopp disse målsettingene blir nådd. 1. Det er ønskelig at ferieoppholdet skal være en arena for nettverksbygging. Forskning viser at fattige familier ofte har svært lite nettverk, siden det ofte er knyttet utgifter til det å delta i sosiale sammenhenger. Ved å delta på Ferie for alle får både barn og foreldre mulighet til å delta gratis i en sosial sammenheng der ingen er kjent med verken bakgrunn eller tidligere belastninger. Ferielederne gir tilbakemeldinger om at både barn og foreldre har fått nye bekjente og venner på ferieoppholdene. Siden mange av deltakerne kommer fra samme område, legges det til rette for at deltakerne kan holde kontakten når ferien er over. Ferieledernes oppfatninger blir bekreftet gjennom foreldrenes evalueringsskjemaer. En forelder skriver: Vi hadde det veldig kjekt, og kunne møte andre. Det var en stor fordel. Voksne kunne snakke sammen. Mange nye opplevelser for barna og familien. Vi likte oss bra her! Mestring på høyt nivå. Rapporten fremhever betydningen av sosial inkludering i tidlig alder for å redusere risikoen for sosial eksklusjon i senere alder. Dersom en ønsker å bidra til at barn og unge som lever i familier med ulike livs belastninger skal få bedret sin situasjon, er det nødvendig at også foreldrenes situasjon bedres. Røde Kors er derfor opptatt av å gi helhetlige tilbud til familien, og bidra til at familien kan skape gode opplevelser sammen. Med god hjelp kommer man frem. 4

5 På spørsmål om hva som har vært morsomst i ferien, svarer et barn: Å få nye fine og greie venner. 2. Rapporten fra Telemarksforskning vektlegger betydningen av sosial inkludering i tidlig alder for å hindre sosial eksklusjon i senere alder. Gjennom spennende og nye aktiviteter på feriene legges det til rette for sosial utvikling og opplevelse av mestring. Barn og voksne har blitt utfordret på ulike plan i trygge omgivelser. Dette bidrar til økt selvtillit, selvkontroll og sosial utvikling, og er med på å forebygge sosialt uønsket atferd. De frivillige forteller det gjør stort inntrykk å se hvor mye barna vokser av å være med på et ferieopphold. Mange frivillige får tilbakemelding fra foreldre som sier barna har vanskelig for å tilpasse seg på skolen, de har få venner og deltar ikke på aktiviteter i fritiden. På et ukes ferieopphold gjennom Røde Kors får de venner, får prøve aktiviteter de ikke har forsøkt før og opplever en mestringsfølelse som varer lengre enn ferieuken. En mor skriver: Sønnen min har strålt som en sol gjennom hele ferien. Han har fått seg en bestevenn og lekt med andre barn noe som mangler i hverdagen. Han sa at ferien var som å ligge på en seng av regnbuer. Barna forteller selv om gode opplevelser: Det morsomste jeg har gjort i ferien er å bade og å hoppe ut av båten, for vannet var kaldt men jeg turte likevel. Også frivillige ser positive endringer: I sommer hadde vi med oss en flott familie på fem fra Tsjetsjenia. Tidligere i år mistet de den yngste sønnen sin og har hatt en veldig tøff vår. De hadde aldri vært ved havet før, de bor midt inne i landet. Vi så utvikling fra første dag. De blomstret opp og gled inn sammen med de andre gjestene. Gutten på 12 fikk nye venner første dag, og jenta på 8 sprang rundt og var bare glad. De badet, padlet i kano, spilte fotball og foreldrene var med på alle aktivitetene sammen med barna. De var muslimer, og ferieoppholdet var midt i Ramadan. Selv om far fastet var han med på lek og moro likevel. To gode venner. 3. Ferietilbudet bidrar også til kulturell inkludering. Dette kommer til syne på flere plan. Barn og foreldre fra ulike kulturer møter hverandre og får gjensidig lærdom og utbytte. I tillegg har familier fra en ikkenorsk kulturell bakgrunn fått god kjennskap til norske tradisjoner som for eksempel julefeiring, og ellers andre ferie- og fritidsvaner. Tilbakemeldingene fra foreldrene er at det er nyttig både for dem selv og for barna å være tett på familier som har annen bakgrunn en dem selv. Da var dagen for avreise kommet. Det er med stort vemod bagger pakkes og frokosten inntas. Oppholdet på Røyrvik gjestegård har vært en opplevelse for livet, og de menneskene man har blitt kjent med her oppe er bare helt fantastiske. Med en samling av fem forskjellige nasjonaliteter fra hele verden har det vært uforglemmelig og udelt positiv opplevelse. Man kan ta det som et tegn på en vellykket ferie når barna setter seg ned og nekter å dra hjem. -En far på Ferie for alle En frivillig skriver i sitt evalueringsskjema: Det var flott da den mora med små barn reiste seg under middagen og takket så masse for hele oppholdet, alt de hadde fått, lært og vært med på. Den andre mora gjorde også det etterpå, og det var flott å høre at de var så fornøyd. Disse mødrene hadde flerkulturell bakgrunn og var ikke like stødig i norsk som barna sine, så det var ekstra fint at de reiste seg opp og takket på norsk denne dagen. Mora med de store barna var veldig glad for alt hun og barna lærte om mat. De stekte pannekaker på bål, spiste fiskekaker i brunsaus, lærte å steke fisk og bruke krydder. Dette var jo ikke noe vi tenkte på, men det var jo en flott bonus. 5

6 En hoppende glad familie på ferie. 4. Familieoppholdene i regi av Røde Kors bidrar også til å styrke familiebånd. Erfaring viser at barna har stor glede av å få dele ferieopplevelser med foreldrene sine og skape felles minner. Foreldrene gir tilbakemelding på at det er godt å kunne være mer tilstede for hverandre, og at det er lenge siden sist de har hatt mulighet til å være sammen med barna sine på denne måten. Dette kommer til syne gjennom følgende sitater hentet fra forskjellige evalueringsskjemaer fra hele landet: På spørsmål om hva ferieoppholdet betyr for familien, svarer en mor: Det betyr at vi kan bruke mykje meir tid på kvarandre som familie, vi får treffe vener og folk som har vore her før, eg og mannen min kan gå hand i hand, eg kan bruke meir tid på ungane mine, vi kan drive med spel og aktivitetar, det er heilt topp. En far skriver: Tror de fikk oppleve å være med pappaen sin hele dagen, og treffe lekekamerater. I tillegg får barna mulighet til å se foreldrene sine på nye arenaer. En jente forteller: Mamma har aldri vært i et svømmebasseng før, fordi det ikke er lov til å bade der hun kommer fra. Nå sa hun plutselig «Eg ska bade!» Jeg ble så stolt av henne! Evalueringsskjemaene viser at det er givende for foreldrene å tilbringe en uke med barna uten å måtte tenke på innkjøp, matlaging eller andre daglige gjøre mål. Barna har opplevd at foreldrene endelig har overskudd, mulighet og tid til å delta på aktiviteter sammen med dem, og skaffe seg nye bekjentskaper. I tillegg har foreldrene fått inspirasjon til å ta med barna sine på kostnadsfrie aktiviteter i hverdagen. Vi føler oss veldig heldige som fikk denne ferien. Dette er minner for livet. Vi har fått gode venner som vi skal fortsette å ha kontakt med. Sønnen min har noe spennende å fortelle når han kommer på skolen. Da var vi hjemme....etter en lang busstur fra Børgefjell... Jeg kan ikke få sagt hvor takknemlig jeg er for at denne turen ble lagt i våre hender.. det har vært en velsignelse, fra ende til annen.. ungene har strålt, vi voksne har virkelig nytt å se dem ha det så gøy. strålende vær. to meter snø.. aktiviteter for alle fra tidlig morgen til sen kveld.. mange nye og gode venner.. nye bånd knyttet.. dette kan ikke beskrives med ord...det må bare oppleves! Takk til Røde Kors for dette arrangementet! -mor på Ferie for alle 6

7 Målgrupper Ferie for alle er et tilbud til familier som har så begrenset økonomi at de selv ikke kan finansiere ferie- og fritidsopplevelser for sine barn. Familier som får tilbud om Ferie for alle har ikke andre tilsvarende tilbud, og har levd i en situasjon med svak økonomi over tid. Ferie for alle henvender seg i hovedsak til familier som har minst ett barn i alderen seks til tretten år. Røde Kors har i tillegg noen ferieopphold for barn og ungdom opp til atten år. Det er viktig for Røde Kors at barna reiser i følge med foresatte slik at de får mulighet til å dele ferieopplevelsene med sine nærmeste. Røde Kors arrangerer allikevel også noen ferieopphold hvor barn reiser uten følge av foresatte, fordi livssituasjonen noen ganger taler for at dette er det beste for barna. Alle opphold arrangeres og ledes av frivillige i Røde Kors. Ansatte i kommunen har oversikt over hvilke barnefamilier som har størst behov for ferieopphold. Derfor samarbeider Røde Kors med skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og andre offentlige instanser som er i kontakt med målgruppen for å sikre at det er familiene med størst behov som får tilbud om ferieopphold. Tester utstyret i vikinglandsbyen. Frivillige Alle ferieopphold ledes og arrangeres av frivillige ferieledere. Dette er voksne som ønsker å gjøre en forskjell for familier som ikke har de samme mulighetene for ferieopplevelser som andre. De frivillige blir rekruttert gjennom annen Røde Kors-aktivitet, gjennom stands og vervingskampanjer, samt gjennom Ferie for alles næringslivssamarbeid. Feriene er fylt av aktiviteter, så man må like å leke, og generelt være glad i å være sammen med barn og voksne. Ingen frivillige skal opptre som terapeuter eller behandlere, men som et medmenneske som bryr seg. Dette er et viktig konsept i Ferie for alle. Å vokse opp i fattigdom er stigmatiserende, og å måtte delta på gratistilbud fordi du må, og ikke fordi du velger det, kan være vanskelig for mange. At Ferie for alle organiseres og gjennomføres av frivillige er viktig både for barna og for de voksne. En gutt skrev i et evalueringsskjema: «Noe av det som er så bra med Ferie for alle er at her vet jeg at folk ikke får betalt for å være sammen med meg. De er her fordi de har lyst!». Dette viser at frivillighetens bidrag til trygge og gode oppvekstvilkår verken kan eller bør erstattes av offentlige eller private tjenester. Mange barn og unge føler seg glemt av det offentlige. Viljen til samarbeid med offentlige tjenester kan være lav. 7

8 Mange ansatte i hjelpeapparatet skriver en lang liste over alt familien bør ha oppnådd i løpet av ferien, og derfor kan det være godt å lese i evalueringsskjema fra en mor: Vi er takknemlig for at vi fikk ferien. En vellykket tur for både mor og barn. Og alle de grunner som ble skrevet i søknaden har blitt oppfylt ang sosialt samkvem med andre barn og voksne. klarer å skaffe penger til mat eller fritidsaktiviteter. Men under dette ferieoppholdet har de kost seg med både mat og spilt fotball. Gutten håper han får reise på ferie med Røde Kors igjen. I tillegg varmer det med tegninger som dette: Den som er frivillig i Ferie for alle velger å bruke en hel uke av egen ferie for at andre skal ha det fint. Likevel fremhever mange at det å delta som frivillig i aktiviteten gir mer enn det koster. Følelsen av å kunne være med å gjøre en forskjell er viktig, og historier som denne forsterker dette: En liten gutt kom bort til meg og sa at han aldri hadde vært på ferie før. Han hadde aldri spilt fotball med pappaen sin, fordi pappaen ikke orket. Han fortalte om en syk far som ikke Kvalitetssikring En frivillig i Røde Kors arbeid med barn og unge bidrar til å skape gode opplevelser og trygge rammer i barn og unges hverdag, gjennom aktiviteter tilpasset lokale behov Fra Røde Kors instruks for arbeid med barn og unge Alle som melder seg som frivillig til Ferie for alle i Røde Kors blir møtt av en ansatt tilrettelegger eller en frivillig leder for aktiviteten. Dette gir den frivillige anledning til å fortelle litt om seg selv og sin motivasjon for å bli frivillig. Representanten fra Røde Kors forteller om tilbudet og går gjennom instruks for arbeid med barn og unge før den frivillige blir sluset videre ut i opplæring og aktivitet. Krav til frivillige Frivillige på Ferie for alle må gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring ha fylt 18 år ha ID-kort og delta i evalueringssamtale hvert tredje år ved fornying av ID-kortet levere politiattest 8

9 Opplæring Røde Kors tilbyr alle frivillige en opplæringspakke, der det inngår et fagkurs spesielt utviklet for oppvekstaktiviteter: Introduksjon til Røde Kors I tillegg til de obligatoriske kursene, er det også mulighet for å gjennomføre fagsamlinger lokalt der de frivillige selv kan komme med ønsker om faglig påfyll. For ansatte frivillighetskoordinatorer ved distriktskontorene holdes det nasjonale samlinger i regi av hovedkontoret. Grunnkurs i førstehjelp Grunnkurs i psykososial førstehjelp Temakurs Omsorg - oppvekstaktiviteter Beskrivelse av ferieoppholdene Mange har vært på ukesopphold på et av Røde Kors-senterne, andre har reist på ferieopphold til lokale feriesteder. Noen har også deltatt på turer til utlandet. Ferie for alle er et av satsningsområdene i Røde Kors, og aktiviteten vokser i takt med behovet i samfunnet. Etter en behovskartlegging i 2011 kom det til syne et behov for å gi et mer spisset ferietilbud til den gruppen i samfunnet som har størst behov. Det ble derfor utarbeidet en nasjonal veileder, hvor det gis retningslinjer for hvordan et opphold bør gjennomføres. Røde Kors er opptatt av kvalitet fremfor kvantitet, og innførte derfor et kriterium om minimum tre overnattinger. Dette er et av flere grep for å sikre at familier som deltar på Ferie for alle faktisk opplever en ferie fremfor en helgetur. Tid er et viktig nøkkelord for Ferie for alle, og familiene skal oppleve at det er tid til å være sammen. Når og hvor skjer ferieoppholdene? Felles for alle ferieoppholdene er at de blir arrangert i skolen ferier. I 2012 har det vært mulig å tilby et Ferie for alle-opphold i alle skolens ferier, i 18 av 19 fylker. Det har vært vinterferie, påskeferie, sommerferie, høstferie og juleferie. Oppholdene har vært gratis for deltakerne, og alle har tilbragt noen aktive ferie dager sammen med sin familie og/eller jevnaldrende. Mange av oppholdene er blitt arrangert på Røde Kors egne sentre; Merket, Eidene, Haraldvigen, Hauglandsenteret, Haraldvollen og Kilandsenteret. Det er også blitt arrangert turer til Ytterbøl, Bøkvangen, Karalaks, Bøna villmarksenter, Øksnes leirsted, Brustranda camping, Børgefjell, Sund folkehøgskole, Patrusli gård, Mokk gård, Sildaloftet Utsira og Dyreparken. I tillegg har flere av oppholdene blitt gjennomført i utlandet. Noen har reist til Sverige og besøkt Tanum strand, Gammelbyen, Idre Fjäll, Vann Hotell og Kraja camping. Et distrikt har reist til Latvia, og to distrikter har gjennomført tur til henholdsvis Kreta og Bulgaria gjennom Ferie for alles samarbeid med StarTour. Eksempler På alle ferieoppholdene er det lagt vekt på aktive dager fylt med gode opplevelser. Både barn og voksne er utfordret på arenaer de ikke ferdes på til vanlig. På vinterferieoppholdene er det vinteraktiviteter som står i fokus. Aktivitetene varierer fra leirsted til leirsted, men inneholder som oftest både ski og aking. Det har vært snøstafett, scooterkjøring og snøhulegraving. Om kveldene har det vært hygge rundt bålet, med grilling av marsmallows, quiz, dans, lek og mye mer. Noen har gjennomført vinter-ol. Her ble alle deltakerne ble delt i lag og hadde egne flagg og lagsanger. Dagen ble avsluttet med avslutningsseremoni og premieutdeling. 9

10 Vinter-OL på Merket i Valdres. Påsken 2012 kom sent og bar preg av lite snø. Dette medførte en del endringer i programmet for flere opphold, men likevel fikk både barn og voksne prøvde seg i slalåmbakken med utlån av slalåmski og snowboard til de som ønsket det. Det ble også tilbudt skiskole. I tillegg var det aking, bowlingturnering, ridning og ikke minst jakten på påskeharen. Sommeroppholdene er fylt med vannaktiviteter som svømming, krabbefiske, kanopadling, robåt og speedbåt-kjøring. I tillegg har familiene fått tilbud om minigolf, tennis, hest- og vognkjøring, selsafari, førstehjelp, musikkterapi, bygget med LEGO, malt på t-skjorter og mye mer. Ut på tur med hest. 10

11 På høstferieoppholdene har det vært uteleker i flott høstvær, ridning, kanopadling og overnatting i lavvo på reinsdyrskinn. Det har vært flåtebygging, skjærgårdsorientering, seiling, spøkelsestur, lek og dansing. I 2012 ble det gjennomført tre Ferie for alle-opphold i julen. Dette er kanskje de mest spesielle ferieoppholdene Røde Kors arrangerer. Her får familiene oppleve tradisjonsrik julefeiring sammen med andre familier i samme livssituasjon. Det blir arrangert juleverksted, innhenting av juletre, kanefart, pepperkakebaking, aking, langrenn, scooterkjøring og mye lek og moro. Julaften blir feiret med tradisjonsrik julemat tilpasset alle behov, og kvelden avsluttes med julenisse og gang rundt juletre. Som en oppsummering kan en si at alle oppholdene har vært preget av mye aktivitet og ikke minst mye lek og moro sammen med andre barn og voksne. 11

12 Samarbeidspartnere og bidragsytere Offentlig tilskudd Røde Kors takker for at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ser verdien i Ferie for alle og to år på rad har gitt oss tilskudd på to millioner. Dette har muliggjort en nasjonal satsning for Røde Kors og har gitt rom for en behovskartlegging og kvalitetssikring som medfører at vi kan tilby et mer spisset ferietilbud til den gruppen i samfunnet som har størst behov. I tillegg takker vi for at statssekretær Kjetil Andreas Ostling sommeren 2012 takket ja til å delta på ett av våre 50 Ferie for alle-opphold. Vi vet at han, gjennom sin dag på Eidene, virkelig fikk oppleve hva Ferie for alle er. Næringslivspartnere I 2012 samarbeider Ferie for alle med: MøllerGruppen StarTour YIT Tropehagen zoo Thonstiftelsen Canon Hovedsamarbeidspartner for Ferie for alle er MøllerGruppen. Gjennom dette samarbeidet får Ferie for alle både økonomisk finansiering, men minst like viktig, tilgang på gode frivillige. MøllerGruppen dekker full lønn for ansatte som deltar som frivillig i Ferie for alle. For å øke bevisstheten i egen organisasjon rundt samarbeidet, gjennomførte MøllerGruppen også i 2012 «Roadshow». Fem Møllerforhandlere i fire distrikter fikk besøk av nasjonale koordinatorer fra MøllerGruppen og distriktsansatte/frivillige i Røde Kors for å verve flere Mølleransatte til Ferie for alle. Totalt har 10 MøllerGruppen-frivillige benyttet seg av muligheten til å delta som frivillige i løpet av 2012, fordelt over vinter-, påske- og sommeroppholdene. og all-inclusive. To grupper med 27 deltakere reiste i starten av august. Begge grupper var svært fornøyd med oppfølgingen de fikk fra StarTours representanter på hvert sitt ferieopphold. Både deltakere og frivillige kunne rapportere om bading, sandslottbygging, is-spising og spennende ekskursjoner i lokalområdet. YIT ønsker at deres ansatte skal føle seg inkludert i konsernets samfunnsansvar, og ble inspirert av MøllerGruppens modell for frivillighet. I tillegg til økonomisk støtte, får derfor 20 ansatte i YIT mulighet til å delta som frivillige i arbeidstiden. Både lønn og utgifter i forbindelse med oppholdet dekkes av YIT. Erfaringene fra 2011 hadde spredd seg godt i konsernet, og 20 ansatte var klare for å delta i sommerens opphold også i ansatte deltok på en felles introduksjonsdag hos Røde Kors, og gjennomgikk en intensiv variant av nytt temakurs for oppvekstaktiviteter. Avtalen med Tropehagen zoo innebærer både økonomisk støtte, samt utlån av marsvin og kaniner til Røde Kors egne sentre. Dette til stor glede for barn og voksne. Mange barn og voksne har tilbragt regnværsdager på Ferie for alle med LEGO, takket være ny avtale med LEGO Norge. Våren og sommeren 2012 ble det sendt ut 80 kasser med LEGO til alle oppvekstaktivitetene, og spesielt til Ferie for alle. Både Thonstiftelsen og Cannon som har bidratt med økonomisk støtte til Ferie for alle i Deltakere og frivillige i Ferie for alle takker også alle næringslivspartnerne som har bidratt med både julegaver og påskegodt til ferieoppholdene. Dette er bidrag som gjør det ekstra godt å feire høytid med Røde Kors. Gjennom samarbeidet med StarTour fikk Ferie for alle også i 2012 to turer til Syden. Denne gangen Kreta og Bulgaria. StarTour dekket fly,overnatting 12

13 Erfaringer Målet vårt for 2012 var å redusere antall avslag og tilby ferie til flere familier med svak økonomi. Takket være økte midler har Røde Kors fått mulighet å sende flere deltakere på ferie. Likevel har Røde Kors også i 2012 måttet gi avslag til mange familier på deres søknad om ferieopphold. Bare i løpet av sommeren 2012 tok over 2200 barn og voksne fra hele landet kontakt med Røde Kors for å få oppleve en vanlig ferie. Bare 1200 kunne være med. Over 1000 barn og voksne stod igjen uten et tilbud. Røde Kors har opplevd en økt pågang fra kommuner som tidligere ikke har erkjent at tilbudet kunne være aktuelt for deres innbyggere. Ferie for alle er blitt et kjent, akseptert og trygt ferietilbud familier med svak økonomi ønsker å delta på. Dette innebærer at det fortsatt er behov for økte midler for at antall avslag kan reduseres og glede flere personer med uforglemmelige ferieopplevelser. Evalueringene viser at deltagerne har kost seg med aktiviteter og fått fine opplevelser. Det har blitt knyttet nye vennskapsbånd og skapt minner for livet. De frivillige kan fortelle om hvordan de voksne deltagerne blomstret ved å komme seg litt unna hverdagens bekymringer. Barna fikk lov å være barn og delta i lek og moro innenfor trygge rammer. Tilbakemeldinger viser at Ferie for alle har vært et vellykket og viktig tiltak som virker forebyggende og bidrar både til sosial inkludering og nettverksbygging for målgruppa. Våre egne evalueringer og tilbakemeldinger fra hjelpeapparatet og deltakere underbygger våre påstander om at tilbudet virker forebyggende og bidrar til sosial inkludering og nettverksbygging. Røde Kors ønsker å takke alle våre bidragsytere og samarbeidspartnere for støtten og engasjementet dere har gitt oss i 2012, og vi håper vi kan glede mange flere barn og familier med opplevelsesrike ferieopphold i lang tid fremover. Et juleønske fra et barn: 13

14 Tall Distriktsoversikt Ferie for alle 2012 I 2012 ble det gjennomført 50 Ferie for alle-opphold i 18 av 19 fylker. Totalt har 2182 barn og voksne reist på ferie med Røde Kors, ledet av 418 frivillige. Distrikt Antall deltakere Antall frivillige Antall opphold Østlandsregionen 14 Oslo Akershus Østfold Oppland Hedmark Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms Finnmark Totalt Tallene for 2012 er marginalt lavere en tallene fra Dette begrunnes i nytt kriterium om minimum tre overnattinger for å kunne regne aktiviteten som Ferie for alle. Noen distrikter gjennomfører aktiviteter av kortere varighet, og har tidligere regnet disse som Ferie for alle. Fra 2012 regnes ikke disse aktivitetene lengre som Ferie for alle. Røde Kors understreker imidlertid at disse aktivitetene er fullgode aktiviteter for de barna som deltar, men at de hører hjemme i andre kategorier av vårt oppvekstfelt. 14

15

16 Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo Hausmanns gate 7, 0186 Oslo Telefon Telefaks

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Net t verksarbeid 2012

Net t verksarbeid 2012 Nettverksarbeid 2012 Røde Kors-prinsippene Innhold 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Frivillige 04 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere og bidragsytere 05 Eksempler 06 Tall Humanitet Røde

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte er konsekvensen

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2013 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2014 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Opplæring og fagsamlinger

Detaljer

I n v i t a s j o n. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle

I n v i t a s j o n. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk,

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET FERIE FOR ALLE 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av ferieoppholdene 06 Frivillige 08 Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle

I n v i t a s j o n. Ferie for alle I n v i t a s j o n Ferie for alle Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte er konsekvensen at foreldrene ikke kan gi barna de sosiale

Detaljer

BARNAS RØDE KORS 2013

BARNAS RØDE KORS 2013 BARNAS RØDE KORS 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 BARK-løftet 2013 06 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold 07 Kvalitetssikring

Detaljer

INVITASJON FERIE FOR ALLE VINTERFERIE FEBRUAR SKINNARBU

INVITASJON FERIE FOR ALLE VINTERFERIE FEBRUAR SKINNARBU INVITASJON FERIE FOR ALLE VINTERFERIE 20.-23. FEBRUAR SKINNARBU Invitasjon til Ferie For Alle Telemark Røde Kors- Ferie For Alle arrangerer vinterferie. Sted: Tid: Skinnarbu, Skinnarbu Nasjonalpark hotel

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Humanitet. Upartiskhet. Nøytralitet. Uavhengighet. Frivillighet. Enhet. Universalitet

Humanitet. Upartiskhet. Nøytralitet. Uavhengighet. Frivillighet. Enhet. Universalitet FERIE FOR ALLE 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 07 Målgrupper 08 Beskrivelse av ferieoppholdene 09 Frivillige 10 Røde Kors satser på økt

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt For søkere fra: Akershus, Oslo, Oppland, Hedemark og Østfold Familieopphold Merket Uke 8 31.1.2015 Familieopphold

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2009/3/0458 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av ADHD Norge Sør Trøndelag. 1 INNHOLD: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5:

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756 Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fargerikt besøk Prosjektnummer 2014/FBM5756 Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 EVALUERING AV SEPTEMBER: Kalde morgener og nesetipper, fine farger på trær og himmel, - det er høst og kalenderen viser plutselig oktober. Det har skjedd mye på

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Ferieplaner høsten 2016

Ferieplaner høsten 2016 Ferieplaner høsten 2016 Contents 1 Først: Hva med sommeren som var? 5 2 Ferieplaner høsten 2015 7 3 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2016 4 12 Ferieform i utlandet 17 5 Økonomi og reiseplaner 21 6

Detaljer

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme Leirskole tilbudet for Tjømebarna Foreldreutvalgene Tjøme Økonomiplan 2013 2016 I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det foreslått å redusere Lindhøys budsjett med 145.000 Kr per år fra

Detaljer

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi Ferieplaner i sommeren 2015 + litt om camping og wifi Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2015 4 2 4 Tilgang til wifi 19 5 Camping 21 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 15 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Røren barnehage MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA

Røren barnehage MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG Oppsummering og evaluering av januar: Februar 2015 Rørendagen Vi koste oss ute i vintersola. Barna kunne velge mellom ski og aking. Dagen delte vi sammen med Loppa og vi oppholdt

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År:

Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År: Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År: 2013-2015 Virksomhetsområde: forebygging Prosjektnummer: 2013/FBM5738 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Fransiskushjelpen. «Hjelpe, lindre og være tilstede» Grunnlagt i 1956 Alle tjenester i Fransiskushjelpen er gratis og åpne for alle

Fransiskushjelpen. «Hjelpe, lindre og være tilstede» Grunnlagt i 1956 Alle tjenester i Fransiskushjelpen er gratis og åpne for alle Familiehjelperen Fransiskushjelpen «Hjelpe, lindre og være tilstede» Grunnlagt i 1956 Alle tjenester i Fransiskushjelpen er gratis og åpne for alle Hjemmehospice Sykepleie på hjul Frivillige tjenester:

Detaljer

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten BESØKSTJENESTEN 2014 Besøkstjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 Besøkstjeneste med hund Frivillige 06 Røde Kors satser

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 Hva er Barnas Røde Kors? Barnas Røde Kors (BARK) er et aktivitetstilbud for barn i barneskolealder. Barnegruppene

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

INTRODUKSJON TIL STØTTEKONTAKTARBEID.

INTRODUKSJON TIL STØTTEKONTAKTARBEID. INTRODUKSJON TIL STØTTEKONTAKTARBEID. Levekår Miljøarbeidertjenesten Rev.25.06.2012 teb INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 3 2. Utvikling av støttekontakttilbudet... 3 3. Hva er en støttekontakt 4 4. Når

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket - JANUAR 2014

Månedsbrev fra Elgtråkket - JANUAR 2014 Månedsbrev fra Elgtråkket - JANUAR 2014 GODT NYTT ÅR! Håper alle har hatt en fredelig og god julefeiring og er klare for hverdagen og et nytt halv-år i barnehagen! VIKTIGE DATOER I JANUAR : 4.1 EMILIE

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 09 Frivillige

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Rehabilitering.

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Rehabilitering. SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom Prosjektnr: 2013-3-377 Virksomhetsområde: Rehabilitering Organisasjon: Foreningen for hjertesyke barn, Foreningen for Williams Syndrom 1 Forord

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten BESØKSTJENESTEN 2013 Besøkstjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker:

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker: Den store norske borettslagsundersøkelsen 2006 Regionale forskjeller utvalgte tall NBBL juni 2006 Veiledning: Det anbefales at man leser hoveddokumentet først. I det følgende har vi brutt ned tallene på

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Månedsbrev for Revehiet Januar 2014

Månedsbrev for Revehiet Januar 2014 Månedsbrev for Revehiet Januar 2014 Litt informasjon: Hege er fortsatt sykemeldt, så i hennes stilling er det Øystein som er på mandager og Koko som er på torsdager. Tre bursdager i januar: Thorsten som

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Våren 2015 Litt om hverdagen vår Temaer vi jobber med 2 Så er vi godt i gang med det nye året, på kalenderen står det 2015, det har endelig blitt ordentlig vinter og vi gleder oss til nye eventyr sammen.

Detaljer

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2011/3/0406 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Hovedprogram for Røde Kors i Norge

Hovedprogram for Røde Kors i Norge Hovedprogram for Røde Kors i Norge 2017 2020 Hovedprogrammet er en treårig konkretisering av «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011 2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Bergenhus og Årstad Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB82255 Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring VMH, region vest 1 Forord Hovedaktiviteten for trening-, motivasjon- og mestrings-arrangementet

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2016 5 2 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 16 4 Aktiviteter i sommerferien 19 5 Bestilling av

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer