Årsmøte Ringerike Arbeiderparti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Ringerike Arbeiderparti"

Transkript

1 Årsmøte Ringerike Arbeiderparti 14 februar 2015 Kl. 10:00 Ringerike folkehøgskole ringerike.arbeiderparti.no 1

2 ProtokollRingerikeArbeiderparti Årsmøte2015 Dato:Lørdag14februar2015 Tid:10: Sted:Ringerikefolkehøgskole Dagsorden: 1.Velkommenv/JohnBakken,lederavHønefossogNorderhovarbeiderlag 2.Kulturellåpningv/elevervedskolen 3.Åpningavårsmøtetv/AnneSandum,lederavRingerikeArbeiderparti 4.Konstituering a)godkjenningavinnkalling.!!!!!godkjent!uten!merknader! b)godkjenningavdagsorden.!!!!!!godkjent!uten!merknader! c)godkjenningavforretningsorden.!!!!!!godkjent!(2!minutter!taletid)!!forretningsorden!følger!vedlagt.! d)valgavmøteledereostyretsforslag.!!!!!enstemmig!valgt:!kirsten!orebråten!og!terje!berghagen.!! e)valgavmøtesekretærerostyretsforslag.!!!!!enstemmig!valgt:!brit!torill!karlsen!og!morten!ernestus.!! f)valgavredaksjonskomiteostyretsforslag.!!!enstemmig!valgt:!mons!ivar!mjelde,!runhild!vestby!og!jim!hagen!warp.! g)valgavtellekorps Enstemmigvalgt:HildeK.VollmerhausogJohnBakken. Detvar32stemmeberettigedevedmøtetsbegynnelse.Toforlotårsmøtetføravstemning,slikat30 stemmeberettigededeltokivalget. 5.Pause

3 6.Innledningv/fylkespartilederBjørnToreØdegården FylkespartilederBjørnToreØdegårdenholdtenmegetgodinnledningpåårsmøtet.Hansnakketom et nytt Arbeiderparti,somermersøkendeogåpentforgodedialogermotinnbyggereog fagbevegelse,ogatdetrådetenpositivstemningipartietfortiden.hanunderstreketviktighetenav godnæringspolitikk,somringeriksbanenognye16. HanrosteRingerikefordetgodeogaktivearbeidetsomergjortoppmotnæringsutvikling,men advarteogsåomatdetmestsannsynligvilkommenoen voksesmerter. Fylkespartilederenbaossomåhuskeikkeåtalettpåvalgkampen.Ikkeleneosstilbakeogforvente atresultatenekommerutenenstorinnsatsfragrasrota.godemeningsmålingerkaningenhvilepå. HangjordedetklarthvorviktigdeteratAUFblirinvolvert,ogatdetstilleskravtildemivalgkampen. Partietsrepresentantermåutogsynliggjørepartietsverdieroghvadetstårfor.Semotfremtidenog definerehvaviharoppnådd,hvavivilgjøreoghvorforvivilgjøredet.deterviktigforvelgerneåfå vite. 7.Debatt Følgendetokordetidebatten:Åge!Andersen,!Jan!Hagen!(2!ganger),!John!Bakken!(!2!ganger),!Mons! Ivar!Mjelde!(2!ganger),!SteinORoar!Eriksen!(2!ganger)!Svein!Vargan,!Kjell!Hansen!(2!ganger),!Anne! Sandum,!Ragnhild!Eidsgård. ÅgeAndersen:Sykehuspolitikken,ventelisterpåDrammensykehus JanHagen:AngrepetpåArbeidsmiljøloven,utfordringenenårvitarover,dreiningenskjermothøyre, ogdeterikkelikelettåreversere.måsørgeforåharetteseiletidenmedvindvihar.møtedirekte medfolket JohnBakken:Frafalliskolen,hanhåperfylkespartietjobberforåmotvirkedette?Merdrahjelppå helseogomsorg,ringeriksbanenoge16frasentralthold,fåfortgangiprosjektet.lokaltransport, viktigatvifårmedfylket. MonsOIvarMjelde:Fagarbeidernemåikkebaresnakkesopp,detmåogsåleggestilrettefordesom velgeretfagarbeideryrke,allemåtadeliåheve status`. SteinRoarEriksen:GladforatBjørnTorefokusererpåvårtområde,viharetgodtutgangspunkt;til finansieringavhelseogomsorgbehøvesdrahjelpsentraltiarbeiderpartiet,måblidetpartisom kjemperfordegrønneresursene,skogenogtømmeret.bryossomdesomsitternederstvedbordet (arbeidsledige,sosialklienter) SveinVargan:Opptattavsamferdsel,Ringeriksbanen/E16,lokaltransporttilbudetmåfåmerfokus, detmesteiringerikeersentralisertihønefoss,detteerutfordringerfordeunder18ogeldreuten

4 førerkort.bedretilbudpålokaltransport,henstillertilredaksjonskomiteomåinnarbeidedettei forslag3frafaglaget. KjellHansen:Takketforengodinnledning;søkeåoppnåmestmuligutfravårtegetståsted,være dettoneangivendepartietiringerike,arbeiderpartietharisamarbeidmedhøyreførten arbeiderpartipolitikk;fagpolitisksamarbeidviktig,loogarbeiderpartiet,sørgeforatvifårvåreinn påfylket. AnneSandum:Vimåjobbehardtforåfåetgodtresultatvedvalget,fullvalgkampmodusfraapril, måmyeut;samferdsel,detlokalebusstilbudet,ordførerburdekanskjeleggepressmotfylket? RagnhildEidsgård:Hensmoengammeltvedtak,kanetvedtakseesbortifra?informasjonfra kommuneniringbladerfordårlig,ikkelettålesedetsomstårder;ansettelsesstopp?tre kommunalsjefereransatt,kandetteværeriktigbrukavresurser. BjørnToreØdegårdenoppsummerteoglovetåtamedsegdesignalerhanfikkvidere. 8.Lunsj 9.Innkomneforslag Forslag1frastyretiRingerikeArbeiderparti Kommunikasjonsplattform!Ringerike!Arbeiderparti RingerikeArbeiderpartisskalværedetbestepartietiRingerikepåsynliggjøringogkommunikasjon. RingerikeArbeiderpartiskommunikasjonsstrategibyggerpåfølgendeverdier: Åpenhet:Viskalfremståsometmoderneogåpentpartihvoralleprosesserogaktiviteterihovedsak skalværeåpne. Tilgjengelighet:Viskalopplevessometåpent,tilgjengelig,lyttendeoglevendeparti. Demokratiogmeningsutveksling:Viskalopplevessometdemokratiskpartimedreelle beslutningsprosesserogåpendebatt.innenforrammenavvedtektenesbestemmelserskaldetvære stortakhøydefordebattogmeningsutvekslinginterntogeksternt. RingerikeArbeiderpartiskalblibedrepåinformasjonsflytslikatallemedlemmerreeltsettkansette seginniogpåvirkeringerikearbeiderpartispolitiskeogorganisatoriskeprosesser.allemøteri kommunestyregruppeogutvalgskalprotokollføresogbekjentgjøresformedlemmene.detsamme skalmøteristyretogmedlemsmøter.enegeninternmedlemssonebrukesforformidlingavdette. Tydelighetogtrygghet,oversiktligansvarsfordeling,tydeligerutinerogletttilgjengeliginformasjon skalgitillitsvalgtetrygghetiforholdtilrollerogansvar.

5 Åpenhet!! Årsmøter,nominasjonsmøterogmedlemsmøterskal,omikkeheltspesielleforholdtilsiernoe annet,væreåpneformedlemmer,presseogandresommåttehainteresseavåfølgedrøftingene. StyremøterogAUdmøtererikkeåpne,menmøteplanenskalværeoffentligtilgjengelig. Adgangtilgruppemøterifolkevalgteorganervurderesihvertenkelttilfelle. Allevedtakipartiorganisasjonenskalsomhovedregelværeoffentlige. Tilgjengelighet!! Kontaktpersoneroglisteroverkontaktdatafortillitsvalgteogfolkevalgteskalliggeletttilgjengelig ogsøkbartpåhjemmesiden. Allrelevantåpeninformasjonskalorganiseresslikatdenerletttilgjengeligogsøkbarpå hjemmesiden. Interninformasjonskalorganiseresslikatdenerletttilgjengeligogsøkbarilukketområdepå mittarbeiderparti.no. Allehenvendelserfraenkeltpersoner,lag,foreninger,fagbevegelseogmediaskalbesvaressåraskt sommuligavdensomharansvaretfordetaktuellesaksområdet. Demokrati!og!meningsutveksling! Tilbehandlingavsakerskalallrelevantinformasjonværetilgjengeligfordesomdeltari beslutningsprosessen. Beslutningsgrunnlagskalsomhovedregel,derdetteermulig,væretilgjengeligiforkantavmøter derdetskalfattesvedtakelleravgisinnstillinger.dagsaktuellesakerkan,ometflertallidetaktuelle møtetønskerdet,behandles overbordet. Innenforrammenavpartietsvedtekterogvanligfolkeskikkskaldetværestortakhøydeiforholdtil internogeksternmeningsutveksling. Tydelig!budskap!og!avsender! AllesomuttalersegmuntligellerskriftligpåvegneavRingerikeArbeiderpartigjørdettemed bakgrunnirolle(verv)ogtildeltoppgaveinnenforgjeldendevedtak. Kommunestyregruppaorganisererselvhvemsomskaluttalesegpåvegneavgruppa. Kommunestyregruppauttalersegpåvegneavkommunepartietinnenforrammenav kommunevalgprogrammet,årsmøtedogmedlemsmøtevedtak.

6 Tillitsvalgteellerfolkevalgtesomuttalersegmuntligellerskriftligomsakersomertilbehandlingi RingerikeArbeiderpartisorganer,skaluttrykkesegpåenmåtesomtydeliggjøratdegiruttrykkfor sinepersonligemeninger. Uttalelser,vedtak,pressemeldingerognyhetsmeldingerinterntskaliregelenikkeoverskrideen A4dsidepr.sak. Synlighet!i!mediene!! Kommunepartietsvedtak,forslagogtilsvarendefrapartietsfolkevalgteskalmeddelespressenså rasktsommulig.allepressemeldingerskalleggesutpånettsidene. Kommunepartietskalaktivtsøkeåfåfrempartietsmeningergjennomkommentarmuligheteneog gjennomsosialemedier. Kommunepartietskalværedervelgerneerforåfåtilbakemeldingerogsynspunkterpåpolitikken.I dennestrategieninngåraktivogsystematiskbrukavnettavisenesmulighetforåskrive artikkelkommentarer,nettavisenesdebattforumogbrukavsosialemediersomfacebook,twitter ogbloggsamfunn. Økt!effektivitet! Mittarbeiderparti.noerkommunepartietsinformasjonsbærer. Alloffentligtilgjengeliginformasjonomkommunepartietskalfortløpendepubliserespå hjemmesiden. Denoffentligeaktivitetskalenderenpåmittarbeiderparti.noskalinneholdeoversiktoveralle aktiviteteriregiavkommunepartiet,allemøterikommunestyret,formannskapetoghovedstyrene. Allinterninformasjonskalfortløpendepubliserespålukketområdepåmittarbeiderparti.no (nyhetsmeldingerogdokumenter) Styretsinnstilling:Forslagetvedtas. Følgendeordet:Jan!Hagen,!Ragnhild!Eidsgård,!MonsOIvar!Mjelde,!John!Bakken,!Stein!Roar!Eriksen. Vedtak:StyretsInnstillingbleenstemmigvedtatt. Forslag2frastyretiRingerikeArbeiderparti Organisasjonsplattform!Ringerike!Arbeiderparti!

7 RingerikeArbeiderpartiskalværeprofesjonelleialtvigjør.Prosessenevåreskalværeryddigeog strukturerteogledestydeligogtrygt.viskalmøtehverandremedrespektoggjensidigtillit. Partikulturenvårskalværeraus,inkluderendeoginvolverende. Gjennomengasjement,deltakelseogdiskusjoniArbeiderpartietskapesdenyeideeneforframtidas Ringerike.Determedlemmenesengasjementoglokaleforankringsomutviklerogformidlerpartiets politikk. Hensiktenmedvårorganisasjonsstrukturogvårevedtektereråsikreatallemedlemmerfårreell innflytelsepåpartietspolitiskeogorganisatoriskeprosesser.etterdemokratiskeprosesseripartiet akseptererviflertallsavgjørelser. AUFmårespekteressomenselvstendigorganisasjonogenviktigbidragsyteridetpolitiskearbeideti RingerikeArbeiderparti.AUFermedpååfornyeossogerendrivkraftivårutadrettedevirksomhet. Dettebetyrkonkret: 1.RingerikeArbeiderpartifortsetterogintensivererdenplanlagteskoleringsdogorganisasjonsplanen snarest,vedtattpåårsmøtet2014.arbeiderpartietsentraltskalværebehjelpeligmedoppfølgingen avdenne. 2.RingerikeArbeiderpartiskalværeetryddigogprofesjoneltpartihvorgjensidigtilliter grunnstenen.detbetyrkonkretatviallemåtolkemeningsbrytningførstogfremstsomkonstruktiv tilbakemeldingsomutviklerpartiet,ogikkesomnoetruende. 3.RingerikeArbeiderpartirespektererAUFsinselvstendigerolleogbidragidetpolitiskearbeidet. 4.RingerikeArbeiderpartiskalblibedrepåinformasjonsflytslikatallemedlemmerreeltsettkan setteseginni,ogpåvirke,ringerikearbeiderpartispolitiskeogorganisatoriskeprosesser.allemøter ikommunestyregruppenogutvalgeneskalprotokollføresogsendesuttilmedlemmene.detsamme skalmøteristyretogmedlemsmøter.enegeninternmedlemssonebrukesforformidlingavdette. 5.Personrettetkritikkmotpartikollegaerog/ellerfolkevalgtefremførtimediaaksepteresikkesom arbeidsform. Styretsinnstilling:Forslagetvedtas. Følgendehaddeordet:Ingen. Vedtak:StyretsInnstillingbleenstemmigvedtatt. Forslag3fraFaglaget

8 Arbeiderpartiet!skal!arbeide!aktivt!for!realisering!av!nasjonalt!jernbaneprosjekt!O!Bergensbanens! forkortelse!(intercity!utbyggingen)!ringeriksbanen.! Forslag:ArbeiderpartietskalaktivtfølgeoppStortingetsvedtakomplanleggingoggjennomføringav detteviktigenasjonaldstrategiskesamferdselsprosjektet. Partietsledelseskaljobbetverrpolitiskogværepådriverforåfølgeoppdenframskyndedetidsplan forbyggestart.(2018) Begrunnelse:Reisetidenmedjernbanemellomlandetstostørstebyer,OsloogBergen,forkortes vesentlig.transportflyttesfrabil(oginoengradogsåfrafly)tilbane.deteretviktignasjonalt miljøprosjekt.itilleggvildetregionaltgigrunnlagfor(nærings)utviklingogmedførereffektive transportløsningermellomringeriksregionenogosloområdet. Styretsinnstilling:Forslagetvedtas. Følgendehaddeordet:MonsOIvar!Mjelde,!Åge!Andersen,!Svein!Vargen!(2),!Stein!Roar!Eriksen,!John! Bakken,!Anne!Sandum!(2),!Jan!Hagen,!Kjell!Hansen. BjørnToreØdegården:Haddelittoppklaringang.fristermotfylkesdogårsmøteiAP. Vedtak:StyretsInnstillingbleenstemmigvedtatt. Forslag4fraFaglaget Arbeiderpartiet!skal!styre!politisk!for!å!utvikle!ny!industri!basert!på!naturressursene!! Forslag:Arbeiderpartietskalprioriterepolitiskarbeidforverdiskapningogutviklingavny miljøteknologi/industri,basertpålandetsnaturressurser,herunderframtidsrettaskogsindustrii innlandet. Begrunnelse:Idagfraktesmyeavskogdavvirkningentilindustriellvidereforedlingogverdiskapingi utlandet. Denmanglendeutnyttelsenavdissefornybareressursenestridermotnasjonalemiljømålog samfunnsinteressene;fordiviikkeevneråfåtilverdiskaping,miljøteknologidutviklingog industriarbeidsplasserinorge.detmåjobbesmålrettaogsystematiskiet3dpartssamarbeidforå tilretteleggemedvirkemidlerogutviklingavverdikjedeniskogsektorenforårealisereny, framtidsrettaskogbasertindustri. Styretsinnstilling:Støtterintensjoneniforslaget.Sendesredaksjonskomiteen.

9 Haddeordet:Ingen. Vedtak:StyretsInnstillingbleenstemmigvedtatt. Forslag5fraFaglaget Statlig!investeringsfond!for!industriutvikling!og!verdiskaping!i!Norge! Forslag:Arbeiderpartietskalarbeideforårealisereetstatliginvesteringsfondforverdiskapingog utviklingavny,framtidsrettaindustriinorge. Begrunnelse:Idagenssituasjonerdetsværtvanskeligåfinnerisikovilligprivatkapital,ietlangsiktig perspektiv,forutviklingavny,framtidsrettaverdiskapingogindustriinorge. Deteretnasjonaltpolitiskmålatnymiljøteknologi/industriskalutviklesiNorge.Damåetslikt kapitalinstrumentutviklesistatligregi.detvisesidennesammenhengogsåtilvedtakpå FellesforbundetsLandsmøte2011,ogseinerefaglig/politiskoppfølgingavsakenfraforbundetsog LOsside.Etalternativkanværeutvikling/omdanningavInvestinortiletsliktinstrument;etannetå utvikleetheltnyttstatliginvesteringsfondsomtilpassesformålet. Styretsinnstilling:Forslagetvedtas. Følgendehaddeordet:Stein!Roar!Eriksen. Vedtak:Styretsinnstillingbleenstemmigvedtatt. Forslag6fraFaglaget Endring!av!Omstillingsloven!! Forslag:ArbeiderpartietskaltaoppiStortingetendringavOmstillingsloven Begrunnelse:Detharvistsegatdennelovenikkefungereretterhensikten.Praktiseringavloveni forbindelsemedenrekkebedriftsnedleggelserviseratselskapeneseierestortsettgjørsomdevil. Samfunnetsogdeansattesinteresserharikkeblitttilstrekkeligivaretatt. LovengjørdetenklereogbilligereånedleggevirksomheteriNorgesammenliknetmedandreland somomfattesaveøs/eusregelverk,foreksempeltysklandognederland. Lovenmåendresslikatsamfunnetsogarbeidstakernesrettigheterogkrav,ogsåøkonomisk,ivaretas bedreogbedriftseiernesmaktogstyringreduseres.

10 IforbindelsemedkonkretutformingavendringeravlovtekstskalAPbeomkonkreteinnspillfra kommuner,fylkeskommunerogarbeidstakerorganisasjonersomerberørtavbedriftsnedleggelser. Styretsinnstilling:Forslagetvedtas Følgendehaddeordet:Jan!Hagen. Vedtak:Styretsinnstillingbleenstemmigvedtatt. Forslag7fraFaglaget Endring!AFP!O!regelverk!Arbeiderpartiet!skal!arbeide!for!endringer!av!AFPOregelverk!(Avtalefestet! Pensjon)!for!å!hindre!tap!av!pensjonsrettigheter!ved!bedriftsnedleggelser!og!oppsigelser.! Forslag:ArbeiderpartietskalarbeideforendringavregelverkforAvtalefestetPensjon,slikat (eldre)arbeidstakeresomutsettesforbedriftsnedleggelserogoppsigelserbeholdersine pensjonsrettigheter.sakentasoppmedavtalepartene. Begrunnelse:Idagerregelverketutformetslikatmangeeldrearbeidstakeresomerutsattfor bedriftsnedleggelserogoppsigelserharmistetsinerettighetertilavtalefestetpensjon,påtrossav 30d40årsopptjeningstid.Eksempel:Nårarbeidstakeremisterjobbenetterfylte59årtaperman rettigheteneautomatiskhvismanbliroppsagtogarbeidsledig.dettemedførerstoreøkonomisketap fordesomrammesogopplevessomsværturettferdig. Styretsinnstilling:Forslagetvedtas.! Følgendehaddeordet:Ingen Vedtak:Styretsinnstillingbleenstemmigvedtatt Forslag8fraFaglaget Taxisjåfører!som!ikke!behersker!norsk!skaper!problemer!for!funksjonshemmede.! Bakgrunn:Noentaxisjåførersomikkebeherskernorskgodtnok,skaperofteproblemerfor menneskersomharenellerannennedsattfunksjonsevne.detteharbl.a.medførtettragiskdødsfall pånedreromerikederendement83dårigdameblesluppetavpåfeiladresse. Jeg[ÅgeAndersen:partisekretærsanm.]taroppdennesakenpåvegneavossblindeiHønefoss. Ogsåherhenderdetatpassasjererblirkjørttilfeiladresse,f.eks.HovGårdistedetforHønenGård. Noenavosserderforblittreddeforåtataxialene.

11 Forslagtilvedtak:Taxiselskapenebørsørgefornødvendigopplæring(språkm.m.)avsjåførenesine slikatvikanslippedissebeklageligefeiltakelsene.demåogsåpåpekeoverforsjåføreneatblindei dagihenholdtillovverketkantamedførerhundenitaxien. Styretsinnstilling:Forslagetvedtasogsendesovertilfylkestingsgruppa. Følgendehaddeordet:Åge!Andersen,!Stein!Roar!Eriksen,!Anne!Sandum Vedtak:Styretsinnstillingbleenstemmigvedtatt Forslag9fraAhmadMahmoudi Morsmålsundervisning! Forslag:Allekommuner,uavhengigavpolitiskstyre,skalfølgeoppdennesærskiltopplæringsloven oghvemsomharansvaretfordet. Hei,jegseratmangekommunerikkestøtterflerspråkligeeleverogmorsmålsundervisning.Debryter særskiltopplæringsloven.mittforslageratallekommuner,uavhengigavpolitiskstyre,skalfølgeopp dennelovenoghvemsomharansvaretfordet. Forskningviseratmorsmålsundervisningfremmerintegrering.Detersværtviktigåbeherske morsmåletforatmanskalkunnelæresegetannetspråk.elevertilegnersegogmestrerskoleog dagliglivbedre,ogikkeminstlærerdenyespråkbedre. Viseratmangekommunerkutterfagstøtteogmorsmålundervisningpågrunnavstrammebudsjett. Vikanoppfordredeandrepartienetilåblimedpååsikretilbudetommorsmålsundervisningtilalle elevermedetannetmorsmålennnorsk. Styretsinnstilling:Oversendesdetnyestyretforbehandling. Følgendehaddeordet:Ingen. Styretsinnstillingbleenstemmigvedtatt. 10.Vedtekter Følgendehaddeordet:Jan!Hagen!(2),!Anne!Sandum,!Svein!Vargan,!Nancy!Amundsen.! Vedtak:Enstemmigvedtatt.

12 11.Beretninger a)styretsberetningv/lederannesandum Følgendehaddeordet:SveinVargan(2),AnneSandum. Vedtak:Beretningentastilorientering. b)kommunestyregruppa/formannskapsgruppav/arnfinnbaksvær Vedtak:Beretningtastilorientering. c)arealogmiljøv/arnfinnbaksvær Følgendehaddeordet:NancyAmundsen,CarlEidsgård Vedtak:Beretningtastilorientering. d)helse,omsorgogvelferdv/arnfinnbaksvær Vedtak:Beretningtastilorientering. e)oppvekstogkulturv/arnfinnbaksvær Vedtak:Beretningtastilorientering. 12.Regnskapmedrevisjonsberetningv/NancyAmundsen Egetvedlegg Følgendehaddeordet:Jan!Hagen!(2),!Anne!Sandum,!Carl!Eidsgård!(2),!Stein!Roar!Eriksen,!Ragnhild! Eidsgård,!MonsOIvar!Mjelde,!Svein!Vargan.! Detblirpåpektatregnskapikkeergodkjentavtorevisorer. Vedtak:Årsmøteberkasserergjennomførerevisjonihenholdtilvedtekteneogfremmedettepå nestemedlemsmøteforgodkjenning. 13.Redaksjonskomiteensinnstilling ÅrsmøteuttalelsefraRingerikeArbeiderparti Ringerikeerenregionivekstmeddemuligheterogutfordringerdetbringermedseg.

13 RingerikeArbeiderpartiskalværepådriverenforatdenneprosessentrekkeririktigretningfor innbyggerneihelekommunen. Godesamferdselsløsningerforkommunensinnbyggere,etgodthelsevesenogskoleverksomskaper goderesultater,løsningerogivaretardenenkeltesbehoverviktige. RAPskalskapeforutsigbarhetforarbeidslivetgjennomgodeplanprosessersomigjengjørkommunen attraktivfornæringslivet.viskalidenneprosessenlytteogsøkesamarbeidlokalt,regionaltog nasjonaltogfinneløsninger,slikatdenenkelteinnbyggerharentrygghetforfremtiden. RingerikeArbeiderpartiviltrekkefremfølgendepunkteridettearbeidet: Tryggeomgivelseribarnasoppvekst Godekommunaletjenesterihelelivsløpet Etgodtskoleverkmedengodstrukturpågrunnskolenivå Videregåendeoghøyskoletilbudmedlokalforankringiarbeidslivet Etseriøst,regulertogtrygtarbeidslivmedkommunensompremissdrivernårkommunen kjøpertjenester. Godesamferdselsløsningersomskaper korteavstander iheleregionen Godefritidstilbudiformavnaturopplevelser,kulturopplevelserisamarbeidmed frivilligheten,ideelleorganisasjonerogidretten. Følgendehaddeordet:Ingen! Vedtak:Enstemmigvedtatt 14.Budsjettv/NancyAmundsen Egetvedlegg ForslagfraTerjeBerghagen:LO/Fagbevegelsenslokalersomstillerlokalertilrådighetfor valgkampen.valgkamputvalgetbørbenyttesegavtilbudet. Følgendehaddeordet:Anne!Sandum,!Svein!Vargan,!Ragnhild!Eidsgård,!MonsOIvar!Mjelde,!Stein!Roar! Eriksen.! Enstemmigvedtatt ForslagfraSteinRoarEriksen:Valgkampbudsjettøkesmed20000,d Følgendehaddeordet:Jan!Hagen. Enstemmigvedtatt

14 ForslagfraSveinVargan:Detoverføres2900,dkrfra2014 Følgendehaddeordet:Ingen. Enstemmigvedtatt Vedtak:Budsjettmedendringererenstemmigvedtatt 15.Valg Valgkomiteensinnstilling: Leder:AnneSandum(velgesfor1år) Enstemmig!vedtatt! Nestleder:MonsIvarMjelde(Ikkepåvalg,1årigjen) Sekretær:MortenKværnstrøm(velgesfor2år) Enstemmig!vedtatt! Kasserer:NancyAmundsen(ikkepåvalg,1årigjen) Studie/aktivitetsleder:JimHagenWarp(velgesfor2år) Enstemmig!vedtatt! Kvinnekontakt:VigdisMeier(ikkepåvalg,1årigjen) Faglig/Politiskkontakt:ArnfinnBaksvær(Velgesfor2år) Enstemmig!vedtatt Medlemspleie/verveans:AnneB.Stugaard(Ikkepåvalg1årigjen) Styremedlem:JanHagen(velgesfor2år) Enstemmig!vedtatt! (Valgkomiteenforeslåråleggemedieansvaretoverpåleder,nestlederogsekretær.Vervetsom informasjonsansvarligerstattesmedvervsomvanligstyremedlem) 1.varaTrineSandum 2.VaraPerØysteinAamodt 3.VaraAnneReneflot

15 (Allevaravelgesfor1år) Varamannsrekkeenstemmigvedtatt Revisorer: Revisor:AnneMarieBrubråten(Ikkepåvalg,1årigjen) Revisor:FinnHansen Enstemmigvedtatt Vara:RunhildVestby Vara:SveinVargan Enstemmigvedtatt Styretsinnstillingtilvalgkomité: Leder: TerjeBerghagen 2år Medlem: BrittTorildKarlsen 2år Medlem: HansArneØstlund (ikkepåvalg) Medlem: HildeVollmerhaus (ikkepåvalg) Medlem: AUF Enstemmigvedtatt Følgendehaddeordet:Jan!Hagen,!MonsOIvar!Mjelde,!Arne!Benterud,!Stein!Roar!Eriksen,!Nancy! Amundsen,!Jan!Hagen,!MonsOIvar!Mjelde,!Svein!Vargan,!Anne!Sandum.! 16.Avslutningv/nyvalgtleder

16 Årsberetningfrastyret Styretharbeståttav: LederAnneSandum NestlederMonsIvarMjelde KassererNancyAmundsen SekretærMortenLKværnstrøm,FrankLeinan,MortenErnestus KvinnekontaktVigdisMeier StudieogaktivitetslederFrankLeinan,JimHagenWarp MedlemsansvarligAnneBorghildStugaard Faglig/politiskansvarligArnfinnBaksvær MedieansvarligFrankLeinan 1.varaJimHagenWarp,SteinRoarEriksen 2.varaErnaSkaugerud 3.varaAnneReneflot AUFslederSayedHosseini,gruppelederAlfMeierogordførerKjellHansentiltrerstyret. Dethariperiodenværtnoeutskiftingavstyremedlemmer.SekretærMortenL.Kværnstrømbaom fritakukaetterårsmøtet.hanbleerstattetavfrankleinan. FrankLeinanbaomfritakfraallesinevervogbleerstattetavMortenErnestussomsekretærogJim HagenWarpsomstudiedogaktivitetsleder.FrankLeinansvervsommedieansvarligbledeltpåleder ognestleder. Arbeidetmedorganisasjonsutviklingogskoleringharblittnoeforsinketpga.dette,mendeternå vedtattenskoleringsplanfor2015,ogdeterutarbeidetforslagtilorganisasjonsplattformog kommunikasjonsplattformogliggertilbehandlingtilårsmøtet. Dethariperiodenværtavholdt13styremøter,7medlemsmøter,nominasjonsmøteogskoleringi arbeiderbevegelsenshistorieogideologi. KommunepartietharavgitthøringssvariforbindelsemedforvaltningsplanforSteinsfjordenog kommunensbudsjettdoghandlingsprogram. Styretnedsatteetutvalgforrevideringavvedtektene.Utvalgetsarbeidblesendtpåhøringmed høringssvar detkomikkeinnhøringssvar. Vedtektsutvalgetsforslagskalbehandlespåårsmøtet2015. Programprosessenbleintensiv.Flereavlagenedeltokaktivtiprogramprossen.Prosessenresultertei etgodtvalgprogramforkommunestyreperioden2015d2019. Detbleavholdtstandshvorvispurtefolkom"hvaerviktigfordeg".Svarenevifikkinnerinnarbeidet iprogrammet.

17 Nominasjonsprosessenvistesegåblilitttungmedtankepååfåkvinnertilåstilletilvalg. Nominasjonskomiteengjordeengodjobbogvivedtokensterkvalglistemedgodblandingavkjønn, alderogerfaring. Iårsmøteperiodenhardetværtuliktnivåpåaktivitetenilagene.Noenavlageneersærdelesaktive ogkommermedforslag.faglagetharitilleggtilstyretsendtforslagtillandsmøtet.disseforslagene harfåttpositivinnstillingfrafylkespartiet. HønefossArbeiderkvinnelagholdtårsmøteijanuarogvedtokatlagetleggesned.Detharblitt opprettetetnyttlagdringerikearbeidersamfunn,såantalletlagersomtidligere. Styret

18 Årsberetningfor2014fraKommuneOogFormannskapsgruppa. Kommunestyrethari2014hatt10møter.Formannskapetharhatt22møterinklusiv budsjettkonferansen. AvdestørstesakenesomersattigangogsomdeterfattetvedtakpåerKommuneplanmedalle tilhørendeutredningerogvedtak.heleplanenberegnesferdigforendeligvedtaki2016. Budsjettetblevedtattsometrammebudsjettinovembermøtet.Budsjettetleggeropptilfortsatt innsparingeriallesektorer,mensliksituasjonenserutpr.datoserdetutsomatklareråkommeoss utavrobekinnenutgangenav2015,noesomeretavpunkteneviharisamarbeidsavtalen. Budsjettetertøftogstoreambisjonerpåinvesteringer.Iløpetavåreterdetsattigangmange «prosjekter»,nevnerherstrukturutvalget,kommunereformen,somersakersomkommertilendelig vedtaksnart. Samarbeidetmedde3andrepartieneharfungertgreitidetteåret,selvomklimaetnokernoe harderenåenntidligere.ksharhattflereinformasjonsmøteromforskjelligetemaer.iløpetavdette åretfikkvidessverreenutmelding,noesomdagjøratvinåer15stk.iks. Vedflereavmøteneharvihattveldigmangeforfallslikathelerekkenmedvaramedlemmererblitt brukt.arbeiderpartietharpåmedlemsmøtetgjennomførtetsuppleringsvalgslikatgruppatilenhver tidkanværefulltallig,selvmedmangeforfall. IFSgruppaharArnfinnBaksværrykketinnsomfastetterIsabellaTangen.Dessverreerdetennåikke valgtnyetilvaramannsrekkatilfs,slikatarbeiderpartietikkeerfulltutrepresentertslik samarbeidsavtalentilsiernårdetkommerforfall. Allesakersomerbehandletogvedtattidenneperiodenerihenholdtilvårtprogramogdeføringer someteventueltmedlemsmøtehargitt.gruppamenerselvatviharværtnoemeraktiveimøtene detteåretogfåttgjennomslagforvåreforslagidestoresakene. Samholdetigruppaermegetbra.KSdogFSgruppahartropåatvierpårettveiforånåhovedmålet vårtdenneperioden,nemligåfåkontrollenpåkommunensøkonomi,detmåletskalnåsinnen utgangenav2015. Hønefoss28/1d2014 AlfMeier Gruppeleder

19 ÅrsberetningforHovedkomiteenforMiljøogAreal IutgangspunktetskulleArbeiderpartietha3medlemmeridennekomite.EtteratSteinarLarsen meldtesegutavpartietogannekatrinekorneliussenvalgteflyttingtilenannenkommune,har Arbeiderpartietkunværtrepresentertmedetmedlem. Selvompartietvedflereanledningerharforsøktåfågjennomførtnyvalghardetteikkekommer fremtilbehandling.komiteenharavholdt16møter.samarbeidetiposisjonenermegetbra,mange bradiskusjoner,menviblirsomregelenigetilsluttslikatvikanstemmesomengruppe. Posisjonenhartilsammen7,hvisvitarmedSteinarLarsen,av9ikomiteen.Idegruppemøtenesom avholdesførmøtet,harhøyretilsammen4personer,ap1ogvenstre1,ogsomregelleggerfrem forslagtilvedtak. DetteharmedførtogvilmedføreatmangeavdeinnstillingersomblirvideresendttilFSog/ellerKS blirendretdissemøtene.komiteenharenmengdesakersomdreiersegomreguleringer,om dispensasjonerogbyggesaker. Deterigangsattflereplansakerogplanprogrammersomersendtutpåhøring.Saksgangeni Kommunenserutsomdengårveldiggreit,raskbehandlingstidogmedgodserviceovenfor brukerne. Hønefoss28/1d2015 AlfMeier Nestleder

20 Årsberetning 2014 Hovedkomiteen for Helse, omsorg og velferd ArbeiderpartietharværtrepresentertmedAnneMarieBrubråten,ErnaSkaugrudogStåleSkjønhaug ikomiteendetteåret.vigdismeierharmøttsomvarapåhalvpartenavmøtene. Hovedkomiteenharavholdt7møterogbehandlet22sakeri2014.Noenavsakeneviharbehandlet er: døkonomisksosialhjelpforvaltningsrapportdesember2013 dbosettingeravflyktningeri dreservasjonsrettforfastleger. dfolkehelsepriofil2014ringerikekommune. dsykehjemversusomsorgsboliger. daustjordbehandlingssenter gjennomgang. dsmittervernplan dringerikeinterkommunalelegevakt utvidelseogrevidertavtale. dboligsosialhandlingsplan Komiteenharværtpåfølgendebefaringerdetteåret: dschwartzgatebofellesskapidrammen. dkrisesenteret. dsoknatunetogsoknaomsorgssenter. Forånevnenoenavorienteringene/temaeneviharhatter: domorganiseringavrehabiliteringsenhetenpåaustjord. dhandlingsplan«motvoldinærerelasjoner». dhandlingsplan«tildelingskontoretforhelsedogomsorgstjenester». dringerikskjøkkenet. dsykehjemversusomsorgsboliger. dnasjonaltlæringsnettverkiregiavks. dutvidelseavtransittmottaketpåhvalsmoen. dboligsosialhandlingsplan. dbosettingavflyktninger. dnødnett. Komiteenharetgodtsamarbeidpåtversavpartierogposisjon/opposisjon.Komiteensarbeidhar ogsåmerketatdeti2014blebåderådmannsbytteogkommunalsjefbytte.denneperiodenharogså båretpregavatviide3årenesomergåttharhatttreforskjelligekommunalsjeferogtorådmenn, slikebytterogendringermerkesbådepåkomitearbeidet,ogikkeminstuteblantdeansatte. Arbeiderpartietskomitemedlemmerharværtaktiveimøteneogstiltkritiskespørsmål,ogharhatt nesten100%oppmøteiåretsomergått.

21 Denviktigstesakenvimåjobbevideremederdenøkonomiskesituasjonenkommuneneri,og hvordanviidenforbindelseskalkunnegiinnbyggerneetgodthelsed,omsorgsdogvelferdstilbudtil trossfordette. Itilleggerfremdriftogplanleggingavnyttsykehjem/omsorgsboligerfremmoteldreboomensom kommeri2023. Hønefoss,30.januar2015 AnneMarieBrubråten ErnaSkaugrud StåleSkjønhaug

22 ÅrsberetningHovedkomiteOppvekstkultur HovedkomiteenforOppvekstKultur(HOK)hariåret2014beståttav:ArnfinnBaksvær,leder(Ap) MonsIvarMjelde(Ap)EliJohanneRuud(Ap)BeritWathneAndersen(H)JanFranzen(H)Asbjørn Skille(H)JorunnAskildsrud(KrF)MagnusHerstad(FrP)ChristineHovland(FrP) Komiteenharavholdt9møterogharhattbefaringerbl.a.påHønefossskoleogiHønefoss barnehage.hokharbehandletbådestoreogmindresakeri2014,ogfattetviktigevedtaksomvil bidratilutviklingavtilbudettilbarnogungeiårenesomkommer. Skole/utdanning:LokaliseringavnybarneskoleHønefosssyd(Benterud)ognedleggelseavStranden skole. Manharogsådrøftetøvrigeforslagtilendretskolestruktur,nedleggelseavHønefossskole/ utbyggingogflyttingavelevertilullerålskole,flyttingavungdomsskoletrinnfranestilhallingby skole.detharogsåværtdrøftingeriforholdtilev.skolesamarbeidmedsørdaurdal(hedalenog Begnadalen). StatusgodkjenningavskolebyggetterLovommiljørettethelsevern. Overgangsrutinerbarnehagedgrunnskoledvideregåendeskole.Utdanningsvalg lokallæreplan Orienteringskolebesøk(tilstandsrapport)EtableringavkarrieresenterHønefoss Barnehage:Statusbarnehageopptakdtiltakforåtilfredsstillebehovforplasser.Brukerundersøkelse kommunalebarnehager.endredevedtekter/tilskuddsordningbarnehage. Kultur:Hovedkomiteenharogsåi2014fordeltkommunalekulturmidlertillagogforeningeretter søknad.gjenbrukavkunstgressfrahønefossidrettspark(gitttilådalil) BibliotekstrategiBuskerud2015d2020/meråpnebibliotek.Kommunalplanforidrettsdog friluftsanleggflyttingavminnesteinsøndrepark(ikkevedtatt)forlengetdriftavringerikshallen. ÅrsrapportRingerikekultursenter. Budsjett2015dhandlingsprogram2015d18innebærerstoreutfordringerfordennesektoren. Hovedkomiteenvilfølgenøyeoppvedtakenesomblefattet,ogkonsekvenseravev.reduksjoni tilbudtilbarnogunge. ArnfinnBaksvær LederHOK

23 Vedtatt dd Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI. 3 1 Formål.3 2 Organisasjonens oppbygging.3 3 Årsmøtet Medlemsmøtet 4 5 Styret Nominasjon og program til kommunestyrevalg..5 7 Kommunestyregruppa Revisjon Kontingenten Vedtekter 7 11 Rådgivende uravstemning Ikrafttreden....8 Retningslinjer for Ringerike Arbeiderpartis partiavdelinger 9 Retningslinjer for Ringerike Arbeiderpartis kvinnenettverk 11 2 FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

24 VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI 1 Formål Ringerike Arbeiderparti skal i samarbeid med partiavdelingene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak. 2 Organisasjonens oppbygging Det er Arbeiderpartiets medlemmer i Ringerike kommune som danner partiavdelinger og kommunepartiet. Medlemsmøtet er kommunepartiets høyeste organ mellom årsmøtene. Det er årsmøtet i kommunepartiet som avgjør kommunepartiets organisasjonsoppbygging/ lags-struktur. 3 Årsmøtet Til årsmøtet i kommunepartiet inviteres alle medlemmer som er bosatt/ tilhørende Ringerike kommune med tale-, forslags- og stemmerett. Møtet kunngjøres minst fire uker før det avholdes. Årsmøtet behandler årsmelding fra styret, avdelingene, kommunestyregruppa mv. Videre behandles regnskap, budsjett, innkomne forslag og valg i samsvar med kommunepartiets vedtekter. Forslag som partiavdelingene eller enkeltstående medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes partistyret senest to uker før årsmøtet. Styrets medlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet ved behandling av beretning og regnskap. Ekstraordinært årsmøte avholdes når medlemsmøtet bestemmer det, eller når partiavdelinger som utgjør minst 2/5 av medlemmene ber om det. Ekstraordinært årsmøte skal kunngjøres minst fire uker før det skal avholdes, og møtet kan kun behandle de saker som fremgår av sakslista ved kunngjøring om ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet avholdes i løpet av februar måned hvert år. Styret legger frem forslag på valgkomite for årsmøte. 3 FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

25 4 Medlemsmøtet Medlemsmøtet er kommunepartiets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Det tar avgjørelser i alle saker som ikke er tillagt partistyret eller kommunestyregruppa. Medlemsmøter skal holdes så ofte styret bestemmer det, når kommunestyregruppa ber om det, eller når partiavdelinger som representerer minst 2/5 av medlemmene ber om det. Alle medlemmer som er bosatt/ tilhørende Ringerike kommune har tale-, forslags- og stemmerett på medlemsmøter. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Medlemmer av partiets styre og kommunestyregruppe, samt lagledere skal ta del i medlemsmøtet. Styrets medlemmer, kommunestyrerepresentanter og lagledere må melde forfall til medlemsmøter, da disse har møteplikt. 5 Styret 1. Kommunepartiets styre skal bestå av 7 eller 9 medlemmer. Blant disse er leder, nestleder, kasserer, sekretær, studie-/ aktivitetsleder og kvinnekontakt. Kvinnekontakten skal ha ansvar for kvinnenettverket i kommunepartiet. 2. AUF i kommunen tiltrer styret med ett medlem som har tale-, forslags- og stemmerett. Der det er flere AUF-lag i kommunen, velges AUFs representant av et felles styremøte. AUFs representant i styret må være bosatt/ tilhøre Ringerike kommune. 3. Partistyret skal lede partiarbeidet i kommunen og sikre god kontakt mellom partiets kommunestyregruppe og partiavdelingene. Lederen i kommunestyregruppa skal ta del i partistyrets møter med tale- og forslagsrett. 4. Ordfører fra AP, fylkesstyremedlemmer fra Ringerike AP, fylkestingsmedlemmer fra Ringerike AP og stortingsrepresentanter fra Ringerike AP tiltrer partistyret med taleog forslagsrett. 4 FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

26 6 Nominasjon og program til kommunestyrevalg 1. Fylkespartiets styre fastsetter tidsfrister for nominasjonsprosessen foran kommunestyrevalg. Kommunepartiets styre fastsetter tidsfrister for programprosessen foran kommunestyrevalg. 2. Medlemsmøtet velger en nominasjonskomite og en programkomite på hver minst fem medlemmer med varamedlemmer, etter forslag fra partistyret. Begge komiteer skal velges innen utgangen av mars året før kommunevalg skal finne sted. 3. Partistyret ber medlemmene/ partiavdelingene innen utgangen av mai måned året før kommunevalg skal finne sted, sende forslag på medlemmer de ønsker nominert til nominasjonskomiteen. Medlemmer som foreslås må være forespurt på forhånd. Partistyret forspør den sittende kommunestyregruppa med varaer om gjenvalg er ønskelig med svarfrist innen medio mars måned året før kommunevalg skal finne sted. 4. Nominasjonskomiteen utarbeider et foreløpig forslag til liste innen utgangen av august måned året før kommunevalg skal finne sted, som offentliggjøres for medlemmene og sendes partiavdelingene til behandling. Listeforslag skal også omfatte forslag på ordfører, varaordfører og antall forhåndskumulerte. 5. Medlemmene/ partiavdelingene skal innen utgangen av september året før kommunevalg skal skje sende sine endringsforslag til nominasjonskomiteen. 6. Medlemsmøtet foretar den endelige nominasjon på et eget nominasjonsmøte, som avholdes innen utgangen av oktober måned året før kommunevalg skal finne sted. Nominasjonskomiteen legger frem sitt endelige forslag til liste, der det er innarbeidet de endringsforslag som komiteen har sluttet seg til. Nominasjonskomiteens endelige listeforslag offentliggjøres på kommunepartiets hjemmeside senest en uke før nominasjonsmøtet avholdes. 7. Partiets kommunevalgprogram må sluttbehandles før nominasjonene finner sted. 8. Rådgivende avstemning over kandidater kan holdes, før nominasjonskomiteen fremmer sitt første nummererte listeforslag. 9. Ved nominasjon kan det ikke stilles opp kandidater som tar forbehold om å stå fritt i visse saker, og nominasjonsmøtet kan heller ikke gi et slikt tilsagn. Skal noen stilles fritt i en sak, avgjøres dette etter gjeldene regler i samband med den konkrete behandlingen av saken. 10. Et medlem av nominasjonskomiteen er å anse som inhabil når han/ hun er foreslått nominert. Nominasjonskomiteen skal vurdere vedkommendes habilitet når han/ hun er eller har vært gift, samboer eller partner med foreslått person. I tilfeller hvor medlem av nominasjonskomiteen blir vurdert som inhabil skal vedkommende tre ut av komiteen og varamedlem trer inn som nytt fast medlem i komiteen. 11. Programkomiteen utarbeider et foreløpig forslag til program innen utgangen av juli måned året før kommunevalg finner sted, som offentliggjøres for medlemmene og sendes partiavdelingene til behandling. 12. Medlemmene/ partiavdelingene skal innen utgangen av august måned året før kommunevalg finner sted sende sine endrings- og tilleggsforslag til programkomiteen. 13. Medlemsmøtet vedtar det endelige kommunevalgprogrammet på et eget programmøte, som avholdes innen utgangen av september året før kommunevalg skal finne sted. Programkomiteen legger frem sitt endelige forslag til valgprogram, der det er 5 FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

27 innarbeidet de endrings- og tilleggsforslag som komiteen har sluttet seg til. Programkomiteens endelige valgprogram offentliggjøres på kommunepartiets hjemmeside senest en uke før programmøtet avholdes. 7 Kommunestyregruppa 1. Styret i kommunepartiet skal umiddelbart etter et kommunestyrevalg innkalle partiets representanter i det nye kommunestyret til et fellesmøte med partistyret for å konstituere kommunestyregruppa. Det skal velges gruppestyre på fire personer, herav gruppeleder, nestleder og to sekretærer. Forslaget legges frem for medlemsmøtet for endelig valg. 2. Partistyret og gruppestyret innstiller i fellesskap ovenfor medlemsmøtet på partiets kandidater til formannskapet og andre kommunale styrer, utvalg og råd. 3. Medlemsmøtet eller styret gir fullmakt til en forhandlingsdelegasjon som på vegne av kommunepartiet skal forhandle frem posisjoner i forkant av konstituering av kommunestyret. Kommunepartiets ordførerkandidat, varaordførerkandidat, gruppeleder og kommunepartileder skal være en del av forhandlingsdelegasjonen. Fullmakten skal gi rammer og strategi for forhandlingene. Forhandlingsdelegasjonen skal legge frem innstilling som behandles av medlemsmøtet i kommunepartiet. 4. Kommunestyregruppa skal i samarbeid med partistyret arbeide etter partiets program, vedtekter og vedtak. Gruppa er ansvarlig ovenfor kommunepartiet. 5. Kommunepartiets leder og inntil to andre styremedlemmer utpekt av partistyret tiltrer kommunestyregruppa med tale-, forslags- og stemmerett. Kommunepartiets leder eller annet styremedlem utpekt av styret tiltrer formannskapsgruppa med fulle rettigheter. 6. Gruppa holder møter så ofte det trengs og skal foran hvert møte i kommunestyret gå gjennom møtets saksliste. Etter hvert kommunestyremøte skal det avholdes et kort gruppemøte for å gå igjennom hvordan dagen har gått, men ikke ha en ny saksbehandling/ debatt. 7. Det føres protokoll på gruppas møter. Gruppa legger frem en årsmelding for årsmøtet i kommunepartiet. 8. Vedtak i kommunestyregruppa eller kommunepartiet v/ årsmøtet og medlemsmøter er bindende ved behandling i kommunestyret dersom det behandlede organ ikke har vedtatt noe annet. Medlemmer som ønsker å stille fritt i en sak skal ta dette opp med gruppa før behandlingen av saken er startet, og det er gruppa som avgjør om medlemmer stilles fritt eller ikke i saken. I saker med økonomiske konsekvenser får ikke gruppas medlemmer stille fritt. 9. Den som er inhabil i en sak som skal behandles i kommunestyret og/ eller har personlige eller familiære interesser (økonomiske, forretningsmessige mv.) i en sak som behandles i partiets organer eller i kommunestyregruppe mv. er å anse som inhabile i partiets behandling. 10. Partiets representanter i kommunale styrer og utvalg skal danne gruppe. Disse gruppene skal organiseres og arbeide etter de regler som er trukket opp for kommunestyregruppa i foregående punkt Partistyret skal i samarbeid med styret for kommunestyregruppa sørge for at det blir holdt fellesmøter for partiets representanter i kommunale komiteer, styrer og utvalg. Dette skal fremme godt og planmessig samarbeid mellom gruppene. 12. Kommunale saker skal behandles av medlemsmøtet når styret for kommunestyregruppa ber om det, når et flertall i kommunestyregruppa krever det, når partistyret bestemmer det, eller når medlemsmøtet ber om det. 6 FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

28 8 Revisjon Årsmøtet velger to revisorer med vararevisorer. Disse reviderer regnskapet og gir innberetning til årsmøtet og til fylkespartiet. 9 Kontingenten Kommunepartienes andel av kontingenten fastsettes av landsmøtet. 10 Vedtekter Vedtektene for kommunepartiet vedtas av årsmøtet. De skal bygge på Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer og må ikke stå i strid med dem. For å være gyldige må vedtektene godkjennes av styret i vedkommende fylkesparti. Kommunepartiets eiendeler skal tilfalle vedkommende fylkesparti dersom kommunepartiet blir oppløst. Når vedtak om oppløsning er fattet, skal økonomiske disponeringer og bevilgninger godkjennes av fylkespartiet. Det er ikke anledning til å foreta utdeling av gjenværende midler til medlemmene. Forslag om endringer til vedtektene må være innkommet styret innen 31.desember. Endringer kan kun vedtas på årsmøtet i kommunepartiet. Et medlem av valgkomiteen er å anse som inhabil når han/ hun er foreslått nominert. Valgkomiteen skal vurdere vedkommendes habilitet når han/ hun er eller har vært gift, samboer eller partner med foreslått person. I tilfeller hvor medlem av valgkomiteen blir vurdert som inhabil skal vedkommende tre ut av komiteen og varamedlem trer inn som nytt fast medlem i komiteen. Kommunepartiets styre har rett til å foreslå at enkeltmedlemmer eller partiavdelinger som gjør brudd på partiets vedtekter, program eller retningslinjer, blir suspendert eller ekskludert. Vedtak om suspensjon eller eksklusjon kan først gjøres etter at den/ de det gjelder og fylkespartiet har uttalt seg. Et vedtak om suspensjon eller eksklusjon må gjøres av kommunepartiets medlemsmøte. De suspenderte eller ekskluderte har rett til å anke til sentralstyret. Sentralstyrets vedtak kan kreves lagt frem for landsstyret for avgjørelse. Den/ de som foreslås suspendert eller ekskludert, skal så langt det er mulig, ha adgang til å forklare seg til alle de instanser som behandler saken. Suspenderte medlemmer utestenges for en periode som blir bestemt i hvert enkelt tilfelle. De som står i andre partier kan ikke være medlemmer i Arbeiderpartiet. Partiet kan ikke tillate at det dannes organiserte fraksjoner som arbeider mot partiet og partiets vedtak. Det er uforenelig med medlemskap i partiet, og være medlem av eller yte støtte til organisasjoner som i sin virksomhet motarbeider partiets kandidater. De medlemmer som stiller som kandidater for partiet ved valg til offentlige tillitsverv, er forpliktet av programmet partiet har lagt frem for velgerne. Hvis noen som har offentlige tillitsverv trer ut av partiet, regnes vedkommende ikke som representant for partiet lenger. Ved alle valg og nominasjoner skal begge kjønn være representert med tilnærmet 50%. 7 FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

29 Medlemskap oppnås ikke før kontingenten er innbetalt. Valgbarhet oppnås etter en måneds medlemskap. 11 Rådgivende uravstemning 1. Medlemsmøtet kan vedta å søke råd i viktige politiske og organisatoriske saker i form av rådgivende uravstemning blant partiets medlemmer. 2. Styret har ansvaret for at det utarbeides et beslutningsgrunnlag som i tilstrekkelig grad belyser saken som skal avgjøres. 3. Kommunepartiets styre har ansvaret for at uravstemningen gjennomføres på en forsvarlig måte, etter nærmere retningslinjer fastsatt av medlemsmøtet. 4. Vurdering av rådgivende uravstemning skal alltid gjøres i forkant av sakers behandling. 12 Ikrafttreden Disse vedtekter er vedtatt xx , og trer i kraft når de er godkjent av styret i Buskerud Arbeiderparti. Disse vedtekter erstatter någjeldende «Vedtekter for Ringerike Arbeiderparti», vedtatt på årsmøtet FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

30 Retningslinjer for Arbeiderpartiets partiavdelinger 1 Formål 1. Partiavdelingene skal arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak. 2. Medlem kan enhver bli som er enig i formålet. 2 Årsmøtet 1. Partiavdelingene skal holde sine årsmøter innen utgangen av januar. Årsmøtet må kunngjøres med minst to ukers varsel. 2. Sakslista skal omfatte årsmelding og regnskap med revisorenes innstilling. Det skal dessuten velges styre og to revisorer med vararevisorer. 3. Forslag som ønskes behandlet, må sendes styret minst en uke i forveien. 4. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 2/5 av medlemmene ber om det. 5. Protokoll og årsmelding sendes kommunepartiets styre snarest etter avholdt årsmøte, senest innen medio februar, hvis ikke anses laget som oppløst. 6. Årsmøtet foretar valg i samsvar med kommunepartiets vedtekter. 3 Styret 1. Styret består av 5 eller 7 medlemmer. Blant disse skal leder, kasserer, studie-/ aktivitetsleder og sekretær velges ved særskilt valg. Det velges et tilstrekkelig antall varamedlemmer. 2. Styret skal innkalle til regelmessige møter og aktivisere medlemmene til å ta del i partiarbeidet. 4 Kontingenten 1. Medlemmene skal betale kontingent etter de satser som landsmøtet vedtar. 2. Partiavdelingenes andel av kontingenten bestemmes av landsmøtet. 5 Alminnelige bestemmelser 1. Alle vedtak i partiavdelingene gjøres med alminnelig flertall. 2. I et kommuneparti der det bare er en partiavdeling, ikke medregnet AUF-lag, er det kommunepartiet som ivaretar partiets aktivitet. 3. Medlemmer skal ha medlemskap i en partiavdeling. I de tilfeller der det ikke er partiavdelinger, eller det ikke er partiavdelinger medlemmet finner naturlig å være medlem i, knyttes medlemskapet direkte til kommunepartiet. Et medlem kan delta i et annet lags aktiviteter. Vedkommende har tale- og forslagsrett i laget, men teller ikke med ved fastsettelse av lagets representasjon. Lagene har ikke mulighet til å kreve inn kontingenten av disse. 4. Medlemmer er kun valgbare til offentlige verv i den kommunen de er folke registrert, har sin stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg og medlemskap i partiet. 5. Partiavdelinger som i hovedsak gjennomfører sin aktivitet ved bruk av datanettverk, må ved årsmøter og møter med personvalg gjennomføre disse møtene på en slik måte 9 FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

31 at de som skal delta i debatten og voteringene er til stede i samme rom når debatt og votering foregår. 6. Ved dannelse av interesselag har alle medlemmer fulle rettigheter i interesselaget uten hensyn til bostedsadresse. 7. Ved dannelse av faglige partilag på arbeidsplassen, har alle medlemmer fulle rettigheter i arbeidsplasslaget uten hensyn til bostedsadresse. 6 Opprettelse av nye partiavdelinger Det må være minst 10 medlemmer i laget. Opprettelsen av laget tas opp til godkjenning i kommunepartiets styre. Nye partiavdelinger skal opprettes ved ny aktivitet. Partiavdelingenes arbeidsområde skal derfor være et tillegg til det som dekkes av eksisterende partiavdeling. Leder og styre velges på lik linje som i øvrige partiavdelinger. 7 Vedtekter Vedtektene vedtas av årsmøtet. De skal bygge på Arbeiderpartiets vedtekter og bestemmelser i disse retningslinjer og må ikke stå i strid med dem. Partiavdelingens eiendeler skal tilfalle Ringerike Arbeiderparti, eventuelt Buskerud Arbeiderparti, dersom partiavdelingen blir oppløst. Når vedtak om oppløsning er fattet, skal økonomiske disponeringer og bevilgninger godkjennes av kommunepartiet. Det er ikke anledning til å foreta utdeling av gjenværende midler til medlemmene. 10 FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

32 Retningslinjer for Arbeiderpartiets kvinnenettverk 1 Formål Arbeiderpartiet skal være Norges mest likestilte parti. Arbeiderpartiet skal være pådriver for et likestilt samfunn. Kvinnenettverket skal være pådriver for å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden. Kvinnenettverket skal rekruttere, skolere og motivere alle kvinner i partiet til politisk arbeid, og særlig til lederposisjoner. Alle kvinner i Arbeiderpartiet skal få tilbud om å engasjere seg i kvinnenettverket. De internasjonale forpliktelsene og ansvaret arbeiderpartiet har ovenfor kvinnebevegelsen i Sosialistinternasjonalen, PES, SKN, og i forhold til «Kvinner Kan»-kursene internasjonalt, skal ivaretas av den nasjonale styringsgruppa for kvinnenettverket. 2 Kvinnekontakt i kommunepartiet Alle kvinner i Arbeiderpartiet skal få tilbud om å delta i kvinnenettverket. Årsmøtet i kommunepartiet velger kvinnekontakt som medlem av styret. Kvinnekontakten skal ha ansvar for kvinnenettverket i kommunepartiet. Kommunepartiet har økonomisk og administrativt ansvar for arbeidet i kvinnenettverket i kommunepartiet. 3 Kvinnenettverk på fylkesnivå Årsmøtet velger et medlem i fylkespartiets styre med ansvar for å lede det fylkesvise kvinnenettverket. Fylkespartiets styre oppnevner etter forslag fra kommunepartiene ei styringsgruppe for det fylkesvise kvinnenettverket. Fylkespartiet har det økonomisk og administrativt ansvar for arbeidet i kvinnenettverket gjennom eget budsjett og tilstrekkelige administrative ressurser. 4 Kvinnenettverk sentralt Landsmøtet velger leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk og lederen er fullverdig medlem av partiets sentralstyre. Sentralstyret oppnevner styringsgruppe for kvinnenettverket. AUF utpeker ett kvinnelig medlem som tiltrer styringsgruppa med fulle rettigheter. Det velges ikke varamedlemmer til styringsgruppa. Arbeiderpartiet har økonomisk og administrativt ansvar for styringsgruppas arbeid gjennom eget budsjett. Kvinnenettverket bør fungere som hørings- og uttalelsesinstans i arbeiderpartiet. 11 FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 14.02.15 1 Vedtatt dd.02.2015 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI. 3 1 Formål.3 2 Organisasjonens oppbygging.3 3 Årsmøtet.. 3 4 Medlemsmøtet

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI Revidert utgave til behandling på årsmøte 11. februar 2017 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI 1 Formål...3 2 Organisasjonens oppbygging....3 3 Årsmøtet....

Detaljer

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007.

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. VEDTEKTER FOR SØRREISA ARBEIDERPARTI Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. Vedtektene er vedtatt i Sørreisa Arbeiderpartis årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtektene er bygget på Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer for kommunepartiene, partiavdelingene (heretter «partilaga») og kvinnenettverket vedtatt på

Detaljer

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti 1 Formål Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet vil

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Nesodden Arbeiderparti Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Vedtatt på ekstraordinært årsmøte, 7. oktober 2008. Godkjent styret i Akershus Arbeiderparti 27. november 2008 med endringer i e-post av 10.

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Forslag til Nominasjon og programprosess for Ringerike Arbeiderparti.

Forslag til Nominasjon og programprosess for Ringerike Arbeiderparti. Forslag til Nominasjon og programprosess for Ringerike Arbeiderparti. Vedtekter Arbeiderpartiets vedtekter: 6. Nominasjon til kommunestyrevalg Punkt 2. Medlemsmøte eller representantskapet velger en nominasjonskomité

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 1 Formål...2 2 Navn...2 3 Medlemskap...2 4 Partiavdelingene...2 5 Kommunepartiene...2 6 Fylkespartiene...2 7 Landsmøtet...3 8 Landsstyret...3 9 Sentralstyret...4

Detaljer

ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER. vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER. vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015. Arbeiderpartiet.no ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015 Arbeiderpartiet.no INNHOLD VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 2 1 Formål... 2 2 Navn... 2 3 Medlemskap... 2 4 Partiavdelingene... 2 5

Detaljer

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Arbeiderpartiet i Bergen Endret sist på årsmøtet 06.02.2016 Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Innholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Organisasjon 2 3 Årsmøte 2 4 Representantskap

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013 - 1 - Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 3 1 Formål... 3 2 Navn... 3 3 Medlemskap... 3 4 Partiavdelingene... 3 5 Kommunepartiene... 4 6 Fylkespartiene... 4 7 Landsmøtet... 4 8 Landsstyret... 5 9

Detaljer

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014 1 Formål... 2 2 Fylkespartiet... 2 3 Likestilling... 2 4 Direkte medlemskap... 2 5 Registrering av styreverv og økonomiske interesser... 2 6 Kontingenten... 2 7 Årsmøtet... 2 8 Representantskapet... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI 1 Formål Telemark Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i programmer, vedtekter og vedtak. Fylkespartiet skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI 1 Formål Telemark Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i programmer, vedtekter og vedtak. Fylkespartiet skal

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2014 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2010 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

Vedtekter vedtatt av årsmøte

Vedtekter vedtatt av årsmøte Vedtekter vedtatt av årsmøte 26.02.2014 Vedtekter for Moss Arbeiderparti Vedtatt på årsmøte, 26. februar 2014 Godkjent av styret i Østfold Arbeiderparti, 28.04.2014 *** 1 Formål Moss Arbeiderparti skal

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Fellesvedtekter - kommuneforeninger. Vedtatt av Sentralstyret 6. juni 2016, justert av Arbeidsutvalget etter fullmakt 24. juni 2016.

Fellesvedtekter - kommuneforeninger. Vedtatt av Sentralstyret 6. juni 2016, justert av Arbeidsutvalget etter fullmakt 24. juni 2016. Fellesvedtekter - kommuneforeninger Vedtatt av Sentralstyret 6. juni 2016, justert av Arbeidsutvalget etter fullmakt 24. juni 2016. Fellesvedtekter for Høyres kommuneforeninger Vedtekter for Høyres kommuneforeninger.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år.

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år. Vedtekter Vedtekter for BLÅHVALANE. (SFSK) Stiftelsesdato 31.12.2001 Org.nr 990327130 1 FORMÅL Blåhvalane er en uavhengig supporterklubb, som har som hovedmål å støtte Sandefjord Fotballklubb. Ved en eventuell

Detaljer

FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER

FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER Buskerud Arbeiderpartis gjeldende vedtekter vedtatt på årsmøtet 25. mars 2012: 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer

Detaljer

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER Innholdsfortegnelse 1 Navn 2 2 Medlemskap og medlemsrettigheter 2 3 Formål 2 4 Årsmøtet 2 5 Lokalstyret 4 6 Nominasjonskomiteen 5 7 Kontingent 5 8 Innmelding og utmelding

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI

VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR OPPLAND ARBEIDERPARTI 1. FORMÅL Oppland Arbeiderparti skal arbeide for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

Årsmøtehefte nr. 4. Årsmøtehefte nr. 4 Vedtekter

Årsmøtehefte nr. 4. Årsmøtehefte nr. 4 Vedtekter Årsmøtehefte nr. 4 Årsmøtehefte nr. 4 Vedtekter Oslo Arbeiderpartiets årsmøte 11.-12. mars 2016 4 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2014 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Vedtatt 26.01.16. Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Kapittel 1: Navn og formål 1-1 Navn Foreningens navn er Nettverk for GMO-fri mat og fôr 1-2 Formål Nettverk for GMO-fri mat og fôr arbeider

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 2

VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 2 In n h o ld VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 2 1 Formål... 2 2 Navn... 2 3 Medlemskap... 2 4 Partiavdelingene... 2 5 Kommunepartiene... 2 6 Fylkespartiene... 3 7 Landsmøtet... 3 8 Landsstyret... 3 9 Sentralstyret...

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter.

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter. Vedtekter for NSFs faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus Vedtatt på GF 8. mai 2012 (Etter NSFs mal vedtatt på Landsmøte 2011) 1 Navn Faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus,

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

B. Æresmedlemmer: Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av landsgruppens styre utnevnes til æresmedlemmer.

B. Æresmedlemmer: Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av landsgruppens styre utnevnes til æresmedlemmer. VEDTEKTER Vedtatt Generalforsamling 1.9.2000 Endringer vedtatt Generalforsamling 21.10.2004 Endringer vedtatt Generalforsamling 20.10.05 Endringer vedtatt Generalforsamling 19.10.06 Endringer vedtatt GF

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte 28.02. 2008. # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 # 2 Formål 2 Grunnlaget for Árjas politikk ligger i vår samiske kultur og samenes

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Akershus Venstre 2014

Vedtekter for Akershus Venstre 2014 Vedtekter for Akershus Venstre 2014 1. FORMÅL Akershus Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2. ORGANISASJON I. Organer

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets

Buskerud, Vestfold og Telemark krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 11.03.2015 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR NSFLIS

VEDTEKTER FOR NSFLIS VEDTEKTER FOR NSFLIS 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere, forkortet NSFLIS. 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap i NSFLIS er åpent for medlemmer i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS)

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) 1 Navn Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS). Det engelske navnet er Norwegian Nursing Research Society in Norwegian Nurses Organisation.

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Kapittel 4: Lokallaget

Kapittel 4: Lokallaget Sist endret på årsmøtet 2017 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april Vedtekter Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april 2013. www.lpp.no 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF, sentral faggruppe

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF, sentral faggruppe VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF, sentral faggruppe 1 Navn Landsgruppen av helsesøstre NSF, forkortet LaH NSF 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer