INNKALLING OG SAKLISTE TIL ÅRSMØTE 2010 PÅ STRØMPENESET KONFERANSESENTER 28 APRIL kl.17:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKLISTE TIL ÅRSMØTE 2010 PÅ STRØMPENESET KONFERANSESENTER 28 APRIL kl.17:00"

Transkript

1 Medlemsbedrifter i Sti. Ørsta Næringskontor Vår ref.: ØN/MF/07/757 ØRSTA, 20 april 2010 INNKALLING OG SAKLISTE TIL ÅRSMØTE 2010 PÅ STRØMPENESET KONFERANSESENTER 28 APRIL kl.17:00 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av ordstyrar 3. Val av protokollførar 4. Val av to medlemer til å skrive under protokollen 5. Val av styre for 2010/2011 Framlegg frå bransjegruppene til styrerepresentantar: BA gruppa: Knut Myklebust Ørsta handel- og serviceforeining: Odd Staurset Industri: Knut Olav Standal 6. Val av styreleiar for 2010/2011 Framlegg: Bente Reklev 7. Årsmelding 8. Rekneskap 9. Val av revisor Framlegg: Hovden & Vatne Statsautoriserte revisorar AS Vedlegg 1 Regnskapet for 2009 Vedlegg 2 Styrets beretning for 2009 Vedlegg 3 Revisors beretning for 2009 Alle dokument er tilgjengelige på Ørsta Næringskontor. Bente Reklev Styreleiar Sti. Ørsta Næringskontor Stiftinga Ørsta Næringskontor Telefon Org.no.: Ivar Aasengt.18 Telefaks Postboks 162 Side 1 av ØRSTA

2 Vår ref.: ØN/MF/07/739 ØRSTA, 23 mars 2010 ÅRSMELDING 2009 Om verksemda og kvar den held til Sti Ørsta Næringskontor har kontor i Ivar Aasengt. 18 i Ørsta sentrum, og er ei stifting med formål å være eit sørvisorgan for næringsliv og næringsutvikling i Ørsta kommune. Framhaldt drift. Stiftinga har ikkje økonomiske formål. Dette går fram av årsrekneskapen for 2009 som er sett opp under denne føresetnaden, og grunnkapitalen vil difor ha små variasjonar. Drifta av Ørsta Næringskontor er finansiert med kontingent frå medlemsbedriftene, årleg tilskot frå Ørsta kommune, og om naudsynt med overføringar frå kompensasjonsmidla for auka arbeidsgivaravgift. Arbeidsmiljø/ytre miljø Stiftinga har ikkje har hatt sjukefråvær i året, og arbeidets art er ikkje i konflikt med krav til ytre miljø. Likestilling Stiftinga har ein person tilsett. Stiftinga blir leia av eit styre der både leiar og nestleiar er kvinner. Styresamansetninga er elles likt delt mellom kvinner og menn. Styrets arbeid Ved årets slutt hadde Sti Ørsta Næringskontor fylgjande styre: Bente Reklev (industri, styreleiar) Rune Hitland (vara) Gudny Fagerhol(politisk, nestleiar) Paul Kristian Hovden (vara) Knut Olav Standal (industri) Kåre Liadal jr. (vara) Jan Petter Eide (Ørsta kommune) Asbjørn Moltudal (vara) Odd Staurset (handel) Jeanett Hansen Bjerkvik (vara) Hans Olav Myklebust (politisk) Asgeir Standal (vara) Aslaug Marit Øyehaug (bygg og anlegg) Jan Runar Holsvik (vara) Årsmøte for 2009 vart halde den Det har vore 6 styremøte og det er behandla 65 saker i Styret gir retningslinjer for Næringskontorets arbeid, kjem med innspel til saker som det skal arbeidast med og behandlar budsjett og økonomispørsmål. Av saker som har vært oppe til behandling kan nemnast: Budsjett, økonomi/årsmelding og regnskap, oppretting av TAF (teknisk almenfaglig) studieretning ved Ørsta VGS, vitalisering av Vikegata, Ørsta Hamnepark, kommunal avgiftspraksis sett i eit regionalt perspektiv, samarbeid med Kunnskapsparken i Ålesund, etablering av næringshage i Ørsta, marknadsundersøking for Widerøe for meir kapasitet på Hovden lufthamn, sentrumsutvikling Stiftinga Ørsta Næringskontor Telefon Org.no.: Ivar Aasengt.18 Telefaks Postboks 162 Side 1 av ØRSTA

3 Vartdal, Sæbø og Ørsta, fleirbrukshall, nye næringsareal, regulering av Mørebiltomta, industrimuseum, cruisekai, miljøfyrtårnsertifisering, strategisk næringsplan for Ørsta kommune, kompetanseauke, vidareføring av utviding av E39 ved Liadal, uttaler til Fylket i samband med RUP, ferjesambanda Festøy Solavåg og Festøy - Hundeidvik. Møter Næringskontoret har vore representert i møter med Møre & Romsdal fylkeskommune, Avinor, Innovasjon Norge, Kvivsvegen AS, Folkeuniversitetet, Kunnskapsparken i Ålesund, Høgskulen i Ålesund, Høgskulen i Volda, NHO, næringskontora i dei mange kommunane på Sunnmøre gjennom Hoppid sertifiseringa, Vestlandskonferansen, Sunnmørskonferansen, møte med Widerøe om omlegging av flyruter, økoløftprosjektet i Ørsta, møte med handverk og industribedriftene, møte mellom IA bedriftene og Ørsta Legesenter. Det har også vore drøftingsmøte med reiselivslag, nemnda for cruisekai i Ørsta, destinasjon Ålesund/Sunnmøre og administrasjonen i kommunen om organisering av aktivitetane. Det har vore halde 2 møter i regi av Kontaktpunktet. Saker Av saker Næringskontoret har arbeida med kan nemnast: Strategisk næringsplan for Ørsta kommune, prosjektarbeid med etablering av Sunnmøre Kulturnæringshage for Volda kommune, prosjektarbeid med etablering av LEAN Akademiet AS i Ørsta, gründercamp på Ørsta ungdomsskule, Yrkesmessa 2009 som vart arrangert i samarbeid med dei 7 kommunane på Søre Sunnmøre. Bistand til medlemer i samband med grunnerverv og juridiske avtalar, skrive høyringsuttalar vedkomande ulike saker til fylkeskommunen sin RUP plan, Vegvesenet og Innovasjon Norge. Høringsuttale til NVE om kraftlinjer gjennom kommunen. Hjelpt medlemer med saker til Innovasjon Norge og VfO. Utarbeida marknadsmateriell og trykksaker til medlemer. Strategisk rådgiving til medlemer i samband med nettpublisering. Næringskontoret har også hatt et godt samarbeid med Avinor AS under utbygginga av Hovden lufthamn, og elles eit godt samarbeid med dei ulike forvaltningsorgana i kommunen. Flyrutegruppa Næringskontoret har fungert som sekretariat for Flyrutegruppa, og ein må kunne seie at dette tiltaket har vore særs vellukka. Næringskontoret vil og framover prioritere dette arbeidet på grunn av den store betydinga Hovden lufthamn har for næringslivet i Ørsta og for regionen Søre Sunnmøre. Næringskontoret gjennomførte ei nettbasert gransking mot sine medlemsbedrifter våren 2009 som stadfesta at bedriftene ynskjer at arbeidet med sikring og utviding av Hovden blir prioritert. Søre Sunnmøre Regionråd har gitt kr ,- til Næringskontoret for dekking av kostnadar ved sekretariatsarbeidet. Nyetableringar Næringskontoret har ansvaret for drift av kommunen sitt Hoppid.no kontor. Hoppid.no er ei førstelineteneste mot nyetablerarar i regi av Innovasjon Norge og Møre & Romsdal fylkeskommune der rådgjevarane har gjennomgått ei felles sertifisering som sikrar lik prosedyre og rådgjeving. Hoppid prosjektet har vore godt marknadsført, og Næringskontoret har jamt stor pågang av personar som ynskjer hjelp og råd til å starte eiga verksemd. Stiftinga Ørsta Næringskontor Telefon Org.no.: Ivar Aasengt.18 Telefaks Postboks 162 Side 2 av ØRSTA

4 I Ørsta kommune er det i 2009 registrert 74 nye føretak. Dette er ein oppgang frå 2008 når det vart registrert 69 nye føretak. Fylkesstatistikken syner og at nyetableringar i Ørsta har høg overlevingsgrad samanlikna med kva ein finn i andre kommunar i fylket. Totalt i Ørsta kommune er det pr 31 desember 2009 registrert 1999 føretak, av dette er det 439 aksjeselskap. Samarbeid med Volda Det har i 2009 som tidlegare vore eit godt samarbeid med næringsavdelinga i Volda kommune. I tillegg til felles arbeid med Kontaktpunktet har kontora fordelt felles saker seg imellom. Volda kommune har leigt Ørsta Næringskontor til prosjektarbeid med etablering av Sunnmøre Kulturnæringshage i Volda, og Næringskontoret har utarbeidd søknaden til Møre og Romsdal Fylkeskommune og SIVA. Samarbeid med MAFOSS Etter opninga av Eiksundsambandet har vi utvikla eit godt samarbeid mellom Ørsta Næringskontor og næringsforeininga for dei store aktørane i den maritime klynga MAFOSS (Maritim Foreining Søre Sunnmøre). Vi arbeider ved mange høve med same målsetting både innan samferdsle og regional omdømebygging for auka attraktivitet. Vi har og eit godt samarbeid Herøy Næringsforum og Herøy Shippingklubb i saker der dette er naturleg. Samarbeid med Ålesund Kunnskapspark Gjennom sertifiseringa av fyrstelinjetenesta for etablerarar har Næringskontoret utvikla eit godt samarbeid med Kunnskapsparken og ressurspersonar der. Dette samarbeidet ynskjer vi å styrkje i året som kjem ved å sjå på moglegheita for å kople saman dei største private verksemdene i kommunen med Kunnskapsparken, Ørsta kommune og Fylkeskommunen med sikte på oppretting av ein distribuert inkubator/næringspark i Ørsta. Yrkesmessa 2009 Styringsgruppa er oppnemnt av skulesjefane, og er et godt eksempel på samarbeidstiltak skule - næringsliv. Med i gruppa er representantar frå skulane, og næringssjefane er kontakt mot næringslivet i Volda og Ørsta. I 2009 vart det arrangert felles yrkesmesse for Søre Sunnmøre i november. Det vart halde 6 møter i året med planlegging og evaluering av messa, i tillegg til sjølve messe- arrangementet. Ei slik messe hadde ikkje vore mogleg utan engasjement frå bedriftene i regionen. Lokale bedrifter har slutta opp om Yrkesmessa på ein positiv måte både med mannskap og materiell, og nyttar messa til å marknadsføre seg som framtidig arbeidsgjevar. Styringsgruppa evaluerer no konseptet og Næringskontoret har gjennomført granskingar mot ungdomsskulane, vidaregåande skular, bedriftene og skuleeigarane. I skrivande stund heller det mot at yrkesmessa ikkje vil bli arrangert i 2010, men at næringsorganisasjonane på Søre Sunnmøre i samarbeid med kommunane og opplæringskontora finn ei løysing der bedriftene flyttar ressursane frå yrkesmessa til å bli ein del av utdanningsfaget ute i ungdomsskulane. Nemnda for utvikling av Ørsta sentrum Næringskontoret er sekretariat for Nemnda for utvikling av Ørsta sentrum og har saman med formannen Per Ragnvald Langlo hatt ansvaret for framdrift og økonomi i de store Stiftinga Ørsta Næringskontor Telefon Org.no.: Ivar Aasengt.18 Telefaks Postboks 162 Side 3 av ØRSTA

5 ombyggingsprosjekta i Ørsta sentrum. Nemnda har hatt 2 møter i Hamneparken er no nær ferdigstilt og vil bli offisielt opna av representantar frå Møre og Romsdal Fylkeskommune og Ørsta kommune på vårparten. Nemnda har fått i stand bygging av ny bru over Vikelva, og vurderer no ytterlegare tiltak finansiert med tettstadsutviklingsmidlar frå fylkeskommunen. Martin Andr. Foldal (dagleg leiar) I styret for Sti Ørsta Næringskontor Bente Reklev (styreleiar) Gudny Fagerhol Odd Staurset Aslaug Marit Øyehaug Jan Petter Eide Knut Olav Standal Hans Olav Myklebust Stiftinga Ørsta Næringskontor Telefon Org.no.: Ivar Aasengt.18 Telefaks Postboks 162 Side 4 av ØRSTA

6

7

8

9

10

11

Innhald. Innleiing... 4. Handlingsplan 2013... 5. DEL A: Hovudaktivitet... 6. DEL B: Andre aktivitetar... 14

Innhald. Innleiing... 4. Handlingsplan 2013... 5. DEL A: Hovudaktivitet... 6. DEL B: Andre aktivitetar... 14 Strategi, visjon og mål 2013 Innhald Innleiing... 4 Strategi... 4 Visjon... 4 Overordna mål... 4 Eigarar... 4 Styret... 4 Handlingsplan 2013... 5 Innleiing... 5 DEL A: Hovudaktivitet... 6 Leveransar i

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Årsmelding for Kvinnherad Næringsservice 2010

Årsmelding for Kvinnherad Næringsservice 2010 Årsmelding for Kvinnherad Næringsservice 2010 1. Innleiing Kvinnherad Næringsservice (KNS) skal vera ein frittståande næringslivsorganisasjon for bedrifter, næringsgrupper, skular, offentlege institusjonar

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2

1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2 ÅRSMELDING FOR UE MØRE OG ROMSDAL 2014 INNHALD: 1. Etablering 2 2. Formål 2 3. Stiftarar 2 4. Organisasjon 2 4.1 Årsmøte 2 4.2 Styremøte 2 4.3 Styremedlemmar 3 4.4 Valnemnd 2014 3 4.5 Revisor 3 4.6 Utsendingar

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2014

AKTIVITETSRAPPORT 2014 Førde 21.01.2015 AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 VOLDA KOMMUNE ØRSTA KOMMUNE Helse Møre og Romsdal HF 6026 ÅLESUND Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 _ ENDRA FUNKSJONSFORDELING OG SPAREPROSESS

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen VOLDA KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtestad: 1. etg, Samfunnshuset i Volda Dato: 31.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY

INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY Årsmelding 2013 Forutan direkte oppdrag for etablerarar og bedrifter og sekretærfunksjonen for Osterøy Industrilag, har følgjande oppgåver prega arbeidet i 2013: sekretariat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY

INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY Årsmelding 2014 Forutan direkte oppdrag for etablerarar og bedrifter og sekretærfunksjonen for Osterøy Industrilag, har følgjande oppgåver prega arbeidet i 2014: sekretariat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Selskapskontroll av Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Vinje kommune og Telemark Fylkeskommune Selskapskontrollrapport nr.: 434 004 2013 ii Innhald SAMANDRAG... 4 1 INNLEIING... 6 1.1 Bakgrunn,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 30.01.2014 Tid: 12:30 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondsstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondsstyret 1 MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondsstyret Møtedato: 09.09.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.15 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer