Hovedområde 1: Nærmere beskrivelse Familielæring (læringssituasjoner med deltakere fra flere generasjoner)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedområde 1: Nærmere beskrivelse Familielæring (læringssituasjoner med deltakere fra flere generasjoner)"

Transkript

1 Strategiplanen: Likeverdig opplæring i praksis! Tiltak 4: Utprøving av modeller for særskilt språkopplæring Prosjektbeskrivelse Mandatet for tiltaket framgår av Strategiplanen, Likeverdig utdanning i praksis! (UFD, 2003: 36). Det står: Det åpnes for utprøving i kommuner/fylkeskommuner av ulike modeller for språkopplæring i skole og barnehage. Utprøvingen kan omfatte ulike modeller for morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring, forsterket norskopplæring og tidlig språkstimulering i barnehage. Det tas sikte på å utvikle fleksible modeller for norskopplæring av mødre i tilknytning til barnehage/skole, og det oppfordres til økt samarbeid mellom barnehage og grunnskole for bedre språkutvikling, og mellom ungdomsskole og videregående opplæring for å få bedre overganger og økt læringsutbytte. Utprøvingen vil bli evaluert med sikte på å spre erfaringer og gode eksempler. Tiltaket må ses i sammenheng med tiltak 1 og 3. En forutsetning for at tiltaket skal kunne gjennomføres er at de foreslåtte lovendringene i tiltak 3 vedtas. Ansvar: Utdanningsdirektoratet/KD/NAFO/Fylkesmennene/Skoleeiere/Skoler/Barnehageeiere /Barnehager Områder for prosjektet: Prosjektet består av tre hovedområder: 1) Familielæring (læringssituasjoner med deltakere fra flere generasjoner) 2) Språkopplæring i barnehagen og i skolen på ulike nivåer 3) Fokus på overganger mellom nivåer og samarbeid mellom forvaltningsnivåer Målsetting for alle hovedområdene Bedre språkferdigheter (evt sikre språkutvikling eller språkkompetansen) til språklige minoriteter som gruppe, fra barn til voksen. Tidsrom: Skoleåret 2006/2007 og 2007/2008 Hovedområde 1: Nærmere beskrivelse Familielæring (læringssituasjoner med deltakere fra flere generasjoner) Mål og hensikt Familielæring er formell og uformell læring som involverer flere generasjoner sammen. Familielæring inkluderer alle familielæringstiltak; lese-og skriveopplæring, tall- og tallbehandling, språkstimulering og språkutvikling. Familielæringstiltak kan skje på ulike arenaer; skole, barnehage, hjem, bibliotek, museer, svømmehall, m.m. Målet med prosjektet er å utvikle, dokumentere og vurdere modeller for familielæring på ulike nivåer i opplæringen, og gjennom det bidra til å bedre opplæringssituasjonen for barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. Gjennom ulike familielæringstiltak ønsker vi å bidra til: å etablere kontakt mellom foreldre og grupper i nærmiljøet. 1

2 å hjelpe skoler og barnehager med å skape en situasjon og et miljø som oppmuntrer foreldre til å arbeide sammen med sine barn. å oppmuntre lærere til å se foreldre (og andre omsorgspersoner og kjente) som kompetente mennesker med mye å tilby og som kan være uvurderlige samarbeidspartnere i skole og barnehage. å engasjere foreldre i diskusjon/dialog om identitet og språk, kultur og om hva de ønsker for sine barn. Familielæring kan bidra til: å sette foreldre i stand til å se at de, allerede før de sender barna på skolen, har bidratt på mange positive måter til barnas læring. å oppmuntre foreldre til å erkjenne at de kan fortsette å spille en viktig rolle i barnas opplæring, og at deres støtte er viktig for barnas framgang. å sette alle barn i stand til å yte i samsvar med sitt læremessige potensial ved hjelp av støtte fra foreldre (evt. andre omsorgspersoner). Innhold Innenfor hovedområde 1 er de ulike prosjektene i de ulike virksomhetene gruppert i 6 delområder: Familielæring Åpen barnehage Mor-barn grupper Leksehjelpgruppe Generasjons -gruppe, Os skole Ungdomsku rs, Mine muligheter med flere kulturer, Larvik Kvinneklass e voksenoppl æring og barnehage i samme hus, Sagelva VO Samarbeid mellom bibliotek, barnehage og skole, Del en bok på flere språk, Skedsmo Bedre skolestart for barn og familie, Grünerløkka / Sagene Samarbeid mellom bibliotek og barnehage rundt tema, Løen barnehage og Fredrikstad Norskopplæ ring, VO, foreldrerolle og barns læring, Tysvær Språkstimul ering for femåringer uten barnehagetil bud på grunnskolen. Os skole 2

3 1 Åpen barnehage Dette er et tilbud til barn og foreldre sammen. Åpne barnehager er naturlige arenaer for ulike familielæringstiltak. Fredrikstad kommune: Løen barnehage Oslo kommune: Grünerløkka / Sagene bydel Kontaktperson NAFO: Målfrid Bleka, Marit Gjervan 2 Mor barn grupper Mor-barn gruppene i voksenopplæringen, tar utgangspunkt i de voksnes læringsbehov. Hva motiverer og hvilke behov har mødrene for informasjon og læring innenfor ulike temaer. Opplæringen fokuserer på samhandling med barna og andre mødre, ulike aktiviteter som omhandler lek, sang, besøk på bibliotek, åpen barnehage, helsestasjon, svømmehall osv. Lesestimulerende tiltak der barna er med, og egne lese-skrive-matematikk opplæringstiltak for mødrene. Norsk- og samfunnsfagopplæring er læreplanen som følges og tiltakene handler om individuell tilrettelegging. Mor-barn grupper i skolen, tar utgangspunkt i barnas behov for støtte og samhandling med foreldre (mødre) i ulike læringssituasjoner Tysvær kommune: Voksenopplæring / barnehage Os skole, Halden: Språkstimulerenede tiltak på skolen for femåringer uten barnehagetilbud Kontaktperson NAFO: Sissel Persen/ Målfrid Bleka 3 Leksehjelp i generasjonsgruppe, grunnskolen Tiltak satt i gang rundt en familie, der mor får opplæring i norsk, lesing, skriving og matematikk, samtidig med at skolebarna får leksehjelp Hensikten er å gi mor grunnleggende matematikk- og lese- og skriveopplæring slik at hun kunne være bedre i stand til å hjelpe barna, og at barna kan få den nødvendige leksehjelp og oppfølging de foreløpig ikke kan få hjemme. Os skole, Halden Kontaktperson NAFO: Sissel Persen 4 Ungdomskurs Mine muligheter med flere kulturer er et kurstilbud til ungdommer i alderen år, som går ut på å hente fram ungdommenes ressurser og se hvilke muligheter de har. Kursrekken går over to år, og veiledere på kursene rekrutteres blant ungdommer som selv har deltatt på kurs. Foreldre til ungdommene tilbys egne kurs der ungdom og deres utfordringer og liv har fokus. Norskskolen, Larvik Kontaktperson NAFO: Sissel Persen, Sigrun Aamodt 5 Kvinneklasse og barnehage Samarbeide mellom kvinneklasse i voksenopplæringene som deltar i opplæring i Norsk og samfunnskunnskap og deres barn som har barnehagetilbud i samme hus. Samarbeide mellom barnehage og norskopplæring går ut på felles planer rundt ulike temaer, og samhandling i ulike situasjoner: ekskursjoner, lesestunder, lek, osv. Utvikling av begreper og språk med utgangspunkt i temaer som blir behandlet. Sagelva voksenopplæringssenter, Skedsmo kommune Kontaktperson NAFO: Sissel Persen, Sigrun Aamodt 3

4 6 Samarbeid mellom bibliotek, grunnskole, barnehage Del en bok på flere språk er et samarbeidsprosjekt der hovedmålet er integrasjon, økt bibliotekbruk, synliggjøre og benytte de flerspråklige ressursene. Som delmål nevnes økt sosialt nettverk, bedret språkforståelse og styrket samhandling mellom voksne og barn. Melby skole, Sagelva voksenopplæringssenter og biblioteket, Skedsmo kommune. Kontaktperson NAFO: Målfrid Bleka, Sissel Persen, Sigrun Aamodt Kontaktpersoner område 1: Målfrid Bleka, / / (m) Marit Gjervan, / Sissel Persen, / (m) Sigrun Aamodt, / (m) Deltakeroversikt med kontaktinformasjon Løen barnehage, Fredrikstad Kontakt: Elisabeth Torp, styrer, tlf.: Drageveien 6,1654 Sellebakk Grünerløkka bydel, Oslo Kontakt: Elizabeth Hernholm, fagkonsulent, tlf.: Mailundvn. 23, 0569 Oslo Tysvær kommune Kontakt: Hilde Vold, tlf.: Postboks 94, 5575 Aksdal Os skole, Halden Kontakt: May-Lisbeth Ringsell, tlf.: Norskskolen i Larvik Kontakt: Heidi Reif og Kjell Østby, tlf.: Postadr.: Postboks 137, 3251 Larvik Besøksadr.: Fresjeveien 12, 3257 Larvik Sagelva voksenopplæring, Skedsmo Kontakt: Margaret Johnsen, veileder Fjellhammerveien 13, 2010 Strømmen Høgskolen i Vestfold Kontakt: Erik Eliassen 4

5 Hovedområde 2: Nærmere beskrivelse Språkopplæring i barnehage og skole på ulike nivåer. Mål og hensikt Utvikle og dokumentere modeller som skal føre til bedre språkforståelse for minoritetsspråklige barn i barnehage og bedre skoleprestasjonene til minoritetsspråklige elever. Det siste vil si å redusere ulikheter i prestasjoner i forhold til majoritetsspråklige elever. Spesielle målsetninger: Språklig, faglig kompetanse - pluss andre kompetansemål som måtte stå skolens generelle del eller i fagplanene for morsmål og norsk som andrespråk eller fagplanen for de temaene som behandles tospråklig. Sikre forforståelse, ordforrådsutvikling, begrepsforståelse Innhold Innenfor hovedområde 2 er de ulike prosjektene delt inn i fire delområder: Språkarbeid i barnehage og skole, Tøyen kortidsbarnehage, Tøyen skole, biblioteket Utprøving av trekantsamarbeid Fjell skole, Larvik kommune, Gautesete skole, Stavanger Språkopplæring i barnehage og skole Aldersblanding, hel skole eller mottaksklasse, Tøyen skole, Ila skole Norsk med samfunnskunnskapsopplæring for voksne med psykososiale problemer 1 Språkarbeid i barnehage og skole Utprøving av modeller for å styrke skolens språkopplæring og utvikling av språklige ferdigheter i barnehagen, samt lese-skriveferdigheter på morsmål og norsk. Tøyen skole, Tøyen korttidsbarnehage, Deicmanske bibliotek filial Gamle Oslo Fjell skole, Drammen kommune Kontaktperson NAFO: Liv Bøyesen, Kirsten Palm 2 Utprøving av trekantsamarbeid Målet for prosjektet er at elevene skal tilegne seg skolefaglige ord og begreper og utvide det generelle ordforrådet. Det arbeides med forforståelse på morsmålet før ord og begreper introduseres på norsk. Tett samarbeid mellom tospråklig lærer, kontaktlærer/faglærer og norsklærer. Gautesete skole, Stavanger kommune Kontaktperson NAFO: Liv Bøyesen 3 Aldersblanding hel skole eller mottaksklasse Prosjektet har tittelen Mottaksgrupper som modell for den første norskopplæringen. Målet er å effektivisere norskopplæringen gjennom aldersblandete grupper og stor grad av differensiering og tilpasset opplæring. Lærerne følger elevene tett både faglig og sosialt. 5

6 Ila skole, Trondheim kommune Kontaktperson NAFO: Liv Bøyesen, Kirsten Palm 4 Norsk med samfunnskunnskapsopplæring for voksne med psykososiale problemer To prosjekter er med under dette delområdet. Kristiansand voksenopplæringssenter har et prosjekt kalt Basen en modell for likeverdig voksenopplæring for innvandrere med store psykiske vansker. Tiltaket innebærer et opplæringstilbud til målgruppen i et skjermet miljø, med undervisning i små grupper med individuell oppfølging fra lærere som har kompetanse innen psykisk helsearbeid. Ålesund voksenopplæringssenter utvikler et kompetansehevingsprogram for lærere og samarbeidparter i andre etater som arbeider med voksne minoritetsspråklige med psykososiale problemer. Kristiansand voksenopplæringssenter, Ålesund voksenopplæringssenter Kontaktperson NAFO: Sissel Persen, Sigrun Aamodt Kontaktpersoner område 2: Liv Bøyesen, / Kirsten Palm, / Sissel Persen, (voksenopplæring) Sigrun Aamodt, (voksenopplæring) Deltakeroversikt med kontaktinformasjon Tøyen skole, Kontakt: Tove Stave, prosjektleder, tlf Hagegt. 19, 0577 Oslo Fjell skole, Kontakt: Elisabeth Futsæter Solberg, konstituert rektor, tlf.: Lauritz Hervigs vei 20, 3035 Drammen Verdensmesteren skole Kontakt: Mette Sletsøe (leder), tlf.: Postadr.: Postboks 137, 3257 Larvik Besøksadr.: Kristian Fredriks vei 3, 3257 Larvik Gautesete skole Kontakt: Torunn Stensland Dahle, rektor, tlf.: Ila skole Kontakt: Torbjørg Næss Stølen, rektor, tlf.: Postadr.: Trondheim kommune, 7004 Trondheim Beøsksadr.: Mellomila 7/9 Åsheim ungdomsskole, Kontakt: Inger Hilstad, rektor, tlf.: Trondheim kommune, 7004 Trondheim 6

7 Kristiansand voksenopplæringssenter Kontakt: Jon Leer-Salvesen, ass. rektor og Astrid Skaaland, lærer, tlf Kongsgård allé 20, 4631 Kristiansand Ålesund voksenopplæringssenter Kontakt: Else Berit Larsgård, Marit Larsgård, Annlaug Kristiansen, tlf.: Postadr.: Rådhuset, 6025 Ålesund Besøksadr.: Parkgata 11, 6003 Ålesund Hovedområde 3: Nærmere beskrivelse Fokus på overganger mellom nivåer og samarbeid mellom forvaltningsnivåer Mål og hensikt Målet med prosjektet er å utvikle, dokumentere og vurdere modeller for samarbeid mellom ulike virksomheter på ulike nivåer i opplæringen for å bedre opplæringssituasjonen for barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. Samarbeid på tvers av nivåer er av betydning fordi det kan gi barn og unge gode forbilder, tilrettelagt språkopplæring, bedre utnytte de ressursene og kunnskapene hver enkelt virksomhet besitter, lette overganger mellom ulike skoleslag og introduksjonen til utdanningssystemet i Norge. Innhold Innenfor hovedområde 3 er de ulike prosjektene i de ulike virksomhetene gruppert i tre delområder: lesevenner, rollemodeller for barn, samarbeid om inntak og organisering Samarbeid innen ulike nivå og på tvers av etater Barnehage grunnskole Lesevenner Ski kommune, Lørenskog kommune Barnehage videregående skole Rollemodeller for barn Hordaland Videregående grunnskole/ Voksenopplæring Samarbeid om inntak og organisering Akershus, Sør-Trøndelag, Tysvær kommune 7

8 1 Lesevenner Elever i grunnskolen leser for barn i barnehagen. Modellen stimulerer til lek og lesing, og styrker kontakten og samspillet mellom barn i barnehagen og på skolen. For barna i barnehagen bidrar slike modeller til å motivasjon for å lære å lese, og gode leseopplevelser. For barna i skolen bidrar slike modeller til leseutvikling, og elevene opplever mestring. Modeller der elever leser for barnehagebarn kan gjøre det mulig å benytte ulike språk som barna snakker. Ski kommune: samarbeid mellom Vevelstad skole og Vevelstadåsen barnehage og biblioteket i Ski. Lørenskog kommune: samarbeid mellom Åsen skole og Solheim og Løkenåsen barnehager og biblioteket i Lørenskog. Kontaktperson NAFO: Vibeke Larsen, Kirsten Palm 2 Rollemodeller for barn Elever fra studieretning barne og ungdomsarbeid videregående skole er rollemodeller for barn i barnehagen. Elever har praksis i barnehagen. Hordaland fylkeskommune/bergen kommune: samarbeid mellom Årstad videregående skole og Rosetårnet barnehage. Kontaktperson NAFO: Vibeke Larsen 3 Samarbeid om inntak og organisering Tre ulike prosjekter under dette delområdet: Akershus fylke gjennomfører et prosjekt Rett førstevalg. Her samarbeider ungdomsskoler og voksenopplæring med videregående skole. Elever fra ungdomsskole og voksenopplæring hospiterer på i en periode på videregående skole. Målet er at elevene skal ha større mulighet til å velge riktig utdanningsprogram i videregående skole. Akershus fylkeskommune/ Skedsmo kommune: Strømmen videregående skole og Sagelva Voksenopplæringssenter. Kontaktperson NAFO: Vibeke Larsen Ungdomsskole og videregående skole samarbeider om tospråklig opplæring. Prosjektet består blant annet i at faglig sterke elever som fremdeles går i norskopplæring i grunnskolen, periodevis deltar i opplæring i videregående skole. Videre underviser tospråklige lærere fra ungdomsskolen elever i videregående skole. Sør-Trøndelag fylkeskommune/ Trondheim kommune: Tiller videregående skole og Åsheim ungdomsskole Kontaktperson NAFO: Vibeke Larsen Tysvær kommune prøver ut en opplæringsmodell der målet er yrkeskvalifisering av voksne i et mer effektivt (kortere) utdanningsløp. Gjennom individuelt tilrettelagte opplæringsløp kombineres norskopplæring, grunnskoleopplæring, videregående opplæring og språkpraksis/arbeidspraksis. Tysvær kommune: Tysvær opplæringssenter Kontaktperson NAFO: Vibeke Larsen 8

9 Kontaktpersoner område 3: Vibeke Larsen, Kirsten Palm (biblioteksamarbeid), Deltakeroversikt med kontaktinformasjon Åsen skole Kontakt: Elin Warme, rektor, tlf: Solheim barnehage Kontakt: Hilde Frøystein, styrer, tlf.: Løkenåsen barnehage Kontakt: Randi Larsen, styrer, tlf.: Vevelstad skole Kontakt: Harald Haugan, tlf.: Vevelstadåsen 30, 1405 Langhus Vevelstadåsen barnehage Kontakt: Astrid Sæther, styrer, tlf.: Årstad videregående skole Kontakt: Marit Leinebø, rådgiver Rosetårnet barnehage Kontakt: Anne Gran, styrer, tlf.: Adresse: Olav Kyrresgate 59, 5051 Bergen Strømmen videregående skole Kontakt: Jan Svendsen, rektor, tlf.: Sagelva voksenopplæring Kontakt: Øyvind Stubsjøen, rektor Fjellhammerveien 13, 2010 Strømmen Tiller videregående skole Kontakt: Torild Ofstad, rektor, tlf.: Sør Trøndelag fylkeskommune, 7004 Trondheim Åsheim ungdomsskole Kontakt: Inger Hilstad, rektor, tlf.: Trondheim kommune, 7004 Trondheim Organisering og framdrift NAFO har ansvar for å dokumentere praksis og rapportere til Utdanningsdirektoratet på hovedområdene innenfor tiltak 4. Den enkelte virksomhet utarbeider prosjektbeskrivelse og rapporterer halvårlig til NAFO. NAFO inviterer til møter for erfaringsutveksling mellom de ulike virksomhetene og bistår også med veiledning i prosjektperioden. 9

Rapportering på tiltak i strategiplanen Likeverdig utdanning i praksis!

Rapportering på tiltak i strategiplanen Likeverdig utdanning i praksis! Rapportering på tiltak i strategiplanen Likeverdig utdanning i praksis! Beskrivelse av tiltak nr. 4 Tiltakets målsetting /tittel: Utprøving av modeller for særskilt språkopplæring Mandatet for tiltaket

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Familien som ressurs i opplæringen

Familien som ressurs i opplæringen Familien som ressurs i opplæringen Herning, 31. mars 2006 Sigrun Aamodt Innhold Familielæring som terapeutisk metode Definisjon av familie Familielæring: mål, metode, innhold Familielæringsprogram i England

Detaljer

Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser

Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser Inger Hjortland Resultatenhetsleder Larvik læringssenter Inger.hjortland@larvik.kommune.no Larvik læringssenter REleder Rådgiver Fagkonsulenter Saksbehandler

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE SKOLEBARN

STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE SKOLEBARN Notat Til : Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/71-19 033 DRAMMEN 26.02.2008 STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE

Detaljer

Nygård skole, grunnskolen

Nygård skole, grunnskolen Nygård skole, grunnskolen En kombinert skole med elever som går første år i norsk skole Elever med svært variert skolebakgrunn Bergen kommune har et sentralisert tilbud til disse elevene. Det er tid som

Detaljer

Larvik læringssenter

Larvik læringssenter Larvik læringssenter REleder Rådgiver Fagkonsulenter Saksbehandler Thor Heyerdahl barnehage Verdensmesteren Kombinasjonklassen Norskskolen Voksenopplæringa VERKET Tospråklige assistenter Tospråklige lærere

Detaljer

Familielæring. 17. september 2008, Kristiansand. Sigrun Aamodt

Familielæring. 17. september 2008, Kristiansand. Sigrun Aamodt Familielæring 17. september 2008, Kristiansand Sigrun Aamodt En flerkulturell barnehage og skole. kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og

Detaljer

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever Fauske mars 2009 Hanne Haugli Strategiplanen sier: Med utgangspunkt i helhetlig planlegging skal det utvikles og utprøves gode samarbeidsmodeller mellom etatene

Detaljer

Fagdag minoritetsspråklege. Molde Dag Fjæstad

Fagdag minoritetsspråklege. Molde Dag Fjæstad Fagdag minoritetsspråklege Molde 27.4.17 Dag Fjæstad 1 Hva er Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Ett av ti nasjonale sentre Fagleg styring og oppfølging av de nasjonale sentrene er delegert

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo)

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Hvordan kan denne

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Flerspråklig arbeid i barnehagen Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Denne dagen skal handle om Hvordan barnehagen kan støtte flerspråklige barns

Detaljer

Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite?

Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite? Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite? Inkludering og opplæring av flyktninger i Vestfold Quality Hotel Tønsberg - 8. november 2016 Saleh Mousavi, NAFO Grunnleggende

Detaljer

Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid

Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid Hamar 9. november 2011 Sigrun Aamodt Hva viser forskning om betydningen av foreldreinvolvering i barns skoleprestasjoner? At-home-good-parenting

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL

Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL http://nafo.hioa.no/om-nafo/nafosprosjekter/opplaering-av-ungdom-med-kortbotid/

Detaljer

Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer

Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer Vedtatt i HOK 07.06.2016 Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer Avdeling for oppvekst Innhold 1. Innledning... 2 2. Begrepsbruk... 2 3. Flerspråklige barns rettigheter

Detaljer

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER Læreplan i grunnleggende norsk Opplæringen etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal fremme

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Barn på asylmottak - Under skolealder: Ingen lovfestet rett til barnehageplass Regnes først som «bosatt» og rett til plass, når fattet vedtak

Detaljer

Kompetanse og kunnskap i skolen

Kompetanse og kunnskap i skolen Kompetanse og kunnskap i skolen Rica Helsfyr hotell 17. sept. 2010 Sigrun Aamodt Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Nettverk (hjul)i alle fylker: Fylkesmann Kommune/ Fylkeskommune Høgskole/ universitet

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

Språk sprenger grenser

Språk sprenger grenser Språk sprenger grenser Av Øystein Djupedal God norskopplæring er avgjørende for at minoritetsspråklige barn skal lykkes i det norske samfunnet og finne en trygg plass i samfunns- og arbeidsliv. Samtidig

Detaljer

Flerspråklig arbeid i barnehagen

Flerspråklig arbeid i barnehagen Flerspråklig arbeid i barnehagen Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling 19. november 2012 Hvorfor skal vi arbeide med flerspråklighet i barnehagen? [...]det er nødvendig med en holdningsendring

Detaljer

Hvordan gi effektiv opplæring ved bruk av flerspråklige digitale nettressurser? Marit Lunde,10.11

Hvordan gi effektiv opplæring ved bruk av flerspråklige digitale nettressurser? Marit Lunde,10.11 Hvordan gi effektiv opplæring ved bruk av flerspråklige digitale nettressurser?,10.11 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innhold Minoritetsspråklige elever og særskilt språkopplæring Fleksibel

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Samarbeid med hjemmet

Samarbeid med hjemmet Samarbeid med hjemmet Kristiansand, 07. juni 2016 Saleh Mousavi, NAFO 1 Involvering av foreldre Invitere foreldre til aktivt å delta i opplæringssituasjoner med barna gjennom ulike familielæringstiltak

Detaljer

Sentrale funn fra kunnskapsoversikten

Sentrale funn fra kunnskapsoversikten Språk, stimulans og læringslyst Tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående opplæring gjennom hele oppveksten Sentrale funn fra kunnskapsoversikten Disposisjon Utgangspunkt og målsetning for kunnskapsoversikten

Detaljer

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever Skoleeiernettverk Larvik 12. mai 2014 Minoritetsspråklige elever Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Oppvekstkontoret Hvem er vi? Oppvekstkontoret er et drifts- og forvaltningskontor innenfor avdeling Oppvekst

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

SPRÅKMILJØ - kartlegging i barnehagen

SPRÅKMILJØ - kartlegging i barnehagen SPRÅKMILJØ - kartlegging i barnehagen Revidert utgave høsten 2013 Bakgrunn For at barn skal utvikle språk trenger de å være i gode språkmiljøer. Forskning viser at ordforråd og begrepsforståelse er sentralt

Detaljer

Helhetlig oppfølging Nyankomne elever med lite skolebakgrunn. Kristin Thorshaug NTNU Samfunnsforskning

Helhetlig oppfølging Nyankomne elever med lite skolebakgrunn. Kristin Thorshaug NTNU Samfunnsforskning Helhetlig oppfølging Nyankomne elever med lite skolebakgrunn Kristin Thorshaug NTNU Samfunnsforskning Hovedmålsetninger Behov for systematisert og økt kunnskap om: 1. Hvordan eksisterende forskning belyser

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE STJØRDAL KOMMUNE 2010 INNHOLD Innledning.s.3 Mål for mottaksfasen s.4 Begrepsavklaringer...s.4 Rutiner ved mottak

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ A &71 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ A &71 DRAMMEN Notat Til : Gruppeledermøtet Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/147-1 233 A &71 DRAMMEN 05.01.2007 SPRÅKLIGE MINORITETER STATUS I UTVIKLINGEN AV SPRÅKFERDIGHETER HOS BARNEHAGEBARN,

Detaljer

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Oslo kommune Bydel Stovner Barnehageenheten Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Ved/ Vera Andresen Styrer Nedre Fossum Gård barnehage Susan Lyden,

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Status for opplæringen av minoritetsspråklige elever

Status for opplæringen av minoritetsspråklige elever Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2017 18049/2017 2017/8863 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/14 Komite for Oppvekst og kultur 07.06.2017 Bystyret 15.06.2017

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SPRÅKKOMMUNEPROSJEKTET

STRATEGIPLAN FOR SPRÅKKOMMUNEPROSJEKTET STRATEGIPLAN FOR SPRÅKKOMMUNEPROSJEKTET DESEMBER 2017 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. FORMÅL 3 3. SITUASJONSBESKRIVELSE/NÅ-SITUASJONEN 3 4. HOVEDMÅL 4 5. MÅLGRUPPER 4 6. ORGANISERING OG ROLLEBESKRIVELSE 5 7.

Detaljer

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til opplæring Rett og plikt til opplæring 1 0-5år Barnehageplass for barn av asylsøkere Barn som bor i asylmottak har etter dagens regelverk ikke en lovfestet rett til barnehageplass Først når kommunen har tatt i mot

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Deres ref Vår ref. RF/M.P.O/EB Dato:

Deres ref Vår ref. RF/M.P.O/EB Dato: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref. 201003005 Vår ref. RF/M.P.O/EB Dato: 18.10.10 Høring: NOU 2010: 7: Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Detaljer

Samarbeid gir suksess! Forsøk med kombinert opplæringsløp

Samarbeid gir suksess! Forsøk med kombinert opplæringsløp Samarbeid gir suksess! Forsøk med kombinert opplæringsløp Ingeborg Kulseng Larvik Læringssenter, avdelingsleder Anita Lødrup Thor Heyerdahl vgs, rådgiver og koordinator for flerspråklige elever Kombinasjonsklassen

Detaljer

Kombinasjonsklassen. Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter

Kombinasjonsklassen. Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter Kombinasjonsklassen Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter Hovedmål Hindre frafall og sikre gjennomstrømning av flerspråklige elever

Detaljer

Høring om Østberg-utvalgets innstilling

Høring om Østberg-utvalgets innstilling Høringsuttalelse NOU 2010:7 Høring om Østberg-utvalgets innstilling NOU 2010:7 Mangfold og mestring Randaberg kommune Følgende kapitler blir kommentert: Kap 1 Generelle kommentarer Kap 4 Minoritetsspråklige

Detaljer

Det må innføres (minimum) 20 timer med gratis kjernetid i barnehage for alle barn som har behov for det.

Det må innføres (minimum) 20 timer med gratis kjernetid i barnehage for alle barn som har behov for det. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Bergen, 29.10 2010 Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter (KIS) ber om at følgende punkter i rapporten Mangfold og mestring (NOU 2010: 7)

Detaljer

Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE

Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE Prosjekt minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 startet opp i 2005. Prosjektleder : Helga Synøve Kasene, Spesialkonsulent i Barnehageetaten

Detaljer

Tospråklige lærere i den norske skolen

Tospråklige lærere i den norske skolen Tospråklige lærere i den norske skolen Saleh Mousavi Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Hva ble elevene kalt: M 74 Barn av foreldre som kommer til landet som fremmedarbeidere 1976 Lages retningslinjer

Detaljer

Saksframlegg. ENDRINGER I SKOLETILBUDET TIL SPRÅKLIGE MINORITETSGRUPPER Arkivsaksnr.: 05/28216

Saksframlegg. ENDRINGER I SKOLETILBUDET TIL SPRÅKLIGE MINORITETSGRUPPER Arkivsaksnr.: 05/28216 Saksframlegg ENDRINGER I SKOLETILBUDET TIL SPRÅKLIGE MINORITETSGRUPPER Arkivsaksnr.: 05/28216 Forslag til innstilling: 1. Det gjennomføres en effektivisering og omlegging av skoletilbudet for barn og unge

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2010: 7 Mangfold og mestring fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Høringsuttalelse til NOU 2010: 7 Mangfold og mestring fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Høgskolen I Oslo, Postboks 4, St.Olavs plass, 013 Oslo Til Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse til NOU 2010: 7 Mangfold og mestring fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) 1. Innledning

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige, samarbeid mellom grunnskole og videregående

Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige, samarbeid mellom grunnskole og videregående Kommunene i Telemark /Seksjon for drift Vår dato 05.10.2016 Deres dato Vår referanse 16/12549-1 Deres referanse Vår saksbehandler Jan Gullik Sørbø Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige, samarbeid

Detaljer

Temadelen Emner ordnet etter modul

Temadelen Emner ordnet etter modul Temadelen Emner ordnet etter modul 6 HOVEDOMRÅDER: KOMMUNIKASJON OG SPRÅK BARNEHAGE- OG DØVES KULTUR OG HISTORIE ANDRE EMNER Grønn = familieopphold på Ål folkehøyskole og kurssenter Gul = årsinndeling

Detaljer

Borghild Børresen. FRA HANDLING TIL ORD Språkløftet-prosjektet i Stavanger

Borghild Børresen. FRA HANDLING TIL ORD Språkløftet-prosjektet i Stavanger Borghild Børresen FRA HANDLING TIL ORD Språkløftet-prosjektet i Stavanger Språklig bevissthet Våre hovedområder 1. Lytte leker 2. Regler og rim 3. Setninger og ord 4. Stavelser 5. Framlyd 6. Fonemer FRA

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Migrasjonspedagogisk lærernettverk Dato: 22. juli 2015

Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Migrasjonspedagogisk lærernettverk Dato: 22. juli 2015 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Innkalling Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Dato: 22. juli 2015 Til: Fra: Fagavdeling barnehage skole. Kopi til: Forfall bes

Detaljer

Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk?

Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk? Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk? seniorrådgiver Bente Thori-Aamot Høgskolen i Oslo og Akershus 17. april 2012 Disposisjon NOU 2010:7 Mangfold og mestring Generelle rettigheter Særskilt

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Nettverksmøte i Drammen 17.9.15 Prosjekt Ungdom med kort botid «Når det gjelder språkkartlegging og vurdering av elevers ferdigheter, kan man skille

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015

RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015 RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015 HVA ER SENTRALT DE SPESIELLE REGLENE I LOVGIVNINGEN SOM HJEMLER RETTIGHETER FOR MINORITETER DE GENERELLE REGLENE SOM HJEMLER RETTIGHETER

Detaljer

KOMPETANSEHEVINGSPROSJEKTET Ungdommer med kort botid HEDMARK. Vårt resultat ved 11 prosjektskoler. Mål og målgruppe

KOMPETANSEHEVINGSPROSJEKTET Ungdommer med kort botid HEDMARK. Vårt resultat ved 11 prosjektskoler. Mål og målgruppe KOMPETANSEHEVINGSPROSJEKTET Ungdommer med kort botid HEDMARK Vårt resultat ved 11 prosjektskoler Mål og målgruppe Hovedmålet med prosjektet er å bidra til god opplæring av elever i ungdomsalder med kort

Detaljer

«Her har vi masse muligheter» Kombinasjonsklassene i Buskerud

«Her har vi masse muligheter» Kombinasjonsklassene i Buskerud «Her har vi masse muligheter» Kombinasjonsklassene i Buskerud Hva er kombinasjonsklasser? Snakk sammen i 2 min Nafo film https://youtu.be/atkxzjc6pwa Utgangspunkt NAFO prosjekt ungdom med kort botid Besøk

Detaljer

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune På bakgrunn av bestilling i HP 2013-2016 ble en arbeidsgruppe oppnevnt av kommunesjefen for å vurdere

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201214942-6 Saksbehandler: LIGA Emnekode: BYST 2352 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådet Dato: 14. november 2012 Svar på

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune. NOU 2010/7, Mangfold og mestring.

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune. NOU 2010/7, Mangfold og mestring. Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune. NOU 2010/7, Mangfold og mestring. Vedtatt av bystyret i Fredrikstad kommune 14.10.2010 Innhold Generelt:... 2 Styring, økonomi og organisering... 2 Styring, informasjon

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Lekser. Oslo 7. mai 2013. Sigrun Aamodt

Lekser. Oslo 7. mai 2013. Sigrun Aamodt Lekser Oslo 7. mai 2013 Sigrun Aamodt Lekser / hjemmearbeid Hvorfor lekser? Hva skal innholdet være? Skal alle ha lik lekse? Hvor lenge skal man arbeide? Foreldreinvolvering Minoritetsspråklig ungdom i

Detaljer

Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger

Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger Språkets har stor betydning for likeverdig deltakelse i samfunnet: -for å bli gode samfunnsborgere som kan bidra til fellesskapets

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

& FOKUSSKOLE VERDISKOLE KONTAKT OSS: 240 elever på 1.-7.trinn fra. Aspøy skole

& FOKUSSKOLE VERDISKOLE KONTAKT OSS: 240 elever på 1.-7.trinn fra. Aspøy skole PEDAGOGISK PLATTFORM Alle barn er ulike og unike, enestående og likeverdige. Alle har krav på et trygt og trivelig opplæringsmiljø -og å få lærestoffet tilpasset sine egne forutsetninger KONTAKT OSS: Aspøy

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

ir; 0 1 NOV. 20, IP«-3(003cas

ir; 0 1 NOV. 20, IP«-3(003cas Fylkesmannen i Vestfold ir; 0 1 NOV. 20, IP«-3(003cas Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 - Dep 0032 Oslo Vår saksbehandler / telefon: Susanne Maria Hammernes 33372423 Deres referanse: Vår referanse:

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehagen regelverk

Minoritetsspråklige barn i barnehagen regelverk Minoritetsspråklige barn i barnehagen regelverk Presentasjon laget av Juridisk avdeling 2 (barnehage), Utdanningsdirektoratet, til bruk for fylkesmennene februar 2014 oppdatert juni 2014 Minoritetsspråklige

Detaljer

Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO

Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring Dag Fjæstad NAFO Begynnende samordning mellom VO og ordinære skoleløp http://www.udir.no/regelverk/rundskriv/2012/udir-3-2012--voksnes-rett-tilgrunnskoleopplaring-etter-opplaringsloven-kapittel-4a/?read=1

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

Overgang fra barnehage til skole - læring og muligheter ved skolestart

Overgang fra barnehage til skole - læring og muligheter ved skolestart Overgang fra barnehage til skole - læring og muligheter ved skolestart Forberedelse i barnehagen og samarbeid med skolen for å få til kontinuerlig og god skolestart og læring. Landskonferansen om Down

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER - Veiledning til foreldre og ansatte i barnehager og på helsestasjoner

BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER - Veiledning til foreldre og ansatte i barnehager og på helsestasjoner BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER - Veiledning til foreldre og ansatte i barnehager og på helsestasjoner BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER - Veiledning til foreldre og ansatte i barnehager og på helsestasjoner

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Foreldresamarbeid og familielæring. Sigrun Aamodt

Foreldresamarbeid og familielæring. Sigrun Aamodt Foreldresamarbeid og familielæring Sigrun Aamodt Den flerkulturelle barnehagen og skolen Kulturelt og språklig mangfold blant barn, elever, foreldre og lærere er en normaltilstand. En flerkulturell barnehage

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Hva gjør vi i norskfaget på GFU?

Hva gjør vi i norskfaget på GFU? Kompetanse for mangfold - også i lærerutdanningene 1 GFU-skolen 03.11.14 2 Hva gjør vi i norskfaget på GFU? 5-10 - Et flerkulturelt perspektiv Studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som

Detaljer

Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS

Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus 2012-2013 Antall søkere: 22736 Antall minoritetsspråklige søkere: 3212 34 videregående skoler De største morsmålsgruppene:

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Kompetanse for mangfold Buskerud 2015 Vibeke N Holm, Klækken 2. desember 2014

Kompetanse for mangfold Buskerud 2015 Vibeke N Holm, Klækken 2. desember 2014 Kompetanse for mangfold Buskerud 2015 Vibeke N Holm, Klækken 2. desember 2014 Hva er «Kompetanse for mangfold» (KFM)? Prosjektet skal bidra til at ansatte i barnehager og skoler får økt kompetanse innenfor

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Til alle barnehager i Bergen Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 1. Innledning. Vi viser til rundskriv F-02/2010 kapittel 4 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Flerspråklig pedagogisk praksis

Flerspråklig pedagogisk praksis Flerspråklig pedagogisk praksis Innlegg på Nasjonal Tema Morsmål konferanse, Trondheim, 28.- 29. november 2013. Rica Nidelven Hoell. Bilde 1. Flerspråklig pedagogisk praksis. Flerspråklig pedagogisk kompetanse.

Detaljer

Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner. Prosjektleder Jon Samuelsen Delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen

Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner. Prosjektleder Jon Samuelsen Delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Prosjektleder Jon Samuelsen Delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Formål hele folket i arbeid «Innen fem år ønsker regjeringen

Detaljer