Hovedområde 1: Nærmere beskrivelse Familielæring (læringssituasjoner med deltakere fra flere generasjoner)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedområde 1: Nærmere beskrivelse Familielæring (læringssituasjoner med deltakere fra flere generasjoner)"

Transkript

1 Strategiplanen: Likeverdig opplæring i praksis! Tiltak 4: Utprøving av modeller for særskilt språkopplæring Prosjektbeskrivelse Mandatet for tiltaket framgår av Strategiplanen, Likeverdig utdanning i praksis! (UFD, 2003: 36). Det står: Det åpnes for utprøving i kommuner/fylkeskommuner av ulike modeller for språkopplæring i skole og barnehage. Utprøvingen kan omfatte ulike modeller for morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring, forsterket norskopplæring og tidlig språkstimulering i barnehage. Det tas sikte på å utvikle fleksible modeller for norskopplæring av mødre i tilknytning til barnehage/skole, og det oppfordres til økt samarbeid mellom barnehage og grunnskole for bedre språkutvikling, og mellom ungdomsskole og videregående opplæring for å få bedre overganger og økt læringsutbytte. Utprøvingen vil bli evaluert med sikte på å spre erfaringer og gode eksempler. Tiltaket må ses i sammenheng med tiltak 1 og 3. En forutsetning for at tiltaket skal kunne gjennomføres er at de foreslåtte lovendringene i tiltak 3 vedtas. Ansvar: Utdanningsdirektoratet/KD/NAFO/Fylkesmennene/Skoleeiere/Skoler/Barnehageeiere /Barnehager Områder for prosjektet: Prosjektet består av tre hovedområder: 1) Familielæring (læringssituasjoner med deltakere fra flere generasjoner) 2) Språkopplæring i barnehagen og i skolen på ulike nivåer 3) Fokus på overganger mellom nivåer og samarbeid mellom forvaltningsnivåer Målsetting for alle hovedområdene Bedre språkferdigheter (evt sikre språkutvikling eller språkkompetansen) til språklige minoriteter som gruppe, fra barn til voksen. Tidsrom: Skoleåret 2006/2007 og 2007/2008 Hovedområde 1: Nærmere beskrivelse Familielæring (læringssituasjoner med deltakere fra flere generasjoner) Mål og hensikt Familielæring er formell og uformell læring som involverer flere generasjoner sammen. Familielæring inkluderer alle familielæringstiltak; lese-og skriveopplæring, tall- og tallbehandling, språkstimulering og språkutvikling. Familielæringstiltak kan skje på ulike arenaer; skole, barnehage, hjem, bibliotek, museer, svømmehall, m.m. Målet med prosjektet er å utvikle, dokumentere og vurdere modeller for familielæring på ulike nivåer i opplæringen, og gjennom det bidra til å bedre opplæringssituasjonen for barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. Gjennom ulike familielæringstiltak ønsker vi å bidra til: å etablere kontakt mellom foreldre og grupper i nærmiljøet. 1

2 å hjelpe skoler og barnehager med å skape en situasjon og et miljø som oppmuntrer foreldre til å arbeide sammen med sine barn. å oppmuntre lærere til å se foreldre (og andre omsorgspersoner og kjente) som kompetente mennesker med mye å tilby og som kan være uvurderlige samarbeidspartnere i skole og barnehage. å engasjere foreldre i diskusjon/dialog om identitet og språk, kultur og om hva de ønsker for sine barn. Familielæring kan bidra til: å sette foreldre i stand til å se at de, allerede før de sender barna på skolen, har bidratt på mange positive måter til barnas læring. å oppmuntre foreldre til å erkjenne at de kan fortsette å spille en viktig rolle i barnas opplæring, og at deres støtte er viktig for barnas framgang. å sette alle barn i stand til å yte i samsvar med sitt læremessige potensial ved hjelp av støtte fra foreldre (evt. andre omsorgspersoner). Innhold Innenfor hovedområde 1 er de ulike prosjektene i de ulike virksomhetene gruppert i 6 delområder: Familielæring Åpen barnehage Mor-barn grupper Leksehjelpgruppe Generasjons -gruppe, Os skole Ungdomsku rs, Mine muligheter med flere kulturer, Larvik Kvinneklass e voksenoppl æring og barnehage i samme hus, Sagelva VO Samarbeid mellom bibliotek, barnehage og skole, Del en bok på flere språk, Skedsmo Bedre skolestart for barn og familie, Grünerløkka / Sagene Samarbeid mellom bibliotek og barnehage rundt tema, Løen barnehage og Fredrikstad Norskopplæ ring, VO, foreldrerolle og barns læring, Tysvær Språkstimul ering for femåringer uten barnehagetil bud på grunnskolen. Os skole 2

3 1 Åpen barnehage Dette er et tilbud til barn og foreldre sammen. Åpne barnehager er naturlige arenaer for ulike familielæringstiltak. Fredrikstad kommune: Løen barnehage Oslo kommune: Grünerløkka / Sagene bydel Kontaktperson NAFO: Målfrid Bleka, Marit Gjervan 2 Mor barn grupper Mor-barn gruppene i voksenopplæringen, tar utgangspunkt i de voksnes læringsbehov. Hva motiverer og hvilke behov har mødrene for informasjon og læring innenfor ulike temaer. Opplæringen fokuserer på samhandling med barna og andre mødre, ulike aktiviteter som omhandler lek, sang, besøk på bibliotek, åpen barnehage, helsestasjon, svømmehall osv. Lesestimulerende tiltak der barna er med, og egne lese-skrive-matematikk opplæringstiltak for mødrene. Norsk- og samfunnsfagopplæring er læreplanen som følges og tiltakene handler om individuell tilrettelegging. Mor-barn grupper i skolen, tar utgangspunkt i barnas behov for støtte og samhandling med foreldre (mødre) i ulike læringssituasjoner Tysvær kommune: Voksenopplæring / barnehage Os skole, Halden: Språkstimulerenede tiltak på skolen for femåringer uten barnehagetilbud Kontaktperson NAFO: Sissel Persen/ Målfrid Bleka 3 Leksehjelp i generasjonsgruppe, grunnskolen Tiltak satt i gang rundt en familie, der mor får opplæring i norsk, lesing, skriving og matematikk, samtidig med at skolebarna får leksehjelp Hensikten er å gi mor grunnleggende matematikk- og lese- og skriveopplæring slik at hun kunne være bedre i stand til å hjelpe barna, og at barna kan få den nødvendige leksehjelp og oppfølging de foreløpig ikke kan få hjemme. Os skole, Halden Kontaktperson NAFO: Sissel Persen 4 Ungdomskurs Mine muligheter med flere kulturer er et kurstilbud til ungdommer i alderen år, som går ut på å hente fram ungdommenes ressurser og se hvilke muligheter de har. Kursrekken går over to år, og veiledere på kursene rekrutteres blant ungdommer som selv har deltatt på kurs. Foreldre til ungdommene tilbys egne kurs der ungdom og deres utfordringer og liv har fokus. Norskskolen, Larvik Kontaktperson NAFO: Sissel Persen, Sigrun Aamodt 5 Kvinneklasse og barnehage Samarbeide mellom kvinneklasse i voksenopplæringene som deltar i opplæring i Norsk og samfunnskunnskap og deres barn som har barnehagetilbud i samme hus. Samarbeide mellom barnehage og norskopplæring går ut på felles planer rundt ulike temaer, og samhandling i ulike situasjoner: ekskursjoner, lesestunder, lek, osv. Utvikling av begreper og språk med utgangspunkt i temaer som blir behandlet. Sagelva voksenopplæringssenter, Skedsmo kommune Kontaktperson NAFO: Sissel Persen, Sigrun Aamodt 3

4 6 Samarbeid mellom bibliotek, grunnskole, barnehage Del en bok på flere språk er et samarbeidsprosjekt der hovedmålet er integrasjon, økt bibliotekbruk, synliggjøre og benytte de flerspråklige ressursene. Som delmål nevnes økt sosialt nettverk, bedret språkforståelse og styrket samhandling mellom voksne og barn. Melby skole, Sagelva voksenopplæringssenter og biblioteket, Skedsmo kommune. Kontaktperson NAFO: Målfrid Bleka, Sissel Persen, Sigrun Aamodt Kontaktpersoner område 1: Målfrid Bleka, / / (m) Marit Gjervan, / Sissel Persen, / (m) Sigrun Aamodt, / (m) Deltakeroversikt med kontaktinformasjon Løen barnehage, Fredrikstad Kontakt: Elisabeth Torp, styrer, tlf.: Drageveien 6,1654 Sellebakk Grünerløkka bydel, Oslo Kontakt: Elizabeth Hernholm, fagkonsulent, tlf.: Mailundvn. 23, 0569 Oslo Tysvær kommune Kontakt: Hilde Vold, tlf.: Postboks 94, 5575 Aksdal Os skole, Halden Kontakt: May-Lisbeth Ringsell, tlf.: Norskskolen i Larvik Kontakt: Heidi Reif og Kjell Østby, tlf.: Postadr.: Postboks 137, 3251 Larvik Besøksadr.: Fresjeveien 12, 3257 Larvik Sagelva voksenopplæring, Skedsmo Kontakt: Margaret Johnsen, veileder Fjellhammerveien 13, 2010 Strømmen Høgskolen i Vestfold Kontakt: Erik Eliassen 4

5 Hovedområde 2: Nærmere beskrivelse Språkopplæring i barnehage og skole på ulike nivåer. Mål og hensikt Utvikle og dokumentere modeller som skal føre til bedre språkforståelse for minoritetsspråklige barn i barnehage og bedre skoleprestasjonene til minoritetsspråklige elever. Det siste vil si å redusere ulikheter i prestasjoner i forhold til majoritetsspråklige elever. Spesielle målsetninger: Språklig, faglig kompetanse - pluss andre kompetansemål som måtte stå skolens generelle del eller i fagplanene for morsmål og norsk som andrespråk eller fagplanen for de temaene som behandles tospråklig. Sikre forforståelse, ordforrådsutvikling, begrepsforståelse Innhold Innenfor hovedområde 2 er de ulike prosjektene delt inn i fire delområder: Språkarbeid i barnehage og skole, Tøyen kortidsbarnehage, Tøyen skole, biblioteket Utprøving av trekantsamarbeid Fjell skole, Larvik kommune, Gautesete skole, Stavanger Språkopplæring i barnehage og skole Aldersblanding, hel skole eller mottaksklasse, Tøyen skole, Ila skole Norsk med samfunnskunnskapsopplæring for voksne med psykososiale problemer 1 Språkarbeid i barnehage og skole Utprøving av modeller for å styrke skolens språkopplæring og utvikling av språklige ferdigheter i barnehagen, samt lese-skriveferdigheter på morsmål og norsk. Tøyen skole, Tøyen korttidsbarnehage, Deicmanske bibliotek filial Gamle Oslo Fjell skole, Drammen kommune Kontaktperson NAFO: Liv Bøyesen, Kirsten Palm 2 Utprøving av trekantsamarbeid Målet for prosjektet er at elevene skal tilegne seg skolefaglige ord og begreper og utvide det generelle ordforrådet. Det arbeides med forforståelse på morsmålet før ord og begreper introduseres på norsk. Tett samarbeid mellom tospråklig lærer, kontaktlærer/faglærer og norsklærer. Gautesete skole, Stavanger kommune Kontaktperson NAFO: Liv Bøyesen 3 Aldersblanding hel skole eller mottaksklasse Prosjektet har tittelen Mottaksgrupper som modell for den første norskopplæringen. Målet er å effektivisere norskopplæringen gjennom aldersblandete grupper og stor grad av differensiering og tilpasset opplæring. Lærerne følger elevene tett både faglig og sosialt. 5

6 Ila skole, Trondheim kommune Kontaktperson NAFO: Liv Bøyesen, Kirsten Palm 4 Norsk med samfunnskunnskapsopplæring for voksne med psykososiale problemer To prosjekter er med under dette delområdet. Kristiansand voksenopplæringssenter har et prosjekt kalt Basen en modell for likeverdig voksenopplæring for innvandrere med store psykiske vansker. Tiltaket innebærer et opplæringstilbud til målgruppen i et skjermet miljø, med undervisning i små grupper med individuell oppfølging fra lærere som har kompetanse innen psykisk helsearbeid. Ålesund voksenopplæringssenter utvikler et kompetansehevingsprogram for lærere og samarbeidparter i andre etater som arbeider med voksne minoritetsspråklige med psykososiale problemer. Kristiansand voksenopplæringssenter, Ålesund voksenopplæringssenter Kontaktperson NAFO: Sissel Persen, Sigrun Aamodt Kontaktpersoner område 2: Liv Bøyesen, / Kirsten Palm, / Sissel Persen, (voksenopplæring) Sigrun Aamodt, (voksenopplæring) Deltakeroversikt med kontaktinformasjon Tøyen skole, Kontakt: Tove Stave, prosjektleder, tlf Hagegt. 19, 0577 Oslo Fjell skole, Kontakt: Elisabeth Futsæter Solberg, konstituert rektor, tlf.: Lauritz Hervigs vei 20, 3035 Drammen Verdensmesteren skole Kontakt: Mette Sletsøe (leder), tlf.: Postadr.: Postboks 137, 3257 Larvik Besøksadr.: Kristian Fredriks vei 3, 3257 Larvik Gautesete skole Kontakt: Torunn Stensland Dahle, rektor, tlf.: Ila skole Kontakt: Torbjørg Næss Stølen, rektor, tlf.: Postadr.: Trondheim kommune, 7004 Trondheim Beøsksadr.: Mellomila 7/9 Åsheim ungdomsskole, Kontakt: Inger Hilstad, rektor, tlf.: Trondheim kommune, 7004 Trondheim 6

7 Kristiansand voksenopplæringssenter Kontakt: Jon Leer-Salvesen, ass. rektor og Astrid Skaaland, lærer, tlf Kongsgård allé 20, 4631 Kristiansand Ålesund voksenopplæringssenter Kontakt: Else Berit Larsgård, Marit Larsgård, Annlaug Kristiansen, tlf.: Postadr.: Rådhuset, 6025 Ålesund Besøksadr.: Parkgata 11, 6003 Ålesund Hovedområde 3: Nærmere beskrivelse Fokus på overganger mellom nivåer og samarbeid mellom forvaltningsnivåer Mål og hensikt Målet med prosjektet er å utvikle, dokumentere og vurdere modeller for samarbeid mellom ulike virksomheter på ulike nivåer i opplæringen for å bedre opplæringssituasjonen for barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. Samarbeid på tvers av nivåer er av betydning fordi det kan gi barn og unge gode forbilder, tilrettelagt språkopplæring, bedre utnytte de ressursene og kunnskapene hver enkelt virksomhet besitter, lette overganger mellom ulike skoleslag og introduksjonen til utdanningssystemet i Norge. Innhold Innenfor hovedområde 3 er de ulike prosjektene i de ulike virksomhetene gruppert i tre delområder: lesevenner, rollemodeller for barn, samarbeid om inntak og organisering Samarbeid innen ulike nivå og på tvers av etater Barnehage grunnskole Lesevenner Ski kommune, Lørenskog kommune Barnehage videregående skole Rollemodeller for barn Hordaland Videregående grunnskole/ Voksenopplæring Samarbeid om inntak og organisering Akershus, Sør-Trøndelag, Tysvær kommune 7

8 1 Lesevenner Elever i grunnskolen leser for barn i barnehagen. Modellen stimulerer til lek og lesing, og styrker kontakten og samspillet mellom barn i barnehagen og på skolen. For barna i barnehagen bidrar slike modeller til å motivasjon for å lære å lese, og gode leseopplevelser. For barna i skolen bidrar slike modeller til leseutvikling, og elevene opplever mestring. Modeller der elever leser for barnehagebarn kan gjøre det mulig å benytte ulike språk som barna snakker. Ski kommune: samarbeid mellom Vevelstad skole og Vevelstadåsen barnehage og biblioteket i Ski. Lørenskog kommune: samarbeid mellom Åsen skole og Solheim og Løkenåsen barnehager og biblioteket i Lørenskog. Kontaktperson NAFO: Vibeke Larsen, Kirsten Palm 2 Rollemodeller for barn Elever fra studieretning barne og ungdomsarbeid videregående skole er rollemodeller for barn i barnehagen. Elever har praksis i barnehagen. Hordaland fylkeskommune/bergen kommune: samarbeid mellom Årstad videregående skole og Rosetårnet barnehage. Kontaktperson NAFO: Vibeke Larsen 3 Samarbeid om inntak og organisering Tre ulike prosjekter under dette delområdet: Akershus fylke gjennomfører et prosjekt Rett førstevalg. Her samarbeider ungdomsskoler og voksenopplæring med videregående skole. Elever fra ungdomsskole og voksenopplæring hospiterer på i en periode på videregående skole. Målet er at elevene skal ha større mulighet til å velge riktig utdanningsprogram i videregående skole. Akershus fylkeskommune/ Skedsmo kommune: Strømmen videregående skole og Sagelva Voksenopplæringssenter. Kontaktperson NAFO: Vibeke Larsen Ungdomsskole og videregående skole samarbeider om tospråklig opplæring. Prosjektet består blant annet i at faglig sterke elever som fremdeles går i norskopplæring i grunnskolen, periodevis deltar i opplæring i videregående skole. Videre underviser tospråklige lærere fra ungdomsskolen elever i videregående skole. Sør-Trøndelag fylkeskommune/ Trondheim kommune: Tiller videregående skole og Åsheim ungdomsskole Kontaktperson NAFO: Vibeke Larsen Tysvær kommune prøver ut en opplæringsmodell der målet er yrkeskvalifisering av voksne i et mer effektivt (kortere) utdanningsløp. Gjennom individuelt tilrettelagte opplæringsløp kombineres norskopplæring, grunnskoleopplæring, videregående opplæring og språkpraksis/arbeidspraksis. Tysvær kommune: Tysvær opplæringssenter Kontaktperson NAFO: Vibeke Larsen 8

9 Kontaktpersoner område 3: Vibeke Larsen, Kirsten Palm (biblioteksamarbeid), Deltakeroversikt med kontaktinformasjon Åsen skole Kontakt: Elin Warme, rektor, tlf: Solheim barnehage Kontakt: Hilde Frøystein, styrer, tlf.: Løkenåsen barnehage Kontakt: Randi Larsen, styrer, tlf.: Vevelstad skole Kontakt: Harald Haugan, tlf.: Vevelstadåsen 30, 1405 Langhus Vevelstadåsen barnehage Kontakt: Astrid Sæther, styrer, tlf.: Årstad videregående skole Kontakt: Marit Leinebø, rådgiver Rosetårnet barnehage Kontakt: Anne Gran, styrer, tlf.: Adresse: Olav Kyrresgate 59, 5051 Bergen Strømmen videregående skole Kontakt: Jan Svendsen, rektor, tlf.: Sagelva voksenopplæring Kontakt: Øyvind Stubsjøen, rektor Fjellhammerveien 13, 2010 Strømmen Tiller videregående skole Kontakt: Torild Ofstad, rektor, tlf.: Sør Trøndelag fylkeskommune, 7004 Trondheim Åsheim ungdomsskole Kontakt: Inger Hilstad, rektor, tlf.: Trondheim kommune, 7004 Trondheim Organisering og framdrift NAFO har ansvar for å dokumentere praksis og rapportere til Utdanningsdirektoratet på hovedområdene innenfor tiltak 4. Den enkelte virksomhet utarbeider prosjektbeskrivelse og rapporterer halvårlig til NAFO. NAFO inviterer til møter for erfaringsutveksling mellom de ulike virksomhetene og bistår også med veiledning i prosjektperioden. 9

i praksis: flerkulturell opplæring En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter

i praksis: flerkulturell opplæring En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter i praksis: En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter INNHold Innhold Side Føreord 4 Hilsen fra Nasjonalt senter for i skolen 5 Om i praksis: 6 Filmer 8 2 Filmer Lesevenner 10 Familielæring

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Språk i fokus. Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever

BÆRUM KOMMUNE. Språk i fokus. Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever BÆRUM KOMMUNE Språk i fokus Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Utarbeidet høsten 2011av prosjektleder Helle Ibsen (Bærum PPT) Revidert

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Veileder Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Innhold Innledning 3 Hvem er nyankomne elever? 3 Kap. 1 Regelverk 4 Grunnskoleopplæring 4 Videregående opplæring 5 Innføringstilbud 6

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Lastet ned fra: morsmal.org

Lastet ned fra: morsmal.org Lastet ned fra: morsmal.org Byrådssak /12 Særskilt språkopplæring og tospråklig assistanse i Bergen kommune LIGA SARK-20-201206353-1 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette frem sak knyttet til bystyrets

Detaljer

NOU. Mangfold og mestring. Norges offentlige utredninger 2010: 7. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

NOU. Mangfold og mestring. Norges offentlige utredninger 2010: 7. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet NOU Norges offentlige utredninger 2010: 7 Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Norges offentlige utredninger 2010 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kombinasjonsklassen - fra prosjekt til suksess!

Kombinasjonsklassen - fra prosjekt til suksess! Kombinasjonsklassen - fra prosjekt til suksess! Inger Hjortland, leder ved Larvik læringssenter «Det er kjempeviktig å gå i KK. I Kombinasjonsklassen lærer du sånn konkret i alle fagene, både skriftlig

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Rapport på NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2007-2008

Rapport på NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2007-2008 2008 Rapport på NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2007-2008 Målfrid Bleka Katrine Giæver Marit Gjervan Innhold Innledning s. 3 Mål og målgruppe for kompetanseutviklingen s. 3 Styring og organisering

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole 1 Innhold: Innledning Bakgrunn for veilederen side 3 Styringsdokumenter

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter Veiledning Morsmål for språklige minoriteter Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva sier loven?... 5 Rett til tilpasset opplæring... 5 Organisering i grupper... 6 Elever ved privatskoler... 6 3. Flerspråklighet

Detaljer

Omfattende mandat strekker seg fra barnehage til høyere utdanning, voksenopplæring og overgang til arbeidsliv. Se på hvordan minoritetsspråklige blir

Omfattende mandat strekker seg fra barnehage til høyere utdanning, voksenopplæring og overgang til arbeidsliv. Se på hvordan minoritetsspråklige blir 1 Omfattende mandat strekker seg fra barnehage til høyere utdanning, voksenopplæring og overgang til arbeidsliv. Se på hvordan minoritetsspråklige blir ivaretatt i de ordinære strukturene. 2 Delinnstillingen

Detaljer

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder Tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Forord Bystyret i Drammen

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport November 2008 Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og

Detaljer

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn Vadsø kommune 2010 1 De fleste bildene er fotografert av personalet i barnehagene. Det er gitt tillatelse til bruk av bildene. Layout: Anne Karlsen

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN

REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN 2 REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer