Hovedområde 1: Nærmere beskrivelse Familielæring (læringssituasjoner med deltakere fra flere generasjoner)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedområde 1: Nærmere beskrivelse Familielæring (læringssituasjoner med deltakere fra flere generasjoner)"

Transkript

1 Strategiplanen: Likeverdig opplæring i praksis! Tiltak 4: Utprøving av modeller for særskilt språkopplæring Prosjektbeskrivelse Mandatet for tiltaket framgår av Strategiplanen, Likeverdig utdanning i praksis! (UFD, 2003: 36). Det står: Det åpnes for utprøving i kommuner/fylkeskommuner av ulike modeller for språkopplæring i skole og barnehage. Utprøvingen kan omfatte ulike modeller for morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring, forsterket norskopplæring og tidlig språkstimulering i barnehage. Det tas sikte på å utvikle fleksible modeller for norskopplæring av mødre i tilknytning til barnehage/skole, og det oppfordres til økt samarbeid mellom barnehage og grunnskole for bedre språkutvikling, og mellom ungdomsskole og videregående opplæring for å få bedre overganger og økt læringsutbytte. Utprøvingen vil bli evaluert med sikte på å spre erfaringer og gode eksempler. Tiltaket må ses i sammenheng med tiltak 1 og 3. En forutsetning for at tiltaket skal kunne gjennomføres er at de foreslåtte lovendringene i tiltak 3 vedtas. Ansvar: Utdanningsdirektoratet/KD/NAFO/Fylkesmennene/Skoleeiere/Skoler/Barnehageeiere /Barnehager Områder for prosjektet: Prosjektet består av tre hovedområder: 1) Familielæring (læringssituasjoner med deltakere fra flere generasjoner) 2) Språkopplæring i barnehagen og i skolen på ulike nivåer 3) Fokus på overganger mellom nivåer og samarbeid mellom forvaltningsnivåer Målsetting for alle hovedområdene Bedre språkferdigheter (evt sikre språkutvikling eller språkkompetansen) til språklige minoriteter som gruppe, fra barn til voksen. Tidsrom: Skoleåret 2006/2007 og 2007/2008 Hovedområde 1: Nærmere beskrivelse Familielæring (læringssituasjoner med deltakere fra flere generasjoner) Mål og hensikt Familielæring er formell og uformell læring som involverer flere generasjoner sammen. Familielæring inkluderer alle familielæringstiltak; lese-og skriveopplæring, tall- og tallbehandling, språkstimulering og språkutvikling. Familielæringstiltak kan skje på ulike arenaer; skole, barnehage, hjem, bibliotek, museer, svømmehall, m.m. Målet med prosjektet er å utvikle, dokumentere og vurdere modeller for familielæring på ulike nivåer i opplæringen, og gjennom det bidra til å bedre opplæringssituasjonen for barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. Gjennom ulike familielæringstiltak ønsker vi å bidra til: å etablere kontakt mellom foreldre og grupper i nærmiljøet. 1

2 å hjelpe skoler og barnehager med å skape en situasjon og et miljø som oppmuntrer foreldre til å arbeide sammen med sine barn. å oppmuntre lærere til å se foreldre (og andre omsorgspersoner og kjente) som kompetente mennesker med mye å tilby og som kan være uvurderlige samarbeidspartnere i skole og barnehage. å engasjere foreldre i diskusjon/dialog om identitet og språk, kultur og om hva de ønsker for sine barn. Familielæring kan bidra til: å sette foreldre i stand til å se at de, allerede før de sender barna på skolen, har bidratt på mange positive måter til barnas læring. å oppmuntre foreldre til å erkjenne at de kan fortsette å spille en viktig rolle i barnas opplæring, og at deres støtte er viktig for barnas framgang. å sette alle barn i stand til å yte i samsvar med sitt læremessige potensial ved hjelp av støtte fra foreldre (evt. andre omsorgspersoner). Innhold Innenfor hovedområde 1 er de ulike prosjektene i de ulike virksomhetene gruppert i 6 delområder: Familielæring Åpen barnehage Mor-barn grupper Leksehjelpgruppe Generasjons -gruppe, Os skole Ungdomsku rs, Mine muligheter med flere kulturer, Larvik Kvinneklass e voksenoppl æring og barnehage i samme hus, Sagelva VO Samarbeid mellom bibliotek, barnehage og skole, Del en bok på flere språk, Skedsmo Bedre skolestart for barn og familie, Grünerløkka / Sagene Samarbeid mellom bibliotek og barnehage rundt tema, Løen barnehage og Fredrikstad Norskopplæ ring, VO, foreldrerolle og barns læring, Tysvær Språkstimul ering for femåringer uten barnehagetil bud på grunnskolen. Os skole 2

3 1 Åpen barnehage Dette er et tilbud til barn og foreldre sammen. Åpne barnehager er naturlige arenaer for ulike familielæringstiltak. Fredrikstad kommune: Løen barnehage Oslo kommune: Grünerløkka / Sagene bydel Kontaktperson NAFO: Målfrid Bleka, Marit Gjervan 2 Mor barn grupper Mor-barn gruppene i voksenopplæringen, tar utgangspunkt i de voksnes læringsbehov. Hva motiverer og hvilke behov har mødrene for informasjon og læring innenfor ulike temaer. Opplæringen fokuserer på samhandling med barna og andre mødre, ulike aktiviteter som omhandler lek, sang, besøk på bibliotek, åpen barnehage, helsestasjon, svømmehall osv. Lesestimulerende tiltak der barna er med, og egne lese-skrive-matematikk opplæringstiltak for mødrene. Norsk- og samfunnsfagopplæring er læreplanen som følges og tiltakene handler om individuell tilrettelegging. Mor-barn grupper i skolen, tar utgangspunkt i barnas behov for støtte og samhandling med foreldre (mødre) i ulike læringssituasjoner Tysvær kommune: Voksenopplæring / barnehage Os skole, Halden: Språkstimulerenede tiltak på skolen for femåringer uten barnehagetilbud Kontaktperson NAFO: Sissel Persen/ Målfrid Bleka 3 Leksehjelp i generasjonsgruppe, grunnskolen Tiltak satt i gang rundt en familie, der mor får opplæring i norsk, lesing, skriving og matematikk, samtidig med at skolebarna får leksehjelp Hensikten er å gi mor grunnleggende matematikk- og lese- og skriveopplæring slik at hun kunne være bedre i stand til å hjelpe barna, og at barna kan få den nødvendige leksehjelp og oppfølging de foreløpig ikke kan få hjemme. Os skole, Halden Kontaktperson NAFO: Sissel Persen 4 Ungdomskurs Mine muligheter med flere kulturer er et kurstilbud til ungdommer i alderen år, som går ut på å hente fram ungdommenes ressurser og se hvilke muligheter de har. Kursrekken går over to år, og veiledere på kursene rekrutteres blant ungdommer som selv har deltatt på kurs. Foreldre til ungdommene tilbys egne kurs der ungdom og deres utfordringer og liv har fokus. Norskskolen, Larvik Kontaktperson NAFO: Sissel Persen, Sigrun Aamodt 5 Kvinneklasse og barnehage Samarbeide mellom kvinneklasse i voksenopplæringene som deltar i opplæring i Norsk og samfunnskunnskap og deres barn som har barnehagetilbud i samme hus. Samarbeide mellom barnehage og norskopplæring går ut på felles planer rundt ulike temaer, og samhandling i ulike situasjoner: ekskursjoner, lesestunder, lek, osv. Utvikling av begreper og språk med utgangspunkt i temaer som blir behandlet. Sagelva voksenopplæringssenter, Skedsmo kommune Kontaktperson NAFO: Sissel Persen, Sigrun Aamodt 3

4 6 Samarbeid mellom bibliotek, grunnskole, barnehage Del en bok på flere språk er et samarbeidsprosjekt der hovedmålet er integrasjon, økt bibliotekbruk, synliggjøre og benytte de flerspråklige ressursene. Som delmål nevnes økt sosialt nettverk, bedret språkforståelse og styrket samhandling mellom voksne og barn. Melby skole, Sagelva voksenopplæringssenter og biblioteket, Skedsmo kommune. Kontaktperson NAFO: Målfrid Bleka, Sissel Persen, Sigrun Aamodt Kontaktpersoner område 1: Målfrid Bleka, / / (m) Marit Gjervan, / Sissel Persen, / (m) Sigrun Aamodt, / (m) Deltakeroversikt med kontaktinformasjon Løen barnehage, Fredrikstad Kontakt: Elisabeth Torp, styrer, tlf.: Drageveien 6,1654 Sellebakk Grünerløkka bydel, Oslo Kontakt: Elizabeth Hernholm, fagkonsulent, tlf.: Mailundvn. 23, 0569 Oslo Tysvær kommune Kontakt: Hilde Vold, tlf.: Postboks 94, 5575 Aksdal Os skole, Halden Kontakt: May-Lisbeth Ringsell, tlf.: Norskskolen i Larvik Kontakt: Heidi Reif og Kjell Østby, tlf.: Postadr.: Postboks 137, 3251 Larvik Besøksadr.: Fresjeveien 12, 3257 Larvik Sagelva voksenopplæring, Skedsmo Kontakt: Margaret Johnsen, veileder Fjellhammerveien 13, 2010 Strømmen Høgskolen i Vestfold Kontakt: Erik Eliassen 4

5 Hovedområde 2: Nærmere beskrivelse Språkopplæring i barnehage og skole på ulike nivåer. Mål og hensikt Utvikle og dokumentere modeller som skal føre til bedre språkforståelse for minoritetsspråklige barn i barnehage og bedre skoleprestasjonene til minoritetsspråklige elever. Det siste vil si å redusere ulikheter i prestasjoner i forhold til majoritetsspråklige elever. Spesielle målsetninger: Språklig, faglig kompetanse - pluss andre kompetansemål som måtte stå skolens generelle del eller i fagplanene for morsmål og norsk som andrespråk eller fagplanen for de temaene som behandles tospråklig. Sikre forforståelse, ordforrådsutvikling, begrepsforståelse Innhold Innenfor hovedområde 2 er de ulike prosjektene delt inn i fire delområder: Språkarbeid i barnehage og skole, Tøyen kortidsbarnehage, Tøyen skole, biblioteket Utprøving av trekantsamarbeid Fjell skole, Larvik kommune, Gautesete skole, Stavanger Språkopplæring i barnehage og skole Aldersblanding, hel skole eller mottaksklasse, Tøyen skole, Ila skole Norsk med samfunnskunnskapsopplæring for voksne med psykososiale problemer 1 Språkarbeid i barnehage og skole Utprøving av modeller for å styrke skolens språkopplæring og utvikling av språklige ferdigheter i barnehagen, samt lese-skriveferdigheter på morsmål og norsk. Tøyen skole, Tøyen korttidsbarnehage, Deicmanske bibliotek filial Gamle Oslo Fjell skole, Drammen kommune Kontaktperson NAFO: Liv Bøyesen, Kirsten Palm 2 Utprøving av trekantsamarbeid Målet for prosjektet er at elevene skal tilegne seg skolefaglige ord og begreper og utvide det generelle ordforrådet. Det arbeides med forforståelse på morsmålet før ord og begreper introduseres på norsk. Tett samarbeid mellom tospråklig lærer, kontaktlærer/faglærer og norsklærer. Gautesete skole, Stavanger kommune Kontaktperson NAFO: Liv Bøyesen 3 Aldersblanding hel skole eller mottaksklasse Prosjektet har tittelen Mottaksgrupper som modell for den første norskopplæringen. Målet er å effektivisere norskopplæringen gjennom aldersblandete grupper og stor grad av differensiering og tilpasset opplæring. Lærerne følger elevene tett både faglig og sosialt. 5

6 Ila skole, Trondheim kommune Kontaktperson NAFO: Liv Bøyesen, Kirsten Palm 4 Norsk med samfunnskunnskapsopplæring for voksne med psykososiale problemer To prosjekter er med under dette delområdet. Kristiansand voksenopplæringssenter har et prosjekt kalt Basen en modell for likeverdig voksenopplæring for innvandrere med store psykiske vansker. Tiltaket innebærer et opplæringstilbud til målgruppen i et skjermet miljø, med undervisning i små grupper med individuell oppfølging fra lærere som har kompetanse innen psykisk helsearbeid. Ålesund voksenopplæringssenter utvikler et kompetansehevingsprogram for lærere og samarbeidparter i andre etater som arbeider med voksne minoritetsspråklige med psykososiale problemer. Kristiansand voksenopplæringssenter, Ålesund voksenopplæringssenter Kontaktperson NAFO: Sissel Persen, Sigrun Aamodt Kontaktpersoner område 2: Liv Bøyesen, / Kirsten Palm, / Sissel Persen, (voksenopplæring) Sigrun Aamodt, (voksenopplæring) Deltakeroversikt med kontaktinformasjon Tøyen skole, Kontakt: Tove Stave, prosjektleder, tlf Hagegt. 19, 0577 Oslo Fjell skole, Kontakt: Elisabeth Futsæter Solberg, konstituert rektor, tlf.: Lauritz Hervigs vei 20, 3035 Drammen Verdensmesteren skole Kontakt: Mette Sletsøe (leder), tlf.: Postadr.: Postboks 137, 3257 Larvik Besøksadr.: Kristian Fredriks vei 3, 3257 Larvik Gautesete skole Kontakt: Torunn Stensland Dahle, rektor, tlf.: Ila skole Kontakt: Torbjørg Næss Stølen, rektor, tlf.: Postadr.: Trondheim kommune, 7004 Trondheim Beøsksadr.: Mellomila 7/9 Åsheim ungdomsskole, Kontakt: Inger Hilstad, rektor, tlf.: Trondheim kommune, 7004 Trondheim 6

7 Kristiansand voksenopplæringssenter Kontakt: Jon Leer-Salvesen, ass. rektor og Astrid Skaaland, lærer, tlf Kongsgård allé 20, 4631 Kristiansand Ålesund voksenopplæringssenter Kontakt: Else Berit Larsgård, Marit Larsgård, Annlaug Kristiansen, tlf.: Postadr.: Rådhuset, 6025 Ålesund Besøksadr.: Parkgata 11, 6003 Ålesund Hovedområde 3: Nærmere beskrivelse Fokus på overganger mellom nivåer og samarbeid mellom forvaltningsnivåer Mål og hensikt Målet med prosjektet er å utvikle, dokumentere og vurdere modeller for samarbeid mellom ulike virksomheter på ulike nivåer i opplæringen for å bedre opplæringssituasjonen for barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. Samarbeid på tvers av nivåer er av betydning fordi det kan gi barn og unge gode forbilder, tilrettelagt språkopplæring, bedre utnytte de ressursene og kunnskapene hver enkelt virksomhet besitter, lette overganger mellom ulike skoleslag og introduksjonen til utdanningssystemet i Norge. Innhold Innenfor hovedområde 3 er de ulike prosjektene i de ulike virksomhetene gruppert i tre delområder: lesevenner, rollemodeller for barn, samarbeid om inntak og organisering Samarbeid innen ulike nivå og på tvers av etater Barnehage grunnskole Lesevenner Ski kommune, Lørenskog kommune Barnehage videregående skole Rollemodeller for barn Hordaland Videregående grunnskole/ Voksenopplæring Samarbeid om inntak og organisering Akershus, Sør-Trøndelag, Tysvær kommune 7

8 1 Lesevenner Elever i grunnskolen leser for barn i barnehagen. Modellen stimulerer til lek og lesing, og styrker kontakten og samspillet mellom barn i barnehagen og på skolen. For barna i barnehagen bidrar slike modeller til å motivasjon for å lære å lese, og gode leseopplevelser. For barna i skolen bidrar slike modeller til leseutvikling, og elevene opplever mestring. Modeller der elever leser for barnehagebarn kan gjøre det mulig å benytte ulike språk som barna snakker. Ski kommune: samarbeid mellom Vevelstad skole og Vevelstadåsen barnehage og biblioteket i Ski. Lørenskog kommune: samarbeid mellom Åsen skole og Solheim og Løkenåsen barnehager og biblioteket i Lørenskog. Kontaktperson NAFO: Vibeke Larsen, Kirsten Palm 2 Rollemodeller for barn Elever fra studieretning barne og ungdomsarbeid videregående skole er rollemodeller for barn i barnehagen. Elever har praksis i barnehagen. Hordaland fylkeskommune/bergen kommune: samarbeid mellom Årstad videregående skole og Rosetårnet barnehage. Kontaktperson NAFO: Vibeke Larsen 3 Samarbeid om inntak og organisering Tre ulike prosjekter under dette delområdet: Akershus fylke gjennomfører et prosjekt Rett førstevalg. Her samarbeider ungdomsskoler og voksenopplæring med videregående skole. Elever fra ungdomsskole og voksenopplæring hospiterer på i en periode på videregående skole. Målet er at elevene skal ha større mulighet til å velge riktig utdanningsprogram i videregående skole. Akershus fylkeskommune/ Skedsmo kommune: Strømmen videregående skole og Sagelva Voksenopplæringssenter. Kontaktperson NAFO: Vibeke Larsen Ungdomsskole og videregående skole samarbeider om tospråklig opplæring. Prosjektet består blant annet i at faglig sterke elever som fremdeles går i norskopplæring i grunnskolen, periodevis deltar i opplæring i videregående skole. Videre underviser tospråklige lærere fra ungdomsskolen elever i videregående skole. Sør-Trøndelag fylkeskommune/ Trondheim kommune: Tiller videregående skole og Åsheim ungdomsskole Kontaktperson NAFO: Vibeke Larsen Tysvær kommune prøver ut en opplæringsmodell der målet er yrkeskvalifisering av voksne i et mer effektivt (kortere) utdanningsløp. Gjennom individuelt tilrettelagte opplæringsløp kombineres norskopplæring, grunnskoleopplæring, videregående opplæring og språkpraksis/arbeidspraksis. Tysvær kommune: Tysvær opplæringssenter Kontaktperson NAFO: Vibeke Larsen 8

9 Kontaktpersoner område 3: Vibeke Larsen, Kirsten Palm (biblioteksamarbeid), Deltakeroversikt med kontaktinformasjon Åsen skole Kontakt: Elin Warme, rektor, tlf: Solheim barnehage Kontakt: Hilde Frøystein, styrer, tlf.: Løkenåsen barnehage Kontakt: Randi Larsen, styrer, tlf.: Vevelstad skole Kontakt: Harald Haugan, tlf.: Vevelstadåsen 30, 1405 Langhus Vevelstadåsen barnehage Kontakt: Astrid Sæther, styrer, tlf.: Årstad videregående skole Kontakt: Marit Leinebø, rådgiver Rosetårnet barnehage Kontakt: Anne Gran, styrer, tlf.: Adresse: Olav Kyrresgate 59, 5051 Bergen Strømmen videregående skole Kontakt: Jan Svendsen, rektor, tlf.: Sagelva voksenopplæring Kontakt: Øyvind Stubsjøen, rektor Fjellhammerveien 13, 2010 Strømmen Tiller videregående skole Kontakt: Torild Ofstad, rektor, tlf.: Sør Trøndelag fylkeskommune, 7004 Trondheim Åsheim ungdomsskole Kontakt: Inger Hilstad, rektor, tlf.: Trondheim kommune, 7004 Trondheim Organisering og framdrift NAFO har ansvar for å dokumentere praksis og rapportere til Utdanningsdirektoratet på hovedområdene innenfor tiltak 4. Den enkelte virksomhet utarbeider prosjektbeskrivelse og rapporterer halvårlig til NAFO. NAFO inviterer til møter for erfaringsutveksling mellom de ulike virksomhetene og bistår også med veiledning i prosjektperioden. 9

Rapportering på tiltak i strategiplanen Likeverdig utdanning i praksis!

Rapportering på tiltak i strategiplanen Likeverdig utdanning i praksis! Rapportering på tiltak i strategiplanen Likeverdig utdanning i praksis! Beskrivelse av tiltak nr. 4 Tiltakets målsetting /tittel: Utprøving av modeller for særskilt språkopplæring Mandatet for tiltaket

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Familien som ressurs i opplæringen

Familien som ressurs i opplæringen Familien som ressurs i opplæringen Herning, 31. mars 2006 Sigrun Aamodt Innhold Familielæring som terapeutisk metode Definisjon av familie Familielæring: mål, metode, innhold Familielæringsprogram i England

Detaljer

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever Fauske mars 2009 Hanne Haugli Strategiplanen sier: Med utgangspunkt i helhetlig planlegging skal det utvikles og utprøves gode samarbeidsmodeller mellom etatene

Detaljer

Nygård skole, grunnskolen

Nygård skole, grunnskolen Nygård skole, grunnskolen En kombinert skole med elever som går første år i norsk skole Elever med svært variert skolebakgrunn Bergen kommune har et sentralisert tilbud til disse elevene. Det er tid som

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Familielæring. 17. september 2008, Kristiansand. Sigrun Aamodt

Familielæring. 17. september 2008, Kristiansand. Sigrun Aamodt Familielæring 17. september 2008, Kristiansand Sigrun Aamodt En flerkulturell barnehage og skole. kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL

Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL http://nafo.hioa.no/om-nafo/nafosprosjekter/opplaering-av-ungdom-med-kortbotid/

Detaljer

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo)

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Hvordan kan denne

Detaljer

Kompetanse og kunnskap i skolen

Kompetanse og kunnskap i skolen Kompetanse og kunnskap i skolen Rica Helsfyr hotell 17. sept. 2010 Sigrun Aamodt Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Nettverk (hjul)i alle fylker: Fylkesmann Kommune/ Fylkeskommune Høgskole/ universitet

Detaljer

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Flerspråklig arbeid i barnehagen Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Denne dagen skal handle om Hvordan barnehagen kan støtte flerspråklige barns

Detaljer

Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid

Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid Hamar 9. november 2011 Sigrun Aamodt Hva viser forskning om betydningen av foreldreinvolvering i barns skoleprestasjoner? At-home-good-parenting

Detaljer

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever Skoleeiernettverk Larvik 12. mai 2014 Minoritetsspråklige elever Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Oppvekstkontoret Hvem er vi? Oppvekstkontoret er et drifts- og forvaltningskontor innenfor avdeling Oppvekst

Detaljer

Språk sprenger grenser

Språk sprenger grenser Språk sprenger grenser Av Øystein Djupedal God norskopplæring er avgjørende for at minoritetsspråklige barn skal lykkes i det norske samfunnet og finne en trygg plass i samfunns- og arbeidsliv. Samtidig

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE STJØRDAL KOMMUNE 2010 INNHOLD Innledning.s.3 Mål for mottaksfasen s.4 Begrepsavklaringer...s.4 Rutiner ved mottak

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

Sentrale funn fra kunnskapsoversikten

Sentrale funn fra kunnskapsoversikten Språk, stimulans og læringslyst Tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående opplæring gjennom hele oppveksten Sentrale funn fra kunnskapsoversikten Disposisjon Utgangspunkt og målsetning for kunnskapsoversikten

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Samarbeid gir suksess! Forsøk med kombinert opplæringsløp

Samarbeid gir suksess! Forsøk med kombinert opplæringsløp Samarbeid gir suksess! Forsøk med kombinert opplæringsløp Ingeborg Kulseng Larvik Læringssenter, avdelingsleder Anita Lødrup Thor Heyerdahl vgs, rådgiver og koordinator for flerspråklige elever Kombinasjonsklassen

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS

Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus 2012-2013 Antall søkere: 22736 Antall minoritetsspråklige søkere: 3212 34 videregående skoler De største morsmålsgruppene:

Detaljer

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Nettverksmøte i Drammen 17.9.15 Prosjekt Ungdom med kort botid «Når det gjelder språkkartlegging og vurdering av elevers ferdigheter, kan man skille

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger

Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger Språkets har stor betydning for likeverdig deltakelse i samfunnet: -for å bli gode samfunnsborgere som kan bidra til fellesskapets

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Oslo kommune Bydel Stovner Barnehageenheten Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Ved/ Vera Andresen Styrer Nedre Fossum Gård barnehage Susan Lyden,

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

& FOKUSSKOLE VERDISKOLE KONTAKT OSS: 240 elever på 1.-7.trinn fra. Aspøy skole

& FOKUSSKOLE VERDISKOLE KONTAKT OSS: 240 elever på 1.-7.trinn fra. Aspøy skole PEDAGOGISK PLATTFORM Alle barn er ulike og unike, enestående og likeverdige. Alle har krav på et trygt og trivelig opplæringsmiljø -og å få lærestoffet tilpasset sine egne forutsetninger KONTAKT OSS: Aspøy

Detaljer

Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE

Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE Prosjekt minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 startet opp i 2005. Prosjektleder : Helga Synøve Kasene, Spesialkonsulent i Barnehageetaten

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER - Veiledning til foreldre og ansatte i barnehager og på helsestasjoner

BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER - Veiledning til foreldre og ansatte i barnehager og på helsestasjoner BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER - Veiledning til foreldre og ansatte i barnehager og på helsestasjoner BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER - Veiledning til foreldre og ansatte i barnehager og på helsestasjoner

Detaljer

Språkbroen - en ressurs for inkluderende opplæring

Språkbroen - en ressurs for inkluderende opplæring Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet Språkbroen - en ressurs for inkluderende opplæring NAFOs skoleeiernettverk Larvik 13. mai 2014 Marianne Grødum og Trine Hauger i Oslo Språkbroen - en ressurs

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Migrasjonspedagogisk lærernettverk Dato: 22. juli 2015

Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Migrasjonspedagogisk lærernettverk Dato: 22. juli 2015 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Innkalling Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Dato: 22. juli 2015 Til: Fra: Fagavdeling barnehage skole. Kopi til: Forfall bes

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

TIDLIG INNSATS SAMMENDRAG

TIDLIG INNSATS SAMMENDRAG Beregnet til KS Dokument type Sammendrag Dato August 2010 TIDLIG INNSATS SAMMENDRAG 1-1 1. SAMMENDRAG På oppdrag fra KS har Rambøll Management Consulting og Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Temadelen Emner ordnet etter modul

Temadelen Emner ordnet etter modul Temadelen Emner ordnet etter modul 6 HOVEDOMRÅDER: KOMMUNIKASJON OG SPRÅK BARNEHAGE- OG DØVES KULTUR OG HISTORIE ANDRE EMNER Grønn = familieopphold på Ål folkehøyskole og kurssenter Gul = årsinndeling

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD 13. NOVEMBER 2015 MARIANNE HOLMESLAND, SENIORKONSULENT RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING FORMÅLET MED EVALUERINGEN Evalueringen

Detaljer

i praksis: flerkulturell opplæring En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter

i praksis: flerkulturell opplæring En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter i praksis: En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter INNHold Innhold Side Føreord 4 Hilsen fra Nasjonalt senter for i skolen 5 Om i praksis: 6 Filmer 8 2 Filmer Lesevenner 10 Familielæring

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Else Ryen UiO / NAFO Seminar 17.april 2012

Else Ryen UiO / NAFO Seminar 17.april 2012 Else Ryen UiO / NAFO Seminar 17.april 2012 Læreplaner for språklige minoriteter GRUNNSKOLEN: 1974: Norsk som fremmedspråk 1987: Norsk som andrespråk. Morsmål 1997 (98): Norsk som andrespråk (overgangsfag

Detaljer

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Innføringstjenesten Paletten Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og fremtiden! Innledning Det er nå lovfestet

Detaljer

Akershus fylkeskommune 28.10.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS

Akershus fylkeskommune 28.10.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus fylkeskommune 28.10.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus 2012-2013 Antall søkere: 22736 Antall minoritetsspråklige søkere: 3212 34 videregående skoler De største morsmålsgruppene:

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Veier til studier Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Tema Komprimert løp studiespesialisering Søkere med tilsvarende fullført Vg1 og Vg2 fra utlandet 2 Komprimert løp studiespesialisering

Detaljer

Kartlegging av språklige og skolefaglige ferdigheter. Trondheim 3.september 2013 Hanne Haugli

Kartlegging av språklige og skolefaglige ferdigheter. Trondheim 3.september 2013 Hanne Haugli Kartlegging av språklige og skolefaglige ferdigheter Trondheim 3.september 2013 Hanne Haugli Historikk om læreplaner og kartlegging Læreplan i norsk som andrespråk 1987-2007 Læreplanreformen Kunnskapsløftet

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Lekser. Oslo 7. mai 2013. Sigrun Aamodt

Lekser. Oslo 7. mai 2013. Sigrun Aamodt Lekser Oslo 7. mai 2013 Sigrun Aamodt Lekser / hjemmearbeid Hvorfor lekser? Hva skal innholdet være? Skal alle ha lik lekse? Hvor lenge skal man arbeide? Foreldreinvolvering Minoritetsspråklig ungdom i

Detaljer

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 07.04.2009 2004/52-6999/2009 / A42/&71 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Sluttrapport Prosjektet Språkskatt 2003-2006

Sluttrapport Prosjektet Språkskatt 2003-2006 Sluttrapport Prosjektet Språkskatt 2003-2006 Innhold 1. Prosjektets bakgrunn a. Prosjektformål b. Prosjektmandat c. Prosjektorganisering 2. Prosjektets aktiviteter 3. Økonomi 4. Resultater 5. Hva nå? Styringsgruppens

Detaljer

Tilleggsrapport for Språkløftet i Bydel Bjerke

Tilleggsrapport for Språkløftet i Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Tilleggsrapport for Språkløftet i Bydel Bjerke I perioden august 2009 november 2011 Sigrunn Skretting lokal prosjektleder 1 2 Tilleggsrapport for Språkløftet

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Saksframlegg. Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune.

Saksframlegg. Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune. Søgne kommune Arkiv: A20 Saksmappe: 2015/1294-12635/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune. Utv.saksnr

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn OVERORDNA PROSJEKTPLAN 2010-2014 Innledning Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal

Detaljer

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring Dato: 31. januar 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring ASKI SARK-223-201005976-4 Hva saken gjelder: Frafall i videregående opplæring er en stor

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox Læringsmappe for arbeidslivet Nina Jernberg, rådgiver Vox Dagens program Arbeidsrettet norskopplæring og Læringsmappe for arbeidslivet Eksempler fra Læringsmappe for pleieassistenter Erfaringer fra utprøving

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Mandatets målsettinger

Mandatets målsettinger Mandatets målsettinger En helhetlig gjennomgang av opplæringstilbudet for minoritetsspråklige i barnehage, skole og høyere utdanning. Målet er at: Barnehagetilbudet skal gi minoritetsspråklige et best

Detaljer

Strategi og plan for utviklingsarbeidet

Strategi og plan for utviklingsarbeidet Ved Birgit Halden kommune Ca. 30 000 innbyggere. Halden kommune 41 barnehager, hvorav 7 er kommunale og 34 er private. Kommunen har 9 barneskoler og 3 ungdomsskoler. Til sammen ca. 4895 barn og elever

Detaljer

Særskilt norsk, morsmål og tospråklig fagopplæring i Fjell kommune

Særskilt norsk, morsmål og tospråklig fagopplæring i Fjell kommune Særskilt norsk, morsmål og tospråklig fagopplæring i Fjell kommune Særskilt språkopplæring morsmål og tospråklig fagopplæring i Fjell kommune Begynneropplæring for nyankomne elever i innføringsklasser

Detaljer

Erfaringer fra språkarbeidet i barnehagene i Bydel Bjerke

Erfaringer fra språkarbeidet i barnehagene i Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Erfaringer fra språkarbeidet i barnehagene i Bydel Bjerke Sigrunn Skretting, Lena B. Nettum, Gro Kandal-Ilagsmoen Barnehagenes pedagogiske fagsenter, bydel Bjerke Ulike innfallsvinkler

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 februar 2008

ÅRSRAPPORT 2007 februar 2008 februar 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Forord I 2007 har NAFO i tillegg til kjernevirksomheten som består av etterutdanning, veiledning, nettverksbygging, informasjon og dokumentasjon til alle fylker ledet mange

Detaljer

Språk, stimulans og læringslyst

Språk, stimulans og læringslyst Språk, stimulans og læringslyst Tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående opplæring Foredrag ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, 5. mai 2011 Sabine Wollscheid, dr. phil., Forsker,

Detaljer

Kombinasjonsklassen - fra prosjekt til suksess!

Kombinasjonsklassen - fra prosjekt til suksess! Kombinasjonsklassen - fra prosjekt til suksess! Inger Hjortland, leder ved Larvik læringssenter «Det er kjempeviktig å gå i KK. I Kombinasjonsklassen lærer du sånn konkret i alle fagene, både skriftlig

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

i praksis: flerkulturell opplæring En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter

i praksis: flerkulturell opplæring En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter INNHOLD Innhold Side Føreord 4 Hilsen fra Nasjonalt senter for i skolen 5 Om 6 Filmer 8 og informasjon Læringsressursar 52 Om NAFO 53 Faggruppe og

Detaljer

KOMBINASJONSKLASSEN- Et verdifullt samarbeid for alle

KOMBINASJONSKLASSEN- Et verdifullt samarbeid for alle KOMBINASJONSKLASSEN- Et verdifullt samarbeid for alle Felles ansvar Samarbeid Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune siden 2007 Skoleeier Vilje til samarbeid og endring Møte utfordringer med løsninger

Detaljer

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter Nettverkssamling for barnehagemyndigheter 12.10.2015 Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter 2013-2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Side 1 av 5 Fra: Skjebstad Elisabeth[Elisabeth.Skjebstad@kd.dep.no] Dato: 17.03.2015 15:27:33 Til: Postmottak LL Tittel: Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Postboks

Detaljer

Historikk: Innføringsklassene I Bærum

Historikk: Innføringsklassene I Bærum Historikk: Innføringsklassene I Bærum Opprettet 1975 1976: elevene flyttes til Bekkestua ungdomsskole - selvstendig enhet I 1986 ble klassen lagt under skolens rektor En inspektør - daglig leder Skoleåret

Detaljer

Årsrapport 2008. 1. Innledning generell omtale. Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring styres av tre dokumenter:

Årsrapport 2008. 1. Innledning generell omtale. Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring styres av tre dokumenter: Årsrapport 2008. 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring styres av tre dokumenter: 1. Strategiplanen Likeverdig opplæring i praksis! 2. Det årlige oppdragsbrevet

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer