Organ og verv i Norsk Målungdom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organ og verv i Norsk Målungdom"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal ha høve og rett til å skrive nynorsk, og å fremje nynorsk, dialektbruk og språkleg mangfald på alle samfunnsområde. Vi organiserer ungdom til å gå føre i dette arbeidet. Sentralstyret og skrivarstova i Norsk Målungdom held til i Lilletorget 1 i Oslo, etter å ha flytt frå Schweigaards gate 16 i juni Det har ikkje vore fysiske ulukker eller skadetilfelle i Sjukefråværet i 2012 var på 26,5 dagsverk, noko som utgjer 5,84 prosent. Verksemda Norsk Målungdom ureinar ikkje det ytre miljøet. Norsk Målungdom praktiserer likestilling, og er mot diskriminering på grunnlag av språk, kjønn, seksualitet, etnisitet, livssyn eller funksjonshemming. Landsstyret vurderer det slik at det framleis er grunnlag for vidare drift av organisasjonen. Landsstyret har sett opp årsrekneskapen for 2012 under denne føresetnaden. Ved utgangen av arbeidsåret hadde Norsk Målungdom 19 lokallag. I 2012 hadde Norsk Målungdom 1275 betalande medlemer av desse var under 26 år, såkalla teljande medlemer. Talet på lokallag har gått ned med 3. Medlemstalet har gått opp med med 218 medlemer frå året før, av desse er 210 teljande medlemer. 1 I har Norsk Målungdom gjennom heile perioden særleg prioritert kampen om norskfaget, og då spesielt kva rolle sidemålsopplæringa skal spele. Vi har også sett språkleg diskriminering på dagsorden, då særleg brot på språklege rettar i skulen, og brukt mykje tid på å skaffe fleire medlemer og vitje skuleklassar Organ og verv i Norsk Målungdom Landsmøtet Landsmøtet 2012 var på Voss. Landsmøtetalen var ved Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftingstilsynet. Landsmøtet vedtok desse fråsegnene: Fakta fyrst Eit løft for hovudmålselevane Wordfeud på nynorsk! 1 1 Tala i dette avsnittet er enno ikkje reviderte 1

2 Landsstyret I perioden har desse sete i landsstyret: Frå landsmøtet til 13. juli Janne Nygård (leiar) Vebjørn Sture (nestleiar) Etter 13. juli Vebjørn Sture (leiar) Johanne Marie Kydland Torvund (nestleiar) På landsmøtet vart desse valde inn i landsstyret: Åsmund Mikalsen Kvifte Solveig Holthe Enoksen Vegard Storsul Opdahl Eskil Syltøy Løland Heidi Rossow Martine Rørstad Sand Gabriela Burgos Husabø Jørgen Vik Inger-Lise Kvamme Aaland Nora Martine Hjelle Strand Daniel Fridberg Moen Ingrid Skrede Yngre Farestveit Erstad Lisa Marie Ovesen Akershus Rogaland Oslo Hordaland Hedmark Hordaland Sogn og Fjordane Aust-Agder Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Oslo Sogn og Fjordane Hedmark Hordaland Varamedlemer: 1. Johan Aurvoll Langeland Sogn og Fjordane 2. Ingunn Lunde Heggebø Sogn og Fjordane 3. Emil Henry Flakk Sør-Trøndelag 4. Kristina Erikstad Sæterdal Oslo 5. Helene Urdland Karlsen Oslo 6. Tone Rossow Oslo Landsstyret er det høgaste politiske organet i Norsk Målungdom mellom landsmøta, og har hatt 5 møte i perioden. Mange i landsstyret har vore aktive i ulike nemnder. Landsstyret har hatt godt oppmøte på både tilskipingar og landsstyremøte. I perioden har landsstyret vedteke desse fråsegnene: På tide å sikre språket i læremidla Språkleg rettferd for alle elevar Nynorsk på kommersielle barnekanalar Sjå til Sogn og Fjordane Blindt maktovergrep Til lukke med nynorsk avissenter! Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk 2

3 Landsstyret har òg delt ut den årlege dialektprisen, som i 2012 gjekk til programleiaren og TV-personlegdomen Harald Rønneberg. Landsstyret har sett ned desse nemndene i : Studieutvalet Eva Holthe Enoksen (leiar), Jørgen Vik, Ingrid Skrede Internasjonalt utval Tone Rossow (leiar), Inger-Lise Kvamme Aaland, Eskil Syltøy Løland, Heidi Rossow, Yngve Farestveit Erstad Organisasjonspolitisk utval Johanne Marie Kydland Torvund (leiar), Lisa Marie Ovesen, Åsmund Mikalsen Kvifte, Johan Aurvoll Langeland, Martine Rørstad Sand Bladstyret Kristofer Olai Ravn Stavseng (bladstyrar), Vegard Storsul Opdahl, Kristina Erikstad Sæterdal, Anne Svanaug Straume, Monika Oftedal Voll Arbeidsutvalet for Språkåret 2013 Janne Nygård (leiar), Helene Urdland Karlsen, Karl Peder Mork, Vebjørn Sture Programnemnd for Program for språk i skulen Kristofer Olai Ravn Stavseng (leiar), Ragnhild Rieber-Mohn, Daniel Fridberg Moen, Tina Fauskanger, Inger-Lise Kvamme Aaland Programnemnd for Arbeidsprogrammet Johanne Marie Kydland Torvund (leiar), Lisa Marie Ovesen, Øyvind Osdal Runde, Solveig Holthe Enoksen, Eskil Syltøy Løland. Varaer: Johan Aurvoll Langeland (1. vara), Kristina Erikstad Sæterdal (2. vara) Sentralstyret På landsmøtet vart desse valde inn i sentralstyret: Leiar: Vebjørn Sture Rogaland Nestleiar: Johanne Marie Kydland Torvund Rogaland Skrivar: Anne Svanaug Straume Telemark/Oslo Økonomiansvarleg: Karl Peder Mork Oslo Sentralstyremedlem: Kristofer Olai Ravn Stavseng Møre og Romsdal 1. vara: Eva Holthe Enoksen Rogaland 2. vara: Janne Nygård Sogn og Fjordane 3. vara: Bror-Magnus Sviland Strand Rogaland Fram til sumarleiren sat desse i sentralstyret: Leiar: Janne Nygård Nestleiar: Vebjørn Sture Skrivar: Johanne Marie Kydland Torvund Økonomiansvarleg: Eva Holthe Enoksen Sogn og Fjordane Rogaland Rogaland Rogaland 3

4 Sentralstyremedlem: Tone Rossow Akershus 1. vara: Maria Kristine Svendsen Oslo 2. vara: Ulrikke Sægrov Rogaland 3. vara: Kristian Weibye Oslo Sentralstyret har i regelen hatt møte kvar tysdag og dugnad kvar onsdag. Utover dette vert mykje arbeid lagt ned mellom møta, både individuelt og i sentralstyrenemnder. Sentralstyret har også hatt tredagarssamlingar i juni og desember, for å planleggje arbeidet vidare og skulere seg sjølv. Arbeidsfellesskapen har fungert godt gjennom heile perioden. Byrjinga av arbeidsperioden var i nokon mon prega av sjukefråvær og etterverknadene av sjukefråværet siste del av førre periode. Fråværet normaliserte seg raskt, og har ikkje vore til meins for arbeidet i haust og vinter, men det har vore ei påminning om at vi med eit relativt lite sentralstyre, og endå mindre bemanning på kontoret, er sårbare for sjukdom. Sentralstyret har likevel fått gjort mykje med avgrensa menneskelege ressursar, og vist stor arbeidsvilje, ikkje minst når det kjem til reiseverksemda. Valnemnda Landsmøtet valde denne valnemnda for arbeidsåret : Eva Holthe Enoksen Vegard Storsul Opdahl Maria Kristine Svendsen 1. vara: Bror-Magnus Sviland Strand 2. vara: Tone Rossow Skrivarstova Janne Nygård var tilsett som leiar i 50 % stilling fram til sumarleiren. Tilsetjingsforholdet hennar vart utvida ut juli og august i 100 % stilling for å arbeide med sidemålspamfletten (sjå s. 6). Johanne Marie Kydland Torvund var tilsett som skrivar i 100 % stilling fram til sumarleiren. Tone Rossow vikarierte i 50 % stilling ut mars. Frå august tok Vebjørn Sture over som leiar i 100 % stilling, medan Anne Svanaug Straume var gjekk inn som skrivar i 100 % stilling på same tidspunktet. Fram til august vart dei tilsette lønte etter lønstrinn 1 i Statens lønsregulativ anno Då lønstrinn 1-18 vart kutta ut i lønsoppgjeret på forsumaren 2012, vedtok landsstyret ein ny lønsmodell for NMU. Den nye lønsmodellen tek utgangspunkt i statens lønstrinn 1 anno 2011, med årleg justering for konsumprisindeksen. Det er elles teikna pensjonsavtale og yrkesskadetrygding for alle dei tilsette. Skrivarstova har ansvaret for den daglege drifta av Norsk Målungdom. Viktige arbeidsoppgåver er å organisere målferder, svare på ulike førespurnader, sende ut tilfang og informasjon til medlemene, vitje lokallag, dagleg økonomiarbeid, oppdatere medlemsregisteret og drive mediearbeid. Representasjon i og samarbeid med Noregs Mållag Norsk Målungdom har hatt eit godt samarbeid med Noregs Mållag i perioden. Vi deler kontor med Noregs Mållag, som fører til tett kontakt, og dei stør oss økonomisk. Vi har 4

5 samarbeidd om fleire politiske saker, og freista koordinere oss opp mot styresmakter, media og liknande. Landsmøtet valde desse representantane til ulike verv i Noregs Mållag: Styret i Noregs Mållag Representant: Vebjørn Sture 1. vara:johanne Marie Kydland Torvund 2. vara:anne Svanaug Straume Vebjørn Sture har møtt på alle styremøta for NMU. Vi opplever deltakinga i styret som konstruktiv og fruktbar, og at innspela våre vert tekne på alvor. Landsrådet i Noregs Mållag Representant: Kristofer Olai Ravn Stavseng 1. vara:karl Peder Mork 2. vara:eva Holthe Enoksen Alle representantane måtte melde forfall til landsrådsmøtet i Noregs Mållag november. Vebjørn Sture møtte som NMU-leiar og NM-styremedlem. Valnemnda i Noregs Mållag Representant: Anne Svanaug Straume 1. vara:bror-magnus Sviland Strand 2. vara:tone Rossow Anne Svanaug Straume måtte melde forfall til valnemndsarbeidet under landsrådsmøtet i Noregs Mållag november. Bror-Magnus Sviland Strand møtte for NMU, og har fylgt arbeidet i nemnda sidan då. Utsendingar til landsmøtet i Noregs Mållag Sitjande sentralstyre Påtroppande sentralstyre Landsstyret Vebjørn Sture, Anne Svanaug Straume, Johanne Marie Kydland Torvund, Tone Rossow og Karl Peder Mork møtte som utsendingar frå NMU. Janne Nygård møtte som dåverande NMU-representant i Mållagsstyret. Økonominemnda i Noregs Mållag På forsumaren sette Noregs Mållag ned ei økonominemnd som skulle arbeida med ulike modellar for korleis midlane i Mållaget bør disponerast. Sentralstyret valde Eva Holthe Enoksen som NMU-representant i nemnda. 5

6 Dette gjorde Norsk Målungdom i Hovudmål Arbeidsprogrammet for , vedteke på landsmøtet på Voss, har hatt norskfaget som hovudprioritering. Gjennom dette arbeidet ynskjer Norsk Målungdom å arbeide for eit sterkare norskfag og å sikre sidemålsordninga. Politiske prioriteringar På landsmøtet vart desse politiske prioriteringane sette opp for arbeidsåret 2011/2012: 1. Kampen for norskfaget 2. Dugnad mot språkleg diskriminering 3. Krafttak for lærarutdanninga Kampen for norskfaget Norskfaget generelt og sidemålsordninga spesielt har hatt klårt fyrsteprioritet gjennom heile perioden. Utover våren og sumaren vart nye utkast frå læreplangruppa i Utdanningsdirektoratet publiserte på direktoratet sine vevsider om enn ikkje så lette å navigera seg fram til og vi kom med innspel og kritikk til utkasta etter kvart som dei låg føre. I samarbeid med Noregs Mållag har vi også freista påverke prosessen i departementet og det politiske miljøet elles. Mållaget har gjennom heile perioden hatt ein eigen norskfagskonsulent i 80 % stilling, som har vore til god hjelp for det felles arbeidet. Vi har elles nytta dei høva vi har fått til å påverke dei som skal avgjere saka. For å nemne nokre døme, helsa kunnskapsminister Kristin Halvorsen landsmøtet i Noregs Mållag i Oslo, og fekk førebudde spørsmål der, mellom anna frå oss. Vidare har både Mållaget og NMU hatt vitjing av og fått diskutere med statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Elisabeth Dahle, på kvar vår haustkonferanse. Begge organisasjonane var også representerte då Utdanningsdirektoratet møtte Forum for nynorsk i opplæringa i forkant av at direktoratet sende sitt endelege læreplanutkast til departementet. I dei ulike utkasta til ny læreplan, har vi brukt mest tid og plass på å krevje tidleg start for sidemålsopplæringa, jamstilte kompetansemål for bokmål og nynorsk, og at dugleiken i begge skriftspråka må dokumenterast skikkeleg på vitnemålet i klårtekst helst både eigen standpunktkarakter og eksamen. Vi har også kommentert undervegs at grunngjevinga for sidemål, i føremålsteksten for faget, er svak også i høyringsframlegget til ny læreplan. På forsumaren innleidde avtroppande leiar Janne Nygård og påtroppande leiar Vebjørn Sture eit arbeid med å skrive ei debattbok om sidemål, etter førespurnad frå Det Norske Samlaget. Tanken har vore å heve saka på den politiske dagordenen, og leggje press på styresmaktene. Pamfletten kom ut i februar 2013, med påfylgjande debattmøte på Litteraturhuset i Bergen og Fritt Ord i Oslo. Utgjevinga har gjeve fleire større avisoppslag, men vi skulle gjerne hatt betre tid til å gjere endå meir, om ikkje høyringsfristen og dimed utgjevinga hadde vore midt i landsmøteinnspurten. Arbeidet gjennom året har i nokon mon gjeve resultat, i nokre tilfelle større enn kva mange torde vona, men samstundes ikkje like mykje som vi skulle ynskje. Det var ein tydeleg siger for målrørsla at læreplanframlegget som vart sendt på høyring ikkje inneheldt 6

7 vurderingsmodellar som utelukka prøving i sidemål. Jamvel om ingen av alternativa innebar noka styrking av sidemålet si rolle, og jamvel om somme av dei vil gje uheldige utslag dersom dei vert innførte, er vi likevel nærast sikra mot den grøvste svekkinga Utdanningsdirektoratet i utgangspunktet la opp til. Ein sentral siger for å oppnå dette gjennomslaget, var at landsstyret i SV, partiet til kunnskapsministeren, gjorde vedtak om det på landsstyremøtet deira i november. Vi har elles kunna gle oss over at høyringsutkastet la opp til at elevane langt tidlegare enn før skal reflektere over og verte medvitne om dei språklege tilhøva generelt og nynorsk-bokmål-stoda spesielt. Likeins har fleire ungdomsparti gjort gode sidemålsvedtak på sine landsmøte. Unge Venstre gjekk inn for sidemålsopplæring frå 3. klasse på barneskulen, AUF snudde i spørsmålet om eigen sidemålskarakter og er no for, og Senterungdommen kravde jamstilte kompetansemål for nynorsk og bokmål. Det skal likevel nemnast at KrFU gjekk inn for å fjerne sidemålskarakteren og gjere sidemål til programfag på vidaregåande, men dei ville samstundes auke den praktiske bruken av sidemålet i andre fag enn norsk. I februar vedtok landsstyret høyringsfråsegna frå NMU. Som elles i prosessen la vi mest vekt på tidleg sidemålsstart, jamstilte kompetansemål for nynorsk og bokmål og at det må vere eigen karakter og eksamen i både hovudmål og sidemål. Vi peikte særleg på at endringane som er føreslegne på desse områda vil føre til at fleire nynorskelevar byter til bokmål. I tillegg bad vi om å få ei langt betre og grundigare grunngjeving for hovud- og sidemålsopplæringa i føremålskapittelet i læreplanen. Om sjølve revisjonsprosessen frå styresmaktene si side, lyt det nemnast at han har verka stoverein på papiret, men at det heile tida har skine gjennom at innspel utanfrå har vore sett på som eit meir eller mindre naudsynt vonde. Læreplanutkasta som kom undervegs var publiserte eit langt stykke inn i navigasjonssystema på direktoratet sine heimesider, utan noka form for melding om det, korkje på heimesidene eller andre plassar. Innspela våre undervegs har stort sett vorte møtte med lovord om kor open og lyttande både sjølve prosessen og ikkje minst direktorat og departement er og kor mykje dei har gledd seg til å ha ein like open diskusjon når saka skulle på høyring, etter at dei fleste føringane allereie var lagde. Eit svært talande døme på kor skinninteresserte styresmaktene har vore i å få innspel og debatt, viste seg då saka vart sendt på høyring: Alle høyringssvar skulle standardiserast som ei nettrøysting, der Utdanningsdirektoratet hadde støypt sine eigne røystespørsmål, og lagt til nokre få kommentarboksar av desse hadde fleire ei maksimal tekstgrense på 300 teikn. I realiteten innebar dette at det ville vera umogleg å koma med innspel til forbetringar i til dømes føremålsteksten for faget. Rett nok vann vi ein siger då dette vart lempa på; etter at vi initierte ei pressesak om emnet, forsvann tekstgrensene i svarskjemaet, og det vart annonsert at høyringssvar også kunne sendast som vanlege svarbrev til direktoratet. Likevel viser det ei grunnhaldning hjå utdanningsstyresmaktene som ikkje akkurat har gjort påverknadsjobben lettare for Norsk Målungdom. Ved utgangen av arbeidsperioden er det framleis uråd å seie noko om kva utfallet vert. Høyringsfristen gjekk ut 5. mars, og avgjerda vil truleg ikkje kome før ei stund etter påske. Vonleg kan mykje av arbeidet vi har lagt ned byggjast vidare på, uavhengig av korleis læreplanen vert sjåande ut i denne omgangen. 7

8 Dugnad mot språkleg diskriminering Ved skulestart sparka vi i gang dugnaden mot språkleg diskriminering. Opphavleg skulle dugnaden handle om både brot på lovfesta rettar, så vel som indirekte språkleg diskriminering, men han har for det meste handla om det fyrste. Ved lanseringa oppretta vi eit standardisert klageskjema på nett, slik at elevar, studentar og andre som opplevde å ikkje få oppfylt sine språklege rettar, enkelt kunne klage. Klagane vidareformidla vi til rette vedkomande, med kopi til Språkrådet og eventuelle overordna instansar til dømes skuleeigarar. Det er vanskeleg å måle kva effekt dugnaden har hatt generelt, men ut frå tilbakemeldingane har fleire av klagane ført til at skuleelevar har fått lærebøker på nynorsk i fag der dei opphavleg fekk bøker på bokmål. I somme tilfelle har det rett og slett ikkje funnest lærebøker på nynorsk for dei aktuelle faga, men skulane har jamt over vore imøtekomande og prøvd å kome fram til minnelege løysingar med elevane det gjeld. I tilfelle der det er snakk om manglande nynorskeksamenar i høgare utdanning, er det noko som er vanskeleg å bøte på i ettertid, men lærestadene har stort sett lagt seg flate og lova betring til neste år. Vi har diverre ikkje oppretta noko konkret samarbeid med andre organisasjonar om dugnaden. Det handlar dels om at det er litt avgrensa kor mange organisasjonar som arbeider med desse spørsmåla, og dels mangel på tid og ressursar. På den andre sida lyt det nemnast at vi ved fleire høve har slege ned offentleg på språkleg mobbing i media, og fått ein del positive tilbakemeldingar på dette. Likeins har landsstyret også vedteke ei støttefråsegn om retten til læremiddel med punktskrift for blinde og svaksynte. Krafttak for lærarutdanninga Norsk Målungdom skulle etter arbeidsprogrammet arbeidd for ei lærarutdanning som sikrar at alle lærarar er fagleg trygge i nynorsk, og for å utvikle og spreie sidemålsdidaktikk på lærestadene. Heile denne satsinga har lidd av at fyrsteprioriteringa norskfaget har kverrsett det meste av dei ressursane vi har til å drive politikk. Saka vert ikkje dimed noko mindre viktig, men vi vurderer det slik at det har vore naudsynt å prioritere læreplansaka i år, sidan det var no læreplanen skulle opp til revisjon. Andre saker Gjennom perioden har vi også markert oss i saker som har vorte aktuelle undervegs. Utover sporadiske mediesaker, i tillegg til dei årvisse møta med kringkastingssjefen, NRK Super, og i år også TV2, er det særleg på to område vi har brukt tid på: Det eine er kravet om å få det Scrabble-liknande mobilspelet Wordfeud i nynorsk utgåve. Landsmøtet på Voss vedtok ei eiga fråsegn om saka, og vi fekk måteleg mykje merksemd om saka utover våren. Eit særleg bidrag i denne samanhengen, er utspelet heiderleg Målungdom sende i samarbeid med ordføraren i Eid. Wordfeud-saka vart då også krona med siger i haust, då produsenten innførte nynorskordliste i Wordfeud attåt dei andre språka. Det andre er arbeidet for å førebyggje og motverke målbyte frå nynorsk til bokmål. Etter påske sette Kunnskapsdepartementet ned ei ressursgruppe for nynorsk som hovudmål. Arbeidet i gruppa skulle i utgangspunktet avsluttast i 2012, men sluttrapporten er ikkje ferdigstilt ved utgangen av arbeidsperioden. Det er difor for tidleg å konkludere med kor vidt ressursgruppa har vore eit vellukka tiltak eller ikkje. 8

9 Organisasjonsutvikling Organisasjonsbygging Det fremste målet for arbeidsperioden var å passere teljande medlemer. Vi har prioritert verving i det daglege høgt, og hatt jamn vekst gjennom heile året, jamvel om vervekampanjen før sumaren ikkje gav fullt så gode resultat som vi vona. Etter ein dugeleg innspurt mot slutten av året, landa vi på 1009 medlemer under 26 år, og nådde dimed målet for fyrste gong sidan Totalt var det 514 personar som melde seg inn (455) eller bad om å få informasjonspakke (59) i posten frå oss, mot totalt 606 i av desse betalte medlemspengar, mot 230 i Mot slutten av 2011 skaffa vi oss system for medlemspengebetaling med SMS, og det ser ut til å ha kasta av seg i Totalt 385 medlemer betalte medlemspengar med SMS i Det tyder ikkje at på langt nær alle desse ville late vere å betale om dei måtte bruke banken, men det verkar som at ein del medlemer har lågare terskel for å betale med SMS. Lokallaga er grunnplanet i organisasjonen. Norsk Målungdom har lag i 11 av fylka i landet. Talet på lag har gått ned med 3 sidan i fjor 3 av laga er nyskipa denne perioden. 4 av laga er studentmållag. Vi har framleis ei utfordring med å stabilisere aktiviteten i ein del av lokallaga, men han verkar generelt å vere på gradvis opptur. Dette kom særleg til uttrykk gjennom skulestartaksjonane, som vi hadde monaleg fleire av i denne perioden jamført med tidlegare år. I perioden har vi hatt desse laga: Finnmark: Alta Målungdom Sør-Trøndelag: Studentmållaget i Nidaros Møre og Romsdal: NMU Ålesund og omegn, Søre Sunnmøre Målungdom Sogn og Fjordane: heiderleg Målungdom, Firda Målungdom Hordaland: Bergen Målungdom, Studentmållaget i Bergen, Sunnhordland Målungdom Rogaland: Målsiddisane, Kongsgård Elevmållag, Ryfylke Målungdom Vest-Agder: Agder Målungdom Aust-Agder: Grimstad Målungdom Akershus: Ås Studentmållag Oslo: Katta Målungdom, Studentmållaget i Oslo, Målungdomen i Oslo Hedmark: Skibladner Målungdom Deltakinga på tilskipingar har halde seg måteleg bra, men vi har ikkje greidd å auke henne, slik ambisjonen var. Vi hadde nokre fleire deltakarar på sumarleiren jamført med året før, men ein del færre på haustkonferanse. Vinterleiren var så godt som jamstor med fjorårets uvanleg godt vitja vinterleir. Ved nyttår la vi medlemsdatabasen over i eit nytt og betre register. Det nye registeret var i testbruk ei god stund fram mot dette, og representerer ei kjærkomen effektivisering av det administrative arbeidet. Særleg innføringa av kundeidentifikasjonsnummer for medlemspengar sparar inn mykje arbeid som tidlegare måtte gjerast manuelt. Også lokallaga nyt godt av det nye registeret lokallagsleiarar kan no logge inn sjølv for å få oversyn over 9

10 sine respektive medlemslister, og systemet kan sende automatisk e-post når lokallaget får nye medlemer. Odin Hørthe Omdal fortener ein særskilt honnør for å ha lagt ned eit godt om omfattande arbeid med å lage og implementere det nye registeret. Arbeidet med å lage ein skuleringsplan for organisasjonen har ikkje vorte gjennomført. Likeins har ikkje den vidare tilrettelegginga for å starte og drive lokallag vorte prioritert. Derimot sende vi informasjon om studentmållaga til medlemer i studentalder ved semesterstart hausten Kurs og tilskipingar Kurs og tilskipingar styrkjer organisasjonen og er ein god møteplass for både nye og gamle medlemer. Dette er også den viktigaste plassen for skulering av aktivistar. I perioden har Norsk Målungdom sentralt skipa til vinterleir, sumarleir og haustkonferansen Språk er makt, medan Studentmållaget i Nidaros skipa til studentsamling. Tilskipingane var jamt over bra vitja, og fekk generelt gode tilbakemeldingar. Sumarleir Sumarleiren var juli i Sogndal. Mellom mange høgdepunkt hadde vi i år programpostar med stor språkleg breidd frå samisk og franske minoritetsspråk til kløyvd infinitiv og programmeringsspråket Python. Vi sette også av ein heil dag til utforsking av lokalområda, på fjell- og isbresafari i Jostedalen. Alt i alt var vi 37 deltakarar på leiren. Haustkonferansen Språk er makt oktober skipa Norsk Målungdom til haustkonferansen Språk er makt i Drammen. Det var i alt 28 deltakarar på konferansen, noko som var ein klår nedgang frå 2011, om enn ikkje like ille som dei to føregåande åra. Sjølve programmet var solid, med relativt mange eksterne bidragsytarar, og mange ungdomsparti representerte i paneldebatt. I åra som kjem har vi likevel ei utfordring i å finne ein meir solid fasong på hausttilskipinga. Over fleire år har både deltakartal og tilskipingsprofil svinga meir enn kva godt er, jamvel om haustkonferansane kvar for seg har vore gode. Vinterleir Vinterleiren gjekk av stabelen i Ål i Hallingdal januar. Vi la opp til eit mykje variert program, med praktiske og faglege alternativ i dei fleste programøktene. I tillegg tok vi oss godt med tid til utandørsaktivitetar. Det var til saman 37 deltakarar på vinterleiren. Studentsamling Studentmållaget i Nidaros skipa til studentsamling i Trondheim april. Samlinga var særs vellukka, med både godt oppmøte og mange gode namn på programmet. Synleggjering av organisasjonen Pressearbeidet har vore høgt prioritert gjennom heile året, og strukturert i ein eigen presseplan. Dette har gjeve gode resultat; tal frå presseklipptenesta Retriever tyder på at organisasjonen har vore meir synleg enn på mange år. Vi har vore synlege i mange ulike målsaker, men profilert oss sterkast på dei to øvste politiske prioriteringane våre, norskfaget 10

11 og språkleg diskriminering. Likevel er der rom for betring vi har til dømes ikkje nådd like mykje gjennom i dei aller største mediehusa. Likeins kan vi verte betre på å gjere lokallaga synlege der i nærmiljøa sine. Vi utarbeidde ikkje standard medietekstar om dei politiske hovudprioriteringane tidleg i perioden, men vi sende ut fire ulike standardlesarbrev om læreplansaka i februar. Vi har elles hatt både lesarbrevkurs og medietreningskurs for lokallag på sumarleir og haustkonferanse. I perioden har Norsk Målungdom sett i gang eit meir systematisk oppfylgingsarbeid overfor ungdomspartia. Vi vitja ikkje fullt så mange sumarleirar som vi kunne ynskt, men vi har til gjengjeld vore betre på å knyte kontaktar og fylgje opp elles. Både Norsk Målungdom og Noregs Mållag har hatt ambisjonar om å skaffe seg ein aksjonsbil til Språkåret Ut frå ei vurdering av at to slike prosjekt vanskeleg ville la seg gjennomføra kvar for seg, ikkje minst økonomisk, vart prosjekta slegne saman til Nynorskstafetten Resultatet har vorte ein aksjonsbil som fylgjer ei oppsett rute frå januar til oktober, med ein lang sumarpause der NMU får hovudansvaret. Anna informasjonsarbeid Målferd Å reise på målferd er noko av det aller viktigaste Norsk Målungdom gjer, og det har difor hatt høg prioritet. Gjennom å snakke direkte med skuleklassar over heile landet, får vi utfordra svært mange ungdomar til å reflektere over korleis dei tenkjer om språk, og vi set målsak på dagsorden lokalt. I tillegg får vi eit unikt innblikk i kva haldningar til språk som er rådande på grasrota i skuleverket. Denne perioden har vi vore på 61 målferddagar, fordelt på 53 skular. 3 av desse er ungdomsskular. Vi har til saman halde målfararopplegget for 171 skuleklassar, fordelt over 134 økter. Det tyder at vi har vitja kring elevar. Vi har vore innom 14 fylke, mot 12 året før. Elles er gjennomgangen av det eksisterande målfararopplegget påbyrja, men ikkje fullført. I perioden har vi vitja desse skulane: Buskerud Gol vgs, Drammen vgs (3 dagar), St. Hallvard vgs Møre og Romsdal Volda vgs, Herøy vgs avd Herøy, Fagerlia vgs, Ålesund vgs latinskulen, Åfarnes skule, Måndalen skule Nord-Trøndelag Grong vgs, Olav Duun vgs, Levanger vgs, Steinkjer vgs Sør-Trøndelag Orkdal vgs, Melhus vgs, Heimdal vgs, Trondheim katedralskole Telemark Seljord vgs, Kvitsund vgs, Bø vgs, Skien vgs 11

12 Troms Heggen vgs, Tromsdalen vgs, Kvaløya vgs, Breivang vgs, Kongsbakken vgs Hedmark Sørumsand vgs Oslo Nordstrand vgs (2 dagar), Oslo Handelsgymnasium, Foss vgs, Oslo katedralskole (2 dagar) Sogn og Fjordane Årdal vgs, Sogndal vgs (2 dagar), Sygna vgs, Luster vgs Rogaland Ølen vgs, Skeisvang vgs, Sola vgs, Randaberg vgs, Stavanger katedralskole Hordaland Knarvik vgs (3 dagar), U. Pihl vgs, Bergen katedralskole, Stord vgs (2 dagar), Radøy ungdomskule Oppland Vinstra vgs, Nord-Gudbrandsdalen vgs avd Hjerleid, Nord-Gudbrandsdalen vgs avd Otta, Lillehammer vgs, Vargstad vgs Østfold Askim vgs, Kalnes vgs Vestfold Sande vgs Vi har også halde nynorskkurs, til saman tre dagar, på Åssiden vgs og Lier vgs i Buskerud. Informasjonskanalane Norsk Målungdom driv den nynorske nettportalen nynorsk.no, har eigne heimesider på målungdom.no, og driv ei side om minoritetsspråk i Norden. Vi har vidareført praksisen med å samle alle tilskipingsheimesider i målungdom.no-systemet. Sumarleiren har, som tidlegare, hatt direktedomene (sumarleir.no/sommarleir.no) som peiker vidare til sumarleirsidene på målungdom.no. Vi har også eit bloggsystem på nynorsk.no, der lokallag i NMU kan få eigne heimesider, og fleire lokallag i Noregs Mållag leiger heimesideplass. Sentralstyret har også ein eigen kontorblogg på dette systemet. Nynorsk.no har berre sporadisk vore oppdatert sidan sumarferien. Likeins har arbeidet med å vidareutvikle nynorsk.no vorte ståande i ro. Målungdom.no har det lege noko betre an med, men vi kan framleis verte betre til å leggje ut pressemeldingar og nyhende etter kvart som dei kjem. I sosiale medium har aktiviteten på NMU-kanalane teke seg gradvis opp. Dette gjeld fyrst og fremst på Facebook, der vi skaffa oss tilgang til den offisielle NMU-sida, som hadde lege brakk ei stund. Gruppa vår har elles vore måteleg jamt brukt, som før. På Twitter kunne vi 12

13 hatt noko meir aktivitet, men vi har i alle høve brukt profilen vår til å bleste ulike tilskipingar, kampanjar og nyhende, og til å svare på ymse førespurnader. Andre sosiale medium, t.d. Origo, har ikkje vore prioriterte. Det elektroniske nyhendebrevet kom ikkje ut i den planlagde takta før sumaren, men har kome jamt ut kvar månad i haust og vinter. I nyhendebreva har vi skrive om komande hendingar i organisasjonen, aktuelle målsaker og annan relevant medlemsinformasjon. Medlemsbladet Motmæle har kome ut med 4 nummer i perioden. Utgåvene har vore planlagde med utgangspunkt i den vedtekne planen for innhalds- og sjangervariasjon og sidetalet har lege stabilt på 20 sider. På seinvåren sende vi ut flygeblad til tiandeklassingar med nynorsk som hovudmål, som oppmoda dei til å halda på nynorsken. Vi har ikkje laga noko nytt tilfang for sal i perioden, men vi trykte opp eit nytt opplag av dei populære Eg<3nynorsk-t-skjortene før jul. I tillegg fekk vi spesiallaga nynorske øyredobbar og slipsnåler, meint til vervepremie i innspurten før jul. Arbeidet i utvala Studieutvalet hadde i oppgåve å laga ein trinnvis skuleringsplan for heile organisasjonen, men har ikkje hatt nokon aktivitet denne arbeidsperioden. Internasjonalt utval skal drive det internasjonale arbeidet i organisasjonen. I har det i hovudsak gått ut på å planleggje og gjennomføre ei studiereise til Vest-Sahara, der utvalsleiar Tone Rossow var i november. Røynslene frå turen vart delte med organisasjonen i eit eige føredrag på vinterleiren. Organisasjonspolitisk utval skal lage ein plan for korleis organisasjonen til kvar ei tid skal ha oppdatert politikk, men har ikkje hatt nokon aktivitet denne arbeidsperioden. Bladstyret har ansvaret for å gje ut og skaffe inntekter til medlemsbladet Motmæle. Det nye bladstyret tok over etter at nummer 02/2012 var gjeve ut på forsumaren. Bladet har kome ut med fire nummer i perioden, i tråd med den utgjevingstakta som arbeidsprogrammet føreset. Arbeidet med å skaffe inntekter til bladet har derimot vorte nedprioritert utvalet skulle førebu NMUs bidrag til Språkåret, då særleg ved å førebu den nordiske ungdomskonferansen hausten 2013 og starta arbeidet med aksjonsbilen. Nemnda har hatt fleire møte hausten 2012, byrja planleggja program og søkja pengar til ungdomskonferansen, og samrådd seg med Noregs Mållag om Nynorskstafetten. 13

14 Økonomi Økonomien er trong, men stabil. Rammevilkåra er framleis uromslege, men stabiliteten vi har hatt dei seinare åra har halde fram. Den daglege økonomistyringa har vore prega av struktur, kontroll og nøktern pengebruk, noko som igjen gjer det lettare å styre økonomien i berekraftig lei frametter. Norsk Målungdom har framleis ein god del gjeld til staten, og har ei avtale om nedbetaling med Statens Innkrevingssentral som inneber at vi må gå nærare i overskot kvart år. Sett at vi får halde på desse vilkåra, vil gjelda vere nedbetalt i fyrste halvdel av Vebjørn Sture leiar Johanne Marie Kydland Torvund nestleiar Anne Svanaug Straume skrivar Karl Peder Mork økonomiansvarleg Kristofer Olai Ravn Stavseng styremedlem 14

INNLEIING ØKONOMI. Karl Peder Mork leiar. Synnøve Marie Sætre skrivar. Kristofer Olai Ravn Stavseng nestleiar

INNLEIING ØKONOMI. Karl Peder Mork leiar. Synnøve Marie Sætre skrivar. Kristofer Olai Ravn Stavseng nestleiar INNLEIING Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal ha høve og rett til å skrive nynorsk, og å fremja nynorsk, dialektbruk og språkleg mangfald på alle samfunnsområde. Vi organiserer ungdom

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2009-2010

ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2009-2010 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2009-2010 1. Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal velja å skrive nynorsk i staden for bokmål, og for å styrkja dialektane. Til grunn for målreisinga

Detaljer

Årsmelding Noregs Mållag

Årsmelding Noregs Mållag Årsmelding Noregs Mållag 2007-2008 n o r e g s m å l l ag Mange røyster felles mål Form: Erik Bolstad Sats: Kjartan Helleve Grafiske element: Øystein Vidnes Tykk: Arkan kopi og digitaltrykk Innhald Føreord

Detaljer

Gode ord. Biblioteka klare. Takksam FESTSPELA. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai. Side 20 21

Gode ord. Biblioteka klare. Takksam FESTSPELA. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai. Side 20 21 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2012 I mål Mange lærarar er blitt meir interesserte i målbytetematikken, og det er jo ein siger i seg sjølv, seier

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

Streik for nynorske læremiddel

Streik for nynorske læremiddel Medlemsblad for Noregs Nr. 4 oktober 2007 Lansert av elevane Arnfinn Kolerud har skrive ungdomsboka Zoomarferien. Marknadsføringselevane ved Måløy vidaregåande skule er vertskap for lanseringa. SIDE 24

Detaljer

Rein luksus. Éin karakter? MÅLLOVA LITTERATURTUR. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Rein luksus. Éin karakter? MÅLLOVA LITTERATURTUR. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2011 Rein luksus Eg får utforske både form og inn- hald, og eg får tid til å gjere det, seier Kari Hesthamar i NRK Radiodokumentar. MIDTEN Framhald av Fedraheimen

Detaljer

B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. 125 år. Meir enn blad

B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. 125 år. Meir enn blad Nærblinde Folk er så nærblinde. I Vannylven lèt dei vere å tipse oss om den elleve meter høge solsikka si. Dei er usikre på om ho eigentleg er så fin. Men det er ho jo, seier Linda Eide. Side 12 13 Foto:

Detaljer

INTERESSANTE INNLEIINGAR

INTERESSANTE INNLEIINGAR Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2007 Ein må vera ærleg Arne Braut på Jæren har aldri lagt skjul på at han sel gjødsel frå høner. Det set kundane pris på. MIDTEN Framhald av Fedraheimen og Den

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 25. mars 2011 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

Kvifor byter dei mål?

Kvifor byter dei mål? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Sanninga om løgna Om ein skal skrive litteratur, må ein både vere ærleg, og lyge. I prosessen med å bearbeide noko

Detaljer

Løyver seks millionar

Løyver seks millionar Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 desember 2008 Suksess for Øyehaug Romanen Vente, blinke skal ut i to bokklubbar. Gunnhild Øyehaug har fått mykje merksemd og

Detaljer

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 april 2012 Rock n'lol Det var aldri noko slikt som dette her då me var små, seier Andreas og William Lindborg, som har laga ein

Detaljer

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2011 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Eventyr og fantasi Eit gjennomgåande trekk i bøkene er at dei har eit element av fantasi og eventyr i seg. Ragnar Hovland

Detaljer

Foto: Hege Lothe. Fotball i Fredrikstad

Foto: Hege Lothe. Fotball i Fredrikstad Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2008 Teatersuksess Maria Tryti Vennerød skriv teaterstykke og gjer suksess med det. Eg vil hevda at teateret har noko unikt.

Detaljer

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 februar 2011 På glid Kan hende burde det kome ei bok der Neikob kjem best ut av det, seier forfattar Kari Stai. Side 26 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Illustrasjon:

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

«I 2008 fekk saka avklaring i Kulturdepartementet; Språkbanken skal etablerast, og det er sett av 2,5 millionar kroner til det føre målet i 2009.

«I 2008 fekk saka avklaring i Kulturdepartementet; Språkbanken skal etablerast, og det er sett av 2,5 millionar kroner til det føre målet i 2009. SPRÅKRÅDET 2008 Ikkje noko europeisk land med Storbritannia som det opplagde unntaket set i dag si lit til at såkalla «naturleg» språkutvikling skal kunna sikra den framtidige tilstanden til nasjonalspråket

Detaljer

Utfordringar i kø. Heidersmedlem

Utfordringar i kø. Heidersmedlem Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2010 Heidersmedlem Eg kjenner meg stolt over at Mållaget meiner eg har gjort ein innsats for nynorsken, seier Guri Vesaas.

Detaljer

Innhald. 1 Innleiing... 1

Innhald. 1 Innleiing... 1 Årsrapport for 2013 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Måloppnåing... 3 2.1 Hovudmål 1: Forvaltninga skal vere godt organisert, leidd og ha riktig kompetanse... 3 2.1.1 Delmål 1.1: Statsforvaltninga skal ha eit

Detaljer

Årsrapport 2012. Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2012. Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2012 Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhald 1. Innleiing... 4 2. Mål og resultatoppnåing... 4 a. Førespurnader og utsegner på brev og

Detaljer

NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE

NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE DET NORSKE SAMLAGET NYNORSK KULTURSENTRUM NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE PROSJEKTRAPPORT ODDMUND LØKENSGARD HOEL JULI 2002 NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE PROSJEKTRAPPORT INNHALD Innhald 2 Føreord 3 1 Innleiing

Detaljer

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Årsrapport 2012 Innhald Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Mål 1... 6 Breibandsmarknadene... 6 Marknadene for overføringskapasitet...

Detaljer

Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk

Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk Sogn regionråd Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk teneste i Sogn Endeleg rapport 29.01.2014 Claus Røynesdal Sogndal, 29.01.2014 Prosjektleiar Innhald 1. Bakgrunn og utfordringar... 3 2. Prosjektorganisering...

Detaljer

Å rsrapport fra Barneombodet 2014

Å rsrapport fra Barneombodet 2014 Å rsrapport fra Barneombodet 2014 01.03.2015 Innhald I. Rapport frå barneombodet...3 II. Introduksjon til verksemda og hovudtal...4 Organisasjonskart...4 Utvalde volumtal...5 Førespurnader og utsegner

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no 0 Innhald 1. Resultat 3 2. Organisasjon 4 2.1 Råd 4 2.2 Styre 6 2.3 Administrasjon 6 2.4 Rekneskap og revisjon 7 2.5

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2006 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela Nettstader

Årsmelding og rekneskap 2006 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela Nettstader Årsmelding og rekneskap 2006 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela Nettstader Innhald STYRETS ÅRSMELDING 1. 2006: Overraskingane 3 2. Prioriteringar 4 2.1 Mål 4 2.2 Strategi 4 2.3 Viktige uløyste oppgåver

Detaljer