Organ og verv i Norsk Målungdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organ og verv i Norsk Målungdom"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal ha høve og rett til å skrive nynorsk, og å fremje nynorsk, dialektbruk og språkleg mangfald på alle samfunnsområde. Vi organiserer ungdom til å gå føre i dette arbeidet. Sentralstyret og skrivarstova i Norsk Målungdom held til i Lilletorget 1 i Oslo, etter å ha flytt frå Schweigaards gate 16 i juni Det har ikkje vore fysiske ulukker eller skadetilfelle i Sjukefråværet i 2012 var på 26,5 dagsverk, noko som utgjer 5,84 prosent. Verksemda Norsk Målungdom ureinar ikkje det ytre miljøet. Norsk Målungdom praktiserer likestilling, og er mot diskriminering på grunnlag av språk, kjønn, seksualitet, etnisitet, livssyn eller funksjonshemming. Landsstyret vurderer det slik at det framleis er grunnlag for vidare drift av organisasjonen. Landsstyret har sett opp årsrekneskapen for 2012 under denne føresetnaden. Ved utgangen av arbeidsåret hadde Norsk Målungdom 19 lokallag. I 2012 hadde Norsk Målungdom 1275 betalande medlemer av desse var under 26 år, såkalla teljande medlemer. Talet på lokallag har gått ned med 3. Medlemstalet har gått opp med med 218 medlemer frå året før, av desse er 210 teljande medlemer. 1 I har Norsk Målungdom gjennom heile perioden særleg prioritert kampen om norskfaget, og då spesielt kva rolle sidemålsopplæringa skal spele. Vi har også sett språkleg diskriminering på dagsorden, då særleg brot på språklege rettar i skulen, og brukt mykje tid på å skaffe fleire medlemer og vitje skuleklassar Organ og verv i Norsk Målungdom Landsmøtet Landsmøtet 2012 var på Voss. Landsmøtetalen var ved Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftingstilsynet. Landsmøtet vedtok desse fråsegnene: Fakta fyrst Eit løft for hovudmålselevane Wordfeud på nynorsk! 1 1 Tala i dette avsnittet er enno ikkje reviderte 1

2 Landsstyret I perioden har desse sete i landsstyret: Frå landsmøtet til 13. juli Janne Nygård (leiar) Vebjørn Sture (nestleiar) Etter 13. juli Vebjørn Sture (leiar) Johanne Marie Kydland Torvund (nestleiar) På landsmøtet vart desse valde inn i landsstyret: Åsmund Mikalsen Kvifte Solveig Holthe Enoksen Vegard Storsul Opdahl Eskil Syltøy Løland Heidi Rossow Martine Rørstad Sand Gabriela Burgos Husabø Jørgen Vik Inger-Lise Kvamme Aaland Nora Martine Hjelle Strand Daniel Fridberg Moen Ingrid Skrede Yngre Farestveit Erstad Lisa Marie Ovesen Akershus Rogaland Oslo Hordaland Hedmark Hordaland Sogn og Fjordane Aust-Agder Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Oslo Sogn og Fjordane Hedmark Hordaland Varamedlemer: 1. Johan Aurvoll Langeland Sogn og Fjordane 2. Ingunn Lunde Heggebø Sogn og Fjordane 3. Emil Henry Flakk Sør-Trøndelag 4. Kristina Erikstad Sæterdal Oslo 5. Helene Urdland Karlsen Oslo 6. Tone Rossow Oslo Landsstyret er det høgaste politiske organet i Norsk Målungdom mellom landsmøta, og har hatt 5 møte i perioden. Mange i landsstyret har vore aktive i ulike nemnder. Landsstyret har hatt godt oppmøte på både tilskipingar og landsstyremøte. I perioden har landsstyret vedteke desse fråsegnene: På tide å sikre språket i læremidla Språkleg rettferd for alle elevar Nynorsk på kommersielle barnekanalar Sjå til Sogn og Fjordane Blindt maktovergrep Til lukke med nynorsk avissenter! Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk 2

3 Landsstyret har òg delt ut den årlege dialektprisen, som i 2012 gjekk til programleiaren og TV-personlegdomen Harald Rønneberg. Landsstyret har sett ned desse nemndene i : Studieutvalet Eva Holthe Enoksen (leiar), Jørgen Vik, Ingrid Skrede Internasjonalt utval Tone Rossow (leiar), Inger-Lise Kvamme Aaland, Eskil Syltøy Løland, Heidi Rossow, Yngve Farestveit Erstad Organisasjonspolitisk utval Johanne Marie Kydland Torvund (leiar), Lisa Marie Ovesen, Åsmund Mikalsen Kvifte, Johan Aurvoll Langeland, Martine Rørstad Sand Bladstyret Kristofer Olai Ravn Stavseng (bladstyrar), Vegard Storsul Opdahl, Kristina Erikstad Sæterdal, Anne Svanaug Straume, Monika Oftedal Voll Arbeidsutvalet for Språkåret 2013 Janne Nygård (leiar), Helene Urdland Karlsen, Karl Peder Mork, Vebjørn Sture Programnemnd for Program for språk i skulen Kristofer Olai Ravn Stavseng (leiar), Ragnhild Rieber-Mohn, Daniel Fridberg Moen, Tina Fauskanger, Inger-Lise Kvamme Aaland Programnemnd for Arbeidsprogrammet Johanne Marie Kydland Torvund (leiar), Lisa Marie Ovesen, Øyvind Osdal Runde, Solveig Holthe Enoksen, Eskil Syltøy Løland. Varaer: Johan Aurvoll Langeland (1. vara), Kristina Erikstad Sæterdal (2. vara) Sentralstyret På landsmøtet vart desse valde inn i sentralstyret: Leiar: Vebjørn Sture Rogaland Nestleiar: Johanne Marie Kydland Torvund Rogaland Skrivar: Anne Svanaug Straume Telemark/Oslo Økonomiansvarleg: Karl Peder Mork Oslo Sentralstyremedlem: Kristofer Olai Ravn Stavseng Møre og Romsdal 1. vara: Eva Holthe Enoksen Rogaland 2. vara: Janne Nygård Sogn og Fjordane 3. vara: Bror-Magnus Sviland Strand Rogaland Fram til sumarleiren sat desse i sentralstyret: Leiar: Janne Nygård Nestleiar: Vebjørn Sture Skrivar: Johanne Marie Kydland Torvund Økonomiansvarleg: Eva Holthe Enoksen Sogn og Fjordane Rogaland Rogaland Rogaland 3

4 Sentralstyremedlem: Tone Rossow Akershus 1. vara: Maria Kristine Svendsen Oslo 2. vara: Ulrikke Sægrov Rogaland 3. vara: Kristian Weibye Oslo Sentralstyret har i regelen hatt møte kvar tysdag og dugnad kvar onsdag. Utover dette vert mykje arbeid lagt ned mellom møta, både individuelt og i sentralstyrenemnder. Sentralstyret har også hatt tredagarssamlingar i juni og desember, for å planleggje arbeidet vidare og skulere seg sjølv. Arbeidsfellesskapen har fungert godt gjennom heile perioden. Byrjinga av arbeidsperioden var i nokon mon prega av sjukefråvær og etterverknadene av sjukefråværet siste del av førre periode. Fråværet normaliserte seg raskt, og har ikkje vore til meins for arbeidet i haust og vinter, men det har vore ei påminning om at vi med eit relativt lite sentralstyre, og endå mindre bemanning på kontoret, er sårbare for sjukdom. Sentralstyret har likevel fått gjort mykje med avgrensa menneskelege ressursar, og vist stor arbeidsvilje, ikkje minst når det kjem til reiseverksemda. Valnemnda Landsmøtet valde denne valnemnda for arbeidsåret : Eva Holthe Enoksen Vegard Storsul Opdahl Maria Kristine Svendsen 1. vara: Bror-Magnus Sviland Strand 2. vara: Tone Rossow Skrivarstova Janne Nygård var tilsett som leiar i 50 % stilling fram til sumarleiren. Tilsetjingsforholdet hennar vart utvida ut juli og august i 100 % stilling for å arbeide med sidemålspamfletten (sjå s. 6). Johanne Marie Kydland Torvund var tilsett som skrivar i 100 % stilling fram til sumarleiren. Tone Rossow vikarierte i 50 % stilling ut mars. Frå august tok Vebjørn Sture over som leiar i 100 % stilling, medan Anne Svanaug Straume var gjekk inn som skrivar i 100 % stilling på same tidspunktet. Fram til august vart dei tilsette lønte etter lønstrinn 1 i Statens lønsregulativ anno Då lønstrinn 1-18 vart kutta ut i lønsoppgjeret på forsumaren 2012, vedtok landsstyret ein ny lønsmodell for NMU. Den nye lønsmodellen tek utgangspunkt i statens lønstrinn 1 anno 2011, med årleg justering for konsumprisindeksen. Det er elles teikna pensjonsavtale og yrkesskadetrygding for alle dei tilsette. Skrivarstova har ansvaret for den daglege drifta av Norsk Målungdom. Viktige arbeidsoppgåver er å organisere målferder, svare på ulike førespurnader, sende ut tilfang og informasjon til medlemene, vitje lokallag, dagleg økonomiarbeid, oppdatere medlemsregisteret og drive mediearbeid. Representasjon i og samarbeid med Noregs Mållag Norsk Målungdom har hatt eit godt samarbeid med Noregs Mållag i perioden. Vi deler kontor med Noregs Mållag, som fører til tett kontakt, og dei stør oss økonomisk. Vi har 4

5 samarbeidd om fleire politiske saker, og freista koordinere oss opp mot styresmakter, media og liknande. Landsmøtet valde desse representantane til ulike verv i Noregs Mållag: Styret i Noregs Mållag Representant: Vebjørn Sture 1. vara:johanne Marie Kydland Torvund 2. vara:anne Svanaug Straume Vebjørn Sture har møtt på alle styremøta for NMU. Vi opplever deltakinga i styret som konstruktiv og fruktbar, og at innspela våre vert tekne på alvor. Landsrådet i Noregs Mållag Representant: Kristofer Olai Ravn Stavseng 1. vara:karl Peder Mork 2. vara:eva Holthe Enoksen Alle representantane måtte melde forfall til landsrådsmøtet i Noregs Mållag november. Vebjørn Sture møtte som NMU-leiar og NM-styremedlem. Valnemnda i Noregs Mållag Representant: Anne Svanaug Straume 1. vara:bror-magnus Sviland Strand 2. vara:tone Rossow Anne Svanaug Straume måtte melde forfall til valnemndsarbeidet under landsrådsmøtet i Noregs Mållag november. Bror-Magnus Sviland Strand møtte for NMU, og har fylgt arbeidet i nemnda sidan då. Utsendingar til landsmøtet i Noregs Mållag Sitjande sentralstyre Påtroppande sentralstyre Landsstyret Vebjørn Sture, Anne Svanaug Straume, Johanne Marie Kydland Torvund, Tone Rossow og Karl Peder Mork møtte som utsendingar frå NMU. Janne Nygård møtte som dåverande NMU-representant i Mållagsstyret. Økonominemnda i Noregs Mållag På forsumaren sette Noregs Mållag ned ei økonominemnd som skulle arbeida med ulike modellar for korleis midlane i Mållaget bør disponerast. Sentralstyret valde Eva Holthe Enoksen som NMU-representant i nemnda. 5

6 Dette gjorde Norsk Målungdom i Hovudmål Arbeidsprogrammet for , vedteke på landsmøtet på Voss, har hatt norskfaget som hovudprioritering. Gjennom dette arbeidet ynskjer Norsk Målungdom å arbeide for eit sterkare norskfag og å sikre sidemålsordninga. Politiske prioriteringar På landsmøtet vart desse politiske prioriteringane sette opp for arbeidsåret 2011/2012: 1. Kampen for norskfaget 2. Dugnad mot språkleg diskriminering 3. Krafttak for lærarutdanninga Kampen for norskfaget Norskfaget generelt og sidemålsordninga spesielt har hatt klårt fyrsteprioritet gjennom heile perioden. Utover våren og sumaren vart nye utkast frå læreplangruppa i Utdanningsdirektoratet publiserte på direktoratet sine vevsider om enn ikkje så lette å navigera seg fram til og vi kom med innspel og kritikk til utkasta etter kvart som dei låg føre. I samarbeid med Noregs Mållag har vi også freista påverke prosessen i departementet og det politiske miljøet elles. Mållaget har gjennom heile perioden hatt ein eigen norskfagskonsulent i 80 % stilling, som har vore til god hjelp for det felles arbeidet. Vi har elles nytta dei høva vi har fått til å påverke dei som skal avgjere saka. For å nemne nokre døme, helsa kunnskapsminister Kristin Halvorsen landsmøtet i Noregs Mållag i Oslo, og fekk førebudde spørsmål der, mellom anna frå oss. Vidare har både Mållaget og NMU hatt vitjing av og fått diskutere med statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Elisabeth Dahle, på kvar vår haustkonferanse. Begge organisasjonane var også representerte då Utdanningsdirektoratet møtte Forum for nynorsk i opplæringa i forkant av at direktoratet sende sitt endelege læreplanutkast til departementet. I dei ulike utkasta til ny læreplan, har vi brukt mest tid og plass på å krevje tidleg start for sidemålsopplæringa, jamstilte kompetansemål for bokmål og nynorsk, og at dugleiken i begge skriftspråka må dokumenterast skikkeleg på vitnemålet i klårtekst helst både eigen standpunktkarakter og eksamen. Vi har også kommentert undervegs at grunngjevinga for sidemål, i føremålsteksten for faget, er svak også i høyringsframlegget til ny læreplan. På forsumaren innleidde avtroppande leiar Janne Nygård og påtroppande leiar Vebjørn Sture eit arbeid med å skrive ei debattbok om sidemål, etter førespurnad frå Det Norske Samlaget. Tanken har vore å heve saka på den politiske dagordenen, og leggje press på styresmaktene. Pamfletten kom ut i februar 2013, med påfylgjande debattmøte på Litteraturhuset i Bergen og Fritt Ord i Oslo. Utgjevinga har gjeve fleire større avisoppslag, men vi skulle gjerne hatt betre tid til å gjere endå meir, om ikkje høyringsfristen og dimed utgjevinga hadde vore midt i landsmøteinnspurten. Arbeidet gjennom året har i nokon mon gjeve resultat, i nokre tilfelle større enn kva mange torde vona, men samstundes ikkje like mykje som vi skulle ynskje. Det var ein tydeleg siger for målrørsla at læreplanframlegget som vart sendt på høyring ikkje inneheldt 6

7 vurderingsmodellar som utelukka prøving i sidemål. Jamvel om ingen av alternativa innebar noka styrking av sidemålet si rolle, og jamvel om somme av dei vil gje uheldige utslag dersom dei vert innførte, er vi likevel nærast sikra mot den grøvste svekkinga Utdanningsdirektoratet i utgangspunktet la opp til. Ein sentral siger for å oppnå dette gjennomslaget, var at landsstyret i SV, partiet til kunnskapsministeren, gjorde vedtak om det på landsstyremøtet deira i november. Vi har elles kunna gle oss over at høyringsutkastet la opp til at elevane langt tidlegare enn før skal reflektere over og verte medvitne om dei språklege tilhøva generelt og nynorsk-bokmål-stoda spesielt. Likeins har fleire ungdomsparti gjort gode sidemålsvedtak på sine landsmøte. Unge Venstre gjekk inn for sidemålsopplæring frå 3. klasse på barneskulen, AUF snudde i spørsmålet om eigen sidemålskarakter og er no for, og Senterungdommen kravde jamstilte kompetansemål for nynorsk og bokmål. Det skal likevel nemnast at KrFU gjekk inn for å fjerne sidemålskarakteren og gjere sidemål til programfag på vidaregåande, men dei ville samstundes auke den praktiske bruken av sidemålet i andre fag enn norsk. I februar vedtok landsstyret høyringsfråsegna frå NMU. Som elles i prosessen la vi mest vekt på tidleg sidemålsstart, jamstilte kompetansemål for nynorsk og bokmål og at det må vere eigen karakter og eksamen i både hovudmål og sidemål. Vi peikte særleg på at endringane som er føreslegne på desse områda vil føre til at fleire nynorskelevar byter til bokmål. I tillegg bad vi om å få ei langt betre og grundigare grunngjeving for hovud- og sidemålsopplæringa i føremålskapittelet i læreplanen. Om sjølve revisjonsprosessen frå styresmaktene si side, lyt det nemnast at han har verka stoverein på papiret, men at det heile tida har skine gjennom at innspel utanfrå har vore sett på som eit meir eller mindre naudsynt vonde. Læreplanutkasta som kom undervegs var publiserte eit langt stykke inn i navigasjonssystema på direktoratet sine heimesider, utan noka form for melding om det, korkje på heimesidene eller andre plassar. Innspela våre undervegs har stort sett vorte møtte med lovord om kor open og lyttande både sjølve prosessen og ikkje minst direktorat og departement er og kor mykje dei har gledd seg til å ha ein like open diskusjon når saka skulle på høyring, etter at dei fleste føringane allereie var lagde. Eit svært talande døme på kor skinninteresserte styresmaktene har vore i å få innspel og debatt, viste seg då saka vart sendt på høyring: Alle høyringssvar skulle standardiserast som ei nettrøysting, der Utdanningsdirektoratet hadde støypt sine eigne røystespørsmål, og lagt til nokre få kommentarboksar av desse hadde fleire ei maksimal tekstgrense på 300 teikn. I realiteten innebar dette at det ville vera umogleg å koma med innspel til forbetringar i til dømes føremålsteksten for faget. Rett nok vann vi ein siger då dette vart lempa på; etter at vi initierte ei pressesak om emnet, forsvann tekstgrensene i svarskjemaet, og det vart annonsert at høyringssvar også kunne sendast som vanlege svarbrev til direktoratet. Likevel viser det ei grunnhaldning hjå utdanningsstyresmaktene som ikkje akkurat har gjort påverknadsjobben lettare for Norsk Målungdom. Ved utgangen av arbeidsperioden er det framleis uråd å seie noko om kva utfallet vert. Høyringsfristen gjekk ut 5. mars, og avgjerda vil truleg ikkje kome før ei stund etter påske. Vonleg kan mykje av arbeidet vi har lagt ned byggjast vidare på, uavhengig av korleis læreplanen vert sjåande ut i denne omgangen. 7

8 Dugnad mot språkleg diskriminering Ved skulestart sparka vi i gang dugnaden mot språkleg diskriminering. Opphavleg skulle dugnaden handle om både brot på lovfesta rettar, så vel som indirekte språkleg diskriminering, men han har for det meste handla om det fyrste. Ved lanseringa oppretta vi eit standardisert klageskjema på nett, slik at elevar, studentar og andre som opplevde å ikkje få oppfylt sine språklege rettar, enkelt kunne klage. Klagane vidareformidla vi til rette vedkomande, med kopi til Språkrådet og eventuelle overordna instansar til dømes skuleeigarar. Det er vanskeleg å måle kva effekt dugnaden har hatt generelt, men ut frå tilbakemeldingane har fleire av klagane ført til at skuleelevar har fått lærebøker på nynorsk i fag der dei opphavleg fekk bøker på bokmål. I somme tilfelle har det rett og slett ikkje funnest lærebøker på nynorsk for dei aktuelle faga, men skulane har jamt over vore imøtekomande og prøvd å kome fram til minnelege løysingar med elevane det gjeld. I tilfelle der det er snakk om manglande nynorskeksamenar i høgare utdanning, er det noko som er vanskeleg å bøte på i ettertid, men lærestadene har stort sett lagt seg flate og lova betring til neste år. Vi har diverre ikkje oppretta noko konkret samarbeid med andre organisasjonar om dugnaden. Det handlar dels om at det er litt avgrensa kor mange organisasjonar som arbeider med desse spørsmåla, og dels mangel på tid og ressursar. På den andre sida lyt det nemnast at vi ved fleire høve har slege ned offentleg på språkleg mobbing i media, og fått ein del positive tilbakemeldingar på dette. Likeins har landsstyret også vedteke ei støttefråsegn om retten til læremiddel med punktskrift for blinde og svaksynte. Krafttak for lærarutdanninga Norsk Målungdom skulle etter arbeidsprogrammet arbeidd for ei lærarutdanning som sikrar at alle lærarar er fagleg trygge i nynorsk, og for å utvikle og spreie sidemålsdidaktikk på lærestadene. Heile denne satsinga har lidd av at fyrsteprioriteringa norskfaget har kverrsett det meste av dei ressursane vi har til å drive politikk. Saka vert ikkje dimed noko mindre viktig, men vi vurderer det slik at det har vore naudsynt å prioritere læreplansaka i år, sidan det var no læreplanen skulle opp til revisjon. Andre saker Gjennom perioden har vi også markert oss i saker som har vorte aktuelle undervegs. Utover sporadiske mediesaker, i tillegg til dei årvisse møta med kringkastingssjefen, NRK Super, og i år også TV2, er det særleg på to område vi har brukt tid på: Det eine er kravet om å få det Scrabble-liknande mobilspelet Wordfeud i nynorsk utgåve. Landsmøtet på Voss vedtok ei eiga fråsegn om saka, og vi fekk måteleg mykje merksemd om saka utover våren. Eit særleg bidrag i denne samanhengen, er utspelet heiderleg Målungdom sende i samarbeid med ordføraren i Eid. Wordfeud-saka vart då også krona med siger i haust, då produsenten innførte nynorskordliste i Wordfeud attåt dei andre språka. Det andre er arbeidet for å førebyggje og motverke målbyte frå nynorsk til bokmål. Etter påske sette Kunnskapsdepartementet ned ei ressursgruppe for nynorsk som hovudmål. Arbeidet i gruppa skulle i utgangspunktet avsluttast i 2012, men sluttrapporten er ikkje ferdigstilt ved utgangen av arbeidsperioden. Det er difor for tidleg å konkludere med kor vidt ressursgruppa har vore eit vellukka tiltak eller ikkje. 8

9 Organisasjonsutvikling Organisasjonsbygging Det fremste målet for arbeidsperioden var å passere teljande medlemer. Vi har prioritert verving i det daglege høgt, og hatt jamn vekst gjennom heile året, jamvel om vervekampanjen før sumaren ikkje gav fullt så gode resultat som vi vona. Etter ein dugeleg innspurt mot slutten av året, landa vi på 1009 medlemer under 26 år, og nådde dimed målet for fyrste gong sidan Totalt var det 514 personar som melde seg inn (455) eller bad om å få informasjonspakke (59) i posten frå oss, mot totalt 606 i av desse betalte medlemspengar, mot 230 i Mot slutten av 2011 skaffa vi oss system for medlemspengebetaling med SMS, og det ser ut til å ha kasta av seg i Totalt 385 medlemer betalte medlemspengar med SMS i Det tyder ikkje at på langt nær alle desse ville late vere å betale om dei måtte bruke banken, men det verkar som at ein del medlemer har lågare terskel for å betale med SMS. Lokallaga er grunnplanet i organisasjonen. Norsk Målungdom har lag i 11 av fylka i landet. Talet på lag har gått ned med 3 sidan i fjor 3 av laga er nyskipa denne perioden. 4 av laga er studentmållag. Vi har framleis ei utfordring med å stabilisere aktiviteten i ein del av lokallaga, men han verkar generelt å vere på gradvis opptur. Dette kom særleg til uttrykk gjennom skulestartaksjonane, som vi hadde monaleg fleire av i denne perioden jamført med tidlegare år. I perioden har vi hatt desse laga: Finnmark: Alta Målungdom Sør-Trøndelag: Studentmållaget i Nidaros Møre og Romsdal: NMU Ålesund og omegn, Søre Sunnmøre Målungdom Sogn og Fjordane: heiderleg Målungdom, Firda Målungdom Hordaland: Bergen Målungdom, Studentmållaget i Bergen, Sunnhordland Målungdom Rogaland: Målsiddisane, Kongsgård Elevmållag, Ryfylke Målungdom Vest-Agder: Agder Målungdom Aust-Agder: Grimstad Målungdom Akershus: Ås Studentmållag Oslo: Katta Målungdom, Studentmållaget i Oslo, Målungdomen i Oslo Hedmark: Skibladner Målungdom Deltakinga på tilskipingar har halde seg måteleg bra, men vi har ikkje greidd å auke henne, slik ambisjonen var. Vi hadde nokre fleire deltakarar på sumarleiren jamført med året før, men ein del færre på haustkonferanse. Vinterleiren var så godt som jamstor med fjorårets uvanleg godt vitja vinterleir. Ved nyttår la vi medlemsdatabasen over i eit nytt og betre register. Det nye registeret var i testbruk ei god stund fram mot dette, og representerer ei kjærkomen effektivisering av det administrative arbeidet. Særleg innføringa av kundeidentifikasjonsnummer for medlemspengar sparar inn mykje arbeid som tidlegare måtte gjerast manuelt. Også lokallaga nyt godt av det nye registeret lokallagsleiarar kan no logge inn sjølv for å få oversyn over 9

10 sine respektive medlemslister, og systemet kan sende automatisk e-post når lokallaget får nye medlemer. Odin Hørthe Omdal fortener ein særskilt honnør for å ha lagt ned eit godt om omfattande arbeid med å lage og implementere det nye registeret. Arbeidet med å lage ein skuleringsplan for organisasjonen har ikkje vorte gjennomført. Likeins har ikkje den vidare tilrettelegginga for å starte og drive lokallag vorte prioritert. Derimot sende vi informasjon om studentmållaga til medlemer i studentalder ved semesterstart hausten Kurs og tilskipingar Kurs og tilskipingar styrkjer organisasjonen og er ein god møteplass for både nye og gamle medlemer. Dette er også den viktigaste plassen for skulering av aktivistar. I perioden har Norsk Målungdom sentralt skipa til vinterleir, sumarleir og haustkonferansen Språk er makt, medan Studentmållaget i Nidaros skipa til studentsamling. Tilskipingane var jamt over bra vitja, og fekk generelt gode tilbakemeldingar. Sumarleir Sumarleiren var juli i Sogndal. Mellom mange høgdepunkt hadde vi i år programpostar med stor språkleg breidd frå samisk og franske minoritetsspråk til kløyvd infinitiv og programmeringsspråket Python. Vi sette også av ein heil dag til utforsking av lokalområda, på fjell- og isbresafari i Jostedalen. Alt i alt var vi 37 deltakarar på leiren. Haustkonferansen Språk er makt oktober skipa Norsk Målungdom til haustkonferansen Språk er makt i Drammen. Det var i alt 28 deltakarar på konferansen, noko som var ein klår nedgang frå 2011, om enn ikkje like ille som dei to føregåande åra. Sjølve programmet var solid, med relativt mange eksterne bidragsytarar, og mange ungdomsparti representerte i paneldebatt. I åra som kjem har vi likevel ei utfordring i å finne ein meir solid fasong på hausttilskipinga. Over fleire år har både deltakartal og tilskipingsprofil svinga meir enn kva godt er, jamvel om haustkonferansane kvar for seg har vore gode. Vinterleir Vinterleiren gjekk av stabelen i Ål i Hallingdal januar. Vi la opp til eit mykje variert program, med praktiske og faglege alternativ i dei fleste programøktene. I tillegg tok vi oss godt med tid til utandørsaktivitetar. Det var til saman 37 deltakarar på vinterleiren. Studentsamling Studentmållaget i Nidaros skipa til studentsamling i Trondheim april. Samlinga var særs vellukka, med både godt oppmøte og mange gode namn på programmet. Synleggjering av organisasjonen Pressearbeidet har vore høgt prioritert gjennom heile året, og strukturert i ein eigen presseplan. Dette har gjeve gode resultat; tal frå presseklipptenesta Retriever tyder på at organisasjonen har vore meir synleg enn på mange år. Vi har vore synlege i mange ulike målsaker, men profilert oss sterkast på dei to øvste politiske prioriteringane våre, norskfaget 10

11 og språkleg diskriminering. Likevel er der rom for betring vi har til dømes ikkje nådd like mykje gjennom i dei aller største mediehusa. Likeins kan vi verte betre på å gjere lokallaga synlege der i nærmiljøa sine. Vi utarbeidde ikkje standard medietekstar om dei politiske hovudprioriteringane tidleg i perioden, men vi sende ut fire ulike standardlesarbrev om læreplansaka i februar. Vi har elles hatt både lesarbrevkurs og medietreningskurs for lokallag på sumarleir og haustkonferanse. I perioden har Norsk Målungdom sett i gang eit meir systematisk oppfylgingsarbeid overfor ungdomspartia. Vi vitja ikkje fullt så mange sumarleirar som vi kunne ynskt, men vi har til gjengjeld vore betre på å knyte kontaktar og fylgje opp elles. Både Norsk Målungdom og Noregs Mållag har hatt ambisjonar om å skaffe seg ein aksjonsbil til Språkåret Ut frå ei vurdering av at to slike prosjekt vanskeleg ville la seg gjennomføra kvar for seg, ikkje minst økonomisk, vart prosjekta slegne saman til Nynorskstafetten Resultatet har vorte ein aksjonsbil som fylgjer ei oppsett rute frå januar til oktober, med ein lang sumarpause der NMU får hovudansvaret. Anna informasjonsarbeid Målferd Å reise på målferd er noko av det aller viktigaste Norsk Målungdom gjer, og det har difor hatt høg prioritet. Gjennom å snakke direkte med skuleklassar over heile landet, får vi utfordra svært mange ungdomar til å reflektere over korleis dei tenkjer om språk, og vi set målsak på dagsorden lokalt. I tillegg får vi eit unikt innblikk i kva haldningar til språk som er rådande på grasrota i skuleverket. Denne perioden har vi vore på 61 målferddagar, fordelt på 53 skular. 3 av desse er ungdomsskular. Vi har til saman halde målfararopplegget for 171 skuleklassar, fordelt over 134 økter. Det tyder at vi har vitja kring elevar. Vi har vore innom 14 fylke, mot 12 året før. Elles er gjennomgangen av det eksisterande målfararopplegget påbyrja, men ikkje fullført. I perioden har vi vitja desse skulane: Buskerud Gol vgs, Drammen vgs (3 dagar), St. Hallvard vgs Møre og Romsdal Volda vgs, Herøy vgs avd Herøy, Fagerlia vgs, Ålesund vgs latinskulen, Åfarnes skule, Måndalen skule Nord-Trøndelag Grong vgs, Olav Duun vgs, Levanger vgs, Steinkjer vgs Sør-Trøndelag Orkdal vgs, Melhus vgs, Heimdal vgs, Trondheim katedralskole Telemark Seljord vgs, Kvitsund vgs, Bø vgs, Skien vgs 11

12 Troms Heggen vgs, Tromsdalen vgs, Kvaløya vgs, Breivang vgs, Kongsbakken vgs Hedmark Sørumsand vgs Oslo Nordstrand vgs (2 dagar), Oslo Handelsgymnasium, Foss vgs, Oslo katedralskole (2 dagar) Sogn og Fjordane Årdal vgs, Sogndal vgs (2 dagar), Sygna vgs, Luster vgs Rogaland Ølen vgs, Skeisvang vgs, Sola vgs, Randaberg vgs, Stavanger katedralskole Hordaland Knarvik vgs (3 dagar), U. Pihl vgs, Bergen katedralskole, Stord vgs (2 dagar), Radøy ungdomskule Oppland Vinstra vgs, Nord-Gudbrandsdalen vgs avd Hjerleid, Nord-Gudbrandsdalen vgs avd Otta, Lillehammer vgs, Vargstad vgs Østfold Askim vgs, Kalnes vgs Vestfold Sande vgs Vi har også halde nynorskkurs, til saman tre dagar, på Åssiden vgs og Lier vgs i Buskerud. Informasjonskanalane Norsk Målungdom driv den nynorske nettportalen nynorsk.no, har eigne heimesider på målungdom.no, og driv ei side om minoritetsspråk i Norden. Vi har vidareført praksisen med å samle alle tilskipingsheimesider i målungdom.no-systemet. Sumarleiren har, som tidlegare, hatt direktedomene (sumarleir.no/sommarleir.no) som peiker vidare til sumarleirsidene på målungdom.no. Vi har også eit bloggsystem på nynorsk.no, der lokallag i NMU kan få eigne heimesider, og fleire lokallag i Noregs Mållag leiger heimesideplass. Sentralstyret har også ein eigen kontorblogg på dette systemet. Nynorsk.no har berre sporadisk vore oppdatert sidan sumarferien. Likeins har arbeidet med å vidareutvikle nynorsk.no vorte ståande i ro. Målungdom.no har det lege noko betre an med, men vi kan framleis verte betre til å leggje ut pressemeldingar og nyhende etter kvart som dei kjem. I sosiale medium har aktiviteten på NMU-kanalane teke seg gradvis opp. Dette gjeld fyrst og fremst på Facebook, der vi skaffa oss tilgang til den offisielle NMU-sida, som hadde lege brakk ei stund. Gruppa vår har elles vore måteleg jamt brukt, som før. På Twitter kunne vi 12

13 hatt noko meir aktivitet, men vi har i alle høve brukt profilen vår til å bleste ulike tilskipingar, kampanjar og nyhende, og til å svare på ymse førespurnader. Andre sosiale medium, t.d. Origo, har ikkje vore prioriterte. Det elektroniske nyhendebrevet kom ikkje ut i den planlagde takta før sumaren, men har kome jamt ut kvar månad i haust og vinter. I nyhendebreva har vi skrive om komande hendingar i organisasjonen, aktuelle målsaker og annan relevant medlemsinformasjon. Medlemsbladet Motmæle har kome ut med 4 nummer i perioden. Utgåvene har vore planlagde med utgangspunkt i den vedtekne planen for innhalds- og sjangervariasjon og sidetalet har lege stabilt på 20 sider. På seinvåren sende vi ut flygeblad til tiandeklassingar med nynorsk som hovudmål, som oppmoda dei til å halda på nynorsken. Vi har ikkje laga noko nytt tilfang for sal i perioden, men vi trykte opp eit nytt opplag av dei populære Eg<3nynorsk-t-skjortene før jul. I tillegg fekk vi spesiallaga nynorske øyredobbar og slipsnåler, meint til vervepremie i innspurten før jul. Arbeidet i utvala Studieutvalet hadde i oppgåve å laga ein trinnvis skuleringsplan for heile organisasjonen, men har ikkje hatt nokon aktivitet denne arbeidsperioden. Internasjonalt utval skal drive det internasjonale arbeidet i organisasjonen. I har det i hovudsak gått ut på å planleggje og gjennomføre ei studiereise til Vest-Sahara, der utvalsleiar Tone Rossow var i november. Røynslene frå turen vart delte med organisasjonen i eit eige føredrag på vinterleiren. Organisasjonspolitisk utval skal lage ein plan for korleis organisasjonen til kvar ei tid skal ha oppdatert politikk, men har ikkje hatt nokon aktivitet denne arbeidsperioden. Bladstyret har ansvaret for å gje ut og skaffe inntekter til medlemsbladet Motmæle. Det nye bladstyret tok over etter at nummer 02/2012 var gjeve ut på forsumaren. Bladet har kome ut med fire nummer i perioden, i tråd med den utgjevingstakta som arbeidsprogrammet føreset. Arbeidet med å skaffe inntekter til bladet har derimot vorte nedprioritert utvalet skulle førebu NMUs bidrag til Språkåret, då særleg ved å førebu den nordiske ungdomskonferansen hausten 2013 og starta arbeidet med aksjonsbilen. Nemnda har hatt fleire møte hausten 2012, byrja planleggja program og søkja pengar til ungdomskonferansen, og samrådd seg med Noregs Mållag om Nynorskstafetten. 13

14 Økonomi Økonomien er trong, men stabil. Rammevilkåra er framleis uromslege, men stabiliteten vi har hatt dei seinare åra har halde fram. Den daglege økonomistyringa har vore prega av struktur, kontroll og nøktern pengebruk, noko som igjen gjer det lettare å styre økonomien i berekraftig lei frametter. Norsk Målungdom har framleis ein god del gjeld til staten, og har ei avtale om nedbetaling med Statens Innkrevingssentral som inneber at vi må gå nærare i overskot kvart år. Sett at vi får halde på desse vilkåra, vil gjelda vere nedbetalt i fyrste halvdel av Vebjørn Sture leiar Johanne Marie Kydland Torvund nestleiar Anne Svanaug Straume skrivar Karl Peder Mork økonomiansvarleg Kristofer Olai Ravn Stavseng styremedlem 14

Organ og verv i Norsk Målungdom

Organ og verv i Norsk Målungdom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2012-2013 Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal ha høve og rett til å skrive

Detaljer

Innleiing ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2011-2012

Innleiing ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2011-2012 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2011-2012 Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal velje å skrive nynorsk i staden for bokmål, og for å styrkje dialektane. Til grunn for målreisinga

Detaljer

SAK 1 OPNING. Framlegg til køyreplan: Fredag 21. mars. Laurdag 21. mars. Innsjekking og brødmat

SAK 1 OPNING. Framlegg til køyreplan: Fredag 21. mars. Laurdag 21. mars. Innsjekking og brødmat SAK 1 OPNING Framlegg til køyreplan: Fredag 21. mars Frå 1530 Innsjekking og brødmat 1630 SAK 1 OPNING Opning av møtet. Godkjenning av innkalling og sakliste. Val av ordstyrarar, møteskrivarar, nemnder

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2010-2011

ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2010-2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2010-2011 1. Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider

Detaljer

SAK 1 OPNING. Framlegg til køyreplan: Fredag 15. mars. Innsjekking på Litteraturhuset i Fredrikstad.

SAK 1 OPNING. Framlegg til køyreplan: Fredag 15. mars. Innsjekking på Litteraturhuset i Fredrikstad. SAK 1 OPNING Framlegg til køyreplan: Fredag 15. mars Frå 1230 Innsjekking på Litteraturhuset i Fredrikstad. 1300 SAK 1 OPNING Opning av møtet. Godkjenning av innkalling og sakliste. Val av ordstyrarar,

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Organ og verv i Norsk Målungdom

Organ og verv i Norsk Målungdom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2013 2014 Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal ha høve og rett til å skriva

Detaljer

Organ og verv i Norsk Målungdom

Organ og verv i Norsk Målungdom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2013 2014 Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal ha høve og rett til å skriva nynorsk,

Detaljer

Fråsegn om norskfaget og nynorsken

Fråsegn om norskfaget og nynorsken Fråsegn om norskfaget og nynorsken På landsstyremøtet i helga vedtok SV ei rekkje innspel til korleis ein kan styrkje nynorsken både som hovud- og sidemål i arbeidet med ny læreplan i norsk. Denne gjennomgangen

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk Målungdom. «Vend vinden»

Arbeidsprogram for Norsk Målungdom. «Vend vinden» Arbeidsprogram for Norsk Målungdom 2009 2010 «Vend vinden» ARBEIDSPROGRAM FOR NORSK MÅLUNGDOM 2009-2010 Til grunn for dette arbeidsprogrammet ligg politikken til NMU slik han er formulert i tufta og andre

Detaljer

Framlegg til lovbrigde LST: Framlegg frå landsstyret SST: Framlegg frå sentralstyret VST: Framlegg frå Vebjørn Sture Innstilling på lov- og tuftbrigde

Framlegg til lovbrigde LST: Framlegg frå landsstyret SST: Framlegg frå sentralstyret VST: Framlegg frå Vebjørn Sture Innstilling på lov- og tuftbrigde Framlegg til lovbrigde LST: Framlegg frå landsstyret SST: Framlegg frå sentralstyret VST: Framlegg frå Vebjørn Sture Innstilling på lov- og tuftbrigde Paragraf: 3 Paragraf: 5 LST-1 Stryk «Einskildpersonar

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2009-2010

ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2009-2010 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2009-2010 1. Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal velja å skrive nynorsk i staden for bokmål, og for å styrkja dialektane. Til grunn for målreisinga

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet!

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet! Nidaros Mållag http://www.nm.no/lag/nidaros-mallag/ Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00 Innkalling og sakspapir Vel møtt på årsmøtet! helsing styret E-post? Styret bed om at alle som har, sender oss e-postadressa

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

INNLEIING ØKONOMI. Karl Peder Mork leiar. Synnøve Marie Sætre skrivar. Kristofer Olai Ravn Stavseng nestleiar

INNLEIING ØKONOMI. Karl Peder Mork leiar. Synnøve Marie Sætre skrivar. Kristofer Olai Ravn Stavseng nestleiar INNLEIING Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal ha høve og rett til å skrive nynorsk, og å fremja nynorsk, dialektbruk og språkleg mangfald på alle samfunnsområde. Vi organiserer ungdom

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

styrke i at mest kva som helst kan skje, utan at dei vert mindre aktuelle.

styrke i at mest kva som helst kan skje, utan at dei vert mindre aktuelle. Gode landsmøte! Takk for eit år med mykje godt samarbeid og mange gode idear. Norsk Målungdom er i høgste grad ein tenkjande organisasjon, og denne perioden har me nytta mykje tid på å utfordra det etablerte.

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Tilbakemelding på nasjonalt tilsyn i Vinje kommune i høve forvaltningskompetanse - avgjerder om særskild tilrettelegging

Tilbakemelding på nasjonalt tilsyn i Vinje kommune i høve forvaltningskompetanse - avgjerder om særskild tilrettelegging Vinje kommune Rådmannen FYLKESMANNEN I TELEMARK Postboks 2603 3702 SKIEN Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato ANDERSSA 2016/1637 9709/2017 SA5 26.04.2017 Tilbakemelding på nasjonalt tilsyn i Vinje kommune

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

LM15-12 Fråsegner. Kva gjeld saka. Saksutgreiing. Framlegg til vedtak. Landsmøtet handsamar innkomne fråsegner.

LM15-12 Fråsegner. Kva gjeld saka. Saksutgreiing. Framlegg til vedtak. Landsmøtet handsamar innkomne fråsegner. LM1-1 Fråsegner Kva gjeld saka Landsmøtet handsamar innkomne fråsegner. Saksutgreiing Det har kome inn ni fråsegner innan fristen: Kvifor bokmål, Møre og Romsdal? (frå Studentmållaget i Nidaros) Kvifor

Detaljer

Vel nynorsk for barnet ditt!

Vel nynorsk for barnet ditt! Vel nynorsk for barnet ditt! 10 elevar er nok til å få ein eigen nynorskklasse på skulen til barnet ditt. Alle elevar skal lære bokmål og nynorsk. Lat barnet ditt få gjere det på den lettaste måten. Kva

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2008-2009

ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2008-2009 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2008-2009 1. Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal velje å skrive nynorsk i staden for bokmål, og for å styrkja dialektane. Til grunn for målreisinga

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2014

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2014 Rapport om målbruk i offentleg teneste 214 Innhald Om rapporten... 3 Forklaring til statistikken... 3 Resultat frå underliggjande organ... 3 Nettsider... 3 Figur 1 Nynorskdel på statlege nettsider, i prosent...

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HORDALAND SENTERUNGDOM 2012 2013

ÅRSMELDING FOR HORDALAND SENTERUNGDOM 2012 2013 ÅRSMELDING FOR HORDALAND SENTERUNGDOM 2012 2013 Årsmøte 2012 Hordaland Senterungdom hadde årsmøte fredag 12. oktober i Bergen. Årsmøtet godkjende årsmelding, diskuterte økonomi, regionalt kurs, fråsegner

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2013

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2013 Rapport om målbruk i offentleg teneste 213 Innhald Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Figur 1 Gjennomsnittleg prosent nynorsk på statlege nettstader...

Detaljer

Høyringssvar til og voksne i opplæringssystemet frå Kunnskapsdepartementet

Høyringssvar til og voksne i opplæringssystemet frå Kunnskapsdepartementet Noregs Mållag Postboks 474 Sentrum 0105 Oslo E-post: nm@nm.no Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo E-post: postmottak@kd.dep.no Oslo, 31. oktober 2010 Høyringssvar til og voksne i opplæringssystemet

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

1Vaksne i grunnskoleopplæring

1Vaksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Vaksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 vaksne fekk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gjekk på ordinær grunnskoleopplæring, medan 40 prosent

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sande barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eldrid@sandebarnehage.com Innsendt av: Eldrid Skudal Innsenders

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga Sak Fråsegner Ei fråsegn kan ha ulike funksjonar i ein organisasjon. Det kan t.d. ha form som ei pressemelding eller ein politisk uttale i ei sak, som blir sendt til ulike instansar. Ei fråsegn kan også

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Referat frå styremøte nr Dato: Tid: kl Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua

Referat frå styremøte nr Dato: Tid: kl Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua Referat frå styremøte nr. 6-2016 Dato: 11.11.2016 Tid: kl. 09.00-12.00 Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua Til stades: Frå styret: Styreleiar Jan Ove Tryggestad, Stranda kommune Nestleiar Vebjørn

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer