Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 25. september 2014 kl Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 25. september 2014 kl. 10.00 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø"

Transkript

1 Styremøte Innkalling med sakspapirer kl Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

2 Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/78 Dato: Innkalling til styremøte i Sykehusapotek Nord HF I henhold til tidligere avtalt møteplan og i samråd med styreleder, innkalles med dette til styremøte i Sykehusapotek Nord HF torsdag kl Møtet avholdes på Sykehusapoteket i Tromsø. Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten for behandling av saker og/ eller orienteringer som er unntatt offentlighet. Saksdokumenter er vedlagt. Forfall meldes Sykehusapotek Nord på telefon , eller på e-post til Med vennlig hilsen Anne Helen Hansen styreleder Espen Mælen Hauge direktør Postadresse: Fakturaadresse: Telefon: Saksbehandler: Sykehusapotek Nord HF Postboks 6147, Langnes Sykehusapotek Nord HF c/o Fakturamottak Telefaks: Internett: Helge K. Pettersen Telefon: TROMSØ Postboks Trondheim E-post: Org.nummer: MVA NO Saksbehandlers e-post: sykehusapotek-nord.no

3 Godkjenning av innkalling og saksliste Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til styremøtet : Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars 2014 Side 2 Sak Virksomhetsrapport per august - rapport 2. tertial 2014 Side 7 Sak Konsekvenser av Helse Nords IKT-investeringer Side 29 Sak Informasjonssaker Side Tilrettelegging i henhold til ESAs beslutning om sykehusapotekenes publikumsavdelinger 2. Bærekraftsanalyse Produksjonslokaler i PET-senteret 4. Nytt fra brukerutvalget 5. Ledersamling 8-9. oktober Sak Tema 2014: Strategi om miljøstrategi Side 39 Sak Eventuelt Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den. Espen Mælen Hauge direktør 1

4 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. juni 2014 Styresak nr.: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokoll fra styremøtet 5. juni Espen Mælen Hauge Direktør 2

5 Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 5. juni 2014 kl Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Bodø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem Margit Steinholt, styremedlem Svein Iversen, styremedlem Sissi Lundblad, styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem Observatør: Dag Utnes, leder av brukerutvalget Fra administrasjonen: Espen Mælen Hauge, direktør Margaret Aarag Antonsen, fagsjef Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef Sak 22/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 5. juni Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 5. juni Sak 23/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars 2014 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 19. mars

6 Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 19. mars Sak 24/14 Rapport 1. tertial 2014 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial Sak 25/14 Virksomhetsrapport per april 2014 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar virksomhetsrapporten til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar virksomhetsrapporten til orientering. Sak 26/14 Tilpasning til ESAs vedtak om finansiering av offentlig eide sykehusapotek Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar orienteringen om Sykehusapotek Nords tilpasning til ESAs vedtak om finansiering av offentlig eide sykehusapotek til orientering. 4

7 Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar orienteringen om Sykehusapotek Nords tilpasning til ESAs vedtak om finansiering av offentlig eide sykehusapotek til orientering. Sak 27/14 Møteplan 2015 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2015 som følger: 26. februar 2015 Tromsø 19. mars 2015 Tromsø 4. juni 2015 Bodø 24. september 2015 møtested ikke bestemt styreseminar hvis behov 29. oktober 2015 Tromsø 3. desember 2015 Tromsø Styret fremmet følgende forslag til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2015 som følger: 26. februar 2015 styremøte Tromsø 19. mars 2015 styremøte Tromsø mars 2015 styreseminar Helse Nord Bodø 4. juni 2015 styremøte Bodø september 2015 styreseminar SANO sted ikke bestemt 24. september 2015 styremøte sted ikke bestemt oktober 2015 styreseminar Helse Nord Tromsø 29. oktober 2015 styremøte Tromsø 3. desember 2015 styremøte Tromsø Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2015 som følger: 26. februar 2015 styremøte Tromsø 19. mars 2015 styremøte Tromsø mars 2015 styreseminar Helse Nord Bodø 4. juni 2015 styremøte Bodø september 2015 styreseminar SANO sted ikke bestemt 24. september 2015 styremøte sted ikke bestemt oktober 2015 styreseminar Helse Nord Tromsø 5

8 29. oktober 2015 styremøte Tromsø 3. desember 2015 styremøte Tromsø Sak 28/14 Informasjonssaker Ved direktør: 1. Endrede vedtekter for Sykehusapotek Nord 2. Nasjonal arbeidsgruppe ny grossist 3. Status nye lokaler 4. Nytt fra brukerutvalget Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar informasjonssakene til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar informasjonssakene til orientering. Sak 29/14 Tema 2014: Strategi Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord gjennomførte strategidiskusjoner. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord gjennomførte strategidiskusjoner. Sak 30/14 Eventuelt Evaluering av styremøtet ble gjennomført. Saker som styret ønsker til behandling i senere møter: Gjennomgang av avviksmeldinger og oppfølging av avvik Orientering om ESA-arbeidsgruppens arbeid Oppfølging av status produksjonslokaler Forbruksmønsteranalyse for legemidler 6

9 Virksomhetsrapport per august 2014 Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Vedlegg: Resultatrapport til Helse Nord Målekort (u.off. 23 første ledd) I henhold til oppdragsdokument legges virksomhetsrapport per august 2014 fram for styret til orientering. Rapporten er oversendt Helse Nord RHF administrativt. Direktørens innstilling til vedtak Styret for Sykehusapotek Nord HF tar økonomirapporten til orientering. Espen Mælen Hauge direktør 7

10 Saksfremlegg Regnskapet per august 2014 viser et overskudd på 3,70 millioner. For samme periode i 2013 var resultatet et overskudd på 2,09 millioner. Det er budsjettert med et overskudd på 1,11 millioner per august, slik at resultatet er 2,60 millioner høyere enn budsjettert. August Hittil i år Regn. Bud. Avvik 2013 Endr. Regn. Bud. Avvik 2013 Endr. Omsetning ,6 % ,1 % Varekjøp ,5 % ,2 % Pers.kost ,9 % ,6 % Andre kost ,3 % ,4 % Resultat ,7 % ,2 % Vareforbruk 87,0 % 86,1 % 0,9 % 86,4 % 0,6 % 86,4 % 86,1 % 0,3 % 85,8 % 0,6 % Tabell 1: Regnskap og budsjett Sykehusapotek Nord Resultatet for august er et overskudd på 0,64 millioner. Det var budsjettert med et overskudd på 0,38 millioner, slik at resultatet er 0,26 millioner høyere enn budsjettert. For august 2013 var resultatet et overskudd på 0,96 millioner. Inntekter Inntektene er 9,58 millioner høyere enn budsjettert, og 22,81 millioner høyere enn på samme tidspunkt i August Hittil i år Regn. Bud. Avvik 2013 Endr. Regn. Bud. Avvik 2013 Endr. Sykehuseksp ,2 % ,8 % Produksjon ,3 % ,0 % Publikum ,3 % ,8 % Rådgivning ,6 % ,7 % Annet ,1 % ,3 % Totalt ,6 % ,1 % Tabell 2: Inntekter per virksomhetsområde Tabellen over viser inntektene fordelt på virksomhetsområde. Endringene blir nærmere kommentert nedenfor. 8

11 Salg av medikamenter til UNN og NLSH Salg av medikamenter til sykehusene UNN 2013 UNN 2014 NLSH 2013 NLSH Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 1: Salg av medikamenter til sykehusene Figuren over viser utviklingen i salg av medikamenter (både fra sykehusekspedisjoner og produksjonsavdelinger) til UNN og NLSH i 2013 og hittil i Det har vært en reduksjon i salget av medikamenter til NLSH på 1,1 %. Det er en økning på 2,1 % i Bodø, mens det er en reduksjon på 3,7 % i Lofoten og 12,2 % i Vesterålen. Endringen i Bodø er forårsaket av en reduksjon i salg til NLSH på 17 % i produksjonsavdelingen og en økning på 8 % i sykehusekspedisjonen. Den viktigste årsaken til reduksjonen i produksjonsavdelingen er en reduksjon i salget av Herceptin (behandling av brystkreft) på 1,06 millioner. Salget av Herceptin reduseres i produksjonsavdelingen, men øker med 0,60 millioner i sykehusekspedisjonen da Herceptin fra 2014 også gis som injeksjon. Det har vært en endring i bruken av cytostaticumet Velcade (til behandling av blodkreft). Behandlingen flyttes over i sykehjem eller pasienten får legemiddelet på resept. Dette gir en omsetningsreduksjon på 0,42 millioner. Det har også vært nedgang i omsetningen av Vidaza (til behandling av leukemi), Jevtana (cytostaikum til behandling av prostatakreft) med flere. Det har vært en økning på 0,34 millioner i salget av Yervoy (til behandling av melanom) som er et legemiddel som er tatt i bruk fra og med Salget av legemidler til NLSH i Bodø fra sykehusekspedisjonen øker med 7,5 %. Dette kommer blant annet av økning i bruken av Tysabri (til behandling av multippel sklerose - MS), noe som utgjør 0,34 millioner. Det har kommet et nytt medikament (Eylea) til bruk mot øyesykdommen aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), dette gir en omsetningsøkning på 1,07 millioner. Omsetningen av Remicade er redusert med 0,85 millioner. Dette kompenseres delvis av en økning i salget av Remsima (rimeligere legemiddel som brukes istedenfor Remicade) på 0,39 millioner. 9

12 I Lofoten er det særlig omsetningen av Remicade som er redusert. Reduksjonen er på 0,52 millioner. Det har vært en reduksjon i salget av Herceptin på 0,22 millioner, mens det er en økning på 0,38 millioner i omsetningen av Nplate (brukes i forbindelse med fjerning av milten). I Vesterålen er salget av Jevtana redusert med 0,47 millioner, Herceptin med 0,29 millioner, Erbitux (behandling av tykktarmskreft) med 0,17 millioner og Velcade, Tysabri og Soliris med i overkant av 0,1 millioner hver. Omsetningen av Remicade øker med 0,15 millioner, Metalyse og Avastin øker med i overkant av 0,1 millioner hver. Det har vært en økning på 6,5 % i salget til UNN. Det har vært en økning på 6,5 % i Tromsø, 5,3 % i Harstad og 9,4 % i Narvik. I Tromsø har det vært en økning på 3,7 % i salget til UNN fra produksjonsavdelingen. Medikamentene med størst endring i forhold til i 2013 er Yervoy med 0,73 millioner, Oncaspar (cytostatika som brukes av barn) som øker med 0,56 millioner, Velcade som øker med 0,54 millioner og Remicade som øker med 0,26 millioner. Også i Tromsø er det en nedgang i omsetningen av Herceptin i produksjonsavdelingen. Nedgangen er på 1,38 millioner, mens det er en omtrent tilsvarende økning i salg av Herceptin som injeksjon fra sykehusekspedisjonen. Salget av legemidler til UNN fra sykehusekspedisjonen i Tromsø øker med 7,4 %. Salget av Remicade (til behandling av blant annet revmatisk sykdom og betennelse i mage/tarm) er redusert med 0,96 millioner, dette kompenseres av en økning i salget av Remsima på 1,06 millioner. Tysabri øker med 1,04 millioner, Eylea er også tatt i bruk i Tromsø, økningen er på 1,96 millioner. Størst reduksjon er det i omsetningen av Lucentis, her er reduksjonen på 0,99 millioner. Reduksjonen i omsetningen av Lucentis skyldes nok overgang til bruk av Eylea. I Harstad er det Velcade og Remsima som har størst økning i omsetning med henholdsvis 0,25 og 0,12 millioner, mens det er nedgang i omsetningen av Tysabri på 0,17 millioner og Avastin på 0,15 millioner. I Narvik er det en økning på 0,4 millioner i omsetningen av Herceptin og 0,1 millioner økning for Tysabri. MabThera reduseres med 0,13 millioner, Velcade og Avastin reduseres med 0,13 millioner. 10

13 Tabellen nedenfor oppsummerer de største endringene i salg til sykehusene. Salg til NLSH Medikament Endring kr Salg til UNN Medikament Endring kr Bodø produksjon Herceptin -1,06 mill Tromsø produksjon Yervoy 0,73 mill Bodø produksjon Velcade -0,42 mill Tromsø produksjon Oncaspar 0,56 mill Bodø produksjon Vidaza -0,16 mill Tromsø produksjon Velcade 0,54 mill Bodø produksjon Jevtana -1,08 mill Tromsø produksjon Remicade 0,26 mill Bodø produksjon Yervoy 0,34 mill Tromsø produksjon Herceptin -1,38 mill Bodø sykehuseksp. Eylea 1,07 mill Tromsø sykehuseksp. Eylea 1,96 mill Bodø sykehuseksp. Herceptin 0,60 mill Tromsø sykehuseksp. Herceptin 1,30 mill Bodø sykehuseksp. Remsima 0,38 mill Tromsø sykehuseksp. Remsima 1,06 mill Bodø sykehuseksp. Tysabri 0,34 mill Tromsø sykehuseksp. Tysabri 1,04 mill Bodø sykehuseksp. Remicade -0,52 mill Tromsø sykehuseksp. Xiapex 0,49 mill Lofoten Nplate 0,38 mill Tromsø sykehuseksp. Iomeron 0,32 mill Lofoten Remicade -0,52 mill Tromsø sykehuseksp. Lucentis -0,99 mill Lofoten Herceptin -0,22 mill Tromsø sykehuseksp. Remicade -0,95 mill Vesterålen Jevtana -0,47 mill Tromsø sykehuseksp Atgam -0,47 mill Vesterålen Herceptin -0,29 mill Harstad Velcade 0,25 mill Vesterålen Erbitux -0,17 mill Harstad Remsima 0,13 mill Vesterålen Velcade -0,15 mill Harstad Tysabri -0,16 mill Vesterålen Tysabri -0,13 mill Narvik Herceptin 0,35 mill Vesterålen Soliris -0,11 mill Narvik Tysabri 0,10 mill Vesterålen Remicade 0,15 mill Narvik Velcade -0,13 mill Vesterålen Metalyse 0,13 mill Narvik Avastin -0,13 mill Vesterålen Avastin 0,13 mill Narvik MabThera -0,12 mill Tabell 3: Endringer i salg til sykehusene Salg til publikum Omsetning publikum Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Harstad 2013 Harstad 2014 Bodø 2013 Bodø 2014 Tromsø 2013 Tromsø 2014 Figur 2: Omsetning i publikumsavdelingene Figuren over viser utviklingen av omsetningen i publikumsavdelingene i 2013 og hittil i Omsetningen i publikumsavdelingene har økt med 17,8 % i forhold til samme periode i I Tromsø har det vært en økning på 17,5 %, i Bodø på 20,3 % mens det i Harstad har vært en økning på 9,0 %. 11

14 I Tromsø er det særlig resepter betalt av Helfo som øker. Hovedårsaken til økningen er nye produkter som ikke var omsatt i Dette gjelder blant annet Sovaldi som øker med 3,59 millioner (brukes mot hepatitt) og Tecfidera (brukes mot multippel sklerose). Det er også økning i omsetningen av h-resepter (resepter betalt av helseforetak). Hovedårsaken til denne økningen er at nye produkter er tatt inn i H-reseptordningen. Det er også en økning i omsetningen av handelsvarer. Økningen her er på 8,7 %, noe som tilsvarer 0,53 millioner. I Bodø er det økning i salg av H-resepter og resepter betalt av Helfo. H-respter øker som følge av at nye medikamenter er tatt inn i H-reseptordningen, og som følge av økt omsetning av blant annet Enbrel som øker med 0,28 millioner. Av medikamenter betalt av Helfo er det særlig Sovaldi som øker. Økningen for Sovaldi er på 3,87 millioner. Incivo og Neulasta øker med henholdsvis 0,50 og 0,38 millioner. Også i Harstad bidrar Sovaldi til mye av økningen. Økningen i Harstad er på 0,34 millioner. I tillegg øker Zytiga og Afinitor med henholdsvis 0,28 og 0,16 millioner. Salg av rådgivningstjenester og klinisk farmasi Omsetningen av rådgivningstjenester har økt med 32,7 % i forhold til i Dette kommer av økningen i salget av tjenester til Helgelandssykehuset og prosjekt SamStem (samstemming av legemiddellister i sykehusene). Varekostnader Varekostnadene er 9,62 millioner høyere enn budsjettert, og 18,46 millioner høyere enn per august Dette har sammenheng med den økte omsetningen. Vareforbruket (varekostnader delt på inntekter fra salg av varer) er på 86,4 % per august. Dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn budsjettert. Årsaken til økningen i vareforbruket er endret produktmiks, mye av økningen i omsetning kommer som følge av økning i salg av dyre legemidler, noe som gir høyere vareforbruksprosent. 12

15 Dekningsbidrag Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett Bodø Harstad Tromsø Totalt Figur 3: Dekningsbidrag per apotek og totalt Figuren over viser dekningsbidraget (inntekter-varekostnader) per apotek og totalt per 2 tertial 2013 og 2014, samt budsjett for 2. tertial Dekningsbidraget er som budsjettert og 4,34 millioner høyere enn i For Sykehusapoteket i Bodø er vareforbruket 0,6 prosentpoeng høyere enn budsjettert. Vareforbruket har økt med 0,6 prosentpoeng i forhold til 2. tertial Dekningsbidraget er som budsjettert og 1,86 millioner høyere enn i Den økte omsetningen kompenserer for økningen i vareforbruk. Økningen i vareforbruk kommer av endring i produktmiks til Nordlandssykehuset. I publikumsavdelingen er vareforbruket som budsjettert. Dette gjør at den økte omsetningen i publikumsavdelingen kompenserer for økningen i vareforbruk i forbindelse med salg til Nordlandssykehuset. For Sykehusapoteket i Harstad er vareforbruket 0,2 prosentpoeng høyere enn budsjettert. Vareforbruket har økt med 0,2 prosentpoeng i forhold til 2. tertial Vareforbruket har økt i sykehusekspedisjonen i Harstad, mens det er redusert i Narvik. I publikumsavdelingen har vareforbruket økt med 1,6 prosentpoeng. Økningen i omsetning er stor nok til å kompensere for økningen, slik at dekningsbidraget er høyere enn budsjettert. For Sykehusapoteket i Tromsø er vareforbruket 0,1 prosentpoeng høyere enn budsjettert. Vareforbruket har økt med 0,6 prosentpoeng i forhold til 2. tertial Avviket i vareforbruk gjør at dekningsbidraget i Tromsø er noe lavere enn budsjettert. Som følge av økt salg av dyre legemidler øker vareforbruket både i forbindelse med salg til sykehus og salg til publikum. 13

16 Personalkostnader og bemanning Personalkostnadene er 2,36 millioner lavere enn budsjettert. Dette kommer av at det har tatt lengre tid enn forutsatt å få ansatte i enkelte stillinger, samt at sykelønns- og svangerskapsrefusjoner er 1,96 millioner høyere enn budsjettert. I forhold til 2013 har personalkostnadene økt med 2,03 millioner. Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift har økt med 1,52 millioner. Dette kommer av økning i antall ansatte og av forventet lønnsøkning. Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner har økt med 1,19 millioner i forhold til 2. tertial Gjennomsnittlig antall brutto månedsverk per august 2014 er 93,2. Dette er en økning på 5,3 månedsverk i forhold til august Bemanningen har økt i forbindelse med etablering på Helgeland, ansettelser i forbindelse med prosjekt SamStem og flere svangerskapsvikariater. Som følge av dette har antall midlertidige ansatte økt fra 7,2 i august 2013 til 10,3 i august ,0 Brutto månedsverk 100,0 95,0 90,0 85, ,0 75,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 4: Brutto månedsverk Figuren over viser brutto månedsverk siste tre år. Andre driftskostnader Andre driftskostnader er 0,20 millioner lavere enn budsjettert. Det er gjort en regnskapsmessig avsetning på 0,25 millioner for å ta høyde for uforutsette kostnader. Korrigert for dette er andre driftskostnader 0,45 millioner lavere enn budsjettert. Det er også gjort en avsetning på 0,11 millioner for å dekke påløpte kostnader i forbindelse med bytte av grossist for legemidler fra og med

17 Investeringer Det har ikke vært gjennomført investeringer hittil i Investeringer for 0,5 millioner er ikke aktivert per april. Dette gjelder isolator til Sykehusapoteket i Tromsø, ombygging av publikumsavdelingen i Tromsø, og flytting av Sykehusapoteket i Harstad. Det har vært gjennomført veiledende kunngjøring for lagerautomater. Nye lokaler for apotekene i Bodø og Harstad og nye produksjonslokaler i Tromsø er under planlegging i samarbeid med UNN og NLSH. Prognose Prognostisert resultat er et overskudd på 1,0 millioner, det vil si 1,0 millioner høyere enn styringsmålet. Foreløpig tilsier utviklingen at dette er en realistisk prognose. Sykefravær Sykefraværet per juli 2014 var på 7,6 %. Per juli 2013 var sykefraværet på 7,9 %. 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fravær 2013 Fravær 2014 Figur 5: Sykefravær to siste år Fraværet var lavere enn i 2013 i januar, mai, juni og juli, mens det for februar, mars og april har vært høyere enn i S.fravær 1-3 d Fravær 4-16 d Fravær d Fravær > 56 d Sum fravær Per juli ,4 % 0,9 % 2,1 % 3,6 % 8,0 % Per juli ,8 % 0,6 % 1,8 % 4,4 % 7,6 % Endring -0,6 % -0,3 % -0,3 % 0,8 % -0,4 % Tabell 4: Sykefravær fordelt på fraværets varighet 15

18 I forhold til per juni 2013 har det korte fraværet gått ned, mens det lengste fraværet har økt noe. Sykehusapotek Nord arbeider hele tiden med å holde sykefraværet så lavt som mulig. Prinsippene i IA-avtalen følges og seniorpolitikk og sosiale tiltak brukes for å skape et godt miljø og arbeidslyst. Andel deltid 13 % av de ansatte har deltidsstillinger per august Disse jobber deltid som følge av bistilling, livsfase, uførhet eller deltidspensjon. Det gjøres derfor ikke noen tiltak for å redusere andelen ansatte med deltidsstilling. Kvalitet og internkontroll Første og andre tertial 2013 ble det registrert totalt 45 avvik i kvalitetssystemet DocMap. Totalt fire avdelinger i foretaket hadde registrert avvik. For første og andre tertial 2014 er det registrert 114 avvik og forbedringsforslag. Disse fordeler seg på 13 avdelinger. Av de 114 avvikene gjelder 17 avvik avdelinger i sykehusene. Det er sendt 2 skademeldinger personal. De øvrige 95 avvikene og forbedringsforslagene gjelder interne avvik og forbedringer. Antall lesebekreftelser i DocMap har økt fra 89 i første kvartal 2013 til 308 for første kvartal Bruken av DocMap som avvikssystem har økt betydelig det siste året. Dette er i tråd med Sykehusapotek Nords planer, og arbeidet med å bedre bruken av DocMap som kvalitetsverktøy vil fortsette. Pasientsikkerhet Det skal arbeides systematisk for å forebygge, forhindre og avdekke svikt/avvik i de pasientadministrative systemene, og etablere rutiner for varsling innad og rutiner for erfaringsutveksling på tvers av helseforetak. Det arbeides kontinuerlig med å kvalitetssikre interne rutiner for å forhindre feilekspederinger og gi rett informasjon til brukere av våre publikumsavdelinger. Videre utvikler vi og arbeider kontinuerlig for at varer fra produksjonsavdelingen skal oppfylle kvalitetskravene. For å sikre etterlevelse av internt kvalitetssystem gjennomføres blant annet internrevisjon i våre avdelinger. Våre rådgivningstjenester bidrar til økt pasientsikkerhet både på system- og individnivå i sykehusene. På systemnivå er vi involvert i kvalitetssikring og implementering av rutiner for god legemiddelhåndtering. Videre deltar vi i regionalt elektronisk kurve prosjekt og via SamStem bidrar vi til å sikre at pasienter behandles etter korrekt legemiddelliste. På enkelte 16

19 avdelinger deltar vi i vurdering av pasienters individuelle legemiddelbehandling. Omfanget av sistnevnte avhenger av avtale med den enkelte avdeling. Risikostyring Risiko og krav endres over tid. Prosessen for intern styring og kontroll må derfor følges opp for å sikre at styret og ledelsen har rimelig grad av sikkerhet for at helseforetakets målsettinger vil bli oppfylt. Helse Nord RHF har identifisert følgende hovedmål for risikostyringen for 2014: Pasientbehandlingen Ansvar for de ulike trinn i pasientforløp er definert Virksomhetsstyringen er i tråd med pasientsikkerhetsprogrammet Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager Organisasjon og personell Rekruttere, utdanne og beholde riktig kompetanse i alle ledd Samhandlings- og endringskompetanse i alle ledd Investeringsplan Medvirke til at FIKS2-prosjektet blir gjennomført. Kontroll på store parallelle byggeprosjekter Økonomi Rette aktiviteten inn mot prioriterte områder Omstille virksomheten for å møte de fremtidige kapitalkostnadene Status vedrørende risikostyring Per 2. tertial har Sykehusapotek Nord gjennomført risikovurdering av de relevante overordnede målsettingene. Siden flere av hovedområdene med underliggende delmål ikke er relevante for Sykehusapotek Nord har risikoanalysene blitt innrettet mot disse områdene: Ytre miljø Riktig avfallshåndtering Pasientbehandling Legemiddellageret er tilpasset sykehusenes behov Organisasjon og personell Foretaket har nok personell med riktig kompetanse Investeringsplan 17

20 Økonomisk og faglig kontroll på byggeprosjekter. Resultatene av risikovurderingene gjengis på de neste sidene: 18

21 Mål Ytre miljø Riktig avfallshåndtering Beskrivelse av mål Alt avfall håndteres i apoteket slik at det møter sykehusets krav til merking og oppbevaring for riktig håndtering av alle typer avfall fra apoteket. Suksessfaktor Risikofaktor Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risikoeier Tiltak Tiltaksansvarlig Kontroll / frist Avfallshåndtering Avfallshåndtering gjøres i Legemiddelavfallet Stor Ubetydelig Apotekere 1) Bruke Apotekere Kontinue gjøres i henhold til ikke henhold til sykehusets håndteres korrekt, (sannsynligheten avvikssystemet rlig, men sykehusets prosedyrer prosedyrer sannsynligheten er ved de store for å melde feil innen 21. vurdert for enhetene er håndtering oktober. husholdningsavfall tillagt størst 2) Sikre god mv. vekt) opplæring i avfallshåndtering Tabell 5: Risikovurdering ytre miljø Mål Pasientbehandling Legemiddellageret er tilpasset sykehusenes behov Beskrivelse av mål For at sykehusenes pasientforløp skal være mest mulig effektive må blant annet våre legemiddellager være tilpasset deres behov. Slik at pasienten ikke opplever unødvendig utsettelse eller opphold av / i behandling. Suksessfaktor Risikofaktor Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risikoeier Tiltak Tiltaksansvarlig Kontroll Levering av varer til Levering av varer til våre Avdelingslede Kontinue våre apotek fra apotek fra grossist er ikke r SHE/PUB rlig grossist er sikker sikker Kapasiteten på levering av apotekproduserte legemidler og tilsetninger fra oss til sykehusene er tilpasset sykehusets aktivitet og Kapasiteten på levering av apotekproduserte legemidler og tilsetninger fra oss til sykehusene er ikke tilpasset sykehusets aktivitet og behov Vi har usikkerhet knyttet til nåværende grossist etter at det er blitt kjent at de tapte anbudet. Har på bakgrunn av det arbeidet som nå legges ned i forberedelse av grossistbytte tiltro til at ny grossist vil kunne levere Vi har tilstrekkelig personalressurser, men lokalene begrenser apoteket i Tromsø sin mulighet til å levere til UNN Tromsø. Dette tas det Middels middels Apotekere 1) Følge med leveringssikkerhe t med kontroll på det enkelte apotek 2)Bruke Grossistadministrasjon Stor Alvorlig 1) Endre bestillingsrutinen e slik at drift kan planlegges bedre 2) Nye lokaler Apoteker 1) Snarest 2) I henhold til byggepro sjekt / 19

22 behov Målsetningen i SamStem gjennomføres i henhold til tidsplan Målsetningen i SamStem gjennomføres ikke i henhold til tidsplan høyde for i driften, men har ført til forsinkelser i pasientbehandlingen ved UNN - Tromsø SamStem er per nå i henhold til tidsplan Liten alvorlig Prosjektleder 1) Iverksette korrigerende tiltak dersom plan for prosjektet ikke følges 2) Prosjektoppfølgi ng Prosjektleder snarest Kontinue rlig, innen Tabell 6: Risikovurdering pasientbehandling Foretaket rekrutterer og beholder tilstrekkelig personale med riktig kompetanse Foretaket rekrutterer og beholder ikke tilstrekkelig personale med riktig kompetanse Det er god rekruttering til alle stillinger nødvendig for drift. Svært liten Alvorlig Apotekere 1) Sikre god internopplæring 2) Etablere stabiliseringstilta k 3) Stille praksisplasser mv. til rådighet Mål Organisasjon og personell Foretaket har nok personell med riktig kompetanse Suksessfaktor Risikofaktor Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risikoeier Tiltak Tiltaksansvarlig Apoteker / Direktør Kontroll Kontinue rlig Tabell 7: Risikovurdering organisasjon og personell 20

23 Ha tilgjengelig kompetanse på bygging av produksjonslokaler Finansiering av bygg er avklart med HF og RHF Ikke ha tilgjengelig kompetanse på bygging av produksjonslokaler Finansiering er ikke avklart med HF og RHF Vi har ikke tilstrekkelig slik kompetanse i dag i foretaket, men har god kjennskap til og tilgang til slik kompetanse utenfor foretaket. Vi er i dialog med HF og RHF om hvordan byggeprosjektene skal finansieres. Signalene fra RHF er positive, vi er mer usikre på hvorvidt denne avklaringen gjøres innen 2015 (at sykehusene får økte produksjonkostnader). liten Alvorlig Apotekere 1) Holde kontakt med, og bruke, nødvendig kompetanse utenfor foretaket Middels Alvorlig Apoteker / direktør 1) Avklare hvilke byggealternativer vi skal gjennomføre 2) Dialogmøter med HF 3) Inngå nye avtale Mål Investeringsplan Økonomisk og faglig kontroll på byggeprosjekter Suksessfaktor Risikofaktor Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risikoeier Tiltak Tiltaksansvarlig Apotekere Kontroll Ved behov 1) Snarest 2) Avhengig av 1) 3) Før produksj onsstart Mål Vi kan stille med tilstrekkelig og korrekt farmasøytisk kompetanse i forprosjekt og innføring i kurve Investeringsplan E-kurve innføres i Helse Nord Vi kan ikke stille med Vi har kompetansen tilstrekkelig og korrekt nødvendig for å bistå i farmasøytisk kompetanse i prosjektet i dag. forprosjekt og innføring i Usikkerhet ligger i kurve vedtak om innkjøp og implementeringsplan Liten Alvorlig Direktør Planlegge intern drift i hht. prosjektplan for e-kurve for å sikre at vi har tilgjengelig nødvendig kompetanse når behov. Direktør Kontinue rlig Tabell 8: Risikovurdering investeringsplan 21

24 Mål Økonomi Omstille virksomheten for å møte ESA sine krav Beskrivelse av mål Omstille i henhold til de krav som ESA stiller Styrings-variabel Suksessfaktor Risikofaktor Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risikoeier Tiltak Tiltaksansvarlig Kontroll / frist Vi forbereder og innretter vår organisering for å møte ESA sine krav. Vi forbereder og innretter vår organisering for å møte ESA sine krav. Det er begynt et lokalt og nasjonalt arbeid for å tilpasse oss kravene. Middels middels Direktør 1) Delta i nasjonalt samarbeid 2) Fortsette dialog med HN og andre eksterne interessenter 3) Innhente ekstern kompetanse, når behov Direktør Tabell 9: Risikovurdering økonomi 22

25 Konsekvenser av Helse Nord RHFs IKT-investeringer Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Vedlegg: 1) Investeringsplan IKT Vedtatte og planlagte prosjekt 2) Kostnadsutvikling IKT Konsekvens av investeringsplanen 3) Forventede effekter av FIKS-prosjektet Saksresyme Helse Nord RHF er inne i en periode med store IKT-investeringer, hvilket påvirker den økonomiske situasjonen til helseforetakene. Helse Nord RHF har i den anledning laget et felles utkast til styresak for helseforetakene i regionen. Saken redegjør for kostnadsutviklingen basert på Helse Nords oppdaterte investeringsplan frem mot Saken redegjør for de ulike delene av den regionale satsingen, med kostnadsfordeling over kommende år, herunder også en beregnet gevinstrealisering. Direktørens innstilling til vedtak Styret for Sykehusapotek Nord tar informasjonen om vedtatte og planlagte IKTinvesteringer, samt overordnet vurdering av forventede effekter av FIKS-prosjektet, til orientering. Espen Mælen Hauge direktør 29

26 Saksfremlegg Formål Formål med denne sak er å vise en oversikt over kostnadsutviklingen innenfor IKT. Styringsgruppen i HN-IKT behandlet i møter 10. april og 27. mai d.å., langsiktig investeringsplan for IKT og forventede økonomiske konsekvenser. Følgende vedtak ble fattet: Helse Nord IKT lager et utkast til felles styresak ovenfor foretakenes styrer, hvor det redegjøres for de totale IKT investeringene i perioden Forventede effekter av FIKS 1 -prosjektet skal også beskrives. Styrene må ta stilling til hvordan de rigger mottaksprosjekt for å konkretisere de effekter som HOS 2 -prosjektet har identifisert. Utkastet oversendes RHF som distribuerer dette til styrene i de respektive helseforetak. Styrene bes om å ferdigbehandle dette innen 30. september Dato for ferdigstillelse er i direktørmøte 3. juli endret til 30. oktober. Denne sak deles i fire avsnitt: 1) Investeringsplan, vedtatte og planlagte prosjekt 2) Forventede endringer i årlige IKT-kostnader som følge av investeringsplanen 3) Forventede effekter av FIKS-prosjektet 4) Sykehusapotek Nord HFs forberedelser for mottakelse av FIKS, og realisering av forventede effekter Investeringsplan, vedtatte og planlagte prosjekt Utgangspunktet for kostnadsberegningene er oppdatert investeringsplan for HN IKT og FIKS frem t.o.m (vedlegg 1). Både vedtatte investeringsprosjekter og planlagte/mulige investeringsprosjekter inngår i planen. Det betyr altså at det ikke er en komplett vedtatt investeringsplan som legges frem her. De planlagte/mulige investeringene består i stor grad av prosjekter som er under utredning og/eller prosjekter som er en forutsetning for allerede vedtatt prosjekter (jfr. FIKS). Disse prosjektene er i ulik grad utredet, og for flere av disse er estimatene basert på grove anslag. Det fremgår av vedlegg 1 at vedtatte prosjekt utgjør 726 millioner ( ). Løpende re-investeringer utgjør 189 millioner, mens planlagte /mulige investeringer utgjør 351 millioner. Totalt millioner. 1 FIKS: Felles Innføring av Kliniske Systemer 2 HOS: Harmonisering Optimalisering - Sammenslåing 30

27 Forventede endringer i årlige IKT-kostnader Forventede årlige IKT-kostnader fremgår av vedlegg 2. Beregningene anslår kun IKT-relaterte kostnader som påløper hos HN IKT og RHF og som viderefaktureres helseforetakene. Gevinster knyttet til kvalitet og effektivitet hos foretakene inngår ikke i beregningene. Driftskostnadene beregnes per år i perioden med utgangspunkt i driftskostnadsnivået i 2014 og korrigert for de årlige driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen for Driftskostnadene gjelder drift og forvaltning av IKTsystemer og - infrastruktur som eies av og regnskapsføres hos RHF (administrative systemer) og HN IKT. Følgende kostnader er inkludert: Lønn og annen drift (SLA 3 - drift) 3. partskostnader (i hovedsak lisensvedlikehold systemer) Prosjektkostnader (ikke- aktiverbare utgifter) forprosjekter, utredninger mv. Avskrivninger Renter Tallene må leses som veiledende fordi flere av prosjektene ikke er fullt ut utredet. Det er lagt inn en effektivisering av IKT- driften stigende fra 4 millioner per år i 2016 til 15 millioner per år fra og med Driftskostnadene dekkes av helseforetakene ved at HN IKT og RHF fakturerer foretakene. Kostnader knyttet til IKT- området som helseforetakene selv har ansvar for inngår ikke i estimatene (for eksempel sluttbrukerutstyr). Hovedtallene for driftskonsekvensene av investeringsplanen er oppsummert i tabellen under. Alle beløp i 1000 kr IKT-kostnader Helse Nord Type kostnad Avskrivninger HN IKT og FIKS Avskrivninger RHF Sum avskrivninger Lønn og annen drift, HN IKT Driftskostnader, RHF Sum Lønn og annen drift Sum IKT - kostnader Foreløpige sammenlikninger av IKT-kostnader viser at Helse Nord ikke skiller seg vesentlig fra de øvrige regionene. Sammenlikningen er krevende fordi vi er på ulike stadier mht gjennomføring. Oversikten er under kvalitetssikring, og anses som nyttig veiledning (se referanse til styresak Nasjonal IKT). Fordelingsnøkkelen som benyttes mellom foretakene innebærer at UNN belastes for ca halvparten de regionale felleskostnadene, NLSH belastes for drøyt ¼, mens 3 SLA: Service Level Agreement, eller Kunde-Leverandør avtale om tjenestenivå og vederlag 31

28 Helgelandssykehuset og Finnmarksykehuset deler resterende andel om lag likt mellom seg. Forventede effekter av FIKS-prosjektet I HOS-prosjektet 4 er det utarbeidet sammendrag av områdene hvor vi forventer de viktigste effekter /gevinster av prosjektet, se vedlegg 3. Gevinstene kommer i all hovedsak etter at prosjektet er avsluttet og overlevert til driftsorganisasjonen. Det er personellet ute i første linje som får de største oppgavene med prosessforbedring. Foretakene har deltatt aktivt i gapanalyser og utarbeidelse av handlingsplaner. Det er en kritisk suksessfaktor at foretakene deltar like aktivt i arbeidet fremover. Om organisering og ressurser vektlegger vi at: Effektuttak/gevinstrealisering er et lederansvar. For å få eierskap til nye mål og god oppfølging er det kritisk med involvering av 1.linje og mellomledere. Gevinstrealisering bør organiseres som eget prosjekt i hvert HF, og følges opp av linjeledelsen. En regional koordinator bør samordne alle programmer. Det er kritisk at det settes av tilstrekkelig med ressurser til området, og at disse besitter de rette egenskaper i form av å være proaktive, interesserte i endringsledelse og forbedringsarbeid samt gode til å kommunisere med ulike enheter og faggrupper. Hver klinikk bør opprette en gevinstansvarlig funksjon som: Identifiseres i god tid før oppstart av hovedprosjektet (min. 5 mnd) og videreføres etter implementering i vanlig drift. Utviklingen av en regional forvaltningsorganisasjon samt å identifisere de riktige nøkkelpersoner som er innovative og har de rette menneskelige egenskaper til å gå foran er kritisk suksessfaktor. Sykehusapotek Nords forberedelser og implementering av FIKS-prosjektet og realisering av forventede effekter IKT-utviklingen danner grunnlaget for ytterligere satsing innenfor kvalitet og pasientsikkerhet, i tillegg gir den økt sikkerhet for beste praksis innenfor teknisk drift. Sykehusapotek Nord er i liten grad involvert i FIKS. Foruten arbeidet med å utvikle journalgruppa Farmasøyt i DIPS, vil det så langt som mulig prioriteres å bidra i prosjektet innenfor relevante områder der Sykehusapotek Nord besitter kompetanse som vil være nyttig for implementering og gevinstrealisering. Dette gjelder også for andre IKT-prosjekter, særlig i forbindelse med anskaffelse og implementering av elektronisk kurve og medikasjon (EKM), der Sykehusapotek Nord vil fortsette å bidra. Elektronisk kurve og medikasjon var planlagt for behandling i Helse Nord styret i august 2014, men 4 Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing av DIPS EPJ og LAB 32

29 ble utsatt grunnet behov for avklaringer. Saken fremmes for beslutning igjen i løpet av høsten. Referanseliste: Helse Nord RHF, Styresak Nasjonal IKT HF, Styresak

30 Vedlegg 1 Investeringsplan HN-IKT Investeringsplan per juni 2014 Type investering Årlige utgifter (periodisering) Prosjektnavn Investeringsår Investeringsramme Balanseført per Sum Merknad Vedtatte investeringsprosjekter RHF-styret (sak ) og Datasenter 1 (DS1) (sak ) Datasenter 2 Tromsø/UiT (DS2) RHF-styret (sak ) Datasentre- prosjektplanlegging RHF-styret (sak ) SG HN IKT september 2012 (sak 24-12) og juni 2014 Ny Windows (sak 12-14) E-resept og sykemelding (PKI) SG HN IKT februar 2013 (sak Eventuelt) Integrasjonsprosjektet - fase SG HN IKT april 2014 (sak 23/13). Ny Oracleavtale SG HN IKT 14.mai 2014 Innsyn i journal SG HN IKT møte (sak Eventuelt) E-læringsmoduler SG HN IKT februar 2014 (06-14) Ny Ny Ny Tjenbar - tjenestebasert adressering SG HN IKT juni 2011 Sum vedtatte investeringsprosjekter Planlagte/mulige investeringsprosjekter Datasenter Recovery Disaster (DSDRT) Behandles i RHF-styret i oktober Migreringsprosjekt Integrasjonsprosjektet - fase Elektronisk kurve og medikasjon (EKM) Behandlet i SG HN IKT 14.mai Behandles i RHF-styret august 2014 Trådløst nett Etablering driftssenter, inkl overvåkning Utredning pågår. Applikasjonsdistribusjon Utredning ferdigstilt. Jobb smartere, inkl lyd bilde Utredes: SG HN IKT februar 2014 (sak 9-13) Meldingsløftet Utredes i regi av RHF Microsoftavtale - ny funksjonalitet 2015 Forhandlinger høst Beløp svært usikkert. PARTUS- tilleggsmoduler mv Utredes i regi av RHF Ny Ny Ny Uforutsette/uspesfiserte prosjekter Sum planlagte/mulige investeringsprosjekter Driftsinvestering Driftsinvestering/reinvesteringer Årlig reinvestering utstyr mv IKT-utstyr - byggeprosjekter foretakene Sum driftsinvesteringer SUM HN IKT FIKS-prosjekter FIKS - overføres HN IKT SUM HN IKT og FIKS Alle beløp i 1000 kr 34

31 Vedlegg 2 Forventede IKT-kostnader AVSKRIVNINGER HN IKT Avskrivninger eksisterende anlegg Avskrivninger årlige reinvesteringer Avskrivninger HN IKT-prosjekter Datasenter 1 (DS1) - bygg og utstyr Datasenter - prosjektplanlegging Windows E-resept og sykemelding (PKI) Integrasjonsprosjektet - fase Tjenbar - Tjenestebasert adressering Datasenter 2 Tromsø/UiT (DS2) Datasenter Recovery Disaster (DSDRT) Migreringsprosjektet Integrasjonsprosjektet - fase Ny Oracleavtale Elektronisk kurve og medikasjon (EKM) Trådløst nett Driftssenter, inkl. overvåkning Applikasjonsdistribusjon Jobb smartere, inkl. lyd og bilde Innsyn i journal E-læringsmoduler DIPS Meldingsløftet Microsoftavtale - ny funksjonalitet PARTUS - fødselsmeldingssystem - tilleggsmoduler mv Uforutsette/uspes. investeringsutgifter IKT-utstyr - utbyggingsprosjekter Sum Avskrivninger FIKS SUM AVSKRIVNINGER HN IKT LØNN OG ANNEN DRIFT HN IKT SLA/3.partskostnader basisår - opprinnelig Prosjektkostnader (forprosjekt/utredning mv.) Effektivisering (Fra summert) Lønn, drift og 3.partskostnader Datasenter 1 (DS1) - bygg og utstyr Datasenter - prosjektplanlegging Windows E-resept og sykemelding (PKI) Integrasjonsprosjektet - fase Tjenbar - Tjenestebasert adressering Datasenter 2 Tromsø/UiT (DS2) Datasenter Recovery Disaster (DSDRT) Migreringsprosjektet Integrasjonsprosjektet - fase Ny Oracleavtale Elektronisk kurve og medikasjon (EKM), ekskl overvåkn Trådløst nett Applikasjonsdistribusjon Jobb smartere Driftssenter, inkludert overvåkning Innsyn i journal E-læringsmoduler DIPS Meldingsløftet Microsoftavtale - ny funksjonalitet PARTUS - fødselsmeldingssystem - tilleggsmoduler mv Uforutsette/uspes. investeringsutgifter IKT-utstyr - utbyggingsprosjekter Sum

32 Lønn, drift og 3.partskostnader FIKS-prosjekter EPJ/PAS ERL LAB Patologi RIS/PACS IKT Felles og ledelse (faktureres av RHF) Testregime Sum Endring renter SUM LØNN OG ANNEN DRIFT HN IKT SUM HN IKT RHF Avskrivninger Driftskostnader SUM RHF

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. februar 2014 kl 10.00 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. februar 2014 kl 10.00 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 10.00 15.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/21

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. oktober 2014 kl. 15.00 18.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. oktober 2014 kl. 15.00 18.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 15.00 18.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref: Vår ref: Dato:

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 19. mars 2015 kl. 10.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 19. mars 2015 kl. 10.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 10.30 15.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2015/26

Detaljer

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd Møtedato: 24. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 131 2011/319 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 17.4.2013 Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 20. juni 2013 Kl.: 10.30 til ca. 15.00 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-49/012

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00 Bodø, 10.6.2015 Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål Denne styresaken

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

beretning 2014, herunder disponering av årsresultat

beretning 2014, herunder disponering av årsresultat Møtedato: 24. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Bodø, 16.4.2015 Foretaksmøtesak 9-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 03.12.2003 200300113-157 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 28. november 2012 Kl.: 10.30 til ca. 16.00 Sted: Meyergården Hotel, Mo i Rana Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-82/012

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid:

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid: Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. april 2009 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Radisson SAS Polar Hotel, Longyearbyen Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr:

Detaljer

Foretaksmøtesak 10-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering av årsresultat

Foretaksmøtesak 10-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering av årsresultat Møtedato: 24. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Bodø, 16.4.2015 Foretaksmøtesak 10-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 28. og 29. april 2013 Kl.: 19.30 til ca. 21.30, dag 1 08.30 til ca. 12.00, dag 2 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Møtedato: 29. april

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

Saksdokumenter var ettersendt.

Saksdokumenter var ettersendt. Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trine B. Amundsen, 75 51 29 48 Bodø, 22.10.2014 Styresak 117-2014 Budsjett 2015 Helse Nord RHF Saksdokumenter var ettersendt. Formål Formålet

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 28. mars 2012 kl 09:00 Møtested UNN Narvik - Peisestua Husk Revisor møter for gjennomgang av årsregnskapet kl. 10.30 Omvisning

Detaljer