Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 25. september 2014 kl Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 25. september 2014 kl. 10.00 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø"

Transkript

1 Styremøte Innkalling med sakspapirer kl Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

2 Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/78 Dato: Innkalling til styremøte i Sykehusapotek Nord HF I henhold til tidligere avtalt møteplan og i samråd med styreleder, innkalles med dette til styremøte i Sykehusapotek Nord HF torsdag kl Møtet avholdes på Sykehusapoteket i Tromsø. Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten for behandling av saker og/ eller orienteringer som er unntatt offentlighet. Saksdokumenter er vedlagt. Forfall meldes Sykehusapotek Nord på telefon , eller på e-post til Med vennlig hilsen Anne Helen Hansen styreleder Espen Mælen Hauge direktør Postadresse: Fakturaadresse: Telefon: Saksbehandler: Sykehusapotek Nord HF Postboks 6147, Langnes Sykehusapotek Nord HF c/o Fakturamottak Telefaks: Internett: Helge K. Pettersen Telefon: TROMSØ Postboks Trondheim E-post: Org.nummer: MVA NO Saksbehandlers e-post: sykehusapotek-nord.no

3 Godkjenning av innkalling og saksliste Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til styremøtet : Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars 2014 Side 2 Sak Virksomhetsrapport per august - rapport 2. tertial 2014 Side 7 Sak Konsekvenser av Helse Nords IKT-investeringer Side 29 Sak Informasjonssaker Side Tilrettelegging i henhold til ESAs beslutning om sykehusapotekenes publikumsavdelinger 2. Bærekraftsanalyse Produksjonslokaler i PET-senteret 4. Nytt fra brukerutvalget 5. Ledersamling 8-9. oktober Sak Tema 2014: Strategi om miljøstrategi Side 39 Sak Eventuelt Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den. Espen Mælen Hauge direktør 1

4 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. juni 2014 Styresak nr.: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokoll fra styremøtet 5. juni Espen Mælen Hauge Direktør 2

5 Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 5. juni 2014 kl Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Bodø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem Margit Steinholt, styremedlem Svein Iversen, styremedlem Sissi Lundblad, styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem Observatør: Dag Utnes, leder av brukerutvalget Fra administrasjonen: Espen Mælen Hauge, direktør Margaret Aarag Antonsen, fagsjef Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef Sak 22/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 5. juni Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 5. juni Sak 23/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars 2014 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 19. mars

6 Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 19. mars Sak 24/14 Rapport 1. tertial 2014 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial Sak 25/14 Virksomhetsrapport per april 2014 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar virksomhetsrapporten til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar virksomhetsrapporten til orientering. Sak 26/14 Tilpasning til ESAs vedtak om finansiering av offentlig eide sykehusapotek Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar orienteringen om Sykehusapotek Nords tilpasning til ESAs vedtak om finansiering av offentlig eide sykehusapotek til orientering. 4

7 Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar orienteringen om Sykehusapotek Nords tilpasning til ESAs vedtak om finansiering av offentlig eide sykehusapotek til orientering. Sak 27/14 Møteplan 2015 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2015 som følger: 26. februar 2015 Tromsø 19. mars 2015 Tromsø 4. juni 2015 Bodø 24. september 2015 møtested ikke bestemt styreseminar hvis behov 29. oktober 2015 Tromsø 3. desember 2015 Tromsø Styret fremmet følgende forslag til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2015 som følger: 26. februar 2015 styremøte Tromsø 19. mars 2015 styremøte Tromsø mars 2015 styreseminar Helse Nord Bodø 4. juni 2015 styremøte Bodø september 2015 styreseminar SANO sted ikke bestemt 24. september 2015 styremøte sted ikke bestemt oktober 2015 styreseminar Helse Nord Tromsø 29. oktober 2015 styremøte Tromsø 3. desember 2015 styremøte Tromsø Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2015 som følger: 26. februar 2015 styremøte Tromsø 19. mars 2015 styremøte Tromsø mars 2015 styreseminar Helse Nord Bodø 4. juni 2015 styremøte Bodø september 2015 styreseminar SANO sted ikke bestemt 24. september 2015 styremøte sted ikke bestemt oktober 2015 styreseminar Helse Nord Tromsø 5

8 29. oktober 2015 styremøte Tromsø 3. desember 2015 styremøte Tromsø Sak 28/14 Informasjonssaker Ved direktør: 1. Endrede vedtekter for Sykehusapotek Nord 2. Nasjonal arbeidsgruppe ny grossist 3. Status nye lokaler 4. Nytt fra brukerutvalget Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar informasjonssakene til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar informasjonssakene til orientering. Sak 29/14 Tema 2014: Strategi Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord gjennomførte strategidiskusjoner. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord gjennomførte strategidiskusjoner. Sak 30/14 Eventuelt Evaluering av styremøtet ble gjennomført. Saker som styret ønsker til behandling i senere møter: Gjennomgang av avviksmeldinger og oppfølging av avvik Orientering om ESA-arbeidsgruppens arbeid Oppfølging av status produksjonslokaler Forbruksmønsteranalyse for legemidler 6

9 Virksomhetsrapport per august 2014 Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Vedlegg: Resultatrapport til Helse Nord Målekort (u.off. 23 første ledd) I henhold til oppdragsdokument legges virksomhetsrapport per august 2014 fram for styret til orientering. Rapporten er oversendt Helse Nord RHF administrativt. Direktørens innstilling til vedtak Styret for Sykehusapotek Nord HF tar økonomirapporten til orientering. Espen Mælen Hauge direktør 7

10 Saksfremlegg Regnskapet per august 2014 viser et overskudd på 3,70 millioner. For samme periode i 2013 var resultatet et overskudd på 2,09 millioner. Det er budsjettert med et overskudd på 1,11 millioner per august, slik at resultatet er 2,60 millioner høyere enn budsjettert. August Hittil i år Regn. Bud. Avvik 2013 Endr. Regn. Bud. Avvik 2013 Endr. Omsetning ,6 % ,1 % Varekjøp ,5 % ,2 % Pers.kost ,9 % ,6 % Andre kost ,3 % ,4 % Resultat ,7 % ,2 % Vareforbruk 87,0 % 86,1 % 0,9 % 86,4 % 0,6 % 86,4 % 86,1 % 0,3 % 85,8 % 0,6 % Tabell 1: Regnskap og budsjett Sykehusapotek Nord Resultatet for august er et overskudd på 0,64 millioner. Det var budsjettert med et overskudd på 0,38 millioner, slik at resultatet er 0,26 millioner høyere enn budsjettert. For august 2013 var resultatet et overskudd på 0,96 millioner. Inntekter Inntektene er 9,58 millioner høyere enn budsjettert, og 22,81 millioner høyere enn på samme tidspunkt i August Hittil i år Regn. Bud. Avvik 2013 Endr. Regn. Bud. Avvik 2013 Endr. Sykehuseksp ,2 % ,8 % Produksjon ,3 % ,0 % Publikum ,3 % ,8 % Rådgivning ,6 % ,7 % Annet ,1 % ,3 % Totalt ,6 % ,1 % Tabell 2: Inntekter per virksomhetsområde Tabellen over viser inntektene fordelt på virksomhetsområde. Endringene blir nærmere kommentert nedenfor. 8

11 Salg av medikamenter til UNN og NLSH Salg av medikamenter til sykehusene UNN 2013 UNN 2014 NLSH 2013 NLSH Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 1: Salg av medikamenter til sykehusene Figuren over viser utviklingen i salg av medikamenter (både fra sykehusekspedisjoner og produksjonsavdelinger) til UNN og NLSH i 2013 og hittil i Det har vært en reduksjon i salget av medikamenter til NLSH på 1,1 %. Det er en økning på 2,1 % i Bodø, mens det er en reduksjon på 3,7 % i Lofoten og 12,2 % i Vesterålen. Endringen i Bodø er forårsaket av en reduksjon i salg til NLSH på 17 % i produksjonsavdelingen og en økning på 8 % i sykehusekspedisjonen. Den viktigste årsaken til reduksjonen i produksjonsavdelingen er en reduksjon i salget av Herceptin (behandling av brystkreft) på 1,06 millioner. Salget av Herceptin reduseres i produksjonsavdelingen, men øker med 0,60 millioner i sykehusekspedisjonen da Herceptin fra 2014 også gis som injeksjon. Det har vært en endring i bruken av cytostaticumet Velcade (til behandling av blodkreft). Behandlingen flyttes over i sykehjem eller pasienten får legemiddelet på resept. Dette gir en omsetningsreduksjon på 0,42 millioner. Det har også vært nedgang i omsetningen av Vidaza (til behandling av leukemi), Jevtana (cytostaikum til behandling av prostatakreft) med flere. Det har vært en økning på 0,34 millioner i salget av Yervoy (til behandling av melanom) som er et legemiddel som er tatt i bruk fra og med Salget av legemidler til NLSH i Bodø fra sykehusekspedisjonen øker med 7,5 %. Dette kommer blant annet av økning i bruken av Tysabri (til behandling av multippel sklerose - MS), noe som utgjør 0,34 millioner. Det har kommet et nytt medikament (Eylea) til bruk mot øyesykdommen aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), dette gir en omsetningsøkning på 1,07 millioner. Omsetningen av Remicade er redusert med 0,85 millioner. Dette kompenseres delvis av en økning i salget av Remsima (rimeligere legemiddel som brukes istedenfor Remicade) på 0,39 millioner. 9

12 I Lofoten er det særlig omsetningen av Remicade som er redusert. Reduksjonen er på 0,52 millioner. Det har vært en reduksjon i salget av Herceptin på 0,22 millioner, mens det er en økning på 0,38 millioner i omsetningen av Nplate (brukes i forbindelse med fjerning av milten). I Vesterålen er salget av Jevtana redusert med 0,47 millioner, Herceptin med 0,29 millioner, Erbitux (behandling av tykktarmskreft) med 0,17 millioner og Velcade, Tysabri og Soliris med i overkant av 0,1 millioner hver. Omsetningen av Remicade øker med 0,15 millioner, Metalyse og Avastin øker med i overkant av 0,1 millioner hver. Det har vært en økning på 6,5 % i salget til UNN. Det har vært en økning på 6,5 % i Tromsø, 5,3 % i Harstad og 9,4 % i Narvik. I Tromsø har det vært en økning på 3,7 % i salget til UNN fra produksjonsavdelingen. Medikamentene med størst endring i forhold til i 2013 er Yervoy med 0,73 millioner, Oncaspar (cytostatika som brukes av barn) som øker med 0,56 millioner, Velcade som øker med 0,54 millioner og Remicade som øker med 0,26 millioner. Også i Tromsø er det en nedgang i omsetningen av Herceptin i produksjonsavdelingen. Nedgangen er på 1,38 millioner, mens det er en omtrent tilsvarende økning i salg av Herceptin som injeksjon fra sykehusekspedisjonen. Salget av legemidler til UNN fra sykehusekspedisjonen i Tromsø øker med 7,4 %. Salget av Remicade (til behandling av blant annet revmatisk sykdom og betennelse i mage/tarm) er redusert med 0,96 millioner, dette kompenseres av en økning i salget av Remsima på 1,06 millioner. Tysabri øker med 1,04 millioner, Eylea er også tatt i bruk i Tromsø, økningen er på 1,96 millioner. Størst reduksjon er det i omsetningen av Lucentis, her er reduksjonen på 0,99 millioner. Reduksjonen i omsetningen av Lucentis skyldes nok overgang til bruk av Eylea. I Harstad er det Velcade og Remsima som har størst økning i omsetning med henholdsvis 0,25 og 0,12 millioner, mens det er nedgang i omsetningen av Tysabri på 0,17 millioner og Avastin på 0,15 millioner. I Narvik er det en økning på 0,4 millioner i omsetningen av Herceptin og 0,1 millioner økning for Tysabri. MabThera reduseres med 0,13 millioner, Velcade og Avastin reduseres med 0,13 millioner. 10

13 Tabellen nedenfor oppsummerer de største endringene i salg til sykehusene. Salg til NLSH Medikament Endring kr Salg til UNN Medikament Endring kr Bodø produksjon Herceptin -1,06 mill Tromsø produksjon Yervoy 0,73 mill Bodø produksjon Velcade -0,42 mill Tromsø produksjon Oncaspar 0,56 mill Bodø produksjon Vidaza -0,16 mill Tromsø produksjon Velcade 0,54 mill Bodø produksjon Jevtana -1,08 mill Tromsø produksjon Remicade 0,26 mill Bodø produksjon Yervoy 0,34 mill Tromsø produksjon Herceptin -1,38 mill Bodø sykehuseksp. Eylea 1,07 mill Tromsø sykehuseksp. Eylea 1,96 mill Bodø sykehuseksp. Herceptin 0,60 mill Tromsø sykehuseksp. Herceptin 1,30 mill Bodø sykehuseksp. Remsima 0,38 mill Tromsø sykehuseksp. Remsima 1,06 mill Bodø sykehuseksp. Tysabri 0,34 mill Tromsø sykehuseksp. Tysabri 1,04 mill Bodø sykehuseksp. Remicade -0,52 mill Tromsø sykehuseksp. Xiapex 0,49 mill Lofoten Nplate 0,38 mill Tromsø sykehuseksp. Iomeron 0,32 mill Lofoten Remicade -0,52 mill Tromsø sykehuseksp. Lucentis -0,99 mill Lofoten Herceptin -0,22 mill Tromsø sykehuseksp. Remicade -0,95 mill Vesterålen Jevtana -0,47 mill Tromsø sykehuseksp Atgam -0,47 mill Vesterålen Herceptin -0,29 mill Harstad Velcade 0,25 mill Vesterålen Erbitux -0,17 mill Harstad Remsima 0,13 mill Vesterålen Velcade -0,15 mill Harstad Tysabri -0,16 mill Vesterålen Tysabri -0,13 mill Narvik Herceptin 0,35 mill Vesterålen Soliris -0,11 mill Narvik Tysabri 0,10 mill Vesterålen Remicade 0,15 mill Narvik Velcade -0,13 mill Vesterålen Metalyse 0,13 mill Narvik Avastin -0,13 mill Vesterålen Avastin 0,13 mill Narvik MabThera -0,12 mill Tabell 3: Endringer i salg til sykehusene Salg til publikum Omsetning publikum Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Harstad 2013 Harstad 2014 Bodø 2013 Bodø 2014 Tromsø 2013 Tromsø 2014 Figur 2: Omsetning i publikumsavdelingene Figuren over viser utviklingen av omsetningen i publikumsavdelingene i 2013 og hittil i Omsetningen i publikumsavdelingene har økt med 17,8 % i forhold til samme periode i I Tromsø har det vært en økning på 17,5 %, i Bodø på 20,3 % mens det i Harstad har vært en økning på 9,0 %. 11

14 I Tromsø er det særlig resepter betalt av Helfo som øker. Hovedårsaken til økningen er nye produkter som ikke var omsatt i Dette gjelder blant annet Sovaldi som øker med 3,59 millioner (brukes mot hepatitt) og Tecfidera (brukes mot multippel sklerose). Det er også økning i omsetningen av h-resepter (resepter betalt av helseforetak). Hovedårsaken til denne økningen er at nye produkter er tatt inn i H-reseptordningen. Det er også en økning i omsetningen av handelsvarer. Økningen her er på 8,7 %, noe som tilsvarer 0,53 millioner. I Bodø er det økning i salg av H-resepter og resepter betalt av Helfo. H-respter øker som følge av at nye medikamenter er tatt inn i H-reseptordningen, og som følge av økt omsetning av blant annet Enbrel som øker med 0,28 millioner. Av medikamenter betalt av Helfo er det særlig Sovaldi som øker. Økningen for Sovaldi er på 3,87 millioner. Incivo og Neulasta øker med henholdsvis 0,50 og 0,38 millioner. Også i Harstad bidrar Sovaldi til mye av økningen. Økningen i Harstad er på 0,34 millioner. I tillegg øker Zytiga og Afinitor med henholdsvis 0,28 og 0,16 millioner. Salg av rådgivningstjenester og klinisk farmasi Omsetningen av rådgivningstjenester har økt med 32,7 % i forhold til i Dette kommer av økningen i salget av tjenester til Helgelandssykehuset og prosjekt SamStem (samstemming av legemiddellister i sykehusene). Varekostnader Varekostnadene er 9,62 millioner høyere enn budsjettert, og 18,46 millioner høyere enn per august Dette har sammenheng med den økte omsetningen. Vareforbruket (varekostnader delt på inntekter fra salg av varer) er på 86,4 % per august. Dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn budsjettert. Årsaken til økningen i vareforbruket er endret produktmiks, mye av økningen i omsetning kommer som følge av økning i salg av dyre legemidler, noe som gir høyere vareforbruksprosent. 12

15 Dekningsbidrag Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett Bodø Harstad Tromsø Totalt Figur 3: Dekningsbidrag per apotek og totalt Figuren over viser dekningsbidraget (inntekter-varekostnader) per apotek og totalt per 2 tertial 2013 og 2014, samt budsjett for 2. tertial Dekningsbidraget er som budsjettert og 4,34 millioner høyere enn i For Sykehusapoteket i Bodø er vareforbruket 0,6 prosentpoeng høyere enn budsjettert. Vareforbruket har økt med 0,6 prosentpoeng i forhold til 2. tertial Dekningsbidraget er som budsjettert og 1,86 millioner høyere enn i Den økte omsetningen kompenserer for økningen i vareforbruk. Økningen i vareforbruk kommer av endring i produktmiks til Nordlandssykehuset. I publikumsavdelingen er vareforbruket som budsjettert. Dette gjør at den økte omsetningen i publikumsavdelingen kompenserer for økningen i vareforbruk i forbindelse med salg til Nordlandssykehuset. For Sykehusapoteket i Harstad er vareforbruket 0,2 prosentpoeng høyere enn budsjettert. Vareforbruket har økt med 0,2 prosentpoeng i forhold til 2. tertial Vareforbruket har økt i sykehusekspedisjonen i Harstad, mens det er redusert i Narvik. I publikumsavdelingen har vareforbruket økt med 1,6 prosentpoeng. Økningen i omsetning er stor nok til å kompensere for økningen, slik at dekningsbidraget er høyere enn budsjettert. For Sykehusapoteket i Tromsø er vareforbruket 0,1 prosentpoeng høyere enn budsjettert. Vareforbruket har økt med 0,6 prosentpoeng i forhold til 2. tertial Avviket i vareforbruk gjør at dekningsbidraget i Tromsø er noe lavere enn budsjettert. Som følge av økt salg av dyre legemidler øker vareforbruket både i forbindelse med salg til sykehus og salg til publikum. 13

16 Personalkostnader og bemanning Personalkostnadene er 2,36 millioner lavere enn budsjettert. Dette kommer av at det har tatt lengre tid enn forutsatt å få ansatte i enkelte stillinger, samt at sykelønns- og svangerskapsrefusjoner er 1,96 millioner høyere enn budsjettert. I forhold til 2013 har personalkostnadene økt med 2,03 millioner. Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift har økt med 1,52 millioner. Dette kommer av økning i antall ansatte og av forventet lønnsøkning. Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner har økt med 1,19 millioner i forhold til 2. tertial Gjennomsnittlig antall brutto månedsverk per august 2014 er 93,2. Dette er en økning på 5,3 månedsverk i forhold til august Bemanningen har økt i forbindelse med etablering på Helgeland, ansettelser i forbindelse med prosjekt SamStem og flere svangerskapsvikariater. Som følge av dette har antall midlertidige ansatte økt fra 7,2 i august 2013 til 10,3 i august ,0 Brutto månedsverk 100,0 95,0 90,0 85, ,0 75,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 4: Brutto månedsverk Figuren over viser brutto månedsverk siste tre år. Andre driftskostnader Andre driftskostnader er 0,20 millioner lavere enn budsjettert. Det er gjort en regnskapsmessig avsetning på 0,25 millioner for å ta høyde for uforutsette kostnader. Korrigert for dette er andre driftskostnader 0,45 millioner lavere enn budsjettert. Det er også gjort en avsetning på 0,11 millioner for å dekke påløpte kostnader i forbindelse med bytte av grossist for legemidler fra og med

17 Investeringer Det har ikke vært gjennomført investeringer hittil i Investeringer for 0,5 millioner er ikke aktivert per april. Dette gjelder isolator til Sykehusapoteket i Tromsø, ombygging av publikumsavdelingen i Tromsø, og flytting av Sykehusapoteket i Harstad. Det har vært gjennomført veiledende kunngjøring for lagerautomater. Nye lokaler for apotekene i Bodø og Harstad og nye produksjonslokaler i Tromsø er under planlegging i samarbeid med UNN og NLSH. Prognose Prognostisert resultat er et overskudd på 1,0 millioner, det vil si 1,0 millioner høyere enn styringsmålet. Foreløpig tilsier utviklingen at dette er en realistisk prognose. Sykefravær Sykefraværet per juli 2014 var på 7,6 %. Per juli 2013 var sykefraværet på 7,9 %. 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fravær 2013 Fravær 2014 Figur 5: Sykefravær to siste år Fraværet var lavere enn i 2013 i januar, mai, juni og juli, mens det for februar, mars og april har vært høyere enn i S.fravær 1-3 d Fravær 4-16 d Fravær d Fravær > 56 d Sum fravær Per juli ,4 % 0,9 % 2,1 % 3,6 % 8,0 % Per juli ,8 % 0,6 % 1,8 % 4,4 % 7,6 % Endring -0,6 % -0,3 % -0,3 % 0,8 % -0,4 % Tabell 4: Sykefravær fordelt på fraværets varighet 15

18 I forhold til per juni 2013 har det korte fraværet gått ned, mens det lengste fraværet har økt noe. Sykehusapotek Nord arbeider hele tiden med å holde sykefraværet så lavt som mulig. Prinsippene i IA-avtalen følges og seniorpolitikk og sosiale tiltak brukes for å skape et godt miljø og arbeidslyst. Andel deltid 13 % av de ansatte har deltidsstillinger per august Disse jobber deltid som følge av bistilling, livsfase, uførhet eller deltidspensjon. Det gjøres derfor ikke noen tiltak for å redusere andelen ansatte med deltidsstilling. Kvalitet og internkontroll Første og andre tertial 2013 ble det registrert totalt 45 avvik i kvalitetssystemet DocMap. Totalt fire avdelinger i foretaket hadde registrert avvik. For første og andre tertial 2014 er det registrert 114 avvik og forbedringsforslag. Disse fordeler seg på 13 avdelinger. Av de 114 avvikene gjelder 17 avvik avdelinger i sykehusene. Det er sendt 2 skademeldinger personal. De øvrige 95 avvikene og forbedringsforslagene gjelder interne avvik og forbedringer. Antall lesebekreftelser i DocMap har økt fra 89 i første kvartal 2013 til 308 for første kvartal Bruken av DocMap som avvikssystem har økt betydelig det siste året. Dette er i tråd med Sykehusapotek Nords planer, og arbeidet med å bedre bruken av DocMap som kvalitetsverktøy vil fortsette. Pasientsikkerhet Det skal arbeides systematisk for å forebygge, forhindre og avdekke svikt/avvik i de pasientadministrative systemene, og etablere rutiner for varsling innad og rutiner for erfaringsutveksling på tvers av helseforetak. Det arbeides kontinuerlig med å kvalitetssikre interne rutiner for å forhindre feilekspederinger og gi rett informasjon til brukere av våre publikumsavdelinger. Videre utvikler vi og arbeider kontinuerlig for at varer fra produksjonsavdelingen skal oppfylle kvalitetskravene. For å sikre etterlevelse av internt kvalitetssystem gjennomføres blant annet internrevisjon i våre avdelinger. Våre rådgivningstjenester bidrar til økt pasientsikkerhet både på system- og individnivå i sykehusene. På systemnivå er vi involvert i kvalitetssikring og implementering av rutiner for god legemiddelhåndtering. Videre deltar vi i regionalt elektronisk kurve prosjekt og via SamStem bidrar vi til å sikre at pasienter behandles etter korrekt legemiddelliste. På enkelte 16

19 avdelinger deltar vi i vurdering av pasienters individuelle legemiddelbehandling. Omfanget av sistnevnte avhenger av avtale med den enkelte avdeling. Risikostyring Risiko og krav endres over tid. Prosessen for intern styring og kontroll må derfor følges opp for å sikre at styret og ledelsen har rimelig grad av sikkerhet for at helseforetakets målsettinger vil bli oppfylt. Helse Nord RHF har identifisert følgende hovedmål for risikostyringen for 2014: Pasientbehandlingen Ansvar for de ulike trinn i pasientforløp er definert Virksomhetsstyringen er i tråd med pasientsikkerhetsprogrammet Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager Organisasjon og personell Rekruttere, utdanne og beholde riktig kompetanse i alle ledd Samhandlings- og endringskompetanse i alle ledd Investeringsplan Medvirke til at FIKS2-prosjektet blir gjennomført. Kontroll på store parallelle byggeprosjekter Økonomi Rette aktiviteten inn mot prioriterte områder Omstille virksomheten for å møte de fremtidige kapitalkostnadene Status vedrørende risikostyring Per 2. tertial har Sykehusapotek Nord gjennomført risikovurdering av de relevante overordnede målsettingene. Siden flere av hovedområdene med underliggende delmål ikke er relevante for Sykehusapotek Nord har risikoanalysene blitt innrettet mot disse områdene: Ytre miljø Riktig avfallshåndtering Pasientbehandling Legemiddellageret er tilpasset sykehusenes behov Organisasjon og personell Foretaket har nok personell med riktig kompetanse Investeringsplan 17

20 Økonomisk og faglig kontroll på byggeprosjekter. Resultatene av risikovurderingene gjengis på de neste sidene: 18

21 Mål Ytre miljø Riktig avfallshåndtering Beskrivelse av mål Alt avfall håndteres i apoteket slik at det møter sykehusets krav til merking og oppbevaring for riktig håndtering av alle typer avfall fra apoteket. Suksessfaktor Risikofaktor Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risikoeier Tiltak Tiltaksansvarlig Kontroll / frist Avfallshåndtering Avfallshåndtering gjøres i Legemiddelavfallet Stor Ubetydelig Apotekere 1) Bruke Apotekere Kontinue gjøres i henhold til ikke henhold til sykehusets håndteres korrekt, (sannsynligheten avvikssystemet rlig, men sykehusets prosedyrer prosedyrer sannsynligheten er ved de store for å melde feil innen 21. vurdert for enhetene er håndtering oktober. husholdningsavfall tillagt størst 2) Sikre god mv. vekt) opplæring i avfallshåndtering Tabell 5: Risikovurdering ytre miljø Mål Pasientbehandling Legemiddellageret er tilpasset sykehusenes behov Beskrivelse av mål For at sykehusenes pasientforløp skal være mest mulig effektive må blant annet våre legemiddellager være tilpasset deres behov. Slik at pasienten ikke opplever unødvendig utsettelse eller opphold av / i behandling. Suksessfaktor Risikofaktor Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risikoeier Tiltak Tiltaksansvarlig Kontroll Levering av varer til Levering av varer til våre Avdelingslede Kontinue våre apotek fra apotek fra grossist er ikke r SHE/PUB rlig grossist er sikker sikker Kapasiteten på levering av apotekproduserte legemidler og tilsetninger fra oss til sykehusene er tilpasset sykehusets aktivitet og Kapasiteten på levering av apotekproduserte legemidler og tilsetninger fra oss til sykehusene er ikke tilpasset sykehusets aktivitet og behov Vi har usikkerhet knyttet til nåværende grossist etter at det er blitt kjent at de tapte anbudet. Har på bakgrunn av det arbeidet som nå legges ned i forberedelse av grossistbytte tiltro til at ny grossist vil kunne levere Vi har tilstrekkelig personalressurser, men lokalene begrenser apoteket i Tromsø sin mulighet til å levere til UNN Tromsø. Dette tas det Middels middels Apotekere 1) Følge med leveringssikkerhe t med kontroll på det enkelte apotek 2)Bruke Grossistadministrasjon Stor Alvorlig 1) Endre bestillingsrutinen e slik at drift kan planlegges bedre 2) Nye lokaler Apoteker 1) Snarest 2) I henhold til byggepro sjekt / 19

22 behov Målsetningen i SamStem gjennomføres i henhold til tidsplan Målsetningen i SamStem gjennomføres ikke i henhold til tidsplan høyde for i driften, men har ført til forsinkelser i pasientbehandlingen ved UNN - Tromsø SamStem er per nå i henhold til tidsplan Liten alvorlig Prosjektleder 1) Iverksette korrigerende tiltak dersom plan for prosjektet ikke følges 2) Prosjektoppfølgi ng Prosjektleder snarest Kontinue rlig, innen Tabell 6: Risikovurdering pasientbehandling Foretaket rekrutterer og beholder tilstrekkelig personale med riktig kompetanse Foretaket rekrutterer og beholder ikke tilstrekkelig personale med riktig kompetanse Det er god rekruttering til alle stillinger nødvendig for drift. Svært liten Alvorlig Apotekere 1) Sikre god internopplæring 2) Etablere stabiliseringstilta k 3) Stille praksisplasser mv. til rådighet Mål Organisasjon og personell Foretaket har nok personell med riktig kompetanse Suksessfaktor Risikofaktor Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risikoeier Tiltak Tiltaksansvarlig Apoteker / Direktør Kontroll Kontinue rlig Tabell 7: Risikovurdering organisasjon og personell 20

23 Ha tilgjengelig kompetanse på bygging av produksjonslokaler Finansiering av bygg er avklart med HF og RHF Ikke ha tilgjengelig kompetanse på bygging av produksjonslokaler Finansiering er ikke avklart med HF og RHF Vi har ikke tilstrekkelig slik kompetanse i dag i foretaket, men har god kjennskap til og tilgang til slik kompetanse utenfor foretaket. Vi er i dialog med HF og RHF om hvordan byggeprosjektene skal finansieres. Signalene fra RHF er positive, vi er mer usikre på hvorvidt denne avklaringen gjøres innen 2015 (at sykehusene får økte produksjonkostnader). liten Alvorlig Apotekere 1) Holde kontakt med, og bruke, nødvendig kompetanse utenfor foretaket Middels Alvorlig Apoteker / direktør 1) Avklare hvilke byggealternativer vi skal gjennomføre 2) Dialogmøter med HF 3) Inngå nye avtale Mål Investeringsplan Økonomisk og faglig kontroll på byggeprosjekter Suksessfaktor Risikofaktor Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risikoeier Tiltak Tiltaksansvarlig Apotekere Kontroll Ved behov 1) Snarest 2) Avhengig av 1) 3) Før produksj onsstart Mål Vi kan stille med tilstrekkelig og korrekt farmasøytisk kompetanse i forprosjekt og innføring i kurve Investeringsplan E-kurve innføres i Helse Nord Vi kan ikke stille med Vi har kompetansen tilstrekkelig og korrekt nødvendig for å bistå i farmasøytisk kompetanse i prosjektet i dag. forprosjekt og innføring i Usikkerhet ligger i kurve vedtak om innkjøp og implementeringsplan Liten Alvorlig Direktør Planlegge intern drift i hht. prosjektplan for e-kurve for å sikre at vi har tilgjengelig nødvendig kompetanse når behov. Direktør Kontinue rlig Tabell 8: Risikovurdering investeringsplan 21

24 Mål Økonomi Omstille virksomheten for å møte ESA sine krav Beskrivelse av mål Omstille i henhold til de krav som ESA stiller Styrings-variabel Suksessfaktor Risikofaktor Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risikoeier Tiltak Tiltaksansvarlig Kontroll / frist Vi forbereder og innretter vår organisering for å møte ESA sine krav. Vi forbereder og innretter vår organisering for å møte ESA sine krav. Det er begynt et lokalt og nasjonalt arbeid for å tilpasse oss kravene. Middels middels Direktør 1) Delta i nasjonalt samarbeid 2) Fortsette dialog med HN og andre eksterne interessenter 3) Innhente ekstern kompetanse, når behov Direktør Tabell 9: Risikovurdering økonomi 22

25 Konsekvenser av Helse Nord RHFs IKT-investeringer Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Vedlegg: 1) Investeringsplan IKT Vedtatte og planlagte prosjekt 2) Kostnadsutvikling IKT Konsekvens av investeringsplanen 3) Forventede effekter av FIKS-prosjektet Saksresyme Helse Nord RHF er inne i en periode med store IKT-investeringer, hvilket påvirker den økonomiske situasjonen til helseforetakene. Helse Nord RHF har i den anledning laget et felles utkast til styresak for helseforetakene i regionen. Saken redegjør for kostnadsutviklingen basert på Helse Nords oppdaterte investeringsplan frem mot Saken redegjør for de ulike delene av den regionale satsingen, med kostnadsfordeling over kommende år, herunder også en beregnet gevinstrealisering. Direktørens innstilling til vedtak Styret for Sykehusapotek Nord tar informasjonen om vedtatte og planlagte IKTinvesteringer, samt overordnet vurdering av forventede effekter av FIKS-prosjektet, til orientering. Espen Mælen Hauge direktør 29

26 Saksfremlegg Formål Formål med denne sak er å vise en oversikt over kostnadsutviklingen innenfor IKT. Styringsgruppen i HN-IKT behandlet i møter 10. april og 27. mai d.å., langsiktig investeringsplan for IKT og forventede økonomiske konsekvenser. Følgende vedtak ble fattet: Helse Nord IKT lager et utkast til felles styresak ovenfor foretakenes styrer, hvor det redegjøres for de totale IKT investeringene i perioden Forventede effekter av FIKS 1 -prosjektet skal også beskrives. Styrene må ta stilling til hvordan de rigger mottaksprosjekt for å konkretisere de effekter som HOS 2 -prosjektet har identifisert. Utkastet oversendes RHF som distribuerer dette til styrene i de respektive helseforetak. Styrene bes om å ferdigbehandle dette innen 30. september Dato for ferdigstillelse er i direktørmøte 3. juli endret til 30. oktober. Denne sak deles i fire avsnitt: 1) Investeringsplan, vedtatte og planlagte prosjekt 2) Forventede endringer i årlige IKT-kostnader som følge av investeringsplanen 3) Forventede effekter av FIKS-prosjektet 4) Sykehusapotek Nord HFs forberedelser for mottakelse av FIKS, og realisering av forventede effekter Investeringsplan, vedtatte og planlagte prosjekt Utgangspunktet for kostnadsberegningene er oppdatert investeringsplan for HN IKT og FIKS frem t.o.m (vedlegg 1). Både vedtatte investeringsprosjekter og planlagte/mulige investeringsprosjekter inngår i planen. Det betyr altså at det ikke er en komplett vedtatt investeringsplan som legges frem her. De planlagte/mulige investeringene består i stor grad av prosjekter som er under utredning og/eller prosjekter som er en forutsetning for allerede vedtatt prosjekter (jfr. FIKS). Disse prosjektene er i ulik grad utredet, og for flere av disse er estimatene basert på grove anslag. Det fremgår av vedlegg 1 at vedtatte prosjekt utgjør 726 millioner ( ). Løpende re-investeringer utgjør 189 millioner, mens planlagte /mulige investeringer utgjør 351 millioner. Totalt millioner. 1 FIKS: Felles Innføring av Kliniske Systemer 2 HOS: Harmonisering Optimalisering - Sammenslåing 30

27 Forventede endringer i årlige IKT-kostnader Forventede årlige IKT-kostnader fremgår av vedlegg 2. Beregningene anslår kun IKT-relaterte kostnader som påløper hos HN IKT og RHF og som viderefaktureres helseforetakene. Gevinster knyttet til kvalitet og effektivitet hos foretakene inngår ikke i beregningene. Driftskostnadene beregnes per år i perioden med utgangspunkt i driftskostnadsnivået i 2014 og korrigert for de årlige driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen for Driftskostnadene gjelder drift og forvaltning av IKTsystemer og - infrastruktur som eies av og regnskapsføres hos RHF (administrative systemer) og HN IKT. Følgende kostnader er inkludert: Lønn og annen drift (SLA 3 - drift) 3. partskostnader (i hovedsak lisensvedlikehold systemer) Prosjektkostnader (ikke- aktiverbare utgifter) forprosjekter, utredninger mv. Avskrivninger Renter Tallene må leses som veiledende fordi flere av prosjektene ikke er fullt ut utredet. Det er lagt inn en effektivisering av IKT- driften stigende fra 4 millioner per år i 2016 til 15 millioner per år fra og med Driftskostnadene dekkes av helseforetakene ved at HN IKT og RHF fakturerer foretakene. Kostnader knyttet til IKT- området som helseforetakene selv har ansvar for inngår ikke i estimatene (for eksempel sluttbrukerutstyr). Hovedtallene for driftskonsekvensene av investeringsplanen er oppsummert i tabellen under. Alle beløp i 1000 kr IKT-kostnader Helse Nord Type kostnad Avskrivninger HN IKT og FIKS Avskrivninger RHF Sum avskrivninger Lønn og annen drift, HN IKT Driftskostnader, RHF Sum Lønn og annen drift Sum IKT - kostnader Foreløpige sammenlikninger av IKT-kostnader viser at Helse Nord ikke skiller seg vesentlig fra de øvrige regionene. Sammenlikningen er krevende fordi vi er på ulike stadier mht gjennomføring. Oversikten er under kvalitetssikring, og anses som nyttig veiledning (se referanse til styresak Nasjonal IKT). Fordelingsnøkkelen som benyttes mellom foretakene innebærer at UNN belastes for ca halvparten de regionale felleskostnadene, NLSH belastes for drøyt ¼, mens 3 SLA: Service Level Agreement, eller Kunde-Leverandør avtale om tjenestenivå og vederlag 31

28 Helgelandssykehuset og Finnmarksykehuset deler resterende andel om lag likt mellom seg. Forventede effekter av FIKS-prosjektet I HOS-prosjektet 4 er det utarbeidet sammendrag av områdene hvor vi forventer de viktigste effekter /gevinster av prosjektet, se vedlegg 3. Gevinstene kommer i all hovedsak etter at prosjektet er avsluttet og overlevert til driftsorganisasjonen. Det er personellet ute i første linje som får de største oppgavene med prosessforbedring. Foretakene har deltatt aktivt i gapanalyser og utarbeidelse av handlingsplaner. Det er en kritisk suksessfaktor at foretakene deltar like aktivt i arbeidet fremover. Om organisering og ressurser vektlegger vi at: Effektuttak/gevinstrealisering er et lederansvar. For å få eierskap til nye mål og god oppfølging er det kritisk med involvering av 1.linje og mellomledere. Gevinstrealisering bør organiseres som eget prosjekt i hvert HF, og følges opp av linjeledelsen. En regional koordinator bør samordne alle programmer. Det er kritisk at det settes av tilstrekkelig med ressurser til området, og at disse besitter de rette egenskaper i form av å være proaktive, interesserte i endringsledelse og forbedringsarbeid samt gode til å kommunisere med ulike enheter og faggrupper. Hver klinikk bør opprette en gevinstansvarlig funksjon som: Identifiseres i god tid før oppstart av hovedprosjektet (min. 5 mnd) og videreføres etter implementering i vanlig drift. Utviklingen av en regional forvaltningsorganisasjon samt å identifisere de riktige nøkkelpersoner som er innovative og har de rette menneskelige egenskaper til å gå foran er kritisk suksessfaktor. Sykehusapotek Nords forberedelser og implementering av FIKS-prosjektet og realisering av forventede effekter IKT-utviklingen danner grunnlaget for ytterligere satsing innenfor kvalitet og pasientsikkerhet, i tillegg gir den økt sikkerhet for beste praksis innenfor teknisk drift. Sykehusapotek Nord er i liten grad involvert i FIKS. Foruten arbeidet med å utvikle journalgruppa Farmasøyt i DIPS, vil det så langt som mulig prioriteres å bidra i prosjektet innenfor relevante områder der Sykehusapotek Nord besitter kompetanse som vil være nyttig for implementering og gevinstrealisering. Dette gjelder også for andre IKT-prosjekter, særlig i forbindelse med anskaffelse og implementering av elektronisk kurve og medikasjon (EKM), der Sykehusapotek Nord vil fortsette å bidra. Elektronisk kurve og medikasjon var planlagt for behandling i Helse Nord styret i august 2014, men 4 Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing av DIPS EPJ og LAB 32

29 ble utsatt grunnet behov for avklaringer. Saken fremmes for beslutning igjen i løpet av høsten. Referanseliste: Helse Nord RHF, Styresak Nasjonal IKT HF, Styresak

30 Vedlegg 1 Investeringsplan HN-IKT Investeringsplan per juni 2014 Type investering Årlige utgifter (periodisering) Prosjektnavn Investeringsår Investeringsramme Balanseført per Sum Merknad Vedtatte investeringsprosjekter RHF-styret (sak ) og Datasenter 1 (DS1) (sak ) Datasenter 2 Tromsø/UiT (DS2) RHF-styret (sak ) Datasentre- prosjektplanlegging RHF-styret (sak ) SG HN IKT september 2012 (sak 24-12) og juni 2014 Ny Windows (sak 12-14) E-resept og sykemelding (PKI) SG HN IKT februar 2013 (sak Eventuelt) Integrasjonsprosjektet - fase SG HN IKT april 2014 (sak 23/13). Ny Oracleavtale SG HN IKT 14.mai 2014 Innsyn i journal SG HN IKT møte (sak Eventuelt) E-læringsmoduler SG HN IKT februar 2014 (06-14) Ny Ny Ny Tjenbar - tjenestebasert adressering SG HN IKT juni 2011 Sum vedtatte investeringsprosjekter Planlagte/mulige investeringsprosjekter Datasenter Recovery Disaster (DSDRT) Behandles i RHF-styret i oktober Migreringsprosjekt Integrasjonsprosjektet - fase Elektronisk kurve og medikasjon (EKM) Behandlet i SG HN IKT 14.mai Behandles i RHF-styret august 2014 Trådløst nett Etablering driftssenter, inkl overvåkning Utredning pågår. Applikasjonsdistribusjon Utredning ferdigstilt. Jobb smartere, inkl lyd bilde Utredes: SG HN IKT februar 2014 (sak 9-13) Meldingsløftet Utredes i regi av RHF Microsoftavtale - ny funksjonalitet 2015 Forhandlinger høst Beløp svært usikkert. PARTUS- tilleggsmoduler mv Utredes i regi av RHF Ny Ny Ny Uforutsette/uspesfiserte prosjekter Sum planlagte/mulige investeringsprosjekter Driftsinvestering Driftsinvestering/reinvesteringer Årlig reinvestering utstyr mv IKT-utstyr - byggeprosjekter foretakene Sum driftsinvesteringer SUM HN IKT FIKS-prosjekter FIKS - overføres HN IKT SUM HN IKT og FIKS Alle beløp i 1000 kr 34

31 Vedlegg 2 Forventede IKT-kostnader AVSKRIVNINGER HN IKT Avskrivninger eksisterende anlegg Avskrivninger årlige reinvesteringer Avskrivninger HN IKT-prosjekter Datasenter 1 (DS1) - bygg og utstyr Datasenter - prosjektplanlegging Windows E-resept og sykemelding (PKI) Integrasjonsprosjektet - fase Tjenbar - Tjenestebasert adressering Datasenter 2 Tromsø/UiT (DS2) Datasenter Recovery Disaster (DSDRT) Migreringsprosjektet Integrasjonsprosjektet - fase Ny Oracleavtale Elektronisk kurve og medikasjon (EKM) Trådløst nett Driftssenter, inkl. overvåkning Applikasjonsdistribusjon Jobb smartere, inkl. lyd og bilde Innsyn i journal E-læringsmoduler DIPS Meldingsløftet Microsoftavtale - ny funksjonalitet PARTUS - fødselsmeldingssystem - tilleggsmoduler mv Uforutsette/uspes. investeringsutgifter IKT-utstyr - utbyggingsprosjekter Sum Avskrivninger FIKS SUM AVSKRIVNINGER HN IKT LØNN OG ANNEN DRIFT HN IKT SLA/3.partskostnader basisår - opprinnelig Prosjektkostnader (forprosjekt/utredning mv.) Effektivisering (Fra summert) Lønn, drift og 3.partskostnader Datasenter 1 (DS1) - bygg og utstyr Datasenter - prosjektplanlegging Windows E-resept og sykemelding (PKI) Integrasjonsprosjektet - fase Tjenbar - Tjenestebasert adressering Datasenter 2 Tromsø/UiT (DS2) Datasenter Recovery Disaster (DSDRT) Migreringsprosjektet Integrasjonsprosjektet - fase Ny Oracleavtale Elektronisk kurve og medikasjon (EKM), ekskl overvåkn Trådløst nett Applikasjonsdistribusjon Jobb smartere Driftssenter, inkludert overvåkning Innsyn i journal E-læringsmoduler DIPS Meldingsløftet Microsoftavtale - ny funksjonalitet PARTUS - fødselsmeldingssystem - tilleggsmoduler mv Uforutsette/uspes. investeringsutgifter IKT-utstyr - utbyggingsprosjekter Sum

32 Lønn, drift og 3.partskostnader FIKS-prosjekter EPJ/PAS ERL LAB Patologi RIS/PACS IKT Felles og ledelse (faktureres av RHF) Testregime Sum Endring renter SUM LØNN OG ANNEN DRIFT HN IKT SUM HN IKT RHF Avskrivninger Driftskostnader SUM RHF

Sak 23/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars 2014

Sak 23/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars 2014 Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 5. juni 2014 kl. 08.30-15.00 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Bodø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem

Detaljer

Protokoll. Sak 39/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18.

Protokoll. Sak 39/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18. Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18.00 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem

Detaljer

Styresak 92-2014 Orienteringssak Kostnadsutvikling IKT

Styresak 92-2014 Orienteringssak Kostnadsutvikling IKT Direktøren Styresak 92-2014 Orienteringssak Kostnadsutvikling IKT Saksbehandler: Håvar Jørgensen m/fl Saksnr.: 2014/1682 Dato: 26.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Investeringsplan IKT Vedtatte

Detaljer

Protokoll. Sak 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 23. september 2015 kl. 10.30-18.

Protokoll. Sak 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 23. september 2015 kl. 10.30-18. Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 23. september 2015 kl. 10.30-18.00 Møtested: Tilstede: Forfall: Scandic Bergen Airport Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder

Detaljer

Protokoll. Sak 48/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 4. desember 2014 kl. 9.30-15.

Protokoll. Sak 48/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 4. desember 2014 kl. 9.30-15. Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 4. desember 2014 kl. 9.30-15.40 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. juni 2012 kl 09.00 10.00. Sted: Telefonmøte

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. juni 2012 kl 09.00 10.00. Sted: Telefonmøte Styremøte Innkalling med sakspapirer 27. juni 212 kl 9. 1. Sted: Telefonmøte Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF Deres ref.: Vår ref.: 212/13

Detaljer

Rapport 1. tertial 2011

Rapport 1. tertial 2011 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...

Detaljer

Protokoll. Sak 32/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 15. september 2016 kl

Protokoll. Sak 32/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 15. september 2016 kl Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 15. september 2016 kl. 8.30 14.50 Møtested: Tilstede: Landego Fyr, Bodø Bjørg Helene Jenssen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Andrea

Detaljer

Rapport 1. tertial 2010

Rapport 1. tertial 2010 Rapport 1. tertial 2010 Innhold: Personal...2 Sykefravær...2 Økonomi...3 Resultat...3 Investeringer...7 Prognose...7 Årsverksutvikling...7 Salg til eksterne...8 Oppfølging av Riksrevisjonenes rapport om

Detaljer

Sakene ble ikke behandlet etter saksnummer, men i den rekkefølgen de står etter i møteprotokollen.

Sakene ble ikke behandlet etter saksnummer, men i den rekkefølgen de står etter i møteprotokollen. Møteprotokoll Til: Styret for Sykehusapotek Nord HF Tidspunkt: 4. juni 2009 kl. 10:00 14:00 Sted: Tilstede: Sykehusapotek Nord Tromsø Anne Helen Hansen, styrleder Børge Wahl, nestleder Sissi Lundblad,

Detaljer

FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKTinvesteringer,

FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKTinvesteringer, Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 14.11.2014 Styresak 133-2014 FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. mai 2013 kl 10.00 14.00. Sted: møterom L7.209 Medisin og helsefag Universitetet i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. mai 2013 kl 10.00 14.00. Sted: møterom L7.209 Medisin og helsefag Universitetet i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 10.00 14.00 Sted: møterom L7.209 Medisin og helsefag Universitetet i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

VURDERING AV BUDSJETT 2009

VURDERING AV BUDSJETT 2009 Styresak nr: 05/09 Behandles: 22. januar 2009 Saksbehandler: Helge K. Pettersen Henvisning til tidligere saker: 39/08 VURDERING AV BUDSJETT 2009 Vurdering av budsjett 2009 i forhold til regnskap 2008 Budsjettet

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. mai 2012 kl 12.00 18.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. mai 2012 kl 12.00 18.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer 30. mai 2012 kl 12.00 18.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF Deres ref.:

Detaljer

Styresak. Styremøte 18. november 2009-1 - Dato utarbeidet: 26.11.2009 Styremøte: 03.12.2009 Saksnummer: 62/09. Saken gjelder: Driftsbudsjett 2010

Styresak. Styremøte 18. november 2009-1 - Dato utarbeidet: 26.11.2009 Styremøte: 03.12.2009 Saksnummer: 62/09. Saken gjelder: Driftsbudsjett 2010 Styremøte 18. november 2009-1 - Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Apotekene Vest HF Dato utarbeidet: 26.11.2009 Styremøte: 03.12.2009 Saksnummer: 62/09 Saksbehandler: Ingvild Våg Saken gjelder:

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 19. februar 2015 kl. 9.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 19. februar 2015 kl. 9.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2015/15

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 2. oktober 2013 kl 08.30 15.30. Sted: Røkenes Gård - Afrikarommet

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 2. oktober 2013 kl 08.30 15.30. Sted: Røkenes Gård - Afrikarommet Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 08.30 15.30 Sted: Røkenes Gård - Afrikarommet Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Høydalsvik/Elvebu Bodø, 7.6.2013 Styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Sammendrag I styresak

Detaljer

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS)

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Orientering om status Spesielt om status NPSS-LØ (logistikk og økonomi) Helse Midt-Norge RHF 7.4.2011 De regionale helseforetakene har siden 2006 hatt i oppdrag

Detaljer

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Formål

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1327 Astrid Balto Olsen Hammerfest, 23.

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1327 Astrid Balto Olsen Hammerfest, 23. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1327 Astrid Balto Olsen 78 42 11 10, 23. august 2016 Saksnummer 67/2016 Saksansvarlig: Eva Håheim Pedersen, Adm. direktør Møtedato:

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport oktober 2016 Saksnummer 37/2016 Avsender Senterleder Møtedato 01.12.2016 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per oktober 2016 viser status for bemanning,

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 6. desember 2012 kl 13.00 19.00. Sted: Clarion Hotell Bryggen (Tromsø)

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 6. desember 2012 kl 13.00 19.00. Sted: Clarion Hotell Bryggen (Tromsø) Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 13.00 19.00 Sted: Clarion Hotell Bryggen (Tromsø) Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF Deres ref.: Vår

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede. Presseprotokoll Vår ref.: 2014/711-75/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 28.10.2015 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested:

Detaljer

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-62 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 74-2009 GODKJENNING

Detaljer

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Direktøren Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 10.02.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015

Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19. mai 2015 Saksnummer 28/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Direktøren Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A.

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Antonsen Som del av foretaksgruppen Helse Nord har Sykehusapotek Nord et ansvar

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 25. mars 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 25.03.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Kom under sak 24. Evy Adamsen

Detaljer

Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014. Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord

Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014. Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014 Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord Innhold 1 Om rapporteringen... 3 2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser... 4 2.1 Risikostyring

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 26. oktober 2016 kl Sted: Scandic Grand Hotell Tromsø. Saker til behandling:

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 26. oktober 2016 kl Sted: Scandic Grand Hotell Tromsø. Saker til behandling: Styremøte Innkalling med sakspapirer 26. oktober 2016 kl. 9.30 13.00 Sted: Scandic Grand Hotell Tromsø Saker til behandling: Saksnummer Saksnavn Side 45-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 46-2016

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010

Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010 Administrasjon Bodø Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010 Styret Navn Tilstede Forfall Fung.styreleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Finn Henry Hansen X Styremedlem Tove Buscmann **) X Styremedlem

Detaljer

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Onsdag 31. januar 2007 klokken 10.00 Møtested: Administrasjonens møterom, UNN HF Til

Detaljer

Protokoll. Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 27. februar 2014 kl. 10.00-15.30

Protokoll. Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 27. februar 2014 kl. 10.00-15.30 Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 27. februar 2014 kl. 10.00-15.30 Møtested: Tilstede: Sykehusapoteket i Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Børge Wahl, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. februar 2014 kl 10.00 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. februar 2014 kl 10.00 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 10.00 15.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/21

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl Møtested: Video-/telefonmøte. Tilstede:

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl Møtested: Video-/telefonmøte. Tilstede: Presseprotokoll Vår ref. 2010/242-17/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 28.4.2010 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl. 09.10 Møtested: Video-/telefonmøte

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 x Administrasjon Bodø Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Ing-Lill Pavall x Styremedlem Morten

Detaljer

Sykehusapotekenes rolle og innføring av nye legemidler

Sykehusapotekenes rolle og innføring av nye legemidler Sykehusapotekenes rolle og innføring av nye legemidler Stortingets helse- og omsorgskomités møte med Helse Nord i Tromsø 1. feb. 2016 Direktør Espen Mælen Hauge Fagsjef Margaret Aarag Antonsen Sykehusapotek

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen. Hanne CS Iversen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen. Hanne CS Iversen Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom, Tromsø Dato: 15.09.2011 Tid: Administrasjonens møterom D1 707 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 301 2012/20 Tor-Arne Haug/Asbjørn Elde Bodø, 15.2.2013 Styresak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Formål/sammendrag

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013

Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013 Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. Dato: 28. september 2011. Kl.: 8.00 13.00. Sted: Sykehusapoteket i Bodø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. Dato: 28. september 2011. Kl.: 8.00 13.00. Sted: Sykehusapoteket i Bodø Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 28. september 2011 Kl.: 8.00 13.00 Sted: Sykehusapoteket i Bodø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Dag Utnes, observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 28. APRIL 2004

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 28. APRIL 2004 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2004 200300113-191 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 Direktøren Styresak 094-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 08.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref: 2016/315 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T.A.Haug/H. Rolandsen Bodø, 3.6.2016 Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Bakgrunn Forprosjektet

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Beslutningsforum for nye metoder. Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen. stabsdirektør, Helse Nord RHF (sekretariat)

Beslutningsforum for nye metoder. Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen. stabsdirektør, Helse Nord RHF (sekretariat) Protokoll Deres ref.: Vår ref.: 2014/182-2/012 Saksbehandler/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/dato: Oslo, 19.5.2014 Møtetype: Beslutningsforum for nye metoder Møtedato: 19. mai 2014 kl. 9.15 Møtested:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø : Dato: 23.06.2009 Tid: 0900 Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 1.1-30.04.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 01.06.2016 Møtedato: 13.06.2016 Vår ref:

Detaljer

Styresak 129-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak 129-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Presseprotokoll Vår ref. 2010/916-100/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Narvik, 23.11.2011 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 23. november 2011 kl. 10.30 Møtested:

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2012 kl. 13.00 Clarion Collection Hotel Grand Olav, Trondheim. Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2012 kl. 13.00 Clarion Collection Hotel Grand Olav, Trondheim. Tilstede. Presseprotokoll Vår ref.: 2011/308-71/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Trondheim, 27.9.2012 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2012 kl. 13.00 Møtested:

Detaljer

investeringsplan, endelig vedtak

investeringsplan, endelig vedtak Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 00 Tromsø, 20.6.2013 Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, endelig vedtak

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008

Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008 Direktøren Styresak nr. 51/08 Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008 Rolf Inge Jensen 2008/894 3.11.2008 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008. Saksbehandlers

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, SAS Radisson Blu Dato: 13.11.2014 Tid: 8:30-11.35

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, SAS Radisson Blu Dato: 13.11.2014 Tid: 8:30-11.35 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, SAS Radisson Blu Dato: 13.11.2014 Tid: 8:30-11.35 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde

Detaljer

Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr.

Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr. Direktøren Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr. 02-2013 Saksbehandler: Terje Svendsen/Beate Sørslett Saksnr.: 2014/2318

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Direktøren Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 16.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 2010/916-56/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 10.6.2011 Styresak 64-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Protokoll styremøte

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 28. april 2014 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Direktøren Styresak 69- Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Saksbehandler: Alisa Larsen Saksnr.: /1426 Dato: 05.06. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Fremdriftsplan Bakgrunn I

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Styresaknr. 12/07 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 15 mars 2007. Saksbehandlers

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 095-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 01.01-31.10.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 03.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2016 Direktøren Styresak 104-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 07.12.2016 Møtedato: 13.12.2016 Vår ref: 2016/315 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Direktøren Styresak 127- Orienteringssak - informasjonssikkerhet Saksbehandler: Alisa Larsen Saksnr.: /1426 Dato: 08.12. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Utdrag av systemoversikt

Detaljer

Sykehusapotekene i Midt-Norge. Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge

Sykehusapotekene i Midt-Norge. Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Sykehusapotekene i Midt-Norge Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Organisering Helse Midt-Norge RHF Sykehusapotekene i Midt-Norge Sykehusapoteket i Midt-Norge Apotekloven

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering

Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 5.6.2015 Styresak 70-2015/4 Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering Bakgrunn/formål AD-møtet

Detaljer